age yaşı
communication iletişimin
consumer tüketici
east doğusunda
flag bayrak
fall düşmüş
culture kültürünün
kazakhstan kazakistan
jalaluddin celaleddin
castle kale
empire imparatorluğun
religions dinler
memory bellek
skin ten
language dilidir
musicians müzisyenler
receiving aldıktan
shock şok
separation ayrışma
hungary macaristan
low düşük
tourism turizmi
gallery galerisi
music müziğini
defeated yenik
year sene
men erkekler
sport spor
more daha
guest konuk
russia rusya
students öğrencileri
right hakkının
ceremony törenle
zaza zazaca
folklore folklor
fixed sabit
germans almanların
event olayı
jerusalem kudüs
northwest kuzeybatısında
fight kavga
judaism yahudiliğin
pole kutup
planes uçakları
exist bulunurlar
stream çayı
branch dal
peninsula yarımadasındaki
character karakterini
saladin selahaddin
bursa bursanın
won yenerek
sincere içten
line çizgisi
country ülkeyi
peninsula yarımadası
spread yayıldı
so yüzden
samples örnekleri
isaac ishak
bones kemikleri
salt tuz
ankara ankaraya
headed yöneldi
club kulüp
most en
letter mektubunda
area alanlarının
axis eksen
cloud bulut
above yukarıda
navy donanmanın
turkish türkçeyi
seen görünmektedir
future gelecek
agha ağanın
operation operasyonu
opening açılışı
use kullanmak
corn mısırın
agri ağrı
government hükümetini
friday cuma
gutta sumatra
these bunlardan
volume cilt
living canlının
that eden
vienna viyanada
experience deneyimi
number sayı
suvla anafartalar
inflict uğrattı
accession ulaşma
constitute oluşturmaktadır
republique république
buddhism budizmde
appearing görünen
tough abbas
christ isa
unexpected beklenmedik
copper bakır
mechanized mekanize
events olayları
comment yorumu
unmanned insansız
french fransızlar
control kontrol
athleticism atletizm
football futbolu
plane uçağın
world dünyasında
kyrgyzstan kırgızistan
come gel
frost don
that bulunduğunu
north kuzeyi
- →
expert uzman
represent ettiği
famous ünlüdür
military harbiye
country ülkedir
heart gönül
non olmayanlar
september eylül
city kent
idea fikrine
crusader haçlı
armed silahlı
democracy demokrasinin
parliament parlamentosu
. bihter
choice tercih
schizophrenia şizofreni
soviet sovyet
considered sayılır
leadership öncülüğünde
type tipi
mysticism tasavvufun
fuel yakıt
terrestrial karasal
syndrome sendromu
performed gerçekleştirilen
transfer transferi
people kimseler
representative temsilcisi
turkey türkiyeyi
today bugünkü
had sahipti
flow akış
games oyunlarının
canada kanadada
federation federasyonunun
how nasıl
square kare
decisions kararları
music müziğine
open açmak
red kızıl
places yerler
song parçasını
practically pratikte
part bölümüne
is vardır
cold soğuk
network ağı
footballer futbolcusu
industry endüstri
stones taşlar
chinese çince
third üçüncü
live yaşarlar
unnecessary gereksiz
is dir
go git
periodic periyodik
proletariat proletarya
tiger kaplanı
atom atomun
ships gemilerin
freely serbestçe
bone kemik
abroad yurtdışında
original aslı
ocean okyanus
heart kalp
arabesque arabesk
science fen
handled yürütülen
number sayıda
origin kökeni
astronomy astronomi
architect mimarı
visual görsel
adept mahir
months ayın
single teklisi
mass kütlesi
saudi suudi
poets şairlerin
back arka
meaning anlamda
power gücü
enter girmek
governor valisi
black siyah
marxist marksist
songs şarkılarına
quality kalitesi
clubs kulüpleri
armenia ermenistan
nation milleti
constitutionalism meşrutiyet
museum müzesinde
happy mutlu
give vermeye
ships gemileri
desert çöl
professor profesör
given verilir
guitar gitar
understanding anlaşılır
sided taraflı
universities üniversiteler
complex kompleks
offer teklifi
take alacak
abdulaziz abdülaziz
sofia sofya
name bülent
literature edebiyatının
lists listelerinde
grandson torunu
region bölgeye
acceptance kabulü
antivirus antivirüs
reasons nedenlerinden
god tanrı
bride gelin
coalition koalisyon
family ailesinden
system sistemi
biography biyografi
arrow ok
one birinden
provided sağlanan
