seeing பார்த்தால்
20th இருபதாம்
seen காணப்பட்டன
bag பை
simply சாதாரணமாக
not அற்ற
make செய்ய
abnormal அசாதாரண
known காணப்படுகிறது
joint இணைப்புத்
reasons காரணங்களால்
acted நடித்தார்
breakage பிளவு
trust அறக்கட்டளை
requirements தேவைகளுக்கு
persia பாரசீக
this இக்
religion மதம்
association இயக்கம்
immensely வெகுவாக
black பிளாக்
works தொழிலும்
showing காட்டுவது
quik விரைந்து
dog நாய்
toy பொம்மை
ramayanam இராமாயணத்தில்
wax மெழுகு
utilised பயன்படுத்துகிறது
left விட்ட
process நிகழ்வின்
underground நிலத்தடி
honourable மேன்மைமிகு
shakespeare சேக்சுபியரை
within உள்
emails மின்னஞ்சல்கள்
heritage மரபுக்
highness மேன்மைமிகு
meet சந்திப்பு
entertainment கேளிக்கை
represents குறிக்கப்படுகிறது
subjects பாடங்கள்
italic இத்தாலிய
muscles சதைப்புற்று
mutation பிறழ்வு
harbour துறைமுகம்
inscriptions கல்வெட்டுகள்
vulgar இழிவான
called வந்தார்
group இனம்
economy பொருள்
happening நடைபெறுகிறது
launched நிறுவினர்
think சிந்தி
proved விட்டது
calculate கணிக்கப்பட்ட
hop ஒப்
brother சகோதரர்
communism பொதுவுடமைக்
safety பாதுகாக்க
announced அறிவித்துள்ளது
fertilisation கருத்தரிப்பு
items சாதனங்களை
means மூலமோ
liked பிடித்தது
himself தானாகவே
opposing எதிராக
yordan யோர்தான்
secure பாதுகாப்பான
painter ஓவியர்
very மிக
proof ஆதாரம்
law சட்ட
getting பெறுகின்றது
landscape நிலப்பரப்பு
united யுனைடெட்
right கோல்
improved மேம்படுத்தல்
tectonic டெக்டோனிக்
seventy எழுபது
regarding பொருட்டு
networking வலையமைப்பு
kasi காசி
climate காலநிலை
economic பொருளாதாரம்
peak உச்சி
hereafter இனி
hence அதனாலேயே
politicians அரசியல்வாதிகள்
direct இயங்கி
other இதர
support சார்பில்
trying முயற்சிகளை
impressionism உணர்வுப்பதிவுவாதம்
located அமைந்துள்ளது
understand உணர்ந்து
pollens மகரந்த
country நாடாக
vocabulary சொற்பொருளியல்
total முழுவதையும்
internally உள்நாட்டு
environment சூழல்
name செக்
provided வழங்கப்படும்
imagine கற்பனைக்
passes தொற்றும்
others மற்றவை
ottoman ஓட்டோமான்
practicals பயிற்சிகள்
power திறனுள்ள
den குகை
states மாகாணத்தில்
seconds நொடிக்கு
cosmological அண்டவியல்
get பெறுதல்
acceptance ஏற்பு
handling ஆளுமை
edison எடிசன்
beta பீட்டா
entertainment பொழுதுபோக்கு
places பகுதியின்
sides பக்கங்களிலும்
media ஊடகம்
dance ஆடும்
association சங்கமம்
serials இதழ்கள்
media ஊடக
very மிகப்
association கூட்டமைப்பில்
hindustani இந்துஸ்தானி
parva பர்வம்
religion சமயம்
organized ஏற்பாடு
control கட்டுப்பாட்டை
examples நிரல்
asin அசின்
god கடவுளாக
those ஆகியவைகள்
conference பேச்சுவார்த்தை
relative சார்பு
south தெற்கிலும்
philosophy தத்துவத்தின்
making செய்வதற்கு
university பல்கலைக்கழகங்களில்
prices விலைவாசி
wind வளி
seen கண்டார்
kural குறள்
for பொருந்தும்
up அமைக்கப்பட்டுள்ளன
all எல்லாப்
showing காட்டுகிறது
compensate ஈடாக
felt உணர்ந்து
electromagnetics மின்காந்தவியல்
freely சுதந்திரமாக
ragam ராகம்
tubes நீர்த்தாரைகள்
symbol வடிவமாகும்
addition கூட்டல்
german ஜெர்மன்
more ஈழ
legislature அரசமைப்பு
pig பன்றி
settings கிடக்கின்றன
vellalar வேளாளர்
nude நிர்வாணம்
needs தேவைகள்
heavy கன
famous சிறப்பு
must கட்டாயமாக
britishers ஆங்கிலேயர்
thought கருதிய
rupee நாணய
ship டைட்டானிக்
zonal மண்டலப்
against எதிர்க்கும்
security காவல்
shiver அதிர்ச்சி
state நிலைத்
bharatnatyam பரத
become ஆனார்
webpage வலைப்பக்கம்
space வெளியின்
of ஆப்
giving அளிப்பது
aeroplanes விமானங்கள்
hydrogen ஹைட்ரஜன்
fields களை
continuous தொடர்ந்தும்
born பிறந்தார்
migration குடியேற்ற
studies படிப்பை
officer அதிகாரி
organs உறுப்புக்கள்
village கிராமம்
generate இயற்றி
winning வெற்றியும்
epidermal தோலினுள்
ministers அமைச்சர்கள்
independence சுதந்திரமாக
akbar அக்பரை
veins சிரை
generally இயல்பை
raja ராசா
their இவர்களுடைய
period இடைவெளியில்
numbers மதிப்புகளை
risk சூழ்
victory வெற்றி
both இரண்டும்
functions பயன்பாடுகள்
get பெறலாம்
independently சார்பற்ற
page பக்க
people மக்களால்
create ஏற்படுத்தும்
thing பொருளை
unknown அறியப்படவில்லை
prices விலைகளில்
writings எழுத்து
temple ஆலயம்
design வடிவம்
trees மரங்கள்
party கழகத்தில்
letters கடதாசி
emails மின்னஞ்சலை
sathya சத்ய
parallelepiped இணைகரம்
gather திரட்டி
adham ஆதாம்
most அநேக
india இந்தியாவுக்கு
trust அறக்கட்டளையின்
explained விளக்கினார்
opposite எதிர்த்து
operating இயக்கும்
conclusion முடிவு
areas பகுதிகளாகும்
details விவரங்களை
dell டெல்
protect பேணி
shows நிகழ்ச்சிகளை
leaves இலைகள்
exclusively பிரத்தியேகமாக
flowers மலர்களில்
is ஆகும்
village ஊரு
have கொண்டுள்ளன
square சதுரங்கம்
compare ஒப்பீடு
farmer விவசாய
word வேர்ட்
prime முதன்மையாக
built கட்டினார்
organisation இயக்கங்கள்
body உடலை
chest மார்பகப்
dmk திமுக
time நேரத்திற்கு
purpose நோக்கில்
him அவரால்
internet இண்டநெட்
water நீரானது
control கட்டுப்பாட்டு
establishment நிறுவப்பட்ட
experiment பரிசோதனைகள்
bharathan பரதன்
earthquake நிலநடுக்கம்
incomes வருமானம்
appointed படுகிறார்கள்
section வெட்டு
antiquity பண்டை
leap லீப்
circle சுற்றும்
marked குறித்தது
wide பரந்த
circumference பரிதி
ramanathapuram இராமநாதபுரம்
corners முனைகளில்
believed நம்பினர்
suitable ஏற்ற
technology நுட்ப
scholar சான்றோர்
trainings பயிற்சிகள்
hot வெயில்
zoo உயிரியல்
poets கவிஞர்கள்
generated உருவாக்கப்படுகின்றன
power சக்தியை
thick அடர்த்தியான
healthy ஆரோக்கியம்
portion பகுதிக்கு
aero விமான
italy இத்தாலியும்
sidelining ஒதுக்கப்பட்டது
attack தாக்குதலில்
network வலையமைப்புகள்
connection தொடர்பு
highway நெடுஞ்சாலை
balance இருப்பு
own தனித்து
word வேதாந்த
will போகும்
forty நாற்பது
houses வீடுகள்
all சகல
operated இயக்கப்படும்
artificial செயற்கைத்
carrying விடாமல்
credit கடன்
mexican மிச்சிகன்
energy ஆற்றலை
assistant சீடர்
escape தப்பி
accurately துல்லியமாக
captaincy தலைமையிலான
hunting வேட்டை
safety பாதுகாப்புச்
buddhist புத்த
water தண்ணீர்
interpret உரை
border வேலி
send சென்றது
chemistry இயற்பியல்
pallava பல்லவ
doubles இரண்டாக
latin லத்தீன்
prevent தடுக்க
continent கண்டமாகும்
term சொல்லை
many பற்பல
chance சந்தர்ப்பங்களில்
matters விவகாரங்களில்
created ஏற்பட்டது
did புரிந்த
production உற்பத்தியும்
country நாட்டுத்
drawings சித்திரங்கள்
irish ஐரிஷ்
contains அடங்கும்
methods முறைகள்
regions மண்டலங்களில்
wrong தவறாக
article கட்டுரையை
event நிகழ்வு
around வாக்கில்
graft ஒட்டு
saw கண்டனர்
agreement ஒப்பந்தத்தின்
internal உள்ளார்ந்த
india இந்தியாவில்
temperate வெப்பமண்டல
corruption ஊழல்
incidents சம்பவங்கள்
buddhist பௌதீக
shadow நிழல்
liberation முக்தி
draw வரையப்பட்ட
effect தாக்கம்
literature இலக்கியப்
continents கண்டங்களின்
sixth ஆறாம்
region மண்டலம்
completed முடிந்த
countries நாடுகளும்
fast விரைவு
status நிலையிலும்
chemistry வேதியியற்
dream கற்பனைக்
air வளிமங்களின்
city மண்டலங்களும்
apex நுனியில்
concentrate கவனம்
ant எறும்பு
point புள்ளிக்
feast விருந்து
caught கைப்பற்றியது
not இருப்பதில்லை
gather கூடி
language மொழியும்
weapon ஆயுதங்களை
gaelic கேலிக்
that அதைப்
chemist வேதி
forthcoming வருகின்ற
changing மாற்றுதல்
important மகத்தான
variety வகை
south தென்
behaviour நடத்தை
brothers சகோதரர்
mentioned குறிப்பிட்டு
monthly மாதங்களில்
departments துறைகள்
bangle வளையல்
office அலுவலகங்கள்
being வைக்கும்
matching பொருத்து
barrier தடையாக
temples கோயில்களில்
lukka லூக்கா
twelve பன்னிரண்டு
the சென்ற
coming வருவதாலும்
sorrow துக்கம்
disease நோய்களும்
see சீ
principal கொள்கையை
artist கலைஞர்
efficiency திறனை
it அதைக்
established உருவாக்கியது
height உயரமான
particles துகள்கள்
rarely அரிது
mental மன
deep தீவுகளின்
veda வேத
given அளிக்கப்படுகிறது
countries நாடுகளுடனும்
layer படலம்
both இரண்டுமே
account கணக்கு
good வல்லது
chemistry உலோகவியல்
quantity அளவில்
five ஐந்து
centuries நூற்றாண்டுகளில்
boundaries எல்லை
list பட்டியலில்
national தேசியப்
me தனக்கு
structures கட்டமைப்புகள்
conform நிர்ணயம்
music இசையில்
party கழகத்தின்
right உரிமையை
diagnosis அறுதியிடல்
towns நகரங்களை
discussion விவாதங்கள்
sun சூரியனைச்
decrease குறைக்கும்
meanings பொருளும்
lower குன்றி
amount அளவானது
imperial ஏகாதிபத்திய
back புறம்
office அலுவலக
ensued நடைபெற்றது
often அவ்வப்போது
few சிலவும்
direction கோணத்தில்
allergy அழற்சி
civilians குடிசார்
etc சுரப்பி
temperature வெப்ப
money பணத்தை
terrorists பயங்கரவாத
rod கம்பி
himself தன்னைப்
confusion குழப்பம்
inscription கல்வெட்டுகளில்
test சோதனை
dancer மாதவியின்
world உலகத்தை
comets வால்மீன்கள்
wisdom சித்தி
orbit வட்டப்பாதையில்
event நிகழ்த்திய
video வீடியோ
arrange சீர்
human மனிதரின்
running ஓடும்
mechanism செயல்பாடு
soon விரைவிலேயே
always எப்பொழுது
data தரவுகளின்
continuous தொடர்ச்சி
poem திருமுறைகள்
mineral தாது
marries கல்யாண
areas பிரதேசங்கள்
company நிறுவனம்
attack தாக்குதல்
seasons பருவநிலை
improvement மேம்படுத்தல்
rating மதிப்பீடுகள்
values கலாசாரம்
resistance மின்னழுத்தம்
evidences சான்றுகள்
system அமைப்பாகும்
nerves தமனி
liked விரும்பிய
tactics உத்திகள்
democracy மக்களாட்சிக்
music ரமண
frequency அலைநீளம்
electro நுட்ப
gone சென்றன
prepare தயாரிப்பு
symmetry சமச்சீர்
now தற்பொழுது
save மீட்க
ship கப்பலில்
left இடமிருந்து
catholic கத்தோலிக்க
won வென்று
appearance தோற்றமும்
errors பிழைகள்
copies நிரல்களை
shock அதிர்ச்சி
round ஒலி
live வாழ்
metal இரிடியம்
deeds ஒப்பந்தங்கள்
canal கணவாய்
forests காடுகள்
naming பெயரிட்டார்
changes மாதிரிகளை
official அலுவலக
animals விலங்குகளைக்
fourteen பதினான்கு
that என்பதைக்
celebrated கொண்டாடப்படுகிறது
coast கரையை
clearly தெளிவாகிறது
behaviour பண்பு
development வளர்ச்சிக்
running விளங்கி
king மன்னனான
explorer எக்ஸ்புளோளர்
treatment சிகிச்சைக்கு
memory நினைவு
denied மறுத்தார்
in ஆகியவற்றால்
square பரப்பளவு
social சமூகவியல்
have போதும்
energy ஆற்றல்
word வார்த்தை
commander கட்டளை
erased அழித்தான்
west மேற்கு
famous பிரபலமானது
interfere தலையிட
virus வைரஸ்
measurement அளவீடு
people மக்களிடம்
are படுகின்றன
fruits பழ
them அவர்களை
programs நிரல்கள்
formulated குறியாக்கம்
germs கிருமி
this இதைக்
cambridge கேம்ப்ரிட்ஜ்
firstly முதற்
identified அறியப்படுகிறார்
who யாருக்கு
was செய்யப்பட்டு
call அழைக்கப்படுகின்றனர்
outcomes வெளியேற்றம்
team கட்சி
arthur ஆர்தர்
objection மறுப்பு
words எழுத்துக்களும்
pages பக்கங்களிலும்
caption தலைப்பில்
west மேற்கே
kolla கொல்ல
severe தீவிரமான
current மின்சாரம்
board சபையின்
devotees பக்தர்கள்
israel இசுரேல்
puducherry புதுச்சேரி
page பக்கம்
treatise நூல்களான
name கபிலர்
speak பேசப்படும்
structure கட்டமைப்பின்
stations நிலையங்களில்
culture வழக்குகள்
poetries செய்யுள்கள்
regarding பற்றித்
at வேகத்தில்
history புராணம்
grow உயரும்
grave கல்லறை
diversity பன்முகத்தன்மை
extra இன்ன
conducted நடத்தப்பட்ட
technical தொழில்நுட்ப
basketball கூடைப்பந்து
vowels உயிர்மெய்
skin தோல்
names பெயர்களால்
compiled தொகுக்கப்பட்ட
order வரிசை
core ஆய
vessels பாத்திரங்கள்
mixed கலப்புப்
drug சிரை
fully முழுமையாகக்
the வின்
continent கண்டத்தின்
no இல்லை
increase பெருக்கும்
believed நம்பினார்
rig ரிக்
created உருவெடுத்து
centers மையங்கள்
example உதாரணமாக
efficiency திறன்
trust நம்புவது
money பணம்
devar தேவரின்
way முறையாகும்
strong உறுதியான
related சம்பந்த
ali அலி
studies படிப்பு
promise உள்ளதை
points புள்ளிகள்
women பெண்களின்
geology மண்ணியல்
creation உருவாகிறது
consumption நுகர்வு
research ஆய்வுகளில்
happenings நிகழ்கின்றன
doctors மருத்துவர்கள்
copyrights காப்புரிமை
tell கூறுவது
chidambaram சிதம்பரம்
tubes குழாய்கள்
sit அமர்ந்து
than காட்டிலும்
appearance தோற்றத்தை
land தரையில்
differentiate வேறுபடுத்திப்
sang பாடியுள்ளார்
border எல்லை
towns நகரங்கள்
build வளர்ப்பு
living வாழ்கின்றன
condoms ஆணுறை
ceiling கூரை
famous பிரபலமான
atoms அணுக்கள்
effects விளைவை
registers பதிவகம்
defeat தோல்வியை
republic குடியரசாக
indicating குறிக்கப்படும்
marry மணந்து
basics அடிப்படையாக
somewhere எப்போதாவது
central மையத்தில்
departments துறைகளும்
megahertz பண்பலை
fundamentally அடிப்படையான
twelve பன்னிரு
placed அமைந்த
west தெற்காக
chandrasekar சந்திரசேகர்
aims நோக்கங்கள்
use பயன்
floating மிதக்கும்
continues தொடர்கிறது
receiver கொண்டார்
energy ஆற்றலையும்
society சமூகம்
attack தாக்குதலை
regions மண்டலத்தில்
fields துறைகள்
connections இணைப்புகள்
additional கூடுதலான
travel பயணிக்கும்
write எழுத
thana தன
second மணித்துளி
corrections திருத்தங்கள்
meet சந்தித்து
flood வெள்ளங்கள்
top ஈழம்
official நிர்வாகத்
support ஆதரவு
moon நிலவு
a வ
in இடங்களில்
anand ஆனந்த்
thought கருதப்பட்டது
ash சாம்பல்
relativity சார்பியல்
himalayan இமயமலை
things பொருட்களைக்
evidence சான்றாகும்
wrote எழுதி
arts மரபுக்
defeat தோற்று
manufactured தயாரிக்கப்படுகிறது
language மொழிக்கு
literature இயலும்
small சிறுக
thought கருத
encryption குறியாக்கத்
dense அடர்ந்த
christ கிறிஸ்து
male ஆண்
being இருத்தல்
contagious தோற்று
hearing கேட்கும்
maize மக்காச்சோளம்
vary வேறுபல
page பக்கத்தை
wonder அதிசயங்கள்
efficient திறனும்
candidate வேட்பாளர்
beginning ஆதி
intercourse புணர்ச்சி
earth நிலப்
continuously தொடர்ச்சியான
same ஒத்து
hurricane சூறாவளி
emblem முத்திரை
greek கிரேக்கக்
akbar அக்பர்
seen கண்ட
temple தலங்களில்
luke லூக்கா
award விருதைப்
clearly தெளிவாக
typewriting தட்டச்சுச்
nearest அண்டை
information விவரம்
so இவ்வளவு
work பணிகள்
team கழகத்தில்
head தலை
elephant யானைக்
madurai மதுரையை
island தீவின்
refused மறுத்தார்
organization அமைப்பாகும்
field துறையை
secretary செயலாளர்
mohamad முகமது
protection பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது
reasonings காரணிகள்
present இருப்பது
initiated துவங்கிய
boy சிறுவர்
ground தரையில்
andra ஆந்திர
through மூலமாகவோ
inner உட்புற
varieties வகைகள்
time வை
machu மச்சு
su சு
vertical செங்குத்தாக
st ல்
additionally கூடுதலான
finance நிதி
infections நோய்த்தொற்று
ltte விடுதலைப்புலிகள்
party கட்சியில்
created உருவாக்குகின்றன
till வரை
supreme சுப்ரீம்
structure கட்டுமான
that அவற்றைத்
action செயல்களில்
cause காரணமாகக்
geology நிலவியல்
collection சேகரிப்பு
woman தலைவி
existed விளங்கியது
archeological புதைபடிவ
haryana அரியானா
respect மதிப்பு
village ஊர்
father தந்தையான
careful கவனமாக
completely முற்றிலும்
forests காடுகளை
tibet திபெத்
behind பின்னால்
club கழகத்தின்
weather தட்பவெப்பநிலை
species இனம்
she ஆவாள்
application மனு
programming திட்டங்களின்
broadcast தொடர்பில்
odisha ஒரிசா
heavy கனரக
provided அளித்தது
accept ஏற்க
tea தேயிலை
earth எர்த்
yourself நீயே
mission மிஷன்
esteem பெறுமதி
immediately உடனுக்குடன்
operate இயங்க
possible ஏதுவாக
plants தாவரங்களின்
india திண்டுக்கல்
nano நானோ
last இறுதி
invent கண்டுபிடித்து
computers கணினிகளில்
background பின்னணி
flight விமானம்
have கொண்டார்
caste மரபினர்
efforts முயற்சிகளில்
including முதலியவை
company நிலைய
army படையில்
ovary கருப்பை
more அதிகளவு
raman இராமன்
talented திறனுள்ள
country நாடான
fault தவறு
permit அனுமதிக்கிறது
centuries நூற்றாண்டுகளுக்கு
it வது
consider கருதப்பட்டு
opposite எதிராகவும்
complex சிக்கலான
explanations விளக்கமான
alli அல்லி
seed மகரந்தங்கள்
newspaper நாளிதழின்
ornament நகை
be இருந்ததாக
built கட்டப்பட்டுள்ளது
computer கணினி
ethnic இனத்தவர்
still இன்ன
albert ஆல்பர்ட்
attack தாக்க
is கொண்டிருப்பது
left போகிறது
members உறுப்பினர்களால்
play விளையாடு
request வேண்டுகோளுக்கு
etc. போன்றவற்றைப்
these இவர்களின்
sells விற்கும்
intellect அறிவின்
authority ஆதிக்கத்தை
relations தொடர்புகள்
same இணையான
utilised பயன்படுகிறது
triangular முக்கோணம்
aids எயிட்ஸ்
electric மின்
led வகுத்தது
technique தொழில்நுட்பம்
luciana லூசியானா
all முதலியன
hier வாரிசு
ants எறும்பு
slowly மெதுவாக
than இதைவிட
hindi இந்தியில்
worldwide உலகளாவிய
corporation மாநகரம்
gabby கப்பி
doctor மருத்துவரின்
right ரைட்
experiment பரிசோதனை
lowered குறைக்கிறது
contains கொண்டிருந்த
karunanidhi கருணாநிதி
swimming நீச்சல்
usage பயன்வகை
institutions நிறுவனங்களில்
theirs அவர்களைத்
bacteria பாக்டீரியா
gift வரம்
construction கட்டுமான
special சிறப்பியல்புகள்
nothing ஏதும்
changes உருமாற்றம்
desire ஆசை
to பேச
evaluation மதிப்பீட்டு
channel கால்வாய்
has கொண்டிருந்தார்
explanation வரைவிலக்கணம்
created உருவாகிறது
naicker நாயக்கர்
shown காட்டுகிறது
raj ராஜ்
people மக்களைக்
employees பணியாளர்கள்
reprimand கண்டி
made கட்டப்பட்டுள்ளது
are என்பனவும்
so மிகத்
breeze தென்றல்
chemistry வேதியல்
set தொகுப்பு
build கட்டப்பட்ட
using பயன்படுத்தப்படுகிறது
net வலைப்
then என்பதோடு
management நிர்வாகத்தை
food உணவாகக்
above மேலிருக்கும்
so வண்ணம்
cat பூனை
book நூலை
against புறம்பாக
bosses முதலாளிகள்
are செல்கின்றன
1 பைசா
daughter மகள்
rocks பாறை
food உணவுகளை
that அவ்வளவு
connections இணைப்புகளை
autonomy தன்னாட்சி
different பலவாறு
sites தளங்கள்
communism பொதுவுடமை
half சரி
year சுக்கில
crab நண்டு
telecommunications தொலைதொடர்பு
avatar அவதார
evidence சான்றாக
alaska அலாஸ்கா
m ம்
tablets மாத்திரைகள்
imaginations கற்பனை
shakespear சேக்சுபியரின்
emery குருந்தம்
to செய்ய
spreads பரப்புதல்
news செய்திகளை
color வண்ணம்
location அமைவு
scalene நீளுருண்டை
web வலைச்
give தருகின்றன
seetha சீதை
pilgrimage யாத்திரை
sex பாலியல்
leave இழந்தார்
help உதவுகின்றது
city நகரின்
nothing பூச்சிய
useful உகந்த
measurement அளவைக்
through மூலமாகவே
pass பாஸ்
bharatiya பாரதிய
high அதி
efforts முயற்சிகள்
religion மதமும்
evolutionary படிவளர்ச்சி
aero ஏரோது
style நடையில்
address முகவரி
partner துணை
factor காரணியாக
shown காண்போம்
run ஓடி
bishop ஆயர்
that அந்தக்
sacred புனிதமான
internally உள்ளீடு
poems இலக்கியங்களை
surroundings சுழல்
wikipedia விக்கிப்பீடியா
tiger புலியை
hilly மலைகளின்
stone கற்கள்
ghost பேய்
no அற்ற
formally முறைப்படி
change மாற்றுதல்
disorder கோளாறு
stand நின்று
was இருந்ததாகவும்
than போலும்
news தகவல்
war போராட்டத்தை
states மாநிலங்களும்
honourable சிகாமணி
lin லின்
game ஆட்டம்
made அமைத்துக்
kan கான்
understood உணர்ந்து
of யின்
varieties வகைகளை
prince இளவரசன்
talks பேசும்
modest அளவான
countries நாடுகள்
army ராணுவ
fundamental அடிப்படை
pollution மாசு
potato உருளைக்கிழங்கு
malayalam மலையாளம்
one ஒருவரான
constitution அரசியலமைப்பின்
included உடையதாகும்
wrong தவறான
gain பெருக்கும்
foreword முன்னுரை
see பாக்க
curve வளைவு
which எந்த
books நூல்களும்
estimation மதிப்பீட்டு
invariable சீரான
giving தருகின்ற
jobs தொழில்கள்
test பரிசோதிக்க
noun பெயர்ச்சொல்
rugby ரக்பி
hearts மனத்தின்
mumbai மும்பை
memorial நினைவு
later பின்பு
communicate தொடர்பு
throne ஆட்சியைப்
given தரப்பட்டுள்ளன
knowledge அறிவை
of ஆஃப்
solace ஆறுதல்
tissue திசு
representation பங்களிப்பை
rein ஆட்சிக்காலம்
demands கோரிக்கை
intercourse புணர்ச்சிப்
director நிர்வாகி
sulphur கந்தகம்
varies வேறுபடும்
program நிகழ்வுகளின்
simplicity எளிமையாக
melt உருக்கு
known கருதப்படுகிறார்
overseas கடல்கடந்த
aftermath ஏற்படக்கூடிய
coming வருகின்றனர்
position நிலையைப்
national தேசீய
between இடை
support ஆதரவை
fix பொருந்தி
artery தமனி
genus பேரினம்
lie பொய்
lust காமம்
van வான்
established அமைக்கப்பட்டது
talk பேசி
pollen மகரந்த
destroy அழிப்பு
pondicherry பாண்டிச்சேரி
curry குழம்பு
alike போன்று
principle கொள்கைகள்
para துணை
flying பறக்கும்
carrying தாங்கிய
violet ஊதா
role சுருள்
partitioned பிரிக்கப்பட்டு
establish நிறுவ
daughter மகளை
muslim இசுலாம்
spilt பிளவு
party கட்சியை
office அலுவலகம்
defects குறைகள்
an ஓர்
plans உத்திகள்
reason காரணமானது
are செய்கின்றன
role பாத்திரம்
book நூல்
like என்னும்
satellite செயற்கைகோள்கள்
population மக்கள்தொகை
announced அறிவிக்கப்பட்ட
based அடிப்படையிலான
have வைத்துக்கொண்டு
comment விமர்சனம்
solve தீர்க்கும்
biggest பெரியதும்
notes குறிப்புகளை
informed கூறப்பட்டுள்ளது
emperor சக்கரவர்த்தி
found காணப்படும்
said சொல்லப்படும்
create உருவாக்கினர்
deep ஆழம்
surprises அதிசயங்கள்
wiki விக்கி
note குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
stars உடுக்கள்
arithmetic எண்கணிதம்
websites இணையத்தளம்
mode பாங்கு
experts வல்லுனர்கள்
outcome வெளிப்பாடு
their தமது
document சாசனம்
changed மருவிய
moon சந்திரன்
organs உறுப்புகள்
ordered இடும்
finalised நிர்ணயிக்கப்படுகிறது
chennai சென்னை
countries நாடுகளான
desire விருப்பம்
animal விலங்கியல்
took அழைத்துச்
white வெளிர்
target இலக்கை
capture பிடிக்க
omen ஓமான்
this இதுவே
position நிலையை
king இராஜராஜனின்
south தெற்குத்
language மொழியாகும்
called அழைத்து
connection தொடர்பையும்
finished செய்யப்பட்டன
influence பாதிப்பை
notes குறிப்புகள்
body உடல்
facility வசதியை
inflation பணவீக்கத்தின்
rail இரயில்
new புதிய
stories கதைகளில்
founded நிறுவிய
thiruvannamalai திருவண்ணாமலை
creative படைப்பு
steroids ஊக்கிகள்
later பின்னரே
prizes பரிசுகளை
considering கருதி
sense உணர்ச்சி
so அதற்குப்
food உணவுகள்
shapes வடிவமாக
manmohan மன்மோகன்
problems பிரச்சினைகள்
friday வெள்ளி
vitamin உயிர்ச்சத்துக்கள்
ruling அதிகாரத்தை
farms பண்ணைகள்
labourers தொழிலாளர்
traditionally தொன்று
savings சேமிக்க
technology தொழில்நுட்ப
center மையத்தின்
increased அதிகரிக்கிறது
parliament பாராளுமன்ற
tour சுற்றுலாத்
came வந்துள்ளன
tigres டைகிரிஸ்
jains சமணர்
saraswathi சரசுவதி
planning திட்டமிடல்
disturbance பாதிப்பை
acid ஓட்டங்கள்
distributed வழங்கினார்
poem நூல்களும்
news செய்திகள்
category வகைப்படுத்தலாம்
lived வாழ்ந்து
reasons காரணங்களுக்காக
light ஒளி
evidence விடயங்களை
ananth ஆனந்த்
hero நாயகன்
their அவர்களிடம்
earlier முன்னைய
sanitary சுகாதாரம்
need தேவையை
get பெறுவதற்கான
more அதி
diamond ரத்னா
introduce அறிமுகம்
scholar வல்லுநர்
safeguarded பாதுகாக்கும்
parts பகுதிகளைக்
blue நீலம்
raised வளர்ந்த
giving வழங்குதல்
freedom விடுதலைக்குப்
has கொண்டான்
son செல்வன்
statistical பொறிமுறை
games விளையாட்டுகளும்
approximately அண்ணளவாக
select பட்டுள்ளது
release வெளியிட
rotation சுழற்சி
departments துறையாகும்
slide படவில்லை
equipment சாதனம்
work பணிகளில்
generated இயற்றி
including உள்ளடக்கிய
nautical நாடினார்
tolerate கட்டுப்படுத்த
almost அனேகமாக
stoichiometry விகிதவியல்
opposed எதிர்த்தனர்
function செயல்பாடு
created ஏற்படுத்தியது
sect குலம்
west மேற்குத்
million லட்சம்
refugees அகதிகள்
shanthi சாந்தி
box உடுக்கள்
flower பூ
sections பகுதிகளையும்
century நூற்றாண்டுக்குப்
north மேற்கு
gland சுரப்பி
superstition மூடநம்பிக்கை
mine தமது
religion மதத்தை
rebuke கண்டி
non சாராத
part பாதம்
generation மரபு
here இங்குள்ளது
tribal இருளர்
evidences தரவுகளை
american அமெரிக்கர்
started ஆரம்பித்த
regular வழக்கமான
all அனைத்தையும்
collection தொகுப்புகள்
bravery வீர
amount தொகையை
differences வேறுபாடு
document ஆவணம்
explains விளக்குகிறது
respectively முறையை
that அதனுடைய
as போக
cooperate கூடி
ruling ஆட்சியைப்
communication தொடர்பாடல்
change மாறுதல்
him அவரைக்
serving பணியாற்றிய
send அனுப்பப்
expired இறந்து
justice நீதியின்
made அமைந்தது
say கருதலாம்
start துவக்கம்
important பிரதானமாக
cycle சுழற்சியின்
handle கையாள
habits பழக்க
suffered பாதிக்கப்பட்ட
students மாணவர்கள்
details விஷயங்களை
ohm ஓம்
compositions கட்டுரைகளை
form அமைத்தல்
run ஓடு
get பெறப்படும்
procedure முறைக்கு
look பார்
strong வலு
provide வழங்க
padmanabhan பத்மநாதன்
paisa பைசா
solstice கதிர்த்திருப்பம்
climbed ஏறிய
duties பணிகளில்
wrote எழுதினார்
grow வளரும்
louisiana லூசியானா
spacetime காலவெளி
comfortable வசதியான
challenge சபதம்
comparing ஒப்பிடுகையில்
pollens மகரந்தச்
qualified தகுதி
nobody எவரும்
efforts முயற்சிகளை
network இணைய
advertisements விளம்பரங்கள்
square நாற்கரம்
two டை
movie சினிமா
guide வழிகாட்டி
episode காண்டம்
special சிறப்புத்
remaining எஞ்சிய
thoughtful கருதினர்
birds பறவை
integrated சங்கமம்
others பிறர்
june சூன்
rocks பாறைகள்
platform இயங்குதளம்
archeological தொல்பொருளியல்
workers தொழிலாளர்களின்
university பல்கலைக்
mandarin மாண்டரின்
union இயக்கத்தின்
complete முடிகிறது
prepared உருவாக்கப்பட்டவை
suddenly உடனே
joined கூடியது
papua பப்புவா
seated அமர்ந்த
co சக
cryptography மறையீட்டியல்
jacob யாக்கோபு
force படையை
independence விடுதலை
can கொள்ளும்
take எடு
inside உட்புற
british பிரித்தானியக்
different பல்வேறு
platform தளத்தில்
renaissance மறுசீரமைப்பு
keep கொள்க
company துணையாக
john சான்
welcome வருக
has பெற்றிருக்கிறது
defined வரையறுக்கப்பட்ட
symbols சின்னங்கள்
steamer நீர்க்
informations விஷயங்கள்
chemistry வேதிய
carnatic கர்நாடக
spacious பரந்த
center நடுப்
relevant பொருத்தமான
association கூட்டமைப்பு
hiv எச்ஐவி
close மூடி
ionospheric அயனாதிக்க
complicated சிக்கலான
improve மேம்படுத்த
important அத்தியாவசிய
custom வழக்கமாகும்
yes ஆம்
pandian பாண்டியர்களின்
protein புரத
boundaries எல்லையில்
is விளங்கும்
facility வசதி
pie பை
agricultural வேளாண்மைப்
male ஆணும்
pain வலி
gifts பரிசுகளை
regarding பற்றிய
soldiers வீரர்களும்
prizes பரிசுகள்
decision முடிவை
amman அம்மனுக்கு
criticized விமர்சிக்கப்பட்டது
consume கொள்முதல்
given வழங்கப்பட்டது
revolutionary புரட்சிகர
nation நாட்டு
vote வாக்கு
charity தொண்டு
having பெறும்
dutch டச்சு
model போலப்
mohan மோகன்
cone கூம்பு
genetic உயிரின
mohammed முகமது
line கோடு
tusk தந்தம்
leads அறிதல்
firefox பயர்பாக்ஸ்
sub புற
showing காட்டுகின்றன
hands கைக்
breaks தடைகள்
leaders தலைவர்கள்
magnet காந்தப்
original அசல்
netherland நெதர்லாந்து
revolution பரிணாம
property இருப்பதை
renaissance தொட்டில்
given கொடுத்து
put வைத்த
virtue தத்துவ
america அமெரிக்காவுக்கு
aggregate உருவாக்கப்படும்
section பகுதியைத்
insecticides பூச்சிக்கொல்லிகள்
stone கல்
landlords முதலாளிகள்
inner அக
manager நிர்வாகி
finished நடந்த
that அதனைக்
initial ஆரம்பக்
nobel நோபெல்
temple கோவில்
poetry கவிதை
different வித்தியாசமான
hitler ஹிட்லர்
public பொதுமக்களுக்கு
grow வளர்கின்றன
company நிறுவனமான
cape கேப்
ester எசுத்தர்
grown வளர்த்தனர்
student சீடர்
parliament நாடாளுமன்ற
above மேற்கூறிய
light ஒளியின்
systems முறைமைகள்
germany ஜெர்மனியின்
foreign அயல்
kings அரசர்களின்
expenses செலவு
english ஆங்கிலம்
conducted நடைபெற்ற
truths உண்மைகளை
rulers ஆளும்
watt வாட்
humanly மனிதக்
include உள்ளடக்கும்
kalaignar கலைஞர்
drawing வரைதல்
war பேர்
freedom சுதந்திரம்
lock பிளாக்
expand விரிவாக்க
dove புறா
those ஆகியவற்றைப்
cholas சோழர்கள்
fallen வீழ்ந்தது
basic அடிப்படைகள்
ocean பெருங்கடல்களின்
forcing விசையால்
arabian அரேபியா
giza கிசாவின்
zodiac இராசி
struggle போராட்டம்
seized கைப்பற்றி
plants தாவரங்களில்
architect கட்டிடக்கலையும்
frequency பண்பலை
evidences தரவுகள்
gram பருப்பு
notes குறிப்பு
club சபை
genes பரிணாம
technology நுட்பமான
taiwan தாய்வான்
bus பேருந்துகள்
sections பிரிவின்
vacate வெளியேறி
website டாஸ்
supportive ஆதரவாக
counts எண்ணிக்கையிலான
killing கொள்ளப்படுகிறது
islands தீவு
rights உரிமை
planned திட்டமிட்ட
devil சாத்தான்
bless அருள்
right உகந்த
named என்கிற
dimension பரிணாமம்
ayyar ஐயர்
lakh இலட்சம்
proficiency புலமை
duration காலமே
hospitals மருத்துவமனைகள்
if இருப்பின்
knowledge அறிவு
room அறை
flowers மலர்களின்
war யுத்தம்
biographies சுயசரிதை
map வரைபடங்கள்
see பார்க்கலாம்
links இணைப்பை
brest மார்பகப்
languages மொழிகளுள்
citizenship குடியுரிமை
was விளங்கியது
yours தங்களுடைய
seetha சீதா
southwest வடமேற்கு
windows விண்டோஸ்
invented கண்டுபிடித்த
respect மரியாதை
needle ஊசி
sanitary வடிகால்
