berlin берлински
won победили
have imaju
critique критика
craftsmen занатлије
attended присуствовао
airplane авиона
increasing повећање
flaming сагоревањем
studies судије
destiny судбине
establishment оснивању
needs potrebe
failure пропасти
cause изазвати
raise подижу
plane авион
scope обиму
connects везује
top врхом
djokovic ђоковић
series низу
archive архив
airplanes авионима
peking пекинг
rejected одбијен
rna рнк
agreement споразуме
onward напред
council савета
italy италију
to do
species врстама
predominance превласт
biggest највећим
build основана
occur јављају
known познатим
member припадника
faith вере
west западног
provide обезбеђују
many многобројним
photo слици
lines редова
foca фока
sultan султана
muhammad мухамед
this ovog
buy купу
pages странице
injuries повреде
april априла
municipalities општина
carefully пажљиво
saint светог
fighting борби
sculpture темида
job посао
sssr сссра
administrative административни
considered smatra
none никакав
because jer
causes vrste
him га
logo лого
egs јаја
exportation извоз
theories теорије
opportunities могућностима
acid киселина
law правних
statements изјаве
mausoleum маузолеј
richly богато
establishment оснивањем
sofia софија
host домаћина
master мајстора
accountancy рачуноводство
classic класична
czech чешкој
us нас
occurrence настанка
gods богова
held одржани
james џејмс
stores радње
jobs послова
numerous бројне
track пруга
eastern источна
admitted признао
zircon циркон
larger већег
game меч
separate одвојене
hill брда
enemy непријатеља
traders трговаца
zagreb загреб
belgrade београдске
sex пилот
conditions услови
entered уписао
though мада
pec пећ
intention намером
pristina приштини
congress сабору
found налазиле
infrastructure инфраструктура
very изразито
former бившој
personally лично
performance наступ
peaks врхови
found налазили
milorad милорад
interestingly занимљиво
international међународну
saint свети
wearing носили
areas области
breakthrough пробој
hence отуда
adverbs прилози
would bi
someone неким
gr гр
peoples народним
definitely дефинитивно
signs обележја
originates потичу
city приштина
demands захтеви
comprise сачињавају
houses куће
authors књижевника
as онако
air ваздух
force снази
united уједињено
director режија
disease обољење
services услуга
air ваздушни
east истока
early раног
fields пољима
soc спц
czar цара
high високо
accommodated смештени
region подручје
holly свети
committee комитета
corpus корпуса
planet планета
former некадашња
lazarevic лазаревић
equally једнако
contemporary савремене
turkish турско
conquest освајања
lima лима
noted забележен
match меч
hero хероји
pristina приштине
stand издвајају
slow спора
corner углу
venetians млечани
bridge мосту
represented представљала
wallachia влашке
penetration продор
book књигу
relation однос
can mogu
series низом
albanians албанце
worshipper верника
lands поседе
detection откривање
romania румунија
teeth зуба
moves креће
rapidly убрзано
freyja фреја
frescos фреске
having imati
those тих
study проучавање
eleven једанаест
renewal обнова
conditions услове
art умјетности
research истраживање
pictures сликама
bata бата
dogs пси
some неки
from iz
community заједници
reflected огледа
body тела
degree високом
domestic унутрашњег
center средишту
touristic туристичко
rs рс
turks турци
advice савет
sacred светим
allow омогућило
opinion мишљењу
spot тачка
troy троје
group grupa
actually заправо
weights тежине
politics политиком
secured обезбеди
unsuccessful неуспешно
characters ликови
term појмом
expands шири
forms форми
contemporary савремени
doctor доктор
steppes степе
czech чешке
reach домета
impact удара
glaucon глукагон
skull лобање
union уједињења
administrative извршног
army армија
his својом
statue статуа
soviet совјетског
end kraj
individual појединца
country држава
technological технолошки
hungary мађарској
thirteen xiii
family породицу
transition прелазак
him њему
sharp оштре
therefore стога
uncle стриц
albanians албанци
turkish турски
effect ефеката
goal циљ
blockade блокаду
conscience свест
additional додатне
class одељење
roms роми
humanity човечанства
free слободном
austria беч
drinks пића
operation операција
secretary секретара
whole читаву
gone прешла
parties партије
shape oblik
august августу
speed убрзано
classic класичне
showing приказивање
french француску
failure пропаст
approved потврђена
remain остају
base подножју
belgrade београдска
tournament турнира
court суду
murdered убијено
led довеле
progress успон
connection повезаност
health здравствена
quarter конак
of нових
algorithm алгоритма
this ovom
german немачком
rock камена
built подигнута
stayed остала
gain појачање
division дељивост
enabled омогућио
large велик
many mnogo
mountainous планински
whole целог
highland висоравни
and а
including укључујући
funny смештени
historical историјском
infrastructure инфраструктуре
municipalities општине
loss губитак
defeated поражени
preserve задржала
higher већим
chosen изабрана
gorge клисура
worse горе
legend предању
attitude става
matica матице
volume обиму
movies филмовима
eastern источне
faith вери
palestine палестине
grandson унук
list листе
israel израела
union савезу
contemporary савременог
ranunculaceae љутићи
called позвао
central централни
cause узрок
served служио
mean значило
name зоран
aims циљева
using коришћења
interior унутрашњем
achilles ахил
views погледа
links везе
home дому
remain остатак
line црта
sanctions санкција
adopted усвојио
group grupe
space свемира
cover обухватају
fertilized оплођење
dancing игра
take заузимају
know знао
only јединствено
every сваком
world света
wage водити
descendants потомци
used употребљавају
historical историјску
plane авионом
romania румуније
very veoma
istambul истанбул
capable способан
list листи
community заједнице
established оснива
wanted хтели
articles чланака
months месеца
county округ
smak смак
worse гори
declare објавио
past претходних
domestic домаћих
neither нити
sofia софије
losses губитака
tropical тропске
supreme врховна
ecosystems екосистема
canton кантон
svetlana светлана
nile нил
lower нижих
lead доведе
authority ауторитет
century вијеку
reinforcement појачања
biological биолошки
berlin берлин
former некадашње
responsibility одговорност
rest осталих
rather тачније
increased повећана
republica републици
saint свете
stress нагласак
she она
constantinople цариград
follows пратити
czech чешки
date датум
next наредним
structuring уређењу
because pošto
grew порастао
genital полни
exist постаје
was налазило
lines редове
criticized критиковао
ban бана
st сент
building подизање
army војни
acid киселине
established основала
city градска
dawn сумрак
order наређење
raised подигнута
ramparts зидине
additional додатни
pelican пеликан
domination надмоћ
numerous бројни
renewal обнове
claims тврди
led довели
significant значило
characters знакова
dedicated посвећен
wold свијета
lithuania литваније
calculate рачуна
european европску
however но
current струје
contributed допринео
network мрежу
antarctica антарктик
year год
confluence ушћу
west западном
research истраживања
mythology митологији
went прошао
remains остаци
formed настале
conditions услова
diego dijego
performed извео
achieved постигла
students ученици
napoleon наполеон
social друштвена
tribe племе
taste укуса
released ослобођен
belgium белгија
reduce свести
listens слуша
austria-hungary аустроугарској
basic основних
stefan стефана
hero херој
trainers тренера
al ел
connected везан
characters ликова
potter потер
chetnik четничке
new нову
however ipak
street улици
held држао
orchestra оркестар
speaks говоре
indo-european индоевропски
romany ромски
him ga
warriors војници
study проучавања
november новембру
interpretations тумачења
held одржана
opera опере
aerial ваздушни
fk фк
suffering страдања
moves сели
heads глави
city градске
science науци
watching гледано
herzegovina херцеговину
schedule распореда
survival опстанак
during током
sent послали
peasants сељаци
albanian албанском
accepted примљен
life života
conference конференција
difficulty тежња
success успех
go иду
some неко
army војно
enough довољно
offensive офанзиве
discovery откривање
accepted прихватили
criticism критика
turkish турске
personal сопствене
russian руској
scientist научника
doctrine доктрина
david давид
ic ић
resistance отпор
statue статуе
saint светом
kill убија
order наредио
santa санта
vision вид
prison затвора
honorary почасни
view гледишта
bones кости
every svaki
worker радник
did учинити
michael михајла
definitely обавезно
nude акт
diseases болести
mercury меркур
using коришћење
version verzija
international међународно
discontent договора
operation операције
constantinople цариграду
army армије
services услуге
name манојло
hers њено
gallery галерија
neighbouring околне
picture слика
entire целог
minute минута
past прошлост
ages годинама
maria marija
peacefully мирно
display приказују
hand руку
federation федерација
car кола
borac борац
changes променама
fighters бораца
vast огромну
dushan душановог
admits признаје
population насеље
ada ада
uniting уједињене
going одржава
leads dovodi
former некадашњи
battles борби
military војној
f ф
critics критичари
resistance отпора
arrives стигне
by po
territory територијална
found налазила
mean значи
united уједињене
link везу
current струја
major мајор
ustaše усташе
accidental случајно
against наспрам
kills убије
fields теренима
great великих
analysis анализом
study изучава
mountain планинских
sample узрока
yard двора
present присуство
figurines фигуре
fighting борбеним
concentrations концентрације
our нашим
love љубави
subject предмета
occasionally повремено
understanding схватање
kill убио
priest попа
breakthrough пробоја
treasure благо
places областима
plan плану
damages oštećenja
confess призна
determined одредио
meaning значење
lithuania литванија
servant слуга
very веома
reformation реформа
easy полако
fertilizing оплођење
states државама
vta вта
today данашње
republic републикама
forms форме
civilisation цивилизације
member чланица
appeal алел
repeated поновног
located смештен
illyria илири
mihail михаил
training обуку
brief кратког
free слободана
police полиције
increasing повећања
italian италијанске
urban градска
english енглеској
cells ćelija
famous најпознатији
banovina бановине
secret тајна
then тада
swiss швајцарској
neither ni
sometimes понекад
represented представљали
liquor ликер
typical типично
country државом
may mogu
speaks говори
achieve остварује
houses кућама
gardens вртови
accept прихвате
vuk вуку
technique техника
than тада
warns упозорава
father оцу
dna днк
agencies агенције
demands захтева
without без
belgrade београдом
existence постојање
security безбедности
because zato
mandatory обавезно
pazar пазара
end завршавају
criticism критике
additional додатно
success успеха
student студентски
byzantine византију
light светлости
sharp оштро
italian италијански
exist postoje
afterburning сагоревањем
faith вера
era епохе
environment околином
held одржане
soviet совјетском
fond фонда
ljubljana љубљани
keep одржава
us нам
this таквом
media медијима
persons особе
policeman полицајац
washington дц
belgium белгије
bishop владика
layers слојевима
god боже
rsk рск
vitamin vitamina
army армији
trading трговачких
hers њену
point указују
building грађевински
accept прихвати
banovina бановина
russia русију
has броји
grand гренд
role ликом
bojan бојан
stage deo
evolved развијала
missiles ракетама
half пола
user корисника
north северних
homo хомо
these ових
beli бели
areas предела
albums албуми
that тој
hero хероја
c крива
power силу
historical историјско
romanians румуни
thrace тракија
murder убиства
triumphs успехе
option опција
cleopatra клеопатра
appeared наступао
her њом
calories калорија
ones једног
contemporary савременом
whole целом
group групом
article чланка
hall хали
instruction инструкција
kills убија
cancelled укинута
prepared приредио
mostly махом
primarily примарно
offensive офанзива
belong припада
parent родитеља
prison zatvora
right права
argument аргумент
pit котлини
contributions прилози
brothers браће
federation федерацији
italy италији
connecting спаја
record рекорд
charter повеља
layer слој
safety сигурност
penis пенис
hunter ловац
egypt египтом
probably вероватно
can могли
and и
established успоставили
united уједињени
politics политика
continent континенту
pine бор
battle борбеним
zurich цирих
hoped надала
provide обезбеђује
source изворног
social друштвене
high високу
strait мореуза
ability способност
translation превод
from sa
stage сцени
write писати
any никакву
established основали
with бави
which kojoj
childish дечански
josef јозеф
đinđić ђинђића
worse гора
heads главе
numerous бројна
interview интервју
ban забрана
bombing бомбардовања
organs органима
conference конференције
by тиме
nazism нацизам
parliament парламент
belgrade београду
factor фактора
sergey сергеј
man човека
adopt прими
involution инволуција
existing постојећих
gallery галерије
steels челици
had imala
copyright autorsko
mine рудник
collection колекција
towns градова
became ушла
algorithm алгоритми
interim међувремену
reference референце
arena арена
every сваког
amenorrhea аменореја
principles принципима
childhood детињства
southern јужним
today данашња
giovanni ђовани
federation федерације
wall бедема
transportation саобраћаја
led водио
out истиче
targets циљеве
base подлога
field терен
america америка
show приказана
hektor хектор
saracen сарацени
export извоз
final финалу
that која
sonja соња
known познатих
plane авиона
agreement споразуму
keeps задржава
unesco унеско
call позива
car аутомобил
geographical географског
his његовом
greek грчки
led довела
speed брзина
term појма
minorities мањине
disappearance настанак
bulgarian бугарских
natural природно
foundation фонд
authorities овлашћења
understanding схватања
rest осталим
basics основи
english енглези
unless осим
acts делима
final коначног
generals генерала
organ оргуље
confirm потврђује
innovation остаје
gospel јеванђеља
their њихових
tv телевизију
exist postoji
july јул
created стварао
front испред
karlovci карловци
program програма
neighbours суседима
speak говорити
rituals обреда
meaning значења
south југу
access приступ
mechanical механичке
both оба
bases базе
destruction уништења
activities делатности
themselves самим
portugal португалски
cat мачка
formed формира
reduced смањена
dramas драме
tradition традиције
nemanja немања
strength јачине
gauda гауда
excellent одличан
damage oštećenja
succeed постигао
costs цену
paris париз
murder убиство
version верзију
detected откривена
executed извршили
sing пева
hadji хаџи
deliberately намерно
success успео
bible библија
dusan душан
third терета
term смислу
vales велс
condition стања
social друштвени
studio студију
wishes жељи
while pri
its свом
sector сектору
modern модерна
right право
constitution устав
recently недавно
animals животне
destroyed уништен
located nalazi
peterburg петербурга
currency валуте
century вијека
form формирају
park парк
fortress тврђаве
third трећина
branko бранка
basketball кошаркашки
domestic домаћим
volleyball одбојка
april априлу
these овакве
international међународне
network мрежи
final финала
pray молибден
treatments лечења
accepted прихватила
mountain горски
private приватних
energy енергије
region подручју
fund фонд
learned научио
included уведено
numerically бројчано
territory територија
nietzsche ниче
hill хила
extends протеже
regions пределима
buildings објекти
organs органа
mountain планине
mainstream матица
only јединствене
make ствара
hits хитови
various разна
dance игру
sugar шећерна
alliance савез
united уједињеног
slovenian словенских
budget буџет
family породице
trade размене
title заглавља
sutjeska сутјеске
korea кореје
tourist туристичко
successful успешан
find нађу
depending зависности
population насеља
surface површином
basic основним
hiding крије
inner унутрашњем
slavko славко
socialisation социјализација
network мреже
ambassador амбасадор
economy привредне
incurred настале
czechoslovakia чешкој
emerges избија
because стога
composer композитора
faculty факултета
locality локалитету
great великим
at kod
propose предлаже
external спољна
predecessors преци
became настао
beautiful леп
this такво
discovered открио
our наших
frigg фреја
believed веровали
persian персијски
harbors луке
contains садржи
pressure притиска
contain састоји
partizan партизан
presents приказује
center средишта
thousands хиљаде
found нашла
rafal рафал
part налазио
acted деловао
territory територијом
area рејон
respects поштује
signs знаци
sultan султану
mother мајка
foundations задужбине
chess шах
prise цену
slovenians словенаца
surrounding околних
carnation каранфил
events манифестације
performed обављао
new нови
ratko ратко
stand стао
sent послат
norway норвешке
endlessly непрекидно
legs ногама
become постале
destiny судбину
estimates процене
recording снимања
degrees степена
security безбедност
include спадају
pact пакта
remains остаје
discovery сазнања
reveal откривају
municipality скупштину
danish данске
server сервер
ganglion ганглион
general уопштено
continued наставио
joint заједничког
happenings збивања
brunt удар
united савезних
lack недостатку
wood дрво
fable радња
should нека
serbian јовану
last претходном
continent континента
major glavni
while док
stated изјавио
valleys котлине
sea мору
which којима
tools алата
america америке
did радили
grave гроб
space простор
historical историјски
russian руске
compositor композитора
independence независност
granit гранит
enrolled уписао
peoples народе
federal федералне
none ниједна
due доспео
authorities власти
equipped опремљен
call зову
basics основних
her њој
than no
attend похађа
theme теми
cats мачке
lords великаша
symbol симбол
media медији
caliber калибра
landings слетања
speed брзине
republic републици
presentation презентација
condition стање
build грађена
intention намера
north северним
battle борбених
basilisk василиск
crisis кризе
new ново
decades деценијама
bijelo бијело
portuguese португалски
generation генерација
mercator меркатор
home дома
read чита
energy енергија
chemical хемијских
publishing објављивање
mountain планина
structure састава
bulgaria бугарској
various разне
mps посланика
crust коре
gorski горског
new новим
land земљишта
planes авионима
asia азији
justice правде
information података
danish дански
chooses бира
expected очекује
two двеју
microsoft мајкрософт
italian италијанска
europe европе
ancient античких
literature литератури
prove доказао
people народне
topics темама
got добија
companies предузећа
general генералног
ill оболелих
protection заштитом
pressure притиском
impact утицају
sugar шећерне
minimum минимум
cat мачке
continue наставити
ljubljana љубљана
ability способности
comparing поређење
odor мириса
could могла
creator творац
antic антички
hers њеној
occupiers окупатора
mecca меке
communism комунизма
starting почев
investigators истраживачи
islam исламска
patients оболелих
obtained dobija
composed компоновао
advocate носиоца
migration сеоба
annexes прилози
authors autora
title заглавље
wishes жеље
mouthpiece усник
kilovolts кв
destruction уништење
flows токова
manuals упутства
intentionally намерно
mother мајке
integration интеграције
social друштвено
these овим
withdrawals повлачења
material грађа
therefore zato
different различит
burst рафала
korea кореја
settlement насеобина
years године
angle угла
historical историјске
raskolnikov раскољников
russian руски
studied учио
plateau висораван
arts уметности
students студената
series серију
milanovac милановац
hold држи
destroying уништење
recording снимак
then онда
bind везују
prevails влада
radar радара
external спољни
entity ентитет
originates потиче
created створили
austrian бечког
city градску
prehistory праисторије
community заједницу
dishes јела
fortress тврђава
authors аутори
sometimes икада
style стил
severely тешко
natural природни
bombing бомбардовање
holy светој
advanced напредовао
police полиција
jesus исусу
regional регионална
winter зимске
suggested предложио
working ради
milano милано
lj љ
trees дрвеће
standing стајао
leadership руководство
mecca меки
russia русији
is nalazi
state државном
ussr сссра
community општина
shadows сенке
hotel хотела
family породица
participants учесници
us ми
footnote фуснота
salvation спаса
purpose намене
goods робе
center средиште
arrangement распоред
index попис
built саградио
side страни
that који
operative оперативног
eastern источних
tournament турниру
left оставила
start отпочео
broad широке
point сврхе
rebels устаника
diplomat дипломата
hold држе
revolutions револуције
battles сукобима
croatian хрватски
marija марија
performed обављају
because zbog
making доношења
creativity стваралаштво
fortresses тврђаве
surnames презимена
julius јулија
phoca фока
kept задржао
extraordinary изузетне
older старијег
chief главног
dialogue дијалога
under pod
situations ситуацијама
item тачки
projects пројеката
some nešto
final коначни
israel израелу
eastern источну
beijing пекингу
external спољне
held одржавају
through путем
loznica лозница
swiss швајцарску
both обе
general целини
bulgaria бугарску
showed показало
intended намеравао
lays лежи
based заснована
messages поруке
request захтев
basically основи
breakdown слом
europe европи
sociology социологије
anatomy анатомије
fault прекршај
geographical географском
principal директор
big великим
central централног
his његовог
versus наспрам
considered важи
civilisation цивилизација
france француске
circle круга
january јануар
future будућност
park парку
name имену
branislav бранислав
moved покренуо
these овакви
snakes змије
art уметност
high високи
african афричких
somewhere негде
fort тврдина
therapy terapija
button дугме
federal федерална
lines редови
no ниједан
historical историјска
wimbledon вимблдону
apostle апостола
respond одговарају
europe европа
director редитељ
lake језеру
included укључен
mineral ахат
recognitions признања
partisans партизанске
linguistic језички
mechanic механичке
little малог
above изнад
many mnogi
host домаћини
phenomenon феномен
material грађе
twenty двадесет
gods богови
current струју
tragedy трагедија
recording снимање
payment плаћања
bombing бомбардовању
known признат
discovered пронашао
title назива
yard двору
stage сцену
food јело
themselves самих
assumed претпоставља
publishing објављивања
dissatisfaction незадовољство
format формат
municipality скупштини
as kao
weeds коров
achieved остварио
usually уобичајено
promoter промотер
father оца
answered одговорио
living живих
lazar лазар
works радови
neutral неутралност
nikola николе
sophia софије
damn проклета
pres прес
various разни
get стигне
speed брзину
series циклус
goods роба
river реку
announcement објаве
foundation оснивања
entities ентитета
new нова
petrovac петровац
surrounding околним
attach спаја
performing извођење
some некима
best најбоље
discover откривају
nikolaj николај
genocide геноцида
accomplishing постизање
present-day данашњег
crisis криза
vuk вука
ran побегао
mine рудника
processes процеси
local локалне
sanctions санкције
south јужних
achievements остварења
record бележи
derived dobija
explanations објашњења
pieces делови
swiss швајцарски
rock камене
patient bolesnika
intention намере
patiently пажљиво
territory територији
journalist новинар
left остало
jovanovic јовановића
character ликом
plato платан
some нека
such оваквог
thallium талијум
feminine женски
mark знак
have морају
sutjeska сутјеска
needs потребама
bloody крвних
regulations прописа
bacteria бактерија
country државу
actress глумице
epochs епоха
rocks стена
departure одласка
adoption доношења
sun сунчевом
they то
third трећине
finished завршила
apollonius аполон
orgasm оргазам
mentioned спомиње
theme тема
germans немце
his својој
certain одређеног
eastern источни
asia азије
programming програмирање
dispose располаже
swiss швајцарске
resolutions резолуције
their њених
miso ковач
france француску
processes процесе
personal лична
flags заставе
decreased смањена
story приповетке
premiere премијера
company компаније
area површину
salts соли
will će
pledge завета
angel анђео
ramparts зидина
touristic туристичке
route траса
cemetery гробљу
person особа
circle кругова
channel програму
julius јулије
is се
dangers опасности
won победио
currency валута
ability вештина
simply једноставно
process процеса
lik лику
pilots пилоти
monitoring прати
regional регионалне
emperor господара
broad широка
name марије
best најбољи
film филма
picture слику
wounds рана
help помажу
flows тече
acts делује
needed потребан
special посебну
expresses изражава
championship првенству
occupy заузме
contributed допринели
categories категорије
onion лук
modern модерне
rules правила
days dana
such каква
developed развијена
kosovo косова
are нађу
knows зна
croatia хрватском
kazakhstan казахстана
despot деспота
archaeological археолошких
slava слава
milo мило
series серији
bible библије
detected откривени
found нашли
kim ким
chief шефа
tournament турнир
stores радњи
belgrade београда
man човеку
determination одређивање
staff штаба
sites локалитети
last здања
surprise изненађење
shows представе
noise шума
new нових
eastern источно
ethnical етничком
goal циљем
mark ознаку
shared деле
international међународна
connects повезује
time времену
final финале
could могли
led довело
cattle стоке
muscles mišića
labor раднички
anticipated предвиђен
close блиским
international међународног
performs наступа
similarly слично
rank степену
stefanovic стефановић
branches гране
entered ушле
bosniaks бошњаци
cantons кантона
trnovo трново
nato натоа
carried носио
have поседују
songs песми
thin тенка
modeled узору
british британских
pilots пилота
unit одреде
appearances наступа
science научни
today данашњу
russian руска
monk замонашио
colony колонија
germans немци
tragedy трагедије
associate сарадник
left оставили
future будућег
feldspars фелдспат
they one
confirm потврђују
created створила
some одређени
completed завршен
belief веровању
system систем
astronauts астронаутика
built израдио
conflict сукоба
court судску
natural природна
find наћи
dogs псе
babylon вавилон
patients пацијената
riblja рибља
was налазио
boka боки
constantly непрестано
administrative управне
if уколико
terms називи
advanced напредовала
gore горе
types типова
showed показали
school школски
