states штатах
fishes риб
cabinet кабінет
definitely певне
man чоловік
other іншими
hiking походи
bills векселя
late пізніших
rna рнк
rococo рококо
close ближнього
legal правових
thinker мислитель
significant значною
west заходу
cars автомобілів
continued продовжувала
military воєнних
society суспільство
part участь
sultan султана
social соціальних
incomes доходів
rog розі
this такій
mars марс
settling розселення
forests ліси
meeting збір
diet сейм
musicians музиканти
classic класична
us нас
established встановлений
lenin ленін
wisdom мудрість
investigation дослідження
titles названий
gluon глюон
those тими
chemical хімічний
amounts суми
th ті
clergy духовенство
bach бах
published опублікував
local міському
holy свято
evgeny євгена
east сході
facilities кошти
thought думка
named звана
routes шляхів
existed існуючих
performances виступів
wisdom мудрості
polysaccharides полісахариди
family роду
soviet радянські
bumblebee джміль
ecosystem екосистем
poetry поезія
today сьогодні
related відноситься
step кроком
accessible доступні
scientific науковій
avenue проспект
word слово
inhabitants мешканців
element елемент
necessary необхідним
arises виникає
introduced введено
road шляхи
occupation окупація
welding зварювання
turks турками
make роблять
technical технічної
moderate помірний
high високо
light легка
administration адміністрації
appearance виступ
planet планета
execution виконання
sovereignty суверенітету
built будували
institutions інституцій
what чому
villages селах
bearer носієм
adding додавання
samples зразки
universities університетах
east схід
recreated перетворилася
station сполучення
prevention запобігання
ancient стародавньої
periodic періодичні
medieval середньовічна
act діяла
altair альтаїр
poetry поезію
impulse поштовх
philosophic філософські
bounded повязаний
combination поєднанні
geography географія
deposit внесок
principle основна
local міський
pacific тихого
men чоловіки
largest найбільшої
biology біології
unite одиниця
problem проблемою
acts діяв
external зовнішньому
films кін
figure постать
aristophanes арістофан
governor правителі
central центральної
sensation враження
temperament темпераменту
organized організований
terms відносинах
important важливими
skills уміння
housing житлових
essentially суті
helps сприяє
obligations зобовязань
announced проголошено
excavations розкопок
forms форми
phrase речення
doctor доктор
rapprochement зближення
took брала
separate окремо
give давали
reader читача
figures фігур
composers композиторів
serpents змії
manufacture виробляють
observation спостережень
side сторона
early рання
uman умані
tasks завдань
wars воєн
cellular клітинна
diagnostics діагностики
charge заряду
lived жили
wish бажання
time часи
fertilization запліднення
passed проходив
congress конгресу
are вважаються
suitable відповідної
skin шкіри
everyday побутові
deposit родовища
dniester дністер
created створювалися
started почалося
is становлять
wave хвиля
employee службовців
court суду
nature природою
tigers тигрів
nobility шляхти
reasons причини
may можуть
story оповідання
literature литературы
and а
formed утворюються
childish дитячі
contents вмісту
short короткий
sea морі
discovered виявив
writing писання
understand зрозуміти
grain зерна
military воєнні
church церков
planes літаки
temples храмів
image відображення
northern північного
values цінності
bit частка
basis підстави
forms формах
put ставили
opens відкривається
pythagoras піфагор
zones зон
thought думки
report протоколу
electronic електронний
performance виконанні
answered відповів
construction будівельні
final остаточного
community громади
caravanserai караван-сарай
used використовуються
multiform різноманітними
went йшов
need потребує
genetic генетичний
mastery майстерність
dishes страви
bear носять
makeup грім
trading торгові
assisted сприяла
originated виникло
europe європи
leader лідер
settlement посад
chain низки
conditions стани
folk народними
battle битві
station радіостанції
church церковних
export експорту
elected обираються
some якогось
transcarpathia закарпатті
wanted хотів
area площею
phenol фенол
low нижній
substance речовини
death смерті
doroshenko дорошенко
community спільнот
foreign іноземної
whole цілі
news відомості
amount обсязі
stake кіл
taxation оподаткування
favourable сприятливі
priests священиків
began розпочалося
passes проходить
regions областей
centers центрами
main основних
production виробництвом
serve служити
top верхівки
social соціальним
demand вимогу
democratic демократичні
remained залишалися
stage етап
new нову
dnepr дніпра
front передній
conditions передумови
flowers квітки
return повернення
achilles ахіллес
courts суддів
ethnic етнічних
situated знаходиться
divisions розділів
terms термінів
cost вартості
persons особи
myth міф
welding зварюванні
principles засадах
police поліції
taras тарас
national національним
height висоті
schemes схем
criticism критика
childhood дитинства
staff кадрів
danila данила
part участі
william вільям
average середньому
previous колишньої
doctrine доктрина
construction будівництві
david давид
islands островів
literatures літературах
coins монет
supported підтримувала
authority впливу
unemployment безробіття
energy енергію
produced справила
april квітень
principal провідну
monarchy монархії
deliberately свідомо
wave хвиль
used використовувався
structure структурою
italian італійські
regions областях
stages етапи
national національна
soviet радянського
russian рос
international міжнародній
circle крутами
turned звертався
environment середовища
network мережа
d. д
full полон
knights лицарів
southern південного
state державної
famine голодомору
planet планети
attacks нападів
ideas ідеями
uses користується
meaning значення
close близький
energy енергія
oun оун
bolshevik більшовики
cycle цикли
mainly здебільшого
works роботі
resources ресурсів
held проводив
further подальші
forces сіл
sculptor скульптора
returned повернувся
traditional традиційної
indexes показником
rising повстання
play грають
and й
opinions міркування
closeness близькість
guests гості
cost вартість
plan плану
necessary необхідних
oxygen киснем
started розпочала
tribute данину
odyssey одіссея
gogol гоголь
administration адміністрація
grain зерно
soul душі
coasts берегів
steppes степи
advance виступають
social соціальний
hockey хокей
supreme верховний
invaders загарбників
diplomatic дипломатичних
buried похований
matrix матриць
was становило
james джеймс
treatise трактат
skin кожному
largest найбільшою
encyclopedia енциклопедія
without без
possible можна
birches березкові
leonardo леонардо
contained містяться
young молодого
georgians грузини
archives архівів
state штату
go йдеться
renewed відновлено
finances фінансів
us нам
teams команд
victory перемогу
worker діячів
rules панує
frontiers межами
calmness спокою
nkvd нквд
measuring вимірювання
presbyter старець
immediate безпосереднє
national національне
geography географії
lev лева
poem поему
reaction реакції
aftershock афтершоки
pavlovich павлович
poltava полтавської
live проживає
dimensions величини
anna анна
crafts ремесла
work роботі
block блоку
school училища
line рисою
albert альберта
say скажімо
strengthening зміцнення
receives отримує
important важливі
yushchenko ющенко
masturbation мастурбації
agricultural сільськогосподарської
forehead чолі
terminology термінологія
say сказати
scythians скіфів
personages персонажів
mastery майстерності
neighbourhood околиці
combination поєднання
bibliography бібліографія
molecular молекулярна
vocabulary лексика
foreign закордонних
church храмі
einstein ейнштейній
administrative адміністративних
length довжина
building будову
donbas донбасі
simple прості
match збігається
and и
separate окремої
founded заснований
continent континенту
verse вірш
creon креонт
cupid амур
high високу
magazines журнали
part змістом
local міським
dowry придане
write писати
relative відносна
foreign іноземні
fallow пар
journalist журналіст
dissatisfaction невдоволення
members членів
bay затока
sources джерела
till аж
parliament парламент
specific конкретної
vynnychenko винниченка
mistake помилок
decades десятиліть
gogol гоголя
last останньому
krakow кракові
transportation перевезення
frontiers кордонах
high верхньому
honing хон
algorithm алгоритми
suits відповідає
management господарювання
processes процесів
personal особисту
ancestors предки
printed надруковано
bases бази
early ранні
water водою
third ііі
anglo-saxons англосакси
insufficiently недостатньо
valleys долинах
issue видати
high вищі
only лише
america америка
belorussia білорусь
image облік
remain залишилося
visited відвідав
galicia галичина
their їхньої
philosophical філософського
designates позначається
urban міської
hid поховали
ghetto гетто
tales казки
consumer споживача
small невеликі
environment середовище
main головна
year pp
formations утворень
previous попереднього
crimea кримська
meets зустрічається
philosopher філософа
auditoriums аудиторії
opera опери
create створювати
forest лісова
eurasia євразії
wind вітер
rendering зображення
case відмінка
local місцевих
first першою
program програма
called називатися
community громада
resolution розвязання
increase приросту
men чоловічого
love любов
died вмерла
stage стадія
distribution розподіл
affirm стверджують
own самим
russian російській
letter літерою
worked діяло
could міг
labour праця
materials матеріалів
athens афінах
complex комплексом
tower вежі
genetic генетично
shores берега
administrative адміністративний
july липня
reading читання
ci сі
southern південному
jointed спільних
measure мірою
vishnevetsky вишневецький
college коледж
named названі
however втім
gods божеств
gold золота
prices цін
education просвіта
right право
emancipatory визвольної
let хай
result наслідком
sounds звуків
maya майя
park парк
wore носив
inhabitants мешканці
crisis кризи
income доходу
beauty красу
private приватних
royal королівської
developed розвивалося
fund фонд
ukraine україною
cultural культурному
principal головним
new новий
markets ринків
sample зразок
continues продовжує
separate окрема
go йдуть
created створений
scythian скіфських
all-ukrainian всеукраїнського
generally загалом
nitrogen азоту
put заклав
necessary необхідна
ended закінчилася
contemporary сучасне
supported підтримували
basic основним
belongs належать
pythagoras піфагора
developed розвиненою
japanese японської
railroads залізниць
composer композитора
west заході
methods методами
surface поверхня
great великим
armies військами
allowing дозвілля
ensembles ансамблі
our наших
further далі
german німецька
commerce торгівля
frontier кордони
wise мудрого
current течія
sentence реченні
electronic електронних
poem поеми
shield щиті
representatives представниками
hope надії
formed формуються
ways засобами
such такими
kept зберігся
dnipro дніпро
memo памятка
shukhevych шухевич
acquired набуло
chain низку
street вулицю
force потужність
buses автобуси
autumn осінь
see смт
object обєктом
cossack козак
principal головного
defeat поразки
surface поверхню
undoubtedly безумовно
experiment експерименту
parliament парламентом
powerful могутні
server сервер
encyclopedia енциклопедії
exterior зовнішнє
coloration забарвлення
showed виявили
rains дощів
general генеральний
latitude широтах
xx хх
him ньому
thought думку
parts частинах
ocean океаном
street вулиця
scientific наукове
according згідно
regional обласний
one один
realization реалізація
twice двічі
economically економічно
marketing маркетингових
opened відкрили
contemporary сучасній
kostenko костенко
necessary необхідне
scientific наукова
popular популярної
yanukovich янукович
dimension розміру
reach сягають
producer виробник
colour кольору
gained набули
terminology вищому
its своєї
implemented здійснив
new новим
presentation представлення
deal видаються
anna анни
uah грн
defence заборони
quality якістю
basic основний
harmony гармонію
gena гена
surface поверхні
prices цінами
commerce торгівлі
mountains гори
destroyed знищено
could могла
dialectics діалектики
hercules геракла
chernivtsi чернівці
plural множина
byzantine візантійський
conclusion висновок
great великий
vocabulary лексики
performs виконує
list реєстр
coastal прибережних
length довжини
necessary потрібна
ukrainka українки
communities громад
ordinary звичайних
recognized визнані
america америки
indications ознакою
all всім
side сторону
leaders лідерів
ideological ідеологічних
visible помітні
vienna відень
french французька
created створили
building будівельних
assembly агрегат
last останнього
northern північне
diameter діаметром
jewish єврейського
investigator дослідник
addition доповнення
variants варіантів
domestic вітчизняна
cloister монастир
chemical хімічних
kinds видів
interestingly цікаво
herself сама
consisted складався
advance виступати
humidity вологість
general генеральним
musical музичний
leaves листя
unitary єдиного
friends друзів
khrushchev хрущов
greece греції
inheritance батьківщиною
participants учасників
hundreds сотень
was була
carry віднести
contemporary сучасна
thickness товщі
clergy духовенства
painting живопис
polish польського
as як
popular народних
theaters театрів
southern південній
tendency тенденцій
transfer передати
financial фінансова
now тепер
division дивізії
suppression придушення
australia австралії
yuri юрій
acts акти
world світ
end кінець
accepted прийняла
huge величезний
singer співак
examples прикладів
rada раді
novel романом
occupies займається
threat загроза
direction спрямованість
points пункти
reaction реакція
talking говориться
program програми
deposits поклади
authority авторитет
clear чистого
prohibition заборона
belorussia білорусії
local міських
austrian австрійської
congress зїзді
aesthetics естетика
executed виконується
social соціальні
wars воїнів
bay затоки
go йти
see побачити
east сходу
attraction залучення
construction будівництво
shores береги
being будучи
mure мур
washed омивається
minister міністр
otaman отамана
princess княгині
territorial територіальні
important важких
apostle апостола
birds птахи
natural природне
socialism соціалізм
while поки
extraction видобуток
enumeration перелік
issues видає
so так
local місцевим
huge величезних
harrison гаррісон
atlantic атлантичний
harmful шкідливих
conditions умовами
defend захистити
feminism фемінізму
representatives представники
independent незалежні
something дещо
phenomenon феномен
reception прийняття
hair волосся
characteristic характерними
multiform різноманітних
form формою
existing існуючого
network мережу
northern північної
island острові
threat загрозою
conflict конфліктів
was був
romania румунії
getting одержання
borrowing запозичення
married одружився
fondue фондю
worker діячі
artificial штучного
structure споруд
appointed призначається
fuel палива
time часу
capitalism капіталізму
memorial меморіальні
new нова
beginning начала
underground підземні
socialist соціалістичної
signature підпис
street вулиці
yan ян
monetary грошова
organized організовані
fighting бойової
sucker пагін
mikita микита
crisis криза
parks парків
odesa одеська
canada канаді
wide поширені
order указом
work працюють
victory перемоги
application впровадження
principal головних
cossack козацької
manuals підручники
gerbil піщанкові
adult дорослих
july липні
left залишилися
poem поема
polish польською
translations перекладів
realization реалізації
times разі
volume обсягом
thinker мислителі
lodge ложі
from від
sites сайти
childhood дитинство
qualitative якісні
printing друку
railway залізничного
famous знаменитий
winter зимовий
fields полів
religious релігійного
commercial комерційних
dramatist драматург
high високе
inheritance батьківщини
book книгу
end кінцівки
occupation окупації
physical фізична
person особа
local місцевий
inherent притаманна
algorithm алгоритму
society суспільстві
remember згадати
magnetic магнітне
lowland поділля
ban заборону
named званої
meetings зустріч
zaporozhye запорізького
directly напрямок
criticism критику
letters письма
flows тече
dnepr дніпро
crimean кримського
variants варіанті
poetry поезії
assigned призначений
kyiv киев
state державою
fountain фонтан
juridical юридичної
defeat поразка
aldehyde альдегіди
foucault фуко
khan хан
instrument інструмент
species породами
shore узбережжя
creative творчий
deposits родовищ
sentence речення
had мав
positively позитивно
import імпорт
front фронті
fights боях
frey фрейя
recognized визнається
family рід
new нових
harmony гармонії
considerable чимало
iceberg айсберг
profit прибутку
could могли
again знову
concerned стосується
kharkov харкова
regional обласних
play грати
sprout пагін
positive певним
arrangement угоду
she їй
shore узбережжі
modern сучасними
improvement вдосконалення
pass переходять
factor чинник
road шляху
regulation регулювання
sea моря
peninsula півострова
personal особисті
switzerland швейцарія
introduced введені
uman умань
years роки
stage етапі
included входило
spreading поширюються
attitude ставлення
kremenchuk кременчука
created створила
publications видань
system систем
reached потрапив
kernel ядром
horace горацій
founded знаходилася
australia австралія
lviv львів
pentameter пентаметр
bases основі
personalities особах
were вважалися
leaders керівників
coordinates координати
showed показали
infrastructure інфраструктура
chernihiv чернігівський
new нове
creation творення
establishments закладах
son син
lowland поділлі
all всіх
road дорозі
found знайшла
principles закономірностей
spanish іспанської
deep глибоко
sault сіль
ordinary звичайний
homer гомер
big великих
refuse відмовитися
names імена
method спосіб
you ти
coloured кольорова
palace палацу
happened відбувалися
father батька
writer письменників
man чоловіка
elections голосування
cultural культурного
industrial промислові
spirit дух
national національних
get отримують
hotels готелі
size розмір
donbas донбасу
results результати
serve служить
develops розвиває
work роботу
power сила
complex комплексу
paris париж
organization організацією
cycle циклу
catholic католицькі
singapore сінгапур
or или
division дивізія
research досліджень
daughter дочки
sorrow жаль
cup кубка
started започаткував
romania румунія
university університеті
electricity електроенергії
properties властивість
formed складалися
elaboration розробці
moment моменту
working робочого
ethnic етнічний
prevail домінують
frontier кордоном
right праву
right правильний
model зразком
testament заповіту
uncle стрию
length довжину
continued продовжували
generations поколінь
corners кути
between поміж
understandings поняттями
authorities владою
whole всієї
historian історик
just хоча
group група
