standalone samostatný
resistance odboja
are patria
mental psychické
encyclopedia encyklopédie
placed umiestnené
soft mäkké
height výške
all všetkým
alone samotného
came prišla
reform reformácia
gdp hdp
sound zvuková
reduction redukcia
faith vierou
dance tance
coins mince
programs programov
made vyrobený
given uvedené
honorary čestný
to do
manifestations prejavov
writing písanie
cardinal kardinál
true platí
believe domnievajú
begun začať
images obrázkov
divided rozdelený
ultimately napokon
result dôsledok
created vytvoril
speaks úplný
theresa terézia
reserves zásoby
restauration reštaurácia
rock skala
built vybudovali
camps táboroch
beginnings začiatky
other druhou
website stránky
once raz
obtain získavajú
with s
real reálnom
count počtu
munich mníchove
withdraw stiahli
the oblasti
shortly krátko
sure presvedčený
construction stavebný
slovak slovenská
ecumenical pravoslávna
population obyvateľstvo
stream prúdu
along pozdĺž
rasta rástla
julia júlia
abbreviation skratka
intervention zásahu
we my
following nasledujúce
various rozličné
had malo
ruler vládcom
performed vykonávajú
mothers matku
optical optickej
download stiahnuť
built postavili
problems problémami
latest najnovších
cold studenej
night noc
how spôsobe
horizon horizontu
money peňazí
management manažment
operating pôsobiace
discover objavovať
easily ľahko
roads ciest
paleolithic paleolitu
operation pôsobení
different rozličné
tempo tempom
galaxy galaxie
replaces náhrada
shem schéma
water vodná
professionally profesionálne
sick chorých
friend priateľom
receives prijíma
different rôznymi
bring priviesť
located umiestnená
meat mäso
fortification opevnení
birds vtáky
the danej
red červených
not nemôže
product produktom
combinations kombinácie
cup cupu
bone kostné
history dejiny
used využívali
adjusts upravuje
national národnostných
jerseys dresy
study štúdiom
crusader križiackych
tick kliešťovité
consent súhlas
push tlačiť
mary máriu
position pozíciu
tracks dráh
central stredná
devolved pripadá
such takéhoto
popular obľúbený
length dĺžku
strong silná
synagogues synagógy
victim obeť
emperor cisára
use používať
increased vzrástol
baked pečene
features rysy
causes príčin
circulating obežná
southwest juhozápadnom
mechanical mechanická
memory pamiatku
mixed zmiešané
form formou
europe európe
waves vlny
dependent závislá
creation tvorbe
russian rusky
not nebola
gained získaval
rules pravidiel
possible možné
europe európa
senior vyšších
as napr
course ihrisku
end kraj
ministers ministrov
civil občianskej
government vládli
surfactants povrchové
governed riadia
applications aplikácie
itself samotnej
venus venuši
control kontrola
communications komunikácie
hungary maďarsko
sound zvuk
village dediny
not nemali
authorities orgány
goats kozy
strait prieliv
strings struny
numerically početné
electrical elektrická
main hlavnej
pronunciation výslovnosť
writing písania
persian perzského
reconnaissance skúmania
height výška
knew vedel
pet zvieraťa
which akej
fine výtvarného
those tými
iron železné
quote čítať
assumptions predpoklady
computers počítače
locks zámky
theresa terézie
crisis krízy
neda nedá
happen stáva
zone zóny
opponent súperom
jan ján
sodium sodný
membership členstvo
some nejakým
series séria
induce vyvoláva
young mláďatá
length dĺžkou
limited obmedzená
separately zvlášť
summer letná
castle hradnej
eastern východnom
minority menšiny
largest najväčšou
connection súvislosti
enemy nepriateľovi
more väčším
moscow moskva
written písomných
martial bojové
principle princíp
intervention zásahy
continued pohybovať
definition definície
following nasledujúci
greek gréckych
different odlišných
creates vytvára
country zemi
held držal
oven pevne
cases prípadoch