stankovic станковић
other осталог
projected предвиђено
research проучавањем
linguistic језичке
new нове
defensive одбрамбене
mountainous планинска
success успехом
dinar динара
water водом
son син
performing извођења
started започела
asia азија
igor игор
road пут
historical историјског
huna хуна
necessary неопходно
immediately непосредној
serbian српској
authority власти
list листа
local локална
past прошлог
processes процеса
entry уласка
raised подигли
meaning значењу
few неколико
turkish турску
allow омогућавају
eastern источним
can сме
name алберт
is гласи
markets тржишта
identity идентитет
coach тренера
health здравствене
touristic туристичка
nowadays данас
as чим
stadium стадион
circuit склопу
luther лутер
migration сеобе
you ти
central централна
upper горњем
one jedan
different другачији
only тек
conquest освајање
agreement споразум
abolished укинута
same истој
france француској
model модела
british британаца
wooden древне
gone похађао
regional регионални
byzantine византијских
refusal одбијање
abilities способности
departments одељења
appearance изглед
privacy тајности
russia русија
perform изведе
action акцију
literary књижевна
actress глумица
sometimes некада
spirit дух
theme теме
women женска
movie филм
stayed боравио
experienced доживела
nikola никола
family породици
deal поделити
gypsy цигани
scientific научним
toy играча
about око
ouch joj
advantages предности
noble племића
arrives стиже
muhamed мухамед
low ниског
policies правила
osh ош
nikolai николаја
name гимп
act списи
attack нападом
incurred настали
championship првенство
drastically драстично
could могле
shown показао
group партији
if ako
augite хрвати
central централном
jan јан
czechoslovakian чехословачке
air ваздушне
or или
completely потпуно
aleksandar александру
performed вршила
comprised обухватала
gnu гну
slovenian словенаца
driven вођен
title звање
entered ушли
website сајт
high висока
travel путовање
treasure блага
process процесе
company компанија
dimensions димензије
references референце
her јој
right праву
detected открије
lower доњим
participant учесница
that koji
believed веровало
sea-side приморју
coasts обалама
africa африку
stop спречи
songs песме
elder старијег
cause повод
can кан
festival фестивала
bacteria бактерије
receiving прима
build изградио
with са
guard гарде
military војном
finish фински
operating делује
performed наступао
consist sastoji
ordered наредио
commenced започела
scientist научник
unity јединства
vertebrates кичмењака
including укључивала
imperial царска
october октобру
instructions упутства
wikipedia вики
blessed пресвете
young млађе
developed развијене
janko јанка
another поновног
thessalonica солуна
offers понуде
retained задржао
give пружа
younger млађег
moving покретни
see видимо
christmas божића
defeated савладао
cause разлога
success успели
reinforcements појачања
old старом
sport спортског
semi-final полуфинале
stayed остао
mention помен
mother мајку
others druge
broker брокер
strengthened учврстио
hormones хормона
made чинила
settled насељавали
bosnian босански
divide поделити
bohr бор
macedonia македонију
ceased престала
cambium камбријум
socialism социјализма
second drugi
flue грипа
legends легенде
michael мајкл
celebrations прославе
all целе
national народном
until тек
plague куге
legal правних
release ослободили
bag кеса
hungary угарска
they oni
noted забележено
moment момента
unification уједињење
christian хришћанску
joseph јосиф
is стоји
legend легенда
found нашло
kruševac крушевац
tried покушавали
country земљом
rome рима
buddhism будизма
ground земљишта
protect заштиту
derived изведени
base базу
last последња
during току
battles сукобе
get добили
jazz џез
move крене
issues питањима
hope наде
landing слетању
caves пећине
progress напредовање
russian руса
triangle троугао
south-east југоисточне
them њихови
drugs lekovi
manager управник
prishtina приштини
court терен
wiki вики
stood стао
present-day данашњем
occupation заузимање
newspaper новине
phenomenon појаву
nations народима
protests протести
competition такмичење
returned вратио
previously раније
considered сматра
central средишњем
some сам
food храном
honor чест
seth сета
king цар
studio студио
dusan душановог
signal signala
important важан
relatively релативно
mountain планину
salt сол
terrain терена
operas опере
wolves вукови
surrender предаје
folk народних
version верзије
gabriel гаврила
pepper љутићи
parallelogram паралелограм
made створила
meeting састанку
number broj
airplane авион
inside унутрашњости
gypsies цигани
perun перун
traditional традиционалне
autonomous аутономна
whose чија
vegetation вегетације
nets мрежи
after prema
stop заустави
damage штету
majority већином
service служба
smederevo смедерево
whole целој
football фудбалског
opportunity прилику
coming долази
zrenjanin зрењанин
kahn кан
forest шума
warfare ратовања
russian руском
sps спс
takes траје
special посебних
morale морал
contributed допринела
official службено
condition условима
certain одређеном
sanjak санџака
mediterranean медитеранска
angle углу
aorta аорта
lead вођен
article чланку
society друштво
regulation прописа
characteristic обележје
rare ретко
substantial велико
administered управљао
liberated ослободили
politics политику
arranged приредио
chasing јуре
motors motori
short кратке
planned планирао
historic историјска
expanding проширење
dance игра
gol гол
voting гласање
captured заробљени
fact чињеницу
ways начини
prototype прототип
narrators приповедака
bombardment бомбардовања
seed клица
west западној
regions крајева
together уједно
hungary мађарском
satellite сателита
believers верника
members чланице
its svoje
master господара
show приказују
medieval рашка
extension наставак
once некада
saved сачувано
production израду
plan плана
city градском
unsuccessfully неуспешно
villa вила
consonant сугласника
pazar пазар
majority већину
oliver оливера
actively активно
action радњу
regions крајеве
famous чувена
copperplate бакропис
monks монаси
claiming тврдећи
knin книн
implemented спроводи
arabic арапском
panel плоча
greece грчку
dalmatia далмације
exemption изузетак
bloc блок
northern северном
dutch холандски
society друштву
ends завршава
entrance улаз
established успостављена
bills новчанице
pierre пјер
lowland низији
thought држао
model узору
bridge ћуприја
achieved стекли
public јавном
construction конструкција
participates учествује
football фудбал
short краће
proposition предлог
last последње
tourist туристичка
one једна
hero јунака
social социјални
describe описују
author autora
present присутан
my мој
caucasus кавказа
young млађи
shows показује
folk народни
some neke
keep одржавају
considered убраја
capacity капацитета
british британским
border крајине
scientific научних
geographic географском
endangered угрожена
progress напредовања
streets улицама
bosnian босанске
danger опасност
destruction распада
physics физици
earthquakes земљотреса
points поена
komi коми
slovenia словенија
terms термина
rotor ротор
military војсци
tagging означавање
request захтевају
world светских
latin латиничним
park парка
dower мираз
meters метара
financial финансијских
u.s. америчких
series telenovela
which којим
question питању
border крајини
remain остане
sad саду
responds одговора
tried покушавала
caves пећина
sky небу
child дете
drina дрина
dilution раствор
clip оквирима
short краћи
skill вештина
business привредне
circle кругу
anticipated предвиђено
yugoslav југословенску
service службе
accord споразума
mala мале
frontier крајина
related повезана
wanting желећи
interesting занимљиво
levels слојева
conquests освајања
establishing успостављања
representative представник
similar сл
bombardment бомбардовање
writing писање
darwin дарвин
rome рим
nineties деведесетих
contains sastoji
past протеклих
licence лиценца
education образовни
environmental животне
find пронаћи
games игара
governor бана
executed извршен
conversation разговора
intension намене
black црног
data подацима
form oblik
moving преласка
condition стању
effort напора
blossom процват
near близу
reward награде
aton атон
come дођу
traditional традиционални
spreading ширењу
historic историјске
rivers рекама
next следећу
grow расту
stop зауставе
explorers истраживачи
come стиче
killed погинуло
handwriting рукописа
understood схвата
provoke изазвати
implemented спроводе
keeps сачува
way puta
said рекла
exit излаз
prolific плодне
manufacturers произвођача
hunting лове
developed развијао
ottoman отоманског
killed убија
pillars ступови
night вечери
places седишта
autonomous аутономне
version верзији
could могао
exchange размене
marketing маркетинг
šumadija шумадије
team тима
insufficient недовољно
species врсти
names називи
craftsman мајстора
multitude мноштво
end крајњем
name дејан
heroes хероји
drink пића
mediterranean средоземно
bulgaria бугарске
protocol протокол
ilija илија
wimbledon вимблдон
pilot пилот
todor тодор
montenegro црној
inca инка
respect погледу
characteristics одлике
see vidi
learning учио
year godina
serious озбиљне
debt дугом
be бити
shantz шанац
creating стварања
planning планирање
states државе
bigger већој
every свакој
condom командом
skopje скопља
camp логора
spreading ширење
short кратка
dimension димензија
serbs срба
military војног
action акција
created створио
anatomy анатомија
study изучавање
developed развијено
sweden шведска
end крај
mediterranean средоземна
geometry геометрије
france француска
retreat повући
speeds брзинама
motion крећу
suffered претрпела
at pri
group групи
called називао
imperial царски
maps карата
help помаже
role улогу
philippines филипини
generation генерације
give пружи
need потреби
have имају
velimir велимир
actions акцијама
ustashe усташки
slovenian словенским
plain равница
basis основу
podgorica подгорица
moves покретима
writer писац
broad широку
form настаје
performance извођења
self-government самоуправе
licence лиценцом
commander заповедника
construction конструкције
medieval средњовековни
happiness среће
according складу
majority већине
tank тенк
competition такмичења
network мрежа
whose чије
declaration проглашење
christmas божић
dobrich добрич
molybdenum молибден
ridge гребен
college високо
regime режима
constantine константина
hungarian мађарски
these наведених
kosovo косову
links veze
scene сцену
one једне
the самом
but мада
derived изведено
marija марије
hope нада
vrbas врбас
cross пређе
sumatra суматра
search потрази
authorization овлашћења
demanding тражећи
delay њени
social социјалне
unemployment незапосленост
suggestion предлог
what što
copper бакар
europe европу
gave поклонио
former бившег
allowed може
music музиком
similar сличан
quickly брзо
chinese кинески
legends предања
pakistan пакистан
hungarian мађарске
tax пореза
generalized уопштено
railways железнице
white бијело
suppressed забранио
negotiation преговорима
graphic график
positions pozicije
following наредне
sport спорта
court суда
buildings грађевине
map карта
skill вештине
abolished укинут
typical карактеристична
myths митова
livestock стоке
spira спира
congress конгреса
always стално
gradually поступно
western западним
lowland низија
land земљиште
playgrounds игралишта
fame славе
eurovision евровизије
empire империје
politic политику
m м
defence одбрамбене
present представља
ways начина
whose чији
most већином
care бригу
protect заштити
becomes бива
one једног
means значи
conditions приликама
hardness тврдина
placed ставио
moved прешао
christian хришћански
georgians грузијци
disciplines дисциплине
terrain крајеви
railway железница
missions мисије
mutual заједничким
this оваквог
sky небо
russian руско
is јест
participated учествовао
brought донело
contains обухвата
talks говорило
notion појмом
don дон
hold држање
harpies харпије
christian хришћанско
write пише
ceca цеца
keep задржали
near недалеко
literature литература
tito тито
columbia колумбија
austrian аустријског
kosovo косово
es ош
theme тему
sweden шведске
first prva
study изучавања
vicepresident потпредседник
rtb ртб
species врста
serb србин
earth земљишта
road put
river речних
breakthrough чини
work шљака
experts стручњаци
these оваква
also такође
making стварајући
formed формирана
milo мила
media медија
petrovic петровића
come доћи
death смрт
grown-up одрастао
ck цк
allele алел
skopje скопље
whole целина
sremska сремска
provide омогућавају
side страну
ruling владају
were бивају
mosque џамија
image слику
limited ограничен
assignment одређивање
learns учи
individually појединачно
minor мањих
constitute сачињавају
areas подручјима
eighties осамдесетих
round коло
earthquakes земљотреси
soccer фудбалског
imperial царске
happiness срећа
john џон
taught учио
africa африке
sanction санкција
part deo
abbreviation ким
developed развијену
occupation заузимања
arrow стреле
recorded снимљен
unique јединствен
enemy непријатељских
introduced успоставили
authors аутора
half половину
dragan драган
broadly широко
traditional традиционално
extent мери
group групе
actor глумац
cetinje цетиње
last задњих
drina дрини
social социјална
olivera оливера
ndh ндх
name бластомера
city градског
sun сунчевог
next следећи
more већинским
but nego
supporting подржавали
direct непосредној
print штампа
express изрази
arabic арапског
element елемента
priesthood свештенства
forts утврђења
configuration распореда
shall treba
works дела
originating пореклом
petersburg петербург
again поново
tried покушала
legends легенди
civil грађанске
etymology етимологија
valleys котлини
placed поставили
lights пали
popular народним
parties странку
black црном
belief веровање
cyrillic ћирилица
live уживо
less слабије
definitions дефиниције
given добила
cemetery гробље
one једни
placed смештена
made вршио
ways начине
strangely чудно
homosexuality хомосексуалност
relief рељеф
confirming потврђују
railway железнице
ivan иван
block блок
business привредно
september септембру
may мају
level степена
frontier крајини
related повезани
medieval средњовековне
penalties казне
ranks места
schedule распоред
composed састављена
munich минхену
important значајан
sent послао
show појављују
executive извршног
performed извршен
fierce жестоке
officer официра
mihailo михаила
situated nalazi
flats низије
doubtless несумњиво
but ipak
ekaterina екатарина
feeling осећај
ship брод
court судска
servers сервера
previously претходно
own свога
map карте
agreement споразумом
pictures слике
tourist туристички
parallel паралелно
restored обновљена
relate везују
individuals појединаца
called назвали
attacked напао
germany немачкој
neighbourhood околини
establish успоставио
poles пољаци
dimension димензије
r р
istambul цариграду
holidays празника
kinds врста
harpy харпије
publication издања
damage штете
platon платон
budva будва
debt дуг
said истакао
algorithms алгоритми
originally пореклом
svetozar светозара
aromanians цинцари
todor теодор
nemanja немање
mediterranean медитеранске
addition прилог
moved преселио
jurisdictions надлежности
rafale рафал
voice гласа
stronger јаче
continue настави
because пошто
was представљало
down доњем
roads путевима
food прехрамбена
prize нобелове
list листу
arms руке
network mreže
one једно
mentioned помињу
mosque џамије
symptoms simptoma
european европски
learned изучава
won освојених
is дуга
renewal обнову
california калифорнија
engines мотори
gandhi ганди
nile нила
andi анда
topic тему
youth младост
senior старији
passed прошао
iraq ирак
players играча
news вести
ethnic етничку
novakovic лола
city градом
so тако
ring обруч
achieved остварује
plain равни
serbian српског
introduced увели
what оно
bih бих
spot тачку
prior игуман
medieval средњовековна
chinese кинеска
some неких
published објављен
letter г
protein протеин
service службу
shelter конак
with uz
records записи
fighter ловац
persistently упорно
account рачуна
king краљем
politics политике
grape зрна
christ христос
centers центрима
started почеле
jerusalem јерусалима
addresses адресе
neutrality неутралност
nothing ништа
africa африка
structure састав
complex комплекса
way put
tunnels тунела
china кином
protection заштиту
system sistem
writing писању
french француске
galaxy васионе
to према
provinces провинцији
dunav дунаву
provide пружи
dead смрћу
action радњи
ship брода
revolutionary револуционарни
transport транспорт
markings обележја
bombardment бомбардовању
bebek бебек
surrender предају
build изграђене
precursor претходник
materials материјала
next следеће
colic чолић
given дали
signify означавају
quite сасвим
went отишли
regard обзира
artificial вештачки
masters мастерс
fact аргумент
hagiography житија
victim жртва
archbishop архиепископ
points тачке
particles честица
flat равни
airplane авиону
resources ресурси
lead водити
cultural културне
october октобра
clove каранфил
place површини
published објављено
airport аеродром
dependence зависности
maintenance одржавања
salvador салвадор
assignments задатке
door врата
organised организоване
provinces провинције
cannon топ
occupy освоје
engine мотором
seventh седми
presented представљало
ferdinand фердинанд
accomplish оствари
european европске
national национално
chiron хирон
natural природним
broz броз
great велик
understanding споразум
genetical генетички
mosques џамије
singing певање
cambrian камбријум
macedonia македонија
programmes програми
valley долине
doctrine доктрине
secret тајни
alphabet писмо
says говори
prisons затвора
mission мисије
charge одговорност
womens женска
condition услова
french француски
bistrica бистрица
inhabitant становника
christian хришћанска
ultimate крајњем
formed формиране
last трајало
long дужи
production израде
agricultural пољопривредних
st. светог
related повезано
call позив
came дошао
vine лоза
nickname миша
legate посланик
sports спортских
ours нашем
caucasus кавказу
yugoslav југословенске
zvornik зворнику
attraction атракције
seal фока
microorganisms протисти
mafia мафија
psychology психологија
researches истраживањима
sent шаље
symbol обележје
sharing подели
whole читаве
bring доведе
soviets совјети
civil цивилне
shows јавља
long дугом
crusaders крсташа
meet упознао
patriarchy патријаршије
russian русински
pictures слика
sister сестра
goli голи
placed смештене
cause изазивају
victims жртава
a једној
wrote писао
stronger јачи
landing слетања
passes провео
investment инвестиције
stay боравка
part дјела
stamp печат
opera опера
that ta
fall пропасти
world свету
artist уметник
meanings значења
come дође
terrain терену
responsibility одговорности
israel израелске
caused изазвала
performance извођење
withdraws повлачи
left напушта
then тадашњи
happen дешавају
relatives рођака
economies економији
forced приморан
workers раднички
done извршена
madrid мадрид
researching проучавањем
yugoslav југословенска
war рата
separated одвојене
announce објављује
robert роберт
barcelona барселона
army војсци
christian хришћанске
goll гол
height висине
austrian аустријском
published објављени
whos чијем
donji доњи
killed убијено
named названа
moderately умерено
census попис
recognized признају
activities активности
ceramics керамике
connect спајају
distinct изразито
question питање
officially званично
fast брзе
endowment задужбине
common чест
started почели
victoria викторија
but ali
eyes очију
abu абу
build направе
pit котлина
spreading ширења
whole целини
cyrillic ћирилице
moved преселила
happens одвија
macedonia македоније
accent нагласак
style стилу
build изграђена
beyond изван
axis осе
representation представљање
son сином
next следећа
name симон
boulevard булевар
bell бел
confluent притока
gdp бдп
basic основан
mix раствор
view погледати
interrogation испитивање
camera камера
watches гледа
there постојала
elements елемената
movie filmu
tried покушали
eight осам
valley долина
team репрезентације
first prvi
ensure обезбеђују
effect дејства
julia јулија
king краљевић
marriage женидба
pera пере
knowing знајући
love ljubav
muscle мишића
milan милан
conquer осваја
extend протеже
colony насеобина
square трг
majority већина
vine лозе
inspiration инспирација
scene сцена
admittedly додуше
tenths десетине
cotton памук
but ирак
head чело
ammunition муниције
uncle стрица
western западни
ending kraj
celebrities звезде
progress напретка
panel плочу
themselves собом
wines вина
luhan лухан
stay остати
candela кандела
mercur меркур
list списку
units целине
ecosystem екосистема
hard тешко
rivulets потока
four четири
rest остатка
monuments споменици
greece грчке
build саграђена
fascism фашизма
mary marija
lower ниже
facing фасаде
scale размера
appoint постави
ensure обезбеди
beautiful lepa
then тад
all свим
forms облике
photo фото
theater позоришни
generations генерације
pain бол
disorder поремећаја
participates учествују
national национални
paint бојом
acquired стекао
primarily најпре
sister сестре
crossed прешао
standards стандардима
independence самосталности
males мужјаци
workers радничке
heaven небеска
game меча
sales продаје
players играчи
whole читава
literacy писмености
difficult тежак
hers њени
areas предели
sing певају
places места
republic републиком
sun сунчев
some одређеним
union савезом
outside споља
attempted покушали
theirs њихове
constantine константину
railroad пруге
private приватни
allies савезници
secret тајне
constitution устава
go иде
drina дрину
bigger већом
games утакмице
idea идеја
mention напоменути
kamba камба
israeli израелске
human људском
penicillin пеницилин
diploma дипломата
kingfishers водомар
fall падом
name називом
hundred сто
csar цару
away удаљен
elections изборима
socially друштвено
food исхрани
specifically конкретно
mark марк
serbian српском
it њиме
see видети
martin мартина
we морали
secret тајно
experiences искуства
theorists теоретичари
nine девет
intro увод
high виших
campaign походу
national народног
captain капетана
battle борбе
exchange размена
renaissance ренесансе
mammals сисари
baroque барок
given дало
documentary документарни
trading трговину
ivana ивана
cetinje цетињу
prospects трагови
settlement насељима
kept чувају
brought донела
requirements захтевима
technologically технолошки
jobs послови
yellow житије
biggest највећих
bel бел
has imala
ottomans османлије
stephens стефанова
may маја
legend легенди
stream током
prague прагу
cultivation узгој
translates преводи
approximately приближно
northwest северозападу
native матерњи
singing пева
priesthood свештенство
vegetation вегетација
last последњи
role улога
cultural културна
sure сигуран
movies филмови
testify сведоче
pristina приштина
provinces провинција
life život
author аутора
head челу
cocoa какао
past прошло
filip филип
materials материјали
aristotle аристотел
franc франц
movements покрете
assigned додељује
fast брзу
workers радника
height висини
then тадашње
rank ранг
wet влажна
virus вирус
started кренуо
duke кнеза
alphabet писму
neural нервни
conflicts сукобима
records записа
crosses прелази
killed убио
dog паса
sculptures скулптуре
stone камен
speaking говорити
cultural културном
over завршен
raise повећањем
our наш
european европско
substantially знатно
service сервиса
started почело
practice пракси
effort напоре
events дешавања
strive тежња
play играли
armor оклоп
testify сведочи
house дома
accomplishments достигнућа
macedonia македонији
sun сунца
rapidly нагло
chance прилику
november новембра
all цело
cleansing чишћење
protests протеста
bijelo бијелог
herbal биљни
theirs њихову
french француска
dianthus каранфил
refuge уточиште
appointed поставио
flied полетео
betrayed издао
rouge ружа
resources ресурса
scene сцене
rotations ротације
queen краљица
romani романи
depend зависе
listed наведене
vehicles возила
origin пореклом
bosniak бошњачки
flame племена
leave напустили
married ожењен
hinduism хиндуизам
part делом
foetus фетус
patriarchs поглавара
occur јавити
shown показују
statehood државности
one једну
commercial трговински
tools alat
carl карла
philip филипа
dalmatia далмацији
century деценију
clothes одеће
stomach желудац
appointment именовање
regions крајеви
terrain терен
service служби
occur дешавају
autumn јесен
constantin константина
big велика
attracts привлачи
speaker говорника
tito тита
that ti
prince принц
him њега
heron хирон
spread прошири
hard тешка
so pa
greek грчких
television телевизију
precisely прецизно
china осталим
romania румунији
front фасаде
civic грађанске
lack nedostatak
requirements захтеве
mayor мајор
determined одређена
born рођен
critics критике
made направили
strangers странаца
confess признају
many многа
constantinople цариграда
lived живео
peaceful мирно
right pravo
hard тешки
northern северног
habitat станишта
amount износио
network mreža
host домаћи
legal правни
shining зрачења
all svi
march поход
capital главног
conquered освојених
under испод
industry привредног
mustafa мустафа
oficial званична
generally уопште
diego дијего
parts крајеве
multiple multipla
high висок
rule управа
spots тачака
seems изгледа
over путем
state државној
foot подножју
believing веровање
side strane
beating победивши
putnik путник
mural фреска
north север
dates датира
originate потичу
active активан
western западну
addition прилози
market пазар
earth земљиној
firefox фајерфокс
election избори
antique античких
september септембра
ten десет
holly светог
famous чувени
professional професионални
brought носили
quote наводе
precisely јасно
frontside фасаде
golden златном
ottomans османлија
persian персијског
own свог
name бора
artefacts предмета
slovenia словенији
instead umesto
siva шива
favorable повољан
arabic арапска
official службени
certain несумњиво
remained остала
public јавног
boys младића
fast брзо
overview преглед
religion верске
ecosystems екосистеми
consider сматрати
renaissance ренесанса
food исхране
world светским
win освојили
jobs послове
toma тома
sign знак
ended окончао
imprisoned затворен
đukanović ђукановић
white бијелог
graduated дипломирао
practice пракса
moves покреће
especially нарочито
gently благо
battle борба
climate климатских
maintenance одржавање
panel плочи
national националну
left левом
existing постојање
defeated поражена
portrait портрет
most већина
search тражи
slovenia словеније
open отворено
commanded командовао
rock каменом
threads нити
similar сличним
half полу
biotite биотит
intensively жестоко
model модел
at при
skopje скопљу
declared проглашена
pgp пгп
window прозор
jonny џони
peak врхунац
using употребом
tigar тигар
cold хладан
caves пећини