cabinet кабінету
march березні
bear носити
important визначні
alteration переробка
green зелених
services послуг
determine визначати
files файли
read читав
rives рив
german німецьку
exposition виставки
footsteps сліди
chronicle літопису
dedicated присвятив
battle битви
pyramid піраміди
composition композиція
form утворюють
tsar царя
cup кубку
formed сформована
michelangelo мікеланджело
statue статуя
nestle припадає
constant постійних
following наступним
and і
house будинок
provision забезпечення
opposition опозиція
logics логіка
residence резиденції
tons тонн
river річковий
legend легенда
creation твором
constructed споруджено
rome рима
childish дитяча
filming зйомка
base базу
continent материка
secretary секретаря
called званих
worthless варто
signed підписали
gave надавали
boyars бояр
professional професійні
combined збірної
differs відрізняється
railway залізничний
my мої
documents документів
opposed протилежних
yaroslav ярослава
under під
popular нар
contain містять
more декількома
some якийсь
precise точніше
alimentary харчової
ambassadors послів
taught навчалися
mistletoe омела
aimed прагнув
monuments памяток
material матеріалу
contemporary сучасного
withdrawal виведення
designates позначає
guests гостей
taylor тейлор
parallelogram паралелограм
somewhere десь
article статтею
long довгий
olga ольга
divorce розлучення
average середньої
dollars дол
service служба
than аніж
day добу
success успіхом
physical фізичних
discoveries відкриттів
other іншого
potatoes картоплю
property майно
name прізвища
depends залежить
aspiration прагнення
holy сан
trident тризуба
detailed детальніше
system системах
maximal максимальна
lviv львівському
own своя
musical музична
aorta аорта
scientists науковці
scientists науковців
divisions розділи
help допомогти
around навколо
legislative заходів
currencies валют
headed очолив
forward вперед
assembly асамблея
elections виборів
y. ю
change обміну
cultural культурними
portugal португальська
sent послав
footballer футболіст
small невелика
yuri юрія
youthful юнацьких
potatoes картопля
positive позитивні
composition композицію
woman жінку
spectrum спектр
project проекту
curved кривої
work твір
predominate переважали
headquarters командуванням
actively активно
dimensions розміри
obtain одержують
cashew кеш'ю
take приймати
additional додаткові
up вгору
building забудова
pedagogical педагогічний
russia росія
always завжди
early ранній
ecological екологічної
science науці
medical медичного
svyatoslav святослава
rating рейтинг
j. j
makes робить
russian руських
larger більшої
preceding попередній
whole ціле
horizon рівень
lost втратила
common спільних
empire імперією
determine визначена
construction будівництва
all усієї
manufacturing виробництва
transition переходом
inheritance спадок
poland польщею
translated переклав
human чоловіка
inferior нижньої
future майбутній
freedom волю
hall зали
west захід
included увійшло
figure стан
memory памяті
rotor ротор
fight боротьба
root корінь
francesco франческо
methods способів
subject сюжетів
museum музей
action вчинки
information інформації
clothes одягу
foreman майстер
made зроблено
poverty бідності
support підтримувати
named названо
platon платона
ten десять
following наступний
everyday побутових
poetic поетичні
further подальшої
singer співачка
series серію
resonance резонанс
direct пряма
religious релігійної
patterns зразками
representative представник
sharpening загострення
knowledges знань
rome рим
every кожна
republic республіку
square кв
artist митця
official офіційний
independent незалежною
organism організму
residence резиденція
middle середньовіччі
mediterranean середземного
big більшим
public відкритим
began почалася
final кінцевого
during ході
flag прапора
finland фінляндії
touristic туристичний
affected вплинуло
byzantine візантійські
rank рейтингу
toronto торонто
beauty краси
branches галузях
face обличчя
mineral мінеральних
close рядом
cinema кінотеатр
was брав
words слова
fourth четвертого
temporary тимчасовий
region об
sites сайтів
development розвитку
thallium талій
marketing маркетинг
settling поселення
it воно
real реально
visible видно
aldehydes альдегіди
daughter дочка
production виробів
acquired набула
africa африки
forms формі
private приватні
full повна
russian російськими
china китаю
composed складала
ukraine україні
work справу
calorie калорія
religions релігій
composition композиції
early ранніх
representations зображенням
previous колишніх
understand розуміють
budget бюджет
fix зафіксовані
aim мету
musical музичної
deep глибокі
deep глибоким
material матеріалом
northern північна
wrote писав
base базових
fc фк
regiments полки
partners партнерами
amos амос
lyrics лірика
kremenchuk кременчук
renaissance ренесанс
mountains горі
north пн
grigory григорій
inflow затока
romanticism романтизм
star зоря
begin починають
important важлива
evidence свідки
recognized визнаний
physical фізичний
proposition пропозиція
different інакше
knight лицар
equal рівні
ban заборона
pope папою
moral моральної
broad широку
below нижче
collaboration співробітництво
monument памятника
greek грецького
following наступних
whole цілу
chernivtsi чернівців
low нижчих
critic критик
justice юстиції
influential впливових
week тижнів
worsening погіршення
hyderabad хайдарабад
temper настрої
chemistry хімії
culture культурі
created створити
skin кожне
current течії
restored відновлено
other iншi
singular однини
renewed відновив
sumatra суматра
hope надія
founded заснували
production продукцію
kharkiv харківський
used користувалися
wrote написана
senior старшого
progress прогрес
salvia шавлія
shows виявляє
resistance опір
january січні
panas панас
stages етапах
chronicle літописи
explain пояснюють
use використовує
independent незалежну
theories теорій
human людські
performed виконані
governors правитель
aftershocks афтершоки
map карта
dostoevsky достоєвський
populated населенню
soviet радянськими
stage сцені
gave давав
decision рішенням
arena арені
individual індивідів
someone дехто
assembly асамблеї
obtained одержав
prague прага
civil цивільних
meaning сенс
efficiency ефективність
refusal відмову
arms гербі
poems вірші
renaissance ренесансу
soils ґрунтів
situated розміщуються
social соціальними
official офіційних
peninsula півострів
locality місцевість
galicia галичині
ends закінчується
palace палаци
sky небо
march березня
load навантаження
contain містить
mathematician математик
don дон
popular популярним
sluice шлюз
russia росії
only тільки
qualitative якісно
induction індукції
theme тему
pushkin пушкін
concrete конкретних
quail перепілка
late пізнього
precursors попередників
and ще
earth земля
elements елементами
weapon зброєю
history история
dialectics діалектика
yearly щорічно
important важливе
event подією
station вокзал
metall металу
thomas томас
sex статі
marine морський
green зелений
live живуть
concept поняття
played грали
judges судді
dynasty династії
architectural архітектурний
demands вимоги
inclusion включення
world світовий
prominent видатний
vigorous потужний
year річного
proteins білків
person особу
star зірок
humans чол
months місяці
mass масові
fear страх
created створених
magazine журналу
half половину
similar подібні
one одному
italian італійська
notes банкноти
execute виконати
my моя
week тиждень
popular народний
holy священної
labour трудових
national національні
deep глибокий
river річкових
practically фактично
lviv львівського
member член
means способів
you тобі
turn чергу
egyptians єгиптян
element елемента
witness свідчать
statistic статистичних
musical музичне
indicator індикатор
territories територій
minerals руд
system систему
bird птахи
use вживати
seas морів
authority орган
property майна
image обліку
defence заборону
right праві
hopes надії
childs діти
voice голос
peter петро
own власні
independent незалежної
main головної
folklore фольклору
hero героя
ruthenium рутеній
network мережі
ivan иван
derivative похідна
block блок
kingdom королівство
religion релігія
territorial територіальних
sources витоки
symphony симфонія
entered увійшов
hardness твердість
girl дівчина
residence проживання
block кварталі
aesthetics естетики
especially зокрема
bloom розквіту
popular популярний
metabolites метаболіти
mp мп
oppression гноблення
full повне
started розпочалася
entrance вхід
announced проголосила
institute інт
prominent видатним
reptiles плазуни
name прізвище
poet поетом
preceding попередніх
finland фінляндія
lead призвело
religion релігію
poems поемах
lactation лактація
roman римських
area простір
rupture розрив
century вік
educational педагогічних
matrix матриці
question запитання
organs органам
went пішов
translation переклад
prince князь
chemistry хімія
actions діями
person особам
principal головними
made зробив
lyrics лірики
some деякими
love кохання
film фільму
order наказом
lands землі
external зовнішнє
accidentally випадково
precipitation опади
mushrooms грибів
sick хворих
camp табору
triangles трикутників
so настільки
league ліга
ii іі
differences різниці
books книжки
come приходить
suffered зазнав
demanded вимагала
service службу
consists полягає
derived похідна
prices цінах
sometimes інколи
hoffman гофман
grounds підставі
quiver сагайдачний
rows ряді
factories заводів
period періодом
work робота
delivered виданий
herodotus геродот
bases основи
formed утворили
happen відбуваються
world світових
houses будинки
chersonese херсонес
mihailo михайлом
embroidery вишивки
future майбутніх
university університету
cruelly жорстоко
meat мясо
association асоціація
transport транспорт
humans людьми
french французькі
realized здійснено
golden золотий
he він
icon ікона
determined визначенні
skill майстерність
resources ресурси
marine морського
hypothesis гіпотези
public громадського
upper верхнього
cape мис
reflect відображають
tendency тенденції
soon незабаром
greeks греками
demanded вимагав
represented представляли
sombrero сомбреро
it вона
also теж
police поліція
netherlands нідерландах
natural природним
task завдання
society суспільством
title назву
comparison порівнянні
republic республіки
quantity кількістю
stocks запасами
clitoris клітора
chains ланцюг
year року
carry несуть
symbols символів
extraction виділення
declaration декларації
propaganda пропаганди
defined визначення
writer письменниця
republics республіках
relation співвідношення
ukrainian українській
half половині
seeds насінні
concrete конкретний
jews євреї
base базі
physically фізично
trades ремесла
states штати
sister сестра
contains містяться
announced заявив
rome риму
character персонажі
spine хребет
printed друкованих
opera опера
such такої
volume кн
collaboration співробітництва
developed розвивалися
characteristics ознаки
emancipated визвольного
industrial промисловий
started розпочато
close близькому
divided поділяються
kiev київської
mushrooms гриби
ussr усрр
bandera бандера
island острова
robert роберт
visible помітне
include включають
mind розуму
democratic демократична
tower вежа
named названа
mercury меркурій
affected вплинула
arms рук
formula формула
brothers братів
important важливо
model модель
period строк
opened відкриваються
rights прав
owns володіє
depicted зображені
necessary необхідні
relatives родичів
yugoslavia югославії
online онлайн
organism організмі
external зовнішню
concentrated зосереджені
feudal феодальних
conqueror переможець
war війна
son сином
shevchenko шевченко
ten десяти
philosophy філософії
lore краєзнавчий
camera камера
stages етапі
valley долина
theaters театри
slopes схили
relaxation відпочинку
identical однакові
help сприяють
contents вміст
creating утворюючи
scene сцена
vital життєвого
sun сонце
live проживають
rivne рівненська
strip смуги
along вздовж
positions положенням
religion релігії
list списку
first першої
dimensions розмірах
meeting засідання
branches галузями
systems системах
animal тваринного
status статусу
saw простежується
tragedy трагедії
other іншій
support опору
unitary єдиним
se встановлений
honouring вшанування
appeared вийшов
change зміні
owner володар
october жовтень
german німецькі
trip подорожі
slavic словянської
translator перекладачі
walls стіни
service служіння
ideal досконалості
provided передбачав
realize реалізувати
best найкращі
leaning спираючись
all всьому
recordings записи
less менш
creative творча
created створюється
minerals копалини
stone камені
danger небезпеку
terminated закінчив
essays очерки
galicia галичини
society суспільства
search пошук
speak розмовляють
reinforcement укріплення
continues триває
considered вважали
carpathians карпатська
time пір
group комісію
culture культуру
action дією
appropriated відповідний
one одною
costs витрати
hundred сто
dimensions розмірі
flight політ
mark марк
central центральною
province провінцій
pass проводити
costs витрат
embroidery вишивка
continued тривав
transition перехід
chernihiv чернігівське
association асоціації
depending залежно
construction будова
scandium скандій
campaign походу
republic республіка
breed породи
highest найвищий
events випадках
reasons причин
danger небезпеки
session сесії
upper верхньому
founder засновник
cultural культурної
chile чилі
safety безпеки
interests інтересами
forced змушений
marx маркса
contemporary сучасному
bug буг
features рисами
sky неба
north північ
governor правителя
legend легенди
old старої
creations творах
dictum висловлювання
arms гербом
management керування
figure постаті
critics критики
counts налічує
branch галуззю
rebels повстанців
made чинили
artist митці
refusal відмова
middle середньою
notes зазначає
galicia галичину
privilege привілеї
league ліги
print друком
is вважається
centers центрах
site сайти
corresponding відповідного
minerals руди
feodosiya феодосія
azov азовське
christian християнських
religious релігійними
heavily важко
confirmation підтвердження
remained залишалася
creator творець
mountain гірський
tendency тенденція
philosophy філософія
our наш
russia руси
church костелу
mykolaiv миколаїв
glossary глосарій
orthography правопису
traditions традиціями
pressure тиском
protein білок
natural природних
phasianidae фазанові
native рідного
spring весна
leader вождя
poltava полтавщині
potatoes картоплі
articles статей
constant постійним
catholic католицька
save зберігати
civilizations цивілізацій
leaves листів
fund фонду
supported підтримали
red червоні
all всього
branch галузі
poland польщі
hypothesis гіпотеза
alexander олександр
inclusive включно
style стилю
clubs клубів
annual річний
cypresses кипарисовик
media засобів
periods періоді
may травня
symbol символу
important важливу
independent незалежна
human людську
model моделі
author автором
monetary грошової
material матеріальних
service служби
dream сон
represented зображено
market ринок
story повість
first першими
industrial промислових
users користувачів
dialects діалектів
tower ратуші
contribution сприяння
were перебували
cherkasy черкас
money грошових
jurisdiction юрисдикції
declaration декларація
one одного
afterwards потім
municipalities муніципалітетів
steppes степів
shakespeare шекспіра
twice вдвічі
alps альп
graph графіки
directed спрямований
high високі
differs відрізнялися
north півночі
campaigns походів
european європейській
house хата
reach досягла
economic економічній
characteristically характерно
archaeological археологічних
constant постійний
principles принципів
bright яскравим
forming складався
four чотири
asthenia астенія
own власними
second другій
discipline дисципліна
meat мяса
direction керівництво
sociology соціології
zhytomyr житомир
china китай
pools басейни
formal формальної
language мовна
philosophy філософію
called називав
arms руки
multiple неодноразово
resource ресурси
revolts повстань
wrote написано
real реальні
constitution конституцією
worker діяча
word слова
ecosystems екосистеми
lands теренах
remembrance спогади
such такою
enterprises підприємств
election вибори
genus роди
zaporozhian запорожців
left лівому
samara самара
absolute абсолютна
vinnytsia вінниця
issued видані
team збірна
graphics графіка
portrait портрет
all усьому
conclusion укладення
work справі
socialist соціалістична
name ім
only аби
contains міститься
loading навантаження
at при
statistical статистичні
determining визначенні
citizens громадянами
medals медалі
usual звичайна
equipment прилади
andreevich андрійович
this цій
russian руські
poem поемі
new нові
chickweed піщанкові
ballad балади
company кампанія
group групу
strip смуга
sites сайті
mazepa мазепі
proletariat пролетаріату
zeus зевса
devoted присвячена
learn проходять
ecosystem екосистеми
physical фізичні
aim мета
salts солі
remained залишався
along уздовж
verbs дієслів
different різними
mouth гирлі
true щоправда
galician галицький
mass масових
began почало
pyramid піраміда
independent самостійної
mythology міфології
branches гілки
replacement заміни
mountains горах
seldom рідко
quality якості
already уже
lenin леніна
scene сцени
straight напрямках
objects предмети
passed пройшла
god богом
inherent притаманні
regime режиму
coal вугілля
element елементу
armadillo броненосці
independently незалежно
national національну
help допомоги
reunion злуки
believed вірили
means засіб
beauty краса
person особі
passing проходження
rheology реологія
function функція
cypress кипарисовик
base основної
symbolism символізму
th му
occupy займають
river ріки
farmer фермер
valuations оцінки
humanity людство
march похідної
austrian австрійський
class категорія
polish польська
decision постанови
all увесь
nothing ніщо
treaty договором
great велике
version версія
actually насправді
zaporozhye запорозької
direction напряму
access доступ
learns вивчає
stratum шар
army військо
tribes племенами
liqueur лікер
products продукти
data дані
cartagena картахена
sulphur сірки
organization утворення
urban міська
geographical географічні
works працях
dance танцю
terms поняттях
function функцію
exploring вивченні
norway норвегії
test тест
really дійсно
discovered виявилося
wife дружиною
reflects відображає
whole цілий
true справжнім
dialect діалект
katerina катерина
ecology екології
recording запис
plot сюжетом
cause причинами
dictatorship диктатури
philosophy філософи
provision постачання
version версію
two два
recently нещодавно
detailed докладніше
may травні
dramaturgy драматургія
september вересні
temperature температура
image образ
possible можливо
body тіла
throne трон
komi комі
dynamics динаміка
inheritance спадщини
held вирішено
hetman гетьманом
sweden швеція
technical технічних
state державним
theatrical театрального
circulation обігу
detailed детально
save зберегти
valentin валентин
establishment встановлення
primary початкових
