change зміни
career карєру
sending посилання
expressed виражається
paul поль
socialist соціалістичний
set становила
pressure тиск
january січня
stroke удару
further дедалі
ties звязки
minutes хвилі
economy економіку
money гроші
characteristics характеристик
financial фінансової
other другого
competition змагань
organization організації
nazis нацистів
spiritual духовного
genre жанр
peculiarity особливістю
national національний
symbols символи
private приватний
kolomyia коломия
conscience совісті
child дитина
root кореня
my мій
dnipropetrovsk дніпропетровський
community громадою
management управлінні
low низька
english англійського
secretary секретар
korea кореї
straight прямого
philosophers філософів
palace палаці
position позиція
atoms атоми
learning вчення
orlik орлик
own власний
being істот
last останні
split розкол
dictionary словників
used використовувалися
kernel ядра
atmosphere атмосферу
biotite біотит
appearance вигляд
federation федерація
austria австрії
wares вироби
childish дитячих
freedoms свобод
placing розміщення
crimes злочин
properties властивостями
beginning поч
rite обряд
more більш
considered вважаючи
indicated зазначено
zone пояс
best найкраще
authority повноважень
pixels px
nobody ніхто
destroy знищити
historical історичною
anubis анубіс
good блага
fauvism фовізм
experience досвіду
set рухаються
states держав
described виклав
specific питома
paris парижі
capital столицею
india індії
factors факторів
ukrainization українізації
act діяти
aiming прагнучи
germans німці
lasted тривало
excavations розкопки
difficulties труднощі
spiritual духовна
pertained стосуються
berlin берлін
biogeography біогеографія
infrastructure інфраструктури
belief віру
nobility знаті
tragedy трагедія
georgiy георгія
agreement згоди
cold холодний
autonomous автономні
preparation підготовку
songs пісень
element елементом
description характеристика
present наявні
cuba куби
library бібліотеки
interest інтересів
ability здатністю
classification класифікації
two двох
serve служать
radiation радіації
forbidden заборонено
strengthening утвердження
estonia естонії
factors фактори
greek грецьке
large більшого
data датою
rituals обряди
germany німеччину
manual підручник
kyiv київську
anticyclone антициклон
passed минулого
economic економічна
victory перемога
characteristic характерні
express виражають
part часток
national національному
fall впадають
division поділ
members члени
desert пустелі
formula формули
reaction реакцію
civil громадянське
leading провідних
inheritance спадщину
professional професійний
architectural архітектурних
decision рішень
southern південних
states штатів
principles принципами
based побудована
knew знав
millions мільйонів
method методом
basis засади
french французьких
nervous нервової
indicates вказує
di ді
water воду
shield щит
write пишуть
pictures картин
created створив
parts частин
court судом
arrest арешту
official офіційної
odesa одеської
authority владі
scientific наукову
olga ольги
hector гектор
accepted прийняв
formed формуванні
reaches сягає
russification русифікації
founded заснував
cultural культурних
soviet радянську
baltic балтійського
polish польський
library бібліотеку
sociology соціологія
passed проводяться
reach досягають
low низка
space просторі
adherents прихильники
lost втратили
manual посібник
medieval середньовічного
page сторінка
anime аніме
championship чемпіонату
profit прибуток
district повіт
used користуються
kept зберігаються
represents являє
historical історичний
education виховання
comparison порівняння
individual індивідуальні
italian італійський
free вільні
establishment заснування
theatrical театральний
shows показує
product продуктом
american американський
philosophical філософська
editor редактор
lithuanian литовський
creator творця
necessary потрібно
substances зміст
freemasons масонів
europe європа
country країну
centuries віків
currents течій
described описав
initiator ініціатором
application застосування
saying говорять
black чорне
determination визначенням
was було
authors автори
voting голосуванням
stability стабільності
