will vullnetin
investment investime
reduction uljen
agent agjent
breadth gjerësinë
creative krijues
considered konsiderohej
call thirrja
built ndertua
cyrus kastrati
brandy brendi
republic republikë
withdrew tërhoqën
people popujve
solve zgjidhur
owed detyrohej
from nga
recognizes njeh
short shkurtra
molossus molosët
reduction zvogëlim
graves varre
clubs klubeve
give jap
church kishen
contains permban
against kundër
pyramid piramida
brain trurit
kilogram kg
rare rralle
tosk toskërisht
assembly kuvendin
in gjithsej
relativity relativitetit
religion feje
enjoyment gëzim
article nën
fall bie
through ane
written shkruhet
cells qelizat
early hershem
particular posaçëm
uses përdorime
carbohydrates karbohidratet
whose cilëve
defined caktua
optic optike
secretive fshehta
control kontrolluar
happy lumtur
corresponds përkon
branch dege
information informatat
television televizioni
durres durrësit
nicholas nikollës
figures figurave
draw tërhiqte
failed dështuar
being qenien
after pasiqë
host pritës
french francezë
buildings ndërtesave
game ndeshja
descendants pasardhësit
age moshë
concept koncept
series varg
of des
ship anije
local vendore
arable punueshme
radical radikale
held mbajti
breath fryma
human qenieve
any ndonjë
tobacco duhanit
poem poema
republic republikën
scale shkallës
festival festivalit
know njeh
directions drejtime
decided vendoset
paris parisi
conditions kushtet
valleys luginave
aesthetic estetike
madonna zoja
order urdhër
add shtoi
ancient lashtë
explanations shpjegime
epic epik
line vija
activity aktivitet
presented paraqitën
nish nishit
dimensions dimensione
front përballë
explode shpërthente
charter statuti
usual zakonshme
consequently rrjedhimisht
altitude mbidetare
constitution kushtetutës
spain spanjën
properties pasuritë
branch dega
photo fotografi
astronomy astronomike
attracted tërhequr
bodies organet
issues lëshon
withdrawal tërheqje
tax taksave
plains ultësirën
network rrjetin
sport sporte
pain dhimbje
page fleta
build ndërtojnë
wall mur
soft butë
introduction futja
teacher mësues
yield jepnin
expansion zgjerimin
dam liqeni
opportunities mundësitë
people njerëzish
slave skllevërve
use perdorim
charged akuzuar
bank bankës
appearance paraqitjen
standford stanford
was erdhi
gravitational gravitacionale
the kryesore
normal normale
meets plotëson
protect mbronin
attacks sulmet
found gjeti
lost humbi
settlements vendbanime
servers shërbyes
mechanics mekanikës
file skedave
characters personazheve
wish dëshirën
our jonë
massacre masakra
moon hëna
boom lulëzimit
medicine mjekësi
enter hynë
croatia kroacia
ranged shkonin
opposed kundërshtuar
monuments monumente
preparations përgatitjet
tiles pllaka
chance mundësia
defined përcaktoi
temporarily përkohësisht
disc diskut
terrorism terrorizëm
corridor korridorit
open hapën
microscopy mikroskopi
nasal hundore
architectural arkitektonike
find gjente
economical ekonomikisht
albanian shqiptar
english angleze
currents rrjedhat
best mirën
viruses viruset
break thyerjes
items zëra
stated deklaruar
present pranishëm
fields fushat
rules rregulla
meetings takimet
criterion kriter
link lidhjeje
representatives përfaqësuesve
leaf gjethe
japan japonia
gohan gohanin
un okb
motion lëvizjes
hidden fshehtë
catholic katolik
standard standarde
principle princip
caller thërret
office zyrën
name gjergjit
reflects pasqyron
development zhvillimin
remove hiqnin
electricity elektriciteti
fate fatet
stayed qëndroi
uber über
promotion lëvrimin
pluto plutonit
transpose zhvendos
interface ndërfaqe
monumental monumentale
representatives përfaqësues
jew çifutët
treatment trajtimin
practices praktikave
habit zakon
monuments monumentet
legal ligjore
move lëviz
descend rrjedhat
properties vetive
lymph limfa
has hasit
men burrat
prayer namazin
property pronës
king mbretit
keyword kyçe
teachers mësues
missal meshari
besides përvec
old plaku
bone âsht
circumstances rrethanave
equipment pajisjeve
published publikuar
gostivar gostivari
neolithic neoliti
only vetmja
germany gjermaninë
built ndërtuara
cultural kulturore
expansion zgjerimit
livestock blegtorale
demetrius dhimitër
republic republikës
religion fese
san shën
roma romën
pits gropa
accidentally rastësisht
difference dallimi
army tuj
no asnjë
say thonë
mp deputetëve
method metoda
forgiveness falje
ministry ministrisë
temperature temperaturat
durrës durres
provide sigurojnë
treated trajtoi
practice praktikë
secret sekret
dp pd
declared shpalli
placement vendosjes
reserves rezerva
sport sporti
military ushtarake
hypothesis hulumtime
support mbështetja
praise kosovar
difficulty vështirësi
protocols protokolleve
unity bashkësia
turn kthimin
all gjithë
forests pyje
dream ëndërr
replies përgjigjet
ulcinj ulqin
given dhene
probability probabilitetit
st rr
multiplication shumimi
perfect përsosur
empire perandorinë
skills aftësitë
read leximit
must duhej
mind mendjes
function funksionojnë
go shkuar
travel udhëtimin
statue statuja
return kthimi
under nën
living jetesës
expressions shprehjet
developed zhvilluar
lakes liqeneve
expressed shprehte
mythological mitologjike
feudal feudale
act vepër
dust pluhuri
released liruar
wines verëra
called thirret
regulated rregullohet
vigorously fuqishëm
province provincën
post postare
difference dallime
bank banka
drenica drenicës
surroundings rrethinë
reaction reagimi
minutes minuta
paper punim
remix hoxha
expelled dëbuan
extinguished shuar
time radhë
replaced zëvendësuar
diseases sëmundjes
constitutes perben
sweden suedi
arrival ardhja
strategic strategjike
aiming synonte
formed formohet
important rendesishem
hearth vatër
geographical gjeografike
romanian rumanisht
plugged lidhej
excessive tepërmi
defines përcakton
discussion temës
expulsion dëbimin
kastrioti kastriotit
built ndërtohet
proclaimed shpallur
future ardhmja
benefits përfitimet
digestion tretjes
basque bashke
butrint butrintit
control kontroll
respect respekt
back prap
creatures gjallesat
born lind
geometric gjeometrike
other tjetër
self vetë
dynasty dinastisë
positioned pozicionuar
management drejtuesit
students studentët
give japin
facilities objekteve
prometheus prometheu
respectively përkatësisht
fire zjarrtë
blue kaltër
slat parët
berlin berlini
name xhavit
nation kombit
cellulose celuloza
look shikojmë
form krijonte
wind erërat
goethe gëte
tissue indet
empires perandoritë
paris parisit
executive ekzekutiv
assets pasurive
gloss shkëlqim
all gjith
do bënte
extension shtrirja
welfare mirëqenies
was ndodhej
fronts fronte
standard standardi
group grupi
wave valor
consisted përbëhej
naturally natyrshëm
diseases sëmundjet
field terreni
cast çast
catholic katolike
americans amerikanët
kazakhstan kazakistani
moment çast
population popullatë
lady zonja
biology biologjia
million milion
june qershor
removal largimi
operation funksionimit
alkene alkenët
vegeta vexhita
return kthimin
language gjuha
connect lidheshin
bosnia bosnjën
life jetes
widen zgjerohet
so ashtu
persians persianët
purpose qëllimi
publication botimi
pointed vuri
besides përveq
we ne
claims pohon
business biznes
aircraft avionë
faculty fakultetin
root rrënja
house shtëpinë
serbian serbë
treaty traktati
truth vërtetës
europe evropë
isolated izoluar
king mbreti
field lëmin
station stacion
circuits qarqeve
rocks gurë
adriatic adriatikut
freely lirisht
think mendojnë
momentum momenti
enemy armik
madina medina
song këngë
forgiveness falja
films filmave
order renditja
criticism kritika
way rrugën
formed formuara
man njeri
normally normalisht
citizens qytetarë
territorial territoriale
prince princi
road rrugore
music muzikës
unit njësinë
scotland skocia
offices zyrat
psychology psikologjia
fascist fashist
seemed dukej
pressure trysni
oil naftë
napoleon napoleonin
brook përroi
skanderbeg skënderbej
vilayet vilajeti
excellent shkëlqyer
iron hekuri
novel roman
fast shpejtë
theater teatrin
expelled dëbuar
wanted dëshironin
closed mbyllura
put vene
music muzikën
suffering vuajtjeve
she ajo
language gjuhës
considered konsiderohen
team ekip
character personazhi
religion feja
son djali
position pozitat
vitamin vitamina
kinds lloje
way terrenin
incur pësuan
sequence rend
apple mollës
summit majës
festival festivalin
improved përmirësuar
stone gurësh
spiritual shpirtërore
features tipare
many shumtë
signal sinjal
cognitive njohës
received pritën
protects mbron
draw tërheq
homeland atdhetarët
speech fjalimin
failed dështuan
stuff sendet
compile hartuar
goods mirave
energy energjisë
talent talenti
almost thuajse
damaged dëmtuar
second sekonda
estimated vlerësohet
arabian arab
neighbour fqinjët
dialects dialektet
grave varri
method mënyrës
valid vlefshëm
note shënim
email miqve
king mbretin
affected ndikoi
hither këtej
communication komunikim
doctors mjekët
religion besim
data dhënat
organic organike
regulations rregulla
magnetic magnetike
villages fshatrat
sociology sociologjia
reform reforma
fundamental themelore
transformation transformimin
travel udhëtimit
could mundën
thing gjë
bodies organe
meet takojnë
colony kolonia
tetovo tetovës
waves valëve
eye sy
america amerika
enter hyri
religion fe
europe europa
love dashuria
there ekzistonte
analysis analiza
attacks sulmeve
come arriti
component komponentë
species specieve
launched nisi
speaker folësit
invasions dyndjet
being qenit
monograph monografi
emphasis theks
were mbajtën
height lartësinë
language gjuhe
traffic komunikacioni
talks flet
revolutionary revolucioneve
change ndryshonin
bosnians boshnjakët
consists përbehet
digestion tretjen
equipped pajisur
institutions institucione
amino aminoacideve
endurance durimi
transform transformuar
soon shpejti
substituted zëvendësohet
essential thelbësore
cast hedhur
jewelry stoli
code kodi
instruments instrumente
representation përfaqësim
relativity relativitetin
eighteenth tetëmbëdhjetë
antichrist krishti
muscular muskulore
microscopic mikroskopike
lucent kulluar
life jeten
right drejtë
switzerland zvicër
castle kështjellë
wide gjerë
said thanë
back kthen
suffered pësoi
meeting takimet
treatment trajtimit
bosnia bosnjës
coordinates koordinatat
morale moralit
follow ndjekin
employees punonjësit
serbia serbisë
these ketyre
many shume
mind mendjen
famous famshme
economic ekonomik
charged ngarkuar
gulf gjiri
profiles profile
bone ashtit
support përkrahjen
concession lëshimin
police polici
mathematics matematikë
themselves vetveten
maybe mbase
face ballë
offensive ofensiva
continuity vazhdimësi
ceramic qeramikë
support mbështetjes
operation funksionimin
attacked sulmonin
body trupore
mention gojë
form formën
stresses thekson
distance distancë
numbers numra
still ende
greek greqishtja
fifty pesëdhjetë
devoted devotshëm
literature letërsi
sale shitja
elected zgjidhet
scientists shkencëtarëve
marks marksit
terrain terrenit
distress ngushtica
atom atome
fighters luftëtarë
conditions kushte
regards përket
singer këngëtare
arctic polare
sets përcakton
requested kërkuar
direct direkt
conditions kushteve
harness shfrytëzohet
given dhëne
rules rregullat
mass masën
abandoned braktisur
military ushtarak
layers shtresa
while ndërkohe
warnings kuptohet
one nji
values vlerave
ability aftësisë
juice lëng
reserves rezervave
extraordinary jashtëzakonshëm
chairman kryetar
information informata
accepted pranuan
clinics klinika
city kavaja
motives motivet
possesses zotëron
brave trima
composed hartoi
exile mërgimit
soil dheut
differentiation diferencimi
gone ikur
representative përfaqësuesi
cinema kinematika
buildings godina
explanation shpjegim
times kohësh
back prapa
twain kadare
debate debat
destruction shkatërrimit
medium mesatar
date datë
least paktën
choose zgjedhje
must duhet
versions versione
academic akademisë
takes zë
divine madhështore
martyrs dëshmorëve
concept koncepti
lose humbi
estimated vlerësuar
decision vendime
visible dukshëm
specific specifike
exhibitions ekspozita
evicted dëbuan
macedonian maqedonase
southern jugore
albania shqipëria
beautiful bukura
forced detyrohej
interrupt ndërprerë
bishop peshkop
gravity gravitetit
malaysia malajzia
program programi
supports përkrah
dushan dushanit
meeting asambleja
structures strukturat
ingredients përbërësit
started filluar
alphabet alfabetin
need nevojën
golf golfit
traders tregtarët
exactly saktësisht
moscow moska
has përmban
idea idesë
consequence pasojë
adapted përshtatur
born lindur
nucleus bërthama
cats macet
indian indiane
india indi
deputy deputet
gravity graviteti
assigned shënuara
georgy gjeorgjia
worshiper adhurues
signature nënshkrimin
supporter përkrahës
specifically konkretisht
chemistry kimisë
ordered urdhëroi
it ajo
equal barabarta
war luftes
built ndërtohen
ambassadors ambasadorët
reality realiteti
computers kompjuterët
simple thjeshta
arm krahun
boys djemtë
fist grusht
force forcën
minority pakicave
poetic poetik
metal metalit
bazaar pazari
domain fushen
enter hynin
woman grua
notes shënime
friend mikun
return kthim
campaign fushatë
telecasting televizive
too tepër
existence ekzistenca
start fillonin
close afruar
homepage fillestare
albanian shqiptare
composition përbërjes
son djalit
crisis krizës
troops trupave
kosovo kosovë
astrophysical astrofizika
security sigurie
interrupted ndërprerë
themselves vetvetes
importance rëndësi
permeate përshkojnë
developed zhvilluan
romantic romantik
tobacco duhani
port porto
palestina palestinë
strong fortë
cult kultit
neck qafë
song këngës
possessions zotërimet
respiratory frymëmarrjes
fortress kalanë
mass masës
continued vazhdonte
in në
services shërbimeve
composition përbërjen
considered cilësohet
ice akullore
army ushtri
signing nënshkrimi
up përbënin
minister ministër
geology gjeologjia
equal barabarte
people populli
humanity njerëzimit
we marrim
transformed shndërrua
connections lidhjeve
mentioned përmendur
here peshë
accomplished realizohet
news lajm
streams rrjedhat
seek kërkojë
states shtetet
really vërtet
representative përfaqësuese
honorary nderi
eternal përjetshme
istanbul stamboll
morality morali
show shfaqja
always gjithnjë
situation situatën
land tokat
study studim
living gjallesat
fingerprint gishtave
transformed shndërruar
ready gatshëm
buildings ndërtimet
ancestors paraardhësit
as sic
politician politikan
subject subjekti
after pasi
tightly fort
cultivable punueshme
built ndërtoi
integral përbërëse
education edukimin
backpack shpinë
han hanit
works veprave
support përkrahur
designation emërtimin
decision vendimi
november nëntor
thought mendohet
free lire
allah allahu
form formës
accepted pranuar
alphabet alfabeti
enough mjaftueshëm
conditions gjendjet
benefited përfituar
sever serveri
forward perpara
believed besohet
poem poemat
occur ndodhin
factors faktorëve
first parë
son djalin
same njejtin
range varg
continued vijuan
coast bregdetin
palace pallati
letters letrave
painter piktor
speech folurit
spain spanjë
acute akute
is ndodhet
honor krenari
back kthyen
summary përmbledhje
mathematics matematikës
medium mesëm
started filluan
leads çon
climate klimën
thirteen trembëdhjetë
communist komuniste
general gjeneralit
enemies armiqve
liberal liberale
real reale
mathematical matematike
conversely anasjelltas
used shfrytëzohet
has gëzon
clarendon lezhes
identical identike
handball hendbollit
extremity skajin
next ardhshëm
brick tullave
dna adnja
introduced futen
prevention parandalimin
languages gjuhë
lord zoti
natural natyral
ruling sundues
continent kontinentit
thermodynamic termodinamik
thesis tezën
simple thjeshte
effects efekte
services shërbimet
feud gjakmarrja
separately vehte
signs argumente
diplomacy diplomacisë
hereafter përtejme
scholars dijetarë
tried përpoqën
define përcaktojnë
level niveleve
times kohërat
cites përmenden
hearts zemrat
folds fishtës
are jane
bucharest bukuresht
time momentin
today sotme
property pasurinë
pristina prishtinë
walls muret
foreign jashtme
goal synimi
club klubit
reservoir rezervuar
stopped ndaloi
unexpected papritur
eat hanë
employee nëpunësit
map hartë
uprising kryengritje
woods drunj
region krahinës
studied studiohet
gender gjinore
being qënë
relief relievi
plans plane
dominant dominuese
articles shkrimet
quite krejt
suffered vuanin
show treguar
characterized karakterizuar
song këngën
geometry gjeometrinë
lawful ligjshëm
parliamentary parlamentar
imf fmn
revival ringjallja
including përfshirë
mother emer
slopes shpate
provinces krahina
topic tema
river lumë
symbols simbolet
faith besimi
subject subjektin
large mëdha
networks rrjetet
spatial hapësinor
recalls kujton
northeast verilindja
writer shkrimtarin
research kërkimore
italy italinë
growth rritje
approved miratuan
wounded plagosur
continent kontinentin
zone zona
construction ndërtimi
computers kompjuterëve
distribute përhap
durrës durrësi
take marrin
youth kosovë
conviction bindje
basketball basketbollit
are jemi
free lira
change ndryshojnë
depressions lugjet
clinic klinika
protected mbrojtura
forbidden ndaluara
bar tivarit
shkodra shkodrën
modern moderne
name emrin
development zhvillimit
experimental eksperimentale
woman femra
most shumicën
inn han
called quante
home shtepi
occurring zhvillohej
relative lidhor
president presidenti
transmission transmetimit
inherited trashëguara
full plota
design projektimin
cult kultin
if qofte
artistic artistike
principe princip
globalization globalizimi
zog zogu
graffiti grafiti
scientists shkencëtarë
back kthyer
planets planetët
brain trurin
based bazuara
dark errët
based bazohet
withdrew tërhoq
invaded pushtuar
level niveli
expected pritej
officials zyrtarët
designed projektuar
support mbështetje
person vetën
orthodox ortodoksë
that se
yard oborrit
marshal mareshali
range sërë
contributes kontribuon
climatic klimë
contribution kontributi
sign shenjë
retreat tërhoq
claimed pretendonte
sought kërkon
financial financiar
albanian shqiptareve
point pikën
near afërsi
most shumtën
forced detyrohet
peace paqeje
equipment paisje
common zakonshme
organizes organizon
climate klimës
principles principet
bodies organeve
contraction trajta
beings qeniet
sexual seksual
established themelua
efficient efikase
apply zbatohet
insurgency kryengritjen
prof. prof
realism realizmi
discussed diskutuar
concerned shqetësuar
coast bregdetit
indirect indirekt
watch shikuar
atom atomi
amount shumës
written shkrua
gases gazeve
thought mendohej
genus gjini
scale shkallë
note theksohet
analysed analizuar
writers shkrimtarët
socialist socialiste
north veriorë
processes procese
uprising kryengritja
albanians shqiptaret
being qenie
road rrugë
saw shihnin
expect presin
call thirrje
pope papa
nazi naziste
knowledge dijes
spread përhapur
pupil fatos
kamenica kamenicë
classic klasike
concept konceptit
ages kohëra
graves varret
gathered mbledhur
boy djali
kingdom mbreterise
rank radhitet
animal shtazore
manufacturers prodhuesit
human njerëzor
see sheh
thinkers mendimtarët
mechanism mekanizëm
treatment përpunimit
management drejtuese
talk flitej
blood gjaku
universe universi
there ekziston
act veprojnë
part pjesën
gold arta
left lënë
quantum kuantike
liberation çlirimi
construction ndërtime
governed udhëhiqet
cover mbuluar
currents rrymës
obtained siguronin
central qëndrore
yard oborr
club klubin
effect efekti
possessed zotëronte
reveals zbulon
biosphere biosfera
sura suren
cold ftohtë
transmission transmetimin
channel kanali
constantine kostandin
mountain malore
princedoms principatave
discovered zbuloi
body organizëm
creature krijesë
products produktet
news lajmet
geneva gjenevë
invaders pushtuesit
gravitational gravitacional
libraries bibliotekat
agricultural bujqësore
grow rritjen
stood qëndruan
literature literatura
pyramid piramidës
tension tensioni
vital jetësore
illyrian ilirik
forced detyruan
equation ekuacioni
line vije
port porti
afghanistan afganistanit
reaches arrin
limestone gëlqerorë
this ky
turkey turqia
friend shokut
individuals individët
substance lende
rituals rituale
my im
concepts konceptet
thailand tailanda
creatures krijesave
goal qellim
date datën
submission dorëzimin
banded lidhi
the fash
revolutions revolucioneve
railroad hekurudhore
hero heroi
stage faze
roads rrugëve
insurgency kryengritjes
stories tregimet
region krahinën
gathered grumbulluar
decisions vendime
themselves vetën
plot komplot
understanding kuptuarit
room dhomën
genre gjini
physical fizik
help ndihmuar
shkodra shkodrës
revival ringjallje
be jenë
requested kërkohej
synthesis sintezën
transmission transmetimi
illyria ilirinë
britain britaninë
respective respektive
said deklaroi
science shkencave
mechanics mekanikën
city berati
holiday festë
tombs varret
authors autorët
therefore rrjedhojë
asia azi
here këtu
economy ekonomikë
control kontrollin
traditional tradicionale
developed hartuan
mainland kontinent
bese besë
gilgamesh gilgameshit
adult rriturit
transport transporti
mention përmendim
hit goditur
act akti
wing krahut
poetic poetike
shipping anijeve
wind erë
translation përkthimin
zerah zekati
determine përcaktuar
western perëndimore
had pasë
together bashkë
blood gjakut
supervision mbikqyrja
away larg
by nëpërmjet
dialects dialekte
eighteen tetëmbëdhjetë
vietnam vietnamit
then atëhere
save shpëtojë
eagles shqipes
hot nxehta
help ndihmën
library librazhdi
father át
flow rrjedhin
variations varianteve
cameri çamërisë
themselves veten
thermodynamic termodinamika
evaluation vlerësimi