biblical біблійне
museum музеї
believes верств
own власною
tem терміну
use вживають
strong могутні
table стіл
province воєводства
enclose охоплюють
teaching навчання
separate окремими
universities університетів
partnership участь
work працею
irina ірина
secular світська
will воля
accordance відповідності
crises кризи
breathing дихання
linguistics лінгвістика
traditional традиційними
europa європу
latin латинська
gave надав
night ніч
ended закінчився
central центральних
tempo темп
different різною
grigory григорія
rivne рівне
presently негайно
education освіту
fall випадає
active активної
meant означало
ginzburg гінзбург
neighboring сусідніх
harbours порти
true справжній
musical музичного
forces силами
ganna ганна
financial фінансовий
donetsk донецький
time раз
ethnos етносу
clandestine підпілля
subdivision підрозділ
their їхню
you вас
average середня
demand попиту
strategy стратегії
all усіма
sports спортивних
marked позначені
ability здатність
exclusively суто
john джон
social суспільному
traditions традиціях
discipline дисципліни
pronoun займенник
sprout росток
championship чемпіонаті
soe дп
jewish єврейське
firms фірм
adam адам
learning вивченні
unknown невідомо
rome римом
wise мудрий
part часті
tesla тесла
native властива
pelicans пелікани
taught навчається
pyramid пірамід
allows дозволяє
performed виступів
colonization колонізація
fields ділянках
english англійську
symon симон
head голову
network мереж
law юридична
nationalism націоналізм
myths міфи
ensuring забезпечення
polish польське
tremendous величезних
family родини
in в
vatican ватикан
conflicts конфліктів
queries питаннями
hryvnia гривень
average середню
polish польських
religious релігійні
mountain гірських
recreation відпочинок
brain мозку
serious серйозні
berlin берліні
war війною
density густота
photography фотографії
l. л
belief вірування
necessity потреби
month місяця
gay гай
rome римі
region райони
natalia наталія
highest найвища
god бог
suitable відповідних
gallery галереї
other друге
islam іслам
every кожній
suitable відповідні
herd гурту
wide широке
internal внутрішніх
develops розвивається
grave могилі
last останніх
tribes племені
stanislav станіслав
platform платформа
russian руського
regions районами
windows вікна
foreign іноземних
newspapers газет
eastern східної
soldiers солдати
language мові
head глава
became ставала
netherlands нідерланди
stories оповідань
opera оперний
colony колонії
put поставив
pole пол
luther лютер
cloisters монастирів
physician лікаря
long довго
comes виступив
keeps тримає
finances фінанси
satisfaction задоволення
party партія
denudation денудація
political політичної
actor актор
lists списки
whose чиї
greater більшою
former колишнього
christening хрещення
essay нарис
chess шахи
germany німеччиною
lublin люблінської
received отримували
nine девять
judge судити
index індекс
following наступного
quiet спокій
dated датуються
totally цілком
family родів
free вільного
it нього
stone каміння
diversity різноманіття
country сільських
merited заслужений
won відігравати
russia русь
party партію
moved перейшли
meadows луки
hard твердих
dysphoria дисфорія
greek грецькій
their їхнє
educational освітніх
occupied займалися
agrarian аграрний
of à
heights висот
blond білокур
predominates переважає
magazine журнал
liberation звільнення
september вересня
used вживатися
communist комуністична
understanding розумінні
differ відрізняє
artistic художніх
result призвести
post пошти
leadership керівництва
ussr срср
sightseeing знаків
house дому
human чоловічого
dynamics динаміки
inheritance спадщина
reconstruction перебудови
uefa уєфа
month місяць
lowers знижується
work працю
peasants селян
ancient антична
higher вищий
similar аналогічно
soviet радянської
israel ізраїль
classification класифікація
poetry вірші
pronouns займенники
language мов
physicists фізики
ecology екологія
points точок
album гурт
schools шкіл
first перший
necessary потрібні
holocaust голокосту
models моделей
dictatorship диктатура
relief рельєф
prayer молитви
formed склали
term строком
traditional традиційних
temperature температури
opportunities можливості
partially частково
part доля
vocabulary словарь
people народом
observed спостерігаються
private особистого
kiev київщини
such такі
specified зумовлені
part долю
walls стінах
ternopil тернопільської
thought дум
forming формування
largest найбільший
museum музею
social суспільного
bowels надрах
equator екватора
discovered відкрив
stamping карбування
tao дао
metropolitan митрополит
published опубліковано
katerina катерини
wide широку
bring приносить
colonel полковника
whole цілих
fact подій
head голови
peaceful мирного
disperse розходяться
mountains горами
population населення
cossacks козаки
boris борис
camp табір
their їхні
absence відсутністю
statues статуї
mother має
fixed зафіксовано
looks виглядає
linguistics лінгвістики
sweden швеції
israel ізраїлю
activity активності
financial фінансові
ottoman османська
state державних
not не
regularity закономірностей
bread хліб
western західна
technical технічного
ferments ферментів
properties властивостей
royal королівський
work праць
type типові
adults дорослих
discordance розбіжності
go переходять
trk трк
versions версії
populated заселені
rather досить
largest найбільшим
development розвиток
surroundings середовищі
dialogues діалоги
some декількома
ukrainians українцями
young молода
conference конференція
sports спортивний
ancient античної
classicism класицизм
ankara анкара
classicism класицизму
participants учасниками
alphabet алфавіт
means означає
perceives сприймається
vatican ватикану
cossacks запорозьке
were пройшли
original оригіналу
ability здатності
epos епосу
economic господарського
valley долини
arising виникає
potential потенціал
grandfather дід
categories категорій
met зустріти
height височини
world мірі
greatest найбільша
of із
these цими
five пять
absence відсутність
material матеріальну
christian християнського
gave подав
example прикладом
civil цивільне
wrote написав
water вода
hydrogen водень
said говориться
domination домінування
take взяти
sometimes часом
cossacks козацьке
forms формує
mineral мінеральні
dixieland диксиленд
odesa одесі
soldiers вояків
enterprises підприємствами
used використовувалася
direction напрям
technical технічний
province провінція
particles частинки
gallery галерея
courts судові
explains пояснює
satire сатира
unity єдність
average середні
japanese японських
bases основами
convolvulaceae березкові
photos фотографії
zaporozhye запоріжжі
you ви
popular популярна
became ставали
retelling перекази
last останній
nature природного
information відомостей
points точці
line лінії
translations переклади
les лесь
base базою
opportunity нагоди
protists найпростіші
frontiers кордонів
written написаний
government уряді
jean жан
buddhism буддизму
give віддати
first першим
work твором
london лондона
funds коштів
party партії
map карті
wood дерева
popular народні
one одної
movement рух
eight вісім
again знов
testing тестування
row ряді
wide широко
them ними
chronicle літописі
swimming плавання
this цього
total загальна
nouns іменники
showed показав
sun сонця
platform платформи
hinduism індуїзму
talks переговори
changed змінюються
moral моральні
determined визначений
special спеціальних
observed простежується
sofia софійського
drawings малюнки
musical музичні
format форматі
competitors конкурентів
context контексті
time часів
quantity чисельності
convention договір
great велика
encyclopedia энциклопедия
ancestors предків
official офіційна
considerable значної
apparatus апарату
necessity потребу
stayed перебували
monument памятник
dance танець
universal загальної
n. n
boundaries меж
transition переходу
masters майстри
core осередком
scientific вчений
have маємо
flows протікає
limits рамках
place місто
russian русской
poems поем
hymn гімну
performed виконуються
jewish єврейська
absolute абсолютну
st. св
great величезну
meeting зборах
insurgents повстанців
government уряду
works працює
global всесвітньо
army військової
argument суперечки
maximal максимально
popular народну
classic класичної
side боку
diminishes зменшується
world міри
marking розмітки
teacher педагог
adjacent сусідніх
gorse дрік
landscape ландшафт
alimentary харчова
achievements досягненням
accusation звинувачення
vishnevetsky вишневецького
unit агрегат
electronic електронна
turkish турецької
education освіта
air повітря
eggs яйця
river річна
germany німеччина
investigators дослідників
liability зобовязання
law законом
china китаї
developed розвинений
cossacks козацька
transformation перетворення
rna мрнк
duties обовязків
ancient античного
east сходом
forms складатися
discovered виявлені
just хоч
occupied зайняв
ukrainian української
popularity популярністю
view перегляду
ukrainian українців
clear чисто
paradise рай
astronaut астронавт
realized здійснити
french французького
nations народів
volume обсягу
usa сша
series серії
declared проголосили
specialists фахівці
five пяти
success успіху
valence валанс
odesa одеси
art мистецтві
lead привела
valley долині
regions областями
interview інтервю
zaporozhye запорізька
spaces простори
music музику
northern північний
about о
leadership проводом
coordinates координат
heads очолює
agricultural сільськогосподарських
complete повному
slovakia словаччина
country країні
archeologists археологи
lead керувати
great величезне
what чим
roman римській
latin латинської
zaporizhia запоріжжя
consideration міркувань
prof. проф
negotiations переговорів
traditional традиційним
sickness захворювань
devoted присвячені
word словом
head голова
other другу
poorly слабо
school школі
indicates зазначити
top корені
leader керівник
demography демографія
jews євреїв
which якої
spoke виступав
arteriole артеріола
pool басейн
magazine журналі
founded заснована
become стати
humanity людства
it їй
constitutional конституційний
popularity популярність
determined визначених
outside зовнішні
soviet радянською
replace замінити
dictionary словник
chernivtsi чернівцях
rog ріг
proper власне
refused відмовився
eldest найстаріших
kind видом
direction спрямування
strongly сильно
palaestra палестра
directed спрямовані
we ми
region району
lynx рись
dynamics динаміку
names імен
understanding розуміння
from из
different різного
diapason діапазон
data даних
viewing огляд
democratic демократичної
eternal вічне
educational навчальний
tens десятки
genres жанрах
world світовій
first першому
curve крива
determination визначень
real справжніх
influence вплив
film фільм
literature література
immediate безпосереднім
october жовтня
traditional традиційний
situation ситуація
situation ситуацію
popular популярних
ideas понять
implemented проводився
lived жив
chinese китайської
tsars царі
joined приєднання
programme програмного
special особистий
begin починаються
above над
linden липові
province провінції
chronicle хронологія
considerable значною
dynamo динамо
continental континентальний
characteristic характеристики
live жити
culture культурою
life жизни
foreman майстра
creative творчі
earnings прибутків
inhabitants жителів
him ним
songs пісні
governing правлячої
nouns іменника
algae водоростей
before перед
their їхнім
production продукція
councils рад
republic республікою
mysticism містицизм
cis снд
arguments суперечок
repeatedly неодноразово
wander пішов
other інші
institutes інститутів
unknown невідомий
retirement відставку
rostock росток
civil громадянська
intellectual інтелектуальної
started розпочався
orthography правопис
number номер
decided вирішив
italy італії
sum підсумками
name назвою
executed виконувати
their їхній
suburban слобідської
with участю
stood перебувала
sense відношенні
sexual статеве
technologies технологій
author авторське
poltava полтавський
oldest старших
possible можливе
mark оцінка
lines рядки
flounder камбалові
improvement поліпшення
government уряд
continue продовжують
processing обробки
learning вивченням
legislative законодавча
poetry творчість
syntagma синтагма
occupies займає
union унії
interact взаємодіють
socialist соціалістичних
cosmology космогонія
trip рейси
itself самій
french французькій
rare рідкісних
unity єдності
share частку
fighting бойових
sex секс
other іншому
sex сексу
english англійської
atom атом
determined визначають
versions версій
probably ймовірно
became ставав
president президента
premier премєра
sooner скоріше
language язык
existing існуючі
principle принципу
gases гази
becomes став
each кожної
i я
revolutionary революційного
basin басейн
squirrel білка
crimea крим
temperature температуру
rights права
axis осі
attached пристроїв
historical історичної
turned звернув
members учасники
ukrainian українськими
linguistic мовна
sculptor скульптор
oak дуб
proper власна
saved зберіг
poles полякам
ground ґрунті
disintegration розпаду
advanced виступала
frequent часті
extends простягається
owners власники
official офіційного
found зазнало
there наявності
architect архітектора
construct будувати
another іншому
symbolism символіка
do виконують
last останніми
losses втрат
public громадська
sulphur сірка
candidate кандидат
appeal заклик
nietzsche ніцше
marked відзначаються
develop розвиватися
informative інформаційних
surroundings середовищем
shares акцій
commercial ринкової
called називаються
atom атома
boat катер
valuable цінні
p. п
wall мур
resided мешкали
members членами
masonry масонство
equation рівняння
personnel персоналу
predominant переважна
pole тичини
education освіти
prince князем
realization здійснення
performance вистави
series серія
counting рахунок
dramaturgy драматургії
air повітрі
membrane оболонка
blood кров
problems проблеми
knowledge пізнання
quantity чисельністю
supremacy панування
free вільне
scotland шотландії
place міста
november листопад
progress прогресу
cellular клітинні
yanukovich януковича
lutsk луцька
repin рєпін
release випуску
remained залишилася
treatment лікування
norway норвегія
richard річард
clearly чітко
all усе
tells розповідає
iron залізничні
considering враховуючи
you тебе
design оформлення
used використані
regions райони
franko франко
donetsk донецького
intensity інтенсивність
profit користь
smithy кузня
special спеціальний
that тим
black чорної
leading провідним
reconstruction реконструкції
work роботою
paris парижа
full повну
second другої
world міру
cossack козацьких
cosmogony космогонія
climatic кліматичних
founder засновником
which якою
also ж
music музикою
rings кільця
difference різновид
juridical юридичних
their їхніх
technological технологічною
gentry шляхта
scientific вчених
financing фінансування
ukrainian українською
dimensions розмірами
guidance керівництвом
direction напрями
quantity чисельність
confident певній
first перша
moderate помірно
were ставали
buildings забудови
epitaphios епітафія
village stadt
show показують
learned пройти
authorities органам
control контролем
internal внутрішній
part частина
earthquakes землетрусів
drawing малюнок
sand піски
post пост
mining гірнича
construction конструкції
dmytro дмитро
next тд
le ле
damage шкоди
xix хіх
priests священики
nuclear атомної
war війну
branch філія
function функціонують
moscow московська
jamestown джеймстаун
politic політичні
already вже
return повернутися
such таку
having маючи
styles стилів
situation ситуації
relationships стосунки
quantity числом
investigations інвестицій
university університет
departments відділення
army армією
rules правил
overthrow повалення
competition змаганнях
educational навчальні
atlantic атлантичного
meeting збору
berdichev бердичів
courses курси
cell клітина
skeleton скелет
ritual обряду
centuries століть
regularly регулярно
conventions договори
river річного
stone камяних
cloister монастиря
first уперше
virus вірус
admits визнає
free вільна
allowance утримання
roads дороги
itself сама
project задум
guilty повинні
contains містить
economy економіці
description опис
became став
unique унікальний
hole свят
cold холодної
name арш
understanding розуміючи
periodically періодично
completion завершення
issue випуск
thousands тисяч
production продукції
translator перекладач
showed показано
sound звуку
page лист
appeared зявився
announced оголошено
substitute замінити
women жінок
throne престол
absence відсутності
hierarchy ієрархії
eternal вічний
experiment досліди
put покладено
movement руху
chiron хірон
sense почуття
union унія
electronic електрони
russia русі
comment комент
good добра
maxim максим
sets встановити
management управлінням
significant важливим
trades ремесел
english англійською
regions округи
ternopil тернопіль
political політичною
whose чия
european європейської
made зроблені
characterizes характеризує
style стилем
first першого
band бандери
moscow московське
learn вивчають
questions питаннями
facts факти
material матеріальна
tale казка
leading відомий
recommended рекомендується
developed розвинута
crete криту
kept збереглася
prose прозі
subjects теми
youth юність
cellular клітинної
may травень
regions регіонах
union унію
elected обирається
northern північних
structures структур
red червоних
sign слід
defects недоліки
jesus ісус
cult культом
because благо
occupies посідає
voice голосу
explained пояснити
october жовтні
georgiy георгій
orange помаранчевої
small невеликих
announcement оголошення
ivory бивні
flowers квітів
revolutionary революційної
devoted присвятив
refused відмовилися
gonchar гончара
field індустрії
walls стінки
television телебаченні
music музика
traditional традиційного
baroque бароко
leaders лідери
forming формувань
live живе
roman римську
factory заводу
romans римлян
first перше
december грудня
using використання
knows знає
gerbils піщанкові
cultural культурним
building будівельні
happened відбулось
ostap остап
see бачимо
professor професор
bulbar бульб
individual індивідуального
owner власник
clearly зрозуміло
provides забезпечує
slovakian словацької
ivanovych іванович
mechanism механізм
western західній
philosophical філософської
future майбутньому
literature літератур
passing проведенні
economical економічну
finance фінансового
educational навчальних
party партійних
made провели
red червоного
historical історичного
army військом
armies війська
other другою
lutsk луцьк
progeny нащадки
receives приймає
program програму
created утворений
department кафедри
staying перебування
kiev київський
enterprise підприємствах
factors чинники
all уся
nato нато
hitler гітлера
musicians музикантів
endings кінцівок
two ii
moderate помірного
throne престолу
attempted намагався
represented зображений
group групою
who котра
space космічних
development отримання
instrument знарядь
europe європі
