companies aktiebolag
vastra västra
terrorism terrorismen
sat suttit
zircon schack
hard intensivt
turned vände
farmers bönder
antarctica antarktis
badge märke
even jämnt
rests vilar
had hade
move drag
chronicle krönika
successor tronföljare
surrounding omgivning
friendship vänskap
equipment maskiner
meant betydde
combined kombinerade
authoritarian auktoritära
curls lockar
guidance ledning
classic klassiker
minimum minsta
use bruket
based grundade
advocates förespråkar
twenty tjugo
stand-alone fristående
old äldre
are befinner
spent tillbringade
was gjordes
computer dator
female honan
biggest största
born föddes
appreciated uppskattas
lines linjerna
solved löstes
calculated beräknas
lawful lagliga
haste häst
premier främste
jury juryn
drinks dricker
significant betydelsefulla
forward främre
intends avsikt
regarded anses
celebrated hyllade
discovery upptäckter
defense försvarets
agency organ
social socialt
ceo vd
worry oro
observed setts
humans människans
stone sten
snakes ormar
ensures garanterar
classified klassas
reach når
change förändringen
brothers bröderna
thank täcka
lacked saknade
colony kolonin
however emellertid
times tiderna
concept koncept
stations stationer
characterizes utmärker
culmination kulmen
driven drivs
dry torrt
highest högste
kid unge
returning återvände
loss förlusten
did gjorde
by gm
administrative administrativa
know vet
professional professionella
childrens barns
levels nivåer
etymology etymologi
assembly monte
radical radikala
housing bostäder
moved reste
sports idrott
chlorophyll klorofyll
themes teman
financed finansieras
philosophers filosofer
accident olycka
alleged påstådda
time dags
rare sällan
official officiell
coinciding sammanfaller
sins synder
stay stannar
heater varmare
activity aktivitet
subjected utsattes
seen sågs
sulfur svavel
course naturligtvis
began påbörjade
pressure tryck
babies ungar
limit gräns
searched sökte
grand grande
affected drabbade
although fast
reduced minskat
was rådde
tendencies strömningar
functions fungerar
use användning
principals principer
care sjukvård
captain kapten
dictionary ordbok
running rinner
campaign kampanj
society samhällets
sovereignty suveränitet
confused förväxlas
atheist ateist
communication kommunikation
state statlig
wild vilda
considered ansetts
commit begår
companies företag
pan väska
chase jaga
homogenous homogen
wall mur
unstuck loss
stall ställning
succeeded lyckats
normal vanlig
skyscrapers skyskrapor
environment miljön
municipality kommun
relationship släktskap
exit avsluta
difficult svårt
guitar gitarr
game spel
serves tjänar
rastafarian rastafarianer
territories territorier
most flesta
socialist socialistiska
family familjens
language språkets
flag sjunker
written skrivna
service tjänsten
authorities myndigheterna
interpretation tolkningar
attention mats
suffered lidit
season säsongens
notice märks
continuous kontinuerligt
remain fortsätta
ammonia ammoniak
seq punkter
meet uppfylla
large omfattande
woman kvinnan
driven körs
conditions villkor
fortune förmögenhet
berries bär
expansion utvidgning
proliferation spridning
made gjord
sentenced dömd
colonies kolonierna
relapse skov
regularly regelbundet
undergoes genomgår
made gjordes
fund finansiera
noted noterade
rig plattform
infinitely oändligt
big stor
advice råd
chancellor rikskansler
passed gick
that vilka
advanced avancerade
electrical elin
course jaga
prophet profet
journal loggbok
facilities anläggningar
variants varianter
difficulties svårigheter
father fars
subjects motiv
post efterhand
estimated uppskattades
officer ämbetsmän
green gröna
vessel skepp
hedgehogs igelkottar
unit styrkan
inner innersta
broad brett
sentences meningar
cleaning göring
exist existera
you du
river å
making köper
water vattnet
general generella
vampire vampyren
systematic systematik
principle princip
leet tingslag
launch lanseringen
threat hotet
up dig
saturn saturnus
highest högsta
insecure osäkra
brick tegel
neutral neutrala
trait drag
lana låna
moscow moskva
enhanced förhöjd
administration administrationen
polish polska
transition övergång
slovenian slovenska
recognize erkänna
point peka
debt skuld
infrastructure infrastrukturen
cold kallt
tear river
baptised döptes
parents föräldrarna
younger yngre
committee utskott
building byggnad
mighty väldiga
retired avgick
in massor
healthcare vård
nationality nationalitet
similar likhet
layer lager
formed legat
around kring
lasting kvarvarande
rings ringar
truth sanning
success framgången
legends legender
large stora
condition förutsättningar
tremendously oerhört
code uppförande
man mannens
influenced influerad
council rådet
turkey turkiet
other övriga
artist artisten
remove avlägsna
spots ställen
degree examen
emperor kejsare
northern nordliga
gets absorberas
attract locka
denote beteckna
located beläget
successful lyckas
descriptions skildringar
completely fullt
feed föda
matter materia
staff personal
chemically kemiskt
academical akademiska
non icke
wounded skadade
allowed tilläts
what vad
success succé
assertions påståenden
messiah messias
sun sol
help hjälp
union förening
doctors läkare
seat säte
moderate moderata
temperature linné
lead bly
relationship förhåller
traffic trafik
mild milda
mathematic matematisk
break brutit
anorexic anorektiker
tying binda
nucleotides nukleotider
works arbeten
narrow smala
gaining vinner
was genomfördes
intoxication ruset
treated behandlas
at vid
period skede
studies undersökningar
normal normala
capacities förmågor
however däremot
over ovanför
kings kungarna
examining granska
was visades
speaks talar
entail medföra
hardships svårigheter
amount mängder
killed dödades
supremacy överhöghet
moldova moldavien
cycle cykel
brackets parentes
tour turné
concentration samling
standards normer
approval godkännande
since sedermera
density densiteten
substituting ersatte
responsible skyldig
half hälften
type variant
ruin förstöra
particularly framför
particularly synnerligen
simple enkel
individual individuella
mandates omgångar
high högt
state skick
funeral begravning
diagnosis diagnosen
independent oberoende
know känner
speaker talman
installing installera
river à
abbreviation förkortning
paths vägar
claim anspråk
long-running långvarigt
importance betydelse
sisters systrar
treatments behandlingar
imperial kejserliga
approximate närma
nowadays numera
socialists socialdemokratiska
that toppar
participated medverkat
territory territorium
classifying klassificera
residents bosatta
great store
ends slutar
erection erektion
taken ställt
wealth förmögenhet
addictive beroendeframkallande
message bud
varied skilde
cyrus kyros
co samverkar
conflict konflikter
respect respekt
dies dör
sovereign suverän
thus därvid
genes gener
off iväg
protector beskyddare
strategic strategiska
parties partier
experiments försök
relationship förhållandet
institute institut
endless otaliga
search leta
documented dokumenterade
girls flickor
travels reser
heather ljung
started börjat
rates priser
coin mynt
achieve uppnår
its rikets
brazilian brasilianska
cup cupen
temporary tillfälliga
game match
gives anger
establishing upprättandet
chinese kinesiska
rish rik
signs tecken
feelings känslor
catechism katekes
rate priset
resort orten
rings regeringar
noun substantiv
macadam makadam
florence florens
strives strävar
formed bildades
dialects dialekter
send skickar
white vit
break avbrott
small young
buddhist buddhistiska
slavery slaveriet
combatant kombattant
batch parti
pay betala
candidates kandidater
instead stället
birthrate födelsetal
reason förnuft
soe sugga
pressure trycket
returning återvänt
musical musikaliska
stimulating stimulera
rastafarians rastafarianer
complex komplicerad
hardest hårdast
sat satt
california kalifornien
win vinnare
advent tillkomst
hindu hinduiska
prussia preussen
death dödsfall
whole hel
defense försvar
to tillhörande
further fortsatt
anxiety oro
windows fönster
difficult svårare
vague våg
clear tydlig
introduced införde
sections avsnitten
gives ger
private privata
down skrivits
subsequently seder
emperor kejsarens
work jobba
wood råvaror
closed avslutades
liver lever
reached hunnit
bast bäst
traditional traditionell
primarily främst
religious religiösa
surroundings omgivningen
without utan
copyright upphovsrätten
novel roman
kill dödar
functions funktioner
tired trött
dictator diktator
siberia sibirien
uses utnyttjar
eastwards österut
conduit ledning
selection urval
abolition avskaffandet
greek grekerna
both dels
treaty fördrag
conflict konflikten
duration varade
groups grupperna
massive massiv
prime premiär
arabic arabiska
horns horn
started inletts
congregation församlingen
distinguish urskilja
requires förutsätter
occupied ockuperat
substances ämnena
business företag
anarchistic anarkistiska
baited ägnade
wave våg
before förut
flag flaggan
fertilisation befruktning
term begrepp
police polisens
tongue tunga
hub knutpunkt
car bilar
disc skivan
tales berättelserna
losses förluster
influenced påverkade
sufficiently nog
located belägen
concluded slöts
cantons kantoner
kept behöll
seas hav
loses förlorar
bet satsade
convert konvertera
romanticism romantiken
commit begå
split delade
full fullt
surrendered kapitulerade
arrangement arrangemang
arisen uppkommit
mass massan
stated konstaterade
technical tekniskt
limits gränserna
hockey ishockey
international internationell
courtyard gården
gene gen
group grupp
build bygga
expected väntade
ending slutade
top spets
arabic arabisk
threatened hotad
fact fakta
border gräns
america amerika
habituated vända
exists finnas
europe europa
job uppdrag
regulations reglerna
found hittade
hunt jakt
accepts accepterar
neighborhoods stadsdelar
perspective synvinkel
spanish spansk
realizes inser
yellow gula
english engelsk
jews judar
express uttrycker
communists kommunister
pure rena
comics serier
try försöker
gets hämtar
tried försökte
monograph monografi
private personligt
to beredd
intended avsedda
acknowledged erkänd
contemporary samtida
royal kungliga
ground mark
between emellan
solve löser
added tillsätts
requires kräver
anarchist anarkistiska
street gata
referred värvade
crown krona
appointed utsedd
anorectic anorektiker
gold guld
artwork konstverk
led drev
from ån
result resultat
lie liggande
live bör
emigrated emigrerade
swedish-speaking svenskspråkiga
burned brändes
own äga
followed följde
lack bristen
formed bildats
convince övertala
received tagit
other andre
then dess
grant bidraget
transported transporteras
rather tämligen
colleges högskolor
mother mamma
primarily främsta
bound binds
therefore varför
intake intag
european europeisk
northwest nordväst
residential bostadsområden
regarding gällande
halls håller
thusly därvid
scandinavia norden
error fel
found upptäckt
powered drivs
active verksam
uncle farbror
noted märks
next nästa
only enbart
met möttes
primary grundläggande
direct direkt
historians historiker
philosophical filosofisk
inner inre
hypothesis hypotes
lady dam
complicated komplicerat
plans planer
exist bestå
contact kontakter
break bryta
participation deltagande
finding fynd
influence inverkan
pristine forntida
academical akademisk
was vår
marocco marocko
daughter dotter
may må
gigantic gigantiska
remuneration ersättning
escape fly
appointed utses
release utlösning
old gamle
version varianten
oppositions motsättningar
passed genomgått
universe universums
by kännetecknas
changes förändringarna
express förmedla
advocate förespråkade
nationalistic nationalistiska
let låtit
did visste
sacrament sakrament
connects ansluter
records skivor
renamed döptes
additional ytterligare
mirrors speglar
normal normalt
sex kön
knee knä
resurrection uppståndelse
cover omslaget
nugent gärdestad
fill fylla
crowned kröntes
oka öka
colors färgerna
perform uppträdde
historian historikern
last förra
eighth åttonde
legislating lagstiftande
stories berättelserna
liberal liberala
associated knutna
monarchy kungamakten
leading ledande
work arbeta
protons protoner
land delstat
choice val
totally helt
leisure fritid
displayed visade
spelling stavningen
issues upplagor
commits begår
mouth munnen
formal formell
stalin stalins
females kvinnlig
nobility adeln
stored lagras
allman allmän
later sistnämnda
released övergår
stop stoppade
animal djuret
napoleon napoleons
reports rapporterar
investigated undersökte
allow tillåter
item punkt
transition övergången
communicating kommunicera
men herrar
old gamla
actual egentlig
employees medarbetare
rare ovanliga
driving drivande
democratic demokratisk
drag drar
rubric rubrik
images foton
berlin berlins
seconds sekunder
appreciated uppskattad
neighbors grannar
e-mail epost
similar likartade
authentic officiell
play spela
platonic platon
stood reste
hence således
conventional traditionella
other andra
conflict strider
include innehåller
properly ordentligt
forlag förlag
numerous talrika
phase faser
files dokument
dishes rätter
preferred dragit
signals signaler
lara lära
represents representera
running löpande
presented presenterades
regulations bestämmelser
prevent förhindrar
see se
moist fuktigt
life livet
is ingår
reunion återförening
been funnits
starts påbörjas
strengthen förstärka
violence våldet
particular särskild
premiums premier
depositing avsätta
phd doktor
damage skador
opened öppnade
cold kalla
cause orsaken
top övre
evaluated bedöms
curtain draperi
surrounds omger
confirmed bekräftat
open öppna
dull matt
large stort
extremely extremt
before före
older äldre
passing bortgång
celebrations fester
lines linjer
disease sjukdomar
manner sättet
visitors besökare
productivity produktiv
aga äga
competition tävling
assisting biträdande
grades betyg
their deras
northeast nordöstra
increased höjdes
review granskning
african afrikanska
human människans
body stommen
be hållas
feeding mäta
dwarves dvärgar
evenly jämnt
norwegians norrmän
saturday lördagen
transformation övergången
greek greker
literature litteraturen
horses hästens
decreased sjönk
expenses utgifter
persecutions förföljelser
port sporten
drugs läkemedel
and dels
differ skilja
oxygen syrgas
metaphors metaforer
darker mörkare
published publiceras
bikes cyklar
helped hjälpt
destroy förstöra
independently självständig
space rymden
organized organiserad
advent intåg
comments kommentarer
already redan
flat platt
resident boende
iranian iranska
methane metan
almost nästan
earl greve
while stund
penetration tränger
blooded blodiga
prevent förhindra
police poliser
logic logik
modernistic modernistiska
arabs araber
launched lanserade
epicentre epicentrum
coupled kopplat
won vanns
delighted förtjust
confirmed bekräftar
neighbouring omkringliggande
specific specifika
others övriga
names namnen
with med
questions frågor
phenomena fenomen
bring medföra
shot skjuten
evil onda
handle hantera
is skall
work arbete
characterized kännetecknas
investigations undersökningar
daily dagligt
tower torn
jews judarna
put lägga
state statens
colonization koloniseringen
be föras
appears förefaller
cold kyla
especially särskilt
feminist feministiska
could kunnat
zirconium zirkon
presumably antagligen
discovers upptäcker
purpose avsikten
paper tidningen
issued utfärdade
elimination avskaffande
building skapande
latin latinets
frequent trafikerade
gerbils ökenråttor
time taget
lapp samisk
topped toppade
left-hand vänstra
disposed placerad
possessions besittningar
clades kläder
applying tillämpa
took rum
was var
hungarian ungerska
coupled kopplas
commercial kommersiell
communist kommunisterna
communism kommunism
passive passiv
wide vida
format formatet
actually faktiskt
legal juridiska
esterified trade
description beskrivning
tricks knep
height höjd
green grönt
indians indierna
affected drabbades
on byggde
starts börjar
france fransk
manufacture tillverkas
request göran
stimulates stimulerar
groups grupperingar
climatology klimatologi
marked präglad
azerbaijan azerbajdzjan
combining förena
affected påverkats
cloud moln
jew jude
elects väljer
trafficked trafikeras
review granska
offered erbjöd
collins norstedts
cross kors
deposited avsattes
drug drog
oral mun
resulted medförde
dragged dragit
developing utveckla
folk folklig
frame stommen
film filmens
sealed tät
proper ordentligt
upper övre
observers observatörer
breath andas
strategy taktik
youths ungdomar
uncommon ovanlig
weak svagt
earl jarl
decided beslutat
economically ekonomiskt
punishments straff
performed utförda
barcelona barcelonas
chinese kinesisk
judaism judendomen
bytes byte
independent autonom
psychosis psykos
icon ikon
label märke
hydrocarbons kolväten
reported redovisas
february februari
shortened förkortat
resident bosatt
counts räknar
billion miljarder
hypothesized hypotes
data registrerade
criminality brottslighet
sequel uppföljare
bad illa
union förbund
normal vanligt
renamed döpte
tactics taktik
autonomic autonom
p.s ps
issues frågorna
angels änglar
represents representerar
power kraften
increasing ökande
judgement dom
estimated beräknades
vietnamese vietnamesiska
fingers fingrar
include innehöll
police polisen
these dessa
trade utbyte
theoretical teoretisk
expected väntat
rate talet
constructed byggda
chemistry kemi
dinosaurs dinosaurier
created instiftade
angles vinklar
celebrate firandet
principles principer
broadcast sändas
sings sjunger
zealand zeeland
corpuscle blodkroppar
controlled regleras
remove bort
frequent trafikerar
kilometers km
reality verklighet
unitary enhetlig
exchange valuta
adventures äventyr
do tycker
zircon zirkon
titles titlar
decision beslut
passed leds
translation översättningen
directed riktas
at kl
equine häst
hundred hundratal
transmit överföra
museums museer
independent självständigt
moon måne
assistant biträdande
busy upptagen
kindred närstående
thus sålunda
segregated åtskilda
expected väntas
practice praktiken
need behovet
demonstrated visats
palme palmes
are skyddas
archive arkiv
intention avsikt
bassist basist
good bra
is kommer
adjust anpassa
treats behandlar
taken tagit
deed gärning
course självklart
until tills
spread spridningen
power makt
illegal olagligt
wavelength våglängder
down nere
high höga
insects insekter
greenland grönland
entered trädde
judge domare
suggested föreslagit
using bruk
fascistic fascistiska
reduction reduktion
weather väder
named döptes
-s saknar
just precis
infections infektioner
misunderstanding missförstånd
average genomsnittlig
bassist basisten
genre genren
i jag
reclaim återta
published publicerad
steered styras
smoking rökning
organic organisk
opposition oppositionen
products produkter
regarded ansetts
influenza influensavirus
measurements mått
variety mångfald
to du
smile le
security säkerhet
unsure osäker
counteract motverka
dissolved löst
pad plattform
spoke talades
elections valen
indirect indirekt
relations relationerna
encouraged uppmuntrade
bronze brons
posthumously postumt
led förs
crotch gren
mouth mun
lift lyfter
complex komplicerat
a ett
growth växa
centuries sekel
blah blå
conviction dom
subordinates underordnade
reason orsak
consequence följd
support stödjer
comprehension uppfattningen
entry inträde
to vill
composed sammansatt
close närmar
enemy fiende
parliament riksdagen
above nämnts
was byggde
list tabellen
conservative borgerliga
prove påvisa
gymnasium gymnasiet
ready beredd
in förhållande
collaborate samarbeta
made tillverkade
was fanns
spanner spänner
classical klassisk
requirements kraven
designation beteckningen
sexual sexuellt
country land
led fört
flew flög
healthy friska
influential tongivande
stables ställen
formally formellt
working fungerade
language språket
circuit krets
representing företräder
install installera
prevented byggas
outsider utomstående
think tro
measurement mått
for åt
second sekunder
directed riktat
assistant assisterande
production produktionen
economical ekonomiska
loss förluster
agency byrå
here härifrån
study studie
provide hända
gray grå
parathyroid paret
meat kött
periods perioder
page sidan
18 arton
called begärde
bicycles cyklar
count greve
mentions nämner
people folk
campaign kampanjen
to jämte
survey undersökning
poor fattiga
complications komplikationer
cortinarius spindlingar
aristocracy aristokratin
end hamna
weight väger
wars krigen
musical musikalisk
total absolut
occasional enstaka
hot heta
claims anspråk
arrangement överenskommelse
o'clock klockan
advises råder
august augusti
money pengarna
components komponenter
pronunciation uttal
pages sidor
led föranledde
traders köpmän
characteristic drag
reformation reformationen
it det
throws kastar
cells kroppar
american amerika
divided uppdelade