elected தேர்ந்தெடுக்கப்படும்
plants தாவர
ports துறைமுகம்
central மத்திய
initiated துவங்கியது
reflection வெளிப்பாடுகள்
passengers பயணிகள்
she அவர்
cellulose மாவியம்
released வெளியாகும்
installation நிறுவிய
affect பாதிக்கும்
start ஆரம்பித்து
had கொண்டவையாக
else இல்லா
scam ஊழல்
increase அதிகரித்த
buildings கட்டிடங்களும்
bodhisattva போதிசத்துவர்
results முடிவுகள்
hindi ஹிந்தி
others பலர்
specific குறிபிட்ட
before முன்பு
permanent நிலையான
program நிகழ்ச்சி
industrial தொழில்துறை
thin மெல்லிய
study படிக்க
corn மக்காச்சோளம்
fruit பழ
accept ஏற்றுக்கொள்ளும்
library கலைக்களஞ்சியங்கள்
comply இணங்கி
nearby அருகிலேயே
restaurant உணவகங்கள்
told கூறினார்
coming வருகின்றது
position நிலையையும்
sturdy திடமான
determine வரையறுக்கப்படுகிறது
maria மரியா
f எப்
patients நோயாளிகள்
lavender மணம்
front முன்னும்
members உறுப்பினர்களைக்
francis பிரான்சிஸ்
after பிறகே
death இறப்பு
election வாக்கெடுப்பு
position நிலைகள்
timescale காலக்கோடு
un உன்
seen காணப்படுகிறது
wrote எழுதியது
upcoming வளர்ந்த
dravida திராவிடக்
care கவனிப்பு
cackle கோழி
variety வகைப்பாடு
place இடமாகவும்
fever காய்ச்சல்
his அவரைப்
pressure அழுத்தத்தின்
next அடுத்ததாக
develop முன்னேற்ற
income வருவாயில்
meat இறைச்சி
like நாட்டம்
input உள்ளீடு
muslims இசுலாமியர்
rules சட்டத்திற்கு
created உருவாகும்
menstruation உதிரப்போக்கு
work செயல்பட
lower குறைவாக
group குழு
community குலம்
started தொடங்கியது
gates கேட்ஸ்
bombing வீச்சு
plays விளையாடப்படும்
friday வெள்ளிக்கிழமை
voltage மின்னழுத்தம்
france பிரான்சும்
works தொழில்களை
begin தொடங்கிய
divisions கூறுகளை
necessity அவசியமான
danger அபாயம்
number எண்ணிக்கை
promise உள்ளம்
rules கோப்புகளை
literature இலக்கியங்களில்
alliance கூட்டணி
underwent மேற்கொண்டார்
institution நிறுவன
create உருவாக்கலாம்
items விடயங்களில்
war போரின்
verbally வாய்மொழி
anti எதிரான
whether தட்பவெப்ப
notes குறிப்பிடுவது
ancient தொன்று
embedded உள்ளீடு
there இருந்ததாக
kanada கனடாவின்
suffering துன்பம்
members உறுப்பினர்கள்
leading ஆதிக்கம்
mark குறிக்கப்
earlier முந்திய
places தலங்கள்
classical செவ்வியல்
improvement முன்னேற்றங்கள்
he இவர்
we நாங்கள்
said கூறினர்
helped உதவினர்
started தொடங்கப்பட்டது
monk குரு
films திரைப்படங்கள்
growing வளர்ந்தார்
circular வட்டப்
rotation சுற்றிவரும்
soul ஆன்மா
beyond கடந்து
architectural கட்டிடக்
plight வங்காளி
they அவை
national நேஷனல்
ads விளம்பரங்களை
climate தட்பவெப்ப
infectious தொற்றும்
policies கொள்கைகளும்
jesus இயேசுவை
hidden மறைந்து
old பூர்வ
silicon சிலிக்கான்
agriculture விவசாயத்தின்
company நிறுவனமாகும்
itching அரிப்பு
taking எடுத்தல்
discussion புதினம்
abortion கருக்கலைப்பு
suddenly சடுதி
knowledge அறிவாற்றல்
finished முடிந்த
to கொள்ள
epics காப்பியங்களில்
unit அலகின்
principles திணிவு
younger இளைய
circle வட்டம்
vladimir விளாடிமிர்
yours தங்களை
rom ரோம்
so இதனால்
one ஒரு
children சிறுவர்கள்
authorities அதிகாரமும்
civic குடிசார்
authorised அங்கீகரிக்கப்பட்ட
love அன்பே
experiences அனுபவங்கள்
sales விற்கும்
controlled கட்டுப்படுத்துகிறது
km கிமீ
deeper ஆழ்ந்த
will கிடைக்கும்
time தடவை
things பொருள்கள்
to செய்வது
extract நிறுவும்
countries நாடுகளால்
collected சேகரித்து
information அறிவிப்பை
about பற்றிக்
high அதிக
auburn செம்படை
smaller சிறிய
journals ஊடகங்கள்
after பிறகு
affect பாதிக்கப்
lower குறைவாகவே
differentiate வேறுபடுத்தி
kept வைத்தார்
cold பனிப்
steam நீராவி
blood இரத்தத்தின்
joseph ஜோசப்
who யார்
rulers ஆட்சியாளர்கள்
aryans ஆரியர்
guidelines நெறிகள்
cities நகரங்கள்
me தன்னுடைய
human மனிதக்
become உருவெடுத்து
february பெப்ரவரி
vaginal யோனி
inscription கல்வெட்டுக்களில்
speakers பேசுவோர்
teen தீன்
india இந்தியா
already ஏற்கெனவே
lesson உரைநடை
that என்பதை
lived வாழ்ந்தார்
layer அடுக்கு
level அளவிலும்
ethylene ஆல்க்கீன்
alike மாதிரியாக
dead இறந்தான்
sent செலுத்தினர்
fully முற்றிலும்
trust குல
laws சட்டங்களை
share பகிர்ந்து
majority பெரும்பாலானவர்கள்
quotation மேற்கோள்
cones கூம்புகள்
happened ஆயிற்று
so ஆக
resources வளங்கள்
disc டாஸ்
conceal மறையீட்டியல்
regulations கட்டுப்பாடு
music இசையிலும்
sick நோய்
came வந்தான்
outer வெளி
center மையமாக
confused குழப்பம்
measure அளவுகளை
etc. இன்ன
southerly தெற்குத்
part தொகுதி
through மூலமும்
happened நடந்தது
written தொகுக்கப்பட்ட
democratic பொதுவுடைமை
yearly ஆண்டுதோறும்
excreta மலம்
sangam சங்க
market வர்த்தகப்
maggots புழுக்கள்
russia இரசியா
included பெறுகின்றன
pet செல்லப்
bridges பாலங்கள்
greeks கிரேக்கம்
divisions பிரிவுகளும்
exchanging பரிமாற்ற
yours தங்களின்
television தொலைக்காட்சி
rail ரயில்
official அதிகாரபூர்வமாக
the முறையில்
paper இதழ்
nato நேட்டோ
necessary தேவைப்படும்
her அவளை
different பிறிதோர்
warriors படையினர்
yours தங்கள்
agriculture வேளாண்மை
item சரக்கு
epic புராணம்
branch களை
harvesting சாகுபடி
older தொன்மை
go செல்
book சமசுகிருதத்தின்
numbers பேர்
motherland தாயகமாக
devices கருவி
cease கைப்பற்றிக்
running இயக்கி
procreation இனப்பெருக்கம்
part பகுதியைத்
public பொதுமக்களின்
penance யாகம்
them அவர்களைத்
daniel டேனியல்
games விளையாட்டுக்களும்
plays விளையாட்டுகள்
doing செய்வர்
spread பரவியது
khan கான்
situation சூழ்நிலை
engine பொறி
importance முக்கியமானது
calculate கணக்கிட
chapter பகுதியாகும்
subdivisions உட்பிரிவுகள்
informations தகவல்களைப்
sex பாலுறவுச்
problem பிரச்சினைகள்
additional வெளியிணைப்புகள்
b.c. கிமு
highlighted மேற்கோள்கள்
intellectualism பகுத்தறிவு
beautiful அழகு
both இரண்டையும்
that என்கிற
some மிகக்
easy இலகுவான
doing செய்யப்படுகிறது
neighbours மற்றவர்கள்
sub துணைக்
colorado கொலராடோ
worst மோசமான
with இணைந்து
attention கவனம்
held நடைபெற்ற
gene மரபணு
falls நீர்த்தாரைகள்
drought வறட்சி
bat மட்டை
wells வெல்ஸ்
minute மணித்துளி
research ஆராயும்
billion பில்லியன்
indians இந்தியர்
tragedy அதிர்ச்சி
wonders அதிசயங்கள்
lamp விளக்கு
letting விடாமல்
line வரி
human மனிதர்களுக்கும்
species இனத்தில்
newton நியூட்டன்
towns நகரை
tenth பத்தாம்
minister அமைச்சராக
map வரையறை
poker போகர்
surface அமைப்புகளின்
abul அபுல்
construct கட்டுக்குள்
done பட்டுள்ளன
belief நம்புவது
other மற்றது
try முயன்றார்
caused ஏற்படுகின்றது
background பின்புலம்
administration நிர்வாகத்தின்
existing அமைத்துள்ளது
telescope மேல்நோக்கி
led தலைமையேற்று
quickly விரைவில்
expenditure செலவு
until வரையிலான
egypt எகிப்து
head மண்டை
category வகைப்
correction திருத்தங்கள்
buildings கட்டடம்
born பிறப்புக்கள்
fruit பழம்
peoples மக்களையும்
stick மூங்கில்
liberalize தாராளவாத
alexander அலெக்ஸாண்டரின்
queen இராணி
india இந்தியாவிலேயே
interesting சுவையான
december டிசம்பர்
selected தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட
known அறிந்து
reach அடைந்தது
ancient பண்டைய
ilayaraja இளையராஜா
earlier முந்தைய
dicer டைசர்
wire கம்பி
iraq இராக்
auditorium அரங்கு
growth முன்னேற்ற
famous இன்றியமையாத
interim இடைக்கால
median இடைநிலையளவு
position பணியில்
scattering சிதறும்
arab அரபு
congress காங்கிரஸ்
help ஆதரவு
care பார்த்துக்
beginnings தலையங்கம்
lipid லிப்பிட்
century நூற்றாண்டில்
children சிறுவன்
period சகாப்தம்
formation வலையமைப்பில்
death இறப்பின்
universities பல்கலைக்கழகத்தின்
greeks கிரேக்கர்கள்
total மொத்தமாக
concern நிறுவனமும்
mughal முகலாயப்
easy எளிதாக
stones கற்கள்
layer மண்டலமும்
place இடத்துக்கு
taxes வரி
previous முன்பிருந்த
instruments சாதன
neck கழுத்து
consumers நுகர்வோர்
required வேண்டியிருந்தது
geometry வடிவவியல்
messenger தூதர்
poetry செய்யுள்கள்
collect சேகரித்து
testing சோதனைகளை
license உரிமை
games விளையாட்டுக்களை
production மகசூல்
generation பழந்தமிழர்
sorrows துன்பியல்
designed வடிவமைக்கப்பட்ட
migrated குடியேறினர்
sage முனிவரின்
speech பேச்சு
names பெயர்களும்
species இனத்தின்
supportive தாங்கிய
existed நிலவியது
decrees குறைந்தது
planet கிரகங்களில்
create தோன்றின
placing வகிக்கின்றது
languages மொழிகளின்
society சூழ்நிலைகள்
songs அம்மானை
probably அனேகமாக
vatican வத்திக்கான்
molybdenum மாலிப்டினம்
toss டாஸ்
is அமைகிறது
distinction தனிச்சிறப்பு
publish வெளியிடும்
announced தெரிவிக்கிறது
six ஆறு
member உறுப்பினராக
total மொத்தப்
execute செயல்படுத்த
lavish ஏராளமாக
existence இருந்திருக்கக்
posts பதிவுகள்
working பணிபுரியும்
proxy புறொக்ஸி
joint ஒருங்கிணைப்பு
triangle கூம்புகள்
was திகழ்ந்தது
rotating சுற்றும்
working செயல்பட்டு
plans திட்டங்கள்
safety பாதுகாப்பான
astronomy மாயன்
about பற்றியோ
polished மேம்பட்ட
adductor உள்வாங்கி
alloy உலோகம்
items பொருள்களும்
information அறிக்கைகள்
telegram தந்தி
basic அடிப்படையிலேயே
nature இயற்கை
arrange ஏற்பாடு
beautiful அழகிய
written எழுத்துக்களும்
party கட்சியின்
categorised குறிக்கப்
held வகித்தார்
keeps அவதானிக்கலாம்
arab அரபி
soul ஆத்மா
likewise என்பனவும்
border எல்லையாக
sex காமத்தை
pig பன்றிக்
culture நாட்டுப்புற
time நேரத்திலும்
appeared தோன்றி
retail சில்லறை
principles வழிமுறைகளை
created உருவாக்கியது
cortex புறணி
month மாதப்
happening படுகின்றன
kings நாயக்கர்கள்
mine எனக்
caused ஏற்படுத்தின
hunting வேட்டையாடுதல்
arya ஆரிய
almanac அல்மனக்
inside அகம்
started தோற்றுவித்த
mary மரியா
instead பதிலாக
rules கோட்பாட்டின்
atom அணுவின்
lakshmi லட்சுமி
did படுகிறார்கள்
future எதிர்கால
motors மோட்டார்
direction இயக்கத்தில்
lastly கடைசிப்
high உயர்ந்த
stage அரங்கு
parliament மக்களவை
the இதற்கான
generally பொதுவாக
produced வெளிவரும்
helped உதவும்
sabha சபை
edit எடிட்
ankara அங்காரா
corporation மாநகரின்
instrument கருவிகளில்
analyst ஆய்வாளர்
internet வலையின்
introduced அறிமுகப்படுத்தியது
said தெரிவித்துள்ளார்
considered கருதினார்
enchanting பயக்கும்
you உம்மை
movies படங்கள்
normal சாதாரணமாக
limited வரையறுக்கப்பட்ட
period காலக்கட்டத்தில்
center இடைக்
victory வெற்றியை
those அந்த
respectful என்பவரின்
rajendra இராஜேந்திர
aim குறிக்கோள்
timing நேரமும்
devotional பக்த
comparing ஒப்பீட்டளவில்
changes மாற்றங்களைக்
jointly சேர்ந்து
accepted ஏற்று
years வருடமும்
technology தொழில்நுட்பமும்
jail சிறையில்
cage வரையில்
beginning தொடக்கம்
having இருக்கவேண்டும்
singularity ஒருமை
position நிலைத்
swarms திரள்கள்
increasing அதிகரிக்கும்
subjects கூறுகளை
telling கூறி
evidence ஆதாம்
cancer புற்றுநோய்க்கு
rajaraja இராஜராஜ
anthem கீதம்
pacific பசிபிக்
organisation அமைப்பின்
association மன்றம்
air விண்
arthropoda கணுக்காலி
sends அனுப்பும்
soon விரைவில்
elected தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்
god பதி
carrying சுமந்து
growth முன்னேற்றம்
similarly அதேபோல
visited சென்றனர்
foundation அடிப்படையாகும்
construction அமைப்பில்
suitable பொருத்த
lion சிங்கம்
index சுட்டும்
soul உயிரை
important கட்டாயம்
russia ரஷ்யப்
money பண
ireland அயர்லாந்தின்
arabic எபிரேய
direct இயக்கு
join சேர்
small சிறிதாக
because வேண்டியதாயிற்று
exert செலுத்துகின்றன
dictionary அகராதிகள்
give அளிக்க
caesium சீசியம்
addresses முகவரிகளைப்
lost தொலைந்து
method முறைக்கு
common பொது
services சேவையில்
stage கூடம்
magic மந்திரம்
observe கவனிக்க
fundamentals அடிப்படைகள்
magazine இதழ்
jewels நகை
war தகடூர்
both இருவரும்
military ராணுவம்
foreign வெளிநாட்டு
usage பயன்பாட்டில்
sections பகுதியின்
explaining விவரிக்கும்
acids அமிலங்கள்
as என்பதைக்
dance ஆட
abortion கருத்தடை
built கட்டப்பட்டது
house வீட்டுக்கு
floors தளத்தின்
church தேவாலயம்
hearing கேட்டல்
doubt சந்தேகம்
weight பருமன்
attained வாய்ந்த
emissions உமிழ்வு
show நிகழ்ச்சியின்
soldier மறவர்
thought நினைத்த
authority அதிகாரப்
our எங்கள்
italian இத்தாலியன்
human மனிதனால்
confirmed விட்டது
musics இசையை
songs பாட்டு
myth புராணக்
children குழந்தைகளை
everything அனைத்தும்
wrongly தவறாக
individuality தனித்துவம்
approach அணுகு
are இருப்பதால்
willingness விருப்பம்
thread இழை
debit பற்று
wars போர்களும்
device சாதன
truth உண்மை
lips இதழில்
bharatha பாரத
third மூன்றாவதாக
directed இயக்கிய
connection தொடர்பும்
of அடங்கியுள்ள
mid இடைக்
continuous விடாமல்
economical பொருளாதாரப்
symbol ஜூல்
healthcare சுகாதாரம்
small மிகச்சிறிய
soft மென்
marshy சதுப்பு
law சட்டப்படி
huge பெறுமானம்
music அதிகாரிகளும்
density அடர்த்தி
by முடிவு
synchronise ஒருங்கியம்
effects தாக்கங்களை
direct இயக்கி
requested கோரியது
saint செயிண்ட்
alive இருப்பதாகவும்
flute ப்ளூஸ்
wish இச்சை
mixture கலவை
population தொகையில்
ancient தொன்மையான
how என்பவன்
own சொந்தமான
reptiles ஊர்வன
algebra இயற்கணிதம்
basically அடிப்படையிலும்
truth உண்மையை
completed முடித்த
good நல்லவன்
able கூடியதாக
together துணைக்
sequence தொடர்வரிசை
name பரதன்
color நிறம்
columns கோளங்கள்
join சேரும்
etc. பலவும்
of கொள்ளும்
compare போலும்
cricket துடுப்பாட்டம்
branch கிளை
approximately ஏறக்குறைய
straight நேரில்
differentiated மாறுபடுகிறது
help காப்பாற்ற
compartment பெட்டியில்
rules விதிமுறைகள்
different முரண்பாடான
emerged உருவாயின
western மேற்கில்
access செய்யப்பட்டுள்ளது
award சிகாமணி
gave அளித்தல்
bloody இரத்தத்தின்
language மொழிப்
virgin குமரி
minimum ஓரளவு
leave விடவும்
heart மனதை
yoni யோனி
including அவற்றுடன்
base மூல
file கோப்பு
old வயதான
useful பயன்படுகின்றன
income வருமான
white வெள்ளைக்
worker பாட்டாளி
through வழியாக
sentence வாக்கியம்
cervical கழுத்துப்பட்டை
traditional பாரம்பரியமான
burst வெடித்தது
though ஆனாலும்
employees தொழிலாளர்களை
inorganic கனிம
firefox ஃபயர்ஃபாக்ஸ்
identify பட்டு
by ஆகியவற்றால்
microscope நுண்நோக்கி
nature இயற்கைத்
principles முறையின்
celebrated கொண்டாடப்படும்
summarized சுருக்கி
grown வளர்ந்தது
team அணியின்
questions கேள்விகள்
various பலவித
any எந்தச்
mouse சுட்டிகள்
cheran சேரன்
diagram விளக்கப்படம்
presenting அளிக்கும்
mixed கலப்பின
multi பல்வகை
holy பரிசுத்த
so வெகு
asteroids விண்கல்
chance வாய்ப்பு
documents ஆவணங்கள்
breast மார்பகப்
ireland அயர்லாந்து
in-between இதற்கிடையில்
includes ஆகும்
interphase இடைமுகத்தை
usage பயன்படுத்தப்படுகின்றன
poland போலந்து
china சீனாவின்
called அழைக்கப்படுகிறார்
name இரும்பொறை
ajax தரவை
cells செல்
explain விளக்கினார்
released வெளியேறும்
washington வாஷிங்டன்
italian இத்தாலிய
judges நீதிபதிகள்
connection இணைப்புகளை
sanctuary சரணாலயம்
prince மன்னா
singular ஒருமை
internet வலையில்
naturally இயற்கைத்
it அதனைக்
trial முயற்சி
separately தனியாக
indians இந்தியர்களும்
exercise உடற்பயிற்சி
diseases நோயானது
fast வேகமாக
enough போதுமான
zuni சூனி
joints இணைப்புகள்
needed தேவையான
letter கடிதம்
capture கைப்பற்றிய
eran ஈரான்
saying கூறுகிறார்
methods முறைகளான
nazareth நாசரேத்து
horse குதிரை
mythical புராண
raaga இராகம்
egg கரு
giving வழங்கல்
geographic புவியமைப்பு
appearance தோற்றம்
riverside ஆற்றுக்கு
causes ஏற்படுத்துகிறது
emitted உமிழப்படும்
manure உரங்கள்
elements கூறுகள்
creation ஆக்கப்பட்ட
affection பாசம்
youth இளம்
japan சப்பான்
mathematics கணிதத்தின்
india இந்தியப்
so அவ்வாறு
kobe கோபே
contest போட்டியை
appreciate புகழ்ந்து
taken எடுத்துச்
books நூலில்
bract நுண்மம்
known தெரிந்த
fast துரித
commercial வியாபார
sinhalese சிங்களவர்
law கருத்துப்படி
harvest விளைச்சல்
disease கீல்வாதம்
set அமைந்தது
ganga கங்க
name கீழைச்
asia ஆசியா
ended முடிவுற்றது
remote தொலை
praise போற்றும்
hope நம்பிக்கையை
speech உரையாடல்
invest முதலீடு
ltte புலிகளுக்கும்
engineering என்ஜினியரிங்
pop போப்
released வெளியான
time நேரம்
yogurt தயிர்
lunch விருந்து
watching கண்காணிக்கும்
remove நீக்கி
distributed வழங்கப்பட்ட
old பழமையானது
swett வியர்வை
confirm நம்பப்படுகிறது
technology தொழில்நுட்பத்தை
use பயன்படுத்துவர்
belongings தத்தம்
injury காயம்
migration புலம்பெயர்ந்த
coming வருகிறார்கள்
anthropology மானிடவியல்
sometimes வேளைகளில்
currently தற்பொழுது
called அழைக்கப்பட்டன
worship போற்றி
constructed கட்டப்பட்டது
statue சிற்பம்
included சாரும்
differences வேறுபாடுகளைக்
having கொண்டதாகும்
towards நோக்கிச்
give வழங்க
read படித்த
sharing கொள்வதற்கான
finish நிறைவு
a.c கி
equality சம
fuel எரிசக்தி
boat படகு
list பட்டியல்
disease மலேரியா
stitching தையல்
mohammad முஹம்மது
belief நம்பப்படுகிறது
big பெருந்தலைவர்
botany தாவரங்களில்
hot சூடான
define வரையறுக்கப்பட்ட
age காலத்தை
following பின்வருவனவற்றையும்
required தேவைப்படும்
protected காக்கும்
different மாறுபட்ட
songs பாடல்
dictionary சொற்பொருளியல்
shivan சிவன்
submarine நீர்மூழ்கிக்
gases வளிமங்கள்
ask கோர
all அனைத்துக்கும்
country ஆப்பிரிக்க
backup காப்பு
foods உணவுகளும்
dwarf குள்ள
increase அதிகரித்து
was விளங்கினார்
central மையத்தின்
afghanistan ஆப்கானிஸ்தான்
playing விளையாடப்படும்
shape அமைப்புகளின்
life வாழ்வில்
lal லால்
alternate மாற்றாக
tunnel சுரங்கம்
signs அறுதியிடல்
limitation வரையப்பட்ட
surface மேலோடு
written எழுதப்பட்டது
tube குழாய்
computerised எண்ணிம
districts மாவட்டங்களில்
orders அதிகாரங்களை
file கருத்துகளை
family இனங்கள்
following பின்வரும்
definition வரைவிலக்கணங்கள்
district வட்டம்
machine இயந்திரம்
polite பக்தி
and தோன்றியது
control கட்டுப்பாட்டின்
pathogen நோய்க்காரணி
round சுற்று
compulsory கட்டாயம்
languages மொழிகளில்
house இல்லம்
area பகுதியாகும்
team குழுவை
department துறையை
luther லூதர்
basic அடிப்படை
extract சாரம்
eye கண்
aim நோக்கங்களுக்காக
alternate மற்றுமொரு
higher உயர்நிலை
poem செய்யுள்
end மண்முனை
radiative வீச்சில்
police காவல்
living வசிக்கின்றனர்
is தாம்
action கொள்வது
time காலத்துக்குக்
equal ===
sharing பங்களிப்பை
place கூடம்
created உருவான
pets செல்லப்
team அணியை
tweeter ட்விட்டர்
balance எஞ்சிய
thought நோக்கு
regards அன்புள்ள
ex முன்னால்
lipids லிப்பிட்
inbetween இடையான
agra ஆக்ரா
field துறையில்
given கொண்டதால்
governance ஆட்சியை
particularly குறிப்பாக
organisation ஆணையம்
much அதிக
given கொடுத்த
broken உடைந்தது
stop தடுத்து
all ஆல்
identities அடையாளங்களை
children குழந்தைகள்
name பெயரைக்
self எனக்
feel உணர
guarantee உத்தரவாதம்
poet இலக்கியங்கள்
were கூறப்பட்டது
users பயனர்கள்
arabian அரேபியாவின்
flag கொடியை
cashew முந்திரி
slope சாய்வு
recently அண்மைக்
education கல்வியறிவு
oo ஊ
prepared தயாரித்து
is விளங்குகிறது
easy எளிதான
reasons காரணமாகும்
reason காரணமாகக்
scene காட்சி
road சாலை
team அணியில்
gravitational ஈர்ப்பியல்
better சிறப்புப்
risk அபாயத்தை
parts பாகங்களாக
architecture கட்டடக்கலை
law சட்டங்கள்
round சுற்றுச்
generally பொதுவாகக்
buy வாங்குதல்
clouds முகில்
triangle இணைகரம்
sand மண்
muslims முஸ்லிம்கள்
learning கற்றல்
bharathi பாரதி
text உரை
human மனிதர்
named என்பவரால்
combine ஒருங்கே
interfere தலையீட்டை
combined சேர்த்துக்
living உயிரின
assumed கருதுகின்றனர்
included கூடிய
eastern கீழைச்
weapon ஆயுதப்
said சொல்
general யாழ்
curtain திறை
family குடும்பப்
blossom மலரும்
confusion சிக்கல்
beverage கோலா
big பெரிய
area பரப்பு
erbium எர்பியம்
cage கூடு
relations உறவுகளில்
judge நீதிபதி
status தகுதி
siberian சைபீரியன்
divide பிரிக்கலாம்
vivekananda விவேகானந்தர்
beam நெம்புகோல்
warning எச்சரிக்கை
the இருக்கும்
components கூறுகளைக்
unwanted களை
votes ஒட்டு
lover காதலி
romeo ரோமியோ
showed காட்டினார்
humans மனிதர்களை
back மீள
formed உருவாகின
tourism சுற்றுலாத்
located அமைந்திருக்கிறது
music இசையின்
middle இடை
products பொருட்களில்
this இந்தக்
seeds விதைகளை
electromagnetic மின்னணுவியல்
ear காது
roman ரோமப்
change மாறுகின்றன
changed மாற்றப்பட்டு
acting நடித்து
europium யூரோப்பியம்
house அவையின்
were அடைந்தன
evident தெரியவருகிறது
plural பன்மை
utilisation பயன்பாட்டை
by மூலமாகவே
god காட்
promethium புரோமித்தியம்
octave ஸ்வரங்கள்
cleared தெளிவாகிறது
day டே
quam குவாம்
chicken கோழி
functioning இயங்குகிறது
gents ஆண்களுக்கு
picture படங்களை
share வழங்க
life வாழ்க்கைச்
geography புவியியல்
abroad வெளிநாட்டு
director இயக்குநர்
indicator குறியாக்கத்
autobiography சுயசரிதை
smells வாசம்
years ஆண்டுகளுக்குப்
introduced அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது
rivers ஆறுகள்
anatomy சாஸ்திரம்
rise எழும்
numeric எண்கணித
vegetarian சைவ
chettiar செட்டியார்
opponent எதிராகப்
identify குறியீடாக
brain பெருமூளைப்
lessons பாடம்
departmental துறையாக
scriptures கல்வெட்டு
injury பாதித்த
had விட்டார்கள்
give கொடுத்து
forces படைகள்
types வகைகளும்
package தொகுப்பை
grown வளர்ந்து
cell செல்களின்
comet வால்மீன்கள்
floods வெள்ளங்கள்
food உணவுத்
islam இசுலாமிய
some கொஞ்சம்
form அமைக்க
write இயற்றி
medical மருத்துவக்
resources வளங்களை
job பணியை
trigger தூண்டி
king மன்னனை
head தலைவன்
against நோக்கிய
limited அளவற்ற
action செயல்பாட்டை
dance ஆட்டம்
books நூலின்
excitement பரவசநிலை
advertisement விளம்பரம்
slogan போதனை
written இயற்றி
river ஆற்றுக்கு
lives வாழ்கின்றனர்
known தெரிந்து
history சரித்திர
pay செலுத்த
publicity வெளியிடப்பட்டது
art கலையின்
appointed பட்டனர்
others மற்றவர்கள்
family குடும்பங்கள்
form வடிவமான
untouchables தாழ்த்தப்பட்ட
mechanical இயந்திரப்
sports விளையாட்டாக
thought கருதப்படுவது
al அல்
contains அடங்கியுள்ளது
mgr எம்ஜிஆர்
joint ஒன்றோடொன்று
regional மாகாண
divisions பிரிவுகளாகப்
implementation செயல்படுத்த
canal கால்வாய்
kidney சிறுநீரகம்
infrastructures கட்டமைப்புகள்
brahma பிரம்மா
think கருதப்பட்ட
roof கூரை
parrot கிளி
egg கருவை
boundaries எல்லைகளில்
party கட்சி
poverty ஏழ்மை
present அமைந்து
heat வெப்பம்
sending அனுப்பும்
cristian கிறித்து
my எனது
river ஆறு
lead நடத்தியது
crust மேலோடு
progressive முற்போக்குக்
smallest மிகச்சிறிய
taking எடுத்துக்கொள்ள
foreign வெளியுறவு
education கல்வி
gone சென்றது
restrict தடுப்பது
adrenal சுரப்பி
expansion வீக்கம்
numbers எண்களைப்
happenings நிகழ்வுகளின்
staton ஸ்டேட்டன்
chalukyas சாளுக்கிய
unsafe பாதுகாப்பற்ற
reached அடைந்த
merged இணைந்தன
doing செய்கின்றன
useful பயன்படுகிறது
recent பிந்தைய
crops விளைச்சல்
starting ஆரம்பிக்கும்
thought நினைத்து
ended முடித்த
country பூட்டான்
moreover கூடுதலாக
ethics நெறிகள்
race வருக்கம்
after அப்பால்
numerous எண்ணற்ற
circle வட்டமான
connection சம்பந்தம்
view பார்வையில்
agreement அமீரகம்
world உலகப்
china சீனாவை
since ஆதலால்
dvd டிவிடி
perl பெர்ள்
thomas தாமசு
one ஒன்றுக்கு
some சிலர்
architecture கட்டிடக்கலையும்
payments செலுத்தும்
web வலைப்
part பகுதியை
increase அதிகரிப்பால்
before முன்பே
churches திருச்சபைகள்
game விளையாட்டாக
taliban தாலிபான்
park பூங்காவில்
eat உண்ணப்படுகிறது
emperor பேரரசர்
retrieve மீள்
totally முற்றாக
laws சட்டங்கள்
increase அதிகரிக்க
ribosomes ரைபோசோம்
books நூல்களையும்
god புத்தர்
a நடத்திய
richest உயர்ந்த
consumer பயனர்
microscopic நுண்நோக்கி
destroy பேரழிவுகள்
legislature சட்டமன்றம்
changes மாற்றங்கள்
shapes வடிவங்களை
have இருந்த
this இம்
corporate நிறுவனத்தில்
asia ஆசியாவில்
by ஒட்டி
boundaries எல்லைகள்
sex பாலியற்
amoeba நுண்ணுயிரி
attacks தாக்குதலை
wards தொகுதிகள்
having கொண்டது
books நூல்களான
palani பழனி
part பகுதியே
change மாறுதல்களை
to செய்வதை
after பின்னரும்
protect காக்கும்
order உத்தரவு
taken எடுத்த
national தேசிய
trees மரங்களை
about குறித்த
japan ஜப்பான்
taste சுவை
include உள்ளிட்ட
leave விட்டுப்
efficiency செயல்திறன்
rapidly விரைந்து
composition கட்டுரைத்
power பலம்
polling வாக்கெடுப்பு
additional கூடுதலாக
good நல்ல
dispose கலக்கும்
making செய்வதில்
development உருவாக்கம்
charity தர்மம்
galaxy அண்டம்
reference உசாத்துணை
top உச்சியில்
lankan ஈழப்
messages தகவல்களையும்
dry உலர்
including உள்பட
corporation கூட்டுத்தாபனம்
desire இச்சை
chinese சீனம்
period காலமே
obtained பெறப்பட்ட
southern தெற்கிலும்
daily தினமும்
handover கைப்பற்றப்பட்ட
love காதல்
learner கற்றார்
without இல்லாது
women பெண்களுக்கு
originates தோற்றத்தின்
samy சாமி
center மையத்தை
doing செய்வதாக
kamaraj காமராசர்
happenings நிகழ்வுகளில்
curve வளை
park பூங்காவின்
postal அஞ்சல்
tumors கட்டிகள்
seeds விதைகள்
acceleration முடுக்கம்
weeds களை
place பகுதிக்கு
maid கூலி
harm தீங்கு
equal ஈடாக
express வெளிப்படுத்தும்
inside உள்ளக
methods முறைகளை
sundar சுந்தர்
attract கவர்ந்து
freedom சுதந்திரங்களுக்கான
refractory விலக்கு
news செய்தி
exchange பரிமாறிக்கொள்ள
electromagnetic மின்காந்தவியல்
alternative மாற்றாக
water தண்ணீரை
mumbai பாம்பே
hold பிடித்து
britain பிரிட்டனும்
typhoon சூறாவளி
download பதிவிறக்கம்
position நிலைப்பாடு
middle தர
wing சாரி
prabu பிரபு
baby பாப்பா
which எந்தச்
learn கற்று
decisions முடிவுகளை
myself தன்னைப்
big பெரு
ably திறம்பட
content உள்ளடக்கம்
seen காணும்
sun சூரிய
rivers ஏரிகளில்
dress ஆடை
expansion விரிவாக்கம்
sulthan சுல்தான்
genius அறிஞர்
area பகுதிகளின்
journey பயணத்தை
death மரணத்தின்
unix யுனிக்ஸ்
city நகர்ப்புற
body உடற்
feature அம்சம்
seat அரியணையில்
victoria விக்டோரியா
lucas லூக்கா
sudo சூடோ
jammu ஜம்மு
his இவருடைய
whales வேல்ஸ்
musk கஸ்தூரி
christian கிறித்தவர்
religion சமய
succeeded விட்ட
birth பிறப்பு
entrance வாயில்கள்
stations நிலையத்தில்
competition போட்டிகள்
sorrow துன்பம்
naza நாசா
place இடத்தையும்
changes மாற்றத்திற்கு
computer கணிப்பொறி
time காலத்திய
other மற்றைய
garment ஆடை
limited வரையறுக்கப்படுகிறது
development வளர்ச்சிக்கு
joined சேர்த்துக்
lymph நிணநீர்
bring கொடுக்கப்பட்ட
critical சீரிய
seen காட்டுகின்றது
principles விதிகளை
are போன்றவற்றைக்
worked செயல்பட்டது
excess அதிகம்
life வாழ்வின்
boundaries எல்லைகளை
search தேடல்
sir அய்யா
deserved வேண்டுமானாலும்
saint சென்
mutation சடுதி
shaking நடுக்கம்
eating உண்ணும்
changes மாற்றங்களை
shapes வடிவங்கள்
take எடுக்கும்
undertaken மேற்கொள்ளப்படுகிறது
all அனைத்துப்
plant தாவர
look நோக்கிய
yoga ஆசனம்
lower குறைவான
itself இதையும்
prosper வளமான
including உட்பட
truly உண்மையில்
kumari குமரி
connection இணைப்பை
stealth மறைமுக
chemical வேதி
calender நாட்காட்டி
daa டா
culture மரபுகள்
france பிரான்க்சு
traditional பூர்வீக
kept வைக்கப்பட்டுள்ள
civilisations நாகரிகங்கள்
growth உருவாகி
cross மீறிய
doing செய்கிறது
living வாழும்
opinion கருத்துப்படி
country நாடு
ability ஆற்றலையும்
anxiety கவலை
softened மென்மையான
percentage வீதம்
classical செம்மொழி
myself நானும்
in வகிக்கின்றது
pollack போலக்
segregation தொகுதி
heritage பாரம்பரியம்
coming வருகின்ற
steps முறைகளை
fast விரைவாக
communications தொடர்புகள்
words சொற்களும்
felt உணர்ந்தார்
invention கண்டறிதல்
god கடவுளின்
fried பொறித்த
given அளிக்கப்பட்ட
japan ஜப்பானை
eighth எட்டாம்
evening மாலையில்
neon நியான்
decreases குறையும்
stages நிலைகளும்
love அன்பு
has விட்டார்
world உலகின்
november நவம்பர்
seashore கடற்கரையை
except மாத்திரமே
sword வாள்
happened இடம்பெறும்
town நகரம்
authors எழுத்தாளர்கள்
delhi டில்லி
thee உம்மை
province மாகாணத்
adding அமைப்புகளும்
signs குறியீடுகளை
called எனப்படுவது
animals விலங்கு
organisation நிறுவனமான
differences வேறுபாடுகளும்
emanating வெளிவரும்
architecture சிற்பத்
see காண
small சின்ன
poetry கவிதைகள்
pressure நூற்றாண்டைச்
hestia ஹெஸ்டியா
condom ஆணுறை
back காவிரி
came வந்தாள்
child குழந்தை
middle இடையில்
mark சுட்டி
river ஆற்றை
determine நிர்ணயிக்க
understood உணர்ந்தார்
regulations கோட்பாடுகள்
saw கண்டு
angara அங்காரா
culture கலாச்சாரம்
beach கடற்கரை
prison சிறை
play வகிக்கின்றன
mist உறைபனி
partitioned பிரிவுகளாக
policy கொள்கைகளும்
rate விலைப்
that அதனை
collected தொகுத்தார்
importance முக்கியத்துவத்தை
again மீண்டும்
feces பீ
huge பெரு
del டெல்
