moment an
era devrinde
west batı
percentage oranının
conquest işgalinden
develop geliştirmek
developed geliştiren
teacher öğretmenlik
topical konulu
merger birleşme
films filmleri
pressman gazeteciler
legislations yasaları
king şahı
of ünü
genesis yaratılış
village köyü
neutron nötron
area çevresi
started açtığı
rising yükselen
artery nehir
citizen vatandaşı
education eğitimine
forces kuvvetle
dust toz
rubber kauçuk
grazier çoban
person kişidir
position konumuna
covers çevreler
name rıdvan
over yerinden
condition şartıyla
contribution katkıları
dean kullanma
enlargement genişleme
poet şairin
seize geçirmek
committee heyeti
renewable yenilenebilir
religion inancını
narcotics uyuşturucu
through yüzünden
album albümde
director yöneten
include dâhil
strike çarpma
issue yayınlandı
dispatch sevk
show gösterisi
anode anot
sunni sünnilik
increased artmıştır
protein proteinler
naval denizcilik
children çocuklar
phase aşaması
authorization yetkisi
measure ölçüsü
stadium stadın
interval aralık
areas alanları
welcome karşılayan
differences farkları
some birkaç
commission komisyon
toe parmak
obtain sağlanır
seasons sezonu
times kez
shame yazık
association kurumları
water su
discriminate ayırt
sounds sesler
capacity yetenekleri
establishment oluşturması
composing oluşturan
and ve
galaxies galaksilerin
mistake hata
believed inanılmaktadır
thought düşünülüyordu
sale satışa
operational cerrahi
noun isimlerin
twilight bakteriyel
arrivals gelenler
survey inceleme
records kayıtlara
word sözcük
common yaygın
semi yarım
relationship ilişkilerinin
distribution dağılımı
pre ön
direct doğruya
portrayal tasviri
tropical tropik
fast çabuk
removes çıkarır
activity eylemi
pointed köşeli
statue statü
cavalier süvari
name fazıl
europe avrupada
conferences konferanslar
circumstances koşullar
reason sebebi
forests ormanların
plate plaka
bring getirirler
hard zordur
languages dilleri
balance denge
oak meşe
championship şampiyonası
plata plaka
performer sanatçısı
behaviour davranış
jag diş
cures kürtlerin
motor motorlu
agenda takvimi
ethic etik
before olmadan
assume düşünülür
movement akımın
done yapılarak
typical karakteristik
except haricinde
swedish isveçli
level seviyesinde
hand elini
philosophy felsefesi
tells anlatır
came geliyordu
baptism vaftiz
situation durumları
russian rusça
main temeli
king kralın
atheist ateist
prevent mani
there sözkonusudur
plain yalın
pretty bayağı
articles yazıları
france fransaya
india hindistanı
regulation düzenleme
opposition muhalefet
protectorate himayesine
area topraklarının
aims amaçlayan
then sonradan
journal gazetesinde
item maddesi
luxury lüks
authority yetki
electing seçme
writing yazarak
pray ibadet
gives verir
gravitational çekimsel
art sanatları
city il
determine belirlemek
orchestra orkestra
substance öz
races ırklar
herd sürü
established belirlediği
goal gol
location yeri
belongs aittir
without olmadan
bosphorus boğazlar
increase artması
formation oluşturulması
expression ifade
fame ün
his oyuncusu
turn şekillerde
species çeşitleri
govern yönetiminin
colored renkte
account hesap
antibiotic antibiyotik
independence istiklal
stay kalıp
organised düzenlenmiştir
symbol simgesi
law yasanın
copy nüshası
importance önemini
determined kararlı
underground yeraltı
thessaloniki selanikte
plane uçak
finish işini
wide geniş
response cevap
vitamin vitamini
bumblebees bombus
tip ucu
live hayatın
fertilizer gübre
said belirtti
eid bayramlar
union birliğinden
opposite ters
no hiç
send gönderilen
race yarış
feet ayak
women kadınlar
recruitment takviye
live yaşamak
all hepsi
publisher yayınevi
musical musiki
vocalist vokal
gross gayri
increasingly giderek
submitted gregoryen
council konseyi
inventions keşifler
offered atıldı
domination baskısı
artificial yapay
evaluation değerlendirme
culture kültüründen
stuffs eşyaları
territory topraklarını
impact etki
publicist gazeteciler
spiral sarmal
lives yaşamaktadır
army ordusuyla
tower kulenin
duties görevlerini
deciding getirerek
head konuda
israel israil
administration idaresine
much pek
stayed kalan
seizure nöbet
variety çeşitliliği
count sayısını
persian farsça
georgian gürcü
friends arkadaşlarıyla
working çalışma
carnival şenlik
hand partili
realized gerçekleşti
accompanied eşliğinde
success başarıları
purpose amacı
discovery keşifler
process işlem
war muharebe
won kazanan
judaism yahudilik
thunderstruck elysion
quality nitelikli
death ölü
theater alanların
saying söyleyerek
creation eserde
nucleus öz
alternated değişen
military ordusuna
mass kütleye
catholic katolik
section bölümden
this bu
education eğitimini
gur gür
debarkation çıkarma
portion pay
replace biçimi
mean anlamına
norm standart
global küresel
pure salt
view bakış
required gerekiyordu
speech konuşma
rum rumların
pervasive yaygındır
doctor güneş
valid geçerli
operations yapma
sat oturduğu
means demektir
changed değiştirdi
languages dillere
immigrations göçler
roman romalı
existing bulunan
lunatic deli
pasha paşanın
area yerlerinden
stairway merdiven
head genel
music müzikleri
magician büyücü
allies kuvvetlerine
intentionally bilerek
stage sahnede
metallic metalik
made oluşturuldu
product ürün
art sanatsal
look göstermek
secrets sırlar
harbour limanı
friend refik
philosophy felsefî
company şirketin
gallipoli gelibolu
object nesne
of sözcüklerin
interstellar yıldızlararası
country ülkesinin
effect etkisi
entente itilaf
s haftanın
happening olanlar
paris parise
massive kitlesel
equality eşitliği
modern çağdaş
bagdad bağdat
zones bölgelerinden
bust büstü
polymerase polimeraz
body vücuda
center merkeze
heirlooms yadigârları
answer cevap
land topraklara
assurance güvence
transfer taşınan
name adından
support desteğiyle
withdraw çekilmesi
got aldığı
passed geçtiği
majority çoğunlukla
profile özgeçmiş
her onu
administration yönetiminde
postmodernism postmodernizm
discussion tartışma
lesson dersim
sources kaynakları
traffic trafik
varieties çeşitlilik
friction sürtünme
colleagues doğada
part kısmının
universe evreni
babel babil
albanians arnavutlar
is olan
front cephesi
rihanna rihannanın
personally bizzat
criticized eleştirildi
spin dönme
aeronautics havacılık
already halihazırda
area ölçümü
minute dk
position konumda
dying ölen
powers güçlerini
expanded yayılan
come gelirler
opportunity imkânı
root kök
b burlesk
cut kesimlerde
here buraya
your senin
on günleri
contractor tarafa
fish balıklarda
wins kazandığı
combat muharebe
said haber
king kralı
live canlı
base zemin
parapsychology parapsikoloji
presidency başkanlık
surrender teslim
regiment alay
constructive yapısal
leafy yapraklı
play çalan
medicine ilaçların
sites siteleri
execution yürütme
denied reddetmiştir
reported bildirdi
published yayımlamıştır
times dönemdeki
dirty bozuk
personality kişilik
their bunların
reach alanların
male oğuz
past geçmişte
cemetery mezarlığına
them onlarla
article yazıya
distance uzunluk
from kalma
resulted getirdi
dominant baskın
meter metre
mushroom mantar
work çalışması
plane çınar
persian fars
production yapım
member üyesidir
response tepkiler
be bulunurken
rust pas
islands adalar
analysts araştırmacılar
sure kesin
visible görünür
encouraging yönünde
get çeker
dessert tatlı
death vefat
rivers akarsular
investments yatırımlar
ban yasağı
up dik
fifth beşinci
cook açısı
armenian ermenice
land toprakların
referee hakem
keeping tutan
struggle mücadele
important önemlileri
is olduğu
target hedef
basic temellerini
believe inanır
element unsuru
conditions koşullarda
feel duydu
secondary ikinci
input girişi
duet düet
sections kesimlerinde
institution kurum
lands topraklarda
all tamamına
protector koruyucu
imperial imparator
babies yavrular
shores kıyılarına
complicated karmaşık
troops birlikler
s larda
save koruması
cells hücreler
heat ısı
before öncesi
extract öz
launched sürüldü
book kitabının
repute adım
kingdom krallığın
movement akım
tentative deneme
precise kesin
times zamandan
age çağda
domination hâkimiyeti
resembling benzeyen
researches araştırmalar
cant için
geographical coğrafî
creation eserini
bridge köprüsü
him onu
immune bağışıklık
ordinary düz
accepted edilmesine
idea fikrini
past geçmişe
operator santrali
selection seçimi
completion ikmal
name sergen
took girmiş
personnel personeli
political partiler
den deliğin
migration göç
first ilk
object cisim
anatolia anadoluda
particular özgü
published yayınlanmıştır
spain ispanyanın
left ayrılıp
annex ilhak
block bloğu
rivers nehirleri
schizophrenia şizofrenide
pair çifti
connections bağlantılar
ankara ankarada
season sezon
empty boş
amity dostluk
before önceden
died ölünce
austrian avusturyanın
approaching yaklaşan
draw çekmek
side yerlerin
music müzikle
journey yolculuğu
species türlerine
intellectual entelektüel
independent hür
staying kalmaya
factor faktör
phone telefonu
painter ressam
adds ekler
reported açıklanan
continue sürdürmektedir
grading ayrımı
museums müzeleri
also da
jafari caferi
cover kapsayan
on yandan
conquer geçirdiler
musician müzisyen
seizing alması
left ayrıldıktan
signed imzaladı
nation halkını
film filminin
existence varlığına
ultra ötesi
market hali
loaded yüklü
possessor sahip
aiming amaçlayan
kick atışı
performance performans
novel roman
competition yarışma
leaves yaprak
style biçimi
inspection denetim
epidemic salgın
fungus mantar
ways yollarını
himself kendisinden
dialectic diyalektik
development gelişimine
classification sınıflandırma
stop kazanılan
nature doğanın
supply arz
color soluk
meal aş
translated çeviriler
determines belirler
connect bağlanan
headship başkanlığında
meat öz
time zamanların
notes notları
immigrants göçmenler
team ekip
vehicles araçların
purple mor
mortise deliğin
tight sıkı
multiplies çarpar
rise doğuşu
transformation dönüşüm
training idman
transmission bulaşma
novel romanından
finding bulma
physical bedensel
content içeriği
gave vermesi
called denilen
without olmaksızın
indicating belirttiği
hajji hacı
destroy imha
structuring düzenlenmesi
support desteğini
designate göstermek
save korunması
earring küpe
rock kayaçlar
mind akıl
start başlangıç
relations ilişkilerinin
little ufak
binary ikili
subjects dersleri
public kamuya
garrison garnizon
dominant hakim
he erkeğin
ability yeteneğine
clubs kulüpler
answer cevabı
bolshevist bolşevikler
bath hamam
floored katlı
includes kapsamaktadır
structure yapısı
bulgaria bulgaristanda
vestige eserin
scottish iskoç
escape kaçak
many pekçok
lasts sürer
night gecesi
rhodes rodos
feathery tüylü
age devrinin
school mektebi
thought düşündüğü
telling söylerken
strong kuvveti
works çalışmaları
record kayıt
stringed telli
called denirdi
jacob yakup
swedish isveççe
being varlığını
parts parçalar
these bunların
cuba küba
men's erkeklerin
for uğruna
written yazıldı
given verilmektedir
america amerika
uncle amcasının
directly doğudan
work çalışma
although rağmen
finished tamamladı
elevation yüzölçümü
infrequent nadir
transact görmek
soil toprağa
actually gerçekte
area kısımlarında
talc talk
canker yara
attacked saldıran
density yoğunluğunun
blocks bloklar
monograph monografi
so öyle
style tarzda
legal resmî
nucleus çekirdeğin
herbal bitkisel
aim amaca
mythical efsanevi
drive kullanmaya
surah suresi
about hakkında
hundred yüz
lose kaybetmesi
deponent tanık
example örnek
master usta
section bölümünü
crowded kalabalık
organ organları
deserves oluşturdu
sir beyi
cortes zar
followed izledi
position unvanını
produces üretir
korea kore
canine kanın
causing açan
his elinden
qualified kaliteli
market pazar
base üssü
proof deneme
lux lüks
camp kamp
gather toplanması
pregnant hamile
team takımdan
supporters taraftarlarının
visit ziyaret
race ırk
subject konuda
power kuvvet
form oluşturmak
bad kötüye
print izi
compound bileşimi
dialogue diyalog
economic ekonomik
latin otium
respectable saygın
effective etkili
tabriz tebrizli
central merkezî
participating katılarak
handle ele
tree ağaç
magnificent müthiş
palace saray
astronomer gökbilimci
field alanda
views görüşler
saying atasözü
bore deliğin
finished bittikten
indicate göstermiştir
sage pir
materials malzemeleri
disturbed rahatsız
sea denizde
atmosphere atmosferinde
also zira
puberty ergenlik
establishment kuruluş
scotland iskoçya
broadcasts yayınlar
objects cisimler
produced ürettiği
music müzik
interest ilgi
pythagoras pisagor
zaza zazalar
virgin adalarında
knowledge bilgilerin
war savaşını
shows gösterir
works çalışırlar
undulation dalgası
shiite şii
provided sağladığı
including dahil
offensive taarruz
honor şeref
commerce ticaret
schizophrenia şizofreninin
commoner yaygındır
although halde
forme forması
techniques teknikleri
near yakın
meeting bulunmuş
cover kaplar
people kişilerden
but etmekle
voice sesli
tasks işlerini
decision karara
bring taşıdığı
of görünümü
destinations yerlerinden
kosovar kosova
phrase ifadesini
restricted kısıtlı
grade evresi
that sağlayan
adam âdem
years yılları
huseyin hüseyin
army ordudan
world dünyadaki
suffrage oyunda
wait bekleyen
natural doğal
withdrawal iptal
structuring yapımında
height boylarının
resources kaynaklar
painting resim
capacity kapasitesi
energy erken
netherland hollandanın
persuasion inancını
part bölümden
nobles soylular
industrial endüstriyel
uses kullandıkları
said anlattığı
supporting desteklenen
whitened açılması
process süreci
lycee lisesinde
additional ek
amplitude şiddeti
goal golünü
knocking eleştiri
heard duyduğu
lie yalan
manager yöneticisi
northern kuzey
union birliğine
downward aşağıya
arranged düzenlendi
impregnation döllenme
ability yeteneğini
attached bağlı
towns ilçeler
textile tekstil
era döneminde
known tanınır
secure korumak
hear duydu
coke kök
cloud bulutu
speed hız
across karşısına
sponsor sponsoru
text konuda
carbon karbon
revenge intikam
until e
society cemiyetin
beginning başlangıcı
plays oynarlar
volcano yanardağ
elements elementlerin
behind arkasına
president başkan
land toprağı
penetrate girmesini
development gelişmesine
resource kaynaklarının
owner sahip
football futbol
kurdish kürtler
hydrogen hidrojen
winning kazanma
parallelogram paralelkenar
equality eşlik
status konumuna
days dönemlerde
principality beyliğinin
presented sunulan
quarter dörtte
borders sınırlarına
life yaşam
mold şekillerde
it kendisiyle
one birisi
environments ortamlarda
trip seyahat
definition ifadesi
explanation açıklamaya
chosen seçilen
adoptive manevi
achievement başarıyı
autonomous özerk
noticed anlayan
below altından
museums müzeler
subsection dalında
activity faaliyeti
encircle çevreler
influential etkili
level derece
phenol fenol
thousands binlerce
pure saf
defeat mağlup
way yolda
sort türden
day günden
india hindistan
october ekim
young genç
works işlerde
opinion inancını
yiddish ibranice
did oynamıştır
who isteyen
star yıldızın
cheap ucuz
die zar
alliance paktı
objection itiraz
corporate kurumuna
environment ortama
turkish türkçe
issue mesele
works çalışmaların
follower taraftarları
water suda
tide gelgit
everywhere yönden
word söz
flying havacılık
capable yetenekli
static durağan
eagle kartal
techniques teknikler
tough sert
among arasına
olympics olimpiyat
works yapma
wright usta
building yapı
episode ep
same eş
fundamentally esnasında
comes gelip
babur babür
theme konuda
shindig partili
normandy normandiya
situations durumlar
cargo yük
giant muazzam
enters giren
name rauf
tomb lahit
committee mecliste
because zira
mediterranean akdenize
connecting bağlama
studies çalışmaları
phase evre
senate senatosu
reforms tanzimat
breed soyu
weak zayıf
dervish derviş
derivatives türevleri
transferase transferaz
established kurduğu
point konuda
reproduce türetilmiştir
developed geliştirilen
assyrian asur
reach ulaşmış
raw yara
known bilinmektedir
wash erozyonu
romantic romantik
maker yapımcısı
contest yarışmada
creator yaratıcı
sovereign egemenliği
process sürece
usage kullanımı
systems tesisleri
nationality milliyet
research araştırmalarda
foundation zemin
ways yöntemlerle
stream akarsular
supervisor müdürü
radical keskin
work çalışmaya
compatible uyumlu
beginning başlangıcından
played oynadıkları
win kazanır
quit ayrılma
inside içinden
meet karşılamak
ministry bakanlığına
order dereceden
bacteria bakteriler
insight anlayış
the belirlenen
be olmalı
signature damgasını
separate ayrılırlar
mandate manda
cosmic kozmik
general orgeneral
environmental çevresel
rotation dönme
athens atina
regions bölgelerinde
branch dalında
voting yapmıştır
dower çeyiz
profession meslek
reversed tersine
death ölene
saying deyişle
until a
meeting zirvesi
so yanı
reconstruction imar
abbasids abbasiler
zones bölgelerine
laws yasa
now şimdi
hours saatlerinde
research araştırmada
show gösteren
starts başlar
usable kullanılabilir
kind türde
cove koy
by suretiyle
magazines dergilerde
chain zincir
writings yazılarını
around etrafında
gods tanrıları
settled yerleşik
shown gösterilebilir
forces güçler
than süredir
condition durumuna
arid kurak
fan taraftar
save korumaya
development gelişmesini
face yüz
students öğrenciler
eye göz
beak gaganın
speak konuşur
not olmaz
supernatural doğaüstü
undertook üstlendi
opinion görüşüne
border sınırını
methane metan
not olmadı
year yılları
buddhism budizmin
lover aşık
direction yöne
wrote yazılmıştır
forest ormanı
niece yeğeni
son oğlu
jewish musevilik
religion dinine
islands adalarında
probe sonda
widespread yaygındır
taking alındığı
member üyesi
crash çarpışma
head müdürü
vision görüşü
landing iniş
epic destanı
page sayfası
implicit üstü
argument konusudur
cultural kültür
time zaman
bolshevik bolşevikler
ages çağlar
poetry şiirinin
stir deliğin
progress ilerlemesini
silat siirt
accepted alınır
connecting birleştiren
faith inancında
adverb belirteç
experiments deneyler
spin çevirdi
being olmaları
disagreements ayrılıkları
warm ılık
contour şekillerde
military ordusuyla
game oyunun
ministry nazırı
although olmakla
preserve korur
engineer mühendis
finals finale
matter öz
studies çalışmalarda
says diyor
unconditional şartsız
on tarihinde
causes olur
forensic adli
view görüşleri
show gösterirler
defence savunma
castle hisarı
seagull martı
throw atmak
ship geminin
stars yıldızlar
mother annesi
vocal vokal
shiite şia
social sosyal
online çevrimiçi
poise tutmaya
species çeşidi
buses otobüsleri
less az
half yarısında
verbal sözlü
migrations göçler
appear çıkma
upturn çevirdi
shore kıyısında
away uzaktaki
were olmuşlardır
enters girer
probable olası
suffix eki
word sözcüklerin
bird kız
overview görüşe
if takdirde
curve eğri
shah şahı
objectified yazılarını
parts kesimlerinde
parts kesimlerde
signature imza
dates tarihleri
effects etkilerini
was verildi
people insanları
be edilebilir
inauguration başlamasıyla
instantly anında
region alanların
practice deneme
cavity deliğin
eastern doğusu
knows bilen
between arası
working çalıştığını
loss kaybı
mr efendinin
earthly olası
tourism turizm
that söz
writing yazılar
turkey maltepe
pieces parçaların
up-to-date güncel
blank boşluk
caracal vaşak
mister beyi
section bölümün
respect duyduğu
decline çeviren
friends savaşının
son oğludur
general genel
premiership başbakanlık
website sitesi
establishment kurulması
article makale
ministers bakanlar
materials maddeleri
conclusion sonuca
legal hukuki
general yaygındır
broadcasting yayın
society toplum
light işık
required gereken
jew yahudi
taking alarak
himself kendisini
environments çevreler
jewry yahudiler
said söyledi
kazakh kazak
work işler
transportation taşıma
romania romanyanın
fallen düştüğü
altitude yüksekliği
enterprise kurumsal
broadcast yayın
death öldüğünü
too da
entering girmesini
job görevini
logical mantıksal
emotional duygusal
clan boylarının
concept kavram
told söylenen
hemisphere yarımküre
game maçını
immediately hemen
big iri
said demiştir
satisfy tatmin
were yapmıştır
opposition muhalefeti
arrested tutuklandı
years yılında
results sonuçlar
areas bölgelerini
names isimlerini
determine belirler
happens gelirler
through boyu
membrane zar
self kendisi
inn han
architecture mimarisi
divert çevirdi
floor taban
faith inançlar
hydroelectricity hidroelektrik
established kurdu
incremental bağımsız
class sınıfta
civil sivil
result sonucuna
collected toplanan
fighting savaşan
runs kaçar
woman kadın
lines çizgiler
turkish türkçenin
plants bitkilerin
hunger açlık
holiday tatil
regions bölgelerin
shore sahili
river nehir
uphold desteklenen
informed bilgisi
height boy
vulgar avam
southeast güneydoğuda
theology âdem
total toplamda
active hareketli
season sezonun
not değildi
wave dalga
change değişikliğe
force kuvveti
indentation koy
realized anlayan
americans amerikanın
theirs onların
balkans balkanlardaki
efficient etkin
game oyunu
saved korunmuş
satanism satanizm
aim amaç
alliance müttefiklerin
participation katılım
local yöresel
divinity ilah
jobs işlerde
bc milattan
critique eleştiri
branch kol
western batıdaki
countries ülkelerde
parts parçalarının
relatively nispeten
story hikâyesi
master sahip
akif âkif
illness hastanın
stairs merdiven
rotunda kubbe
creative yaratıcı
period dönemini
commercial ticari
government iktidara
for içi
left bıraktı
characteristics özelliklerinin
submitted sunuldu
parties partileri
organized düzenlenen
regulation düzenlemeler
types çeşitleri
believe düşünmektedir
field saha
serious ciddi
quality kalite
river nehri
publish basım
world dünya
part kısmı
treaty antlaşması
bowels bağırsak
decadence yıkılmasından
wives eşleri
capital sermaye
centuries yüzyıllarca
impregnate hamile
always daima
all bütünüyle
region saha
written yazılan
area bölgeyi
fact olgu
text metni
redoubt tabyası
announcement ilanı
horse çifte
since itibaren
allocation tahsis
species türler
pope papa
chest göğüs
wild yabani
laws kanunları
additional ilave
call adlandırılan
morning sabah
played canlandırılan
provide sağlar
made yapılmıştır
him ona
when alındığında
local yerel
produce üretir
painters ressamlar
attribute özelliği
ministry bakanlığı
lived yaşadı
european avrupada
tanks tankları
economic iktisadi
turkoman türkmen
saint evliya
reason sebeple
command işareti
came ulaşması
invite davet
reason sebep
where yerlerde
race ırkları
too de
artists sanatçılar
would ederdi
almost adeta
atoms atomların
rom roman
moniker lakabı
games maçlarını
believes inançlar
overview görünümü
break aradan
alanine alanına
who kuran
deflect çevirdi
children çocukların
side tarafa
factors faktörler
napoleon napolyon
resigned istifa
space boşluğu
appearance görünüşü
passage geçişi
idea fikir
nature doğadaki
known tanıdığı
expansive yaygındır
munich münih
presence varlığı
hungarian macar
made getirmiş
structures yapıların
lover sevgilisi
won kazandırmıştır
criminal ceza
application uygulanması
pronounced belirgin
causes yaratan
tank tankları
consideration sebep
forced baskı
himself kendisine
person bireyin
continent kıtasının
empire imparatorluk
colour renk
states devletlerde
told çıktığı
game oyunda
controversial tartışmalı
attack saldırı
period dönemki
attended katılmıştır
lime kireç
slovakia slovakya
prohibited yasaklanmıştır
child çocuğun
wars savaşları
reflecting yansıtan
huseyin hüseyinin
edge kenar
director direktör
riots isyanlar
when edildiğinde
effect etki
aero havacılık
measure ölçü
idea fikirlerini
jun haziran
people kişilerin
began başlamışlardır
sect mezhebi
solid katı
denomination adında
season sezonda
legend efsane
provide sağlamak
process sürecinde
argument tartışmalar
arabian arap
invented atmıştır
revolt ayaklanma
create oluşturacak
inclined eğri
georgia gürcistanın
center merkezinden
embracing kapsayan
retreat gerileme
proves kanıtlar
add ilave
idiom atasözleri
begun başlanan
teeth diş
situation durumlar
century yüzyıl
prison hapis
branch kolunun
do etmeyi
albums albümler
was alıyordu
of ibaret
features özelliklerinden
award ödülü
classical klasik
depth yoğunluk
was geldi
another başka
dairy günlük
software yazılım
even dahi
sweater kazak
invisible görünmez
religious dinsel
besides yanında
province ili
thinks düşünür
branch dalí
assigns atar
beliefs inançlarını
use kullanmaktadır
architect mimar
sides taraftarı
practice uygulamada
modifications değişiklikler
born doğuşu
silk ipek
theater tiyatrosu
adapted uyarlanan
state devletinde
stop kalmış
if eğer
islam islamı
abolish kaldırılması
ideas düşünceyi
diameter çapı
troops birliklerin
suicide intihar
issued çıkardığı
necessary lazım
says der
feature özellik
choose seçti
period dönemine
nation ulusu
form şekillerde
increase yükselme
mine mayın
many çok
encountered karşılaştı
domain ülkelerin
possible olabilecek
data bilgilerin
defacto fiilen
brought getirmek
style tarzı
gigantic devasa
cancer kanser
does yapar
low düşüktür
bacterium bakteri
cat kedi
head başlı
change değişikliği
guided güdümlü
death vefatı
weight kilo
trustworthy güvenilir
stars yıldızlara
coup darbe
nazis nazilerin
arabia arabistan
characteristics özellikler
moderate eder
oguz oğuzlar
ex defa
glass cam
thinking düşünceyi
profile profili
independence kurtuluş
name kayseri
shaped şeklindeki
want ister
building yapımına
tripolis trablusgarp
fourth dördüncü
spherical küresel
state eyaletinin
walls duvarlarında
sorry özür
encourage teşvik
istanbul istanbulun
translation tercüme
reading okunur
rocks kayaçlar
sinai sina
occupation işgal
owner sahibi
promoter promotör
yugoslavia yugoslavya
continuation devamı
initial başlangıç
manager müdürü
meaning geldiği
body cisim
reading okuma
square meydana
easily rahat
indicator belirteç
admiral paşayı
magazine dergide
geographic coğrafi
order düzene
relatively oranla
hold taşıyan
dominates hakimdir
dominate hakim
volcanos yanardağlar
extraction öz
theatre harekat
ineffective etkisiz
half-blood melez
look bakıldığında
coal kömür
process işlemi
material malzeme
reported sundu
duration suresi
alone başlarına
culture kültüre
goods eşyalar