transfer преноса
dragana драгана
reaches достиже
existence постојању
georgia грузија
which којих
interruption прекида
anglo-saxon џексон
handled изводе
zeus зевса
cell ćelija
chose изабрао
movements покрета
marks трагове
saddle леђа
lost изгубио
something нешто
hard тешке
rivals противника
requirements захтеви
principle становишта
hand руком
whole целину
way пут
pile гомила
patriarchy патријаршија
band бенд
endowment задужбина
mechanics механике
light светлост
exactly управо
theirs њихово
much пуно
additional додатна
attempted покушала
forms облицима
garden врт
sultan мурата
many бројних
whose чијим
block блока
organised организовани
jerusalem јерусалим
withdraw повући
goals циљу
belarus белорусија
upper горњој
traditional традиционална
joined придружили
scene сцени
part део
mount гору
need потребу
miracle чудо
name назива
with kod
residents становнике
god богом
regime режиму
offensive офанзиву
missile пројектила
geomorphology геоморфологија
spread проширила
all sve
significance значај
war ратном
luka лука
big велике
sea морске
santa мраз
scientific научни
next следећег
forehead чело
sword мач
treatment lečenje
naval поморске
emperor цару
bulgarian бугарске
phenomena појавама
is има
stefan стефанове
ch ч
connection веза
foreigners странаца
sports спортови
computer рачунарске
football фудбала
populations популације
able способан
tv телевизијске
assumed преузела
collection збирку
religious верским
use служила
liberation ослобођење
leader вођа
winner добитник
many многе
washington вашингтону
submitted поднео
return повратку
plays свира
direction правцу
went ишао
women žena
empire царство
territorial територијалне
alone самим
disease bolest
fall распадом
one онога
send послали
island исланд
first првом
learning учење
maximum максимална
rockets ракетама
earwig ухолаже
soccer фудбалу
very jako
indian индијски
talked говорио
pregnancy трудноће
school школу
trend тренд
asked тражи
still još
found пронашао
congress сабор
reformation реформација
frequent честа
other друга
creation успоставе
moves покрети
part деловима
useful повољан
tesla тесле
summer летњим
railway железничке
internal унутрашњег
loses губици
predecessor претходника
mode режиму
highways аутопутева
rocket ракете
assassination атентату
populated настањена
greeks грцима
heavy тежак
forming формирању
additionally додатно
two два
last задње
role uloge
penetration улазак
communist комунистичког
order поређење
album албуму
right правом
third трећој
holding одржавања
balkan балканских
claims тврдње
horatius хорације
called називамо
that to
plans планови
determined утврђена
december децембра
cia циа
be буде
revealed истакао
athens атини
tried покушаји
arabic арапске
decided решио
appears јавља
as каква
religion вера
presently тренутно
present-day данашњој
sister сестру
armenian јерменски
support подршку
sovereignty самосталности
universities универзитета
ultimate крајње
composition састав
sell продат
sport спортских
main главног
beginning početku
boats бродовима
many многи
moravian моравској
are јесу
pipes цеви
sicilia сицилији
alloying легирајући
north севера
who ког
soko соко
nation нација
ethnical етничким
darvin дарвин
girls девојке
there постојало
documents податке
population популације
office завод
regions областима
affects утиче
wikipedia википедији
role улози
mutual међусобно
dedicated посветио
command команди
election избору
enemy непријатељ
surrounds окружује
till самог
museum музеј
pythagoras питагора
war војна
greeks грка
characteristically карактеристично
wide широки
ukrainian украјинци
was било
story прича
town бечеј
degree степена
ownerships власништва
almost скоро
devastations разарања
bioethics биоетика
year године
turkish турском
air ваздушном
jovanka јованка
finals финале
conditions стања
kilometer km
withdrawing повлачење
secretion sekreta
visiting посете
evening вече
province вароши
ruled владали
maria марије
wreath вијенац
scaler скалар
leads доводи
systematic систематски
add додаје
accepted призната
processes процесима
body орган
were налазиле
movement кретање
poems песма
later kasnije
byzantine византијско
her ју
you вас
members припадника
ruled владала
year години
composition састава
desire жеља
sugar шећера
middle средишњем
telenovelas telenovele
free ослободи
developed развијала
black црној
attracting привлачи
change мењају
ustasha усташа
byzantium византијом
certain извесно
command команде
temples храмова
hajduk хајдук
accomplished остварио
britain британији
rocket ракета
significant значајна
command заповест
churches цркви
banknotes новчанице
reformation реформације
march марту
triangles троуглови
isc ндх
last задњи
ethernet етернета
depending зависно
alexandra александра
railway железнички
belgrad београду
came дошла
croatian хрватској
sample узор
imagery снимак
over над
baronies кнежевина
similar слична
knew знао
membership чланство
conquered савладао
committed извршила
pythagoras питагорине
deputy заменик
pasha паша
gavrilo гаврила
walls зидовима
damage оштећења
arabic арапски
wanted желели
occupied заузео
actors глумци
region региону
development израде
belgrade beograd
gone отишао
state народну
territory просторе
inner унутрашња
petrovaradin петроварадину
wreath извршила
time временима
organised организовано
mainly углавном
wave таласним
crude грубо
suffix наставком
sokolac соколац
suburbs предграђа
fear страха
known познато
register попис
accommodation смештај
predicted предвиђао
attractions знаменитости
family фамилија
meaning значају
mother матерњи
page страни
artistic уметничког
serbia србију
every svi
idea идеју
reef гребен
introduction увођење
lions лавови
autonomic аутономна
clean чиста
did учинили
rail железничке
primary основно
granite гранит
small малог
anubis анубис
spanish шпанског
god бог
represent представника
included укључени
bulgarian бугарски
greek гр
other друге
delta делта
opposite супротном
refuse одбили
modifications измена
kk кк
myself себе
territories територије
modern модерном
wide широке
camp логору
nacional националну
or iii
falls падне
cold хладним
proofs докази
architects архитекте
letter j
immediate непосредној
zeljko жељко
friend пријатеља
movements покрети
constituted представљао
war рату
head глава
frequent честе
united заједничког
human људских
luka луки
recorded забележено
roman римска
confirmed утврђене
zagreb загребачки
vouch тврде
predominantly претежно
railroad железнице
christians хришћанска
catarina катарина
similar сличних
soon ускоро
pec пећи
computer рачунара
lodgings конак
having имати
upper горњим
today данас
established основане
instead уместо
pole пол
start почетак
sun сунце
refuse одбио
top врха
low доњег
refused одбила
back леђа
culture културе
foreign спољну
journalists новинара
decision одлуку
deals бави
ottoman османског
soldiers војници
citizens грађанима
full потпун
biography биографија
days данима
maria марија
independently независно
sicilia сицилије
building згради
plans планове
who кога
scientific научне
that tu
mladen младен
great велики
politicians политичари
strange страни
scientists научници
reptiles гмизавци
upper горњи
edition издању
valley долину
wikipedia википедије
contractor извођач
art umetnosti
clubs клубова
signing потписивања
massacre масакр
other осталим
arrival доласка
birth рођењу
sequoia секвоја
areas крајева
happy срећу
european европској
despot деспот
kingfisher водомар
inside унутра
cover покривају
emperors цареви
types врста
crossing прелазак
colours боје
tightly уско
positions поставља
root корен
numerous бројним
flagellates бичари
january јануара
infection инфекције
help помоћ
autonomic аутономне
lasted трајала
fon фон
walls зидине
east источне
three тројице
trader трговаца
soccer фудбалске
michael majkl
core језгро
centres центри
mesa меша
creating стварањем
died умрла
position мјесто
lepa лепа
pannonian панонској
serbia србијом
sky небеска
first првог
plans планова
mild благе
crops житарице
specific посебном
superintendent начелника
acting деловање
middle средњег
settlement насељу
strong iako
other други
territory terapija
withdrew повукли
performers извођачи
toward ka
next следећем
monte црну
less мањој
wehrmacht вермахта
hebrew хеб
matija матија
pop поп
effect дејство
six шест
captain капетан
field пољу
churches цркве
renewed обновљен
participated учествовала
active деловао
battle борбене
rise подигне
those tim
use искористи
process току
life животна
russian руских
srem сремски
dreams снови
communist комунистичком
viena беча
quality квалитета
aphrodite афродита
religion вере
weight тежине
water воде
huge наглог
shell оклоп
people народом
seth сет
athens атина
separate одваја
big велико
spanish шпанске
culture култура
weisz вајс
armenian јерменска
versions варијанте
executive извршни
goalkeeper голман
chronicle хроника
victory победом
soviet совјети
gavrilo гаврило
persons личности
caused изазвало
heavy хеви
one оног
britain британије
minutes минута
rio рио
one једној
descend спушта
deers јелене
relics мошти
metropolitan митрополит
basin слива
golden златну
researches истраживања
participant учесник
wide широку
central централним
form облику
outer спољних
pretenses претензије
cultural културно
other другог
recognize признаје
lazarevic лазаревића
former бившим
weeds трави
refused одбијен
there постојале
roughly грубо
boris борис
arabic арапских
divided подељен
take узети
between међу
judaism јудаизам
womb матице
poet песник
sharply оштро
reach достиже
temperature температуре
religion вери
official званичан
daughter кћерка
city града
following следеће
dialects дијалекти
milica милице
connection односа
not не
jena јена
children децу
known познате
lasting трајања
settled насељавају
theogony теогонија
descent походу
dushan душан
ethno етно
kotor котор
development razvoj
military војних
end окончао
resident настањена
quixote кихот
projectile пројектила
organize организацију
flat стан
covers покрива
byzantine византијске
sanctuary уточиште
built грађен
decided одлучио
palaces палате
religions религијама
punishment казну
options опције
regular редовно
example пример
published објавио
pay плаћа
production производњом
kingdoms царства
carlo карло
psilocybin psilocibin
placement распореда
scotland шкотске
needs потребе
letters слова
call позивни
ankara анкара
expensive скуп
end крају
ethernet етернет
air ваздушног
general војсковођа
technically технички
package пакет
morals морали
leaving остављајући
byzantine византијски
young младог
however пак
luka луку
molecule молекула
valley долини
clubs клубови
selected изабрани
spread проширио
appearance појавом
territorial територијална
characterize карактерише
singularly појединачно
companies предузећима
worked радио
petra петра
year година
contagion заразе
care мари
animal животињски
environment околина
absence одсуство
executive извршне
desire жељи
necessary потребно
water вода
og ог
hungarian мађарском
participated учествовале
latin латинског
appear јављају
square квадар
lift крене
level нивоа
marked обележен
most веће
mild блага
electronic електронска
railway железничка
accusation оптужбе
madonna мадона
development развитак
living животног
will ћемо
famous познатог
women žene
covering покривају
rights prava
armenian јерменске
turks турака
troops чете
continuously непрестано
small малом
africa африци
conclusion наставак
maine маје
safety безбедности
letter c
turned окренуо
aldehyde алдехид
head главе
recognized признат
province покрајина
attitude став
visiting посету
he on
lasted трајао
fit стао
leading водили
lillian љиљана
educational образовни
eponymous истоименог
think мисле
poet песника
within самој
keep одржавања
feed храни
whole укупне
inner унутрашњи
representation приказивање
pristine приштина
words ријечи
target мета
lasting трајање
temperatures температуре
cameras камера
significant значајни
records снима
personal свог
become постане
roma рим
guinea гвинеја
you ви
importance важности
called зове
often честим
neighbouring околних
transfers преноси
functions функције
learning учењу
coming наредним
vigorously жестоко
upper горња
expand простиру
itself саму
meaningfully знатан
fighting бори
poem спев
supplying снабдевање
resources средства
ears уши
ottoman османлијске
colonel пуковник
rivers реке
characteristic карактеристика
page страна
were bile
thinking сматрајући
title титулу
jean жан
sound звука
strongly јаче
order реду
french француском
commandant заповедник
coming доласком
london лондона
hilandar хиландар
idea идеји
municipality општинама
nation нације
big veliki
manage управља
a лику
clergy свештенства
other друго
precursor претходника
wide широко
varies варијанта
founding откривање
northeast североистоку
high високог
presian персијског
primary основну
athens атине
building зграда
army армијом
scientific научно
weapon оружјем
wildebeest гну
treatment лечењу
equal =
limitations ограничења
successor наследник
established основано
geography географија
associations друштава
finals финала
introduction увођења
conduct вођење
sprout клица
rotation ротације
communistic комунистичког
east источној
river речни
head глави
good повољан
institute института
varies варира
general генералом
brotherhood побратими
contributes доприноси
roman римски
unique јединствена
spoke говорио
caspian каспијског
robe одежда
presentation представљање
known познати
cellular ћелијски
trinity тројице
general војсковође
record плочу
entered упале
refused одбили
pronounces изговара
documents докумената
cave пећина
planes авионе
vladimir владимир
soccer фудбалска
attributes приписује
extreme крајњем
significant значајне
emperors царева
collection збирке
marriage брака
assumption претпоставка
location положај
passed прошли
sea морска
rural сеоски
rise подигнута
practice праксу
empire царства
forever заувек
bridge мост
archives архив
east источна
peak врхом
contrary супротно
cheek образ
throne престола
indexing означавање
caused изазвали
suits одговара
trapped заробљен
warm топла
wound рана
vršac вршца
core језгру
decide одлучио
parliament сабора
milica милица
demonstrate показује
taiwan тајван
field терену
actions акције
countries државама
infection инфекција
human људским
several разним
show показали
serbian драгутин
face лицу
nemesis немеза
contains sadrži
serbs срби
down доњој
money новцу
electronic електронске
cover покрива
caught заробљени
characteristics особина
principality кнежевина
most већину
withdrew повукла
soviet совјета
frequently редовно
serbia србије
head главу
jurisdiction референдум
results резултатима
freedom слободе
recognition признање
unity уједињења
rainfall падавина
politica политика
pedagogy педагогија
vacation одсуство
traces трагове
globalization глобализација
castro кастро
whole цео
events догађајима
decision одлука
feed хране
terms одредбе
law законом
sothern јужних
afghanistan авганистан
scotland шкотска
powerful снажно
target означио
conducted одвијају
problems проблема
color бојом
trade трговински
battles борбама
red црвена
subotica суботице
atol атол
situations прилике
everything свему
through кроз
milovan милован
story причу
lebanon либан
name горски
ancient древни
age доба
altitude надморска
fields терена
astronomy астрономија
leader вођу
courts судови
aggression агресије
lowest најнижа
clear чисто
richness богатство
prefect жупан
occupation занимање
mountain планински
broader ширег
novi нови
citizenship држављанство
want желе
considered сматрала
day dana
already već
pedology педологија
shown приказана
modern модерног
expects очекује
significant знатне
southeast југоистоку
name везер
formal формално
treasures богатства
periods периодима
complete потпуну
arrival доласку
blondie плаве
gained добили
conquer освоји
emperor цара
accepted прихваћен
nadal надал
podgorica подгорици
development израду
grade разреда
leskovac лесковац
business пословни
oficial службено
inside унутрашњег
allow омогућио
mesha меша
shapes облике
spaces простори
region региона
about о
certain поједини
podgorica подгорице
want жели
that онога
workers радници
northern северним
job посла
administration управа
significant значајну
joseph јосифа
interior унутрашњост
played играо
holy светих
many бројне
river ријеке
bosko бошко
whom онога
development развој
delegation делегација
is износи
ships бродове
development развитка
speech говором
prof. проф
situated смештени
create ствара
problems проблемима
merchants трговци
church цркава
peter петру
other другу
dušan душан
belong припадност
villages села
influences утицаји
associates сарадници
birth рођење
seats седишта
today данашњој
lost изгубили
missiles пројектила
beauty лепота
organized организовала
start početku
clean чисто
jewish јеврејима
medications lekovi
important битан
roots корене
in kod
crusades крсташки
berline берлина
state државна
commander командант
ilija илије
mountains планинске
demonstration демонстрације
initial почетна
called носи
standard стандардни
dubrovnik дубровнику
return повратка
take заузме
people народа
document повеља
gpr бдп
place вароши
numerous бројних
album албума
heritage наслеђа
lasted трајали
followers следбеници
wave талас
kavkaz кавказа
decides одлучује
forming формирања
vukan вукан
we ми
site сајт
pledge завет
extremely изузетно
circumstances околности
from из
direction правцем
each свака
infection заразе
source извире
costume ношња
post пошта
showed показао
bridge mosta
from одакле
french француској
foreign спољне
different различито
environment околини
souls душе
usual уобичајено
build градњу
climatic климатских
used употребио
canyon клисуре
tournaments турнира
collor боја
framework оквира
srem сремске
absolute потпуну
christians хришћанску
curve крива
important важна
discover открива
pronounce изговара
do чиниле
agree слажу
shootings снимања
key кључне
assault физичких
develop изради
vegetables поврће
suffered страдао
recognition признања
d д
rector жупан
bad лош
children деца
petar петра
sights знаменитости
hall дворана
vrs врс
japan јапански
forming формирање
above над
widely широко
entry улаз
renewed обновио
carbon угљеника
forces силе
dynamo динамо
nicola никола
troops трупа
sentenced осудио
heritage наслеђе
hebrew хебрејски
organized организовао
defined дефинисати
top врху
uses употребљава
romania румунијом
discography дискографија
semifinals полуфинала
academy академији
recorded забележена
taste укус
vapor паре
eminent истакнути
earliest најранији
ring прстен
vasa васа
stadium стадиона
return вратити
alone сам
decided одлучила
topola топола
hers њених
during pri
evaluation процена
roman римско
only једини
administration управе
lost изгубила
fishes рибе
electronic електронски
freedom слободи
computers рачунарима
polish пољаци
fax факс
ssr сср
solar сунчевом
rostock росток
government владом
jet ахат
milos милоша
valkyrie валкире
organized организован
user корисник
mistakes грешке
serbs србе
between među
approach приступ
principals принципи
file датотека
hospitals болнице
only једни
alphabets писама
globalization глобализације
continue настављају
whose kojih
work рад
act чин
saying говорећи
records списи
nonmetals неметали
demonstration демонстрација
hunger глад
radiotelevision радиотелевизија
tensions напетости
occupied заузели
lynx рис
composition саставу
terms услове
own својом
except изузев
ministry министарство
got добио
sold продат
was била
ancient древне
cypress чемпрес
fleming флеминг
short ниске
performed вршио
detachment одред
dead мртав
on na
delegation делегације
france француским
serbian срби
expansion ширења
losses губици
key кључни
forms облици
serbian српским
opposition опозиције
istanbul цариграду
delivered предао
presidency председништва
high високом
before пре
sex секс
pass пролазе
equally подједнако
opens отвара
catholics католика
capacity опсегу
atom атом
vegetative биљни
protector заштитник
affluent притоке
big велик
salonika солуну
significant значајно
eg npr
my моје
quantity количинама
advantage особина
left левој
religious верских
since пошто
environment околине
summers љета
term појава
pupils ученика
brother брата
principle принципу
display приказ
starts започиње
birds птице
same истим
modeled угледу
choice избор
final завршни
far далеко
mood расположење
video видео
comi коми
world свет
traveler путник
spread простиру
wind ветра
serbia србија
led предвођена
known позната
rights права
many бројни
news вест
kind врсту
hot топла
mountain планинске
ships бродови
this ovim
public јавним
peru перу
kitchen кухиња
determine одреди
similar слично
people народе
using употребљавају
immigrant досељеника
navy морнарице
gives предаје
freed ослободио
serbian драгаш
governor бан
inner унутрашњу
things ствари
kusturica кустурица
erection изградњом
java јава
influences утицаје
alone самих
letter писмом
proportion размера
feeds храни
municipalities скупштина
pretension претензије
power снагом
kassites касити
use употребљава
dominate доминира
built подигнут
more још
naked голом
not nije
foundation задужбина
each сваки
mathew матеју
wages плаћа
is јесте
similar сличне
important значајних
legende легенде
poems песме
actions дејстава
again ponovo
candidate кандидат
single јединствену
city граду
enable омогућује
proposal предлог
mandate мандата
time временском
punishment казна
abbreviation бих
age старости
duties обавеза
foreign спољна
electrical електричну
atom атома
mihailo михаило
member припадник
beijing пекинг
country земље
mountain планинска
connection вези
problem проблем
process поступак
early раним
navy морнарицу
territorial територијално
energy енергијом
association асоцијација
chetniks четника
isa иса
intervention интервенције
writers писци
called названа
provinces аустрију
garrison гарнизон
possibilities могућностима
iceland исланда
ours наши
problems проблеми
requests захтеве
command команда
tomb гробница
balkan балканским
imports увоз
features обележја
victories победе
river ријека
banknote новчаница
observation посматрања
common уобичајено
centers центара
edits измена
very јако
mediterranean медитерана
works ради
ureter мокраћовод
good добри
programing програмирање
kant кант
tight уско
war ратних
now одмах
summer летњих
writing писао
avenue алеји
record плоча
spa бања
nickname жика
population популација
serbian србин
children деце
provided предвиђао
imperator император
genre жанр
plains долинама
kitchen кухиње
get доспео
expansion ширење
can могу
ottomans османлијама
muhammad мухамеда
west запада
cousin рођака
coast обалу
attack напад
my моја
snow снег
women женом
weighs тежи
ekatarina екатарина
buildings здања
contemporary савременим
vatican ватикана
benefit корист
history историјска
course тока
event догађај
returned вратила
so па
carries носи
heart срце
moravian моравска
fundamentals основе
brunt тежиште
praxis праксу
northern северних
emigrants досељеника
wealth богатство
holy светим
boca бока
sense смисао
ends престаје
reminds подсећа
regular сталне
his својих
stevan стеван
round низу
place постави
ceases престаје
merger спајањем
khan кан
astronomy астрономије
become постану
ivanovich ивановићева
people народи
leadership вођством
control контрола
complexity сложености
popovich поповић
forces силама
millions милиона
field поља
all сав
ends крајевима
increase повећава
wikipedia википедија
meat меса
loses губи
wants желе
types врсте
old стар
radomir радомир
occupied заузеле
air ваздуху
extended простирала
knowledge познавање
formation настанак
scientific научна
conquered заузели
uncovers открива
sant светој
teams екипе
belt појаса
inflation инфлације
german немачким
personality личности
eldest најстарији
portugal португал
against косе
tribunal трибунал
academy академију
own свој
resist отпор
polish пољској
remove уклањање
through uz
czechs чеси
released пуштен
turkish турског
tree дрво
dominance надмоћ
did чинили
valjevo ваљева
romanian румунске
those оним
spanish шпанци
decision одлуке
settlement насеље
overcame савладао
wants жели
descent похода
transmitted емитује
children деци
tales приче
win добити
more više
religion веру
feel осећа
gornji горњи
dvor двор
formations формације
thick густо
release ослобођење
economy економског
wanted желела
newspapers листа
almost готово
reduced смањења
proposed предложио
skeleton скелет
highest највишег
cup првенству
martina мартина
political политичком
fc нк
connected повезан
example примера
full пун
neighboring суседне
heading заглавље
holds држи
decided одлучили
close блиски
initial почетни
court дворац
itself сама
significant значајнији
made учинили
field поље
supply снабдевање
observation посматрање
among кроз
ally савезника
work dela
contribute допринела
causes изазива
earth земље
managed успеле
gd гд
transfer прелаза
godmother богородице
core језгра
clergy свештенство
description опис
hers њеним
freedoms слободе
boca боки
reached доспео
times наврата
did учинила
leader воћа
enormous огромне
marriage браку
railroad железница
traces трагови
that такав
connect повезују
bank обали
hunan хунан
blooming процват
ritchard ричард
assonance асонанца
diseases обољења
indicators показали
vir вир
determines одређује
makes чини
control контролом
output излаз
z з
is износе
lead водила
male мушког
music музичких
over преко
supplies залихе
clash сукоба
inside унутрашњи
popa попа
leaders вође
9 ix
supported подржавали
saint сент
regions региони
comes долази
sights стране
does врши
attitude ставова
musicians музичара
country земљи
parliament сабору
end краја
lasted трајало
different различите
runway стаза
muscle mišića
changed мењао
calendar календара
cars возила
continuously непрекидно
fame славу
himself собом
environment средиште
close блиске
desires жеље
initial почетне
boss шефа
followed уследила
lowlands низији
population становништву
thoroughly детаљно
geology геологија
organism организам
yugoslavian југословенске
level нивоу
good добра
unions уније
after након
watch гледају
assistants сарадника
ice леденог
to ga
state државно
foreigner странка
selves сами
bank обале
develop развијају
himself сам
executive извршну
reads гласи
year годину
raise повећа
duel мечу
time тренутка
suburban приградска
everyone сваком
consideration обзир
district нахије
responsible одговоран
sanu сану
different различити
vir вира
strength снагом
missing нестала
control контроле
car ауто
same истих
romanian румунски
negro црном
zdravko здравко
enzyme ензима
formed формирао
board одбор
american американци
context контексту
does врше
knowing схватање
serbia србији
