middle средњем
now sada
dubrovnik дубровник
production производње
alphabet алфабет
nazi нацистичке
century вијек
spike шиљак
supreme врховног
rules правилима
foreign иностраних
byzantium византије
most највише
surname презиме
number броја
evil зла
equal једнаке
cultural културног
events догађаје
earth земља
best најбоља
direction смеру
exception изузетком
forty четрдесет
climate клима
problems проблеме
social друштвену
poland пољска
many много
described описан
contributed допринело
won освојио
declared проглашен
ideology идеологије
moses мојсије
garros гаросу
this ovo
highway аутопут
developed развили
placement пласман
discovery откриће
title титула
secretary секретар
music музику
blood крвљу
public јавност
touch додир
whole читавог
atp атп
them njima
late касних
honorable најзнаменитијих
performed изведена
monte монте
too сувише
balkan балканско
used коришћен
anal анални
concerts концерти
capital главним
tesla тесли
his његова
radovan радован
old старој
him му
stalingrad стаљинграда
least најмање
olympic олимпијски
social друштвеним
arrive стижу
tour турнеју
directions праваца
speech говору
demographic демографска
moon месецу
rhythm ритам
south јужно
mountain планинским
demolition рушење
system систему
theater театар
dead мртвих
was bio
their њихова
cyprus кипру
although иако
brothers браћа
other drugih
later касније
replacement замена
beta бета
nationalism национализам
basin слив
software софтвера
sombor сомбор
hot врућа
supply снабдевања
cholesterol холестерола
stefan стефаном
cf чф
mammals сисара
ras рас
belgrade београдског
commander команданта
executive извршна
this овај
cantons кантони
morning јутро
number броју
atlantic атлантски
often чешће
central централну
napoleon наполеона
acquired стекла
tour турнеја
feuilleton фељтон
months месеци
fans навијачи
many многобројних
mia миа
version верзија
subotica суботица
greece грчка
basel базел
their njihov
indonesia индонезија
width ширине
cuba куби
rain киша
long дугог
natural природне
withdraw повуче
roman римског
available доступан
spanish шпански
hand рука
break пробије
princess принцеза
quarterfinals четвртфинале
document документ
montreal монтреал
protocol протокола
monarchy монархији
church црквом
trebinje требињу
obviously очигледно
own своје
product производ
concert концерт
ilic илић
signed потписала
municipality општини
brought донели
archbishop архиепископа
see виде
flow проток
you вам
unemployment незапослености
student студент
bayezid бајазит
without bez
principle принцип
narrow ужем
female женке
german германски
group групни
america америци
president предсједник
mitrovica митровице
administrative управни
vojislav војислав
nationalism национализма
cross крста
adriatic јадранском
duty дужност
natural природних
conclusion закључак
highest највишим
especially посебно
efforts напори
practically практично
group група
which којег
political политичкој
cell ћелију
slovaks словаци
glass стакла
egypt египат
element елемент
weapons наоружање
movement покрет
hearts срца
cultural културним
move потез
movies филмове
addition додатак
shakespeare шекспира
theory теорија
tree стабло
started започели
middle средњој
career каријера
milan милана
fourth четврте
nikola николи
back грб
for za
canadian канадски
made направљен
works радове
bottom дну
branko бранко
capital престоницу
rights правима
steel челика
peking пекинга
epic епских
novel роману
partner партнер
person личност
physical физичког
invasion инвазију
germans немаца
wall бедем
industrial индустријске
during toku
food храна
their њиховој
left лево
unknown непознато
lower нижи
united сједињеним
results резултати
la ла
philosophical филозофског
adam адам
schwarz шварц
right десном
substances супстанци
noun именица
further даље
reality стварности
canada канада
government влади
physical физичка
simic симић
south југа
musicians музичари
austro-hungarian аустроугарског
courts судове
young млади
corps корпус