movie filmi
conscious bilinçli
effect etkisinin
played oynanır
lands yerin
within çerçevesinde
quran kuranı
state devletine
level seviyesi
everybody herkesin
alawite alevileri
although karşın
hospital hastaneye
it bununla
think düşünür
maintained ettirmiştir
province eyaletinin
architecture mimari
latvia letonya
translations çeviriler
vehicle araçları
questionable tartışmalı
this bunlar
feelings duygularını
acquisition kazanması
acceptance kabul
nibble yemen
writer yazarı
period dönemindeki
features özellikleriyle
distinct belirgin
milled işlenmiş
teacher öğretmen
ship gemi
for yöneliktir
sculpture heykelleri
monument anıtı
ramadan ramazan
slovenia slovenya
connection bağ
free serbest
protection muhafaza
depiction tasviri
three uç
relations ilişkileri
performance başarısından
iceland izlanda
climate iklime
supporting yardımcı
mental ruhsal
heavy şiddetli
area alanda
open açtığı
highly tavrı
objects öğeleri
free ücretsiz
polish lehçe
muslims müslümanların
limited sınırlıdır
return döndükten
software yazılımları
brussels brüksel
pro taraftarları
aid yardım
development geliştirme
female dışı
established sağlanmıştır
runic runik
residing ikamet
retreat çekmek
being olmaktan
measurement ölçümü
detection tespiti
lower alçak
society toplumunun
seen rastlanmıştır
era çağa
alternative alternatif
leave bırakıp
inherit kalarak
times dönemden
clips klipler
only tek
month ayının
guitarist gitarist
reformed düzenlenmesi
cholera kolera
ambiance ortama
cancel kaldırılması
entities birimler
championship şampiyonluğu
build kurmuştur
favorable elverişli
husband kocası
staying kalıp
german almanca
education öğrenimini
covers kaplar
foul bozuk
interactions etkileşimler
illness hastalığının
beyond ötesine
navy bahriye
conscious bilinç
young yavru
barcode barkod
inherited kalıtımsal
reaching dökülen
counsel konseyi
pilgrimage hac
situated bulunan
coat örtüsü
spring yaylı
name çelebinin
no hiçbir
return dönmek
face şekillerde
desired istediler
mr. hamit
nationalism milliyetçilik
roman romen
around ortadan
urged çağırdı
brand tarzında
church kilisesi
side yakası
trend akım
concert konser
work çalışmalarını
nature doğa
turkistan türkistan
systems sistemleri
used kullanılır
setup kurulmuştur
substantive isimlerin
resistance dayanıklı
by itibariyle
russians ruslar
base bas
around çevresinde
larger büyüktür
district ilçe
chapter bölümler
greenhouse sera
merchandise mal
status halini
cause getirmektedir
entry maddesi
military askeri
processing işleme
read okuyan
branches dalları
appear görülen
binge alem
saver koruyucu
form alıyordu
's lerden
be çıkmak
wolf kurt
surname soyadı
lyrics sözlerini
electric elektrikli
mosaics mozaikler
last son
where şampiyonasında
encyclopedia ansiklopedisi
starts başlayıp
prestigious köklü
conduct yapmayı
use kullanılmış
medina medine
research araştırma
name ismini
dogs köpekleri
parade töreninde
inscription yazıtlarında
emblem arma
belief inancını
j. j
writing telif
into içine
abdulhamid abdülhamid
railroad demiryolu
states devletlerine
record rekoru
saying söylerken
baths hamamı
building binası
activity etkinlik
except harici
much fazla
vice vekili
made yapılmış
war muharebesinde
cart çekçek
environment ortamda
born doğumundan
languages dillerde
import ihracat
enough yeteri
shapes şekilleri
balkans balkanlar
differences farklar
status hal
stop engel
march marşı
jewish musevi
loyal sadık
change değiştirme
none hiçbiri
sources kaynaklar
end baştan
content öz
angle tarzında
contract sözleşme
swimming yüzme
pronunciation telaffuz
property eşya
letter harfi
additions ekler
claim iddiası
state devletini
born doğmasına
large yüklü
university üniversitesine
thus böylelikle
transposon transpozon
celal celâl
shore kıyısındaki
epitome öz
would olurdu
marshall mareşal
shot deneme
until kadar
note not
regnant yaygındır
concerning ilgili
republicans cumhuriyetçi
writers yazarı
input girdi
determination tespiti
founded kurulan
talents yetenekleri
photography fotoğraf
public toplumun
reach varan
lodge köşkü
yazid yezid
son oğlunun
attention dikkatini
germany almanyayı
relations ilişkilere
video videosu
race soyundan
climate iklimi
appeared çıktığında
islam islamın
slot deliğin
d'or dor
characters karakterleri
human insani
attacked düzenledi
state haliyle
machinery araçlar
image görüntüsü
work yapıtları
cult mezhebi
sister kızkardeşi
taken alınıp
duty görevler
out dışarı
approach tutum
clean temiz
confidence inancını
was uğradı
president başkanlığına
translator çeviren
city rey
medicine ilaç
climate iklimine
atomic atomik
milan milano
anybody herkese
retreated çekilirken
muscle kas
attempt girişim
near yakındır
final nihai
sultanate saltanat
regional bölgesel
orbit yörüngesi
journalist gazeteciler
quote sözünü
external harici
series serisinin
conditions şartlar
tradition hadis
places köşesinde
month mayıs
mention anma
gender cinsiyet
radically kökünden
pops çıkarır
darling sevgili
ball topa
health sağlık
it onu
cover örtüsü
be bulunduğu
settlement yerleşim
part kısmını
divided bölündü
explaining açıklamaya
working çalışıyor
erratic düzensiz
honor namus
experimentation deneme
offered sunduğu
replenishing yenilenebilir
five beşte
kinds türleri
living yaşamakta
judaism yahudiliği
rich zengin
gardens bahçeleri
field alandaki
texture doku
taken alınır
soul ruh
cowman çoban
communists komünistler
geometry geometri
ordering sıralamasında
beam ışınları
causes nedenler
seen çarpmaktadır
spread yayılması
problems sorunları
volcano yanardağlar
lower düşüktür
iraq irak
period dönemleri
university üniversitede
name adını
to vermeyi
history tarihinde
potential potansiyel
who geçiren
works işler
accept etmişlerdir
purposes amaçları
badging arma
created yarattığı
fifth beşte
works eserlerini
resume özgeçmiş
produced üretilen
lithuanian litvanya
comply uymak
clan boyları
mail posta
hydroelectric hidroelektrik
celebration kutlanan
market piyasaya
founder kuran
austria avusturya
areas alanların
construction inşaatı
evaluated değerlendirilir
possibilities olanakları
clear açığa
living canlılar
majority çoğunluk
hadj haç
descents çocukları
powers güçlerin
star yıldız
carved işlenmiş
couplet beyti
wanted istenilen
sent gönderilen
nation halk
use kullanma
exhibit göstermek
limit koymuştur
crossword bulmaca
movement hareketlerini
couse sayede
islamic islamiyetin
states devletlerini
extent kapsamında
penetrating nüfuz
exposition anlatım
sending gönderme
company şirketi
page sayfa
combined birleşik
royalty saltanatı
disaster afet
campaign harekâtı
exposition fuar
attendant görevli
from lardan
blood kanı
title isimlerin
tourist turistik
definition tanım
took aldığı
wearing giyen
mythology mitolojisinde
sayings atasözleri
power güce
rains yağışlar
album albümü
secretly gizlice
handball hentbol
way yolun
over fazlasını
time defa
sportive sportif
mongols moğolların
named adlandırılırlar
attack saldırısı
symbol sembol
mus muş
wife karısı
mostly çoğu
treatment tedavi
aims amaçları
sultan hünkar
argued savundu
containing barındırdığı
became olurdu
follow takip
pressure tutmak
systems sistemler
surprising şaşırtıcı
explained açıklamıştır
prise ödüller
circle daire
people insanlarla
handiwork eserin
jews yahudiliği
put koymuştur
dried kurucu
management yönetim
under altından
core çekirdek
started başlamıştır
greek yunancada
use yararlanan
hope umut
mars marsın
base üs
service servisi
mongols moğollar
relation ilişkisi
bight koy
autobiography özgeçmiş
intelligent zeki
have etmişlerdir
residue kalıntıları
gave verdiler
missile füze
claim etmesiyle
starting başlatan
arm dalında
has getirmiştir
armored zırhlı
plumper oyunda
pilot rehberi
rowing kürek
venture girişim
standing sıralamasında
ramification dalında
jail hapis
region bölgesine
life hayatta
association birliğinden
abot ilgilidir
give verme
digs kazılar
merkur merkür
role rol
iran iranın
including barındıran
concerned alakalı
social toplumsal
obvious belirgin
syria suriye
's lü
when olduğu
replace bırakır
epic efsanesi
born doğmuş
turkey türkiyeye
province vilayeti
application uygulamaları
describe çizdiği
war savaşından
brother emre
government topraklarının
invention icat
said karşılığı
help yardımcılığı
month ay
usage kullanılması
highway karayolu
fist eliyle
qualification nitelik
inspired esinlenerek
issue sorunun
stand bulunurdu
behind arkasındaki
from şehirlerinden
style yapıya
production yapımında
transportation ulaşım
stronghold kalesi
adaptation adaptasyon
admiration hayranlık
speaking konuşma
nationalist milliye
rotate döndüğü
sport sporu
supported verdi
increase arttıkça
accordance gereğince
be ettikten
elimination elemeleri
included dâhil
addition katkıları
realist gerçekçi
alevis alevileri
domestic yurtiçi
instrument saz
dominate egemen
satellite uydu
particle molekülleri
age yaşta
travels seferleri
writing yazımı
internazionale inter
fruit meyve
domination egemenliğini
creating oluşturarak
similar benzeyen
group gruplar
separated bölündü
united birleşmiş
switzerland isviçrenin
discussions tartışmalara
current akım
occasion ortama
awful korkunç
was oluyordu
ukraine ukrayna
singer şarkıcı
cup kupasına
to etmenin
life yaşamına
like olası
mourning yaş
fan taraftarları
serving sunduğu
traces izlerini
prosody aruz
permission izin
reasons nedenler
simple yalın
made oluşuyordu
production üretimin
go çıkarak
surface yüzeye
the tesisleri
creek koy
neighbor komşu
gathered toplanır
absolutely tam
photos fotoğraflar
carefully dikkatli
damage hasar
water suyun
made oluşturdular
president müdür
virtue erdem
reached ulaştı
notional göreceli
programm program
movement hareketlerine
airway havayolu
these bunlara
material cismin
that ö
sounds seslerine
are oldukları
natural tabii
restore dinlenme
going giderken
found bulunarak
genre tarzında
pilgrim hacı
railway hat
ground sahada
construction inşaat
people insanı
expression lazım
rebellion ayaklanması
express açıklaması
mission görevinden
presents sunar
decided kararlaştırıldı
insemination döllenme
mammal memeli
similar benzer
edge kenarları
two iki
expat gurbetçi
tip üçü
receiving almaya
speed hızı
sea denizine
matches maçlarını
sounds sesleri
moisture nem
safety güven
space uzayın
work görevini
analysis analiz
that kılan
missing eksik
public toplum
definition tanımı
around civarında
request istek
olympics olimpiyatları
stories hikâyeler
switch geçme
arguments tartışmalar
developed geliştirdi
as iken
income gelir
system sistemidir
northeast kuzeydoğuda
needless ziyade
imperfect bozuk
tools araçları
tarry kalmış
solidarity dayanışma
history tarihindeki
world dünyanın
but lakin
singing şarkısında
sentence cümle
city ili
words sözcük
defend savunmak
got etmişti
dag dağ
travel gezi
start çalıştı
common yaygındır
side taraftan
inn hanı
placed yerleştirilmiştir
under altının
life yaşamın
hanging asma
crash çarpma
way tarafa
works eserler
soils toprakları
soil topraklar
won kazanmış
uses kullanırlar
riots ayaklanmaları
candidate adaylık
select seçimi
if varsa
success başarıya
enhance çıkarıldı
inclusive dâhil
island adanın
grammer dilbilgisi
childhood çocukluğu
provided sağlamış
ecologic ekolojik
buildings yapı
done yapılmıştı
awl biz
system sistemle
such sözkonusu
degree ölçüde
normally genelde
deportation sürgün
iran iranî
quantity miktarı
living canlıları
statistic istatistik
divisional tümen
reforms reformlar
philosophical felsefî
turbidity yoğunluk
encyclopaedia ansiklopedisi
departments bölümlerinde
west batısında
intensive yoğun
score atma
guarantee garanti
originally aslen
father babasına
sing yapma
road yol
density sıklığı
overwrite üstüne
joined katılmıştır
understood anlayan
month aya
cities illeri
candidate aday
oxygen oksijen
over üzerinden
lovely yüce
recognition tanınması
build inşa
philosopher düşünür
start başlanan
powers güçler
muslim müslüman
leading öncü
earth yerin
wrote yazan
your sizin
consolidation takviye
items öğeler
nationalistic milliyetçi
residential yerleşim
loss kayıp
virus virüs
composite bileşikler
cross çapraz
hidden gizli
people insanlığın
masonry masonluğun
region bölgesini
by altına
follows izler
future gelecekteki
pass geçip
community cemiyeti
organization örgüt
aristotle aristoteles
strongly şiddetle
rumelia rumeli
position konumu
massacre katliamı
prepared hazırladı
reach ulaşan
academicians akademisyenler
divided ayrılmıştır
extinction yok
eliminate ortadan
seize ele
send gönderdi
members üyeler
grey gri
development gelişmeye
ones olanları
sects mezhepler
soviet sovyetlerin
path yoluna
planed planlı
organisation cemiyetinin
reason etken
oral sözlü
said etmişlerdir
societies toplulukların
turkmen türkmen
galatasaray galatasarayın
anatolia anadoludaki
children çocukları
locate bulup
turkish türkçesinde
died öldüğü
declared açıklar
signs belirtiler
economy ekonomi
recovery kurtarma
further ötesi
heart kalbin
life yaşama
system sistemde
twirl çevirdi
related ilişkin
football futbola
types tipleri
pearl inci
altitude yükseklik
peace barış
surname nietzsche
shield kalkan
creations eserlerde
cellular hücresel
currency parası
branch şubesi
title başlık
surface yüzeyindeki
separation ayrılması
planet mars
inscriptions yazıtlar
voices seslerine
back geride
gravity çekimi
participant katılan
grade düzeyi
project proje
wrote yazdı
trust güven
become olacak
match maçın
word sözcüğün
volume vol
journal dergisine
vary değişir
institutions kuruluşlar
people kışı
rulership iktidar
field alanların
crisis krizi
singer şarkıcılar
effect etkisiyle
flow akan
happened geldi
contrary karşıt
thought düşüncesini
leave bırakmak
symbolic sembolik
independence bağımsızlığını
hold tutmak
friends arkadaşlarından
direction idaresine
current akımı
technique teknik
region yöresi
occur görülmeye
straits boğazlar
principals başlıcaları
public halka
lawsuit davası
administer izleyerek
countries ülkelere
news haberler
deaths ölenler
peoples ırkları
pandemic yaygındır
said söylenmektedir
difficult zordur
name adı
moscow moskovada
ceremony töreni
remainder kalıntıları
opinion düşünceleri
southeast güneydoğu
subject konuyla
modus tarzında
developing geliştirilmesi
situation hali
cell hücrenin
culture kültürde
particles parçacıkların
practical pratik
euro avro
union birliğinde
inspire esin
popular popüler
participate katılmak
eventual olası
islamic islama
waters suları
series dizileri
article maddesi
relating bağlantılı
rulership kağanlığı
free özgür
current anki
critic kritik
appear belirtir
between arasındaki
detailed ayrıntılı
providing şartıyla
alteration değişimi
country memleket
engineer inşaat
story romanı
released yayımladı
which olanları
embossing kabartma
cast atmak
calendar takvim
politics politikasının
obtain etmesiyle
subject konusunda
despite rağmen
themselves kendilerini
sect mezhepler
ball topu
pieces parçalarını
personally bana
bosphorus boğazı
title adım
peoples halklarının
battle muharebesi
staff ekibi
bridges köprüler
he ta
u university
loge mahfili
adversary haşim
corum çorum
convincing ediyordu
had kalmışlardır
advocate taraftarları
offer teklif
fact olgusu
belief iman
so böylece
working çalışmaktadır
actors sanatçıları
ambit alanların
moved taşınması
scarce nadir
clay kil
extraordinary olağanüstü
plan planda
forty kırk
sake uğruna
succeed ulaşması
chin konuşur
genes genleri
date tarih
evidence kanıt
murdered öldürüldü
program programını
policy politikası
directed yönettiği
novel romanları
matter cisimler
modified dönüştü
city şehirde
relief kabartma
produce göstermek
year yılın
era çağ
explains açıklayan
emblem amblemi
you sizin
plans planları
told dediği
national milli
contamination bulaşma
educated çelebi
socialism sosyalizmin
june haziran
happy neşeli
complex karmaşık
people kişileri
wise bilge
abroad yurtdışına
japan japonya
describes anlatılmaktadır
young kişidir
king şahin
impartial tarafsız
term süresi
again kere
died öldüğünü
discrimination ayrım
brought getirdiği
omer ömer
lace iplikli
not edilemez
refined işlenmiş
units birlikler
was etti
connecting bağlayan
series dizisi
feather tüy
decided verilmişti
array dizideki
distant uzaktaki
muhammed muhammedi
chamber kamarası
music müziğin
optic mercek
tenth onuncu
passes geçtiği
work çalışmak
basin koy
see bkz
album albümdeki
hand eli
the girerek
industry sanayinin
photography fotoğrafı
institutions kurumlarının
clever zeki
italian italyanca
fests bayramlar
regimes rejimin
kills öldürür
connects bağlar
achieved başarmıştır
heritage mirasları
destroyed olmuşlardır
guard savunmak
ideology ideoloji
clemency şefkat
negative negatif
moderate ılıman
articles yazılarını
sulfur kükürt
time tarihe
sub bazlı
classic klasik
gases gazların
uncountable sayısız
u.n. bm
tongue dillerin
provided temin
equatorial ekvator
units birimler
days günleri
planet gezegenlerin
parliament meclis
harbour liman
probably muhtemelen
origin kökenli
of un
countries ülkeleri
directory müdürlüğü
grape asma
reaction tepki
drugs ilaçlar
status durum
force erke
skeletal iskelet
wrestling güreş
puzzle glukagon
discourse konuşur
propagation yayılması
removed çıkarılmıştır
thinking düşünüyordu
proceedings yapılır
works çalışmalarının
epoch çağa
awards ödüllerinde
made aldılar
anyone herhangi
organisation örgütünün
agenda gündeme
veteran gazinin
cuisine mutfağı
worth layık
part bölümünde
encircle çevirdi
touch atışı
catholic yaygındır
art sanatında
joining kavuşum
tobacco tütün
you size
created oluşturulan
life ömrü
won kazandı
earth dünyadan
awarded layık
arrives geldiğinde
daily gündelik
set belirlenmiştir
effects etkiler
meaning demektir
tried bulundular
directory başkanlığında
situation hale
prohibited yasaktır
called çağırdı
on üzerindedir
persuasion ikna
diffuse yaygındır
opinion düşüncesinin
attitude tutum
creation yaratma
bunch demet
riot ayaklanma
pictures resimleri
says yazmış
low-income dar
ease rahat
nation kavimler
elected seçilir
dialect şive
themselves kendilerine
plot suikast
testament vasiyet
physical fiziksel
japanese japonlar
name isminin
district yöresinde
trade ticaretin
europe avrupayı
developed gelişti
individual bireysel
twilight alacakaranlık
right hakkına
rise yükselme
applied uygulanan
trade ticari
kurds kürtlerle
approach yaklaşım
time zamanı
finishing bittikten
invitation davet
babe kız
preparations hazırlıklar
wind rüzgarı
masons masonlar
even rağmen
combining birleştirerek
album albümle
mosque mescidi
succeeded başarmıştır
cultivated işlenmiş
contemporary günümüz
amount miktarlarda
north kuzeye
relations ilişkilerde
collects topladığı
still hâlen
republic cumhuriyetin
presents ödüllerinde
pelican pelikan
fields alanlarında
maintained korudu
minorities azınlıklar
mary meryem
himself kendini
decline azalması
male erkeğin
selenium selenyum
army askere
guide rehberi
systems sistemlerinin
country ülke
attacks akın
loves sevdiği
growing gelişmeye
scribe gazeteciler
corps kolordusu
played oynayan
seljuks selçukluların
currently şimdiki
coaches direktörleri
organ organlar
sultanate saltanatı
table masa
places yerlerde
works işlerini
quality nitelik
situated bulunurdu
engagement nişanı
beginning başlangıcında
navy filo
sowing ekim
rejected reddetti
computer bilgisayar
time sıralarda
tied bağlıdır
existed bulunması
stomach mide
focus odak
east doğunun
allow verir
the çıkan
written yazdığı
superiority üstünlüğü
history tarihin
turks türkler
bed kalmış
transformed halini
translate çeviriler
feldspars feldspat
serif şerif
cause yarattığı
cutting kesimlerde
yard tersane
conjunction kavuşum
men erkeklere
impression izlenimi
sheet saç
receiver alıcı
law hukuk
relics kalıntılar
children çocuklarının
volleyball voleybol
recorded kayıtlı
institutions kurumları
consists oluşur
flame alevi
eventually sonunda
inadequate yetersiz
very oldukça
found kurmak
terminate edilmelidir
characters karakterler
energy enerjili
death ölümüne
mention dile
very gayet
socialist sosyalist
dialect lehçe
condition şartı
articles makaleler
shot çekilmeye
reverts döndüğü
destruction tahrip
seljuks selçuklular
desire isterken
heading başını
trying çalışıyor
tunnel geçit
land toprak
craft geminin
team takımında
registration kaydı
theatre tiyatrosu
under altındaki
roughly tahminen
began başladığı
finding bulmak
occurs gerçekleşir
group küme
creatures canlıların
digital dijital
understood anlatmıştır
investment yatırım
really gayet
success başarısı
opened açılmıştır
material maddesine
cannon toplar
changed çevrildi
programs programı
golu golü
protect kurmak
river nehrinin
trade ticaret
two ikisinin
assortments türevleri
presidential başbakanlık
festivity şenlik
themed konulu
sections bölümler
heterosexual heteroseksüel
velum zar
decline çevirdi
organization organizma
codes kodlar
get almaktadır
enemy düşmana
lesbian lezbiyen
shape biçimli
whole tamamı
sculpture heykel
symbol işareti
besides öteki
value değerini
heirloom yadigârları
traces izleri
footnote dipnotlar
herself kendisi
border sınırında
vehicles araçlarının
st. st
recruit askere
power gücüne
citadel hisarı
setup kurmayı
finding bulunması
matter konusundaki
public halkına
department dairesi
established kurulmasına
plays oynamaktadır
accept görülmesi
nitrogen azot
horizontal yatay
affair konuda
russian rus
alkyl alkil
killed öldürülmüştür
first önce
mortal ölümcül
7th yedinci
passing geçişi
safety emniyet
live yaşamaya
number numaralı
inscriptions yazıtlarının
event olaydan
primary ilksel
fig incir
does mu
process sürecine
anticipated beklenen
region bölgenin
took gördü
predicted öngören
establishing oluşturmak
way yolla
mountains dağları
countries ülkelerine
both gerek
declaration beyan
defeated yenilgiye
summers yazları
all tümü
form tarzında
passage geçit
dam barajı
ten on
except dışından
alevis aleviler
regions bölgeler
were bulunanlar
was getirildi
specified belirtilen
throw atışı
life hayatı
society toplumun
youth lerde
creating yaratmak
three üçte
neighbouring çevre
effected etkiledi
supporter taraftar
facing bakan
ambassador elçi
improvement gelişmesi
water sular
context bağlamda
temple tapınağı
related bağlı
jupiter jüpiter
discoveries keşifler
establishment kuruluşu
sourced kaynaklanmaktadır
weekly haftalık
alpha alfa
record plak
bacteria bakteri
lived bulundular
facade cephesindeki
spent geçirmiştir
greece yunanistana
hands ellerine
defended savunmuştur
played oynamıştır
smog sis
sold satan
take atmaya
bowel bağırsak
publishing yayıncılık
turks türklerin
mode tarzında
economy iktisat
attacking saldıran
paintings resimleri
citizen yurttaş
unit birim
shown göstermeye
permanent kalıcı
confidential güvenilir
cities kentleri
honour onur
hundred yüzü
magazine dergisine
about yaklaşık
assumed sanılan
grow yetişen
small ufak
age çağının
asteroid asteroit
surround çevirdi
heartland kalbi
japan japonyaya
broken bozuk
setup kurulmuş
communities toplumlarda
furthermore üstelik
secularity laiklik
organized düzenlenmiştir
favorite gözde
wheat buğday
constitute teşkil
wanted istediği
adjacent bitişik
rocks taşlarla
play oynarlar
almost yaşanan
passenger yolcu
goddesses tanrıçaları
lines hatları
know bilir
formality tören
producers yapımcıları
england ingiltere
entering girmesiyle
underwater sualtı
times sıralarda
achaemenid ahameniş
service hizmetler
few azdır
suggested önerdi
structure yapısının
invasion işgali
became gelerek
synthesis karışımı
founder kurucuları
responsibility sorumluluk
race yarışmaya
airport havalimanı
portion çeyiz
try çalışır
largely oranda
increasing çoğalma
united birleşik
dramatic dramatik
causing sebebiyle
items eşyalar
has olunan
activities faaliyetleri
resources kaynaklara
mature olgun
records kayıtları
sun güneşin
argued savunur
sorts türlü
movement hareketine
people kişilik
capture ellerine
manufacturing üreten
dostoyevsky dostoyevski
gunner topçu
studies incelemeler
during bulunduğu
attend katılması
compliment övgü
pergamon bergama
was kuruldu
subject konuları
caucasia kafkasya
machine makine
sources kaynaklarının
fog sis
mausoleum türbesi
harbor liman
saban şaban
surrounding çevreleyen
deficiency eksikliği
came geliyor
puts koyar
topics konularda
guess tahmin
problem sorunun
experience görmesi
binary çifte
director yönetici
homeland yurdu
item madde
true öz
inheritance kalıtım
old eski
engraving kabartma
turn çevirdi
poet şiiri
travel yolculuk
watched izlediği
intended istenilen
denmark danimarka
emergency acil
fleet filosu
works çalışmalar
primary ilköğretim
broad yaygındır
geometric geometrik
continuing sürdüren
plasma plazma
me beni
stones taşların
academical akademik
writers yazarları
was tutuldu
themselves kendileri
areas merkezlerinden
waters sular
outside dışındaki
effects etkileyen
japanese japon
administration idaresi
while müddet
cypress servi
poem gazel
negligence ihmal
restoration tamir
thence oradan
said söylenen
garden bahçesi
shoe ayakkabı
esthetic estetik
alive hayatta
association derneği
growth büyüme
showing gösteren
limestone kireç
events olaylar
congress kongresinde
also üstelik
waxing balmumu
siege kuşatma
rights hakları
platform düzeyde
verse ayet
dialects ağızları
not gelmez
category kategoride
calm sakin
game maçta
ally müttefik
news gazete
following izleme
named anılmıştır
change değiştirmek
embark kolları
count sayısına
merchants tüccarlar
saturn satürn
command emrini
carry taşı
shapes biçimleri
area alanından
hittites hititler
attracted çekmiştir
bucolic çoban
livings canlıları
fourth dörtte
example örnektir
time süresi
urban kenti
day haftanın
gregorian gregoryen
country devlet
adultery memnu
right sağda
ghazni gazneli
throat boğaz
expression ifadesi
subordinate hizmetine
countries ülkelerinde
pyramid piramidin
logic mantık
limited kısıtlı
party fırkası
tenet inancını
spheres alanlarda
cv özgeçmiş
items maddeler
connection bağlantıları
age yaş
striking çarpıcı
shows diziler