agriculture землеробство
reign царювання
remind нагадують
mikola микола
plants рослини
intellectual інтелектуального
appeared зявилися
set здійснювати
economic господарської
component складовою
presents подає
reached досягли
hetman гетьману
dacite дацит
frenchmen французи
diderot дідро
citizen громадянам
high вища
observed розглядаються
economic економічним
international міжнародного
part ділянці
changed змінив
income дохід
less менше
participant учасником
situated знаходилися
work працювати
named званий
churches церквах
helps допомагає
zhytomyr житомира
album альбому
action акція
guilty повинен
shakespeare шекспір
month місці
shukhevych шухевича
sea море
doctors лікарі
ocean океану
plural множини
union обєднання
plain рівнина
game гри
engels енгельс
odesa одеський
description опису
absolute абсолютно
established встановлено
svitlana світлана
factors чинників
castle замку
presented подано
olympic олімпійських
reception прийом
go ходи
disposition розташуванням
human людину
people народу
such таке
point точкою
masculine чоловічий
publisher видавництва
years роках
played відіграла
transferred передав
discovery відкриття
loam глини
donetsk донецької
tribes племена
proper власним
executives керівники
northern північну
june червень
stanislav станіслава
both обидва
change зміна
biologic біологічних
critics критиків
considerable значного
reduction скорочення
decision рішення
goal мети
sacred святої
rubiaceae маренові
footwear взуття
wars війни
southern південної
childish дитячий
seven семи
areas площ
water водні
broker маклер
operating діючих
romania румунією
forum форум
approach підхід
cleaning очищення
authorities органах
sharply гостро
constant постійного
second другим
control контроль
olena олена
look розглядати
world світове
centuries сторіч
day доба
lines ліній
periodical періодичних
ukrainization українізація
general генерала
canon канон
flow потоку
wine вина
official офіційному
sense чуття
accepted прийняли
their їхніми
merits заслуги
there там
change зміну
germans німців
what яка
kind тип
position положень
roman римської
kharkov харкові
world світі
occupied зайняті
talent талант
ocean океані
eu єс
mechanism механізму
armenia вірменії
transportation транспортування
met відповідав
no нема
vega вега
row ряду
possible можлива
kharkiv харківського
greater більший
influence впливи
sich січі
munich мюнхен
last останнім
father папа
ideal ідеал
pages сторінок
also само
looks погляди
majority більшість
gas газ
ukrainian українознавства
compactness щільність
skill вміння
style стиль
rachel рейчел
address звернення
appropriate відповідними
constitutional конституційного
files файлів
academical академічний
achilles ахілла
american американського
occupy посідають
reason причина
conflict конфлікту
valeriy валерій
every кожні
popular народна
iron залізо
came прийшли
defend захищати
ship корабель
live живих
marked позначають
everywhere всюди
construction побудова
found знайдено
victims жертвам
condition умовою
account підрахунками
saw побачив
appearance появу
inscription напис
deoxyribose дезоксирибоза
increase збільшується
opposition опозиції
angle кута
mind розумом
regime устрій
aimed наведено
russian російською
wooden деревяний
however проте
transcarpathia закарпаття
men чоловіків
agricultural сільськогосподарські
plan плані
active активних
december грудень
award премія
plague чума
systems системами
estonia естонія
operation операції
youth юнацтва
novels романів
society товариств
byzantine візантійської
situation ситуацій
locality місцевості
rich багатих
limit межею
vital життєвий
quality якість
taught вчився
music музики
story повісті
adopted прийнята
subject суб'єкт
latin латинською
reward нагороди
programmes програм
constitution конституцію
weight вагу
results результатами
remains залишки
developed розвинена
with со
english англійській
seek прагнуть
green зелена
settlements селищ
written написаних
andriy андрій
china кнр
creative творчого
position посаду
gates гейтс
mafia мафія
day днем
ix їх
agrarian земельні
details деталі
garden сад
ternopil тернопільський
financial фінансових
books книг
elite еліти