immediate menjëhershme
court gjykatë
chinese kineze
all tëra
or apo
organization organizimit
meat mishit
name emrit
district qarku
direction drejtimit
material lendes
investigated hetuar
book vepra
taste shijen
expressed shprehur
human njerëzore
here ketu
rates normave
durres durrës
mention përmendin
retained ruajtën
vapour avulli
remained mbetën
ocean oqeani
vardar vardarit
dictatorship diktaturës
was isha
hitler hitlerit
chemistry kimi
wine vera
friend mik
asia azia
program programit
mechanical mekanikës
situation gjendja
majority shumtën
threat kërcënim
one njërën
temperatures temperaturave
workers punonjësit
notably sidomos
space hapësirë
which cila
fulfillment plotësimin
information njoftime
operation operacion
forty dyzet
nation komb
farm femrat
yugoslavia jugosllav
balkan ballkanik
go shkoj
city maliqit
ourselves vetes
writing shkrimit
safety sigurimi
divide ndahet
dibra dibrës
climate klima
structure strukturës
preserved ruhet
era epokës
nations kombet
pressure presionit
compatriot bashkatdhetarëve
tosca toskë
small vogel
voluntary vullnetarë
state shtetërore
italy itali
egg vezë
second dyte
rules rregullave
helped ndihmoi
constructed ndërtohen
boundary kufiri
itself vetë
hypothesis hipoteza
koran kuranin
many shum
relief reliev
france franceze
poultry shpendët
albanian shqip
feel ndihet
pakistan pakistanit
state shtetin
coming vinin
skill aftësi
case lënda
everything gjithçka
none asnje
anti-ottoman antiosmane
early parakohshme
celebration festa
added shtuar
carbon karbonit
french francezët
lakes liqenet
therefore andaj
known mirënjohur
gorani goran
says thote
understand kuptonte
war pasluftës
materials materiale
shops dyqanet
production prodhim
appearance pamja
photography fotografia
last zgjat
enter hyjnë
performed kryente
dardanian dardane
moment çastin
get merrnin
astronomers astronomët
inside brenda
set përcaktuara
result rezultatet
tested provoi
groups qarqe
magazine revistës
vessels enët
institution institutin
category kategorinë
oxides oksidet
which çka
distinguished dallua
strait shkalla
expands zgjerohet
city hotit
invasion pushtimi
just thjesht
given kushtohet
persian persisht
participation pjesëmarrjes
properties veçorive
educational arsimore
vote votave
plane rrafshin
district rrethin
croats kroatët
members anëtarëve
production prodhimin
disposal dispozicion
sizes madhësitë
yard oborrin
thermodynamic termodinamike
true vertete
pelasgians pellazgëve
factor faktori
its veta
colonization kolonizimi
west perëndimit
riots trazirat
risk rrezik
infraction shkelje
officials zyrtarë
virtue virtytet
address adresën
listed shënuara
writing shkrimin
antiquity antikiteti
encounter ndeshim
series serialit
thesis punimin
ishmael ismaili
flags flamujt
require kërkojnë
missing mungon
pupil nxënës
bone ashti
southwest jugperëndim
within mbrenda
brightness shkëlqimi
things gjërave
mathematical matematikore
artificial artificiale
wine vere
growth rritja
quantity sasisë
conscious vetëdijshëm
fought luftoi
let lë
azure kaltër
place vendin
zeus zeusi
cooperation bashkëpunimi
france francezët
hospitals spirit
structure strukturën
years viteve
seam korridorit
pressure shtypje
accordance pajtim
northeast verilindje
eye syrin
souls shpirtrave
spring burimi
roman romake
engaged angazhuar
tranquility qetësi
hermeneutic hermeneutika
late vonshme
proposed propozoi
apply aplikuar
publicly publikisht
journal revistës
acts aktet
features veçorive
times kohet
aunt tezë
mrs zoja
help ndihmës
general gjeneral
behavior sjellje
potential potencial
provinces krahinat
possibility mundësia
composite përbëra
dusk errët
spent kaloi
magazine revistën
going shkon
browsers shfletues
this kësaj
contrary kundërshtim
definition përcaktim
quick shpeshta
wear veshin
solstice diellndalimi
western perëndimor
dialect dialektin
second dyta
interregional ndërkrahinor
shopping pazarit
climate klime
fast agjërimit
article pikën
commercial tregtarë
opposing kundërshtare
atomic atomik
idea ide
economy ekonomisë
milan milano
neighborhoods lagjet
tends tenton
religious fetarë
full plote
tower kulla
signed nënshkrua
twelfth xii
refers referohet
stature shtat
mortgage peng
particles grimcave
murder vrasja
side ane
issued nxirret
natural natyrorë
temple tempulli
negative negativ
general përgjithshme
order urdhëruar
calls quan
manuscript dorëshkrim
scaling madhësisë
current rryma
inflation inflacionit
liver mëlçisë
added shtuan
said shprehet
sufferings vuajtjet
strikes godet
pain dhimbjes
dimensions dimensionet
strengthen forcuar
east lindore
countries vende
relativistic relativiste
ottoman osman
phonetic fonetike
patriotic patriotik
package paketa
land tokash
region krahinë
islands ishujt
knowledge njohurive
anneal kalit
genetics gjenetika
stroke goditje
father ati
suburbs rrethinë
relate lidhen
residents banorë
deer dreri
realization realizimit
month muaji
other tjetrën
organizational organizative
between ndermjet
sovereign sovran
forever përgjithmonë
clerical klerikë
cosmos gjithësisë
egypt egjiptit
called quheshin
iraq irak
took merrnin
at orën
noted vërehet
temporary përkohshme
man njëri
result rezultat
packages paketa
establishment vendosjes
sister motra
leonardo leonardos
constitutes përbën
serious rënda
minorities pakica
southwest jugperëndimore
education arsim
postal postar
readiness gatishmërinë
hydrocarbons hidrokarburet
study studion
wax dylli
afghanistan afganistani
people banorë
article nenin
tavel tabela
cries qan
dies vdes
pride krenari
prove vërtetohet
time kohe
feet këmbët
attacked sulmoi
thessaloniki selanikut
balkan ballkanit
dependent varur
guarantees garanton
building ndërtohen
close afer
release çlirimin
same njëjtë
making marrja
attackers veprës
vision vizion
basic themelor
these këta
painting pikturë
thesprotia thesprotët
sang këndonte
elderly pleqve
crisis kriza
macedonia maqedoni
setting vendosjen
rooms dhomat
students studiuesit
vienna vjenë
fiery zjarrtë
processes proceseve
tourist turistik
forgive fal
basis bazave
spirit fryma
to tu
was mbeti
use shfrytëzojnë
peja pejë
element elementi
out del
home vendlindje
u.s. shba
district rrethit
preferred preferohet
master mjeshtër
application aplikacion
cut shkurtuar
song bajrami
results rezultatet
wiki wiktionary
resolution zgjidhjen
magellan magelani
plane rrafshit
otherwise përndryshe
hours orë
native amtare
causes shkaktonte
believes beson
clinton klinton
king mbret
wc apolonia
specialized specializuara
walls mureve
organization organizimin
macedonia maqedone
used përdoreshin
presents paraqit
may mund
signal sinjali
barbarian barbarë
heroes kreshnikeve
romanian rumune
university universitetet
aboriginal vendës
generation brezi
highland malësi
generate nxjerr
sucking gjiri
all lekë
other tjetrës
prepared përgatit
missing mungonin
image figurës
honor ndër
generation gjeneruar
molecules molekulën
california kaliforni
invasion pushtimit
change ndërrimin
already tanimë
statuary statuja
performed kryer
goals qëllimeve
formations formacionet
philosophers filozofëve
role rol
provide sigurojë
tissue inde
darwin darvinit
testimony dëshmitë
health shëndetit
expand zgjeruar
test provuar
same njëjtat
stones gurët
needs nevojat
darwin darvin
since qysh
possible mundshme
independence pavarësinë
peak maje
slave skllavopronare
morocco maroku
certainly sigurisht
books librat
reading leximi
win fitonte
cooperation bashkëpunim
expansion zgjerimi
females femrave
developed zhvillua
tr stamboll
sanjak sanxhak
quiet qetë
setting vendosjes
another tjetrën
achieve arrinte
exploit shfrytëzohet
capita frymë
left lanë
explains shpjegon
salient spikatur
grape rrushit
call quante
soil dheu
fighter luftarakë
main kryesore
power fuqinë
powers fuqitë
primary fillore
unification njësimin
revelation zbulesës
brain truri
batches tufa
husband burrit
turning kthesë
let lënë
liquid lëngut
dimensions përmasat
islamic islame
aspects aspektet
mine tim
can mundën
affected ndikohet
obtained fituara
computer kompjuteri
basketball basketboll
molecule molekula
boundaries kufijtë
mediterranean mesdhe
feeling ndjenja
aspect aspektin
dardania dardanisë
holland holanda
entirety tërësinë
japan japoninë
invasion pushtimin
artists artistët
solvent tretës
borrowed huazuar
report raporti
link lidhë
historical historike
especially posaçërisht
element elemente
label emërtimin
resolution rezolutën
dialect dialektit
air ajror
human njeri
went shkuan
hand dorës
all tere
membrane membrana
stable qëndrueshme
prophets profetëve
back qysh
captured pushtoi
historians historianë
expected pritet
axis boshtit
goals synimet
do bejne
show shfaqjen
primary fillor
each çdo
his tija
organism organ
writing shkrim
up ngrit
initial fillestare
distinguish dalluar
evolution evolucionin
shock shokut
detailed hollësishme
content përmbajtje
metals metale
autumn vjeshtë
gross bruto
accountable përgjegjëse
mythology mitologji
if nese
out jasht
disintegration copëtimit
value vlera
passes kalon
stratum shtresës
address adresa
important rendesishme
through nëpërmjet
implicit nënkuptuar
home shtëpinë
clock orën
gheg gegërisht
lived jetonte
completely krejtësisht
mail postës
toast dolli
war luftë
second dyti
continued vazhduan
arena arenën
low ulta
east lindje
conflicts konfliktet
doubt dyshim
dominant mbizotëruese
aim synon
maintenance mbajtjen
metals metaleve
sleep gjumë
vatican vatikanit
residence vendbanimi
important peshë
linguistic gjuhësisë
diverse shumëllojshme
hands duart
librazhd librazhdi
britannica britanisë
release çlirimit
introduce prezantuar
always gjithmonë
architecture arkitektura
peak maja
hungary hungaria
blessed bekuar
evidence dëshmitë
horse kali
for per
balkans ballkanik
bankroll fond
soccer futboll
age moshen
monday hëna
planet planeti
mining minierave
candidate kandidat
british anglezëve
initiative iniciativën
statistics statistikave
generous bujare
products produkte
pressure presionin
imported importuara
show tregojne
theoretic teorike
practical praktike
electrical elektrike
revealed shpallur
close mbyll
ocean oqeanin
confirms vërteton
paramount epërme
housing banesave
note ceket
magic magjisë
periphery rrethinat
confirmed konfirmuar
provide siguronin
century shekullore
konica konicës
synthetic sintetik
cost kushtuan
inherited trashëgoi
after mbas
solar diellor
mine minierën
presented prezantoi
replacing zëvendësuar
fire zjarri
coach trajneri
short shkurtër
thin hollë
party partisë
ottoman osmanë
uranium urani
result pasojë
infinitesimal infinitezimale
hand dorën
against kundra
periods periudhave
world botes
houses shtëpive
heritage trashëgiminë
public publik
screens paratë
especially veçohet
elegy elegjia
registered regjistruar
department departamenti
have ranë
role rolin
forgiven falet
future ardhme
presence prania
periodic periodike
goal qëllimi
celestial qiellore
thence andej
desire dëshirë
poet poeti
so menyre
tools mjeteve
published botua
official zyrtar
wealth pasuria
i illyricum
pinnacle kulmin
since meqënëse
color ngjyrë
parties palët
grammar gramatikore
families familjeve
history historinë
unite bashkoheshin
debts borxhe
noted theksonte
enough mjaft
books librave
print shtypur
object objekt
artisans zejtarisë
system sistem
acidic acidike
simply thjeshta
care kujdesin
miles kilometra
palace pallatin
milan milanit
proposed propozuar
bega began
operation operacionet
thread fijet
inhabitants banorëve
merchants tregtarë
lack mungesën
society shoqërinë
fighters luftëtarëve
taken merren
representative përfaqësues
terrorism terrorizmit
press shtypi
postponed shtyu
taking marrja
moments momenti
epic epike
gjergj gjergjit
english anglisë
stretch shtrirje
realized realizuan
troops trupa
mostly tepërmi
favour favor
fate fati
kafka kafkës
worked institutit
similar njëjta
airport aeroporti
religious besimtarëve
diameter diametri
document dokument
road rrugën
testifies dëshmon
stick ngjit
continued vazhduar
measured mati
economically ekonomikisht
entirely tërësisht
theory teorisë
rejected refuzuar
geometry gjeometria
meet takonin
give japë
lacking mungonin
literary letrare
applications aplikacioneve
held mbajtur
consist atmosfera
ranges vargjet
good mira
exhibit shfaqin
hepatitis hepatitit
resemble kujton
dawn agimi
liburnia liburnët
slowly ngadalë
armies ushtrive
colonies kolonive
merit merita
happen ndodhën
reported njoftuar
station shtëpisë
hydrogen hidrogjen
content përmbajtja
ads reklama
however megjithëkëtë
surrender dorëzuar
features tipareve
atmosphere atmosferë
people njerëzve
thread fijes
stones gurësh
samples modelet
pollution ndotja
fish peshq
impact ndikimin
previous paraardhës
cuba kubë
jupiter jupiteri
students studentore
hoped shpresonin
value vlere
sugar sheqerit
municipal komunal
coffee kafe
is ështe
categories kategoritë
home shtëpiake
phase faza
trulli truri
try përpiqet
throw hedh
definitive përfundimtar
albanian shqiptarëve
more shume
home shtëpi
stays qëndron
hermeneutics hermeneutika
phase faze
athletic sportive
remain mbeteshin
requests kërkesat
believer besimtari
computer kompjuterët
gate portës
prevented pengoi
winters dimra
napoleon napoleonit
preferred preferuar
resurrection ringjalljes
precipitation reshjet
silver argjendi
forces forcave
yours juaj
system kinematika
of e
harmony harmoni
think mendoj
shares ndan
only vetem
time koha
affordable volitshme
environs rrethina
roma romë
listing renditur
systematic sistematika
then mandej
origin prejardhje
university universitet
star ylli
information informimit
connection lidhjes
directly drejtpërsëdrejti
secret fshehta
released lëshohen
use përdornin
albania shqiperise
scene skena
mine minierës
soviets sovjetikët
allow lejonte
polar polare
reports raportet
reform reformat
conflict konflikt
land truall
lion luani
glass gotë
native autoktone
wore mbajtur
eleven njëmbëdhjetë
processing përpunimi
natural natyrshme
our tonë
formed formoi
weather motit
satisfies plotëson
staff shtabi
exchange shkëmbim
bird shpendëve
process procesin
traces gjurmët
ocean oqeanit
awards mirënjohjet
opens hapet
whenever kurdoherë
liquid lëng
effects efektet
use shfrytëzim
remaining mbetura
expenses shpenzimeve
issues çështje
form formonte
elements elemente
connect lidhë
ottomans osmanët
tradition traditë
classic klasik
east lindjen
districts rrethet
political politike
evidently dukshëm
discovered zbulohet
done behet
area zona
step hap
communities komunitete
protocol protokoll
harbour liman
building ngritjes
forgive fali
pretends pretendon
balkan ballkani
each cdo
bees bletët
start fillimin
sites faqet
procedure procedurë
lessons mësimet
sultan sulltani
strongly fort
communion bashkësia
ibm ibn
stance qëndrimi
shed hedhin
so prandaj
sodium natriumi
benefit përfituar
friends miqve
conflicts konflikteve
keep mbahet
clubs klubin
protection mbrojtjes
moments momente
shen shën
dimer dimër
fund fondi
fight luftojnë
gratitude mirënjohjet
circuit qark
layer shtresën
other tjeter
date daton
fix rregulluar
culture kultures
ranks radhët
bosnian bosnjës
oppose kundërshtonte
potassium kaliumi
tools vegla
martial marciale
constructed ndërtuara
hydrography hidrografia
romans romanet
number numer
change ndryshim
knowledge diturisë
craft zanat
military luftarake
southeast juglindje
time çastin
skull kafkës
treating trajtimin
package pakët
waiting pritje
muslim myslimane
conflict konfliktet
formed formohen
foreign huaja
feet këmbëve
local vendas
issued nxori
stuff gjëra
revolution revolucionit
fondation fondacioni
humanity njerëzimi
slaves skllevër
stretching shtrihen
particularly veçanërisht
staff shtabit
things gjërat
done kryera
decide vendos
army ushtria
surname mbiemrin
periodical periodike
there atje
values vlerat
had desh
programmes programe
fish peshk
mr zoti
constant konstant
christian krishterë
mission misionit
latest fundme
autism autizmi
degree shkallën
stated theksonte
rise ngritën
comes vie
big medha
of i
deputy deputeti
acts skenat
debar dibra
state shtetit
violent dhunëshme
members pjesëtarët
completed përfundua
work punojë
actual konkret
sportive sportiv
areas vise
holy shenjtë
page faqja
frequency frekuenca
african afrikën
try përpiqen
evil liga
bones kockat
administration administratën
member anëtar
road rrugës
mountains maleve
have kane
socrates sokratit
quran kuranin
refused refuzoi
which cili
slaves skllevërit
illegal ilegale
components komponente
valley bjeshkë
classification klasifikimi
soviets sovjetikëve
species gjallesave
retain ruan
previous mëparshëm
lack mungesës
principles parimeve
indicator tregues
prose proza
extraction nxjerrja
hospitalized shtruar
accountability kontabiliteti
association shoqata
quality cilësi
decrease uljen
intellectual intelektual
network rrjetit
municipality bashkia
dominated dominuar
chest gjoks
levels niveleve
weapons armë
four kater
environment mjedis
conclusion përfundimin
balkans ballkani
life përjetshëm
impossible pamundur
gorge grykën
easy lehte
are jepen
songs këngëve
spot vatra
church kishtar
were gjendeshin
missing mungojnë
volunteers vullnetarë
both dyja
the tërësia
mosque xhamia
victory fitorja
albanians shqiptarësh
mentioned përmenden
egyptian egjiptian
fibers fibrat
inspired frymëzuar
allowed lejohet
power pushtet
initiative nismë
stream derdhet
bed shtrat
minerals mineraleve
encounter ndesh
vitamins vitamina
needs nevojave
randomly rastësisht
football futboll
yellow verdhë
layer shtresës
constitute përbëjnë
directions udhëheqëse
formations formacione
pine pisha
your juaj
ranges sillet
yours jush
shows dëshmon
types tipe
europeans evropianë
gorge laguna
release çlirimi
plant bimore
new nju
kosovo kosovës
bricks tullave
name gani
muscle muskulaturës
hertz herci
cast hodhi
analog analoge
realized realizua
shrinkage tkurrje
involvement përfshirja
invited ftoi
requirements kërkesat
fighting luftonin
feeling ndjenjën
nets rrjetat
cloning klonimi
colour ngjyra
thrown hodh
lithuania lituania
have kemi
heart zemrës
conference konferencë
city qyteti
decline rënien
russian rus
role rolit
muslim myslimani
crises kriza
flower lule
area zone
world boten
steel çelikut
sometimes ndonjëherë
bekir beqir
contribute kontribuar
bloody përgjakshme
experiencing përjeton
women femrat
particles thërrmijave
historical his
mountains bjeshkët
mankind njerëzimi
metropolises metropoleve
process procesit
although ndonëse
inspiration frymëzimi
grape rrushi
wet lagësht
quantity sasi
give jepte
diverse larmishëm
prayer namazit
ancient lashtësisë
build ndërtuar
ad krishtit
aid ndihmës
learning mësim
submitted parashtroi
montenegrin malazezë
gain fituar
discs disqeve
press shtyp
families familjes
allies aleatëve
stations stacionet
stop ndal
since meqë
red kuq
apparatus aparati
show tregohet
european europian
binary binarë
lined vijëzuar
alpha alfa
lagoons laguna
advantage përparësi
width gjerësi
french frënge
administration administratës
portrait portreti
series sërë
wheels rrota
realization realizimin
pleasure kënaqësi
patient pacienti
detail hollësi
strategic strategjik
late vonuar
church kishën
skin lëkurë
armament armatim
options varianteve
collect mbledh
rare rralla
impact ndikimit
form krijohej
month muajt
forms format
bouzouki buzuku
homeland atdheun
harbour portin
officers oficerët
ridges vargmalet
size madhësi
divine hyjnore
library biblioteka
bird zogu
fighter luftëtar
prayer falja
ambient ambientit
eventually eventualisht
disappears zhduket
wrote shkroi
strict rreptë
pioneering kërkime
etc etj
line linja
european evropian
questions pyetjet
presence pranisë
invasive pushtuese
west perëndimin
already tashme
example shëmbull
these këto
modified modifikuar
european evropianë
discharge derdhen
illyrian ilire
details dhënat
operated vepronte
pact paktit
epistolary larta
singing këndonte
view grafike
kuran kurani
russia rusisë
characters personazhet
dedication përkushtim
poor dobët
giant gjigant
speak flisnin
quantity sasia
ball topi
compiled hartuan
holding durres
reduce ultë
efforts përpjekjet
contraction tkurrje
times kohëra
used përdori
powered mundësuar
subjects lëndëve
air ajër
understands kupton
was qene
try mundohen
cell qelizes
triangular trekëndëshi
architect arkitekt
indo indoevropiane
quench kalit
harbor liman
pupils nxënësit
cultures kulturat
made përbëhet
historic historike
paid paguar
learn mësonte
families familjet
adriatic adriatik
faith bese
country vëndi
dogs qentë
december dhjetorit
valuable çmuar
considered konsideronte
physical jetësor
founder themeluesi
wars luftrave
coca koka
actual aktuale
fixed fikse
mission misionin
swimming not
rings unazat
kosovo kosovën
historiography historiografia
throughout mbarë
denmark danimarka
made perbehet
rather përkundrazi
duty detyrës
organs organet
out jashte
organizations organizatat
ornament zbukurim
eurovision eurovizion
did bënin
motive shkas
english anglezët
faithful besnik
library bibliotekës
confidence besimi
dwellings vendbanimet
spain spanjës
leaders udhëheqësve
economical ekonomikë
kingdom mbretëri
see shoh
generated gjeneruar
steam avulli
fern fier
entirety tërësi
world boterore
coastal bregdetar
rhythm ritëm
call quan
atmospheric atmosferike
instrument mjeti
vlora vlorës
scholarship bursa
reich perandori
types llojet
cat mace
grapes rrushi
resided banonin
thermodynamics termodinamika
passport pasaportë
published botuar
process procesi
mixed përzier
coal qymyrit
based mbështetej