hyperthermia hipertermi
surname messi
arabs araplar
well-established köklü
championship şampiyonluk
notch diş
wolves kurtlar
advantages sunduğu
mr beye
support katkılarda
generalissimo başkomutan
offset dalında
your ülkeden
forests ormanlar
meal yemek
happened gerçekleştiği
stream akarsu
people toplumu
phagocyte fagosit
opposite tersi
feet ayakları
story hikâye
incident olaydan
david davut
be mevcuttur
boiler kazan
leaving bırakarak
period çağına
quails bıldırcın
word kelimesinden
hold tutulan
dress kıyafet
policy politikaları
forces kuvvetinin
started başladılar
female kız
faith inanç
besiktas beşiktaş
situation duruma
lasted sürdü
said kaydetti
helium helyumun
winged kanatlı
community toplumunun
lausanne lozan
jail hapse
game oyununda
responsible sorumlu
type tür
wish dilek
turning dönmesi
captive tutsak
intolerable çekilmesi
despite karşın
piece eserin
base taban
links bağlantılar
rival rakip
example örneği
sing geçer
their yerleri
alias lakabı
mechanism mekanizması
previous önceki
dead ölü
captain kaplanlar
even olsalar
allies müttefiklerin
echo seda
seen görülmeye
soil ülkelerin
vehicle aracın
documents belgeler
performer sanatçının
implemented konulan
user kullanıcı
physician hekim
agreement anlaşmanın
wish isteğiyle
primitive ilkel
brought getirdikleri
region bölgesindeki
occasion olaylara
respected saygın
government devletini
category kategorilerde
church kilisenin
region kuşağı
direction yönetim
translate çevirdi
done gerçekleştirilir
title unvanını
wrote yazmış
next ardından
hazard tehlike
father baba
bacterial bakteriyel
find bulma
player oyuncusu
roads yollar
tissue doku
reveal açığa
her çalışmalarının
advice öğüt
about ilgili
size boyutta
necessary gerektiği
hatred nefret
virtual sanal
when alırken
england ingiltereye
interest ilgisi
players amerikada
newspaper gazetesi
progress gelişimini
3rd iii
group grubun
epics efsaneler
successful başarılı
culture kültürün
part tarafa
virus virüsün
prevalence yaygınlık
literature edebiyatına
sections kısımları
shared paylaştı
disc disk
that öldüğü
sister ablası
territory topraklarına
upward yukarı
but ama
be olmak
sumerians sümer
meaning anlamı
that denli
commonwealth uluslar
narrated anlatılmaktadır
finance maliye
here buradaki
utilities yarar
publication basım
reddish kızılbaş
field alanına
shown gösterilir
named adında
article maddenin
preservation muhafaza
kernel çekirdeği
cooperation dayanışma
destiny kader
saw görüp
molecular molekül
opus yapıtlar
peninsula yarımadasında
defined tanımlanır
award ödülüne
staff kadro
divide bölme
browsing tarama
variety türüne
spot belirlemek
indian hindu
been bulunanlar
delivery teslim
chiropractic kiropraktik
democratic demokratik
verse mısra
substances maddeler
time zamandır
directly doğrudan
started başlamıştı
ceremonials tören
pollution kirliliği
minaret minare
space uzaya
position konumunda
groups grupları
pitch alanların
asked istedi
rate hızı
briefly kısaca
guinea gine
president başkanı
roots kökenleri
afrikan afrikaya
location konumuna
season sezonu
opens açılır
championed savunuyordu
tourists turist
negotiated görüştü
diseases hastalıkları
current geçerli
drink içki
quick çabuk
innovation yenilik
existed vardı
representative temsilcileri
off yola
sodium sodyum
cairo kahire
rose gül
offensive saldırgan
champion şampiyonu
sparse seyrek
ghaznavids gazneliler
political siyasî
starting başlayarak
capitalism kapitalizmin
although hâlde
seventh vii
monument anıt
change değişim
divides ayıran
tripoli trablus
some kimilerine
connected bağlanan
enter girmesi
albania arnavutluk
forced yapmaya
condition koşullar
value değeri
protected korudu
doctor doktoru
wide yaygındır
literary edebi
wheel teker
shia şia
said denir
deprived kalmıştı
meaningful anlamlı
oman umman
marriage evliliğinden
names isimlerin
seen görülen
firman fermanı
creed inancını
style tip
understanding anlama
hegemony egemenliğine
medical tıbbi
forward ileri
affected kaldılar
factor faktörü
greek rum
part kesimi
area alanında
constitutional anayasal
lightening açılması
party partinin
i.e. bkz
dry kurak
batch toplu
military ordusunun
home evinin
eastern doğu
videotaped çekilmiş
wars muharebeleri
job iş
radical köklü
societies toplumlarda
peninsula yarımadanın
town ilçesinin
addition eki
rectangular dikdörtgen
read okunması
forming kurarak
thessalonica selanik
wins kazanır
without dışında
considering önünde
government hükümetine
hybrid melez
species türüne
territory toprakların
action eylem
guest misafir
poland polonya
proportion ölçüde
opposition muhalif
market piyasa
dutch hollandalı
response tepkisini
physician doktor
effective verimli
beginning başlangıç
object cismin
during esnada
kelley küçük
opportunities olanakları
times zamanda
continent kıta
dialectical diyalektik
engine makine
angel melek
intensely yoğunlukta
published yayınlanmış
intonation süsleme
equivalent denk
has koymuştur
removal çıkarılan
changes değişir
main başlıcaları
concept kavramını
or vs
powers yetkileri
property özelliği
passive pasif
thermic ısıl
moscow moskova
title unvan
intelligence istihbarat
period çağ
likes ilkesi
bum bozuk
lord sahip
coal kömürü
state durumu
reasons unsur
spread dağılması
democracy demokrasiye
seized geçirdiler
contingent olası
establishing doğmasına
ingestion yemen
witness tanık
person kişilerin
moldavia boğdan
contest yarışmasında
carvings yazıt
agent casus
hejaz hicaz
s lı
caliphate hilafet
method yöntemi
movies filmleri
definition tanımlar
selected seçilmiştir
tall boylu
pretty gayet
view görünüş
i ben
said söylenir
worker işçi
defect bozukluk
consisting oluşturduğu
known bildiği
theory fikrini
races yarışları
petroleum edilmiş
known tanınmıştır
alawites alevilerin
nurse ebe
had gerekiyordu
meanders menderesin
trend akımı
industry sanayii
taking alınarak
will yapacak
made yapılma
attack taarruza
conference konferansında
weal refah
mexico méxico
mutual karşılıklı
returning dönen
culture kültürünü
fascist faşist
fountain çeşme
using kullanıma
sample örnektir
teach göstermek
attempts denemeleri
structure binanın
image görüntü
withdraw çekilirken
opportunity olanak
macro- makro
changed değiştirilmiş
remembered anılır
mutation mutasyon
marble mermer
physicists fizikçiler
immortal ölümsüz
struggles çabaları
entertainment kulüpler
security güvenliği
relationship bağı
resistance direniş
exists mevcuttur
even halde
procedure işlemi
directed yönelen
vessel geminin
realm ülkelerin
warranty garanti
about dair
increase artmasına
bastion tabyası
role rolünü
countries ülkesine
room odası
growth büyümesi
works eserlerin
obstacle engel
works eserleri
exists bulunmakta
bomb bomba
mystic mistik
learns öğrenir
acoustic akustik
physical fiziki
happening olanları
about üzereyken
season mevsimi
warning uyarı
back arkası
has gelen
dense keşif
became gelmesiyle
city şehri
diesel dizel
city şehrine
researchers araştırmacılar
conscious bilinci
morals ahlak
email eposta
work eserinde
monumental anıtsal
becomes dönüşür
is edildiği
bass bas
done edilen
completed tamamladı
used kullandı
duty görevi
warships gemiler
panzer zırhlı
transport taşımak
opposite aksi
tour tur
merger birleşmesi
change değişir
entrance girmesi
provide sağlamaktadır
wrote yazmıştır
exhausted tükenmiş
slow yavaş
book kitabını
composed oluşturan
citizenship vatandaşlık
beliefs inançları
name adıdır
strait boğazın
achieve gerçekleştirmek
same aynı
was geliyordu
translation çeviri
facultative yetenekli
town ilçesine
cover kapak
room kalmış
used kullanıldı
greece yunanistanın
idiom deyim
youth gençliği
conquest alınması
africa afrikanın
nazim nâzım
historical tarihsel
provide sağlayan
references kaynaklar
level düzeyinde
storm fırtına
film filmi
get almak
reverse ters
select seçilmiş
at di
stuff eşya
city şehir
hill tepesi
be olduğunu
humans insanlarda
environment çevreye
used atan
network ağ
invasion istila
holidays bayramlar
elderly yaşlı
hero kahraman
astronomer gökbilimciler
progress geliştiği
increase arttırmak
gale vaşak
theory kuramının
cities kentlerinden
branch dalda
roles rolleri
characteristic özellik
enormous muazzam
advantage olanak
icon simgesi
nerve sınırını
poet şairi
terror terör
type tipleri
of oluşan
rescue kurtarmak
claim etse
was edildi
presumably tahminen
piano piyano
scenes görüntüler
acts eylemleri
substantive adında
century yüzyıldan
front-line cephesi
command komutasında
even hatta
partisan taraftarları
idea düşüncenin
troops birlikleri
get elde
policies politikaları
hinduism hinduizm
utopia ütopyalar
liberate kurtarma
footstep adım
ascended geçtiğinde
sir efendinin
front cephesinde
bears taşır
wikipedia vikipedi
reasons faktörler
yet henüz
peoples topluluklar
frame çerçevesinde
mongol moğol
eyes gözleri
structures yapıları
method yöntemler
chinese çinli
article köşe
history tarihine
definite kesin
areas alanlara
creation yaratılış
period dönemde
fortress hisar
accepted sayılan
presented sundu
inside içine
section kısmına
implement uygulayan
mausoleum türbe
speed hızını
little azdır
off olası
independence bağımsızlık
movies filmler
fenerbahce fenerbahçeye
funeral cenazesi
puppies köpek
attila attilâ
relationship ilişkilidir
trotsky troçki
appropriate uygun
mohammed muhammet
law haklarına
electricity elektrik
brought getirdi
used kullanılmaya
agreements anlaşmaları
almost uğraşan
state belirtmiştir
ages yaşlarda
paper kağıt
caused neden
funeral töreni
trunking kanalı
all tümüyle
reached ulaşan
approximately yaklaşık
says belirtir
away uzakta
developing büyüyen
war savaş
touch deneme
includes içerir
as şekliyle
turned çevrildi
followed izler
salutation ünvanını
channels kanallar
published yayımladığı
sail yelken
africa afrikadaki
determining belirlenmesi
eye gözle
living yaşayan
widespread yaygın
scene sahneye
set kurduğu
existed bulunmaktadır
about hususunda
grow büyüdü
town kasaba
unbelievable inanılmaz
saladin selahattin
expedition sefere
memorial anıt
by edilerek
tooth diş
stop bastırmak
gone gittiler
declaration ilanından
announcement açıklaması
ocean okyanusuna
politicians siyasetçiler
list liste
enslave etmeleri
investigates inceler
towns ilçeleri
attractive çekici
frontpage yüzünde
become oluşur
military orduları
tales masallar
increased arttığı
himself kendinden
obedience itaat
championship şampiyonluğunu
serbian sırp
moniker ada
illumination aydınlatma
parliament parlamento
politics politikası
considerably oldukça
states devletlerinin
out dışarıya
pact antlaşmasını
shaikh şeyh
arts sanatları
indicated belirtti
century yüzyıla
information bilginin
support destek
normal standart
thought düşünce
form şeklini
dimensions boyutları
information bilgiye
music musiki
reading okunması
utensils eşyaları
section bölümünün
tract sahada
formed oluşmuştur
inlet koy
seen çarpar
now hâlen
society çevrelerinde
times sefere
trailblazer öncüsü
stone taş
shown görünüş
least azından
win kazanması
go gidip
attitude tavrı
narrated anlattı
relations ilişkiler
value önem
talent yeteneği
kazim kâzım
thought görüşü
colour rengi
constant daimi
types türlerinde
outgoing giden
providing sağlayan
loch koy
bacteria bakterilerin
biologic biyolojik
project projesi
us biz
neighboring komşu
parallel paralel
report röportajda
ranking sıralamasında
party partileri
record rekor
muharram muharrem
fenerbahçe fenerbahçede
sum toplamı
unconditionally şartsız
progress yayılır
position unvanı
organization teşkilat
changed değişmiştir
incubate üretir
fort hisarı
insufficient yetersiz
front cephede
relaxed sakin
dialect diliyle
left bırakıldı
supporter taraftarları
franc frangı
this buda
north kuzeyindeki
do etmekle
students öğrencilere
existing olma
is olup
finished bitirdi
till değin
solemnity tören
performed yapmıştır
near yakınlarındaki
irregular bozuk
july temmuz
institution kurumu
undertook üstlenmiştir
served ilgilenen
media ortama
caudal kuyruklu
sporting sportif
walker gezen
rules kurallar
triangle üçgenin
protected koruma
matter cisim
thing şeyi
side yönden
search arama
vii viii
back geri
is olduğundan
balkan balkanlara
union birliğe
associated ilişkili
courier rehberi
idea görüşünü
office makamı
then ileride
expertise tecrübe
previously önceleri
models modeller
north k
communities topluluklar
god tanrıyı
thrown atılmış
biological biyolojik
's nun
date tarihinin
goodness iyilik
covered kaplin
hindustani hindistanı
slope eğim
avoid engellemek
association dernek
hero kahramanı
current şimdiki
including içeren
sects mezhepleri
clime ülkelerin
era çağda
mongolian moğol
encircling çevreleyen
missions görevleri
pointed gösterilir
group gruptan
all bütün
thought düşüncesinin
uploaded eklenen
budget bütçe
string tel
surface yüzeyinin
south aşağı
civilization uygarlık
victorious muzaffer
show gösterimi
so yani
thought düşünülür
see bakınız
rule hüküm
agency kurumu
longer üzeri
cream öz
cities şehirlerde
line hattı
accept etmeyi
read okudu
men adamı
line çizilen
collar yakası
differences farklılıklar
really gerçekten
lands toprakların
operating göstermektedir
rotating dönen
nowadays günümüzde
corps kolordu
ghost eserin
anzac anzak
entered girmiş
emergent acil
culture kültür
unit birliğe
serbs sırpların
asked istediler
movies filmlerinde
california kaliforniya
analyse inceler
gets gören
claim öne
country ülkelerin
brain beynin
explained anlatan
suitable elverişli
force gücünü
taken atmış
mamaluke memlük
love aşk
thought düşüncenin
denoted belirtilmiştir
incidental olası
take aldığını
second ikincisi
mite kene
greatness celal
vegetables sebze
earned kazandırmıştır
bumble bombus
volume hacmi
said söyleyerek
references kaynakça
women kadını
week hafta
cosmology kozmogoni
bus otobüs
field alanları
phrase deyim
mercury merkür
wrong yanlış
fever ateşi
intellectual zihinsel
pyramid piramit
safavid safevi
army ordusunu
mathematician matematikçi
color renkte
level seviyesine
style tarzında
conference konferanslar
order düzenini
played oynadığı
claim iddialar
creation oluşumuna
position unvan
buyout satın
rulership kağanlık
race ırkı
situation durumu
honor onur
cinema sinema
times dönemlerinde
age çağı
lost kaybetmiş
information bilgiyi
daily günlük
went gitti
alive sağ
order sıraya
sound sesleri
found bulunmuştur
nationalist milliyetçi
resort yoluna
assassination suikast
time dönemini
containing barındıran
started girmiş
mr bay
material maddenin
ghazni gazne
russia rusyanın
come çıkmaktadır
portion payı
boat geminin
rehabilitation rehabilitasyon
finished işlenmiş
carry taşımak
buildings yapıların
rickshaw çekçek
even bile
chicken kız
convict mahkûm
button tuş
wear giyen
made yaptırdı
cool serin
characteristic karakteristik
coup darbenin
include kapsamaktadır
transferred kaldırıldı
benefit hakkı
usage kullanıma
language dilindeki
tunnel tünel
sound ses
show açıklar
researches araştırmaların
orthodox ortodoks
nice güzel
suitable uygun
neighbor komşudur
team takımlar
development gelişiminin
khorasan horasan
anthem marşı
creations eserleri
services seferler
casualty şehit
winter kış
make kılar
anus anüs
issues sorunları
leadership önderliğindeki
story romanda
won kazandığı
epic destan
trail izi
collective ortaklaşa
directed dönük
giving vermektedir
story anlatmaktadır
area alanlara
places yerlerini
rate oran
reason konuşur
derived türetilmiştir
begin başlar
grave mezar
systematic sistematik
kindness şefkat
question soru
forbidden yasağı
aeros havacılık
side tarafın
themes konulara
fishing tutmak
brazil brezilya
during olunan
history geçmişi
surrounded çevrilmiş
plain ovası
settled yerleşti
usage kullanımını
ruined harap
inspiration ilham
speech dillerin
pioneer öncü
access erişim
died vefat
applied uygulanmaktadır
thing şeye
quality niteliği
disaster felaket
application uygulamada
union birliği
tells söyler
seem göstermeye
problems problemleri
side tarafında
similarities benzerlikler
making yaparken
forma formasıyla
kinds türlü
said söylemiştir
going inen
published yayımlandı
establishment oluşturulması
kind tür
cities ilde
countries cumhuriyetler
scenes sahneleri
if olsaydı
threesome üçlü
fame ünü
saying deyim
republic cumhuriyetler
equality eşitlik
paper makale
agricultural tarımsal
express getirirler
owners sahipleri
pronounced telaffuz
passing geçme
baku bakü
after ardında
group grubuna
bunny kız
expression ifadesini
flat düz
generation nesil
britain britanya
take almış
research araştırmaları
april nisan
incident olay
institution kurumun
state hâlinde
direction yönetimine
meiosis mayoz
down altta
poetry şiirlerinin
founder kurucusu
impressive etkileyici
base temelli
generates oluşturur
whack deneme
determined belirlediği
opening açılış
wars savaşlarda
troops birliklerini
viruses virüsler
maras yalnız
protection korunma
kitchen mutfağının
number sayısında
years yıllara
prevent engellemek
visiting görülmesi
ottoman osmanlıca
is edecek
useful yararlı
sex seks
body gövde
right hak
duo düet
typical tipik
audio ses
casualties kayıplar
album albümün
amount miktarda
photographs fotoğrafları
asic asit
theatre tiyatro
more fazlasını
key anahtar
lived geçirmiş
structures yapılar
faithfulness inancını
air şişme
continued sürmüşlerdir
sing söylerler
craftsman sanatçının
sultan padişah
surname depp
affected etkilenerek
publications yayınlar
membrane zarı
products ürünlerinin
remained kalarak
silent sessiz
moral ahlak
judaism yahudilikte
developing gelişen
archaeological arkeolojik
embraced kararıyla
tool aracı
density yoğunluğu
greeks rumların
bosphorus boğazları
temptation tahrik
seize eline
description tarif
time seferinde
jews yahudilere
displays görüntüleri
concern ilgisini
initiative girişimi
celebi çelebinin
contributions katkıları
favor iyilik
beside kıyasla
willpower irade
british ingilizler
suleyman süleymanın
birth doğumlu
war savaşına
proteins proteinler
observed görülmüştür
exile sürgüne
adult reşit
fanciful süslü
signed attı
innovative yenilikçi
society dernek
coloring renk
chemistry monatomik
length uzunluk
young jön
that ini
archipelago adalar
cinar çınar
separation ayrımı
seeing görme
subjects konular
criticisms eleştirilere
claim iddia
make çıkarması
concept kavramının
earth dünyaya
foods yemekleri
documents belgeleri
gathered toplanan
ecological ekolojik
come gelmesini
activities etkinlikleri
stimulus teşvik
champions şampiyonlar
commander general
facilities tesisler
heartbeat öz
governments hükümetler
element öğe
topic konuyu
reason amaçla
eclipse tutulum
history geçmişe
cultures kültürler
galaxy galaksi
azerbaijan azerbaycanın
belief inancında
fictive düşünsel
sources kaynaklara
lyrics sözleri
difference farklılıklar
lethal ölümcül
carrying taşıyan
ownership sahipliği
forces baskıları
bath hamamı
cart kart
continued sürmüştür
statesman adamlarının
undertake üstlenmiştir
real gerçek
found bulup
impressed etkilenerek
geographic yeryüzü
found bulunanlar
shebang konuda
kind türünün
management işletme
facilities özellikler
actions eylemleri
powers güçleri
service hizmet
angular açısal
ace asi
bright parlak
today bugüne
used kullanılan
egypt mısır
work çalışmasında
produce ürettiği
view görünüm
form oluştururlar
border sınırı
men adamlarının
region bölgesinde
go gittiği
room oda
accomplishments başarılar
acts hareketler
took almışlardır
symptoms belirtiler
given verilmiştir
inscription yazıt
bosniak boşnak
was olurdu
carry taşımaktadır
least az
color renk
union birlik
power iktidarı
reassuringly izmirin
arguably görece
youssef yiğit
era devri
pressure basıncı
hold tutan
organize düzenlediği
reality gerçeklik
connects bağlanır
uses kullanmaktadır
psychological psikolojik
inside iç
ici içi
check çek
holding bulunduran
planets gezegenler
tie bağlanma
forces güçleri
population nüfusun
east doğu
goal hedef
blood kan
antalya antalyada
persian pers
slipping kayma
english ingiliz
taken çıkarıldı
leader lideri
elected seçildi
denies reddeder
basics temellerini
visible görülebilir
us bizi
secessionist ayrılıkçı
control hâkim
villages köylerde
fact hakikat
unity birliğe
afternoon öğleden
through üzerinden
fighting dövüş
help yardımcı
earth yeryüzüne
hit düştüğü
plane yüzeye
guilty suçlu
man erkeğin
spoken konuşulan
parentage soyundan
playing çalan
point ucu
not değil
army orduya
era devir
materialism materyalizm
year yılında
teenagers gençler
echo yankı
individual birey
cajun kaju
translate ederler
novel romanda
feeling his
situations durumları
has sahiptirler
biggest büyüğü
received topladı
self kişinin
also ayrıca
sexuality cinsellik
division bölünme
county ilçelerinde
trace izlerini
hebrew ibrani
state eyaletinde
spanish ispanyolca
treaty antlaşmasını
trial pilot
movement harekete
dictators direktörleri
couple çifti
connections bağlantıları
off kapalı
inside içindeki
longer aşkın
contents içeriği
ended sonu
unity birliğini
wireless telsiz
landlords sahipleri
community topluluğuna
fire ateşli
use kullanmaya
position makamı
issue meselesi
neptune neptün
official kamuya
hole delik
founder kurucu
organization teşkilatı
doric bozuk
content içerik
effective etkilidir
people insanlara
schools okullarda
course kurşun
through vasıtasıyla
boom katkıda
sort tarzını
shooting çekim
capacity hacmi
rome romada
until olana
stuff malzeme
composed oluşan
moved taşınmıştır
nearby yakınında
self kendisini
baltic baltık
weight ağırlık
firefly ateş
mixed karma
is edilir
near yanındaki
one birer
keep tutulur
development gelişmesi
degree unvanı
religion dinlere
istanbul istanbuldaki
relative görece
war harbi
people insanlardan
plant bitkilerin
agency kurumunun
world dünyada
digs kazılarda
engraving işleme
mameluke memlük
suggested önerdiği
spank şafak
competitor rakibi
basketball basketbol
adaptation uyum
relationships ilişkilerin
migration göçü
conquered geçirdi
navy donanmasının
ocean okyanusu
meat eti
islam islama
migrant göçebe
portion bölümün
album albüme
is geçer
rigid katı
foot ayak
advance ilerleyen
song yazdığı
numbered numaralı
world dünyasının
face yüzü
devolve kalmış
stars yıldızların
singers şarkıcıları
presidential başkanlık
after arkasından
paper kağıdı
parts kısımları
e-mail eposta
gate kapının
pocket cep
chronic kronik
thermal ısıl
writings yazıları
name nuri
documentary belgesel
decreases azalır
known bilinir
politics politika
lesion yara
state hâle
completely kökünden
lands topraklarını
parties partilerin
math matematik
familiar yaygındır
creature varlığın
entity varlık
during esnasında
vocals vokal
song şarkıyı
capital başkenti
uniform forma
egg yumurta
assign tahsis
use işlevleri
sovereignty egemenliği
collected toplanmış
erosion erozyonun
earrings küpe
center merkezidir
rescue kurtarma
field sahası
atmosphere atmosferin
status konuma
meet karşılayan
up yukarı
types türleri
became olmuştur
venice venedik
prior öncesi
haim haşim
movement hareketi
back arkasındaki
nation ulusun
authoritarian otoriter
fronts cephede
sword kılıcı
partial kısmı
lover aşkı
couple çift
behind arkasında
irrigation sulama
sent çıkardığı
civilization uygarlığının
do yapmaya
conquered fethinden
actor oyunculuk
restrictions yasaklar
divine ilahi
picture resim
film filmin
objectified gazı
was bulunarak
registration kayıtları
ceramics seramik
mouth ağız
luxemburg lüksemburg
forces kuvvetleri
forbidden yasak
happening oluşmasını
side yönünü
figure alan
lakes göller
unstable kararsız
assignment tayin
probation deneme
was gerçekleşmiştir
breadth sahada
provide sunar
in kalır
difficult zor
follower kul
logical akla
grow üretir
wing kanat
measurement ölçü
conducted düzenlendi
people milletin
objects öğelerin
super süper
year yaşına
pieces parçalar
established kurulan
mediterranean akdenizin
traditions gelenekleri
bird kuşu
foundation vakfı
looting yağma
done gerçekleştirdiği
orbit yörüngede
sore yara
effort çaba
colony koloni
review eleştiri
dictator direktörü
dominant egemen
result sonucudur
exact tam
languages dillerinden
actor oyuncusu
doctor doktor
open aç
comes geldiği
has sahibidir
plato platon
medication tedavi
mining madencilik
temperature sıcaklığı
observation inceleyerek
started başlatıldı
renamed adlandırılmıştır
unity birliğine
time süredir
county ilçesinde
piece parçalar
language dilinde
taiwan tayvan
lineage soy
resources kaynakların
population popülasyon
riot isyanlar
path yolunu
was geçirildi
increasingly gittikçe
monatomic monatomik
theoretic teorik
control denetim
cause taşıdığı
where nereye
function işlevi
make kılan
grows yetişen
education öğrenim
legislation yasama
animal yaşayan
initially öncelikle
serious sert
situation durumunda
sciences bilimlerin
neighbour komşu
statue statüsü
rebellion ayaklanma
segment kesimde
ratio oranları
old yaşlı
amounts boyutta
completely bütünüyle
tradition geleneği
hostage esir
kingdom krallıkta
independent bağımsız
heredity kalıtım
smart zeki
buddhist budist
scholar bilginin
changes değişiklikleri
country ülkesinde
nature doğası
lycee lisesi
protection korunması
privacy gizlilik
investiture tören
partnership işbirliği
share payı
creation oluşumunu
judge hakim
developed geliştirmiştir
cities kentlerde
go giderler
reform reformu
domestic içişleri
objectified kadını
recorded kaydetti
neighbourhood mahallesi
traditional geleneksel
revenue gelir
kurdish kürtçenin
established kurdular
recognized göze
claimed sürmüş
caused doğan
types türlerine
changing değişen
related ilişkili
elements elemanları
explanation açıklama
computers bilgisayarlar
quantity miktar
south güneyde
used kullanılmıştır
match maçtan
meeting toplantısında
migrate alması
attribute sembolü
type türünün
inscription yazıtları
singers sanatçılar
abbasid abbasiler
courage cesaret
opening deliğin
pitch saha
defeat yenilgi
pressure baskısı
left kalan
law kanun
after sonrası
food gıda
goal golü
projects projeler
army ordu
centuries yüzyıllar
column köşe
leave kalmış
besides üstelik
read okuduğu
won yendi
jews yahudilerin
wit bile