the toho
aviation letectvo
web stránok
regularly pravidelné
reported zaznamenané
next ďalšiemu
others ostatnými
continue naďalej
tradition tradícií
clear zrejmé
pregnancy tehotenstva
number množstvom
channels kanálov
adulthood dospelosti
wrestling zápase
near blízkej
longitudinal longitudinálna
forward postúpili
cities mestám
bearer nosič
call vôľa
czechoslovak československé
structures štruktúr
calendar kalendár
winter zimných
only iba
outside mimo
fat tukov
research výskumu
kings králi
individual jedince
types druhy
stream prúdom
historically historický
eurozone eurozóny
egypt egypťania
mention zmienku
users používateľov
program programu
different rôzna
nearly zďaleka
poems básní
use využiť
section úsek
priests kňazov
physicists fyzici
initially spočiatku
drums bicie
addressing pomenovaná
had mali
reached dospel
financially finančné
examples príkladom
letter písmenom
jews židov
method metoda
later najneskôr
over nad
campaign kampane
blackbird kôš
folk ľudových
stephen štefan
fortified opevnenia
passport pásu
schematic schémy
been boli
following nasledujúceho
been dosiaľ
lake jazerá
radio pomeru
methane metánu
bases báz
atmosphere atmosférou
time okamihu
area rozlohou
fight boj
population obyvateľstvu
gothic gotika
salt soľ
logic logiky
africa afrike
inside vnútro
barriers prekážky
mr pán
calcite vápence
martin martina
magnetic magnetických
joseph jozef
wins vyhráva
network sieťová
sum počtom
electronics elektronika
national národným
berlin berlína
pictures obrázky
asteroids planétky
disciplines disciplín
arrangement usporiadanie
dream sen
block kváder
discrete diskrétny
ends konce
characters znakmi
this tomto
communication komunikáciu
paper list
adds dodáva
all všetkými
helium hélium
court súdom
published vydala
reduce znižujú
of výške
enormously nesmierne
system sústava
methods postupy
tour turné
arrival príchodom
record zápis
people obyvateľstvu
newspapers novín
preparations príprave
capacity kapacitu
cultural kultúrnych
human človeku
collection svojho
administration správou
transfer prevod
bank banka
solid pevné
member člen
given uvedená
links odkazy
we nie
life života
pole pól
concretely konkrétne
deputy poslanca
symptoms symptómy
designation označenia
stance postoj
developed vypracoval
series série
photosynthesis fotosyntézy
french francúzsku
liquid kvapalné
range rozsah
picture obraze
density hustotou
authors autorov
case prípade
product produktov
time časovo
internal vnútornú
abortion potrat
plato platóna
historical historického
formats formátov
hitting zásahu
same rovnaký
slavs slovanov
chain reťazca
virgins panny
events udalosti
division rozdelení
just pravé
moscow moskve
past posledných
happiness šťastia
ideas myšlienky
different rôzne
thermal termálne
new nové
president prezident
state štátna
raise zvýšiť
babylon babylonu
currents prúdy
this týmto
dependent závislé
morava morave
individual jedinca
sexual pohlavného
million milión
routes cestách
europa európou
consequences následky
iron železná
the die
buses autobusy
months mesiacov
criminal trestný
benefit prínos
line línie
g ag
produced vyrábajú
lands územia
required povinné
right vpravo
now súčasnosti
current súčasných
back vrátila
competition súťaže
nature povahu
guitar gitary
plans plány
all celá
clothing oblečenia
valid platia
velocity rýchlosť
meal jedla
cables káble
permanent stály
external externé
experiment experimentu
lower dolný
express vyjadriť
most najčastejšie
same rovnakú
goods tovar
internationally medzinárodne
settings nastavenia
criticism kritika
privately súkromné
versions podania
hungary maďarsku
regis koščová
city town
demand nárok
highest položené
added pridali
peas hrách
functions funkcie
folk ľudovít
followed nasledovali