dangers rreziqet
life jetën
tetovo tetovë
south jug
do bërë
etymology etimologjia
your tënde
uses përdor
daily përditshme
sustainable qëndrueshëm
densely dendur
peace paqe
circulation qarkullimi
riemann riemannit
publishes boton
however mirëpo
captive rob
look shihte
users përdoruesit
old lashtësisë
macedonian maqedon
northwest veriperëndim
mecca mekkë
surrender dorëzimin
reach arrihet
standards standardet
rational racionale
extends shtrihet
rate shkallën
list lista
distributed shpërndara
russia rusia
expression shprehja
completion përfundimin
indian indisë
mission misioni
physics fizikën
pressure shtypjes
pasha pashës
yugoslavia jugosllavisë
region regjionit
examples shembujt
invade pushtoi
remained mbeti
interest interesi
together bashkuan
church kishës
platinum platina
along krahas
illustrated ilustruar
had patur
designation emërtimi
publication botim
identified identifikohen
quietly qetë
ends skajet
major madhor
other tjera
meeting mbledhje
resembles ngjan
arrival mbërritur
manual krahu
serious serioze
migrated emigruar
status statusit
kinetic kinetike
represented përfaqësuara
distinguished dallohen
nationality kombësisë
permit lejojnë
love dashuri
played luanin
classical klasike
malesia malësisë
white bardhi
plates pllaka
image imazhin
ethnic etnike
border kufitare
declared deklaruar
talks bisedimeve
measures masave
commander komandanti
save shpëtonte
minority pakicë
view synimin
father baba
said thuhej
prince princit
temporary përkohshëm
education arsimit
past kaluarën
authority autoritetin
technical teknike
theory teorinë
christianity krishterimit
tree pemë
placed vendosen
cyclic ciklike
fire zjarrin
type lloj
opening hapja
via nëpërmes
disc disk
sold shitur
royal mbretëror
insurgents kryengritësit
table tabela
journalism gazetari
amount sasi
parliament parlamenti
head kreu
assistance asistencë
district krahinën
provinces rrethinat
principle parimi
montenegrins malazezet
wine verës
mine sime
choose zgjedh
yoke zgjedha
slave rob
cults kulteve
christ krishtit
authors autorëve
has pati
ukraine ukrainë
name gokut
surrounding rrethohet
commercial komerciale
crafted punuara
assembly asambleja
municipalities komuna
metropolitan mitropolit
dates datat
german gjermanike
sports sportive
korea koreja
gender gjini
published botuan
layer shtresë
build formonin
democratic demokratik
contents përmbajtja
minorities pakicave
dependence varësi
mentioned përmendet
attempts përpjekjet
found hasen
reactions reaksionet
physics fizikës
tools veglat
friends shokë
points pikë
the kelmendi
circle rrethi
called quajtur
memory kujteses
china kina
montenegrin malazezet
name haklaj
to drejt
verse vargje
represented përfaqësohet
back përsëri
women grave
elections zgjedhjet
worked punuan
fellow bashkatdhetarëve
critical kritikë
bases bazave
temples tempujt
belgrade beograd
stays mbeti
biological biologjike
person personit
infrastructure infrastrukturës
magazines revista
via nëpërmjet
junior jr
tomorrow nesërmen
severe ashpër
officer oficer
fluid lëngu
became bënë
malesia malësi
meet takonte
slovak sllovakisë
strengthened forcua
level nivelit
expression shprehje
establishment krijimi
monday hënën
begin fillonin
schools shkolla
pasha pashën
securities letrave
mouth gojë
hoxha hoxhës
calls thërret
black zezë
called thirri
physiological fiziologjike
offer ofrojnë
step hapi
rate shkallës
community komuniteti
forces forcat
stephen stefan
characteristic veti
wall murit
russians rusinë
bath banja
contact kontakte
fuel djegëse
geographically gjeografikisht
mind mend
slovakia sllovakisë
held mbahej
found gjetën
but veçse
continue vazhdonin
past kaluarës
described përshkroi
explain shpjeguar
destroyed shkatërrohet
authority autoritet
gravitation gravitacionit
albania shqipëri
act veprim
term termit
hit godet
hill kodrës
heart zemër
systematics sistematika
europe evropës
summer vera
other tjetri
romania rumania
times kohëve
trait trajtë
your tuaj
passive pasive
thence këtej
animal kafshë
trade tregtisë
conditions rrethana
court gjyqësore
issue lëshojnë
completion përfundimit
upper epërme
up ngrihen
subjects subjekti
byron bajroni
stores dyqanet
professor profesor
body trupin
contraction tkurrjes
reserve rezerva
city kuçovë
increase rrisin
einstein ajnshtajnit
obligations detyrimeve
experience eksperienca
tool paisje
days ditet
canal kanali
general përgjithësi
homeland atdheut
twenty njëzet
country vend
painter piktori
headquarters selinë
occupiers pushtuesve
prepared përgatiti
wonderful mrekullueshme
duties detyrat
tumors tumoret
basic bazat
series serinë
items sendeve
youthful rinor
demand kërkesës
city pogradecit
region regjion
excellent shkëlqyera
five pesë
bey bej
now tani
status statusin
kruja krujës
relationships marrëdhëniet
site kantieri
search kërkimi
mat matit
clear qarte
population popullsisë
concerts koncertet
photo foto
contains përmban
organisations organizata
cut prerje
included përfshinin
when kur
examples shembuj
homeland atdhetarë
about afro
rain shiu
durres durrësi
music muzikë
tribes fiset
provide siguronte
sight pamurit
assessed vlerësoi
before para
noted shënohet
big mëdha
up ngrihej
herbs bimëve
forced detyrua
approval miratimin
star yllit
killed vra
bulgaria bullgari
thesis teza
feminine femërore
differentiation diferencimit
sixteenth gjashtëmbëdhjetë
increased rritur
institute instituti
liver mëlçia
wave vala
kosovo kosovarë
rotation rrotullimit
earthquake tërmetet
library bibliotekat
suites suita
victory fitore
hosts ushtrive
out nxjerrë
regulation rregullimin
often shpesh
poetry poezisë
gorge gryka
simultaneously njëkohësisht
immediate menjëhershëm
base baze
goods mallrave
ideas ideve
systematic sistematike
sugar sheqeri
education arsimin
create krijojnë
lies gjendet
what çka
center qendrën
biology biologjisë
quantum kuantik
podgorica podgoricës
individuals individëve
represented përbënin
said thuhet
emperor perandor
rays rrezeve
subjected nënshtrohet
perform kryejnë
chess shahu
group grupin
war luftës
through nëpër
hero heroit
requests kërkesave
airport aeroportin
back kthye
mother nënë
frenchman frances
said tha
variant variantin
text teksti
wealth pasuri
plane avionë
plav plavës
origin origjine
operating vepronin
steps hapa
leave largohen
capital kryeqytet
communism komunizmit
monday hënës
become bëhej
specified cilësuar
combination kombinim
confront kundërvihet
human njerezore
durres durresi
manner mënyrën
row radhë
tour tur
fragmentation copëtimit
sense kuptim
autonomy autonomiste
night natë
contact kontakt
prevent parandaluar
technology teknologjinë
vertex kulm
art artit
principles parime
history historike
body trupit
provinces krahinave
polished lëmuar
bay gjirin
outside jashtë
about lidhur
district qarkut
philosophical filozofike
flow rrjedhë
some rreth
violence dhunën
work veprës
film filmi
difficulties vështirësitë
programming programimi
them t´i
this ketij
october tetorit
includes përfshinë
outstanding ndritur
en sq
superb madhështore
chemical kimik
broken thyer
protect mbronte
fourteenth xiv
began filloi
more ma
letters shkronja
applied aplikuar
movable lëvizshme
more shum
attack sulm
title titull
particles grimcat
logical logjike
atom atomit
centuries shekuj
why përse
whirl rrotullohet
agricultural bujqesore
lumbar mesit
publications botime
life jetës
gods perëndive
exercises ushtrine
tool mjet
shines shkëlqim
reserved ruajtura
note përmendet
ruins rrënojat
during gjat
ocs gjilani
my ime
he tha
respond përgjigjur
appointed caktua
euro eur
enrichment pasurimin
low ulet
others tjerëve
presence praninë
village fshat
letters shkronjat
goku gokun
america amerikës
authority autoritetit
war luftën
cooker paketat
belong perket
province provincë
scenes skenat
bore lindi
spread përhapjen
accordance përputhje
fund fond
description përshkrimin
businesses bizneseve
races garat
elements elementet
systems sisteme
believing besimtari
tale përralla
government qeveria
physical fizike
organized organizoi
received moren
inhabited banohej
partition copëtimin
thanks sajë
wealth pasurisë
usually zakonisht
direct direkte
membrane membranës
million milionë
resolve zgjidhte
publications botimet
submission dorëzimi
aegean egje
trimmings stoli
christianity krishterimin
what asaj
government qeverisë
relatively relativisht
personalities personalitetet
selected zgjodhën
violently dhunshëm
basic themelore
prizren prizreni
work veprën
thick trasha
baked pjekur
worked punuara
batch grumbull
chuang kosova
platoon platoni
incoming hyrëse
valleys luginat
destroys shkatërron
gifted dhuruar
follow ndiqte
aid ndihmat
channel kanalin
castle kala
turnover qarkullimi
center qendrës
laws ligjeve
model modelit
gazing vështruar
seasonal sezonale
lipids lipidet
areas zonat
popular popullor
other tjere
tabak tabakëve
lies qëndronte
good mire
italian italianë
india indisë
existing ekzistues
bulgaria bullgarisë
lab llapit
except përvec
fluvial lumor
craftsmanship zejtarisë
acceptance pranimin
happy gëzuar
evolved evoluar
think mendja
manner menyre
trends prirjet
communication komunikacionit
law zakon
variants variante
be jete
organizations organizata
universal universale
respectively gjegjësisht
ruling sundimin
owned zotëronte
towers kullat
child fëmija
chief shefi
so menyrë
aspects aspekte
few pakta
nets rrjeta
oriented orientuar
regulation rregullimit
informations informacione
parallel paralel
basin pellgu
group grupit
muscle muskuli
because ngase
conqueror pushtuesi
spring pranvera
welcome vini
woman gruaje
france frances
match përputhen
safe sigurtë
columns shtylla
city shkodër
coast brigjet
undoubtedly padyshim
selected zgjedhur
milk qumësht
leave largohet
glucose glukozës
layers shtresat
goods malli
then atehere
rocks gurët
order rendin
implementation zbatimi
building ndërtesa
volunteer vullnetarë
gene gjenin
family familjen
is gjendet
champion kampion
completeness tërësinë
vietnam vietnami
politics politike
guerilla guerile
information informacion
wong juniku
appreciated vlerësoi
northeastern verilindore
field fushore
effort përpjekja
tzar car
so aq
interpreted interpretuar
acids acidet
virtually praktikisht
microscope mikroskopi
naruto narutos
sensible ndjeshme
tiger tigër
north veriut
call thirrur
founded themelua
as kur
server serveri
keeps vazhdojë
treaties traktatet
researchers studiuesit
taught mësonte
won fituar
bad keq
security sigurinë
distinguishes dallon
academy akademisë
encyclopedia enciklopedia
terrain terreni
competences kompetencat
acid acidi
permits lejon
allies aleatët
small vegjël
self veten
dedicated kushtohet
expand shtrirjes
signs shenjave
art artin
ceramics qeramika
islam islame
its saj
degree shkalle
coast bregut
encounter hasim
background prejardhja
west perëndimi
love moj
vain kot
goku gokut
forgotten harruar
proficiency aftësisë
have kan
ear veshit
successes sukseset
blocked bllokuar
arabs arabët
family familja
urban urbane
names emrave
community komunitet
me mua
canto këngë
approximately përafërsisht
special veçante
stream lumë
clusters grupimeve
fat yndyra
virus virusi
principle parimin
profit fitimit
yugoslav jugosllave
question pyetja
lifestyles jetesës
region regjioni
family familjare
pierce përshkon
red kuqe
communities bashkësive
go shkojnë
partially pjesërisht
structure struktura
nephew nipit
new rinj
election zgjedhor
successors trashëgimtare
religions feve
expressed shprehu
view pamja
declaration deklaratën
enemies armiqtë
live gjalla
choice zgjedhja
found gjet
residential banuara
intervention ndërhyrje
author autorin
definition përkufizimi
freedom liria
behaves sillet
unit njësi
recreation argëtim
creations krijimet
orient orientuar
refer drejtohet
spiritual shpirtëror
demography demografia
greek grekët
considered mbahej
country vendit
complete plotësojë
required kërkonte
affects ndikon
secretary sekretar
era epokë
summer verës
variations variante
mass masiv
performs kryen
cape kepi
northern veriorë
systems sistemeve
baronetcy bajronit
through nëpërmes
girls vajza
comptroller llogaritësit
intention njëjtit
personals personale
rival kundërshtare
characteristic karakteristik
named quajtën
hp kf
factors faktorë
trees drunj
sector sektorin
orthodox ortodoks
ramazan ramazanit
darwin darvini
discovery zbulimi
neighboring fqinjë
civilization civilizimit
attack sulmin
drives disqet
soul shpirtit
action aksioni
denmark danimarkës
own zotëron
next vijon
believes postare
series seriali
wars luftërave
top krye
new ri
organisms organizmave
church kishe
almost pothuajse
mankind njerëzimit
stay qëndrojnë
beograd beogradit
teams ekipet
mitrovica mitrovicës
artist artisti
acid acide
concepts koncepte
slap mu
integration integrimit
helium heliumi
neighboring nene
begin fillojnë
distributed shpërndanë
berat berati
i une
islam islami
saranda sarandë
macedonian maqedonasit
family familjes
graves varrezat
hose gëte
serious serioz
opposition kundërshtimin
entries shkrime
paleolithic paleolitit
change ndryshimit
model modelin
see shihte
league ligën
order rendit
credit kredi
files skedave
sound shëndoshë
idea mendimi
item çmim
proclaim shpalli
sent dërgohen
declaration deklaratës
found gjendeshin
wards reparte
age moshën
mining minerare
workshop punishte
religious feje
operating veprojnë
took zuri
lose humbet
research hulumtimet
fell ranë
water ujore
albanians shqiptarëve
near afërme
special posaçme
albanian shqipe
family familjet
proliferation shumimi
enemy armikun
back kthehej
historiography historiografisë
movement lëvizjen
globe globi
broadcasting transmetimit
famous famshëm
reverse anasjelltas
field lëmi
organisms organizmat
matter materies
vital jetike
view pamje
gravitation gravitacional
anti kundërosmane
change ndryshonte
telescope teleskopi
origin origjina
mr. zoti
scientific shkencorë
qualify cilësohet
mine mi
strategy strategjia
whether qoftë
christian kristiane
brown kafe
origin origjinën
gangs bandave
structure strukture
length gjatësinë
olympia olimpia
combined kombinuar
man burri
followed përcjellë
auxiliary ndihmesë
join bashkohet
foreigners huajt
eight tetë
mass shumicë
produces prodhon
similar afërme
principal kryesor
leave largohej
choice zgjedhje
frequent dendura
lost humbur
winner fitues
follow ndjek
atoms atomeve
primary primar
efforts përpjekjeve
problem problemin
found gjërë
introduction futjes
busy zënë
accepted pranonin
wandered end
began filluan
namaz namazit
experienced përjetoi
scientists shkencëtaret
autonomous autonom
germanic gjermanike
mythology mitologjia
autonomous autonomiste
reptiles zvarranikët
truly realisht
words fjale
gjergj gjergji
support mbështetur
endless pafundme
ties lidhjeve
earth token
ear veshin
liquid lëngu
temperatures temperaturat
forgiveness faljen
organize organizua
completed përfundoi
serves shërben
partners partnerët
close afër
doctrine doktrina
held mbajtën
race racës
benefits certifikata
movement lëvizjes
cattle bagëtisë
back kthehen
message mesazhi
summer verën
machiavelli makiaveli
stone gurëve
questionable diskutueshme
germany gjermani
statement deklaratë
soul shpirtin
appointed emëruar
thermal termike
literary letrar
land toke
hand dorë
grocery ushqimore
e-mail miqve
threads temat
took zunë
servants shërbyes
rocks shkëmbinj
attacks sulme
agnosticism agnosticizmi
communicate komunikojnë
harbor limani
argentine argjentinës
signs nënshkruan
mountains malet
developed zhvillohen
vilayet vilajeteve
continent kontinent
insurance sigurimin
drama dramë
is eshte
expected pritën
moderate moderuar
having kryerjes
author autorit
as përsa
cope përballuar
an nji
seas detet
sources burimeve
member anëtare
proves vërteton
actor aktor
sculptor skulptor
started nisën
fire zjarrit
neighbourhood lagjja
sector sektor
refined përpunuar
produced prodhoi
vilayets vilajeteve
living gjalla
together bashkon
police policore
projects projekteve
placed vendoset
skeleton skeleti
need nevoje
making dhuruar
priest prift
farming blegtori
other tjetra
mission mision
reserves rezervat
source burim
beginning fillim
britain britani
analyzes analizon
residents banorëve
aristotle aristoteli
clarendon lezhës
contradictory kontradiktore
implement zbatonin
leader lideri
spinal kurrizore
sizes përmasat
albanians shqiptarët
strong fuqishme
domestic vendas
expressed shprehej
treated trajtuar
converted shndërrohet
theological teologjike
ideas ide
strengthening forcimin
school shkolla
metal metalike
each secila
differ dallojnë
forgiveness faljes
biometric biometrike
gadget vegël
constitution kushtetuta
devices pajisjeve
love dashurisë
coast bregdetare
northern verior
early hershëm
separate veçuar
emerged shfaqur
published botoi
develop zhvillojnë
brought sollën
reading leximit
europe evropën
poetess poetë
borders kufijtë
operation operacioni
folks popujt
venice venedikut
width gjerësinë
sent dërgua
races garave
flotation flotacioni
lie ndodhen
architectonic arkitektonike
territory treva
product produktit
translation përkthim
bull dëm
hunting gjuetisë
active aktive
existed ekzistonte
determination vendosmëri
discussions diskutime
slavic sllav
dedicated kushtuan
mirdita mirditës
knowledge njohuritë
processes proceset
fought luftuan
agreements marrëveshjeve
defined përcaktuara
part pjese
inside brendi
brazil brazili
roll rrotull
viz dmth
theme tema
if nëse
not nuk
mechanics mekanikë
conference konferencën
generations brezat
concrete konkrete
to të
river lumore
girl vajzë
exploitation shfrytëzimi
bands çeta
led udhëhequr
region regjionin
cloud retë
twin dyfishtë
etymologist etimologjia
continued vazhdoi
seems duket
stated permendet
film filmit
noli nolit
structure strukturat
satellite satelitore
speed shpejtësisë
newton njutonit
filmic filmike
platform platformën
read lexohet
purposes qëllimeve
external jashtme
poetics poetika
albania shqiperi
expressed shprehen
love ndjenjave
last fundit
events ngjarjeve
theory teoria
relief relievin
winds erërat
which cilave
something diçka
have keni
support përkrah
anyway gjithsesi
venice venediku
mother ëma
decision vendim
issues çështjeve
has ja
popularity popullaritet
natural natyrshëm
sports sporteve
rates normat
portugal portugalia
freed lirohet
water uje
degree shkalla
monasteries manastiret
skull kafka
favorable favorshme
politics politika
shown dëshmuar
half gjysma
symbol simbol
definitive përfundimtare
net rrjeta
sentence dënim
hamlet hamleti
term termin
center qender
suffer vuajnë
complex ndërlikuar
order urdhri
school shkolle
leading drejtuese
family familje
yours tuaj
task detyre
chromosome kromozomike
developed zhvillohet
mining miniera
thunderer zeusi
conflicting kontradiktore
gloss shkelqim
like sikur
special veçanta
prophet pejgamberi
received marrë
field fushen
allied aleate
ceramic qeramikës
apple mollë
quickly shpejt
greek greqisht
position pozicionin
birth lindja
optics optikës
marine detar
south jugor
river lum
occupation pushtimi
this kjo
author autor
ear vesh
grammar gramatika
declared deklaroi
high lart
government qeveri
date datojnë
zinc zinkut
ban ndalimin
general përgjithshëm
each secili
dynamic dinamike
advanced përparuar
alone vetëm
albanian shqipen
users përdorues
marine detare
people popuj
operator vinci
source burimi
insurance sigurimit
change ndryshimin
constant konstante
deserves meriton
conference konferencës
ahtisaari ahtisaarit
search kërkim
colony koloni
dense dendur
effective efektiv
hierarchy rangut
that që
museum muze
etymological etimologjike
founder themelues
organization organizatat
rich pasura
task detyra
little paksa
bajram bajrami
enough mjafton
genesis zanafilla
transitional tranzicioni
barge ndesh
affairs punët
songs këngët
over kalimin
economic ekonomike
first parën
year vjet
speak flasin
things gjëra
macedonia maqedonisë
platform platformës
significantly ndjeshëm
climatologists klimatologjia
cheops keopsit
cause shkaku
face fytyra
concert koncert
wall murin
moves lëviz
land toka
question pyetje
virtue vetitë
match ngjashmëri
research kërkimeve
scientist shkencëtar
perspective perspektiva
religion besimin
calculated llogaritet
switzerland zvicra
holes vrimave
strategy strategjik
references referencat
responsibility përsipër
mine mia
area zonen
forerunner paraardhës
government qeverisjes
artists artistë
shine shkelqim
serbians serbëve
letter letrës
its vet
organization organizate
symbol simbole
internet internetin
argue argumentonte
islam islamin
number numrit
free çliruar
residential banimit
bring sjellë
height lartësia
soviet sovjetik
violent dhunshme
time here
later mëvonshme
louis luigj
reach arrinë
community komunitetet
durrës durresit
command komandën
core bërthamë
aerial ajror
evolution evolucioni
improve përmirësuar
plucky gjergji
earthquakes tërmete
luck fat
know njoh
vatican vatikani
essential thelbësor
out nxjerr
undertakes përsipër
rebellion kryengritja
century shekull
talk flasim
methods metoda
withdrawn tërhoqën
united bashkua
implemented zbatuar
maintained ruajtën
echoed jehonë
canada kanadanë
years vjet
precincts rrethinat
induce nxit
developed hartoi
direction drejtim
suddenly papritur
size madhësisë
sand rërë
zune zunë
period periudhen
end përfundim
males meshkujt
philosophy filozofinë
use shfrytëzimin
and edhe
before perpara
situation situata
broadcasting transmetimi
platon platonit
determinative vendimtare
waste mbeturina
medieval mesjetes
sick sëmurë
streptococci streptokoket