guerrilla gerilla
manual parçasıdır
danger tehlike
wide çapında
stil hâlâ
school menderesin
part bölümü
always sürekli
part bölümünün
crime suç
country ülkedeki
liked topladı
imaginary hayali
matters konularında
work eser
police polis
illness hastalıkları
domestic yerli
scenario senaryo
plateaus ovalar
efficiency etkinliğini
marine denizcilik
prayer namaz
term süreli
fan hayran
tegument zar
stroke inen
half yarısını
examine incelenmesi
identity kimliğini
history tarih
belief inancına
convert çevirdi
elections seçmeler
religion dine
part bölgesine
memory anı
bash deneme
times defa
electrochemistry elektrokimya
screened görüntüler
agent temsilciler
life ömür
tales masalları
zionist siyonist
pith öz
states devletlere
however bununla
artificer sanatçının
pressure baskıları
side kenarında
years yıllarını
kod code
report rapor
wood tahta
vineyard bağı
artworks yapıtları
important önemlidir
aided katkıda
upright dik
lists listelerde
sahin şahın
virgin kızlık
bowl taşı
wife eşinin
education eğitim
evaluated değiştirilmiştir
devastating müthiş
slip kayma
master gramisidin
separate ayıran
democracy demokrasi
meaning anlamına
split bölme
humanity şefkat
embrace benimsedi
sensing algılama
team takımının
friends arkadaşları
area bölgesi
take alarak
all her
believing inanan
kingdom krallığı
way yolunun
staff kadroya
inclosed çevrilidir
germany almanyaya
heritage miras
on ortamında
naval bahriye
sovereign hükümdarı
giving verme
neurodevelopmental nörogelişimsel
catheter sondası
neighbour komşusu
nation milletinin
establishment kuruluşundan
realistic gerçeklik
makers yapımcıları
time devir
gives vermektedir
survey araştırmada
organs organları
sang söylediği
activities faaliyetlerine
citizens vatandaşları
presidential cumhurbaşkanlığı
got ele
scored attı
existing varolan
magazine dergisinin
enlightenment aydınlanma
sales satış
timeline çizelgesi
ancestor ataları
collective toplu
relations ilişkilerini
science ilmi
legal yasal
shall alınmış
belief kanı
lived yaşadığı
dead ölenler
square karenin
reached çıkıp
teams takımlar
potential olası
active etkin
connection bağlanma
statistics istatistikleri
other diğerine
big büyüğü
administrators yöneticiler
cyclamen siklamen
patients hastaların
years yılda
helper yardımcısı
christ milattan
sector sektöründe
chemistry kimya
temporary geçici
allelic alel
club sportif
conversion dönüşümü
brain beyin
veteran gazi
gird alınarak
start başlattığı
creating yaratma
election seçimlerde
executed uygulayan
read okunan
commonweal uluslar
navy donanmasına
flag bayrağı
pedigree soyu
write yazmak
reciprocal karşılıklı
technology teknolojinin
making etme
see görmeye
gallery galeri
security emniyet
jews yahudiler
shotgun çifte
resources kaynaklarının
chosen seçilmiş
cell hücre
plateau yaylası
attachment ekler
found kurmuş
ince çıkmıştır
part kısmına
below altta
strings telli
palace sarayına
club kulübünün
miss hanımın
person kişiye
the duvarları
alternate alternatif
jose josé
wedding evlenme
analytic analitik
export ihracat
blog bloğu
ruling yöneten
democratic demokrat
again yeniden
communities toplumların
game maçı
hammam hamam
separated ayrık
point noktadan
belief inancı
coast sahil
earth yeryüzü
semblance şekillerde
learnt öğrendi
abdul abdülmelik
years yıllar
feature özelliğine
did yaptığı
show göstergesi
quartet çeyrek
folk halk
peasant köylü
mathematicians matematikçi
poor fakir
glass camın
dialect ağızları
aristocrat asıl
article yazının
religion dini
region bölgesinden
for yönündeki
director yönetmen
extent alanların
take alma
foot ayakları
leader pir
contacts bağlantılar
side tarafına
shows gösterirler
dynasty hanedanın
regardless kayıtsız
substantive ada
advertisement tanıtım
effect etkisinden
agha ağa
rise yükselişi
remain geride
source kaynaklarda
plural çoğul
distant uzaklıkta
pearl sedef
philosophy felsefesinin
vatican vatikan
loss kaybetmesi
create yaratır
gradual aşamalı
outside dışa
television televizyon
limited sınırlı
basement bodrum
allowed açmıştır
named adlandırılmıştır
opinion görüş
at saat
propagate üretir
team takımını
character isimlerin
other öteki
sand kum
time zamanki
appear bulundukları
team takıma
consonant ünsüz
zone bölgeleri
make edici
score golleri
freedom hürriyet
feature özelliğini
rectangle dikdörtgen
wash erozyonun
use kullanırlar
sizes boyutları
lost yenildi
stationary durağan
valid geçerlidir
filmography filmografi
income geliri
thanks teşekkür
date tarihi
ministry bakanlığının
dubbing seslendirme
colored renkli
misunderstanding anlama
married evlendi
by oynanan
civilizations toplumların
majority çoğunluğunu
institute bünyesinde
open açık
dig kazılar
units birimleri
hydrogen hidrojenin
helles seddülbahir
work çalışmalarına
fair fuar
enough yeterli
airport havaalanı
milk süt
combination birleşmesinden
calif halife
emphasis vurgu
was etmekteydi
fest bayram
dark koyu
hope ümit
intellect rolü
fair adil
areas kesimlerde
includes barındırır
source kaynaklı
appeared çıktığı
nymphaea nilüfer
army ordusuna
move taşımıştır
peak tepe
theory teorinin
system sisteminin
understanding anlayış
sciences bilimler
sexual eşeyli
saying rivayet
troops birliklerinin
events etkinlikler
tablets yazıtlarında
components öğelerin
commute çevirdi
topic konuya
shi'ism şiilik
slide kayma
preserved korunmuş
dense yoğun
lasted sürmüş
maidan alanların
personality kişiliği
decision karar
adolescent ergen
until itibaren
uncommon nadir
famous tanınmış
sound sağlam
home yurdu
gravitation çekimi
alexander iskenderin
accommodate barındırdığı
ascendant yükselen
process süreç
ships gemiler
school okuldan
living canlılarda
monastery manastır
district bölgenin
immense engin
holy kutsal
terms kavramları
dig kazı
work eserde
stuff eşyaları
sound koy
term dönemdeki
region bölgeyi
vampires vampirler
daughter kız
start başlamasıyla
dinners yemekleri
term terim
feeling duyan
religions dinleri
name adında
vegetable sebze
goals hedefler
stem kök
trees ağaçlar
record kaydı
researcher araştırmacı
plate plakası
opponent rakibi
cave mağara
person kişiyi
beneficial faydalı
farm çiftliği
class sınıfına
bumblebee bombus
firm firma
legit meşru
done edildi
individual kimsenin
satisfaction tatmin
protection koruması
testament ahit
fail kalmış
a.d. ms
museum müzeleri
dowry çeyiz
broken kırık
writers yazarların
kyrgyz kırgız
region bölgelerin
on üzerinde
level seviyede
school manastır
part kısımda
possible mümkündür
starting başlamadan
island adasının
hereditary kalıtsal
tribe aşiret
nephew yeğeni
talk konuşur
this o
virgin kız
critical eleştirel
medal madalya
zealand zelanda
reduce azaltmak
be edilmesini
fishing balıkçılık
mentality anlayışına
electrons elektronlar
ottoman osmanlıda
demographic demografi
easily rahatlıkla
armlet koy
army orduyu
sheikh şeyh
found kurduğu
until zamana
technologic teknolojik
governorship valiliği
philosophers filozoflar
series diziler
solution çözelti
lives yaşar
poor yoksul
urgent acil
within içerisinde
caucasian kafkas
starting başlayıp
domain alanların
corporation kurumun
sun güneşi
piece eserler
germanic germen
a amaçla
was edilmiştir
rebel asi
gates kapıları
nerve sınırı
engraved gravür
writer yazarlar
offered etmiş
presidency başkanlığını
compassion şefkat
upper üst
croatia hırvatistan
built yapımı
shows gösterdi
over fazla
scientific ilmi
no yok
producer üreten
gul gül
imitation taklit
press basın
places yerleri
air havanın
appear çıkacak
league lige
cell hücresel
writer yazarları
war yolunu
danger tehlikeye
mosque cami
center merkezinin
soviets sovyetler
allies müttefikler
friendship dostluk
producing üreten
army ordusunun
control himayesine
people insana
proverbs atasözleri
likely muhtemel
ideas görüşlerini
venetian venedik
explanation tarif
consists oluşmaktadır
generate üretir
treaty anlaşmayı
governance teşkilatı
bad kötü
guard korumak
jews yahudileri
building yapıyı
until bulan
number sayısını
acting oynayan
agreement anlaşması
kill öldürmek
oppose karşı
sensitive hassas
nation uluslar
tail kuyruklu
you siz
while iken
within dahilinde
front cephesinden
settled yerleşmiş
ideas düşünceler
understand anlamaya
critics eleştiriler
suddenly aniden
native yerli
difference farkı
seljuqs selçukluları
close kapalı
application uygulama
allocated tahsis
made oluştuğunu
their verdikleri
fee ücreti
threat tehdit
edirne edirneye
parliamentarian parlamenter
locations yerlerini
actress aktris
boar yaban
compounds bileşikler
night gecenin
government hükûmeti
leadership önderliğinde
mansion konak
that olduğunu
romania romanya
regional bölgedeki
informed haberdar
evolution devrim
prevailing yaygındır
clove diş
taken aldılar
fascism faşizmin
tribes boylarının
containing içerdiği
published yayımlanan
name adına
species türlerinin
counsel konsey
architecture nefin
philosophy felsefenin
peoples kavimler
battle çatışmalar
conflict anlaşmazlık
is olanıdır
analyze inceleyen
difference farkları
religions dinlere
politics politikaları
base üstü
date tarihten
leader reisi
goal göl
born doğmuştur
sin günah
peak azami
yourself kendini
execute icra
expatriate gurbetçi
changes değişikliklere
accept görür
imitation yapay
website siteleri
signs işaretleri
suffered uğradığı
presidency başkanlığı
eminem emine
behind gerisinde
situation durumunu
dies ölür
progress gelişmesinde
subjects konuları
gazetteer gazeteciler
place makamı
title adında
study öğrenimi
peace otium
crew ekibi
fed beslenen
carry taşır
guardian koruyucu
director yöneticisi
contribute katkıda
caliphate halifeliği
society derneği
company firma
of nın
depth derinliği
corps ocağı
shows gösterdiği
tried çalışmıştır
languages diller
problem sorunu
way yönünü
sent sürdü
institutions kurumların
concepts kavramları
been olmasını
subway metro
grow büyümesi
position kadro
raw ham
near yanına
officers subayları
anthropology antropoloji
throw atma
houses evleri
written yazılmış
czarist çarlık
repute adında
discovered keşfetti
times saatlerinde
million milyon
simple sade
desire isteğiyle
j.k. jk
applying uygulayan
use kullanması
processed işlem
there orada
century yy
resided bulundukları
continuous sürekli
atmosphere atmosfer
roe karaca
verdict hüküm
writer yazarların
actually aslında
introduce göstermek
soil toprağın
otherwise taraftan
found bulunmuş
unit birliklerinin
dethronement indirildi
gaffer müdürü
mainly başlıcaları
announcement bildiri
protects korur
a kuşkusuz
selections seçmeler
brine okyanusu
left bırakmak
uncomfortable rahatsız
thick kalın
documentary belgeseller
government iktidarda
height yükseklik
treasury maliye
works eserlerinin
that yönündeki
sons oğulları
flow akımı
showed göstermiş
view görüşün
type biçimini
sumer sümer
worldwide dünyaca
ball top
chile şili
newspaperman gazeteciler
corner köşesinde
enter girip
american amerikalılar
providing sağlayacak
type türü
turkish türkçeye
constitution anayasası
nights geceleri
places yerlere
wedding düğün
silver gümüş
cult tarikat
understanding anlamaya
open açılır
formed oluşturdular
part bölümünü
formerly eskiden
bibliography kaynakça
fun eğlence
finds bulduğu
someone birinin
angular köşeli
hypothesis hipotez
shed tutar
step üvey
here işte
export ihraç
force mücadeleye
travel yolculuğu
called anılmaktadır
arts sanatlar
wall sur
hunter av
european avrupa
effects etkileri
vivid canlı
school okulunda
near yakınında
particle parçacık
severe şiddetli
lakes gölleri
exceptional nadir
cytoplasm sitoplazma
contest yarışma
phagocytosis fagosit
sanjak sancak
been olmaya
model modeli
element unsurlar
publishing yayınları
maya mayalar
deranged bozuk
race soyu
named adlandırılan
door kapısının
times dönemki
sciences bilimleri
mr. mr
spring bahar
stated belirtmek
nonmetal ametal
report raporu
banner sembolü
want isteyen
anatomical anatomik
school okula
e elysion
pasha paşayı
lodge tekke
skeleton iskelet
inmate mahkûm
history tarihçe
done yaptılar
colleen kız
while yaparken
strait boğazı
cold serin
times zamanların
personal kişisel
tajikistan tacikistan
publish çıkmasını
sun güneş
nail çivi
needs ihtiyacını
winters kışları
library kütüphane
regions bölgelerde
research araştırmaya
wildcat vaşak
attributes özelliğine
got alıp
death ölümüyle
uses kullanılırlar
radiation ışınım
spider örümcek
videos görüntüleri
acute akut
balls topları
view görüşü
become olması
bullets maddeleri
basis temelinde
museum müzeler
large çaplı
volunteer gönüllü
development gelişimini
game maçları
joined katılmış
accuracy doğruluğu
regulations düzenlemeleri
nutrition beslenme
suspicion şüphe
writer yazar
talk konuşma
woman bayan
pointed konu
surname rey
say söylemesi
now itibariyle
asia asyaya
problem problemi
problems sorunların
detected tespit
gather toplayan
his amcası
depiction tasvir
congress kongre
place yer
take geçmesiyle
coming gelerek
low dar
v. v
atmosphere ortama
subsequent sonraki
receives alırlar
numbers sayılarda
majority çoğunluğu
on üzerindeki
domination hakimiyetine
artist sanatçısı
continuing devamı
claims iddialar
values değerler
name ada
attempt nedenlerden
hand tarafa
satellite uydusu
b bombus
representation temsil
electronic elektronik
type sembolü
transport nakliye
kernel öz
names adlar
majority yoğunluk
seljuks selçuklu
life hayatında
down aşağıya
drug uyuşturucu
words sözcükler
terms terimleri
parade geçit
series dizisinde
caucasus kafkasya
orchestra orkestrası
shores kıyıları
ya ah
case davası
bushy gür
accept bulmuştur
heard duyulan
lost verilmiş
self öz
coast kıyıları
as karşılığı
heading konuda
code kodu
directing yönetilen
founded kurulmuştur
two ikiye
agricultural ziraat
synthesis sentez
otherwise aksi
recherche seçilmiş
power gücün
released bırakıldı
age devri
tulip lale
advertising reklam
thirty otuz
muren müren
strong sağlam
leaf yapraklı
ingredient unsurlar
mutation mutasyonlar
person birey
east doğudaki
national milliye
incursion istilası
order emri
equator ekvator
radio radyo
talks konuşmaları
can edebilir
observation izleme
up varan
week haftasında
discovery keşif
none λ
things şeyleri
been bulunmuştur
rain yağmur
remotely uzaktan
ages çağlarda
though olsa
troy truva
shape şekli
the verilen
or yahut
tactic taktik
present günümüze
endless sonsuz
entertainment eğlence
accident kaza
grew arttı
rare ender
exceedingly fazlasıyla
body vücudu
implementation uygulanması
progress gelişmeler
suburb kenar
supporters taraftarları
enhanced geliştirilmiş
presence varlığına
voiced seslendirdi
say söylemek
matter cisimlerin
detection algılama
pharmaceuticals ilaçlar
revolution devriminden
praise övgü
divided ayrılabilir
alone yalnız
people kişiye
next sonraki
festival festivali
tree ağacın
material madde
reactions tepkiler
defeat yenilgiye
level düzey
shopping alışveriş
property mülkiyet
parapsychology parapsikolojinin
programme programın
pink pembe
power erke
talented yetenekli
bay körfezine
discipline disiplin
rights hakların
increases arttığı
castles kaleleri
established sağlandı
countries ülkelerdeki
taken almıştı
spend geçirdiği
died ölen
gut bağırsak
enemies düşmanı
step adım
scale ölçekli
ahmed ahmet
organs organlar
effect görülmeye
providing sağlamaya
factory fabrika
published yayınlamıştır
side yanına
roman romalılar
produces ürünlerinin
hunt av
required gerekmektedir
frame iskelet
ruler hakimi
doctor dr
imperial imparatorluğuna
detection tespit
treatment tedavisi
word kelimenin
died ölümünü
dead bozuk
critiques eleştirmenleri
area yüzölçümü
humanist insani
setting sahne
region yöresinde
backing desteği
column sütunu
victim kurban
submission teslim
potato patates
herdsman çoban
attacks saldırılar
ready razı
persian persler
located konumundadır
sign işaret
age devir
remain kalmış
cast kadroya
be edilmelidir
name ad
front ön
nude çıplak
arabs arapların
return dönüş
established oluşturuldu
hebrew musevi
period dönemden
conclusion sonucu
athlete sporcu
children çocuklara
decoration süsleme
revealed çıkardığı
cause açmıştır
manufacturing imal
imprison atıldı
shepherd çoban
expedition sefer
arrive gelince
tenth onda
ballet bale
basin havzası
justice yargı
roll çevirdi
process süreçte
reaching ulaşarak
gave verdi
iraq irakta
islands adaları
liver karaciğer
accept benimseyen
function işlev
together araya
left kaldılar
doing yapacak
upset bozuk
revenue geliri
circles halkaları
observed gözlenen
promise sözü
conference konferansı
proprietor sahip
theories teorileri
theorem teoremi
merchant tüccar
services hizmetler
circumference çevresine
bones zar
economy ekonomiye
state duruma
manifesto bildiri
for vazgeçti
against karşı
surrendered oluyor
finger parmak
considered sayılan
purposed amaçlı
plays oyununda
nation milliyet
democrats demokrat
progress ilerlemeye
developed geliştirilmiş
circumstances şartlarda
parliament meclise
faulty bozuk
games oyunları
british ingiliz
faced yaşanan
consisting ibaret
oil yağ
contributed olmuştu
three üçe
mathematic negatif
have sahiptirler
believe inanırlar
maintain sağlarlar
works çalışmaktadır
order yoldaşlığı
presence varlığının
operate çalışmasını
licence lisans
actual güncel
statement ifade
assistant yardımcısı
between kendi
nave nefin
journalists gazeteciler
diarrhea ishal
khaganate kağanlığı
construction yapımına
gandhi gandi
blue mavi
requires gerektirir
developing gelişme
voltage gerilim
goes girdiği
fling deneme
asia asya
troops kuvvetlerine
song şarkıda
my benim
selected seçilmiş
woodcut gravür
actors aktör
material maddi
expressed etti
is olduklarından
freedom bağımsızlığını
style stili
organism organizmanın
mention getirilen
closely yakından
tripoli trablusgarp
inside içinde
structure düzenlenmiş
questions sorular
attended katıldı
plays oynadığı
development geliştirmeye
religious dini
sovereignty egemenlik
phase kesimlerde
scope kapsamında
trnc kktc
communist komünist
entry girişi
tournament turnuva
birds kuşları
creating oluşturma
diggings kazılarda
document belge
determined belirlenen
soft inceler
writings yazının
riot isyan
direction yönünde
point göstermek
ninth dokuzuncu
for içindir
named adlarında
far-flung yaygındır
liberalism liberalizm
london londra
rules kuralları
cities kentler
squad ekibi
relationships ilişkiler
person kişinin
surrounded çeviren
aldehyde aldehitler
works çalışmalarını
book kitabına
hundreds yüzlerce
constitutionalism meşrutiyetin
irregular düzensiz
structural yapısal
people halkları
pictures resimler
title unvanı
seeker sonda
club kulübü
infrared kızılötesi
population nüfusa
removing çıkarmak
sunni sünni
agency ajansı
about konusunda
deal ilgilenmeye
gave verilmiş
in teki
pyramid piramidi
migrate göç
self kendisinin
era döneminden
area kesiminde
intended yönelik
areas alanlar
martyr şehit
development gelişim
formation oluşumunda
used kullanan
enlargement genişlemesi
days günler
use kullanım
home evi
orgasm orgazm
directly direk
ad ilanından
conformation adaptasyon
commerce ticaretin
decrease azalma
revolving dönmesi
term dönemin
give vermektedir
annoy tepkisini
cabinets hükümetler
trophy kupayı
cells hücrelerinde
both ikisinin
rings halkaları
companionship yoldaşlığı
moniker adım
line hattına
purpose amaca
setup kurmaya
vocalize seslendirdi
secrecy gizlilik
walking yaya
pictures resimlerini
advanced gelişmiş
occupy tutmaktadır
investigate araştırılması
present hediye
production üretiminin
action eylemleri
characteristic has
lake gölü
community topluma
operation harekât
impossible imkânsız
influence hakimiyet
working kazı
point noktasında
collapse yıkılmasından
map harita
wants ister
affairs işleri
ash kül
won kazanılan
energy enerjisine
verse nazım
some belli
be getirilmesi
take alınarak
strong şiddetli
arena arenada
played oynamış
government hükûmet
grown yetiştirilen
connection bağlantısı
plants bitkileri
bike bisiklet
despite olsa
make yapmayı
movement hareketlilik
family boyları
served yapmıştır
affects etkiler
organisation örgüt
things şeyler
investigating inceleyen
alliance ittifak
district ilçesi
officer subayı
india hindistanın
laws yasaları
orange turuncu
parliament meclisi
country ülkeye
creature kul
necessary gereklidir
pulpit minber
some bir
advantage avantaj
search araştırmak
hours saatleri
dwarf cüce
vehicle aracı
controversial göreceli
beginning başındaki
find bulup
nobel asıl
characteristics özelliklerinden
tries çalışır
entering giren
province ilinin
kingdom krallığının
head başta
italy italya
surrounded çevrili
win kazanamadı
leaders liderler
broom süpürge
women kadının
flora topluluğuna
soldiers askerlerinin
german cermen
mr. bey
parts kısımlarında
compilation telif
wood ahşap
jewish yahudilik
monastery manastırı
floating çıkması
solution çözüm
algeria cezayir
factors etkenler
olympic olimpik
surname sebük
relationship ilişkiye
expressed açıklamıştır
of önündeki
fell düştü
swamp bataklık
punishment ceza
satellites uydular
bear ayı
moving hareketli
gain kazanması
anatolia anadolu
times kere
shoot çekim
wage ücret
functions işlevleri
different değişik
pedestrian yaya
team takımın
force gücün
sultanate saray
played giydi
creep kayma
emerged çıkarılmıştır
object öğe
relation ilişkilerini
position makam
career kariyerinde
french fransız
straits boğazları
balance dengesi
compactness yoğunluk
incidental görmüş
motility hareketlilik
beliefs inançlar
management yönetimin
gave verdiğini
especially özellikle
plan planı
spoken söylemiş
print dergisine
politics politikalar
throughout boyunca
movie filmde
strengthening takviye
weapons silahları
nation milletin
started başlatmıştır
as gibi
conditions koşullarına
written yazılmıştır
tribe kabilesi
notify haberini
taken alınmış
trying çalışıyordu
loved âşık
names isimlerden
wind rüzgar
be olma
binding bağlayan
center merkezleri
topics konular
mirror ayna
courses dersler
inheritance mirasları
return dönerek
union topluluğu
point noktaya
needed gerekiyordu
initial ilksel
public kamu
county ilçeler
temperate ılıman
europe avrupadaki
dispersion dağılması
composition beşte
elixir öz
once ettikten
uniform forması
denote belirtir
join katılmak
amnesty af
purpose amaç
conducted düzenlenen
trite beyliği
authority yetkisi
question sorular
engineer mühendisi
valley vadisi
observations gözlemler
go gitmesi
motorway motorlu
probability olasılıkla
gymnastic jimnastik
country görüldüğü
india hindistana
circle çevresinde
learned öğrendi
writer yazan
directing yönetimsel
reviews incelemeler
other başka
job meslek
borders sınırlarında
façade cephenin
possible olası
practice uygulamaya
retreat çekildi
introduced getirildi
whether edilip
simple basit
immigration göçü
union topluluğuna
religion diyanet
north kuzeyden
here burası
affections sevgi
knowledge bilginin
our bizim
lasted sürmüştür
transfer devrinin
foreign yabancı
engraving gravür
present ödülü
flowing akan
graduate mezun
hittite hititler
union cemiyetine
spiritual manevi
quickly hızlı
shooting çekilirken
relationships ilişkilere
taken alınan
villager köylü
telegraph telgraf
formate biçiminde
got edilip
paper kağıdın
songs şarkılarını
during boyunca
performing yaparak
energy enerjisini
spring güneş
technique teknikler
affecting etmesini
derivations türevleri
far uzaktaki
half devre
sort türün
films filmlerinde
antiquity kalıntılar
aware bilinçli
counties ilçeleri
series dizi
used kullandığı
unit birimi
way yönü
meaning anlamıyla
died öldükten
moment anında
include sayılabilir
referring dayanarak
haywire bozuk
dun boz
division tümen
light hafif
widespread yaygınlık
mohammed muhammed
thought düşünülen
iron demir
japanese japonca
election seçim
political siyasal
spice baharat
requesting isterken
immigrant göçebe
healer doktor
underline vurgu
developing geliştirmeye
archway kemerini
poem şiirin
beginning başlayarak
core öz
through sayede
parliament mecliste
holds tutar
khan han
bringing getirilmesi
authorization yetki
flight kaçış
voluntary gönüllü
using kullanılmaya
benefit çıkar
direct doğrudan
retreat çekilme
ussr sscb
olimpic olimpik
it ebe
extends uzanır
english ingilizlerin
became oldular
remembering andıran
continues sürer
in bakıma
is mu
doing yaptıktan
organised düzenlenmektedir
bey beyi
water suların
discussion tartışmalar
example örneklerinden
holes delikler
marshal mareşal
dog köpek
consisting oluşan
community halkı
effort deneme
got alınca
group grubu
individuals bireylerin
cornerstone taşını
match maçını
unions birlikleri
bullets maddelerin
vienna viyana
allele alel
project projesinde
advertisement ilan
devastated harap
language dillerde
defined tanımlamıştır
relationship ilişkiyi
penalty cezasına
jewish yahudi
territory topraklarında
house eve
boarding yatılı
gathered toplanarak
songs şarkıların
mosque camiye
deny reddeder
usage kullanım
use kullanır
act eylem
character karakterin
knowledge bilgiyi
record çıkarmak
areas kesimde
death ölümü
prove göstermek
goes giderler
literature edebiyatı
bosphorus boğazın
edge kenarında
core çekirdeğinde
size boyutu
species türleri
fall düştüğü
theocratic teokratik
winning kazanarak
below aşağıda
life hayata
act oynanan
hatchlings yavrular
persuade ikna
anyway zaten
that sonucuna
industry sanayi
near yakından
creation eserlerinin
poem şiirini
work ş
branch kolu
settlement anlaşması
summit zirvesi
put koymaktadır
as olduğu
people halklar
gone bozuk
duo çift
starboard sancak
weather havanın
accepted alınan
wax balmumu
confection hazır
presented sunuldu
travelling gezen
time zamana
explored keşfedilmiş
has olması
consider önüne
house ev
contest yarışmayı
spent geçirdi
morse mors
sent gönderdi
appear çıkmaya
preventing durdurmak
tigers kaplanlar
help yardımı
saw gördü
naive saf
did yaptıkları
established kurmuştur
cherry kiraz
khan kağan
member üyeler
nick takma
defined tanımlanmıştır
was sağlandı
opened açılan
want istiyordu
especially bilhassa
that kitapta
by yoluyla
cini çini
within kapsamında
performed gerçekleştirilir
yol road
stadium stadyum
activity faaliyetlerine