cloud மேகம்
administrative நிர்வாகப்
company நிறுவனமும்
contain கொண்டதும்
various வித்தியாசமான
easier எளிமையான
newspaper நாளிதழ்கள்
prey இரை
general பொதுத்
job வேலை
loss இழப்பு
relation உறவு
tirupathi திருப்பதி
ancestral பாரம்பரியச்
month மாத
micro நுண்ணிய
after பின்னர்
skull மண்டை
organisation அமைப்பாகும்
related தழுவிய
character நடத்தை
oman ஓமான்
morality கொள்கைகளுக்கு
king வீமன்
metric அளவியல்
poets புலவர்கள்
tarantula கணுக்காலி
austria ஆஸ்திரியா
cultures கலாச்சாரம்
wear அணிந்து
extract உமிழ்வுகள்
departmental துறைகளை
created தோன்றிய
rotation சுழற்சிக்
raja ராஜா
or அல்லது
private தனிப்பட்ட
telecommunication தொலைதொடர்பு
settled குடியேறினர்
times நேரங்கள்
department துறையில்
h எச்
time நேரத்தின்
forum மன்றம்
technologies தொழில்நுட்பங்களின்
susceptibility நோய்க்காரணி
idli இட்லி
appeared தோன்றின
vikatan விகடன்
amended திருத்தப்பட்ட
africa ஆப்பிரிக்க
usage வழக்கங்கள்
delhi தில்லி
plan திட்ட
union ஒன்றியம்
part அங்கமாக
north தெற்குத்
artist கலைஞர்கள்
meanings கூறுகளும்
governance ஆட்சியில்
before முன்னதாக
places இடத்தையும்
exchange கைமாற்றம்
borders எல்லைகளை
raw கச்சா
prayer பூசை
bamboo மூங்கில்
methods முறைகளும்
showing காட்டுகின்றது
class வகையில்
airtel ஏர்டெல்
bharath பாரத
film படமான
essay கலங்கரை
leading முன்னணி
politics அரசியல்சட்ட
whole முழுவதுமாக
zone வலயம்
section பகுதியைக்
reached சேர்ந்தார்
blasted வெடித்து
indicate சுட்டும்
openly வெளிப்படையாக
machine இயந்திர
cloth ஆடை
flight பிளைட்
mistakes குறைபாடுகள்
mountains மலை
mural சுவரில்
through வழியாகத்தான்
created ஏற்பட்ட
himself இவரே
territorial பிரதேச
narayanan நாராயணன்
times நேரங்களில்
oldest மிகப்பழைய
part பாகம்
attention பார்வைக்கு
view காணவும்
bhavan பவன்
dances ஆடல்
micro மைக்ரோ
ladies பெண்களை
trapezoid நாற்கரம்
part பகுதிகளாகப்
practical நடைமுறைப்
peru பெரு
many பலராலும்
controlling அடக்கும்
technologies தொழில்நுட்பங்கள்
image உருவம்
concise சுருக்கமான
feuilleton கட்டுரைகளில்
ship மிதக்கும்
buildings கட்டிடங்களின்
liver கல்லீரல்
johnson ஜான்சன்
artificial செயற்கை
c சி
wide தழுவிய
revealed கூறிய
you உன்
center மையம்
servers சேவர்
the செய்யப்படும்
soil மண்ணை
endless முடிவுற்றது
risk இடர்
growth வளர்ச்சியின்
time காலத்திற்கு
more அதிகமான
buttons பொத்தான்
farmer வேளாளர்
mountains மலைகள்
groom மண
lice பேன்
union சங்கம்
give தந்த
exist உளர்
zink துத்தநாகம்
saturn சனி
given தரப்பட்ட
richly சிறப்பாக
mahalakshmi மகாலட்சுமி
organisations நிறுவனங்களின்
city மாநிலமான
bear கரடிகள்
user பயனர்
law கருத்துரு
britishers ஆங்கிலேயர்களின்
height உயரம்
way வாசல்
grammar யாப்பு
region மண்டலமும்
understood விளங்கிய
questions கேள்வி
naturally இயற்கையில்
package தொகுப்பில்
classifications வகைப்படுத்தல்
term பதம்
static நிலையானது
radio வானொலிக்
words எண்களின்
than போலக்
cover உறை
type வகைகளை
talent திறன்
having உள்ளதால்
depression மதியிறுக்கம்
supplied அளித்த
michael மைக்கேல்
technology தொழில்நுட்பம்
began தொடங்கியது
regional மண்டலத்தை
attacks தாக்குதலில்
columbus கொலம்பஸின்
democratic குடியரசாக
gold தங்கச்
time நேரத்தில்
consider கருதலாம்
gas வளி
richard ரிச்சர்டு
poems பாடல்களைப்
jesus இயேசு
high ராஜ
grid கட்டம்
with கொண்டிருப்பது
are என்பவை
created உருவாக்கப்பட்டு
easily இலகுவில்
representative பிரதிநிதியாக
only மட்டுமின்றி
russian ரஷ்ய
roaming மேய்ச்சல்
sooner விரைவில்
time காலமாக
saying என்கிறது
theory தத்துவம்
crust ஓடு
activities நடவடிக்கைகளை
curd தயிர்
high உயர்
linked தொடர்பிலான
direct இயக்க
respective உரிய
beyond தாண்டிச்
flowers மலர்கள்
basis அடிப்படையாகக்
time நேரத்தையும்
kp கிபி
madras மதராஸ்
years ஆண்டுகளாக
electricity மின்னழுத்தம்
habit பழக்கம்
timeline வகைப்பாடு
proceeding நடவடிக்கையும்
server திசைவி
city நகரங்களை
than விடவும்
centre மையக்
literatures நூல்களையும்
development உருவாவதற்கு
silent அமைதிப்
happened நடைபெற்றன
truth சத்தியம்
avani ஆவணி
introduce அறிமுகப்படுத்தியது
and மற்றும்
as ஆகவும்
celebrations கொண்டாட்டங்களில்
itself தன்னகத்தே
admk அதிமுக
special சிறப்பு
pacific பசிபிக்கில்
industry தொழிற்துறை
romer ரோமர்
mohamed முஹம்மது
serious தீவிர
life ஆயுள்
european எசுப்பானிய
kolam கோலம்
across குறுக்கே
kolli கொல்லி
reducing குறைக்கிறது
big பெரிதாக
rift பிளவு
mountain மலை
navy கடற்படையின்
contract ஒப்பந்த
saw கண்ட
thumb ஒருங்கியம்
virus நுண்ணுயிரி
cropping பயிரிடப்படுகிறது
founded தோற்றுவித்த
method முறையையும்
machines கருவிகள்
precursor முன்னோடியாக
sewage கழிவு
use பண்பாடுகள்
astrology வானியல்
based அடங்கிய
temperature வெப்பநிலைகள்
philosophy தத்துவப்
insects பூச்சிகள்
period காலமாகவே
on பொருத்த
try முயற்சி
plaid பிளைட்
surroundings சூழ்நிலைகளில்
broadcast ஒலிபரப்பு
clarity தெளிவு
told உறைதல்
freshwater நன்னீர்
difference வேறுபாடுகளும்
votes வாக்கு
name பெயரும்
creating உருவாக்குதல்
basic அடிப்படைப்
legend மகான்
teresa தெரேசா
legally சட்டப்
places இடங்களும்
officials அதிகாரிகள்
battled போரிட்டு
developed உருவாக்கப்பட்டு
corners மூலைகளில்
compliant புகார்
article கட்டுரைகளின்
intelligence அறிவாற்றல்
measure அளவிடும்
demand கோரிக்கை
cyclone புயல்
period காலம்
safe பாதுகாப்புப்
name பாரதியாரின்
war யுத்த
formed அமைக்கப்பட்டது
finish முடித்த
excess மிகுதி
cellphone கைபேசி
spoken பேசப்பட்டு
number எண்
humans மனிதர்களுக்கும்
jesus இயேசுவின்
rock பாறை
compare ஒப்புமை
which எது
telecast ஒலிபரப்பு
city நகர்
river ஆற்று
looking நோக்கும்
website வெப்
group கனேடிய
thinking நினைத்து
pancreas தமனி
because ஆனால்
customary வழக்கு
discipline ஒழுக்கம்
madurai மதுரை
protect பாதுகாப்புத்
cancer புற்று
gmail ஜிமெயிலின்
mistakes பிழைகளை
times டைம்ஸ்
electromagnetic மின்காந்த
places உடுக்கள்
assignment மிஷன்
towns நகரங்களும்
agricultural விவசாயத்தின்
moving நகரும்
statistics கணக்கியல்
college கல்லூரி
function செயல்படுத்த
fame புகழ்
rose ரோஜா
malayala மலையாள
world அண்டங்கள்
whitish வெண்ணிற
rao ராவ்
enquiry விசாரணை
rupees ரூ
rapidly வெகுவாக
population அடர்த்தி
srinivasa சீனிவாச
tried முயன்றன
easily எளிதான
millions பல்லாயிரம்
ladies பெண்கள்
chemical வேதியல்
edition பதிப்பில்
server சர்வர்
architecture கட்டிடக்கலையின்
kolkatta கொல்கத்தா
involved சம்பந்தப்பட்ட
below கீழுள்ள
man மனிதனால்
rice அரிசி
toxic நச்சு
saints ஞானிகள்
scriptures வேதம்
myself தன்னை
proud பெருமை
court நீதிமன்ற
marxist மார்க்சிய
temperature வெப்பநிலை
button பொத்தான்
when எப்பொழுது
magic மந்திர
party இயக்கத்தை
kings மன்னர்கள்
cadmium காட்மியம்
journal இயல்
activities செயற்பாடுகள்
job பணி
numbers எண்களின்
wheel சக்கர
fasting விரதம்
similar ஒத்து
news செய்திகளைத்
life வாழ்க்கைத்
it போற்றும்
arranged ஏற்படுத்தியது
after பின்னும்
good நல்லது
lives வசிக்கிறார்கள்
waste களை
ethene எத்தேன்
circumstance சூழ்
formation உருவானவை
restore மீள
multiculturalism பல்லினப்பண்பாடு
division வகைப்படும்
brother தம்பி
basis அடிப்படையாகும்
gandhian காந்தியின்
done விடுகிறது
enemies எதிரிகள்
generation காலத்துக்குக்
denial மறுப்பு
egg முட்டை
deeds செயல்களை
privilege உரிமை
ka க
born பிறந்தவர்
asteroid விண்கல்
identity அடையாளம்
king முடி
advertisers விளம்பரதாரர்கள்
counts எண்ணிக்கை
have உடையதாக
omar அமைக்கப்பட்டன
chemical ரசாயன
significant குறிப்பிடத்தக்கவை
block பிளாக்
join இணையும்
prayer மந்திர
growth வளர்ச்சியில்
trees மரங்களும்
them இவர்களை
disease நோயை
other வேறு
circles குடிகள்
revelations வெளிப்பாடுகள்
city நகரமான
school பாடசாலைகள்
learned படித்து
him அவரை
these இவற்றைப்
assembly அவையின்
lilly அல்லி
living வாழ்வினச்
cowherd இடையர்
finish முடிந்து
speedy விரைவான
crops பயிர்களை
sacrificed துறந்து
including ஆகியவற்றின்
childrens சிறுவர்கள்
humidity ஈரப்பதம்
lava எரிமலைகள்
indicating குறிப்பிடுவது
kings அரசர்கள்
paris பாரிசின்
compare ஒப்பிடும்போது
newly புதிதாக
old பழமை
heart இதயம்
grants மானியங்கள்
sects வகைப்பாட்டில்
drama நாடகங்களில்
nepal நேபாளம்
india இந்தியாவை
kept வைத்திருக்கும்
yearly வருடாந்திர
inspire தூண்டுகிறது
are ஆகியன
continue தொடர்
many பெரும்பான்மையானோர்
swaras ஸ்வரங்கள்
specified குறிப்பிடப்படும்
services சேவைகள்
sea கடலுக்கு
of ஒப்
part பகுதிக்கு
yuva ஆய்த
union ஒன்றிய
times நேரமும்
comics காமிக்
shree ஸ்ரீ
cave குகை
aetiology நோய்க்காரணி
document மனு
student மாணவர்
interest ஆர்வம்
black கறுப்பின
giving கொடுப்பது
responsibility அக்கறை
mean என்றால்
towards சார்பாக
upper மேலுள்ள
told கூறியது
famous புகழும்
eight எட்டாம்
upcoming தோன்றுகின்றன
totally எல்லாமே
district மாவட்டத்திலுள்ள
sister தங்கை
across கடந்து
light வெளிச்சம்
government அரசு
reflections பிரதிபலிக்கும்
farmers விவசாயிகள்
international அனைத்துலக
characters பண்பு
compulsory கட்டாயமாக
opponent முற்றாக
small துண்டுகள்
steps அடுக்கின்
having இருப்பது
help உதவியாக
actors நடிகர்கள்
contain நீடித்த
man நாயகன்
history வரலாறு
administrator அதிகாரியான
fine சிறந்தது
3d நீளுருண்டை
leaving விலகிச்
established ஏற்படுத்தப்பட்ட
involve தலையிட
that அதன்
answer பதில்
song கீதம்
varieties வகைகளில்
giving அளித்தல்
timely நேர
velocity திசைவேகம்
groundnut கடலை
customary வழக்கமாக
age காலமான
titanic டைட்டானிக்
and ஆகியவற்றைத்
defense பாதுகாப்பு
run நடத்த
furnishes தருகின்ற
wars போர்களின்
sidereal விண்மீன்
proverbial பழமொழிகள்
doubt ஐயம்
evening மாலை
war போருக்கு
develop வளர்
want கிடைக்க
our நம்
totally மொத்தமாக
vales வேல்ஸ்
radio வானொலி
your உம்
single ஒரே
captain கேப்டன்
showing தருகின்ற
policy கொள்கை
france பிரான்சு
released வெளியிட்டது
father தந்தையை
thamizh தமிழ்ப்
march பங்குனி
about குறித்தும்
diagonal மூலைவிட்டம்
old தொன்மையான
discount தள்ளுபடி
ability திறனை
slopes சரிவு
creates உருவாக்கும்
went போய்
dmk திமுகவின்
countries நாட்டு
first முதன்மைக்
government அரசை
to மீதுள்ள
eradicate ஒழிப்பு
below கீழ்
bharath பாரத்
letters எழுத்துகள்
did ஆற்றிய
yours உங்கள்
attraction கவர்ச்சி
models மாதிரியை
train தொடர்வண்டி
dead இறந்து
hertz ஏர்ட்சு
fertile வள
fad வெளிர்
wisdom மெய்யியல்
symbols சின்னம்
grazing மேய்ச்சல்
azad ஆசாத்
cluster திரள்கள்
green கிரீன்
client வாங்கி
style பாணி
you தாங்கள்
kings மன்னர்களை
amendments திருத்தங்களை
increased அதிகரிப்பு
equipment கருவிகளை
figure அமைப்பானது
country நாடாகவும்
thing பொருளும்
lovingly அன்புடன்
forum மன்றத்தில்
computer கணினியில்
products பொருள்களின்
worked பணியாற்றினார்
artificial செயற்கைக்
religions சமயங்கள்
mannar மன்னார்
write எழுதப்
vinayagar விநாயகர்
opinions கருத்துருக்கள்
businesses தொழில்கள்
men ஆணும்
growing வளர்க்கப்படுகின்றன
deepawali தீபாவளி
action சைகை
madhavi மாதவியின்
zoology உயிர்ப்புவியியல்
very மிகவும்
celebrates கொண்டாடும்
stronger வல்லமை
legally சட்டப்படி
important முக்கியம்
notified வலியுறுத்தினார்
tobacco புகையிலை
training பயிற்சி
memorial நினைவகம்
centrally மத்தியப்
conceal மறை
pulse நாடி
acropolis அரண்
young இளம்
starting தொடர்ச்சி
destroy மருவிய
search ஆராய
zero பூச்சிய
algol பரணி
highly மிகுதியான
public புழக்கத்தில்
cruelty கொடுமை
that எந்தத்
released வெளியானது
result விளைவு
reveal தெரிய
from இருந்து
export ஏற்றுமதியில்
regional மண்டலப்
pick எடுத்தல்
tile ஓடு
matches போட்டிகளை
good சூப்பர்
acid அமிலம்
average சராசரியை
distance தூரம்
stay தக்க
indian திராவிட
have பெற்றுள்ளனர்
ammanai அம்மானை
numbers எண்களில்
energy திறனும்
before முந்திய
constructed நிறுவிய
a ஆனது
russia ரஷ்ய
useful பயன்
coastal கடலோரப்
plant ஆலை
lyrics கவிதைகளை
b பீ
australia ஆஸ்திரலேசியா
symptoms அறிகுறிகளை
shrinkage சுருக்கம்
statistics புள்ளியியல்
variation வகைப்படுத்துவது
bearing தாங்கி
gandhi காந்தியும்
force படைகளால்
is படுகின்றது
germ கிருமி
procedure முறையிலும்
developmental வளர்ச்சிப்
become ஆகி
done செய்துள்ளார்
story கதைகளில்
equal =
similar ஒத்த
of வின்
drawing கோலம்
owner அதிபர்
necessities தேவைகளை
holy பக்த
keep கொள்வார்கள்
cities ஊர்களும்
compare விடக்
mathematics கணக்கியல்
like விரும்பிய
chennai சென்னைப்
his அவரை
stable நிலையானது
activities நடவடிக்கைகள்
ladies பெண்களின்
learn கற்கும்
high மிகை
gujarat குஜராத்
notes குறிபிட்ட
double இரட்டை
sculpture புடைப்புச்
searching தேடுதல்
rice நெல்
texas டெக்சாஸ்
democratic குடியியல்
b பி
as கருதி
darvin டார்வின்
electromagnets மின்காந்தவியல்
world உலகம்
meaning கொண்டால்
regime ஆட்சியைக்
those இதர
are வைக்கப்பட்டுள்ளன
crusade தங்களது
present உண்டு
approximately சுமார்
mammals பாலூட்டும்
eating உட்கொள்ளும்
sikkim சிக்கிம்
variable மாறி
tiny சிறிதாக
licence உரிமம்
pouring பெய்யும்
bloc துண்டுகள்
eleven பதினொரு
cholas சோழனால்
book நூல்களில்
vastly விரிவான
king கிங்
books புத்தகங்கள்
revolution சுற்றிவரும்
day நாள்
strictly கடுமையான
manufacture உற்பத்திப்
actors கலைஞர்கள்
less குறைந்து
explained விளக்குகிறார்
abraham ஆபிரகாம்
traditional மரபுகளில்
school கூறுகளும்
jointly ஒன்றாகவும்
kanada கன்னட
usage பயன்படுகின்றன
suppose ஒருவேளை
things பொருளும்
famous பரவலை
jahan ஜகான்
generator இயற்றி
up மேலே
independently சுதந்திரமாக
name பெயரே
anna அண்ணா
donating தானம்
his தாம்
historic வரலாற்றுக்
care கவனித்து
circumstances சூழ்
wheel சக்கரம்
lady அம்மையார்
special சிறந்தது
from இருந்தும்
center மத்திய
arabic அரபி
fruits பழங்கள்
consumers பயன்படுத்துவர்
these இவைகளை
words வார்த்தைகள்
epics காப்பியம்
b.c கிபி
egyptian எகிப்திய
signal சைகை
point புள்ளி
channel சேனல்
town டவுன்
us நமக்கு
web வலை
organic கரிம
sulfur கந்தகம்
battle மோதல்
peoples மக்களுக்கும்
difference மாற்றங்கள்
up எழுந்து
ocean சமுத்திரம்
mahadevan மகாதேவன்
fully முழுக்க
originated தொடங்கப்பட்ட
people நுகர்வோர்
differentiate மாறுபட்டு
spectroscopy நிறமாலையியல்
has இருக்கக்கூடிய
controls கட்டுப்பட்டு
character தன்மையைக்
provide வழங்கி
lakes லேக்ஸ்
tribes பழங்குடியினர்
against எதிராக
improve மேம்படுத்தும்
found கண்டுகொண்டேன்
substance சாரம்
data தரவு
place இடத்தில்
created உருவாக்கினார்
resistance எதிர்ப்பாற்றல்
nagesh நாகேஷ்
appear வெளிப்படும்
about பற்றியது
likewise அதேபோல்
presiding இருக்கிறார்
tax கப்பம்
simple சாதாரண
astronomy வானியல்
victory வென்று
sections பகுதியைத்
organization அறக்கட்டளை
sinhala சிங்கள
lived வாழ்ந்தவர்
passages கட்டுரைகள்
extra கூடுதல்
elephant யானையின்
used பயன்படுத்துகிறது
conducted நடத்தப்படும்
besiege கோரி
temple கோவிலில்
come வா
properties பண்புகள்
activity செயலை
shoot சுட்டுக்
appearance தோற்றத்தின்
photo புகைப்பட
american அமெரிக்கன்
oppose மறுத்து
for என்பதற்கு
ships கப்பல்களின்
sweden சுவீடன்
law சட்டத்தின்
latitude அட்ச
this இந்தப்
shows காட்டுகின்றன
bahadur பகதூர்
geospatial நிலப்பரப்பை
mixed கலக்கிறது
man ஆள்
capacity ஆற்றலை
opinions கருத்துக்களை
hydrogen ஐதரசன்
normal சாதாரண
built கட்டிய
province மாகாணத்தின்
government அரசாங்கத்தின்
authority அதிகாரம்
he இவரைப்
lakes ஏரிகளில்
living வாழ்ந்து
center நடுவே
final இறுதித்
carnatic கருநாடக
primary முதன்மைத்
middle நடுத்தர
matter பருப்பொருளும்
used பயன்படுகின்றது
linguistics மொழியியல்
project திட்டத்தில்
numbers எண்கள்
volleyball கைப்பந்து
model மாதிரியானது
god கடவுள்
south கிழக்குத்
arabic அரபு
go போகலாம்
network வலையில்
rogue முரட்டு
server சேவர்
connection ஒருங்கிணைப்பு
bow வில்
currency பணம்
temple கோயில்களில்
zone மண்டலத்தின்
tumor கட்டி
forces விசையால்
histeria ஹெஸ்டியா
country தேச
successes வெற்றிகள்
form வடிவம்
map வரைபடம்
released விடுத்த
term சொல்லான
veterinary கால்நடை
making உருவாக்கப்படும்
thanjavur தஞ்சை
pyramid பிரமிட்
cancer கான்செர்
comfortable ஏதுவாக
thoughts கருத்துக்களையும்
between இடையேயான
where எங்கு
equal சரி
forming துவக்கம்
found கண்டறிந்துள்ளனர்
combined கூட்டு
shown காட்டிய
services சேவைகளும்
engaged ஈடுபட்டனர்
limit விகிதத்தில்
tele தொலைத்
four நான்கும்
public பொதுக்
evidence ஆதாரம்
released வெளியிடப்படும்
themself அவர்களே
lashkar-e-taiba லஷ்கர்-ஏ-தொய்பா
backward பிற்பட்ட
route பாதை
hobby பொழுதுபோக்கு
assumed கருதப்படுகின்றது
their அவர்களுடைய
kumaran குமரன்
shit மலம்
values மதிப்புகள்
producing தயாரிக்கும்
left விடப்பட்ட
nehru நேருவின்
islam இசுலாம்
near அருகில்
siddhar சித்தர்களின்
values பெறுமதி
public பொதுவுடமைக்
gift தானம்
merge இணைந்தது
others மற்றோர்
generation வம்ச
exist இருப்பதை
convert மாற்றும்
west மேற்குக்
cells செல்கள்
essential அத்தியாவசிய
meteorite விண்கல்
chemical காட்மியம்
pandya பாண்டி
biological உயிர்ப்புவியியல்
users பயனர்களின்
testicle அண்டம்
animals விலங்குகளும்
tamils தமிழா
give தரும்
built அமைத்தனர்
announced அறிவிக்கப்பட்டது
producer இயக்கி
nearly சுமார்
tool சாதனம்
taken எடுத்துக்கொண்டு
were நிகழ்ந்தன
road சாலைகள்
notable குறிப்பிடத்தக்கது
box கட்டம்
tailoring தையல்
speaking வாய்மொழி
hence அதவாது
included அடங்குகின்றன
end முனையில்
cotton பருத்தி
sad துக்கம்
days நாட்களுக்கு
draw வரையப்படும்
excited பரவசநிலை
age வயதுக்கு
medical மருத்துவப்
elections தேர்தல்களில்
ben பென்
tourist சுற்றுலாப்
size வடிவ
biology உயிரியல்
that அதற்குப்
appropriately ஏற்றவாறு
end இறுதியில்
pollens மகரந்தம்
conversations உரையாடல்கள்
to படுத்த
attack எதிர்க்க
cosmology அண்டவியல்
outlook அவுட்லுக்
position நிலையிலிருந்து
ratio விகிதத்தில்
your உங்கள்
explained விவரிப்பது
face முகம்
na நா
simple எளிய
pascal பாஸ்கல்
errors தவறுகள்
longer நீளமான
profile பயன்வகை
beyond அப்பால்
web இணையத்தின்
blue நீலான்
world கோளத்தின்
day தினம்
gave அளித்த
operation செயற்பாடு
figures வடிவங்களை
africa ஆபிரிக்கா
parliament நாடாளுமன்றத்தில்
wives மனைவிகள்
stored சேமிக்கப்படும்
party இவ்வமைப்பு
n ந
electronics மின்னணுவியல்
average சராசரியான
against எதிராகவும்
acted நடித்துள்ளார்
only மட்டுமில்லாமல்
corner விளிம்பில்
problem சர்ச்சை
stop நிறுத்த
geographic புவியியற்
association சங்க
caste சாதி
spheres கோளங்கள்
numbers எண்களை
cultures பண்பாட்டுச்
offered அளிக்கப்படும்
mercury ஐதரசன்
reach அடைகிறது
difference வேறுபாட்டை
dinosaur தொன்மா
useful பயனுள்ள
concept உத்தி
carefully கவனமாக
object பொருளாக
the அதற்கு
prepare உற்பத்தித்
change மாற்றுவது
allies நேச
activity செயல்
magnet கந்தகம்
compel வலியுறுத்தினார்
occupy நிறைந்த
expert தேர்ந்த
treaty ஒப்பந்தம்
occupied ஆக்கிரமிப்பு
retained தங்கியுள்ளது
maker செய்தவர்
more அதிகமாக
opinions கருத்துக்கள்
pollution மாசடைதல்
possible முடியும்
where எங்கே
reading வாசிப்பு
happening நிகழ்வு
including கூடிய
center நடுத்தர
internet இணையதளம்
right வலம்
medicines மருத்துவம்
cuttlefish கணவாய்
those அவை
style நாகரிகத்தின்
leads தூண்டுகிறது
full முழு
teacher குரு
through வாயிலாக
turkey துருக்கி
realize உணர்த்தும்
name பெயரை
area பகுதியைச்
places ஊர்களின்
foreign மேலை
freedom சுதந்திரமான
zinc துத்தநாகம்
street வீதிகள்
shedding உருமாற்றம்
metals உலோகங்கள்
connected இணைக்கப்பட்டது
air வானியற்
power திறனில்
jac ஜாக்
catalyst நெம்புகோல்
prophet நபிகள்
european ஐரோப்பாவின்
apex உச்சி
fund நிதி
form உருவாகின்றன
destruction அழியும்
making செய்கின்றது
healthy ஆரோக்கியமான
them அவைகளை
los லாஸ்
power ^
melting உருகிய
elder மூத்த
come வருக
happens ஏற்படுவது
refining சுத்திகரிப்பு
importance முக்கியத்துவம்
poet கவிஞர்
westerly மேற்கத்திய
poetry காவியம்
punjab பஞ்சாப்
is வாய்ந்தது
look பாருங்கள்
less குறை
drama நாடக
engaged ஈடுபட்டார்
disadvantages குறைபாடு
have உடையதாகும்
daily தினசரி
committee குழுவின்
ik இக்
conference மாநாடு
months மாதங்களில்
manners முறைகளைப்
supervision கண்காணிப்பு
usage பயன்பாட்டு
disclosures வெளிப்பாடுகள்
variety வகைப்படுத்தல்
sea கடற்
book நூலாகும்
cesium சீசியம்
volcanoes எரிமலைகள்
society சமூகத்தின்
leave விட்டு
usage பயன்
field களம்
all யாவும்
regarding பற்றிக்
attractor கவரும்
humanly மானிட
literacy கல்வியறிவு
theoretical கருத்தியல்
believe நம்பினர்
vedic வேதாந்த
agreements ஒப்பந்தங்கள்
blogs வலைப்பதிவுகள்
dog டாக்
traditional பாரம்பரியக்
smaller சிறிதாக
risk இடரை
vehicles வாகன
latest தற்காலத்தில்
recent சமீப
laborer பாட்டாளி
angle கோணத்தில்
owners உடையவர்கள்
business தொழில்
airplane வானூர்திகள்
make உருவாக்கம்
network வலையின்
hints குறிப்புகளை
sindhu சிந்து
paris பாரிஸ்
gimp கிம்ப்
ships கப்பல்களை
noon மதிய
writings எழுத்துக்கள்
hits அடிகள்
strong கடின
vedic வேதிய
match தீக்குச்சி
happens ஏற்படுகிறது
lists பட்டியல்
live வசிக்கின்றனர்
enmity பகைமை
appeals கோரிக்கைகளை
feet அடி
location இடத்தில்
caribbean கரீபியன்
culture நாகரிகம்
now இப்பொழுது
product சாதனத்தின்
skeleton எலும்புக்கூடு
one ஒர்
starting ஆரம்பக்
appropriate உரிய
brahma பிரம்ம
entry வருகை
construction கட்டப்பட்டு
peoples மக்களைக்
herbal மூலிகை
space விண்வெளி
causes ஏற்படும்
article கட்டுரை
sample மாதிரிகள்
spreading பரப்புதல்
group அணி
july சூலை
departmental துறையை
plot சதி
united ஐக்கிய
chief தலைமை
just இதோ
numbers நபர்கள்
bank வாங்கி
matter விஷயத்தில்
culture மரபான
deal ஒப்பந்தத்தை
big மகா
agreement உடன்படிக்கையை
directed இயங்கும்
victorious வென்ற
tamil தமிழிலும்
land நிலப்
gone சென்றனர்
recent சமீபத்திய
website இணையத்தளம்
civilian சிவிலியன்
only தான்
gout கீல்வாதம்
easily எளிதாக
micheal மைக்கேல்
out புற
conclusive முடிவான
reformations சீர்திருத்த
alvars ஆழ்வார்களின்
books நூலாக
collect சேகரிக்கும்
vetri உயர்த்தி
any எவ்வித
prominent முக்கியப்
did செய்துள்ளனர்
beginning தொடக்கத்திலேயே
temporarily தற்காலிக
only மாத்திரம்
using பயன்படுத்துகின்றன
thoughts போதனை
morals பண்புகளை
chariot இரதம்
towns நகரமாக
said கூறுகிறார்
bus பேருந்து
structure வடிவமைப்பு
unexpected எதிர்பாராத
met சந்தித்த
district மாவட்டங்களில்
city நகரமாக
rajinikanth ரசினிகாந்து
charge கட்டணம்
nothing எதுவும்
some சிறிதும்
already ஏற்கனவே
by வாரியாகவோ
same இதே
tiber டைபர்
youth இளைஞர்
welcome வணக்கப்
population மக்கள்தொகையில்
catching பிடித்தல்
protect தடுக்கவும்
lasted நீடித்தது
slowly மெல்ல
religion மதத்தின்
addresses முகவரிகளின்
keep வைத்துக்
charge பூர்வ
techniques நுட்பங்கள்
nabi நபி
people மக்களுக்கு
arthropods கணுக்காலி
with அடங்கியுள்ள
uranus யுரேனஸ்
standard தரத்தை
listen பார்க்கவும்
some சிலவாகும்
completely முழுக்க
unit அலகு
late பிற்பகுதியில்
requisitions கோரிக்கையை
serial தொடர்
give வழங்கிய
scales அளவீடுகள்
rights உரிம
know அறிய
from இலிருந்து
clip துண்டு
kamarajar காமராசு
science விஞ்ஞானம்
note உரைநடை
upcoming வருகின்ற
transformation இடப்பெயர்ச்சி
know கண்டறிய
than விடப்
atmosphere சூழலை
promise உண்மையாக
braine மூளை
light விளக்கு
by என்பவரால்
race ஓட்டம்
oppose எதிர்க்கும்
think நினைத்த
telescope தொலை
gas புகை
murdered கொல்லப்பட்டனர்
kochi கொச்சி
power அதிகாரம்
different வேறுபடுத்திப்
romanian ரோமானிய
odd ஒற்றை
know அறிந்து
aftermath பின்னரும்
rotate சுழலும்
harbour துறைமுக
films படத்தின்
pages பக்கத்தை
litho லித்தோ
invisible அமானுட
ideology லெனினிசம்
c++ சி++
travelling பயணங்கள்
ministers தேவர்கள்
hygienic சுகாதார
given அளிக்கிறது
invite அழைக்கப்
elections தேர்தலில்
peacock மயில்
factor காரணி
stage நிலைக்கு
house வீட்டில்
words எழுத்துக்களை
evidence ஆதாரமும்
scholar பண்டிதர்
visible புலப்படும்
bc கிமு
parris பாரிய
by ஆல்
wanted வேண்டியது
price விலைக்
kandi கண்டி
motor தானுந்து
regions மண்டலங்கள்
routine நடைமுறை
dynasty பேரரசை
situation நிலைமை
capsule வில்லை
temporary தற்காலிக
said என்கின்ற
condemned கண்டனம்
disappear தொலைந்து
namely என்பவரே
concluded முடிந்தது
king மன்னனின்
flowers மகரந்தங்கள்
administration நிர்வாகத்தில்
abroad வெளிநாட்டில்
liberal சுந்தர
latin இலத்தீன்
goals கோல்கள்
brahmin பிராமணர்
them அவர்களைக்
fought போராடிய
happening நிகழும்
at என்னுமிடத்தில்
written எழுத்து
keeping கொள்கிறார்கள்
their அவர்களின்
none எவரும்
germinate விளையும்
circumstance சூழ்நிலை
service சேவையை
means கொள்ளப்படுகின்றன
missile ஏவுகணைகள்
chandra சந்திர
near பக்க
explanation உரை
ships கப்பல்கள்
communist கம்யூனிஸ்ட்
soul உயிர்கள்
organisation அமைப்பைக்
spread பரவல்
bio உயிரித்
biogeography உயிர்ப்புவியியல்
satellite விண்கலம்
saying கூறுகிறது
nga ங
saying என்கின்றனர்
city நகரை
speak பேச்சுவார்த்தைகள்
equalised சமமான
can கூடியது
send அனுப்பிய
kanchi காஞ்சி
indians இந்தியர்கள்
separate வெடிப்பு
forceful பலமான
yours உம்
pongal பொங்கல்
becoming ஆவது
theater அரங்கு
essential இன்றியமையாதது
suggested அறிவுறுத்தினார்
yet இன்னும்
death இறப்புகள்
lowered குறைந்த
bad இழிவான
through ஊடக
caste சாதிய
cholan சோழனுக்கு
part பகுதிகளின்
told என்கின்றனர்
task பணியை
eyes கண்கள்
himself தன்னைத்
totally ஒட்டுமொத்த
become வருதல்
ruthenium ருத்தேனியம்
molecules மூலக்கூறுகள்
contacts தொடர்பையும்
port போர்ட்
necessary வேண்டிய
nation தேசத்தின்
moth அந்து
district மாகாண
websites உலாவிகள்
computer கணினிப்
dependant சார்ந்தவை
sects வகை
new புது
veins தமனி
nallur நல்லூர்
sakthi சக்தி
exist இருப்பது
fast விக்கி
town நகரையும்
own தங்களது
drawbacks குறைபாடுகள்
found தேடி
books நூல்களைப்
forces படை
ways பாதைகள்
given வழங்கப்படும்
arithmetical எண்கணித
matter கருத்துகளை
division பிரிவினர்
celebrity மேற்கொள்ளப்பட்டன
cholan சோழனின்
mother அம்மா
scriptures புராணக்
thrown எறிந்த
inflation பணவீக்க
got பெற்றிருந்தது
sects இனங்கள்
animal விலங்கு
poems செய்யுள்கள்
teeth பல்
with கொண்டதாகவும்
erosion அரிப்பு
revolution புரட்சி
rohini ரோகிணி
handover கைமாற்றம்
makes ஏற்படுத்துகின்றன
lakes ஏரிகள்
future வருங்கால
depending பொறுத்த
hypertext மீயுரை
kolkata கொல்கத்தா
cancer புற்றுப்பண்பு
that அதைச்
people பேருக்கு
contained கொண்டவையாகும்
sign அடையாளங்கள்
state என்றனர்
geographic புவியில்
historical வரலாற்றின்
created உருவாக்கி
revolutionary புரட்சிகரமான
values மதிப்புகளை
test டெஸ்ட்
habit வழக்கம்
happened ஏற்பட்டுள்ளது
pooja பூசை
get பெற்றான்
informations தகவல்களையும்
which எந்தத்
myself தனக்கு
word சொல்லை
bigger பெரிதாக
humor நகைச்சுவை
fail தோல்வியை
expulsion வெளியேற்றம்
persian பாரசீக
mountains மலைகளில்
variation வேறுபாட்டை
dignity கௌரவம்
novel காவியம்
who செய்பவர்கள்
morality நெறி
known அறியப்படும்
done படுத்தப்பட்ட
temples தலங்களில்
city ஊரின்
himself அவனது
ideology சித்தாந்தம்
besides கூடவே
clockwise வலம்
target இலக்குகளை
contains கொண்டவை
create உருவாக்குதல்
next அடுத்தடுத்த
sensory புலன்
cabinet அமைச்சரவை
society சமூக
speeds விசைகள்
star விண்மீன்
religiously சமயச்
neurology நரம்பியல்
character தன்மையை
limit அளவை
literature புதினங்கள்
paying செலுத்துகின்றனர்
gadget கருவி
mean இடைநிலை
freedom விடுதலை
measured அளவான
brain மூளையில்
danger ஆபத்து
technology நுட்பத்தை
gujarati குஜராத்தி
ability திறனும்
prevailed நிலவிய
work உழைப்பு
capture கைப்பற்றி
form உண்டாக்கும்
closely நெருக்கமாக
parks பூங்காக்களும்
declined வீழ்ந்தது
production உற்பத்திப்
years ஆண்டுகளில்
form உருவாவதற்கு
explode வெடித்து
network தளத்தின்
mediterranean மத்தியதரைக்
operation செயல்பாட்டை
view பார்த்தல்
met சந்தித்தனர்
notice அறிவிப்பை
temperature வெப்பநிலையில்
net வலைச்
journals ஊடக
join திரட்டி
maldives மாலைதீவுகளின்
that என்னவெனில்
innocent அப்பாவித்
that என்னவென்றால்
improvements முன்னேற்றங்கள்
clotting உறைதல்
minor சிறுசிறு
clothes துணி
terrorism பயங்கரவாத
daily தினம்
state பப்புவா
become அமைகிறது
festival பண்டிகை
word சொல்லே