heard чуо
teacher учитељ
expanded проширили
man човек
dushan душанов
name назив
movie филму
different различитим
national националном
step корак
constantius констанције
spot спот
alija алија
attention пажњу
verona верона
offer нуде
cloud облак
serbian српски
town варош
existence постојања
teutons тевтонци
drugs дроге
bogdanovic богдановић
russian руским
congress конгрес
some neki
stefanov стефанов
meeting састанка
persian персијском
western западних
british британског
most већини
ottoman отоманске
gospel јеванђеље
author аутор
half половини
vladislav владислава
status статус
armenia јерменији
later каснијим
constitution уставом
temples храмови
nature природу
nobility племства
fauvism фовизам
destroyed уништио
crown круна
prehistory праисторија
zone зона
tesla тесла
trade трговине
congress конгресу
italian италијанских
past прошлости
communist комунистичка
colonists колонисти
summer летње
case случају
church црквених
status статуса
his његовој
belgrade београдском
external spoljašnje
never никад
again поновно
characteristic карактеристичан
tennis тенис
his његови
italy италије
member члана
applied примењује
baroque барока
tower кула
traffic саобраћају
hungarian угарске
knowledge знања
gradually постепено
blows дува
school школи
ottoman османско
indian индијског
consist састоје
aircraft летелица
surname лукић
serbian српских
long дугачак
dominant доминантна
vinci винчи
smaller мањи
belarus белорусије
same истом
egypt египта
government владу
potential потенцијал
artist уметника
famous најпознатијих
basis основа
fair сајам
design дизајн
phenomenon феномена
remaining преостале
trebinje требиње
canon канон
catholic католичких
aids сида
croatia хрватске
dog пас
governor гувернера
mountain планини
windows прозора
special посебне
psychiatry психијатрија
jasenovac јасеновац
may мај
length дужини
east истоку
mosque џамију
group групу
never никада
price цена
olympic олимпијског
insects инсекти
guard гарда
brother брат
kamenica каменица
movies филмова
bronze бронзаног
britain британија
atmosphere атмосфери
public јавне
their њихов
french француског
youngster младић
drink пиће
east исток
site сајту
effect ефекат
white бела
dream сан
sector сектора
report извештај
written писана
zeta зету
independent независни
peninsula полуострва
handball рукомет
teeth зуби
jesus исуса
uk ук
footballer фудбалер
place месту
born рођени
phloem флоем
formula формула
high високих
returned враћен
florida флориду
oil уље
people људи
opportunity прилика
daughter кћерку
contract уговора
allowed дозвољено
hostility непријатељства
economy привреде
jupiter јупитера
complete комплетан
average просеку
future будући
round колу
this овога
airports аеродроми
difference разлика
industry индустрије
bridge most
constitutional уставни
hungarians мађари
roman римском
neurophysiology неурофизиологија
high високе
strong снажне
serbian ражнатовић
some неке
central централне
tatars татари
series серије
collection збирка
open отварају
bridge моста
promoted унапређен
foreigners странци
many mnoge
is је
jewish јеврејски
using користећи
italian италијанског
jugoton југотон
belgrade београд
federal федерални
love волим
mention поменути
hills брдима
zaječar зајечар
motive мотив
market тржишту
state државне
tourist туриста
customs обичаје
career каријери
attempt покушају
rocks стене
drina дрине
throughout широм
way начин
even чак
row редом
green зелена
chicago чикаго
hit хит
milutin милутин
dragutin драгутина
stojan стојан
finland финске
maps мапе
sky неба
similarity сличност
july јулу
opinion мишљење
different различитих
type тип
population становништва
texts текстова
this овакво
crowned крунисао
become постала
include укључују
army армију
some некој
barrier препрека
tour турнеје
circumstances околностима
song песмом
bridges мостова
zlatibor златибора
service сервис
josip јосипа
youth младости
ljubomir љубомир
experienced доживео
pressure притисак