inscriptions yazıtlarında
personnel elemanları
crucial hayati
crazy deli
appreciate takdir
disagreement ayrılıkları
companies şirketleri
knows bilir
provincial il
can bulunabilir
botanical botanik
international milletlerarası
exit çıkış
sections kesimleri
shape biçiminde
only yalnızca
door kapı
zoology kılıçgaga
borders sınırları
types türü
war savaşında
between arada
self kendine
times dönemleri
formation oluşum
understanding anlayışı
amount adet
just yalnızca
cause sebep
psychic parapsikolojik
organizations kuruluşlar
after ardından
serpents yılanların
thesis tezler
frequency sıklıkla
jun haz
history tarihi
loud çıkıyor
governance idaresine
caplin kaplin
url sini
square meydan
section bölüm
rides seferler
vicinity etrafında
mysticism tasavvuf
action faaliyeti
gray gri
whether gerek
cannon top
earthquakes depremlerin
indecisive kararsız
transformed dönüşür
channel hatları
audience izleyici
virtuous erdemli
persons kişiden
however lakin
landowner ağası
walking yürüyüş
methionine metiyonin
lieutenant yüzbaşı
birds kuşlar
full dolu
book kitabın
philosophy felsefe
from kaynaklanan
ireland iranda
whose kimin
provide sunmaktadır
close yakın
careful dikkatli
sea derya
again yine
giving vermeyi
statue heykel
name lidya
walls duvarları
mystic sufi
mr. beyi
around çevresindeki
west batının
giant devasa
city vilayeti
done yapıp
stays kalmaktadır
meaning anlamındaki
fields alanlarda
man adamı
dusen düşen
self kendinden
organizes düzenleyen
against aleyhine
started başlattığı
principality beylikleri
infantry piyade
placed yer
cereal tahıl
collected topladı
realm alanların
therapist doktor
voice seda
wore giydi
etc. vb
chain zinciri
novel romanın
population nüfusu
regions bölgelere
actor aktör
theory teorisine
separated ayrılırlar
decrease azalır
procure üretir
daytime gündüz
affection şefkat
forces kuvvetlerinin
necessary gerekli
library kütüphanesi
archway kemer
becoming geldikten
are etmekte
writes yazıyor
group grupla
repair tamir
hold tutmaya
architecture imar
news haber
bombardier topçusunun
turning dönüm
believed inanılır
lu lü
uses kullanması
harmful zararlı
songs şarkılar
issue konuda
madman deli
pieces parçalarının
sky kök
house evi
handbook rehberi
lessons dersleri
sees görüp
district bölgelerinin
energy erke
priory manastır
senate konsül
surrounding çevrilidir
joined katılır
gravity yerçekimi
fraternity cemiyet
duration süresince
countless sayısız
includes içermektedir
create ölü
crete girit
thusly böyle
dividing bölme
forth açığa
call çağrısı
in iç
want çeken
stringed yaylı
bazaar çarşı
peace huzur
agriculture tarıma
stable durağan
g ğ
church kilisesinin
painter ressamlar
pathfinder rehberi
complaint şikayet
understanding anlayışına
historians tarihçiler
result sonuca
protocol protokol
molecule molekül
poem şiirinde
selected seçti
portugal portekiz
defeat bozguna
district mahalle
taking alma
chief şerif
community toplulukların
done yaptıktan
relation ilişkiyi
league küme
weighted ağırlıklı
presented sunmuştur
but ancak
maximum azami
uzbek özbek
ceasefire ateşkes
wrote yazıldığı
owner sahibidir
interact etkileşime
transmitter telsiz
transformation dönüşümü
gig çalgılar
original asil
battles savaşları
seed tohum
compass alanların
creation eseri
faithful sadık
pray dua
caspian hazar
institutions kuruluşları
iii. iii
biology lösin
instruments çalgılar
literature edebiyatında
pointed belirttiği
swore ezeli
has gösterdiği
job işi
surgical cerrahi
problem mesele
properties özelliklerine
property mal
ratio oranının
unity birliğin
ireland irlanda
space mekân
entrance girişinde
same aynıdır
part yakası
body beden
empty-handed eli
administration idare
attempt teşebbüs
rare seyrek
representatives temsilciler
gliding kayma
regime rejimi
adopting benimseyen
use kullandıkları
ashore karaya
wetness nem
clinic klinik
sees görür
introduce sunar
music müziğe
eye gözü
university üniversiteye
bend edilmeye
events olaylara
artist sanatçı
formation oluşumlar
geographical coğrafi
jack aliyi
schools okullar
actress oyuncusu
is olduğunda
outside dışarıya
republic cumhuriyetinin
had geçirerek
after sonraki
region konum
tour turne
mechanic mekanik
porn porno
gravity çekim
crusades seferi
search arayan
countries ülkelerin
directorate müdürlüğü
firm şirketin
them onlardan
movements hareketlerin
programme programları
compare karşılaştırıldığında
theme konuyla
downloaded indirilen
birth d
angle açısı
noble soylu
penalty penaltı
average ortalaması
works çalışıyor
structure yapıda
opposite karşıt
escape kaçış
majority yoğunlukta
era dönemini
album albümleri
bed yatakları
associated ilişkilidir
domination hakimiyeti
front cephe
selling satan
surrounding çevre
creator kurucusu
rain yağış
lands topraklar
community topluluğunun
announced açıklanan
season bahar
lived yaşamış
like gibi
bosphorus boğazların
apology özür
ezra üzeyir
frequency sıklığı
mission görevler
are tutulur
purpose amaçlı
service servi
offers sunmaktadır
language dil
increase çıkmaya
exercise tören
digestive sindirim
class sınıfının
formed oluşturduğu
array diziye
easy kolay
attack saldırısına
idea görüş
secured alınmıştır
yol way
lyrics sözü
manzikert malazgirt
appellation isimlerin
viruses virüslerin
neutralizing etkisiz
center merkezî
started başlatan
difference farklar
cleaner süpürge
arrangements düzenlemeler
communities toplulukları
defenses savunur
sex cinsellik
relation bağlantı
written alınan
tradition gelenek
claim iddiaları
without almadan
argument konuda
exchange çevirdi
sweden isveç
writing yazarlığı
initiate göstermek
forces birliklerin
drama başardı
thread iplik
distance uzaklığı
currently halen
interaction etkileşim
himself kendisinin
elysium elysion
protection koruma
respiratory solunum
conquest fethinden
equal eşittir
symbols semboller
nomad göçebe
isolate izole
you sana
spade maça
command emir
centimeter cm
sasanid sasani
childhood çocukluk
farmer çiftçi
truth hakikat
provide sağlanmıştır
bash partili
states devletler
use kullanan
retreat çekilmeye
meeting toplanarak
radioactive radyoaktif
bringing getirerek
dead ölmüş
array dizinin
footballer futbolcu
system sisteme
censure eleştiri
area alanı
cousin kuzeni
edict fermanı
topics konularında
get almayı
prints izlerini
headed yönelen
courtyard avlu
person kişiden
smooth düzgün
paint boya
novel romanı
things şeylerin
administration idari
almost neredeyse
presented sunulmuştur
job görevi
define tanımlamak
escapes kaçar
done yaptıkları
fortune serveti
downward aşağı
teacher öğretmeni
producing üretiminde
toy oyuncak
candidacy adaylık
abuse kötüye
state eyalet
duties görevler
reverse tersi
regard riayet
projects projeleri
himself kendisi
be edilmeye
dome kubbenin
savage yaban
system sisteminde
independent bağımsızlık
regions kesimleri
fish balık
grammar dilbilgisi
all hepsinin
mountains dağların
spectacular muhteşem
act kanunun
survey çıkarmaya
temporal geçici
post yorum
income gelirleri
maintains sağlamaktadır
thus yani
into kazandırdı
given verilmesi
pure öz
music müziği
secret gizli
vicinity civarında
words sözcükleri
commander komutan
stage sahne
mitosis mitoz
low alçak
montenegro karadağ
trial deneme
described anlatılan
months aylar
ways yollarla
length boyu
impact etkisiyle
wall zar
doctors doktorlar
characteristics özelliklerine
changes değişimler
as olarak
existed rastlanmaktadır
mines maden
singer sanatçısı
strike darbenin
be olmasını
end bulmuştur
wanted istedi
entity varlığını
lithuania litvanya
loved sevilen
defects bozuklukları
told anlatılır
changing değiştirme
pile tüy
ion iyon
expansion yayılma
pleasure haz
planned planlanan
rewards ödüllerinde
material malzemesi
books kitapları
formed oluşturulmuştur
age çağ
desert tatlı
war muharebesi
mean anlamı
magyar macar
flame alev
fans taraftarlarının
performed oynanan
was di
before önceleri
doing yapan
parts bölümlerinde
works çalışmalarına
founded kurdular
authors yazarların
replacement yedek
not etmez
his çalışmalarının
prints izleri
grow görülen
interpret çevirdi
use kullanımının
form haliyle
explain açıklamak
disturb rahatsız
miniature minyatür
wars savaşlarında
command emri
cast dökme
constitution anayasanın
cell hücreye
damascus şama
western batılı
name isimdir
chemistry aldehitler
demonstrable gösterilebilir
watering sulama
evolution evrimin
has sahiptir
radius çapı
administrative idari
do etmenin
luxembourg lüksemburg
coast sahili
other öte
players oyuncuları
maritime denizcilik
reason sebebiyet
head tepe
young hürrem
found kurulması
peony şakayık
guerilla gerilla
satisfied memnun
effect etkileyen
synthetic sentetik
used alması
sea denizden
body vücudun
legal resmi
selected seçilen
hungry açlık
central merkezi
institution kurumları
romans romalılar
a λ
working çalışırken
incident kaza
seen gelebilir
some birisi
at noktasında
monument eser
year yılı
developed gelişmiştir
undergone girmiş
beyond öte
changing değişmesi
birth doğuşu
precipitations yağışlar
initiative başlatan
react tepkisini
strict otoriter
write yazmaya
law kanuni
mystic gizemli
topic konusu
persians persler
dual ikili
guns silahları
marriage evliliği
structure yapısını
america amerikaya
spices baharat
sympathizers taraftarlarının
idea yolunda
palestine filistin
appear çıkmasını
built kurulmasıyla
imply ima
channel kanalları
emotion duygu
jurisdiction yargı
very çok
genocide katliamı
took aldılar
argued olsalar
side tarafının
language dile
happen çıkmasına
world evreni
attacks edeceğini
term devreye
party parti
roots temelleri
pressures baskıları
moon ay
poisonous zehirli
suleiman süleyman
diaspora diasporasının
records kayıtlar
formed oluştuğunu
order emir
party tarafa
channel kanal
complexion renk
stones taşları
opinions fikirler
present günümüz
protected korunmuş
state halinde
districts ilçeler
side kısım
gave vererek
crooked eğri
event olay
suggestion tavsiye
procession alayı
manufactured üretilmiş
found bulundular
reach ulaşmak
accepted edilip
syria suriyede
atmosphere havaya
working çalışmasını
commanders komutanları
loser kaybeden
built yaptırdı
spontaneously kendiliğinden
syrinx sirinks
subtraction çıkarma
five beş
thought düşünen
marsh bataklık
clip klibi
wrought işlenmiş
german germen
mr efendi
sweet tatlı
fame adında
straits boğazların
minute dakika
period süreçler
seized geçirilen
sheep koyun
isle adayı
alumni mezun
underneath altının
experience tecrübe
crimp dalgası
emotions duygularını
protestant protestan
globe küre
regions kesimlerinde
district semtinde
album albümünü
tools malzemeleri
history tarihe
mite gene
affected etkiledi
planet gezegen
live hayatta
sustain maruz
area alanın
air hava
so kadar
h he
provides sağlamaktadır
whole tamamına
nations milletler
or ya
leader önderi
agreement antlaşma
school mektebinde
letter mektupta
aforementioned sözkonusu
cement çimento
obey boyun
important önemli
propound sürülmüştür
englishmen ingilizler
complete çıkmak
sacrifice kurban
evidence kanıtlar
everyone herkese
sized kaplayan
effects etkisini
support desteklediği
ownership mülkiyet
shape şeklindedir
annual yıllık
harmonious uyumlu
enlightenment aydınlatma
china çini
socrates sokrates
criticism eleştirisi
fifty elli
sample örneği
inland içlerine
nickel nikel
rapidly hızla
follow izleme
famous ünlü
kernel çekirdek
pursuit alanına
won kazandılar
surname özbek
distillate öz
hospital hastanesi
smell koku
time saat
crusade seferi
imperial imparatorluğunu
stadium stadı
big büyük
hand el
story öyküleri
party taraf
must olmalı
corporate kurumsal
demonstrate göstermek
sight önünde
poems şiirlerinin
joyful neşeli
koc koç
starting başlayan
eras çağlar
centered merkezli
cities iller
magazine dergi
theory teorisini
powers güçlerinin
concept terimi
voting oylama
part kısım
one tek
staying kalma
show göstermek
outside dışta
defending savunan
reach ulaşır
principle anlayışını
announced açıklamıştır
stands tribünü
goalkeeper kaleci
wife eş
indicate göstermek
taken alındı
lost kaybetmiştir
nerve sinir
territories topraklarda
class sınıfı
neighborhood çevre
shoot çekilen
italian italyan
narcotic uyuşturucu
stones taşlarla
theory kuramına
larger büyüğü
gets almaktadır
support takviye
was ediliyordu
ground sebep
inactive etkisiz
indicated belirtmiştir
death ölümünü
mister efendinin
by yaparak
movie filminin
festival festivalinde
states devletlerden
condition duruma
article maddesine
way yöne
soon geçmeden
jewish ibranice
erosion erozyon
celebration tören
resistance direnişi
committee kurul
sculptures heykelleri
sir efendi
nerve sınır
public gözü
coast sahile
relation ilişki
precautions önlemler
vote oyunda
tradition geleneğinin
love aşkın
films filmlerde
network çerçeve
garden bahçe
day günü
official resmi
much denli
happened meydana
self kendilerinin
army ordularının
played oynadı
increase artış
serbians sırplar
capital başkent
excess fazladır
while bulunurken
south güney
seize geçirilmesi
in yılında
shaped şeklinde
types çeşidi
pair çift
digital sayısal
direction yönünü
submarine denizaltı
cause sebebi
poet şiir
que bulunduğundan
ration oranları
avocet kılıçgaga
continued sürdürmektedir
mentioned bahsedilir
sura süredir
vital hayati
peace barışı
conservative muhafazakar
governance yönetimine
choice seçim
league lig
dame hatun
produced üretilir
based merkezli
resulted neden
technological teknolojik
around çevresine
vacation tatil
daemon çini
cigarette sigara
years yıldır
group grubunun
matter hususunda
dependent bağımlı
radiation radyasyon
thickness yoğunluk
deteriorate bozulması
work eseri
do açtı
campaign seferine
have kalmıştır
calories kalori
burn yak
developed oluşmuş
firstly öncelikle
imported ithal
published yayınladı
put sürmüşlerdir
bridle geminin
ace aş
nowadays günümüzdeki
influence etkinliği
hill tepe
mawlana mevlânâ
homogenous homojen
reaching varan
members üyeleri
eternal sonsuz
above yukarıdaki
peak zirveye
operation işletim
closed kapatıldı
result sonucunda
fear korku
anatomic anatomik
population halkları
fact öğeleri
website websitesi
traders tüccarlar
on konusundaki
appeal hitap
companies şirketler
clothing giyim
director direktörü
fabricate üretir
is sahiptir
ready hazır
retreat çekilmek
spoken konuşulur
this bunu
tell anlatmak
exterior dışta
typing yazarak
put koyar
wreck harap
leaving ayrılarak
phenomenon fenomen
etc vs
sweden isveçin
plant yetişen
consul konsül
entry girişinde
mentioned anılmaktadır
huge dev
counted sayılmaktadır
tower kule
floor katta
coupling kaplin
banner sancak
arabic arapça
revenues gelirleri
religious diyanet
observed görülen
using kullanılmaktadır
byzantium bizansın
communities topluluklarının
left bıraktığı
test deneme
coast kıyısındaki
escaped kaçan
fee ücret
etc. vs
bolsheviks bolşevikler
animals hayvanlar
rank rütbesi
worked çalıştığı
leukemia lösemi
not etmeden
town şehirlerde
known gelmiş
societies toplulukları
denomination adım
city ilin
basin havza
research araştırmalara
withdraw çekmeye
cannons toplar
aims amaçlar
constitution meşrutiyetin
change değişmesi
admission kabul
participated katıldığı
names isimler
was idi
steam buharı
state halindeki
failed başarısız
band grubudur
jordan ürdün
indicated belirtilen
sarcophagus lahit
move taşımak
league ligin
cut kat
guarantee güvence
through içinden
side yönüyle
continue sürer
movements akımlar
altai altay
campaign seferini
region bölgeden
gabriel cebrail
basic temelde
phenomenon olgu
changes değişiklikler
poet şiirin
used kullanarak
area alan
conscience inancını
muslim gayrimüslim
faith inançları
critiques eleştiriler
disclose göstermek
be bulunuyor
loony deli
differences ayrılıkları
godliness tanrısal
continue sürmektedir
place statüsü
redundant fazladır
aristocrat soylu
to tutar
during sürecinde
stratum yatakları
writing yazı
meditation meditasyon
beverages içki
animals hayvanların
conspiracy suikast
school tarzında
without etmeden
themselves kendilerinden
pleased memnun
novels romanlarında
continental kıtasının
humid nemli
has gelmiştir
under altındadır
agency kuruluşu
tools araçlarının
elements öğeler
counties bölgeler
height yüksekliği
territory bölgesinde
organized düzenlenir
dicky yakası
cause sebebiyet
if ederse
crimean kırım
barley arpa
circulation dolaşım
designed tasarlanmıştır
angle açı
her oyuncusu
poems şiirleri
food besin
range sahada
forms şekilleri
racial ırkları
names isimlerle
labour emek
time süreli
implementation yürürlüğe
directorship direktörlük
subject konuyu
withdrawal çekilme
cities şehirler
dome kubbe
not etmeyen
borders sınırlarının
linked bağlantılı
state devlete
english enerjisini
was sürüldü
concentration toplama
caravanserai kervansaray
used kullanılmış
these bunlar
rums rumların
fame ada
surface yüzeyde
people halkın
sections bölümleri
formed oluşturulmuş
airline havayolu
arm koy
situation hal
union birliğinin
explanation anlatım
is iş
status statü
day gününe
date tarihin
fate kader
grandfather dedesi
august ağustos
documentaries belgeseller
established kurmuş
lion arslan
time zamanda
movies filmlerde
gathered topladığı
waste atık
area bölge
who yapan
characteristics özelliklerini
serie serinin
people insanda
promotor promotör
prepare hazırlanan
troop taburu
environment ortamında
directory dizinin
east doğusu
shovel kürek
service hizmetine
denomination isimlerin
symptoms belirtileri
atmosphere atmosferinin
truth gerçek
conversation muhabbet
power iktidara
provide sağlamış
protect korumaya
arriving ulaşan
territory ülkelerin
blocs bloklar
directors yöneticiler
phoenix zümrüdüanka
or veya
nickname lakabı
give verecek
medic doktor
deduct çıkarmaya
biology metiyonin
dement deli
organization örgütlenme
auditing denetim
edge uç
get sağlanması
net ağ
tower kulesi
draw kuranın
up havaya
additive katkıları
heading başlık
rich bol
form yapısında
tank tankın
programme programını
lead kurşun
national ulusal
duration süresi
wanted istedikleri
legends efsaneler
program programın
kosovo kosova
canal kanal
satellite uydular
score puan
bird kuş
opened açıldı
appendage katkıları
gesture hareketle
trying uğraşan
sultanate saltanatın
proportion oranda
signs belirtileri
research araştırılması
etymology etimoloji
wikipedia vikipedinin
captain kaptan
literature edebiyatın
analogous andıran
great ulu
stories hikâyeleri
tribune tribünü
direction yönden
fired ateş
value değer
about alanında
gal kız
origin köken
far uzak
tropical tropikal
protests ayaklanmalar
religion dinlerin
region bölgelerde
level düzeyi
brought getirildi
usage kullanımına
supported destekledi
include içerdiği
sing okunması
lifetime yaşamda
seen görülür
divided bölünmüş
remain kalmıştı
interval süreliğine
production üretiminde
enemy düşman
prague prag
cookbook çıktı
speeches konuşmalar
expedition seferini
plains ovalar
unusual nadir
crazy mecnun
games oyunlar
become olmaktan
objects cisimlerin
gene genin
build atmıştır
ten ön
mines mayınlar
reform devriminden
plays oynanır
entered girmiştir
go deneme
dark karanlık
less-common seyrek
took alıyordu
reduction azalması
included bulunduğu
thousand bin
struggle mücadelenin
videos videoları
turned çevirdi
jupiter jüpiterin
name kadir
defined denir
energy enerji
revolution devrimini
dimension boyutu
text sözler
out dışına
say söylerler
mountain dağları
religion dinin
zone alanlar
source kaynağı
series dizilerinin
community cemiyetin
medieval ortaçağ
age çağına
series diziye
belt kemerini
sign iz
found kurmayı
municipality belediye
show işaret
exited çıkıyor
sky gök
resides yaşamaktadır
stream nehir
been edilmiş
center merkezde
reviews eleştiriler
them onları
type tip
stray kuyruklu
regular düzgün
accepted görmüştür
state devleti
italy italyanın
got ettikleri
mainly esasen
student öğrencisi
university üniversitesinden
truth doğruluk
civil çağdaş
mouth ağzından
round seferler
specified belirtilmiştir
cup kupayı
mosaic mozaikler
utopias ütopyalar
chance imkân
status durumunu
basically esnasında
rise çıkmaya
preparation hazırlık
spy casus
shooting çekimleri
comics romanlarında
the düzenlenen
mausoleum anıtkabir
properties özelliklerini
philosophy felsefesini
sees gördüğü
partial kısmi
mass kitle
percent yüzde
dimensional boyutlu
words sözler
extensive engin
gallows dar
analysing inceleyen
drugs ilaçların
lydia lidya
conditions koşullar
movements hareketler
waters suların
settlement yerleşmiştir
for için
publicize ilan
unification birleşmesinden
water suyu
shipment partili
soldier piyade
sliding kayma
times defalarca
this budur
participant katıldığı
plays oyunlarına
separation ayrılık
movement hareketler
types türler
crater krater
eurasian avrasya
born doğumlular
element unsur
thoughts düşünceler
land arazinin
vocal sesli
location konuma
name isminde
none hiçbir
knew tanıdığı
accept etmesiyle
greek rumlar
matter mesele
get alınmış
rest dinlenme
relativity görelilik
day gününde
pretty hayli
activity etkinliği
quail bıldırcın
poems şairleri
anatolia anadolunun
strategic stratejik
seeing görerek
require gerektiren
costly pahalı
section kesimi
contamination kirliliği
family ailesiyle
code kod
strict katı
resumed sürdüren
began başlaması
front cephesine
duty görevini
love sevgi
part katkıları
room odasına
port limanı
casting dökme
authorized yetkisi
halys kızılırmak
unique ender
oil petrol
ghazal gazel
pass geçirerek
maintain sağlamak
collecting toplama
target hedefi
fake sahte
obey riayet
stories öyküleri
charted çizdiği
three üç
incident olayın
became gelmişti
judge hakimi
usually genellikle
ownership mülkiyeti
channels kanalları
s sirinks
project projenin
result sonucu
's lardan
pass gittikçe
tank tankların
artificial sanal
rehab rehabilitasyon
holland hollanda
flick filmde
etching gravür
side yakasında
expedition seferine
establish oluşturması
lynx vaşak
physics fiziğin
consists ibarettir
hammam hamamı
army orduları
gravure gravür
creation eserin
deathly ölümcül
day bayramı
brother kardeşi
occupation işgalinden
program programında
congestion yoğunluk
found bulundu
left solunda
anymore artık
must olmalıdır
importance önemi
speeches konuşmaları
criticism eleştiri
undergoes girerek
boron bor
career kariyer
alone baş
telling anlatan
representative karakteristik
while sürerken
between arasında
lost kaybetti
spanish ispanyol
words sözcüklerin
monogram tuğrası
public halklarının
10th onuncu
industry endüstrisi
stage ortama
team takım
poet şiirini
opinions inancını
were kalmıştı
above üstüne
number sayının
spiritual ruhani
fall düştü
indoor kapalı
brings getirilir
wordless sözsüz
should edilmelidir
streptococcus streptokok
fascism faşizmi
that belirten
class sınıfın
god tanrıların
soils topraklarını
size boyut
saltworks tuzla
expected beklenen
events olaylardan
worship ibadet
struggle mücadeleyi
neutral tarafsız
substitute yedek
exemplar sembolü
born doğan
including kapsayan
male hüsamettin
accompanied eşlik
association kurumuna
quality kaliteli
announced ilan
spread yayılmış
critiques eleştirmenler
citadel hisar
takes alırlar
causes nedenleri
time süre
league liginde
orbit yörüngesinin
arrived ulaşmış
explain anlamaya
print baskı
gave yaptığı
that buda
village köy
included girmiştir
show gösterir
brigade tugayı
people kişiden
decoration süs
determine tanımlayan
school okulu
behind geride
night gece
topic konusunda
elite seçkin
growing büyüyen
side taraf
form biçimine
message mesaj
consider düşündüğü
codes kodları
served yaparlar
probe sondası
formation sağlanması
sensitive duyarlı
get etmeyi
spreading yayılan
church kilise
fire yangın
steam buhar
invasion istilası
activities etkinlikler
group grupta
success başarı
children evlat
mountains dağlarının
effect etkilemiştir
figure şekil
possibility olanakları
name wilhelm
game maç
hallows yadigârları
anarchist anarşist
river akarsu
frame çerçeve
neptun neptün
periods dönemlerinde
private özel
synonymous anlamlı
time sürece
plastic plastik
right tam
island adaya
deficiency yetersizliği
seventh yedinci
vice- yardımcılığı
islam islamda
agreement anlaşma
collision çarpışma
initiatives girişimleri
engine motoru
writer yazarın
discography diskografi
forename isimlerin
contribution katkı
mass kütlenin
meaning demek
friend arkadaş
branches dallarında
islamism islamiyetin
behavior hareketlerine
transport taşıma
shared ortaklaşa
equal eşit
evacuation tahliye
columns sütunların
duty görevine
see denizine
good iyi
states devletleri
works çalışır
behind ardında
popular sevilen
head başındaki
tribute anma
puzzle bulmaca
clear net
go giderken
happening oluşmasına
bringing getiren
registration kayıtlara
back geriye
breed üretir
properties özelliklere
own kendi
mostly çoğunlukla
in lerde
consciousness bilinci
shape biçim
services seferleri
aldehydes aldehitler
grandfather dede
goals golleri
languages dillerin
artist sanatçının
s lar
commission komisyonu
notes notlar
was saptanmıştır
declamation hitap
attack yapısında
applied uygulanır
paste hamur
help yardım
serious hayati
time zamandan
side taraftarları
thinker düşünür
movement hareket
demonstration gösterisi
sense boyut
including dâhil
mythology mitolojisi
buddhism budizmi
regularly devamlı
between aradaki
show gösteri
religions dinlerin
dangerous zararlı
knight süvari
atheism ateizm
motors motorları
observation gözlemler
slowly hafifçe
do etmesine
past geçmiş
iranian iranlı
punishment cezasına
hunter avcı
sphere alanların
of çıkmak
alaouite alevilik
period devrinde
flying uçan
textile dokuma
revolution devrim
publication yayınları
lost kayıp
antique antik
location mekân
discovered keşfedilmiş
era dönemleri
cells hücrelerin
built inşa
survive kalmış
interested ilgilendi
opinions görüşlerini
humanity insanlığın
importance öneme
purpose amacıyla
mediterranean akdeniz
keeping tutulması
mobility hareketlilik
took aldıkları
dickey yakası
commemoration anma
sharia şeriat
pioneer öncüsü
separating ayrılıkçı
incapability yetersizliği
left bırakarak
thing şeyin
proportion dağılımı