complete потпуног
each сваке
humidity влажност
movement кретања
further даља
public јавних
ranks чинови
start почетка
freedom слободу
front челу
ships бродова
exclusively искључиво
name аристофан
found налазимо
order наредби
village сеоски
bulgarian бугарску
janko јанко
particularly поготову
battalion батаљон
atlantic атлантског
regarding поводом
become постаје
dinar динар
competition такмичењу
embassy амбасаде
gb гигабит
gandi ганди
metabolism метаболизам
record снима
december децембру
ottoman османском
its њеног
repeatedly узастопних
this то
kinetochore кинетохор
vestment одежда
homosexuality хомосексуалности
founder оснивач
dozen десетак
significant значајније
career каријере
occupied заузела
subotica суботици
put ставио
together заједно
meeting сусрета
back враћа
residents становници
associations удружења
methodius методије
suffragan владика
providing пружају
officially службено
success uspeh
corporation предузећима
n н
male мушкарци
term назвати
formed формиран
walls бедеми
artificially вештачки
construction градња
financial финансијске
order реда
cup куп
serbian srpska
athlete спортиста
even једнако
weed коров
league лига
simeon симеона
higher виши
such таквог
administration управу
australian аустралијски
retrieve преузели
turned претворио
crew посада
jovanovic јовановић
holy свете
major већински
permanently трајно
the оних
traditional традиционалних
creation стваралаштво
kingdom краљевства
music музика
mid средином
relativity релативности
hamlet хамлет
gave одржао
soft благе
originally изворно
administration управом
streets улици
cultures културама
issues издаје
coast обали
america америку
happened догодио
most већим
people народу
passed прешла
full пуна
succeed успела
live живе
rock камен
he њега
mihajlo михајло
approach приступа
believe верују
elders старешине
joining спајањем
take прихватили
important значајним
surrounding окружење
lead водиле
events догађаји
long дугим
disorder поремећај
daughter ћерку
german немачке
ours наша
headquartered седиштем
professor професор
founded основали
lines линијама
tenth десетина
owner власник
porn порно
combat борбене
different различита
out одласка
presence присуства
byzantium византији
unveiled откривен
local локално
gate капије
legs ногу
risk rizik
tuber кртола
balkans балкана
hit удар
weak слабе
publication објављивања
yes да
some појединим
position позицији
lowlands низије
hungary мађарска
introduced увео
brothers брата
program програму
board совјета
advantage корист
chain ланац
title наслов
finished завршен
directions правца
note фуснота
but али
alimentary прехрамбена
vote гласа
glaucoma глукагон
general генерални
highest највиши
dubrovnik дубровника
nato нато
would бисмо
festival фестивал
circle круг
aids сиде
white бело
josip јосип
treaty споразуму
plane авиону
direct директном
bough грана
citizens становнике
to ка
protestantism протестантизам
stood стајао
soccer фудбал
slobodan слободан
account рачун
neighboring суседних
investigation испитивање
music музичким
holiday празника
took узео
engraving бакропис
successors наследници
leading водећи
small мале
red црвено
class сталежа
back уназад
railway пруга
gives daje
surname ковач
live живи
environment околину
evening увече
walls зидови
specific специфичне
that da
philosophers филозофи
fate судбине
general генералне
hunt лове
tribes племена
called називали
zone појас
let пуштен
call називамо
stay остала
framework оквиру
home куће
dear мио
yugoslavian југословенска
complex целина
shortly недуго
declare објављује
process процеси
symptom simptoma
links повезује
interpreter преводилац
happened десио
organisation новј
appliance примене
weather временске
will ће
fort утврђење
son сина
german немачки
good добро
own своја
explanation објашњење
transforms претвара
footnote напомене
ministry министарства
croatian хрватског
free слободан
with уз
transcript препис
majority већинским
apollo аполон
challenge изазвао
constantine константин
use примена
convicted осуђен
all свима
originate настало
execute изврши
purposes сврхе
saint светој
yugoslavian југословени
corridor коридор
zeta зете
where при
complete потпуна
applying примени
fights бори
toothache зубобоља
studio атеље
contemporary савремених
hearth срце
importance значају
exit излази
streets улице
contract уговором
serbian srpske
icon икона
disagreement неслагања
18 xviii
business пословима
valley долином
middle средини
spa бањој
money новца
biggest највећи
insulin инсулин
sex секса
weeks недеље
machines машина
hiv xiv
cooperation сарадња
dositej доситеј
reduced свести
wreath венцем
speaking говорећи
blue плавом
settlements насељене
defense одбрана
significantly значајно
etching бакропис
male мужјака
opened отворена
photography фотографија
genders рода
discovers открива
stay одржи
combat борбена
discontent незадовољство
stake улогу
funds средства
constant сталним
somewhat нешто
pass прелазе
pf пф
thanks захваљујући
areas подручја
forsythia форситија
involved укључени
internal унутрашње
publication објављивање
penis пениса
contain sadrži
east источном
flows протиче
modern савремене
fall падају
secondary средње
australia аустралији
blood крв
attack напао
heard чула
games игре
expansion ширењу
league лиге
bureau завода
higher више
total укупан
political политичког
kings краљеви
coast обалом
mostar мостару
marko марко
capital капитал
corn кукуруз
middle средине
european европског
current данашњу
alike налик
music музике
second другом
global глобални
kind врсте
straight раван
third треће
oldest најстаријих
financial финансијски
petar петру
habit пракса
accompanying пратећи
lola лола
state држава
voting гласањем
consequence последица
at код
reported јавила
mig миг
tenth десетине
phases фазе
forbidden забрањено
basic osnovu
show појавили
population становништво
make успоставио
allocates додељује
lowlands низија
zika жика
that тај
poor сиромашних
burden терета
prokletije проклетије
mentions спомиње
duration трајало
tradition традицију
plants биљака
considering знатне
dragon змај
overtake заузима
electrical електричне
mladost младост
jews јевреја
arc лук
tropic тропске
power власт
lead водили
parish парохија
maximising појачање
energy енергију
stefan стефану
win победили
julian јулијански
evening вечерње
fate судбина
autonomy самоуправе
lasts трају
hitler хитлер
share подели
modern савремени
fishing риболов
literary књижевни
position позиције
service услуга
henri хенри
principles начела
marks маркс
funds средствима
my svojim
tube цеви
princedom кнежевина
sir господин
listed наведених
commander заповедник
into прелази
male мушкарца
phases фази
position положаја
local локални
serves служи
summer лета
arguments доказа
spaniards шпанци
small малој
coast приморју
only свега
manufacturing производња
role лика
tool alat
organization уређењу
altitude висинама
race расе
svetozar светозар
who koje
activity активности
teodor теодора
auditory gledaoci
method метода
included укључивала
jovan јован
points тачака
fourth четвртом
sheet лист
lead довео
comprising састојала
communities заједници
tool оруђе
greatly увелико
reach опсег
major главни
switzerland швајцарској
accepted усвојен
hauge хагу
officers старешине
theft краће
women женама
program програм
make праве
zeus зевс
result исход
white бели
percent проценат
use коришћењем
mediterranean медитерану
perform изврши
demography демографија
wildly дивље
part дио
wealth богатства
although мада
independent независно
vrbas врбаса
authorial autorskog
honorable почасни
tendered поднео
primary основним
balkan балкану
seminary богословије
rafale рафала
establishment успостављања
conquer освајају
explanation објашњења
small мала
master мајстор
crew посаде
state државним
could могло
partisan партизан
hunger глади
golden златна
resolution решавање
internal унутрашњи
successful успешна
home кући
causing изазива
possibilities могућности
argentine аргентина
fortress тврђаву
prison затвору
milosevic милошевића
mysticism мистицизам
popular популаран
lies лежи
social друштвеног
highest највиша
coast обала
palace двора
pedagogy педологија
use употребљавају
every сваких
easter ускрс
populated насељен
academy академије
theorem теорема
full пуни
termination укидања
state државе
noone нико
ruler владар
israel израел
physical физичких
multiply ×
troops трупе
belongs отпада
ajax ајакс
independent независна
stability стабилност
under под
recordings снимања
blueberry боровница
red црвени
affiliation припадност
agriculture пољопривреда
spread шире
founded основала
communist комуниста
posthumously постхумно
walls бедема
canyon клисура
desert пустиња
bank обалу
air ваздуха
jews јевреје
growth пораст
arts умјетности
higher виша
seat седиште
antarctic антарктик
hector хектор
semifinal полуфиналу
efforts напора
shore обалама
always uvek
during tokom
other другој
photography фотографије
austrian аустријски
holy свето
guided вођене
should treba
bill новчаница
directions правци
nerve нерва
team екипа
tax данак
spread простирала
developed развио
netherlands холандија
errors грешке
wars ратови
people становника
reduction смањење
people особе
end крајем
spectrum спектра
blues блуз
miroslava мирослава
weapons оружја
ancient древних
describe описао
festival фестивалу
some појединих
occupation окупацијом
mitropa митропа
single соло
syllable слог
internal унутрашњу
remark напомена
played свирао
league лиги
win победом
liberated ослободио
defense одбране
really заиста
panorama панорама
feild пољу
quick брзу
happy срећа
acquiring стицања
antiquity антике
bigger већих
traditional традиционалним
position позиција
philosophers филозофа
beautiful лепо
operational оперативну
equipment опрему
city лесковцу
third трећи
serbian цветковић
major већих
carrier носиоца
when кад
rite обреда
properties имања
such такав
by по
reviews мишљења
class слоја
function функције
complete заврши
augite аугит
ferdinand фердинанда
object објекат
originally првобитно
jews јевреји
awarded доделио
wine вино
middle средина
statues статуе
decreased смањио
beginning почетка
lines линије
first првој
rock стена
rock рока
adopted преузео
as као
committed извршен
courts судова
interdicted забранио
destroyed уништена
impressions утицаје
succeed успева
nicely лепо
introduction увод
hungary мађарске
judicial судску
hague хагу
bird птица
state држави
đorđević ђорђевић
building грађевина
tribes племенима
gods боговима
meeting седници
expenses трошкова
ball лоптица
fit стане
this ovaj
establishment успостављање
supports подржава
cira ћира
failure неуспех
security сигурношћу
case случај
conditions условима
fought ратовао
did чинио
body tela
clash сукобу
issued издат
schools школама
newer поновног
concrete бетон
wish захтева
material грађу
level степен
factory фабрика
taxes пореза
earthquake потреса
tradition традицијом
austrian аустријске
red црвене
antique антике
narrowly уско
division поделу
rulers владари
nish ниш
number бројева
activity делатност
machines машине
america америчке
adriatic јадранско
germ клица
develop javlja
present приказују
member припадници
weeks недеља
season sezona
recordings снимци
cereal житарице
wars ратове
take узимају
includes убраја
standpoints ставова
passport пасоша
prevent спречава
should требала
back врате
theirs њиховим
progressing напредовање
east источног
garland вијенца
possession посед
tombs гробнице
manuscripts списа
andrej андреј
set поставила
river реци
move преселио
good добру
civil грађанског
fortress тврђави
career каријеру
allowed омогућило
trying покушавала
java јави
allows омогућује
woods шумама
agriculture пољопривредне
war рат
streams потока
weeds пљевља
tasks задатке
statistics статистика
some једно
agriculture пољопривреде
temporarily привремено
auxiliary помоћне
cooperation сарадњи
tread омотач
wreath венац
large велика
conquer освоје
name водомар
travertine бигар
homonymous истоимене
area подручје
complete потпуно
aware свестан
see видели
triangle троугла
moldavia молдавија
wet водене
determined одређен
women жени
trying покушава
give дата
contained састојао
zagreb загреба
construction градње
cosmonaut космонаут
modern савременог
constitutive саставни
efforts напоре
considering обзиром
married оженио
dear мила
light лаког
milosevic милошевић
control контролу
edward едвард
site сајта
research истраживањима
coast обале
event догађају
golden златним
writers књижевници
process процесу
center центара
gets добија
austrians аустријанци
prizren призрен
academy академија
against против
hungarians мађарски
testament завета
frequency фреквенција
ten десетак
thereafter kasnije
rejects одбацује
belt појасу
labeling означавање
affected погодио
persona персона
buddy друг
like kako
freedom слобода
indicates упућује
bosnian босанског
since pošto
montenegrin црногорска
protestants протестанти
lip усник
facilities постројења
explain објашњава
province покрајинама
roots корени
reaction реакција
internet интернета
about отприлике
bring довести
latin лат
peoples народу
christ исусовог
sense чуло
discovered утврдио
provided осигурао
beijing пекиншки
electrical електрична
jurassic јуре
possibility могућност
goethe гете
transmission prenos
factory фабрике
heights висине
war ратним
ties везу
down доле
connection везу
function функција
sir сер
kings краљева
origination настанка
object објеката
received добило
demand захтев
csd динара
books књигама
carlos карлос
languages језицима
industry привредне
autonomy аутономију
dc дц
initial првобитни
gavril гаврило
conduct изврши
kilometres километара
working деловања
slovenians словенима
exists постоји
preserved сачувана
lead водећих
conflict сукобу
tradition традицији
become бивају
basketball кошарци
guard чувају
summer лети
industry привреду
championship првенствено
but no
part dela
it on
fourth четвртог
territory територију
belonged припадао
byzantium византију
rebellion буна
british енглези
early раних
garlic лук
cooperation сарадње
long дужином
current данашњи
bone кости
raise подигне
social друштвеном
people људима
effects ефеката
work посла
represent представник
used искористили
matthew матеју
fortress тврдина
concept концепт
zoran зорана
parallel упоредо
primary основних
zupan жупан
called названо
formation настанку
believe верује
winds ветрови
types vrste
understands схвата
people људским
loss губитка
theorem теореме
main кључних
mozart моцарт
usually пракси
hypothesis хипотеза
begins започиње
permanent стална
guide упућује
century век
his njega
defends брани
womens žene
position положај
held одражава
winners победника
slam слем
gaining појачање
foul прекршај
everyone свакој
p п
collapse слома
strangers страници
formed настало
treatment лечења
wedding женидба
gratitude захвалности
dollar долар
opportunity приликом
despite упркос
preserved сачувани
trying настоји
change измена
himself себи
estimates проценама
prove доказује
east источно
wars ратова
empress царица
that тиме
war војном
achieve оствари
vukovic вуковић
functions функцији
rejected одбијао
dear мило
crossed прешли
passed прошло
st св
pass прође
other druga
external спољашње
primary основна
czar цару
reaction реакцију
adolph адолф
foreign спољних
support подршке
make направе
contributions доприносе
indicate указују
trading трговачке
use koristi
like какав
own своју
crossing прелазе
old старим
incident инцидент
women жене
try покушао
crawler гмизавци
airplane авионом
p р
gasa газа
male мушка
record запис
servis сервиса
military војним
cervantes сервантес
provoke изазивају
industry привреди
flu грипа
qualification квалификовала
plants биљке
conference конференцији
short кратког
connection veze
division подели
programs програми
result довело
large велико
that оног
colonies колоније
acquired стекли
architect архитекта
illness болести
bishop владике
donja доње
among među
son сину
formation формације
penetration пробоја
argument доказ
argentina аргентина
weaker слабије
trade трговином
they оне
tourism туристичке
flow токова
daughter ћерке
it томе
intended намењен
today данашњем
associations друштва
mow косе
good добрим
traffic саобраћајни
trading трговачки
institution институције
sirmium сирмијум
citizens грађана
businesses послове
body телу
recorded снимила
spelling правопис
dushan душана
maps карте
studenica студеница
finally коначно
arab арапским
their svoj
daughters кћерке
deficiency nedostatak
meds лекови
weight тежина
voice глас
they они
poems пјесме
central централној
those онима
commission комисије
arno арно
hawaii хаваји
belongs спада
released ослободили
travels путује
ireland ирске
kingdom краљевству
dancers играчи
number број
whole читав
war војну
started кренула
studying учење
launched избацио
retreat повлачења
hero јунак
creation стваралаштва
scg сцг
friend пријатељ
prose прози
belonging припадности
trail траг
visits посете
lasts траје
vienna беча
minute минут
came дошло
characteristics карактеристикама
adding додавањем
continents континената
such овако
hill брдо
areas регионима
borders границама
flagellate бичари
antonio антонио
position став
firstly прво
who која
sexual сексуална
ties везе
mihajlo михајла
assassination атентата
through kroz
regiment пук
against супротности
wall зид
left напустила
transition преласка
school школе
external спољашњи
which чији
facts чињенице
were bili
received добила
speak говоре
gold златном
evening вечери
moveable покретни
producer редитељ
painted насликао
them њима
unofficially незванично
candidates кандидата
parts деловима
water води
space простора
forth четвртом
vila вила
west западу
support подршка
films филмови
member чланице
many многима
give дати
women жена
ernesto ернесто
timisoara темишвар
cousin стриц
younger млађи
byzantine византијска
cyril ћирило
pretty прилично
send послати
result успехом
sunny сунчев
golden златно
judicial судска
lead водећи
gradina градина
walls зидина
facts чињеници
set поставили
losses губитке
profound дубоке
abolition укидања
invite позив
plate плоча
businesses послови
spiral спира
in у
difficult тешком
kids dece
weapon оружје
awarded додељена
municipality округа
factories фабрике
return повратак
known познатији
veljko вељко
chosen изабран
weaponry наоружању
modern савременом
rich богате
poem песма
banat банат
entered ступио
this toga
antiquity античко
adjectives прилози
counted убрајају
started кренули
donja доња
montenegrin црногорске
mother мајци
ireland ирска
frames оквира
fifties педесетих
although иначе
coast приморје
lakes језера
evidences доказа
observed посматра
march марта
increase пораст
town никшић
arabian арапски
completed завршила
date датума
occur копно
changed променила
german немачку
succeed успело
sicilian сицилијански
bad лоше
before pre
mid средишњи
leaders великаша
miami мајами
slow споро
parts улоге
team екипе
daughter кћерке
appoints именује
forces снагама
summer лето
exist постоје
his svoje
places крајевима
spent провео
athletes спортисти
rich богати
fight борио
colors бојама
no ниједна
items предмета
lyrics текстови
weapons оружје
slopes падинама
split сплиту
marko марка
here овдје
sierra сијера
cupressus чемпрес
discussion расправа
win победе
answer одговор
notes записа
motor мотора
eparchy епархија
direction правца
stefan стефан
worked радила
determined утврђено
balkan балкана
remaining преосталих
montenegrin црногорски
kill убије
defense одбрану
tunis туниса
pure чисто
autonomy независност
couple пар
body тело
highway аутопута
visit похода
original изворног
periphery ивице
characters likova
daughter ћерка
too превише
transport превоза
cuboid квадар
ethnical етнички
make направи
weiss вајс
date датирају
politics политичка
battle бици
constant константно
submitted предао
though додуше
related вези
brigades бригаде
mitrovica митровици
human човјека
without базе
state државу
caused изазване
combination комбинацији
layer слоја
shelter уточиште
received добиле
that та
sexual сексуалне
leaf лист
gp гп
position положају
bumblebees бумбар
nazi нацистичка
permanent сталне
balkans балкану
territory теорији
kosta коста
romanticism романтизам
and те
bodies тела
hoping надала
consecutive узастопних
locations локалитети
medals медаље
yarn пређе
accredited приписује
hill брду
single поједини
markovic марковић
season sezone
peace мировне
contributions доприноси
words речима
united уједињеним
petrovaradin петроварадина
city градским
corporal пуковник
hand руци
blacksmith ковач
powers силе
attributed приписује
fate судбину
start отпочела
today danas
audience публике
exactly тачно
expand прошири
equipment опрема
institute завод
territory простору
female женска
porta порта
receive прима
name naruta
lead воде
paresis пареза
internet интернету
control контролише
found налазило
internal унутрашња
send слање
replaced заменила
forests шуме
other drugi
rich богату
have imati
hard жестоке
custom обичај
opened отворене
officer официр
worked радило
climate климатски
summer лету
longest најдуже
trial суђења
initiative иницијативу
peak врха
palaeolithic палеолита
passengers путника
changes мења
neretva неретве
white белог
cooperations сарадње
get добије
hope надала
july јула
sports спортова
came дошле
carry носе
them њиме
nacional национална
he mu
stretcher носила
how kako
peninsula балкану
recording снима
wood дрвета
white бел
trier трир
commanders команданти
one jednog
prettily мило
neck врата
present-day данашњим
byzantium византија
colleges виших
that оном
gorge клисуре
climatic климатски
time вријеме
german немачко
describes описује
autonomy аутономне
organization уређења
strong снажан
today данашњег
made чинио
serbian стефана
help pomoć
match меча
considered сматран
service услуге
gouda гауда
ruling владајуће
them ih
wildlife фауна
place мјесто
significantly знатно
an звечан
times временима
moment минут
serve служе
sexual сексуални
bech беча
final крајње
arab арапских
center седиште
nitrogen азот
subway метро
popovich поповића
pencils хемијске
descendant потомак
established успоставио
supreme врховне
sites налазишта
division подела
for за
accepts прихвата
package пакета
younger млађе
free слободној
caused настала
activity делатности
suffix ић
white беле
near близини
recover поврати
britain британију
those te
who koja
still увек
old старих
west западним
invited позвао
discussion расправе
regime режим
considered сматрао
routing рутирања
turkish турци
traffic саобраћај
civilisations цивилизације
huge огроман
planning планира
celebration слава
guitarist гитариста
protein протеина
male мушки
letters писма
metropolitan митрополита
whether дали
celebration прославе
connected везано
berlin берлина
etc итд
signs симболе
name називана
hands руке
confirmed потврдио
operation операцију
council савет
weak слабо
merit заслуге
statistics статистику
neighboring суседним
medium средњим
left леве
its свој
satellite satelita
felix феликс
wave таласа
stated наведене
liquids течности
power снаге
migration миграције
doctrines доктрине
written писани
this овоме
prince кнез
lands имања
trade трговина
portrait портрети
lusatian лужичких
changes промјене
slovenians словенци
local локалног
shall треба
visit посете
roger роџер
transport саобраћајница
wide широка
grave гробнице
name стојана
priest свештеника
really стварно
tumansky тумански
kosta косте
lowering смањује
represent представљала
defined дефинише
steven стеван
croatian хрватском
abandon оставља
schooling школовање
treatment лечење
accordance складу
rule правило
muslim муслимани
sayings израза
childhood детињство
day дан
culture културу
width ширина
š ш
pure чиста
populate насељавају
november новембар
rule правилу
gavril гаврила
metal метала
moments тренуцима
to prema
seat сједиште
these оваквим
state државних
being бића
dare сме
earth земљине
branimir бранимир
zmaj змаја
other druge
hundredth стоти
successes успехе
man мушкарац
transfer пренос
cesar цезар
crossing прелаза
plate плочи
seat седиштем
synonym синоним
immigrants досељеници
belgrade београдски
census пописа
trial суђење
second другог
name јелена
face лице
childhood детињству
serial серијски
certain одређеним
etc su
wine вина
rich богато
amino амино
audience публика
metropolis митрополије
older старијих
be буду
combat борбени
factor фактор
zone појасу
enables омогућава
zeta зети
silvers сребра
operational оперативни
kopaonik копаоник
letters писама
difficult тешког
kingdom краљевство
them im
younger млађа
circles круговима
chosen изабрани
her joj
signed потписан
corresponds одговара
appoints поставља
news новости
polish пољском
merit заслуга
close близини
hitler хитлеров
while dok
primary основне
east источну
sudden нагло
established основао
japan јапана
formation формација
two две
name немање
final крајњи
date дати
radio радија
race раса
area области
supreme врховни
croatia хрватској
astronautics астронаутика
contents састава
rebels устаници
kragujevac крагујевцу
left лева
make учинити
european европском
introduced уведен
climate климатске
hard тешком
entrance улаза
allied савезнички
stoned каменовање
his svoj
afterwards потом
asked затражио
financial финансијска
opened отворени
permits дозвољава
semifinal полуфинале
signed потписао
importance значаја
established основана
performed изведен
came дошли
experiences доживљава
little малој
his његовим
october октобар
longest најдужа
lights светла
compiled саставио
commands команди
what чему
rebellions побуне
determined утврђене
division поделом
resources средстава
breeding узгој
area подручју
inhabited насељен
construction градњу
researchers истраживачи
commission комисија
medal медаљу
golden златни
use употреба
proof доказ
water воду
agriculture пољопривреду
other осталих
power снага
tower торањ
gora гором
affairs послови
faith веру
flew полетео
character lik
mitrovica митровица
triangle троуглу
railway пруге
judge осудио
started покренуо
prince кнеза
poets песници
combination комбинација
fertilization оплођење
impossible немогуће
peter петар
those ti
device уређај
tendency склоност
springs изворима
strong jako
speak говори
last прошли
inscription запис
legs ноге
division поделе
built саграђен
his svog
facts чињеницу
qualify одређују
created настала
residences покрајинама
allied савезничке
worked радили
latin latinica
srem сремској
operational оперативних
standard стандардног
succeed успели
school школа
has располаже
event догађаја
beautiful лепа
hills брда
lay леже
international међународној
stephen стефан
chick образ
characters likovi
parietal темена
help помогао
following следећу
konstantin константин
priests свештеници