occupied займала
february лютому
geographical географічне
crimea кримський
domestic вітчизняної
grave могили
literature літературу
garry гаррі
bible біблії
two дві
ammonia аміаку
found знайдені
transcription транскрипції
nuclear ядерної
red червоний
called називали
submission підпорядкування
briquette брикет
orthodox православного
reached дійшла
even навіть
phenomenon явище
harbour порту
workman робітників
language мова
high вищої
protons протонів
use уре
einstein ейнштейн
base засад
son сина
act діють
letters літери
known відомо
determined визначена
roads доріг
armed збройних
galician галицька
finally остаточно
middle сер
hemisphere півкулі
imprisonment увязнення
enterprise підприємства
publishing видавничий
adversary противника
indonesia індонезії
relies спирається
lavra лаври
procedure процедури
globe кулі
tribe племя
efforts зусиллями
english англійський
scientific наукового
revolution революції
instrument інструментів
geometry геометрії
flag прапор
dnipro дніпрі
realize здійснюють
florence флоренції
religious релігійне
statistics статистики
central центральному
artificially штучно
personally особисто
tatars татарами
lower нижчих
pollution забруднення
ecological екологічних
breaking порушення
quick швидке
feedback звязок
located розміщені
existed існували
planned планується
internal внутрішня
quickness швидкістю
switzerland швейцарії
daughter донька
verona верона
foreman майстрів
industry індустрії
wealth багатства
government урядові
ways способами
carry відносять
svyatoslav святослав
came дійшли
contemporary сучасну
thousand тисячу
orientation орієнтації
total підсумками
for впродовж
exterior зовнішнього
temporary тимчасового
roads шляхів
th х
complied упоряд
aristocracy пізнати
streams потоки
bastion бастіон
judicial судової
behaviour поведінку
genesis генезис
moscow московської
rural сільське
strong сильних
them їм
placed ставилися
offer пропозицію
content змісту
interference втручання
publisher изд
participation участю
podolsky подільська
practice практика
example приклад
massif масиву
bargains угод
churches церков
temperature температурі
socially суспільний
occupied займав
proper власну
automatically автоматично
cultural культурний
kind добро
pupils учні
consumers споживачів
leading провідна
moment моментом
autonomy автономії
result наслідок
order порядку
iron заліза
race раси
clarify визначити
tribe племенами
suspension припинення
assignment надання
father батьки
got отримало
substance речовин
aspect аспект
outlet виведення
obtained набуло
all усю
important головних
act акту
followers послідовників
occurrence випадку
main головним
met познайомився
saint святого
dominion володінь
small дрібні
hundred христа
chief главою
covered вкриті
foreign зарубіжних
joint-stock акціонерні
defence оборона
principalities князівстві
growth зростанням
trip подорож
belongs належить
saeima сейму
are йдуть
enter входять
danger загрози
minority меншин
religious релігійних
triangle трикутник
teachers викладачів
profoundly глибоко
liberal ліберальна
similar схожі
expressed виразів
silver срібла
call назвати
zeus зевс
castles замки
magyars угорці
noticeably помітно
increase збільшення
principalities князівств
tourists туристів
match матч
other іншу
older старший
meetings засіданнях
talks говори
church церковні
troy трої
side стороні
way способом
formation становленні
military військовій
distinguished відзначаються
ordinary звичайні
conditionally умовно
could могло
foods харчування
mitchell мітчелл
application застосуванням
greatest найбільші
relationship стосунків
mechanisms механізми
reason підставою
august серпень
substantially принципово
theorem теорема
know знати
sculpture скульптура
marks приводу
names іменами
collection колекція
immigrants іммігрантів
king королем
under под
whole вся
his его
operation операція
management менеджменту
water воді
goods товарів
depot депо
affirmed затвердив
rural селянських
kolomyia коломиї
kinds види
organs органів
offers пропонує
stage стадії
enzymes ферментів
picasso пікассо
owners власників
family родині
route маршрути
mass масового
alphabet абетки
insurgent повстанської
epitaph епітафія
short коротка
communication звязку
used вживали
formation становлення
bonds облігації
scientific науковому
characteristic характерне
congress зїзд
real справжню
achieved досягло
grew зріс
where де
idea ідея
weather погода
as как
proper власної
metals метали
grigorovich григорович
followers послідовники
assisted сприяв
century століття
highest найвищі
tens десятків
medical медична
danger загрозою
early раннього
television телебачення
architectural архітектурні
advantages переваги
world міра
father батько
meeting збори
predominate переважають
decay занепад
moral моральних
bible біблія
kept збереглися
religious релігійна
remembered згадуються
investment інвестування
poltava полтавська
cossacks козацтво
mars марсі
result результат
circumstances обставини
effect ефект
private приватними
future майбутнього
diplomatic дипломатичні
government уряди
language мови
passed проходили
preparation підготовка
renewal відновлення
confident певному
wine вино
medieval середньовічної
approved затверджено
negotiations переговори
bishops єпископів
geomorphology геоморфологія
attempt спробу
change змінюється
description описи
prospecting розвідки
stages етапів
deeper глибше
combinations сполук
siberia сибіру
eggs яєць
musical музичних
relations взаємин
trade торговельні
genealogy родовід
persons особами
religious релігійний
symbolize символізує
further подальшого
classic класичного
monarch монарха
ornaments прикраси
roots коріння
appearance появою
here тут
poems віршів
art мистецтво
languages мовами
faculty факультету
time часі
frank франка
oldest найдавніших
popular популярними
eagle орел
artist митець
union спілки
famous найвідоміших
colours кольори
white білої
bones кісток
factory фабрика
to змогу
party партій
slave раби
cinema кіно
economics економікою
close близька
institutions установ
obtained набула
regime лад
massif масиви
stone камяний
minimum мінімум
crisis кризу
beginning початку
shower душ
direct напрямі
great великій
land сухопутних
long довгі
aegis егідою
italy італію
three трьома
romans римлянами
remained залишалося
players гравці
bad погано
standards стандарти
accomplishing виконав
got отримали
danger загрозу
machines машини
companion дружини
florence флоренція
personally особисте
statistics статистика
hymenoptera перетинчастокрилі
storing зберігання
played відіграв
discoveries відкриттям
yana яна
tsar царів
theogony теогонія
sounding звучання
state штат
ancient античні
learn вивчати
leaf листі
childhood дитинстві
payment плата
present теперішнього
and und
century сторіччя
internet інтернет
not ні
sorts сорти
participants учасники
weeks тижні
archipelago архіпелаг
italy італія
shores берегах
routes маршрути
called зв
popular народне
process процесу
country країни
named звані
austria австрія
participation участі
existed існувала
contradictions суперечностей
famous найвідоміші
industrial промислового
literature літератури
europe європою
technology технологій
duty чергування
kazakhstan казахстану
college училище
item пункт
remains залишається
plain рівнини
characteristic характерна
task задачі
christmas різдва
latin лат
determined визначено
religious релігійним
enters вступає
dignity гідності
footnotes виноски
planet планеті
idea ідею
forest ліс
serpent змії
albert альберт
adopted прийняті
little трохи
for заради
oil нафтових
increase збільшенням
comparatively порівняно
lectures лекції
forming утворюється
stylistics стилістика
vedas веди
nights ночі
current струм
moore мур
examination розслідування
goes іде
think вважають
contradictions суперечності
contains містити
outstanding видатних
enemy ворогом
populated заселена
inheritance батьківщину
historical історичним
petroleum нафт
library бібліотеці
essay нариси
athens афіни
many безліч
old старий
salvation спасіння
marks марки
nigh близьких
lost загиблих
transcarpathian закарпатська
panteleimon пантелеймон
management менеджмент
independent незалежних
recommend рекомендується
grew зростала
leucine лейцин
catholicism католицизм
concepts поняттям
levitsky левицький
ensures забезпечує
give надають
thrace фракія
capital капіталу
language мову
accepts визнає
genes гени
dependent залежні
create створюють
cleanly чисто
orthodox православної
ribosome рибосоми
large великої
parts частини
fights бої
bargain угодою
countries країн
act акта
tiger тигр
george георгій
theorem теореми
method методу
scientific наукові
base основне
obtained здобули
brother брат
ancient давній
known відома
wedding весілля
received здобула
factories фабрики
copper міді
maps карти
status станом
closing закриття
fight боротьбою
owner власника
rights правах
energy енергії
our нашого
real справжні
packing укладення
festival фестиваль
commercial торговельні
other інша
alcohol алкоголю
mountain гора
found знайшов
primitive найпростіші
consonant приголосний
human чоловіком
end закінчення
wimbledon вімблдон
wealth багатство
polish польську
literature літературі
antarctica антарктиди
late пізніші
community громаду
variety різновид
july липень
himself самим
regions регіонами
moldova молдова
interpretative тлумачний
sage шавлія
original своєрідною
argentina аргентина
positions позицій
institute інститут
serial серіалу
drink напої
union спілка
linguistic мовні
divided діляться
lina ліна
radio радіо
flower квітка
hetman гетьмана
june червні
genista дрік
height висотою
british британської
islands островами
area площа
proper власні
world світу
parks парки
nervous нервова
games іграх
arno арно
produce виробляють
ruins руїни
find знаходять
exceptionally винятково
academy академії
conference засіданнях
matter матерія
not ані
facts фактів
strong сильний
contemporary сучасні
master старшини
eight восьми
formulated сформулював
real справжнє
division поділом
reasons мотивів
his самої
prose прози
remark зауважити
expansion поширення
formed склався
behaviour поведінка
eastern східний
tropical тропічних
metabolite метаболіти
additional додаткових
program програмі
later потім
advertisement реклама
scheme схема
selling збуту
advantages переваг
developed розвинуті
thrice тричі
roman римська
teaching викладання
events випадки
former колишній
ivan іван
piano фортепіано
publications публікацій
spoke говорив
language мовою
anthony антонія
lyric ліричних
sides боків
lev лев
art мистецтва
take приймають
this цьому
attitude оцінка
geographic географічного
clubs клуби
water води
printing друк
dead померлих
regularity закономірності
yards дворі
crock горщик
ginsburg гінзбург
give дати
such таких
other інше
deity божества
businesses справами
divisor подільність
land землю
further подальшому
direction напрямом
whole весь
passed проводиться
this даний
problems проблемами
russian російського
attempt спроба
kiev київських
in у
northern північні
links повязує
unesco юнеско
structural структурні
textile тканин
good добрий
freya фрейя
heart серце
seriously серйозно
football футбольні
confirm стверджувати
dimensions розмірів
such така
several кількома
goods товари
obtaining здобуття
particularity особливість
play пєси
caused викликали
scientists вчені
used вживаються
ancient древні
pictures зображені
based виходячи
inventory перепис
author авторського
first першу
courts суди
change змінювати
organism організм
cossacks козацтва
acts виступає
heavy важкої
line лінія
road дорога
humans люди
eternal вічного
size величиною
special особливою
paper папери
appear зявляються
rf рф
which котрий
flows впадає
clitoris клітор
regions районі
levels рівнів
poetess поетеса
summer лето
victoria вікторія
country країна
work робив
qualification кваліфікації
tatars татар
transmission передачі
clearly явно
public публічних
terms відносин
bulba бульби
what что
blessed пресвятої
stefan стефан
barley ячмінь
cover оболонкою
one одним
speak мовами
perhaps може
school школи
assume припускають
usually зазвичай
gland залози
dialect діалектах
line лінію
collection зібрання
military бойові
first перших
company компанією
common спільне
english англійська
receive отримати
arab арабської
individual індивідуальних
supposition припущення
commemorative меморіальні
level рівень
celebration святкування
myths міфів
practice практику
that та
found визнав
century столітті
origin походженням
control контролю
possible можливі
drama драматургія
means засоби
made робив
self-management самоврядування
social соціального
students учні
activity активність
slavic словянських
races раси
make провести
water водних
personal особистої
photosynthesis фотосинтезу
mary марія
ethics етика
moliere мольєр
dimension розмір
demand вимог
ministers міністрів
scientific учений
guilty повинна
peace спокою
marketing маркетингу
egypt єгипет
some деякі
materials матеріали
mars марсу
operating операційної
they вони
lugansk луганськ
hospitals лікарні
common спільну
exactly точно
veto вето
any будь
faraway далекого
will волі
analysis аналізу
currants смородина
folklore фольклор
function функції
governors правителів
extraordinary надзвичайних
analysis аналіз
notes записки
sexual статевого
famous знамениті
notion рухом
russo руссо
ordered наказав
events випадків
doubt сумніву
community громад
financial фінансову
western західну
dysplasia дисплазія
presents присутня
spectators глядачів
river річці
complexity складність
december грудні
michael михайлович
natural природні
moldova молдови
copper мідь
arrest арешт
summers літа
creations творів
type типом
ground ґрунту
copies копії
secretariat секретаріат
relatively відносно
deposits запаси
euro євро
local мистецьких
capable здатний
envelops охоплює
disposition розташування
internal внутрішніми
hegel гегеля
happened відбувалося
government урядів
humans людей
nitrogen азот
subway метро
department кафедра
centers центрів
napoleon наполеона
enters входить
for за
bug бугу
academy академія
vyhovsky виговський
rendering зображень
revolution революцію
festival фестивалі
artist артист
player гравців
silver срібло
ideals ідеалів
zones зонах
poem поем
old старих
indication ознак
regime режим
speech мовлення
prose проза
victories переміг
art мистецтвом
species породи
created утворився
ancient найдавніші
sons сини
little малої
completion закінчення
emperor імператора
metropolitan митрополита
entered вступив
existed існувало
sides сторонами
unknown невідомі
results результаті
powerful потужний
fire вогню
they їм
leader керівником
mathematical математичних
oxygen кисню
historians істориків
moscow московського
lakes озер
such такий
sales продаж
revolution революція
academy академію
bogdan богдана
sexual сексуальної
correspondance відповідність
collaboration співпрацю
buddhism буддизм
form формують
useful корисні
letters літер
central центральним
show показати
wide широка
frequency частота
colours кольорів
facilities коштів
assisted сприяло
albums альбоми
begins починає
scheme схеми
rule правило
testament заповіт
width ширина
motto девіз
bank банк
concrete конкретного
realize здійснюється
expression виразу
costs страти
third третього
background фоні
orchestra оркестр
autonomy автономія
attempt спроби
vaal ваал
kiev київським
but але
church церквою
automotive автомобільний
soviet радянському
executed виконанні
moral моральний
paper паперів
leader лідером
teeth зуби
local міське
water водний
chamois замша
historical історичному
complicated складне
factor фактор
explanation пояснення
speech мовленні
decrease зменшення
objection заперечення
confirmation затвердження
official офіційними
addition приєднання
large велику
attack наступ
cooperation співробітництво
splitting розділення
informational інформаційних
which яке
beginning початком
material матеріальні
century віці
investigations дослідженням
special особливої
writers письменниці
weakening послаблення
learning вивчення
company co
interests інтереси
buyers покупців
manifestation прояви
maybe мабуть
good добрі
largest найбільшу
happened відбувся
busy займатися
internal внутрішні
led вів
spirit дусі
kherson херсон
falls впадає
management управління
triangles трикутники
basin басейні
provoked викликала
donbas донбас
practice практики
buildings будови
monitoring моніторингу
june червня
phenomenon явища
subsystem підсистема
commands команди
sums суми
announced оголосив
loan позики
author автор
consonant приголосних
passed перейшла
social громадський
cold холодна
defence оборони
actions акції
russian російському
animal тварин
hyperion гіперіон
nations націй
new новій
is перебуває
central центральний
started розпочав
types типи
inheritance батьківщині
started розпочалися
process процесі
muscles мязів
supports підтримує
complexes комплекси
opposition протистояння
all усі
rituals обрядів
this цей
revolution перевороту
organizations організаціями
village с
kazakhstan казахстані
evaluation оцінку
directed спрямована
used використовується
close близьких
egis егідою
school школа
proposal пропозиції
received отримала
caused викликало
payments виплати
peninsula півострові
cult культу
great великими
limits рамки
inherent властиві
straight напрямків
caucasia кавказ
construct побудувати
internal внутрішнє
frontier кордон
moscow москвою
individual індивіда
gruiformes журавлеподібні
construction конструкцій
confident певного
carry носить
turn рубежі
outer зовнішня
football футбольний
fleet флот
sure певна
observed спостерігається
literar літературної
designing проектування
universal загального
coming приходом
view зору
successor наступник
prisons вязниці
white білого
populated населені
year роком
theoretical теоретична
igor ігор
harbour порт
spreads поширюється
area площу
verses вірша
minimum мінімуму
place містечко
human людського
avoid уникнути
determined визначені
it он
huge величезна
base основу
flora флори
rights правами
gate ворота
norms нормами
product товару
system системою
finding знахідки
suleiman сулеймана
populated населених
constantinople константинополя
different різний
conclusion висновку
technology технологія
children дітьми
contradict суперечить
hercules геракл
important важливою
theory теорія
singapore сінгапуру
grammar граматики
glory славу
like подібна
possibility можливості
discovery виявлення
quality якостей
terror терор
odessa одеська
ideology ідеологією
participant учасник
domicile житло
broadened поширений
ancient древніх
hungarian угорського
legislation законодавство
fletcher флетчер
constitutes встановлюється
principal провідною
capable здатна
graphic графік
subculture субкультури
black чорний
two двома
hard важко
excitation збудження
conception уявлення
space простору
zone зони
nd го
black чорним
introduction запровадження