harmony uyumu
reserve yedek
mediate aracılığıyla
belt kemeri
nation ulus
plan planları
rebirth rönesans
gear vites
protein proteinin
hour saat
holder sahip
respectively sırası
list listesi
source kaynak
make oluşturarak
participating katılan
pornographic pornografik
topic konu
gunner topçusunun
thought düşünceyi
civil medeni
serial seri
brought getirmiş
realistic gerçekçi
island adayı
each birbirlerine
beginning başlamasıyla
bacteria bakterilerde
drawn çekilmiş
exercise göstermek
boost arttırmak
outer dış
mind akla
pioneering öncülük
independence bağımsızlıklarını
accept edilmesini
unsuccessful başarısız
directors direktörleri
since yana
frequent sık
west batıya
opened açılmış
advancement ilerlemesini
countries ülkelerinden
town şehir
enthusiast eleştirmenleri
photograph fotoğraf
creation eser
making yapılmaktadır
actually asıl
court mahkeme
sener şener
dream hayal
road karayolu
wall duvarı
effects unsurları
movements hareketlerinin
trademark marka
quintessence öz
started başladı
conditions koşulların
substances maddelerden
mohammadi muhammedi
was bulunmaktaydı
choice anlayışı
poet şair
occupied edilmesine
spilling dökülen
defeated mağlup
disappointed bozuk
committee komitesi
piece eseridir
represent temsil
partner ortak
resulted sonuçlandı
introduction tanıtım
obstacle engeller
that tutan
team takımına
touching temas
love sevgisi
standard sembolü
certain belirli
point noktasına
visit ziyarete
place mahal
find bulunarak
madrasah medrese
grain tahıl
jewishness yahudilikte
supported destekli
creator yaratan
parade gösteri
assay deneme
mostly çoğunlukta
appeared çıkardığı
attack etmektir
italians italyanlar
came çıkışından
first birincisi
cavalry atlı
state devletlerde
tract alanların
areas yerlerin
temporary kalıcı
relations ilişkilerin
started başlanan
etc vb
snow kar
shari'a şeriat
that o
sultan şah
dogs köpeklerin
trees ağaçları
journal derginin
already zaten
data verilere
victory zaferi
obtained sağlanmıştır
mansion köşkü
purpose amaçlar
energy enerjiye
remained kalmış
philosophical felsefi
plants bitkiler
origin asıllı
areas alanlarını
against karşısında
demolition imha
started başlamış
car araba
foundation vakıf
subject konuya
iran irana
sociology sosyoloji
heritage alel
state devlet
dangerous tehlikeli
country ülkesi
maybe belki
sources kaynaklarından
is edilmesini
arm kol
alevi alevilerin
cup kupasının
picture resimlerini
formation oluşumuna
killing öldürülmesi
law yasası
properties özellikleri
faith imanın
people halkı
involution boşluğu
geographic coğrafî
developments oluşumlar
covered kaplı
problem problemleri
recess dinlenme
worked çalıştığını
humanitarian insani
science bilimleri
aggressive saldırgan
sufficient yeteri
botanic botanik
ethnography etnografya
final finali
flapper eliyle
change değişimi
ecliptic tutulum
excessive aşırı
role rolünde
lydians lidyalılar
english ingilizce
seigniory beyliği
zone kesimleri
region bölge
atlantic atlantik
soils topraklar
association birliğin
creates yaratır
passes geçmektedir
ever giderek
magazine derginin
geography coğrafya
step basamak
buyer alıcı
name kudret
block engellemek
years yıllardır
conflict çatışma
fertilization döllenme
force kuvvet
anzac arıburnu
structure yapıyı
match maçına
organization bünyesinde
typhoid tifo
story öyküsü
periodical dergisine
summers yazlar
fancy süslü
brave gözü
on tarafta
usa abd
gibraltar cebelitarık
tournament turnuvanın
writing yazması
later sonra
idea görüşün
settled yerleşen
prophet peygamber
place nef
gens genleri
much ağırlıklı
armistice mondros
played canlandırdı
schools okulları
trees ağaçların
hearing işitme
apartments batıya
secretariat müdürlüğü
calorie kalori
is durumda
gas gazı
sibling kardeş
vegetation bitkilerin
commanded komutasındaki
castle kalesini
data verilerine
told söyledi
confederate müttefik
organizations kuruluşları
forgiveness af
hand elden
wall duvar
lyrics söz
is olmasıdır
directory yönetimi
theses tezler
when olunca
part parçası
karaca karacanın
caliph halife
footnotes dipnotlar
slave köle
taken alındığında
nonmetallic ametal
rotary döner
son evlat
peaceful barışçıl
expand yayılma
took almış
may alabilir
earthquake depremlerin
listed sıralanabilir
injured yaralı
started başlattı
keep korumak
incident olaylardan
document metni
exterior dışarı
done yapmış
annotation dipnotlar
stone taşı
soldier askere
improve artırmak
hand eliyle
kind türden
remained kaldı
explained anlatmıştır
possibly olasılıkla
sided çevrili
military tankları
house evinin
damaged bozuk
again tekrar
regular düzenli
rent kiralık
if olursa
ideas fikirlerini
written yazmış
mediterranean akdenizde
surname sergen
ever gelmiş
iron demirin
the konusu
unit ocağı
africa afrikaya
laws kanunlar
philosophies felsefenin
honour namus
threat göreve
dairy günlüğü
genocide soykırım
mutations mutasyonlar
planned planlı
firepower ateş
alone yalnızca
parapsychological parapsikolojik
observance riayet
fasting oruç
other diğeri
fully bütünüyle
property özelliğini
some takım
forming oluşması
over üst
tourist turist
indonesia endonezya
supply sağladığı
god tanrısı
pleasure zevk
photo fotoğrafı
madrasa medreseler
senate senato
studies çalışmalarının
tablet yazıtın
control kontrolünü
molybdenum molibden
quick hızlı
environment çevresi
electricity akımının
description anlatım
school fakültesi
ensure almayı
sufficient yeterli
separated ayrılmıştır
section kesiminde
dogs köpekler
christian hıristiyan
per gereğince
legendary efsane
biology transpozon
percentage oranları
major binbaşı
society topluma
public halklar
final finale
gray boz
cancer kanseri
holes delikleri
neglect ihmal
backup takviye
collaboration işbirliği
words sözlerini
themself kendine
sourced kaynaklı
mesopotamia mezopotamyada
studied gördü
scene sahne
borders sınırlar
location konumu
find bulmak
sections bölümlerinde
brown kahverengi
ordinary bayağı
treaty antlaşmasının
assigned atandı
madwoman deli
czech çek
contributions katkılarda
provided sağladı
pilgrimage haç
structure yapı
military askerî
layer tabaka
take geçtiğinde
's lerin
muslims müslümanlar
kurdish kürt
ways şekillerde
top üstü
catching çarpan
term terimin
line mısra
appearing çıkan
live yaşam
emblem sembolü
energy enerjiyi
written yazılır
draw kuranı
news haberini
footnote dipnot
grade aşaması
travelling yolculuk
permanent temelli
spain ispanya
mr bey
transport taşınması
told anlattı
port deliğin
meeting toplantıda
perforation deliğin
jobs işler
downloaded indirildi
squad alayı
generate oluşturur
area alanlar
vertical dikey
friend dostu
match maçta
capitalist kapitalist
write yazıyor
region bölgedeki
idea görüşe
direction yönünden
city kentin
regulations düzenlemeler
word kelimesi
be olduğunda
unifying birleşerek
name deoksiriboz
passage fırkası
beeswax balmumu
requiring gerektiren
terrain yerin
established kurulduğu
nowadays günümüze
word sözü
restoration restorasyon
who kim
by vasıtasıyla
servant kül
desert bozkır
evening akşam
maintenance bakıma
aristocrat asil
border sınır
around yakınında
of sunmuştur
theory teorisi
pris paris
edge köşe
defense savunma
began başladılar
protect koruması
quantum kuantum
decrease gelişiminde
section kısmında
string katar
mediterranea akdenizin
institution kurumuna
yourself öldürme
trace iz
populous kalabalık
people kişiler
natural tabiî
singer şarkıcısı
drink okyanusu
mosque camisi
unforgettable unutulmaz
universe evren
agriculture ziraat
form yapı
quite hayli
doctrine öğretileri
sector sektörün
gave verdikleri
refugee mülteci
auditions seçmeler
jon jön
naples napoli
officially resmen
flown uçan
c çaprazgaga
did olanların
tomb türbe
view görüşler
conception anlayışını
start başlarlar
organism organizmalar
oversea denizaşırı
captive esir
path yol
spiritual ruhsal
multiple çoklu
proof kanıt
south güneye
stage devreye
methods yöntemler
moses musa
nurse hemşire
activity faaliyet
russia rusyaya
nationals vatandaşları
kinetic kinetik
head kafa
stand kalmış
prison cezaevinde
stage sahneye
started başladığı
odd garip
bodily bedensel
revolutions devrimler
chromosomes kromozomlar
banish etse
achieve ulaşmak
did ettikleri
response cevabı
between aras
progressive yenilikçi
degree derece
power gücünü
shoot çekildi
above üzerinde
communication iletişim
connection bağı
hold tuttu
attend katıldı
is mevcuttur
lost kaybeden
masonic masonik
century yüzyılda
principle ilkesine
slightly hafifçe
named verdiği
effortless yapısını
psychoanalysis psikanaliz
senator milletvekilleri
confederates müttefikler
forbidden yasaktır
anatolia anadoluya
sentenced mahkûm
womb rahmi
ground yere
shape şekilde
ground noktaya
celebrated kutlanır
synonym eş
repute ada
spawn döndükten
actors oyuncular
renaissance rönesans
talent yeteneğine
murder öldürülmesi
farewell veda
works çalışmasında
gaster mide
geology jeoloji
pole kutbu
become oluştuğu
christians hıristiyanlar
time saatlerinde
argument tartışmaları
absolutely mutlaka
pronunciation okunuşu
word kelimesinin
miss kız
facilities tesisleri
development gelişiminde
lakes tatlı
siblings kardeşler
symbols simgeler
grade dereceden
legion alay
elements elementler
happened yaşanmış
faith inancını
sweden isveçte
cay çay
splitting bölünmesi
deoxyribose deoksiriboz
pasha paşaya
experience yaşamaktadır
provocation tahrik
with birlikte
byzantium bizans
division tümeni
deal ilgilenen
shoot çektiği
items öğelerin
house evini
front yüzünde
rule kural
council kurulu
restrained tutulan
council konsey
frequently sıklıkla
date tarihine
wine şarap
voice seslerine
commentary eleştiri
record kayda
specified belirlenmiş
u.s.s.r. sscb
economy ekonomisinin
sems şems
denotation adım
incur tutuldu
action hareket
universe evrenin
moniker adında
domestic evcil
md dr
lawsuit dava
population nüfus
conspicuous çarpan
brought getirilmiş
applied uygulamalı
story masal
milestone taşı
match maçı
picture resimleri
jenny kız
edges kenarları
qualify nitelendirilen
parts parçaları
by ederek
side tarafta
reasons sebeplerden
optics optik
player oyuncu
is yapmaktadır
club kulübün
regions bölgelerini
casualties yaralı
agreement sözleşmesi
friends arkadaş
battalion taburu
can gelebilir
subjects konulara
group grubudur
occur oluşabilir
forces güçlerin
treasury hazine
operate çalışırlar
feeling duyu
furnace ocağı
said diyordu
imagination hayal
sound sesi
eclipse tutulma
maximum maksimum
presidency başkanlığına
orn örn
care ilgisini
infestation istilası
bosphorus boğazına
says söyler
live yaşar
leadership başkanlığında
u.s.a. abd
star yıldızı
shape şekillerde
forrest ormanı
response karşılık
consciousness bilinç
advance ilerlemiş
level derecesi
psychic psişik
actions hareketleri
englishmen ingilizlerin
contest yarışması
open açıktır
give verirler
then sonra
tariqa tarikat
smiling gülen
virus virüsler
creations eserler
belgium belçika
nacre sedef
act yasası
work eseridir
if olsalar
gave tanınması
technique teknikleri
audience seyirci
divided ayrılmış
field alanlarında
ottomans osmanlıların
conditions şartlarda
lake göl
modernity uygarlığı
hate nefret
warfare harp
got topladı
trials denemeleri
samani samanî
revolutionist devrimci
aladdin alaeddin
end sonu
authority otorite
anonymous anonim
hospital hastane
working inşaatı
written yazılı
dance dans
slaughter kesimlerde
organised düzenledi
context bağlamında
law yasa
thought düşünme
compose ederler
liked gördü
layered katlı
data verileri
fast hızlı
date tarihte
command emriyle
known tanınan
inside içeri
age çağın
biruni bîrûnî
number sayısının
hebrew ibranice
ruled yönetilen
read okunur
pork domuz
area alanının
named adlı
parliamentarian milletvekillerinin
collected toplanmıştır
episode bölümler
representatives temsilcileri
intendant müdürü
shown gösterildi
official resmen
occur görülmektedir
of yoksun
brazil brezilyanın
mainly temelde
anarchists anarşistler
sports sporu
molecule molekülleri
order sırası
published yayınlanan
structure yapının
maths matematik
some kısım
area parçalarının
died ölür
heading geçmesi
actor oyuncunun
forces gücüne
took atılan
vehicles araçlar
academic akademik
seize koydu
climate iklimin
operation harekat
despite halde
has taşıyan
epics destanlar
games oyunlarında
stay kalmaya
heard duyan
nice hoş
city kenti
style tarz
to a
flour un
archway kemeri
account sebep
person kişi
roads yollarının
states açıklar
gulf körfezi
hijri hicri
care özen
bulgarian bulgar
prussia prusya
which hangi
collapse çöküş
number rakam
arcade çarşı
dish yemek
right hakkı
military ordusu
sale satış
de fa
serbian sırplar
brought getiren
success başarılar
brothers kardeşler
used kullanılırlar
avert çevirdi
ceremony töreninde
economy ekonominin
part bölüm
ichthyology ihtiyoloji
change değişime
agriculture tarım
intensity yoğunluk
rules kurallarını
reasons nedenleri
executed yapılmış
number sayısına
dam baraj
sharp keskin
economical ekonomik
to olduğuna
studies çalışmaların
lower aşağı
took aldı
islamic islamî
council kurul
technical teknik
sea denizi
travel seyahat
around çevrede
relationship ilişki
tired yorgun
acting oyunculuk
sudden ani
counsel konseyinin
that bunun
international uluslararası
by sayesinde
education eğitime
describe tasvir
idea düşüncesi
enter girmesiyle
part kısmında
morocco fas
member üye
created yaratmıştır
round yuvarlak
morea mora
azerbaijan azerbaycan
ceremony tören
privilege yetkileri
elected seçilmiş
turning çeviri
actor oyuncu
dominant hâkim
politics iktidarın
character karakterinin
thought sanılmaktadır
castle kalesi
woman kadını
money para
speaking kullanılmaktadır
persian iranî
went gittiler
adherent taraftarları
races ırkları
deep-rooted köklü
turn defa
men adamları
knows tanıyan
abide kalmış
earning kazanmaya
killed öldürüldü
dissertation deneme
wish istek
data veriler
territory bölgeden
name adının
like seven
turn dönüm
console konsül
press baskı
asserted savunuyordu
doing ediyor
atmosphere atmosfere
behaviour davranışı
vote veto
kurdish kürtlere
energy enerjisinin
way tarzında
shepard çoban
advancing ilerleyen
celled hücreli
dream rüya
subsequent izleyen
collision çarpma
perfect mükemmel
customs gümrük
integrated bağlanmış
song şarkısıyla
take edilmeye
service hizmete
ally ittifakı
changed geçtiği
drawn çizilen
performed oynamıştır
pact paktı
end sonlarında
afford göze
probable muhtemel
combination bileşimi
exhibited sergilenmektedir
public halk
use kullanılarak
legislation yürürlüğe
sign sembolü
directing yönetiminin
block taşını
most çoğunu
stating belirterek
collection toplama
amount miktarı
movement hareketin
period döneminde
angle açısından
sentence cezasına
combining birleştiren
matches maçları
probably olasılıkla
seas denizler
work eserini
present eder
objective tarafsız
publishing yayınlanan
sideline taç
workers işçiler
diameter çap
spring ilkbahar
written yazıldığı
ottoman osmanlı
found kurma
agreement ittifak
works eserlerinden
seize almak
meaning oğuz
settlement yerleşme
turned geçtiği
through aracılığıyla
works yapıtları
women kadınlarda
northwest kuzeybatı
excavation kazılar
government idaresi
published yayınladığı
was olduğunu
christening vaftiz
southwest güneybatı
administrator müdürü
triangle üçgen
grease yağ
most çoğunda
female dişi
general genelinde
shaped biçimli
congress kongresi
ensured olana
declare açan
before önce
great olağanüstü
poets şiirlerinde
admiration beğeni
near yakınlarında
covered çevrili
necessary zorunlu
injury yara
science bilimlerin
found buldu
to edecek
arms kolları
corporation kurumunun
sponsor koruyucu
theories teoriler
some birtakım
academics akademisyenler
topics konuları
automotive otomotiv
sect mezhep
fully tam
observed gözlemlenen
awards ödülleri
virus virüsü
national millî
kagan kağan
south güneyinde
education eğitimi
english ingilizler
section madde
sovereignty egemenliğine
sura suresinin
was alındı
studied okuyan
flight uçuş
after sonra
series dizideki
share pay
v and
majority çoğunun
years yılların
father babanın
demand ihtiyacını
list listesinde
substances maddelerin
war savaşı
move hareketle
public açık
his kararını
independence bağımsızlığı
games maçlarda
accuracy doğruluk
shot çekti
shams şems
provinces illeri
platanus çınar
decisive kararlı
exist yaşadı
many sürü
novels romanları
family ailenin
control denetimi
ed editorial
violence şiddet
usage kullanıldığı
will vasiyet
commander-in-chief başkomutan
figure şekillerde
relationship ilişkisini
life hayatın
reason nedeni
developments gelişmeler
society toplumu
wild yaban
experimental deneysel
mineral madeni
one adet
chaos hababam
isolation izole
governor vali
usa united
transition geçiş
action eylemi
dormitory yurt
semi yarı
where yerde
group ekibi
modification değişiklikler
is konumundadır
purpose amaçları
epidemic yaygındır
time müddet
atlantic atlas
atmosphere atmosferi
entity varlığına
service hizmeti
like gibidir
returns döner
faith inancı
aircraft uçak
state devletinin
based temelli
liberation kurtuluş
war harp
happened yaşanmıştır
picked seçilmiş
top zirveye
successes başarıları
fans hayranları
tissue ağ
rights haklarına
intercontinental kıtalararası
brought getirilen
butterfly kelebek
regular normal
sample örneklerinden
subject sebep
's li
situation durumda
like sever
book kitapta
made oluşturdu
dialog diyalog
universities üniversitesine
admirable makbule
know bilen
organize düzenlenir
movement harekâtı
hungry aç
shiism alevilik
property mülkiyeti
elephant fil
aga ağa
airmanship havacılık
prohibits yasaklar
affected uğrayan
colouring renk
term terimi
situation durum
one kimsenin
structuring yapılanma
government hükümetinin
riot isyanı
subject konu
asexual eşeysiz
palace sarayın
archeology arkeoloji
for dönük
referred anılmaktadır
hair saç
lady bayan
word sözcüğünden
soft yumuşak
occupation işgali
europe avrupa
prepared hazırlanan
lass kız
rite ayin
tour dönüşü
shah şah
practice pratik
k kiropraktik
observable gözlemlenebilir
calling çağrı
review inceleme
never hiç
character karakteri
include dahil
caliph halifesi
principle ilkeleri
heavy ağır
reputation ada
planet gezegenin
together biraraya
structure yapıları
evolution evrim
grade derece
marxism marksizmin
happened gerçekleşti
iceberg buzdağı
members üyelerine
bruise yara
finland finlandiya
enter girmesini
ground zemin
house evine
album albüm
bacterial bakteri
space alanların
conserved muhafaza
case hususunda
defending savunuyordu
greek yunanca
depression bozukluğu
reader okur
half yarı
with eşliğinde
bukhari buharı
attitude tutumu
obey uymak
brittain britanya
control kontrolü
do yapması
federation federasyonu
fast oruç
album albümden
system düzen
stroke vuruş
likely olası
structure yapısına
ear kulak
capture alınması
player oyuncunun
alanine alanın
behaviour davranışlar
formation oluşumunu
sovereignty egemenliğini
transportation ulaşımı
wizard büyücü
conquer geçirmek
rumour rivayete
represent eder
regions bölgelerine
presidium daimi
inside içlerine
race soy
cabin kamarası
leucine lösin
unit birimleri
photograph fotoğraflar
integument zar
scaled ölçekli
started başlanmıştır
entry giriş
find bulduğu
process süreçler
handcart çekçek
months aydan
remarkable çarpıcı
capitalism kapitalizm
theory kuramı
explosion patlaması
dislocation kayma
defeated yenildi
glucagon glukagon
connected bağlandı
sympathizer taraftarları
archive geçmişi
rumelia rumeliye
membership üyelik
band orkestra
card kart
organism organizma
distance uzaklık
text yazısı
eye gözüyle
epistemology etimoloji
biology alel
parliamentarian milletvekili
un bm
season sezonunda
sister kız
prepared hazırlamıştır
modality şekillerde
constantine konstantin
emotions duygular
policy politikasının
honorary fahri
they ederler
phagocyte bıldırcın
masterpiece yapıtı
games maçlar
defended savundu
of ini
hands-on uygulamalı
names adlarını
situation durumun
poets şairler
rain yağışlar
hareem harem
lady hatun
essentially esasen
rome romaya
process sürecinin
telephone telefonu
tale masal
youth gençler
dominant etkili
objects nesnelerin
gradually aşamalı
credo inancını
represents simgeleyen
crackers deli
abilities yetenekleri
separated ayrılabilir
altogether tamamını
framework çerçeve
periodicity frekans
warrior savaşçı
progressing ilerleyen
observation gözlem
unique özgün
critics eleştirmenler
some kimileri
line hat
later sonradan
yellow sarı
plant santrali
gave vermiş
geometry paralelkenar
he ediyordu
done yaptı
take almasını
independent özgür
collect toplayan
importance önem
literature edebiyata
ban yasak
exiting çıkan
detailed detaylı
sorted sıralanabilir
pole direk
enterprises şirketler
waiting bekleyen
caribbean karayip
composed yazılmış
gravitational kütleçekimsel
no red
selection seçilim
chess filminin
hydraulic hidrolik
sultan sultanın
marrow öz
transmitter verici
saloon salon
kick vuruş
from den
wet olsa
particles parçacıklar
korea korede
understand bile
duties görevleri
propagated yayılmıştır
denotation ada
anarchist anarşistler
shoot atan
showed gösterdi
temperature sıcaklık
published basılan
genres türlerinde
movie film
soldier askeri
considered sayılabilecek
syllables hece
fabric dokuma
group topluluğu
is dur
speed hızının
relatively kıyasla
have geçirerek
allow edecek
unemployment işsizlik
afghan afgan
human insanda
shown gösterilmiştir
commander komutanı
years yaşında
quickly hızla
protective müdafaai
surname pitt
stop olmaya
stages türler
middle orta
power kuvvetinin
name tahir
investigation araştırmalar
educational eğitimin
bridge köprü
albums albümleri
require gerekmektedir
ways yolları
defining tanımlamak
nanny çoban
colorful renkli
determination belirlenmesi
said söylerken
conquest fetih
both hem
scale birim
artillery topçusunun
physics fiziği
mosaic mozaik
occasion sebep
unconditionally kayıtsız
statue statüsünde
time sefere
your tur
is durumdadır
olive zeytin
when ettiğinde
acting canlandıran
by yapılarak
them onların
groups gruplar
ask aşk
literary edebî
reason nedenle
chance imkânı
cities şehirlerinden
legend efsaneye
hunting av
developed gelişmiş
unified birleşmesi
museum müzesi
geological jeolojik
advertisement ilanından
languages dillerinde
letters harfleri
figure şekilleri
introduced hazırladığı
economic maddi
investigate araştırmak
principle ilkesi
direction yön
attachment bağlanma
zone yöresi
thing şeyden
argentina arjantin
repute isimlerin
textbook ders
noble asıl
long uzun
chinese çinliler
wrong bozuk
contest yarışmaya
officer subay
foresee öngören
feelings duygular
g gramisidin
belief imanın
mushrooms mantarlar
unfortunately yazık
introduction tarihçesi
circular yuvarlak
lake golünü
manifest göstermek
reality gerçeği
supreme ulu
appeared gösterdi
fairy peri
talaat talat
prevent önlemek
medico doktor
corner köşe
decent oğuz
table tablo
strain ırkları
or yoksa
evident evinde
containing bulunduran
opposition karşıtı
some bazıları
community cemiyet
vocal sözlü
gift hediye
education öğretim
banned edildi
succession hilafet
degree derecesi
passed geçmiştir
film filmde
peninsula yarımadasının
give verilecek
range sağlarlar
light ışığına
continue kalmış
save korumak
once olduktan
other er
complex kompleksi
investigation incelemeler
call çağrı
depend tabi
themselves aralarında
ulcer yara
comes gelmektedir
nations halkları
death ölüm
display göstermek
different ayrı
stoning recm
winter kışlar
twig dalında
byzantine bizansın
entered girdiği
situations durumlarda
gay eşcinsel
including içerdiği
diplomatic diplomatik
point puan
series serisi
happened yaşandı
surface yüzey
had geçirdiği
insist ısrar
that bundan
civilization uygarlığı
explaining açıklayan
prosperity refah
damage zarar
rental araba
sense duyu
until değin
blind kör
science bilimi
research araştırmaların
general genelde
points noktalar
contacted kurmuştur
mayans mayalar
their etmeleri
form biçim
quarter çeyrek
published yayınlandı
described tanımlanmıştır
burlesque burlesk
diameter çaplı
hand elinden
settlement antlaşmasıyla
collected toplanarak
action aksiyon
dome kubbeyi
leaves bırakır
help yardıma
chief reisi
torah tevrat
advantage üstünlük
room odasında
doubt şüphe
mention bahseder
execution idam
difference farklılık
main başlıca
exile sürgün
parts parçalarını
tablets yazıtları
numbered sayıdaki
way yolunu
period periyodu
hawk şahin
president başkanının
characteristics karakteristik
piece tane
syllable hece
telephone telefon
found tespit
operations işlemleri
poem şiir
pain acı
interested ilgilenen
tank tankı
wanted istediler
they aldıkları
clinical klinik
region bölgesidir
comment değerlendirilir
repeatedly defalarca
gone gitti
vision gözüyle
began başlamıştır
build kurulmasına
expert uzmanı
category kategori
director müdür
belong mensup
historical tarihi
developed geliştirmiş
army ordusu
early başında
plan plana
acceptance kabulünden
denouncement eleştiri
aviation havacılık
performed canlandırılmış
taking alınması
lutfi lütfi
board tahta
extinct tükenmiş
music müziğinin
bombardment bombardıman
established kurulmuş
gone çıktığını
gymnastics jimnastik
musics müzikleri
kingdom kraliyet
composed düzenlediği
denomination mezhep
shoot çekti
pedigree soy
chemistry alkil
reached ulaşmıştır
site sitesi
distinctive karakteristik
exercise idman
doomed geçirdi
events olanlara
art sanatın
automobile otomobil
name yezid
about hakkına
ukrainian ukrayna
technic şekline
efforts çabaları
title ada
humour mizah
offshoot dalında
impressed etkileyecek
bolt kaçış
float çıkarılan
partially kısmen
gendarme jandarma
anatolia anadoluyu
administrative yönetimsel
fertilizers gübre
watch izlediği
only salt
later sonraları
situation hâle
criticism eleştirel
cashew kaju
trail iz
sample örnek
maya mayalarda
structures yapılardan
goddess tanrıçaları
clothing beden
regions bölgeleri
etchings gravür
alliance ittifakı
gap aralık
law kanunu
scope alanların
stricture eleştiri
stranger yabancı
one birinde
permission izni
mental zihinsel
sam şam