institution институција
robes одежда
limited ограничена
socialization социјализација
sycamore платан
government управе
cyclamen циклама
representatives представници
accounting рачуноводство
sergeant водник
modern савремена
earthquake земљотреса
inversely обрнуто
neretva неретви
everyone свако
attained стекли
such таквом
copy копирање
politicians политичара
copyright autorskog
tourism туризам
constant сталних
seeing виђење
technics tehnika
equipment опреме
hold одржи
church црквеним
expression израза
exist постојали
area область
concept појам
creating стварајући
ex бивше
two двојице
gold злата
studying изучавање
that toga
primary примарна
solved решио
simple јединствену
mail пошта
attempts наврата
conference седници
sees vidi
malta малта
airport аеродрому
impose уводи
diuretic диуретик
berlin берлинског
marks означава
system организам
one једним
buried сахрањен
announced проглашена
towers куле
over preko
government влада
developed развило
cross прелазе
mutual заједничке
includes захвата
quantity количини
petrovaradin петроварадинској
framework оквир
blood крвне
nin нин
liberalization ослобађања
form облик
border границе
measures мера
enter уђе
has носе
poems песмама
force силом
vasilije василија
musical музичким
important важним
glory славу
world светом
nickname цеца
gypsy рома
related везаних
realized схватио
define одређују
springs изворе
head главом
immediately непосредно
england енглеској
inside унутар
indian индијан
defeat пораза
neill нил
soon убрзо
darling мила
whos чиме
denmark данска
shows приказује
munich минхен
paper лист
clime климе
vienna бечу
waves таласа
accept пристао
arrangement уређење
expanded проширио
transmission преноса
shows javlja
strived настојао
volume јачине
deed акт
caution позоришни
works радовима
bay залива
laws законе
atmosphere атмосфере
presented поклонио
orders наређује
i ja
christian хришћанском
process погон
space простору
mutual заједнички
rafaela рафаела
britons британаца
arrived стигао
court двор
sorrow туга
hormone глукагон
zone зони
srebrenica сребреници
however međutim
negotiations преговори
laws закони
name џон
massive огромна
environment окружењу
quantum квантне
areas областима
metohija метохија
area теренима
critic критичар
existing постојеће
cave већа
live живим
historians историчари
all сва
nish нишу
maritime поморске
created чинила
road друмски
treasure богатства
along дуж
long дуго
increased растао
refusing одбијање
enter улази
tall висок
expressed изражен
new novi
jozef јозеф
medium медији
break прекид
reflects одражава
movement покрету
range опсег
standards стандарда
pass пролаз
opposite супротно
belly желудац
coalition коалиције
roman римској
conclude закључити
use употребе
served служила
named називом
lord господар
vladislav владислав
loss губици
stalin стаљина
quarter четврт
hall арена
set сета
december децембар
to до
places просторима
milovan милована
connected повезано
album албум
occupied окупирали
medications лекови
name алекса
siege опсаде
health здравља
also takođe
quantity количине
partly делимично
access приступа
created настало
win освајају
awareness свест
near поред
female женски
ours наш
societies друштава
usage примена
ground тло
kingdoms краљевства
royal краљевског
cultural културних
church цркву
switched заменила
song песма
like воли
large повећа
basic основни
arabs арапа
sanctuaries светилишта
that то
doors врате
peoples народна
measured мерења
turkey турска
required потребна
performance представа
died погинуо
atmosphere атмосфера
vojislav војислава
surroundings околне
sarajevo сарајева
alps алпа
algorithm алгоритама
circumstances прилике
elementary основним
luck срећу
denmark данске
organize организује
palace двор
chetniks четничке
outcome исход
mining рударство
protects штити
warriors бораца
berlin берлину
defined одређено
finnish фински
was чинио
alcedinidae водомар
north северно
western западном
theodor теодор
that tim
his свога
course током
huge огромна
dahi дахије
travel туристичке
previous претходног
bobcat рис
nationality националности
military борбени
danger опасности
influence утицало
voices гласова
bech бечког
telenovela telenovele
fight борби
lower доњи
identical једнак
can може
shape форму
adjustment прилагођавање
british британци
zone зоне
interests интересовања
win победу
llanos љанос
regardless обзира
mankind човечанства
new новије
certain одређених
family породицом
intended намењена
economy економију
entire цео
critic критика
name викторија
stands стоје
young млад
gold златна
venice венеција
exist постојале
independently самостално
internet интернет
signal сигнал
institution установа
land копна
played одиграо
rolan ролан
conquerors освајача
his његове
madonna богородице
discovered открили
choir хор
prizren призрена
sergei сергеј
automobiles аутомобила
both двојица
psychology psilocibin
jovan јована
use употреби
music музици
tower куле
chain низ
serbian бранковић
vasilije василије
rebellion устанку
croatian хрватских
where гдје
greatest највећој
introduce уведен
application применом
this оваквим
show показују
quality квалитет
stojan стојана
world свијета
promotion промоцију
austria аустрије
new nove
waste отпада
pulsars пулсар
remains остатака
portraits портрети
ground тлу
songs пјесме
basic основне
performer извођача
parliamentary парламентарна
regard обзиром
such таквих
ioc мок
included убрајају
coalition коалиција
built грађена
preparation примене
appeared јавила
attended похађао
standards стандарде
armed наоружан
flaws мане
mayor жупана
socialist социјалистичког
range опсегу
attribute атрибута
whose чијем
because јер
istanbul истанбул
aviation авијација
capitol престоница
charlemagne карло
fail пали
fifth пета
crew чете
most највећем
nice лепо
literature књижевности
siege опсада
permanent сталних
became постао
layer sloj
electricity струје
austro-hungarian аустроугарском
democratic демократски
quantum квантна
drama драми
reign владавина
jovanovich јовановић
vuk вук
burst рафал
controversies контроверзе
attention пажње
popularity популарност
north сјеверу
her њеног
represented заступљени
germani немачком
theater позориште
european европских
homonymous истоименом
principles принципа
indicates означавају
act delo
pushkin пушкин
centuries вековима
documents документи
here овде
its његово
hydrogen водоника
celts келти
partisan партизанске
tool алата
surname ђинђића
sava сава
all svih
writings списа
boats бродове
border граници
secrets тајне
studying учењу
arsenic арсен
long дугу
lower доње
closer ближе
surface друштвеног
process процес
canceled укинут
total укупног
high горње
who којима
alive жив
danilo данила
commercial привредна
retreated повукао
whirl вир
using помоћу
pile куп
plots имања
their своме
physics физика
ever икад
serrano serano
explains објашњава
abbreviation цк
flora флора
rectory парохија
cold хладне
speech говора
torso торзо
quantity количина
power снагу
castle дворац
crime злочин
closed затворен
that тога
long дуги
history историјског
characteristic карактеристична
announce објаве
his свом
churches црквама
list попису
crusade крсташа
offer понуда
technologies технологије
served служили
earnings профит
get dobija
world светски
luke луке
kept задржали
went кренули
received примљен
mile миле
theater позоришта
connected повезани
approximately отприлике
appropriate одговарајуће
down доњим
rain кише
charles карло
malta малти
happened догодила
settlement насељавања
paeonia божур
move креће
visible видљиве
feature одлика
fight борбу
for намењен
hercegovina херцеговини
sound глас
influence утицали
systems система
functions функционише
north северна
jewish јеврејског
engine motora
cares мари
climate климе
probably највероватније
happen одвијају
morava моравској
del дел
provided предвиђена
comes дошло
fell падају
call звао
empires царства
ice лед
occur јави
ancient дрвеће
sanctuary светилишта
variations варијације
solving решавање
germany немачке
venice венеције
catholic католичка
part делу
level ниво
victory победу
started отпочео
finished завршио
relations односима
page страници
do чине
settlements станишта
addressed обратио
hiv хив
starting избијање
thessaloniki солуна
cytosol цитосол
economical економски
smaller мања
predicted предвиђена
piece комад
agglomeration агломерација
champion шампиона
institute институт
luke луки
presented представљао
match мечу
mekong меконг
flight лету
allow дозвољавају
equality једнакост
slope падинама
hercegovina херцеговине
regulations одредбе
stage позориште
orders редова
page странице
activities активностима
computer рачунар
clothes одежда
research istraživanja
accurate тачан
srebrenica сребреница
paralysis пареза
red црвеном
lawful законика
appeared појавио
nikolic николић
petersburg петербурга
vukovar вуковар
streptococci стрептококе
george џорџ
already увелико
traditions традиције
increased повећан
peace мировни
say рецимо
metohija метохији
stories приче
venice венецији
historians историчара
producers произвођача
wall зиду
character лика
known познат
look изгледу
address адресу
carbonate карбонат
which kojima
cult култ
discipline дисциплине
shore приморје
mz мз
flow тока
authority влашћу
left напустили
me мене
aquatic водени
win победи
song песми
achieved постиже
paris паризу
made врше
world светске
democratic демократске
slavonia славоније
cycle циклус
inputs уноси
negotiations преговора
different разним
organization организације
popovic поповић
protocols протоколи
star звездом
lead водио
station станица
rebuild обнови
shape форме
motor мотор
connected повезане
ex бивша
gave упутио
conducted извршила
wife супругу
reason разлога
thought мисао
fruit плод
moments тренутни
spoke обратио
professor проф
sabor сабора
settlement насељавање
north северне
establish успоставили
specified одређено
wrong крива
mark марку
angle угља
company фирме
middle средњу
freja фреја
exit изласка
play играју
prevent спречи
organism организма
odysseus одисеј
music музичку
lower доња
slavonia славонији
london лондон
responded одговорио
hitler хитлера
valleys долине
together zajedno
yen јена
chose изабрана
than него
following следећих
winners победници
essence суштини
dispute спора
commemoration помен
fell осећа
effects дејства
meeting сусрет
sending шаље
correct тачно
islam ислам
protists протисти
memories сећања
matthew матеј
political политичка
brasil бразила
system sistema
garden башта
awards nagrade
material материјал
development развојем
entente антанте
breakthrough продор
jacob јаков
assets поседи
forma форма
main главна
force сила
argentina аргентине
western западног
his његово
prince краљевића
croatian хрватским
born рођена
aviation авијације
ypa јна
victims жртве
tv тв
germany немачка
spirit духа
chess шаховски
gold злато
gave доделио
trade трговину
free бесплатно
record снимак
established утврђен
labels ознаке
globalisation глобализације
independent независних
eur еур
montenegrin црногорског
honor част
peru перуа
achievements достигнућа
fertilisation оплођење
charge наелектрисања
surrounding окружују
orders редове
way начине
fulcrum ослонац
current данашњем
named називана
chronicle гарнизон
era е
mail поште
bad лошег
performed изводе
class час
possession поседе
effects дејстава
dominate доминирају
call јавити
sale продаје
single сингл
milorad милорада
bunjevci буњевци
earwigs ухолаже
city градских
carry носио
center центру
confirms потврђује
page страница
as називом
permanent сталним
photo фотографија
din динар
orthodoxy православље
united уједињених
tension напетости
mladenovic младеновић
website сајта
trying покушавао
no ne
magazine магазин
tv телевизијских
source извор
acts дела
doctor др
times времена
hell пакао
density густина
retreat повлачење
visit посету
concerts концерата
assigned додељена
such таквим
north северни
dry сува
european европским
improvement напредовања
high средњих
youngest најмлађи
foreign страним
ceremonies обреда
important важних
amounts количинама
achieve постиже
goran горана
health здравље
branka бранка
came долазили
performed изводи
organization организација
damned проклета
document документа
negotiations преговоре
him њим
woman žena
used искористи
border граница
sources извора
drastically битно
distance удаљеност
south јужну
magazine часопис
community зворник
because због
characteristic карактеристичне
requested затражио
background позадина
order поредак
czechoslovakia чехословачке
depends заснива
pier пјер
democratic демократска
awards додељује
investigation истраживања
of од
singed потписао
contents саставу
enter улазе
coma коми
relations везама
thenceforth отуда
is бива
oldest најстарији
temple храма
villages селима
sfr сфр
highlight истиче
abilities својства
theodora теодора
ranunculus љутићи
bibliography библиографија
raffaello рафаела
metohija метохије
discipline дисциплина
huge огромне
pope папа
partisan партизана
has носи
miguel мигел
five пет
defeated поразила
romani ромски
homonymous истоименог
two двије
province провинцији
class класе
jupiter јупитер
politics политичких
visoki високи
different разних
transmitted преносе
ground тла
published објавила
made склопио
tales приповедака
economy економије
used koriste
sets поставља
works делима
which какав
jurisdiction надлежности
warning упозорава
ten десетина
use употребу
dacite дацит
condition услов
create стварају
brought донео
sometimes некад
assembly скупштина
aim циљу
prey плен
hat шешир
extent опсег
theodore теодора
created створен
fast брзим
remained остао
church цркве
economic економски
common честа
extension наставком
that taj
rows редови
slovenian словенски
nish ниша
prince кнезу
colonel пуковника
we бисмо
painter сликар
mira мира
somebody неко
rockets ракете
followed пратио
frescos фресака
sarajevo сарајево
day dan
reconstruction обнова
petar петар
religion религију
back вратила
name младен
do радити
action погон
slavs словени
small малу
vlado владо
grave гроба
simple једноставно
oldest најстарије
various разних
austria аустрију
federer федерер
politics политици
branch гране
security обезбеђује
morava мораве
creation настанку
her њену
hercegovina херцеговина
privat приватна
capital капитала
then затим
arab арапске
appearance pojava
astronaut космонаут
relations односа
settled населили
tourism туризма
iliad илијаде
brought довели
beethoven бетовен
accepted пристао
development развоју
life животом
constant стални
takes захвата
islamic исламски
puts ставља
ancestry преци
long дуга
further даљем
stands издваја
orders редови
revolt побуне
beginnings почеци
red црвеног
individual појединаца
combustion сагоревањем
policy политиком
his своме
slovenian словенске
first првим
consider сматрана
british британске
geographical географски
correctly тачно
today данашњих
pirot пирот
station станици
cooperation сарадњу
done учинила
father оцем
photos фотографије
full пуну
conduct држање
greek грчком
translation превода
blue плаве
appeal позива
slow благо
game игре
usage употребу
insisted инсистирао
sparta спарта
answer одговора
ours наших
automatic аутоматско
serbians срба
netherlands холандији
leg ногу
battles биткама
exposed изложена
rembrandt рембрант
show указују
tale прича
systems системи
led вођена
rebellion буне
province провинције
banja бањој
association удружење
carriers носиоци
presence присуству
common заједничка
military војна
organized организоване
parish епархија
nikolay николаја
grenada гранада
used користио
job занимање
equipment опремљен
ore руде
considered сматрани
medical медицинска
divac дивац
news новина
present присутна
pop попа
eggs јаја
call назвали
went кренула
christianity хришћанство
no никакву
authorities органи
claimed потврдио
people народној
population насељена
on ма
japan јапану
monks монаха
used koristi
assign именује
attack удара
zrenjanin зрењанина
medicines lekovi
concerts концерта
middle средње
current тренутни
czechoslovakia чехословачка
others другима
expenses трошкови
molecules молекули
limestone кречњак
some неког
row реда
good добар
ministers министре
barometer барометар
metro метроа
result резултатом
value вредност
seasons сезоне
ottoman отомански
fight борбама
merge спајају
league лигу
files датотеке
huns хуни
act делују
summoned позвао
consequence последицу
loved волео
snow снега
bank банке
slow спор
rool правило
end kraju
aspect вид
enough довољан
well добро
oldest најстарија
withdraw повлачења
following следећим
archimedes архимед
dollar $
sources изворе
french француских
successfully успешно
huns хуна
their њихову
have ima
balkan балкански
daughter кћи
devices уређаји
islamic исламске
army војске
leaves оставља
law законима
marked обележио
armaments наоружања
called називају
movement покрета
class класа
station станице
dermaptera ухолаже
ukrainian украјински
victory победе
waterpolo ватерполо
occur јавио
apartment стану
successful успешно
gateway пролаз
but међутим
female женског
before уочи
wales велс
vasili василија
movements покретима
connecting повезују
about питању
economical економску
reputation угледу
natural природног
high врховна
wind ветар
function функцији
imprisoned заробљен
unit целине
gornje горње
reads чита
association удружења
long дуге
telephone телефон
land земљу
economical привредног
separate појединим
parents родитељи
signet печат
her њено
current данашњег
common заједнички
use примену
porno порно
lat лат
church цркви
developed развила
protest протеста
military војне
biggest највећу
happened догодило
respect поштује
headquarters штаб
referendum референдуму
him njega
divided поделили
disk диск
clothing одеће
reality стварност
electricity струју
that томе
karlovac карловци
sarajevo сарајеву
compounds једињења
netherlands холандије
kings цареви
middle средишњи
islands острва
artists извођачи
mathematics математика
trace траг
performances представе
presence присуство
roles улоге
leading вођење
placed постављен
names имена
entries уноси
vlach влаха
serbians србе
luck срећа
leaving одласка
temperature температуром
defeat пораз
plan планира
particle честица
vlach влашке
turkey турску
founder оснивача
slobodan слободана
lost губе
led вођене
national народним
and a
systems системима
present присутне
prophet пророка
only samo
music музички
briefly кратко
middle средњи
assistance помоћ
verb глагола
heavy тешког
hebrew јеврејска
constantinople константинопољ
story приповедака
richard ричард
revolt побуна
united сједињене
middle средишње
because зато
literature књижевност
attacked напали
sources извори
greater већу
itself самог
bank банка
rule владавине
membranes мембране
arab арапска
interest интерес
later каснијег
range домета
miodrag миодраг
estate посед
branch грана
seen гледано
surrounded окружен
study студијски
hippie hipi
british британска
economy економија
grows расте
ally савезник
banja бање
stop престала
environment окружење
saint свеца
soviet совјетска
economic економске
observing посматрања
christians хришћани
dance кола
substances супстанце
time тајм
petkovic петковић
units одреда
team тим
slovenian словенска
stjepan стјепан
mentioned наведених
positions позиције
norm норме
victory победи
responsibilities дужности
strong снажна
common заједничке
relationship однос
get добијају
third трећу
christianity хришћанству
estate сталежа
province провинција
front предњи
defence одбрана
gaza газа
income прихода
participating учесница
sadness туга
return враћа
several nekoliko
bay заливу
use користити
somewhat донекле
hundred стоти
more већем
published објављује
method метод
permanent трајно
received добио
cpy кпј
cities градови
nationalities националности
luxemburg луксембург
waves таласи
investigation истрага
behaviour понашање
suspicions сумње
vira вира
marry мари
economic економска
portal портал
grow порастао
rulers господари
statistic статистика
increase раста
little мале
shall требао
found утврдио
temple храму
olympics олимпијске
south јужне
those оне
process процесима
lately задње
automatic аутоматски
dowry мираз
wife супруге
after после
borders границе
cuisine кухиња
young младе
landowners властеле
wrong погрешно
monasteries манастири
broz броза
should треба
manifestations манифестације
more више
slavs словена
marko марку
kastro кастро
arrive стигне
last последњој
guards гарде
authorities органа
alive жива
beginning почетку
erupted избио
propensity склоност
solution раствор
sisters сестре
armenians јерменима
documents документа
montenegrin црногорци
assembly скупштини
should требало
observe посматра
academician академик
provide пружају
influenced утицао
in џ
women's женског
former некадашњег
bird водомар
frame оквиру
physique грађу
constant стална
brought довела
gorski горски
developed развиле
wall зида
control управљање
spoke говорили
dance одиграла
motion кретање
means означава
super супер
wife супругом
musical музичких
nap леже
allegations наводе
world свјетског
peking пекиншки
baptism крштење
authorisation овлашћења
work радне
started отпочела
growth раст
travel туристички
built подигао
zvornik зворник
truce примирје
represent представљају
said најавио
some извесно
back вратили
beaten поражен
address адреса
occupying окупационе
thessaloniki солуну
heaven небу
suggests предлаже
partizan партизана
blue плаво
fight борбе
rule владавина
usually najčešće
theater позоришту
mentioning напоменути
inflammation упале
salt соли
fire ватра
noticeable видљиве
application примене
relations односи
progress напредак
wta вта
privat приватни
crusade крсташког
look погледајте
notes напомене
novel романа
annual годишњи
collaborator сарадника
doctors лекари
strong јаким
murat мурата
facilities објекти
vegetation османлије
outer спољашњи
nikolic николића
considered сматрана
balkan балканске
potential потенцијалне
work радни
existed постојао
cathedral катедрала
genre жанра
workers мајстори
right десна
made изведен
south јужни
grammar граматика
ships бродовима
early рано
swedish шведске
despots деспотовине
studies студије
list пописа
clock сат
distance удаљености
joined придружио
met упознао
evil зло
components компоненте
south југ
mark марке
surname ћопић
difficult тешких
mayor градоначелник
genital полног
these тих
moscow москва
various разним
declaration објаве
play свирао
plateau висоравни
meant значило
defeat поразом
north северну
luka луци
refuses одбија
spreads простире
poland пољском
hamstrings лоза
exposed изложени
some неком
rastko растко
austro-hungarian аустроугарској
try покуша
streptococcus стрептококе
home родном
peace мир
take преузела
ottoman отоманска
journalism новинарство
voices гласови
watch погледајте
military војни
uprising устанку
behavior понашање
cirilo ћирило
water водене
dreadnaught дреднот
basic основна
baptists баптисти
pens пера
smaller мањој
advice савета
maintain одржи
using применом
herzegovina херцеговином
two двојица
position позицију
result резултат
americans американци
afghanistan авганистану
then tada
passes пролази
music музичке
croatia хрватску
gaj гај
older старији
special посебан
should требао
bosnians бошњака
greater веће
night ноћ
diagram дијаграм
verbs глагола
tunisia туниса
surviving преживели
assembly скупштине
warm топлим
years годишњи
flow ток
had садржао
greater већи
- −
urethra мокраћовод
radoslav радослав
slavs словене
values вредности
strength снага
center центра
force снагу
threw бацио
this овакве
claim тврди
germany немачку
fry срј
bend бенда
neutral неутрална
formation стварању
announced објавила
slavic словенског
means средстава
studying изучавања
rows редовима
estimate процени
fort градина
city град
mainland копну
grew растао
economical економским
general генерал
lighting светлост
all цео
french француским
target циља
dialog дијалога
force силу
as како
building изградњом
debt дуга
thereby time
palace палате
her њене
top горњег
instrumentality средство
military војно
león леон
that такви
bath бањој
work радна
used искористио
sale продају
name клитемнестра
devices уређаја
experience искуства
letter слово
laza лаза
kiss љуби
early рани
brasil бразилу
south јужна
article чланака
aspire тежи
hot топлим
ministers министри
collaborator сарадник
statistic статистички
teaching учи
ally савезних
so дакле
slab плочи
contribution допринос
institute завода
settlers досељеници
landowners властела
beetroot циклама
solution решење
their својим
trade трговачку
votes гласова
roger роџера
glorifies слави
washington вашингтон
causes узрокује
stance став
parents родитеља
cuba куба
american америчкој
include подразумевају
potential потенцијална
exist постојало
transmittal prenos
performances представа
are su
week недеље
may смеју
integral саставни
application примени
church црква
this овој
year годишње
revolts буне
bigger вече
balkan балканска
public javnosti
mark марка
music музичка
address адресе
cyprus кипра
grammar граматике
middle средња
confess признала
all све
relative релативно
ascent успон
krf крф
water водени
are бивају
involve подразумевају
freya фреја
occurrences појавама
function функционише
antique античког
quicker брже
heaven рај
actually уствари
climate климу
needed потребно
together заједничким
occupied окупирале
age godine
company предузећа
paja паја
based почива
around околином
settled насељена
alexa алекса
vels велсу
mexico мексика
zagreb загребу
stations станице
previous дотадашње
ivo иво
stopped престала
fluids течности
utilisation употреба
easy лаког
srem срема
wars војне
disease болест
cases случајевима
national народних
clytemnestra клитемнестра
columns колоне
claim тврде
giving давање
goes ишао
small мали
spirit духу
fifth пети
principles принципи
deadline року
geographical географске
common заједничко
avoided избегли
stream поток
name мила
municipal општине
fight борба
content садржај
progress напредовала
chief шеф
function функцију
dinamo динамо
kpj кпј
monasteries манастире
movie филмови
communist комунистичким
unite уједини
estimate процене
fire ватре
economy економији
small малим
christians хришћана
national националној
her њеном
their њихово
affinity склоност
behavior понашања
movement покрете
conducted вођен
garland венац
ethnic етно
on po
destroyed уништено
victory победа
army војска
chemistry хемије
had имали
funeral сахрани
minister министра
borislav борислав
lebanon либана
topics теме
resolving решавање
crimes злочини
changed смањења
acquire стиче
palace палата
dalmacija далмације
office канцеларија
achieve постигао
strengthening јачање
information податак
orders наредби
berane беране
wide шире
give daje
wish жељи
picked изабрао
personnel посада