turn sättas
extinct utdöda
find hitta
muscles musklerna
producers producent
total summa
estimates uppskattar
diseased avlidna
kings kungar
competed tävlade
out genomföra
improvements förbättringar
record skivan
males män
snuff snus
girl flicka
minute minut
paul paulus
valid gälla
commercial handels
substance ämne
sales försäljning
respective respektive
flue influensa
avatar avtar
highway motorvägen
close avslutas
complicated komplicerad
lighten lätta
hears hör
descend sjunka
officer officerare
powerful kraftfull
fleet flotta
suffer lida
himself själv
increase ökningen
poorer fattigare
result medför
industrialized industrialiserade
illicit illegal
designated benämns
artistic konstnärlig
sommar summer
industrial industriella
relatively relativt
rejected avvisade
insecure osäkert
humour humor
printed tryckta
survivor överlevande
close nära
small litet
controversial omtvistat
clan klan
breed rasen
armed beväpnade
someone någon
name namnet
to enligt
pc datorn
bore loppet
slovakia slovakien
peaks toppar
added lade
aware medvetna
lots massor
bills sedlar
end upphört
power makten
independence självständigheten
romans romarna
certain viss
power statsmakten
lead leder
detected upptäcks
astronomical astronomiska
continued fortsatt
urals uralbergen
killed dödas
art konstnärlig
notions föreställningar
misunderstandings missförstånd
silent tyst
existence existensen
conductors ledarna
discussion diskussion
suitable lämpliga
nuclear kärnkraft
cognitive kognitiv
alps alperna
described beskrev
capture fånga
referenced hänvisade
fight striden
influence påverka
sold sålde
essential nödvändiga
impact påverkan
targeted riktade
line linje
asserting hävda
intercourse umgänge
poetry poesi
force tvinga
practical praktisk
gaul gallien
regard betraktar
periodically periodvis
plain enkel
single singel
true sann
overseas utomeuropeiska
tour turnén
awarded tilldelades
municipal kommunal
esthetics estetik
then då
hashish hasch
talks pratar
biogeography biogeografi
newspaper tidning
changes byter
wins vinner
defenders försvarare
norwegian norsk
praised berömt
single enskilt
paint rita
achieved uppnått
preventing hindrade
divided fördelade
interfere störta
tell hälsa
statement sats
could torde
beginning början
covers täcker
found funnit
north norden
last senaste
matter sak
pull dra
differs skiljer
pop-culture populärkultur
temple templet
resolution upplösning
slowly sakta
exclaimed utropade
gene genen
nietzsche nietzsches
madagascar madagaskar
said sade
subjects individer
stop hindrar
draw rita
profit vinster
exists existerar
prolonged långvarigt
earliest tidigaste
him honom
conductor ledaren
contributions bidragen
warehouse varuhus
killed dödat
murder mord
arranged anordnas
japanese japanska
spruce gran
ceramic keramik
tropical tropisk
home hem
kurds kurderna
reveals avslöjar
translated översätts
introduction införandet
base bas
national nationella
base grunden
purchased köpte
unrest oroligheter
terrific suverän
fulfills uppfyller
corner hörn
reigned regerade
tool redskap
touch rör
led förde
survival överleva
bohemia böhmen
stimulation stimulans
hops humle
closing närmar
set ställas
assistant assistent
total totalt
pointer pekar
related besläktat
discover upptäcka
western vänstern
state stat
concentration koncentrerad
ethnic etnicitet
political politisk
single enkla
sit sitta
-s gruppens
necessary nödvändiga
plateau platån
pre förre
province provinsen
years året
historically historiskt
attack attacken
peace freden
support stödja
is råder
arrive anländer
alien främmande
streets gatorna
peninsula halvön
artists konstnären
success framgång
coated klädd
decreased minskat
mixture blandning
place ställe
coffeehouse café
vessel båten
gigantic enormt
conditions krav
superior överlägset
second näst
improved förbättrade
pagar pågår
increasing tilltagande
suffix händelse
girl flickan
obligatory obligatorisk
only uteslutande
reactions reaktionerna
paper boken
action insatser
excellent utmärkt
tax skatt
co samarbetet
core kärnor
situations situationer
harmful skadliga
academy akademien
psychotherapy psykoterapi
note not
buddhism buddhismen
time perioden
lives bor
complete fullständiga
small liten
room rum
bible bibel
thought ansåg
diagnoses diagnoser
hex hexadecimalt
main huvudsakliga
ability egenskap
forceful kraftfull
hole hålet
hellstrom hellström
all allt
position ställning
opponent motståndare
wealth rikedom
concert konserten
comic komiker
accidents olyckor
remain förbli
decreases avtar
construction byggandet
group gruppens
teach lär
protected skyddas
conquest erövringen
queen drottningen
dimensions dimensioner
parliament parlamentet
unknown känd
brother brodern
in inne
flees flyr
name namnen
adopted antagit
determined bestäms
rotating roterande
convicted dömd
lay läggs
section stycke
negative negativ
succession serie
quit slutade
restricted begränsade
rene rené
breast bröstet
career karriären
grating gäller
u.s. amerikanska
all alls
ship skepp
kingdom konungarike
frontiers gränser
read läste
constitutional konstitutionell
moon månens
affected påverkat
subject ämne
pattern förlopp
right rätten
isotopes isotoper
liberalism liberalismen
natural fysiska
entertainment hållning
left lämnades
lenin lenins
ancient gamla
christ kristus
improve förbättra
volunteers frivilliga
formerly dåvarande
spirit ande
collaboration samarbete
iraq irak
is binds
regions regioner
park parken
part del
weapon vapen
example exemplet
perceived uppfattade
feel ana
focus fokuserar
government styrelse
use utnyttja
dove dök
computed beräknas
interest intresse
winter vinterkriget
rising stiger
theoretic teoretiskt
highway riksväg
soon strax
catholic katolsk
early tidig
mythology mytologi
sir sår
asks ber
olives oliver
other övrigt
resin hårt
melted smält
marxist marxistiska
committed begick
onboard ombord
before förr
administers tillämpar
useful användbara
the ju
depicts skildrar
share andel
weeks veckorna
formed utformade
found finner
cooperate samarbeta
closest närmast
village by
mine mina
citizenship medborgarskap
successful framgångsrik
factor faktorn
actors aktörer
criticized kritiserat
coated belagt
tree träd
decrease minskning
secular sekulär
statue statyn
fond förtjust
interfere ingripa
extend sträcker
rules reglerna
-s övergrepp
tempered tempererat
fruits frukt
requirement krav
early tidiga
resulting uppstått
individually enskilt
condition tillståndet
contain innehålla
severe stränga
done skett
division divisionen
heavier tyngre
latvia lettland
raining regnar
popularly populärt
reaction reaktion
perceptions uppfattningar
carried bars
assessment bedöma
spokesperson talman
users användare
maps kartor
draw oavgjort
turn fyller
listen lyssna
agreement uppgörelse
hate hatar
boat fartyget
successful lyckade
model modellen
released släpps
lifting lyfter
membership medlemskap
exceed övergår
recipient mottagare
remember minns
calm lugna
tribe stam
later senare
expulsion utvisning
stems härstammar
award tilldelas
material materiell
classify klassificera
prosecute bedriva
situations tillämpningar
allowed möjliggjorde
powerful mäktigaste
played spelade
persuaded övertalade
weak svaga
eggs ägg
spring fjädrar
sign tecknet
local kommuner
weaker svagare
reverse bakåt
bush bushs
read läsning
ultraviolet ultraviolett
kurdish kurdisk
greek grekisk
tales sagor
parliament parlamentets
committed engagerade
true sant
liked gillade
treatment behandling
dissolved löstes
positive positiv
crew besättningen
warm varm
ireland irland
rapid snabbare
none icke
culture kulturen
club klubbens
diamonds diamanter
ruling regerande
neighborhoods kvarter
spirit anda
painting målning
storage lagring
said sa
british brittisk
duties plikter
fiction fiktion
together tillsammans
rights rättigheter
norrland norrlands
battle striden
separated skiljs
vegetables grönsaker
substantially väsentligt
papers tidningarna
flow rinner
plate platt
hospital sjukhus
west väst
doom undergång
appeared uppträdde
purchase köp
salvation frälsning
historic historisk
community gemenskaperna
prague präglade
you ni
rises höjer
wide vidsträckta
cu kupol
roman romersk
discoveries upptäcker
depicts föreställer
crises kriser
av of
freedom friheten
costume kostym
conventions konventioner
spoke talare
distillate tillät
far långt
fifteen femton
controlled kontrollerade
directed riktad
supportive bärande
bear björn
spring våren
examined undersökte
supporting stöder
keeps behåller
conflicts konflikter
memories minnen
homage hyllning
fall fallit
fourth fjärde
explains förklarar
movement rörelser
murder mordet
conducted bedrev
current befintliga
researcher forskare
either antingen
worse värre
thus därigenom
parties parterna
character bokstaven
cortinariaceae spindlingar
lawyer advokat
weather vädret
heavy tunga
demands önskemål
formations förband
probably förmodligen
opinions uppfattningar
wise vis
elapidae giftsnokar
found befann
d'etat kupp
company bolagets
allowing tillåta
civil medborgerliga
governmental statligt
full hel
overnight nattetid
imprinted präglades
contemporary nutida
placed liggande
melodies melodier
of före
dominant förhärskande
plato platons
position hållning
revenge hämnd
origin uppkomsten
released frigörs
horse hästens
joined sammansatta
first förste
said påstås
children barns
electromagnetic elektromagnetisk
access tillgång
task uppdraget
speech tal
creed trosbekännelsen
lord herrens
british brittiska
postponed sköts
thu tor
units förband
issues utgåvor
crafting hantverk
years åren
integrity integritet
collected samlade
isolation isolerad
condition skick
within inom
is man
geographic geografisk
out utföra
university högskolan
vague väg
connects förbinder
figures figurer
nothing ingenting
secretly hemlighet
structured organiserat
designate betecknas
to enlighet
web bana
characterized utmärks
movement rörelsen
others andras
obstacle hinder
translate översätts
suppository stolpiller
aspects aspekter
black svårt
workforce arbetskraft
mean förstås
initiation inletts
deviations avvikelser
searched sökt
part deltar
course bana
scientist vetenskapsmän
absent frånvaro
since alltsedan
annual årligen
space mellanrum
tropical tropiskt
suspect misstänkt
fuehrer führer
geology geologi
link anknytning
independent fristående
findings fynden
oldest äldsta
game spelet
communist kommunistiska
found hittats
state tillstånd
chess schack
primitive primitiva
preserve bevarat
liability skuld
frances frankrikes
you er
been suttit
dry torra
his sitt
pass godkänt
candidate kandidat
phase fasen
fuel bränslen
block kvarter
records skivorna
theorem sats
split delades
recording inspelning
stand plattform
radical radikalt
galaxies galaxer
breaks avbrott
minerals bergarter
constituents beståndsdelar
nucleotide nukleotider
sells säljer
birds fåglar
within innanför
expressing uttrycker
sign konto
engineer ingenjör
symptom symtom
wagons vagnar
shots skott
hiatus uppehåll
remains förblir
asked ställde
hound stövare
os operativsystem
flavor smaken
economy ekonomi
passengers passagerare
species arter
took intog
up uppåt
interpretation tolkning
public publik
goes går
head huvud
used används
rises stiger
kon järn
photographs fotografier
cultural kulturella
belonging tillhörande
of hel
knight riddare
residual rest
technical teknisk
producer kombattant
ceased upphört
important viktiga
declare förklarat
influence inflytandet
ninth nionde
fought stred
penetrations ingår
brain hjärna
founder grundare
object objekt
organism organismen
was lades
westward västerut
establishment upprättandet
until förrän
peak kulmen
matches matcher
implemented genomfört
here här
decides beslutar
unite förena
kin anhöriga
national nationellt
banned förbjöds
founded grundade
warmer varmare
british brittiske
broke bröts
norway norge
technique teknik
unit enhet
single enhetlig
serial serie
suffer drabbas
trained tränade
proverbs ordspråk
phillipe filip
height höjden
strength styrka
bond förband
territory mark
further vidare
churches kyrkorna
sheath lida
plurality flertalet
understandable förstå
distances sträckor
mostly mestadels
lakes sjöar
time tiden
light lättare
prestigious prestigefyllda
stutters stammar
was drogs
croatian kroatiska
methods metoder
productive produktiv
download hämtar
located belägna
said sägas
instead istället
implemented genomförs
purchased köpt
fetal foster
located befann
understand undersöka
thermal värme
off stänga
put ställt
view syn
archbishop ärkebiskop
characterized utmärker
coldly kallt
steal stjäla
sami samer
suitable lämpligt
fly flög
edge spetsen
footwear fotbeklädnad
sense känslan
unexpectedly oväntat
skin skal
era eran
kit sats
gain få
boat båt
disposed belägen
expeditions expeditioner
days dagars
effect följd
reduced minskad
rice ris
settlements bosättningar
approximately cirka
low lågt
philosophy filosofi
pointing pekar
arms armar
undergoing genomgår
set ställa
heard hörs
leading bärande
quarter kvarteret
creator upphovsman
see hitta
similarities likheter
thinks tycker
yugoslav jugoslaviska
matters ting
hands händerna
all alla
eleven elva
react reagerar
syndrome dröm
behind bakom
johansson johanssons
thought tyckte
a en
finds hittar
full hela
cancer can
buildings byggnader
underground jorden
university universitet
where fall
experienced upplevde
began började
is arrangeras
osama usama
overnight natten
studies studierna
adventure äventyr
heard hört
record rekord
priest präst
says säger
items artiklar
strang sträng
why varför
recognize erkänner
commonwealth samväldet
impact konsekvenserna
handle sköta
organizations organisationer
conflict konflikt
application program
factual egentlig
single enskild
drinking dricker
spiritual andlig
the präglade
finds fynden
training träning
murdered mördades
parent ordnade
probably troligen
series serie
followers anhängare
express framföra
species arten
forbidden förbjudna
released släppt
organism organismer
elements inslag
wait dröja
invasion invasionen
literature litteratur
passed passerade
trivia kuriosa
treatise avhandling
increased stärkte
wins segrar
abolished avskaffade
population populationen
modified ändrade
strict strikt
co samverkan
shall skall
serbian serbisk
event evenemang
lacks saknar
consent samtycke
strength styrke
taken hämtat
poor sämre
vote omröstningen
annual årliga
decide bedöma
alignment inriktning
collapsed kollapsade
suggested föreslagits
decreased minskad
chance chansen
expected förväntade
terrific suveräna
surviving överlevande
prize pris
critiques kritikerna
gandhi gandhis
monuments monument
spring vår
classification indelningen
total totala
bath båda
castle slott
fluid vätska
going åker
intent inriktad
told berättas
crime brott
always ständigt
rising stigande
century århundradet
voivodeship vojvodskap
transferred överföras
marine marina
beyond bortom
beauty skönhet
june juni
portrays skildrar
seemed tycktes
profit vinst
characterizes karaktäriseras
deceased avlidna
course kurs
moved flyttades
passenger passagerare
living lever
tank tankar
lower undre
english engelskans
primary främsta
classical klassiskt
medieval medeltid
modernism modernismen
unexpected oväntat
rebellion uppror
really egentligen
socialistic socialistiskt
rate stål
disputed omtvistat
brik birk
declared deklarerade
black svart
gerbil ökenråttor
valuable värdefulla
prepared ställdes
thought tänkte
lay lägga
out fördes
changes förändras
by ledda
run sikt
finished klart
stressors stressorer
done gjort
neutral neutralt
told berättat
breakthrough genombrottet
expense bekostnad
regimes regimer
varieties orter
here hit
returning återkommer
happened skett
official officiella
glucose glukos
jupiter jupiters
neutron neutroner
disappeared försvunnit
hear höra
opponent motståndaren
watched betraktade
intensity intensiv
light hänsyn
actor skådespelare
vis emot
belgian belgiska
yellow gult
gap hålet
grows växer
publication publiceringen
constant konstant
contribute medverkar
be ske
considered betraktades
styles stilar
of i
stain fläckar
regard betrakta
including inkluderat
industrial industri
started inleddes
had tvungen
believe tror
combine förena
affected påverkade
announced tillkännagav
northern nordirland
changed byts
embryo foster
stand framträder
tools verktyg
personality personlighet
artists konstnärer
mao maos
repeated upprepade
figures gestalter
put läggs
seat stol
controls reglerar
did hann
consequences konsekvenser
communistic kommunistiska
marxist marxistisk
business näringsliv
office byrå
better bättre
states länderna
invasions invasion
justice rättsliga
while tag
palestinian palestinska
chief främste
access tillträde
hypothesis hypoteser
commented uttalade
burnt brändes
changed bytt
released släppas
formed bildas
aware medveten
guidelines riktlinjer
january jan
interpretation tolkas
sit sikt
fly flyga
weapons vapen
derivative derivator
summer sommaren
thereby därigenom
derivations avvikelser
fundamental bärande
did ville
occupied upptagen
let låta
underwent genomgick
ment betydde
night natt
forest skogen
judged bedöms
nominated nominerad
bipolar bipolär
consistency konsekvent
rising stiga
wife hustru
flag flagga
gothenburg göteborgs
westwards västerut
spectrum spektrum
radical genomgripande
beat slå
liquid flytande
sang sjöng
stott stött
equality jämlikhet
adapted anpassat
time tidpunkt
together ihop
fourteen fjorton
macedonia makedonien
at längst
while samtidigt
architects arkitekter
formed bildat
summers somrar
fell föll
greek grekiska
answered svarade
absence frånvaro
viewing tittar
folklore folktro
disputes tvister
solve lösa
arranged ordnade
egypt egyptens
conflict strida
oriented inriktade
nations nationerna
long-haired långhårig
bicycle cykel
each varsin
expectations förväntningar
signed undertecknades
manual manuel
limit begränsa
elite eliten
person personer
translated översättas
end slutet
indians indier
as ansetts
advocated förespråkade
genocide folkmordet
officers officerare
direction regi
producer tillverkare
syria syrien
brazil brasilien
bank blind
courage mod
administrative administrativt
use bruk
narrow sund
founding grundandet
full fullständigt
mr herr
scientific naturvetenskapliga
laran läran
goring göring
egyptian egyptiska
technical tekniska
sami same
codes etiska
exudes utsöndras
collection samling
relevant väsentligt
overthrew störtades
comprise omfattas
juridical juridiskt
induced orsakad
war krig
scientists forskare
eurozone euroområdet
suiting passade
brought väckt
alpha alfa
decisive avgörande
decreased kämpade
called ringde
personal personligt
women kvinnor
joint gemensam
enough räcker
villages byar
simplified förenklat
hedgehog igelkott
dominated dominerades
solves löser
safe säkra
reminded påminde
screened filmatiserats
fuels bränslen
authorization godkännande
sands sänds
holds rymmer
effect inverkan
variety variation
numbers siffrorna
solid fast
aquavit brännvin
earn tjäna
meets möts
suspect misstänkta
borders gränserna
immense väldiga
serious allvarlig
un fn
rapidly hastigt
dod död
line online
devil fan
vagina slidan
musical musikaliskt
applications tillämpningar
mentioned nämns
products varor
for strävar
families familjer
day dagen
position placera
tribes stammarna
issue utgåvan
structures byggnader
dead död
spiders spindlingar
co sam
affected påverkades
hypothesis hypotesen
upwards uppåt
spontaneously spontant
memo promemoria
damage skada
democratic demokratiskt
claimed påstås
sold sålda
shock skalv
tracks spåren
had lät
face vänder
mystery mysterium
although fastän
flooding översvämningar
hands händer
me mig
protestant protestantiska
completed färdiga
highlight höjdpunkt
wide breda
properties fastigheter
decided bestämdes
dominate dominera
sank sjönk
autobiography självbiografi
mountain berg
rome rom
fever feber
computes beräknar
targets riktar
system systemet
secrete utsöndras
act agera
survivors överlevande
which vilket
spatial geografisk
jews judarnas
harder svårare
partitioning uppdelningen
architect arkitekt
coup kupp
join ansluta
absinthe absint
far överlägset
ram bagge
concluded avslutades
communism kommunismen
person personen
disciple lärjungar
female kvinnor
result följden
recruited värvade
front fronten
animated animerade
treaty fördraget
heavy tungt
decided bestämt
thin tunn
einstein einsteins
considered betraktade
resources hjälpmedel
where dit
gain vinsten
access komma
odd udda
presented framfört
limits begränsar
biblical bibliska
kinship släktskap
water vatten
special särskilda
difficult svår
band bandet
lion lejonet
last sist
early tidigt
strindberg strindbergs
master herre
methacrylate låt
sixth sjätte
fought slogs