said hovorilo
volume objemom
spread šírenie
sharply ostro
urban mestské
university uk
antiquity staroveku
comes prichádza
brown hnedé
weeks týždňoch
architecture architektúrou
member členských
original pôvodným
meanwhile medzitým
thyroid štítna
security zabezpečenie
knowledge poznania
significant významnými
most najväčšej
opponents odporcov
totality totalita
counts počíta
module modul
novel roman
unions odbory
left odišli
be nutné
rid zbaviť
trade obchod
genus rod
delegation výpravy
more väčšiu
representatives predstavitelia
shows zobrazujú
system sústave
no neexistuje
special špeciálna
jesus ježiša
fact skutočnosť
solar slnečnej
split rozpadla
be existovať
mesopotamia mezopotámie
announced oznámil
neighborhood okolie
south juhu
ball loptička
organs orgánov
internal vnútorného
managed dokázal
architects architekti
social sociálneho
excreted vylučuje
protocols protokolov
community spoločenská
french francúzsky
vacuum vákuu
health zdravotný
divide deliť
god boh
crops plodín
summer letné
supports podporuje
ethnic etnické
operating operačný
texture tkanivo
personal osobných
poprad popradu
nothing nič
around okolí
cannon kanón
conquered dobyl
husband manžel
poly póly
safety bezpečnosť
rule nadvládou
computer počítačoch
following nasledujúca
fusion spojenia
american americkom
mothers matky
works pôsobí
average priemeru
any akéhokoľvek
devolved pridáva
mentioned spomenúť
thyroid štítnej
reform reforma
good blaho
single jednotný
next ďalšia
gene gen
border hraníc
new nová
opponent súperov
government vládla
observation pozorovanie
encyclopedia encyklopédia
programmes programy
right pravom
acquire získavať
series sérii
solve riešiť
red červenej
pure čistá
america amerika
character znaku
followed nasledovalo
allowed povolené
u.s. amerického
when keď
execute vykonať
younger mladší
state štátne
based vychádzal
fields polí
different rôzni
expresses vyjadruje
creation vytváranie
choice voľba
disease choroby
written napísané
write písať
participant účastník
arctic severný
independent samostatná
serbia srbska
units jednotkách
verbally ústave
only len
surroundings okolím
forces sily
give podať
areas plochy
belief viera
farmers roľníci
needs potrebné
rime ríme
thread ohrozenie
not nemalo
then vtedajší
suddenly prudko
czechoslovak československá
commanded zodpovedá
exist existujú
message správ
premises priestorov
october októbri
prices ceny
parts častiach
fall pád
allowed umožnil
formation tvorbou
victim obetí
users používateľom
tried pokúsil
testament zákone
commercially komerčné
promised sľúbil
playing hráčom
pad pádom
payments platby
promoted presadzoval
trading obchodná
predecessor predchodcov
appears objavuje
spread šírenia
caused spôsobilo
philosophy filozofiou
position pozícii
increased zvýšila
set sada
creation tvorba
constant konštanta
quickly rýchlo
divisions oddiely
with vybavený
teeth zub
polish poľskej
same istého
machinery stroje
adding pridávajú
semiconductors polovodiče
terror teror
by podľa
universal univerzálne
seems zdá
large veľkými
portugal portugalsko
took trvalo
came prišiel
whence odkiaľ
children detí
prague pražskej
views názorov
valuable cenné
mary márie
mean značí
ore rúd
sequence sekvencia
cinema kino
war vojnového
horses kone
mongolia mongolsko
pass pásy
provide poskytovať
return návrate
playing hranie
database databáza
low nízke
above vyššia
unit jednotkou
file súborov
supposedly vraj
channel kanál
special špeciálnych
york yorku
has disponuje
david dávid
pillar stĺp
child dieťaťom
represents zastupuje
consist vystavené
two dvaja
talks rokovaní
abroad zahraničia
am som
eastern východný
story príbeh
mesopotamia mezopotámii
separate samostatných
zealand zélandu
return vrátiť