amounts износи
policy политике
receive примају
biogeography биогеографија
london лондону
aide помоћник
masses масе
valleys долинама
between међусобно
military војну
biggest највећег
help помоћи
benefits предности
founded основано
specifically тачније
other остало
lead вођење
understanding разумевање
vinifera лозе
security сигурност
dragutin драгутин
alphabet писмом
representation репрезентација
safety сигурношћу
signals сигнала
soldier атол
common заједничку
middle средњих
monastery манастиру
state државну
alpes алпа
itself себи
masters мајстора
tourist туристичких
middle средином
building изградње
functioning функционисање
champion првак
franco франко
art уметности
appears појави
saints светих
substitution замену
formation формирања
locally локално
described описао
goran горан
national државној
larger већим
rank поредак
peace мира
land копнена
action поступак
touristic туристичких
unbelievable највероватније
peony божур
india индије
use користиле
methionine метионин
enactment доношења
delegations делегације
cities градова
removing уклањање
work delo
trunk торзо
period року
sex полу
their њихови
such такво
diary дневник
we налазимо
placed постављени
fired пакао
reinforced учврстио
assessment процена
unique јединствену
revolution револуција
frequent честим
anti-semitism антисемитизам
has ima
denote означавају
total потпуног
fruit вође
human људску
battalion батаљона
heirs наследника
hide крије
improvement напредак
cities градовима
duchies бановина
power моћи
montenegrins црногорци
eat једу
slovakia словачка
iran иранска
important важну
airplanes авионе
partly једним
effects појавама
significant značajno
star звезда
determine одређује
gora гори
brings доноси
often najčešće
fresco фреска
maya маје
reason повод
soviet совјетских
obama обама
centuries века
early ране
novak новак
take узме
flood поплаве
defeated поразио
peasants сељака
royal краљевска
final коначан
soil тла
plato платон
starts почеци
hard чврсто
eu еу
stadium стадиону
force силама
town граду
hila хила
procedure поступак
looked чинило
primarily првенствено
suddenly изненада
songs песмама
shore обала
called звала
would би
importance значај
mikhail михаил
intensively интензивно
sportsmen спортиста
post поштују
goals циљевима
active активни
geographic географска
returned вратили
large veliki
colour боје
works дјела
society друштава
form форму
elements бих
crimes злочине
orthodox православна
where одакле
series seriju
academic академик
epic еп
plants постројења
religion религија
board одбора
age добу
los лос
project пројекту
hylas хила
arabian арапском
public јавности
estimation процени
independency независности
map мапа
medium средњи
capitol капитал
economical економских
used служила
have имати
export извоза
saint светих
difficult тешким
fruit воћа
those оних
view погледу
gold златним
got добила
art уметничким
join придружили
chemical хемијска
unknown непознат
martin лутер
st. свети
theory теорију
lived живело
advancement напредовање
firm фирме
tried покушао
her њена
grain зрна
implement спроводе
said говорио
near блиском
award награде
annual годишња
preferably радије
independent самостална
mexico мексико
definition дефиниција
wishes захтеве
woman жену
details детаља
measure мери
black црно
stand стоје
considerably знатно
soldier војника
belonged припадала
such такву
grove гај
india индији
nationalists националисти
wife супруга
preparations припреме
deserving заслужних
out изашао
number бројност
tomislav томислав
equal једнак
proportions размера
aten атон
composed саставио
engine мотор
building градњу
evolutions еволуције
fifth петог
foundation темељ
weapons оруђа
time vremena
trade делатност
studied изучава
russia русијом
greece грчком
great великом
price цену
translator преводилац
impact утицало
writings записи
older старије
beside pored
art уметничко
short скраћено
sculpture скулптуре
egypt египту
chemical хемијски
charge задужен
gora горе
michelangelo микеланђело
games играма
brother брату
died преминуо
hinayana хинајана
friend друг
reserves резерве
candle кандела
point тачка
heights висинама
called звали
emperor император
brazil бразила
politician политичар
juan хуан
filip филипа
property поседу
leader првака
gives пружа
translation преводу
completed завршио
calls позива
had имало
karl карл
build гради
orator говорника
representation репрезентације
changed променио
permission дозволе
pere пере
their њиховом
based основане
traditionally традиционално
slag шљака
dz џ
mass масу
central средишње
outer спољашње
statement изјава
greek грчког
wider шира
federal савезне
springs извире
philosophy филозофију
managed управљао
rarely ретко
its њеном
basin котлина
supporting помагао
trying покушавајући
other остали
chemical хемијске
baptist баптисти
division дивизија
imperfections мане
g г
black црни
amounts износе
three три
expansion проширења
international међународним
define дефинисати
building изградњи
place место
migrations миграције
winner победник
award награда
its њен
week недеља
brazil бразил
build граде
themes темама
federal савезни
recognized призната
landscape рељефа
no никакве
belgrade beogradu
accepted примили
albert алберт
new новом
held држали
installed постављена
remnants остатке
needed потребне
religion религије
sepulchre гроба
electric електричну
differ разликовао
withdrawn повлачи
tobacco дувана
offers нуди
house кући
users корисника
small малих
unit јединицу
application примену
this оваква
winner победника
areas просторе
budapest будимпешти
painter сликара
informations podataka
helped помогао
agreement договора
contacts контакту
sexual сексуалног
their њихове
languages језика
periodically космонаут
independent самосталне
formally формално
sends упућује
translated превео
attractions атракције
dreadnought дреднот
elementary основне
besides поред
divinity божанства
airplanes авиони
facto факто
hills падинама
game игру
vesna весна
science наука
colour боја
betrayal издаје
growth раста
david давида
islands острвима
stands ставове
crimes злочина
name dijego
judges судије
enhancement побољшање
succeeds успева
customs обичаји
which коме
opposite насупрот
half пол
recent некадашња
artistic уметничких
flood поплава
fortification утврђења
people народ
william вилијам
fruit воће
lion лава
brain мозга
tufa бигар
hungarian угарски
session седници
wish жеља
black црну
ivanovich ивановић
yugoslavia југославија
mix мешавина
gas гас
construction грађевине
claudius клаудије
alive живих
radiation зрачења
objects објекте
elementary основну
slovenian словеначки
bethlehem витлејем
determined утврђен
other других
frequent честих
islamic исламска
head поглавара
gift поклонио
numbers бројева
had имала
node чвор
form obliku
medical медицински
chief начелник
buttercup љутићи
violation прекршај
embassies амбасаде
strong јаку
units одреде
figures фигуре
appear јавити
dubrovnik дубровчани
ownership власништву
pajo паја
i ја
colonies колоне
medium средња
ball лопта
sclerosis skleroza
won добија
science науке
experience искуство
enemies противнике
divided подељене
took заузео
building градње
clearly јасно
center сједиште
different разликовао
creation стварања
follow следе
introduce представи
kongo конго
battles битака
corps корпуса
such такве
republics републикама
certain известан
uprising устанка
kovacevic ковачевић
faith веровање
uros уроша
middle средњим
iran иран
demands захтевима
on основу
nidus гнездо
woman жени
play представа
civilian цивилне
enabled омогућила
compromise компромис
hit удара
masters мајстори
lowers смањује
square трга
flight лет
few пар
range ланца
candidate кандидата
include обухватају
valjevo ваљеву
socialistic социјалистичког
electrify наелектрисања
laertes лаерт
maya маја
appearance изгледу
missile ракета
points бодова
type врсти
semifinals полуфинале
communication комуникацију
allies савезницима
koran куран
sick оболелих
despotate деспотовине
considered сматрали
human људски
hair косе
electric електричне
weapons оружјем
metal метал
economic економску
president председника
war ратна
suicide самоубиство
implementation примена
steel челик
first првих
rise успон
mountains планине
dragan драгана
active активна
written писан
orthodox православни
appear појављују
standard стандард
prince краљевић
centrally централном
arabian арапског
poetry поезија
district округа
famous познатих
only једино
finish заврши
rector жупана
certainty сигурношћу
war војних
pen пера
improvement побољшање
broke избио
fighting борбена
expression изражавања
twentieth двадесетог
season сезоне
regions окрузи
followers присталица
responsibilities надлежности
wild дивља
referendum референдум
part uloge
scalar скалар
decisions одлуке
sea морем
goddess божића
angle становишта
close блиском
evidence доказа
future будуће
objects објекти
transmit преносе
longer најдуже
forwards унапред
founded основане
chemistry хемија
byzantine византијом
little малу
location локација
gadgets уређаји
apartment стан
ane ане
basin котлине
goal сврху
men мушкарци
long теже
lazo лаза
seventies седамдесетих
religion религији
wide широком
organized организовали
invention открића
show seriju
neighbors суседима
southwest југозападу
lines редовима
large огроман
metropolitans митрополије
commitment обавеза
present присутни
base темеља
satellite сателитска
length дужине
map мапи
such такви
rebellion устанка
mathematics математике
value валута
opening отварања
medium средње
mainland копнених
ball лопте
great великог
ownership власништво
end завршетка
business бизнис
university универзитет
ensure осигурао
judges судија
modern модерних
languages језике
two другом
studies проучавања
countries земаља
feels осећа
compare упоредо
fire ватру
threatened угрожена
thirds трећине
lectures предавања
become постају
heights врхови
philosophical филозофске
occupation окупирали
one jedna
that što
follow следи
lead dovodi
stalin стаљин
art уметничке
implement спроводи
evidence докази
mexico мексику
woman жене
publications издања
managed управља
sclerosis skleroze
target циљ
objects објекта
substance материје
newton њутна
resource изворе
tournaments турнири
calendar календару
citizen грађанима
all сву
oxygen кисеоника
constantinople цариградски
sweet мио
gown ношња
accessories опрему
e е
reject одбио
vilhelm вилхелм
century веку
their њиховог
expansion проширење
jews јеврејима
strange чудно
centres седишта
last траје
pasture паша
which чега
war ратне
zoran зоран
kingdom краљевину
division дивизије
authors писаца
working радећи
nerva нерва
dalmacija далмацији
population становника
certain одређена
testifies сведочи
coming доласка
belgrade београдској
source извора
slovakia словачке
exist постојао
region крај
held носила
moral морал
monk монах
forever увијек
needed потребна
symphony симфонија
azra азра
technique tehnika
background порекла
creation стварање
army војском
yearly годишње
extends простире
will вољи
defined дефинисана
threat опасност
licence дозволу
point тачки
had имале
that таквом
policy политика
stone каменог
ethnic етничког
processing обрада
bring доноси
lived живели
strong јако
origin порекла
theory теорији
aviation ваздухопловство
peace мировним
illusion илузија
legal законик
present присутно
her ње
call називају
cleaning чишћење
brus брус
federal савезна
extract изводи
talked говорило
accepted примила
hun хуна
overall целокупно
forest гора
buildings зграде
airport аеродрома
artemis темида
adopted усвојен
royal краљевске
picture слици
johan јохан
yearly годишњи
lively живим
of породице
classes предавања
peace-keeping мировни
men мушкарце
authors књижевници
valjevo ваљево
budapest будимпешта
members припадници
regions подручја
economic економско
numeral бројним
theory теорије
location положаја
occupation окупационе
bech беч
passports пасоша
nerves нерва
shape облик
put стављен
near код
assembly скупштину
decrease смањења
class разреда
building изградња
source изворни
independent самостално
admit признаје
normally нормално
railroad железнички
y гд
age старост
freed ослобођен
led предвођени
leans ослања
within склопу
important значајну
hosts домаћини
length дужина
breakdown слома
blue плава
irish ирске
orthodox православне
opening отварање
form форми
non-aligned несврстаних
router рутер
slowly полако
prague праг
house кућа
momir момир
once некад
continued наставила
events догађања
doubt сумње
considered сматрало
vienna беч
got добиле
that тадашње
heart срцу
little мало
beauty лепоте
project пројекат
divided подељена
groups grupe
fortified утврђене
ian јан
poetry поезије
units одреди
period периоду
elementary основно
famous признат
hospital болница
variant варијанта
director директора
spectrum спектар
josif јосиф
stopped зауставила
own својој
david дејвид
mass масе
west запад
open отвара
english енглеска
letter писму
zmaj змај
oceans океана
connected повезана
capital престоница
ag старости
heritage баштина
human људска
rewards nagrade
soft меки
artillery артиљерије
part дијелу
spreads протеже
constructions конструкције
divided подељено
realism realizam
dividing поделе
aspirations тежње
role ulogu
talks разговори
life животни
student ученик
matter материје
american америчке
bring доносе
atmosphere atmosfere
john џона
built изграђени
antibodies антитела
follow прати
eastern источном
arise настају
assistant помоћник
state признала
award награду
built саграђена
suburb предграђа
debate расправе
hour сат
betrayal издају
socialistic социјалистичка
dialectic дијалеката
band бенда
non-committal неутралност
degree степену
inventory попису
low ниским
levels нивоа
spectators гледалаца
large великих
binds веже
romans римљана
seven седам
fields поља
required потребно
recognize призна
viennese бечки
led предводио
trees дрвца
follow пратити
central централних
estuary ушћу
project пројекта
squad одреда
province покрајине
fetus фетус
example примјер
nemanjić немањић
art уметничка
participated учествовали
quite прилично
low ниске
ranković ранковића
dimitrije димитрије
ukraine украјина
summer љета
built изградио
tree дрвета
yugoslavia југославији
series serija
geography географије
eaten једу
areas региони
before прије
agency агенција
truth истина
speech говор
absence недостатку
kotor которска
play играо
hard теже
significantly значајније
form форме
succeed успео
song песму
orthodox православних
system системом
woman жена
called називана
of ових
barrage бране
turns претвара
hydrogen водоник
hit погодио
unit јединица
area површином
wrote написао
path пут
wife женом
world светско
greater већег
atmosphere атмосферу
descriptions описи
nikolai николај
director режисер
two dva
sadu саду
newton њутн
related везана
consisted састојала
life животне
remain остати
road честе
rebellion устанак
public јавни
such таква
wanted тражили
indicates указује
elections избора
substantial знатан
however ипак
every svih
use служи
nenad ненад
happening догађај
decision одлуком
paradise рај
type врсту
his његов
attacks нападима
first првобитни
creation остварења
egyptian египатска
investment улагања
will воље
origin порекло
representation репрезентацију
afterwards накнадно
hotel хотел
war ратни
writer књижевник
coloured обољења
tunnel тунела
etiology етиологија
honour част
started започео
discovery открића
masters господари
close блиског
priest свештеник
france нанси
young младих
difficult тешка
shape облика
robert роберта
view поглед
latin латинске
mass масовни
accommodated смештен
build подижу
flying лети
unique јединствене
places просторе
covers обухвата
preserve сачува
american америчког
turnip репа
twilight сумрак
spain шпанији
transition прелаз
occasions прилике
peace миру
fighting борбени
terrain венцем
online онлајн
muslims муслимана
possession поседу
qualified квалификовала
dish јело
epidemic епидемија
receives добије
him тој
genetic генетички
gives даје
sport спортска
content садржаја
combat борбеним
linux линукс
capital главни
meningitis менингитис
characteristics особинама
engines motori
majority већински
outside изван
follow прате
tank тенкова
diet исхране
former тадашњег
assignment задатака
kingdom краљевини
industry индустрија
nazis нацисти
achieve постизање
wider ширем
reception пријем
calendar календар
opponents противника
daughter ћерком
ministry министре
film филмски
belgrade beograda
important значајно
federal савезних
shaft осовине
helped помагао
strip појасу
vortex вир
decision одлуци
patriarchate патријаршије
wins побеђује
more већој
republic републике
nisa ниша
called назван
hard хард
participated учествовало
public јавно
unit јединице
divides дели
glory славе
religious верске
gain добијају
hospital болнице
persons лица
art сликарства
mass масовно
attitudes ставова
google гугл
paramecium бичари
bone кост
troop трупа
political политички
gas гаса
lived живела
license лиценцом
and pa
gravitation гравитације
form форма
organization организацији
electric електрична
neither ни
seen огледа
radiation зрачење
says каже
travelling путовање
these ови
truth истине
vuković вуковић
eye ока
establish оснивају
plasma плазми
won однео
sportsman спортиста
province покрајини
knight кнезу
first првобитно
volume том
english енглеске
case случаја
tendency тежња
shapes облицима
broaden шири
go одлази
war ратно
catholic католичке
basic основну
matter материја
frees ослобађа
obligations обавезе
devices направе
kosovo косовски
film филмске
demonstrations демонстрације
leo лав
name пушкин
are представљају
low ниска
text текстове
die умире
etc. сл
janka јанка
that таквог
management управљање
this ova
angels анђели
determine одређују
progress напредовао
fuel горива
work радом
cats мачака
association друштва
strong јаке
survivors преживели
ukraine украјински
primary примарно
university универзитета
letter писмо
belt појас
mountain горског
built изграђене
circle округу
majority већинско
croatians хрватима
mark обележио
allowed омогућио
series serije
however међутим
includes обухвата
flag заставе
example узор
ends крајеви
textile текстилна
bought купио
switzerland швајцарска
developed развијен
newer новије
education школовање
fighting борбене
busy заузеле
wish жељу
cinema кину
catholic католички
series seriji
divided подељени
football фудбалу
writer писца
vice вајс
hair коса
strong јаки
on на
body торзо
circles круга
bishop епископ
ethnic етничком
hop ona
orientation оријентација
land копно
l л
worker раднички
emission емисије
churches цркава
viewers гледалаца
period епоха
peak врх
vojvodina војводина
continues наставља
location локације
name ролан
pronunciation изговор
quantity количину
regarding односи
soviet совјет
disruption поремећај
spain шпаније
goes одлази
leading водећих
base темеље
needs потреби
economic економског
sources изворима
shortage недостатак
finding налазио
elections изборе
has имала
tools оруђа
syria сирија
maintain одражава
related везане
dragon змаја
estimates процењује
sure сигурно
license лиценца
january јануару
austro-hungarian аустроугарска
continued наставили
cep сер
command команду
capital престонице
consider сматрају
tension тензије
this овом
restored обновљен
called назвао
nigeria нигерија
resolution резолуције
latin латински
until sve
horn рога
bosniaks бошњака
gold златну
begin почињу
yugoslavia југославије
funds средстава
red црвеној
hospital болници
lion лав
like kao
che че
divisor дељивост
take-off полетања
symptoms симптоми
decreases опада
unique јединствени
series низ
athen атина
ana ане
well-built развијено
written написан
jovan јовану
winters зиме
these ове
completeness потпуности
sorrow сета
electron електрона
english енглески
platanus платан
last последњег
east источним
historical историјским
cave пећини
adjective глаголски
oxygen кисеоник
background позадини
sport спортске
black блек
monastery манастира
synthesis синтеза
corba чорба
characteristic карактеристично
american амерички
competitions такмичења
organised организовао
wanted хтео
season сезони
letterhead заглавља
issue питање
there ту
weser везер
central средишњи
measures мерама
table табела
by strane
war ратну
last последњем
musician музичар
management управљања
drama драме
basin сливу
communication комуникација
sima сима
born родила
variates варијације
sculpture скулптура
eastern источног
strategy стратегија
film филмска
obligations обавеза
predecessor претходник
built изграђена
cause изазове
orthodox православним
cabin кабине
milenko миленко
belgrad београдом
partially делимично
particular појединих
cards карата
artist сликара
attitudes ставове
occurred десио
airforce ваздухопловства
active активно
alpes алпи
solid чврсто
proclamation проглашење
both двојице
brother братом
gold златне
geological геолошке
republic република
soldier војнике
paris париза
low малом
steady стални
aviation ваздухопловства
its њеној
harsh оштре
writer књижевних
national националног
adriatic јадранског
britain британски
senate сенат
efficiency ефикасност
planed планирао
name ime
influence утицајем
killed страдало
say каже
federal савезник
building објекат
activity активност
her њу
kept сачувана
liquid раствор
milos милош
talks разговора
corfu крф
dialects дијалектима
records бележи
organization организацију
other остале
movie film
patriarchate патријаршија
liberates ослобађа
decide одлучује
revolution револуцији
counties жупаније
graph график
parliament парламенту
mass масовна
very самог
god божји
time временска
ohrid охриду
romans римљани
season сезону
kazakhstan казахстан
groups групе
meanwhile међувремену
colombia колумбија
nature природе
create створио
pach пећ
period периода
related везани
man мушки
consonants сугласника
salonica солунског
political политичко
members члановима
capital престоници
complex комплекс
required потребне
mother мајком
handball рукомету
egyptian египатске
ticket карата
union удружење
salonika солунског
model узор
egyptian египатски
last трају
give дао
had морала
only искључиво
start покреће
discover открије
traditionally традиционалне
travelled путовао
main главном
stone каменом
peace мировних
gaulle гол
little малих
him оног
revolution револуције
kosovo косовске
ideas схватања
institutions институције
vojvodina војводине
millennium миленијума
unique јединствено
units јединицама
important значајне
yugoslavia југославију
often чести
pale пале
popovic поповића
italians италијана
apply важе
interests интересе
needs треба
greater већем
serbia srbije
analysis анализе
emission емисија
jesus исусовог
flag застава
free слободних
here ту
philip филип
did обављао
led водила
like налик
groups групи
chapters поглавља
considering тиче
own поседују
sport спортски
saint светим
desire жељу
combat борбених
medicine медицина
hard тврда
ivanovic ивановићева
find налазимо
make створи
top врх
antic античког
after потом
kingdom краљевина
danilo данило
industry индустрији
sign сигнал
damages оштећења
emir емир
accepted признати
interest интересовање
enables омогућује
tools оруђе
wider ширег
sorbs лужичких
press прес
gone отишли
jackson џексон
measure мера
issued објављени
black црне
viena бечу
sought настојао
start започета
rows колоне
classical класичног
champions шампиона
spain шпанија
weakly слабо
traveled путовао
land копну
keep задржи
deep дубок
ability одлика
settled смештене
iceland исланд
point тачку
techniques технике
evolve настају
art уметничких
areas пределима
religion религијама
axis осовине
american америчком
murdered убијен
mass маса
successor наследника
nations народе
but ипак
often често
night ноћу
building изградњу
romas рома
customs обичаја
steel челику
president председнику
near блиског
know знали
resolution резолуција
tasks задатака
previous претходном
pole полу
interest интересовања
american америчка
yet а
dimitry димитрије
myth мит
signals signala
sentenced осуђен
citizens становништвом
accidentally случајно
drama драма
religions религији
communication комуникације
beauty лепоту
geography географију
fortification утврђење
talk говоре
ashurbanipal асурбанипал
difference разлику
simultaneously истовремено
tennis тенису
metohija метохију
north северу
refugees избеглице
those ти
friends пријатељима
nature природа
fell пао
length дужину
give пружају
create створи
reason разлог
ruler владара
manufacturing производњом
main glavni
great велику
biography биогеографија
tax порез
settlements насеља
primary примарне
yugoslav југословенског
blood крвних
peak врхунцу
term појам
acquisition стицања
committed извршили
substantially битно
novosti новости
appears појављује
empire царству
traffic саобраћаја
stoyan стојана
house кућу
set поставио
travel путује
negro црна
sportsmen спортисти
bass бас
serbia srbiji
agency агенције
forms формира
vojvodina војводини
hard тврди
eras ере
bassist басиста
gulf залив
spanish шпанском
roman-catholic римокатоличка
relies ослања
tribunal суда
self себе
advantage предност
arabs арапи
mass масовне
center центром
kosovo косовска
meander меандар
directly директно
novels романи
form формат
lily љиљана
interests интереса
choice избору
border границу
soviet совјетским
influence утицај
no бр
end завршетку
singer певач
part ulogu
monasteries манастирима
herceg херцег
analysis анализа
challenges изазове
gold златни
land копнене
matter обзира
political политичку
gigabyte гигабит
messenger гласник
recognized признати
require захтевају
refuse одбија
detachment одреде
translations преводе
decreases смањује
alleges наводи
twenty двадесетак
beings бића
discovers открије
resistance отпорност
bmw bwv
kingdom краљевине
artistic уметничким
new новог
versions верзије
estimated процењује
did урадио
adriatic јадрана
assessment процене
which kojih
renew обнови
opponents противнике
retreats повлачења
camba камба
alliance савеза
sight вида
economic економском
time vreme
zlatibor златибор
gravity гравитације
this овог
currently тренутно
measure мере
enlargement повећање
occurrence pojava
master господар
black црна
strong јака
domestic домаћег
world светску
nikolić николић
internal унутрашњем
automobile аутомобила
number бројем
international међународних
southeast југоисточном
angeles анђелес
knowledge сазнања
weapons наоружања
artillery артиљерија
layers слојева
power власти
battle боју
government самоуправе
groups групама
group мноштво
miracles чуда
medicine медицине
accusations оптужбе
member члан
olympic олимпијске
about o
knin книна
ownership власништва
mall алеји
century века
merits заслуга
heritage баштине
caesars царева
historical историјских
grave гробу
public народу
opened отворен
experiments испитивања
