bema has
site saytingiz
suspension haydar
poker kosova
empiricism eramizdan
protection saqlanish
instruction soglom
bisexual biseksual
silver kunlari
quickly tohir
line bazi
library kutubxona
against atalgan
the zambiya
chief davlatiga
death margʻilon
accessory tashrifi
football futbol
wisdom hikoya
village qismidan
k к
unreliable ishlaydigan
spring bahorda
algeria jersi
branch tarmoqlari
paint yoq
capable qodiriyning
search qidiruv
writing bitim
light yoshligidan
credentials mandat
mecca maktabga
success muvaffaqiyati
rwanda ruanda
vivacious muhitni
belgrad belgorod
wing qarata
homeless qizi
truth haqda
x ҳ
cotton paxtaobod
passing oʻtish
used foydalanilgan
epic dostonlar
large larga
towel choch
archaeology arxеologiya
canada kanada
night kechadigan
light yengil
front frontiga
colour rangi
operation opеratsion
post yashagan
fluorine fuqarolari
roof tom
battle jang
flow oqim
occupation okkupatsiya
creator yaratuvchilaridan
chlorine xosdir
soft mayida
knife pichoqlar
sowing ekin
border hududlar
knowledge bilimni
time vaqtida
music musiqaga
clay sopollitepa
goods mulkining
mountain litva
serbia sergey
ha на
fine nozik
bead bunda
sword qilganlar
history ixtiyoriy
swan oqsil
rock ohirlarida
coffee qabri
static stiv
besides bulardan
drummer barabanchi
libya liviya
subject mavzuga
sentence jumlasidandir
leader rahbariyati
combined term
independent mustaqil
iowa ayova
noise zichligi
positive pozitiv
mixture aralashgan
never qadimiy
depiction tasviri
fish baliq
world dunyodagi
notification xalifaligi
pillow yostiq
case murat
aware boxabar
november noyabr
doing qilishadi
my mening
spoon qozonadi
can albaniya
musician musiqachilar
definite qatʼiy
able isteʼdodli
wide rivojlangan
jewish yahudiylar
state davlati
vatican vatikan
question masalada
week hafta
blaze qashqadaryo
museum muzeyi
speed tezroq
necessary zarurligi
small odamni
clans chiroqchiga
territory hududda
money pul
opening ochilishi
drink ichimlik
b в
possible stol
condition sharoitida
rebuke samoa
algeria jazoir
devotion beriladigan
exists bor
wedding kuniga
oat ochilish
compulsory majburiy
pronunciation talaffuzi
natural tabiiy
chatterbox brauzer
public yevropa
study taʼlimoti
detected topilgan
energy energiyasi
inclusion qoʻshilib
turmoil turkman
multimedia multimediya
demonstration namoyish
east sharqdagi
crowd olmon
proof dalil
mushroom mustaqillikni
alphabetical bo`lganligi
state shtati
distance masofani
africans afrikasi
lacking eronda
mathematics matematikaga
population aholi
event voqealarning
free bobosi
nickel nikel
product mahsulotlariga
five beshtasi
structure tuzilishi
album albomni
factual faktlarni
guilty sababchi
protection saqlanadi
normal oddiy
move yurish
degree darajaga
land o`lkada
rise chiqish
fuel yonidagi
variance faso
condition shartnomasiga
importance ahamiyat
codify qoidalariga
scholar olimu
internal chiqargan
base asosda
island orol
life hayoti
creation bunyod
place ibratli
sultan sulton
museum muzeyning
mass of
educated ma`lumotlar
conference konferensiyasi
tilde tipik
folktale rivoyat
colonel polkovnik
command buyumlar
fantastic afsonaviy
theater teatrda
museum muzeylar
on-line atamalari
province provinsiya
chart dielektriklar
standard standartidan
spain shahardir
always madhiyasi
logo emasligi
there konstitutsiyasiga
organisms organizmning
province viloyatlari
experience tajribasi
editor edilar
nx их
ravine jar
business qoldirish
track asarlari
over insonni
communistic kommunistik
worker xodimlarni
condition holiga
think fikrlovchi
architecture arxitektura
service xizmati
mass mos
force shiddatli
copyright muarrix
mount tugashi
partnership hamkorlikda
credit kredit
european yevropaga
vegetables sabzavotchilik
field dala
struck where
hound singer
border chegaralarini
democracy demokratiya
request sanger
us bizga
origin baho
sanction sanktpeterburg
earth yeri
easily qoʻmondon
roa год
nuclear koryo
because tufayli
closely yaqinidan
soft yumshoq
controls nazorati
position vaziyat
political siyosiy
square belgilanishi
narrow tovarlar
personally shaxsan
crafts hunarmandchilik
government hukumatlar
new yangi
device qurollarni
argued kitoblarida
investigator tadqiqotdir
bold boʻlmasa
called degan
tearful yoshlilar
object narkotik
education ma`lumot
compared solishga
south janubiy
organism organizmlarning
fog tuman
meaningful sevaman
mathematics matematikaning
truth topadi
curled okean
hard marotaba
range chegarasi
burma birmuncha
sun quyoshdan
georgian gruziya
building qurilish
ship tushgan
cosmic kosmik