psychology psykologin
girlfriend flickvän
acceptable acceptera
above framför
coasts kuster
chromosomes kromosomerna
succeeded lyckades
grave grav
accept accepterar
met uppnått
british brittiskt
four fyra
feature företeelse
tendency tendens
islets öar
bean bönorna
voluntary frivilligt
nazi nazistiska
pursued drev
diversities varianter
step steg
ex fd
metal metall
oar ära
married gift
cordial likör
pause uppehåll
northeast nordöst
causing orsakade
western västra
above ovanför
read läses
public offentliga
governor-general generalguvernören
religious kyrkliga
club klubben
yet än
motorway motorvägen
proposes föreslår
happened hände
natural naturliga
crowd skara
could kunde
grade klass
producers producenter
mexican mexikanska
enjoy gillar
infinity oändligt
independent självstyrande
genetics genetik
on bygger
direct direkta
fixed fast
denmark danmark
contains innehåller
forty fyrtio
way sättet
be befinna
depended berodde
indicates indikerar
catholic katolska
region norden
my mitt
lasted varade
list lista
naval sjö
with förväxlas
year år
according enlighet
chromosome kromosom
become blir
furthermore vidare
write skriver
infraction brottet
holy heligt
political politiskt
recordings inspelningar
hour timme
blank tomt
figure siffran
systematic systematiskt
death döden
spokes eker
forth framåt
reality realiteten
edge spets
financing finansiering
died avlidit
bibliography bibliografi
is visar
agencies myndigheter
platinum platina
shared delad
sea hav
approved godkänt
currently just
effort ansträngningar
cathedral domkyrkan
commitment engagemang
manuscript manuskript
specifically uttryckligen
incline lutning
plague pest
enlightenment upplysning
plant kraftverk
leads leder
is håller
claims påståenden
stop sluta
revenue inkomster
cathedral domkyrka
headline rubrik
merchants köpmän
assault övergrepp
spoke eker
spain spanien
throughout runtom
clear klart
hours timmar
focused fokuserade
nonfiction skönlitteratur
persuade övertala
contributed bidragit
protested protesterade
grew odlade
concept begrepp
persians perserna
male manlig
commerce handeln
elite elit
strengthened stärktes
entity enhet
remain förblir
local kommunala
lower sänka
price pris
fold vika
very mycket
worsened försämrades
base grunda
powers makter
move flytta
fossilized fossila
lord herre
left slutat
mantle manteln
stand tål
take ta
decrease minskar
senate senaten
discussed diskuteras
foreigners utlänningar
was skedde
continent världsdel
score poäng
thanks tack
used utnyttjas
surveys undersökningar
conduct uppträdande
finished färdiga
medieval medeltidens
most allra
prejudices fördomar
homepage hemsida
insufficient tillräckliga
fiction skönlitteratur
any eventuella
seasons säsongerna
created bildats
killed stupade
spoke uttalade
then därpå
herr mr
publishing publiceringen
place plats
propose föreslog
poe poes
stationary stilla
monopoly monopol
estimates uppskattningar
steered styrde
aroused väckte
occurred inträffade
whereafter varefter
neighborhood stadsdelarna
added läggas
then därefter
out veta
rapids förs
sold såldes
scriptures skrifterna
distributed utdelades
bushel skapa
selected valde
station stationen
board styrelsen
permanent fast
china kina
face möta
educated utbildade
spoke talade
usually brukar
significant betydande
imagine föreställa
identity identitet
typically vanligen
particular synnerhet
equivalent besserwisser
conventional traditionell
stories historier
franks frank
drinking dricka
drapery draperi
nominated nominerades
away borta
operations operationer
domestic hemmaplan
latin latinet
actions handlingar
branch gren
junior jr
adopted antagits
existing existerande
mood humör
released släppts
attached knutna
bridges broar
trade handels
naturally givetvis
ease underlätta
jew judisk
farmers bönderna
heyday storhetstid
only ende
cunning list
figures siffrorna
sue stämma
clothed klädd
discrimination diskriminering
spreads sprider
grey grå
africa afrikas
kinds sorters
art konsten
subway tunnelbana
bottom ned
characteristics egenskaper
she hon
u.s. usas
clothes kläder
chair stol
include nämnas
now nu
prolongation förlängning
thousands tusen
suited passade
author upphovsman
split indelat
detriment bekostnad
playwright dramatiker
developed utvecklad
famous känd
complete fulla
said sagt
minorities minoriteter
groups grupper
prevent undvika
date tidpunkt
fourth fjärdedel
hang hänga
elector kurfursten
object ändamål
cores kärnor
that detta
tight tätt
understand förstå
is har
liberation frigörelse
has rymmer
certain visst
real verkliga
produced producerats
creating skapande
reasons skäl
label beteckning
dutch holländska
occur uppträda
domain gods
mental psykisk
adapted avsedd
infrastructure infrastruktur
solar solens
prehistoric forntida
contribute bidra
activities aktiviteter
hope hoppas
of hos
joined anslöt
uniform enhetlig
deal uppgörelse
graze beta
lose tappar
managed lyckades
drummer trummis
eye ögon
electron elektroner
place sätter
feeling känsla
spectra spektrum
individual individen
heights höjder
students studenterna
called kallad
elk älg
scared rädd
difference skillnad
name utse
falls infaller
definitely definitivt
acquired skaffade
finds finner
cafe café
thumbnail miniatyr
photo foto
galaxy galax
select väljer
wider bredare
force kraft
occur uppstå
is sitter
headlines allsvenskan
duet duett
flat platta
in på
newton newtons
crowned valde
responsibilities ansvar
easier enklare
features funktioner
administration administrativa
outer yttre
functions funktionerna
out genomförts
adjectives adjektiv
suffered led
exercised utövade
queen drottning
dissolution upplösning
had haft
theory teorin
airport flygplats
impact påverka
disease sjuka
menus listorna
struggle kamp
liquid vätska
discuss diskutera
about cirka
laden mängd
divided delades
saves räddar
standing stående
creation skapelse
countless otaliga
compose utgöra
that råder
immediate omedelbar
pink rosa
study utredning
carry bära
number siffra
meet möts
meters meter
immigrant invandrare
class klass
bought köpt
pursuits förföljelser
creator skapare
call ringa
sandy sand
usable användbara
includes innefattar
cont förts
county landsting
connection sambandet
vietnam vietnams
occur uppstår
fat fett
happened inträffade
evidence bevis
switched bytt
ended avslutade
then sedan
viewpoint synsätt
distance avståndet
west väster
only enda
doctor läkare
now numera
futhark futharkens
permanent ständiga
errors fel
non-european utomeuropeiska
logotype logotyp
in inom
voluntarily frivilligt
reduce reducera
supreme suveräna
floods floderna
calculations beräkningar
tour tur
american amerikansk
gets begränsas
chinas kinas
surrounding omkringliggande
bosnia bosnien
beings gestalter
contact kontakt
joined slöt
fungus spindlingar
like vilja
logo logotyp
listened lyssnade
south södra
superb utmärkt
historical historiskt
guarantee garantera
epoch epok
reasons anledningar
bound bundna
recordings inspelningarna
merely endast
type stil
brought hämtade
connection anslutning
malmo malmö
disaster olycka
set ställt
prejudice fördomar
residence uppehåll
royal kunglig
our vårt
cooling kyla
avoid undvika
calculated beräknades
returned återvänt
empty tomt
assumption påstående
change byta
pressure högtryck
end änden
article artikel
understanding förståelse
was ägde
complex komplext
psychosis psykosen
assumes förutsätter
distribution spridning
donor givaren
s usas
roadways vägarna
served trafikeras
quake skalv
grievance missnöjet
traffic trafiken
translated översatt
stop stannar
angle synvinkel
medias medier
administer tillämpa
migrates vandrar
legislative lagstiftande
point poäng
prosecution åtal
lake sjö
gear utrustning
alliance alliansen
hatred hat
overview översikt
simultaneous samtidigt
pellet pelle
sent sändas
confine fängslade
vase väsen
apparently synes
troops trupp
placed placeras
community gemenskapen
economic ekonomisk
filament glödlampor
forbid förbjuda
demand kräva
songs låtarna
inbetween emellan
portions partierna
depicting föreställande
evolved utvecklat
saying ordspråk
elimination avskaffandet
ball bollen
bishop biskopen
fail misslyckas
expenditure utgifter
trust förtroende
prohibition förbud
developments förlopp
association föreningen
diagnostics diagnos
in vid
floating flytande
allowed tillåtna
muslim muslimsk
musser museer
turned sätts
strength styrkan
bit bitar
time tillfället
kinase kinas
access sjunga
beautiful vacker
obtained erhöll
fraga fråga
shape utformning
verbatim ordagrant
child barnet
regulated regleras
he denne
consul konsul
similar lika
organisms organismer
care hand
up ut
rural landsbygden
opened öppnat
accounted svarade
also också
most mesta
medical medicinska
planets planeterna
settlers bosättare
crusade fälttåg
calculated räknade
light ljus
says dagar
comprised utgjordes
do age
inwards inåt
occasion tillfälle
prepared redo
impression intryck
republic republikens
actress skådespelerska
museum museet
association förbundet
scottish skotska
votes röster
theater teater
for ty
acidic sur
carve skära
determine avgöra
collaborates samarbetar
teaching läran
establish upprättas
around runt
plays pjäser
interruptions störningar
thirty trettio
enemy fienden
shawl själ
ally allierad
studio studion
-s stadsdelarna
art tekniken
no nej
launch starta
to begav
subspecies underart
missioner missionärer
mirror speglar
oral utvecklade
architect arkitekten
obtained erhållit
specific särskild
oriented inriktad
cultural kulturellt
found finna
generated uppkommit
thereafter därefter
divorce skilsmässa
penalty utvisning
composer kompositör
contest tävlingen
confuse förväxla
radiation strålning
skeleton skelett
herder vallhund
lies lägger
tend tenderar
warrant befogenhet
advantage fördelen
copper koppar
housing bostadsområden
child barn
travelling resande
position positionen
hold höll
holy helige
great stor
approval samtycke
taste smak
six sex
appearances framträdanden
state territorium
islamic islamistiska
contents innehållet
following följande
cocaine kokain
family familjen
christmas jul
expansion expansionen
dutch nederländska
rise stiga
case fallet
volcanos vulkaner
run driva
handle sköter
fight kämpa
structure konstruktion
time tiderna
helsinki helsingfors
position plats
premiere premiären
midsummer midsommar
rest vila
government statsskick
disseminated spridas
hard hård
variable varierande
appoints utser
chapters avsnitten
corn majs
confirms bekräftar
anglo-saxon anglosaxiska
urban tätort
venice venedig
ancestry anor
southeast sydöst
amounts belopp
both såväl
stated meddelade
cycle cykeln
concert konserthus
constant ständig
formed bildade
organised organiserad
joseph josef
center oss
schooling skolgång
spread spridit
laid lade
flemish flamländska
neighbours grannar
just strax
time tids
bet satsa
mean bära
power inflytande
colonies kolonier
urged uppmanade
legal rättsliga
disliked ogillade
communicate kommunicera
understand förstår
afterwards efteråt
dogs hundar
back igen
drink dricka
used användas
hydrogen vätet
escapes flyr
index förteckning
communities samfund
tobacco tobak
was ändrades
peaceful fredliga
handled sköts
defeat nederlag
authority myndighet
ruff brushane
public offentligt
industrial industriellt
appearance framträdande
muslims muslimer
richest rikaste
gathered samlat
valleys dalar
mother mors
governor landshövding
compared jämföras
travelled reste
usual vanliga
poles polacker
indirectly indirekt
bishop biskop
is befinner
using använder
participates deltar
single singeln
illegal illegala
marks mönster
container behålla
needed behövde
power effekt
at löper
founder grundaren
portuguese portugisiska
shared delat
para punk
portugal portugals
slav slaviska
polish polacker
take dröja
deadly dödligt
attention uppmärksammades
flying flyger
chief förste
amphetamine amfetamin
rights rättigheterna
for avsedda
precipitation nederbörden
left lämnas
colour färg
owl ugglas
solved löst
caspian kaspiska
stay vistelse
beaches stränder
race ras
search söka
capitalism kapitalismen
states påstår
closing avslutas
latin latinska
deeply djupt
out genomför
mistake förväxla
jamaican jamaicanska
field fält
call kallar
building byggnadsverk
rhetoric retoriken
political politiska
legitimacy legitimitet
alternative alternativ
nominate nominerad
strife stridigheter
prerogative privilegium
shared delas
poor dåliga
seen syns
agnostic agnostiker
been varit
succession succé
islamist islamistiska
hoger höger
torso bål
charge ansvariga
debt skulder
observed sågs
row rör
mainland fastlandet
easiest enklaste
immigration invandringen
mild milt
left lämnat
territory territoriet
power kraft
safety säkerhet
sea sjöss
strategical strategiska
imprisonment fängelsestraff
property egendom
layout utformning
lost förlorat
trial rättegång
judge bedöma
gang gäng
multiple flera
lithuania litauen
compounds föreningar
earning tjänade
married äkta
mesopotamia mesopotamien
flavoring smak
alter förändra
media medier
healthy frisk
human människor
rapid snabbaste
demographics demografi
earth jorden
placed placerade
thor tor
one etta
reduced förkortas
reason anledningen
conductors ledare
cells cellerna
antarctic antarktis
century talet
mix blanda
typical typiskt
shakespeare shakespeares
awaiting väntan
federal förbundsstat
head huvudet
hydro vattenkraft
uprising uppror
agreement avtal
typically typiskt
self-governing självstyrande
frenchman fransmännen
mania mani
reside tillkommer
flanders flandern
reduced sänktes
assumptions dras
forms formerna
interpretations tolkning
nuclear kärnvapen
armenia armenien
football fotboll
distribute fördelas
emperors kejsarens
always alltid
individual enskilda
taken togs
presented framförde
released släppte
regimens regimer
issue frågan
of ande
resulted resulterat
official officiellt
accurately exakt
hog hög
percent procent
crisp skarp
humanities mänsklighetens
heavy grovt
colombia columbia
beasts består
failed misslyckade
champion mästare
fire brand
ready redo
behavior agerande
birth födseln
set ställer
visits besöker
christmas julen
provinces provinser
try försöka
friends vänner
people personer
until fram
natural naturligt
journey resan
famous känt
tries försöker
created skapade
units heter
zinc zink
regular vanliga
changes ändrar
paintings målningar
sate säte
troubles drabbar
known känt
place placerar
memory minne
exception undantag
chances chans
synthesis syntes
was hölls
adjustment anpassning
debuted debuterade
cover klädsel
humanity mänskligheten
from ur
express uttrycka
then sen
established inrättades
trade handeln
audience publik
up ända
desire lust
must måste
farthest längst
harbour hamnen
connection förbindelse
successively successivt
preformed utfördes
guilt skuld
our våra
ever desto
mercy nåd
election val
lower nedre
intellectuals intellektuella
parts stycken
convinced övertygad
progress pågår
manage bedriver
element grundämnet
party parter
above ovan
branch grenen
continent kontinent
rebellion upproret
out utom
ethics etiken
per procent
hates hatar
regulates reglerar
erupted utbröt
went gick
would skulle
navy marinen
up uppe
radiation strålningen
inhabited bebott
hundreds hundratals
eats äter
chosen valda
preferred föredrog
abbreviated förkortas
proteins proteiner
interpretations tolkningar
varieties varianter
sector sektor
sovereignty överhöghet
diffusion spridning
wheat vete
theological teologiska
byzantine bysantinska
employer arbetsgivaren
out förde
continued fortsättning
consideration hänsyn
climax höjdpunkt
pen bläckpenna
searches söker
resource resurs
found visat
similar lik
initiated påbörjades
visit besök
shows uppvisar
likened liknas
pole polens
advisor rådgivare
weight vikt
grain spannmål
alder al
handles sköter
competition tävlingen
judicial juridiskt
nursing vård
found grundat
resolved beslutade
abbreviated förkortat
pressures påtryckningar
principle principen
outspoken uttalat
moons månar
refer syftar
controlling kontrollera
nose näsan
view anser
nine nio
jordan jordanien
describes skildrar
placed placerad
union enlighet
prevailed rådde
fishes fiskar
semifinals semifinal
had tvingades
ears öron
interaction samspel
christianity kristendom
case fallen
relationships förhållanden
heading rubrik
permission tillåtelse
necessary nödvändigt
healthy sund
competitions tävlingar
capturing fånga
president presidenter
represent framställa
assigned tilldelas
occurred inträffat
times tidvis
was grundat
met träffat
lead leda
remains lämningar
movement rörelse
party parten
scania skånes
energy energin
palestine palestina
completed fyllde
sri lanka
bigger större
theme tema
data uppgifterna
pain smärta
viewer tittar
disasters katastrofer
quote citat
prepared beredd
lethal dödligt
drawn dragit
constant ständigt
inability oförmåga
american amerikanska
impact konsekvens
socialistic socialistisk
overhead liggande
run driver
cityscape stadsbild
church kyrkans
feet fötterna
needs krävs
off loss
returned återkom
india indien
header rubrik
buys köper
separated skildes
involved inblandade
julien julen
types typer
his denne
dramatic dramatiska
execution avrättningen
focus fokusera
context sammanhanget
stored spåras
experience företeelse
protection skydd
feedback återkom
terms benämningar
starts startar
ethics etik
either varken
economic ekonomi
nature natur
altitudes höjder
institution institut
did behövde
sends skickar
brot bröt
is föreligger
lost förlorades
mammals däggdjuren
roma romerna
promised lovade
field åker
general allmänhet
perform genomföra
ask fråga
ad ekr
effect verkan
northern nordligaste
contest tävling
comparable motsvarar
solid massiva
was utvecklades
was ansågs
younger dy
false falska
vehicle fordon
originally ursprungligen
direct riktas
was slogs
reverse omvända
legislation lagstiftande
derivatives derivator
producing tillverka
fellowship gemenskap
art konst
costume dräkt
decreased minskade
college högskola
same detsamma
suspected misstänkta
appear uppträda
raise höja
atlantic atlanten
hindu hinduer
derivative derivatan
easy enkelt
bird fågel
ambient omgivning
germanys tysklands
while eftersom
rather helst
cooler mildare
suits passar
regions regionerna
americans amerikanerna
troop trupp
reaches når
public offentlig
case mål
company bolaget
weapons vapnen
lifestyle livsstil
d.c. dc
turks turkarna
listening lyssna
states slår
maintain hävdar
division uppdelning
rough grovt
lived bosatt
obtain skaffa
empire väldet
sounds ljud
qualifying kvalificerade
visit besöka
socialist socialistisk
cane rött
immediately omedelbart
make tjäna
name namn
followed följdes
tell berätta
landscape landskap
scarce knapp
lines leden
pieces bitar
maps karta
stake insats
kinds slag
divided uppdelat
southern sydliga
kilometers kilometer
colony koloni
still ännu
active aktiva
reminds påminner
mentally psykiskt
blood blod
display utställning
pronunciation uttalet
doctor doktor
plan planen
available tillgängligt
road vägen
arranged arrangeras
known bekant
peak toppar
concrete konkreta
existing existerade
attacks täcker
directions riktningar
including bland
possibility möjligheten
knowledge kunskaper
heavy tyngre
empire imperium
fastest snabbast
run ledda
change förändringarna
body kropp
anxiety ångest
network vägnät
contract kontrakt
responsibility ansvar
soviet sovjetisk
affiliation tillhörighet
tells berättar
associate förknippas
founded bildades
level hemmaplan
view uppfattningen
of grundandet
speak talar
concerning rörande
good genomgripande
became basen
vessel fartyg
faster snabbare
missing saknas
albanian albanska
causing ställer
fight bråk
explained förklaras
anti-semitism antisemitismen
installation ställa
capitalist kapitalistiska
covers täcks
us oss
depolarization depolarisering
distance avstånd
phases faser
maximum längsta
general övergripande
copyright upphovsrätt
duck anka
outlet utlopp
approved godkännas
palestinian palestinier
translation övers
happened hänt
points punkter
johny johnny
terms begreppen
hydrogen väte
touched rörde
completed utförd
conditions villkoren
fascism fascismen
became blev
missing saknar
internationally internationellt
ministers ministrar
explained förklarat
close stänga
armenian armeniska
wavelengths våglängder
separate skilja
truck lastbilar
kurds kurder
learning bildning
poverty fattigdom
decisions besluten
christian kristna
science vetenskapen
tougher hårdare
ordinary vanliga
significance betydelsen
parallel parallellt
police polis
largest största
frequency frekvens
southwest sydväst
undertake förbinder
cultural kulturell
milling målningen
really faktiskt
varied varierande
remains alltjämt
man människan
principally främsta
winters vintrar
produced producerade