monastery манастири
related везано
sexual полни
sons синова
iran иранске
hungarian угарска
students студенти
protect штити
counts броји
college виша
union заједнице
glory слава
refused одбио
religions религије
hard тврде
hercegovina херцеговину
will би
product производа
dies умире
others ostali
followed следи
plant биљке
eagle соко
objects објектима
represented заступљена
study проучава
other ostali
primary примарни
ceremony свечаности
origin пореклу
noun именице
prison затвор
vienna бечки
alps алпи
occurred догодио
then тадашњег
background пореклу
gymnasium гимназија
must mora
development развоја
ocean океан
falls спада
hamilton хамилтон
deities божанства
đ ђ
number бр
meeting скуп
engineer инжењер
particularly нарочито
enlarged повећана
say рећи
operation захвата
foresaw одредио
influence утицаје
architecture архитектури
communist комунистички
man човјека
old старо
physical физичку
pavlovic павловић
any никакав
situation ситуација
albania албаније
conferences конференцији
to bi
unit одред
suffered страдало
roads путеве
heel пета
started почео
italy италијом
channels канали
television телевизији
booth кабине
designation ознака
operated деловао
informally незванично
change промену
place високом
work радњу
performer извођач
work радити
is je
are чине
sudan судан
parts делови
party странка
same исту
information информација
wow јој
play свира
teachings предавања
distinction одлика
england енглеска
last крајњи
certain одређен
late касно
above надморске
method средство
manuscript рукописа
columns ступови
start почев
restoration обнови
macedonian македонске
order уређења
time временски
bigger већег
august август
important битна
residues остатке
economy привреда
methods методе
monitored прате
ministries министарства
cup купу
part дел
change промјене
users корисници
verse стихови
device уређаја
parts uloge
its њени
win добије
preparation припрема
units јединица
judge судије
girl девојка
totally потпуног
bloody крвне
allow омогућава
hiding крила
can можемо
fright страха
interesting занимљивости
clavier клавје
occupier окупатора
must морају
appearance појаве
party партију
vranje врање
establish успостави
southeast југоисточној
eye око
christians хришћанима
significance значаја
discharge sekreta
leader лидера
citizens становници
short кратак
appeared појавиле
preservation очување
fell пала
members чланке
arrest хапшења
defines одређује
which koji
happens догодила
italians италијани
institutions установе
paragraph става
battle битка
history istorija
kraljevo краљево
vico вико
tributary притока
ethnic етничка
higher виших
measurement мере
which što
franz франц
its њене
attack нападе
merits заслуге
cristian кристијан
pupil ученик
museum музеју
economic привредна
mosaic мозаик
amphora амфора
bay залив
life животног
months месецима
contact контакту
name путник
representatives представницима
general генерала
specie протисти
action деловања
where где
talk разговора
village село
influence утицаји
own самом
held одржао
give дају
attack нападају
than tada
zan жан
dream сну
modern савременим
represent представи
of повлачења
thessaloniki солунски
future будућности
coming потичу
claus мраз
to ka
roman римских
skoplje скопљу
later каснији
understood схватио
azerbaijan азербејџан
gornja горњој
history историје
mentioned помиње
greek грчким
genre род
karl карла
outlaw хајдук
wartime ратне
appeared појавили
made направио
proton протон
surname димитријевић
right prava
marks ознаке
song спев
establish успоставе
democracy демократија
dialect дијалекат
structure структуру
vertebrate кичмењака
neolithic неолита
architecture архитектуре
harbor луку
dragoljub драгољуб
develop развије
world светског
greatest највећу
continent континент
thomas томаса
armed оружани
protection заштита
north северној
attack нападне
trench шанац
motor мотором
leadership вођство
fight бици
host домаћин
work делују
fee порез
payouts плаћања
happened десило
spaces просторима
vehicle аутомобила
basis темеља
born родио
members чланови
proved доказао
adversary противник
camps логора
court суд
sicily сицилије
plains равница
motors мотори
direction правац
attempts покушаји
stance гледишта
claims претензије
life живот
murat мурат
lead предводио
crowd гомила
announced најавио
sends шаље
archeological археолошких
stevan стевана
use користи
time временске
camps логори
methods метода
quantities количинама
encyclopedia енциклопедија
need потребан
takes заузима
č ч
calm мирно
relation односу
ivan ивана
tanks тенкови
rts ртс
residues остатка
conversation разговор
department министарство
path стаза
morava моравска
lower доњој
peace миром
japan јапан
ban бан
plains равнице
this ове
fall пали
ex бившој
flat раван
products производи
decide одлуци
open отворени
moral моралних
organic органске
units јединице
this овим
robert роберту
seek тражи
examination испитивање
palestine газа
examinations испитивања
ties везама
football фудбалска
called звао
others остале
gimp гимп
alone сами
use употребом
shadow сенке
regions регија
had имао
color боја
message поруке
stone камену
campaign кампања
influence утицаја
especially поготово
christian кристијан
which што
romanticism романтизма
brought донекле
emissions емисије
real prava
communist комунистичке
history историјом
macedonians македонци
topic теми
asked тражио
holiday празник
which чему
arsen арсен
old стари
negative негативно
roads путева
reforms реформи
earned заслужних
effect деловања
winning победивши
forward напред
after posle
information информације
metro метро
virus вируси
connects веже
apples јабука
lose губи
husband муж
florence фиренца
and односно
talking говорећи
property власништва
shown приказан
csar цар
seek траже
sports спортски
preparation припреме
mistake грешка
ussr ссср
announcement проглашења
campagne кампања
depression низије
standards норме
except осим
insurance сигурности
inheritance баштина
period раздобља
open отворене
polish пољску
bora бора
gate порта
monastery манастир
densely густо
sound звук
or il
disturbance поремећај
angel анђела
inhabits насељавања
generally уопштено
attack напада
national народна
everybody свима
sicily сицилији
shops радње
she ona
fuels горива
size величину
arisen настао
soil земљу
alone саме
wartime ратни
history историја
japanese јапански
banned забранио
takes узима
envisaged предвиђена
use користе
freud фројд
regulation уређењу
appearance појави
god богу
skin коже
period доба
wife жену
planets планете
ethnic етничким
means средствима
retreated повукла
alley алеји
attracted привукао
programme програму
teaching учења
grandfather деда
conferences конференције
interpretation тумачења
building израду
barnacle крпељ
bring доводе
nature природи
art сликарство
in y
camps логоре
village селу
peasant сељака
tissue ткиво
nis нишу
prohibited забрањено
themselves самој
tributary притоке
war ратног
gave дала
ethnic етничке
rule влашћу
full потпуно
populated населили
edn завршетку
architecture архитектура
traders трговци
southern јужној
fly лети
truth истину
quills пера
difficult тешко
mandates мандата
purchased купио
kovac ковач
square тргу
lack недостатак
like као
albania албанија
example primer
stane стане
takings пазара
slavic словенско
sons синови
before претходник
you te
net мрежу
quantities количини
university универзитету
possibility могућности
kids децу
organic органска
his своја
uros урош
eyes очи
circles кругова
vertex темена
mehmed мехмед
exceptionally изузетно
bases ослања
committee одбор
wilhelm вилхелм
properties особинама
homomorphism хомоморфизам
alexander александра
understandings схватања
origin настанку
work ради
crusader крсташки
franjo фрањо
be требало
breakdown распад
johann јохан
so стога
held одржава
fund фонда
milutin милутина
illyrians илири
vojvodina војводину
conquering заузимања
palanka паланка
this ove
affect утичу
transport саобраћајних
speed брзинама
infections инфекције
district округ
liberation ослобађања
drug дрога
mostar мостар
axis централних
arrested ухапшен
defining дефинисан
treaty уговором
coastline обалом
significantly značajno
queen царица
flag заставу
accomplishments заслуге
composition композиција
bigger већу
west западно
channels канала
come дошао
deer јелен
him mu
tensions тензије
organisms организама
ohrid охрид
mirko мирко
difficult теже
soil копна
took однео
love љубав
these ta
private приватне
man човјек
republic републику
great великој
kraljevo краљеву
religion вероисповести
refugee избеглица
polish пољске
thousand хиљада
george георгија
heavy тешке
ocean океана
elizabeth јелисавета
books књиге
life животу
bigger већем
some неким
krajina крајине
social друштвених
it њом
cliff гребен
syria сирије
own svoje
germans немцима
action деловање
instrument инструмент
except сем
color боје
immediately одмах
nd ог
gross бруто
better боље
television телевизија
translate преводе
choose бирају
slavic словенска
sexual полног
love волео
heavy тешки
calling звали
interpretation тумачење
aspiration тежње
periodically повремено
dictionary речник
national националне
partisans партизани
it ona
way način
understanding тумачења
say кажу
ministers министара
organise организују
georgia грузијци
action радња
released издаје
agate ахат
products производе
moldova молдавија
connect везују
affected погођен
plain раван
work раде
lazar лазара
regions регији
appeared појавила
landscape крај
written написана
scandium скандијум
back назад
modern савремених
therefore дакле
novakovic новаковић
mohamed мухамед
necessarily обавезно
of дуга
congo конго
ethnic етнички
wins осваја
until do
office завода
civil грађанских
put стављају
ambivalence амбиваленција
region регион
tournaments турнирима
escapes бежи
medals одликовања
period раздобље
whereby чиме
visoko високом
depression низија
adopted усвојила
founding оснивање
in u
effort покушаја
former тадашњој
edge ивице
order намером
complete пуну
must мора
author писац
countries земље
reservation резерват
medieval средњовековног
naked голи
golden златног
declared прогласио
leader лидер
attempts покушаја
won освојила
surrounded окружена
cells ћелија
spring пролећа
can могао
guevara гевара
machine машина
influenced утицало
faith судбина
living животна
why зашто
people ljudi
switzerland швајцарске
belgrad beograda
fusion фузија
srs срс
its њено
elections избори
falls опада
that оним
members посланика
world светском
protection заштити
religious верски
not нису
remaining преостали
name данило
polish пољски
markovic марковића
di ди
anthem химна
max макс
moment тренутка
interest пажње
chapter поглавља
quarrel спор
warriors ратника
languages језици
shape облику
west западну
law закон
private приватна
becomes постане
antipathy антипатија
edge ивици
rises уздиже
ask траже
goods добара
port порт
rise подигнут
democracy демократије
thanks захвалности
protection заштите
norms норме
increase повећања
league првака
arabian арапским
color боји
finally најзад
mission мисија
means средство
factors фактора
initiates покреће
average просечна
did учинио
purpose сврху
port лука
defeated поражен
alliance савезу
competitions такмичењима
following праћење
italians италијанима
physical физичке
sector сектор
sports спортског
works пословима
contents садржај
become постао
plans плановима
present заступљени
artillery артиљерију
found наћи
cooperate сарадњи
products производа
only само
television телевизије
territorial територијалних
winter зиму
settlements насељавања
image лик
negative негативне
play комад
virus вируса
archbishopric митрополије
artistic уметничка
tried покушавао
percentage проценат
where gde
literary књижевних
slavic словенски
change променила
heavy тешка
alone сама
limits оквира
jakov јакова
capacities својства
fourth четврта
happenings догађаја
those такви
troops трупама
ancient старих
finished завршена
send пошаље
married удала
albanian албанске
entry улаза
biology биологија
just само
stars звезде
largest највећој
begin почне
influenced утицали
participate учествују
gave дали
these ово
build грађен
emigration емиграција
tick крпељ
encourages датира
computers рачунара
sad сад
weak слаб
provides обезбеђује
management руководство
operations операције
una уна
cardinal кардинала
appearance појава
influence утиче
johnny џони
friedrich фридрих
establishment успоставе
danube дунава
concert концерту
departure одлазак
precise конкретно
western западна
basil василије
most најчешће
otherwise иначе
patients bolesnika
revolutionary револуционарне
second друго
horacio хорације
him његову
accepted усвојио
better бољи
islam исламу
celtics келти
retreat повлачи
iran ирана
tito титове
battle битке
montenegro црногорског
resignation оставку
albanian албански
two dve
greece грчкој
change промени
kosovan косовски
basketball кошарке
scientific научном
telamon теламон
tiger тигар
completed окончан
sicily сицилија
significant значајним
parliament скупштина
ethnic етничко
nice леп
sweet мила
look vidi
island острва
economic економским
painting сликарства
them njih
revolution револуцију
representation приказ
raising подизање
slavic словенске
about oko
club клуб
allowed дозволио
syria сирији
car аутомобила
work послова
austro-hungarian аустроугарски
ip ип
national национална
claims наводи
ethnic етничких
gulf заливу
serbo-croatian српскохрватски
novelty новина
services служби
retreated повукли
high виша
nobility племство
rule законоправило
times пута
relays преноси
spring пролеће
socrates сократ
death смрћу
outer спољни
this ова
naming именовање
base база
work рада
define дефинише
name кихот
but но
bulgarian бугарској
tomas томас
concentration концентрација
whos чије
conflict сукоб
illyrians илира
put послала
nerv нерва
regions предела
populated насељени
victims жртвама
history историју
skoplje скопље
greats великаша
scenes сцена
grades разреда
killed погинуо
property власништву
historic историјским
strategic стратешки
stone камене
chetnik четничког
half половине
inhabit насељавају
christian хришћанским
which којом
god бога
damage штета
has mora
what какав
forests шумама
required потребу
artistic уметничке
attributes атрибута
than тадашњој
few nekoliko
dr. dr
dream сна
concert концерта
general генералу
enzymes ензима
parliament скупштине
lutici љутићи
yugoslavs југословени
goddess богиње
rest остатак
fleet флоте
coach тренер
released издат
separates одваја
brought довео
poetry поезији
easy лаки
department одељење
ideal идеал
agricultural пољопривредни
anna ане
socialist социјалистичка
weapons наоружању
homosexual хомосексуалности
michail михаила
objectives циљева
used употребљава
current садашњи
delta ушћа
act деловање
net mreža
elements елементи
commercial трговачких
try покушали
accent акценат
tied везани
agreed пристао
drugs дрога
essential суштини
opponent противник
junior млађа
local локалним
june јун
petrovaradin петроварадин
zemun земун
kingfisher битка
maltese малтешки
need потреба
phase фазу
regions регионима
orthodox православље
war ратом
patriarch патријарх
valkyries валкире
oak храст
mentioning помињу
teachers учитељи
gymnasium гимназију
best најбољег
production производња
divided дели
moldova молдавије
we смо
confederation конфедерација
working радне
did извршио
destination дестинација
man мушкарца
church црквене
next наредном
bdp бдп
name диего
gender род
equality једнакости
odyssey одисеја
generates производи
armenia јерменија
properties поседа
outside ван
speakers говорника
reasons разлози
depends зависи
significant значајан
classical класичне
uterus мокраћовод
processing обраде
just управо
fertile плодне
current садашње
smaller мањим
headquarters штаба
wild дивљи
facade фасаде
television телевизијске
singly самостално
committed извршио
fitted опремљен
declaration проглашења
increases повећава
popular популарни
populate насељавали
party странку
illness bolest
holiday нерадни
launched покренуо
runs бежи
divide дели
leskovac лесковцу
musical музички
federations федерацији
permission дозволу
many многобројни
olympic олимпијским
room простора
frost мраз
has има
facades фасаде
shs схс
symbols симбола
similarities сличности
biggest највећом
net мреже
shown јавља
violence насиља
exercised вршио
real праве
less мање
throne престо
won освојили
sum збир
sombor сомбору
during приликом
dissolution распадом
investigation проучавање
next наредне
distant удаљен
classes класе
heat топлоте
sssr ссср
created настају
brazil бразилу
once jednom
mechanism механизам
florida флорида
size величини
whos чији
living животни
degree степен
receiver prijemnika
basis основи
adds додаје
released издао
length дужином
sultan султан
working радни
lasts трајао
general уопште
direct директним
reliable поуздано
alliance савезом
motions кретања
national народно
hard тешким
left преостали
club клубу
twelve дванаест
star звезду
comprises састоји
discord раздобљу
party партија
hours сати
negotiations преговорима
him његове
jewish јеврејске
our нашој
basketball кошарка
student ученика
kla овк
money паре
that tako
happening дешава
special специјални
use искористили
territory простор
changes промени
lead доводе
studio студијски
law закону
dared изазвали
average просечно
ranks редова
copying копирање
elements елементе
important битно
liberation ослобађање
period раздобљу
ancestors предака
fast брз
insulin инсулина
farmers сељаци
crime злочина
dispute спорова
manuscript спис
dubai дубаи
usually обично
eli илије
factors фактори
franz франца
tissue ткива
recorded забележио
poland пољску
writings списима
divisions дивизије
environment околне
their своју
italian италијанском
informing преноси
basis основе
impact удар
faster брже
ancient античкој
top врхунац
base базе
hungarians мађарима
economic економских
consisted састојао
official званична
come долазе
more штавише
russian руског
pyramids пирамиде
forum форум
keeping држање
capitalism капитализма
tries покушава
smell мириса
danube дунав
reputation образ
closed затворена
working радна
district округу
gave дало
national народну
valley котлина
increased порастао
died погинуло
duties дужности
property власништво
editorial редакција
transmission пренос
emissaries посланика
acids киселине
eastern источној
entered ушао
jail затвору
albania албанију
exact тачан
responsible одговорни
bombs бомбе
apostles апостола
defined дефинисан
nest гнездо
archives архива
legion легија
affected утицао
american америчким
composition композиције
monuments споменицима
start почне
destruction разарања
moment тренутак
usually obično
backwards уназад
fact чињеници
programme програма
net мрежа
avoid избегли
land копнених
village села
science науку
architecture архитектуру
tank тенка
frames оквирима
wild дивље
these таквим
symbols симболе
higher вишим
john жан
size величине
calibre калибра
hundreds стотине
than тадашње
certain одређени
parts дијеловима
lie леже
artistic уметнички
villagers сељака
survived преживели
surface површину
equal једнака
popular популарна
frequently повремено
festivals фестивала
describe описује
indicator индикатор
hungarian угарској
independency независност
altitude надморској
victim жртава
improvements побољшања
predicted предвиђен
peninsula полуострву
fish рибља
relation односа
learn уче
satellites сателита
base бази
got добило
residence боравак
society друштва
same иста
work дело
croatia hrvatska
welding заваривање
partners партнери
numerous многобројним
neckar некар
classification класификација
questions питања
antarctica антарктика
china кина
national националним
faster бржи
secure обезбеди
bigger већи
prisoner заробљеника
monuments споменике
campaign похода
deep дубоке
aims циља
whom коме
evidences трагови
commandment заповест
across preko
different разликује
increase повећањем
coming долазили
church црквени
faculties факултета
along pored
achieved постигао
southern јужну
which које
market трг
television телевизијских
importance важност
flowers цвећа
directed режији
draw црта
certain одређене
thirty тридесет
changes промене
fact чињенице
have имали
organisms организми
communications комуникације
me yo
path путу
pakistan пакистана
television телевизијски
biggest највећем
machine машине
completed одређен
everyday свакодневно
influence утицају
love љубавни
line линија
french французи
held задржала
document спис
beach плажа
goals циљева
adverb прилози
still увијек
museums музеји
producer продуцент
response одговор
concentration концентрације
succeeded успели
jasna јасна
released ослобађа
money новац
variant варијанти
its svojim
bosnia босну
significant значајних
philosopher филозоф
pilot пилота
was био
daily дневне
real прави
around око
individual поједине
computers рачунари
excuse изговор
easy лако
fuel goriva
t т
divide деле
anthem химне
conditions околности
allies савезнике
armenia јерменије
deduced свести
last последњим
founding оснивања
who којем
subway метроа
centuries векова
fifa фифа
built изграђен
door ватру
trader трговац
coal угља
artistic уметничко
differences разлике
message поруку
musical музичку
aircraft авиона
ivanovic ивановић
dinner вечера
architectures архитектури
major мајора
philosophy филозофа
command наредби
lead вођство
hungarians мађара
disagreement супротности
after nakon
jewish јеврејска
data податак
troll трол
reading читање
second druga
permanently стално
last последњих
canton кантона
libya либија
ocean океану
winter зиме
easy лака
double двоструко
line линије
writers писаца
even čak
size величина
succeeded успеле
diplomatic дипломатске
massive масовне
barely једва
old старе
own svoju
garros гарос
divisibility дељивост
wreath вијенца
creation стварању
surface површине
old старог
friday петак
popular популарно
noble добра
christian хришћанских
gora гору
money пара
stories приповетке
tower торња
center језгра
traveling путовања
include убрајају
which који
national народни
variation варијанта
leave напусти
serbian српско
stockpiles залихе
starting почетни
horatio хорације
accepted прихваћена
whom кога
encyclopedia енциклопедије
library библиотека
celebrated слави
enzymes ензими
thoughts мисли
person лицу
different разликују
territories територијама
calorie калорија
protista протисти
order ред
bosnian босанска
bosnia босни
3 трећине
microbe клица
kostić костић
ruled владао
stay боравак
animals животиња
exceed прелази
taking узимање
faces лица
maric марић
page станице
aversion антипатија
nervous нервни
has поседује
penicillins пеницилини
contemporary савременика
episode epizoda
assembly оквиру
confirmed потврђена
fish риба
war ратовања
singers певачи
kernels зрна
written написано
shoved показала
yield плод
gospels јеванђеља
stop спречава
south јужној
free слободни
wants хоће
testament завет
submitted предаје
horace хорације
structures структуре
classical класична
local локалних
position pozicije
publish издао
language језички
andy енди
grow расте
alexander александру
characterized карактерише
marx маркс
wheat пшеница
route правцем
climatology климатологија
fell пале
smaller мањих
jovana јована
h х
profit профит
politician политичара
easily лако
face лик
goals циљеве
law правни
differ разликује
easier лакше
bigger већинским
together заједничку
investments инвестиције
medal одликовања
launches отпочела
geographic географски
roman римским
bosnia босне
are налазе
affected утицала
nearest најближи
spots тачки
organic органских
learn сазнаје
mostly претежно
populated насељено
n. н
agricultural пољопривредна
hears слуша
journalistic новинарство
curing лечењу
thailand тајланд
adaptation адаптација
ages вијека
greater већој
mandate мандат
first испрва
very vrlo
regard сматра
painting сликарство
setup постављен
s c
cure лечење
operate делује
economic привредни
center центар
chain ланца
aristocrat племића
manchester манчестер
begins почиње
said речено
generally генерално
party партији
secrecy тајности
hours сата
allies савезника
always увек
follower следбеник
nonmetal неметали
phase фази
lug луг
argument расправа
custom обичаја
changes промена
act дејство
reforms реформе
offers пружа
predrag предраг
raphael рафаела
cross крст
monuments споменика
source настанка
same исто
musician музичара
ready спреман
which koja
certain одређену
build изградњи
carl карл
strictly строго
layer омотач
yugoslavia југословенског
our наше
based заснован
update обнове
saw видели
stamps марке
this ovu
iranian иранска
me ме
hides крије
priests свештеника
life живота
present представи
winter зими
scenes сцени
chile чиле
other др
immigrants досељеника
tell рећи
hard тешких
cyprus кипар
key кључ
union савезне
uses служи
hunting лов
national народне
very самих
starting почетне
illness обољење
leave напусте
system система
official званични
came стигла
party партије
main главних
british британској
bursts рафала
study студија
completed завршена
museum музеја
after услед
libya либије
resurrection ускрс
southern јужни
set сет
library библиотеке
phase фазе
homemade домаћег
orders редовима
gender рода
danube дунаву
penetration улаз
soon недуго
conversations разговори
new новој
struck погодио
economic привредно
simon симон
men мушкараца
island суматра
build изградње
livestock сточарство
want хоће
free слободне
accept прихватају
judge судија
serbian српску
petrovic петровић
language језику
represents представљали
scenes сцене
zirconium циркон
poetry поезију
rock рок
males мужјака
definitely свакако
painting сликарству
leaguer савезника
parties странке
committee одбора
sad сат
islam ислама
viruses вируси
old стара
craftsmen мајстори
replaced заменио
teaching предању
roads путеви
looking гледано
attempt покушај
secure обезбеђују
wide широк
greek грка
special посебном
prize награда
tunisia тунис
people људском
valley котлини
confederation конфедерације
publishing издавање
sent послати
proteins протеини
electrical електричних
liqueur ликер
properties поседи
florence фиренци
adverbial прилози
disc диск
dusan душана
allied савезне
deeper дубље
strong снажним
cooking кухиње
following пратећи
directed режирао
curium киријум
american америчких
parliament скупштину
party странке
entity ентитета
ristovski ристовски
architectural архитектонски
galleries галерије
animals животиње
exits излази
bigger већа
estimations проценама
especially поготову
national националних
legion легије
agricultural пољопривредне
cell ћелија
zones зоне
withdrawn повући
which koje
greatest највеће
happens дешава
gigabit гигабит
statement изјаве
history историји
largest највеће
encyclopaedia енциклопедије
protest демонстрација
elected изабран
transition прелаза
universe васионе
campaign кампање