shapes şekiller
siberia sibirya
language dilin
thus nitekim
eventually nihayet
used kullanılmak
individualist bireyci
sunni sünnilikte
biology biyoloji
used kullanmışlardır
indispensable vazgeçilmez
marxism marksizm
center merkezinde
retreat çekilmiştir
name isim
youth gençlik
leave bırakmaya
prophet peygamberin
meetings görüşmeler
sent gönderildi
evaluate gözden
norway norveç
psychology psikoloji
sources kaynaklarında
north kuzeyinde
found bulmuş
forcibly zorla
light ışık
numbers sayılar
year senede
main ana
conqueror fatih
islamic islami
m. m
god allahın
on üstündeki
engineering mühendisliği
design tasarımı
language dille
priority öncelik
world dünyasına
region bölgesinin
institute enstitüsü
easily kolaylıkla
functional işlevsel
babylon babilin
composers besteciler
national kuvayi
border sınırına
wireless kablosuz
not almayan
continent kıtanın
communication haberleşme
gun silahı
industrialization sanayileşme
song şarkısına
horse atı
direct direkt
turkish türkçesinin
s ler
economy ekonomisi
performance performansı
theories kuramları
born doğdu
aerial havadan
maintain sürdürülen
summer yazın
both gerekse
rural kırsal
explanations açıklamalar
sound sesini
linear doğrusal
physics fizik
technology teknolojisi
historical tarihî
environment ortam
plus artı
effects etkilerinin
these şunları
dynasty hanedanının
about περὶ
funeral cenaze
you seni
frequently sıkça
included içindedir
moved taşındı
people kişilere
mass topluluğun
necessity zorunluluğu
thinkers düşünürler
rights haklarını
wall duvarın
reasons sebepleri
colors renkler
ceremony törenleri
results sonuçları
went gitmiş
site sitesinde
construction inşası
falls düşer
theoretical kuramsal
under altında
surface yüzeyi
curiosity merak
novels romanlar
sender gönderen
constantinople konstantinopolis
trade ticareti
turkish türkçedeki
immediately derhal
sol align=left
rules kurallara
leading önde
word sözcüğü
plan planını
also yanısıra
formation oluşmasında
here buralarda
heroes kahramanlar
adult yetişkin
shell kabuğu
hole deliğe
museum müzede
are edilirler
done yapılması
party partisi
ideas fikirleri
users kullanıcıların
countries ülkelerden
ore çev
forces kuvvetler
city kente
translation çevirisi
god allah
after sonrada
team takımı
animation animasyon
increase artışı
kick vuruşu
insult hakaret
civilization medeniyet
kings kralların
beginning başlarında
movement hareketini
started patlak
cells hücrelerinin
decisions kararlar
since beri
france fransa
song şarkının
pound £
logo logosu
life hayatına
historian tarihçi
gross safi
musical müzikal
broadcast yayını
paid paralı
media medya
nobody kimse
riding binicilik
characteristics özelliğe
worked çalışmış
formation oluşumu
opened açmış
languages dillerinin
clip klip
one birini
tradition geleneğine
indicated belirtilir
changed değişmiş
colonel albay
red kırmızı
chief reis
between aralarındaki
potassium potasyum
do yapmak
letter harf
grass otu
introduce sürdüğü
evolutionary evrimsel
shooting atış
animal hayvansal
science bilime
screen ekran
possible olabilir
nobody kimseye
empire imparatorluğu
chanced değiştirerek
rose yükseldi
possibility olasılığı
country ülkede
molecular moleküler
was edilmişti
student öğrenci
system sistemin
language dili
developed geliştirdiği
letters mektuplar
coast kıyı
sultan padişahı
greece yunanistan
size büyüklük
crimes suçlar
navy donanma
numbers sayıları
staff kadrosu
works çalışmalara
commanders komutanlar
ideological ideolojik
are olurlar
started başlanmış
knight şövalye
immigrant göçmen
al arkadaşlarının
area bölgede
met tanıştı
competition rekabet
crisis kriz
works çalışmalarında
directors yöneticileri
kurdish kürtçe
monarchy monarşi
operated işletilen
elections seçimleri
temple tapınak
superior üstün
yes evet
bank bankası
bronze tunç
hole deliği
surface yeryüzünde
developed geliştirildi
archaeologists arkeologlar
generation nesli
spouse eşi
inside içlerinde
soldiers askerler