evaluation hodnotenia
solutions riešenia
height výšku
juraj juraja
former bývalého
although síce
words slovami
court kurt
constitution ústav
republic republikou
deportations deportácie
topology topológia
last trvať
cv životopis
steel ocele
rays lúčov
west západe
people ľud
resistant odolné
shorthaired stavač
wikipedia wikipédia
languages jazyky
troops vojskami
tatras tatry
serbia srbsku
king kráľa
internal vnútorná
circuit obvod
region kraje
accuracy presnosť
lens šošoviek
harvesting ťažby
start začínajú
seal pečať
rulers vládcov
michelangelo michelangela
old starých
bark kôry
take brať
data dáta
distribution rozdelením
distinct výraznejšie
normal normálne
explosion výbuchu
wants chce
idea predstavu
zone zóna
marble mramor
monastery kláštore
beginning začiatkoch
methods metod
appropriate vhodná
developed vyvinutý
allow umožňujú
combines spája
awarded získané
table tabuľky
africa afriky
caused spôsobili
feast sviatok
shapes tvary
mention spomenúť
probably zrejme
milano miláno
phenol fenol
contemporary súčasného
social spoločenská
causes spôsobí
took vzal
preponderant prevažná
gross hrubý
experiments experimenty
longitudinal longitudinálnej
societies spoločností
means značí
constitutional ústavný
u.s. americkej
europe európu
salient výbežku
poor hudobných
sir síra
methods metód
angel anjela
legal právneho
concert koncerte
witnesses svedkovia
beans fázu
subdivisions odvetvia
private súkromná
universe vesmíre
rises stúpa
village dedine
drops klesá
report zostava
genital pohlavného
interventions zásahy
control kontrolou
has má
safety bezpečné
indicate označujú
lens šošovka
accounts pripadá
its jej
called označovaný
himself sám
section časť
such takého
machines stroje
eastern východnú
ball lopta
cable kábel
fair jarmok
country štát
provincial zemského
geomorphology geomorfológia
ecclesiastical cirkevného
module modulu
weight hmotný
south južne
passed prešli
commonplace javom
colombia kolumbia
bigger väčšom
mary mária
assumed predpokladal
raise zvýšil
mercury merkúr
reduces redukuje
regime režim
happening deje
population obyvateľstva
given daný
phenomena javov
carry prenášajú
northern severných
line súlade
carpathians karpaty
manufacturing výrobu
there nastane
ba baktérie
retaliation represia
norway nórska
management správou
nearly takmer
computers počítačmi
market trhu
will vôľa
not nebolo
variable veličina
command ovládať
tension ťahu
substance látkou
scotland škótska
holiday dovolené
includes obsahuje
full plná
namely totiž
philosophic filozofickej
singers spevákov
russian ruskej
put postavil
mentioned spomenuté
swedish švédsku
reference odvoláva
dollars dolárov
virus vírusu
european európsky
pups mláďat
displaying destruction
divided delia
relationship vzťah
needs potreby
measurement meranie
repeats opakuje
wikipedia wikipédie
world svetových
bumblebee čmeľ
done vykonal
second druhého
prehistoric praveku
dominates dominuje
region kraja
regime režimu
concern týkajú
free voľné
returned vrátil
growth rásť
company podnikov
coil cievky
assumption nanebovzatia
free slobodné
china čínou
armor pancier
helps pomáha
binding väzba
cultivation pestovanie
passed prešlo
placed zabezpečil
region regióne
use použitia
living životné
maya majú
influence ovplyvňujú
holy svätý
orbit obežnú
created vytvorí
october októbra
teams tímy
full plnom
italians taliani
develop vyvíjajú
direct priamym
system sústavou
terrorist teroristické
presidential prezidentské
marshal maršala
mansion kaštieľ
defeated porazil
conquest dobytí
ability schopnosť
leader vodcom
august augusta
new novej
included patrila
red červená
kotor ktorého
morava moravy
slept naspäť
returning návrate
examination vyšetrenie
language jazyka
that ktorú
surely ísť