can mahrum
end soʻnggi
energetic haqqoniy
organizational tashkilotlarni
papers organi
protection oldiga
inactive nizomga
grades ham
along bo`ylab
next kelajagi
alarm talaffuz
network tarmoq
offspring avlodlari
know bildirdi
advertiser reklama
underlined ostiga
galoshes kelishdi
have dushanba
territory hududlari
french farang
learned donishmand
scribe kotibning
croatia xodimi
culture madaniyatiga
good yechish
ten majmuasi
objection eʼtiroz
snow qor
other boshqa
project belgilar
side tarafidan
will toʻgʻridantoʻgʻri
sacrifice qurbon
august avgustida
centre markazlari
grandfather bobotog`
shaped shakllari
kind karimov
inheritance meros
marvelous nirvana
president prezidentga
robot robotlar
giving berishi
atom atomning
terminator termizda
night kelar
registration государственный
duty vazifalarida
internet internetga
look nazar
art sanʼatga
cross ajralib
science ilk
worthless yasagan
monument yodgor
east sharqning
great atamani
a д
prayer namoz
rural qishlog`i
conductive oʻtkazilgan
majority aksariyat
silver kumush
introduce kiritgan
law qozoqlar
nickname laqabi
society jamiyatdagi
ratification ratifikatsiya
music musiqiy
sunni sunniylik
yellow tabibiy
mechanic mexanik
b ъ
letter harf
persian asos
conference konferensiya
equatorial ekvatorial
farming idishlar
eyebrows nizomiddin
deaf kar
they ularda
power hokimi
acrostic muammoni
offspring avlodi
silicon kremniy
melting erisha
y ў
intrigue fitnalar
frame tanlangan
firm firma
competitor raqibga
doctor doktor
mark nishon
value lozim
sand qum
compose yashaydigan
meeting uchrashuv
kilogram kilogramm
rare nodira
kansas kanzas
iron davrda
glow nurlanish
same mufradot
possessing egallab
energy energiya
pillow boʻlish
sign front
billig bilig
people yashovchilar
june iyunida
have kuchga
deb dеb
fire otish
country mamlakatga
father otib
institution institutida
university universitetida
available mavsum
center maktab
yellow sari
conscious ongli
detailed batafsil
donkey xar
stream oqimlar
monaco monako
size hajmiga
townsman shaharlar
soap soha
marketing bozorning
formula formulalar
category tolasi
binding bogʻlangan
slovenia sloveniya
album albomda
donations taxtiga
automobile avtomobillar
palatable ichish
water mirob
question sohada
spokesman vakillaridan
majority train
named nomli
despite qaramasdan
throne taxtga
sab san
practical amaliy
because chunki
preparation tayyorgarlik
increase oshirib
scientific ilmiytadqiqot
season fasldan
builder bunyodkor
knowledge bilim
procedure jarayon
idea tasavvufiy
scientist olimjon
investigation tadqiqot
netherland niderlandiya
number sotish
mechanic mexanikaning
influence ta`sir
consisting iboratdir
no hech
mongolia moʻgʻuliston
army armiyasining
unity birliklar
summer yozdi
category tushunchalari
economy kechirib
amorphous tillar
computer kompyuter
necessary kerakligi
notify kelganda
university universitetining
religion din
marble marmar
roosting uni
ready hozir
demand tushadigan
augsburg atletika
creator yaratuvchisi
mining qazib
n п
great xalqiga
coal ko`mir
department departamenti
peer biridir
march martda
someone kildi
capital kapital
find topildi
equal baravar
harm dinida
american amerikasi
interest ebay
one российской
guest muddati
summary xulosaga
charity xayriya
graphite grammy
question savol
regular muntazam
cheese siqib
worldview dunyoqarash
geographic geografik
curtain parda
time vaqt
existing mavjuddir
etymology etimologiya
turkmen turkmanlar
river daryosini
ocean okeaniga
president prezidentining
loop davo
cotton paxta
sister buladi
forward hukumatga
single birbiriga
document hujjat
electron elektronlarga
profit daromadi
know binobarin
below quyidagilar
finish tugatishga
start boshlanib
judaism yakkahon
material moddiy
flashing chastota
invention ixtiro
script yozuvlari
spokesman vakili
educated oʻqigan
dejected banks
euro yetakchi
mountain tog
family oilasi
substantiate judayam
ten o`n
ineffectual natijasida
brass jez
superstitious xuroson
bce все
horizontal gorizontal
july iyul
bird kurt
grass bloklar
people xalqi
can puxta
december dekabrda
technology texnologiyalari
the picasso
school maktablarda
below quyidagilarga
available mavjudot
group guruhdan
percent foizi
italian italyan
officially rasman
liberals liberallar
scale miqyosida
coins tangalari
meeting majlisda
mirror ovqat
with am
hydrogen voqealarni
necessary kerakligini
june iyun
school muin
group guruhlarga
share resurslarini
netherland niderlandlar
adjustment rostlab
old oid
mass massasi
youth yoshlik
music musiqani
links xolos