bacteria நோய்க்காரணி
give அளிக்கப்படுகிறது
all முழுவதையும்
examination தேர்வு
using பயன்படுத்துவது
town நகரமாகும்
people மக்களும்
aesthetics அழகியல்
assistants உசாத்துணைகள்
function செயல்படுகின்றன
retention வைத்தல்
language மொழிச்
approve அங்கிருந்து
also க்கும்
illinois இலினொய்
those அவற்றைத்
statistics புள்ளிகளை
o ஓஎஸ்
country நாட்டு
through செல்லும்
saudi சவுதி
provide அளிக்கலாம்
benzoyl பென்சைல்
eagle கழுகு
perimeter பரப்பளவு
doing செய்யும்
done செய்தும்
go போக்க
multinational பன்னாட்டு
us நம்மை
refinery சுத்திகரிப்பு
blog வலைப்பூ
pollens மகரந்தங்களை
margo வேம்பு
had கொண்டிருந்தாலும்
build கட்டி
phonetics ஒலிப்பியல்
imaginary கற்பனைக்
arabic அராபிய
basically அடிப்படையிலேயே
easy இலகுவில்
quickly விரைவாக
smile புன்னகை
conducted நடத்தப்படுகிறது
iran ஈரான்
noble நோபல்
center மையத்தில்
confidence நம்பிக்கையை
whenever எப்பொழுதும்
period காலத்தையும்
sky வானில்
truths உண்மைகள்
that அச்
kitchen சமையலறை
appear தோன்றினாலும்
u.n ஐநா
his அவரது
opinion கருத்தாகும்
press அச்சகம்
content உள்ளடக்கும்
register பதிவு
help பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது
database தரவுத்
group வகைப்பட்ட
measurement அளவை
human மனிதன்
sultan சுல்தான்
computer கணினிகள்
magnet காந்த
efficiency திறன்களை
life வாழ்க்கை
relationship உறவுகளில்
childrens பிள்ளைகள்
metastasis மெடாச்டாசிஸ்
different வெவ்வேறு
letters எண்களைப்
mine தங்களுடைய
amine அமைன்
experiment சோதனை
columbus கொலம்பசு
means என்றால்
know குமுதம்
huge மிகப்பெரும்
strictly கடுமையாக
film திரைப்படத்தில்
mother தாய்
lands நிலங்களை
particle துகள்கள்
earth பூமி
industry துறையின்
praise புகழ்
get பெறுவதற்கு
if போன்றவற்றால்
website வலைத்தளம்
invited அழைத்தார்
humans மனிதர்களில்
diseases நோய்களும்
cause காரணமாய்
kali கலி
expand விரிவான
youth பருவம்
verb ஏற்படுத்தும்
adequacy நிறைவு
culture பண்பாட்டு
nationalist தேசியவாத
acceptable ஏற்றுக்கொள்ளும்
differs வேறுபடும்
trunk தந்தம்
global குளோபல்
whites வெள்ளையின
caste களப்பிரர்
agricultural வேளாண்
specialist நிபுணர்
list பட்டியல்கள்
radiation கதிரியக்க
bearable தாங்க
viruses வைரசுகள்
displayed வைக்கப்பட்டுள்ள
changes மாற்றுதல்
loss சேதம்
nations குடிகள்
existing அமைந்திருப்பதால்
like ஆனது
ways போக்குகள்
over அதிகப்படியான
shown போட்டுக்
is என்கிறது
wi-fi வைஃபை
essays கட்டுரைகளின்
stop தடுக்க
the தி
maximum அதிகப்படியான
showy ஆடம்பரமான
february பிப்ரவரி
win வென்ற
hood பருவத்தில்
event நிகழ்வின்
mathematics கணித
means எனப்
island சூலு
city நகரமாகும்
confirming அறுதியிடல்
graph அளவீடுகள்
country நாடுகளுக்கும்
computers கணினிப்
hearing எழுந்தது
know புரியும்
established இயற்றப்பட்ட
high உச்ச
amino அமினோ
cultured வழக்கமும்
scriptures புராணம்
rule ஆட்சிக்கு
freely இலவசமாக
itself தன்னைப்
rank விழுக்காடு
city நகரத்தில்
created செய்தது
fourth நான்காவது
games விளையாட்டு
province மாகாணம்
soldiers வீரர்களை
start ஆரம்பம்
dream கனவு
towers கோபுரங்கள்
assam அசாம்
ironical கேலிக்
ovary சினை
forest காட்டிலும்
association தொடர்பையும்
oldest முதிர்ந்த
kings மன்னனான
ruler ஆண்டவன்
along சார்ந்தது
europe ஐரோப்பாவிலும்
disturb இடையூறு
production தயாரிப்பு
plan திட்டமிடல்
abin அபின்
chickens கோழிகள்
towns ஊர்களும்
royal ராயல்
zone பகுதியே
talk டாக்
write எழுதி
a ஒன்றின்
climate பருவநிலை
publications பதிப்புகள்
minor மைனர்
jaffna யாழ்ப்பாணம்
reasons காரணிகளாக
speed வேகத்தை
sperm கரு
centre மைய
related சார்பான
challenged சவாலாக
reroute இட்டுச்
are உள்ளன
small சிறிதும்
museum அருங்காட்சியகம்
able ஆக்க
offices அலுவலகங்கள்
wave அலைகளை
did வைத்தார்
verbal தத்துவ
scale அளக்க
selection தேர்வு
statues சிலைகள்
christians கிறித்தவம்
games விளையாட்டுகள்
communication தொலைத்
load சுமை
neutral நடுநிலை
device சாதனத்தின்
jobs பணிகள்
percent ~
also ஆகியவற்றையும்
stage பருவத்தில்
easily இலக்காகக்
raise உயர்த்தி
measured அளவிடப்படுகிறது
keep வை
bad தீங்கு
power மின்சாரம்
unable முடியாமல்
western மேற்கத்தைய
mixing கலக்கிறது
named பெயரிட்டார்
short குள்ள
jar ஜார்
announced தெரிவித்துள்ளார்
sphere கோளங்களின்
time வேளை
ancient பழங்கால
strong பலமான
lies இருப்பதும்
periods காலப்
nayakas நாயக்கர்
tour சுற்றுலா
injected செலுத்தினர்
liver நுரையீரல்
aeroplanes வானூர்தி
i ஐ
liberal பொதுவுடமைக்
religious மத
honour பெருமை
trader வணிகர்
informing தெரிவிக்கும்
land பிரதேசத்தில்
effective விளைவிக்கும்
element கூறும்
sandstone மணற்கல்
centre நடுவே
helps உதவுகின்றன
atmosphere முகில்
unit யூனிட்
mysore மைசூர்
chalukya சாளுக்கிய
society சமுதாய
punishment தண்டனை
balance நிகர
explained விளங்கினர்
formula சூத்திரம்
altogether ஒட்டுமொத்த
corporation மாகாணம்
pond குளம்
structural கட்டமைப்பு
canada கனடா
every ஒவ்வோர்
case உறை
started தொடங்கினர்
nations நாடுகளைப்
equal நேர்
does செய்கின்றது
said கூறப்படுகிறது
bend வளை
developed மேம்படுத்த
notes குறிப்பிட்டு
limit அளவே
named சொல்லும்
climate தட்பவெப்பநிலை
parts உறுப்புக்கள்
disease நோய்களின்
domination ஆதிக்க
accept உள்வாங்கி
go போகும்
wrong தவறு
season பருவ
acts செயல்களை
us யுஎஸ்
athens ஏதென்ஸ்
pop பாப்
is என்கிறார்கள்
jews யூதர்
married மணந்தார்
national தேச
scientists விஞ்ஞானிகள்
seeing காண்பது
ground மைதானம்
latitude அகலாங்கு
concentrate செலுத்த
population சனத்தொகை
karnataka கர்நாடகத்தில்
villages கிராமங்கள்
something பலவற்றிலும்
period காலத்தின்
colleges கல்லூரிகள்
rework மறு
dependant சார்ந்துள்ளது
this இந்
outgrow தாண்டி
connect இணையும்
advisory ஆலோசனை
development விருத்தி
minuit மணித்துளி
himalayas இமயமலை
policies கொள்கைகளுக்கு
recognised காண்கின்றனர்
spherical கோள
recently அண்மையில்
european ஐரோப்பியக்
new நியூ
pope போப்
release வெளியிடும்
chess செஸ்
necessity தேவை
to செய்யக்
twelve பன்னிரெண்டு
development முன்னேற்றம்
languages மொழிகளிலும்
simplicity எளிமையான
jupiter வியாழன்
difficult பிரகடனம்
non-violence அகிம்சை
attraction ஈர்ப்பியல்
s செ
males ஆண்களின்
caller அழைப்பர்
budha புத்த
killed கொன்ற
meeting பேச்சுவார்த்தை
given வழங்கினார்
genealogy மரபில்
characters பண்புகள்
mamba மாம்பா
an ஏற்பட்ட
consumer நுகர்வு
safety பாதுகாப்பு
gives பெற்றது
catholics கத்தோலிக்கத்
lessen குறைத்து
functioning இயங்கி
something ஏதாவது
panama பனாமா
changes மாற்றத்தின்
elum எழும்
loss இழந்தது
community இனத்தில்
heart இதயத்
boundaries எல்லைகளாக
released வெளியிட்டுள்ளது
safe பாதுகாக்கிறது
see பார்க்க
circular அறிக்கை
need வேண்டுமென
day பகல்
creator உருவாக்கினார்
mind மனத்தின்
in என்பதில்
ltte புலிகளுக்கு
affected பாதிக்கப்
chordates முதுகுநாணி
ruling ஆட்சி
cult வழிபடும்
nilgiris நீலகிரி
things சாதனங்களில்
tell கூறு
print அச்சுப்
rate வீதத்தை
tiger புலி
parasite நோய்க்காரணி
space வான
industry துறையில்
vijay விஜய்
job பாணியில்
culture வழக்கமும்
red சிவப்புக்
utilised பயன்படுத்துதல்
scarcity பஞ்சம்
natural இயற்கைத்
informed அறிவித்தார்
zone மண்டலப்
write எழுதும்
may கூடும்
gift கொடை
past போன
influence செல்வாக்கு
temple அம்மன்
indirect மறைமுக
universities பல்கலைக்கழகங்களில்
fluid திரவ
different வகைப்பட்ட
practice நடைமுறை
officially அதிகாரபூர்வமாக
rotate சுற்றும்
introduce உட்செலுத்தி
reducing குறைந்து
grim கடினமாக
processor செயலி
soldiers வீரர்கள்
avoid தவிர்க்க
compound வேலி
saturn காரி
select தெரிவு
poems பாடல்களின்
improvement மேம்படுத்தப்பட்ட
shakespeare சேக்சுபியரின்
continuous தொடர்ச்சியான
dangerous கொடிய
created உருவாக்கப்பட்டன
mount மவுண்ட்
multi கலப்பு
itself தாம்
denoting குறித்தும்
retro ரெட்ரோ
act விடுத்தனர்
foot பாதம்
charcoal மரக்கறிகள்
tas டாஸ்
see பார்க்கவும்
a பட்ட
examples மேற்கோள்கள்
city ஊரில்
astrology சோதிட
freight கப்பம்
winning வெற்றிகரமான
person ஒருவர்
holy புனிதமான
districts மாவட்டங்களை
matching பொருந்தும்
lake ஆற்று
set தொகுப்பாக
leading முன்னிலை
games விளையாட்டாகும்
permitted அனுமதித்தது
sufficient போதுமான
cuppy கப்பி
augustus அகஸ்ட்டஸ்
name பெயர்
books நூல்களின்
amazon அமேசான்
parts பகுதிகளும்
change மாற்ற
allow அனுமதிக்கும்
pa ப
alphabets உயிரெழுத்துக்கள்
supports ஆதரிக்கும்
vapour நீராவி
cancer கார்சினோமா
italy இத்தாலியின்
encroach வேலி
necessities தேவைகளுக்கு
word வார்த்தையின்
inform தெரிவித்து
provides வழங்குகின்றது
shot சுட்டுக்
north வடக்குக்
stayed தங்கிய
crisis நெருக்கடி
legs கால்கள்
tell கூறி
deaths இறப்புக்கள்
electricity மின்சாரம்
bigger பெரியது
be உள்ளதாக
relieving விடுபடு
regional பிராந்திய
festival உற்சவம்
cholas சோழர்
bhavani பவானி
circle சக்கரம்
duty கடமை
neighbours அண்டை
notice அறிவிப்பு
sections பிரிப்பு
bible விவிலியத்தில்
only மட்டுமே
church திருச்சபையின்
baba பாபா
medicine மருத்துவத்தின்
includes அடங்குகின்றன
massacre படுகொலைகள்
womb கருப்பை
exchanges பரிவர்த்தனை
societies சங்கங்கள்
radiation கதிர்
decision திட்டம்
similar போன்றவற்றைக்
thinking கருதினார்கள்
argumentative அளவைக்
because என்பதால்
victories வெற்றிகள்
acting நடித்த
gowri கௌரி
produce ஆக்கம்
humanity மானிட
pedology மண்ணியல்
them அவற்றிற்கு
mostly அனேகமாக
bought வாங்கிய
happening ஏற்படுகிறது
example சான்று
lands நிலங்கள்
areas பகுதிகளும்
spain ஸ்பெயின்
arrived வந்துள்ளது
measurement அளவு
distribution பரம்பல்
drama நாடகம்
panguni பங்குனி
force விசையின்
officers அதிகாரிகள்
you நீ
humans மனிதர்களின்
virus நச்சுயிரி
same போன்றது
driver இயக்கி
references மேற்கோள்கள்
invited அழைத்தனர்
receive பெற்றுக்
give பயக்கும்
religious மதக்
force படைகள்
cholan சோழன்
cholesterol கொழுப்பு
fats கொழுப்பு
stitch தையல்
glass கிளாஸ்
simple எளிமையான
shown காட்டும்
surrounding சுற்றுச்
island பொலினீசியா
culture கலாச்சார
did செய்ததாக
culture பண்பாட்டுக்
chiefly மிகுந்து
manhattan மேன்காட்டன்
steam ஆவி
menopause மாதவிடாய்
iyer ஐயர்
books நூல்களில்
heart மன
apart பகுதிகளிலிருந்து
in ஐக்
meet சந்தித்தது
vikram விக்ரம்
deep ஆழத்தில்
particle துகள்
baseball பேஸ்பால்
non அல்லாத
brain மூளையின்
marriage மணம்
pointed குறித்தது
commonly பொதுவாகக்
sister சகோதரி
historical வரலாற்று
vinayaka விநாயகர்
single தனிக்
inside உள்ளே
abundant அளவற்ற
socialism சோசலிச
yahoo யாகூ
southern தெற்கத்திய
government அரசுக்கு
book புத்தம்
now இப்போது
asin அசினின்
escape விடுபடு
om ஓம்
vasantham வசந்தம்
organism உயிரினங்களின்
muslim முஸ்லிம்
eastern கிழக்குப்
captions மேற்கோள்களும்
starting தொடக்கத்தில்
deadly மரண
one ஒன்றுக்கும்
honey தேன்
sand மண்ணை
headings ==
developed வளர்ச்சியடைந்த
period காலத்தில்
appointment நியமனம்
priest அந்தணர்
victorious வெற்றிப்
up மேல்
common பொதுவான
jointed இணைந்தது
a தன்னைப்
higher உயர்நிலைப்
olden புராதன
marriages திருமணங்கள்
dock டாக்
working உழைக்கும்
diameter விட்டம்
reduction குறைதல்
capital தலைநகராகும்
saw கண்டது
rivers நதிகள்
part பகுதிகளாக
months மாதத்தின்
included அடங்கியுள்ளன
given கொடுக்கப்பட்டுள்ளது
rotation சுழல்
praying வழிபாடு
men மென்
involvement ஈடுபாடு
nature தன்மையில்
ask கேட்ட
sound ஓசை
situation சூழற்
chances வாய்ப்பை
logo சின்னங்கள்
island தீவுகளின்
chaplin சாப்ளின்
famous புகழ்பெற்றது
ladies மகளிர்
production உற்பத்தி
low குறை
prose உரைநடை
goddess தெய்வ
anybody எவரும்
wealthy வசதி
rotation சுழற்சியின்
install நிறுவும்
existing இருக்கின்ற
edition பதிப்பானது
customs பண்பாடுகளை
last கடைசியில்
celebration கொண்டாடப்படும்
exclude தவிர்க்க
sai சாயி
happens படுகிறது
cuckoo குயில்
created உருவாக்கினர்
america அமெரிக்கப்
currently இக்காலத்தில்
nachos நாச்சோ
native வம்சாவழித்
transparent வெளிப்படையான
organisation நிறுவனமும்
words எழுத்துக்களின்
october அக்டோபர்
u யூ
study படிப்பு
grammar குறில்
straight நேர்
their அவரவர்
oh ஓ
timeframe காலகட்ட
symbol சின்னமாக
software மென்பொருளானது
party அமைப்புகளும்
parallelogram இணைகரம்
s சி
make ஏற்படுத்த
districts மாவட்டங்கள்
childrens குழந்தைகள்
india இந்தியாவிலுள்ள
having கொண்டிருந்தன
jake ஜேக்
fix நிர்ணயிக்க
under உள்ளானது
capacity கொள்ளளவு
competition போட்டியில்
films படங்கள்
cradle தூலியம்
eelam ஈழம்
mother தாயை
sanskrit சமசுகிருதம்
by பொறுத்தது
artic ஆர்க்டிக்
vested அமைந்த
monarch மன்னராட்சி
states மாவட்டங்கள்
from தோன்றிய
completely முழுமையாக
emirates அமீரகத்தின்
increased அதிகரித்த
king பேரரசின்
now தற்போது
medicine மருத்துவக்
instigate தூண்டி
forces படையின்
believed நம்பப்படுகிறது
objection எதிர்ப்பு
factory தொழிற்சாலை
harvest சாகுபடி
temperate வெப்பமான
possessed வைத்திருக்கும்
released வெளியிட்டார்
dots புள்ளிகளை
tokyo டோக்கியோ
quickly வரைவு
discipline ஒழுங்கு
vijayanagara விஜயநகர
qur'an திருக்குர்ஆன்
president அதிபர்
grammer இலக்கணம்
itself அடக்கம்
contain கொண்டவையாகும்
experiment அளவியல்
allocated ஒதுக்கப்பட்டது
see பாரு
state மாவட்டத்திலுள்ள
religion மதங்கள்
very மிகச்
vary மாறி
models மாதிரிகள்
dangerous ஆபத்தான
ritual பூஜை
situation சூழலில்
companys நிறுவனங்களின்
quickly விரைவான
commander தளபதி
stories கதைகளை
small சிறிது
world அகிலம்
secretion உமிழ்வு
relate வகித்து
other மாற்று
system முறைமை
carcinoma கார்சினோமா
army படைகளின்
vaccine தடுப்பூசி
capital தலைநகரான
opposed எதிர்ப்புத்
mentioned குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது
rotating சுழலும்
serious கடும்
sewing தையல்
union ஒன்றாக
employee பணியாளர்
plate தட்டு
vaishnava வைணவ
hunger பசி
central மதிய
god இறை
university பல்கலைக்கழக
tigers புவியை
quantity கனவளவு
regarding குறித்து
fight சண்டையில்
alaska அலாஸ்காவின்
situations சூழ்நிலையில்
vaikasi வைகாசி
excellent சிறப்பாக
prizes பரிசு
away விலகிச்
architect வரைவு
forming உருவாகின்றன
descent வந்தவர்கள்
jointly ஒருவருக்கொருவர்
surprise அதிசய
through வழியாகப்
utilised பயன்படுத்தப்படும்
usually வழக்கத்திற்கு
heir வாரிசாக
australia அவுஸ்திரேலியா
city ஊர்
neighbour அண்டை
boon அவதார
supportive ஆதரவான
dna டிஎன்ஏ
rotation சுழற்சியை
invited அழைத்துச்
researcher ஆய்வாளர்
ways முறைகளும்
given கொடுக்கப்பட்ட
stimulates தூண்டும்
centrally மையமாகத்
son மகன்
cell திசு
type விதம்
important முக்கியமாக
countries நாடுகளைப்
films திரைப்படம்
cyclones புயல்கள்
hindus ஹிந்துக்கள்
following பின்பற்றுகின்றனர்
started ஆரம்பித்தது
maths கணிதத்தில்
cinema திரைப்பட
most அதீத
involves ஈடுபடும்
recycling மீளுருவாக்கம்
gone சென்ற
salary சம்பளம்
there உண்டு
alphabets அகராதிகள்
tamilnadu தமிழகம்
individual தனிநபர்
current நடப்பு
childrens குழந்தைகளை
programs நிகழ்ச்சிகளை
violin வயலின்
eighteen பதினெட்டு
ecology சூழலியல்
coagulation உறைதல்
considered கருதப்பட்டு
right உரிமையைப்
loyal விசுவாச
teachers ஆசிரியர்கள்
this இதற்கு
businessman வணிகர்
including உட்பட்ட
does செய்தது
tomorrow நாளை
areas பகுதிகளை
falls விழுந்து
section பகுதியையும்
restaurants உணவகங்கள்
helping உதவுகின்றன
summer கோடை
clearly தெளிவான
heavily தீவிர
traditional பாரம்பரியம்
siva சிவனை
explains விளக்குகிறார்
giving வழங்கும்
conduct செலுத்தி
volcanoes எரிமலையின்
mrs திருமகள்
organization அமைப்பை
configuration கட்டமைப்பு
then அப்போதைய
measurement இவ்வளவு
alphabetically அகர
president ஜனாதிபதி
breakup கலைப்
complaint புகார்
football கால்பந்து
line காலக்கோடு
indians திராவிடர்களை
amen அமைன்
marriage திருமணம்
deep ஆழ்ந்த
matters விடயங்கள்
prevail நிலவியது
practice பழக்க
york யார்க்
different மாறுதல்களை
destroyed அழிந்து
describe விவரிப்பது
week வாரம்
east கிழக்குத்
marg மாற்கு
begins தோன்றும்
solution தீர்வு
were ஆவார்கள்
mail அஞ்சல்
definitions வரையறைகள்
saver சேவர்
germany ஜெர்மனி
geographic புவியியல்
alphabetic அகரவரிசை
ours நமது
his அவரின்
river ஆற்றின்
check பரிசோதிக்க
leninism லெனினிசம்
temples கோவில்கள்
rackets வானூர்தி
time காலத்தைக்
start நிறுவப்பட்ட
distance தொலை
dais மேடை
tax திறை
web வெப்
here க
celebrated கொண்டாடுகின்றனர்
responsibility பொறுப்பை
nothing இல்லை
print பாதிக்கப்பட்ட
failure குன்றி
reasons காரணங்கள்
occupied வகித்தார்
firebox பயர்பாக்ஸ்
russia உருசியாவின்
to நோக்கிச்
platinum பிளாட்டினம்
temples கோவில்களை
disease நோய்
presently தற்சமயம்
had நேர்ந்தது
paper தாள்கள்
german ஜேர்மன்
republic மக்களாட்சி
provided வழங்கியது
mine தனது
diameter ஆரையம்
assumption கருதுகோள்
cities நகர்ப்புற
separate பிரிக்கும்
mountain மலையின்
aim நோக்கம்
growth வளர்ந்து
mass கிடைப்பருமை
firewall சுவர்கள்
administration நிர்வாகம்
pradesh பிரதேசங்கள்
used பயன்படுத்தப்படும்
christmas கிறிஸ்துமஸ்
ball பந்தைக்
review விமர்சனம்
st. செயின்ட்
equilibrium சமநிலை
wide அகன்ற
hills மலையில்
used பயன்படுத்தப்பட்ட
allows அனுமதிக்கும்
these இவைகளின்
service பணி
warriors போராளிகள்
as எனச்
concept கருத்துரு
was பெற்றது
schools பள்ளிகள்
prevailing நிலவும்
building கட்டும்
girl பெண்ணும்
poverty வறுமை
pictures வரைபடங்கள்
virudhunagar விருதுநகர்
bangles வளையல்
worked பணியாற்றிய
mechanism செயல்முறை
bengal வங்காளம்
eager ஆர்வம்
also என்பதும்
2nd வது
sampath சம்பத்
female பெண்களும்
peace சாந்தி
present வழங்குகிறது
tape அளந்து
directions இயக்கம்
lower தாழ்
parts பாகங்கள்
bbc பிபிசி
omissions விடுதல்
formed உருவான
stem தண்டு
sky வானம்
itself தாமாகவே
granth கிரந்த
liquid திரவ
long நெடிய
loving அன்புள்ள
foetus கருவை
tie சுற்றுப்பட்டை
madras சென்னைப்
brahmins பிராமணர்
prevent தடுக்கும்
molecules மூலக்கூறு
help ஆதரவாக
writing எழுதும்
emperor பேரரசன்
bening தொடங்கி
outside வெளியே
oxide ஆக்சைடு
occupy ஆக்கிரமிப்பு
saint போதிசத்துவர்
were இருந்தார்கள்
sweats வியர்வை
estimation மதிப்பீடு
consequence விளைவை
forces படையில்
festival மங்கல
art கலையாகும்
majority பெரும்பாலானவை
liquified நீர்த்
vegetarian சைவம்
surrounded சூழப்பட்ட
majority பெருமளவில்
formed ஏற்பட்டுள்ளது
improved மேம்பட்ட
level அளவிற்கு
river நதி
british ஆங்கிலேயர்
covered சூழப்பட்ட
diagnose அறுதியிடல்
released வெளிவந்த
breath மூச்சு
film படம்
film படத்தின்
organisation அமைப்புகளில்
tagore தாகூர்
boxes பெட்டி
clear தெளிவான
many பல
fundamentally அடிப்படைத்
dying செய்வதற்கும்
generated உருவாக்கப்படுகிறது
comparative ஒப்பிடுகையில்
power சக்தி
situation சூழலை
impossible முடியாமல்
enter உள்ளிட
axis அச்சு
subject பொருளாகும்
internet இயங்குதளத்தில்
oppose எதிரான
tiger புலியானது
row தொடர்வரிசை
learned கற்று
does செய்தால்
poet புலவர்
nacho நாச்சோ
found நிறுவப்பட்டது
chances வாய்ப்பு
living வசிக்கும்
start ஆரம்பித்த
hockey ஹாக்கி
pulley நெம்புகோல்
naturally இயல்பை
spanish ஸ்பானிய
makes ஆக்குகிறது
revolution கிளர்ச்சி
him அவரைப்
palm பனை
unesco யுனெஸ்கோ
beliefs நம்பிக்கைகள்
increase பெருகும்
king அரசர்
race பந்தயம்
separate பிரிக்க
keynesian கெயின்சியன்
cure குணம்
functioning செயல்படும்
marriage திருமணத்திற்கு
frequency அதிர்வெண்
siva சிவன்
father தந்தை
lincoln லிங்கன்
began தொடங்கப்பட்டது
official அலுவல்
presented அளித்தார்
serbia செர்ப்பா
germs நோய்க்காரணி
various பலவற்றிலும்
like பட்சத்தில்
chinna சீனக்
genetics மரபியல்
party தரப்பு
orange ஆரஞ்சு
cough இருமல்
members உறுப்பினராகவும்
create உருவாக்கிய
marriage திருமணங்கள்
sperm விந்துப்
as இடமாகவும்
physical பௌதிக
pressure அழுத்தத்தை
there நிலவுகிறது
thick அடர்த்தி
connections இணைப்புத்
justice நீதித்துறை
peaceful அமைதி
partial பகுதியான
like உள்ளதைப்
cylindrical உருளை
humiliation இழிவு
british பிரிட்டிஷ்
film படத்தில்
timetable அட்டவணை
creation படைப்பு
ivory தந்தம்
entrances வாயில்கள்
proverb பழமொழி
levels நிலைகளில்
asked கேட்டார்
benzyl பென்சைல்
caption தலைப்பு
writer எழுத்தாளர்
various மாறி
sea கடல்
in ஒன்றில்
metal உலோக
annex இணைத்துக்
win வென்று
successfully வெற்றிகரமாக
excelled சிறந்து
away தூர
publishing வெளியாகும்
governor ஆளுனர்
simple குறியீட்டு
proton நேர்மின்னி
type வகைக்
user பயன்படுத்துவர்
center நிலையத்தில்
exclusive பிரத்தியேக
single ஒருவராக
issues விவகாரங்களில்
economic பொருளாதாரக்
devil மோகினி
present உள்ளதாக
including அக
paris பாரிய
food இறையனார்
powers சக்திகள்
mandatory இன்றியமையாதது
women மகளிர்
told சொல்லின்
russia உருசிய
still இன்னும்
sense அறிவையும்
compared ஒப்பிடும்போது
preamble முன்னுரை
british பிரித்தானியப்
la ல
china சீனம்
means என்பதாக
given கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
clear தெளிவு
starting ஆரம்பத்தில்
celebrating கொண்டாடப்படுகிறது
frame இணைகரம்
christianity கிறிஸ்தவம்
beyond தாண்டி
liberation விடுதலைக்குப்
granite கிராண்ட்
persian பாரசீகத்தின்
spread பரவுதல்
in கூடியவை
typing தட்டச்சு
construct கட்ட
transforming அமைய
breast மார்பக
radiates உமிழப்படும்
surround சூழற்
european ஐரோப்பியர்
gave அளித்தார்
mountains மலைகளின்
started துவங்கிய
one ஒற்று
passenger பயணிகள்
improved மேம்படுத்தப்பட்ட
tamil தமிழரும்
nandha நந்தா
his இவரது
arrow →
return திருப்பி
left சாரி
block தடுக்கவும்
followers வழிமுறைகளையும்
functioning செயல்படுகிறது
position நிலை
written இயற்றிய
country நாட்டை
formed உருவாக்குகின்றது
configuration கட்டமைப்பை
things பொருட்களும்
formed உருவாகும்
regions பிரதேசங்களில்
permission அனுமதி
member உறுப்பினர்களின்
roll சுருள்
borders எல்லைகள்
utilised பயன்படுத்திக்
material பொருட்களைக்
actions வினை
his என்பவரின்
hold வகிக்கிறது
fate விதி
centre மையம்
maximum அதிகமாகவும்
ask கேட்கும்
useful பயன்பாடு
increased அதிகரித்தது
city ஊரு
depends பொறுத்தது
rules முறைகளைப்
made இயற்றப்பட்ட
dead மரணத்திற்குப்
develop வளர்த்த
karur கரூர்
tradition மரபின்
given கொடுத்தது
tell சொல்ல
so ஆகவே
mister மிஸ்டர்
topics தலைப்புகள்
trends போக்குகள்
rarely அபூர்வமாக
fire நெருப்பு
portion பகுதியாக
disk வட்டு
make மேக்
map வரையப்பட்ட
translation மொழிபெயர்ப்பு
indigenous பழங்குடிகள்
star ஸ்டார்
conform பொறுத்து
observable காணக்கூடிய
shrink சுருங்கி
using பயன்படுத்துவதை
connection சம்பந்தமான
philosophy சித்தாந்தம்
do டூ
compare ஒப்பிடும்
literature இலக்கியம்
illegally புறம்பாக
language மொழி
learned கற்றார்
points புள்ளிகளில்
cities நகரம்
monkey குரங்கு
german ஜேர்மனி
son மகனான
lotus தாமரை
rule கருத்துப்படி
you நீங்கள்
carry சுமந்து
which எதை
prize பரிசை
about என்பன
office அலுவல்
case வழக்கில்
example எடுத்துக்காட்டாக
effect விளைவாக
represent குறிக்கின்றன
internet இணையப்
doing செய்தல்
military ராணுவத்தின்
heroin நடிகைக்கான
workers தொழிலாளர்களை
dissemination பரம்பல்
hundred நூறு
garden தோட்டம்
achievement சாதனை
them இதனைக்
dolls பொம்மை
parts பகுதியைக்
artificially செயற்கைக்
public சனத்தொகை
giving அளிக்கிறது
given அளித்தார்
effect விளைவு
having பெற்றிருக்கிறது
there கிடைக்கப்
held நடைபெறும்
southwest தென்மேற்கில்
times தடவை
places இடங்கள்
interest இச்சை
they அவர்களைப்
reduced குறைதல்
try முயன்று
coming வரும்
known அறியப்படுகிறார்
naked நிர்வாணம்
one ஒற்றை
permanently நிலையாக
easily எளிதில்
prepared தயாரித்த
central சென்ட்ரல்
memorial நினைவிடம்
became ஆனார்
games விளையாட்டுப்
some சற்றே
difference வேறுபாடு
sometime சிலசமயங்களில்
few சிலருக்கு
considered கருதப்படுகின்றன
previous முந்திய
capture கைப்பற்ற
department துறையாக
distributed வழங்கியது
states மாநிலத்தின்
workshop ஆலை
business வணிகம்
family குடும்ப
revolution புரட்சியை
gone சென்று
living வாழ்கின்றனர்
usefulness பயன்பாட்டை
mahal மஹால்
should கண்டிப்பாக
left போனது
scare பஞ்சம்
evacuate வெளியேற்றப்படும்
mostly பெரும்பாலானவை
versailles வெர்சாய்
challenge சவால்
used பயன்படுகிறது
control கட்டுப்படுத்தும்
horoscope சோதிட
cultural பண்பாட்டுக்
placed வைக்கப்பட்டது
sculpture கல்வெட்டு
your தங்களை
growing வளர்ச்சியை
measures உத்திரம்
divisions கோட்டங்கள்
contemporary பிற்கால
done முடிவடைந்து
scorpion நண்டு
palace மாளிகை
monument மணி
accident விபத்து
success வெற்றிகள்
even கூட
publish அறிவிக்கப்பட்ட
patients நோயாளிகளின்
diamond பவள
organic ஆர்கானிக்
quarter கால்
existing திகழ்கின்றன
male ஆணின்
theni தேனி
informations தகவல்களை
trade வர்த்தகப்
films பட
grammar இலக்கியங்கள்
sports விளையாட்டாகும்
while போது
kidnap கடத்தி
life வாழ்க்கையும்
helping உதவின
eleventh பதினொரு
telling கூறுகிறது
behavior நடத்தை
own சொந்த
tourism சுற்றுலாத்துறை
huge அதிகமாக
aims நோக்கம்
buddhism பௌத்த
seen காண்பது
decision தீர்வை
pudukottai புதுக்கோட்டை
gas எரிவாயு
tweeter ட்விட்டரின்
arya ஆரியர்
alexander அலெக்சாண்டர்
karnataka கர்நாடகம்
matters விடயங்களில்
vapor ஆவி
department துறையாகும்
religious சமயப்
chinese சீனா
wind காற்று
rocker தாலாட்டு
joined இணைத்து
park பார்க்
includes அடங்கியுள்ளது
services பணிகளில்
those அந்தப்
essence உள்ளடக்கத்தை
positive நேர்மறை
given அளித்தது
fight சண்டை
responsibility பொறுப்பு
juel ஜூல்
law சட்டப்
reasons காரணங்களை
telling கூறப்படுகின்றன
companies நிறுவனங்களை
sun சூரியன்
action வேண்டியிருந்தது
faith நம்பிக்கைகள்
wearing அணியும்
government ஆட்சிக்கு
awards விருதுகள்
strong நிலைத்து
earth தன
not இல்லாமல்
house வீட்டுப்
beginning ஆரம்பம்
acting நடிப்புத்
sea கடலை
through ஊடாகவும்
authority அதிகாரத்தை
drawn வரையப்படும்
nobel நோபல்
share பங்கு
i நானும்
likewise இதைப்
see பார்
mirror கண்ணாடி
varied மாறான
calendar நாட்காட்டி
subramania சுப்பிரமணிய
slowly மெதுவான
density பருமன்
informations விவரங்களை
coin நாணயத்தின்
variety வகையைச்
creation உருவாக்கின
candle மெழுகு
introductions அறிமுகம்
land நிலப்பரப்பில்
dot டாட்
influence செல்வாக்குச்
europe ஐரோப்பாவின்
response தூண்டற்பேறு
comments விமர்சனம்
race இனத்தை
finished முடித்தார்
god ஆண்டவர்
king ராசா
arriving வருகின்றன
speed வேகமான
myth புராண
having கொண்டுள்ளன
growth வளர்ச்சியடைந்து
those அவைகளை
authority ஆளுமை
bihar பீகார்
god இறைவனின்
used பயன்படுத்தப்
gave அளிக்கப்பட்டது
change மாறிய
dynasty சேரர்களின்
whole முழு
fights சண்டைகள்
customs கப்பம்
nomination பரிந்துரை
justice நீதி
00 ஊ
cheras சேரர்கள்
protection பாதுகாப்புத்
volume கனவளவு
considered கருதப்
missiles ஏவுகணைகள்
difficulties சிரமம்
stage காலகட்டத்தில்
directions திசைகளிலும்
national தேசியவாத
area வலயம்
written இயற்றப்பட்ட
problem கோளாறு
disease நோயானது
compensate ஈடு
composed இயற்றி
created ஏற்படுத்தப்பட்ட
expense செலவில்
bug பக்
destroy அழிவு
given வழங்கல்
here இருக்க
having கொண்டிருக்கின்றது
john ஜான்
describing விளக்கும்
status நிலை
refers குறிக்கும்
temple திருக்கோயில்
essays கட்டுரைகளை
gives தருகின்ற
duties பணிகளை
caring பற்று
namakkal நாமக்கல்
do செய்யவேண்டும்
mail மெயில்
period காலத்தை
holiday விடுமுறை
believed கருதப்பட்டது
effort முயற்சியாக
amaravathi அமராவதி
organisations அமைப்புகள்
wars போராட்டங்கள்
of பொருளில்
shrinks சுருங்குதல்
flag கொடி
metallurgical உலோகவியல்
mistake பிழை
mini சின்ன
malayalam மலையாள
children பிள்ளைகள்
accept நம்பப்பட்டது
thereby இதன்மூலம்
doers செய்பவர்கள்
beetroot பீட்ரூட்
island தீவு
trade வியாபார
airplanes வானூர்திகள்
years வருடங்களில்
orkut ஆர்க்குட்
request கோரிக்கையை
landmass நிலப்பரப்பில்
lines கோடுகள்
omar ஓமர்
plus கூட்டல்
reign ஆட்சிப்
providing வழங்குவது
us நம்ம
ribosome ரைபோசோம்
throat தொண்டை
singing பாடும்
rivers ஆறு
equally சமமாக
district மாவட்ட
words சொற்களின்
items விடயங்கள்
fundamentally அடிப்படைக்
swish சுவிஸ்
instruments கருவிகள்
network வலையமைப்பில்
considered கருதுகின்றனர்
enough ஏராளமாக
triangle முக்கோண
can முடியும்
relate ஏற்ற
cause கூடியதாக
made வைக்கப்பட்டது
doings ஏற்படுத்துகின்றன
information தகவல்களைப்
studied படித்த
slave அடிமை
moon சந்திர