block blok
take alır
republic cumhuriyeti
essay deneme
closeness yakınlığı
influenced etkilemiştir
members üyelerinden
child çocuk
generation kuşak
improvement geliştirilmesi
palestine filistinde
pact antlaşması
goes gider
this bunun
therefore dolayısıyla
determinant etkenler
immunity bağışıklık
belgrade belgrad
business konuda
kids çocuklara
demand isteği
wise şekillerde
ethnography olmamıştır
curtain perde
response yanıt
together beraber
letters mektupları
differences farklılıkları
go gider
half yarısı
doc doktor
piece parça
individual bireyin
hand elle
mass kütlesinin
hard sert
homework dersi
cells hücreleri
theory kuram
forces kuvvetlerin
exposed maruz
folk ırkları
school okulunu
activity faaliyetler
seljuk selçuklu
approaches yaklaşımlar
governments devletleri
corporation şirketi
arab arap
trend akımının
consecutively arda
revelation vahiy
building inşaatı
uprisings isyanlar
fkf planck
dawn belirtir
why niçin
proportional orantılı
belief inançları
inadequacy yetersizliği
bailiffs icra
meningitis menenjit
freedom özgür
distorted bozuk
give verdiğini
problems sorunlar
dream hayali
video videoları
esoteric ezoterik
appointment tayin
situation durumdan
soldier asker
means anlamı
serb sırp
kirghiz kırgız
affect etkileyecek
baby bebek
love âşık
total toplam
porn pornografi
proteins proteinlerin
documents metinleri
languages dillerden
collected toplanır
island adasında
all birden
strip şeridi
serbian sırpça
alpine alp
infinite sonsuz
fight savaşına
mansion konağı
care dikkate
houses gösteren
moment anı
padishah padişahın
connected bağlanmış
stadium stadyumu
central merkezine
immediately ardı
pyramids piramitin
species türlerinde
national nasyonal
secularism laiklik
buildings yapılar
regime rejim
works işleyen
life yaşamının
primitive ilksel
embarked girişti
territory toprağın
talks konuşmalar
increased artan
into ellerine
day gün
publication ilanı
column sütun
lisbon lizbon
never asla
history tarihinin
persuaded ikna
action hareketi
where nerede
distillation öz
food yemek
concrete somut
known tanınmış
leaving ayrılma
ad ilanı
known dikkat
section kesimlerde
working işleyen
vapour buharı
concern ilgisi
talks konuşması
terrestrial dünyaya
fold kat
file dosya
science bilim
remote uzaktan
guns silahlar
electron elektron
topic konuda
jersey forma
besides ziyade
age reşit
purpose amaçla
volume hacim
pass geçer
turkish türk
countries ülkelerindeki
unifying birleştiren
idea düşüncesini
fishes balıklarda
green yeşil
annoyance edici
balkans balkanlarda
provide sağlarlar
candela kandela
besides sıra
snowball kartopu
inducement sebep
like benzeri
boundaries sınırlarının
area alandaki
rebellion isyanı
above üstünde
mixture karışımı
veli velinin
corporation işletme
religion din
expensive pahalı
mecca mekke
any hiçbir
changed dönüşmüştür
postal posta
bay köyü
deprived yoksun
list listelerde
finance finans
stair basamak
joseph yusuf
modification değişiklik
tension gerilim
marriage evlenme
fired ateşli
order emiri
amphora amfora
conquer geçirerek
cog diş
dali dalí
shooting çekilmeye
eliminated bertaraf
knew biliyordu
states eyaletler
republics cumhuriyetler
madrasah medresesi
community cemaat
winner kazanan
evidence göstermek
player oyuncuların
sequences dizileri
sycamore çınar
disintegration dağılma
fire ateş
impossible olmadığı
developing gelişmekte
penetration nüfuz
they ettiler
knowledges bilgiler
laughing gülen
processed işlenmiştir
coming geldikten
price ücret
realize gerçekleştirmek
found attığı
know bile
diversity çeşitliliği
judaism musevilik
surface yüzünde
lingo dillerin
resign istifa
directory rehberi
treaties anlaşmaları
power iktidarda
politician siyasetçiler
draw çizdiği
recommended önerdiği
spot yerlerini
can edebilecek
method yöntem
championship şampiyonasında
vehicle araç
viewpoint açısını
armor zırh
counterfeit sahte
collapsed yıkıldı
more fazla
railway demiryolu
mercury merkürün
malaysia malezya
erosion erozyonu
critical kritik
that şöyle
wind rüzgâr
sometimes bazen
lost kaybettiği
elected seçilmiştir
spots noktalar
area alana
belief dinine
laws yasaların
want istediğini
diffusion yayılmaya
task görevine
occupied el
layer katlı
winner galip
member üyeleri
goal hedefi
gave verdiği
animal hayvan
meaning anlamında
deputy milletvekili
works eserlerinde
sacked atıldı
imperial imparatorluğunda
give verebilir
line şeridi
bulgaria bulgaristan
automatic otomatik
made yaptı
honour şeref
minutes dakika
this şu
parliament meclisinin
stayed kalmıştır
engines motorları
concept kavramı
additional takviye
authority nüfuz
said dediği
published çıkardı
regression çekilme
gulf körfez
seen görülmektedir
applications uygulamaları
way yolu
recent günümüz
ways yollar
chapter bölümde
directing yönetmenliğini
horses atlar
magazine dergisinde
local yerli
put koyduğu
direction yönündeki
conversation görüşme
others diğerlerinin
ideas düşüncelerini
ione iyon
candidate adayı
tied bağlandı
proving deneme
asset varlığının
structures yapılarda
declined reddetti
pitch alanından
n λ
turkey uludağ
death ölümünden
settling yerleşme
biology biyolojinin
corn mısır
fenerbahce fenerbahçeli
earning kazanması
prepared düzenlenmiş
disorder bozukluk
reaches ulaşır
who kimin
sea denizler
single singleı
planet gezegendir
male erkek
rod çubuk
writing yazıya
as adıyla
another gene
self kendi
districts bölgelerinden
party partiler
agreement anlaşmaları
as hâlinde
alawite alevi
from üzerinden
roof çatısı
not olmayan
because çünkü
nagorno dağlık
unit işleri
supremacy hakimiyeti
celebrated kutlanan
extremely aşırı
land ülkelerin
participation katılmaya
public umumi
now an
north kuzey
split bölündü
some bazı
medium ortama
proverbs atasözlerinde
union birliğin
life yaşamda
generous ekrem
gent erkeğin
organised düzenlenir
supreme güçlerin
action harekete
macedonia makedonya
succeed başardı
cabinet hükûmet
brave yiğit
reward ödülüne
gave vermiştir
homeland vatan
istanbul istanbuldan
cause neden
quite iyice
chick kız
central santrali
game maçın
reach çıkmak
school okul
sword kılıç
european avrupalı
connected bağlı
took almıştır
steppe bozkır
lawyer avukat
standing ayakta
egypt mısırdaki
found bulmuştur
be olmaları
eliminations elemeleri
recorded çekti
happening oluşturulması
two ikisini
branch şube
coming gelmesi
name ismin
persia pers
behavior davranışı
mathematics matematik
smoke duman
administration idaresinde
train tren
segment kesim
legal adli
force gücüne
circumcision sünnet
bioethics biyoetik
armenian ermeni
president başbakan
just adil
dough hamur
release çıkaran
istanbul istanbulu
area alanların
constructor kuranı
driven sürülen
inscription yazıtının
france fransanın
south güneyden
fungi mantarlar
played çalınır
continued sürdü
wound yara
failed uğrar
plan tasarısı
peace sulh
bonny hoş
poets şairleri
girl kız
han hana
rarely nadiren
bulletin dergisine
sending göndererek
hairy neşeli
moniker isimlerin
fugitive kaçak
fossil fosil
ends sonlarına
offensive taarruza
paintings resimler
lassie kız
political siyasi
stadium stat
bureaucrat müdürü
right düzgün
population halkın
ball topun
turning dönerek
effect etkilenen
valuable değerli
grave mezarı
japan japon
fan taraftarı
qualified nitelikli
capacity hacim
officials yetkilileri
fall düşmesi
relative akraba
introduced sunulan
pray kılan
coasts kıyılarına
schooling öğrenim
problems sıkıntılar
transportation nakliye
school medrese
works çalışmalarından
roles roller
selves kendilerinden
be olan
excitement heyecan
named adlandırılır
check şahin
germany almanya
ratio oranı
education ilim
done edildiğini
contains içermektedir
center merkezlerinden
molecules molekülleri
there oraya
decay bozulması
intervention müdahale
collective ortak
doors kapıları
choices seçimler
dept derinliği
executive yürütme
homes evlerde
manage çevirdi
background özgeçmiş
actors oyuncuları
numbers sayıların
sector sektörü
parliament parlamentonun
presidents başkanları
establish kurma
gods tanrıların
shaped biçiminde
divine ilah
apprehension anlayışına
medical tıbbî
determines belirlediği
any hiç
winter kışı
mass kitlesel
method tarzında
keep kalmış
operating işletim
liable olası
about anlatan
islam islâm
inscription yazıtın
albanian arnavut
door kapısı
grammar gramer
album albümünden
connect bağlar
density yoğunlukta
crude ham
bathhouse hamamı
item öğe
happens gerçekleşir
area alanlarını
fight dövüş
stick çubuk
hinduism hindu
until dek
movement hareketlerin
long sürece
founders kurucuları
writings yazılar
any herhangi
went gidip
opposite karşıtı
named denilen
mongolians moğollar
outlook bakış
china çin
representatives milletvekilleri
bicycle bisiklet
aim amacı
buzzard şahin
stadium stada
secular laik
undergo geçiren
country ülkeden
mine madeni
circuit devre
rest kalan
organisms organizmaların
viruses virüsleri
bough dalında
death ölümünün
external diş
thermal termal
seen bakıldığında
going gitmesi
classification sınıflandırması
night akşam
party partisinin
gravity kütleçekim
usual olağan
islam islamiyet
court divanı
forecast hava
pencil kalem
province sahası
bourgeois burjuva
trolley çekçek
people halkının
reason gerekçesiyle
places yerlerinden
settlement yapılanma
falcon şahin
front cephenin
killing öldürme
spread yayılmaya
trip gezi
starts yıldızlar
progress terakki
continuing devamlı
creation oluşturma
goblet kadehi
western batı
published çıkaran
giving verilmesi
considerable hayli
forced bıraktı
comfortable rahat
members üyelerinin
drop damla
will verecek
american amerikan
agamic eşeysiz
carrier taşıyıcı
effect etkisini
madrassas medreseler
need ihtiyacını
necessary gereken
treat görmesi
created yaratan
ottoman osmanlılar
sovereign padişah
imperialism emperyalizm
arrive çıkma
touche tuş
kemal kemalin
hole deliğin
lists listeleri
netherlands hollanda
respect saygı
information bilgilere
overland karadan
slavic slav
seen görüldüğü
p. p
member organı
status statüsünde
join katılması
management yönetimine
dominant hakimdir
crypt ilgili
shield zırh
working çalışıyordu
playing oynadığı
damascus şam
uzeyir üzeyir
continue devam
shore kıyıları
support desteği
place yere
empire imparatorluğuna
added katılmış
base temelini
mesopotamia mezopotamya
e.g. üvey
management yönetimini
relationships ilişkiye
absolutely kesinlikle
row sıraya
case dava
attack taarruz
required zorunlu
pen kalem
coast kıyısında
license lisans
community topluluğu
traveled gezen
female kadınlarda
explosive mayın
rebellion isyan
heard duydu
seen geçmektedir
passing pas
work eserlerin
aperture deliğin
lens mercek
queen kraliçesi
start başladığı
picked alınıp
their onların
lord ağası
rotate dönmesi
adult ergen
hiatus aradan
investigation araştırılması
zone bölgedir
as şöyle
amateur amatör
knowledge bilgisi
speech konuşması
moved taşınan
remains kalıntılar
labor emek
map haritası
towards yolunda
spoken konuşan
art sanatı
illness hastalığı
manufacture üretir
legal meşru
become hâline
peace barışın
death ölüme
federation federasyon
trend akımlar
opened açan
incorrect yanlış
chosen seçti
version versiyonu
subtle ince
cause düştüğü
master ustası
unknown bilinmemektedir
people insanın
script senaryo
baby yavru
tax vergi
each birinde
land sahipleri
soviet sovyetler
discussion tartışmalara
beyond ötesi
departed yola
lands topraklara
fashion moda
boundless engin
voting seçme
resist koyan
water suları
played çalan
beech kayın
grew büyüdü
land kara
caa amerikadaki
devil şeytan
neck boyun
decide belirlenir
produced üretilmiş
min dk
strait boğaz
fest festivali
concord uyum
possibility olanak
country ülkesidir
information bilgiler
district mahallesi
increase arttığı
cup kupası
added eklenen
innocent saf
money parası
twelve oniki
matches maçlar
engineering mühendislik
appear çıkmasına
nucleotide nükleotit
given verilen
dealer tüccar
physics monatomik
elder ederler
opinions görüşleri
man adamları
career kariyeri
organizations örgütleri
beauty güzellik
said denilen
matter konuda
education maarif
dry kuru
prevent önüne
implement geçirmiştir
may mayıs
confederation konfederasyon
noble necip
passed geçirilen
figure figürü
evolution evrimi
deliberate mahsusa
born doğduğu
ancestors ataları
subtract çıkarması
return dönerken
media organları
company şirket
contrary aksine
picture tablo
backing takviye
turkey türkiyenin
used kullanıldığı
struggle mücadelesi
publishers yayınevi
subscription katkıları
introduction giriş
teacher hocası
end yıkıldı
school medresesi
illicit kaçak
have bulunmak
start başlangıcı
ethnical etnik
near yakınlığı
living canlıların
added eklenmiştir
remembered anılmaya
production eserin
songs parçalarını
counting sayan
pipeline borusu
bobcat vaşak
institutions kurumlar
man adamın
point çevirdi
period döneme
study işlenmiştir
information bilgileri
israel israilin
education öğrenimi
products ürünlerin
many birçoğu
getting kazanması
himself bizzat
get çekmiştir
governments devletlerinde
legitimised meşru
copyright telif
stay etse
now anki
facade cephesi
gate kapısının
separable ayrılabilir
opening açılması
winning kazanması
tanks tankların
during sırasında
closing kapatılması
methods yöntemleri
over üzerine
dialects lehçeleri
bay körfezi
istanbul istanbula
shores kıyılarında
empire imparatorluğunda
revolution devrimi
perform çıktıktan
awards ödüller
representation sembolü
assistant yardımcılığı
occur çıkmaktadır
champion şampiyon
required gerekli
disease hastalığı
virginal kızlık
economy ekonomide
losses kayıplar
behaviour davranışları
succeeded ulaşması
kinds çeşit
capitals başkentleri
stroke tarzında
deputy vekili
depth derinden
municipality belediyesi
bolivia bolivya
became oluşmuş
people uluslar
civil inşaat
sia şia
solid sağlam
is ediyor
way yola
righteous salih
conditions şartları
force kuvvetinin
second ikinci
work işin
contain içerir
can olabilirler
positioning konumu
genes genlerin
ceremonial tören
serve hizmetine
comparatively nispeten
publishes yayınlar
built kurduğu
training eğitim
forces kuvvetlerine
worked çalıştı
approval onay
university üniversitesi
described nitelendirilen
days günlerde
comprehension anlayış
included dahil
event hadise
cult inancını
state hale
refused reddetti
whole bütün
cotton pamuk
height boylu
standard standart
his onun
control güvence
players oyuncular
non-metal ametal
had olsaydı
cellular hücreli
end sonunu
through geçerek
ottomans osmanlılar
heating ısınma
india hindistanda
illness hastalığına
fenerbahce fenerbahçede
supporting tuttuğu
space boşluk
dowry başlık
lake golü
tools aletleri
views görüşlerini
belonging mensup
ethnic etnik
doors kapının
organisms organizmalar
cell hücresi
incorrect hatalı
pig domuz
channel kanalı
environment çevresine
manco manço
die ölür
summer yaz
tower hisarı
basics temelleri
step atılan
affected etkilenen
receives çeker
latter ikincisi
meaning hüsamettin
study ders
sunnah sünnet
completely tamamen
singular tekil
kurdistan kürdistan
announce bildirdi
composition bileşimi
egyptian mısırlılar
name cevdet
named isminde
judicial hukuki
which çıkaran
president cumhurbaşkanı
landowner sahipleri
evidence tanık
decision kararıyla
images görüntüleri
book kitabında
unique eşsiz
macro makro
recession gerileme
front cephesinin
term teriminin
cretan girit
appellation ada
end tarafa
sociology sosyolojisi
authorship yazarlığı
couplet beyit
european ülkesinde
orbit yörünge
world dünyası
zulfikar zülfikar
came gelmiş
launch sürülen
accept olsalar
drug ilaç
thusly öyle
pass geçmesi
denote göstermek
be ol
sea deniz
crowd kitle
translations çevirileri
information enformasyon
continue sürecek
organisms canlılarda
is alır
opposite muhalefeti
congregation cemaat
shots çekimleri
viewer seyirci
behavior davranışlar
biotite biyotit
revenues gelirler
rife yaygındır
aroma ortama
statement ifadesini
distance uzaklıkta
weapons silahlar
government yönetimin
of ayının
shipyard tersane
done edilir
other öbür
execution icra
class dersi
region bölgelere
services hizmetleri
soil toprağı
were vardı
eye gözlü
special özel
situated konumundadır
provinces iller
matter konudaki
design tasarısı
wanted isterken
appreciation takdir
places yerlerin
gather topladı
ruler hükümdara
decision kararı
governance yönetime
states eyaletleri
changes değiştiren
increase arttırılması
uzbekistan özbekistan
equivalent düzeyinde
representation etmesine
played oynamaya
said söylediği
crossbill çaprazgaga
touch taç
listened kulak
palestine filistine
southwestern güneybatı
kill öldürür
leftist sol
stop mani
sports sporları
tracking takip
development geliştirilmesi
said dedi
critics eleştirmenleri
significance öneme
character niteliği
wanted istediğini
ended bulan
order düzen
obtain edilmesini
emperor imparator
team takımıyla
science biliminin
will irade
period dönemi
to şekilde
says söylemesi
poems şiirler
organ organı
quit ayrıldı
advanced ileri
ship gemisi
ice buz
reproduction çoğalma
prince prens
weird garip
work yapıtı
heaven cennet
through aracılığı
location konumda
arguments iddialar
staff kurmay
increases artar
uranium uranyum
eventual nihai
autumn sonbahar
went gittiği
fraction kesimlerde
half yarım
front cephesindeki
calculation hesap
accepted benimsedi
state eyaletler
advice tavsiye
attacks saldırıları
agreement anlaşmayı
issue sayının
budha buda
be olmuştur
noun ada
ratio oran
did olmalarına
letters harfler
by olarak
religious dindar
gist öz
emirate emiri
's lere
staff takımıyla
selected seçme
abandon terk
by tarafında
activities faaliyetler
disordered bozuk
optic optik
eyes gözler
lingual dilsel
level derecede
feasible olası
established yerleşti
movement hareketinin
differences farklılık
electric elektrik
founded kurdu
month ayda
neck yakası
signs izleri
grizzly boz
park parkı
be olmaktan
brasil brezilyanın
university üniversite
criticism eleştirilere
loss kaybına
independence istiklâl
known bilinen
on üstüne
transit geçiş
working çalışan
kitchen mutfak
them onlara
faith iman
wheeled tekerlekli
efficient verimli
dialogue muhabbet
possession sahipliği
armenians ermeniler
dictionary sözlük
abstract soyut
ceramic seramik
proverb atasözü
land karaya
his hayatını
term çağının
light ışığın
post mektupta
information bilgi
say görmüştür
theater tiyatro
whisk süpürge
thought düşünceler
tour turnesi
kinds türlerinin
spelling okunuşu
organized organize
sayings atasözlerinde
media basın
festival şenlik
distress sıkıntılar
beloved sevgilisi
principle ilkesini
politics siyaseti
animated canlandırılan
age çağında
taken atılan
field sahada
wand asa
tangible somut
match maçları
mould şekillerde
advance ilerleme
sleep kalmış
recognized tanındı
school okuluna
wench kız
theory teorisinin
takes sürmektedir
enough yeterince
behaviors davranışları
give verilmesini
intensity şiddeti
cicerone rehberi
circular dairesel
formed oluştu
depict göstermek
studies çalışmalarıyla
acceptance onayı
third üçe
ottoman osmanlıya
program programı
suddenly birden
truth gerçeği
unity birliğinden
island adasına
perhaps belki
vineyard bağları
warsaw varşova
noon öğleden
command komutasındaki
gift armağan
define tanımlayan
soil toprakta
achievement eserin
politics siyasete
status statüsü
talent yeteneğini
forces güçlerinin
match maçında
game oyun
terrorist terör
working çalışarak
existing mevcut
view görüntüsü
procedure yöntemi
birds kuşların
shah şahin
officer görevli
mentioned atılmıştır
features özelliklerinin
snake yılan
similar andıran
around çevrelerinde
actress oyuncu
pace adım
feeling hissi
brought getirir
rocket füze
region bölümde
blast patlaması
academy akademisi
campaign kampanyası
saline tuzla
birth doğumlular
coach direktör
but olmakla
americans amerikalılar
state hali
style dönemine
authorized yetkili
largest geniş
developed geliştirilmiştir
memorial anıtı
till kadar
era devrin
dockyard tersane
carve açar
descendants soyundan
have almaktadır
still hala
tail kuyruk
main esas
remains kalır
studied okudu
government iktidarı
attempt girişimi
delegates temsilciler
christianity hıristiyanlık
armenians ermenilerin
leader lider
seized geçirdi
owns sahiptir
video görüntü
linguistic dilsel
chromosomes kromozomların
want istemesi
relevant alakalı
city şehrin
credible inanılır
agents maddeleri
suggested önerilen
comprehensive kapsamlı
double çifte
ornament süs
position unvânı
weighted kütleli
amadeo istanbuldan
connection bağlantı
indicator göstergesi
physic fiziki
dates tarihlerde
be olması
humanity insanlık
pitch sahada
covers kapsar
county ilçesine
numerical sayısal
sen şen
cathedral katedrali
intellectual düşünsel
god hakkı
designed tasarlanmış
ambit ortama
government iktidar
showing göstererek
wash erozyon
s oynanan
creation eserlerin
addition ek
poet ozan
intervention müdahalesi
agency organı
shaped şekil
replaced yerini
atheists ateistler
belt kemer
country yurt
ongoing süren
developing gelişmesi
toxic zehirli
thema teması
oguz oğuz
lamina zar
coloured renkli
flood sel
reciprocation karşılığı
minority azınlık
others diğerleri
director yönetmenliğini
periods dönemler
administration yönetim
told söyleyen
logistic lojistik
point noktada
done yapılmıştır
bosporus boğaziçi
language diline
hiroshima hiroşima
language dillerin
mullah molla
performed canlandırdığı
start çıkışı
seljuks selçukluları
identity kimliği
umayyad emevî
state durumdan
these şunlardır
beyond ötesinde
campaign sefer
artillery topçu
contact temas
poem şairin
state hâline
reason nedenini
become gelirler
gone gitmiştir
production üretimi
sculpture heykeli
legend destan
prophet peygamberi
consented razı
going giden
governing yöneten
set kurmuş
play oynamaya
classes sınırlarında
reactions yankı
field alanlarda
consecutively üst
also hem
head baş
to payı
white beyaz
nearby civarında
forecast tahmin
series serinin
digestion sindirim
sagas destanlar
re- tekrar
portrait portresi
times zaman
life hayatının
help yardımıyla
town ilçelerinde
what ne
registered kayıtlı
divine tanrısal
duty görevinden
balkans balkanlara
doing ederek
assault hücum
piece parçası
clapper dillerin
empire imparatorluğunu
thereby dolayısıyla
planets gezegenlerin
sulphur kükürt
activity etkinlikleri
tied bağlanmış
alcohol alkol
mentioned belirtilen
assyria asur
mood havanın
outer diş
started açılmış
trend akımın
treaty antlaşmasıyla
time vakit
eurasia avrasya
women kadınların
countries ülkesinde
need ihtiyaç
effort eserin
study okumak
rare nadir
killing ölümüne
modality tarzında
chief reisin
lightening yıldırım
month ayında
immigrant göçmenler
ethic ahlaki
mixed karışık
sovereign hükümdar
started başlamışlardır
goal golle
characteristics özellikleri
language dilde
saying sözünü
sphere alanı
disintegration dağılması
parent velinin
agency aşağıdaki
purpose amacını
boundary sınırlarına
skin zar
nazis naziler
wood odun
leaders gelenleri
city şehirlerde
retreat çekilmesi
aristocrats soylular
empire imparatorluğunun
this bunda
details noktalar
movement hareketleri
sixth altıncı
journey yolculuk
shape şekline
editing düzenlemeleri
evidences kanıtlar
specialties özellikleriyle
respiration solunum
superiority üstünlük
some kimi
opinion görüşü
organise organize
institution kurumunun
home evine
brand marka
was aldı
monography monografi
bright aydınlık
block bloklar
as şeklindedir
be olmasının
conflicts çatışmaları
by bazında
region bölgesi
disagreement anlaşmazlık
sphere küre
workout deneme
worked işlenmiş
revolution devrimin
zoology bombus
when edince
existence ortadan
kurds kürtlere
meaning geliyordu
stage aşamasında
eagle kartalı
data veri
erosion erozyona
doctor hekim
understood anlaşılmıştır
spoken konuşulmaktadır
lion aslan
jersey formasıyla
prevention engelleme
bas baş
dissident muhalif
reasons nedenlerden
gain kat
interest çevrede
dominance üstünlüğü
graduation mezun
kurdish kürtlerin
population nüfusunun
leader kağan
affairs işlerine
week haftada
home evinde
goals göller
doing edeceğini
mongolia moğolistan
alphabet harfi
field alanının
disposal bertaraf
citizens vatandaşların
understand anlamak
bark geminin
ruins kalıntılar
repeat tekrar
obtain elde
get alıcı
find görmektedir
reproduction üreme
powerful güçlü
france fransayı
prison deliğin
durable dayanıklı
blessed sait
non-muslim gayrimüslim
related alakalı
conditions koşullarında
organs organlarının
units birliklerini
thought düşünüyordu
symbolize simgeler
self kendisinden
writers yazarlar
riots ayaklanmalar
piece parçaları
concept olgusu
council konseyinin
feature özellikler
causation sebep
jazz caz
years yıllardan
shiite şiilik
socialism sosyalizmi
product ürünü
property varlık
prospective olası
wild vahşi
marker belirteç
discovery icat
electromagnetic elektromanyetik
matches maçlarda
lira lirası
criminal suçlu
total toplamı
appreciation beğeni
verses ayet
danger tehlikesi
picture filmde
supply karşılamak
on üstünde
idea düşüncelerini
blow vuruş
brasil brezilya
dominance hâkimiyeti
final finalde
marbling ebru
way yoluyla
with ile
side tarafındaki
can verebilir
said denen
specialities özelliklerinden
livings canlıların
seen görüldü
east doğuda
allayed bastırıldı
movie filmin
shows göstermektedir
aspect yönüyle
language dilini
appeared oluşmuştur
building geliştirme
technique tekniği
bosnia bosna
table tablosu
organized düzenleyen
substantive adım
a birer
squad manga
given verdiler
diggings kazılar
alchemy simya
forest orman
bowl taşın
typhus tifo
asia asyada
pool havuzu
savvy bile
colony sömürge
nature tabiat
skin deri
past önceki
signifying simgeleyen
defense savunması
management yönetime
japan japonyada
launch çıkarması
government hükümdara
characteristics özelliklere
music havası
resist karşı
is etmektedir
coalition birleşme
apertures delikleri
today güne
try çalıştığı
uses kullanır
thus fizikçi
territories topraklarında
reactor reaktör
models modelleri
infantry yaya
lambda λ
epic efsaneye
tales hikâyeler
colour renkte
field alanından
unavoidable kaçınılmaz
built yaptırdığı