gross валовий
physics фізика
their їхня
friendship дружба
millennium тисячоліття
flowers квіти
kyiv київ
tone тон
genres жанри
glory слави
ground землею
from от
operation операцій
allies союзників
heart серця
one одних
itself себе
cult культові
pharaoh фараон
caused привело
province губернії
first вперше
japan японія
massif масив
olympic олімпійські
for для
baptism баптизм
destruction знищення
principles принципі
aerial повітряний
rotation обертання
emigration еміграції
memory память
latvia латвії
progress просування
patriarchy патріархату
cassandra кассандра
juridical юридичний
market ринку
milan мілан
deposits відклади
andriy андрія
power силу
indexes індекси
netherlands нідерландів
aims меті
army військові
school школу
main головні
sexual сексуальні
children дітей
representative представником
stalin сталін
site сайту
work праці
creates створює
commerce комерції
karl карла
played відіграли
actors актори
place місцем
predominance переважанням
utmost крайній
volume обсяг
executed виконували
disciplines дисциплін
number числа
organizations організаціях
introduced ввів
open відкриті
marko марко
leading провідне
woodpeckers дятлові
such такому
exceeds перевищує
prices ціни
sing поет
hardly ледве
laboratory лабораторії
have мають
counterweight противагу
dovzhenko довженка
rhetoric риторика
chernobyl чаес
small малі
august август
pedagogy педагогіки
died померла
principles принципи
internal внутрішню
oil нафти
wars війн
wave хвильовий
modern модерн
origin походження
term термін
state державного
triangle трикутника
development розвиткові
processes процесами
side боці
voltaire вольтер
fountain джерелом
observe спостерігати
belonged належала
confident певними
storms бурі
council радою
latin латинського
national національній
common спільний
arts мистецтв
migration міграції
republic респу́бліка
lyceum ліцей
nonmetal неметали
wheat пшениця
t. т
soil ґрунт
necessity потреба
passed минулому
branches галузей
necessary необхідний
france францію
volume обсяги
horses коні
page листа
light світла
epoch доби
right праворуч
uno оон
battles бій
note відзначити
nationalists націоналістів
historical історична
pole полісся
house хаус
rank звання
leonid леоніда
crete крит
sense сенсі
bearers носіїв
commerce торгівлю
growth зростанню
collectives колективів
equilibrium рівноваги
brother брата
formed становили
with зі
came прийшла
schools школах
then тоді
silver срібний
invitation запрошення
autonomy автономію
sovereignty суверенітет
regiment полк
organisms організми
help допомогу
considered вважалася
about довкола
mykola миколи
honour честь
served служив
rows ряди
those тих
established встановили
specialists спеціалістів
ethics етики
close близько
dynasty династія
place місту
free вільний
odesa одеса
shortly невдовзі
services послуги
assisted сприяли
influence впливати
buildings будівель
female жіночого
external зовнішній
committee комітет
help допомога
programme програмне
mind розум
united сполучені
jesuit єзуїтів
spiritual духовної
steps кроки
considerably значно
prince князя
tradition традицією
when коли
belgium бельгія
which яких
energetics енергетики
individual окремою
advertising рекламу
formed формується
citizenship громадянство
soviet радянський
enrichment збагачення
remain залишатися
similar подібних
irregularly нерівномірно
illness захворювання
material матеріального
university університети
brain мозок
implemented здійснюються
through крізь
masterpiece шедевр
poetry поезій
psyche психіки
zircon циркон
juridical юридичні
far далеко
stone камінь
kherson херсонський
ukrainian українка
kiev києва
christ христос
administrative адміністративним
cent цент
forest лісу
alphabet абетка
structure склад
level рівня
transfers передає
inheritance батьківщина
made знято
tsar цар
neighbouring сусідніми
currencies валюти
international міжнародне
being буття
essence сутність
goths готи
celsius °с
gentlemen пана
artist художник
temporary тимчасово
japanese японська
lithuanian литовське
native корінних
pass перейти
dimension величина
became сталися
northern північному
horde орди
fast швидкий
protestantism протестантизму