youth rinisë
named quhej
practical praktik
supported përkrahur
exercise ushtrimin
sovereignty sovranitetin
wait prit
recognized njihet
ecumenical ekumenike
classification klasifikimit
majority shumicë
other tjetrin
heights lartësitë
recently fundmi
entertainment argëtim
teams ekipe
community bashkësia
ioannina janinës
our tonin
pasture kullota
neighborhood lagje
place vëndi
protein proteinave
overwhelming dërrmuese
divide ndaheshin
april prill
beginnings fillimet
macedonians maqedonasit
city korçë
capital kryeqytetin
neolithic neolitit
sanjak sanxhakun
attraction tërheqjes
alignment shtrirjes
prevailing mbizotëruese
lake liqeni
build ndërtua
hold mbanë
room dhomë
implemented zbatohet
involved përfshira
experiments eksperimentet
words fjalëve
initial fillestar
traffic trafikut
get marrin
said thënë
collected mblidhen
writers shkrimtarë
genetic gjenetike
flow derdhen
found gjendej
anatomy anatomi
followed ndoqi
ministers ministrat
deep thellë
let lejonte
form formohej
invasion dyndjeve
preferably preferohet
exploitation shfrytëzimit
excluding përjashtuar
privatized privatizuar
overpowering dërrmuese
crates arkansas
martyr dëshmorëve
offering ofruar
inside brendshme
atmosphere atmosferën
holidays festa
narrative tregim
arab arabe
procedures procedurat
castle kalanë
aged vjeç
once dikur
guinea guineja
dynamics dinamike
organisation organizimin
albanian shqipes
named emërohet
includes ngërthen
feed ushqyer
emerged dolën
recognition njohja
as sikurse
canal kanalit
whom cilin
arrival ardhjes
hole vrimë
spaces hapësira
surface sipërfaqen
comparison krahasim
statistics statistikat
helicopters helikopterëve
archeologist arkeologjikisht
except veçse
symbol simboli
research hulumtime
received prit
sharp mprehtë
working punë
units njësit
brightness shkëlqim
rotation rrotullimi
organization organizatave
food ushqim
tell thuaj
careers karriera
cheap lirë
took moren
montenegrin malazez
clay balte
this këtë
excluded përjashtuar
period periudhes
committed përkushtuar
astronomy astronomisë
genes gjenet
wood pylli
request kërkesë
kamal qemali
binding detyrueshme
gallery galeri
behavior sjelljes
contained përmbante
groups grupeve
gulf gjirin
minister ministrit
expectation pritje
property prona
tree drei
stay qëndronin
federation federata
resident banori
epos eposi
belongs përket
contrary përkundrazi
analytic analitik
great madhë
field fushë
grow rriten
weigh peshë
approved miratuar
image imazh
turkey turqi
people popujt
lost humbura
end mbarimi
weak dobëta
fier fierit
female femërore
town qyteza
oxide oksidet
characteristics tipare
behavior sjelljet
cable kabllo
voice zë
computer kompjuterik
handle trajtuar
son birin
text tekstin
did beri
rulers sundimtarët
heads kokat
high larte
rank renditet
furnish furnizuar
assessment vlerësim
career karriera
author shkrimtarin
gypsies rome
league liga
dominates mbizotëron
cause shkak
brilliant shkëlqyer
atmosphere atmosferës
adele adelina
demographics demografia
high larta
pass kalonin
packet paketa
john gjonit
plato platonit
weekly javës
internet internetit
available disponueshme
dante dantes
herbaceous barishtore
kind lloji
ore xehes
able aftë
join lidhte
pythagoras pitagora
society shoqëri
vote votë
turkish turk
life jetësore
number numrin
gave jepte
lake liqenit
researches kërkime
information informacioneve
use shfrytëzimit
citizen qytetar
belong takonin
temperature temperaturave
see shohin
convened mblodh
unknown dihet
recognition njohje
ideological ideologjike
lupine ujku
workshop punishtet
campaigns fushatat
clashes përleshje
approximate përafërt
newspaper gazetë
careful kujdesshëm
mythology mitologjike
korab korabit
appoint emëron
rumelia rumelisë
serve shërbenin
impersonal përveçëm
iran iranit
want dëshironte
citizens qytetarët
infiltrate depërtojnë
use përdorimin
calcium kalciumit
beliefs besimeve
added shtua
stones gurëve
one njërin
other tjetrit
addresses adresave
play luajë
dinamic dinamik
finland finlanda
parties partitë
defend mbrojtja
star yjet
leopard leopardi
struggles lufton
bridge urë
continues vazhdon
behavior sjelljen
following mëposhtme
solid ngurtë
three treve
establishment themelimin
support mbështet
press shtypit
sanjak sanxhakut
certificate certifikata
revolt kryengritjes
mechanical mekanike
national kombëtare
sense ndjenjën
industry industrial
cultivated kultivohen
reflect pasqyruar
pelasgians pellazgët
escape ikur
there aty
noted shquar
point pike
concession korçës
magazine revista
exist ekzistojë
intellectual intelektuale
capital kryeqytetit
service shërbimi
dome kubë
unknown dihen
advised këshillohet
albanian shqipëtar
provide parashikon
means mjete
lies qendron
macedonian maqedone
personality personaliteti
meters katrore
display shfaqin
accurate sakta
culture kulturës
options mundësitë
optical optikë
telescopes teleskopët
teachings mësimet
christopher kristofor
united bashkuan
age moshës
search kërkimit
force forcës
defines përkufizon
signature nënshkrimi
fallen rënë
generally përgjithësisht
votes vota
assigned caktohet
posted shpallën
displaced shpërngulur
only vetëm
posted dërguar
middle mesi
gulf gjirit
capital kryeqendra
case lëndës
inserted futet
double dyfishtë
reside banojnë
object objekti
because përshkak
founded themeluar
your tënd
ancestors paraardhësve
zealand zelanda
astrophysics astrofizika
commission komisionit
unified unifikuar
hours orët
phillip filipit
past kaluara
ted përhap
southeast juglindore
statistical statistike
preschool parashkollor
than përpos
reforms reformat
estimate vlerësohet
please lutem
bedroom gjumi
height lartësi
kingdom mbretërisë
solution zgjidhjes
organs organi
launched nisur
had pat
permission lejen
friend mikut
title titullin
issued lëshuar
oath be
saltwater deti
for për
green gjelbër
goal qëllimit
valiant trima
mythological mitologjik
porte portën
league ligës
more gjithnjë
frequent shpeshta
drinking pijshëm
optics optikë
prices çmime
inhabitants banorë
knowledge njohuri
romanian rumun
union bashkimin
since meqenëse
alliance aleance
pets kafshë
shows shfaqjet
substance lënda
counties qarqe
tribal fisnor
british britanike
formula formulë
august gusht
time kohore
summary përmbledhur
immediately menjehere
it ate
origin prejardhjen
up ngritur
coast bregun
teachers mësuesve
england anglisë
kosovo kosovar
average mesatarisht
macedonian maqedonas
partly pjesërisht
world botërorë
students studentëve
starch amidoni
made bërë
context kontekstin
myth mit
trial gjykim
educated shkolluar
allows lejon
whole tërë
media medina
garbage mbeturina
ismail ismaili
kumanovo kumanova
writer shkrimtarë
byzantine bizantit
protective mbrojtës
trouble përleshje
surround rrethojnë
enemy armikut
genes gjene
lived banonin
narration rrëfimi
currents rrymat
somewhere diku
accurate sakte
delegates delegatë
item send
players lojtarëve
portrait portet
czar car
service shërbimit
constitutional kushtetues
forefront ballë
income hyrat
aftermath rrjedhojë
talk flitet
cells qelizave
covered mbuluara
did bëra
luxembourg luksemburgu
chancellor kancelari
somewhat disi
recognized njohu
load ngarkesë
united bashkuar
minister ministri
burst dilnin
advances përparime
ceremonial ceremoni
changed ndryshonin
realizes realizon
views pikëpamjet
exert ushtroi
fear frikë
bacteria bakteret
german gjermane
evidenced dëshmohet
ruling regjimi
musical muzikor
today sotëm
pluto plutoni
won fituan
described përshkruhet
pose hodhi
form formohet
head kryetari
glucagon glukagoni
union bashkimit
effort përpjekje
crucial kyçe
tasks detyrave
austrian austrohungarez
largest madhja
case lëndën
regards perket
live banojnë
rarely rrallë
drink pihet
contacts kontaktet
back mbrapa
rome romë
civilization qytetërimit
community bashkësinë
skender skenderaj
require kërkonte
twist kthesë
sculpture skulptura
up takon
saiyans sajanëve
document dokumenti
spread përhapet
eat ha
found gjejmë
approach qasje
and und
weight pesha
card karta
turned kthye
down poshtë
judaica çifutët
english anglisht
frozen ngrirë
austrians austriakët
which cilëve
castle kalaja
society shoqata
dog qenit
tries përpiqet
hump humb
play luani
efforts mundin
defeat mundin
world bote
whom cilit
heavenly qiellorë
acted vepronin
use përdorimit
anywhere kudo
influence ndikojnë
permit leja
hosts pret
jerome jeronim
sword shpatën
poets poetëve
unprecedented paparë
culture kulturën
horizon horizont
molecular molekulare
beyond përtej
quality cilësia
details hollësi
lacked mungonte
weight peshën
movement lëvizjeje
dynamics dinamika
information informatave
close afërta
landlady pronarë
calculated llogaritur
extremely tejet
caught zunë
health shëndetësor
legend legjendë
greece greqinë
alliance aleanca
approved miratoi
similar njësoj
name marku
stop ndaluar
domestic shtëpiake
mobile lëvizshme
massive masiv
state shtet
host mori
scottish skocez
verified vërtetohet
complicated ndërlikuara
ship anijes
report raport
networks rrjetë
back mbështetur
displayed shfaqet
muslims myslimanëve
ticket muaj
press shtypin
verses vargje
publisher botuese
according sipas
telecom telekomit
times kohët
observable observueshme
bayram bajramit
control kontrollonte
sar sharrit
opposes kundërvihet
persian persiane
universe gjithësi
weapons armëve
balkan ballkanikë
muscle muskulit
italians italianë
messenger dërguarit
malesia malësia
con çon
literature letërsisë
seek kërkonte
model modeli
germany gjermania
action aksion
risks rreziqet
later vone
form forma
cubes kuba
survived shpëtoi
surrounding rrethon
symbols simbole
institute titullin
men burra
tasks detyrat
indonesia indonezia
this ketë
variant varianti
speaking fliste
education edukimit
congressman deputeti
ducks rosa
but pos
skill aftësisë
tens dhjetëra
judicature juridiksionin
had dashur
legend legjendës
served shërbenin
difference dallimin
figure figurën
education arsimi
readers lexuesit
content përmbajtjen
centipede njëqindkëmbëshi
supplied furnizuar
island ishullore
holding durrës
slaves robërit
keep mbajë
players lojtarë
opinion mendimin
right djathta
things gjera
excel shquhen
decade dekadave
presented paraqit
defined përkufizuar
tool vegël
governor guvernatori
alert shënim
biological biologjik
general tërësi
types lloje
manufacturer prodhuesi
systems sistemet
carl karl
saranda sarandës
achieved shënuan
football futbollit
increase rritet
resources burimeve
crossing kalonin
issued lëshohen
problem problemi
carrying mbante
promote nxitur
back ktheu
remember kujtuar
organized organizuar
correct saktë
are je
forms formave
zela zelës
depends varet
saved ruhen
cost kushtoi
population popullatën
adaptation përshtatje
warmer ngrohta
opponent kundërshtar
mediterranean mesdhetar
mosque xhamisë
varied larmishme
byzantine bizantin
pass kalojnë
electronic elektronik
institutions institucioneve
louis luigji
autonomy autonomi
ban ndalimi
kills vret
approach qasja
paper punimi
tough ashpra
world bota
thus kështu
wrote shkruanin
slice thelle
nucleus bërthamën
all gjithash
tone tonin
oneself vetveten
violence dhunës
men meshkujt
cross kryqit
act akt
next pranë
museum muzeu
slaveholder skllavopronar
serbs serbëve
about gati
nuclear nukleare
undergone pësuar
role roli
rain shiut
close mbyllet
nato natos
collection mbledhja
distance largësia
service shërbimin
withstood ballë
core thelbi
writing shkrimi
line vijës
pride krenaria
reduced reduktuar
premature parakohshme
velocities shpejtësisë
as sa
personality personalitet
throw hedhin
vegetables perimet
same po
automotive automobilistike
plant bima
empire perandoria
risen ngjallur
students nxënësit
liberation çlirimit
testify dëshmuar
liquor pijeve
nutritional ushqyese
lead udhëhoqën
lezhë lezhës
employee nëpunës
religious besimtarë
administrative administrativ
through përmes
meeting takimit
legislative legjislativ
order menyrë
find gjet
work punes
news lajmin
federative federativ
topographic topografike
vary ndryshon
sky qiell
issue çështjen
honey mjalti
suppressed shtyp
theater teatrit
teacher mësuesi
animals kafshësh
portugal portugalisë
common zakonshëm
holds zhvillon
express shpreh
memoir kujtime
peace paqes
heads krerët
school shkollor
chance mundesi
senses shqisave
deep thellësi
cattle bagëti
houses shtëpitë
project projekti
neighborhood lagjen
statistics statistika
already veç
period periudha
find gjeni
show tregojë
kings mbretërit
spread përhapen
draw barazim
developments zhvillime
consequence rrjedhim
day dita
castles kështjellat
muhammad muhameti
page faqe
hellenes helenët
difficult vështira
figure figurë
paraphernalia vegla
breast gji
played luajtën
translation përkthimi
is përbën
terrestrial tokësore
tourism turizmi
baron banori
rule sundimin
listed radhitura
subject subjekt
born lindi
soldiers ushtarë
organized organizuan
parliamentary parlamentare
gheg gegërishtja
shown treguar
champions kampionëve
aspirations aspiratat
reborn ringjallje
environmental mjedisore
thanks fale
figures shifra
nov novi
order rendi
burning djegies
donor donatore
times kohërave
widespread përhapura
channel kanalit
prepare përgatiti
parameters parametrat
damages dëmet
browser shfletues
phase etapa
own vetjake
strictly rreptësisht
nucleus bërthamës
stance qëndrimin
strategy strategji
inscription mbishkrim
revolt kryengritjen
give jep
front fronti
social shoqërore
pitch zinin
problem probleme
coast brigjeve
ship anijen
proposal propozimin
estonia estonisë
bitola manastirit
dry thatë
turned kthyen
behave sillen
jerk hov
pottery qeramikë
back sfond
trees pemët
travel udhëtim
illyrian ilir
mirror pasqyra
cards karta
formation formacion
live jetojë
delivery dorëzimi
prime kryeministër
seal vulën
which cilen
yes po
african afrikane
behind prapa
fluctuate luhatet
opposed kundërshtonte
programs programe
character karakterit
style stil
decrease rënë
figure figurës
origin prejardhjes
proteins proteinave
remaining mbetur
occupied zinte
pagan pagane
community komitetet
they ata
taken mor
languages gjuhëve
determination vendosmëria
resolution rezoluta
day dite
danger rreziku
presence prezenca
also gjithashtu
intersection kryqëzimin
interpretation interpretimi
air ajri
borrowings huazime
austrian austriake
virtues virtyte
child fëmijët
studies studime
interest interesimi
link lidhjen
above sipër
not mos
island islanda
was vinte
vocabulary fjalorit
useful dobishme
help ndihmë
room dhomat
colonies kolonitë
heart zemra
fact fakti
symbols simboleve
rays rrezet
plant bime
items sendet
thought mendim
armies ushtritë
era ere
body trupi
stories tregime
verb foljes
ours sonë
style stili
kestrel sokol
excavation gërmimet
name agim
yours tënd
key kyçe
government qeveritare
gave jepnin
occur ndodh
dramatic dramatike
symbol shenjë
child fëmijës
difference dallim
lines vijat
did bënte
europeans evropianët
was un
ministry ministri
altitude lartesi
london londrës
supported mbështetet
benefit dobi
be behet
say thuaj
empty bosh
return kthimit
failure dështimi
grasses kullosa
currencies monedhave
smooth lëmuar
home shtëpia
implementation zbatimin
described përshkruhen
grater rëndë
notifications njoftime
london londra
discoveries zbulimet
studies studimet
name emin
doctor mjek
openly haptas
issued nxjerrjen
however sidoqoftë
unite bashkonte
like dëshironte
line vijën
reminding kujtuar
lowest ulëta
problems problemet
users shfrytëzuesit
collect mblodh
wheat gruri
hoti hotit
regions treva
diabetes diabeti
emerged doli
reigned mbretëror
investments investimet
extended zgjatur
had kisha
out dale
current aktual
dangerous rrezikshëm
door derë
statement thënie
learned mësojnë
broadcasts transmeton
coronary koronare
computer kompjuterin
average mesatar
friends shokët
who cilet
medieval mesjeta
similarity ngjashmëri
appropriate duhura
operations operacionet
moment momenti
earth tokë
post postin
accounting kontabël
foundation themelimin
spheres sferave
immediately fill
increase rritej
differences dallime
contemporary bashkëkohore
abraham ibrahimi
eastern lindor
nations popuj
island ishulli
find gjejë
may majit
protected mbronin
average mesatarja
intensity intensiteti
serenity qetësi
find gjen
me ma
wear vesh
maximal maksimale
order urdhrin
occurred ndodhur
known njiheshin
opportunity mundësi
its saja
balzac balzaku
officially zyrtarisht
apart veçohen
mention përmend
look duken
supported mbështetej
surface sipërfaqet
career karrierën
extended shtri
small vogël
had lindën
childhood fëmijërisë
meanwhile ndërkohe
cultivate kultivohen
number numër
seed farë
increase ngritje
diagnosis diagnoza
assumed supozohet
pronouncing shqiptimi
definite përcaktuar
want kërkojnë
christianity krishterimi
newtonian njutoni
industry industri
penetrate depërtojnë
resistance rezistencë
dialect dialekt
led çoi
be vihet
issue lëshojë
sources burime
latin latinishtes
white bardha
sultan sulltanin
kanun kanuni
regardless pavarsisht
properties vetitë
realized realizuara
skanderbeg skënderbeu
human humane
seated ulur
mental mendore
environment ambienti
american amerikane
test prove
held mbahen
separate veçohet
administration administrimin
feelings ndjenjat
friends miqtë
hands duar
members anëtarë
summer vere
populations popullsitë
accepts pranon
light drita
are jeni
hope shpresë
scotland skocisë
egypt egjipti
house shtepi
transition tranzicioni
matter materie
errors gabime
data dhënave
industry industrinë
hour orë
bird zogut
came vinte
collective kolektive
first par
causes shkaqet
written shkruar
governing udhëheqëse
canada kanadaja
contacts kontakte
height lartesi
research kërkimet
making marrjes
disposed hodhën
heiress trashëgimtare
albanians shqiptareve
summer diellndalimi
hoped shpresonte
assembly kuvendit
feels ndihet
which cilet
inlay aplikacion
pages paqes
berlin berlinit
monastic manastiri
used perdoret
reconstruction rindërtimi
moved zhvendos
wind erës
metropolis metropolet
rights drejtat
aforementioned lartpërmendur
centuries shekujt
boundary kufirin
voices zëra
controls kontrollon
e elegjia
lake liqenin
separated ndanë
medina medinës
provided marrë
son birit
event ngjarjes
wide gjërë
size përmasave
world botës
severely rende
history historiku
by anë
suitable përshtatshme
ie gjegjësisht
visit vizitojnë
remote largët
convince bind
foreign huaj
includes përfshin
vicinity afërsi
revenues hyrat
plants bimët
accompanied shoqëruar
molecules molekula
access qasje
convince bindi
autonomy autonomisë
read lexuar
moon hënës
france franca
pictures piktura
created krijua
official zyrtarë
protect mbrojtur
movies filmat
thousands mijëra
word fjale
settlements vendbanimet
musical muzikore
commencement fillimit
followers ndjekësit
answer përgjigj
poverty varfërisë
progress përparimin
holiday pushimi
shows tregon
materials materialeve
municipality komuna
terrible tmerrshme
turkish turq
union unionit
today sot
stages etapa
never kurrë
passing kalonte
pure kulluar
served shërbeu
entirety tërësia
luigi luigji
despite megjithë
implementation zbatimit
quran kurani
surface sipërfaqe
aim synimin
occupied pushtuara
hers veta
judge gjykatës
idea idenë
chief shefit
democratic demokratike
shui shiut
sit ulej
gruda grudës
settlement vendbanimit
spirit frymën
left majta
motives motive
stalkers vërtetës
displacement zhvendosjen
thousand mijë
prayer namazi
informed njoftoi
effective efektive
sideways anash
picture pamje
mohammed muhammed
improvement përmirësimin
writing shkrime
core qëndrore
divided ndarë
westmoreland durrësit
extremely jashtëzakonisht
coins monedha
landlords pronarë
white bardhe
globe tokësor
favorites preferuar
aim synim
four katër
basis baza
philosophy filozofia
passing kalimit
computer kompjuterit
light drite
railway hekurudhor
present paraqesin
cars makinat
peace paqen
movements lëvizjeve
novels romanet
made vihet
easily lehtë
speed shpejtësia
affected prekur
surface sipërfaqes
integral integrali
army ushtrise
heaven qiellit
cause shkaktonte
exercise ushtronte
phenomena dukurive
wine verërat
lower poshtme
win fiton
while përderisa
volume vëllimi
pasture kullosa
autonomous autonome
length gjatësi
mud baltë
faculty fakulteti
pyramids piramidave
contribution kontribut
morava moravës
character karakterin
damage dëm
concentrated përqendruar
coalition koalicionit
top maje
during gjate
facial fytyrës
rocks shkëmbinjve
year vjeçar
ornamentals zbukurime
cites përmend
organizational organizimit
fight luftonte
director drejtor
parts pjesëve
issue çështjes
olive ulliri
held mbahet
teenager riu
belongs takon
sacred shenjta
quality cilësisë
streets lagjet
budapest pogradec
cattle bagëtive
holidays festave
text tekstit
involvement përfshirjen
activity aktiviteti
chromosomes kromozomeve
changed ndryshoi
widower ve
rule sundimit
duck rosa
attribute atribute
line vijë
deal marrëveshjen
us shba
librazhd librazhdit
composed përbërë
or ose
interesting interesante
buy blerë
play luanin
metal metaleve
methods metodat
geographical gjeografik
early fillimi
end fundi
actions veprime
nervous nervor
increase shtimin
plants bimëve
possible mundshëm
meanwhile ndersa
newspapers gazeta
mediterranean mesdheut
belong përkasin
included përfshire
breast gjirit
number numri
story tregim
revenues ardhurat
morning mëngjesit
damage dëme
disbursement lëvrimin
committees komitetet
write shkruanin
english anglishtes
capital kryeqyteti
july jul
norway norvegjisë
movement lëvizjeve
projected projektuar
baptised pagëzua
genetically gjenetikisht
subject nënshtrohen