phase skupenstve
under pod
replaced nahrádza
sense zmysle
return návrat
police polície
castle hrade
whistle hviezdu
alone sám
itself samotná
computation výpočty
wrong nesprávne
markedly výrazne
offers ponúka
given danú
before predtým
costs nákladov
cast obsadiť
end koniec
program programe
work prácach
data dať
played hrala
vendors výrobcov
fights bojov
chita číta
lives žije
bear medveď
operating pôsobiacich
become stane
statue socha
new nový
tank tankového
expenditure výdavky
suppression potlačenie
element prvku
the programu
stone kamenná
prison väznici
lower dolné
file súborom
slovak slovenského
sense zmyslu
may možno
sheep oviec
myth mýtu
baroque baroková
criminal trestné
files spisov
revolution revolúciu
then vtedy
distant vzdialených
st. svätej
normal bežného
certainly určité
received prijal
rich bohatú
choice voľbu
safety bezpečnosti
not neposlednom
settlement osídlenia
barrels súdov
brought priniesol
chapel kaplnke
silent tichého
sixth šiesta
sex pohlavné
central stredný
slovak slovenskými
because dôsledku
wrote písal
method metóda
by firmou
ball gule
designed navrhnutý
ukraina ukrajina
amerika ameriky
cause spôsobujú
sale predaja
first najskôr
divisions delenia
wind vetra
third tretí
streets ulíc
newton newtonov
of dne
or resp
first prvým
swedish švédsky
saints svätých
themselves sebe
merchandise tovar
croatians chorváti
letters písmena
chemical chemickej
buried pochovaný
tu tú
cool chladné
tissue tkanivo
evil zlá
whole celý
walked prešla
another ďalšou
thesis práca
firm pevne
flat plochu
roman rímsky
scientists vedci
believed verili
hungarian maďarských
new novú
high vysokou
ozone ozón
valid platné
championship majstrovstvá
line líniu
michelangelo michelangelovi
network sieť
use použitie
ancient starovekého
surely isto
common spoločného
passport pásy
inland vnútrozemí
comenius komenského
caused spôsobila
threads nízkym
stock zásoby
surroundings okolia
concurrently súbežne
gods bohov
profit zisku
pincer kliešťovité
special špeciálny
glass sklo
roms rómovia
holdings pozícií
right právom
department úseku
employees pracovníkov
body nástroj
link väzbu
states štátov
mechanical mechanické
new novými
movement pohyb
only jediným
artistically umelecký
sets celky
formations útvary
difficult náročné
rights štáte
communication komunikácia
ordained vysvätený
passed prešla
martin martine
experiences skúsenosť
that tej
sufficient dostatočné
fleming fleminga
less menšej
nutrients živiny
tests testy
column stĺp
systems systémy
alone jediné
sees vidí
created vzniklo
average priemerne
committee výboru
national národnou
photo fotografií
serbia srbsko
zircon zirkón
originated vznikol
grave hrob
help pomoci
central strednú
command príkaz
worked pôsobili
celts kelti
clear najavo
mode režimu
prof. prof
described označil
franc francúzska
minorities menšiny
evidence dôkaz
acid kyselinami
stain škvŕn
axis osou
ownership vlastníctva
poprad poprade
bloom rozkvetu
above vyššie
spent strávil
resistance odporu
gave dala
philosophers filozofov
damage poškodenie
diameter priemer
proceeded postupovali
development rozvoj
full plné
free slobodná
eea významom
art výtvarné
issued vydaný
carbon uhlík
possible možná
ensures zabezpečujú
square kváder
siberia sibír
soviets sovieti
water vodný
distance vzdialenosťou
motivation motivácia
description popis
frescoes fresky
venus venuša
stop zastaviť
workers pracovníkov
evenly rovnomerne
titles tituly
founder zakladateľom
sheep ovce
proposed navrhol
belt pásu
electronic elektronickej
north severnej
parents rodičia
portugal portugalska
year ročník
activity pôsobením
existing existujúcich
composed zložená
office úrad
entering vstupe
germany nemeckú
protons protónov
stage štádia
saved uložené