divided розділена
hydrogen водню
mass мас
laws закони
depend залежать
evaluations оцінками
sports спортивні
divided поділяється
lvov львівської
between між
acted діяли
occupied займався
ivan івану
statehood державності
instructions вказівки
petliura петлюра
moon місяця
live живим
variety різновидів
status статус
thistle будяк
territory територія
sexual статевий
all всі
help допомогою
contemporaries сучасників
constantinople константинополь
committee комісія
marxism марксизму
justice справедливості
charles карл
wikipedia вікіпедіях
synthesis синтез
tourism туризму
powerful потужні
vladislav владислав
laurels лаври
western західної
grade ступінь
who хто
strengthen змінюють
to до
bach баха
ukrainian українське
name імям
chinese китайський
international міжнародними
operate діють
phenomenons явищ
prevent запобігти
same тож
regional регіональний
based базується
leads веде
implement проводить
conventions договорів
dmitry дмитра
peaceful мирний
belief віра
practical практичної
faster швидше
headed очолює
heads голів
classes класів
that то
ukrainian український
constitution конституція
densely щільно
special спеціальні
roseau розо
cancellation скасування
atmosphere атмосфера
decreases зменшується
mathematical математичні
violence насильства
realized здійснила
convocation скликання
steel сталі
say говорити
fertilizer добрива
played грав
mountain гірська
course курсу
ireland ірландія
xii хіі
realization реалізується
poetry віршів
moral морального
one однієї
inclination потяг
actions діяння
small невеликими
become стають
which котре
russians росіян
truth істини
street вул
bank банку
fork віл
being істоти
nucleus осередок
employees працівників
magazines журналів
universal загальне
department відділ
described описується
struggle боротьби
all вся
laureate лауреат
silver срібні
book кн
this цієї
foresees передбачає
consciousness свідомість
funds фондів
simple простої
collection сукупності
founding знаходження
appeared виникла
graphic графіка
proper саму
included включено
cafe кафе
bodies тіл
carries несе
preparation виготовлення
lake озера
acceptance прийняттям
stories розповіді
industrialization індустріалізації
artists художників
neighbourhood околицях
western західними
most найбільшим
detachment загін
require потребують
worked працювала
responsible відповідальний
respond відповідати
collection збірки
council раду
leading провідні
portraits портрети
others інш
azide азиди
introduced запровадив
central осередків
doctors лікарів
original оригінальний
continental континентального
principal головну
feeling відчуття
days днів
serbia сербії
southern південна
humanism гуманізм
theory теорії
cross хрест
authority органом
temperature температурою
turkey туреччина
idea ідеєю
older старшого
quiver сагайдачного
campaign кампанії
regime режимом
drama драми
new новому
heroes героїв
taste смаку
ships кораблів
essence суть
justice справедливість
leaven розчин
work творі
ready готовий
ottoman османської
gained здобув
achievements досягнень
won переміг
daily щодня
yaroslav ярослав
class класу
keep зберігають
late пізно
england англії
deposits родовища
contradictions протиріччя
vasily василь
political політичних
documents документи
started почався
streptococcus стрептокок
cathedral собору
live живий
names назви
property власністю
increase підвищення
millenary тисячоліть
influenced вплинув
large більшу
allocation розподіл
political політичними
time пори
eastern східних
criticism критиці
german німецької
talk говорити
dj дж
army військовим
dated датується
underground підземних
newspaper газеті
flora флора
soviet радянських
birch березкові
mary марії
document документ
minister міністра
born народилася
heard почуттів
theater театрі
argentina аргентини
pope папи
angles кути
novel роману
organizations організацій
horses коней
reside мешкають
literar літературною
colonies колоній
medical медичний
served служили
marine морська
transfer передача
organic органічних
cinemas кінотеатри
rise виникнення
hunger голоду
defence оборону
met відповідала
technics техніка
palate піднебіння
crowd натовп
embodiment втілення
sounds звуки
showed виявилися
gdp ввп
territory території
named назва
order порядок
iron залізна
force схилах
changed змінили
that ту
biotechnology біотехнологія
carbon вуглецю
written пишуться
reminds нагадує
spheres сферах
technology технології
change змінити
user користувача
financial фінансового
yard двір
aimed прагнули
majority основну
pass передати
european європейська
mirror дзеркало
provide забезпечують
army армії
fountain джерела
fountains джерелах
settlement селище
all всю
traditional традиційно
fedorovich федорович
sphere сферою
engineer інженер
compound сполук
natural природи
commodity товар
visit відвідують
trips поїздки
straight напрямку
higher вище
list список
equally поряд
zone зона
don дону
news новини
river річкою
computers компютерів
vertebral хребетних
considered вважалося
distance відстані
modeling моделювання
henry генріх
world миру
manifested виявлено
western зах
cross хреста
lvov львова
creation твору
absolutism абсолютизму
game гра
speed швидкості
year рік
address адресу
transfer переходу
board колегії
consciousness свідомості
ancient античних
italian італійської
patent патенту
antiquity давнини
marriage шлюб
marxism марксизм
me мене
administration урядом
cathedral кафедральний
combines поєднує
species порід
kazimir казимир
conquest завоювання
once одного
aggregate агрегат
press пресі
workers працівників
sculpture скульптурі
western західною
kirovohrad кіровограді
grounding обґрунтування
institute інституті
dramatic драматичний
received отриманих
etymology етимологія
petliura петлюри
earned заробітної
european європейськими
entente антанти
universal загальних
professor проф
march похідні
ethnical етнічний
poems пєс
scientist вченого
repartition перерозподілу
grow ростуть
ukrainian українську
british британська
time пора
animal тварини
scientists учених
affix афікс
genre жанру
london лондон
received отримавши
minerals копалин
team команди
advertising реклами
died померли
community співдружності
intensively інтенсивно
change змінює
atmosphere атмосфери
aristocracy знать
thought дума
climatology кліматологія
country країною
solution розчин
steppe степова
petrovich петрович
ready готові
played відіграють
one одну
correct правильно
deer олень
institution установи
complex складне
world світова
characteristic характерною
mosaic мозаїки
pablo пабло
others решти
remember згадує
set призначено
house будинку
tsar царський
spirit духа
secretariat секретаріату
sofia софія
kept збереглося
gases газів
necessarily необхідно
flag прапором
frank франк
lead вести
sympathy прихильність
knot вузол
coast побережжя
films фільмів
new нового
like подібне
including включаючи
rocks порід
all-ukrainian всеукраїнський
commercial торговельних
measures заходами
modernity сучасності
army військовий
post посада
formed склав
david девід
object обєкта
active активні
serbia сербія
dominion володіння
act акт
meeting зборів
football футболу
center центру
relations відносини
turkey туреччини
obtain набувають
award премії
which яку
elaboration розробку
property власності
had мала
form складають
investigators дослідники
value цінності
coalition коаліція
domestic міського
native рідною
density густина
universal загальному
dnepropetrovsk дніпропетровської
biological біологічна
contacts контактів
sergiy сергія
theory теорію
limited обмежене
settlement селища
castle замок
comparable порівнянні
document документа
industry промисловість
hryvnia гривня
places місць
sacred святих
independence незалежності
matches матчі
other іншою
universe всесвіт
take беруть
french французькою
regional регіональних
somehow чимось
collection збірка
event подія
applied застосовується
vital життєвих
world мир
america америці
live живі
examines розглядає
democratic демократичний
literature літературного
england англія
mixture суміш
companies компаній
imprisonment полон
volyn волинської
object предмета
seven сім
texts тексті
kinds типів
local місцеві
leader лідера
located розташоване
much набагато
line риса
meetings збори
moscow московський
reach скласти
sports спорту
region регіону
supreme вищу
economic економічну
anthem гімн
reality дійсність
corps корпус
m. m
revolutionary революційних
preceding попередні
side бік
army військових
thunder грім
soviet радянським
council ради
formed утворена
friend друга
rich багата
captives полонених
candidates кандидатів
individuality особистості
understood розумів
sacred свята
originate виникають
commission комісією
popular популярні
courts суді
limited обмежена
little меншою
rugby регбі
origins походить
file файл
technics техніки
cathedral собори
act актом
exactly саме
left лівий
independent самостійна
vienna відня
memorial меморіальний
chain ланцюжка
divisions відділів
for щоб
approach підходу
ukrainian українських
chronicle літописах
tour туру
bounded повязана
einstein ейнштейна
azides азиди
idea ідеї
force силою
bukovina буковина
childish пройшли
nasu нану
masterly майстерні
wanted хотіли
coast берега
sets призначає
h. h
universe всесвіту
cherkasy черкаської
russia росією
fragments рештки
popular народними
archives архіву
base основа
fast швидко
considerable значний
winds вітрів
story розповідь
lake озеро
falls потрапляє
belonging приналежність
elasticity еластичність
used користуватися
systems системи
russian російські
enlightenment просвітництва
valencia валенсія
preamble передмова
fall падіння
conformably стосовно
contrary всупереч
social суспільної
greek грецька
investigation розслідування
dwelling житла
states стане
people людям
authorities органи
expert експерти
economical економічні
lowlands низовини
hours години
struggle боротьбу
andorra андорри
authorities органів
home житло
language мовах
yellow жовтий
molecules молекули
martis мартіс
roentgen рентген
technological технологічних
world світову
writings твори
building будівлі
s.s. сс
like подібно
want хочу
weld зварюванні
presence присутності
precursor попередник
football футбол
september вересень
manufactures виробляє
borrowed запозичені
boundary межу
states державах
german німецькими
xii xxi
plays грає
proof доведення
genres жанрів
world світом
literature літературою
democratic демократичних
medicine медичні
becoming ставши
known відомі
inventory перепису
mosaic мозаїка
remain перебувають
entered входила
these ці
known відомою
passed перейшов
square квадрат
peasantry селянства
tops вершин
elaboration розробки
on темою
gully яр
appearance поява
south півдні
center центри
bolsheviks більшовиків
alone одні
evolution еволюція
november листопада
khon хон
team команда
registration реєстрації
examples приклади
champion чемпіон
traditional традиційна
accumulation накопичення
circle колі
integrity цілісності
variety різновиди
square майдан
opened відкритого
point точка
mentions зазначає
modernity сучасність
executes виконує
clothes одяг
xxi ххі
cherkasy черкасах
civil громадянської
sculptures скульптур
continue продовжується
mortality смертність
headquarters штаб
formula формулою
situated розташованих
transition передачу
revival відродження
fire пожежі
sofia софії
symbol символ
traditions традиції
accuracy точність
citizens громадян
spiral спіралі
social суспільне
mathematics математика
press друком
knots вузлів
poetic поетичний
course хід
coalition коаліції
award премію
faculty факультет
report зведення
happen трапляються
governmental урядових
azerbaijan азербайджану
national народним
inflation інфляція
christian християнські
western західні
approaches підходи
mykolaiv миколаєві
white білі
famine голод
area площі
motive мотив
split розколу
nation нація
gipsy цигани
insurance страхових
started почали
divided поділена
kulish куліша
freely вільно
strokes рисами
vienna відні
hunting полювання
historical історичних
starts починається
supreme вищого
value значення
introductory вступна
reached досягається
bank банківської
temples храми
depth глибині
exile заслання
english англійських
contents вмістом
viruses віруси
hryvnia грн
turkish турецьких
sich січових
independently самостійно
situated розташована
communications звязків
foreign іноземного
stories оповіді
universal загальним
expansion розповсюдження
sculpture скульптури
ore руди
reached дістала
airport аеропорт
biography біографії
occupied зайняла
k. к
plateau плато
common спільні
position позиції
highest найвищого
technological технологічний
whole цілому
age віку
lower нижня
project проект
exception винятком
which який
observation спостереження
council рада
portal портал
mission місії
strength сили
temple храму
defence захист
figure діяч
banks банки
vernadsky вернадський
circle гуртка
movement переміщення
inscriptions написи
selling продажу
refer відносяться
universal загальний
os ос
curium кюрій
crafts судна
creation творчості
pushkin пушкіна
triangle кут
supported підтримував
pen перу
both обох
other іншої
better краще
substance матерії
contemporaries сучасники
game гру
pheasants фазанові
mexico мексики
stepan степан
cases відмінок
ukrainian українським
thoughts думок
victory перевага
muslim мусульмани
tales казок
life життєві
chronicles літописах
sign ознака
national нац
roman роман
formulating формулювання
american американської
caused викликав
life життєвого
represented представлена
one одне
tissue тканини
situation становища
railroad залізниця
original своєрідні
colour колір
fountain джерело
pot горщик
commodity товару
deployment розгортання
using використанні
sergiy сергій
great великого
novel романа
kiev київській
economic економічної
theater театру
society товариства
that того
places міст
affirmed стверджував
regional регіональні
proclamation проголошення
grammar граматика
removal усунення
conservatism консерватизм
early рано
cost ціною
enemies ворогами
reason мотив
which яким
evil зло
states країнах
with з
last останнє
moscow москва
typical характерно
perhaps мабуть
also також
calculation обчислення
mammals ссавців
way шляхом
unitary єдина
cherkasy черкаси
research науковим
exists існує
authority органу
executive виконавчої
specialization спеціалізації
succeeds вдається
bukovina буковини
south півдня
channel протокою
simultaneously одночасно
norm норма
well добре
value цінність
distinguish розрізняють
union союзом
independence незалежність
interpretation інтерпретації
demand вимогам
climatic кліматичні
except окрім
emancipation емансипація
general загальними
prospectus проспект
creations творами
internet інтернету
nouns іменників
leonid леонід
center центр
end припинити
letter письмі
texts текстах
one однією
political політичний
easy легко
methods засобів
kremenchuk кременчуці
situation становище
politicians політики
ivan івана
tools інструменти
low низькою
fathers батьків
different різні
stores запасів
friend другом
legislation законодавства
last останню
district повітів
lower нижньої
love любить
arches арш
doctor доктора
city міського
somehow щось
transformations перетворень
straight напрямки
white білий
general генерал
fourth четвертий
iron залізної
army військовими
hall зал
hone хон
locations місцях
lesser менший
theatre театру
edition ed
entered входили
class класи
contests спори
one одна
cup кубок
construction спорудження
more бл
this цією
fidelity вірність
home головна
appearance появи
evolution еволюції
flatfish камбалові
caucasia кавказі
miller мельник
founds фондів
economic економічне
caspian каспійського
forests лісах
last остання
collection збірку
stage етапом
cuba куба
known відомими
appeared виникли
difference різниці
turn синів
group угруповання
chronicle літопис
attention увага
literary літературній
artists художники
local міські
inflation інфляції
mark марка
statehood державність
hofman гофман
rock скелі
integration інтеграції
enterprise підприємство
ukrainian українська
adverbs прислівники
necessity потреб
faction фракія
bases основ
developed розроблена
lungs легені
poetical поетичної
concepts уявлень
president президентом
girls дівчат
situated розташований
lead вели
joint спільні
registration реєстрація
cellular клітинних
substance матерія
writer письменник
document документом
prairie степ
mexico мексика
principality князівство
question питанням
for задля
roman римські
european європейських
national народних
political політичним
ancient стародавньому
wants хоче
spirit духу
standard стандарт
citizen громадянина
regions районах
games ігри
higher вищу
warm теплим
place містечка
potential потенціалу
developed розвинені
proposal пропозицією
biography біографія
elaboration розробка
position позицію
nation нації
discussion обговорення
manifests виявляється
believers віруючих
stopped опинилася
regions регіонів
classic класичних
ballet балету
monarch монарх
group груповий
alienation відчуження
habakkuk авакум
components компоненти
endeavour намагання
alexey олексій
reason приводом
ethnic етнічна
revolution переворот
led керували
colors фарби
take брати
alexander олександра
crimes злочини
belorussian білоруської
elected проголосив
that тому
grammatical граматичні
scientific наукової
service обслуговування
attitude відношенні
poor бідних
amur амур
unitary єдине
stomach шлунок
data даними
fields полях
xiii хііі
aggression агресії
agricultural сільськогосподарського
be вважатися
realization здійсненні
successfully успішно
sensations відчуттів
opened відкритих
mountain гірські
find знайти
resulted призвели
special спеціальна
births народжуваності
area зона
activity діяльністю
interest інтересах
atmosphere атмосфері
same же
fixed зафіксовані
mihailo михайла
technical технічні
barometer барометр
remembered згадується
used використав
investigations дослідженнями
christian християн
khan хана
accidents аварії
struggle боротьбі
dumy думи
it це
guard охорона
growth росту
world світові
two двоє
systems систем
treated відносяться
using вживається
nation народ
set ставлять
khmelnytsky хмельниччини
background тлі
turks турків
citizen громадян
conducted ведеться
these цих
studio студії
chronicles хроніки
border рубежі
blood кровю
iran ірані
head головою
croatia хорватії
azov азовського
seaweed водорості
character характером
live живими
that чого
fact факт
obama обама
published опубліковані
ridge хребтів
creating створенням
deprivation позбавлення
official офіційні
which якими
letter письмо
creating створенні
acceleration прискорення
france францією
deputies депутатів
activity діяльність
plato платон
diversity різноманітність
bounds повязує
obligations обовязки
plans плани
oxana оксана
shores берегів
brightly яскраво
see див
church церква
study навчального
given даної
consequences наслідків
nuclear ядерних
form форму
provided надавали
absent відсутня