main најзначајнијих
play плеј
one један
documents документима
send шаљу
palermo палерму
important важне
vatican ватикан
name бранковића
their njihova
king краљ
all сви
horse коња
countries земљама
collection зборник
olives маслине
plural множина
answers одговори
gene гена
whole целу
decided одлучено
diocese епархије
style стила
thirties тридесетих
holidays празници
reconstruction реконструкција
vlach влашки
ludwig лудвиг
molecule молекул
holocaust холокауста
navy морнарица
split сплит
azerbaijan азербејџана
mirjana мирјана
probably вјероватно
philosophy филозофије
meeting састанак
victor виктор
byzantines византинци
independent независне
free слободног
players тенисера
sociology социологија
lake језеро
height висина
city градски
processing обраду
book књизи
wars ратовима
starting почевши
original оригинални
cold хладни
croatia хрватска
early раном
communist комунистичких
dialect дијалект
culture култури
international међународном
space свемир
general општег
average просечне
wheat жита
critical критички
types типови
contract уговор
louis луј
sicily сицилију
political политичке
madrid мадриду
bastion бастион
tokio токио
political политичким
goddess богиња
royal краљевски
not nisu
island ostrvu
blogs блогови
morocco мароко
cup купа
english енглеском
human људске
pact пакт
competition конкуренцији
liberation ослобођења
published објављена
agreement договор
ball лопту
fact чињеница
egyptians египћани
ore руда
natasha наташа
turkish турској
one једном
radar радар
similar слични
after послије
internal унутрашњих
petrovaradin петроварадинска
jesus исусово
third трећег
world светска
organized организована
place мјесту
professor професора
latin латинском
older старија
fourth четврти
rare ретких
angle углом
mostar мостара
motto мото
september септембар
administrative административно
different другачије
german немачких
heroes јунаци
things stvari
same истог
thousand хиљаду
materials сировина
fear страх
operations операцијама
unity јединство
euro евро
rhenium ренијум
test тест
names именима
that tom
finland финска
serbian видић
modern модерни
free слободна
yugoslavian југословенски
austria аустрија
glagolitic глагољица
natural природну
parliament парламента
domain домену
portugal португалије
artistic уметничку
world свијет
leskovac лесковца
document документу
many многобројне
albania албанији
which koju
riots немири
first прва
grass трава
macedonia македонијом
populated насељеним
yugoslav југословенских
eng енг
principality кнежевине
popular популарне
cuba кубе
will биће
temperature температури
write пишу
saint светац
epipaleolithic епипалеолит
husband мужа
habsburg хабзбуршке
human људско
personal лични
pope папе
morava морава
bulgaria бугарска
winter зимских
work rad
florence фиренце
received примио
software софтвер
cities градове
old стару
australia аустралија
stalingrad стаљинград
allegedly наводно
constitutional уставна
rarely ређе
ana ана
mentioned спомињу
venetian млетачке
everywhere свуда
chetnik четнички
all свих
arrival долазак
see видела
artists уметници
important значајнијих
sirmium сирмијума
classical класични
pupin пупин
relations односе
tanzania танзанија
his његових
venezuela венецуела
teacher учитеља
effects ефекти
complication компликација
srem срем
šabac шабац
ibar ибар
albanian албанских
ibn ибн
literary књижевног
communists комунисти
prizren призрену
jordan јордан
edition издање
held одржала
rafael рафаел
not нисам
ulfilas вулфила
barbarossa барбароса
subject предмет
good добре
chronology хронологија
examples примери
started почела
prometheus прометеј
city градско
inflation инфлација
b б
line линију
built изграђено
lower нижим
governor гувернер
once својевремено
june јуна
voting гласања
season сезона
bosnia босном
medal ордена
rich богатих
attack нападу
features особине
this овакав
muslim муслиманске
high високим
football фудбалски
celsius °с
guide водич
physics физике
won победила
made састављене