tied dj
humanitarian gumanitar
pasa paşa
intelligence elementlarining
go oliy
knowledge ilmfan
- ~
uranus uran
only faqat
administration boshqaruvida
desktop beshinchi
kaba kelishib
show sonini
quickly teztez
astronomy astronomiya
america amiri
place oʻringa
archaeology asarlarida
reward mukofotining
filmography filmografiya
rhodium rost
authority vakolatiga
domain doktrinasi
some kam
branch tarmogʻi
memory memoriy
slogan shior
great ulugʻ
threshold qitʼa
grammer grammatikasini
certificate shahrisabz
disc disk
humanly odamlarga
possibility imkoniyat
repeat tamomlagan
fever fevralda
repair tarqalgan
fine qatorda
sure amin
relation munosabatlari
have sino
theme maxsulot
similarly shuningdek
what qay
representative vakil
validation tashish
christian xristianlik
various turli
music musiqa
exemplary namunalaridan
criticisms nevada
negative salbiy
scientist olimlari
coping yozilishi
time zamonda
town shaharchalar
economy iqtisod
throw olamni
volume hajmi
nature tabiatda
unavailable emas
paycheck tanazzulga
capitalism kapitalizm
gold oltin
skyscraper ostidagi
complete tugallandi
francisco fransisko
liberalism liberalizm
city shaharning
model qolib
strength keladilar
house kishilik
mosque masjidi
us boʻladilar
liberalism liberalizmga
mute lol
point nuqtasi
brightness yorugʻlikni
intoxicated maxmud
madrasah madrasalari
cheated beradi
vivacious sharoiti
apparatus qurilma
degree darajasiga
add-in ichiga
blow zarba
developed vazirliklar
universe olam
intension niyat
u ч
legend aholiga
pairing jumladan
friend fransuzcha
happily o`tagan
innocent marv
sugar qamali
recipients qiluvchilar
valley vodiysiga
revolution inqilobiy
chinese xitoyda
command buyurgan
completely butkul
periodic davriy
redistribution quyish
republic respublika
manganese markazidir
like qadar
supported filmga
rome rim
italy ittifog`iga
session boshchiligida
send yuboradi
times zonasi
quantity miqdorda
help yordami
age davrdan
lyrics lirikasi
weight vazn
parliament parlamenti
decision terminal
damages urushlar
binary bilinib
monarchy montserrat
creating ijodini
wrangle sonining
results natijalarni
star yulduz
legacy amur
mushroom qoldirgan
woman xoni
guidebook rahnamolik
fishery baliqchilik
government boshqaruvini
samarqand samarqanddagi
historian tarixchi
zone zona
woolen jun
unify qilishgan
we biz
the rivojlanishni
land oʻlka
button tumanlari
call chayon
mass ommaga
rent ijaraga
edge qoplangan
atmosphere atmosferasi
moment paytgacha
minister vazirlar
syria suriya
consider oktabr
alive tirik
press matbuotda
pacific tillaridan
ship kema
objective xoli
tree emish
poem doston
loss zarautsoy
fighter kurashish
city shahridan
legend aylandi
blessed zid
today bugungi
fly hil
orange polyaklar
indifferent baribir
import ispancha
bronze bronza
campaign kompaniyalar
italy itoat
circumcision xatni
issac isaac
joseph jozef
appearance koʻrinib
summary xulosalar
reading oʻqishni
territory hududi
squashed tashkilotga
cell uylar
metropolitan metropoliteni
brazil braziliya
very maslahat
hamburg hamdir
translation tarjimai
wind yetib
minister vazir
servant navkar
ho но
franchise fransiyaga
cotton payti
sport sportga
logic mantiq
net лет
translation tarj
stage sahna
master asosini
book-keeper hisobiga
residues qolganligi
desire ragʻbat
department boʻlim
company kompaniyasi
light yotgan
reference uyali
meaning maʼnosida
charm indiana
npn при
package pahlavon
permission ruhsat
meter metrajli
metaphysics metafizika
perfect vali
room xona
olympiad olimpiada
one bir
bolivia boriladi
sexual seksual
future istiqbol
noun turk
spaces sohil
sacrifice fido
basra barham
perfection kamol
earthquake zilzila
rom rimda
time sana
sound hofiz
country mamlakatimizda
planet sayyoraning
shin boldi
tree daraxtlar
besh komissiyasi
charge ayblashadi
length uzunligini
named nomida
distance uzoqligi
landing desa
drawn mahsulotlari
geometry geometriya
group turkumiga
left-to-right oʻtkazdi
december dekabrdan
periodic davriga
company ansambli
army armiyalari
bus avtobus
down qahraton
outcome oqibatlari
results natijada
entirely doirasida
rumour ovozga
colonel sarkarda
discussion muzokara
source manfaatini
various turlituman
head boshligʻi
april aprel
worker ishchilar
club klubga
die halok
photography fotografiya
zone mintaqaviy
government hukumatning
show yopiq
cousin boʻladigan
message tomonidan
near yaqin
follow gʻarb
left chap
source manbalarga
hay haj
prophecy paygʻambarning
unit lushan
section qismidir
scholar olim
tree daryosi
africa afrika
agitator bitimini