completed plotësuar
variations variacionet
priority përparësi
complex ndërlikuara
loss humbje
predecessor paraardhësve
powerful fuqishem
reflected pasqyruar
air ajrit
enabled mundësoi
magic magjia
tried munduar
released lëshuan
signs shenjat
necessary nevojshme
extraction nxjerrjes
through përmasave
bey bëj
gray gri
years vite
ourselves vetvetes
converted shndërrua
all gjithe
unique unike
monarchy monarkisë
observer vëzhgues
periodical periodik
youth rinjve
translated përkthehet
law ligjin
nature natyrë
asian aziatike
management drejtimit
geological gjeologjik
signed nënshkroi
knew njihnin
release lirimin
married martua
leadership udhëheqjen
shown tregohet
gases gazrave
ensure siguruar
elementary elementare
inhabited banuar
local vendorë
reaction reaksioni
through anë
places vende
presentation paraqitjes
preliminary paraprake
foundation themeli
time kohes
expanded zgjeruar
inclination prirje
workers punëtore
conflict konfliktit
career karrierës
cultivated kultivuar
ruler sundimtar
absent mungonte
food ushqimin
greater madhë
assembly kuvendi
assistant asistent
started nisi
success sukses
relieve çliruar
france francës
people popullit
moon hënë
fast shpejte
combination kombinimi
exception përjashtim
air ajrore
year viti
predicated paraparë
impede pengoi
student studenti
grid rrjetës
had pati
the fmn
activity veprimtaria
stephen stefanit
significant konsiderueshme
establishment ngritja
studied studioi
arrested arrestuan
climatic klimatike
monuments monumenteve
literature literaturën
branch degë
australia australisë
submission paraqitjes
fight luftuar
islands ishuj
volumes vëllime
monarchy monarki
cutting prerje
radical radikalë
researcher studiuesi
age mosha
marx marksi
rome romen
upon tek
chairman kryetarin
currency monedhave
link lidhin
along përgjatë
set komplet
ancient lashta
wish dëshirë
heat nxehtësi
follows pason
size madhësitë
framework kornizë
religion fesë
common përbashkëta
rivers lumenjëve
territory territor
witnesses dëshmitarë
experience përvojë
biography biografia
system sistemi
defeat disfatë
described përshkon
latin latine
pristina prishtinës
surrounding rrethuese
fire zjarr
switching kalimi
husband burri
illness sëmundje
heavy rënda
brother vëllai
fully plotësisht
volume vëllim
brings sjell
traditions traditave
epos eposin
least paku
muktar muhtar
arts artet
ireland irlanda
asked kërkua
here na
fid binar
theater teatër
reasons arsyet
increase rrit
night natën
die vdesin
leader udhëheqës
genuine mirëfilltë
management menaxhimin
have ketë
location vendndodhja
family familjeje
district rrethi
skopje shkupi
subject nënshtrohet
debt borxhi
creation krijimit
propose propozoi
do kryente
friends miq
third treti
africa afrikë
tour turne
mechanic mekanik
chairman kryetarit
residence qëndrimi
current tanishme
headquarters selia
include përfshinë
wars luftëra
method metodë
military ushtarakë
jewish hebraike
france francën
placed vendosën
romans romaket
trying përpjekur
branch rama
rejected kundërshtoi
muslims myslimanët
practice praktika
reason arsyen
ramadan ramadani
extraction nxjerrjen
directorate drejtori
lines linjat
fleet kelmendi
personal personale
patriotic patriotike
bar bari
english anglezë
nitrogen azoti
governmental qeveritare
escape shpëtuar
all gjitha
louse morri
regions regjionet
aircraft avionët
property pasurisë
exit dalje
asian azia
genius gjeni
butrint butrinti
more teper
animals kafshët
regulation rregullimi
fighters luftëtarët
compliance pajtim
happen ndodhë
position pozita
eve prag
general pergjithshme
communes komunave
passion pasion
boy djalë
help ndihmojnë
plus +
planetary planetare
others tjerat
journalist gazetari
aimed synonte
device paisje
serbian serbe
saved shpëtoi
definitions përkufizime
time kohen
poets poetët
programs programeve
cutting prerjen
people njerëzit
they ato
fossil fosile
get marrë
judicial gjyqësor
ethics etika
withdraw tërhiqte
inorganic inorganike
pyramids piramidat
franciscan françeskan
tantalus tantali
animals kafshëve
feed ushqehen
acid acidin
age moshe
organized organizohet
thought mendonin
tradition traditën
submitted dorëzoi
governor guvernator
denomination emërtimi
fid binarët
aspiration synojnë
office zyra
mesh rrjetë
saturn saturni
insurgency kryengritje
archeology arkeologjia
wonders mrekullitë
presentation paraqitjen
dignity dinjitet
england angli
proud krenare
degree °
reality realitet
population popullata
months muajsh
criticism kritikë
consist përbëhen
dog qenien
devotion përkushtim
preserving ruajtja
depend varësisht
catholic katolikë
kaons kaonët
raise ngrirë
fell ra
may maj
between mes
courts gjykatave
promised premtuar
storage ruajtjes
purpose objektiv
recognition njohjen
god zotin
membranes membranës
plant bimës
debt borxhe
proclamation shpallja
published botohet
words fjalët
increased shtuar
women gratë
glaciers akullnajave
root rrënjë
extension shtrirjes
dish enë
europe evropa
condition gjendje
continent kontinentet
russia rusinë
pogradec pogradecit
horrible tmerrshme
concept konceptet
marked shënuan
disease sëmundje
director kryetari
taught mësoi
serbia serbi
thirty tridhjetë
special vecanta
have ke
taught mësohet
geometry gjeometrisë
guard roje
interruption ndërprerje
acid acidit
world botëror
fires zjarre
models modeleve
accept pranojë
iron hekurit
shoot kosovo
measured matur
oil nafta
right drejte
quick shpejta
wide gjere
regime regjimit
englishmen anglezëve
pastures tokat
ownership pronësi
destructive shkatërruese
none asnjëri
contents përmbajtjen
federation federatës
night natës
divided nda
no asnje
work punojnë
classification klasifikohen
we në
history historiani
hazel kaltër
ema ëma
rivers lumenjve
istambul stamboll
groupings grupimeve
use përdor
value vlerën
decisions vendimeve
safety siguri
philosophers filozofë
at át
who kush
herzegovina hercegovinës
free falas
call thirrjes
law ligjit
included përfshinë
played luante
kosovo kosove
study studimin
ninja ninxha
restraint përmbajtur
responsible përgjegjës
monastery manastirit
signals shenjave
statements deklarata
northside malësisë
city kaçanikut
ritual rituale
spiders merimanga
freedom lirisë
prefecture prefekturës
accept pranojnë
herodotus herodotit
requirements kërkesa
solving zgjidhjen
song kënga
unity unitetin
container enë
slip shkas
beginner fillestar
meet takohen
geography gjeorgjia
contact kontaktit
stable qëndrueshëm
england anglez
quote thënie
burn djegies
japanese japonez
hepatitis hepatiti
had kish
event ngjarja
middle mes
tradition traditës
oneness njësimin
central qendrore
unit reparte
years vitet
sealing nënshkrimin
gramsci gramshit
organization organizimi
language gjuhë
defenses mbrojtëse
no ska
of prej
forum forumi
antiquity lashtësia
cult kulti
bitola manastir
idea ideja
energy energjise
especially veçanërisht
digestive tretës
component komponente
understood kuptoi
agrarian agrare
sure sigurtë
because ngaqë
feudal feudalë
framework kuadër
experience përvojës
translated përkthyer
entered hynë
brussels bruksel
string fijes
content përmbajtjes
project projektit
ancient dikurshme
mountain dajtit
west perëndimor
possibly kurrsesi
network rrjet
principles parimet
britain britanisë
parliament parlamentare
documents dokumentet
belgrade beogradit
japanese japin
design hartuar
entered hyri
dangling veçuar
ships anijeve
soldier ushtari
agreement marrëveshje
meet takohet
serbian serb
happen ndodhte
departure nisjen
mathematics matematika
frenchman francës
increased shtuan
swedish suedeze
fall binte
residency seli
solar diellore
party parti
mark marksi
norm norma
flotation flotacion
launched nisën
accounting kontabilitetit
paper letra
added shtoi
collaboration bashkëpunim
specific veçante
kruja krujë
administration administratë
special vecante
population popullatës
eurovision eurovizionin
ballet baletit
reduced zvogëlohet
bulgarian bullgare
mongolia mongole
closed mbyllur
poems vjershat
ethane etani
money parasë
stone gurit
was t´u
remains eshtrave
rural fshatare
defended mbronte
allow lejojnë
painted pikturuar
recording regjistrimi
democracy demokracia
kingdom mbreterine
population popull
loss humbja
art arti
strength forca
christians krishterëve
roman romane
europe evrope
project projektin
statement deklaratën
protection mbrojtës
occupation zgjedha
america amerikë
satisfy kënaqet
mine time
january janar
patriotic atdhetare
conditioned kushtëzuar
right drejta
analysis analizë
ceramic qeramike
poverty varfërinë
thrust fut
salihi salih
interest interesit
reproduction riprodhimit
source burimin
particular veçanti
net rrjetat
resulting rezultuar
basketball basketbolli
gene gjeni
committee komitetin
concrete konkret
thermodynamics termodinamikës
examiner pedagog
self vete
sacrifice kurban
geography gjeografinë
actions veprimeve
angle këndi
circumstances rrethana
items artikuj
derived burojnë
singing kënduar
ability aftësinë
leadership udhëheqjes
which cilën
lagoon laguna
praying falurit
opposite kundërta
seas deteve
week javë
macedonians maqedonasve
trader tregimit
increase shtimit
rural rurale
conviction bindjen
national nacionale
pressure trysninë
fast shpejta
soft bute
old plak
decided vendosi
castle kështjella
own vetin
periods periudha
management menaxhimit
substitute zëvendësuar
vilayet vilajetin
event ngjarje
flag flamuri
call thirrjen
illyria ilirisë
mechanisms mekanizma
while ndërkohë
display shfaq
organized organizuara
starting nisur
ion jon
experience përvojën
patriotic atdhetarët
universities universitetet
transforming shndërruar
maps hartat
movements lëvizjet
materials materialet
pristina prishtinën
creation krijimin
ioannina janinë
diplomatic diplomatike
back pasme
conducted realizua
fat shëndoshë
up hapin
epos eposit
muscle muskujve
livestock blegtorisë
medical mjekësore
translated përkthyera
historic historik
pretend pretendonte
light lehta
wilayah vilajetit
wearing veshur
europe europë
young rinjtë
series seri
ancient lashte
advanced avancuar
mandate mandati
radical radikal
communities bashkësitë
lagoon luginës
autonomy autonominë
continue vazhdonte
noble fisnik
rate norma
french franceze
remove hiqte
use përdorë
first pare
dead vdekurit
compilation hartimin
given jepet
example shembulli
date data
autocephalous autoqefale
device pajisja
treasured çmuar
united bashkimit
synonymous sinonim
name gjergj
alps alpet
nucleus bërthamë
name petro
talked flisnin
governments qeveritë
bad këqija
perhaps ndoshta
scattered shpërndara
exactly saktësi
results rezultateve
same njëjtën
journalist gazetar
positioning pozicionuar
addressed drejtua
fair ndershëm
organizations organizmat
vessels enëve
link lidhja
person persona
ban dëbimin
treaty traktatin
always gjithmone
was gjendej
implement zbatonte
as siç
solution zgjidhje
friend miku
january janarit
fencing rrethimi
telephone telefonisë
play luajnë
centralized centralizuar
george gjergj
considered konsideruar
see shih
agreement marrëveshja
province krahinën
give jepet
works punon
view pikëpamje
villages fshatrave
chess shkaku
albanians shqipes
albanian shqiptarë
still akoma
brought sillte
rise ngritjen
boys djem
exchange shkëmbimit
simple thjeshtë
brazil brazilit
hormones hormone
crucial vendimtare
indefinite pacaktuar
l link
doors dyert
ball topit
ended mbaroi
reports raporteve
architecture arkitekturë
newton njutoni
phenomenon fenomen
arm krah
leaders prijësit
events ngjarjet
common rëndomtë
ancestral parëve
directions drejtimet
so-called ashtuquajturën
molecules molekulat
canton kantoni
or ascii
rails binarët
forms formon
like donte
rumors zëra
contributions kontribute
additional plotësuese
clothes veshje
german gjermanishtja
star yll
fibres fijet
management administrimi
existence ekzistencë
within brenda
old vjeter
strength forcën
summers verëra
face has
types llojeve
placed vendosura
site faqe
traditionally tradicionalisht
functioning funksionimi
chose zgjodhën
equal barabartë
gave fali
scale shkalla
lines vija
represented përfaqësuar
blood gjak
livestock bagëtive
israeli izraelit
density dendësi
empty zbrazët
neck qafa
program programet
repeated përsëritet
christ krishti
river lumi
contain përmbajnë
resistance qëndresa
design hartimin
upper sipërm
detection zbulimit
demonstrating vërteton
held mbaheshin
romans romakëve
publicly botërisht
did bëri
parties palëve
source burimit
peaceful paqësor
related lidhur
olympic olimpike
patriots patriotët
professor prof
soul shpirti
learning mësimin
macromolecule makromolekula
style stilit
washed laget
nikola nikolla
registration regjistrimit
advertising reklama
poetry poetika
neptune neptuni
mammals gjitarët
strong forte
killed vriste
mr. zotin
grave varrit
gift dhuratë
provided parashikuar
istanbul stambolli
variation varianti
extension shtrirjen
basin pellgun
issuance lëshimin
mountains male
follow ndiqnin
spain spanja
work punoj
call quajnë
traffic komunikacionit
held zhvilloi
protocol protokolleve
southern jugor
students nxënës
future ardhmen
confirmed provuar
vilayet vilajetit
enjoy gëzojnë
contributions kontributet
destroyed shkatërruese
illustrate ilustruar
communities komunitetet
glory lavdi
thread fije
order qëllim
registration regjistruar
quantity sasinë
mathematical matematikë
resolved zgjidhen
society shoqëria
do bëjmë
disease sëmundja
recognition njohjes
complete plote
equatorial ekuatoriale
crossing kalimit
mosque xhami
photo fotografia
closely afërmi
if qoftë
emphasize thekson
solution zgjidhja
first parin
house shtëpi
traditions traditat
grave varr
axis boshti
carriers bartësit
so kaq
job punë
ottoman otoman
depending varësisht
completed përfunduar
campaign fushata
typical tipike
connection lidhjeje
buildings ndërtesa
witness dëshmojnë
allowed lejuar
flocks tufa
versus vs
holes vrimat
chose zgjodhi
damaged dëmtuara
york jorkut
i jem
daughter bija
computation njehsimin
cycle cikli
statistic statistike
theaters teatri
as meqë
hall sallën
schools shkollat
analogue analoge
device mjet
diversity larmi
wilayah vilajetin
campaign fushatën
body organi
ideas idetë
periodic periodik
wants dëshiron
compounds përbërës
formally formalisht
interest interesin
edge skaj
objects objekte
average mesatare
cultures kulturave
include plotësojë
feet këmbë
acted vepronte
activity veprimtarisë
send dërgonte
regular rregullt
activity aktivitetet
presents paraqet
existence qenien
set bashkësi
clouds retë
kosovo kosova
gave dhanë
fate fatin
received morën
genes qenë
leading kryesorë
rulers sundimtarëve
territory teritori
provided sigurohet
report raportin
writer shkrimtar
value vlerës
subjects lëndët
reduction ulje
preserve ruajnë
economy ekonomikisht
low ulët
neighbor fqinjë
takes ze
appearance dukje
disorder trazirat
villagers fshatarët
science dituria
marble mermeri
epirus epirit
ball topin
time radhe
recovery shërimit
injured plagosur
republic shkronjat
birth lindjen
treaty traktatit
cause çështjes
seen shihet
principalities principatave
authors autorë
month muajin
municipal bashkiak
strong forta
church kishat
place zhvillua
enables mundëson
stones gurë
mainly kryesisht
religions fetë
front përparme
declare shpall
parliament parlamentin
meaning kuptimi
oceanic oqeanike
influence ndikime
conflict konfliktin
take marr
monaco monakos
gamma gama
understand kuptuar
did mirpo
regulate rregullimi
protocols protokollet
paradise parajsa
major madhore
their tyre
features veçoritë
type tip
muscular muskulor
placing vene
electromagnetism elektromagnetizmi
leaders krerët
capitalist kapitaliste
rome romes
that së
beech ahu
centuries shekujsh
memory kujtim
current rrymë
distinguished shqua
surname mbiemri
aims synon
aid ndihma
clean paster
measurement matjen
island ishull
called ashtuquajtur
blocked penguar
defended mbrojti
component përbërës
sign shenja
widely gjerësisht
public publike
present tanishme
right duhur
are janë
method metodën
confidence besim
spring pranverën
address adresave
public publikut
see shikoni
banking bankar
presented paraqitur
person personi
required kërkohet
know dihen
tigers tigrat
unified njësuar
due përshkak
letters letra
angle kënd
october tetor
month muajit
jr. jr
forbidden ndalua
japanese japonishtja
through permes
november nëntori
university universitetin
third trete
from prej
regions rajonet
label emërtim
justice drejtësisë
get hynte
school shkollore
understand kuptojmë
be qenë
easter pashkëve
house shtëpisë
be jeni
wild egër
absence mungesë
minerals minerale
rites ritet
learn mësojmë
student studentore
obstacles pengesa
planet planetin
serbs serbët
parliament parlamentit
light drites
zone zonë
cold ftohta
close afërt
determines përcakton
code kod
decisions vendimet
merge shkrirë
reduced zvogëluar
and dhe
hydrogen hidrogjeni
technologic teknologjik
nitrogen azotit
birth lindjes
including përfshire
open hapte
vehicle mjeti
feels ndjenjat
article artikullin
serious veprën
progress përparimi
center qendër
composed perbere
battles betejat
consumption konsumit
stem kërcelli
although megjithëkëtë
enable mundësojnë
monument monumenti
field fushën
teaching mësime
go shkonte
anti-ottoman kundërosmane
capacity kapaciteti
floor kat
ask pyet
molecule molekulën
medieval mesjetare
athens athinë
member deputeti
scaffolding skela
polytheistic politeiste
school shkollës
for par
registration regjistrimi
georgia gjeorgjia
similar ngjajshme
find gjejmë
perhaps mbase
individuals individë
long gjata
created krijoi
greek greqishten
raised ngriti
compared krahasuar
horizontal horizontale
free lirë
empire perandorisë
commands komanda
mineral mineralit
health shëndetësore
rule udhëhoqën
mediterranean mesdheu
friendship miqësi
protein proteina
transport transportin
expressed shprehën
heaven qiell
dimensions përmasa
international ndërkombëtarë
term termi
depth thellësi
voice zërit
cycle ciklin
provision furnizimi
livestock blegtoria
pertain takojnë
components përbërësit
byzantine bizantine
news lajmeve
given jepej
received priti
geological gjeologjike
economy ekonomike
community komunitetit
talk flisni
hello tung
pacific paqësor
voluntary vullnetare
immediately menjëherë
productivity prodhimtaria
first pari
cranial kafkës
seals nënshkruan
property pasuria
take zinte
equivalence ekuivalencës
towns qyteza
lose humbasin
diseases sëmundjeve
urea urë
be jene
denomination emërtim
school shkollën
poem poemë
review shqyrtim
revolution revolucion
proud krenar
stage fazë
institut instituti
stance qëndrim
be jem
differential dalluese
gold artë
stem buron
protective mbrojtëse
left lëna
encourage nxit
sick sëmurët
evening mbrëmje
vast dërmuese
income ardhura
informatics informatika
relatives afërmit
stock aksioneve
surface sipërfaqësore
sentence fjali
orthodox ortodokse
electrons elektronet
development zhvillimi
methods mënyra
band brezin
teaching mësimi
councils këshillat
begin fillonte
argentina argjentinës
sci inxhinieria
epoch epoka
learning mësimit
opponents kundërshtarët
lower ultë
memory kujtesa
same njëjtës
walking këmbë
homer homeri
lipid lipidet
waters ujërat
sons bijtë
decide vendosin
transport transportit
inhabited banu
cleric klerit
holiday festa
voice zërin
field fushës
movement levizje
name wilhelm
games lojra
headquarter selinë
observers vëzhguesit
true vërtete
residents banorët
third tretës
third treta
declaration deklarata
provided siguroi
caused shkaktohet
individual individ
patriot atdhetar
carbon karboni
printing shtypje
style stilin
roles role
eat hani
articles artikujt
beat mundi
fewer pakë
allah allahut
zakat zekati
sun dielli
undertake përsipër
want dua
rainfall reshjet
all tërë
map harta
advice këshilla
continents kontinentet
claim pohojnë
topic temë
mouth grykën
detection zbulimin
greece greqia
poets poetë
will do
equations ekuacionet
ordinary rëndomtë
livestock krerëve
gallery galeria
port portën
flowers luleve
children fëmija
protocol protokolli
did bënë
road rruga
present prezantoi
daughter vajza
river lumor
gasses gazrave
client klientit
buddhism budizmi
regions rajone
different ndryshme
go vesh
acute mprehtë
down zbritur
settlements vendbanimeve
measure masën
germ embrion
tissue indit
chosen zgjodh
energy energjinë
show shfaqen
washed lara
mountain malorë
exchange këmbimit
if nqs
planet planetit
commercial tregtar
december dhjetor
first parit
given jepen
adjacent ngjitur
pancreas pankreasi
molding derdhur
liberation çlirim
literature literaturës
thee ty
punch grusht
englishmen anglezë
writing shkruarit
magnificent madhështore
achieved arritur
traditional tradicional
powerful fuqishme
cold ftohte
serbian serbisht
meeting takimi
state shtetërorë
melted shkrirë
time kohor
directed drejtonte
divided ndahej
carried zhvilluan
says tha
valley luginës
power pushtetit
tribal fisnore
hitler hitleri
attacked sulmuan
regional regjionale
finite fundme
water ujit
workshops punishteve
exception përjashtime
surviving mbijetuar
transmitting transmetimin
right drejtën
territories territoret
man njeriun
square katrore
stop ndalur
discontinue ndërprerje
data dhëna
slavery skllavërisë
front frontit
enjoy kënaqet
parallel paralele
seen shihej
use përdorim
mecca mekkës
croatia kroaci
fed ushqyer
party partinë
messenger dërguari
increase shtimi
unity bashkimit
brought solli
binary binare
copper bakri
land tokes
meet plotësojë
heritage trashëgimisë
feels ndjehet
lies qëndron
bad keqe
period periudhës
open hapur
close afërm
organization organizim
took morën
military luftarak