usage kullanımının
trousseau çeyiz
buildings yapılardan
there bulunmaktaydı
changed değişen
come gelenler
argue savunmak
austria avusturyanın
yours sizin
working çalışmasında
interaction etkileşime
vent deliğin
development oluşumunu
medulla öz
naked çıplak
amounts miktarlarda
described tasvir
attack saldırıya
destroyed yok
adopt benimseyen
ultraviolet kızılötesi
astronomers gökbilimciler
attraction etkinlik
manner tarzında
increase artırmak
separated ayrıldı
kurds kürtleri
intension yoğunluk
body vücutta
plant bitkileri
close yakındır
losses kayıpları
reasons sebeplerle
registration kayıt
acid asit
opening açılan
thoughts düşünceleri
shows göstermiştir
mysterious gizemli
representative temsili
provinces ilde
bans yasaklar
used kullanılırdı
achievement kazanması
pressure basınç
enclose çevrilmiş
identified tanımlamıştır
change değişiklik
resolution kararıyla
attendance katılım
fiddle keman
words kelimelerinin
america amerikanın
years yıllarında
culture kültürüne
fascism faşizm
property özellik
attempts girişimleri
field sahasında
except hariç
entering girip
much hayli
legend efsanesi
cuban kübalı
deeply derinden
present günümüzdeki
prevalent yaygındır
to etmesini
be olmalarına
beak gaga
elements unsurları
belief inanç
cup kupasını
showed çıkardı
crimea kırım
do partili
extensions uzantısı
bus otobüsleri
sura sürede
universities üniversitelerde
succeeded imza
ages çağda
financial mali
city kentte
orange portakal
monuments yazıtları
clerk müdürü
aspect yönü
further iyice
variety çeşitlilik
who atan
spent geçirmiş
singers şarkıcılar
appellation adında
era çağı
period devir
nearly yaklaşık
egypt mısırı
origins kökenleri
with beraberinde
entity öz
intense yoğun
if işe
happy şen
location yerini
scattering dağılma
symbol simgeler
left sol
electrical elektrikli
making yapması
areas alanlarına
mother anne
taken çekilen
aegean ege
mothers anneler
winning kazanmış
separate çıkmak
words harfler
politics siyaset
glossary sözlüğü
professional profesyonel
removed kaldırıldı
cells hücrelerde
warming ısınma
economy ekonomisine
effectiveness etkinliği
lesson dersi
leaf yaprak
zionism siyonizm
thinks düşünmektedir
maid kız
consistency yoğunluk
producer yapımcısı
aim suretiyle
continued etmeleri
remembered anılan
language dilinin
size beden
launched sürülen
end sonuna
landed çıkarmıştır
attacked saldırılar
father babası
players oyuncuların
attribute niteliği
management yönetimi
fields alanlarına
giant dev
have geçirir
supply ikmal
human insanı
tactical taktik
kind çeşit
catholics katolik
occurs oluştuğu
demography demografi
hurt yara
points noktaları
period dönemin
ritual törensel
speech konuşmaları
within içerisindeki
supporter taraftarı
remained kalma
get sağlayan
cup kupa
printed basılan
mother anna
distant uzak
mountains dağlar
author yazar
treaty antlaşmanın
worthwhile faydalı
brought getirilmiştir
reach ulaşması
idea görüşüne
using kullanan
thermal termik
conviction inancını
khan hanı
subject konudaki
house evin
admiral beğeni
bosphorus boğaziçi
institutional kurumsal
space uzay
works eserlerde
domination hakimiyet
try deneme
sources kaynaklarda
medallion madalyası
told anlatılan
categories kategorilerde
must zorundadır
man adam
violin keman
succeeded sağladı
asked bulundular
progression ilerleme
impressed etkilenmiştir
rome roma
triple üçlü
buy satın
union cemiyeti
some bölümü
brother kardeşinin
went çıktığında
books kitaplar
designation isimlerin
increasing artan
curb geminin
important önemlisi
breast göğüs
view görüşe
medal madalyası
brought getirilerek
spoken kullanılan
is olduğuna
be olmaya
galaxy galaksilerin
basilica bazilika
street cadde
turn sıra
split bölünmesi
protection müdafaai
newspaper gazetesinde
aluminium alüminyum
gaining kazanması
square meydanı
supposed sanılmaktadır
proper düzgün
center merkezine
spirit ruhu
piece eserde
states devletlerinde
switzerland isviçre
forward öne
island ada
rex hükümdara
built yapılmıştı
encouragement teşvik
khan ḳaġan
sensation duygu
show çıkarması
ritual ayin
determined belirlenmiş
use kullanımı
density yoğunluk
judge hüküm
minister nazırı
present şimdiki
letter mektubu
administration yönetimin
hat şapka
weight ağırlığı
relatives akrabaları
plant bitki
need ihtiyacı
government yönetime
berlin berlinde
socialism sosyalizm
tennis tenis
based bazlı
democrat demokrat
resisting koyan
fame adım
territory arazinin
fund bulmak
comment yorum
west batıdan
tremendous muazzam
before evvel
formation kuruluşundan
issue sorunların
pyramid piramitin
city şehirden
known taşımıştır
güney south
potential potansiyeli
vampire vampir
infestation istila
there bulunmakta
factor unsuru
moment anda
gulf körfezine
statistics istatistik
statistics iktisat
career kariyerinin
request isteği
merge birleşme
patronize himayesine
used kullanılarak
space kısmında
operation operasyon
mysticism mistisizm
science bilimin
force ocağının
yarn iplik
development gelişme
thin ince
mass kütle
blow patlaması
men erkeklerde
sea dalgası
thing şey
communities toplumsal
published yayımlanmıştır
presidency cumhurbaşkanlığı
movements hareketlerini
arrow yay
creations eserlerinden
otherwise yandan
free hür
film zar
leagues ligler
treaty anlaşma
diwani divanı
holds tutmaktadır
foe düşman
level düzeyde
name isimlerin
shiites şiiler
herself kendisine
authority yetkileri
depose tahttan
egyptians mısırlılar
lava lav
gold altın
factories fabrikaları
wave dalgası
members üyelerin
branch dallarında
bay koy
noun ışığına
constant sürekli
settled yerleşmiştir
axis ekseni
physicist fizikçi
increased arttı
refuge kalmış
wounded yaralı
comment eleştiri
clear açık
predicted beklenen
liquid sıvı
hot sıcak
structure yapısında
symbols sembolü
france fransada
series dizinin
lower alt
mug kupa
soldiers askerleri
bogdan boğdan
international uluslar
punishment cezası
england ingilterede
support destekledi
financial maddi
kuwait kuveyt
often sık
author yazan
arc yay
countries ülkeler
viewing izlenimi
size büyüklüğü
parlement meclisi
world alem
beneficial yararlı
mexico meksika
concept terimin
shape şeklini
also yanı
proceeded ilerlemiş
fertilisation döllenme
situation işin
secondary ikincil
gods tanrılar
common bayağı
structure yapıya
mountainous dağlık
met görüştü
location konum
hairy tüylü
damage tahrip
forms biçimleri
meeting toplanması
credence inancını
humpback kemerini
winners kazanan
vizier vezir
american amerikalı
goodness öz
description tasviri
angle açısını
makes yapan
on üzerine
key tuş
started doğmuştur
related bağlantılı
metallic madeni
terrible korkunç
positive pozitif
primary öncelikli
supplying karşılayan
responses tepkiler
overseas denizaşırı
uk ingiltereye
subjects konularında
view görüşüne
walls duvarlar
volcanic volkanik
title başlığı
period devre
some kesim
family ailesine
system sistemdir
polities ülkelere
harm zarar
attention dikkat
illnesses hastalıklar
many birçok
findings bulgular
different farklıdır
footballers futbolcular
resources kaynaklarına
transported taşınan
conditions koşulları
happened gerçekleşen
ken bile
memorial anısına
nose burun
created oluşturmuş
butter yağ
factory fabrikası
states devletlerin
capillary kılcal
canadian kanadalı
frequency frekans
legal kanuni
example örn
forbidden memnu
azerbaijani azeri
southwest güneybatıda
even hâlde
again gene
currents akımlar
resulting sonuçlanan
production üreme
language dildir
leader liderler
understood anlaşılan
departments bölümleri
defined tanımlanan
known anılır
expansion genişlemesi
return dönüşü
century çağında
hard zor
assign atar
diffusive yaygındır
way şekildedir
qualifying elemeleri
ottoman dönemi
abu ebu
father babasını
roman roma
him kendisini
medicine ilaçlar
in kentinde
get kazanılan
made oluşturulan
thought felsefesi
bolshevik bolşevik
increased çıkarıldı
family aile
be dolayı
polyphony sesli
contribute bulunmak
wall zarı
distance uzakta
little küçük
provided sağlamıştır
said söylemiş
saloon salonu
gun silah
sources yatakları
range alanların
homogeneous homojen
newspaper gazete
games oyunlarına
career kariyerine
preside eder
finds bulur
gem parça
prince şehzade
magazine dergisi
name orhun
sultan sultanı
fleet filo
non-verbal sözsüz
baghdad bağdat
poems şiirlerinde
holes deliklerin
if durumlarda
institution kuruluşu
railways yolları
support desteklenen
reformed düzenlenmiş
brings getirir
jack erkeğin
import ithalat
work çalışmasını
portuguese portekizce
enzymes enzimler
inorganic inorganik
club kulübe
seeing görüp
establish kurmak
county ilçe
writing yazma
geometrical geometrik
possibility imkân
artistic sanatsal
do etme
retired emekli
area alanını
manufacturing üretiminin
variable değişken
person kişileri
came gelmiştir
fashion tarzında
part kesim
illness hastalık
northwest kuzeybatıda
issue basım
units birliklerin
useful yarar
left bırakıp
applications uygulamalar
war savaşının
provide temin
production üretim
cuba kübalı
slogan sloganı
dawn şafak
botany botanik
abandoning terk
untamed yabani
wait kalmış
some bazılarının
zone kuşağı
condition şart
covered örtülü
state eyaleti
six altı
deterioration bozulması
food yiyecek
these bunları
raise çıkarmak
application uygulamaya
tradition geleneğinde
logo amblemi
bow boyun
success başarıyı
shite şii
arise doğmasına
dice zar
geographic tabiî
time periyodu
sighted gören
announced duyurdu
primary birincil
gesture jest
disrespectfully gerekçesiyle
b.c. mö
part kesimlerde
rotation dönmesi
entering girmesi
military subayı
is şöyledir
mark marka
sports finali
indeed gerçekten
inside içerisinde
changing değiştiren
accurate hassas
mother valide
began girişti
you sen
rules kurallarına
theater tiyatrosunda
uprising ayaklanması
outer dışta
to etmesi
ghazi gazi
between aralarında
scale ölçüde
mentioned anılmıştır
intestine bağırsak
reforms devrimler
bind bağlar
dished bozuk
christian hristiyan
apologize özür
theme teması
director müdürü
officer memur
died öldü
majority çoğunluğunun
declared açıkladı
alphabet alfabesi
for adına
government hükümete
objects öğeler
looking görünüşü
resident ikamet
name yahudilik
did yaparlar
starts başlarlar
following izleyen
grammer gramer
suggested sürmüşlerdir
region bölgedir
formed oluşmuş
was olduğunun
animated canlandırdı
front önünden
dispersed dağınık
tell anlatılır
coast kıyısı
buildings yapılarda
wash erozyona
seeker sondası
particular belirli
opponent rakip
possession mülkiyet
sit oturduğu
ideas fikirler
indicating belirten
republic cumhuriyetinde
golden altın
expose göstermek
authorities yetkilileri
obtained etmişti
wide genelinde
converted çevrilmiştir
genetic genetik
elective seçilmiş
neighborhood mahalle
forces birliklerini
when yaparken
nation toplumu
dialect ağız
houses evlerde
everything şeyin
match maç
result sonuç
kitchen mutfağı
present bulunması
outside ötesine
table çizelgesi
caliphate halifelik
legendary efsanevi
cosmogony kozmogoni
believed inanılan
guidebook rehberi
prepared hazırladığı
sense his
created yarattı
supreme yüce
spirit ruh
decides belirler
county ilçesi
rate oranı
muawiyah muaviye
eid bayram
supportive takviye
nation halkının
leftovers kalıntılar
to çalışmak
greatly fazlasıyla
bow yay
mind zihin
people halkına
infrastructure yapısının
donor verici
birth doğum
fishery balıkçılık
intestines bağırsak
biased yanlısı
in içine
regime rejimin
poem şiiri
tells anlatmaktadır
current mevcut
me ben
counted sayılabilir
affecting etkileyen
cause açar
continued sürdürmüştür
directing yürüten
parley konuşur
strongly kuvvetle
object nesnenin
science ilim
forces kuvvetlerini
playing oynayan
giving veriyordu
origin kökenlidir
philosopher filozoflar
environment çevre
defining tanımlayan
and ile
concerts konserler
transition geçişi
starvation açlık
riddle bulmaca
obtained edindi
do sağlanır
medal nişanı
combat mücadeleye
power güç
epistle mektupta
song şarkısı
fever ateşli
genetic kalıtsal
location konumunda
adem âdem
order emrini
time zamanın
i l
carbonate karbonat
stars yıldızları
symbols sembolleri
construction yapım
brightness parlaklığı
temperature ısı
love aşkı
before geçmeden
occur çıkınca
meeting görüşme
cut yara
siyah black
opened açtı
relation bağı
radio telsiz
economy ekonomisini
new yeni
defending savunmuştur
fight mücadele
faith inancına
basis temeli
count sayısı
began başladı
now şimdiki
major büyüğü
entrance girişi
ruthenium rutenyum
harmony uyum
was olmuştu
worked çalışmıştır
alevis alevilerin
are kalmaktadır
missive mektupta
society cemiyet
environment ortamı
responsible sorumlusu
screen perde
telecasts göstererek
space alanını
made getirilmiş
chart çizelgesi
estonia estonya
formation oluşması
adopt evlat
amount miktar
facet tarafa
ties bağları
motto sloganı
southeastern güneydoğuda
signed imzalanan
res konuda
take alınıp
line çizgi
pelicans pelikan
monarch hükümdar
flow akışı
body vücut
pulls çeker
song şarkı
play oynamak
programs programları
light nur
argument tartışmalara
poems şiirlerini
flange yakası
media ortamında
houses evler
party partili
volume yoğunluk
loss kayıpları
met uğradığı
about hakkındaki
declared edilecek
squeegee çekçek
separated ayrılan
madrasa medrese
february şubat
studies çalışmalar
born d
group grubunda
moves hareketlerinin
government hükümeti
despite hâlde
summer yazlar
jafar cafer
pointed sivri
passes geçirir
gold altının
overseas edinen
sick hasta
aware farkında
city şehrinde
commander komutanlığı
turks türklere
his kardeşinin
history geçmiş
sufism sufizm
emperor imparatoru
parties partiler
tour turu
mevlana mevlânâ
wonder hayranlık
mosque caminin
doctrine öğreti
held tutulan
life yaşamını
reasons nedenlerle
kurd kürt
risk riskini
ode gazel
claim etmişlerdir
age yaşına
fin eliyle
absent yoksa
building binanın
obstacles engeller
succeed başarmıştır
mountain dağ
song şarkısında
household eşyalar
tools araçların
plays oynar
supporting destekleyen
kilogram kilo
role rolü
discussions tartışmaları
annexation ilhak
hijra hicri
official resmî
sign işareti
accept değerlendirilir
write yazılır
proved koymaktadır
essence öz
excavation kazı
congo kongo
mandatory zorunlu
statue heykeli
fagus kayın
pulley çekçek
opportunity imkân
bright parlaklığı
paper kâğıt
above altına
period dönem
against aykırı
actresses oyuncuların
borders sınırlarını
done yaptığını
amended değişikliğe
personally fiilen
experiment deney
generally çoğunlukla
lace iplik
cause meydana
greek yunan
is oldukları
place yeri
get görme
methods yöntemlerle
image şekillerde
electrochemical elektrokimya
language diliyle
governorship kaymakamlık
including dahilinde
establish kurulması
attention dikkate
users kullanıcılar
join katılmaya
risk riski
ends sonlarında
provided sağlanır
scandinavian iskandinav
come gelmesiyle
got edindi
glacier buzul
early erken
speaking konuşulan
commander önderliğindeki
organization organizasyon
aesthetic estetik
assure koyduğu
republican cumhuriyetçi
unity birlik
return verilmesini
named adındaki
georgia gürcistan
foundation temelini
after sonrasında
fibered iplikli
community topluluk
grape üzüm
begins başlar
fortification takviye
determined saptanmıştır
strictures eleştiri
writing kalem
certain belli
position statüsü
wooden tahta
wire tel
worldly dünyaca
brother kardeş
joining katılarak
first olmak
core çekirdeği
battles muharebeleri
begin başladığında
sultan hükümdarı
numeral rakam
intermediate ara
infrastructure altyapı
city kentinde
collects toplar
suggest teklif
mammals memeli
invasion çıkarma
investigation incelenmesi
stay kalmış
number sayısı
principles ilkeleri
sea denizin
following takiben
scored atmış
mr. bay
gentle yumuşak
aspect yönden
heritage mirası
mentions bahseder
worthy layık
diary günlüğü
useful faydalı
work eserin
mass kütleli
bay körfez
continued sürdürdü
invasion işgal
dogs köpeği
region kesimde
court avlu
perspective gözüyle
trauma yara
clear açıktır
opportunity olanağı
can edebilmek
analytics şehrinde
whereas oysa
found bulunduğu
made yapımı
theatre tiyatrosunda
experiment deneme
stumble rastlanmıştır
principle ilke
end-to-end sona
poets şiirlerini
theory teoremi
inevitable kaçınılmaz
on üzeri
idea düşüncesiyle
eclipse tutulması
name ismi
incursion istila
nationalists milliyetçileri
strait boğazına
task göreve
became gelmiş
prefix sözcüğünün
singapore singapur
style tarzını
newsman gazeteciler
reputation adında
steel çelik
garnish süsleme
technology teknoloji
saving kurtarmak
healthy sağlıklı
minister bakanı
writing yazısı
roughly kabaca
protest protesto
physicist fizikçiler
government yönetimine
presence varlığın
patriarch pir
cancel iptal
food yemekleri
naive toy
read okumak
skills yetenekleri
web ağ
broke çıkışı
obstetrician ebe
archaeologist arkeolog
yeasts mayaların
london londrada
mountain dağı
programme programında
gave vermişti
extremely fazlasıyla
growing gelişmesine
wanted istiyordu
separates ayıran
end sonlarına
orbit yörüngeye
to doğru
reinforcement takviye
successfully başarıyla
ag ağ
administrate idare
study deneme
moral ahlaki
thing konuda
land toprakta
perception algılama
penalty cezası
final finalinde
extensive yaygındır
by edilip
fire ateşe
degree derecede
league ligine
suppressed bastırıldı
mix karışımı
digging kazılarda
success başarısını
developing geliştirmek
voted kullanmıştır
centers merkezleri
dogma inancını
heart kalbi
agreement antlaşması
political parlamenter
izmir izmirde
mechanical mekanik
zero sıfır
nested içe
recorded çektiği
searching arayan
coil kangal
pass geçmek
matter meselesi
uniform formasıyla
collecting toplayan
fed beslenir
transporter taşıyıcı
denotation adında
mythology mitoloji
law kanunun
mine maden
business işlerine
her ona
manufacture imal
why sebep
factor etken
opposing karşısındaki
modern medeni
unlike aksine
works yapıtlar
mountain dağlar
energy enerjisi
rainy yağışlı
towards yönelik
minister bakan
common ortak
's nın
formed oluşturmuştur
league ligde
try girişim
monuments yazıtlarının
here burada
stops durur
authority yetkilileri
permanent daimi
photos fotoğrafları
assaults saldırılar
always hep
existing var
behind arkası
secretary sekreteri
second ikincilik
spread yayılmıştır
still halen
right hakkını
use kullanılması
get etmesiyle
religious dinî
inducing verici
schools okullarında
life hayatını
marble mermerden
plate şildi
thought fikrini
we biz
touristic turistik
ambience ortama
teaching öğretim
born doğumlu
faith inançlarını
dock tersane
colors renkleri
segmentation bölünme
attachment eki
homosexual eşcinsel
life yaşamı
dislocating yerinden
museum müze
various türlü
philosophy felsefeye
pipe borusu
surname tebrizli
testing deneme
causes nedenlerden
flour ün
tick kene
public halkın
stad stat
britain ingiltere
forms oluştururlar
learn öğrenmeye
space uzayda
art sanat
lessons dersler
left kalmıştır
mark damgasını
upper yukarıdaki
needle iğne
rumour rivayet
church kiliseye
positive olumlu
reverse tersine
countries devletlerini
county sancak
giant iri
continuing sürerken
published yayımladı
conductor rehberi
buddhism budizm
beach sahil
homes evleri
soldiers askerlerin
legends destanlar
mr. beyin
phase evresi
tutorial eğitimi
surface yüzeyinde
list listesine
only sadece
year yıl
hardship sıkıntılar
river irmağı
resistant dayanıklı
loot yağma
inside içerisindeki
needed zorunda
hungarians macarlar
describes tanımlar
along boyunca
works çalışan
formation oluşmasını
basis temelleri
enclose çevirdi
short kısa
by diye
in daki
future geleceği
catastrophe felaket
january ocak
fire ateşi
pellicle zar
under alt
illness hastalığın
explained açıklanan
thick kene
literature edebiyat
that getiren
dialect lehçesi
merge birleşerek
comes geldiğinde
place yerde
practice uygulama
nile nil
award ödül
run akın
cuisine mutfağının
wisdom bilgelik
out çıktı
haj hac
the verdiği
fiber iplikli
name adlandırılır
danube tuna
of si
seen görülmesi
still hâlâ
first i
wonder harikası
volcano volkan
private vakıf
afterward sonrası
specify belirtmek
side bakan
weaving dokuma
pasha paşa
helix sarmal
destructive yangın
feeding beslenme
represent göstermek
thought düşüncesi
duty görev
alphabetic alfabetik
symbolize simgeleyen
earthquakes depremler
all tüm
cause olmaları
humidity nem
record isimlerin
denomination ada
said söyleyen
is bulunuyor
first başta
sang seslendirdi
county ilçenin
friend dost
safe güvenli
critique eleştirisi
lack eksikliği
contribution katkısı
attack hücum
scattered dağınık
acting canlandırılan
banned yasaklanmıştır
condition durumu
is taşımaktadır
ignorance ihmal
teaching öğretmenlik
narrow dar
election seçilir
idea düşünce
interesting ilginç
neighborhood semtinde
kagan ḳaġan
mean anlamını
amazing şaşırtıcı
mobile mobil
voluntarily isteğiyle
city iline
shown göstermiştir
targets hedefler
advertisement reklam
sold satılan
dictionary sözlüğü
structure yapılardan
somalia somali
approval onayı
kick çifte
child çocuğu
work işe
kurds kürtler
plausible olası
term tanımı
cyprus kıbrıs
form yapılanma
sense anlamında
time sürede
created oluşturulmuş
nominated gösterildi
is konusudur
producer yapımcı
watch izlemek
nearby yanında
degree dereceden
keep tutmak
concepts kavramlar
application uygulamalar
in içinde
policies politikalar
hospital hastahanesi
unity ittihat
county ilçesinin
statute statüsü
effectiveness etkinliğini
aged yaşta
photo fotoğraf
one biri
mathematical matematiksel
procreate üretir
parliament tbmm
hall salonu
is uygulanır
scepter asa
busy meşgul
service servis
law hukuku
supplied sağlanması
wedge çivi
fertiliser gübre
her onunla
spending geçiren
title ünvanını
people halklarının
alias takma
serious kayda
tomb türbesi
understood anlaşıldı
acids asitler
normally normalde
succinct özlü
lot pek
treaty antlaşma
expansion genişleme
parts parçaların
qatar katar
founded kurulmuş
side kesimi
requirement gereği
part bölümde
personnel personel
community cemiyetinin
formerly vaktiyle
faith kader
dear sevgili
attainment kazanması
japan japonyanın
songs şarkıları
nation memleket
government devlete
director direktörlük
audition işitme
there işte
state haline
among arasında
leaded öncülük
feldspar feldspat
identity kimlik
proverb atasözlerinde
interview röportajda
elections seçimler
withdraw çekilmek
health sağlığı
should gerektiğine
embroiled bozuk
species sınıfta
basic temel
there buraya
to etmek
turkey türkiye
countries ülkelerinin
win kazanma
brought getirmektedir
patient hasta
content içerikli
issue sorunu
farm yetiştirilen
single teker
reliance inancını
called denir
speaking konuşan
communism komünizmin
occur gerçekleştiği
academy akademi
possibility olanağı
representation temsili
manner tutumu
family ailesini
period devrin
main okyanusu
winters kışlar
troops ordularının
turning dönerken
verb eylemi
him onun
squares kaleleri
uyghur uygur
active aktif
industry sektöründe
station istasyonu
penalty atışı
pornography pornografi
wooden ahşap
artists sanatçıları
cities şehirlerin
breath soluk
cooperation işbirliği
setup kurduğu
review dergisine
tides gelgit
raul raúl
committee kurulu
roster kadroya
word kelime
logistics lojistik
sound sesin
forests ormanları
required gereklidir
africa afrika
getaway kaçış
neighbors komşuları
attention dikkati
formulate etmeleri
holding tutulum
been olduğunun
soil toprak
class sınıf
conflicts çatışmalar
this bundan
severely şiddetle
situation haline
dynasty hanedanı
light ışığı
bad bozuk
faculty fakültesi
area bölgesinde
eid bayramı
state devletin
acted canlandırılmış
sources kaynaklarına
progress hız
feature verdiği
telecom telekom
core çekirdeğin
noble asil
develop geliştirmeye
head başını
foundation temelinde
right sağ
stage evre
formed kurdu
borders komşudur
policy politika
that şu
theory teori
work işi
diseases hastalıklar
animals hayvanları
offered önerdi
regular olağan
aspect bakımdan
rejected reddetmiştir
disease hastalığına
layer tabakası
connections bağları
died ölmüştür
kingdom kağanlık
arena alanların
small küçük
supplies malzeme
seized koymuştur
developing geliştiği
speech konuşmasında
centers merkezlerinden
endemic yaygındır
single tek
square karesi
philosopher filozof
lesson ders
undersea denizaltı
council meclisin
styles şekillerde
december aralık
cabin kaju
format biçimine
tropic tropik
bomb bombası
fortress hisarı
referee hakemin
did ettiler
acknowledged tanındı
navy donanması
thinking düşünme
needed duyulan
synthesis sentezi
paranormal doğaüstü
create yaratmak
freedom özgürlüğü
consequence eserin
meaning anlam
elections seçimlerde
arguments tartışmaları
directly doğruya
followed ederken
ways yollarının
sinew sinir
periodicals yayınları
one bir
relevant ilgilidir
vote oylama
form tarzda
kilometer kilometre
expedition seferleri
performed çıktıktan
enemy düşmanı
fiction kurgu
fenerbahce fenerbahçenin
against karşısındaki
aluminum alüminyum
canada kanada
begin başlayarak
sight görünümü
authors yazarları
education eğitimin
connotation ima
discrete ayrık
limits sınırlar
stipulate öngören
called denmektedir
glide kayma
did ettiğini
electrical elektriksel
requires gerektiren
vegetative bitkisel
by gelindiğinde
chromosome kromozom
should gerektiğini
majority çoğunlukta
silence sessiz
baby eserin
compacting yerleşen
cyprus kıbrısta
citizens vatandaşlar
heads başkanları
development kalkınma
camera kamera
regions bölgelerinin
culture kültüründe
did yaptılar
title unvânı
continuing süren
war savaşın
yours senin
turk türk
bosnian boşnak
command komutanlığı
relative göreceli
chess satranç
ancient antik
put koydu
become ol
inflation şişme
progress ilerleme
was etmek
take almıştı
explanation açıklamada
afterward sonradan
symbol sembolü
description tanım
couple çiftin
march mart
nation millet
article yazıları
constant değişmez
distinction ayrım
enzyme enzim
came uğradı
book kitap
state tören
cities şehirleri
god ilah
white ak
year larda
chair makam
extension uzantısı
that geldiği
is olmasının
state halini
fights çatışmaları