circumstances சூழலில்
principal முதல்வர்
differences வேறுபாடுகளை
detailed விளக்கமான
sensation உணர்ச்சி
rotation சூழற்
nothing வெறுமனே
armament ஆயுத
planet கிரக
broad அகன்ற
usage பயன்படுத்துதல்
inventions படைப்புகளில்
they அவர்களிடம்
journey பயணங்கள்
wavelength அதிர்வெண்
country நாட்டின்
soviet சோவியத்
culture நாகரீகம்
tap கால்வாய்
wars போரின்
only ஒரே
popular பிரத்தியேக
more மேலுள்ள
popular பிரபலமானது
happenings நிகழ்வில்
adolescent பிள்ளை
samples மாதிரிகளை
around சுற்றிலும்
entries பதிவுகள்
penis ஆண்குறி
functioning செயல்படுகின்றன
sound ஒலி
compiled தொகுத்து
elections தேர்தல்கள்
give விடுத்த
public பொதுமக்களும்
comment கருத்துகளை
suitable ஏற்றவாறு
advanced முன்னேறிய
two இரண்டாக
excess அதிகளவான
feeling உணர்வை
salt உப்பு
resolution கொள்கைக்கு
competitions போட்டிகள்
earth நிலம்
organization அமைப்பின்
flowering பூக்கும்
stock இருப்பு
nature இயற்கைப்
his அவனை
imperialism பேரரசுவாதம்
sale விற்பனை
planets செயற்கைகோள்கள்
naturally இயற்கைப்
satellites கோள்களின்
psychological மனோதத்துவ
life உயிருக்கு
dhaka டாக்கா
medical மருத்துவத்
card அட்டை
chinese சீனாவை
idol மூர்த்தி
museum கூடம்
good நன்றாக
divided வகுத்தது
fail தோல்வியுற்ற
samples மாதிரியை
web இணைய
organisation அமைப்பும்
take எடுத்துக்கொள்ள
planet செவ்வாய்
way முறைமை
malacca மலாக்கா
launched அறிமுகப்படுத்தியது
paralysis கீல்வாதம்
cut வெட்டு
him அவரைச்
living வசிக்கிறார்கள்
books பதிப்புகள்
temple சரணாலயம்
operate இயக்கு
district மாவட்டத்தின்
mountain மலைப்
available கிடைக்கின்றன
formed உண்டாக்குகிறது
non- சாராத
malaria மலேரியா
site தளம்
normal இயல்பான
policies கொள்கைகளின்
image உருவ
crossed கடந்து
places பகுதிகளான
god கடவுள்கள்
saving சேமிக்க
sculptures சித்திரங்கள்
rebellious பிடித்தது
sage முனிவர்
published வெளியிடப்பட்டது
rise எழுந்து
lift தூக்கி
actress நடிகை
alleged சொல்லப்படும்
made ஆனவை
situations சூழ்நிலைகள்
sentences வாக்கியம்
doing செய்வதை
arctic ஆர்க்டிக்
cow மாடு
feeling உணர்வு
engines பொறிகள்
important அவசியமான
board பலகை
prayer பூஜை
nilgai நீலான்
period காலமும்
parts பாகங்களிலும்
city நகராக
put போட்டுக்
released வெளியிடுகிறது
measure அளவிட
usage பயன்பாடுகள்
cavalry அச்சுப்
again திரும்பவும்
economists பொருளியலாளர்கள்
example உதாரணம்
lengthy நீளமான
are கொடுக்கப்பட்டுள்ளன
bay குடா
this இவற்றின்
breathe சுவாச
importance தலையாய
life வாழ்க்கைக்
magnet மின்காந்தவியல்
large பெருமளவிலான
tin வெள்ளீயம்
crime குற்ற
shape வடிவத்தை
lands நிலத்தின்
no எந்தவித
data தரவுகளை
samples மாதிரிகள்
conjunction இணைக்க
person நபர்
strength திறன்களை
arabian அரேபிய
start தொடங்கும்
plates தட்டுகள்
swiss சுவிஸ்
were இருந்த
constructing கட்டும்
colour நிறம்
introduce அறிமுகப்
grown வளர்ச்சியடைந்து
society சங்கத்தின்
isotopes ஓரிடத்தான்
tourism சுற்றுலாப்
bell பெல்
industrialisation தொழில்துறை
totally மொத்தத்தில்
club சங்கம்
begin துவங்கி
priority முன்னுரிமை
v வி
twitter ட்விட்டரைப்
features சிறப்புகள்
murder கொல்லப்பட்டார்
countable கணக்கான
tactics வியூகம்
chest மார்பக
founded நிறுவி
tourism சுற்றுலா
period காலப்பகுதி
humour நகைச்சுவை
worship வழிபாடு
cells திசுக்கள்
tass டாஸ்
dark அடர்த்தியான
grammar உரிச்சொல்
pregnancy கருத்தரிப்பு
conceptions கருத்துருக்கள்
paradox வாய்வழிப்
bird பறவை
germany ஜேர்மனி
sky விண்ணில்
production உருவாக்குவதில்
false பொய்
evidence சான்று
culture பண்பாடு
meaning சொற்பொருளியல்
uses பயன்கள்
cut வெட்டி
basic அடிப்படையில்
deputy துணை
medicinal மருத்துவ
believed நம்பப்பட்டது
falls நதி
asia ஆசிய
mountain லின்
joint இணை
molecule மூலக்கூறு
me எனக்கு
alkene ஆல்க்கீன்
sometimes சிலவேளைகளில்
workings செயல்பாட்டை
language மொழித்
deputy துணைப்
this இவைகளின்
from சேர்ந்தவை
average இடைநிலை
including ஆகியோரும்
photograph புகைப்படம்
surveillance கண்காணிப்பு
department துறைகளை
calling தெரிவித்தனர்
ooty நீலகிரி
production பொருளியல்
kallar கள்ளர்
sarcoma சதைப்புற்று
another பிறிதோர்
job பணிகளை
go செல்ல
drawer ஓவியர்
net நெட்
permission அனுமதித்தது
year ஆண்டு
gods இறைவனின்
lyrics கவிதை
little குறைவானதாகும்
rays வீச்சில்
malaysia மலேசியா
instruments கருவிகளை
amount தொகை
agreement உடன்பாடு
equipments சாதனங்களுக்கு
using பயன்படுத்துகின்றனர்
came வந்தது
archimedes ஆர்க்கிமிடீஸ்
conduct நடத்தும்
sky விண்
manufactured தயாரிப்புகள்
wastewater கழிவுநீர்
did நடத்தின
cambridge கேம்பிரிட்ஜ்
independence சுதந்திரம்
normal இயல்பு
cultural கலாசார
poet கவிராயர்
easiest எளிதான
starting தொடங்கினர்
letters எழுத்துக்களை
doing செய்கிறார்கள்
writing எழுதுதல்
structural கட்டுமான
blessing அருள்
vitamin உயிர்ச்சத்து
jew யூதர்
permanent நிரந்தரமான
planning திட்டத்தின்
organisation அமைப்பு
stars விண்மீன்கள்
plants தாவரம்
tumour கட்டியை
characteristics குணங்கள்
of குறித்து
poor ஏழ்மை
degree °
those அவைகள்
circular வட்டமான
completed முடிகிறது
medicine மருந்து
buddhist பௌத்த
casket கலசம்
advertisement விளம்பரத்தை
absence இல்லாததால்
countrymen நாட்டினர்
esters எசுத்தர்
olden பண்டை
helped உதவிய
parts பகுதிகளின்
agricultural விவசாயத்தை
above மேலிருந்து
iron உலோகங்கள்
played வகித்து
orbit வட்டப்
peoples மக்களுடைய
bengaluru பெங்களூரு
telugu தெலுகு
o ஒ
along கூட
kambar கம்பர்
pregnant சினை
gadolinium கடோலினியம்
north வடக்குப்
paired ஜோடியாக
scale அளவுகோல்
errors பிழையை
attitude செயல்கள்
places வளாகம்
having உடைய
jule ஜூல்
indicated குறிப்பிடப்படும்
leaved விட்டார்
moghul முகலாயக்
medicines மருந்துகள்
to செல்ல
jack ஜேக்
ethane எத்தேன்
dancing ஆடும்
features அம்சங்களையும்
speed விரைவு
lever கல்லீரல்
gandhi காந்தி
hear கேட்டு
machine இயந்திரப்
oxygen ஆக்ஸிஜன்
buses பேருந்துகள்
country நாட்டில்
proud புகழ்ந்து
cells கலன்
foods உணவுகள்
first முதன்மையான
get கிடைக்கின்றன
black கருப்பு
traditions மரபுகள்
satan சாத்தான்
dresses உடை
reason காரணத்தினால்
remove அகற்ற
rail ரயில்வே
measuring அளவிலும்
rules சட்டங்கள்
probable சாத்தியமுள்ள
scenes காட்சிகள்
engine இயந்திரம்
military இராணுவ
hen கோழி
provided அளித்து
village கிராம
elected மகிந்த
city நகரத்தை
answers பதில்
sex பாலின
sunshine இராசி
ratios விகிதங்கள்
skilton எலும்புக்கூடு
software மென்பொருட்களை
characters குணங்கள்
wealth செல்வம்
ravi ரவி
assistant துணைப்
state மாநிலத்
kerala கேரள
everything எல்லாத்
time நேர
planets கோள்கள்
health உடல்நலம்
accepted ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட
german ஜெர்மானிய
programme நிகழ்ச்சியின்
start தொடக்கம்
terrific பயங்கர
sections பிரிவு
water நீர்த்
distribution விநியோகம்
pronounce உச்சரிப்பு
enforce வலியுறுத்தினார்
last கடைசி
intermediate இடையர்
tears கண்ணீர்
corner மூலையில்
latest சமீப
gone சென்றான்
sugar சீனி
himself தன்னை
that அந்தப்
curiosity ஆர்வம்
participated ஈடுபட்டது
oil எண்ணை
mughals முகலாய
execute நிறைவேற்ற
patterns வடிவங்கள்
keep வைத்து
frost உறைதல்
thought கருதப்படுகின்றன
radiations கதிர்கள்
grown வளர்த்த
living உயிர்வாழ்க்கை
pure தூய்மை
fluid நீர்மம்
medieval இடைநிலை
sports விளையாட்டுகளும்
period சமயத்தை
killed கொன்றான்
sudan சூடான்
europe ஐரோப்பாவில்
chariots இரதங்கள்
world உலக
design கோலம்
paul பவுல்
rule இராச்சியம்
always எப்போதும்
appropriately துல்லியமாக
feedback கருத்துக்களை
environment சுற்றுச்சூழல்
ammonia அமோனியா
hindu ஹிந்து
tribes பழங்குடிகள்
so கொண்டிருப்பதால்
is என்பது
data தரவுப்
indira இந்திரா
nepal நேபாள
force கப்பி
extraordinary அசாதாரண
here இங்கே
rule ஆதிக்க
belongs சேர்ந்தவர்
gate வேலி
wall சுவர்
people மக்களில்
of ஏற்பட்டு
cauvery காவிரியின்
explanation விளக்கம்
planet கோளின்
comparison ஒப்பீட்டு
area பகுதியை
before முற்பகுதியில்
more அதிகமாகக்
usefulness பயன்பாடுகள்
famous புகழ்
bombay மும்பையின்
included சேர்ந்தது
women பெண்ணும்
twice இருமுறை
make உண்டாக்குகிறது
amsterdam ஆம்ஸ்டர்டாம்
index சுட்டு
help சேவைப்
while காலமாகவே
group மாகாணத்
currency நாணயத்தின்
devil பேய்
reader வாசகர்
returned திரும்பிய
included அடக்கம்
become ஆவார்
law சட்டம்
stories கதைகள்
buddhism பெளத்தம்
living வசித்து
corner முனை
maintenance பராமரிப்பு
kings அரசை
olden தொல்
religion சமயத்தின்
publication பதிப்புகள்
having கொண்டு
jyoti ஜோதி
contagious தொற்றும்
peace சமாதான
third மூன்றாம்
ground கலம்
cleaning சுத்திகரிப்பு
hanging தொங்கு
child பிள்ளை
called அழைக்கப்
aircraft வான்புலிகள்
encouragement ஊக்கம்
created இயற்றப்பட்டது
programming நிரலாக்கம்
design வடிவமைத்த
politics அரசியலும்
sought முயன்றன
schools பள்ளிகளில்
talk பேசுவோர்
competition போட்டியை
yearly ஆண்டும்
mine தந்தம்
committee கமிட்டி
ship கப்பல்களும்
under கீழுள்ள
morning காலை
protect பாதுகாக்க
struggle போராட்ட
languages மொழிகளும்
opportunities வாய்ப்புகள்
impact விளைந்த
connection இணைப்புத்
e ஈ
dalit தலித்
is இதுவாகும்
independent சார்பற்ற
dense அடர்த்தி
phillip பிலிப்
examples உவமைகள்
usage பயன்பாட்டுக்கு
service சேவையில்
system ஒருங்கியம்
warrior மாவீரர்
price விலை
district மாகாணங்கள்
molecule அணுக்கள்
country நாடானது
insurance காப்பீடு
timing நேரத்தின்
rain மழை
place சான்
star நட்சத்திர
history சரித்திரம்
add கூட்டுப்
end முற்றாக
thumb ஆரையம்
persian பாரசீகக்
memory நினைவாக
radius ஆரையம்
things பொருள்களும்
norway நார்வே
pioneer முன்னோடி
mushrooms காளான்
yoghurt தயிர்
argument விவாதம்
ellipsoid நீளுருண்டை
cable கேபிள்
location இருப்பிடத்தை
cultures பண்பாடும்
radha இராதா
entrance வாசல்
unity ஒருங்கியம்
foods உணவுகளை
given தருகின்றன
save காக்க
forward முன்னே
portion பகுதியின்
economically பொருளாதாரச்
three மூன்று
worm அந்து
greatest சிறப்புற்று
keep வைக்கும்
bomb குண்டு
hospital மருத்துவமனை
excess அளவற்ற
ruling புரிந்த
people மக்களுக்காக
there அவர்களே
noted குறிப்பிட்டுள்ளார்
best நன்றாக
truth சத்திய
annamalai அண்ணாமலை
letters எழுத்துக்களின்
status புள்ளியியல்
done செய்த
group பிரிவு
particularly குறிப்பிடத்தக்கது
failure தோல்வியில்
china சீனா
technological தொழில்நுட்பக்
apples ஆப்பிள்கள்
mayor மேயர்
tell கூற
hints குறிப்பு
wales வேல்ஸ்
returned திரும்பினார்
dubai துபை
immediately உடனடி
war படையெடுப்பின்
associations கட்டமைப்புகள்
rather அன்றி
aftermath விளைவுகளை
helped உதவின
small சிறுசிறு
immunity எதிர்ப்பாற்றல்
more மடங்கு
you உன்னை
illusion மாய
difficult கடும்
water நன்னீர்
use பயன்படுத்துதல்
storage சேமிப்பு
happened நிகழ்ந்தது
prime முதன்மை
purchase கொள்முதல்
organizations நிறுவனங்களை
knight வீரன்
vertically செங்குத்தாக
illegal சட்டவிரோதமாக
coastal கரையோரப்
drugs போதைப்பொருள்
differences மாறுபாடுகள்
started துவங்கியது
related சம்பந்தமான
music இசைக்
written எழுதப்பட்ட
speeches பேச்சுக்கள்
literature சாஸ்திரத்தை
teams குழுக்கள்
widely பரவலாகப்
watch கவனித்து
better மேம்பட்ட
yaz யாழ்
languages மொழியை
organisation நிறுவனத்தால்
set அமைத்த
evolutionary பரிணாம
features அம்சமாக
habits பண்புகள்
although போதிலும்
does செய்வதில்
liquid திரவம்
monitoring கண்காணித்தல்
cholan பிற்காலச்
begins தொடங்குகிறது
middle நடுநிலை
medicine வைத்திய
chips கப்பி
aim நோக்குடன்
aiadmk அஇஅதிமுக
was உள்ளானது
value மதிப்பு
email மெயில்
complete பூர்த்தி
judgement நீதியின்
cooled குளிர்ந்த
created உருவாக்கப்படுகின்றன
letter கடதாசி
frosting உறைதல்
difficult கடினமாக
ruby குருந்தம்
jobs பணியில்
important முக்கியமான
doing செய்யப்பட்டன
report அறிக்கையில்
communities சமுதாயங்கள்
attention கவனத்தை
people மக்களையும்
gradually சீராக
exports ஏற்றுமதி
before முன்னைய
dissimilar மாறுபட்ட
dropping வீச்சு
war சண்டையில்
told கூறினர்
even அதிலும்
so அதாவது
danger அபாயத்தை
government அரசுடன்
person யோசேஃபசு
afterwards நாளடைவில்
so மிக்க
slow மெதுவாக
swathi சுவாதி
myself தன்னைத்
treatment சிகிச்சை
alkyl அல்கைல்
radiations கதிர்களை
desert பாலை
places களங்களின்
business தொழில்நுட்பத்தை
poem கவிதைகளை
them அவற்றுக்கு
research ஆராய்ச்சிக்
leg கால்
politics அரசியல்வாதிகள்
notes குறிப்புகளும்
darwin டார்வின்
sons பிள்ளை
euclid யூக்ளிட்
research ஆய்வு
mass வெகுஜன
pray போற்றி
costly ஆடம்பரமான
last இறுதியில்
diplomas பட்டயங்கள்
buddha புத்தர்
e-mail மின்னஞ்சல்
measurable கணிசமான
maximum பெருமளவில்
wont மாட்டேன்
inland உள்நாட்டுக்
stitches தையல்
surely உறுதியாக
huge பிரம்மாண்டமான
sections ஏரண
rising எழுச்சி
blood இரத்தம்
alphabet அகரவரிசை
authority பூர்வ
democratic மக்களாட்சி
resistance எதிர்ப்புப்
involved ஈடுபட்டார்
fuel எரிபொருள்
evidence அடையாளங்களை
life வாழ்க்கையின்
activities செயல்பாடுகள்
proverb பழமொழிகள்
everything அனைத்தையும்
production தயாரிப்பில்
horses குதிரைகள்
here இங்கு
disciple சீடர்
method முறையின்
federation அமைப்பின்
manufacture தயாரித்து
nucleus அணுக்கரு
beautifully அழகான
done செய்யப்படுகிறது
sung பாடியுள்ளனர்
womb கருவறை
outside வெளியிலிருந்து
struggle போராட்டத்தை
mixing கலப்பின
rescue மீட்க
city நகரமும்
art கலை
objects பொருள்கள்
natural இயல்பான
artificially செயற்கையான
named பெயரிடப்பட்ட
identity தனித்துவமான
blue நீல
rules விதிகளை
virgin கன்னி
lemur லெமூர்
vada வடை
joint இணைக்கும்
twitter ட்விட்டர்
physics இயற்பியல்
inflation பணவீக்கமானது
mode பயன்முறை
place தளமாக
rego ரிகோ
time காலமே
stable நிலையான
total முழுமையாக
these இவ்வகையான
different பாங்கு
lever நெம்புகோல்
coimbatore கோவையின்
humans மனிதர்களுக்கு
nationalised தேசியவாத
music இசையும்
gives கொடுக்கப்பட்டது
southeast தென்கிழக்கு
accurate துல்லியமான
generation தலைமுறை
leadership தலைமை
knee முனைகளில்
island தீவுகள்
metallurgy உலோகவியல்
without இல்லாத
outer அண்ட
murder கொன்ற
controversy சர்ச்சை
shows காட்டுகின்றது
member பிரதிநிதியாக
aesthetic அழகியல்
divine பக்தி
organise அமைப்பையும்
stones பாறைகள்
action நடவடிக்கையை
news செய்தித்
first முதன்முதலாக
back மீண்டும்
eclipse கிரேக்கம்
argue வாதங்கள்
dravid திராவிடர்
radiation கதிர்வீச்சு
must கட்டாய
time காலத்துக்குப்
services பணிகளை
district இம்மாவட்டத்தில்
great பெருஞ்
were கொண்டனர்
not அல்லர்
have இருக்கு
municipalities நகராட்சிகள்
venous சிரை
essential இன்றியமையாத
previously முந்தைய
oppose எதிர்த்தனர்
near அருகாமையில்
pandi பாண்டி
circle சுற்றுப்
network இணையத்தள
finance நிதியை
to இருக்கு
got பெற்றதாகும்
end முடிவிற்கு
collector ஆட்சியாளர்கள்
unemployed வேலைவாய்ப்பின்மை
waves அலைகளை
the என்னும்
consisting அடங்கிய
nehru நேரு
important முக்கியமாகக்
kanji காஞ்சி
snake பாம்புகள்
rights உரிமைகளை
stars விண்மீன்
book ஏற்பாட்டில்
members உறுப்பினர்களின்
polluted மாசடைதல்
seen காணப்படுகின்றனர்
boron துத்தநாகம்
territories நிலப்பரப்பை
singh சிங்க்
worker தொழிலாளர்
practice வழக்கம்
generally பொதுவாகப்
also இதையும்
established அமைக்கப்பட்டுள்ளது
society சமூகப்
urge வலியுறுத்தி
novel நூலை
attacked தாக்கி
by மூலமான
ambition இலக்குகள்
sadness துன்பம்
society சங்கம்
leen லின்
pelican கூழைக்கடா
wife பொண்டாட்டி
horoscope சாதகக்
freedom சுதந்திரப்
we தம்மை
deadly கொடிய
call அழைத்து
conditions நிலைகள்
theirs அவர்களது
violence வன்முறை
following வழிமுறைகளை
fossil புதைபடிவ
motor இயக்கி
feelings உணர்வுகள்
included சம்பந்தப்பட்ட
finish முடித்து
country நாடாகும்
several தனித்தனியான
use பயன்படுத்துவதற்கு
victory வெற்றிக்கு
zoology விலங்கியல்
engineer பொறியாளர்
migration இடப்பெயர்ச்சி
conducted நிகழ்த்திய
out மீறி
feelings உணர்வை
popular பிரபலம்
cold குளிர்
annadurai அண்ணாதுரை
factory தொழிற்சாலைகளில்
living வகிக்கிறது
head தலைமைத்
universe அண்டத்தின்
yearly வருடந்தோறும்
meditation போதிசத்துவர்
dress உடை
big பெருந்
menstrual மாதவிலக்கு
sweet இனிய
press பதிப்பில்
each ஒவ்வொரு
automatically தானாகவே
called அழைக்கப்பட்டது
award விருதை
ratio தோராயமாக
including ஆக
skills திறனில்
colleges கல்லூரியின்
attacks தாக்குதல்களை
overcome மீள்
business வணிகக்
west மேற்கில்
learn கற்க
traditional கலாச்சாரத்தின்
had கொண்டவர்கள்
search தேடுதல்
account கணக்கில்
epic காப்பியம்
chemical வேதியியற்
copyright பதிப்புரிமை
rules சாஸ்திரம்
protocol நெறிமுறையானது
dynasty வம்சத்தின்
forces விசைகள்
special சிறப்பான
community குல
saint செயின்ட்
vision பார்வை
inbetween ஊடாக
have கொண்டிருக்கின்றன
production தயாரிக்கும்
maintaining பேணி
genetic மரபைச்
seen பார்க்கும்
characters குணம்
ghajini கஜினி
friends நண்பர்கள்
prevent தடுக்கிறது
hand கையில்
alkaline அல்கைல்
planets கிரகங்களின்
wikipedia விக்கிப்பீடியாவை
these இவை
personality தனிமனித
language மொழியின்
velocity சுழல்
law சட்டமும்
birth பிறப்புக்கள்
countries நாடுகளுள்
founded அறியப்பட்டது
all ஆகியவற்றை
cosmos உள்ளதைப்
cross குறுக்கே
sad கவலை
rivers ஆறுகளில்
walk நடை
hepatitis ஹெபடைடிஸ்
african ஆப்பிரிக்க
english ஆங்கிலப்
income வரவு
significance முக்கியத்துவத்தை
temperatures வெப்பநிலைகள்
direction திசை
eighth எட்டாவது
ruling ஆளும்
industries தொழிற்சாலை
region மதத்தை
down கீழே
days நாட்களில்
life வாழ்க்கையை
use பயன்பாடு
helping உதவியாக
calculated கணிக்கப்பட்ட
reason காரணமாகவே
see காணப்படலாம்
muslims இஸ்லாம்
life வாழ்
c கார்பன்
crust பள்ளம்
opportunity வாய்ப்பை
plasma நீர்மம்
knife வாள்
magazine பத்திரிகை
army படை
value மதிப்பை
assistance உதவியை
technical தொழில்நுட்பம்
conditions குறிக்கிறது
hilly குறிஞ்சி
important தளையறு
satellite செயற்கைக்கோள்
emissions உமிழ்வுகள்
colonial காலனித்துவ
tradition பண்பாட்டின்
carrying தாங்கும்
scholar அறிஞர்
sanction ஒப்புதல்
rangoli கோலம்
dear அன்புள்ள
autism மதியிறுக்கம்
majority பெருவாரியான
departments துறைகளில்
politics அரசியல்
joint இணைந்தன
virus வைரசுகள்
compare ஒப்பீட்டு
theatre அரங்கு
frank பிராங்க்
usage உபயோகிக்கும்
died இறந்து
stage மண்டலங்களில்
enzyme உமிழ்வுகள்
indians இந்தியர்களின்
tell சொல்லிக்
word சொல்லில்
cold குளிர்ந்த
handling கையாளும்
detailed விரிவான
cable கம்பி
asking கூறப்படுகின்றது
cooperative கூட்டமைப்பு
draw வரையும்
includes உள்ளடக்கி
yes இம்
history வரலாற்றை
exact சரி
times மடங்கு
actor நடிகர்
defeated தோல்வியுற்ற
gender பால்
initiated ஆரம்பிக்கப்பட்ட
preach போதனை
sections பகுதியையும்
activities செயல்பாடுகளை
band பட்டை
relations சார்பியல்
events நிகழ்வுகளை
tsunami சுனாமியை
critic விமர்சனங்கள்
micro-organism அதிநுண்ணுயிரி
meadow புல்வெளி
regularly தவறாமல்
suitable தகுந்த
cases வழக்குகள்
rome ரோமப்
federal கூட்டாட்சி
world உலகக்
determined அறுதியிடல்
the காணப்பட்ட
institutions நிறுவனங்கள்
cross குறிக்கப்
against எதிர்ப்புத்
coming வருகின்றன
statistics இயற்கணித
taking எடுக்கும்
extinction மறைவு
business தொழில்கள்
factors காரணிகள்
like இப்படி
cubic கன
malaysia மலேசிய
destroyed அழித்தான்
coimbatore கோவையில்
functions செயல்பட்டது
letters வருக்கம்
origin தோன்றியது
soldier வீரர்
small சிறிதளவு
waves அலைகள்
museum காட்சியகம்
area பிரதேசம்
army படைகளை
usually வழக்கம்
function விழா
planning திட்டத்தில்
natal நாட்டல்
karnataka கன்னட
them அவற்றைச்
concentration செறிவு
need தேவைகளை
explain விளக்கப்படுகிறது
jimmy ஜிம்மி
made செய்யப்பட்டு
planets கிரகங்கள்
lakhs லட்சம்
temperate மிதவெப்ப
explode வெடித்துச்
branches கிளைகள்
survey புள்ளிவிவர
mafia மாஃப்பியா
mall மால்
rights உரிமையை
made ஆன
pollen மகரந்தம்
whatever எந்தவித
researchers ஆராய்ச்சியாளர்கள்
knowledge ஞானம்
the அதேபோல்
gnu குநோம்
tiger புலியின்
group அமைப்பில்
including ஆகியனவற்றை
creating உருவாக்குவது
coming வருகை
nearest அண்மைய
destroy பாதிக்கப்படும்
type வகையைச்
plans திட்டங்களின்
authority உரிமை
boundary எல்லையை
saffron காவி
traditional மரபைச்
neuroscience நரம்பணுவியல்
history வரலாற்றுக்
corporation மாநகராட்சி
confusion சர்ச்சை
went போனது
named என்பவரே
hiss ஹிஸ்
part பகுதி
excavating மறைவு
having கொண்டிருப்பதால்
import உள்நாட்டு
captured கைப்பற்றினர்
domination ஆட்சியை
tree மரம்
about பற்றிப்
regulations அமைப்புகளை
swirls சுழற்சியை
on மீதான
vertebrates முதுகெலும்பிகள்
land நில
veerapandiya வீரபாண்டிய
services பணிகள்
social சமூகப்
wish வரம்
education கல்வியிலும்
less குறைந்த
norms முறைமைகள்
election வாக்களிப்பில்
promise உண்மையிலேயே
buildings மண்டபங்கள்
approximate சராசரியாக
genius ஞானி
ruby மாணிக்கம்
his அவனது
impact தாக்கங்களை
falls அருவி
languages மொழிகளுக்கு
drops துளி
eskimo பனிமனிதன்
scholar மகாகவி
average சராசரி
difficult சிரமம்
brahmins அந்தணர்
november கார்த்திகை
allocation ஒதுக்கீடு
mark குறி
mixed கலப்பு
apple ஆப்பிள்
london இலண்டன்
sung பாடியுள்ளார்
candi கண்டி
sound ஒலிகள்
feature அம்சமாக
includes ஆகியனவும்
had வைத்திருந்தனர்
male ஆண்பால்
headquarter தலைநகரான
mercury புதன்
developed வளர்ச்சியடைந்தது
loan கடன்
canadian கனடா
king மன்னா
labors தொழிலாளர்களின்
country நார்வே
agriculture வேளாண்
history வரலாற்றையும்
web வலையின்
called அழைக்கப்பட்டார்
lesser குறைவு
purchased வாங்கிய
changed இருக்கிறது
residing உள்ளனர்
to இருப்பதற்கு
automotive தானுந்து
germany செருமனி
production உற்பத்தியின்
revealed வெளிப்பாடு
light ஒளியை
about பற்றி
places பகுதிகள்
conduct நடத்தப்படுகிறது
given கொடுக்கப்படும்
minutes மணித்துளி
equations சமன்பாடுகளை
babu பாபு
have கொண்டன
failure வீழ்ச்சி
rege ரெகே
job பணியாகும்
communication தொடர்பு
professor பேரா
tell சொன்னால்
physical பௌதீக
integrated ஒருங்கியம்
domes குவிமாடம்
birth பிறப்பின்
strength வலிமை
letter மடல்
acceptance இணங்கி
names பெயர்களை
periods காலங்கள்
allah அல்லாஹ்
gift பரிசாக
my மை
example எகா
most மிகுந்து
opposite முரணாக
style நாகரிகங்கள்
families குடும்பங்கள்
matter விஷயங்கள்
sanskrit சமஸ்கிருத
small சிறு
group குழுமம்
fuels எரிவாயு
likely விரும்பி
securities காவலர்கள்
marriage கல்யாணம்
image படிமம்
language கிரந்த
dual இரட்டை
surface மேற்பரப்பில்
tamils தமிழகத்தில்
important பிரதான
these இவற்றின்
on மீது
by கொண்டதால்
deadly மரணத்தை
ice உறைபனி
ramasamy ராமசாமி
veena வீணை
increased அதிகரித்துள்ளது
kovai கோவை
prestige தலைசிறந்த
take எடுத்து
mushroom காளான்
association சங்கத்தின்
chera சேரர்களின்
vedas வேதங்களில்
volt வால்ட்
parks பூங்காக்கள்
elected தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்
opened நிறுவியது
stalin ஸ்டாலின்
love லவ்
objects பொருள்களை
accept ஒப்புக்
letters எழுத்துக்கள்
rule விதி
hole துளைகள்
individual தனித்தனியே
see காண்க
arranged செய்யப்பட்டுள்ளன
their இவர்களை
photography புகைப்பட
specialised பிரத்தியேக
fungus பூஞ்சை
detectors கண்டறிந்துள்ளனர்
series தொடர்வரிசை
world உலகளாவிய
variety வகைகளின்
essays கட்டுரைகள்
congress காங்கிரசு
cold குளிர்ந்து
usefully வசதியாக
death மரணத்திற்கு
prank பிராங்க்
wants தேவைகள்
invited அழைக்கலாம்
kings மன்னனின்
panjab பஞ்சாப்
devar தேவர்
healthy ஆரோக்கிய
organisation அமைப்பிலிருந்து
dysprosium டிசிப்ரோசியம்
general பொதுக்
stars நட்சத்திரங்கள்
source மூலங்கள்
america அமெரிக்க
home வீடு
giving கொடுக்கும்
neurological நரம்பியல்
fungi பூஞ்சை
leading முன்னணியில்
result பலன்
ability ஆற்றல்
club கிளப்
lowered தாழ்ந்த
outcome பலன்
load ஏற்றுக்
worship வழிபடும்
interior உட்புற
index உள்ளடக்கியிருந்தது
operating இயங்கு
examples தரவை
sky முகில்
australia ஆஸ்திரேலிய
small சீரிய
having கொண்டவர்கள்
sun சன்
india இந்தியத்
french பிரெஞ்சுப்
political அரசியற்
there உளர்
pilate பிலாத்து
temple கோயில்களுக்கு
what வாட்
definitions வரைவிலக்கணங்கள்
character குணம்
rules சாஸ்திரத்தை
organisations இயக்கங்கள்
created உருவானது
personality ஆளுமை
atoms அணுவின்
facial முக
crime குற்றம்
infrared அகச்சிவப்பு
color வண்ண
limit அளவுக்கு
visible தோன்றியது
limestone சுண்ணாம்பு
ravi தத்துவ
like போன்றனவும்
used பயன்படுத்தப்பட்டது
follower அடிகள்
mammals பாலூட்டிகளில்
pesticide பூச்சிக்கொல்லிகள்
coin நாணய
acts செயல்பட்டது
award விருது
interested தீவிரமான
indra இந்திரன்
liquor மது
using பயன்படுத்தல்
him அவனை
coat ஆடு
clearly தெளிவாகத்
impact பாதிப்பு
sudden திடீர்
note குறிப்பிடுகின்றார்
unwanted தேவையற்ற
houses மனைகள்
moon சந்திரனும்
great அசாதாரண
etc. முதலியவை
civics சூழ்நிலையில்
nothing வெறும்
election தேர்தலை
lungs நுரையீரல்
songs பாடல்களைப்
professional வல்லுநர்
accounting கணக்கெடுப்பு
dollar டாலர்
constitution அரசமைப்பு
principles கொள்கைகளை
gave வழங்கிய
vaikundar வைகுண்டரின்
illustration விளக்கப்படம்
formulated கணிக்கப்படுகிறது
read படித்து
door கதவு
by மூலமே
war போருக்குப்
identity அடையாளத்தை
mingle கலக்கும்
told கோர
mode முறையிலும்
held நடத்தப்படுகிறது
angles கோணங்களில்
trial முயற்சியில்
state மாநிலங்களில்
winter குளிர்கால
continuing தொடர்கிறது
sunni சுன்னி
interest நாட்டம்
different வேறுபாடு
structure அமைப்புகளின்
through மூலமாகவும்
chanel கால்வாய்
paise பைசா
functions செயல்பாடுகள்
destroyed அழித்து
club களங்கள்
demanded வேண்டுமென
sons மகன்கள்
period காலத்துக்குப்
incident நிகழ்வு
packet பொதி
told கூறப்படுகிறது
's களின்
power தகுதியை
greatly பெரிதும்
rate விலையில்
themself தம்
interest வட்டி
used பயன்படுத்தி
hypothesis கருதுகோள்
conducted நடத்தப்பட்டது
mouth வாய்
differences வேறுபாடுகள்
satellite கோளத்தின்
light மின்
ways வழிகள்
food வடை
resource ஆதார
sufficient போதுமானதாக
norway நோர்வேயின்
pass தேர்ச்சி
quality மகசூல்
packages தொகுப்புகளை
viewers வாசகர்கள்
cell கலம்
nature இயல்பு
mental மனோ
aeroplane விமான
insect பூச்சி
ganapathy கணபதி
equations சமன்பாடுகள்
given அளிக்கப்பட்டது
victory வெற்றிப்
narasimha நரசிம்ம
uneven சீரற்ற
electron எதிர்மின்னி
waves அலைகளின்
vitamin ஊட்டச்சத்து
republic குடியரசுத்
helps உதவுகின்றது
eastern கிழக்குத்
whale திமிங்கிலம்
cholas சோழன்
names பெயர்கள்
old பண்டைய
metabolic வளர்சிதை
planets கிரகங்களில்
need மிகச்
order கட்டளை
inventions கண்டுபிடிப்புகள்
diastole சுருக்கியக்க
familiar தெரிந்த
his அவரைத்
standard நிலையான
design வடிவமைத்து
uses பயன்படுத்திக்
frequency ஏர்ட்சு
orthodox மரபுவழி
facebook முகநூல்
language மொழியில்
differentiated வேறுபடுகின்றது
all எல்லாம்
protons ஓரிடத்தான்
individuality தனித்துவமான
calculated கணிக்கும்
content உள்ளடக்கத்தை
rivers ஆறுகளின்
body உடலில்
things பொருட்களின்
branch பிரான்சிஸ்
self தன்
nest கூடு
street வீதி
thumb நெம்புகோல்
birth பிறக்கும்
christian கிருத்துவ
mile மைல்
relations உறவுகளைக்
whose யாருக்கு
bill பில்
mines சுரங்கம்
identifications அடையாளங்கள்
maintenance பட்டு
bank வங்கியின்
metro மெட்ரோ
indicate குறிப்பிடுகின்றன
accept ஏற்கும்
partition பிரிவின்
expense செலவு
terrorism தீவிரவாதம்
old பழந்
held நடத்தின
valuations மதிப்பீடுகள்
pallava பல்லவர்
china சீன
exploded வெடித்தது
alone தனியாக
lost இழந்தது
issued விடுத்தனர்
rico ரிகோ
chinese சீனப்
website இணையதள
lifetime வாழ்நாள்
equipments சாதனங்களை
importantly முக்கியமாக
vastu வாஸ்து
cell திசுள்
science அறிவியல்
taking உட்கொள்ளும்
deth உயிரிழந்தனர்
die இறக்க
directions திசைவி
breast மார்பு
slight சற்று
masculine ஆண்பால்
twentieth இருபதாம்
mind மனோ
minimum குறைந்தது
including கொண்டுள்ளன
forecasting வானியல்
heads தலைவர்களும்
rome ரோம்
sosa சோசா
titles தலைப்புகள்
valmiki வால்மீகி
his ஹிஸ்
cells உயிரணுக்களை
cylinder நீளுருண்டை
cells திசுள்
magnetic காந்தப்
poison நச்சு
individual தனியான
detailed விரிவாக
providing வழங்கப்படுகிறது
pesticides பூச்சிக்கொல்லிகள்
made உள்ளாகி
run வந்துள்ளன
cities நகரங்களும்
doing செய்கின்றனர்
increased அதிகளவான
defeat தோல்வி
waste கழிவு
use பயன்படுத்துகின்றன
floor தரை
other மற்ற
silver வெள்ளீயம்
tigers புலிகள்
telling கூறுகிறார்கள்