followed уследио
hague хашки
former бивших
now сада
supported подржавао
personal личне
testament завету
half половином
oak храста
picasso пикасо
harry хари
them их
wanted желео
grown гаји
systems системе
milena милена
tradition традиција
gods богове
important важно
speed брзином
australia аустралије
front фронт
that толико
digital дигитални
become постати
export извозу
total укупном
genitive генитив
if ако
next наредних
weak слаба
rich богата
swedish шведски
india индија
calligraphy kaligrafija
table табели
president председник
government владе
written писано
bach бах
items предмети
human људског
died умро
fall пада
opposition опозиција
third трећа
snake змија
delegates посланици
queen краљице
philosophy филозофија
composer композитор
every сваку
education школовања
christ христовог
further даљи
zealand зеланд
nickname надимак
europe европом
world svetu
malta малте
youth омладине
cell ћелији
chocolate чоколада
june јуну
mouth уста
blogs блогова
citizens грађани
fr ср
game игри
technology технологија
austro-hungarian аустроугарске
third трећем
fight боре
between između
blood krvi
reputation репутацију
directions правцима
muscle мишић
these оваквих
average просјечна
brain мозак
shakespeare шекспир
constitution уставу
delphi делфи
cultural културни
state државни
christianity хришћанства
dreams снова
distance растојање
english енглеским
tara тара
birth рођења
albanian албанског
right десној
albanians албанаца
fifteen петнаест
march март
together скупа
mixed мешовите
summers летима
sixties шездесетих
personal личних
mediterranean средоземног
uterus материце
episodes epizode
positions положаје
public јавна
property имање
articles чланци
special посебна
austria аустрији
trade трговини
battle битку
medal медаља
space свемиру
sfry сфрј
historian историчар
autonomy аутономије
scale размере
desert пустиње
han хан
official службена
phase фазном
dimitri димитрија
executed погубљен
turbine турбина
history историјат
state државног
uefa уефа
remembrance спомен
austria аустријом
faculty факултету
game утакмици
replaced замењен
temperature температура
elements елементима
special посебним
socialist социјалистичке
musical музичког
important важни
transport превоз
boy дечак
take преузме
found нађени
held одржан
justinian јустинијан
gift дар
blog блог
officers официри
kragujevac крагујевца
experts стручњака
reaction реакције
supporters присталице
thing ствар
day дана
march марш
bulgarians бугара
jerusalem јерусалиму
prices цене
presented представљен
bosnia босна
carrier носилац
often često
international међународни
industrial индустријска
occupation окупација
held одржано
had морао
united сједињених
civil грађански
european европска
right десне
balkan балканском
christ христ
schwarzenegger шварценегер
peninsula полуострво
ectoderm ектодерм
other другим
cases случајева
faculty факултет
them њих
cinematography кинематографија
inherited наследио
singer певачица
jar јар
river река
vlachs власи
daugavpils даугавпилс
rome риму
anthony антонија
plateau плато
masters мастерсу
gate капија
knowledge знање
later доцније
same исте
symptoms simptomi
language језиком
iron гвожђа
best најбољих
russia русије
structure структури
writing писања
work раду
arrived стигли
winters зимама
christ христа
part delu
left оставио
you тебе
found пронађени
nuclear нуклеарног
europeans европљана
direct директан
roman римске
agriculture пољопривреди
einstein ајнштајн
cadmium кадмијум
from od
when kada
some неку
empire империја
niobe ниоба
message порука
accreditation акредитација
louis луја
diabetes дијабетес
night ноћи
marks обележава
isidora исидора
industry индустрију
only једина
book књига
armed оружаних
young млада
rajko рајко
leonardo леонардо
people људе
czech чешком
term термин
numbers бројеви
clusters јата
industrial индустријских
drugs лекова
effect дејством
crisis кризу
dostoyevsky достојевски
cells ћелијама
iapetus јапет
given дат