efficiency ефективності
high висока
socialist соціалістичні
czechoslovakia чехословаччині
appears зявляється
district повіту
territory територію
wallace воллес
confident певних
title титул
extreme крайньому
gave дала
africa африка
contract контракт
armenian вірмени
winter зимові
found знайшли
sarcophagus саркофаг
battle бою
evidence свідчення
marriage брак
official офіційне
copy копія
monograph монографія
published видано
verification перевірки
highway автомагістраль
polish польським
stayed перебував
known відоме
greeks греки
chromosome хромосом
road шлях
beginning починаючи
request прохання
mathematical математична
hundred сотні
books книзі
witness свідків
surrounding навколишнього
ethnic етнічні
goal гол
patent патент
processes процеси
philosophy філософією
slavery неволі
sign знак
duplications примірників
families сімей
get отримувати
well-built складну
newspaper газета
wide широкому
rich багатьом
active активний
moldavians молдавани
edition ред
cathedral соборів
upper верхній
got отримав
presented присутній
salt солей
which які
dialogue діалог
primary початкової
conquests завоювань
kingdom королівства
bearers носії
future майбутнє
network мережею
vinci вінчі
conference засіданні
strangely дивно
india індія
further подальший
kiev києвом
dialects діалекти
wide широких
top найпопулярніших
wound ураження
yushchenko ющенка
asked звернувся
caucasia кавказу
central центрального
transmigration переселення
styles стилі
opened вкрита
polish польської
competition конкурс
nothing нічого
occupied займали
france франції
bulgaria болгарії
rules правила
internal внутрішньої
black чорного
election обрання
soviet радянська
descriptive образотворчому
demanded вимагали
child дитини
separates виділяє
mortality смертності
conflict конфлікт
first перші
number кількість
number числі
guard охорону
harmony гармонія
constantin костянтин
passed провів
letters літерами
tourist туристичних
ancient давніх
but однак
right правом
dues податки
remembered згадував
underwater підводних
all все
great великому
life жизнь
russian руської
culture культура
call називати
administrative адміністративна
february лютого
numerous численними
registered зареєстровано
difference відмінність
state державною
individual окрему
president президент
grave могила
timoshenko тимошенко
sweden швецією
canals каналів
investigations дослідженні
region регіон
structure структурі
bring приводить
princes князями
roman римське
forest лісові
high високою
use використати
osce обсє
olympic олімпійський
pregnancy вагітності
find знаходить
exterior зовнішньої
part ділянки
beside біля
entered вийшли
lithuanian литовської
some певною
enterprise підприємництва
low низькі
approaches підходів
adherent прихильниками
includes включає
adoration поклоніння
arab арабська
intellect інтелекту
fresco фрески
victor віктора
novel романи
insects комах
athens афін
considerable значних
all усіх
british британських
gods богів
physiology фізіології
lengthwise упродовж
separate окремого
empire імперії
independent самостійні
column колони
marine морських
painting живописі
november листопаді
planning планування
appropriate відповідним
process процес
medical медичної
principle принципом
early ранньої
rare рідше
war війні
late пізній
rank чином
mass масова
terminology термінології
polish польські
exchange біржа
competition змагання
plant рослинного
site сайт
pressure тиску
avon авон
means значить
preparation підготовки
sacred священних
exceptionally виключно
belgium бельгії
transport транспортних
news новин
atoll атол
following наступному
mixture суміші
attention увазі
misanthropy мізантропія
gold золото
none жодних
historical історичні
participated брали
park парку
frontier кордону
wars війнах
introduction введення
attempts спроб
founded засноване
numerous численні
degree ступеня
lodging приміщенні
called назвав
anderson андерсон
alteration переробки
attack атаки
shakhtar шахтар
steel сталь
indonesia індонезія
method метод
state державний
best найкращим
growth ріст
based базуються
red червоної
demand вимогою
historian історика
invasion навали
levels рівнях