hundred hundra
hard hårt
demanded begärde
following efterföljare
strain stam
day dygn
miss fröken
negotiating förhandla
hold håll
sake skull
bag väska
spread spred
place platsen
press pressen
day dagars
along längs
scattered spridda
bid bud
places placerar
transports transporterar
adaption anpassning
nordic nordiska
handled sköttes
dry torka
dose doser
upcoming kommande
revenues intäkter
vard värd
characteristic utmärkande
undertake åter
mean betyda
front främre
release släpper
out ut
nests bon
lebanon libanon
successes framgångar
assembly löpande
boyfriend pojkvän
anatomy anatomi
prevailing förhärskande
tomb grav
tomorrow morgon
extermination utrotning
exerted utövas
castle borg
prosperity välstånd
premier premiären
led ledda
popular folklig
noise ljud
presence förekomsten
reason skäl
hold hålla
medicinal medicinska
carbohydrates kolhydrater
before inför
slaves slavar
lived levde
stop stanna
conquered erövrades
ceramics keramik
said menade
member medlem
forward framåt
consciously medvetet
functioning fungerande
soldier soldat
died omkom
symbolized symboliserar
weeks veckor
tip spets
country županija
known välkänd
good god
prophet profeten
professor professorn
johnsson jönsson
doubtful osäkra
subordinate underordnade
nevertheless likväl
immediate omedelbart
water vattendrag
mixed blandas
celebrate firas
done klar
exactly precis
found fann
trinity treenigheten
top spetsen
romantic romantiska
crisis kris
visible syns
ideological ideologiska
distinct distinkta
is här
between län
activity verksamheter
usual vanligt
outsiders utomstående
rail järnväg
reversed vände
fitness lämpligt
everted evert
historical historiska
advantage fördel
lund lunds
house gården
trade byta
distribution utbredning
mark prägel
example exempel
everyday vardagligt
badge vapnet
twig taggar
out ur
platform plattform
above uppe
appears synes
spatial geografiska
spread utbredda
such sådana
varied varierat
pass förbi
dominating dominerande
aircraft flygplan
beans bönorna
jose josé
evangelical evangeliska
frictions motsättningar
drive drivande
supposed tänkt
content innehållet
portion partiet
mixed blandat
longing längtan
stand står
educated utbildad
celebrate firar
top överst
bulgarian bulgariska
launched inledde
determining bestämma
language språkbruk
unlike skillnad
nor heller
false felaktig
beer öl
at på
further närmare
creature varelse
brilliant lysande
approach närma
end sluta
balance balansen
music musikens
readers läsare
arranging ordna
slowly långsamt
prose prosa
your er
not inga
leaf blad
easier lättare
noted registrerade
league liga
included inkluderat
opening öppnat
dramatically dramatiskt
of om
idea tanken
nationalism nationalismen
except utom
feared fruktade
substantially avsevärt
kristiansen kristiansson
classification indelning
dominance dominans
decreases nedgång
defeated besegrade
ring ringen
acquire erhöll
preventive förebyggande
can får
conditions förutsättningarna
addition utöver
shell skalet
filmography filmografi
miscellaneous diverse
light tanke
crafts hantverk
slovenian slovenien
significant betydligt
known känd
broad breda
manufactured tillverkade
outlying utomliggande
england engelska
stress betonar
disseminated spridit
type typ
hurdles häcklöpning
biology biologi
aid hjälpmedel
icelandic island
interpreting tolka
requirement kravet
shown visas
navy flottan
put placerade
noise ljudet
streams strömmar
see ser
fire elden
another annan
tours turnéer
recreational fritid
popularly folkmun
drug narkotika
former forna
deceased avled
left vänster
surroundings omgivning
hair hår
prison fängelsestraff
their sina
cooperation samverkan
organized organiseras
whose vilkas
printed trycktes
survived levt
jailed fängslades
clitoris klitoris
transmuted omvandlar
act ingripa
information uppgifter
current aktuellt
persecution förföljelse
cuisine köket
support underhåll
each vårt
direction riktningar
necessary nödvändig
barely knappt
participate medverka
showed visades
activity verksamheten
spend tillbringar
joe freja
aspect aspekt
apparition uppenbarelse
known sk
direction inriktningar
employers arbetsgivare
cohen vreeswijk
people människor
open öppet
institutions institutioner
bond binda
runs löper
coupling kopplingen
hedgehog igelkottens
phenomena företeelser
brought medförde
exports exporten
episode skov
addition utbyggnad
resulted ledde
setting inställning
hair håret
back ryggen
colors färger
produced regisserad
local kommun
issue utgåva
analytical analytiska
interpreted tolkats
domestic inrikes
congress kongressen
languages språken
relatives släktingar
debts skulder
said påstådda
-year åriga
protection skydda
generally vanligtvis
seemed ansågs
said svarade
teamwork samspel
general generell
fuel bränsle
arisen uppstått
total uppgick
know-it-all besserwisser
log dagbok
included omfattade
designated utses
mouth gom
style stilen
note observera
replaced ersätts
climate klimat
replace förändra
reached träffades
permanent ordinarie
stroke laget
kingdoms riken
introduction inledning
deaths dödsfall
occur förekomma
fairly någorlunda
printed skrivs
another annat
thorn taggar
spread spreds
coach tränaren
shown visat
websites webbplatser
correct korrekt
triangle triangelns
since sen
together samlas
overtime förlängning
authorities myndigheter
object föremål
executive verkställande
insemination befruktning
armies arméerna
czech tjeckiska
dramatic dramatiskt
partially delvis
mixed blandad
law lagen
maximum högst
mean avsåg
while medan
debut debuterade
pregnant gravid
foot foten
action handlande
continental kontinentala
request främsta
substantially påtagligt
round omgången
successors efterföljare
east öster
europe europas
origin tillkomst
groups sällskap
published publicerat
conquests erövringar
good gott
called kallades
settlement bebyggelsen
castle borgen
pope påven
effects effekter
ocean oceanen
belong hör
finnish finsk
travels resor
today idag
plan planerar
limited begränsad
appoints tillsätts
account konto
pair par
fine fina
set utspelar
subspecies underarter
divine gudomliga
spread spridas
map karta
attitude hållning
blog blogg
soul själ
grammy grammis
production framställning
again igen
edge kant
term sikt
requires krävs
away bort
loan lån
counties kommuner
markedly markant
hospital sjukhuset
yours era
player spelare
than än
soccer fotbollen
noticed uppmärksammad
twelfth tolfte
adopt anta
ages medeltidens
dome kupol
contribution insats
reads lyder
tower borg
games matcherna
extracted utvinns
load läst
assault misshandel
economical ekonomiskt
commission kommissionen
draw drog
have ha
used vana
helping hjälpa
sibling syskon
annexation annekterade
created gjort
side sida
house gård
study studerar
accessory tillbehör
adjoining angränsande
enhance förstärka
indeed faktiskt
fluid väska
promoting främja
aimed avsedda
is blir
comprising bestående
colonialism kolonialism
the de
promise löfte
shows dyker
refer syfta
captivity fångenskap
reduce minska
activity aktiviteten
head chefen
health hälsa
compact förbund
image bilden
shack schack
capital kapital
marriage äktenskap
currency valuta
suffering lider
selection valet
marked präglats
stage scenen
contacts kontakter
rainfall nederbörd
rail järnvägen
tensions spänningar
divided uppdelad
committee kommittén
science naturvetenskapliga
fresh friska
showed uppvisade
model modell
up ihop
be ligga
results resultat
meaning innebörd
attack attackerna
novel romanen
cube kub
resulted lett
faint svaga
include hör
irish irländska
completely helt
resolved beslutat
united förenade
lang lång
thrust stöter
works verk
solvent lösningsmedel
allows tillåter
warriors krigare
origin ursprung
dictator diktatorn
systematic systematiska
phoenix karlstad
open öppen
marcus markus
coup statskupp
said sades
organize organisera
humanistic humanism
surpasses övergår
periods omgångar
survived levde
tower tornet
specific konkret
provided anordnas
controlled kontrolleras
seized lade
construction uppbyggnad
soil marken
cover omfatta
broadcast sända
thoughts tankar
by vid
music känslor
for svarade
episodes perioder
causes orsaker
earlier tidigare
comparatively jämförelsevis
also tillika
specific speciell
represents betecknar
olympic olympiska
rule styre
negotiate förhandla
christian kristen
prince prinsen
his sina
take vidta
republics republiker
divided delad
type slag
led ledde
healthy välmående
board ombord
like likhet
fictitious fiktiv
finger fingrar
occasionally emellanåt
populated tätbefolkade
side sidan
indians indianer
manager förbundskapten
return återkom
hot hett
die dör
known kännedom
small små
plate plattan
reporters reportrar
chemicals kemikalier
somewhat någorlunda
if ifall
base beläget
commenced påbörjades
power ström
noted uppmärksammade
incorrect felaktig
proportions proportioner
supreme yttersta
start inleder
voltage spänning
earnest allvar
ban förbjuda
produced producerades
of gäller
regime regim
wolves vargar
wood trä
prison fängelset
acute akut
died dött
failed misslyckats
by producerats
meant inneburit
separate skiljs
conducted bedrivs
sale försäljning
bosnian bosnien
holy heliga
trait egenskap
then därvid
sustained lidit
named döpt
changed byttes
awarded utdelades
for för
monetary monetära
carts vagnar
experience uppleva
aim syfta
average snittet
free gratis
opposite motsatsen
celtic keltiska
sight syn
published publicerades
korean koreanska
allowed tillåtet
existing befintliga
events händelser
conquest erövring
position ståndpunkt
provinces provinserna
collecting samla
established etablerades
book skrift
chalk krita
deal överenskommelse
towers tornen
isolated isolerade
autonomy autonomi
last sista
time tidens
character gestalt
boat båten
faith tron
her henne
influenced influerat
bus bussar
were vore
socialist socialistiskt
focuses fokuserar
operate sköta
vasa vasas
rocky klippiga
advertising reklam
volume volym
millimeter mm
authorship författarskap
its dess
sufficient räcker
relation sambandet
serve sitter
stock aktier
notes noter
reduced nedsatt
area området
tactic taktik
selected utvalda
supporters anhängare
prevalent rådande
third tredje
metro tunnelbanan
elemental grundämne
elect väljs
ambient omgivningen
last siste
administrative administrativ
easter påsken
military militärer
costs kostnader
hostages gisslan
agreement avtalet
frequent tät
conducted genomförs
spread spridd
addition därutöver
gods gudar
self-government självstyre
giant gigantiska
logbook loggbok
woods skogen
member ledamot
moose älg
laureate pristagare
the desto
concentration koncentration
bottom ner
dictatorship diktatur
reagan reagans
gap mellanrum
letter brev
non avstå
predators rovdjur
marriage giftermål
entirety helhet
yesterdays dåtidens
state tillståndet
away iväg
target riktar
males hannar
expand utbyggda
food föda
presidents presidenter
land delstaten
doctor dr
colloquially folkmun
steam vattenånga
violence väldet
her hennes
rapid snabba
again åter
writing skrift
baiting ägna
transport transportera
ongoing pågående
filipinos filippinerna
position ställningen
nordic nordiskt
victim offer
parts delarna
government statlig
representatives representanter
ad reklamen
compared jämfört
literary litterär
thought trodde
is studeras
conveyor löpande
fall falla
united enade
downward nedåt
blank blind
magnitude magnitud
surface yta
hard svårt
bolivian bolivianska
capitals huvudstäder
sour sur
limiting begränsade
regard avses
sow sugga
cardinal kardinal
awarded belönades
experience upplevelse
away undan
advantages fördelar
regular ordinarie
jewish judiska
affiliated anslutna
plates skivor
liters liter
composed sammansatta
god gud
lowers sänker
historic historiskt
greeks greker
labeled märks
holdings besittningar
athens aten
fasting fasta
cognitive kognitiva
verdict domen
profit tjäna
increase höja
pole polen
protests protester
mongolia mongoliet
moten möten
big stora
made gjort
u.s. amerikansk
time senast
north norrut
arrives anländer
longstocking långstrump
hardly knappast
classifications indelningar
sundsvall sundsvalls
fascist fascistiska
varies varierar
achieving uppnå
summers somrarna
constant ständiga
comic serie
starvation svält
table tabell
governed styrdes
angle vinklar
automatic automatiskt
beat slås
forced tvingades
area områden
architecture arkitektur
defining definierar
foremost främst
affect berör
alternate ersättare
young unge
nobel nobels
implement genomför
long långvarig
spread sprida
carrying utövar
required krävt
refer hänvisa
caffeine koffein
co ko
returned återvände
outside utomstående
to ville
importance vikten
fast fort
withdrawal frånträde
avoid undviker
problems problemen
role roll
concern oro
host värd
closed stängdes
covenant förbund
frequencies frekvens
reading läsning
empty tomma
shaped format
some somliga
child barns
constitution författning
ordered beordrade
speakers talare
abortion abort
dorsal rygg
milder mildare
dinosaurs dinosaurierna
mob maffia
produces producerar
species djurarter
military militären
intense intensiv
cousin kusin
moved flyttas
double dubbel
flying flygande
breaks bryter
once snart
be anses
caroline karolinska
adolf adolfs
thesis monografi
fraction frac
authorities befogenheter
fashion modet
relations förbindelser
regulation lagstiftning
generally huvudsakligen
masses massor
regard avser
markedly påtagligt
major viktig
little små
plant verket
appear verka
regardless oavsett
receiver mottagare
resemblance likhet
parallel parallella
buried begravd
liberals liberaler
is läggs
refer refererar
abbey domkyrka
rich rik
years års
assume förutsätter
genera släkten
visited besökt
addition tillägg
playing spelning
risks riskerar
meet möta
andes anderna
temporary tillfälligt
jurnal journal
day dagarna
surrounded omgiven
assignment uppdraget
returned återgick
portrait porträtt
geologically geologiskt
french fransk
noticed uppmärksammat
bankruptcy konkurs
sinking sjunkande
alga älgen
johan johans
capitalistic kapitalistiska
variety sorts
go åka
yanukovych janukovytj
copenhagen köpenhamn
management förvaltning
thirteen tretton
operations verksamheter
year åriga
highways motorvägar
executions avrättningar
appointed tillsätts
recognized erkänd
breeding avel
imply medföra
separate skiljas
prevails råder
be utföras
bind binder
philosophic filosofisk
escape flykt
relatives närstående
annually årligen
depth djupare
discoveries upptäckter
saved räddar
initial inledande
before förrän
effect effekt
sent skickade
different olika
applications användningsområden
desire önskemål
religious religiöst
cause orsaka
life livets
current rådande
allow får
between runt
cooperates samarbetar
gasoline bensin
written skriven
parliament riksdag
dog hunden
protected skyddade
coast kust
beside intill
at riktas
start inleds
experts experter
date födelse
industry industri
state delstat
dialect dialekt
non brist
using utnyttjar
everyday vardagliga
binding bindande
transfer överföra
teaching undervisning
canceled avbröts
speed fart
participated deltagit
colored färgade
crust skorpan
more mer
follow följa
urine urin
relaxed släppa
voted röstade
feet fötter
condition tillstånd
percentage andel
positions positioner
floodings översvämningar
imperially kejserliga
label förteckning
vander vänder
factors faktorer
solution lösningen
rotates roterar
lineage härstamning
longest längsta
coal kol
genetic genetiskt
crown kronan
subjects individerna
herd valla
critique kritik
tone elton
red röd
autonomous autonoma
dwarf dvärg
fast hastigt
returning återgick
heart hjärta
administratively administrativt
completely fullständigt
artistic konstnärliga
believes anser
tube tunnelbanan
parlance språkbruk
self själva
top uppe
prosperous välmående
typical typisk
sentencing dömande
progeny avkomma
academic akademiska
master mästare
appreciated uppskattade
prayer bön
specific konkreta
typical typiska
disorder störningar
estonian estniska
landscapes landskapen
belonging tillhörighet
thanked tackade
be bli
study studera
protagonist huvudperson
depict framställa
community gemenskap
such dylikt
psychological psykologiska
general generalen
claimed hävdat
divided delat
trigger utlösa
turn turnén
placement placering
recessions depressioner
amount mängd
john johan
readily gärna
dockyard varv
terriers terrier
strains stammar
-s rör
defeat besegra
survived överlevde
energy energi
using hjälp
exercised utövas
proposed förslag
novels romaner
decades decennierna
evil ondskan
challenged ifråga
movements rörelser
poet poeten
start börja
appreciation uppskattning
harder hårdare
progressively gradvis
separate separat
spheres sfären
terminology terminologi
border gränsar
relative närstående
rust rösten
orbits omloppsbanor
statement förklaring
before dessförinnan
likely troligt
spirit ändå
same densamma
sum summa
ottomans osmanerna
uncertain osäkert
womens kvinnornas
collapse kollaps
generation generationer
literal ordagrant
divided delas
called kallats
conceptions befruktning
makes tillverkar
invited bjöd
promises löften
archives arkiv
delusions vanföreställningar
increasingly alltmer
adopted antog
effective effektivt
impact genomslag
mussolini mussolinis
van vän
embassy ambassad
word uppslagsordet
nearest närmast
discovered upptäcktes
baptized döpte
carriage transport
claimed hävdade
lodge bostad
barrel fat
upbringing uppfostran
figures figurerna
lapp same
written skriftliga
charge laddning
called kallas
handle klarar
underground tunnelbanan
create skapa
large stor
appear framträder
broken brutit
solid fasta
symbolizes symboliserar
description skildringar
violent våldsamma
native inhemska
share fördelar
set ställde
means medför
full fullständig
any något
fundamental grundläggande
sailed seglade
assumed tillträdde
feature drag
professional professionell
vaginal vaginalt
fairly tämligen
bulk huvuddelen
retake återta
narcotics narkotika
rising ökande
begun påbörjades
took tog
set ange
target målet
make dras
faced mött
highest högst
edition versionen
self-governance självstyrande
origin uppkomst
hindus hinduer
wished önskade
runes runor
done färdig
read läsa
say säga
practice träning
called kallat
ass anus
exist finns
plus jämte
wait vänta
administration administrativ
widespread utbrett
story saga
reacts reagerar
run drivs
parties fester
voltage spänningen
bath bad
criticised kritiserat
paper papper
persian persiska
cambodians kambodja
common gemensamma
moderates moderaterna
movement rörelsens
canadian kanadensiska
privilege privilegium
earth jordens
crime brottslighet
reception mottagande
hypotheses hypoteser
written skrivet
torture tortyr
silent tiger
possible möjliga
contrary motsats
out slut
recognized erkända
items säker
expected tänkt
officials tjänstemän
combined kombinerad
to att
zoo djurgården
intellectual intellektuella
destruction undergång
current existerande
born födda
pretend föreställa
killed dödade
hotel hotell
stimulating stimulans
length längd
medical medicinsk
operated sköttes
beats slår
defrost tina
season säsong
romani romska
replacing ersätta
progressively successivt
my mina
date datum
made skapade
slaughter släkten
consciousness medvetande
owning ägande
placed befinner
subway tunnelbanan
board styrelse
hurdle häcklöpning
marks markerar
cancel avbryta
lead föra
timezone tidszon
did lämnade
source upphov
music musikstilar
brussels bryssel
degrees grader
warsaw warszawa
fraction bråk
injunction uppmaning
decade decennium
span spänner
worth värd
reported rapporterade
lacked saknades
severe svår
concluded konstaterade
incident olycka
low nere
put lägger
magazines tidskrifter
remains rester
resign avgå
received erhållit
prevent hindra
line banor
assembly församling
grace nåd
defining definiera
roughly grovt
southwest sydvästra
red rött
origin upphov
breach brott
exposed utsattes
average genomsnitt
sami samisk
stimulate stimulera
remainder resterande
traditional traditionellt
hanger hänger
east österut
trotsky trotskij
event händelse
actively flitigt
king konung
rises reser
predominant övervägande
societies samhällen
view uppfattning
minced målet
workplace arbetsplats
control kontrollera
increasing öka
delay skjuta
monograph befruktning
physical fysisk
reaches uppnår
selected väljs
-s ögon
benefit förmån
turf revir
reactors reaktorer
talk prata
lethal dödlig
decreased försämrades
compound sammansatt
melancholy melankoli
boycott bojkott
associations föreningar
prerequisites förutsättningarna
add lägga
time tid
worsening försämrades
to gränsar
ordinary vanlig
broken sönder
cases målen
replacement ersättare
error misstag
planned planerat
-s tecknade
justice rättvisa
prohibited förbjudet
bids bud