growth піднесення
orthodox православна
italian італійського
japanese японії
as міру
appeared зявилася
railroad залізниці
other другий
hungarians угорці
their їхнього
map мапа
discover виявити
battle боях
great великі
occupation заняття
business справи
independent самостійну
cultural культурне
formed утворилися
bronze бронзи
difference відмінності
informational інформаційна
sumy сумський
manmade штучних
results результатів
main основні
through через
metallurgy металургії
steppe степу
tchaikovsky чайковський
year році
that такого
happened відбувався
state державній
component складова
oil нафт
students студентів
belorussian білоруська
name імя
arrival приходом
sure певні
change зміною
preface передмова
soil ґрунти
turns обертається
third третя
mortgages заклади
britain британія
last останньої
social суспільний
standard стандарту
embassy посольства
monuments памятники
zhitomir житомирської
conditions умовах
judicial судових
object обєкт
consent згодою
cultural культурна
changes змін
union союз
prosperity добробут
remainder решта
place місті
horn рогу
friend друг
house дім
places містами
part частину
tsar царем
principles засад
answering відповіді
saw бачили
weapon зброї
freights вантажів
self-government самоврядування
realized реалізується
created створювали
champions чемпіонів
liberalism лібералізм
orgasm оргазму
share поділяють
camps табори
lightning освітлення
skoropadsky скоропадський
mass масу
religion релігією
which котрі
print друкувати
taiwan тайвань
dramatic драматичні
met відповідати
gathered збиралися
founded засновано
miracles чудес
greek грецької
coin монета
ideal ідеалом
proteins білками
structural структурних
descriptive образотворчого
secular світські
figure фігури
authority повноваження
activity діяльності
three три
difference різницю
european європейським
letter літера
egg яйце
magdeburg магдебурзьке
ancient давня
hungary угорщина
caused призвела
economical господарські
computer компютерних
orthodox православний
ancient стародавня
technics техніку
gas газу
archives архів
compounds складових
attitude відношення
koran корану
season сезон
offered запропонував
boundaries межах
year годин
performance виступи
along по
turns звертається
held відбулися
world світовому
acts діяла
population популяції
small малих
wide широкі
stars зорі
questions питаннях
combination сполуки
point точку
began почав
used застосував
difference різниця
ppp пкс
press преса
gain здобути
sequence послідовність
snail улітку
his своїй
create викликати
science наука
returned повернувшись
david давида
zone поясу
dnipropetrovsk дніпропетровськ
give передають
young молоді
people народ
succession нащадків
attitude відношенню
every кожної
circulation обіг
elaborated розроблений
divided розділені
directions напрямів
epoch ери
dimension розміром
categories категорії
european європейського
evil зла
medium середніх
sound звучить
level рівнем
germany німеччини
state державними
indication ознака
lodging приміщення
regarding щодо
disintegration розпад
came прийшов
absent відсутні
became зявилась
real реальної
council рад
caesar цезаря
performing ведення
expansion розширення
theatre театральні
social суспільна
belonged належали
failure невдачі
capital капітал
league лізі
set поклав
economic економічними
proper власних
duration тривалість
hentai хентай
architect архітектор
icons ікони
achievement досягнення
stone камяні
guard охорони
say говорить
both обидві
sevastopol севастополя
climate клімат
caused призвело
subordinate підпорядкування
dnipropetrovsk дніпропетровської
firms фірми
appointment призначення
board дошки
internet інтернеті
nikita микита
azerbaijan азербайджан
ancient стародавнього
regimes режимів
rockefeller рокфеллер
candidate кандидата
food їжі
witnesses свідчить
sometimes деколи
diaphragm мембрана
some деякий
shipbuilding суднобудування
association спілка
stadium стадіон
united обєднані
heavy важкі
christ христа
previous колишні
marry заміж
diseases хвороб
regiments полків
full повною
pavlo павло
temple храмах
kilometres кілометрів
metal метал
fast швидке
ideology ідеології
concerts концерти
ownership власність
kharkiv харківська
medieval середньовічних
itself сам
occasionally іноді
winds вітри
aristotle арістотель
mainly переважно
ukrainian українському
verbs дієслово
active активна
wealth багатством
fundamental основному
lie лежать
chronicles хроніка
basic основними
new новими
bilberry чорниця
carbides карбіди
parameters параметрів
me мені
edition изд
slovakia словаччини
availability наявності
foresight передбачення
numerous численних
sea морем
seminary семінарії
quickly скоро
commentary коментарі
bronze бронза
responsibility відповідальність
tusks бивні
g. г
white білих
examination розгляд
kuban кубані
depth глибина
wishes бажанням
electric електричного
principality князівства
european європейський
some деяким
little малу
be існувати
bureau бюро
classic класичний
higher верхня
all-ukrainian всеукраїнська
lvov львівська
croatia хорватія
death загибелі
said сказав
production виробничих
use вжитку
sevastopol севастополь
expressively виразно
bloom розквіт
actions заходи
international міжнародної
leading проведення
opened відкритий
among серед
business справ
influence впливають
vsevolod всеволод
english англ
articles статті
punishment покарання
cadmium кадмій
theoretical теоретичні
go піти
middle середину
appreciably суттєво
cossacks козацькі
argentina аргентині
base основою
european європейські
quarter квартал
diversity різноманітністю
supreme вищому
founders засновників
lime липові
school шкільна
lvov львівському
changes змінами
plays відіграє
bounded повязано
philosophical філософський
hetman гетьман
presents представляє
local місцева
boris бориса
this даного
history історію
proteins білки
finishing обробка
crete криті
surfaces поверхні
weapon зброя
e е
lies лежить
developed розвинених
moscow московським
human людської
unit одиницею
ancient давні
order ордена
taras тараса
history історія
chernihiv чернігова
looks поглядах
llc тов
unite єдиний
introduced представлений
church церкви
imports імпорту
means засобом
city м
ancient стародавніх
shore березі
division поділу
metallurgy металургія
ox віл
point точки
civil громадянського
kiev київщині
obliged мусить
kiev київського
commander командира
vision бачення
universal універсальна
socialist соціалістичного
communism комунізму
emperor імператором
weapon зброю
limited обмежені
formally формально
is є
tuberculosis туберкульоз
board дошка
observed розглядається
absolute абсолютної
strategical стратегічних
collective колективу
sermons проповіді
function функціонує
proper своєї
vegetation рослинності
cases обставин
prominent видатні
developed розвинув
renewal оновлення
mathematics математики
greek грецькою
characterized характеризуються
romans римляни
executive виконавчого
russian російська
great яскравим
caused привели
accomplish виконують
recollection згадка
clear ясно
courts судів
cyril кирила
africa африці
money грошові
figure фігура
belly черевце
interpretation трактування
literature письменства
electrochemistry електрохімія
interrelation взаємини
revolutionary революційні
images образи
attachment пристрій
examination розгляду
liquidated ліквідовано
science науки
headed очолював
take займають
recognized визнали
loses втрачає
indications ознаками
britain британії
third третє
institute інститути
images образів
objects предметів
high високої
previous колишня
left дійшли
at na
special спеціально
positions посаді
coin монети
steppe степовий
small дрібних
common спільного
kept зберігається
water водного
dedicated присвячений
equipping обладнання
poles поляків
gland залоз
philosophic філософських
lutsk луцьку
press преси
director директора
hungary угорщини
reforms реформ
company компанія
pages сторінках
search пошуках
find знаходимо
marussia маруся
person людина
special особливий
lips губ
years років
that тій
ancient стародавній
antiquity античності
kitchen кухні
dangers небезпеки
freedom свобода
together разом
alive живим
world світового
rus руське
expeditions походи
shoot зйомка
agency агентство
constructed побудовано
wooden деревяна
indicate вказують
preceding попереднього
conclusions висновки
successes успіхи
warm тепла
often часто
teachers вчителів
poetry поетика
ukrainian українського
page сторінки
ensemble ансамблі
related повязане
period період
citizens громадяни
philip пилипа
international міжнародному
died загинули
head начальник
artists митців
civil цивільного
waste втратила
ensures забезпечується
gods боги
test випробування
large великих
look погляд
accident аварії
application використання
local місцеве
original своєрідним
dragon змій
embassy посольство
persons особах
duties обовязок
realizes здійснює
calendar календаря
individuality особистість
traditions традицій
citizenship громадянства
subject сюжети
designated позначався
cattle худоби
little малий
communal комунальне
informatics інформатики
descriptive образотворче
support підтримання
makalu макалу
contemporary сучасної
orthodox православних
middle середини
iran ірану
addition додаток
go йде
reality дійсності
connection звязку
bounded повязані
tram трамвай
descriptions описи
director режисер
decoration орденом
lands землями
important значними
wind вітру
sure певну
influence впливів
medicine медицини
regulate регулюють
some деяких
army армія
thousands тисячі
museums музеїв
contacts контакти
productive продуктивних
years рр
arms герб
ideology ідеологію
london лондоні
songs піснями
businesses справах
places місцях
thus отже
griddle сковорода
numbers числами
fortress фортеця
version версією
differentiation розмежування
doubt сумнів
construction будівля
gunners стрільців
skoropadsky скоропадського
church церкву
body тіло
income надходження
hungary угорщиною
plants рослин
professor професора
prague празі
industry промисловості
luhansk луганська
macedonia македонія
absorption поглинання
appeared зникли
stag самців
methods методів
mass маси
army армію
libraries бібліотек
ideology ідеологія
depth глибини
fierce лютий
little менші
poles поляки
calendar календар
senate сенату
his своїх
exact точні
several кілька
mode вид
assimilation освоєння
mechanisms механізмів
fortress фортецю
characteristic характерний
process процесом
victim жертву
methods способи
simultaneously водночас
burial поховання
christian християни
entirely повністю
legend легендою
monuments памятки
local міській
months місяців
interests відсотків
obliged повинно
divide поділити
austrian австрійська
distance відстань
summer літо
medical медичних
edge краю
germany німеччині
form складати
form форма
elementary елементарних
volume збірник
poets поетів
bolshevik більшовиками
cretan критський
cloisters монастирі
says каже
scientific вченого
developed розвивався
if би
rus руська
foreign закордонні
plateaus плоскогіря
islam ісламу
our нашій
name іменем
enemy ворога
different різної
entry входження
volume том
council раді
taoism даосизм
ukrainian українки
unitary єдину
origin родина
special особливим
podil подільська
transcarpathian закарпатської
partners партнерів
regional крайового
russians росіяни
arab арабських
many багато
denmark данії
private приватного
lead проводу
exist існують
formerly колись
staff персоналії
call називає
guide провідника
institute інституту
cathedral соборі
writer письменника
university внз
unique унікальні
fire вогонь
george джордж
settling заселення
generally взагалі
table таблиця
their їхньому
achaeans ахейці
homer гомера
easter великдень
professional професійної
short короткі
someone хтось
catholicism католицизму
unit одиниця
settlement селищна
viennese віденського
had мали
head голові
formation зародження
native рідної
volume обєм
change обмін
on на
municipal міському
fountains джерелами
oscillates коливається
systems системі
material матеріал
summery літніх
climate кліматичні
sofia софійський
groups групами
holocaust голокост
free вільної
byzantium візантія
growth росте
efficiency чинності
cossacks козаками
divided ділиться
nickname прізвисько
belonged належало
territory територією
lvov львівського
part частині
main основного
authority авторство
directly прямо
unit одиницю
universal загальну
queries питань
german німецького
sexual статеві
nobility дворянства
personal особистих
civilization цивілізації
results призводить
takes бере
located розташовані
ludmila людмила
fountain джерел
right правому
said сказано
community колах
radiation випромінювання
recreated перетворилося
donetsk донецька
meeting зустрічі
becomes стає
near близькі
parallel паралельно
those теми
german німецькою
kiev києві
original своєрідний
tokyo токіо
crimean кримський
science наукою
general генерального
sign підписав
moliere мольєра
regional обласного
weser везер
atoms атомів
length довжиною
objects обєкти
places місцями
accent акцент
town ратуші
studied вивчав
gives надає
availability наявністю
communications комунікації
active активно
verbs дієслова
arises постає
choir капела
british британський
collection собрание
cell клітині
each кожен
captured захопили
freedom свободи
insurgents повстанці
symbol символом
created утворено
senate сенат
separation відокремлення
effort зусиль
stratum шаром
third третьої
ricotta рікотта
lower нижній
tree дерево
linguistics мовознавство
measure заходом
development розвитком
product продукт
decade десятиліть
duration тривалості
parliament парламенту
contemporary сучасною
property власність
communication сполучення
christian християнська
week тижня
being перебуваючи
season сезону
kazakhstan казахстан
straight прямої
dnipropetrovsk дніпропетровська
generalization узагальнення
sunny сонячного
republic республіці
retellings переказами
allied союзних
complex комплекс
often нерідко
bourgeoisie буржуазії
sea морська
crimean кримських
jew євреї
stage фази
died загинув
armed збройні
real реального
fractions фракцій
boundary межа
spouses подружжя
this даному
determined визначається
whole усього
more чим
concert концерт
little малих
middle середина
live живої
read читати
population жителі
authorities органами
effective ефективного
sacred святий
from із
themes тем
tuberculosis туберкульозу
heavy важкий
blood крові
allowed дозволив
internal внутрішньому
cause справа
choice вибору
birds птахів
review огляд
human людини
left покинув
rearing вирощування
known відомого
groups групи
formed сформувалася
titanic титанік
vibration коливання
nations народи
one одні
covering покриву
france франц
colonel полковник
played відігравали
medicine медицина
ensemble ансамбль
video відео
similarity схожість
danilo данило
rich річ
built зведені
table таблиці
active активним
books книжок
region район
largest більша
cattle худобу
oxides оксидів
corps корпусу
mean визначити
locality місцевостях
constantinople константинополі
rich багатий
necessarily обовязково
cinema кінематограф
earthly земних
makes складає
sexual сексуальних
enemies ворогів
macedonia македонії
passengers пасажирів
public громадської
ornaments орнаменти
mass маса
sequence послідовності
forms форм
rivers річок
manifested виявилася
texts тексти
active активну
sides сторін
colonization колонізації
time разу
appointment призначенням
couches куш
fortress фортеці
death загибель
practically практично
crimea крім
belief віри
banks банків
drama драма
founded засновані
tomb гробниці
granite граніт
special особливих
words словами
determined визначив
business бізнесу
died загинуло
civilization цивілізація
tasks завданням
oleg олег
electronic електронні
it ній
transferred передається
nature природа
monitoring моніторинг
essence суті
whole усій
anton антон
hinduism індуїзмі
approximately приблизно
russian російську
light легкої
solutions розчини
worked працювали
bulgars болгари
preserve зберегти
supporting підтримкою
winter зимою
european європейському
center центром
present теперішній
peculiar властиві
ground майданчик
like походять
developed розробили
japanese японського
priority пріоритет
denmark данія
contradiction суперечності
distribution розподілу
thought думкою
object предметом
naruto наруто
availability наявність
iii ііі
genre жанрі
left ліва
fights бойові
concedes поступається
mother матері
existence існування
russian російської
called називається
pursuit переслідування
fundamental фундаментальні
subject сюжету
elements початки
islands острови
nobel нобелівська
bacteria бактерії
left зліва
lower нижнього
formed сформувався
readily охоче
kitchen кухня
famous славиться
master господар
honourable почесний
elected вибрані
railroad залізничний
female жіночої
this таким
week тижні
dew роса
experts експерти
woman жінкою
ancient стародавні
details деталей
ireland ірландії
control контролювати
extracted виділяють
hard важка
describe описують
foreigners іноземців
upper верхньої
because внаслідок
students студенти
equals дорівнює
architecture архітектура
glory слава
insurance страхування
climate клімату
extremely надзвичайно
deputy заступник
molecules молекул
european європейську
themes тематика
signs знаки
hectares га
novel романі
ucc уцр
attempted намагалася
get потрапляють
those те
ocean океан
voices голосів
term терміна
deputy депутат
became стали
principal провідними
dictionary словники
social соціальної
oxygen кисень
gate воріт
minor незначні
gods богам
made зробила
solutions розчин
angels кутів
kernels ядер
support підтримують
love любові
suit відповідають
possible можливий
samples зразків
region округ
necessity необхідності
cutter катер
speeches речей
legal правової
bargain угода
eparchy єпархія
limitations обмежень
spiritual духовний
opened відкрито
possibility можливість
repressions репресій
amount обсягів
environment довкілля
muslims мусульмани
increase зростання
french французький
fish риби
supreme найвищим
interface інтерфейс
role роль
church церкві
zones зоні
gives дає
trinity трійці
nicholas миколаївська
struma струму
create утворювати
stands стоїть
dedicated присвячено
create утворюють
wide широкої
cultural культурні
railroad залізнична
marked відзначається
small незначна
set набору
order розпорядженні
donetsk донецьку
chernivtsi чернівецької
juridical юридичну
synthesis синтезу
noticeable помітний
give надавати
built побудовані
teamwork співпраця
eye око
acidity кислот
if якби
class клас
necessity необхідність
poltava полтава
essay очерк
none ніяких
which що
consciousness самосвідомості
films фільми
went пішли
between меж
participants сучасників
specifies зумовлює
create утворені
army військовому
practical практичних
cherry вишня
concentration концентрації
spots місць
settlers переселенців
turkey туреччиною
western західних
village село
mazepa мазепа
events подіями
defensive оборонних
possibility можливістю