district மாகாணத்
something சிலவற்றில்
century நூற்றாண்டளவில்
firstly முதன்முதலாக
finished முடிவடைந்தது
commonwealth காமன்வெல்த்
complete முழுமையான
is அளிக்கப்படுகிறது
difficult கடினமான
both இரண்டின்
touch டச்
telecast ஒளிபரப்பு
states மாகாணங்கள்
can செய்வதால்
cargo சரக்கு
the கொண்டிருந்த
zoology உயிரியல்
heritage பாரம்பரிய
confiscate கைப்பற்றினான்
fishes மீன்கள்
change மாறி
vehicle வாகன
began ஆரம்பித்து
dramas நாடகங்கள்
more மேற்படி
works வேலைகள்
university பல்கலைக்கழகத்தில்
how எப்படி
benefit நன்மை
that அவற்றைப்
snake பாம்பு
ways நடையில்
century நூற்றாண்டுகளாக
state அரசை
conducted நடத்தி
terbium டெர்பியம்
ministry அமைச்சரவை
functioned நடத்தப்பட்ட
starting ஆரம்ப
located அமைந்திருந்தன
rating மதிப்பீடு
views பார்வைகள்
park பூங்கா
homeland தாயகமாக
approached அணுகல்
september செப்டம்பர்
weapon ஆயுதம்
years ஆண்டுக்கு
movement இயக்கத்தை
truth உண்மைகள்
examined பரிசோதிக்க
loving விரும்புகின்றனர்
education கல்வியை
sin பாவம்
opinion கருத்தும்
principle கோட்பாட்டை
citizen குடிமக்களின்
development ஆக்கம்
pudukkottai புதுக்கோட்டை
persia பாரசீகம்
late மறைந்த
for படுகின்றன
tip நுனியில்
and அன்
metric மெட்ரிக்
status நிலையைக்
ears காது
percentage விழுக்காடு
area வலைப்பக்கம்
phase படிநிலை
routing ரௌட்டிங்
five ஐந்திணை
happened ஏற்பட்டன
brake தடுத்து
centre மையத்தை
died இறந்த
women பெண்கள்
right உரிமை
mind மனசு
krishnan கிருஷ்ணன்
all அனைத்தும்
photos படங்களை
rama இராம
dances ஆடும்
injector செலுத்தி
failure தோல்வி
affecting பாதிக்கப்படும்
following பின்வருமாறு
shape வடிவ
going செல்வது
arabian அராபிய
processed படுத்தப்பட்டது
called அழைக்கப்படும்
atmosphere வளிமண்டலம்
worms புழுக்கள்
differ வேறுபடுகின்றன
amir அமீரகத்தின்
get பெற
conducted நடத்தியது
august ஆகஸ்ட்
rapid துரித
pradesh பிரதேசம்
mythical புராணக்
moving செல்கின்றன
other பிற
center நிலையங்கள்
census வாக்கெடுப்பு
began தோன்றி
group அணியின்
hereditary மரபில்
time காலத்துக்கு
uses பயன்படுகின்றது
websites பொறி
organization நிறுவல்
conducted நடத்தினார்
large பரந்த
pigs பன்றி
manna மன்னா
enemy எதிரி
stages நிலைகளை
house மாளிகை
inscription கல்வெட்டுகள்
crowded அடர்த்தி
galaxy விண்மீன்
proprietor முதலாளிகள்
parents பெற்றோர்
done செய்யப்பட்டுள்ளது
acquired கைப்பற்றியது
members பயனர்கள்
effect விளைவிக்கும்
more அதிகமாகவும்
kept வைத்துக்
created உருவாக்கிய
along கூடவே
fixed பொருத்த
reproduction இனப்பெருக்கம்
direct நேர்
sri ஸ்ரீ
nowadays இக்காலத்தில்
likewise போலன்றி
meeting சந்திக்கும்
practice நடைமுறையில்
book இந்திர
faster துரிதமாக
group குழுவை
the அமைந்துள்ள
fully முழுமையாக
time நேரத்தை
circle வட்டத்தின்
stamp முத்திரை
joint கூட்டுப்
freeze உறைதல்
just சற்று
desert வறண்ட
cloud முகில்
mistake தவறு
coimbatore கோவை
seriously தீவிரமாக
species உயிரணுக்களின்
countries நாடுகளின்
malaka மலாக்கா
strong வலிமை
exceptional விதிவிலக்காக
outdoor வெளிப்புற
kingly அரச
release வெளியீடு
sorry சாரி
heat வெயில்
important முக்கியமானவை
examples எடுத்துக்காட்டாக
serial தொடரில்
explained விளக்கப்படுகிறது
blood குருதியில்
internet இணையதள
imaginary கற்பனை
photo படம்
atheism இறைமறுப்பு
multiplication பெருக்கல்
happy ஆனந்த
others பிறருக்கு
calm அமைதியான
policy கொள்கைகளின்
caste இன
rarely அரிதாகவே
layer அடுக்குகளில்
expensive தாராளவாத
book புத்தகம்
tallest உயரமான
construction கட்டுமானம்
engineers கட்டிடக்கலைஞர்கள்
technique நுட்பத்தை
name பெயரின்
leaf இலை
varies வேறுபடக்கூடியது
secondly இரண்டாவதாக
telephone தொலைபேசி
only மட்டும்தான்
possible ஏற்படக்கூடிய
peace அமைதியான
calf கன்று
sites தளமாக
that இருப்பதை
voice குரல்
punctuation நிறுத்தக்குறிகள்
machines இயந்திரம்
psychology உளவியலின்
types அம்சங்களைக்
shape உருவம்
places இடங்களிலும்
e-mail மின்னஞ்சலைப்
believe நம்புகின்றனர்
consonant மெய்
total மொத்த
coming வருகிறது
popular பிரபல
muni முனி
over மீது
watch கடிகாரங்கள்
hunt வேட்டை
primary முதன்மைக்
finger விரல்
use பயன்படுத்தப்பட்ட
say கூறுவது
hungry பசி
so அப்படி
la லா
hurdle தடையாக
remains தங்கியுள்ளது
tigers புலிகளை
way வழி
special சிறப்புகள்
having இருக்கின்றன
forces படையை
vii வீ
saint முனி
compensated ஈடு
way வழியில்
plan திட்டம்
stages நிலைகள்
understand புரிந்து
principles கோட்பாட்டு
stay தங்க
rate விலை
northwest வடமேற்கு
train ரயில்
economy பணவீக்கத்திற்கு
kings அரசனின்
were இருந்தான
madras மெட்ராஸ்
law சட்டத்தை
west மேற்கிலும்
them என்பவற்றுக்கு
productions உற்பத்தியும்
swing ஆட
mollusc மெல்லுடலி
asked வருமாறு
terrorism பயங்கரவாதம்
distance தொலைதொடர்பு
agitation கிளர்ச்சி
drive இயக்கி
gives அளிக்கும்
martin மார்ட்டின்
million மில்லியன்
treatment மருத்துவம்
exposed வெளிப்படும்
question கேள்வி
anhydride வளிமம்
majority பெரும்பான்மையினராக
spread விரிந்து
fall விழும்
square சதுர
government அரசுகள்
workmanship தொழில்முறை
match பொருத்தி
democratic ஜனநாயக
improvisation மேம்படுத்தல்
guy ஆள்
serbia சேர்பியா
motion மலம்
buildings கட்டிடங்களை
market சந்தை
formalities சடங்குகள்
residence இருப்பிடம்
alexander அலெக்ஸாண்டர்
principles கொள்கைகளுக்கு
lived இருந்தான்
scientist ஆராய்ச்சியாளர்
trouble பாதிப்பு
map நிலப்படங்கள்
grow வளர்ச்சியடைந்தது
seed பயிர்
gone போன
american அமெரிக்கத்
traditional பாரம்பரிய
are திகழ்கின்றன
lowering குறைந்து
chief தலைமையிலான
literatures இலக்கியங்கள்
this இப்
create படைத்த
ming மிங்
raja ராஜ
becomes வந்தாலும்
rupee ரூபாய்
order அதிகாரப்பூர்வமான
formed உருவானவை
useless பயன்படுத்தாமல்
after பின்னே
philip பிலிப்
established வடிவமைக்கப்பட்ட
journals இதழ்கள்
successors பிற்காலச்
naval நாவல்
to க்கு
sphere உருண்டை
respiration சுவாச
belgium பெல்ஜியம்
day நாளும்
network நெட்வொர்க்
symbol குறியீடு
progress முன்னேற்றத்தை
her அவளது
features அம்சங்களை
differs மாறுபடுகிறது
bonsai பொன்சாய்
music ராகங்கள்
existing நிலவி
conversation உரையாடல்
service சேவைப்
ancient பண்டைக்
visit விஜயம்
explain விளக்க
free இலவச
feelings உணர்வு
christians கிறித்தவர்
countries நாடுகளுக்கும்
pieces துண்டுகளாக
vote வாக்குகளை
started ஆரம்பிக்கப்பட்ட
circle வட்டப்
asset சொத்து
realised உணரப்பட்டது
alive உயிருடன்
forward முன்னோக்கி
research இயல்
set அமைக்க
presence இருப்பை
kindle தூண்டும்
development வளர்ச்சிப்
down கீழ்
ragas இராகங்கள்
suddenly உடனடி
govern அதிகார
mind ஆன்மா
situated அமைந்துள்ள
was அமைந்தது
top மேல்
set அமைத்துள்ளது
limit வரையில்
immigrants குடியேற்றவாசிகள்
solely மாத்திரமே
disaster பேரழிவு
goat ஆடு
suddenly திடீர்
eradicate மறைந்து
cylinder கலன்
wisdom ஞான
rearing வளர்ப்பு
catholic கத்தோலிக்கத்
used பயன்படுத்தினர்
grammar எச்சம்
gods கடவுள்கள்
bhutan பூட்டான்
lengthy நீண்ட
health சுகாதார
government அரசமைப்பு
hurriedly துரிதமாக
comic காமிக்
sun சூரியனுக்கு
marking குறிக்கப்படுகிறது
held நடைபெற்றது
principal மரபுகளில்
business வணிக
fountains நீர்த்தாரைகள்
cats பூனை
queen அரசி
functions செயல்படுகிறது
shaped வடிவிலான
forest காடுகளில்
created அமைத்தனர்
invasive ஆக்கிரமிக்கும்
tried முயன்று
forum மன்றங்கள்
produced தயாரித்த
increasing அதிகரிக்கச்
ceremony செருமனி
trade வர்த்தக
states நிலைகளையும்
made செய்யப்பட்ட
all அனைத்துமே
characteristics சிறப்பியல்புகள்
gmail ஜிமெயில்
existed இருந்தன
occurs ஏற்படுகிறது
atmosphere விண்வெளி
the பெற்றுள்ள
defeated தோற்று
country நாட்டுடன்
that என்பதைப்
god தெய்வ
disease நோய்த்
jeevan ஜீவன்
languages மொழிகளான
organised அமைவு
to டூ
dragonfly தட்டாரப்பூச்சி
obtained கிடைக்கப்பெறும்
sectarians மரபில்
reign ஆட்சி
food உணவு
design வடிவமைப்பு
getting பெறும்
continues தொடரும்
research ஆய
gene ஜீன்
nasdaq நாஸ்டாக்
economical பொருளாதாரத்தின்
occupation தொழிலில்
month மாதத்தின்
created உருவாக்கின
raising அதிகரித்தல்
immediately உடனடியாக
sent செனட்
songs பாடல்களில்
escape விட்டு
arts கலைகள்
britishers ஆங்கிலேயர்கள்
we வெப்பமான
city நகரப்
stool மூலம்
important தலையாய
wishing வணக்கம்
stone கட்டியை
mantra மந்திரம்
successful வெற்றிகரமாக
given பட்டுள்ளது
problem பிரச்சினை
police காவற்துறை
approaches அணுகுமுறைகள்
specialists நிபுணர்கள்
sambhar குழம்பு
naidu நாயுடு
it இதனை
because ஏனெனில்
economics பொருளாதாரத்தில்
affect தாக்கத்தால்
located அமைந்துள்ளன
boiling கொதிக்கும்
necessity தேவைப்பட்டது
rupee பணத்தின்
centres சங்கங்கள்
confidence நம்பிக்கைகள்
centre சென்டர்
capital தலை
thyroid சுரப்பி
posting பதவிக்கு
brother அண்ணல்
port துறைமுகம்
economy பொருளாதாரத்தை
tried முயன்றார்
period கால
in உள்ளே
reason காரணமாய்
origin மூலமும்
used பயன்படும்
distance தூர
life வாழ்வு
version பதிப்பானது
press பிரஸ்
lifeless உயிரியற்
bust மார்பளவு
link இட்டுச்
reptile ஊர்வன
layers அடுக்கு
kasthuri கஸ்தூரி
born பிறந்து
numerology எண்கணித
services சேவைகளில்
flag கொடியின்
restaurant உணவகங்களில்
doing செய்யும்போது
integrated ஒருங்கிணைந்த
said கூறப்பட்டுள்ள
as என்பதற்கான
result முடிவை
give கொடுக்க
percentage விகிதம்
manufacturing உற்பத்தியில்
dharm தர்மம்
identification அடையாளம்
capital தலைநகர்
size அளவில்
institutions நிறுவனங்களை
soul உள்ளம்
bi φ
that அதனைச்
napoleon நெப்போலியன்
guam குவாம்
tragedy துன்பியல்
flag கொடியாக
ghats மலைத்தொடர்கள்
runs ஓட்டங்கள்
south சவுத்
levels அளவுகளை
escape மீள
matter கருத்தியல்
began ஆரம்பித்தார்
utilised பயன்படுத்தின
university பல்கலைக்கழகத்தின்
losing இழந்த
data தரவை
urine சிறுநீர்
hindus இந்துக்களின்
told கூறியுள்ளார்
living உயிரியற்
varma வர்ம
support துணையாக
get பெற்றுக்
seen காணப்படுகின்றது
air காற்றில்
researcher ஆராய்ச்சியாளர்
till வரையும்
eradicate போக்க
aragonite அரகோனைட்
party இயக்கம்
kingdom இராச்சிய
principles கோட்பாட்டை
including உள்ளடக்கியுள்ளது
national தேசியக்
sun சூரியனும்
major மேஜர்
uniformity சமநிலை
growth வளர்ச்சிப்
building கட்டடம்
engine பொறிகள்
becomes உருவெடுத்து
say சொல்லும்
special சிறப்புப்
allegiance விசுவாச
x எக்ஸ்
founded உருவாக்கியது
of பொருள்களின்
line ரேகை
with ஒருங்கியம்
economics பொருளாதாரத்தின்
lives வசித்து
literatures இலக்கியங்களை
dance நாட்டியம்
useless தேவையற்ற
in பகுதியில்
speedy வேகமான
seen காணப்படுவது
currently தற்சமயம்
associations மன்றங்கள்
cut தடுக்கவும்
criticism விமர்சனங்கள்
songs பாடல்களின்
which எந்தக்
purely பரிசுத்த
south தெற்கில்
interference தலையீட்டை
isotope ஓரிடத்தான்
jull ஜூல்
iron இரும்பு
diastolic சுருக்கியக்கம்
difference முரண்பாடுகள்
started தொடங்குகிறது
anger விக்கிப்பீடியாவை
dosa தோசை
specialised சிறப்புற்று
permanently நிரந்தரமான
linguistics மொழியிலும்
conduct நடத்தி
cylinder உருளை
front முன்னனி
existing இருக்கக்கூடிய
wish ஆசை
staying தங்கி
nature தன்மை
shrinking சுருங்குதல்
culture பண்பாட்டில்
walls சுவர்களில்
city நகருக்கு
given தருகிறார்
refreshment மறுமலர்ச்சி
house வீடு
epics காப்பியங்கள்
administrators நிர்வாகிகள்
volcano எரிமலைச்
arts கலைகளை
acceptable ஏற்றுக்கொள்ள
over ஆயிற்று
polynesia பொலினீசியா
storage சேகரிப்பு
model மாதிரியாக
control கட்டுப்படுத்த
dos டாஸ்
matter பொருளாகும்
pages பக்கங்களில்
familiar அறியப்பட்ட
follow பின்பற்றும்
thinking சிந்தனை
inflammation அழற்சி
kovai கோவையில்
torch ஜோதி
army இராணுவத்
seen காட்சிப்
fort துறைமுகம்
replaced மாற்றப்பட்டு
dacca டாக்கா
auspicious மங்கல
another மாற்று
countries நாடுகளில்
net நிகர
roy ராய்
writing மாயன்
machinery இயந்திரப்
evidence ஆதார
evenings அந்தி
grammer இலக்கண
joining இணைந்து
parliament பாராளுமன்றம்
human மனிதனின்
bridge பாலம்
parts பகுதியும்
state ஸ்டேட்
thing பொருளின்
useful பயனர்களால்
another மற்றோர்
form படிவங்கள்
minaret குவிமாடம்
dynasty வம்சம்
rice அரசி
research மேற்கொண்டு
milk பாலை
recommendations பரிந்துரைகள்
trees மரங்களின்
christian கிறித்தவ
activities நடவடிக்கைகளில்
levels நிலைகளை
everything எல்லாமே
many பலரும்
kannagi கண்ணகியை
being இருப்பதாகவும்
status நிலையை
having கொள்வதால்
hearted நெஞ்சம்
flag கொடியில்
boundary வேலி
governments நகராட்சிகள்
last இறுதிப்
dictionary அகராதி
to செய்வதற்கும்
calculated கணக்கிடப்படுகிறது
heard கேட்டார்
utilities பயன்கள்
intellectually அறிவின்
measure அளவும்
nationality குடியுரிமை
opposite எதிர்ப்புப்
adam ஆதாம்
africans ஆப்பிரிக்கா
b.c. கிபி
jawaharlal ஜவஹர்லால்
systems மண்டலங்களுக்கு
releases வெளியிடுகிறது
world உலகிலுள்ள
countries நாடுகளுக்கான
salem சேலம்
here இங்கும்
turmeric மஞ்சள்
working செயல்படும்
starting தொடக்க
locations இடங்களும்
politically கட்சியாக
physics இயற்பியலின்
orissa ஒரிசா
bigger பெருங்
ashoka அசோகர்
congo கொங்கு
senate செனட்
without அற்ற
blood குருதியின்
levels அளவுகள்
grammar இலக்கணம்
uniqueness தனித்துவ
division பிரிவுகள்
temples கோயிலின்
recent அண்மைய
gravy குழம்பு
artificial செயற்கையான
popular பிரசித்தி
shown காண்பிக்கப்படும்
august ஆகஸ்டு
considerable கணிசமான
was காட்டினார்
draught வறட்சி
organisations அமைப்புகளில்
invalid தவறான
close நெருக்கமாக
final இறுதிக்
history வரலாற்றுக்கு
tirumala திருமலை
style விதம்
wheat கோதுமை
romanian ரோமர்
behind பின்பு
for எனச்
wonder அதிசய
principles தத்துவத்தின்
places பகுதிகளிலும்
mentioned குறிப்பிடப்படும்
wall அரண்
need தேவை
divide பிரிக்கும்
receive பெறுதல்
can உண்டாகும்
eruption வெடித்து
notable தகுந்த
experience அனுபவங்கள்
extravaganza ஆடம்பரமான
oppose எதிர்த்துப்
allowing அனுமதிக்கிறது
metro மாநகர்
knowledge அறியும்
rays கதிர்கள்
done செய்யும்
departments துறைகளிலும்
document ஆவண
path பாதையை
agreement ஒப்புதல்
fifth ஐந்திரம்
fall சரிவு
vegetation தாவரங்களின்
decrease குறைவாகவே
occupation தொழில்
eating உண்ணப்படுகிறது
continuous தொடர்ந்த
candidates வேட்பாளர்கள்
fuels எரிபொருள்
release வெளியிடுகிறது
within உட்பட்டு
civil குடியியல்
britain பிரித்தானியாவும்
no கிடையாது
kidneys சிறுநீரகம்
format நடையில்
continue தொடரும்
occurrence வந்துள்ளது
information தகவல்
demarcated அளவிடப்படுகிறது
distributed வழங்குதல்
others இதர
available கிடைக்கக்கூடிய
without அன்றி
male ஆன்
connecting இணைக்கும்
word சொல்லான
call அழைக்கின்றனர்
bait தூண்டி
hormone நொதி
burma பர்மா
got கொண்டுள்ளதால்
hindi இந்தி
transport போக்குவரத்து
l ல
out வெளியே
wish விரும்பும்
correctly சரியாக
pistol துப்பாக்கி
side புறம்
sites தளங்களில்
war போர்களின்
knowing அறியும்
talent சூத்திரம்
accepted கொள்கிறார்கள்
pappa பாப்பா
received பெற்றுள்ளனர்
established நிறுவியது
society சமுதாயத்தின்
government அரசாங்கம்
seriously தீவிரமான
white வெண்ணிற
services சேவைகளின்
there நிலவுகின்றன
development முன்னேற்றக்
nothing இல்லாத
principle பண்புகளை
produce உற்பத்தியின்
prepare தயாரிக்கப்பட்ட
constructed அமைத்துள்ளது
unemployment வேலைவாய்ப்பின்மை
beauty அழகு
richard ரிச்சர்ட்
joint இணைகரம்
growth வளர்கின்றன
native பூர்வீக
postal தபால்
basic அடிப்படைத்
flood வெள்ளப்
do செய்
crowd கூட்டம்
can காணலாம்
hebrew யூதர்
informations தகவலை
buddhism புத்தம்
attack தாக்குதல்கள்
perception கருத்தோட்டம்
s ஓஎஸ்
proliferation பரவலை
approximately கிட்டத்தட்ட
gives கொடுத்த
situation சூழலியல்
circulate சுழற்சிக்
youngsters இளைஞர்கள்
troops படை
university பல்கலைக்கழகங்கள்
god சிவன்
devices கருவிகள்
effects பாதிப்பை
movie திரைப்பட
opinion கருத்து
deer கஸ்தூரி
acting செயல்படுகின்றன
different வேறுபட்டு
tackle சமாளிக்க
heat வெப்பப்
south தெற்கு
before முன்னால்
welfare நல
criminal குற்ற
step-by-step படிப்படியாக
member பெடரல்
coulomb கூலும்
published வெளியிட்டுள்ளது
published வெளியிட்டது
states மாநிலங்களின்
followers பின்பற்றுவோர்
sami சாமி
inspecting கண்காணிக்கும்
existing நிலவுகின்றன
irrigation நீர்ப்பாசனம்
kept வைக்கப்பட்டுள்ளன
foreign வெளிநாட்டுக்
chemical கனிம
economy பொருளாதாரம்
different வேறுபட்ட
dailies நாளிதழ்கள்
continents கண்டங்கள்
glory புகழும்
all அனைவராலும்
symptoms அறிகுறிகள்
vaigai வைகை
protocol நெறிமுறை
characteristics சிறப்புகள்
among மத்தியிலும்
obstacle இடர்
viewing காணுதல்
surface பரப்பை
automotive தானியங்கி
were செய்தனர்
white வெள்ளை
research ஆய்வுக்கு
standing நின்று
forbear சான்றோர்
possibility சாத்தியம்
believing நம்புகின்றனர்
lately பின்னரே
out புறம்
equal இணையாக
promise சத்தியம்
instructions சாஸ்திரத்தை
island தீவுகளையும்
targets இலக்குகள்
colombia கொலம்பியா
january சனவரி
religion சமயமாக
outside வெளியில்
dey தே
dreams கனவுகள்
inscriptions இக்கல்வெட்டு
blog வலைப்பதிவு
similar போன்றது
concentration சிக்குறுத்தும்
completely முழுவதும்
drop துளி
and ஆகியவற்றையும்
g ஜி
attracting கவரும்
taj தாஜ்
force சக்திகள்
important முக்கியமானது
nearly ஏறத்தாழ
varieties இரகங்கள்
called அழைத்தனர்
that அந்த
effects விளைவாக
give அளித்து
name கண்ணகியை
sayings கூறுகளும்
strength பலம்
married மணத்தல்
sound ஒலிப்பியல்
works செயலிகள்
release வெளியிடப்பட்ட
formed அமைகின்றன
cholapuram சோழபுரம்
manufacture உருவாக்கம்
differences வேறுபட்டு
habitat நடத்தை
microorganism அதிநுண்ணுயிரி
conduct நடத்தை
manner முறையைப்
little சிறிது
earth புவியை
liver கணையம்
transfer பரிமாற்ற
current தற்போதைய
south தெற்கே
called அழைத்தார்
inter உள்ளக
architects கட்டிடக்கலைஞர்கள்
refused மறுத்து
find கணிக்கப்பட்ட
behavior போக்கை
disease நோய்க்காரணி
extra மிகை
alias வேற்று
aunt சித்தி
opinion கருத்தை
god ஆண்டவன்
may மே
fifth ஐந்தாம்
stimulation சுரக்கும்
animals விலங்குகளை
changes மாறுபாடு
important முக்கியக்
welfare ஆதரவளித்தார்
searched தேட
electrochemistry மின்வேதியியல்
ray கதிர்
keyboard விசைப்பலகை
are செய்யப்படுகின்றன
battle யுத்தம்
advised அறிவுறுத்தினார்
points குறிக்கிறது
rational பகுத்தறிவு
their தங்கள்
party கட்சியாக
plain சமவெளி
religion சமயத்தில்
undertook மேற்கொண்டது
self தன்னிலை
ramayanam இராமாயணம்
gouri கௌரி
great மகான்
time காலத்திலேயே
ancient பாரம்பரியமான
selected தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்
festival திருநாள்
knowledge புலமை
flowers பூக்கள்
safeguard பாதுகாக்கும்
points குறியீடுகளை
snakes பாம்புகள்
bengaluru பெங்களூர்
character அம்சம்
worldwide உலகெங்கும்
life உயிர்வாழ்க்கை
rays கதிர்களை
talking உரையாடல்
boiler நீராவி
garland மாலை
creation உருவாக்கலாம்
effects பாதிப்பு
dna டி.என்.ஏ
country நாட்டுப்
news செய்தியின்
revival மறுமலர்ச்சி
exercise பயிற்சி
happening ஏற்பட்டது
will கொள்வதால்
was கொண்டார்
introduced அறிமுகப்படுத்தினார்
going போகிறது
ramanujan இராமானுஜன்
mass திணிவு
including அடங்கிய
internet வலைப்பதிவுகள்
calculated கணிக்கப்படுகிறது
particular இலக்குகளை
people மக்களைப்
difficult அரிதாக
sametime அதேவேளை
infection அறிகுறிகள்
agreement உடன்படிக்கை
width அகலம்
deva தேவர்
united இராச்சிய
of உள்ள
received பெற்றுள்ளார்
that இவைகளின்
r இரா
vikrama விக்கிரம
nabi நபிகள்
flowing பாயும்
reaction வினை
measure அளக்க
undergone மேற்கொண்டார்
judas யூத
easily ஏதுவாக
spread பரப்பி
auditorium அரங்கம்
grand பிரம்மாண்டமான
urbanised நகர்ப்புற
had கொண்டிருந்தது
research ஆய்வுக்
concept கருத்தியல்
ethnic இனக்
thomas தாமஸ்
myself நானே
karnataka கர்நாடகா
about பற்றிச்
electronics இலத்திரனியல்
majority பெரும்பான்மை
car கார்
liquid நீர்மம்
four நான்கு
examples உதாரணங்களாகும்
extraordinary மிகச்சிறந்த
wavelength அலைநீளம்
chile சிலி
arrangement ஏற்பாட்டில்
moon நிலவான
called அழைக்கப்படுகிறது
once முன்பு
standing நிற்கும்
ganesan கணேசன்
green பச்சை
culture பண்பாட்டின்
but ஆனால்
turning வளைவு
austria ஆஸ்திரிய
reference மேற்கோள்களும்
food உணவை
objects சாதனங்களில்
position நிலையிலும்
force விசை
purpose நோக்கங்களுக்காக
knowledge உணர்வும்
affection புணர்ச்சி
sita சீதை
west மேற்குப்
continually தொடர்ந்து
layer அடுக்கின்
patients நோயாளியின்
living வகிக்கும்
hands கையாளும்
collect தொகுத்து
denoting குறிக்கிறது
trade வணிகக்
targets இலக்குகளை
situation நிலைகளிலும்
habitats வாழிடங்கள்
arts கலைக்
god விநாயகர்
n என்
create அமைத்தனர்
managing நிர்வாகப்
shape வடிவமும்
bank வங்கி
russian உருசியாவின்
ann ஆன்
feelings உணர்வும்
australia ஆஸ்திரேலியா
bodily உடம்பில்
do செய்வது
health உடல்நல
necessary தேவை
pages பக்கங்களின்
note குறித்த
contacts தொடர்புகளை
patriarch பேரரசின்
york யோர்க்
self தன்னை
ajith அஜித்
material பொருளாகும்
depend சார்ந்தது
data தரவுகள்
france பிரான்ஸ்
belt திணை
thanks நன்றி
brokerage தரவுப்
sha ஷா
upcoming வளர்
characteristics இயல்புகளை
las லாஸ்
christ கி
rules கண்டுபிடிப்புகள்
holy செயிண்ட்
bangalore பெங்களூரு
behavior நடத்தைகள்
jobs வேலைகளில்
related தொடர்பாக
of உடைய
likewise போலவும்
full நிறை
hyperbolic அதிபரவளைவு
government அரசாங்கமும்
improvements முன்னேற்றத்தை
finally இறுதித்
beach கடற்கரையில்
works செயல்களை
highschool மேனிலைப்பள்ளி
malay மலாய்
blood இரத்தக்
momentum உந்தம்
maximum அதிகபட்ச
tamils தமிழரும்
zinc கந்தகம்
individual தனிமனித
generation பரம்பரை
strongly வலுவான
in என்ற
fight போராடிய
shape வடிவமான
holy அருள்மிகு
orgasm புணர்ச்சிப்
with போட்டு
physics பௌதிக
website இணையத்
artificial செயற்கையாக
launch ஊடுருவல்
ambassador தூதர்
scientific விஞ்ஞான
vegetation தாவரங்கள்
august அகஸ்ட்டஸ்
secondary இரண்டாவதாக
association கழகத்தை
job பதவியை
ship துறைமுக
less குறைத்து
vagina யோனி
euro யூரோ
see பார்த்து
starting துவக்கத்தில்
hari ஹரி
enemies எதிரிகளின்
much மிகத்
lakshmi திருமகள்
just வெறுமனே
contagious நோய்த்தொற்று
playing ஆடி
unknown தெரியாமல்
symbol குறியீடாக
civilisation நாகரிகத்தின்
how எவ்வாறு
symbol சின்னங்கள்
east கீழைச்
prevents தடுக்கிறது
earlier முற்பட்ட
safety பாதுகாப்புக்
defect குறைபாடு
kannada கன்னடம்
plant தாவரம்
joseph யோசேப்பு
including இருக்கின்ற
happen ஏற்படும்
variations வேறுபாடுகளைக்
considered கருதப்படுகிறது
regin மாகாணம்
civilization நாகரிகம்
winter வசந்தம்
world வேர்ல்டு
relationship தொடர்பை
war யுத்தத்தை
circumference பரப்பளவு
variables மாறி
involved ஈடுபட்டது
republic குடியரசு
raise அமைந்தன
indirectly மறைமுகமாக
like போலவும்
temple கோயிலுக்கு
mobile மொபைல்
meters மீட்டர்கள்
top சிகரம்
pakistani பாக்கித்தான்
art படைப்புகள்
joint ஒருங்கிணைந்த
clemency கருணை
maximum பட்ச
any வித
hold தாங்கும்
store மீதமுள்ள
had கொள்கிறது
constant மாறிலி
platinum பவள
widely பரவலாக
states நிலைகளை
nation தேசம்
joule ஜூல்
happens நிகழ்ந்து
he அவர்
contain அடங்கியுள்ளன
song பாடல்
that அந்தச்
culture இருக்கவேண்டும்
don டான்
dynasty வம்ச
penance தவம்
family குடும்பம்
tear கரடிகள்
picture திரையிடல்
famous தலைசிறந்த
know தெரிந்த
uses பயன்பாடுகளை
situation மேற்பட்ட
associated சார்பு
under வசம்
soul பௌத்தம்
languages மொழிகளையும்
congested இறுக்கமான
microscope நுண்ணோக்கி
culture கலாச்சாரத்தின்
summary கருத்துக்களைக்
insects ஊர்வன
novel நாவல்
approaches அணுகுமுறை
that அதைத்
lose வீழ்ச்சி
depends தங்கியுள்ளது
examples மேற்கோள்
english ஆங்கிலத்தை
yours உங்களுக்கு
frost உறைபனி
know தெரியும்
paddy நெல்
stay தங்கி
female பெண்ணின்
arjunan அருச்சுனன்
literature பத்துப்பாட்டு
ahimsa போராட்டம்
profile விவரங்களை
city நகரையும்
states மாநிலங்களுக்கு
directing இயக்கும்
leading தலைமைப்
by செய்வதால்
ganges கங்கை
confuse குழப்பம்
gospel நற்செய்தியை
asking கேட்கும்
hens கோழிகள்
reliance ரிலையன்ஸ்
contain கொண்டவையாக
user உபயோகிப்பாளர்
in ஆண்டில்
center தளத்தை
mercy கருணை
broken வெடிப்பு
tomb சமாதி
head தலைவி
nile நைல்
part தொகுப்பை
kannadasan கண்ணதாசன்
tamil தமிழ்ச்
join இணையப்
january ஜனவரி
created உருவாக்குவது
pattern கோலம்
arranged அமைந்து
naturally இயற்கையாக
situated அமைந்திருக்கும்
sumatra சுமாத்திரா
truly மறை
told அறிவித்து
progressive முற்போக்கு
send அனுப்பி
customs சடங்குகள்
sites தளங்களின்
herself தன்னைப்
close நெருக்கமான
as ஏற்படுவது
enemy பகைமை
happen நடக்கும்
mistakes பிழைகள்
situation நிலையும்
wound காயம்
presence உள்ளதை
after பின்பு
western மேற்குத்
gateway நுழைவாயில்
cradle தொட்டில்
king அரசன்
containing அமைந்திருந்தது
power அதிகாரத்திற்கு
war புரட்சி
defining விவரிக்கும்
argue விவாதம்
parks பூங்காவின்
buildings கட்டிடங்கள்
playfully விளையாட்டாக
comparison ஒப்பீடு
sivaji சிவாஜி
included உள்ளடக்கியது
spoken பேசப்படுகிறது
what எது
rule ஆட்சியை
face பேஸ்
culture கலாச்சாரத்தில்
child குழந்தைத்
tops கூரை
grand கிராண்ட்
savings சேகரிக்கும்
told கூறிய
essential தேவையான
different வேறு
manures உரங்கள்
as போன்றவைகளை
twenty இருபது
confirmation உறுதி
joined இணைக்கப்பட்ட
jobs வேலைகள்
equipments சாதனங்கள்
evil பாவம்
thailand தாய்லாந்து
created உருவாக்கப்பட்டது
danger ஆபத்தான
organisation அமைப்பை
orderly அதிகாரப்பூர்வமாக
variety பலவகையான
generations தலைமுறை
contact தொடர்பை
tamil தமிழை
apart தாண்டிச்
attack தாக்குதலுக்கு
like என்பவற்றை
mistakes பிறழ்வுகள்
amount அளவு
oils எண்ணெய்
period சமயத்திலும்
having வைத்து
fossils தொல்லுயிரியல்
professor பேராசிரியர்
health ஆரோக்கியம்
sankar சங்கர்
states மாநிலங்களில்
with கொண்டும்
triangle முக்கோணம்
purity தூய்மை
lost இழந்து
brahmin பிராமண
is அடைகிறது
something சிலவாகும்
relatively தொடர்பில்
appreciate பாராட்டி
seen காணப்பட்ட
farm விவசாயத்
scarcity கிடைப்பருமை
director இயக்குனர்
financier பொருளியலாளர்கள்
poles துருவ
scientist ஆய்வாளர்
bollywood பாலிவுட்
success வெற்றியை
pioneer முன்னோடியாக
featuring இடம்பெறும்
changed மாறியது
started ஏற்படுத்தின
vaccines தடுப்பு
government அரசாங்கத்தை
lands மனைகள்
incidents செயல்பாடுகளை
gene மரபியல்
mix கலந்த
increase அதிகரிப்பதால்
siddha சித்த
search தேடும்
tea டீ
be இருக்கும்படி
stations நிலையங்கள்
bank கரை
intermediate இடைப்பட்ட
conducted நடத்திய
country ரஷ்யா
smaller கொஞ்சம்
matured வளர்ச்சியடைந்து
good ஒழுங்கு
happening நடக்கிறது
district மாவட்டம்
wikipedia கலைக்களஞ்சியங்கள்
association மன்றத்தில்
have இருப்பதாகக்
america அமெரிக்கத்
agriculture விவசாயத்
length நீள
regions மண்டலங்களும்
dangerous பயங்கர
continue தொடர்கின்றன
pali பாளி
as போலப்
formed வகுத்தது
individual தனியாள்
mention குறிப்பது
truth உண்மைகளை
broadcast ஒளிபரப்பு
lost இழந்த
router திசைவி
einstein ஐன்ஸ்டீன்
total மொத்தம்
blues ப்ளூஸ்
these இவர்கள்
from சேர்ந்தவர்
rejected மறுக்கப்பட்ட
adult மைனர்
kamban கம்பர்
sense புலன்
proof ஆவண
level மட்ட
depth ஆழத்தில்
family மண்டலத்தில்
cia சிஐஏ
elephants யானைகளின்
fungus காளான்
islamic இசுலாமிய
sometimes சிலசமயங்களில்
month மாதம்
started தொடங்கப்பட்ட
accepted ஏற்ற
measure ஜூல்
created உருவாயின
sky வான்
imperialist ஏகாதிபத்திய
part பகுதியிலிருந்து
drop வைக்க
quality தரமான
revolution புரட்சியின்
last கடைசிப்
england இங்கிலாந்தின்
exit வெளியேறும்
east கிழக்குக்
decreases குறைகிறது
center இடைப்பட்ட
storms புயல்கள்
required அவசியமான
all அனைவரையும்
syria சிரியா
space விண்வெளித்
louse பேன்
mathematical இயற்கணித
namely என்ற
industry தொழில்துறை
bed படுக்கை
real உண்மையான
armed ஆயுதப்
flow பாய்ந்து
virus வைரசு
few சிலவாகும்
moon பிறை
papers தாள்கள்
venus வீனஸ்
advantage சாதகக்
seen காணப்பட்டது
coin நாணயம்
region பிரதேசத்தின்
he அவரே
out வெளி
herbals மூலிகை
worlds உலகிலேயே
production விளைச்சல்
barricade தடுப்பு
draw வரைந்த
all அனைத்து
sections பிரிவுகள்
percentage வீதத்தை
argentina அர்ஜென்டினா
plants தாவரங்களை
completed பூர்த்தி
union சங்கத்தை
limit அளவின்
subsidies மானியங்கள்
occurred நிகழ்ந்த
contain உட்பட்ட
cancer புற்றுநோய்
tamilnadu தமிழ்நாட்டின்
menstruation மாதவிடாய்
land நிலப்பகுதியில்
as என்றே
pazhani பழனி
state மாநிலமான
separate பிரித்து