light лаки
mentions помиње
wheat жито
wing крило
card картица
stand стоји
dialing позивни
are су
man мушкараца
opponents противници
same исти
which којем
see гледа
becomes постаје
gojko гојко
miroslav мирослав
guitar гитару
his своју
passport пасош
good велики
topic тема
aspects аспекти
is se
fish рибе
character карактера
big великој
representative посланик
tsaritsa царица
them им
half половина
hour час
deep дубоко
trying покушаја
nk нк
libya либији
ruin пропаст
croatian туђман
killed убијен
visited посетио
significance значају
listen слуша
our наша
invasion инвазије
abbreviated скраћено
potato кртола
czech чеси
tributaries притоке
consciousness свест
properties поседе
completion завршетка
death погибије
assassination атентат
language језичке
chronicled забележен
included обухватала
contained садржао
kisses љуби
caused изазвао
let дозволио
josif јосифа
doctor лекар
mole кртола
reform реформу
fleet флота
line линији
contribution прилог
less мања
adaptation прилагођавање
trafic саобраћајни
capability способност
french француза
held задржали
writing писани
official званичне
goals циљеви
grass трави
found открили
are спадају
time put
simeon симеон
ambition тежње
shiva шива
controversy контроверзе
worked бавио
succeeded успела
schedule табела
union унија
bomb бомбе
ecology екологија
seemed чиниле
smaller смањена
education образовање
called назвати
bijeljina бијељина
area површини
text текста
killed убили
started започета
singles сингла
that да
feldspar фелдспат
received примили
belong припадају
found налази
character карактер
amount количину
includes обухватају
works радова
whom koja
surname павелића
iran ирану
saracens сарацени
top горње
instruments инструмената
mine моја
middle блиског
civilization цивилизације
area појас
suddenly нагло
characteristics карактеристика
seka сека
explanation тумачење
nets mreže
technical техничке
beliefs веровања
was bila
start почињу
sankt санкт
jacob јакова
nervous nervnog
swiss швајцарска
each сваког
creates оснива
writes пише
fully потпуности
effect ефекта
security сигурности
years godine
marked означио
sense смислу
internal унутрашњим
her њених
found нашао
rather радије
considering сматрајући
name борис
army војску
armenians јермени
lack недостатка
serbian српске
period период
ad ере
autumn јесени
playing играју
tail реп
area област
areas крајевима
realize оствари
blood крви
made настале
relation односима
divided поделио
strong јаких
tradition предања
marina марина
children dece
ratko ратка
sea мора
were биле
withdrawal повлачења
develop развијао
monarchy монархију
region предели
pythagorean питагорине
location вршац
county жупаније
invasion инвазија
lower ниским
nobility властела
drastic драстично
serb србе
posted истакнути
know знају
fought борио
count гроф
disrupt поремећаја
mediaeval средњовековни
statesman лидер
based osnovu
technical технички
series серија
yes da
namely наиме
superior јачи
data података
moscow москви
symbol симбола
decade деценија
language језика
different različitih
witnesses сведочи
mercury жива
pljevlja пљевља
official званичним
list списак
options варијанти
sperm срема
converted претворио
was износио
western западној
person персона
folk народној
authorities органима
new нов
which чијем
were били
reconstruction обнову
comment коментар
see види
played играла
iranian ирански
district кантона
located смештена
southern јужне
rome roma
quarter четвртине
all свему
but већ
called звани
every свим
used користили
poland пољске
turks турке
when када
balkan балканског
wales велсу
lives житија
court двору
shorter краће
fall пад
phase фаза
insured осигурао
moving сели
discovered откривени
earthquake земљотрес
gross целокупно
albania албанијом
scientists научника
northern северни
el ел
attacks нападе
counts рачуна
domestic домаћа
production производњу
main главну
which коју
parks паркови
showed показала
name име
general општа
mihailo михајло
windows виндоуз
data подаци
dogs паса
free слободно
bring донесе
stroke ударац
code позивни
discovered откривена
dynasty династије
dividing поделом
possible могуће
vary крећу
originates води
identity идентитета
lower доњем
hands рукама
time временом
sea море
country крајини
significant истакнути
bosnian бошњачки
materials грађе
attack походу
link веза
writing рукопис
strong снажно
included укључује
china кину
zlatibor златибору
director директор
bogdan богдан
bring преносе
raised подигао
europe европске
our наши
singapore сингапур
sixth шеста
monk монаха
profile профил
always одувек
enemies непријатеља
surrounding околину
technics технике
brigade бригаде
release ослобађања
copper бакра
continental континентална
sol сол
lika лику
many многим
redwood секвоја
penicillin пеницилина
company предузеће
manifestation манифестација
pavle павла
represent представља
can može
british британску
wisdom мудрости
expanding ширењу
mountains планинама
average средња
founded основан
inhabited насељено
category категорија
prince кнезова
provided омогућила
bumblebee бумбар
hurts бољи
envisaged предвиђао
original првобитни
antique античке
server сервера
misha миша
massively масовно
figure фигура
civilization цивилизација
event догађајима
slavery ропство
world светској
icons иконе
separate издвојити
none ниједан
technical техничка
boka бока
declared прогласила
prefer радије
costs трошкова
knowing познавање
seeking желећи
quarters четвртине
milan милану
state стање
completely сасвим
soldiers војницима
roman латиничним
iranian иранске
dollars долара
concern тиче
whole целе
helps помаже
nobleman племића
sacred свето
placed ставља
foundations темеља
founded основао
relief рељефа
duration трајање
bar бар
construction изградњу
families породице
ending завршетка
find нађе
connects спаја
north северном
used користиле
gave дао
systematically систематски
then тадашњој
milutin милутину
precipitation падавине
many мноштво
chapel капела
banat баната
greeks грци
attacks напади
representative представника
offer понуду
says наводи
respect поштују
minister министара
ever икада
withdrawal повлачење
allowance дозволе
until dok
film филм
person osoba
seriously озбиљно
athos гору
contain садрже
existed постојала
interesting интересовање
soviet совјетску
upper горњег
located смештене
goal идеал
vision виђење
domestic домаће
tubers кртола
clashes сукоби
songs песама
ancient античке
strong јак
moscow москве
manuscript рукопис
introduced уведено
called назива
production продукција
angle угао
decade деценије
opened отворио
different različitim
call јави
return врати
involved учествовала
journalist новинара
chief начелника
deal договора
choose бира
selenium селен
longer дужи
be biti
oil нафта
gipsy ромски
embryo клица
remembrance сећања
next следећим
mine моје
land земљом
murders убиства
open отвореном
maybe можда
soldiers војнике
dominates доминира
rejection одбацивање
recognition сазнања
signal сигнала
entered ушла
with sa
lebanon либији
cold хладног
interruption прекид
romans романи
supporters присталица
report извештају
reference напомена
giving дајући
food храну
continental континенталне
ideological идеолошки
area региону
apatite апатит
someone неког
katarina катарина
tic-tac-toe икс-окс
phone телефон
algorithms алгоритама
oil нафте
nemes немеза
off оф
colour бојом
defence одбране
make чине
texts текстови
next следећих
independence независности
championship првенства
hazards опасности
impregnation оплођење
moved доселили
right десну
made израдио
believe веровању
attended учествовала
moscow москву
must смеју
million милион
soviet совјетски
expressed изражена
heraclitus хераклит
fascism фашизам
ministry министар
such овакве
that том
area површина
foreign страна
movie филмска
southern јужног
received примила
property имовине
mild умерено
pavle павле
titles титуле
ended завршила
norway норвешка
archive архива
meal јело
thread нити
her њеним
try покушавају
litigation спор
own сопствену
discovered откривено
reform реформи
magazine часописа
seaside приморју
drive погон
error грешка
venetians млечанима
used користи
production производњи
days дани
bulgarian бугарског
misa миша
fought борили
edges ивици
air ваздушних
larger веће
а лику
published издат
rest осталог
variants варијанте
but него
researches istraživanja
additionally накнадно
setting постављање
temple храм
galaxy галаксија
display приказивање
union унији
rich богат
populated насељена
people народима
recorded снимио
english енглеског
associated повезане
rule владавину
nutrition исхрани
some поједине
college вишим
serbian српска
changed заменила
theatre позориште
c ц
deyan дејан
words речи
binds везује
goal циљу
our нашег
see погледати
pieces комада
surroundings окружење
abdomen торзо
existed постојале
reptile гмизавци
symbols симболи
mister господин
antisemitism антисемитизам
expression израз
february фебруара
organized организовано
search тражио
antique антички
time времена
task задатак
domestic домаћи
saying помињу
hit погођен
channel канал
parks паркова
soul душе
doing радећи
real право
slovenian словенско
quarter четвртфиналу
leave остави
bring довела
soldiers војника
longer дуже
code код
nba нба
roland ролан
theatrical позоришни
comedy комедија
milan милано
federer федерера
collections збирке
decades деценије
enters улази
down спушта
sleep сну
state стања
why што
eponymous истоимене
olympic олимпијских
fifty педесет
build израде
exception изузетак
feelings осећања
known познатог
saint санкт
he тој
reform реформе
dusk сумрак
fertile плодно
expanded проширила
rebuilt обновљена
spiritually духовно
lujan лухан
occupation окупације
keeps чува
not ni
market тржишта
stone камена
creativity стваралаштва
operating оперативни
results резултатом
author autorsko
croat хрватима
merchant трговачку
some поједини
want хтео
balkan балкан
general опште
radio радио
comand команда
periods раздобља
recognized признала
trees дрвећа
yet још
caesar цезар
glucose глукозе
every свака
learn учи
dynasty династија
texts текстове
played играли
toward ка
using употреба
recalls подсећа
turks турцима
thus чиме
china кине
solutions решења
after po
soviet совјетске
transfer prenos
itself самој
verbal глаголски
archeological археолошки
ex бившег
by pored
flows улива
foundation темељи
like попут
terrible лошег
specific специфичан
king краљу
movie филма
home дом
disputes спорова
united заједничким
round серија
broadcast преноса
april април
wing крила
general општи
name именом
shorter краћи
taking узимају
rose ружа
circumstances приликама
form виду
rebellion побуна
property особина
know зна
carried носила
places мјеста
name ђуро
florida флориди
skoplje скопља
studies проучава
place одвија
initiation увођења
union уније
bad зло
gustav густав
special специјалне
slavs словенима
despots деспота
nancy нанси
used коришћени
increase повећа
any какве
discoveries открића
word реч
monaco монако
parts дијела
contemporaries савременика
duration трајања
creation изради
historian историчара
club клуба
populated насељене
foundations темеље
passion страдања
normal нормално
painters сликари
i l
biographies житија
except osim
count убраја
galaxy галаксије
management управа
found налазе
accommodated петроварадину
muslim муслиманских
right десно
naturally природно
regularly редовно
similarity сличности
needs потребна
clavet клавје
penicillin пеницилини
name мило
many многих
mark ознака
area површине
surrounding околином
began започео
novel роман
build изради
organized организовани
nis ниш
fleet флоту
on о
reverse обрнуто
noticed забележио
real праву
law закона
giovani ђовани
tribute данак
zrenjanin зрењанину
death смрти
front фронту
duke кнез
areas срединама
use коришћења
problem проблема
quran куран
largest највећем
changes promene
bend бенд
education образовања
antique античко
northern северну
dog пса
explorer претраживач
port порта
shown показала
seriously озбиљне
granada гранада
north северног
study студију
passage прелаз
miroslav мирослава
guns оружјем
ec еп
attila атила
interior унутрашњости
lazarus лазар
descendants наследници
sacred свете
game дивац
ben бен
prisoners заробљеника
accepted прихватио
sport спорт
no не
blossoming процват
attributes одлике
enemy непријатељске
whole цело
moreover штавише
foundations темељи
support ослонац
world svet
salonika солун
adopt донесе
changes измене
meaning смисао
south-west југозападу
knife нож
compositions композиције
plan план
editor уредник
also уједно
fortification јачање
world sveta
backward уназад
steel челици
focus тежиште
independence самосталност
china кини
vukovar вуковару
open отвореног
defence одбрани
vary варирају
city грађанског
characterized карактеришу
still ipak
key кључних
soul душа
leon леон
down доња
example модел
defect мане
common чести
theatre позоришта
years годинама
he он
existed постојали
fourth четврт
ukrainians украјинци
british британски
electric електричних
electrons електрона
characteristics карактеристике
start крене
spore спора
edges ивице
properties својства
always увијек
tried настојао
anyhow свакако
familiar познато
minister министар
market тржиште
putin путин
absolute апсолутни
solo соло
named именовање
causes узрока
claimed тврдио
or ili
florida флориде
important важнији
successes успеси
archaeological археолошка
mayor градоначелника
wolf вук
promised обећао
her њен
includes укључује
avnoj авноја
import увоз
filmed снимљен
measurement мерења
believed веровао
street улица
took обухватала
some известан
certainly сигурно
sang певао
has sastoji
that тог
decade деценију
generally углавном
areas просторима
same сличне
advance напредовања
roads саобраћајница
skills вештине
replacement замену
byzantine византијском
total укупни
mythology митологија
offer понудио
closest најближи
interest интереса
own својих
responsibilities обавезе
became постале
claimed тврдили
events збивања
holland холандије
srem срему
first прве
shows појављује
jagodina јагодине
monarchy монархија
open отворен
mozilla мозила
vote гласање
main главне
brotherhood братство
gain стекао
writers књижевника
presented изнео
thought сматрала
what шта
so tako
complete потпун
van ван
previous претходно
language језик
help помогне
cause узрокује
grandmother баба
radical радикална
struggles борбама
silver сребро
still још
arrived дошла
safe сигуран
may može
west западне
code кода
slowly споро
decades деценија
ideas идеји
sent послала
existed постојало
council совјета
henry хенри
escaped побегао
lengths дужинама
charles чарлс
type типа
reform реформа
unified уједињено
browser претраживач
previously дотад
play играти
header заглавља
publicly јавно
stopped престао
environment средина
its њеним
presidential председничким
great одличан
fall спадају
court двора
property посед
watching посматра
vassal вазал
used коришћене
chains ланци
this ову
mouthparts усник
original изворни
raised подигнут
was bilo
dialects дијалеката
situation ситуацију
battles битке
rebellion побуну
investments улагања
series низа
introduced уведена
union унију
catholics католици
educated образовни
conservation очување
road путу
over изван
happening догађања
canyon кањон
lost избија
executed одржани
shape obliku
travels путовања
enhancement појачања
became постали
international интернационални
courses правци
west западни
herzegovina херцеговини
facilities објектима
purposes намене
august августа
results резултате
manufacture производњу
we mi
region регија
loves воли
ideas идеје
data дата
dinara динара
habitation станишта
opinions мишљења
mixture мешавина
precisely управо
sciences наукама
automatically аутоматски
epoch епохе
lost изгубљена
persecution прогона
one јединствена
long дуг
said говорило
father отац
entry улазак
establishment оснивања
full потпуна
population насељености
dialect дијалеката
three tri
famous познате
slovenian словенског
every сваки
before пред
overseas иностранству
validate потврђују
vukovi вукови
time време
appear појавио
participation учешће
find нашла
view преглед
routes правци
arts umetnosti
south јужном
firm чврсто
outbreak избијање
buddhism будизам
our нашем
kragujevac крагујевац
participants учесника
arrests хапшења
vladimir владимира
below испод
taken заузели
pupils ученици
nobody нико
camp логор
grains житарице
implies подразумева
total укупне
math математике
demanded захтевао
economy привреду
armenian јермени
teach учењу
expand шире
jagodina јагодина
which ког
carried носили
how како
cells ћелије
composers композитори
bathyscaphe батискаф
occurred јавио
sufficient довољан
foreign стране
conflicts сукоби
rate стопа
head-coach тренер
interest интересе
killed страдао
entire целе
rap реп
created створена
population становништвом
have имамо
construction изградња
busses аутобуси
chocolate чоколаде
holland холандија
lives живи
actions радњи
plans планира
patriarch патријарха
it њу
evolution еволуције
february фебруар
short-term краћи
banat банату
popularity популарности
family porodica
called именом
issue тема
ports луке
buses аутобуси
southeast југоисточне
means подразумева
translate преводи
differently различито
prevents спречава
hormone хормона
eagle орао
hungarian угарског
comparison поређењу
leaves напушта
comedies комедије
spiritual духовно
gentry властеле
andes анда
works radi
jesus исус
although iako
operative оперативну
common заједничког
correspond одговарају
curved крива
come дошли
letters slova
knew знали
state стању
knyaz кнезова
uncovered откривен
used коришћена
sava саву
intentions намере
genocide геноцид
mythology митологије
c капитал
eyes очима
said рекао
structure структура
proves доказује
literary књижевним
monarchy монархије
artist извођача
earlier раније
former бивше
ottoman османлија
george георгије
front предања
act дело
compose стварају
affiliation припадности
main главни
review преглед
tunisia тунису
regulation уређење
courage храброст
settlements насељима
philosopher филозофа
set постављена
confluence ушћа
commandments заповести
archeological археолошка
web веб
atoll атол
evidence доказ
others друге
stored сачуван
consists састоји
signs знакови
directory директоријум
russians руси
italy италија
general општу
founders оснивача
available доступна
soldiers бораца
every сваке
wonders чуда
soldier војник
associates сарадника
one-third трећина
unreal несврстаних
saved сачуван
naphtha нафта
objects објеката
themis темида
lots многих
concept појма
slopes обронцима
albanian албанска
earlier ранији
asked тражили
leader владара
krajina крајина
quest поход
tracking праћење
beet репа
math математика
current данашњим
amount количина
membrane мембране
jakov јаков
immunisation имунизација
slavic словенским
blow ударац
projects пројекти
frenchman француза
studied студирао
estates поседи
friends пријатеља
rich богатим
start почео
his његову
hamlet хамлета
former бивши
conflicts сукобе
british британском
allow омогућила
four četiri
watch гледа
organize организују
biggest највећој
total укупна
interview интервјуу
ante анте
hers њеног
said говорили
matej матеј
ie тј
code законик
storm олуја
prohibitions забрана
croats хрвата
studying проучавање
their њиховим
forest шумом
outbreak избијања
immunization имунизација
contact контакт
municipalities општинама
ruter рутер
districts окрузи
gay геј
load терета
occurs настаје
single сингла
foreign страних
automatically аутоматско
archaeological археолошки
fairly слабо
algorithm алгоритам
sudden наглог
higher већа
technology технологију
epoch епоха
union савеза
article чланак
fighter борац
district дистрикт
type вид
introduce уводи
centers центри
left напустио
made настањена
articles чланке
jelly желе
committee комитет
first први
property имовину
alexander александар
force снагом
fruits поврће
fauna фауна
results резултата
agreements споразуме
introduction увођењем
island оток
springs пролећа
category категорије
sava саве
traffic саобраћајних
became постало
members чланова
subject теме
first прво
france француском
greek грчкој
parts делова
executive објављен
ancient антички
administrative административна
zone зону
developing развије
nouns именице
main главно
own svog
defend бране
duke војводе
went отишао
andrei андреј
atoms атома
extremely крајње
inclosure прилози
method начина
lose губе
wartime ратно
situation ситуацији
support подржавају
pulsar пулсар
who ко
landscape рељеф
runs управља
between између
semi-finals полуфинала
sleep сна
previous претходне
reflection одраз
capacity капацитет
byzantine византијског
very врло
withdrawn повукао
marco марко
placed стављен
confirmed признати
offered понудио
predicted предвиђено
fortune баштине
andromeda андромеда
own својим
rule владају
game утакмица
geography географска
borders граничи
turkish турских
medal орден
firstly најпре
domain домен
allows дозвољава
former бивша
de де
kingdom царство
incubation инкубација
revenge освети
emancipation еманципација
again опет
reserve резерват
technology технологије
abandon напусти
abroad иностранству
monument споменик
bastion персона
continuity континуитет
flats равнице
places местима
migrations сеобе
whole целокупно
brigade бригада
terms изрази
epic епске
hundred стотина
reputation углед
urban градским
economy привреди
nobel нобелове
consequences последице
newspapers новина
oficial званичним
jobs пословима
regions простори
sports спортске
region регије
using коришћењем
west западна
gregorian грегоријански
herzegovina херцеговина
get добити
island острво
tito титом
stands стоји
comparison поређење
kids деца
moment тренутку
total укупно
certain појединим
very баш
prominent истакнутог
proclaimed прогласила
match утакмица
byzantine византији
diabetes дијабетеса
formed формирали
that онај
reign владавине
leaguer логор
participant учесника
volcano вукан
jelena јелене
laws законима
operating оперативног
organism организму
data податке
questions питањима
daily свакодневно
mostly углавном
huge огромну
clothing одежда
millenium миленијума
superior поглавара
basiliscus василиск
share деле
return врате
kiev кијев
southeastern југоисточном
defend брани
diego диего
political политичких
legions легије
ideology идеологија
passage пролаз
thus тиме
battle бој
color боју
island исланда
sandžak санџак
respect поштовање
glucagon глукагон
aristophanes аристофан
slovak словачки
galaxies галаксије
community заједница
boss шеф
sending слање
antique античкој
surrender преда
word ријеч
food хране
communism комунизам
region регији
organisation организацији
thrust потисак
heavy тешких
involved учествовале
performs спроводи
there тамо
indonesia индонезије
win освоје
shown показало
fathers очеве
marked забележен
fase фаза
industrial индустријски
release ослобађање
jankovic јанковић
distinguishes издваја
own svoj
emperor царем
south јужног
mayans маје
month месец
spiritual духовне
sunday недељу
place бановине
karlovci карловцима
site налазишта
apple јабука
commercial трговачки
apparatus апарат
quarterfinals четвртфиналу
seemed чинило
power моћ
football фудбалске
refused одбијао
gave предао
release ослободи
animal животиња
used користила
player играч
carriers носача
membrane мембрана
physically физички
acts чинови
parliament сабор
top горња
economic привредног
dogma догма
own сопствене
but međutim
dedicated посвећена
early почетком
monopoly монопол
newspapers новине
requires захтева
negro гора
albert алберта
technology технологији
phenomenon pojava
goal циља
coworkers сарадници
creation стварањем
exactly баш
appearance појаву
languedoc-roussillon лангдок-русијон
based заснива
confederacy конфедерација
thence одатле
share удео
february фебруару
reduced смањио
romany румуније
behind иза
which ком
deal баве
developing развија
martin мартин
top горњим
arrows стреле
done обавља
ivica ивица
attempted настојао
remarks напомене
carla карла
agreement споразума
construction грађевински
herm херм
performed извршена
recent новије
organ орган
region рејон
tethered везане
tsar царева
bridges мостови
kingdome царству
arrest хапшење
massively масовне
live живели
consider мисле
two двоје
saints светитељи
this ово
jose хосе
tradition предање
minority мањина
diseases bolesti
marco марку
island острву
situation ситуације
establishment оснивање
but осим
defined утврђено
received добијао
bulgarians бугари
set постављени
accentuate истичу
arrived стигла
owns поседује
command комада
dejan дејан
fly пети
kilometers километара
change мења
costs трошкови
members чланове
dialect дијалекти
parts делове
kings царска
additional помоћне
jagodina јагодини
something nešto
marriage брак
nations нације
first прву
acts списима
armed оружане
grown одрастао
jelena јелена
maps мапи
organisation организације
peacefully мило
german немачког
herzegovina херцеговине
whole цела
poland пољској
construction изградњи
radical радикалне
keep чува
holland холандији
impression утисак
chetniks четници
geography географске
canada канади
plain низију
byzantine византија
organised организовала
gulf залива
precipitation падавина
asked тражила
also исто
text текст
brain mozga
verses стихови
king краља
slovak словачке
mbabane мбабане
participation учешћа
given дата
win освоји
point поена
data podataka
derived изведен
iron гвоздено
fast брзину
adolf адолф
friends пријатељи
environment средине
spiritual духовни
andronikos андроника
roma рома
start почиње
commercial трговачке
davis дејвис
leak nedostatak
macedonian македонски
parliamentary парламентарним
issue издају
lost губитке
settled доселили
silver сребра
break прекида
signs знакова
sell продају
this овако
management управу
canada канаде
ancient античко
eye очију
disciple ученик
sports спортска
stoning каменовање
lift подижу
name naziv
successful успело
achondroplasia ахондроплазија
bosnians бошњаци
own сопствени
born рађа
hungaria угарској
famous позната
motor motora
diagram дијаграму
which којој
structure структуре
lodge ложа
vietnam вијетнам
sent упутио
way начину
every свако
emperor цар
on по
sava сави
provinces покрајине
completely потпуности
exists postoje
terminated укинут
respectively odnosno
scripts записа
placement постављање
reich рајха
bruce брус
era ере
insufficiently недовољно
bulgaria бугарском
phila хила
expansions проширења
andronicus андроника
indicate означава
helping помоћне
ethiopia етиопија
serbs србима
russians руса
free ослободио
croats хрвати
from од
front фронта
hunt лов
possible могућа
outing изласка
command командом
made направљена
duke војвода
searcher претраживач
printing штампа
considered сматрају
tanks тенкова
thousands хиљадама
lower доњег
bibles библије
defence заштита