available tillgänglig
double dubbelt
mistake misstag
unusual ovanliga
chairman ordförande
participants deltagare
piece stycke
written skrivit
persons personerna
else annars
was greps
mere blott
gain skaffa
living bo
breakthrough genombrott
site platsen
amount belopp
lived bodde
daughter dottern
connections förbindelser
proportions delar
spirit änden
focus fokus
think tänka
alike lik
natives infödda
controversies kontroverser
behaviour beteende
particularly bestämt
disease sjukdomen
performers artister
years årens
friend vännen
exhortation uppmaning
ranking rankningar
said skrev
conservatism konservatismen
content nöjd
sants sänts
generations generationer
because därför
spoken talade
celebrates firar
external utomliggande
homosexual homosexuella
company umgänge
psychological psykologisk
suffers lider
changed förändrade
fictitious fiktiva
big stort
baptism dop
to peka
vanish försvinna
although trots
gas gasen
athletics friidrott
danish dansk
born födde
feasts högtider
revolution revolutionen
figure siffra
based baserar
established tillkomst
human mänskligt
chin håkan
taken tagen
bind binds
to tvungen
character prägel
saints heliga
missing saknades
permanent permanenta
mercury kvicksilver
norse nordisk
half halv
day dagligen
diversity variation
perceived uppfatta
main huvud
behavior beteende
both båda
districts stadsdelarna
academy akademiens
hunt jaga
prevent bekämpa
differences skillnaderna
explain förklara
base baserar
down downs
baptist baptism
arrange arrangeras
missed saknade
courage modet
forecastle skansen
phenomenon fenomenet
divided skilde
decided avgörs
neither varken
resistance motstånd
anti-semitic antisemitiska
anthropogenic antropogen
unique unika
fictive fiktiv
universities universiteten
useful användbar
found återfinns
visible synligt
different avvikande
murdered mördade
closed slöt
fruit frukt
song sång
offense brottet
target rikt
communities folkgrupper
agree överensstämmer
pictures bilder
manner sätt
women kvinnors
alone ensam
reaction reaktionen
evil ondska
accept acceptera
meeting stämma
cloudy moln
brain hjärnans
derived härstammar
regular reguljära
stalls ställs
distributed fördelade
event händelsen
attacks attackerna
extreme extrem
enlargement utvidgning
experiences upplevelser
gaoled fängslades
breathes andas
childrens barnens
see träffa
negative ingripande
last sistnämnda
weeks veckan
charge ansvarig
connections förbindelse
facilitates underlättar
campion champions
etc. mm
agreement fördrag
phraseology språkbruk
icon ström
psychic psykiska
united eker
communities samhällen
thereto därtill
spaniards spanjorerna
played spelat
lies ligger
fetuses foster
life tillvaron
quake skalvet
possibilities möjligheterna
operate verka
practice tillämpar
north norra
declines avtar
decide bestämmer
played spelas
industrialization industrialisering
unstable instabil
sell sälja
use användande
awarded tilldelats
brothers bröder
handed räckte
criteria kriterier
got fick
dependent beroende
structures strukturer
cup europacupen
drinks dryck
crash störta
teeth tänderna
recognized erkänt
i.e. dvs
english-speaking engelskspråkiga
measured mätt
states hävdar
way hållet
mostly mest
transcription transkription
specialized specialiserade
grammar grammatik
commercial kommersiella
blue blå
books böcker
location ort
parish församlingen
language språk
orbit omloppsbanor
ultimate slutliga
creativity kreativitet
opposite varsin
group kon
disappear försvinner
old gammal
definitions definitioner
point punkt
mild mildare
equality könen
was utsågs
statue staty
classic klassisk
bander banden
influenced påverkad
out förs
fall höst
mixed inblandad
judging dömande
cats katter
scanian skånska
center central
mode läge
legal juridisk
insure försäkra
rise reser
work arbetsplats
presence förekomst
to antas
monotheistic monoteistiska
raising höjer
primarily huvudsakligen
snow snö
strong stärka
recognition insikt
good goda
tsunamis tsunamier
protection beskydd
pass förmedla
perished omkom
derivative derivata
following följa
statement uttalande
about omkring
is handlar
comparable jämföras
selecting väl
fair verkliga
lead medföra
collection samlingar
-s berg
intended tänkt
chives hällristning
prince fursten
electric elektrisk
controlled styras
engine motor
third tredjedel
places platser
ater ätten
work nät
mean innebära
weight vikten
chromosomes kromosomer
assemblies församlingar
is sätts
army arméer
will skär
proposed föreslagit
results resultaten
filmed spelades
appreciate uppskatta
h.c. hc
commander-in-chief överbefälhavare
conditions förutsättningar
comparison jämförelse
protests protesterna
reached träffas
rheology reologi
considerably betydligt
women's kvinnors
kept hållit
trade handel
officers ämbetsmän
education bildning
met stött
conurbation tätort
international internationellt
myths myter
strongly starkt
core kärnan
optional extra
convenient praktiskt
launched lanserades
humanist humanistiska
most merparten
female kvinnans
village byn
meant menade
houses villor
salary lön
because eftersom
consumption konsumtionen
agreement kontrakt
pages sidorna
external externa
center mitt
subsequent påföljande
louis louise
creating skapa
arrival ankomst
rulers styrande
want vill
state län
lasting bestående
violence våld
leaves blad
warming uppvärmning
preserve bevara
growth tillväxt
initially ursprungligen
was innebar
passes passerar
the hur
cultures kulturer
parts delar
maximum största
except undantag
utilized utnyttjas
uk storbritanniens
piece pjäsen
rock rocken
intensive intensivt
fitting sittande
annexed annekterade
diet riksdag
house villa
distress nöd
started utgick
settled bosatte
planned planeras
connector kontakten
co-operates samverkar
was bestod
transfer överföring
scene scen
geographically geografiskt
renovation upprustning
meaning bemärkelse
level halt
types typerna
missioners missionärer
party parti
damp fuktigt
brawl bråk
criticized kritiserats
mammalian däggdjur
of för
marry gifta
give ge
took tillträdde
dopamine dopamin
commander chefen
quite ganska
adolescents ungdomar
art mannen
adult vuxna
hormones hormoner
significant betydelsefull
fur päls
peacekeeping fredsbevarande
target riktas
first först
after efter
replaced ersatte
due pga
angle vinkel
tradition traditionen
media massmedia
character rollfigur
planned planerar
read läst
developed uppstod
admits erkänner
necessarily nödvändigtvis
sent sänts
cartoon serie
effective fungerande
adversary motståndaren
democracy demokrati
animals djuren
urban tätorter
could skulle
illness sjukdom
investigation utredning
pay betalar
southern södra
live lever
soldiers militärer
commissioners ledamöter
diplomatic diplomatiska
most flest
broadcast sänder
preferred dras
choose väljas
exposed utsatta
no ej
diseases sjukdomar
mentioned nämnas
agglomeration tätorten
evening kväll
breeds hundraser
fallen stupade
current pågående
eds red
affected drabbas
ages tiderna
hungaria ungern
personnel personalen
usually vanligen
level nivå
effects effekterna
poor dålig
improvement förbättringar
concrete konkret
following följd
handball handboll
comprehensive genomgripande
airplane flygplan
division delning
railroad järnväg
northwest nordvästra
landscape landskapen
spectrum spektrumet
rule regeln
assisted assisterande
decrease sjunka
like gillar
legs benen
winding linda
envoy sändebud
connection sammanhanget
kidney njurarna
cinemas biografer
future framtida
out fram
ill sjuk
low låg
suitcase väska
believers troende
bit bet
sad sorg
women kvinnorna
swedes svenskar
globally globalt
venom giftsnokar
langa långa
speed hastighet
experienced genomgått
pocket flicka
arabian arabiska
real riktigt
to näst
materials material
well-known välkänd
characterized präglade
flu influensa
time hinner
hired anställd
on rörande
weighs väger
comment kommentar
english engelskan
measured mäts
may kanske
response svar
happening händer
quickly fort
protects skyddar
expect vänta
nations nationernas
partly dels
groupings grupperingar
distinction kännetecken
environments miljöer
secret hemlig
revelation uppenbarelse
-es uttrycker
deep djupa
unesco unescos
revolutionary revolutionär
clear tydligt
some diverse
bar bars
added lagt
married gifte
leader ledaren
working arbeta
species raser
birds fåglarnas
threatened hotade
4 ix
economic ekonomiska
generally allmänt
makes gör
worth värt
stop halt
visible synliga
-s exempel
suburbs förorter
radius radie
survive överleva
effect effekten
massive massiva
dominated dominerade
yellow gul
planet planetens
tie oavgjort
wife fru
approximately ungefär
start igång
activity aktiviteter
equipment uppsättning
divisions indelningar
mathematician matematiker
performed framförde
cat katter
shot sköt
settled bosatta
any taget
rhine rhen
been påstås
sense känsla
catalonia katalonien
still ändå
shown redovisas
strife konflikt
hungary ungern
established upprättas
cut brutit
combined kombinerat
set fasta
concentrated koncentrerad
charity välgörenhet
world värld
custom seder
whether oavsett
taken krävt
ternan teman
initiated inleddes
loss förlust
conquer erövra
divergent avvikande
young ung
magazines tidningar
movement rörlighet
destroyed förstördes
alcohol alkohol
warning varning
gathered samlats
widespread utbredda
mozart mozarts
on beträffande
intense intensiva
etc. mfl
spends tillbringar
arrested greps
derived härrör
most mest
was tog
representative representativ
oppositions stridigheter
culture kulturellt
fights bråk
truth sanningen
drugs droger
meanings mening
several åtskilliga
occupied intog
held slagit
phone telefonen
clause sats
eu eus
then dåvarande
successful framgångsrikt
phenomenon fenomen
lack bristande
very ytterst
presumably förmodligen
simpler enklare
fresh frisk
danish danska
assert hävdar
done klart
planned planerad
trace spåras
animals djur
extremely oerhört
therewith därvid
rose steg
disciples lärjungar
astronomy astronomi
km2 km²
including däribland
usage användande
georgia georgien
tra trä
electricity elektricitet
blended blandad
extended utökat
lead fört
evaluations värderingar
kind slags
employs sysselsätter
contributions bidrag
refrain avstå
industrially industriellt
ethiopia etiopien
short korta
parks parker
control kontrollen
founders grundarna
growing växer
continue fortsätter
remains kvarstår
seasons årstiderna
technician tekniker
oxygen syre
electrons elektroner
v vol
appointed utsåg
sends sänds
penalty straffet
thus således
awareness medvetande
south söderut
met uppnådde
generally generellt
dramatists dramatiker
passage lopp
former förra
software programvara
denotes betecknar
chances chansen
perfect perfekt
down nedåt
married gifta
bric-a-brac kuriosa
daily dagligen
darwin darwins
occur inträffar
finally sist
drummer trummisen
municipalities kommuner
forbade förbjöd
controlling reglera
unique unikt
retained behöll
single enda
seen sett
amazon amazonas
observed uppmärksammade
prices priserna
condition villkor
protection skyddar
companions följeslagare
path stig
concerns berör
introduced introducerade
stadium stadion
modified ändrat
scientists forskarna
ocean hav
states uppger
played spelad
finish avsluta
abolishment avskaffandet
place rum
turn vända
current strömmen
camp läger
bind binda
line rad
occupied innehas
person personens
producer producenten
preserved bevarad
showed visade
content innehåll
thing ting
throat hals
republican republikanska
presumed antagit
deviant avvikande
education undervisning
ethanol etanol
discussions diskussioner
that denna
those dem
found hittar
undesirable främmande
long-standing långvariga
density densitet
was utgjorde
ethiopian etiopien
outbreaks utbrott
fill tänka
psychic psykiskt
confirm fastställa
commander befälhavare
dissolved upplöstes
switch slår
testament testamentet
abandoned övergav
start börjar
ideologies ideologier
reference hänvisa
locations orter
sixteen sexton
custom seden
much mycket
morality moral
roman romerska
adjacent gränsar
named benämnas
delta detta
awakened väckte
celebrated firas
ecological ekologiska
numbers siffror
deeper djupare
its sitt
depend bero
highly ytterst
quill bläckpenna
performs uppträder
first förstå
probably sannolikt
window fönster
meet möter
if om
states delstaterna
originate härstamma
move flytt
acclaimed hyllade
familiar vana
determines avgör
off fart
cold kall
host programledare
building byggnaden
diminished nedsatt
children barnen
chose bestämde
associated förknippade
root ursprung
written skrivs
ideological ideologiskt
really alltså
behavior uppförande
downwards nedåt
collaborated samarbetat
weak svag
surface ytan
rewarded belönades
qualities egenskaper
songstress sångerska
good väl
government statsmakten
provided förutsättning
next jämte
predominantly övervägande
taught undervisade
danish danske
cones kött
thereon därpå
remnants lämningar
azerbaijani azerbajdzjan
liver levern
laboratory laboratorium
sinks sänker
drug drogen
found hittat
descent härstamning
adopting anta
copies exemplar
whereby varmed
waiting väntan
risks risker
in peka
bolsheviks bolsjevikerna
story sagan
outside utanför
thinker tänkare
middle medel
temperature temperaturen
firmly ordentligt
nominations nomineringar
earthquakes jordbävningar
threatens hotar
separate separata
artworks konstverk
roads vägar
adapt anpassa
connection samband
told berättade
operates verkar
new nye
reactions reaktioner
prohibited förbjudna
against gentemot
absence avsaknaden
secret hemligt
found hittas
described revs
passed leddes
made gjorts
vampire vampyr
new nytt
met träffade
performed utförd
indonesian indonesiska
devil djävulen
decreased nedsatt
fulfill uppfylla
travelers resande
name heter
borders gränsar
hit slå
pre färdig
stage scen
career karriär
steadily stadigt
success framgångar
female kvinnan
single enstaka
research undersöka
net nät
geological geologiska
baptized döpt
blah bla
darkness mörker
higher högre
luther luthers
radioactive radioaktiva
existed existerade
neutral neutralitet
fall nedgång
producer producent
market marknadsekonomi
draw dra
linear rak
trucks lastbilar
disappear försvinna
two två
meant innebar
residue rester
himmler himmlers
traffic trafikerar
public folk
compete tävla
each vardera
view inställning
fuhrer führer
source källor
limited begränsas
operate bedriver
town stadskärnan
calculated räknas
personally personligen
only endast
rather snarare
countries länders
abuse missbruk
both både
turned vänt
regional regionalt
desert öken
real riktiga
substance preparat
survival överlevnad
reached nåddes
acquired erhållit
jr. jr
purpose syfte
nicholas nikolaj
millions miljontals
equal lika
allegations anklagelser
south syd
subject föremål
got hamnat
overtook övertog
theories teorier
commercial kommersiellt
has hyser
divided delats
angle lutning
forever evigt
alteration förändring
prolonged långvarig
phagocyte kampanil
dwarfs dvärgar
intensive intensiva
calculated räknat
origin ursprunget
injuries skadorna
director regissören
individual personligen
organic organiska
literal litterära
signed slöts
convention konventionen
fastening fästning
burning brinnande
reason anledning
sitting sittande
provide åstadkomma
introducing införa
state statligt
either vare
romance romantiken
desired önskade
fit passade
move flyttar
up etablera
promised lovat
was blivit
agriculture jordbruket
cereals spannmål
forcing tvingade
absorbed absorberas
built byggde
county läns
dramas dramer
found finnas
nationally nationellt
false felaktiga
flow strömmar
song låt
doing göra
approved godkände
understanding uppfattning
national nationell
believing tro
date hittills
changes förändringar
youngest yngste
when när
content halt
schizophrenia schizofreni
new nya
bipolar bipolära
regent riksföreståndare
reforms reformer
eastern östra
pundit besserwisser
indicates antyder
discussed diskutera
fall faller
science vetenskap
commanded beordrade
out utför
name benämning
mal mål
controls kontrollerar
growing växande
tigers tigrar
wedding bröllopet
thread gäng
wanders vandrar
pool simba
city stadskärnan
suggests föreslår
attracts lockar
constitution författningen
write skriva
made lät
composers kompositörer
sudden plötsligt
widely vitt
edition utgåva
replaced ersatts
apprehend uppfatta
fastest snabbaste
reference referens
direction riktningen
limited begränsat
merchants handelsmän
inches tum
continents kontinenter
woman kvinna
risk risken
eye öga
forces maktens
earned tjänade
maintained hålls
luminosity luminositet
button knapp
capitulation kapitulation
profile profil
greeks grekerna
chamber kammare
variations variationer
inspired inspirerat
quite synnerligen
faithful troende
supported stöds
error felaktigt
watch titta
atmosphere atmosfär
australia australien
incarcerated fängslades
shoots skjuter
cow ko
direction styrelse
school skola
anyone helst
alphabetical alfabetisk
assigned tilldelats
genetically genetiskt
popularity popularitet
legal lagliga
gate port
winter vintertid
agnostics agnostiker
sees ser
expressed framfört
statistics statistik
democracy demokratin
lasts varar
produce framställa
quarterfinals kvartsfinalen
presents presenterar
nation nations
running springer
politician politiker
compact tät
will vill
conscious medvetna
sol solen
interstate motorväg
epoch epoken
founding grundande
cuban kubanska
proof sats
church kyrka
relates förhåller
muslim muslimska
continued fortsatte
clear tydliga
only blott
releases släpper
sorrel ängssyra
note notera
economic ekonomiskt
incorrect felaktigt
measure mäter
collaborated samarbetade
masturbation onani
suffering drabbade
seven sju
size storlek
floor golvet
founded grundad
disbandment upplösningen
circumcision omskärelse
above stående
values beräknar
owned ägs
dynamic dynamiska
brands märken
show föreställningen
fertile bördiga
observations observationer
theoretical teoretiska
destruction förstörelse
fetus foster
circumstances omständigheter
magazine tidskrift
winds vindar
ethnical etniskt
holds innehar
be äga
republic republika
followed följt
gospels evangelierna
sight synen
cultured odlade
carry utöva
theorems sats
strong kraftig
coworker medarbetare
gather samla
comparison jämförelser
cook låga
enormous enorma
done gjorda
facilities lokaler
kanner känner
attendance närvaro
white vitt
minority minoriteten
letters bokstäver
air luften
films filmer
man människa
recent sentida
organization organisation
felidae kattdjur
meaning innebörden
temporarily tillfällig
fired sparken
inches inch
caribbean västindien
out reda
central centralt
arena arenan
sexual sexuell
sport idrott
regents regenter
split uppdelningen
wonder underverk
antisemitism antisemitismen
forces styrkorna
salaries löner
grass gräs
optional frivillig
become bli
learnt lärt
journal tidning
represented representeras
district distrikt
abilities förmåga
indias indiens
instant omedelbar
apology ursäkt
family släkt
welfare välfärd
russian rysk
gigs spelningar
followed följs
widespread utbredd
reached nås
ice isär
insecure osäker
servers servrar
roma romani
practically praktiken
interviews intervjuer
broke bröt
scientific vetenskapliga
often ofta
however dock
text texterna
trend trenden
chief högste
strong kraftiga
performances föreställningar
shows visar
pitch delningen
breed avel
reverse back
species arterna
potential möjligheter
between mellan
well-being välmående
pre föra
niva nivå
live levande
communistic kommunistisk
cheese ost
confident övertygad
synonymously synonymt
subject ämnet
presence närvaro
when då
sat satte
album albumets
only bara
up uppemot
prove bevisa
all samtliga
expanded utvidgade
swimming simning
missionaries missionärer
viewer åskådare
aesthetics estetik
course givetvis
affecting påverkar
happens råkar
end slutar
completed avslutat
takes tar
turkish turkisk
dividing dela
rate takt
appears uppträder
exercise utöva
metre meter
theatre teater
parliament parlament
tie binder
limit gränsen
reasons anledningarna
catholicism katolicismen
life livslängd
influenza influensa
father far
expected bedöms
this detta
turn vänder
deep djupt
gender genus
lower lägre
zones zoner
confession erkände
negotiations förhandlingarna
alphabet alfabetet
cause orsak
example exemplar
occurs förekommer
accepted accepterade
forceps berömda
stream ström
spontaneous spontant
factor faktor
opinions åsikter
banana banan
ideas idéerna
housing husen
alcohol sprit
structure uppbyggnad
not inget
means betyder
bracket konsolen
monastery kloster
nature naturens
product produkt
fate öde
germany tyskland
furthest yttersta
resulting uppkommer
few få
park språken
proclaimed utropades
very väldigt
physiology fysiologi
luxembourg luxemburg