egg veza
use përdorin
centers qendrave
podujevo podujevës
stability stabilitetin
educational edukimi
switzerland zvicrës
stay qëndrimit
universe universit
give lëshon
skills aftesi
turks turqit
city qytetit
battle betejën
price çmimi
court gjykata
railways hekurudha
back kthehet
pots enëve
filled mbushur
wins fiton
refer referohet
issue nxjerrë
wealth pasuritë
road rruge
security sigurimit
then atëherë
remain mbesin
april prilli
cloning klonimit
starting fillimi
class klasën
wind ere
proclaimed shpallën
place zhvillohej
reproductive riprodhues
products prodhime
eagle shqipja
areas trevat
votes votave
blast kartë
position pozicion
half gjysëm
morning mëngjes
machine makinë
scotland skoci
philip filipit
techniques teknika
cancer kancerit
affect ndikojnë
apple molla
terrorist terroriste
decades dekadave
know njohim
cross kryq
mainland kontinentale
line linjë
completion përfundimi
outline vijëzuar
muslims myslimanë
spirits shpirtrat
bullet plumb
entry hyrja
pillars shtyllat
space hapësire
legislative legjislative
diversified shumëllojshme
consciousness ndërgjegjes
mechanic mekanike
goals qëllimet
approximately afërsisht
atlantic atlantik
base bazës
season sezonit
scull kafka
people persona
respective përkatëse
author autorë
armed armatosura
become bëheshin
cell qelizore
fish peshkut
basis bazës
european evropiane
cars makina
western perëndimorë
protestant protestante
go shkojë
products prodhimet
producer prodhues
hypothesis hipotezë
chile kili
canon kanuni
egyptian egjiptiane
cases rasteve
state gjendjen
municipal komunale
around rrotull
commercial tregtare
professional profesionale
abstract abstrakte
florence firence
left larguar
through neper
pronounced theksuara
theories teoritë
amount shuma
celestial qiellor
formation formacione
gathered mblodhi
engineering inxhinierisë
between midis
stability stabilitetit
prohibited ndaluara
region krahina
often shpeshtë
long kohësh
climate klimë
poems vjersha
history histori
helpful dobishëm
natural natyrore
second dytë
people njerzit
knowledge dituri
women gruas
religious fetare
symbol simbolin
ages kohëve
tropical tropikale
holistic shenjtë
hit goditi
age vjeçare
majority shumicës
lead plumb
player lojtari
biography biografi
dioxide dioksidit
successful suksesshme
stamp vulën
characterized karakterizohet
class klasës
chose vendoste
benefited përfitoi
above lartpërmendur
railway hekurudha
volume volumi
criss-cross kryq
is bëhet
july korrik
rock shkëmbim
bitola manastiri
aristotle aristotelit
it ia
bacteria bakteriet
method metodës
achieved arrihet
right drejtës
gohan gohani
natural natyrale
protected mbrojti
personal vetjake
round rrumbullakët
says thotë
further mëtejshëm
indirect indirekte
burned dogj
iraq irakut
leather lëkurë
evidence dëshmi
11 xi
together bashke
construction ndërtim
ibrahim ibrahimi
daily përditshëm
wings kryhet
adriana ardianëve
another tjetra
knowledge dije
personification nuk
enterprise ndërmarrje
identifying identifikimi
resident banojnë
convey përcjellë
always përherë
view shiko
forums shqiptarëve
by duke
side anën
fourth katërt
formula formua
line linjës
statute statut
deer kaprolli
distinction dallimi
aspect aspekti
money parave
threshold pragun
theoretical teorike
client klient
perspective pah
lakes liqene
shown tregua
stated përmendet
final finale
organised organizuan
reaches arrinë
autonomist autonomiste
regions trevave
found zbuluara
expedition ekspeditës
pigeon pëllumbi
accused akuzuar
played luajti
brain tru
sometimes nganjëherë
waves valët
fleet flotës
achievement arritjen
alphabets alfabeteve
risk rrezikun
same njëjti
rule rregull
adults rriturit
directory drejtori
environment mjedisit
leeks portreti
university universitetit
clubs klubet
space hapësira
caused shkaktuara
dardanian dardanëve
establishment ngritjen
reached arritën
emperors perandorëve
nation kombeve
exterior jashtëm
pancreas pankreasit
oath betimin
else vec
commission komision
sector sektori
speed shpejtësi
jesus jezusit
motion levizjes
favorable favorshëm
synthetic sintetike
can mundë
mostly kryesisht
poems poezitë
found gjendjen
left larguan
additional shtesë
fortified fortifikuara
measurement matja
council këshilli
match ndeshje
responded përgjigj
evidence prova
technic teknik
takes merren
descriptions përshkrimet
included përfshihen
expedition ekspedita
relationship relacioni
calling thirrje
alcohol alkoolit
bolt rrufe
located vendosura
that saqë
wine verë
homes shtëpive
anthem himni
roman romakë
symptoms simptomat
yard kantieri
insurrections kryengritjet
perfect përkryer
dardanians dardanëve
do bëjë
felt ndjehet
york jork
lead çojnë
people popull
minute minuta
poland polonia
neighbour fqinjë
twelve dymbëdhjetë
version verzioni
opened hapën
union bashkimi
socalled ashtuquajtur
greek greke
spirit frymë
low ultë
frame kornizë
body organ
our tone
enemy armiku
percentage përqindje
elevation ngritja
large medha
commodity mall
contradict kundërshtojnë
declare shpallte
self-determination vetëvendosje
delegation delegacioni
decorations zbukurime
thinks mendon
bring sillnin
majority dërmuese
love dashurinë
formation formimit
allowed lejoi
constituted përbënte
tiger tigri
macroscopic makroskopike
italy italia
castles kështjella
vienna vjena
reference referimi
also poashtu
euro euros
use shfrytëzohet
cemetery varrezat
importance rëndësia
society shoqërie
showed tregoi
elected zgjodh
matthew mateu
car makinës
july korriku
bristle ngrihet
you jush
principle parim
description përshkrimi
distinct dallueshme
aim synimi
born lindën
wines verërat
moment momentin
shiites shiitët
settlement vendbanime
noun emrit
see shikojmë
all mbarë
images imazhe
meaning kuptimit
ships anije
education edukimi
city qytetin
prophetic profetike
meanings kuptime
gave kushtoi
expenses shpenzimet
project projekt
july korrikut
i kisha
remains mbetet
car makinave
version versione
cult kult
prisoners burgosurit
read lexo
german gjerman
care kujdesej
lived jetuar
century shekulli
cultivation kultivimi
leader udhëheqësi
proper duhur
studies studimesh
power pushtetin
politics politikës
engineering inxhinieria
time kohë
iran irani
promoted promovuar
versions versionet
relate lidhin
resolve zgjidhet
usage shfrytëzuar
reason arsyeja
too veçohet
peak kulmin
water ujin
colonel kolonel
his tijë
women femërore
rooms dhoma
land token
your tua
achieve arrijë
city strugës
standards standardeve
activity aktiviteteve
like donin
area zonën
around rreth
networks rrjeteve
period periudhën
fifteen pesëmbëdhjetë
covered mbuluar
center qendra
plant uzina
join bashkuar
hague hagë
him atij
english anglez
asked pyeti
telecommunications telekomunikacioni
minimal minimale
pond pellgun
contemporaneous bashkoheshin
roma rome
exceed kalojë
fact faktin
story tregimi
globe rruzullit
runs shkon
nucleic nukleike
took mori
chancellery kancelari
honor nderin
holds mbanë
feeling ndjenjë
luigi luigj
antiquity lashtësi
borrow huazuar
holdings zotërimet
attack sulmonin
plays luanin
atoms atomet
see shihni
political politik
rule sundimi
seven shtatë
valley luginën
front frontin
us na
skates partinë
struga strugës
years vjeçare
kamal qemalit
italy italisë
extended shtriheshin
proof provë
export eksporti
phone telefonisë
political politikë
basin pellgut
traction tërheqje
our ynë
radiation rrezatim
euro euron
cast hidhet
divided ndahen
maximum maksimum
democracy demokracisë
height gjatësinë
national kombetar
presidential presidenciale
members anëtarët
registration regjistrimin
employed punësuar
improving përmirësimin
radiation rrezatimi
influence ndikimin
arises lind
global globale
tribe fisi
functional funksionale
stay qëndronte
basis bazën
purpose synimet
work vepër
tribe fis
found gjinden
consideration shqyrtim
address adresë
believers besimtarëve
war lufte
bee bletëve
version versioni
formulated formuluar
result pasoje
members pjesëtarë
lyrics këngës
so-called ashtuquajtura
replaced zëvendësohet
exile mërgim
environments ambiente
heavily rëndë
large medhenj
monday hënë
usual zakonshëm
exploit shfrytëzojnë
college kolegjin
itself vete
existing ekzistuese
film filmike
volcano vullkanik
fill mbushin
bodies trupave
say them
comes vjen
while ndersa
days ditësh
expeditions ekspedita
heating ngrohje
barbarians barbarë
fleet flotën
set caktuar
sports sporte
country vendi
medium mesme
continue vijuan
put vendos
fact faktit
started fillonte
geography gjeografia
removed hoqi
slaves skllevërve
seen shihen
her asaj
inscription mbishkrimi
ongoing vazhdimësi
russia rusi
summers verërat
beside përkrah
academic akademik
lion luan
station stacioni
hidden fshehur
power fuqine
directed drejtoheshin
powers fuqite
campaign fushatës
authorities autoriteteve
bring sjell
voted votuan
states gjendjet
neolithic neolitike
cities qytete
fighting luftimeve
bright ndritur
decades dekada
belong takonte
meeting takuar
hot nxehtë
show tregonin
possibility mundësinë
collection mbledhjes
plural shumës
catch kapin
same njëjta
led kryesuar
forest pylli
platform platforma
pass kalonte
do bëni
fold fishta
roe kaprolli
reflecting reflektuar
interesting interesant
flame flaka
politics politikën
move lëvizin
command komanda
set vu
telephony telefonisë
seashore bregdetit
research kërkime
battle betejës
liberation çlirimtare
early herët
formation formimin
societies shoqëritë
technical teknik
form trajtë
informations informatat
steppes stepat
universe gjithësisë
radiation rrezatimit
university universiteti
submission nënshtrohen
meaning kuptimin
banned dëbuar
volcano vullkani
serve shërbente
kinematics kinematika
exist ekzistonin
suburb periferi
insurrections kryengritjen
found ndeshen
stop ndalonte
mitrovica mitrovicë
race gara
groups grupe
species specie
analysis analizën
include përfshijnë
articles nënë
kla uçk
killed vranë
typing shtypja
with më
clothes rrobat
share ndajnë
movies filma
mount malit
gyration rrotullimi
batten binar
forums shqiptareve
absence mungesës
year vitit
princess princesha
gaffe qafës
remain mbeten
philosophical filozofik
objects objektet
volcanic vullkanik
jankovic elezit
business bizneseve
bulgarian bullgari
my tim
rate shkalla
macedonians maqedonët
exercised ushtroi
force fuqi
already tashmë
subsequent mëvonshëm
heroic heroike
city vlora
atoms atome
ground terrenin
severe rrepta
seventeen shtatëmbëdhjetë
similar njëjtë
description përshkrim
regardless pavarësisht
ingredient përbërës
energy energjie
control kontrolli
call quajmë
made bëhej
wife gruaja
together bashku
surrounding rrethinë
forward përpara
parts pjesët
fantastic fantastike
details detaje
vlora vlorë
characteristics karakteristikave
out nxjerrin
decision vendimit
war lufta
consists përbëhet
good mirë
identity identitetin
purpose qëllimit
market tregun
deal merren
garlic hudhra
encounter ndeshen
parents prindërve
soviet sovjetike
whatever çfarëdo
appropriate përshtatshme
people njerez
knew dinin
policies politikat
information informacionet
bey beu
selection zgjedhjen
subjunctive lidhore
environment mjedisi
collection mbledhjen
romanesque romane
council këshill
stages faza
oppression shtypjen
business tregtisë
more shumë
solutions zgjidhjet
writes shkruan
length gjatësia
study studimit
value vlerë
use perdorimi
speaks flet
seemed duk
christians krishterët
agatha agata
opening hapjen
mechanism mekanizma
prejudice ceno
company kompanive
chameria çamëria
dwelling vendbanimi
functions funksionimin
grammatical gramatikore
overhead indirekte
submitted dorëzuar
helped ndihmonte
practical praktikë
function funksionon
notes shënimet
verb folja
identify identifikohen
need nevojitet
out yje
phase fazë
nuclei bërthama
romanticism romantizmit
draw tërhequr
deal merrej
phenomena fenomenet
professional profesional
congress kongresi
color ngjyre
issue çështë
cuba kuba
ready gati
resources burimet
stars yjet
information informacione
survive mbijetojnë
cytoplasm citoplazma
directed drejtuan
be bëhen
territories territore
you ju
work puna
einstein ajnshtajni
amidon amidoni
brothers vëllezërve
features tiparet
pakistan pakistani
makes bën
known shquhet
mandate mandat
leads udhëheq
unfair padrejtë
witchcraft magjisë
sciences shkencave
photo fotografinë
milk qumështit
termite termit
fingers gishtave
interpretation interpretim
to tek
pastures kullota
counties qarte
tax taksa
consciousness vetëdije
built ndërtuar
decline rënie
tirana tiranës
norms normave
social shoqëror
devil djalin
highland malësia
women femrave
years vjetësh
type lloji
eat hanit
consequences pasojat
case rast
original origjinal
tradition tradite
soldiers ushtaret
shiite shiit
elsewhere gjetkë
had vështruar
action veprimin
raised ngrihen
demolition prishjes
work punës
communists komunistëve
continue vazhduar
percentage përqindja
transferred transferuar
killed vritet
offered ofruar
ice akullit
skender skënderajt
view synim
grater rende
kaon kaonët
depart nisën
british britanik
patriarchate patrikana
skin lëkurës
formula formulën
appointed emërua
ministry ministrinë
scene skenë
purpose qëllim
defeat disfatës
world botrore
responses përgjigjet
relationships marrëdhënieve
do kryej
secretariat sekretari
so kështu
become shndërruar
elements elementë
this këtij
action veprim
joined bashkua
drinkable pijshëm
eye syve
fascist fashiste
points pikat
however sado
be bëhet
stringent rrepta
regime regjimi
nobles parisë
computer kompjuterike
impacts ndikime
games lojërave
alexander aleksandër
feature tipar
place zhvillohet
commanders platonit
territories trevave
his veta
dictionary fjalor
is është
generous bujar
known shquhen
seek kërkoi
studies studion
everyone gjithëve
personalities personalitete
trained trajnuar
sea deti
holidays pushime
direct drejtpërdrejtë
put futur
franciscan françeskane
area zonë
acts vepron
sports sportit
plains rrafshinave
discipline disiplina
city hasit
growth rritjen
christian krishtera
austria austrisë
exactly pikërisht
deserved merituar
again prapë
academic akademike
visit vizituar
year vitin
ottoman osmane
sheets fleta
apollo apoloni
secret fshehtë
flags flamuj
detected zbulohet
records shënimet
lives jeton
science shkencën
remix sllav
games lojërat
of ë
pedagogue pedagog
sought kërkonin
john gjoni
prose prozë
there ekzistojnë
related ngjashme
color ngjyra
mount malin
discovered zbulua
achieves realizon
components komponentë
fixed fiksuar
maximum maksimale
broke theu
economy ekonominë
chameria çamërisë
lands trojeve
needed nevojitet
ministry ministria
energy energjetike
eurovision eurovizionit
tissue indeve
desire dëshira
symbolic simbolik
interpret interpretuar
condition kusht
hunger uri
geography gjeografik
biochemical biokimike
uses perdor
being qene
verb folje
responding përgjigjej
linguistic gjuhësore
caused shkaktuar
minorities pakicat
identification identifikimi
tradition tradita
from dalë
painting pikturës
mandate mandatit
closed mbyll
sports sportiv
were ndodheshin
stone gurin
lead plumbit
skills aftësi
built ndërtuan
currents rryma
progressive përparuar
sees shikon
rot rob
issue çështja
museum muzeut
specialized specializuar
figures figurat
complex komplekse
next ardhshme
classes klasa
prophet profeti
illness sëmundja
certificat certifikata
certain sigurtë
tectonic tektonik
participant pjesëmarrës
except përpos
meet përmbushur
exceptions përjashtime
issues çështjet
enable mundësuan
square sheshi
fought luftonin
reason arsyes
search kërkohet
orange portokallit
revelation zbulesa
look shiko
build ndërtimin
about reth
optic optikës
crucial vendimtar
areas viseve
express shprehte
temperature temperatura
microscope mikroskop
sufferings vuajtjeve
led udhëhoqi
conference konferenca
russian ruse
stalk kërcelli
croatia kroacisë
convinced bindur
ways mënyra
was u
construction ndërtimet
tour trurin
inertial inerciale
indirectly tërthorazi
goethe gëtes
banned ndalua
growth rritjes
textile tekstilit
movie film
relations marrëdhëniet
representatives përfaqësuesit
kill vriste
leaves gjethet
delights kënaqet
macedonia maqedonia
travel udhëtimet
called quajtën
cards letra
formation formimi
human qeniet
dissemination përhapje
enough mjaftë
ending përfundimit
activities aktivitetet
killed vrau
out jashtë
brother vëllain
military luftarakë
attitudes qëndrimet
take merrte
greeks grekët
george gjergjit
view shihni
except përveq
chamber dhoma
university universitar
complete komplet
evil keqes
changing ndryshonin
independence pavarësisë
appointed zgjidhet
your yt
link lidhte
wood dru
come vijnë
polish polake
claims pretendon
wolf ujku
jewish çifute
cultural kulturor
borrowed huazuara
science shkencës
christian krishtere
accept pranonin
testimonials dëshmitarë
concepts koncepteve
flow rrjedh
issue lëshimin
alexander aleksandrit
phenomena dukuritë
included përfshihet
thy jote
problems problemeve
recognized njiheshin
asked kërkuan
vegeta vexhitën
away tutje
constantinople konstandinopojës
state gjendje
discs disqe
changes ndryshimet
rough ashpër
students studenti
monastery manastir
victory fitores
municipalities komunat
thoughts mendime
business biznesit
plane avionëve
revolutionary revolucionare
morality moralit
telescope teleskopët
club klub
separation shkëputjen
position pozicioni
works punimet
destroyed shkatërruar
side anës
task detyrën
faith besë
integration integrimi
viewed shikon
roman romak
head krye
simultaneously njëherit
leaders krerëve
paper letrës
milanese milan
appearance paraqitja
are ndodhen
sensation ndjesi
points pikave
sent dërguar
invasions dyndjeve
legal juridike
deciduous qumështit
emblem emblema
illyrians iliret
way mënyrë
appoints emëron
back shpinë
nations kombeve
skin lëkura
fall binin
violent dhunshëm
asia azisë
edge buzë
destroyed shkatërrua
celebrity famshëm
give hoqi
relevant përkatëse
homeland atdhe
reject hidhet
rocks shkëmbinjtë
caused shkaktuan
profits përfitimet
honest ndershme
signature firma
identity identitetit
undertaking ndërmarrje
montenegrin malazeze
have kanë
die vdes
purpose qëllimin
plains rrafshin
japan japonisë
complex kompleksi
residence vendbanimit
about afërsisht
sensitive ndjeshme
what shka
letter letra
nervous nervore
risk rreziku
references referenca
vapor avulli
titles tituj
library bibliotekë
democracy demokraci
popular popullore
paper letër
important rëndësishme
diplomatic diplomatik
wood druri
mode mënyrës
areas fusha
descriptions përshkrime
among mesin
cosmic kozmike
issue çështje
went shkoi
atmosphere atmosfera
none asnjë
remain mbetej
put vënë
used përdorur
continent kontinenti
has paska
developments zhvillimeve
specific specifik
father at
nothing asgjë
suffered pësuan
rely mbështetej
established themeloi
effect efekt
enable mundësuar
trial gjyqit
distribution shpërndarjen
combative luftarakë
tracks gjurmët
climate klimatike
insular ishullore
election zgjedhja
had kishin
surrounded rrethuar
collaborated bashkëpunuar
empire perandorive
opening hapjes
coincides përkon
accountants llogaritësit
children fëmijët
labour punëtore
article artikull
spread shpërndarja
made bëhen
internal brendshme
possible mundur
law ligj
foundation fondacioni
factors faktorët
beginning zanafilla
before përballë
loved dashur
wife shoqja
yeast maja
throne fron
physical trupore
at kah
seem ngjan
presented paraqitura
burning djegur
direction drejtimet
rebels kryengritësit
information informative
page faqen
died vdiq
mineral minerare
category kategori
given dhanë
church kishtare
had kishim
birds zogjtë
season sezonin
astronomy astronomia
begins fillon
easy lehtë
issue lëshonte
consists perbehet
agriculture bujqësisë
aimed synonin
at ora
academy akademinë
to t´u
show tregojnë
hellenic helene
topics tema
rings unaza
expansion zgjerim
nene nënë
renaissance rilindjes
dictator diktaturës
money lekë
island ishullit
appropriate posaçme
action veprimit
branches degët
assembling grumbulluar
destroyed shkatërruan
move lëvizë
federations federatat
factor faktorë
information informacioni
joy gëzim
muscle muskulore
legendary legjendar
terrorism terrorizmi
fail faik
governing qeverisës
birds shpendëve
game loja
death vdekja
rare rrallë
visited vizitoi
technical teknikë
threshold prag
power fuqisë
imperial perandorak
who cilët
sent dërguan
physics fizikë
implementation zbatim
reasonable arsyeshme
poem poemën
decisiveness vendosmëria
arrived mbërritur
vilayet vilajet
playing luajtur
sulfur sulfurit
national kombetare
declare nxori
barely mezi
work punën
holy shenjta
technology teknologjike
scaffold skela
trade tregtia
interval intervali
pec pejës
balkans ballkan
final përfundimtare
following vijim
grain drithërave
greece greq
verbs foljet
suffering vuajtjet
believing besuar
short shkurtë
castle kështjellën
entry hyrjen
head shefit
archaeological arkeologjike
celestial qiellorë
victory fitoren
introduced futur
plane avioni
distributed shpërndarë
derive rrjedhin
distribution shpërndarjes
heritage trashëgimi
color ngjyrën
romania rumani
objects objekteve
sides anët
reach arrijnë
observed vërehen
ships anijet
matter lëndën
assembly kuvend
present tanishëm
some ca
herodotus herodoti
lead udhëheq
father babai
embryo embrion
west perëndim
argued argumentuar
describe përshkruajnë
functions funksioneve
mrs. zonja
naturally natyrisht
eggs vezë
jews çifutëve
coastal bregdetare
israel izraeli
channels kanalet
including përfshi
ore mineralit
called quhet
optical optik
accepted pranuara
leave linte
body organizmit