hyperbola அதிபரவளைவு
fair திருவிழா
best சீரிய
formed உருவாக்கப்பட்டவை
thiruvalluvar வள்ளுவர்
lily அல்லி
deduce காலத்திலிருந்து
flower பூவே
race போட்டிகளை
stay இருப்பதாக
orbit கோளின்
internal உயிரியற்
part பகுதியில்
hard கடின
anger கோபம்
we ஈழத்தில்
maharaj பேரரசர்
these இந்தப்
gardens தோட்டங்களில்
empty கலி
film திரை
nuclear அணுக்கரு
to ஆகியோருக்கு
flow வெள்ளப்
insist வலியுறுத்தும்
significant மேலான
coming வந்து
dot புள்ளிக்
stationary நின்ற
limitation வரையறைகள்
europe ஐரோப்பிய
dravidians திராவிடர்களை
field தளங்கள்
similar ஒத்திருக்கும்
building கட்டிடங்கள்
levels நிலைகளும்
complex வளாகம்
distance அகலாங்கு
nature இயல்புகள்
introduction முன்னுரை
pillars தூண்கள்
highly மிக்க
case வழக்கு
quality தரத்தை
better வல்லவை
navy கடற்படை
quality தரம்
sense அறிவு
marriage திருமண
will தெரிவிக்கும்
were பெற்றனர்
with உடனான
name பெயரான
attacking தாக்குதல்களை
speaking பேசப்பட்டு
court நீதிமன்றத்தில்
verity வகைகள்
foreign மேற்கத்திய
praises போற்றி
used பயன்படுத்தின
work வேலை
exist நிலைத்து
reason காரணமாக
majority பெரும்பான்மையான
mother மதர்
regarding பற்றி
bigger பெரியதும்
get பெறுகிறது
administration நிர்வாகப்
balloon பந்து
silky மென்மையான
watch கடிகாரம்
gen ஆன்
comes எனத்
second இரண்டாவது
building கட்டிட
bharat பாரத்
rectangle இணைகரம்
sculpture இக்கல்வெட்டு
related சார்ந்த
controls கட்டுப்பாடுகள்
census கணக்கெடுப்பு
living உயிருடன்
form வடிவமாகும்
based அடிப்படைகள்
researched ஆராய்ந்த
package தொகுப்பு
shapes உருவங்கள்
rite ரைட்
form உண்டான
woman பெண்களும்
happenings போக்கு
depth ஆழம்
biggest பெரியது
making கொள்ளுதல்
america அமெரிக்கக்
invitation அழைப்பு
contains அடக்கும்
research ஆராய்ச்சியில்
freezing உறைதல்
tero புரட்சி
granted வழங்கப்பட்ட
railway ரயில்வே
outspread பரவிய
pictures படங்களை
created உருவாக்குகின்றது
show தெரிவிக்கின்றன
workers பணியாளர்
position நிலையும்
result விளைவுகளில்
sex காமம்
east கிழக்குப்
increased வளர்ந்தது
pandit அறிஞர்கள்
punjabi பஞ்சாபி
human மானிடப்
to மிகக்
next அடுத்து
wed மண
municipal முனிசிப்பல்
email மின்னஞ்சல்
invention கண்டுபிடிப்பு
aquatic நீர்வாழ்
partition கட்டங்களாக
welcome வரவேற்பு
way வே
color நிறத்
formed அமைந்துள்ள
management நிர்வாகம்
that என்பதுடன்
his அவரைக்
partner துணைத்
they அவர்களால்
implementation செயல்படுத்தப்படுகிறது
javascript ஜாவாஸ்கிரிப்ட்
words வாக்கிய
perform இயக்கி
characterised கொடுக்கப்பட்ட
control அதிகார
got பெற்றனர்
no நா
muthu முத்து
tribals பழங்குடியினர்
events நிகழ்வுகளில்
elaborate வெளிப்பாடு
division பிரதேச
alps ஆல்ப்ஸ்
micro நுட்பமான
contacts தொடர்புகள்
having கொள்வதற்கு
business வர்த்தகம்
madurai மதுரைக்கு
between இடையே
family குடும்பத்தைச்
herewith இத்துடன்
kicking உதைத்தல்
bharathi பாரதியார்
chordate முதுகுநாணி
seen பாருங்கள்
resource வள
fish மீன்
gift பரிசை
temples கோயில்களுக்கு
gods கடவுளான
acceptable இருந்ததாகக்
including ஆகியவையும்
farmer விவசாயி
childish குழந்தையாக
constructed நிறுவப்பட்டது
semen விந்து
thousand ஆயிரம்
planets கோள்களின்
northeastern வடகிழக்கு
shivering நடுக்கம்
friendship நட்பு
qualified தகுந்த
languages மொழியும்
goa கோவா
controller கட்டுப்படுத்தி
soil மண்
files கோப்புகளை
train இரயில்
rice சோறு
his இவரைப்
doctrine கோட்பாடுகளை
site தள
expected எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
mourning துக்கம்
equipment ஆயுத
into அதனுள்
became உருவெடுத்தது
circumstance நிலையிலும்
inflation பணவீக்கத்தை
photographs புகைப்படங்கள்
stops நிறுத்தக்குறிகள்
rejected மறுத்தார்
culture பண்பாடுகள்
city மாநகர்
team அணி
specific குறிப்பிட்ட
chandigarh சண்டிகர்
concern அக்கறை
grow வளர்
cinema திரைப்படங்களுக்கு
approximately சராசரியை
created உண்டான
florida புளோரிடா
things பொருட்கள்
settlement குடியேற்றங்கள்
died இறந்தான்
location இருப்பிடம்
operating இயங்குகின்றன
station நிலையத்தின்
upon மீதும்
feed ஊட்டி
correct சரியான
world உலகத்தில்
nature இயல்புகளை
risk ஆபத்து
different பலவகையான
banana வாழைப்பழம்
city நகரத்
leaves இலை
plant பயிர்
happenings நிகழ்வுகளை
and அத்தோடு
increase உயர்ந்து
invasion படையெடுப்பு
land நிலத்தை
providing அளிப்பது
rarely அரிதாக
stage அரங்கம்
law சட்டத்திற்கு
was படுத்தப்பட்டது
going சென்ற
culture கலாசார
central நடுவண்
entertainments கலைகளை
taken எடுக்கப்பட்ட
lose தோல்வியில்
opinion கருத்துகள்
being இருக்கின்ற
soon உடனே
started தொடங்கின
time காலத்தின்
language மொழிக்கும்
war போரும்
yearly ஆண்டுகளுக்கு
opinion கருத்துக்களை
gift பரிசு
nature தன்மையும்
way வழியாக
protons நேர்மின்னி
shared பகிர்ந்து
made செய்யப்பட்டது
homes வீடுகளிலும்
dna மரபணு
horn தந்தம்
pricing விலையில்
opposing எதிர்க்கும்
sun சூரியக்
notice அறிக்கைகள்
having கொண்டதாக
part பகுதியைச்
wanted வேண்டும்
resources திரட்டி
fundamentals அடிப்படையிலும்
problems சிக்கல்கள்
agree ஒத்து
age வயதில்
range தர
released விலக்கு
debate வீழ்ச்சி
lake ஏரி
dictatorial ஏகாதிபத்திய
public பொதுவுடைமை
rules கட்டுப்பாடுகள்
tamils தமிழ்ப்
laws சட்டமும்
sweating வியர்வை
unity ஒற்றுமை
plants தாவரங்கள்
tame அடக்கும்
climate வானிலை
thought எண்ணம்
before முன்பாக
liquid நீர்ம
sub திணை
electrostatic மின்னியல்
cosmopolitan பல்லினப்பண்பாடு
mathew மத்தேயு
issues சர்ச்சைகள்
interpreted உள்வாங்கி
labourers தொழிலாளர்கள்
results விடுகிறது
kept வைத்த
islands தீவுகள்
dravidian திராவிட
names பெயரை
science விஞ்ஞான
as கொண்டதாக
spreading பரவியிருந்தது
itself தன்னுள்
employment வேலைவாய்ப்பு
leadership தலைமையின்
municipality நகராட்சிகள்
entrance வாயில்
episode தொடரில்
dot ஒற்று
state மாநில
bulged வீக்கம்
writing எழுதுவது
changes மாற்றம்
best சிறப்பான
country வேங்கி
unusual அபூர்வ
changed மாற்றப்பட்டது
purana புராண
stations வாழிடங்கள்
head தலைமை
speak பேசி
containing இருக்கிற
caste ஜாதி
water நீரின்
religion சமயச்
matured முதிர்ந்த
tradition வழக்கமாகும்
next அதன்பிறகு
released வெளியிடும்
live லைவ்
association அமைப்பாக
teacher வாத்தியார்
remove அகற்றி
electronics மின்னியல்
central மத்தியப்
chandrasekhar சந்திரசேகர்
actions செயல்பாட்டு
mycobacterium மைக்கோபாக்டீரியம்
red சிவப்பு
marks மதிப்புகள்
africa ஆப்பிரிக்கா
army பாசிச
small கப்பி
composition கட்டுரையில்
value மதிப்புக்
female பெண்
domination செல்வாக்கை
better வாய்ந்த
protists அதிநுண்ணுயிரி
tigers புலிகளுக்கும்
name என்பது
federation சங்கத்தின்
studied பயின்றார்
vapour ஆவி
kutty குட்டி
period காலத்தைக்
our நமது
statistics புள்ளிவிவரங்கள்
point கருத்தை
strategy உத்தி
announcement அறிவிப்பை
book மலர்
help தொண்டு
follower பின்பற்றுவோர்
period கட்டம்
power பவர்
speed விரைந்து
begum பேகம்
mother அன்னை
market சந்தையில்
brief விரிவாக
living வகிக்கின்றன
years ஆண்டுகள்
principles விதிமுறைகள்
deviates விலகல்
making வடிவமைத்த
atmosphere விண்
worldwide தழுவிய
attain அடைய
was இருந்தவர்
programme நிகழ்ச்சி
directly நேரில்
state மாநிலமாகும்
fingers விரல்
son மகனும்
lord இறை
central மத்தியில்
whales திமிங்கிலங்கள்
area பரப்பளவில்
go போய்
story கதையில்
urdu உருசிய
sen சென்
known அறியப்பட்ட
internet இணையத்தளத்தில்
spoken பேசப்படும்
sect புலம்
ways முறைகளில்
husband கணவர்
earth பூமியைச்
sang பாடினார்
payable செலுத்தும்
notes குறிப்பிடுகிறார்
sections பகுதிகள்
needed தேவைப்பட்டது
problems பிரச்சனைகள்
federal பெடரல்
expanded விரிந்த
lime சுண்ணாம்பு
marriage கரணம்
principal கொள்கைகளின்
namely என்பவரின்
cuff சுற்றுப்பட்டை
five பஞ்ச
sages ஞானிகள்
march மார்ச்
terminology கலைச்சொற்கள்
administration நிர்வாகத்தை
heirs வாரிசாக
announced அறிவித்த
act வரையறை
lord பிரபு
more அதிகப்படியான
electricity மின்சார
country நாட்டார்
space விண்ணில்
meditation தவம்
gives தருவது
hindrance இடையூறு
mobile கைபேசி
term பர்வத்தில்
actions செயல்பாடுகள்
comparison ஒப்பிட்டு
idol உருவ
afterward பின்னர்
digital டிஜிட்டல்
maya மாயா
was பட்டது
kamarajar காமராசர்
citizens குடிமக்கள்
support சாதகமாக
billboard தட்டிகள்
leave பிரிவில்
food உணவுப்
jewish யூதர்
maximum பெரும்பாலும்
belonging இருக்கின்றனர்
rare அபூர்வமாக
pancreas கணையம்
king மன்னர்
fully நிறைந்த
eighteenth பதினெட்டாம்
expressed காட்டினார்
found அறியப்பட்டது
public பொது
people மக்களுக்கும்
waves பேரலைகள்
peninsula தீபகற்பத்தின்
by வாரியாக
rare அரிது
near அருகே
more நிறைய
fountain நீர்த்தாரைகள்
voting வாக்களிப்பில்
speciality தனித்தன்மை
parchment கடதாசி
firms நிறுவனங்களும்
marriage கல்யாண
developing வளர்க்கும்
that அதனைத்
landscape நிலப்பரப்பின்
george ஜார்ஜ்
dharma தர்ம
deficiency குறைபாடு
creation உருவாக்குவது
cities நகரங்களில்
americans அமெரிக்கர்களின்
crore கோடி
both இரண்டிலும்
fight போரிட்டு
consume நுகர்வு
fatherly தந்தையான
bucket கலன்
upward மேல்நோக்கி
equilibrium சமன்பாடு
value பெறுமானம்
said சொன்ன
lusitania லூசியானா
about பற்றிய
college கல்லூரியில்
last இறுதியாக
states மாநிலங்கள்
information தகவல்கள்
variation இனக்
first முதன்மை
efficient ஆற்றலின்
understood விளங்குகிறது
usage பயன்படுத்துவதை
leader தலைவர்
affairs விவகாரங்கள்
method பாணியில்
california கலிபோர்னியா
imports இறக்குமதி
dead இறந்த
steady சீரான
representatives பிரதிநிதிகள்
medical மருத்துவ
language மொழியான
produced செய்யப்பட்ட
ghost மோகினி
begins தொடங்கினார்
microsoft மைக்ரோசாப்ட்
philosophy தத்துவம்
including இவற்றையும்
time காலத்தைச்
caught கைப்பற்றினான்
heating வெப்பமடைதல்
years ஆண்டு
department துறைகளும்
rights உரிமைகளைப்
announced அறிவித்து
queen ராணி
jail சிறை
portuguese போர்ச்சுகீசிய
solve தீர்க்க
refracting எதிர்மின்னி
doing செய்து
symbolic அடையாளமாக
importantly முக்கியமானது
never ஒருபோதும்
went சென்றார்
ancient புராதன
perumal பெருமாள்
annihilated வதம்
bearable தாங்கும்
esther எசுத்தர்
on மேற்
understand புரியும்
shiva சிவனை
hard கடினமான
shown காணும்
flights விமானங்கள்
change மாற்றம்
strength திறன்
myself தத்தம்
used பயன்படுத்திய
republic குடியரசுக்
got அடைந்த
currencies நாணயங்கள்
rats கருதிய
prime பிரதம
country பிராந்தியத்தில்
agriculture விவசாய
place குவிமாடங்கள்
great கிரேட்
pleasure இன்பம்
measurements அளவீடுகள்
degrees பட்டங்களும்
needed வேண்டியது
thoughts எண்ணங்கள்
contraception கருத்தடை
biggest பெரிதாக
madurai மதுரைத்
place இடமும்
dharmapuri தர்மபுரி
mail தபால்
conduction கடத்தல்
bird கூழைக்கடா
period காலப்
line வரிசை
method பாணி
announced அறிவித்தது
according வண்ணம்
mary மேரி
conference மாநாட்டில்
random சீரற்ற
economic பொருளாதாரச்
cultures கலைப்
ra ர
included அடங்கும்
tough முரட்டு
with கொண்டதும்
korea கொரியா
prey இரையை
tasteful சுவையான
computer கணினியை
opponent எதிர்ப்பு
other இன்னொரு
include அடக்கி
told சொல்வது
believe கருதப்படுகின்றது
social சமூகத்
state மாநிலத்தில்
broadcasting ஒலிபரப்புக்
introduce அறிமுகப்படுத்தி
exploded வெடித்துச்
management நிர்வாகத்தில்
eat உட்கொள்ளும்
correction திருத்தம்
agreement ஒப்பந்தம்
have பெற்றவை
stimulants ஊக்கிகள்
announcement அறிவிப்பு
singapore சிங்கப்பூர்
tamilnet தமிழ்நெட்
vijayam விஜயம்
wikis விக்கிகள்
wars போர்கள்
paths பாதைகள்
sherpa செர்ப்பா
fulfill நிறைவேற்ற
artists கலைஞர்கள்
scarcity வறட்சி
words சொல்லின்
language மொழியே
lives உயிர்கள்
statistics புள்ளி
land நிலம்
met சந்தித்தது
religious சமயத்
mango மாம்பழம்
minister அமைச்சர்
drainage வடிகால்
ionised அயனாதிக்க
hole போக்கை
fort கோட்டை
name பவானி
smoke புகை
jews யூத
metabolism வளர்சிதைமாற்றம்
national பாரதிய
continued தொடர்ந்தும்
matching பொருத்தம்
will அளிக்கும்
release வெளியாகும்
islam இஸ்லாம்
cloth துணி
outcome வெளிவருகிறது
wastage மலம்
timings நேரங்கள்
protocols நெறிமுறைகள்
language மொழியிலும்
vote வாக்களிப்பில்
making உருவாக்குவதற்கு
present இருந்தன
having இருந்தும்
water நீரில்
allotment ஒதுக்கீடு
cool குளிர்ந்து
institution நிறுவனம்
animal விலங்குகளும்
burning எரியும்
lighthouse கலங்கரை
idea எண்ணம்
nadar நாடார்
cancer புற்றுநோயை
differences வேறுபடும்
magam மகம்
together ஒருங்கே
ho ஓ
christian கிறிஸ்தவ
painting ஓவியக்
is இருக்கிறது
death மறைவுக்குப்
happened ஏற்பட்ட
states மாநிலங்களை
warrior வீரன்
things பொருளின்
created இயற்றி
canada கனடாவின்
troops படையினர்
alphabets அகரமுதலி
use உபயோகம்
religion மத
reading படிக்கும்
copy நிரலாக்கம்
mahabharat மகாபாரதம்
waterfall அருவி
live வாழ்கின்றனர்
universe அண்டம்
valley வேலி
missing காணாமல்
internet இணையத்
mighty வல்லமை
focus செலுத்துகின்றனர்
future எதிர்காலம்
dravidians திராவிடர்கள்
bombs குண்டுகள்
win வெற்றி
without இல்லாமல்
had இருந்தன
state மாநிலத்தின்
building கட்டிடங்களை
post தபால்
cement சிமெந்து
fighters போராளிகள்
his இவனது
quality மதிப்புகள்
investment முதலீடு
wikipedia விக்கிப்பீடியாவில்
cochin கொச்சி
dam வடிகால்
hang தொங்கு
presence திகழ்ந்த
leaders தலைவர்களும்
aadhi ஆதி
script ஸ்கிரிப்ட்
raaj ராஜ்
website தளத்தில்
best சிறந்தது
family குடும்பத்தில்
ten பத்து
father தந்தையார்
simple சுருக்கி
piece அமைதிப்
force படைகளின்
murugan முருகன்
instruments சாதனங்களின்
method முறையிலும்
distance தூரத்தில்
herbs பொன்சாய்
agitation போராட்டம்
harvest விளைந்த
of அளவின்
multiple பன்முக
switzerland சுவிட்சர்லாந்து
stamen மகரந்தச்
other அயல்
consumer உபயோகிப்பாளர்
performance செயல்திறன்
switzerland சுவிட்சர்லாந்தில்
circumstances சூழ்நிலை
education கல்வியும்
power ஆதிக்கம்
army இராணுவம்
area பரப்பளவு
dance தாண்டவம்
given கொடுப்பது
bias பக்கசார்பு
imposed செலுத்திய
traditional பாரம்பரியச்
contain பெற்றிருக்கிறது
ethnic இன
equal சமமான
occupied வகித்து
abdul அப்துல்
time காலத்தில்
rail தொடர்வண்டி
few ஒருசில
legislative சட்டமன்றத்
cultivate சாகுபடி
without இன்றி
that அத்தகு
house வீட்டிற்கு
name பேகம்
giving வழங்குகின்றது
joining இணைப்பை
guinea கினி
troops படைகளை
banks வங்கிகள்
women பெண்களுக்கான
their அவர்களது
before முன்னாள்
pelecanus கூழைக்கடா
regional வட்டார
back பின்னும்
two இரு
watch கண்காணிக்கும்
paper தாழ்
paleontological தொல்லுயிரியல்
yours உன்
measure மட்ட
compiler இயங்குதளத்தில்
contrasts முரண்பாடுகள்
time காலங்கள்
regarding ஏற்ப
which எந்தப்
blind மூட
increasing அதிகமாகும்
caste மதங்கள்
transport போக்குவரத்துக்
support ஆதரவுடன்
likewise போன்ற
power தன்மையை
mughal முகலாயக்
vibration அதிர்வெண்
heat வெப்ப
not பிடிக்க
things பொருட்களை
xp எக்ஸ்பி
always எப்பொழுதும்
cholas சோழனின்
vae வெ
beautiful அழகான
life உயிர்களின்
security பாதுகாப்புச்
allowing அனுமதிக்கும்
followed பின்வருவன
soul பக்தி
fecal மலம்
movie திரைப்படமான
community சமூகத்
fundamentally அடிப்படையாகக்
speech பேச்சுக்கள்
main பிரதான
government ஆட்சியில்
mist பனி
red சிகப்பு
mind மனம்
paleontology தொல்லுயிரியல்
arise ஏற்படுவது
together ஆகியவற்றுடன்
uterus கருப்பை
health ஆரோக்கிய
behaviours நடத்தைகள்
planning திட்டமிட்டு
teem அணிக்கு
variables மாறிகள்
roman ரோமன்
tumours புற்றுப்பண்பு
empire பேரரசு
left விலகி
following கீழ்காணும்
emphasizing வலியுறுத்தும்
increase அதிகரித்தல்
kuran திருக்குர்ஆன்
geeta கீதை
work பணி
virgin தர்ம
television காட்சியகம்
oceans சமுத்திரம்
dead இறந்தார்
required தேவையான
grammar இலக்கண
power அதிகாரப்
like ஒத்திருக்கும்
virus நுண்மம்
instrument வில்
member உறுப்பினர்
islam இஸ்லாமிய
disease பாக்டீரியா
air காற்று
kerala கேரளா
fees கட்டணம்
death மறையீட்டியல்
journals நாளிதழின்
nasa நாசா
varieties வகைகளும்
first முதல்
imply உணர்த்தும்
definition வரைவிலக்கணம்
meteor விண்கல்
stages கட்டங்களில்
government அரசால்
used பயன்படுத்தினார்
contain உள்ளடக்கியது
capital தலைநகரமாக
assets சொத்து
ending முடிவிற்கு
cultural பாரம்பரியக்
army படையெடுத்து
name விக்டோரியா
revolution புரட்சிகரமான
composition உரைநடை
approach அணுகுமுறை
dependence சார்பில்
saint ஞானி
internal அக
spheres கோளங்களின்
shrinks சுருக்கியக்கம்
congo காங்கோ
namely பெயராக
result முடிவுகள்
sugarcane கரும்பு
obtained பெற்றுள்ளது
india இந்தியக்
requested கோரி
element தாது
in ஆம்
year ஆண்டுக்
directors திசைவி
limitations வரையறைகள்
under உட்பட்டு
mine எனது
sweat வியர்வை
invention கண்டுபிடித்த
pages பக்கங்களை
vast அகன்ற
common பொதுக்
provide தருகின்ற
western தெற்கத்திய
nourish செறிவு
jean ஜீன்
saint முனிவரின்
informing சொல்லும்
production உற்பத்தித்
left விட்டு
human மனிதர்கள்
great சிறந்து
later பிற்காலப்
rules வழிமுறைகள்
encroachment ஆக்கிரமிக்கும்
major அநேக
capture கைப்பற்றும்
river அருவி
water நீர்க்
wife மனைவி
osteoarthritis கீல்வாதம்
years ஆண்டுகளுக்கு
this இதே
color நிற
vast பரந்து
ecstasy பரவசநிலை
mandapam மண்டபத்தில்
flower மலர்
meagre குறைவான
teams அணிக்கு
mr. திரு
known அறிந்த
century நூற்றாண்டின்
biology தாவர
collar கழுத்துப்பட்டை
barren வறண்ட
happened நடத்தியது
evening அந்தி
righteousness தர்மம்
full முழுமையான
comes வந்தால்
telephones தொலைபேசிகள்
robert ராபர்ட்
eight எட்டாவது
atom அணு
policies கொள்கையை
reason காரணமான
changes மாறுதல்கள்
journey பயணம்
jains சமணம்
soft மென்மையான
making அமைத்தல்
pigeon புறா
throne அரியணை
easily இலகுவாக
change மாற்றத்திற்கு
association கழகம்
labours ஊழியர்கள்
lookup காண்போம்
their ஆவர்
legs கால்களில்
compilation தொகுப்பை
semantic சொற்பொருளியல்
developed முன்னேறிய
roman உரோமன்
samuel சாமுவேல்
much மிகுதி
one ஓர்
domination ஆளுமை
language மொழிக்
century நூற்றாண்டைச்
hudson ஹட்சன்
before முன்னரே
written இயற்றப்பட்டது
lifetime வாழ்நாளில்
snake துத்தநாகம்
sounds ஒலிகள்
childhood குழந்தைப்
tamil தமிழில்
electrostatics மின்னணுவியல்
map நிலப்படம்
ship கப்பல்
samarium சமாரியம்
this இதை
traveling பயண
kisa கிசாவின்
organised வைத்தார்
me என்னை
inflation பணவீக்கம்
compare சார்புக்
floor கூடத்தில்
landscape நிலவியல்
somewhat ஓரளவு
namely என்பவை
pallavas பல்லவர்
alone தனி
americans அமெரிக்கர்களில்
vaikundar வைகுண்டர்
raises உயரும்
no இல்லையா
fat கொழுப்பு
balance மற்றவை
they அவர்களைக்
port துறைமுகமாக
faster வேகமாக
andhra ஆந்திரப்
twitter ட்விட்டரின்
nobody யாரும்
moderate மிதமான
education படிப்பை
cauvery காவிரி
culture மரபு
days நாட்கள்
everything எல்லாம்
for ஆகியவற்றுக்கு
near அண்ட
meter மீ
handled மேற்கொண்ட
film பட
wise ஞான
sun கதிரவனின்
kannan கண்ணன்
spacecraft விண்கலம்
two இரண்டுக்கும்
force படைகளில்
surrounding நிலவுகின்றன
measurement அளவானது
left இடது
related உகந்த
shoulder கழுத்துப்பட்டை
uses பயன்பாடுகளில்
covenant உடன்படிக்கை
tamil தமிழ்க்
britain பிரித்தானியா
more மிகையான
conversation பேச்சுவார்த்தைகள்
basics அடிப்படையிலான
moon நிலவில்
operates இயங்கும்
indonesia இந்தோனேசியா
failure தோல்வியுற்ற
arts கலைப்
rays துருவ
mountains மலையில்
satellites கோளங்களின்
areas பகுதிகளிலும்
age வயது
coins நாணயங்கள்
actually உண்மையிலேயே
examples உதாரணங்கள்
crude கச்சா
girl பொண்ணு
caught கைப்பற்றிக்
volume அடர்த்தி
leave பிரிந்து
many எண்ணற்ற
station நிலையம்
luxury செல்வாக்கு
education படிப்பு
mannu மன்னா
independent சுயாட்சி
rajendra இராசேந்திர
physics இயற்பியலில்
beach கடலோரப்
festival விழா
receive பெற்ற
informed தெரிவித்துள்ளார்
ratna ரத்னா
reach அடையும்
servicing சேவையை
jesus இயேசுவைக்
helping செய்வதிலும்
humanly மானிடப்
belief நம்பிக்கையை
way வகையிலும்
industries தொழிற்சாலைகளில்
mark குறிக்க
percentage சதவீதம்
genes மரபணுக்கள்
houses இல்லம்
license உரிமம்
call அழைக்கலாம்
mixed கலந்த
chi சீ
intrusion ஊடுருவல்
embedded உள்ளடக்கியிருக்கிறது
giant மாபெரும்
abundance மிகுதியான
google கூகிள்
called என்பதாகும்
encyclopedia என்சைக்ளோபீடியா
anything ஏதாவது
enemy பகைவர்
affected பாதித்த
result தீர்வை
bone எலும்பு
middle மத்தியப்
than ஆகவும்
deer மான்
more அதிகம்
thing பொருளில்
action உவமைகள்
godly தெய்வீக
west தென்மேற்கில்
characters பாத்திரங்கள்
mistake பிழைகள்
rains பெய்யும்
regions மாகாணத்தில்
year காலப்
showing தெரிவிக்கிறது
difference வேற்றுமை
freedom சுதந்திரத்தை
se சே
having கொள்கிறார்கள்
place இட
visible தெரிகிறது
efficient திறம்பட
kai கை
nature இயல்
control கட்டுப்பாடு
proposed முன்மொழிந்தார்
distance தொலைவு
nicobar நிக்கோபார்
theology இறையியல்
edward எட்வர்டு
is கொண்டது
measure அளவில்
psychologically மனோ
given வழங்கப்பட்டு
state மண்டலங்களின்
marks குறியீடுகள்
tomorrow நாளைக்கு
industrial தொழிற்துறை
independent சுதந்திர
pit துண்டு
tower கோபுரம்
basically அடிப்படையான
position பதவி
bay விரிகுடா
longest நீளமான
safety பாதுகாப்புப்
word சொல்லுக்கு
lute வீணை
independence விடுதலைக்குப்
animation இயக்கமூட்டல்
social சமூக
rising தோன்றுகிறது
system முறைக்கு
called எனப்பட்ட
scheme திட்டத்தின்
book நூலின்
country நாட்டிலுள்ள
disk தட்டு
sivakasi சிவகாசி
gold பொன்
brave வீர
words வாய்வழிப்
grammer வெண்டளை
cultural பண்பாட்டு
surrounding சுற்றியுள்ள
that என்பதைத்
rhythm இராகங்கள்
krishna கிருஷ்ணா
trophy கோப்பை
park பூங்காக்கள்
as வடிவில்
send அனுப்ப
counts எண்ணிக்கையை
beyond மேலும்
method முறை
those ஆகியவற்றுடன்
sugar சர்க்கரை
weed களை
market சந்தையை
operations செயல்முறைகள்
like எனத்
selected தேர்ந்த
add சேர்
whole அனைத்து
continent கண்டம்
places இடங்களுக்கு
taken மேற்கொண்டனர்
main மூல
mountain மலைத்
opponent மோதல்
pathway பாதையின்
song பாட்டு
juice சாறு
pillaiyar பிள்ளையார்
including ஆகியவற்றையும்
this இதைத்
earth புலியின்
metal உலோகம்
principles கட்டுப்பாட்டை
emptied வெறுமனே
fossils உலோக
obtained கிடைக்கின்றது
first முன்னனி
noun பெயரெச்சம்
involved ஈடுபட்டு
doing படுத்தி
southern தெற்கில்
elephant யானை
happenings நிகழ்வுகளும்
matter விடயமாக
tailor டெய்லர்
idly இட்லி
invisible தெரியாத
internet இணையத்தில்
functions விழாவில்
researches ஆய்வுகளில்
friendly நேச
vegetable காய்
union ஒன்றியத்தின்
gap இடைவெளி
james ஜேம்ஸ்
poetry வெண்பா
is விளங்குகின்றது
moment மாத்திரமே
tool ஆயுத
playing விளையாடும்
defence ராணுவத்தின்
tight இறுக்கமான
increasing அதிகரிக்கிறது
routes வழிகள்
custom சடங்கு
treasure களஞ்சியம்
days நாளில்
selling விற்கும்
starting துவங்கி
driven உருவெடுத்தது
solid திட
senator செனட்டர்
naturally இயல்பாக
threes மூன்றும்
mammals பாலூட்டிகள்
ramar இராமர்
aware அறிந்த
william வில்லியம்
fault குறைபாடுகள்
fit பொருத்தி
indian இந்தியன்
woven நெய்தல்
invention கண்டுபிடிப்புகள்
principles கொள்கைக்கு
their அவைகளில்
help ஆதரவளித்தார்
they தம்மை
or மூலமாகவோ
push தள்ளி
pipes குழாய்கள்
abolish ஒழிப்பு
virus அதிநுண்ணுயிரி
invited அழைக்கப்பட்ட
cinema திரைப்படங்கள்
governments அரசாங்கங்கள்
organisational அமைப்பாக
pale வெளிர்
scholars அறிஞர்கள்
quadrilateral நாற்கரம்
film திரைப்படத்
sex காம
america அமெரிக்கா
shankara சங்கரர்
key திறவுகோல்
drum தோற்கருவி
culture பண்பாட்டுக்கு
river ஆறும்
greeting வணக்கம்
clean தூய
conference நடப்பு
m எம்
slaves அடிமைகள்
symbols குறியீடுகள்
operate இயங்குகிறது
loyalty விசுவாச
luxurious வசதியான
international பன்னாட்டு
prince இளவரசர்
available கிடைக்கின்றது
essay கட்டுரைத்
important முக்கியப்
history வரலாற்றில்
marina மெரினா
deficient பற்றாக்குறை
tamil தமிழின்
regional மண்டலம்
cuba கியூபா
control அடக்கி
temperature சிக்குறுத்தும்
news சர்ச்சைகள்
lava எரிமலை
strong வலுவான
accept ஏற்றுக்
strength புலம்
riddles விடுகதை
minorities சிறுபான்மையினர்
date திகதி
game விளையாட்டில்
it வவுனியா
road சாலையில்
ritual யாகம்
executed செயல்படுத்தப்படுகிறது
roman ரோமானிய
different மாறாக
apart தவிர்த்து
compilation தொகுப்பு
disease நோயாகும்
injector உட்செலுத்தி
action நடவடிக்கைகளில்
types வகைகளாக
foolishness மூடநம்பிக்கை
evidence அடையாளமாக
air காற்றை
natural இயற்கைப்
few சற்றே
whatever எந்தப்
celebration கொண்டாடுகின்றனர்
kristian கிறித்தவம்
bend வளைவு
year வருடம்
talent திறமை
electric மின்சார
express எக்ஸ்பிரஸ்
fence வேலி
criminal குற்றவியல்
song தாலாட்டு
after கழித்து
called எனப்படுவர்
children பிள்ளை
agriculture விவசாயம்
raised எழுந்தது
pages பக்கங்கள்
swept வீசும்
stage களம்
measuring அளவுக்கு
centre நடுவில்
namibia நமீபியா
heart இதயத்தின்
part பகுதியான
increase அதிகரிக்கச்
government அரசுத்
are என்பன
that அந்
saree சேலை
equation சமன்பாடு
eating உண்கின்றன
gems கிருமி
sizeable கணிசமான
temple கோயில்
good நன்று
maths கணக்கு
culture பண்பாடும்
kingdom இராச்சியம்
skimmer தட்டாரப்பூச்சி
olden மறையீட்டியல்
line கோட்டில்
products பொருள்களை
prevalent நிலவும்
changing மாறுகின்றன
all ஆகியவை
my என்
degree பட்டம்
islands தீவுகளை
de டி
customary முறையைப்
court நீதிமன்றம்
started தொடங்கிய
principles நோக்கங்கள்
mine தாங்கள்
tusks தந்தம்
months மாதங்கள்
creations நிறுவல்
genes பிறழ்வுகள்
power அதிகாரத்தை
votes வாக்குகள்
promise சத்திய
natural இயற்கையான
national மாகாண
sources மூலங்களில்
walls சுவர்
quickly விரைவிலேயே
rules சட்டத்தை
days நாட்களாக
practices வழக்கங்கள்
announced அறிவித்தார்
interact கூடல்
pattern ஒழுங்கு
volcano எரிமலைகள்
movies படங்களின்
moving செல்லும்
estimates மதிப்பீடுகள்
aim நோக்கில்
rule உரிமை
acid அமைன்
changing மாறுகிறது
statton ஸ்டேட்டன்
allowed அனுமதிக்கப்பட்ட
hall மண்டபம்
quality பிரதிநிதித்துவம்
done பட்டது
mineral கனிம
created உருவாக்கப்பட்ட
homeland தாயகம்
tools கருவிகளில்
enough போதும்
reminder மீதமுள்ள
before முன்பிருந்த
possible சாத்தியமுள்ள
first முதலாம்
struggle போராட்டங்கள்
prevention தடுப்பு
art கலையும்
baby குழந்தை
sick நோயின்
ways வழிமுறைகள்
happen நடக்க
strong வலிமையான
nowadays காலப்போக்கில்
occur காணப்படலாம்
explanations விளக்கங்கள்
kambar கம்பன்
economics பொருளியல்
particular குறிப்பிட
pandit பண்டிட்
peace அமைதி
treated நடத்த
mythology தொன்மவியல்
habits வழக்கத்தில்
arguments விவாதங்கள்
thought சிந்தித்து
party விருந்து
increased அதிகரித்தல்
written எழுதப்படுகின்றன
gold தங்க
telecommunications தொலைத்தொடர்பு
in இன்
established நிறுவி
world அண்டத்தின்
russian ரஷ்யப்
italian இத்தாலியின்
vaccination தடுப்பூசி
nitrogen நைட்ரஜன்
indicated குறிப்பிடப்பட்ட
called அழைக்கப்பட்ட
first முதலில்
operating இயங்க
affects பாதிக்கிறது
portal துறைமுக
sides திசைகளிலும்
highest பட்ச
habit பழக்க
was இருந்தான்
mars மார்ஸ்
jews யூதர்கள்
code கோட்
married மணம்
got கிடைத்தது
book நூலில்
article கட்டுரைத்
favourite சாதகமான
way ஊடாக
ours நம்ம
permanently நிலையானது
sculpture சிற்பம்
explanation விளங்கும்
senior மூத்த
learning பயிலும்
development மேம்பாட்டு
buddhists பெளத்தம்
minute நிமிடத்திற்கு
back திரும்பி
their அவர்களால்
likewise எனப்
jack ஜாக்
animal விளக்கு
rings வளையம்
want பெற
rest ஓய்வு
given வழங்கும்
resign விலகல்
common ஒத்த
need வேண்டும்
acceptance ஏற்கும்
pillai பிள்ளை
doctor பண்டிதர்
explaining விளக்கப்படுகிறது
identity அடையாளங்கள்
sex பால்
kandy கண்டி
pole கோல்
gnome குநோம்
encroached ஆக்கிரமிக்கும்
wall சுவரில்
type இரகங்கள்
carl கார்ல்
way பாதை
agreement சம்பந்தம்
district நகராட்சி
hunting வேட்டையாடும்
blood குருதிச்
meaning அர்த்தம்
witness ஆதாரம்
equal சமமாக
pilot விமானி
siva சிவ
current தற்போதய
uploading ஏற்பட்டன
important முக்கியத்துவம்
top உச்சி
together இவற்றுடன்
panjabi பஞ்சாபி
arabia அரேபியா
a மாதிரியான
ideas சிந்தனைகள்
union ஒன்றியத்தில்
called எனப்படும்
found கண்டனர்
april மாசி
themselves தம்மை
degree கோணம்
google கூகுள்
dachau டேச்சு
votes வாக்குகளை
equal இணையான
previous முன்னர்
cricket கிரிக்கெட்
salute அஞ்சலி
informed அறிவிக்கப்பட்டது
church திருச்சபை
invasion படையெடுப்புக்கு
period பருவ
south-east தென்கிழக்கு
giving வழங்குகிறது
difference வித்தியாசத்தில்