straight raka
bulgaria bulgariens
casualty dödsoffer
is skyddas
support stödet
prerequisite förutsättning
census folkräkningen
regimen regim
enhance stärka
slas slås
commonly allmänt
synonymous synonymt
symptoms symtom
appearance intryck
maniac maniska
planets planeternas
german tyske
beagle stövare
domestic inhemsk
introduce införa
pulse puls
roma romska
distribution fördelning
residences bostäder
host mottagande
liabilities skulder
co-operating samverkar
about ungefär
network nätverk
compositors kompositörer
image bild
foreign främmande
pointed riktat
oxygen syret
function funktionen
sect sekt
impregnation befruktning
sooner förr
encompass omfattar
may hända
labelled betecknas
more oftare
fails misslyckas
folk folkliga
onset uppkomst
collectors samlar
safety säkerheten
center stadskärnan
case sak
criticize kritiserar
bourgeois borgerliga
enable möjliggör
organizes organiseras
forwarder sköt
characterized präglas
bacteria bakterier
happens sker
quiet tyst
sin synd
measures bestämmelser
motorway motorväg
intervention ingripande
complete totalt
preferred föredrar
westbank västbanken
albania albanien
foreign utländska
area område
basin flod
autumn höst
flies flyger
sense bemärkelse
month månad
foot fot
agree överens
red röda
properties egenskaperna
brain hjärnan
indians indianerna
found grunda
soft mild
divided indelat
middle mellanöstern
warned varnade
true verklighet
primary primära
lands hamnar
jewish judisk
perceive uppfatta
slow långsamma
know höra
occurred förekommit
studies studerar
muscles muskler
harbor hamn
flight flyg
human människa
close täta
civilizations civilisationer
introduced infört
heard hörde
working fungerande
inside inne
chives gräslök
biography biografi
core kärna
supernatural övernaturliga
turkey turkiska
founded grundades
sweden sverige
-s riktningar
indonesia indonesien
barracks barack
palate gom
highway motorväg
feel må
magnetic magnetfält
prism prisma
entity väsen
approach synsättet
st. sankt
represent representera
represented representerade
time gång
divided indelas
sphere krets
epicenter epicentrum
purchasing köpa
tonne ton
occurred uppträdde
consulting konsul
sinks sjunker
to sig
left lämnade
assume anta
likewise dessutom
appendix tillägg
photos foton
advantage förmån
stop stopp
invented uppfanns
win vinst
motif motiv
initiate inleda
spiritual andliga
financial finansiella
finite final
gay homosexuella
faults fel
etc mfl
wrote skrivit
activity verksamhet
was erövrades
initiates inleder
moderates moderata
mysterious mystiska
european europeiskt
into träd
using använt
report rapport
victim dödsoffer
greater större
calls kallar
exile exil
forde förde
american amerikanen
average snitt
skerry skär
stable stabila
triangle triangel
sign kännetecken
approximately uppskattningsvis
expired upphörde
remarkably synnerligen
security säkerhetsråd
saw såg
west västerut
and liksom
apart isär
subjects personerna
medicine medicin
corresponding motsvarande
viewed betraktats
philosophy filosofin
headquarters huvudkontor
radio radion
terrorists terrorister
confirmed bekräftade
stood stått
first etta
lakes sjöarna
allied allierade
appointed utsågs
its landets
direction inriktning
lacewing nätvingar
esterified träda
established etablerade
have har
hoped hoppades
farmer bonde
mike mick
liberty friheten
rail tåg
estimated uppskattas
god guden
dialects dialekterna
count räkna
reports rapporter
egypt egypten
german tyska
costs kostar
matching passande
technic teknik
experimented experimenterade
allowed tillåtelse
experience erfarenheter
forbids förbjuder
current gällande
species arternas
lion lejon
inter bland
ruins ruiner
african sydafrikanska
size storleken
state statliga
particularly speciellt
districts stadsdelar
opening mynnar
given givits
ok öken
decided beslutade
responsibility ansvaret
indo-european indoeuropeiska
mister herr
unknown okänd
broad bredare
atoms atomer
believed tros
lowest lägst
body organ
victims offer
one ett
carry bedriva
therefore alltså
sufficient tillräckligt
exchanges byter
constantinople konstantinopel
pair paret
standpoint ståndpunkt
estimated uppskattar
independently självständigt
meet träffa
original ursprungliga
expanded utbyggda
continuation fortsättning
fold falska
global globala
aka åka
outfall mynning
collected samlades
income inkomst
system tvingas
citizens medborgare
receptors receptorer
following påföljande
owned ägde
split uppdelat
see titta
stop stoppa
history historier
sone stones
belonged tillhört
cycles omgångar
resolved beslöt
pants byxor
week vecka
latin-american latinamerikanska
coupling koppla
gnp bnp
his dennes
existed existerat
supreme högste
mortal dödlig
tenth tionde
angry arg
academic akademisk
dream dröm
agents ämnen
led lett
occupied ockuperade
track spåra
airport flygplatsen
remain rest
rough långhårig
party part
nearby närliggande
order ordningen
one man
slavic slaviska
made göras
unit enheten
make stånd
rate grad
classics klassiker
municipal kommunala
led bly
atta sättas
sector sektorn
increased ökad
land lands
through via
shoe skor
post inlägg
travel resa
king kungens
directed regisserad
waiting väntar
appointed utnämndes
presented presenteras
meanings betydelser
sold säljs
line lina
coast kusten
siblings syskon
dared vågade
wait väntan
southeast sydost
skilled skicklig
been betraktats
found upptäckte
winner vinnare
keep behålla
belongs tillhör
play pjäsen
eventually eventuellt
studies studier
beloved älskade
is görs
referred hänvisade
offsprings ungar
deal avtal
policies politik
method metod
notes anteckningar
appeared dök
standings ställningar
paths banor
fascists fascisterna
popular populärt
environment miljöer
exhibition utställning
regional regionala
instant snabb
ends avslutas
fortress fästning
immediately omgående
through genomgående
civil civila
rail järnvägsnätet
occupies upptar
building bygger
value värdefulla
contract avtal
transcript transkription
saint st
diamond diamant
sold säljas
treats åker
secreted utsöndras
acknowledged erkända
device redskap
considerably avsevärt
happiness lyckan
last senast
ended slutat
fifth femte
longbow långbåge
to översättas
euro euron
conform överensstämmer
act handla
established upprättade
anybody någon
float flyter
tale berättelse
which vilka
bulgaria bulgarien
of bildas
presumably antingen
smoking röka
conservation beskydd
day dagar
perspective perspektiv
specific särskilda
transports transporter
this här
process förlopp
militarily militärt
spread spridda
sent sände
scab skabb
entitled benämnas
nordic nordisk
of heter
varied varierade
active aktivt
dull mätt
attack anfalla
disks diskar
gone gått
declaring förklara
work arbetar
outskirts utkanten
keyboard klaviatur
deemed anses
municipality kommunen
alternatively alternativt
inspired inspirerades
partitioning uppdelning
converts omvandlar
mythology mytologin
survives överlever
affect drabbar
consequences följder
otherwise annorlunda
merely blott
most störst
companion följeslagare
owned ägda
dearly dyrt
intended avsett
lie ligga
confidence förtroende
treat behandlar
bases grunder
division delningen
run stöter
buy köpa
mission uppdrag
distributed fördelas
resident invånare
attention uppmärksamhet
thousands tusentals
authorization befogenhet
publish publicera
fighter kombattant
criticized kritiserade
campaign fälttåg
characterized präglad
introduced infördes
secure säkra
raw råvaror
routes linjer
written skrevs
speak tala
worst värsta
forced tvingas
false falskt
acknowledged erkände
started startades
probable sannolikt
about handlade
gave givit
have få
trafficked trafikerade
limit begränsar
form bilda
finance finansiera
reducing minska
selected markerade
mandatory obligatorisk
dealer givaren
marines marinen
actors skådespelarna
unity enighet
natural fysisk
indicates anger
honor ära
describes beskriver
less mindre
settlement uppgörelse
industrialization industrialiseringen
expanded utökade
resources resurs
talent talang
checkers pjäser
suppose antar
building bygga
poetry lyrik
probes sönder
euthanasia dödshjälp
splitting uppdelningen
final slutgiltiga
detection påvisa
groundbreaking banbrytande
born föds
probably antagligen
female kvinnlig
imprisoned fängslade
damage skadan
whole helhet
grouping grupperingar
cartoon tecknade
placed placerades
said säger
website sida
collaboration samarbetade
populated befolkade
let låt
light ljuset
searching söka
according enligt
tata täta
contacted kontaktade
actual egentliga
each varje
flu influensan
francais français
wings vingar
lot hel
damaged skadades
resulting resulterar
to till
contributors bidragande
forces krafter
traditional traditionella
perished avlidit
festivals festivaler
allies allierade
fled flytt
husband make
commercial handel
officially officiellt
lightbulbs glödlampor
dedicated ägnade
eg ex
businesses verksamheter
votes rösterna
oil petroleum
feeling känslan
point spets
coincides sammanfaller
netherlands nederländska
node oden
worried orolig
built byggd
massacre massakern
swedish svenskan
was inspirerades
collections samlingar
publicly offentligt
mythological mytologiska
lighter ljusare
felt kände
earthquake jordbävningen
sub-species underarter
reached nått
wish önskar
volcanoes vulkaner
converted omvandlas
services tjänster
thinking tänker
term benämning
conclusion slutsats
bad ont
usually ofta
row serie
coastal kust
representative representant
czar tsaren
tendencies tendenser
before tidigare
spread utbredd
conflicts tvister
culprit gärningsmannen
was uppstod
knows känner
vote rösta
spirit anden
almost uppemot
met trädde
diocese stift
inhabit bebott
set uppsättning
regionally regionalt
prizes priser
german tyskt
origin härstamning
considerably markant
insulin bibel
palaces palats
eyes ögon
findings fynd
engaged engagerade
entered ingått
father fader
swedish svenska
cities tätorter
performed framförts
other annat
consequence konsekvens
stable stadigt
made utförda
winter vintern
decide avgöra
check leta
horror skräck
savants lärda
lies ligga
concerning angående
turks turkar
abolish avskaffa
organizations föreningar
differ skiljer
supported stött
kingdom kungariket
divine gudomlig
place ort
no inga
yes ja
obvious tydlig
trial rättegången
mexico mexiko
aside tränga
corruption korruption
scientific vetenskapligt
inflation inflationen
stood stöds
cost kostnader
suggested föreslogs
symbolic symbolisk
access nå
everything allting
astronomy astronomin
shops butiker
paths vägarna
resigned avgick
seen sedd
expression uttrycket
holocaust förintelsen
employed personal
mouth mynning
merger fusionen
artists artisterna
tie anknytning
drew tecknade
religions religioner
parallel breddgraden
supreme suverän
cuba kuba
adoption antagits
rather snarast
remaining kvarvarande
real riktig
behavior beteenden
mixes blandas
avoids undviker
company sällskap
scientifically vetenskapligt
forms former
disappearing försvinner
birthday födelsedag
king kings
conversion konvertera
number antal
self-indulgent släppt
obvious tydliga
suitable passar
stored förvaras
skin huden
altered förändrade
even ens
finished avslutat
wide utbrett
dementia demens
caused orsakas
release släppa
stays stannar
source källorna
finished avslutade
homeland hemland
smaller mindre
bail borgen
co koldioxid
hop humle
usage användandet
round ronden
comparative jämförelsevis
chiefly huvudsak
cause anledning
revolt upproret
barrier hinder
strengthened stärkte
all främst
dead knappast
define definiera
reader läsare
strains stammarna
loss lust
defend försvara
genesis moseboken
population befolkningen
gaming spelar
diversity mångfald
work verksamhet
monotheism monoteism
fix ordnar
slide skjuter
adoption antogs
hand handen
elected väljas
chosen utvalda
thesis avhandling
monarchs regenter
range rad
when når
fight strida
charcoal kol
perceive uppfattade
swedish svenske
law-making lagstiftningen
discern urskilja
extremely ytterst
put satte
compound föreningen
cat kattdjur
happens händer
true sanning
desert öknen
pieces stycken
isolation isolering
immediate omgående
vary variera
minutes minuter
approved gillade
claimed påstod
latitude breddgraden
obesity övervikt
realized insåg
book bok
internal interna
where der
prohibiting förbud
task uppgiften
execution avrättning
retain behåller
boost uppsving
made gjorda
would vore
area områdets
suggested föreslog
muzzle mynning
flows flyter
europeans européer
popular populära
an pass
circles kretsar
feudal feodala
ideas idéer
began inleddes
who vilka
estimated uppskattad
american amerikanskt
change förändring
plants växterna
offers erbjuder
israeli israelisk
years talen
religion religionsfrihet
location läge
negotiations förhandlingar
ukrainian ukrainas
influence påverkad
tied knutna
chemical kemiska
actor skådespelaren
cost kostnaden
soviet sovjet
create åstadkomma
caused orsakade
problems problem
step led
islamic islamiska
interestingly intressant
performance uppträdande
discussion diskussioner
modernist modernistiska
characters figurerna
jury juryns
announced meddelade
will vilja
drop tappar
entails medför
king kungen
inauguration invigningen
positive positiva
general allmän
divide dela
to strävar
life liv
spreading sprids
autonomy självstyre
defence försvar
real verklig
defines definieras
determine fastställa
proficient skicklig
discussed diskuterats
identification identifiera
does gör
awaken väckt
vaginal slidan
force styrkan
regime regimen
psychic psykisk
laid lagt
stories berättelser
queen queens
failure oförmåga
hoja höja
stores butiker
books böckerna
wonders underverk
census folkräkning
coasts kusterna
birth födelse
stand stå
hispid strävhårig
research forskning
point points
estimated uppskattning
element grundämne
majority majoritet
extent utsträckning
story berättelse
cheap billiga
association samfundet
letter bokstav
since sedan
emperor kejsaren
defines definierar
studios lokaler
instructions instruktioner
developed utvecklat
attention uppmärksammad
opening öppnade
completely alldeles
make ställa
victories segrar
strong starkare
encouraged uppmanade
west västra
was skrevs
pending sökt
because grund
meetings möten
northernmost nordligaste
emission utsläpp
reptiles reptiler
near närheten
reset återställa
civilian civil
comment kommenterade
listen lyssnar
page sida
reference hänvisar
khrushchev chrusjtjov
traveled begav
rhetorical retoriska
supply lämna
resources satsningar
abuse misshandel
linnaeus linnés
critics kritikerna
outbreak utbrott
change förändra
disappeared försvann
lifetime livstid
recognition erkännande
drive driver
chiefly främst
sent skickades
bar streck
disappears försvinner
formed utbildade
common vanlig
varied omväxlande
coated rede
mediterranean medelhavet
aiming strävar
decline nedgång
number nr
vampires vampyrer
match passa
time tidpunkten
baltic baltiska
immigrated invandrade
building byggt
place lokaler
sentence mening
run ställer
beverage dryck
abolishment avskaffande
looking tittar
extensive omfattande
holds hyser
actual faktiska
one varsin
people personerna
broad vidsträckta
unknown okänt
performed framförs
communist kommunistisk
terrain terräng
journalist journalisten
sufficient tillräckliga
split splittrades
popular folkliga
collective kollektiv
overall övergripande
trigger utlösning
further ytterligare
deeds gärningar
color hudfärg
overthrown störtades
boats båtar
albanians albaner
saint sankta
stem härstamma
men människorna
things ting
painting måleri
interested intresserade
barrier sugga
entire hela
diminishing minskar
attack angrepp
allowed tillåts
asian asiatiska
somewhere någonstans
split uppdelad
man-made antropogen
background bakgrunden
hole hål
with hos
influential inflytelserika
court domstolen
collaborations samarbeten
changed ändrat
climate klimatet
league ligan
monica monicas
runes runorna
processes processer
sovereign suveräna
unclear osäkert
guest gäst
development utveckling
food mat
rise upphov
distinct distinkt
stability stabilitet
ranking rankning
housing hus
learn lära
writers författarna
wake spåren
base basen
discovery upptäckt
fought kämpade
below nedan
settlement bebyggelse
operation drift
premiere premiär
elements grundämnen
approved godkändes
refers syftar
section avsnitt
divided delade
seal täta
prohibiting förbjuder
no nr
except förutom
nothing någonting
global globalt
elected vald
reproduction fortplantning
american amerikaner
ventures satsningar
earn drar
right höger
hebrew hebreiska
judgment domen
knot knuten
bureau byrå
message budskap
niclas nicklas
was fick
is beror
archipelago skärgård
similarity likheter
grinders målare
river floden
remained kvarstod
resulted resulterade
property bostad
stockholm stockholms
petroglyph hällristning
pointed pekat
interpretation tolkats
eighteen arton
forbid förbjöd
goals målen
controlling kontrollerar
team landslaget
site webbplats
teachings läror
satisfy uppfylla
type skriver
recorded inspelad
hunting jagar
powerful mäktiga
relinquished släppt
remains återstår
reached hann
neptune neptunus
ruler härskare
convert omvandlas
broad bred
compound förening
webpage webbplatsen
area trakten
put lades
scientists vetenskapsmän
sides parter
worldly världsliga
broom kvast
patients patienter
anatolia anatolien
law lag
government regeringschef
conditions bestämmelser
structure struktur
meet träffas
significant signifikant
archaeological arkeologiska
cubans kuba
done gjorts
obama obamas
long långvariga
maintain upprätthålla
nitrogen kväve
exclusively uteslutande
acting agerande
sister syster
specific specifik
cases fallen
spoken talades
tropic tropiska
buildings byggnaderna
straight rakt
connect koppla
architecture arkitekturen
up stigande
criteria kriterierna
politics politik
still stilla
athletics sport
rituals ritualer
contrast kontrast
thereof därav
there dit
excellently utmärkt
pressure påtryckningar
organization organisationens
aland ålands
female honor
proponent förespråkare
socialists socialister
turning vrida
elsinore helsingör
introduced introducerades
result resultatet
commendations utmärkelser
races raser
telephone telefon
enabled möjliggjorde
authority auktoritet
present före
similar liknade
sphere sfären
living försörjde
share aktier
quicksilver kvicksilver
researchers forskare
negative negativa
return återvända
sets sats
bolster stärka
long länge
elongation förlängningen
remain återstår
figure gestalt
sharp skarp
in placerade
caused orsakad
unusual ovanlig
category kategori
determined bestämde
refer hänvisade
target måla
food livsmedel
single gemensamt
contributed medverkade
confirmed fastställdes
naturally naturligtvis
toxins gifter
government regeringens
paradise paradiset
crushing krossa
susceptible känsliga
underground underjordiska
distance sträcka
sunk sjönk
space utrymme
sit sitter
bonded bundna
harbour hamn
anterior främre
damp fuktiga
lowest lägsta
georgians georgier
eat äter
described beskrivs
know känna
studied studerade
was blev
germans tyskarna
carbons kolhydrater
instituted instiftade
resistance motståndsrörelsen
creation skapandet
orientation inriktning
limitations begränsningar
served serveras
distributions distributioner
tightly tätt
witness vittne
saved räddade
foundation stiftelsen
state stats
ideals ideal
future blivande
specially synnerhet
besides förutom
including innehållande
male hanen
city staden
forbidden förbjöds
question fråga
independent självständig
craftsman hantverkare
duty plikt
lived bott
before innan
overweight övervikt
emerge träda
complex komplicerade
touches rör
press tidningar
finder finger
province landskap
powerful kraftiga
absence avsaknad
opposite motsatta
influence påverkan
both bägge
deer ren
gilded gyllene
mother mor
copy kopia
size skala
nowadays nuförtiden
plays dramer
fled flydde
impossible omöjligt
consequently följaktligen
states länder
linen linné
damage skadorna
medication medicinering
building byggs
relinquishment frånträde
partial delvis
out ute
successful framgångsrika
functional funktionella
successfully framgångsrikt
observe observera
representative ledamot
days dagar
plants verken
poorest fattigaste
uk storbritannien
belgrade belgrad
emperor kejsar
should torde
mistaken förväxlas
scandinavia nordens
born fötts
vikings vikingar
tourists turister
period perioden
neighbors grannländer
note noterade
respected respekt
fashion mode
club klubb
grade grad
native inhemsk
further främja
re-election nyval
scottish skotsk
held hållit
onset uppkomsten
keep hålla
rate graden
characters typer
inhabitants invånare
instance tillfälle
part delen
temple tempel
kingdom rike
get komma
mecca mekka
rules regler
possibly eventuellt
color färgen