chernihiv чернігівської
constant постійне
expression вираз
developed розвивалася
peleus пелей
governs керує
proton протон
considerable значну
emperor імператор
main основною
structure структуру
branch галузь
aspect аспекти
order ордену
byzantine візантійського
pan пан
collected зібрані
rice рис
actors акторів
influenced вплинула
extent протягом
economics економіки
necessity необхідністю
renovation реновація
flows потоки
german германських
warsaw варшаві
life життєдіяльності
city міської
court суд
clear чистий
valuable цінних
byzantine візантійська
permission дозвіл
houses будинків
notes примітки
macedonian македонського
bataan батаан
partner партнерів
campaign похід
accreditation акредитації
useful корисних
petro петро
autonomous автономних
round раунд
characteristic характерних
him йому
family сімї
instructions розпорядження
belorussian білорусі
administrative адміністративні
eastern східного
fragments фрагменти
accepted прийняти
century віком
waste втрата
too дуже
doctor лікар
campaigns походив
plenty багатьма
adverb прислівник
flow потік
world всесвітня
cossacks козаків
invasion вторгнення
manifestations проявів
combat бойової
stability стабільність
goals цілей
mythology міфологія
influenced вплинули
bearers носіями
picture картина
band гурту
possible можливим
formed утворився
strong сильні
national внутрішнього
commercial торговий
dependence залежність
divisibility подільність
cpu кпу
xi хі
solution собі
recapitulation переліку
negative негативно
directory директорії
applications використанням
reforms реформи
conception концепції
intonation інтонація
mechanic механіки
tour тур
economic економічний
were знаходились
advances виступає
programme програмою
polish поляки
south південь
simple простих
mentioned згадується
text тексті
rebuilding перебудова
numerical кількісні
full повного
recollections згадки
extension поширенню
governed керував
attempting намагаючись
estate маєтку
middle середнього
writers письменники
vegetative рослинний
ballad балада
ussr ссср
justice судових
officially офіційно
became стало
moscow москві
acts актів
little менших
republics республік
th ий
economy господарстві
ukraine україну
sound звук
hectare га
epos епос
simferopol сімферополь
gradually поступово
print гравюра
future майбутньої
relief рельєфу
size величину
state держави
specialized спеціалізовані
history истории
cover покрив
function функцією
add додати
juridical юридично
carpathian карпат
god богу
economic господарських
lithuania литва
volumes томах
field поле
pheasant фазанові
code коду
partner партнера
yulia юлія
suffered зазнала
periods епох
poland польща
lead довести
literar літературних
envelop охоплює
astronomy астрономії
born народився
dollars доларів
recognizes визнається
forests лісами
united сполучених
reptiles плазунів
special особлива
linguistic мовознавства
church церковної
world всесвітньої
support підтримки
kiev київські
passed проводили
history історією
disease хвороби
elements елементів
let нехай
overcome подолання
eparchy єпархії
kovalenko коваленко
alexander александра
calamagrostis куничник
theoretically теоретично
anatoliy анатолій
ethnic етнічної
markets ринки
translation перекладу
special особливе
little невеликий
defence захисту
lvov львівський
roman римським
settling поселень
dictionary словника
german німецьких
inquisition інквізиція
supreme верховною
cultures культур
began почала
station станція
envelope оболонка
mountains гір
enough достатньо
wrote писали
stone каменю
christianity християнства
luther лютера
period періоду
union союзі
language речі
reformation реформація
vowel голосних
components складові
character характер
success успіх
black чорному
investigates досліджує
terms термінах
rural сільського
army військову
export експорт
introduction вступу
prolonged тривалого
division розділу
countries країнами
interest інтересу
executive виконавча
company компанії
became стала
went пішла
female жіночий
female жіночі
tradition традицію
eastern східному
confluence злиття
famous найвідомішими
specific специфічні
after після
initiative ініціативою
see бачити
national національною
made зробили
islands островах
mariupol маріуполь
sphere сфера
theme темою
supreme верховного
heroes герої
concentration концентрація
adherents прихильників
uncertain невідомо
use користується
animal тваринний
exercise здійснюють
woman жінка
great великої
any жоден
conclusions висновків
errors помилки
nature природу
letters листи
field родовище
back назад
supreme вищих
reached досяг
british британського
degree ступенем
literar літературний
paint фарби
jupiter юпітера
appearance вигляді
decide вирішити
production виробництво
appear виходять
costs вартістю
here сюди
lviv львова
crown корони
created створено
royal царської
position становище
land земель
bargain угоди
labour робочої
cycle цикл
fights боїв
coat шар
syrinx сірінга
crossbill шишкар
fate долі
space космосу
expansions поширенням
renew відновити
black чорні
never ніколи
edition редакцією
church церковного
reach досягти
koval коваль
province губернія
this це
where куди
central центральні
machine машина
brazil бразилія
main основної
italian італійських
aesthetic естетичних
known відомих
hungary угорщині
outstanding видатного
is складає
season сезоні
give давати
reformation реформування
petroglyphs петрогліфи
it собі
lowering зниження
place місця
poles поляками
autumn осені
roman римський
exploitation експлуатації
christians християн
rich багаті
keep тримати
is буває
max макс
mariupol маріуполя
step крок
mass масове
law закон
used використовували
oleg олега
morality моралі
private приватна
placed розташовується
universal універсальний
exchange заміни
assists сприяє
port порт
multiform різноманітна
ukraine україни
millions мільйони
possible можливих
groups груп
manifests проявляється
mother матір
him нім
mediterranean середземноморський
politics політику
methods методи
or або
characteristic характерним
practical практичне
transport транспорту
album альбом
evidence свідченням
replies відповіді
directory директорія
side стороною
sector сектор
influence впливом
quantity кількості
ukrainian укр
cpsu кпрс
look погляду
other інший
culture культури
memorial меморіал
political політичну
researches дослідженнях
contribution внесок
temperatures температур
various різноманітний
contemporary сучасними
married вийшла
petr петра
picture картини
architecture архітектуру
human людське
ancestral родового
dependence залежності
representation представництво
economic економічного
spiritual духовних
gave дали
western західний
constructed побудував
term терміном
called назв
near коло
disease хвороба
equipment устаткування
died помер
humanism гуманізму
state держава
moments моменти
statute статут
principle принцип
expression вислови
orthodox православні
birth народження
arranged уклав
budget бюджету
norms норми
phonetic фонетичні
interesting цікаві
penetration проникнення
philip пилип
reformation реформації
top вершиною
lithuania литви
freedom свободу
meeting сходи
membership членство
centuries століттях
very самий
signs ознаки
yulia юлії
essentially істотно
close близького
limitation обмеження
calculation розрахунку
created створюються
populated населяли
processes процесах
wikipedias вікіпедіях
ideal ідеального
estimated оцінюється
telamon теламон
led призвів
graffiti графіті
important значним
remote далекому
thinks вважає
normative нормативного
preservation зберігання
support підтримка
greek грецькі
ternopil тернопільська
teamwork співпраці
arms герби
club клуб
regimes режимі
understood розуміється
a цілого
religion віросповідання
order наказ
important важливий
natural природний
parliament парламенті
publicist публіцист
treaty угодою
live живого
rilke рільке
painting живопису
used користувався
continued тривали
plant заводу
socrates сократ
entered ввійшли
viktor віктор
this даній
base база
accepted прийнято
introduce ввести
use користування
but но
intellectuals інтелігенція
executed виконуються
deepening поглиблення
sphere сфери
behaviours поведінки
intensive інтенсивно
cult культ
them них
belarusians білоруси
palaces палаци
armenia вірменія
fraction фракції
first першій
local місцевої
went йшли
calculus числення
regiment полку
simplest найпростіші
palace палац
water вод
yew тис
used використовують
created створені
problems проблем
capital столиці
is представляє
microorganism мікроорганізмів
way способу
donetsk донецьк
god бога
efforts зусилля
equipment обладнання
einsteinium ейнштейній
periodical часопис
rapture захоплення
reason причиною
modes способи
developing розвиваються
igor ігоревім
special особливо
canals канали
principal головною
other іншим
reality реальності
territory територіях
values цінностей
or чи
form формуватися
it неї
coach тренер
chemical хімічна
institutions установах
translation трансляції
titanic титаніка
elements елементи
dairy щоденник
legislative законодавчої
vegetal рослинний
national національної
tempo темпи
ports порти
custom звичаї
received отримані
volume зб
reality реальність
endured тривала
terrestrial земної
summer літній
publications виданням
asia азію
functioning функціонування
low низький
environment оточення
markets ринках
moved переїхали
complexes комплексів
fate доля
concentrated зосереджена
counted налічується
thinking мислення
eastern східна
indexes показники
simple простий
dead мертвих
hotel готель
just щойно
live мешкають
health здоровя
term терміну
mihailo михайло
mechanics механіка
agreement договором
form становлять
supreme вищим
life життям
reactor реактора
overturned будувалися
rural сільських
against проти
adopted прийнятий
coordinated погодився
ternopil тернополі
crown корона
slaves рабів
political політичне
experience досвід
jehovah єгови
analogous подібний
chamber палата
demand вимагають
asia азія
permission дозволу
theoretical теоретичних
ensure забезпечити
portugal португалії
organisms організмами
presidium президії
th их
team колектив
our нашої
aristotle аристотель
of про
competitions змаганнях
commission комісію
consequences наслідки
vegetation рослинність
private приватної
sunny сонячна
north північна
state державна
earlier раніше
gothic готики
volyn волинська
increase приріст
preserved збереглись
this цю
make проводять
natalya наталія
electronic електронної
capabilities здібностей
spheres сфер
sultan султан
universitet університет
left залишили
effect ефекту
creation створення
states державами
conception світогляду
club клубу
intervention втручання
membership членства
place місце
comedy комедія
great великою
exclusion вилучення
water водами
allow дозволяють
objects обєктів
juridical юридична
none жоден
take захопити
transfer передавати
success успіхів
law закону
social суспільних
local локальних
star зірка
this ця
photograph фото
counts нараховує
made проведено
places містах
ukraine україна
use вживання
price ціна
international міжнародна
article стаття
little малого
army військове
natural природного
stage кін
brazil бразилії
known відомим
aristotle аристотеля
cemetery кладовищі
politics політикою
information інформацією
springs весни
high високому
put поставити
weakness адинамія
devices пристрої
persons осіб
labor праця
contact контакті
central центральне
algorithms алгоритмів
history історії
institution закладу
mass масово
gave дало
led вела
projects проекти
observance дотримання
called називають
inside всередині
ternopil тернополя
sugar цукру
estimation оцінювання
competition конкуренція
civil громадянських
poland польщу
turn обертаються
ferments ферменти
article статтю
introducing запровадження
georgia грузія
engraving гравюри
space простір
waterway водного
taxes податків
volterra вольтера
components компонентами
destructions руйнування
special особливу
village села
science науку
composer композитор
catholic католицької
reaches досягає
notifications повідомлення
smith сміт
keep дотримуються
committee комітети
april квітні
access доступу
with зо
establishes встановлює
using використовуючи
majority більшості
obligatory обовязковим
helmet шолом
district повіти
true правда
sympathy співчуття
chernivtsi чернівецька
poet поета
sharply різко
capital столиця
implemented проводилася
collectives колективи
historians історики
popular народної
murder вбивство
give дають
beautiful прекрасне
base бази
formerly перш
community спільноти
nassau нассау
partners партнери
background фон
templars тамплієрів
though всетаки
crockery посуд
kinds видах
chemical хімічної
half половини
tradition традиція
ones одними
correspondence листування
groups групі
indian індійського
division розділ
vibrations коливань
prolonged тривалої
could змогли
executive виконавчий
aesthetic естетичного
interior внутрішнім
liquidation ліквідації
appear виявляються
capital столицю
hypothesis гіпотез
new новою
appeared зявились
heritage спадщини
state державне
piece штучного
quarter чверть
national національними
bark барка
made робили
precipitation опадів
importance значень
back часів
iliad іліади
affirmation твердження
legislation законодавством
deputies депутати
armament озброєнь
specialized спеціалізованих
good кращі
opened відкрита
arms герба
sum суму
subdivisions підрозділів
iran іран
secular світських
productivity продуктивність
average середній
membrane мембран
wooden деревяних
important важливих
etc. ін
other інших
paris паризької
finished завершується
linguistic мовних
western західному
started почалися
byzantine візантія
meaning означення
draw намалював
radical радикальних
molybdenum молібден
representation представництва
led відомим
viewing огляду
this цим
interpretation тлумачення
action діє
cathedral собор
nature природі
organization організацію
trident тризуб
battleship броненосці
look дивіться
stations станції
state державу
tatars татари
sheptytsky шептицького
herald вісник
nationalities національностей
so такою
tigers тигри
chamber палати
dances танці
king король
concrete конкретні
american американських
russian руська
principal головної
protozoa найпростіші
radiometer радіометр
edition редакція
central центральну
messenger вісник
born народилися
light світлі
personality особистості
forms формами
publications виданнях
emperors імператорів
subordinates підлягає
civic громадський
grow рости
spanish іспанська
production виробництва
organization організація
contrary навпаки
totality сукупність
federation федерації
language мовної
fish риба
functions функціями
sarmatians сарматів
universal універсал
humanitarian гуманітарних
support підтримку
close поруч
immediately безпосередньо
comedy комедії
tributaries притоки
noun іменник
marx маркс
portugal португалія
lithuanian литовського
europeans європейців
head очолював
mazepa мазепи
commission комісії
aerial повітряні
spiritual духовні
home родина
special спеціального
elected обрано
state державному
people народним
confirm підтверджують
top вершини
publishing видавнича
closer ближче
bound повязують
morality мораль
economic економічних
acquired здобула
periods періодів
waives поступається
groups угруповань
archaeology археології
bulgaria болгарія
reserve заповідника
losses втрати
acts дій
kiev київському
medieval середньорічна
established встановлена
battle битва
c. c
francois франсуа
army військова
star зірки
aids снід
genetic генетичної
limited обмежений
full повному
essay есе
american американська
magnetic магнітного
part частинами
strictly строго
our наше
architecture архітектурі
russia росію
kind виду
payments плати
winter зими
tribes племен
policy політиці
role ролі
ministry міністерства
took взяв
six шість
poland польських
winter зміні
king короля
trees дерев
external зовнішнім
system система
become стану
summer влітку
norms норм
conception концепція
jesus ісуса
finally зрештою
lands землях
genes генів
carbonates карбонати
arms руках
event випадок
started навчався
own власну
literary літературна
iron залізних
russian руське
roman римського
consisted складалося
collects набирає
texts текстів
largest найбільшими
disappearance зникнення
mineral руда
donetsk донецькій
commander командир
sides сторони
payments внесків
works робіт
typical типовий
repressions репресії
beliefs вірувань
georgia грузії
recognized вважався
rural сільському
engraving гравюра
increases збільшує
rock рок
nations народі
liturgy богослужіння
laws законами
old стара
demand попит
messages повідомлень
cherkasy черкаський
conception концепцію
got отримував
experiments експерименти
gather збираються
chief начальник
dnipro дніпром
considerable значні
caused принесли
local місцевими
liquidation ліквідацію
elected обраний
semifinal півфінал
information інформація
regional обласної
harry гаррі
heavenly небесних
since відтоді
competition конкуренції
keeps зберігає
reactor реактор
words слів
ussr урср
act дію
considered вважав
creation відтворення
commander полководець
modality модальність
shah шахи
rudimentary початковий
cultivate вирощують
duplication розмноження
middle середині
ideas ідей
forests лісів
nourishment живлення
movements рухів
medicine медицині
subjects сюжети
order розпорядження
metatarsus плесно
clinic лікарня
thinks вважати
pain біль
general генеральної
consciously свідомо
information інформацію
property властивість
alexandrovich олександрович
economy економіка
liquidation ліквідація
congress конгрес
true правди
returns повертається
mesopotamia месопотамії
profess сповідують
difference відміну
located знаходився
community спільнота
later пізніші
administrative адміністративно
metropolis митрополії
whole всій
high високого
topic тема
somewhere подекуди
represents відображає
greeks греків
half половина
hour час
astronomy астрономія
april квітня
periods періоди
political політична
equality рівності
choice вибір
problem проблему
general загальні
our наша
grammatical граматичних
regions регіоні
regions районів
angles кутів
influences впливає
joseph йосип
place містом
march березень
speed темпи
calculation рахунок
days дні
appeared виявився
future наступна
agriculture землеробства
reform реформу
change змінюють
situation положення
new нової
saw бачив
committee комітету
brand марки
old старого
essence сутності
show шоу
enough доволі
knowledges знання
lived проживали
affirm стверджувати
honey мед
wide широкого
verb дієслова
happiness щастя
called званої
paper папір
social соціальну
france франція
methods прийоми
true правду
tasks задач
suffering страждання
alive живого
accepted прийняті
powerful сильним
eastern східну
impregnation запліднення
socialism соціалізму
cossack козака
pacific тихий
archeological археологічні
possibilities можливостей
construction побудову
publish видати
official офіційною
young молодий
feudal феодального
position посада
scientific наукових