height výšky
surgery zákroku
literary literárny
shirts dresy
humidity vlhkosť
viruses vírusy
medium stredné
significant významnejšie
groups skupinám
writing nápis
circuit obvodu
cancellation zrušenie
port porte
capacity kapacita
celebrated slávi
dependent závislý
somewhat akési
stigma stigmatizácia
digital digitálne
operation prevádzke
relatively pomerne
being bytia
strength pevnosť
finance financií
sports športových
general generál
body telesá
remains pozostatky
not nemala
monastery kláštora
obese obežná
book knihu
capricorn kozorožec
monthly mesačné
it málo
existing súčasné
logic logika
rich bohatý
team tím
balance rovnováhy
new nového
frame rámci
other ďalších
dr. judr
current súčasný
internal vnútorným
living živých
our nášho
probably pravdepodobne
joseph jozefa
more dlhšiu
networks sietí
related súvisí
west západu
available dostupné
limestone vápencov
theaters divadlá
relate týkajú
council radu
beginning začiatku
recordings nahrávky
mr. pána
performance výkon
needs potrebnú
the tom
carrier nosič
altar oltár
nuclear atomárny
strain kmeň
offer ponuku
rebels povstalci
mediterranean stredozemného
politicians politici
chapel kaplnka
played hrali
if ako
common spoločnej
end koncom
slovakian slovenskej
solves rieši
orbit obežnej
nature prírodná
- ~
day dne
inhabitants obyvateľov
it tomu
vehicle vozidla
low nízko
kernel jadra
red červené
team mužstva
mary márii
slavic slovanských
real naozaj
whole celého
master predlohy
field poľa
monetary menovej
lipids lipidy
decreases znižuje
smaller menšej
produce vyrábať
tron trón
right správa
president predsedom
account úctu
health zdravotné
itself samotné
independently samostatné
lubomir ľubomír
domination nadvlády
conception počatia
well dobré
ecliptic ekliptiky
matrix matice
significant významných
variety množstva
particular určité
magazine časopisu
textile textilný
national národnom
function funkciou
appeared vznikla
jews hebrejci
had mála
musicians hudobní
husband manžela
moving pohyblivé
music hudobní
other druhý
agent činidlo
set sadu
former vtedajšej
personally osobne
computer počítačom
reactions reakcie
poles póly
disputes spory
significance význam
fuels palivá
resources zdroje
mixture zmes
nitra nitriansky
black čierny
original pôvodných
give dávali
comet komét
growing rastie
equilibrium rovnováhy
end koncových
type typu
gave dal
observers pozorovatelia
these týmto
liza líza
quantity množstvo
queen kráľovnou
necessarily nevyhnutné
guilt vlna
not nepodarilo
defined definovaný
lower spodná
works dielami
bishop biskup
opponent súperovi
series seriál
elections volieb
changed zmenili
edges okrajoch
more staršie
relatively relatívne
release uvoľňuje
polish poľský
value hodnotu
country krajinu
derived odvodené
effect účinok
florence florencia
end záver
particles častíc
call nazývame
issued vydal
end konca
barca barça
radix základ
held konajú
name blaho
some nejakom
newest najnovších
breeds plemena
art umenie
cycles cykly
homemade domácu
phase fáza
simple jednoduchých
based vychádzajú
single singel
vantage pozorovateľný
earth hlinka
mortar malty
strategic strategického
meet zásadne
products výrobky
areas oblasťami
tv televízia
lithuania litvy
marble mramoru
predecessor predchodcu
significance významom
memory pamäť
map mapy
interferes zasahuje
agriculture poľnohospodárstva
peninsula polostrova
get získali
east východ
murder vraždy
banská banskej
approximately približne
reviews hodnotenia
there existenciu
of o
significantly významne
partnering partnerské
national národnostné
mineral minerálnych
frequent časté
what čo
securely bezpečné
colors farbách
bohemia čechy
born narodil
do údolie
groundwater podzemných
molecules molekúl
shapes tvarov
including vrátane