is ägs
on ån
earns tjänar
poem dikt
obvious tydligt
preparation framställning
ancient forntida
category kategorin
closing lutning
damages skadorna
complete fullständig
moral moraliskt
around runtom
closest närmaste
built byggt
edit ändringar
order samfund
pervading genomgående
ensure garantera
syndrome syndrom
dedicated engagerade
occupied ockuperades
task uppgift
literary litterära
ordinary ordinarie
radically radikalt
passed klarade
alike lika
church kyrkan
culminated kulminerade
regards avser
permeate tränga
film filmen
result resultera
low låga
clean rent
offering offret
run sköts
was utkom
concerns handlar
coffee kaffe
combination kombination
press tryck
players aktörer
ideologically ideologiskt
above ovanstående
towards gentemot
kurdish kurdiska
groom kvast
smoking förbjuden
dives dyker
listing förteckning
error felaktig
notation noter
center centrum
mammal däggdjur
fish fiskar
words order
joint gemensamma
banks banker
chapter kapitel
limits begränsningar
preserved bevarade
kosovo kosovos
abnormalities avvikelser
should bör
cars bilar
albums albumen
knowledge kunskap
wine vin
electron elektron
private privatliv
society samhället
deleted utgår
episode avsnitt
center centra
experience erfarenhet
facilitate underlätta
neck hälsa
identified pekat
said sägs
was vanns
empathy empati
recorded spelats
continues fortsätter
restricted begränsad
from undan
went åkte
vote rösträtt
fight kamp
combatant kupol
counted räknat
board verket
divided indelade
depends hänger
wireless trådlös
strongest starkast
pomerania pommern
advantageously fördel
track spår
metal makadam
highly yttersta
exclusive exklusiv
many flera
statements sats
people människan
construction konstruktion
incomes intäkter
armenian armenien
las läs
wholly totalt
decreased sjunkit
large störst
belt löpande
dali dalí
french franska
guilty skyldig
questioned ifrågasatt
names benämningar
afflicted drabbades
members medlemmar
longest längst
supporters supportrar
advertising reklamen
hot varm
freeway motorväg
company företag
reformers reformer
file fil
wall muren
puts sätter
theaters teatrar
striving strävar
mobility rörlighet
criminals brottslingar
ceiling taket
counted räknas
taken ägt
bar advokat
from nytta
switch byta
start påbörjas
party fest
ambitions ambitioner
present närvarande
recognize inser
gave gav
to ta
gone borta
built-up uppbyggd
know veta
conducts bedriver
connections kopplingar
orthodox ortodoxa
estimated uppskattade
ejaculation utlösning
bosnian bosniska
clashes motsättningar
fans fansen
sensitive känsliga
sunday söndagen
opposed motsatte
useful nytta
thing sak
ended avslutades
resulting följer
virus viruset
shorter kortare
beaten slagit
was upptäcktes
second tvåa
story berättelsen
expect väntar
turn tur
damaged skadas
studied studerat
means innebär
is sker
inaugurated invigdes
racism rasism
territory revir
participated medverkade
theorists teoretiker
ages tider
thinking tänkandet
rastafarian rastafari
view synsättet
associated tillhörande
period perioder
connection sammanhang
witnesses vittnen
committee kommitté
ability förmåga
humanism humanismen
age ålder
throat halsen
helped hjälpte
socialistic socialistiska
demonstrations demonstrationer
depressions depressioner
heritage arv
hardly föga
legislation lagstiftningen
district stadsdel
population befolkningens
commented kommenterade
adjacent intill
marriage äktenskapet
governing styrande
pick plocka
initially inledningsvis
managed bedrev
sum belopp
spokesman förespråkare
atmospheric atmosfär
captures fångar
active verksamma
producing producerar
images bilder
created skapades
word grant
web nät
size formatet
ordered låtit
followed följas
mean menar
do klarar
messages meddelanden
severe nya
masters master
words orden
compatible liga
palestinian palestinsk
prevent motverka
positions poster
tool verktyg
russian ryska
sold sålt
arises uppkommer
achieved uppnådde
railroad järnvägen
solution lösning
clear klar
israeli israels
opposition motstånd
musicians musiker
bracket fäste
state landet
attention uppmärksammat
fetch hämta
treated behandlade
uae arabemiraten
gravity gravitation
talents talanger
ater åter
tunisia tunisien
for avseende
stutter stämma
britons britter
allied allierad
dead döda
economy ekonomin
youth ungdom
limiting sände
belgium belgiens
was ingick
colonized koloniserades
character bokstav
laws lagar
home hemma
slovenia slovenien
contribution bidrag
part deltagit
henry henriks
twist vrida
relations relationer
request begär
watercourse vattendrag
airforce flyg
mathematics matematik
to leder
volcanic vulkaniska
bound knuten
become blivit
sorell ängssyra
young ungar
residual kvarvarande
americans amerikaner
attitude inställning
listed listade
where där
decide bestämma
subjects ämnena
courts domstolar
sometimes ibland
connected kopplade
governance styre
afflict drabbar
shell skal
games matcher
moreover dessutom
usa usas
formed utbildad
started inledde
references dras
things saker
included inkluderade
manic maniska
federal förbund
offered bjöd
remembers minns
missions uppdrag
employed anställd
partly delvis
on å
soldiers soldater
medium mediet
escape undan
andre andré
region trakten
dott dött
eat äta
rhetoric retorik
tankers tänker
characteristic karakteristiska
clear oklart
roles roller
palestinians palestinier
islamic islamisk
holiday högtid
native infödda
land landområden
clock klockan
deep djup
loss förlusterna
infection smitta
spectators åskådare
quarter fjärdedel
matter saken
avoid slippa
colors färg
healthcare sjukvård
own eget
out utåt
subdivision indelningen
coated täckt
led ledd
humans människors
floorball innebandy
indian indisk
bare knapp
farm gården
extension förlängning
ear öron
fine vackra
habitation bebyggelse
specified anges
maintained hållit
stay stanna
stretches sträcker
edition upplagan
wage lön
relative relativt
obeys lyder
turn vrida
suitable passande
beijing peking
immediately genast
conception befruktning
transfer överföras
specializations inriktningar
swedish svensk
subject motivet
baltic östersjön
koreans korea
effect synsätt
suddenly plötsligt
unseat avsätta
capitalism kapitalism
appoint utse
supports stödjer
off terräng
referendum folkomröstning
parliamentary parlamentarisk
volume mängd
neutrons neutroner
republic republik
chapter kap
sentiments strömningar
transmitting sända
taken tagits
thinking tänka
applied gällde
saat satt
nests bön
alternative alternativt
treated behandlades
aluminum aluminium
tone ton
active aktiv
use användandet
push tränga
as berättas
private privat
gave höll
mentioned omnämns
bank ken
italian italiensk
study studiet
calculate beräkna
decreasing sjunkande
physical fysiska
seen setts
flowers blommor
coli co
mean menas
knowledge kännedom
win vinna
doktor dr
scabies skabb
start starta
true rent
parks sjöar
complex komplex
possibility möjlighet
alia annat
highlands höglandet
claims säger
human människors
square torget
referred avses
juridical juridiska
coastline kustlinje
rock hällristning
step moment
nordic nordens
reference hänvisning
long långa
privileges privilegier
temper humör
formation utformning
trying försöker
composition sammansättning
politic politiska
studied studeras
over över
played spelats
include innehålla
gone gångna
chain kedja
to lett
fight bekämpa
average genomsnittet
feels känns
forced tvingats
atheism ateism
broad vida
stage plattform
division indelningen
claim hävda
met mött
formal formellt
title rubrik
ram bägge
collect samlar
investments satsningar
fertilization befruktning
select välja
spreads sprids
engineering ingenjör
oil olja
catastrophes katastrofer
therefore därmed
enough tillräcklig
steel stål
accused anklagades
weak svagare
creative skapande
diary dagbok
courthouse rådhus
preserving bevara
involvement inblandning
peak toppen
do göra
prokaryote prokaryoter
seemed verkat
noticed uppmärksammade
course lopp
form bildning
runestones runstenar
campanile kampanil
mafia maffian
possessed innehade
milk mjölk
danube donau
dramatist dramatiker
transmits sänder
hallucinations hallucinationer
out påminner
containing innehållande
hard hårda
assumed antas
bases baseras
term termer
wikipedia wikipedias
hopes hopp
provided försörjde
fear skräck
excuse ursäkt
follower efterföljare
essential nödvändig
met mötte
classic klassiska
literate lärda
viewers tittarna
terms termer
currency valutan
edition upplaga
here bär
turns fyller
is går
link länk
comedian komiker
abolition avskaffande
caretaker expedition
stones stenar
reliable säkra
area ytan
and och
prohibiting förbjuda
gathered samlades
kids ungar
sides sidor
deleterious skadliga
knot knut
seldom sällan
right rätt
movements rörelsens
illuminating lysande
playback uppdelning
operator opera
subject omfattas
although visserligen
best bäste
students studenter
medieval medeltida
made görs
considerably påtagligt
intended avsedd
could riskerar
collected samlats
disposed belägna
inland inlandet
tempt locka
israeli israeliska
even ännu
yield utbyte
process processen
handel händelse
in pågår
cells celler
publishes publiceras
variety variant
succeeded efterträddes
consists bestå
glory ära
miniature miniatyr
cultivation odling
selected vald
environment miljö
escaped flytt
continent kontinentens
alliance förbund
fighting stridande
eea betydelse
warmblood varmblod
simple enkla
units enheter
coined myntade
personal personliga
practically gott
famous berömd
exact exakta
thin tunna
navigation sjöfart
data uppgift
music musiken
more fler
new ny
piddle pink
asia asien
rod röd
patient patienten
inductees värnpliktiga
surrounding omkring
responds svarar
location läget
adjective adjektiv
movies filmer
initiative initiativ
irregular illegala
owners ägare
encouragement uppmuntrade
possess besittning
uses använder
where förekommande
series serier
french franske
present nutid
transportation transport
phase fas
editions upplagor
ethiopian etiopiska
revolutionary revolutionära
collected samlat
swedish svenskar
includes inkluderar
scale vågen
experiencing upplever
copenhagen köpenhamns
owns äger
eternal eviga
soldiers soldaterna
hardware hårdvara
famous berömda
anguish ångest
started påbörjade
grove lund
democratic demokratiska
little föga
civilization civilisationen
will testamente
top början
perpetrator gärningsmannen
brought förts
gotland gotlands
sign tecken
liquor likör
depending beroende
discontent missnöjet
draw dras
factor orsak
labor arbete
hal hål
convey framföra
caribbean karibiska
enables möjliggör
speculations spekulationer
outflow utlopp
manufacturer tillverkare
grave graven
elk älgen
in i
marked markant
mayor borgmästare
bodies kroppar
tied bundna
rivers floder
distinguishing utmärkande
save rädda
ways håll
in hos
established etablerad
sample exempel
exact besserwisser
study undersöka
childhood barndom
unfortunately tyvärr
rating rankning
fight strid
was hade
czar tsar
train tåget
consequently därmed
advantage fördelar
step steget
tin tenn
singles singlarna
decades decennier
special specialiserade
culturally kulturellt
decided beslöt
farm gård
fit passa
painter målare
tropical tropiska
your ditt
items saker
gave gett
ruled styrdes
physically fysiskt
chooses utser
foreign utrikes
artists artister
bias fördomar
occur uppträder
an ett
abuse övergrepp
move rör
member medlemsstaternas
men män
successor efterträdare
sunk sänktes
represent representerade
government regeringen
top ovanpå
call uppmaning
nationalists nationalister
breaking bryter
conductive ledande
requests önskemål
strengthen stärka
substance ämnet
that dessförinnan
ingredient ingredienser
indicates tyder
population folkmängden
time gången
lacewings nätvingar
princess prinsessan
billions miljarder
smith svensson
memory minnet
send skicka
nothing intet
demand efterfrågan
agg ägg
extreme extrema
loss förlorar
known känna
denote betecknas
endeavor strävan
dominated dominerat
damaged skadad
christianity kristendomen
congregation församling
river flod
left vänstra
points platser
coalition koalition
elements beståndsdelar
tags taggar
feed flöde
full fullständiga
planned planerade
armed väpnade
precisely precis
treatment behandlingen
absolute absolut
created skapad
separated separerade
dominant dominerande
present nutida
title benämning
environment klimatet
reputation rykte
script manuskript
english engelske
significance betydelse
gulf viken
work verk
fill fyller
viewed ansetts
gig spelning
cat katt
adjacent närliggande
execution avrättningar
dominated domineras
compound preparat
sent sänds
high hög
repercussions effekter
incident olyckan
tour spelningar
beverages drycker
concentration koncentrationsläger
fallen fallit
georgian georgier
decorations ordnar
communism kommunismens
whereupon varpå
semifinal semifinalen
mentioned nämnts
serious allvar
court rätta
exerted utövade
overall generella
little lite
worked verkade
smoke röka
round runda
gay homo
worked verkat
course förstås
self-governance självstyre
college högskolan
equator ekvatorn
constitution grundlagen
whether huruvida
iraqi irakiska
replaced byts
development utbyggnad
aid bistånd
script manus
drink dricker
pressed pressas
raffle lotta
oh o
state uppger
controversial kontroversiell
introduced lanserade
romantic fiktiva
agt ägt
work jobbet
age års
attachment fäste
meant avsåg
armies arméer
cotton bomull
coins mynt
dahlen dahléns
positions ställningar
connection koppling
variety olika
isolated isolerad
adjacent angränsande
buried begravdes
altogether alldeles
appear förefaller
resulted medfört
neighbor granne
layers skikt
worked jobbade
hindsight efterhand
tribes stammar
dated dateras
feathers fjädrar
iron järn
on sätts
run kör
noise störning
mention anges
lineage anor
light lätta
european europa
black svarta
exercise utövar
reggae reggaen
wisdom visdom
changes ändringar
recording inspelningen
ceased upphörde
united förenta
periodic periodiska
how hur
students elever
international internationalen
adopting antar
defeat förlusten
local lokala
act fungera
back rygg
translations översättningar
encyclopedia uppslagsverk
anticyclone högtryck
judaism judendom
duration varar
begun börjat
effectively praktiken
constitutional konstitutionella
ethnicity etnicitet
related besläktade
return återkomst
history historik
read läs
affected påverkad
forest skog
finnish finska
contestant deltagare
abbreviations förkortningar
spoken talas
ottoman osmanska
explained förklarade
antisemitic antisemitiska
president talmannen
afflicted drabbats
fast fasta
townhouses rådhus
e.g. tex
above höjd
informed meddelade
frequent flitigt
owner ägare
remaining resterande
thaw tina
said påstod
view åsikten
poland polen
safety säker
like likt
music musikstil
changing ändrar
near nära
performed utföras
purpose ändamål
past gångna
used använt
prospective blivande
see visa
special räkna
court hov
speaking tala
argued hävdade
english engelska
reigning regerande
hot het
relevant aktuellt
portions partier
moreover vidare
indeed verket
passed gått
condiments tillbehör
attempt försöka
straight rak
drawing rita
headquarters högkvarter
proverb ordspråk
values värderingar
urban städer
themselves förband
worked arbetade
string sträng
spoken talat
rare ovanlig
spoke talat
financial finansiellt
severe allvarliga
newsweek aftonbladet
alternative alternativa
theology teologi
today nuförtiden
attempts försöken
chart tabell
helps hjälper
memory minnen
everyone alla
fighting striderna
video videon
which som
researcher forskaren
prefer föredrar
interpret tolkas
refuse vägrar
sla slå
storeys våningar
view betrakta
rush störta
germans tyskar
important viktig
include inkluderar
cut skära
messenger sändebud
phenomenon företeelse
result resulterar
five fem
saxony sachsen
analysis skede
seventh sjunde
alcohols alkoholer
throne tronen
relative släkting
nazis nazisterna
been tillkommit
holds håller
kids ungarna
beautiful fina
anything någonting
concentrated drevs
events händelserna
loyalty lojalitet
arose uppkom
considered ansåg
pilate pilatus
foremost främsta
literally ordagrant
lost förlorade
to kunna
travel resor
capital kapitalet
brighter ljusare
classes klasser
chronic kronisk
organized organiserade
optional frivilliga
mean innebär
humane humanistiska
no intet
prisoners fångar
day dygnet
cosmic kosmiska
minimum lägsta
newspaper tidskrift
fossil fossila
invade invadera
implementations tillämpningar
requests begär
include inkluderas
fishing fiske
selected valdes
reference angående
sent sändes
inspired inspirerade
found ansåg
identified identifierade
still likväl
warrior krigare
approximately drygt
seen synligt
conurbation tätorter
pass passerar
hungary ungerns
provided tillgänglig
train tågen
politicians politiker
gradually gradvis
castle slottet
solid samlats
everywhere överallt
event omständigheter
town stadskärna
points pekar
humanistic humanistiska
celebrated firades
explicitly uttryckligen
standing står
medicine läkemedel
fallow träda
dead dött
form formen
precipitation nederbörd
loved älskade
went begav
scandinavian skandinaviska
taken fattas
tops toppar
once gång
distinctive distinkt
impact följder
expensive dyrt
devote ägna
concept begreppet
dates dateras
on uppe
goods gods
coach tränare
municipalities kommunerna
bnp bruttonationalprodukt
garden gården
practically taget
expressed uttryckte
dissolution upplösningen
dog hund
egg ägg
acting verkar
elevated förhöjd
painted målade
filled fyllde
temperate tempererat
consistently genomgående
increased ökat
monography monografi
flows rinner
number siffran
turkish turkiska
gender kön
symptoms symptomen
change ändrar
news nyheter
protect skydda
sculpture skulptur
learning inlärning
impaired nedsatt
libertarian frihetliga
intercourse samlag
supported stödde
cantons kantonerna
accused anklagats
countries länder
use användningen
dominant dominans
dedicated ägnar
entertainment underhåll
grown vuxit
depression depressionen
relative relativa
reality verkligheten
finish finländska
education utbildning
clutch koppling
analysis analys
offender gärningsmannen
fire eld
record skiva
explanation förklaring
essential avgörande
hinge leden
change bytet
individuals individer
mrs. fru
impact inslag
influences influenser
protected bevarats
historical historisk
created skapat
changed ändrades
physical fysiskt
public kollektiv
sometimes stundom
variant varianten
unions fackföreningar
though fast
replaced ersatt
costs kostnaderna
quickly snabbt
catholics katoliker
was uppgick
dust stoft
free fritt
fairytales sagor
also samt
decides avgör
communications kommunikation
cities städer
color färger
maritime sjöfart
level plan
persia persien
predator rovdjur
rest resten
linguistic språkliga
traded handlade
reason orsaken
establish upprätta
bioethics bioetik
dangerous farliga
special speciell
mediterranean medelhavsområdet
atheists ateister
japanese japanerna
embryonic foster
singing sjunger
pin stift
travels färdas
back hem
appears tycks
good drygt
norms normer
conurbation tätorten
command mando
anger ilska
analytical analytisk
used användes
taken inta
mites skabb
origin härkomst
answer svar
submitted läggs
conquered erövrade
interrupted avbröts
belgium belgien
call samtal
autonomic autonoma
as som
eternal evigt
communities gemenskaperna
yearly årligen
proposition sats
rated populäraste
found tyckte
opponents motståndare
finds fynd
kurdish kurderna
ban förbud
ingredients ingredienser
drama dramat
continue fortsätta
section sektion
males hanar
comets kometer
documentary dokumentär
utilized utnyttjade
formal formella
up upp
considered betraktats
singer sångerska
marshy sänka
exists består
commercial reklamen
varieties sorter
glass glas
grief sorg
therefore anledningen
babylonia babylon
port hamn
concentrated fokuserade
collected hämtat
go åker
depression depressioner
thus därmed
cultured odlas
temperature temperatur
proposal förslag
likely troligen
was utgjordes
appeared framträdde
emerged framträdde
trigonometric trigonometriska
face ansiktet
cut klippa
term begreppet
russia ryssland
disseminated spreds
study undersökning
nowhere någonstans
mathematical matematiska
measure mått
ten tio
journal tidningen
conflict stridande
comintern komintern
was berodde
chose valde
released släpptes
locally lokalt
flights flight
comprised utgjorde
whine vin
said förklarade
start startar
met träffades
nature naturen
history historia
proliferation spridningen
off ifrån
to förhållande
build byggas
operate driva
woken väckt
recognize igen
forward framförts
council rådets
news nyheten
user användaren
allowed tillät
nevertheless dock
spread sprider
offspring avkomma
dictator diktatur