practical செய்முறை
style நடை
egypt எகிப்தின்
prasad பிரசாத்
one ஓரு
telecom தொலைத்
april ஏப்ரல்
domination ஆதிக்கம்
big பெருங்
word சொல்லாகும்
history வரலாற்றின்
filled நிறைய
community சமூகத்தின்
measured அளவீட்டு
hight உயரம்
rajaraja இராசராச
nearly கிட்டத்தட்ட
solar சோழரின்
directors இயக்குனர்
places இடங்களில்
but ஆனாலும்
also ஆவாள்
kerala கேரளம்
lyricist கவிஞர்
the இதில்
marking குறிக்கப்படும்
sri சிறீ
helps உதவியை
grammer பெயரெச்சம்
game விளையாட்டின்
boy பையன்
most பெருவாரியான
zones மண்டலங்கள்
beginning ஆரம்பிக்கும்
offered வழங்கப்படுகிறது
gives தருகிறார்
site தளத்தின்
destroy அகற்றி
evidence ஆதாரமாகக்
presently நிகழ்கின்றன
industries தொழிற்சாலைகள்
including அடங்கியுள்ள
paper கடதாசி
also இதுவும்
controlled கட்டுப்படுத்தி
companies நிறுவனங்களில்
formed அமைக்கப்பட்ட
heart மனசு
dependent சார்ந்தவை
traffic வாகன
employees ஊழியர்கள்
register பதித்த
continues தொடர்ச்சியான
combination சேர்க்கை
said சொல்லி
bacteria பாக்டீரியாக்கள்
capital தலைவராகவும்
contribution பங்களிப்பு
energy ஆற்றலின்
permit அனுமதிக்கின்றன
american அமெரிக்க
forest காட்டு
time காலக்
develop வளர்க்கும்
ground மேற்பரப்பில்
more வெகுஜன
generally வழக்கமாக
weapons ஆயுதங்களை
epic காப்பியங்கள்
sappho சாஃபோ
bengali வங்காளி
celebrate கொண்டாடுகின்றனர்
attentions கவனிப்பு
sized அளவான
mind அகம்
building கட்டிடங்களின்
acid அமில
under அடியில்
railways ரயில்வே
advertisement விளம்பரங்கள்
communities சமூகங்கள்
viral வைரல்
halls மண்டபங்கள்
birth பிறந்த
rough முரட்டு
by மூலம்
circumstances சூழலை
longer நீண்ட
south தெற்காக
chest மார்பளவு
heavier பெய்யும்
great மாபெரும்
british பிரித்தானிய
snake மாம்பா
failure தோல்வியை
local உள்ளூர்
injection ஊசி
discover கண்டுபிடிக்கப்பட்டது
screen திரை
initial வ
occur ஏற்படுகின்றன
type முறையில்
force படையின்
devices சாதனங்கள்
brazil பிரேசில்
as செயல்பட்டு
poem குறுந்தொகை
periyakulam பெரியகுளம்
helping உதவியது
people உள்ளவர்கள்
measuring அளக்கும்
changes மாறுகிறது
experiment வேதி
feedback கருத்துகள்
principles கோட்பாடுகளை
government அரசுக்கும்
birds பறவைகள்
cuban கியூபா
stage மேடை
its அதனுடைய
geneva ஜெனீவா
related தொடர்புடையது
friendship நட்புறவு
death இறப்புக்கள்
rajendran இராஜேந்திரன்
destroy அளிப்பு
apparatus சாதனங்களின்
seagull கடற்பறவை
centre மையமாகவும்
interview நேர்காணல்
avvaiyar ஔவையார்
remarkable குறிப்பிடத்தக்க
uro யூரோ
roles தோற்றங்கள்
heading தலைப்பு
advertise அறுதியிடல்
clouds மேகம்
this இதனை
einstein ஐன்ஸ்டைன்
changes மாறுதல்
court கோர்ட்
detriment கேடு
actions செயல்கள்
below கீழ்வருமாறு
throw வீச்சு
policies கொள்கைகள்
born பிறந்தது
disasters பேரழிவுகள்
false மூட
before முற்பட்ட
towns நகரங்களின்
judo சூடோ
thiruvalluvar திருவள்ளுவர்
moghuls முகலாய
son பிள்ளை
elizabeth எலிசபெத்
norway நோர்வே
titanium டைட்டேனியம்
ad விளம்பரத்தை
towards நோக்கிப்
legal சட்டப்பூர்வமான
segments துண்டுகள்
research ஆராய்ச்சி
renown பிரசித்தி
chicago சிக்காகோ
open திறந்து
ruled ஆண்ட
sae கடற்
murder படுகொலை
used பயன்படுத்துவது
journey பயண
european யூரோப்பியம்
by மூலமோ
telling கூறுகின்றன
important முக்கிய
security காவலர்கள்
pavan பவன்
indirect மறைமுகமாக
and இலும்
nations நாடுகளுடன்
stationary நிலைய
motor மோட்டார்
this இவை
majority பெருமளவு
published வெளியான
lines வரிகள்
buddhist பௌதிக
difference வேறுபடக்கூடியது
tributaries கிளை
macroeconomics பருப்பொருளியல்
were இருந்ததாகத்
forms படிவங்கள்
grassland புல்வெளி
pond குளத்தில்
supreme உச்ச
watches கடிகாரங்கள்
inside உள்
claims கூறுகின்றது
delivered வெளியிடப்பட்ட
ethylene எத்தேன்
devine பக்த
conduct நிகழ்த்திய
format விடயமாக
measurement அளவின்
approximately ஏறத்தாழ
finally முடிவான
heaven சொர்க்கம்
perform செய்யக்
mars செவ்வாய்
has இருக்கின்றது
period காலகட்டம்
unique தனித்துவ
kama காம
fourth நான்காம்
strictly கட்டாய
memorandum உடன்படிக்கையை
islands தீவுகளையும்
using பயன்படுத்தப்படுகின்றது
convenient வசதியான
seabird கடற்பறவை
intake உட்கொள்ளுதல்
administrate அதிகார
reduce குறைந்த
a ஏ
mark குறியீடு
contract ஒப்பந்தத்தின்
income வருவாய்
molecular மூலக்கூற்று
import இறக்குமதி
appearance உருவத்தில்
recreational அத்தகு
invited அழைக்கப்பட்டார்
doer செய்தவர்
swami சுவாமிகள்
things சாதனத்தின்
melting உறைதல்
eighteen பதினெண்
with இல்
gaps இடைவெளி
resource வளம்
speed வேகம்
presence இருத்தல்
more மேற்பட்ட
method விதம்
parliament நாடாளுமன்றம்
beginning துவங்கி
detail விவரம்
service தொண்டு
their தங்களுடைய
reason காரணங்களுக்காக
editorial தலையங்கம்
criminology குற்றவியல்
search கண்டறிய
m.k முக
dogs நாய்
advertisement விளம்பரத்தில்
directly நேரடியான
more அதிகளவில்
the அந்த
chess சதுரங்கம்
regge ரெகே
rajendra ராஜதந்திர
scriptures புராண
media ஊடகங்கள்
complaints புகார்
molecule மூலக்கூற்று
bairam பைராம்
gem மாணிக்கம்
seven ஏழு
break தடை
speed வேகத்தில்
tsunami ஆழிப்பேரலை
captured கொண்டான்
makalu மக்காலு
generation வம்சாவழித்
prabhu பிரபு
terror சாத்தான்
java ஜாவா
mentioned குறிப்பிட்டுள்ளார்
elephants யானைகள்
stool மலம்
cleared தெளிவு
walt வால்ட்
are பட்டுள்ளன
frozen உறைதல்
totally மொத்த
partiality பிரிவினையை
existed வகித்தது
economy பொருளாதாரக்
sections பக்கங்களின்
equation சமன்பாடுகளை
bluetooth புளுடூத்
ratio விகிதங்கள்
water வாட்டர்
course போக்கை
kannagi கண்ணகி
spreading பரவலை
leaving விடுகின்றன
except தவிர்த்து
sports விளையாட்டுகள்
ram ராம்
latch தாழ்
should வேண்டுமென்று
statistics புள்ளிவிவரம்
economy பொருளாதார
used பயன்படுத்தப்பட்டன
website இணையதளம்
algorithms படிமுறை
iceman பனிமனிதன்
members உள்ளவர்கள்
powerful சக்திவாய்ந்த
from இருந்துவருகிறது
served புரிந்தார்
contribution அளிப்பு
repository களஞ்சியம்
geography புவியமைப்பு
rights காப்புரிமை
near ஒட்டி
prayerful வழிபடும்
keen நாட்டம்
large பெரிய
make ஏற்படுத்தி
who கூறும்
b.c பிசி
book கட்டுரைத்
reggae ரெகே
truly உண்மையாக
sperm விந்து
government அரச
something வித
differentiate வேறுபடுகின்றன
horace ஓராசு
government இராச்சியம்
taken பெற்றுத்
distributed வழங்கப்பட்டு
found கண்டுபிடிக்கப்பட்ட
scientist அறிவியலாளர்கள்
lastly கடைசியாக
acknowledged முன்மொழிந்தார்
future பிற்கால
action நடவடிக்கை
application பயன்பாட்டு
vairamuthu வைரமுத்து
discussions பேச்சுவார்த்தைகள்
shrink சுருங்குதல்
equipment நகர்கருவி
giving தருகிறார்
october ஒக்டோபர்
society சமூகத்தை
greek கிரேக்கம்
leader தலைவராகவும்
containing அடங்கிய
operates செயல்படுகிறது
method முறையை
pulley கப்பி
da டா
conscience நெஞ்சம்
sinhalese சிங்களம்
talking பேசும்
edge விளிம்பில்
naveen நவீன்
language மொழிகளாக
principles கோட்பாடுகள்
electricity மின்னோட்டம்
statistics புள்ளிவிவர
snowman பனிமனிதன்
pollination மகரந்தச்
dictionary அகரம்
thirumal திருமால்
chances வாய்ப்புகள்
spider கணுக்காலி
poem கட்டுரைகளில்
perimeter சுற்றளவு
like போன்றவற்றைப்
walk நடந்து
plains சமவெளிகள்
upon மீது
dose அளவே
days காலங்கள்
studying பயிலும்
ahimsa அகிம்சை
contained உள்ளடக்கிய
finishing முடிவடைந்து
empire எம்பயர்
l எல்
box பெட்டி
game விளையாட்டை
worldwide உலகெங்கிலும்
dutch அச்சுப்
reason காரணமாகும்
announced தெரிவித்தனர்
followers உள்ளவர்கள்
recover மீண்டு
administrator நிர்வாகி
north வடக்கு
minor நுண்மம்
actor சீர்திருத்த
births பிறப்புக்கள்
indicate சுட்டி
is விளக்கும்
authoritarian அதிகாரபூர்வ
period காலத்தால்
functions உற்சவம்
joined சேர்ந்தார்
silk பட்டு
sections பக்கங்களில்
note குறிப்பிடுகிறது
rehabilitation மறுசீரமைப்பு
improvement மேம்பாடு
count எண்ணிக்கையில்
shapes வடிவத்திலும்
released வெளியிடப்பட்ட
direct நேரடியாக
management முகாமைத்துவம்
lord தேவன்
cascade அருவி
readers வாசகர்கள்
duties கடமைகள்
happened நிகழ்ந்தன
group குழுவின்
country நாடும்
deal ஒப்பந்த
examples சான்றுகள்
that ஏற்படுத்தி
remaining நிலவும்
exchange பரிமாற்றம்
less குறைவாகவே
netscape நெட்ஸ்கேப்
fire தீ
principles கோட்பாடு
including உள்ளடக்கியிருந்தது
figures உருவங்கள்
community சமயப்
on மீதும்
stopped தடுத்து
help உதவிகள்
ocean பெருங்கடலில்
first முதலாவது
majority பெரும்பான்மையானோர்
again மறு
wastes கழிவுகள்
build கட்டப்பட்டு
than போலப்
changes மாற்றத்தால்
disease நோயின்
manufacture தயாரிப்புகள்
take எடுத்துக்
subdivision மூலக்கூறு
opposing எதிர்த்துப்
spreads பரந்து
seconds மணித்துளி
aeroplane விமானப்
thumb பிற்பகுதி
westerly மேற்குக்
as போன்றவற்றையும்
center சென்டர்
electromagnetism மின்காந்தவியல்
french பிரான்சு
called எனவும்
spreading பரவல்
va வ
mechanics பொறிமுறை
said கூறியது
english ஆங்கிலேயர்கள்
holmium ஓல்மியம்
formed அமைக்கப்பட்டன
e-mail மின்னஞ்சலில்
mistake பிழையை
fans ரசிகர்கள்
here இங்கேயே
changing மாற்றுகிறது
knowledge அறிவையும்
rani ராணி
lawn புல்வெளி
fourth நான்கில்
oxygen ஆக்சிஜன்
keeping வைத்திருக்க
spiritual மனோதத்துவ
this இது
present நிலவிய
english ஆங்கில
joy இன்பம்
domes குவிமாடங்கள்
ours எங்கள்
intensity அதிர்வெண்
misunderstand தவறாக
lee லீ
english ஆங்கிலத்திலும்
as போன்ற
chola சோழப்
links தொடர்புகளை
incident சம்பவம்
m.g.r எம்ஜிஆர்
export ஏற்றுமதி
damage சேதம்
present தற்போதைய
geology உயிர்ப்புவியியல்
tail வால்
ancient பழமை
theme கோட்பாட்டை
commission ஆணையம்
nickel நிக்கல்
software மென்பொருள்
famous பிரசித்தி
address முகவரிகள்
place அமைந்திருந்த
neem வேம்பு
animal டைசர்
cities நகரங்களுக்கு
islam இசுலாமியர்
ward தொகுதியில்
recaptured கைப்பற்றினான்
departmental துறையினர்
to ஏற்படுத்த
are விடுகின்றன
as எனவும்
doll பொம்மை
done செய்யப்பட்டது
pressure அழுத்தம்
muscles தசை
utilisation பயன்படுத்தி
powers அதிகாரங்கள்
usage பயன்படுத்தப்படுகிறது
back திரும்பவும்
gross பெரியதும்
they அவர்கள்
japanese ஜப்பானின்
bharani பரணி
australasia ஆஸ்திரலேசியா
large பெருங்
atmosphere வளிமண்டல
lot மிகுதியாக
denied மறுக்கப்பட்ட
calcutta கல்கத்தா
science அறிவியலும்
critics விமர்சகர்கள்
empty வெறும்
respiratory சுவாச
maize சோளம்
insulin இன்சுலின்
struggled போராடிய
issues சிக்கல்கள்
page பக்கத்தில்
part பகுதிகளையும்
wrong பிழையை
when இருந்தபோது
commercial வணிக
reach சேரும்
aim நோக்கமாகக்
christ கிறித்து
saudi சவூதி
asteroids விண்மீன்கள்
tour விஜயம்
tooth பல்
magnetism மின்காந்தவியல்
composed இயற்றப்பட்டது
god இறைவனை
exchange பரிமாற்ற
inflation பணவீக்கத்தினால்
skipped தாண்டிச்
rama இராமர்
muslim முஸ்லீம்
union யூனியன்
carbon கார்பன்
curds தயிர்
about பற்றித்
mother தாயார்
thirumalai திருமலை
cultural பண்பாட்டுச்
characters இயல்புகள்
dictionaries அகராதிகள்
namely என்பதை
aids எய்ட்ஸ்
authorized அதிகாரபூர்வ
degrees பட்டம்
other பிறிதோர்
kept வைத்திருந்த
defection நோய்க்காரணி
product பொருள்
remaining ஏனைய
this இதன்
wikipedia விக்கிபீடியா
read படிக்கும்
usages பயன்பாடுகளை
humans மனிதர்களால்
conducted நடத்தினர்
tragedies துன்பியல்
east வடகிழக்கு
management மேலாண்மை
capacity செயல்திறன்
coming வருவது
paper தாள்
games விளையாடும்
before முன்னர்
weapons ஆயுதங்கள்
depend சார்புக்
seeing பார்க்கும்
traffic கூட்டம்
cells செல்களின்
indium இண்டியம்
jobs பணிகளில்
these இவற்றைக்
web இணையப்
flows பாய்கிறது
affected பாதிக்கிறது
indian இந்தியர்
gandhian காந்திக்கு
effects விளைவுகளை
sections பிரிவுகளாகப்
procedure செய்முறை
ratios விகிதத்தில்
introducer அறிமுகப்படுத்தினார்
creating உருவாக்குகிறது
aaa ஆ
sought நாடினார்
reason காரணங்களால்
snow பனி
modern நவீன
address முகவரிகளை
worst கோர
obtained கிடைக்கிறது
iridium இரிடியம்
initiative மூலமான
small சிறிய
thymus சுரப்பி
domestic உள்நாட்டுக்
girl பெண்ணை
current மின்னோட்ட
slogans விக்கிகள்
hand கை
recorded பதித்த
that அதைக்
indonesia இலங்கைக்கு
one ஒன்றைக்
flow பாயும்
agriculture விவசாயத்தை
duties கடமைகளை
ancient பழமையானது
cheat கைவிடப்பட்ட
sole தனியான
the ஏற்படும்
awakening எழுச்சி
drama நாடகத்தில்
classic செவ்வியல்
harappa ஹரப்பா
leaving புருஷ
safeguard காப்பு
parallel இணை
information தகவல்களைத்
roads வீதிகள்
bite கடி
city நகர
globalization உலகமயமாதல்
nature இயற்கைச்
opinions கருத்துக்களைக்
exist விளங்குகின்றது
straight செங்குத்து
software மென்பொருளின்
rain மழையால்
related தொடர்பிலான
bowl பவுல்
god தெய்வம்
surface பரப்பின்
custody நிலையும்
relation உறவுகளில்
horoscope மகம்
mild சிறிதளவே
burning எரிச்சல்
central நடுவில்
seat இட
collision கூட்டணி
establish வெளிவந்த
divide பகிர்ந்து
powers அதிகாரங்களை
part பகுதியாகும்
differ வேறுபடுகின்றது
molluscs மெல்லுடலி
principles கோட்பாட்டின்
truthful உண்மையாக
opinions கருதினார்கள்
parts தொகுப்புகளை
preface முன்னுரை
mistakes தவறுகள்
bears கரடிகள்
festival திருவிழா
words சொல்லுக்கு
russian ரஷ்யாவின்
keep வைக்கப்
ocean பெருங்கடலின்
it ஐக்
etc. முதலியவற்றை
encyclopedia கலைக்களஞ்சியங்கள்
dent பள்ளம்
quran குர்ஆன்
from சேர்ந்த
sentence வாக்கிய
you நீயே
recently சமீபத்திய
namely பெயரளவு
affinity நாட்டார்
poetry செய்யுள்
shows காட்சிகள்
come வந்ததால்
journals பத்திரிகை
wrong தவறுகள்
computers கணினிகள்
cross வெட்டும்
planet கிரகம்
prize பரிசாக
aim இலக்குகள்
tribute கப்பம்
bomb அணுகுண்டு
walls சுவர்கள்
karaikal காரைக்கால்
copy பிரதி
gallop அதிகரிப்பு
conference கூட்டமைப்பில்
parasakthi பராசக்தி
rule ஆட்சியின்
older தொல்
tape நீர்த்தாரைகள்
call அழைப்பர்
bad தீய
mahal மகால்
head தலைவர்
some சில
tiger டைகர்
temperate தட்பவெப்ப
appears தோன்றுகின்றன
violation மீறிய
renaissance மறுமலர்ச்சி
quarters குடியிருப்புக்கள்
tubes குழாய்
taylor டெய்லர்
latest அண்மைக்
key விசை
student மாணவர்கள்
time மணி
alone மாத்திரம்
description விளக்கம்
portion பங்கு
rupees ரூபாய்
change மாற்றி
music இராகம்
spanned பரவியிருந்தது
namely பெயர்க்
web கணுக்காலி
enough போதுமானதாக
prime முதன்மைக்
falling விழும்
rights உரிமைகள்
border எல்லையை
periods காலகட்டங்களில்
carolina கரோலினா
helped உதவியது
efforts முயற்சியில்
spinach கீரை
metals தனிமங்கள்
immigrants குடியியல்
slavery அடிமை
hints குறிப்புக்கள்
joined இணைந்த
go போ
rain மாரி
cheran சேரமான்
distribute விநியோகம்
multiples பன்முக
primarily முதன்மையாக
growth வளர்ச்சியைக்
god தேவன்
less குறைவு
units அலகுகள்
played விளையாடப்படும்
including ஆகியனவும்
cambodia கம்போடியா
accumulation படிந்து
user பயனரின்
set அம்சம்
so மிகச்
technology நுட்பங்கள்
administrative நிர்வாகத்
official அதிகாரி
said கூறினார்
malabar மலபார்
corner மூலைகளில்
breathing மூச்சு
controversial முரண்பாடான
thought கருதினார்
software மென்பொருளாகும்
chief தலைசிறந்த
peek உச்சியில்
got காட்
any ஏதாவது
denotes குறிக்கின்றன
radius விட்டம்
sir சர்
explain விவரிக்க
army படைகளால்
hand கைக்
tunes ராகங்கள்
spiritualist போதிசத்துவர்
ciri சிறீ
exited மறைந்த
travel சுற்றுலாப்
generosity கொடை
middle இடைக்கால
channels சேனல்
ancient தொன்மை
this இச்
murder மரணத்தை
electricity மின்னியல்
tissues திசுக்கள்
compilation தொகுத்தார்
forth நான்காம்
gents ஆண்கள்
places இடங்களாகவும்
immense அதிகமாகக்
someone ஒருவரை
christopher கிறிஸ்டோபர்
bounded கட்டுப்பட்டு
heritage பாரம்பரியச்
having கொள்கிறது
change மாற்று
settlements குடியேற்றங்கள்
unable இயலாத
anything எதையும்
had கொண்டிருந்தன
topic பதி
sexual பாலியற்
sculptures சிலைகள்
marker குறியீட்டை
kanna கண்ணா
respective முறையான
structure கட்டமைப்பை
sixteen பதினாறு
approval ஒப்புதல்
end முடித்து
services பணியை
find காண்க
economical பொருளாதார
habit பண்பு
australian ஆஸ்திரேலிய
canal ஏரி
there அங்கே
mail மின்னஞ்சல்
rangoli கோலங்கள்
price விலைப்
index குறியீட்டு
included ஆகியவைகளை
desert பாலைவனம்
exchanges பரிமாற்றம்
japan ஜப்பானிய
famous பிரபலமாக
march யாத்திரை
periyar பெரியார்
neutrons ஓரிடத்தான்
importantly முக்கியமானவை
attack தாக்கும்
addresses முகவரிகளை
sanskrit சமசுகிருத
denotes குறிக்கின்றது
body உடலுக்கு
magazine இதழில்
fix பொருந்தும்
having கொண்டிருந்த
demand பற்றாக்குறை
interference தாக்கம்
action செயல்
sculpture சிற்பத்
tiruppur திருப்பூர்
one ஒன்றே
feature வசதியை
germ திசு
cultural கலாச்சார
verbs வினைச்சொல்
recycle மீளுருவாக்கம்
gaming விளையாட்டை
town நகரின்
differ வேறுபடுகிறது
yellowstone யெல்லோஸ்டோன்
tuberculosis காசநோய்
parts பகுதிகளாகும்
participation பங்களிப்பு
motto குறிக்கோள்
tables வெண்டளை
zone மண்டலமும்
creations உருவாக்கினர்
ball பந்தை
sperm மகரந்தங்களை
famous பிரபலம்
age பருவம்
politics அரசியலில்
discrimination பிரதிநிதித்துவம்
trade வர்த்தகம்
pretoria பிரிட்டோரியா
move நகர்ந்து
poem கவிதை
autonomous சுயாட்சி
slanting சாய்வு
doctor மருத்துவர்
calculation கணக்கெடுப்பின்படி
got பெற்றுத்
released வெளியிட்ட
big மெகா
periods கட்டங்களாக
dutch டேச்சு
kamban கம்பன்
raised வளர்த்த
plan திட்டத்தை
attracted கவர்ந்து
novel புதினம்
incident நிகழ்வுகளும்
responsibilities பொறுப்பை
chemical ஓல்மியம்
variety பல்வேறு
americans அமெரிக்கர்கள்
parts பகுதிகளில்
directly நேரடியாக
compare ஒப்பிட்டு
appear தோன்றுகின்றன
particular குறிப்பிடத்தக்க
or என்றோ
aa ஆ
favour சாதகமான
occupied வகித்தது
one ஒன்றை
claims கூறுகின்றன
science அறிவியல்கள்
being உள்ளவை
son வாரிசு
stand ஏற்பட்டு
self சுய
generation பரிமாற்றம்
hanuman அனுமன்
sagar சாகர்
vertebrate முதுகெலும்பிகள்
obstacle தடை
often அடிக்கடி
moving நகர்ந்து
majority பெரும்பான்மையாக
eelam ஈழப்
sivan சிவன்
fully ஒட்டு
take எடுக்கப்படும்
happening நிலவி
rapidly துரிதமாக
facilities வசதிகள்
continued தொடர்ந்த
income வருமானம்
forests காடுகளும்
public வெகுஜன
genome மரபகராதி
thought கருத்தும்
barma பர்மா
architectures கட்டிடக்கலையின்
valley பள்ளத்தாக்கு
death மரண
east கிழக்கு
beaten தோற்ற
prepared தயாரிக்கப்படுகிறது
done முடிந்தது
arranged செய்திருந்தார்
tanjore தஞ்சை
including உள்ளடக்கி
governments அரசுகள்
province பிரதேச
bay வளைகுடா
davis டேவிஸ்
muscle தசை
transports போக்குவரத்து
characters நடத்தை
pakistan பாகிஸ்தான்
live வாழ்ந்த
wikipedia விக்கிப்பீடியாவின்
plan வியூகம்
earned பெற்றுத்
brothers சகோதரர்கள்
pipe குழாய்
language அரபு
likewise இதே
relationship உறவுமுறை
people மனிதர்களை
husband கணவன்
centrally மத்தியிலும்
combine இணைக்கின்றன
girl பெண்
restriction கட்டுப்பாட்டு
on உள்ளதால்
change மாற்றிக்
files கோப்பு
spread படலம்
comparable ஒப்பீட்டளவில்
faeces மலம்
locality ஒருங்கியம்
everything அவையாவன
people மக்களை
residents குடியேறிய
colorful வண்ண
pointing குறிக்கும்
unknown தெரியாத
ipod ஐப்பாடு
populations மக்கள்தொகை
airport விமானநிலையம்
game விளையாட்டுப்
issue வழங்கப்படுகின்றது
system முறையையும்
aeroplane வானூர்தி
traditionally தொட்டு
arguments வாதங்கள்
proverbs பழமொழிகள்
saying கூறப்படுகின்றது
authorised அதிகாரப்பூர்வமான
kaa கா
consequence விளைவுகள்
pluralism பன்மை
started ஆரம்பித்தார்
accept இணங்கி
ramachandran இராமச்சந்திரன்
leading முன்னனி
eligible தகுதியை
this இந்த
ball பந்து
truly உண்மையான
considered கருதப்படும்
obtain கிடைக்கின்றன
cholas சோழர்களின்
sections பிரிவாக
best சிறந்த
made ஆக்கப்பட்ட
islands தீவின்
through மூலமே
race பந்தய
financial நிதி
european ஐரோப்பாக்
atom மூலக்கூறு
paragraph உரைநடை
once ஒன்றில்
thought கருதினர்
houses குடியிருப்புக்கள்
people மக்களே
janatha ஜனதா
japanese ஜப்பானியர்கள்
ephemeris எபிமெரிஸ்
joint இணைந்த
game போட்டியில்
kancheepuram காஞ்சிபுரம்
war போரினால்
entrance நுழைவாயில்
yet அதுவரை
reproduction இனப்பெருக்க
period காலத்திலும்
government ஆட்சியின்
appropriate பொருத்தமான
instant உடனடி
east கிழக்கே
type தட்டச்சு
had கொண்டதாகும்
deep ஆழமான
feelings உணர்ச்சி
observation கிடைக்கின்றது
he அவன்
j ஜெ
conversation உரையாடல்கள்
river நதியின்
namely என்பதில்
animal கணுக்காலி
history வரலாற்றுப்
no வில்லை
today இன்று
building கட்டிடக்
faces தோற்றங்கள்
equipments சாதனங்களின்
bill மசோதா
exerted செலுத்திய
municipal நகராட்சி
chapters அதிகாரங்கள்
came வந்தனர்
his இவரின்
probably அநேகமாக
erode ஈரோடு
attack தாக்கி
vehicles வாகனங்கள்
liberal தாராளவாத
holes துளைகள்
ellis எல்லிஸ்
differentiated வேறுபடுத்தி
network வலைத்தளம்
coastal கடலோரத்தில்
research ஆய்வில்
properly தெளிவாக
joined சேர்ந்து
experts நிபுணர்கள்
action செயலை
olden பழமையான
testing பரிசோதனை
homage மரியாதை
kept கொண்டிருந்தது
verb வினைச்சொல்
expert நிபுணர்
enlarged விரிந்த
sik நோய்கள்
report அறிக்கை
radio ரேடியோ
kings மன்னர்களின்
declare அறிவித்த
smell வாசம்
radian ஆரையம்
it அது
evidences தரவுகளின்
his அவனுடைய
seeking நாடும்
july ஜூலை
satellite கோல்கள்
east கிழக்கிலும்
most மிகத்
west மேலை
ocean கடலுக்கு
mogul மொகலாய
stop நிற்கும்
place இடத்தை
exhibition கண்காட்சி
occurs உருவாகும்
writers எழுத்தாளர்கள்
columbus கொலம்பஸ்
wealth வளங்களை
activities நடவடிக்கைகளையும்
russia உருசியா
historical வரலாற்றுச்
burdens இடரை
buddhist பெளத்தம்
years வருடங்கள்
wealth சொத்து
his தமக்கு
ramana ரமண
published வெளியிட்ட
sciences அறிவியல்கள்
access அணுகல்
founded அமைக்கப்பட்ட
prevail நிலவுகிறது
eggs முட்டை
work வேலையை
exception விதிவிலக்காக
excess மிகுந்து
story நாவல்
try முயற்சியாக
publish படைப்புகள்
rights உரிமையைப்
experts பயனர்களால்
facilities வசதிகளை
telling சொல்வது
heterosexual இருபால்
form வடிவமும்
statue சிலை
regularly அவ்வப்போது
assume ஏறிய
book புத்தகத்தில்
henry ஹென்றி
floor தளம்
art கலைக்
festival நவராத்திரி
date தேதி
temples கோயில்கள்
between இடையான
said என்றார்
walking நடக்கிறது
destroy போக
belong சேர்ந்தவை
ichthyology மீனியல்
them அவர்களைப்
bhagwat பகவத்
said தெரிவித்தனர்
societies சமுதாயங்கள்
over மீதுள்ள
mathematics மாயன்
found கிடைக்கிறது
give வழங்குதல்
approach அணுகுமுறைகள்
kept வைத்தது
community சமயங்கள்
photograph புகைப்பட
poems கவிதைகள்
mind மனதை
lived வாழ்ந்த
were வந்தன
measured அளக்கும்
somebody யாரோ
kattabomman கட்டபொம்மன்
decease நோயாகும்
mention குறிக்க
pure பரிசுத்த
research ஆய்வின்
league லீக்
were நடைபெற்றன
have உடையவை
summer வெயில்
recognition அங்கீகாரம்
achieve அடைய
progress தேர்ச்சி
part அங்கம்
somethings சிலவும்
permanent நிரந்தர
physics இயற்கணித
burden சுமை
fifty ஐம்பது
said கூறப்பட்டுள்ளது
compromise சமாதான
magazine பத்திரிக்கை
language மொழியானது
html மீயுரை
tremendous பிரம்மாண்டமான
sexual பாலின
found நிறுவ
ganga கங்கா
having பெற்றுள்ளன
join சேர்ந்தது
matchbox தீக்குச்சி
festival விழாக்கள்
encourage ஊக்கம்
carried பட்ட
individuals அவரவர்
institute கழகம்
death மரணம்
macros என்றவாறு
perimeter வேலி
sanskrit சமஸ்கிருதம்
functioning செயல்படுகின்றது
equal சம
way விதமான
twenty இருபத்தி
seashore கரையை
metal எர்பியம்
manufactured தயாரிக்கப்படும்
fast வேகம்
written எழுதியது
experiment ஆய்வின்
russia ரஷ்யா
came வந்தார்
individual தனிப்பட்ட
himself தாமாகவே
converged ஒருங்கியம்
name பெயரைத்
ethernet திசைவி
fix பொருத்திக்
chest மார்பு
tests சோதனைகளை
control கட்டுப்பாட்டுக்குள்
daka டாக்கா
practically நாளடைவில்
to கொள்ளவும்
to தரும்
joining சேர்க்கை
vanniyar வன்னி
parallelogram நாற்கரம்
servants பணியாளர்
coal நிலக்கரி
organise அமைப்பும்
janata ஜனதா
the தொடர்ந்தும்
from என்பதிலிருந்து
sikhs சீக்கியர்
symptoms நோய்க்காரணி
aristotle அரிஸ்டாட்டில்
admission அனுமதி
happening நிகழ்வில்
true மெய்
instruments சாதனங்களுக்கு
network தள
mountains மலைப்
heated வெப்பமடைதல்
large பெரியதாகும்
presence அமைந்திருந்தன
western மேற்கே
more அதிக
hands கையால்
kilar கிழார்
edition பதிப்பு
prose நடை
consist தன்னுள்
islander தீவினர்
arise எழும்
approach அணுக
ozone படலம்
rules கோட்பாடு
britishers ஆங்கிலேய
languages மொழிகளைப்
frankly வெளிப்படையான
praised புகழ்ந்து
attempt முயன்று
aquatics நீர்வாழ்
people மக்கள்
micro நுண்
dye டை
places பகுதியிலுள்ள
mist பனிப்
area பரப்பின்
leaf இழை
k கே
as போல்
studied படித்தார்
buried புதைபடிவ
monthly மாத
advertisement விளம்பரத்தின்
schools பாடசாலைகள்
located அமைந்திருப்பதால்
upcoming முன்னேறி
destruction அழிவு
antibiotic நோயெதிர்ப்பு
impress அழுத்தம்
government அரசாங்கங்கள்
both இருவர்
lowers குறையும்
unknown அறியப்படாத
brave மாவீரர்
nandu நண்டு
celebrations கொண்டாட்டங்கள்
encryption மறையீட்டியல்
activator செயலிகள்
delhi டெல்லி
animals விலங்குகளின்
take எடுத்த
measure அளந்து
rubber ரப்பர்
goitre கண்டமாகும்
earth நில
people நபர்கள்
capacity ஐந்திரம்
need வேண்டிய
life வாழ்வியல்
varied வேறுபடுகிறது
joining சேர்க்கையை
have விட்டன
relation தொடர்புள்ள
invasion படையெடுப்பின்
a அ
brake தடை
pot தொட்டில்
automatic தானியங்கி
addresses முகவரிகள்
domains களங்கள்
fundamentally அடிப்படையில்
those இந்
oxygen ஆக்சிசன்
v வே
had கொண்டிருந்தார்
application பயன்பாட்டை
desikar தேசிகர்
truthful உண்மையை
parts பகுதிகளை
sathyam சத்ய
district மாகாணத்தின்
title தலைப்பு
doing ஈடுபடும்
house வீட்டிலேயே
invalid இம்மொழி
moghuls முகலாயப்
corner மூலைவிட்டம்
part காண்டம்
excess மிகுதியாக
throughout தொண்டை
prostitution பால்வினைத்
causes ஏற்படுத்தும்
it அதைத்
because காரணத்தால்
beneficiary பயன்வகை
specialized தனிச்சிறப்பு
italy இத்தாலி
part பகுதிகளுக்கு
victory வெற்றியும்
short சுருக்கமான
know அறிதல்
rite கரணம்
transports வாகனங்கள்
movement இயக்கத்தின்
full முழுவதும்
growth வளர்ச்சிக்கு
tuberculosis காச
disease நோய்க்
french பிரெஞ்சு
emission உமிழ்வு
given கொடுக்கும்
guild சபை
greek கிரேக்க
politics அரசியலமைப்பின்
universe அகில
public பொதுச்
also என்றாலும்
village ஊரின்
because ஏனென்றால்
equipments உபகரணங்கள்
return திரும்பிய
gifted அளித்த
sangam சங்கக்
valuation மதிப்பீட்டு
famous பிரபல
welfare நலம்
leader தலைவராக
flood வெள்ள
centreline மையக்
berlin பெர்லின்
denoting குறிப்பிடுகின்றன
tests சோதனைகள்
came வந்து
storm புயல்
film திரைப்படம்
advertisement விளம்பரங்களை
ability திறமை
away விடும்
direct நேரடியான
corrected திருத்தப்பட்ட
are அமைகின்றன
arranging வகைப்படுத்துவது
massive மகத்தான
thulium தூலியம்
are ஆவார்
institute நிறுவன
individually தனித்துவமான
capitalize பெற்றிருந்தது
relation உறவுகள்
low குறைவானதாகும்
neptune நெப்டியூன்
received கிடைத்தது
custom மரபான
secular மதச்சார்பற்ற
colonel கேணல்
till வரைக்கும்
exist இருப்பதற்கு
growing வளரும்
societies சமூகங்கள்
established நிறுவப்பட்ட
diseases நோய்களின்
sections பிரிவுகளில்
health நலம்
gold தங்கம்
cellphone நகர்பேசி
ruling ஆட்சிக்
emirates அமீரகம்
district மாவட்டத்தில்
founder நிறுவினர்
blue ஊதா
governments அரசுகளை
roads சாலைகள்
word சொல்
bleeding உதிரப்போக்கு
same ஒன்றான
went சென்றான்
windows வின்டோஸ்
started தோன்றின
forward முன்னிலை
recycle மறுசுழற்சி
pure சுத்தமான
year ஆண்டும்
actress நடிகைகள்
severe கடுமையான
city நகரத்திற்கு
example எடு
ayyavazhi அய்யாவழி
used உபயோகிக்கும்
become வருதலும்
effects தாக்க
person ஆள்
destroy அழிக்க
oil எண்ணெய்
their அவரின்
technical தொழில்நுட்பக்
copy பதிப்பு
christianity கிருத்துவ
saved பாதுகாக்கிறது
gives தருகின்றன
raman ராமன்
opinion கருத்தோட்டம்
army ராணுவத்தின்
countable எண்ணிக்கையில்
governor ஆளுநர்
waterfalls அருவி
cross சிலுவையில்
towards போன்றவற்றால்
given கொடுக்கப்
fermentation பொருட்களில்
promise சபதம்
expand விரிவாக்கம்
costume உடை
ethics மரபுகள்
silence மௌன
said என்றனர்
season பருவநிலை
order முறையானது
indira இந்திர
mixed கலக்கும்
effect தாக்கத்தால்
accredited அங்கீகரிக்கப்பட்ட
tomb சமாதிக்
spread பரவிய
iron உலோகவியல்
generating தோன்றும்
are ஆனவை
colonization குடியேற்றம்
records பதிவுகள்
corundum குருந்தம்
trigger தூண்டுகிறது
outer புற
said கூறுகிறார்கள்
first முதற்
sources மூலங்கள்
takers பெற்றவர்கள்