ancestor atası
assigned atanan
marriage evliliğini
average ortalama
diamond elmas
ordinary sıradan
rights haklarının
products ürünler
lady hanım
languages dillerini
risc risk
center merkez
transcription transkripsiyon
friend arkadaşı
is dır
system sistemini
baroque barok
prime asal
lycee lise
mountain dağının
in yapıldı
allah allaha
appeared ortaya
role rolüyle
clearly açıkça
breath nefes
facility tesis
photosynthesis fotosentez
ambush pusu
constitution anayasaya
art sanatının
medicine tıp
them onlar
goes dayanır
society toplumda
done yapıldığı
events olayların
unknown bilinmeyen
universal evrensel
thailand tayland
century asır
tiger kaplan
palace sarayı
turks türkleri
pacific pasifik
constitution anayasa
integrated entegre
kingdom krallık
times zamanlar
afghanistan afganistan
one birine
today bugün
causes açmaktadır
effect etkisinde
reeve muhtar
credit kredi
covered kaplıdır
high yüksek
europe avrupadan
get olsun
erdogan erdoğan
various çeşitli
year yıldan
culture kültürü
tool alet
desire arzusu
values değerleri
operation harekatı
news haberi
sends gönderir
command komutanlığına
days günlerinde
caravan kervan
jersey formasını
dynamic dinamik
south güneyindeki
myself kendimi
family ailesinin
application uygulaması
captain kaptanı
anti-tank antitank
city ilinde
using kullanmayı
applied uyguladığı
each birbirinden
ceiling tavan
diaspora diasporası
to etmeye
women kadınları
back arkaya
bed yatak
director yönetmeni
sexual cinsel
hittite hitit
derived türemiştir
problem sorun
animals hayvanlarda
seven yedi
cultural kültürel
flower çiçek
late geç
landslide heyelan
bladder kesesi
is edilirdi
conqueror fatihin
magnetic manyetik
architecture mimarlık
killing öldürmeye
characters karakterlerin
happened olanı
determining belirleyen
family ailesi
but fakat
tree ağacı
day günün
security güvenlik
distance mesafe
classes sınıflar
marriage evlilik
ataturk atatürk
organization örgütü
conference konferans
italy italyada
group grup
other diğer
australia avustralya
system sistemine
for karşılığında
computer bilgisayarın
stay kalması
possibility ihtimali
cup kupasında
haber news
assume farz
if ise
learn öğrenmek
pawn piyon
examine incelemek
months aylarında
rights haklar
island adası
four dört
daily günde
easily kolayca
killed öldürdü
buried defnedilenler
order düzeni
being oluşu
earthquake deprem
signal sinyal
wanted istemiştir
exist olabileceği
bombs bombaları
epilepsy epilepsi
public halktan
award ödülünü
school mektebine
thesis tezi
first birinci
army ordusunda
workers işçilerin
number no
roots kökleri
asia asyadaki
surface yüzeyine
standing duran
kenar edge
vote oy
girls kızları
germans almanlar
mosul musul
however halbuki
no hayır
not olmamakla
god tanrının
navy donanmasını
gradually gitgide
b blastosöl
latin latince
groups gruplara
comedy komedi
groom damat
university üniversitesinde
through arasından
body vücudunun
esad esat
characteristics özelliklerin
album albümünün
next ertesi
turks türklerinin
christianity hıristiyanlığın
french fransızca
chinese çincede
periphery etrafındaki
sao são
wanted istenen
hellene helen
cosmological kozmolojik
eight sekiz
nuclear nükleer
similarity benzerlik
laws yasalar
thrace trakya
bloody kanlı
absolute mutlak
continued etmiştir
references referanslar
throne taht
species türlerin
offensive taarruzu
point noktası
monthly aylık
sahara sahra
duties görevlerinden
nine dokuz
rice pirinç
examples örnekler
date tarihini
admiral amiral
times zamanlarında
sugar şeker
group gruba
individuals bireyler
main esaslar
street sokak
wars savaşlar
instead yerine
agreement anlaşmaya
learning öğrenen
indian hint
roof çatı
name sylar
head başı
court mahkemesi
performing yapılmasını
turkmenistan türkmenistan
europeans avrupalılar
scientific bilimsel
also keza
ottoman osmaniye
imamate imamet
waves dalgaları
development gelişimi
mosque camii
opposite zıt
agreed anlaştı
julian rumi
urine idrar
german alman