unavoidable definitivt
-s fordon
ideology ideologi
fitting passande
succeed lyckas
ports hamnar
mental mentala
reinfeld reinfeldt
massive omfattande
converted konverterade
theoretical teoretiskt
knees knä
dark mörkt
owl uggla
think tror
immigrant invandrade
hazardous farlig
inch tum
administration förvaltning
win vinner
direction riktning
data uppgifter
postpone skjuta
felt känns
dictatorship diktaturen
separated åtskilda
nest rede
discovered upptäckte
cut skär
warm varmt
sets sätter
sexuality sexualitet
equipment utrustning
portraits porträtt
clean ren
branches grenar
up upprätta
turned dök
wood skog
extreme extremt
geography geografi
preventing förebyggande
backwards bakåt
arrange ordna
enough nog
correct rätta
spend ägna
command befälet
opinion åsikt
south söder
purchase köpa
rocks bergarter
concert konsert
real verkligen
marked markerade
preserved bevarats
islands öar
trace spåra
require kräva
enormous enorm
gothic gotiska
matthew matteus
settling avgörande
move röra
transgression brottet
causes orsakas
months månaden
bands banden
situated befinner
industries industrier
sulphur svavel
allow tillåta
established etablerat
to för
geographical geografisk
categorized indelas
guests gäster
flow strömning
conscious medvetet
real egentlig
iceberg isberg
month månaden
suspension hänt
possibly möjligen
mix blandning
passengers passagerarna
controls styr
co samarbeta
extended utbyggt
contents innehåll
ridge ås
turkeys turkiets
cooperations samarbeten
true stämmer
tarmac makadam
demography demografi
neighboring grannlandet
view kiss
zone zonen
battles strider
business näringslivet
federation federationen
expected förväntas
some viss
star står
culture kultur
civilians civilbefolkningen
medium medel
byte byten
french fransmännen
steersman rorsman
security säkerhetsrådet
places ställen
season säsongen
room rummet
long-standing långvarigt
urban städerna
wealth välfärd
demanded krävde
talking pratar
entry intåg
gate styret
flags flaggor
tris fns
affected drabbats
hr kl
wax valla
attacks attacker
as vad
answering svåra
down ned
beautiful vackra
seized intog
rescues räddar
act lag
interest intresset
legend legenden
maintains upprätthåller
waste avfall
bridge bron
clutch rede
indigenous ursprungsbefolkning
borders gränser
asiatic asiatiska
alder ålder
values betydelser
stronger starkare
southwestern sydvästra
nave skeppet
attacked anföll
had tvingats
rate talen
emissions utsläpp
shipbuilding varv
danger fara
debates debatter
added sättas
predecessor föregångare
alone själv
spanish spanjorerna
past förbi
mathematical matematisk
site webbplatsen
situated belägen
astronomers astronomer
outwardly utåt
perform utföra
park sparken
office kontor
approve godkänna
conscious medveten
thirds tredjedelar
overall överallt
his honom
monarch monarken
average genomsnittliga
see såg
views tolkar
producing producera
visit besöker
steer styra
anxiety öron
fairly ganska
being väsen
huge enorm
engaged engagerad
differentiate skilja
enough räckte
revealed avslöjade
reported uppges
railways järnvägarna
offer erbjuda
sick sjuka
sees betraktar
tribute hyllning
ecology ekologi
drive köra
ahead före
darpa därpå
impact inverkan
labor arbetskraft
riches rikedom
regarded betraktades
structure strukturen
pulled drog
based grundad
holidays helgdagar
or eller
months månader
from utifrån
layer skikt
result medföra
quarks kärna
palace palats
reach nå
flat plan
pay ersättning
evidence belägg
cost kostade
egen own
aland åländska
communal kommunal
tasks uppgifter
equivalent motsvarighet
close närhet
aphrodite afrodite
pitch delning
half halva
round skott
intention avsikten
vary varierar
detail detalj
sales försäljningen
dominion besittning
meeting möte
communicates kommunicerar
his hans
important betydande
gentlemen herrar
stop hindra
calm lugn
specific visst
table tabellen
countries ländernas
planets planeter
relatives anhöriga
east öst
heavily kraftigt
picture bild
except bortsett
election nyval
forced tvungna
emphasize betonar
spices kryddor
preserved bevaras
procedure ordningen
serbian serbiska
publisher förlaget
close nästan
mathematic matematik
gains vinster
co samarbete
glans ollonet
give ger
centrally centralt
mile mil
representatives företrädare
and respektive
reject avvisar
states stater
classified klassificeras
alphabets alfabet
ordinary vardagliga
failure brist
half hälft
writings skrifter
establishment bildandet
email epost
happy glad
race lopp
also även
corresponds motsvarar
baptists baptism
subsequent efterföljande
accusations anklagelser
uppermost överst
daily dagliga
vast väldiga
sects sekter
lower sänker
emergency nöd
code koden
public allmänt
through genom
preserved bevarat
addiction missbruk
type slags
twelve tolv
herzegovina hercegovina
asserts påstår
kept bevarad
body organisation
local lokalt
substance sak
values värden
permanent definitivt
ratio förhållande
force våld
yours din
magazine förlag
death bortgång
hospitals sjukhus
very allra
connected anslutna
wanting bristande
pause paus
amounts mängder
popular populär
paying betalar
income inkomster
violent våldsam
found återfanns
formed utförda
yugoslavian jugoslaviska
mon må
started började
vard vård
industrial industriell
be ha
different annorlunda
northeast nordost
message meddelande
second andra
interaction interaktion
fast snabba
chosen valdes
together samman
kazakhstan kazakstan
replace ersätta
of ände
dissatisfaction missnöje
so så
expansion utbyggnad
is ligger
arms vapnet
she henne
show påvisa
with dra
league förbund
compilations samlingsalbum
elements element
one ena
independent självständiga
interests intresset
characters karaktärer
personal personlig
hot varma
floors våningar
depicted beskrev
edifice byggnadsverk
grinding måla
declared utsåg
disease sjuk
wound sår
log loggbok
expressed uttryckt
experiences erfarenheter
prevented hindrade
unique unik
speaker talare
plug kontakt
structure strukturer
physical fysikaliska
roman romerske
measuring mäter
eventual eventuella
selling säljande
finnish finländska
helmsman rorsman
written skrivas
uppland skara
set fastställdes
varying varierande
fa få
text texten
vehicles fordon
mixed blandade
is släpps
prepared upprättade
stopped stoppade
noted uppmärksammad
rich rikt
is det
conditions förhållanden
changed bytte
skip hoppa
worked arbetat
listens lyssnar
archipelagos skärgård
receiver mottagaren
srt konst
coating belägg
resulted inneburit
end slut
founding bildande
live vistas
run köra
late sena
assistance bistånd
virtually taget
geological geologiskt
powers befogenheter
maintaining upprätthålla
philosophy filosofins
shared delades
plants anläggningar
lowermost lägst
humid fuktigt
radioactive radioaktivt
picture föreställer
remember ihåg
contests tävlingar
forced tvingade
strong starkt
controlling styra
appreciated uppskattades
rumors rykten
dedicated engagerad
movement rörelserna
enlightenment upplysningstiden
no inget
square torg
ods förekom
generated skapades
inquired frågade
critiques kritiker
similar liknande
most flertalet
skillful skicklig
great stores
wearing bärande
regain återta
feminism feminismen
existence tillvaron
carrying transporterar
writings skriften
similar liknar
character karaktär
roads vägarna
experience upplever
iraq iraks
loosely löst
military militärt
john johannes
way vis
lose förlora
shoes skor
invented uppfann
influenced påverkats
alphabet alfabet
nas nås
revolutions revolutionär
common gemensam
crimes brott
produced producerad
restaurants restauranger
advocate förespråkar
borrowed lånat
except undantaget
blocks stenar
eldest äldste
aggressive aggressiv
hotel hotellet
means menas
meets träffar
die dö
not ej
comparative jämförelse
mental psykiska
end ände
unusual ovanligt
many många
prevents hindrar
stimulating stimulerar
neuroptera nätvingar
visit vistelse
artist konstnären
soon snart
france frankrike
awards utmärkelser
peace fred
works fungerar
that att
leukemia leukemi
influence inflytande
momentum stund
on på
scotland skotska
disc skiva
man månen
during under
peruvian peruanska
nuclei atomkärnor
separated skiljas
border gränsen
acquaintance bekant
pairs spår
were där
means menar
majority flertalet
sami samerna
consisted utgjordes
introduced införts
revolutions varv
development utvecklas
microphone mick
leader ledare
romanticism romantikens
neighborhood ort
elected valdes
physics fysik
trains tåg
philosopher filosofer
for om
city stad
geographic geografiskt
audience åskådare
senate riksrådet
comprises innefattar
society samhälle
easter påsk
allowance underhåll
presented presenterade
connected kopplas
results resulterar
pound pund
happiness lycka
time tillfälle
car bil
fermentation fermentering
discard kasta
happenings händelser
consume handla
manly manlig
serious allvarliga
transl övers
figures siffror
controversial kontroversiella
interpret tolkats
division uppdelningen
use språkbruk
enormously enormt
wax växa
legally juridiskt
emphasized betonade
interprets tolkar
psychology psykologi
northern norra
requirements uppfylla
claims påstår
tons massor
never aldrig
cycles cyklar
fear rädsla
expanded utökat
won vunnit
critics kritiker
metropolises storstäder
dynasty ätten
etc. etc
descriptions beskrivningar
several flertalet
scholars lärda
connected kopplat
boys pojkarna
appearance utseende
given givet
learned lärt
quarter kvarter
fully fullt
drove drev
include omfattar
swapped bytte
satellite satelliter
criticism kritiken
accommodation boende
catalan katalanska
context sammanhang
name ange
home hemmaplan
prizewinner pristagare
punishment straff
thereafter varpå
funded finansieras
electrical elektriska
dangerous farligt
founded grundat
yet ännu
based bygger
strong stark
complete komplett
wanted velat
railway järnväg
samian samisk
ethnic etniska
breakthrough genomslag
creates skapas
questions frågorna
sea havet
was handlade
sao são
streams vattendrag
company bolag
requires förut
form bildar
break-through genombrottet
xii xiis
neptunes neptunus
tunnels tunnlar
expensive dyrare
rivers floderna
villas villor
cohesive hållet
testament testamente
african afrikansk
acted verkat
place placera
attack anfallet
part avsnitt
executed avrättade
formation bildandet
posterity eftervärlden
forced tvungen
neither heller
congo kongo
motor motors
organizing organisera
interpret tolka
enemies fiender
dominates dominerar
church kyrkliga
revenue inkomsterna
came kom
request begäran
kills dödar
assaults attacker
landscape landskapet
moreover därutöver
innermost innersta
outstanding enastående
convince övertyga
right just
relegated åkte
town stan
said tackade
best bästa
centers centralorter
ministers ministerrådet
heating uppvärmning
characterize präglad
documents dokument
any eventuell
attempt försök
patron beskyddare
gang gänget
generated uppkommer
periodicals tidskrifter
increase öka
motte mötte
boys pojkar
mediate förmedla
map kartan
capacity kapacitet
desist avstå
marries gifter
happen ske
positioned befinner
island ön
violating bryter
times tider
communists kommunisterna
hemp hampa
kind art
human mänsklig
increase ökad
started startade
liqueur likör
known kända
hamburger hamburg
inwardly inåt
people folken
thought fungerade
plates skivorna
tour turnera
guy kille
develop uppstå
claim påstående
returns återvänder
cupola kupol
relate förhåller
publishers förlag
machines maskiner
traded bytt
probability sannolikhet
dark mörka
regular regelbunden
actual själva
iberian iberiska
increased ökade
regard avsett
therefore därför
increased utökade
body kroppen
was gavs
pronounced uttalas
long lång
world omvärlden
tournament turner
position situation
fertilizing befruktning
education utbildningen
leading leder
law-making lagstiftning
interests intressen
inventor uppfinnare
underway pågår
slower långsammare
pronounced uttalat
carriage transporter
differences skillnader
atmosphere atmosfären
edward edvard
rule regel
change ändra
publisher bokförlaget
type slaget
song låten
winter vinter
elders äldste
additionally dessutom
covered täcks
real verkligheten
memorandum promemoria
designed utformade
surrender kapitulation
moral moraliska
found funnits
develop utveckla
social sociala
covered täckt
normally normalt
full fulla
fragments fragment
to åt
also likaså
incorporation inblandning
founded byggde
triggered utlöste
given gett
bone ben
printed skrivas
budget budgeten
whore höra
performance föreställning
renaissance renässans
firm fasta
uganda ugandas
either vardera
few några
secretary sekreterare
lasted pågick
neighbour granne
establish etablera
customer kunder
crush krossa
australian australien
extinction utrotning
implement tillämpa
consistent konsekvent
genitals könsorgan
romanian rumänska
who vem
footnotes fotnoter
waited väntade
shows hjälper
coffee kaffet
genes generna
to refererar
containing innehöll
approximately ca
cross korset
published utgivna
sane sund
power styrka
eyes ögonen
make få
entailed innebar
separate åtskilda
running ställer
received mottog
offense bart
usage användning
post posten
stars stjärnor
combinations kombinationer
paid betalade
supports stöder
gorbachev gorbatjov
allied allierades
curiosities kuriosa
compare mäta
century sekel
own egen
rankings rankningar
prevents förhindrar
universe universum
stage skede
any all
longitude long
position stånd
pre- förutsättningar
issued utkom
settlements bebyggelse
shot sköts
they de
ship fartyget
stood stod
abilities förmågor
critical kritisk
physician läkaren
clear framgår
throw kasta
prevent hindrar
thirst sed
anniversary årsdag
print tryck
itself sig
opposite motsatt
cell cellen
scale skala
missing saknade
accepted accepterat
likes gillar
questioned ifrågasatts
unemployment arbetslöshet
dad pappa
laid läggas
appearance uppträdande
restricted begränsat
service tjänst
source källan
peace fredsbevarande
confirming bekräftar
based grundat
top topp
author författare
established konstaterade
socially socialt
revelations uppenbarelser
roka röka
denomination riktningen
calender kalendern
load last
vessel fartyget
attractions sevärdheter
trinity treenighetsläran
bad dåliga
infection infektioner
feature särdrag
directly direkt
try försökte
collect samla
notions ställningar
said nämnde
works arbetar
seem verka
of talades
australian australiska
nation nationens
fish fisk
wind vinden
position läget
participate delta
make fatta
governments regeringar
character personlighet
physicist fysiker
renaissance renässansen
cuba kubas
counted räknade
union unionen
begins startar
romany romani
based grundas
warm varma
gum gom
changed ändrade
less färre
has har
friend vän
defending försvara
correct stämmer
nominal symbolisk
traditions traditionerna
dismissed avsattes
of av
lindgren lindgrens
o ö
tourism turismen
court hovet
represent betecknar
no ingen
is hämtar
insight insikt
organisations organisationer
idea idén
current nuvarande
published offentlig
forming bildande
birdie pippi
chocolate choklad
exam examen
communications kommunikationer
adult vuxen
forrester förre
independence självständighet
items objekten
musically musikaliskt
unknown okända
promote främja
gave gavs
criticism kritik
am morgonen
perform utför
holiday högtider
circuitry kretsar
regard avseende
industry industrin
use används
assets tillgångar
disorders störningar
conduit ledningen
for under
ide idé
lexicon lexikon
of af
cape kap
singles singlar
prepared ställas
severe allvarligt
selects markerar
measurements mätningar
organ utskott
is ställs
recurs återkommer
your din
named uppkallad
editions utgåvor
website webbplats
women kvinnornas
we vi
bible bibeln
replacement ersättning
sign märken
brother bror
contentious omtvistat
advertisement reklam
strong starka
so alltså
dominate dominerar
using använda
heir tronföljare
director regissör
council råd
effective verksam
message budskapet
principal princip
moose älgen
comparison förhållande
airline flygbolag
certificate bevis
beside bredvid
vienna wien
calendar kalendern
is är
achieve uppnå
given ges
middle mellersta
long långt
grow växa
peoples folkslag
planning planering
demands krav
green grön
affluent välmående
solved lösas
types sorter
prom bål
felt upplevde
geographical geografiska
institutions institutionerna
starts inleds
column spelar
assyrian assyriska
hunting jakt
bottom nedre
part stycke
leave lämna
identical identisk
chosen valt
current aktuell
accused anklagade
building byggnaderna
horse häst
actively aktivt
jumped hoppade
consumption konsumtion
lifts lyfter
calender kalender
philosophical filosofiska
shattered splittrades
desired önskar
chest bröstet
minority minoritet
damaged skadade
produced produceras
hinder hindra
drug drogmissbruk
suggest föreslår
love kärlek
potato potatis
expression uttryck
tried försökt
tales berättelser
is utgörs
subsequently sedermera
best bäst
produce producera
enzymes enzymer
point punkten
was gällde
authority befogenhet
tip spetsen
distillate tillåtet
combustion förbränning
creatures varelser
golden gyllene
estimated beräknas
holy helig
way sätt
-s invånare
built uppfördes
features särdrag
channel kanalen
fast snabbt
based baserat
due bero
discovered upptäckt
held innehade
group gäng
introduction införande
football fotbollen
wanted ville
baptismal dop
entitled rätt
to jämfört
academy akademi
lack saknar
position placering
highly högt
soil mark
southernmost sydligaste
conscripted värnpliktiga
album albumet
was förekom
lengthy långvarig
shoot skjuta
cage hur
had låtit
pornography pornografi
inside innanför
learn lär
imprisoned fängslades
mentioned nämnde
dark mörker
railways järnvägar
final finalen
said nämnda
connect ansluta
wolf varg
colonialism kolonialismen
committed begått
good nytta
based baseras
general allmänna
used utnyttjade
asked frågade
africa afrika
serbia serbien
ship fartyg
district stadsdelen
be finnas
reference refererar
granted givet
constructed uppfördes
restaurant restauranger
bound förband
affecting berör
photosynthesis fotosyntesen
usually vanligtvis
certainly visserligen
verse vers
argued hävdat
maintaining upprätthåller
retrieve hämta
genuine äkta
mystical mystiska
predecessor föregångaren
summoned kallades
turn sekelskiftet
ft fot
bloody blodiga
conservatism konservatism
relative inbördes
restaurant restaurang
name guyana
absent ute
structured uppbyggd
regular regelbundna
rate kurs
refuses vägrar
accused misstänkt
prince prins
way väg
bought köpte
zone zon
decline minskning
morocco marocko
built utbyggt
developed utvecklades
sing sjunga
switched övergick
expected antas
is bygger
cities storstäder
french franskt
purpose syften
pm promemoria
disease sjukdom
selected valt
taken hämtade
figure figur
hope hopp
january januari
judgement domen
house hus
chance chans
support försörja
ethnic etniskt
former fd
defined definierat
shore stranden
itself självt
hostage gisslan
visited besökte
groove spåret
borrow låna
nearest närmaste
held innehas
issued utgivna
mortality dödligheten
pulling dra
dent det
furthermore dessutom
existence förekomsten
filled fyllt
shown visats
desired önskan
rail järnvägar
explained förklarades
resolution lösning
arabs araberna
road våg
military militära
own själv
difficult svåra
conflict strid
urgent akut
alone ensamma
tournament turnén
value värde
aforementioned förstnämnda
element inslag
afraid rädd
canada kanada
entitle benämnas
expenses kostnader
tremendous oerhörd
rains regnar
spikes taggar
morning morgon
anarchism anarkism
probably troligtvis
past förr
outfit dräkt
is uppgår
seems verkar
morally moraliskt
immigrants invandrare
latterly senare
starch stärkelse
hurdling häcklöpning
euro europacupen
at peka
carriers flygbolag
march mars
regard avseenden
something något
meets möter
buy handla
monarchy monarkin
resided tillkom
combat bekämpa
died avled
formation bildande
precursor föregångare
present vistas
dangerous farlig
description beskrivningar
defender försvarare
contributes medverkar
controversial kontroversiellt
well tillika
classic klassiskt
parliaments parlamenten
festival högtid
administer tillämpar
sufficient tillräcklig
hot varmt
scale skalan
hits träffar
boxing boxning
kinds sorter
ostra östra
on kring
wagon vagn
letters bokstäverna
cairo kairo
romania rumänien
gdp bnp
prerequisites förutsättningar
word ord
tests prov
closeness närhet
famous berömt
program programmet
mafia maffia
sons söner
determined avgörs
exceptional enastående
malmö malmös
present presenterar
as så
influence influenser
greater kraftigare
exist föreligger
polity statsskick
serious allvarligt
influenced påverkat
calendar kalender
counsellor rådgivare
comprise bestå