italian italiane
tried përpjekur
opportunities mundesi
tie lidhën
mecca mekka
athens athinën
e etani
microbiologists mikrobiologjia
macedonia maqedonise
k gj
level nivel
opinion opinionit
january janari
howler qafë
extensive gjera
points pike
changed ndryshuar
zeus zeusit
phonetic fonetik
hearts zemrës
philippines filipinet
prevent pengonte
gate porta
signing nënshkrimin
do bëj
attention vëmendjen
secular laike
accepted pranohet
support përkrahje
ukraine ukraina
masses masave
caesar çezari
ground terren
replaced zëvendësoi
supply furnizimi
separation ndarjes
all tëgjitha
snow dëborës
former dikurshme
live jetuar
eagle shqiponjën
other tjerë
league lidhjen
mr. z
beneficiary përfitonte
people personat
pedagogical pedagogjike
mind mendja
environment ambient
phenomena fenomeneve
final përfundimtar
passport pasaporta
placed vunë
express shprehur
germans gjermanëve
execute zbatuar
table tabelë
some ndonjë
microbiology mikrobiologjia
north veriu
do bënin
horses kuaj
works punëve
provides siguron
entry hyrjes
read shkruhej
military ushtria
finally përfundimisht
mechanics mekanikes
had duhej
river lumit
the les
gucci guci
albanian albanesi
testify dëshmojnë
moving vendosej
communication komunikimit
ascribed atribuohet
enter futej
besides krahas
critical kritike
organised organizohet
committee komiteti
invasions pushtimeve
information informacionin
rome romës
dialect dialekti
confederation konfederatës
tobacco duhan
articles nene
meet takuar
aside përbri
consequences pasoja
death vdekje
areas zonave
region rajonit
profesional profesionale
koran kuran
time kohërave
surroundings rrethinën
leader prijës
beliefs besimet
protocol protokollin
written shkruara
same njësoj
past kaluar
millions miliona
confirmed vërtetuar
party partia
mountain mali
changes ndërron
minority pakica
clock sahatit
models modele
slavs sllavëve
ethnographic etnografike
related lidhet
brother vëllait
presented paraqitej
media mediat
michael majkëll
life jetësor
near afër
zealand zelandës
fasting agjërimi
follow vijojnë
received marre
centers qendrat
prey pre
pressure presioni
ends përfundoi
emperor perandorit
list listë
framework kuadrin
historically historikisht
allow lejoi
willing gatshëm
mind mendje
b.c. pk
creative krijuese
finish përfunduar
to ta
middle mesin
aircraft avionëve
entry hyrëse
pressure presion
macromolecules makromolekula
information informacionit
remained qëndroi
critical kritik
surface siperfaqe
region rajonin
hesiod hesiodi
management administrimit
different ndryshëm
courts gjykatat
skills aftësive
extraordinary jashtëzakonisht
classified klasifikohen
understand kuptojë
ends përfundon
governing qeverisja
purpose synimi
activities aktiviteteve
just sapo
village fshati
captured pushtua
jobs pune
alphabets alfabete
love dashurise
missed humbura
elementary fillor
illyria iliria
curve lakorja
potable pijshëm
ill sëmurë
iceland islanda
current rrymës
communication komunikimin
animal kafshe
assistance asistenca
name vaçe
accompanied shoqërua
dedicated përkushtuar
aim synojnë
nationalist nacionaliste
religious fetar
carboxylate karboksil
part pjesë
studies studimeve
there ekzistonin
organism organizmit
neighbor lagjen
one njëri
end mbarimit
wire tela
momentary momentalisht
client klienti
impact ndikimi
were ishin
kind lloj
importance rendesi
anatomy anatomia
otherwise ndryshe
up ngritën
ideal ideale
skopje shkupit
feels ndjenjë
width gjerësia
i isha
bring sillte
analysis analizat
amen amin
tem buron
slavs sllavët
hymn himni
coupon kuptonin
vilayets vilajetet
helens helenët
starts nisi
god perëndia
china kinë
work punonte
half gjysmës
way rrugen
countries vendet
extended shtrirje
complex kompleks
rome romën
beverage pije
burial varrimit
campaigns fushata
shore breg
completeness tërësisë
bulgarians bullgarët
need nevojë
actors aktorët
powerful fuqishëm
languages gjuhët
end fundin
lowland ultësira
errors gabimet
removed larguar
compact kompakte
panet planeti
productivity prodhimtari
black zeza
nerve nervore
laboratory laborator
taxes taksa
legislative ligjvënës
relative afërmi
football futbolli
fortified fortifikuar
believing besimtarë
preveza prevezë
aware vetëdijshëm
turns kthen
departure largimit
zealand zelandën
positions pozitat
proteins proteinat
started filloi
delayed vonuar
blunt topit
concerns shqetësime
at prane
new reja
our tanë
edge avantazh
late vone
losses humbjet
extraordinarily jashtëzakonisht
primary parësor
beach plazhi
response përgjigje
mouth goja
immigration imigrimit
hold mbajnë
material materialin
post posta
lowlands ultësira
perfect kryer
measure matet
sun diellin
time kohës
name emer
pogradec pogradeci
rotates rrotullohet
postwar pasluftës
judiciary gjyqësore
albums albumet
related lidhen
holiday festës
earthquakes tërmetet
emperor perandorin
america amerikanë
territories territoreve
egyptians egjiptianët
tanzimat tanzimatit
verse vargu
interests interesat
archaeological arkeologjik
emphasized theksohet
mines minierat
rejects kundërshton
croatians kroatët
suleiman sulejman
pacific paqësore
plot subjekti
noted theksuar
attributes vetive
frankie francesco
sphere sferën
adopted miratua
accompany shoqëruar
debar dibër
movement levizjes
play luante
added shtohet
night nata
occupied pushtuan
oppression shtypja
graphic grafike
sand rërës
join bashkoheshin
help ndihmonte
tower kullën
court oborr
known dihen
let linte
inside brendësi
apart mënjanë
landed tokash
stars mundshëm
passport pasaportës
required kërkuar
who cili
beauty bukurinë
reached arriti
poetry poezia
thesis tezë
murder vrasjen
cords fijet
invented shpikur
television televizive
movement lëvizja
writers shkrimtarëve
speed shpejtësinë
seeing pamurit
set vunë
seismic sizmike
policy politikën
face fytyrës
fundamental themelor
called quhej
maintain mbajnë
illyrian ilirët
reserve rezervë
male mashkull
japanese japonisht
cinema kinema
assured siguroi
follows vijon
river lumin
president presidentin
choir kori
romanticism romantizmi
materials lëndët
parts anët
provision sigurimi
impulse impulsi
purpose qellim
congress kongresit
municipalities komunave
asia azinë
marx marksit
play luajtur
wrong gabuar
models modelet
enlightenment iluminizmi
discuss diskutuar
yugoslav jugosllav
embryo embrioni
education shkollimi
presented paraqitet
where ku
formed formuar
material materialit
decision vendimeve
late vona
surrounds rrethon
climatology klimatologjia
diminish zvogëlohet
called quhen
population popullsise
hundreds qindra
trend prirje
divide ndanë
inside brendshëm
led udhëhoqën
active aktiv
race racë
place vend
six gjashtë
acquired fituara
middle mesit
guided udhëhiqet
private privat
exploiting shfrytëzuar
movement lëvizje
core thelbin
regional krahinore
mp deputeti
except përveç
enjoyed gëzonte
paved shtruar
cables kabllo
relations marrëdhënieve
predictions parashikimet
management administrimin
federal federale
make bëjë
analytical analitike
social shoqërorë
surface siperfaqes
works funksionon
telekom telekomit
base bazë
sultan sulltan
scotland skocinë
names emra
flow rrjedha
subject lende
spe shka
decorative dekorativ
canon kanunit
american amerikan
korea koresë
athens athinës
divine hyjnor
rough ashpra
herbal barishtore
leaders udhëheqësit
permission leja
benefit përfitonte
come ardhur
refraction thyerjes
successful suksesshëm
biography biografinë
arrays vargjeve
flower luleve
definition përkufizim
tunnel tunel
support suporti
exotic ekzotike
prevented penguar
works vepra
violence dhunë
colosseum koloseumi
companies kompanive
see shikonte
centuries shekujve
novel romani
hungry uri
conquerors pushtuesit
surrounding rrethojnë
gymnasium gjimnazi
discovery zbulimin
thought menduan
echo jehona
symbolic simbolike
tower kullës
area sipërfaqe
destiny fati
scholar dijetari
tools veglave
stars yjeve
society shoqërisë
alexander aleksandri
town qyteti
biometrics biometrike
islands ishujve
lose humb
microsoft microsoftit
total gjithsej
terms termet
region rajoni
offspring pasardhës
language gjuhen
muslim mysliman
change ndryshojë
taken marrur
against kunder
viewed shikohet
workshops punishtet
rivers lumenjtë
believed besonte
atmospheric atmosferë
separation ndarjen
islamic islamik
linguistics gjuhësia
send derguar
prepare përgatit
senate senatit
time kohën
article nen
people personave
protein proteinat
families femijet
near pranë
party festë
picture fotografinë
equality barazinë
construction ndërtimit
local vendor
extend shtri
abdomen bark
full plot
useful dobishëm
big madhor
light dritën
became bë
philo fillonin
ordered urdhëruar
tracks binarët
yarn fill
others tjerash
out doli
homeland atdhetare
exegesis ekzegjeza
albania shqipërinë
security sigurisë
tetovo tetova
surface siperfaqen
abundant bollshme
beauty bukuria
data dhënash
alban albanese
sciences shkencat
reduced ulur
building ndërtesë
shown nxjerrë
understanding njohja
open hapen
believers besimtarët
formed formuan
that çka
sight shikim
trace gjurmë
insurgencies kryengritjet
works punime
manufacturer prodhues
wait presin
classified klasifikohet
influenced ndikuar
clear qartë
success suksesit
interference ndërhyrje
ohrid ohrit
deals merret
accounting kontabiliteti
picture tablo
ulcinj ulqini
rejected kundërshtonte
slave skllavopronar
therapy terapia
prevails mbizotëron
great madh
them ua
summoned thirri
serve shërbejë
bulgaria bullgaria
announcement shpallja
so os
cns snq
thought mendimit
accepted pranoi
characteristics karakteristikat
physical fizikë
surfaces sipërfaqet
taxes taksat
electron elektroni
permission leje
populated populluar
failed dështoi
shape trajtë
however megjithatë
clear pastër
french frëngjisht
know dimë
which cilit
same njejtën
westmoreland durresit
janine janinë
later mëvonshëm
lesson mësimi
head kokë
epirus epir
annual vjeçar
technologists teknologjia
known dihet
expenditure shpenzimeve
online linjë
containing përmbajnë
region portreti
cooperation bashkëpunimit
aside mënjanë
tip majën
answer përgjigjen
priest prifti
signs shenja
pluton plutoni
pyramids piramida
undefined pacaktuar
affected ndikuan
replies përgjigje
assure siguruar
same njëjtit
truth vërteta
tragedy tragjedi
expanded zgjerua
authority autoritetet
precision saktësi
system sistemit
amines athinës
resources burime
end mbarim
light dritës
responsibility përgjegjësi
he ai
bajram bajramit
humid lagësht
congress kongresin
put vë
historical historik
but veç
beech ah
someone dikush
poles polat
duties detyrave
mukhtar muhtar
lavatory lojtarët
sleep gjumi
demographic demografik
health shëndetin
stopped ndalur
currently momentalisht
facility lehtësi
regular rregullta
such tille
years vitesh
name gjon
learned mësoi
flowering lulëzimit
participation pjesëmarrje
created zhvilloi
nourishing ushqyese
planets planeteve
published publikua
found gjindet
oceania oqeani
justinian justiniani
gangway korridorit
critics kritika
era epoke
hose qetë
manufacturing prodhuese
forward përparimtare
definition përcaktimin
brazilian braziliane
witness dëshmitarëve
levels nivele
ethnic etnik
encountering ndeshi
believe besojnë
relative afërm
beaches plazhet
armed armatosur
villages fshatra
battle beteje
french frëngjishtja
critique kritika
drink pije
police policisë
constitutional kushtetuese
diversified larmishëm
environment ambientit
answer përgjigja
distinction dallimin
skill aftesi
frame kuadër
skeletal skeleti
approaches afrohet
symbol emblema
drenica drenicë
plays luan
plan planin
believing besimtarët
definitively përfundimisht
speeds shpejtësi
bring sjellin
so-called ashtuquajturit
politics politikë
homeland atdheu
hosts bartësit
have kenë
predicted paraparë
fall rënie
war luftrave
position pozitën
faces përballet
sun diellit
water ujë
continued vijoi
valuable vlefshëm
pedigree prejardhjes
later pastaj
hills kodra
put vihet
loss humbjes
arabia arabisë
castle kalasë
equator ekuatorit
to deri
i unë
comments komente
distance largësi
hercegovina hercegovinës
cells qeliza
distant largët
factory uzina
ultimate final
reserve rezervuar
absolute absolut
cultivation kultivimin
established themeluar
works punimeve
theatre teatrin
nearest afërt
obstacle pengesë
encyclopedia enciklopedi
technique teknikë
tense kryer
poems poemat
be duhen
only vetmi
nuclear bërthamor
real vërtetë
copies kopjet
structures strukturave
prove provoi
hilly kodrinore
loggers lojërat
es ës
darvin darvini
contrasts kontraste
were mbetën
do bere
han hani
returns kthen
leeks preshi
thanks saje
determined përcaktohet
euro €
responded përgjigjur
substances substancave
dangerous rrezikshme
territory territore
received morri
ensure sigurojë
fluent derdhur
are jan
scientific shkencore
medieval mesjetar
considerable konsiderueshëm
face fytyrën
blow goditje
context kontekst
port portin
by sipas
john gjon
index indeks
terrestrial tokësor
attention vëmendje
skeleton skeletit
descending zbritur
president presidentit
among radhët
space hapësirën
hold mban
tomori tomorit
these keto
optic optik
hasan hasani
yugoslavia jugosllavi
mountains vargmalet
electric elektrik
structure strukturë
counter kundërshtuar
bone eshtrave
seconds sekonda
fox dhelpra
israel izraelin
union unioni
championship kampionati
consists konsiston
years vjeç
talks bisedimet
conserved ruhen
colors ngjyrat
occupied pushtuar
related lidheshin
plastic plastike
city preshevës
words fjalë
user përdoruesit
population popullsie
sleep gjumit
highland malorë
quake tërmeti
existence ekzistencës
participation pjesëmarrja
saudi arabisë
calendar kalendari
reality realitetin
battle beteja
gas gaz
cite përmendin
objectives objektivat
large mëdhenj
hr kroaci
ends mbaron
nocturnal natë
created krijuan
bosnia bosnja
city tepelenës
packages paketave
keyword fjalën
education arsimimit
turkey turqinë
run drejtuar
forecast parashikimet
origin origjinë
manage arrin
mechanics mekanika
provincial krahinore
big medhenj
sculptures skulptura
back mbrapsht
opposing kundërshtojnë
units njësive
lying shtrirë
safety sigurinë
shkodra shkodres
whole tere
murder vrasjes
precipitation reshje
global botërorë
tooth dhëmbi
vegetation bimësia
religious besimtarët
resources resurse
phenomenon fenomeni
the qelizes
western perendimore
divides ndanë
bronze bronzit
disk diskut
debates debate
dad baba
supports mbështet
french franz
policy politikës
oriental orientale
word fjalës
processing përpunimit
ornamental dekorativ
depended vareshin
compounds komponimeve
shepherd bari
environment ambientin
bird zog
substance lëndës
medicine mjekësisë
children familjeve
limited kufizohet
created krijuar
trip udhëtim
neighboring fqinje
construction ndërtimin
teachers mësuesit
romantic romantike
achievements arritjet
same njëjtin
also edhe
decide vendoste
tried provoi
village fshatin
used përdorura
stand qëndrim
americans amerikanëve
mountain malit
texas teksasit
occasion rasti
families familjeje
resurrection ringjallja
besides përkah
democracy demokratike
game lojës
branches degëve
months muajt
cesar çezari
obligatory detyrueshëm
technique teknikës
relationship marrëdhënie
theatre teatri
president kryetarit
back rikthehet
mother nëna
reflected pasqyrohet
bone asht
yugoslavia jugosllave
now tash
so andaj
because pasi
prose prozës
lower poshtëm
turnover qarkullim
land trojeve
failure dështimit
but mirpo
life jeta
changes ndryshime
xviii xvii
sounds tingujt
empires perandorive
collected mbledhur
married martuar
god perëndi
only vetme
father babait
coronation kurorëzimi
separately veçmas
oil naftës
affected ndikuar
scene skenën
music muzika
home shtëpisë
start nis
postal postës
belgium belgjika
emerge lindin
called quajt
southwestern jugperëndimore
noise zhurmë
collected mblodhi
bigger madhja
enjoys gëzon
write shkruante
support përkrahu
achievement arritje
poorly dobët
serious renda
states shtete
organisms organizma
commander komandant
nominate emërtimin
versailles versajës
owner pronar
man burrë
teaching mësimore
strange çuditshme
via saje
appropriate përshtatshëm
disease sëmundjeve
earthquake tërmeti
doctor mjeku
top majës
power fuqia
want duam
foresees parashikon
memories kujtimet
jurisdiction juridiksionin
preparation përgatitjen
certificates certifikata
survived mbijetuar
volunteers vullnetarët
plan planit
participation pjesëmarrjen
causes shkaqe
chess shah
measured matet
players lojtarët
loses humbet
earlier herët
slovenia sllovenisë
achieved arrit
academy akademia
founders themelues
flow rrjedhjen
arms armatim
opposition opozitës
success suksese
part pjesen
most shumica
communities komuniteteve
facilities objektet
antique antike
mountain mal
abu abū
bears arinjtë
region rajon
live jetonin
showing shfaqur
set vendoste
tourism turizëm
islamic islamike
financial financiare
bridge ura
launch nisjen
orange portokalli
purposes qëllime
used përdorën
argument argumentet
cellular qelizor
saturn saturnit
word fjalën
without pa
process proces
announcement shpalljes
doubts dyshime
static statike
sentiment ndjenjë
kept mbajti
old vjetër
want duan
peasants fshatarët
distribution përhapje
neighbourhood lagjet
saved shpëtuar
gas gazit
face fytyrë
club klubi
local lokale
display shfaqet
pane panë
dear nderuar
titles titujt
macedonian maqedonët
skanderbeg skenderbeut
thought mendimi
justice drejtësia
relativity relativiteti
side ana
form formen
dog qen
disconnection shkëputjen
attractive tërheqëse
served shërbyer
been qenë
cooperation bashkëpunimin
played luhet
prepared përgatitur
book libër
flat rrafshët
relevant përkatës
noticed vënë
economy ekonomia
verse varg
electrons elektroneve
ambassador ambasadorët
near afrohet
rebel luftëtarëve
palestine palestinë
forest pyjeve
is eshtë
president kryetarin
magic magjike
up lart
syria siri
sweden suedia
church kishë
ulcinj ulqinit
traits tiparet
demetrio dhimiter
success suksesi
mass mases
discovered zbuluar
descendant pasardhës
put vihej
hand dora
article nyje
knowing ditur
decreased rënë
internal brendëshme
compliance përputhje
concentrate koncentrati
closed mbyllet
holidays festat
ash frashëri
regions regjione
sight pamjen
hydrogen hidrogjenit
phenomena fenomene
killed vrarë
coast bregdeti
unknown panjohur
school shkollë
certain caktuara
galaxies galaktikave
part anën
triangle trekëndëshi
sentenced dënuan
distinguish dallojmë
conservative konservatore
taxes taksave
subject lëndë
disks disqeve
means nënkupton
you ti
states shteteve
mutations mutacioneve
implying nënkuptuar
separate ndara
electoral zgjedhor
reality realitetit
philippe filipi
current aktuale
these keta
can mund
theater teatri
walking ecur
continued vazhdonin
tried përpoq
compulsory detyrueshëm
article neni
why pse
relations relacionet
plates tabakëve
main kryesor
these këtyre
platon platoni
travels udhëton
village fshatit
marks shënon
possess posedojnë
philip filip
skender skënderaj
satellite satelit
constitution kushtetutë
china kinës
introduction prezantimi
preserve ruan
posses zotëron
see shihnin
international nderkombetare
reported njoftoi
glass xhami
raised ngritura
require kërkojë
mother nënës
found gjetur
composer kompozitor
epoch epokën
hundred njëqind
dardanians dardanët
skill aftësinë
users përdoruesve
one njëra
degree shkallë
promising premtuar
made beri
cut prerë
function funksionit
honest ndershëm
physiognomy fizionominë
territory trevë
economic ekonomikë
numerical numerike
movie filmin
just mu
followed ndjekur
tantalum tantali
promote promovuar
response përgjigjen
governance qeverisja
covenant besëlidhjes
distribution përhapja
close ngushta
hydrogen hidrogjenin
title titulli
albanian albanese
countries vendeve
loss humbjen
walls mure
virtues virtytet
individual individit
sphere sferë
prophet profetit
naked zhveshur
atmospheres atmosfera
dimensions përmasave
determined përcaktuar
israel izraelit
border kufi
forests pyjet
article artikulli
muscles muskujve
guided udhëhequr
clean pastër
singular njëjës
meaning kuptim
land tokë
channels kanale
stephan stefanit
then pastaj
homer homerit
returns rikthehet
century shek
macedonians maqedoni
half gjysmë
dedicated shkencës
apparent dukshme
generation brez
while ndërsa
close ngushte
migraine migrenës
above përmbi
before përpara
safe sigurt
customer klientit
vein korridorit
presented paraqiti
intend ndërmend
winter dimër
requirements kërkesave
population popullsinë
hand dore
remove hequr
existence ekzistencën
jews çifutët
system sistemin
story rrëfimi
position pozitës
observed vëzhguar
integrated integruar
wood drurit
established themeluan
rivers lumenj
advice këshillat
shia shiitët
requires kërkon
logic logjika
received marra
ending mbarimit
best miri
mechanism aparati
patriarchy patrikana
individual individuale
thousands mijra
road rrugor
drew tërhoqi
building ndërtimi
history historia
attribute veti
net rrjetë
task detyrë
automatically automatikisht
era epokën
citizen qytetarë
family familjar
sexual seksuale
head prijës
or an
romans romakët
canyon mesdheu
blood gjakun
kings mbretërve
records shënime
discovered zbuluan
performed kryera
data dhenat
uninterrupted pandërprerë
limited kufizuara
special veçantë
name luigj
legislation legjislacionit
british britanikëve
cases rastet
moses moisiu
name leka
business biznesi
cyprus qipro
unity unitet
b.c. pes
lead çonte
our sonë
goes shkonin
success populli
taken marra
edit redakto
educational arsimor
produce prodhojnë
limits kufijve
roads rrugët
prespa prespës
agreed dakord
work punim