communism komünizm
explosion patlama
school okulun
tanks tanklar
election seçimle
saint aziz
base baz
side yan
making yapmasını
dome kubbesi
eu ab
propitious eşref
strong kuvvetli
armenia ermenistanın
chance şansı
lebanon lübnan
mythological mitolojik
life hayat
climate iklim
avro euro
assist asist
go gitmek
s lu
had bulunuyordu
nations milletlerin
tunisia tunus
stadium stadyumun
goals goller
that kaldığı
he ettirdi
lines çizgilerin
sun güneşe
league ligi
guidance hidayet
australia avustralyanın
billion milyar
algebra cebir
protecting koruyan
east doğuya
elimination eleme
socialists sosyalistler
met tanıştığı
point nokta
civil mülkiye
victory zafer
organic organik
series dizisinin
can olabileceğini
gas gaz
prepared hazırlanmış
command komuta
direction yönde
shown gösterilen
king kral
famous meşhur
bucharest bükreş
collapse çöküşü
eben ibn
bread ekmek
freedom özgürlük
seen rastlanan
eiffel eyfel
words kelimeleri
century yüzyılın
letter mektup
november kasım
mosque camiinde
piece tanesi
ended eren
period döneminin
single tekli
universe evrende
chance şans
idea fikri
willow söğüt
everyone herkes
thallium talyum
land arazi
ages çağlardan
that veren
calligraphy hüsnü
believe inanmak
beloved nihal
sports sporlar
anarchism anarşizm
controversial tartışmalıdır
secret sır
names isimleri
innovations yenilikler
character karakter
book kitabı
group grubunu
justice adalet
queen kraliçe
alphabet alfabe
made yapmıştı
incest ensest
studio stüdyo
face yüzünün
alphabet alfabesini
asia asyadan
republic cumhuriyet
way yoldan
was biriydi
political politik
live yaşadıkları
doctorate doktora
speciation türleşme
chief şefi
human insan
bronze bronz
horse ata
demand talep
side tarafı
us bize
in te
officer memuru
city şehrinin
village köyünde
album albümünde
middle ortasında
daughter kızı
world dünyayı
way biçimde
fusion füzyon
turkish türkçesi
gene gen
pass geçmesine
name kyoto
crane vinci
opportunity fırsat
discovery keşfi
barometer barometre
consumption tüketim
life yaşamında
society toplumdan
passing geçerken
groups grupların
genocide soykırımı
bisexual biseksüel
leaders liderleri
south güneydeki
set kurulur
hell cehennem
named isimli
system sistem
difference fark
describable tanımlanabilir
radius yarıçapı
england ingilterenin
used kullanılıyordu
mafia mafya
serbia sırbistan
not olmayıp
opportunity fırsatı
building bina
half yarısından
helium helyum
states devletlerinden
hotel otel
won kazanmıştır
journalist gazeteci
by tarafından
archive arşiv
game oyundan
tradition geleneğe
girls kızlar
radical radikal
products ürünleri
government hükümet
within zarfında
do edeceği
categories kategorilerin
understood anlaşılmaktadır
northeast kuzeydoğu
times zamanlarda
kurmanji kurmanci
started başlandı
extending uzanan
system sistemindeki
palace sarayında
people insanlar
deep derin
prior öncesinde
signs işaretler
euro €
isin ışın
revolution devriminin
original orijinal
teams takımları
weapons silahların
street caddesi
syria suriyeye
professor profesörü
tournament turnuvası
story öykü
brigade tugay
genes genler
paris pariste
test testi
give vermek
long uzunluğu
religion dininin
left bırakmıştır
events olaylarla
see görülebilmektedir
sitting ötürü
great harika
branch dalıdır
death ölmesi
footballer futbolcuları
branch dalı
some biraz
married evli
chemical kimyasal
graduates mezunları
montenegro karabağ
venus venüs
classification sınıflandırılması
laboratory laboratuvar
big koca
negative olumsuz
sponsorship sponsorluk
aladdin alaaddin
cappadocia kapadokya
plane uçağı
greeks yunanlar
offer teklifini
twenty yirmi
song şarkısını
games maçlarında
millions milyonlarca
cycle döngüsü
indirect dolaylı
names adları
haqq hakk
number numarası
home evden
people insanların
possible mümkün
prof. prof
composition beste
years yıllarda
asia asyanın
boxing boks
different farklı
energy enerjinin
changes değişikliklerle
paper gazetesinin
committee komite
kings kralları