equality рівність
river річки
characterized характеризується
general загальною
all всіма
improvement покращення
artists митці
anglo-saxon англосакси
kharkiv харківської
music музиці
presented присутня
methods прийомів
document документу
whom кому
nep непу
felt відчувається
accompanied супроводжується
given надається
quran корану
writes пише
established запровадив
specially спеціально
spheres колах
show відображають
high високий
cover оболонки
central центральній
congress зїзду
region регіоні
ethnic етнічними
author автора
each кожного
constant постійні
monday понеділок
quarter чверті
high високими
applies застосовують
power владу
decisions вирішення
questioning опитування
straight прямі
louis луї
continue продовжувати
grows зростає
strength могутності
inevitably неминуче
increase збільшити
quickly швидко
all усім
constructed збудовано
highest вищою
kiev київська
importance значенні
extended поширився
ukrainian українські
moscow москви
aristocracy аристократії
powerful сильний
integral невідємною
western західного
rhetoric риторики
documents документах
political політичного
lithuania литві
electric електричний
detachments загонів
x-ray рентген
treaty договору
edition редакції
minute хвилина
scythians скіфи
expressed висловив
telephone тел
appeared вийшло
greatest найбільших
frederick фрідріх
entered увійшло
true справжнього
regions регіони
women жінки
cro-magnon кроманьйонці
winter зима
mosaics мозаїки
negative негативних
essays нариси
differ відрізняються
wikipedia вікіпедії
movements рухи
youth молодь
stages ступені
got потрапила
services службі
registration запису
physical фізичної
machines машин
vinnytsia вінницька
facilities споруди
where були
emphasize виділення
interaction взаємодії
phase фаза
taxi таксі
adjacent суміжних
economy господарства
seemed здавалося
literar літературні
tempo темпами
human людиною
huge величезні
hunger голод
peculiar властивий
ancestral родовий
princes князі
practice практиці
region область
lesya лесі
ancient давньої
warsaw варшави
three трьох
schoolboy учень
protest протесту
posted розміщені
attention уваги
accordingly відповідно
common спільної
eastern східній
greatest найбільшого
classical класичний
rules правилами
border краї
decision постановою
green зелені
director директор
nationalism націоналізму
chiefly головне
contiguity зіткнення
bogdan богдан
state державну
specific специфічних
began розпочалися
approved затверджений
height висота
expressions вираження
orchestra оркестру
political політичній
designation позначення
multitude безлічі
stood стояв
signing підписання
membranes мембран
adverb прислівники
capable здатні
collecting збирання
overall загалом
times разів
murder вбивства
poltava полтаві
volyn волині
decade десятиліття
championship чемпіонат
forces сил
set ставили
grade оцінка
greek грецьких
architects архітектори
natural природничих
bridges мости
epoch епоху
real реальний
printed друковані
factory завод
chinese китайська
search пошуки
cossacks козацьких
family родин
red червона
life житті
him собою
field полі
summer літні
formed утворено
intention намір
situated розміщена
length протяжність
was біла
ceremonies церемонії
provinces губерній
amount суми
region областю
epidemic епідемії
song пісню
revision перегляду
cells клітини
boundary межі
price ціну
named назвали
resettlement розселення
electrons електронів
freemasonry масонство
fleming флемінг
related повязаних
song пісня
psychology психології
defence озброєння
processor процесора
representative представника
called званого
set призначені
kiev київське
further подальша
special особливого
fragments уривки
black чорна
pavel павла
usage вжитку
components компонентів
efforts зусиллям
aesthetic естетичні
important визначним
high високим
niobe ніоба
entered входило
passes переходить
ethical етичні
support підтримує
put заклали
selenium селен
victory перевагу
oil нафта
initiative ініціативи
sphere сферу
stove печі
functions функцій
university університетів
productivity продуктивності
arms гербів
search пошуку
archimedes архімед
is полягає
apatite апатит
proper власного
creation творчість
monuments памятників
parallel паралелі
ukraine украины
power влади
established встановив
dishes страв
intercourse спілкування
executors виконавців
lost втратив
one одній
pupil учнів
but адже
programming програмування
left залишаються
streets вулицях
put ставить
moscow москву
remained залишилося
products продуктів
person особою
that том
condition стані
firm фірма
issued виходить
annually щороку
real реальних
this такими
numbers чисел
attack наступу
russian російський
publication публікації
southern південні
bishop єпископ
frg фрн
multiform різноманітні
supporting підтримці
kiev киев
position посади
village селі
coefficient коефіцієнт
mastering засвоєння
full повним
met зустрічаються
almost майже
land край
hungarian угорська
permanent постійні
conception концепцій
temple храм
investments інвестиції
plot сюжет
society товариство
conferences конференції
standards стандартів
labours робочих
member членом
powerful сильних
few мало
mur мур
mills станів
asia азії
project проектом
biological біологічні
river річку
covering покрив
events події
tourism туризм
stand стоять
motherland батьківщину
expresses виражає
represented представлено
provoke викликають
individual окремих
negative негативні
channel канал
gothic готика
literary літературну
code код
peony півонія
world світовою
formed склалася
soviet радянській
transformed перетворився
experts експертів
state державі
very вельми
constructed збудований
wikipedia вікіпедія
actions дій
book книга
settlement селищі
remained залишився
determines визначає
romanticism романтизму
preparation підготовці
opens відкриває
rotunda ротунда
contradicts суперечить
bedded пластових
rating рейтингу
presented представлені
marine морські
special особливі
corpses трупи
caesar цезар
nd ої
ball мяч
attempts намагається
further подальше
be бути
whom кого
realism реалізм
father батьком
jazz джаз
kinds видами
freemasonry масонства
got потрапили
elections виборах
wooden деревяні
iliad іліада
full повний
browser браузер
eyes очі
igor ігоря
symbolism символізм
plague чуми
wing крила
sommelier сомельє
appeared виник
international міжнародних
signs знаків
creative творчої
life життя
century віку
field поля
christianity християнстві
authors авторів
library бібліотека
bark кори
day дня
high високих
sciences наук
general генеральна
wiki вікі
name імені
citizen громадянин
deers олени
workers робітники
every кожний
activity дія
end кінцем
labour трудової
egypt єгипті
age епоху
channel руслі
explained пояснюється
's ті
provincial обласна
psychology психологія
logic логіки
terrestrial земного
legal правова
continuation продовження
lesya леся
considerable значній
height висоти
exist існував
looks поглядів
summer літом
grounds ґрунтується
granted надано
chemical хімічного
product продукту
part частиною
instrument знаряддя
human людських
called називалися
strait тісні
life життю
otaman отаман
novel роман
outside назовні
concrete конкретної
extraction видобутку
motives мотивами
geology геологія
aerial повітряних
manufacturers виробників
fleet флоту
protectorate протекторат
terms терміни
communist комуністичної
front фронту
ukrainians українці
problem проблема
formed сформувалися
made проведені
provokes викликає
elder старець
her нею
result результатом
academician академік
algorithm алгоритм
films фільмі
creation творчістю
happened сталося
territorial територіальної
principal головний
federal федеральний
continued продовжував
weight вага
works роботи
sport спорт
describes описує
included включала
stadium стадіону
our нашу
attempted намагалися
years літ
federal федерального
plan план
realism реалізму
artist художника
book к
constructed побудований
laws законі
survival виживання
tax податок
clytemnestra клітемнестра
present наявних
greece греція
equally однаково
removing усунення
communism комунізм
besides окремі
taken взято
business справою
soul душа
fertilizer добрив
ode ода
end кінця
viennese віденський
renaissance відродження
central центральна
occupied зайняли
latvia латвія
remained збереглася
entrance входу
brothers браття
give надати
every кожним
recognition визнання
plus плюс
danube дунай
popular народною
warsaw варшава
went йшла
look дивись
attention увагу
recognized визнано
that той
greece грецію
type типу
epoch епохи
moment момент
then відтак
regulations статуту
put закладені
relativity відносності
supreme верховної
raises заперечує
german німецьким
turkish турецькому
uncle стрий
regulates регулює
contemporary сучасних
edition видання
empire імперія
dialect наріччя
insignificant незначні
regimes режими
points пунктів
baal ваал
center центрі
object предмет
index показник
published надруковано
empires імперій
power влада
heraclitus геракліт
january січень
brotherhood братство
which якій
19th хіх
southwestern південнозахідній
pronounced вимовляється
took взяла
because бо
port порту
nancy нансі
economy господарство
considerable значна
production виробничі
historical історичну
which якому
region обл
international міжнародний
appeared зявилося
monarchy монархія
greek грецький
ideals ідеали
lives живе
jointly спільно
history іст
third третім
type різновидом
have мати
belonged належав
attack нападу
straight прямим
force потужності
faith вірою
signed підписав
sumy сумська
reform реформа
marching похідних
formations утворенням
traditional традиційні
resurrection воскресіння
represent являють
evidently очевидно
chernihiv чернігові
further надалі
phenomenon явищем
adjacent сусідні
user користувач
continued продовжив
bones кістки
subdivisions підрозділи
danube дунаю
walls стін
set набір
monomials мономах
interesting цікава
lead доводить
volyn волинь
elementary початкова
loved любив
correlation співвідношення
world світової
plans планів
conditions умови
hinduism індуїзм
caused зумовили
simple просто
belief віроїд
criteria критерії
gave дав
social соціальна
characterize характеризують
property властивості
tiger тигра
as мов
reply відповідь
terror терору
august августа
fixed фіксується
anatomy анатомія
lead ведуть
recognize визнати
original оригінальних
data дата
sometimes іноді
gain придбати
aspects аспектів
individual окремим
years роками
used використовуватися
renderings зображеннями
commonly звичайно
called закликав
environmentalists екології
egypt єгипту
performed виступав
pool басейну
solar сонячної
border краю
temples храмі
issue проблему
projects проектів
machine-building машинобудівна
incomes доходи
feature особливість
membrane мембрани
detachments загони
phd доктора
channel каналу
specialists фахівців
decree указ
egg яєць
created створене
impossibly неможливо
perception сприйняття
active активного
situated знаходяться
course перебіг
alphabet алфавітом
built збудовано
risings виникненням
major більшій
picture картину
theatre театр
princes князів
light світло
international міжнародним
went перейшли
social суспільні
composers композитори
altar вівтар
apply застосовувати
mccartney маккартні
km км
muslims мусульман
sphere сфері
diaspora діаспора
created створена
thence відтоді
different різних
image образу
czechoslovakia чехословаччини
community общини
eukaryotes еукаріотів
formed складаються
humans людині
metals металів
aim прагне
certain певний
years річчю
textile текстильна
devices прилади
numbered нараховується
colloquial розмовної
decided вирішили
kinetics кінетика
physical фізичного
inventory переписом
french французької
garden саду
names назвах
ukrainians українців
scientific науковий
point пункт
strived прагнула
individual окремий
natural природної
confucianism конфуціанство
knew знали
hamilton гамільтон
chemical хімічні
currant смородина
slowly повільно
hard тверді
unitary єдиною
day день
classical класичні
modification модифікації
worked працював
structure структура
consonant приголосні
units одиниці
goal метою
market ринкової
obtained набув
popular народного
august серпні
reactions реакцій
oil нафту
gave надавав
historical історичній
years річчя
department відділу
tropical тропічні
masturbation мастурбація
political політичному
wheat пшениці
collateral побічна
representatives представників
ukraine укр
female жіноча
german німецький
u y
island острів
novel новели
four чотирьох
renewal реновація
lviv львові
operated діяло
weight ваги
shield щита
use використовувати
voluntarily добровільно
free вільних
olesya олеся
repression придушення
kingdom царства
state державні
economic економічному
roads шляхами
end кінці
independent незалежного
russian російським
salt солі
adoption прийняттям
entered увійшла
intellectuals інтелігенції
historical історично
professional професійних
chorus хор
make зробити
complete повної
more більше
centre центру
return повернути
ridge хребта
nile нілу
height висоту
left залишив
that тією
leader керівника
social соціальне
actions дії
heroes герой
suede замша
century віки
catastrophe катастрофа
make робити
stake ставка
expressed виражена
said говорили
contact контакт
empire імперію
construction побудови
organisms організмів
thoughts думи
manufacturing вироблення
mark відзначають
potlatch потлач
took взяли
epoch епоха
emigration еміграція
type вид
democracy демократії
native рідних
immunity імунітет
third третій
text тексту
poets поети
sign ознаку
population населенням
drawings малюнків
character характеру
young молодих
sexual статевих
beginning початок
government правління
pair пара
consumption споживання
over понад
fauna фауна
six шести
borne борн
bottom дна
agglomeration агломерації
fedir федір
material матеріальної
course курс
order ладу
literary літературні
decoration орден
zone зону
interaction взаємодія
tightly тісно
american американські
social громадські
river річка
national народній
regime устрою
international міжнародні
layer верстви
freyja фрейя
our наші
mass масової
made склали
commercial торгових
southern південну
victims жертв
survey зйомка
planets планет
mother матірю
code кодекс
line ряд
streets вулиць
hydrocarbons вуглеводнів
important визначних
imf мвф
entered вступила
cro-magnons кроманьйонці
stayed стояла
soul душу
vitaliy віталій
andromeda андромеда
independence самостійності
nationality національність
wide широким
straight прямих
confident певної
not ніж
domain домен
spain іспанія
fast швидкого
kingdom царство
marine морської
kharkiv харків
poltava полтави
golden золотої
enslavement поневолення
received отримував
differences відмінностей
discussion дискусії
vedas вед
exterior зовнішніх
building будовою
old старі
schemes схеми
sum сума
golden золоті
juvenile юнацьких
army військового
dominate переважають
banknotes банкноти
oxides оксиди
european єврейської
contemporary сучасним
liberation визволення
rates ставки
generation покоління
christianity християнство
placed розташований
august серпня
forced змушені
coming приходу
shore берег
import імпорту
protest протест
anatomy анатомії
nobody нікому
demands вимагає
cossacks козацький
some декількох
feudal феодальної
features риси
approaching наближення
syllable складом
sciences науками
student учень
affirms стверджує
cross хрестом
canada канада
stood стояли
inside усередині
which яків
decides вирішує
direct прямий
obtains набуває
carbide карбіди
accomplishments виконанням
endeavour намагаються
dante данте
publication видання
nations народами
root корені
there туди
theory теорією
northern північній
cells клітинами
cherkasy черкаська
politics політика
version варіант
wide широкий
arguments доказів
poetic поетична
look вигляду
presentation подання
chronicle хроніка
peasants селяни
particles частинок
constantly постійно
constructed будується
money грошової
feats подвиги
allowed дозволило
ilya ілля
delta дельта
found знаходили
dialects діалектах
near кола
public громадських
customs звичаїв
sabini сабіни
union союзу
industrial промислової
ajax аякс
spiritual духовне
yura юра
apparatus апарат
transitional перехідний
succeed вдалося
physics фізиці
creates утворює
turkish турецького
land суші
money грошей
national національного
membrane мембрана
absolute абсолютний
victims жертви
executive виконавчу
owned володів
forsythia форзиція
biology біологія
future наступні
truce перемиря
fixed визначаються
long тривалий
body тілом
death смертю
different різним
considerable значне
transfer передаються
headquarters командування
contemporary сучасний
terms умов
constitution конституції
martin мартин
possess володіють
reside мешкає
diaspora діаспори
principles принципах
amphibia земноводні
viruses вірусів
acceptance одержання
technology техніки
core ядро
edited видав
business бізнес
blitz бліц
cores осередки
words словах
recognized визнав
represent представляють
feminism фемінізм
speed швидкість
member члена
recommendations рекомендації
jose хосе
nothing нічим
plots ділянок
custom звичай
female жіночих
allowed дозволили
interests інтересах
is становить
rescue порятунку
hitler гітлер
production виробництві
smaller менших
front фронт
galich галич
will буде
socrates сократа
family сімя
afghanistan афганістану
company товариство
brotherhood братства
russian російських
pharaon фараона
consider розглядають
works роботах
antiquity давнину
laws законів
structure структури
canada канади
century ст
elaborated розробив
understand розуміти
borders межує
text текст
books книги
strengthening посилення
local місцевого
democracy демократія
undoubtedly безперечно
had довелося
voting голосування
syntax синтаксис
terms умовах
that тієї
supreme верховна
poetry поетичних
translation перекладі
eastern східні
times рази
pair пари
holidays свята
free вільним
top вершині
economic економічні
importance значенням
crimea криму
christian християнської
secretary секретарем
troops військ
natural природними
region області
judicial судова
death смерть
called звану
lysenko лисенко
reservoir водосховища
evaluate оцінити
turks турки
parts частки
spain іспанії
transfer перенесення
lodge ложа
obtained одержала
motives мотиви
historical історичне
unitary єдиної
sign знаком
philosopher філософ
extremely вкрай
most найбільш
substance речовина
amphibious земноводних
conflicts конфлікти
southern південний
stone камяного
eugene євген
order замовлення
catastrophe катастрофи
majority більшістю
pass минулих
liberalism лібералізму
ancient давнього
variants варіанти
interest інтерес
invention винахід
outside поза
scenes сцен
factories заводи
units одиниць
which якого
da да
marriage шлюбу
garrison гарнізон
from од
stepan степана
industrial промислове
bukovina буковині
controls контролює
later пізніше
question питання
second другому
perspective перспективи
bill вексель
seasons пір
department відділи
increased зросла