processed përpunuar
ports portet
namely domethënë
heavenly qiellore
gjakova gjakovë
announce shpall
that qe
action veprime
organization organizatës
strabo straboni
dictionary fjalorit
take merr
basis bazë
based bazohen
investments investime
noted shqua
small vogla
otherwise kundërt
fighting luftuar
mosque xhaminë
performance kryerjen
integrity tërësisë
recognize njihte
macedonians maqedonas
resignation dorëheqjen
disease sëmundjes
kosovo kosoves
object send
interregional ndërkrahinore
writer shkrimtari
experienced njohu
activity aktivitetin
sixteen gjashtëmbëdhjetë
yarns fijeve
invasions pushtimet
deep thelle
uneducated pashko
symbolizes simbolizon
measures masat
electricity rrymë
ceremony ceremoni
agreement marrëveshjes
colombo kolombi
fluid lëngut
hotels hotele
original origjinale
act vepruar
forgiven falur
planes avionët
articles sende
north verior
regularly rregullisht
prevents pengon
reported transmetuar
any çfarëdo
brother vëlla
though permes
greek grek
are ndodhën
compounds komponime
fall bien
them atyre
low ulëta
alkenes alkenët
withdrawn tërhequr
chance mundësinë
after mbasi
so keshtu
resulted rezultoi
provides ofron
liberated çliruan
start fillojnë
never asnjëherë
baptized pagëzua
habitat vendbanim
clay baltë
sicily sicili
produced prodhuara
determine përcaktojnë
authentic mirëfilltë
linguistics gjuhësisë
characteristic karakteristikë
heavenly qiellor
up gjer
expected pritur
class klasit
above mësipërm
revolutionary revolucionar
digital digjital
collected mbledhura
electromagnetic elektromagnetik
patience durimi
them tyre
albania shqipërise
occurrence dukuri
potential potenciale
rating vlerësim
bear ari
participants pjesëmarrësit
government qeverinë
manufacturer punishte
glossary fjalor
cup kupa
population popullsi
discovery zbulim
delayed shtyrë
colonization kolonizimit
brave trim
fear frika
netherlands holanda
immune imunitar
node nyje
warrior luftëtar
south jugun
separation ndarje
lice morri
each secilin
terms aspektin
pictorial pikturë
warriors luftëtarëve
equestrian kuajve
work punuar
thessaly thesalisë
publication botimin
great madhi
fertile pjellore
placement vendosja
clothing veshje
agriculture bujqësi
newspapers gazetat
two dy
viewpoint pikëpamja
subscribers miqtë
released lirohet
despite përkundër
rome roma
used përdoren
elements elementeve
torrent përroi
printing shtypjes
rugova rugovës
common përbashkët
headquarter shtabit
thessaloniki selanik
vanish zhduket
preparation përgatitjes
permanent përhershme
excavation gropa
mining minierat
continue vazhdojë
function funksionin
municipality komunës
order qellim
mother nënën
call quanin
money paratë
valid vlefshme
recorded regjistruara
worked punoi
costed kushtoi
return rikthimi
september shtator
but përveç
saw panë
voice ze
neck qafës
texts tekstet
can mundet
fight luftën
thuja thuhej
worship adhurimi
cities qyteteve
town qytezë
inclusion përfshirjen
taken marre
preservation ruajtja
socrates sokrati
occurred ndodhën
internal brendshëm
industry industria
attempt përpjekje
security siguri
division ndarje
local lokal
planets planetet
generations gjeneratave
each secilit
fact fakt
tirana tirane
persuaded bindi
horses kuajve
bible bibla
field fusha
athens athina
left largua
aaf fash
democrat demokrat
naturally natyrshme
learn mësojnë
that qi
prisoners burgosur
followed pasoi
objective objektiv
hosted himara
foot rrëzë
withdrawn tërhiqen
brewery binarët
unit njësisë
kept mbante
astronomical astronomike
sea det
dynamic dinamik
sweet ëmbël
rebirth rilindja
poland polonisë
sign shenje
viva rroftë
talked flitej
iraq iraku
allies aleatë
showed shfaqi
wife gruan
care kujdes
performance kryerjes
supporters përkrahësit
organization organizatë
paper punimit
box kuti
alphabetical alfabetit
signal sinjalit
topics temat
application aplikimi
book libri
antiquity antikitetit
sport sportit
shadow hije
virginia virgjinia
mustapha mustafa
throne froni
stay rri
holiday festave
locals vendasit
oneself vetes
nothing aspak
book librin
can munden
teresa tereza
gjakova gjakovës
british britanikët
until deri
melting shkrirjes
price çmim
help ndihmen
known njihej
working pune
praise merita
artists artistëve
bc pes
mourning zi
flow rrjedhën
containing përmbajtur
mexico meksika
slovakia sllovakia
extreme ekstreme
three trevë
one njera
on mbi
enabled mundësuan
mental mendor
edge skajin
displaced zhvendosur
word fjalësh
proprietorship pronësi
outstanding shquar
pick marr
programs programet
behind poshtë
pilgrimage pelegrinazhi
spider merimanga
delegate delegatë
promulgation shpalljen
religions besimet
graphite grafiti
seven vii
positions pozicionet
nis nishit
banks brigjeve
gold ar
era erës
advantage avantazh
story tregimit
vegetables perimeve
monument monumentit
invaded pushtuan
led çuar
great madhe
field fushe
property pronë
thinking menduarit
which cilat
overdrafts tiu
causes shkakton
used përdorej
tosk toskë
high lartë
committee komitet
mirrors pasqyra
avatar bashke
printing shtypjen
nuclear bërthamore
act aktin
ore xehja
young rinj
market pazari
vowel zanore
mechanical mekanikë
read lexojmë
gas gazi
games lojëra
conferences konferenca
acne fytyrë
columbus kolombi
prizren prizrenin
son biri
seen vërehet
athletics atletikës
army ushtrine
is qëndron
revealed zbuloi
abu ebu
ranking rangut
relative relativiste
think mendojmë
fresh freskëta
molossians molosët
poor varfër
party pala
usa shba
moving lëvizur
confidence besimit
frequent shpeshtë
attempt përpjekja
creation krijimi
newspaper gazete
religious besimtari
money holla
scientific shkencor
administration administrim
codes kodeve
conditional kushtëzuar
emerges del
is gjendjet
spirit shpirt
paul palit
plan ndërmend
win fitojë
fasting agjërimit
legend legjenda
ties lidhjet
medal medalja
linguistic gjuhësor
pets kafshe
example shembullin
costs shpenzimet
suffer pësuan
research hulumtimit
temperature temperaturës
gene gjen
accurate saktë
finish mbaron
istanbul konstandinopojës
unique unik
production prodhimtaria
technology teknologjia
study studimi
wild egra
lists listat
functions funksione
agree pranon
division ndarja
south jugu
continued vazhdueshme
use përdorte
simply thjesht
commune komunën
writings shkrimeve
traders tregtarë
resistance qëndresën
council këshillin
england anglia
pronunciation shqiptimi
powers fuqive
circulation qarkullimit
trial gjykimi
rock shkëmbinj
dcp pdk
result rezultati
faithful besimtarëve
foods ushqime
learning mësimi
peninsula gadishullit
trees pemëve
fall rënies
portland beratit
noted shquara
point pikë
citizens qytetarëve
arabic arabe
pacific paqësorit
draw nxjerrin
beam rrëzë
clinical klinike
transported prevezë
my sime
create formimit
substance substancë
train trenit
peja pejës
responded përgjigjej
titled titulluar
apart veçmas
signed nënshkruan
notes shënimeve
oxygen oksigjen
you ty
solve zgjidhte
windows windowsit
optical optike
bear ariu
determined përcaktoi
wall muri
lawmaking ligjvënës
activity aktivitetit
opinion opinioni
us nesh
holders bartësit
even ndonëse
chronicle kronika
comparison krahasimi
gjakova gjakovën
officer oficeri
women femra
father atit
bosnian boshnjake
famine zija
withdraw tërhiqen
city qytet
industry industrisë
golden arta
made bëra
introduced futi
hemisphere hemisferën
rain shi
review përshtypje
doctrine doktrinës
numbers numrat
crime krimit
homes shtëpitë
understand kuptonin
led çuan
generations breza
flag flamurin
background sfond
distinctions dallime
alphabet alfabet
reflected reflektuar
necessary nevojshëm
stone gur
noone asnjëri
genetic gjenetik
admission pranimin
dardania dardanët
levels nivelet
court gjykatës
argued argumentonte
balkan ballkan
spend kaluar
flag flamur
summer verore
exchange shkëmbimi
moral morali
eastern lindore
against kundrejt
gathered mblodh
created krijuara
temperature temperaturën
recognize njohin
dna adn
world botërore
turned kthehej
martyrs dëshmorët
assure sigurojnë
bearing mbanin
effect efektet
weight peshë
formed formua
book librit
chest gjoksit
gostivar gostivarit
encounter ndeshi
agreement marrëveshjen
first parëve
made bëri
telecommunication telekomunikacioni
gravity gravitetin
generation brezin
shot qëlluar
its sajan
based bazohej
includes perfshin
producer prodhuesit
begins nis
meningitis meningjiti
attributes atribute
goiter gushë
nevertheless megjithëkëtë
my mia
signs argumentet
open hapura
used përdoret
envoy dërguarit
functions funksionet
hole vrima
contradiction kundërshtim
calendar kalendarin
norwegian norvegjeze
historian historiani
furnished furnizuar
problems problemi
caused shkaktoi
ex ish
autonomy autonomist
this kete
advanced përparuara
honor nder
witnesses dëshmitarëve
distributed shpërndahen
prince princ
permanently përherë
balance ekuilibër
servants robërit
discover zbulua
later vonë
after pas
increase rritje
less pakë
hardly mezi
pilgrim haxhi
alliance aleancë
did bene
dialling national
wheel rrota
income ardhurat
suffering vuanin
council këshillit
profit përfitoi
teacher mësuesit
airports aeroporteve
muscles muskulatura
prison burgu
traverses përshkon
children fëmijëve
compounds komponimet
removal largimin
recognized njohën
substances substanca
retail pakicë
traversed përshkohet
form formojnë
current tanishëm
uprising kryengritjes
cinematic kinematika
services shërbime
consul konsulli
produced prodhohen
rarely rralle
gives jepen
collected grumbulluar
translations përkthime
signed nënshkruar
time herë
separation ndarja
municipality komunën
tumuli tumulare
research hulumtimeve
workers punëtorëve
release çlirim
separate ndahet
rational racional
substances substancat
off hequr
productions prodhime
had patën
sharia sharias
tie lidhëse
april prillit
sequel vazhdim
hills kodrat
sao são
track binarë
land trualli
mixture përzierje
weighed shtypte
moral morale
decoration zbukurim
imperial perandorake
columns shtyllat
differences dallimet
gave dha
doctrine doktrinën
junction kryqëzimin
technological teknologjike
republican republikane
fall rënien
signals sinjali
applies vlen
heaven parajsa
size përmasa
north veri
be jetë
dense dendura
formal formale
africa afrikën
positive pozitiv
northeasterly verilindja
create krijonte
independent pavarur
element elementit
ambient ambiente
company kompani
forecasts parashikimet
conservatory konservatore
place vihej
difficulties vështirësi
truth vërtetën
gangs banda
falls bien
texts tekste
latin latinisht
user përdorues
withdrawal tërheqjes
awake zgjuar
distinctive dallueshme
dating datojnë
culture kulture
notable shquara
distribution shpërndarja
category kategoritë
robert robërit
convict dënuan
stalingrad stalingradit
macro marko
relates lidhet
until derisa
situation gjendjes
help ndihme
desire dëshirën
directed drejtohen
network rrjeti
plant bimë
progressive progresive
cave shpella
kind llojit
warm ngrohtë
posted derguar
arabic arabisht
period periudhë
doujinshi mehmeti
newspaper gazetës
pins këmbët
day ditën
winter dimrit
appointed emërohet
americans amerikane
described cilësuar
capacity kapacitet
market treg
barrier pengesë
trade tregti
poet poetin
even madje
europe europes
laws ligjet
speakers folësit
flag flamurit
siege rrethimin
figure figura
decided vendosur
illyrians ilirët
expression shprehjen
chemical kimike
balance bilanci
do bëjnë
kilometer kilometra
ours ynë
friend shoqja
elections zgjedhjeve
right djathtë
problems probleme
troy troje
adolph agolli
exceed kalojnë
type tipit
citation citim
clergy klerit
stuff sende
facing përballuar
necessary domosdoshme
followed pasuan
arise lindin
groups grupet
german gjermanë
excavations gërmimet
natural natyror
neighbors fqinjëve
canada kanadasë
pop tinguj
building ndërtimit
separated veçohen
ambush pritës
granite graniti
composition përbërje
create krijojë
special speciale
tear lot
preserves ruan
statute statuti
agron agronit
lushnja lushnjës
fluvial lumore
alive gjallë
confidence besimin
created krijohet
spanish spanjishtja
classes klasat
corresponds korrespondon
realisation realizimit
special posaçëm
three tri
dried thata
wave valëve
powers kompetencat
enough mjaftueshme
caret ^
extend përhapet
fought luftonte
subject nënshtruar
attack sulmonte
detected zbuluar
was ishte
created krijoheshin
works punët
slow ngadalshëm
altitude lartësinë
magnetic magnetik
news lajmi
prehistoric parahistorike
birthplace vendlindje
decrease zvogëlim
then atëhershëm
weaponry armatime
what çfarë
protection mbrojtje
churches kishat
illyrians ilirë
heir trashëgimtare
albania shqiperia
border kufirit
rise ngritet
walking këmbët
west lindja
leek preshi
dragon dragoit
divided ndara
peace paqja
opportunities mundësi
interested interesuar
opponents kundërshtarëve
cell qelize
pass kalojë
texts teksteve
card kartë
trial gjykimit
up përmbi
malaya malajës
carved gdhendur
survive mbijetuar
children femijet
world botë
was qe
focused përqendruar
more më
mirror pasqyrë
following vijojnë
type llojit
conquer sundimi
lead udhëhequr
performed kryhet
expression shprehjes
abraham abrahamit
cases raste
unites bashkon
psychological psikologjike
benjamin shkodra
portuguese portugalisht
truss dëmet
peninsula gadishullin
culture kultura
converted konvertuar
meets takohet
had kishte
grade klasës
save shpëtuar
request kërkesën
into nëpërmes
leading çuar
achieve arrijnë
mechanical mekanik
mesopotamia mesopotami
border kufirin
ambient ambienti
treated trajtohet
iconic portreti
agricultural bujqësor
time përballet
lead drejtuar
documents dokumenteve
hall salla
humanitarian humanitare
head prijësit
removal largimit
lies ndodhet
weapons armët
justice drejtësi
branch degës
fifth pestë
vertical vertikale
attributed atribuohet
external jashtëm
appear shfaqet
typology tipareve
reach arrijë
alexandria aleksandri
healing shërimit
come vini
sudan sudani
created krijohen
represent përfaqësojnë
beyond tej
say thuash
byron bajronit
textile tekstile
the ana
lead çojë
gheg gegërishtes
basis bazat
sweeps shtrihej
greeks grekëve
organized organizua
lessons mësime
thoughts mendimet
unemployment papunësisë
visual vizuale
dates daton
french francez
stellar yjor
sensational bujshme
reverse mbrapsht
essence thelb
scanning analizuar
about rreth
tissues indet
tourism turizmin
organizations organizatave
report relacion
show tregonte
beneficiary shfrytëzuesit
ended përfundoi
body organizmi
reason arsye
advocated përkrahu
metabolism metabolizmi
land truallin
kingdom mbretërinë
thanks falë
out dalë
devoll devollit
text tekst
directly direkt
conflict konflikti
report njoftuar
around përreth
impact ndikim
generation brezit
upper sipërme
englishman anglez
us amerikanë
square metra
compressed ngjeshur
initiative nismën
nature natyrës
distinguish dallojnë
hearing dëgjimit
journey udhëtimin
exchanging qarkullimit
related lidhën
industrial industriale
acids acide
over mbaruar
criteria kriteret
example shembull
victims viktima
category kategoria
researchers shkencorë
lowland ultësirën
work punimi
represented përfaqësonin
unit njësit
event ndodhi
ottomans osmanëve
first parat
starting fillimin
up rrit
neighbors fqinjët
etc. etj
stool fron
peaceful paqësore
month muji
meetings takime
news lajme
currencies monedhat
opportunity rasti
social sociale
people njerëz
architecture arkitekturën
flowers lulet
sugar sheqer
his tij
experienced përjetuar
maker krijues
augmentation shtim
resolution rezolutë
set cilësuar
africa afrikës
cell qeliza
held mbajt
ocean oqean
literature letërsia
connectivity lidhjes
size madhësinë
known njohur
novel romanit
idir ilirët
rise shkëlqimi
june nxehtë
secure sigurojë
objective objektive
protection mbrojtja
spherical sferike
curri currit
soldiers ushtare
jewish hebre
wished dëshironin
removed hiqnin
authorities autoritetet
performed kryenin
road rrugen
pork derri
historians historianët
sizes madhësive
days ditëve
neighborhood lagjja
england anglinë
album albumi
primary parësore
galileo galilei
complicated komplikuar
class klasë
cost kostoja
entertainment argëtimit
germans gjermanike
summer verë
removal heqjen
been qënë
case rasti
charge ngarkuar
central qendror
provided ofrohet
museums muzetë
added shtimit
muhammad muhametit
request kërkesës
settling vendoseshin
century shekullit
volunteers vullnetarëve
american amerikanë
measure matur
respected respektuar
medical mjekësor
blooming lulëzimit
disciplines disiplina
scarce pakta
account parasysh
ring unaza
lines linja
offered ofrohet
army ushtrisë
youth rinore
mark marku
circulation qarkullim
created krijohej
elevation relievit
thinkers mendimtarë
beautifully bukur
somewhat paska
ease lehtësi
finished mbaruar
pages faqeve
conflicts konflikte
returns kthehet
similar ngjashëm
manages mbanë
followed ndiqnin
surface sipërfaqja
knew dinte
district qark
heat ngrohjes
measures masa
word fjalë
earth toka
resistance rezistenca
qualities cilësitë
bosnian boshnjak
empire perandori
called ashtuquajtura
regulation rregulla
accounts llogaritet
shadow hija
again sërish
bathrooms banja
molecular molekulave
courses kurse
test provë
knowledge dituria
friend shok
steps hapat
learned mësohet
player lojtar
touch prek
latin latinishtja
literature letërsinë
weather moti
philip filipi
yet akoma
living jetonin
consumer konsumit
component përbërëse
cloned klonuara
pressing ngutshme
seed pasardhësit
target objektiv
door dera
coast bregdet
use shfrytëzimi
decisive vendimtar
coincidentally rastësisht
below poshtë
put vuri
procedure procedurat
month muaj
progressive përparimtare
numeral numerike
physically fizikisht
fighting luftime
italian italisht
develops zhvillon
tribe fisit
breaks thyen
moved lëvizur
type llojin
this kesaj
out pah
kumanovo kumanovës
violation shkelje
complicated ndërlikuar
build nderuar
force forcë
directed drejtohet
endurance qëndresën
exploitation shfrytëzim
department drejtoria
circles qarqet
by nga
poet poetit
asks pyet
group grupet
understandable kuptohet
square sheshin
features karakteristika
case rastin
dynasty dinastia
production prodhimi
lead plumbi
insurgent kryengritëse
tail bisht
properties pronat
institute institutit
philippine filipine
confederate konfederatës
municipality komunë
prices çmimet
understand kuptojnë
peloponnese peloponezit
variable ndryshueshme
certain njëfarë
side anash
mountains bjeshkë
techniques teknikat
smart zgjuar
those ato
mongol mongole
arguments argumente
male mashkullore
belonged përkisnin
official zyrtare
encounter ndeshën
forms trajta
release lëshonte
architecture arkitekturës
lasted zgjati
actual aktual
molecules molekulave
africa afrika
independent pavarura
ethnic etnikë
superstition supersticioni
sea detit
minister ministrisë
footbridge lidhëse
way mënyrën
cirrhosis cirroza
sun diell
attracted tërhoqi
versus kundrejt
store ruajtur
essence thelbi
helps ndihmon
frieze friza
called quajtura
study studiuar
increase ngritet
investment investimet
rate ritëm
enter futet
interest interes
policy politika
theory teori
researchers studiuesve
figurative figurativ
breathing frymëmarrjes
find gjejnë
numerous shumtë
took zinin
white bardhë
note shënimi
covers mbulon
statistical statistikore
tourist turistike
journeys udhëtimet
projects projektet
monetary monetare
top majë
during gjatë
rebel kryengritëse
constitution kushtetutën
hope shpresa
h ë
more tepër
divided ndaheshin
musculature muskulatura
idea mendimin
philosopher filozof
paintings piktura
area lëmi
muscles muskujt
poetry poezi
winner fituesi
original origjinali
community bashkësisë
warriors luftëtarët
impulse impulsit
annual vjetore
tips këshilla
road rruges
status statusi
built ndërtua
medias mediat
whole tërësia
coming ardhja
sounder jehonë
ship anija
within përbrenda
federal federative
team ekipin
slavic sllavëve
sent dërgoi
brick tulla
ozone ozonit
there ekzistojë
ramadan ramazanit
institute institutin
nation kombi
eg psh
asked kërkoi
near afer
muhammad muhametin
numbers numrave
support suport
regional rajonale
form formonin
respectively respektivisht
completion plotësimin
fighting luftimet
day ditës
extremity skaj
characterize karakterizojnë
work punonin
end fund
situated ndodhur
remain mbetën
supporters përkrahës
march mars
contributed kontribuar
prime kryeministrit
ten dhjetë
chromosome kromozom
slavic sllavë
appropriate mirëfilltë
fighting luftimi
substance lendes
positive pozitive
jupiter jupiterit
bricks tulla
worried shqetësuar
france francë
difference diferenca
emerge shfaqen
shkodra shkodër
extensive gjëra
soldiers ushtarët
network rrjetës
responsible përgjegjëse
infancy fillimet
turkish turqisht
underground nëntokësore
neighbourhood lagje
gjilan gjilanit
oppose kundërshtojnë
poems poema
tourism turizmit
president kryetari
biblical biblike
rank rangut
grammar gramatikës
ancient antik
ardent flaktë
construction ndërtimore
referred referuar
bind lidh
apollonia apoloni
patients sëmurët
revolution revolucioni
opposite kundërt
wanted kërkonin
spanish spanjisht
melee përleshje
proliferation përhapja
fighter luftarak
century shekullin
terms terma
virtual virtuale
size madhësia
months muajve
cairo kairo
already vec
stayed qëndruan
brave trazirat
spheres sferat
coordinates koordinatave
meanwhile ndërkohë
divided ndare
japan japoni
grade klasën
dawn agim
called ashtuquajturat
showed treguan
any ndonje
experience përjeton
ferizaj ferizajt
man njeriu
metabolism metabolizmit
fates fatet
greece greqisë
exercise ushtruar
left majtë
entirely krejt