sides stranách
secondary sekundárne
state stav
extremely neobyčajne
energy energie
forensic súdny
relationships vzťahom
eastern východným
broad-leaved listnaté
tropic obratník
glands žliaz
war vojnové
cadmium kadmium
southern južnej
stalin stalina
disputes sporov
available prístupné
temperatures teplotami
received prijatá
months mesiace
called zvaný
bank banky
mass hmota
volcano sopky
different iná
tons ton
other druhú
orthodox pravoslávnej
genre žánru
airport letisku
burn zápal
mikhail michail
support podporou
areas oblastiach
questions otázok
exploration skúmanie
say povedať
lighting hrom
signal signály
multinational medzinárodne
oriented orientovaný
because lebo
duties cieľ
middle blízky
canal prieplav
norway nórsko
exploitation využívanie
findings nálezy
newspaper novinách
its svoje
with novými
potential prípadné
community obcí
shows svedčí
nation národný
cosmonaut kozmonaut
hard pevnom
above vyšším
visible viditeľné
clouds mrakov
introduction úvod
cross prechádzajú
life životu
terrorist teroristov
audio zvukové
prison väznice
matrix matica
color farebných
end konce
method metódu
principle princípe
brother brať
magnetic magnetická
black čiernu
criticized kritizoval
more presnejšie
company spoločností
develop rozvíjať
figures figúry
physical fyzikálnymi
later neskorší
afghanistan afganistane
affiliation príslušnosť
prussia prusko
memorial pamätník
accept uznať
deposited uložené
download sťahovať
although hoci
light svetla
strategy stratégia
vacation dovolené
shopping obchodná
expedition výprava
community spoločenstva
belarus bielorusko
could mohol
basically zásade
metaphysics metafyzika
empire impérium
melting topenia
only jediná
mechanically mechanicky
characteristic charakteristický
wealth bohatstvo
number čísle
flows toky
summery súhrn
extension rozšírenie
phase fáze
going deje
germany nemecká
adults priebeh
moravia morave
honor počesť
set nastáva
sport športy
dc jednosmerného
this danú
construction výstavby
number množstvo
living žijúcich
manufactures výrobcovia
required povinný
renaissance renesancie
army armáda
attended chodil
correspond zodpovedajú
idea myšlienkou
predecessors predchodcov
creates vytvárať
god božieho
orders príkazy
tv televízie
solution riešením
norway nórsku
model modelom
enough stačí
hub rozbočovač
him ho
special zvláštny
agriculture poľnohospodárstve
system aparátu
certainly isté
explosions explózia
important dôležitú
established zaviedla
inhabited obývané
free slobodný
pokemon pokémonov
four štyroch
home domov
country krajiny
limit hranicu
red červeného
degree uhlom
germans nemcom
airport letisko
hard pevného
austrian rakúska
matus matúš
pace chod
humanity ľudstvo
flat byť
extinction zánik
divided rozdelená
arab arabských
that ktoré
lower nižší
page štr
american amerického
two dvakrát
completed dokončený
rene rené
breath nádychu
flood pôvode
package balík
besides okrem
energy energia
november novembri
companies firiem
used využíval
ended skončili
flight letá
austrian rakúskej
topic téma
lasts meria
browser prehliadača
european európske
significantly podstatné
completion absolvovaní
decide rozhodovať
select vybrať
adjusted upravený
sunny slnečné
hospital nemocnica
christ kristus
mandate mandát
castle zámok
feeling pocit
good dobrý
expertly odborné
potato zemiaky
solid masív
signal signálu
covered pokryté
armies vojskám
used používaný
iraq irak
period perióda
therefore teda
military vojenskú
located umiestnený
some určitým
hardware hardvér
design návrhu
tatras tatrách
job zamestnanie
hold udržať
standardization normalizácia
capture zachytiť
coalition koalícia
object objektom
natural zemný
medicine medicíny
glass skla
graphic grafických
international medzinárodnej
particularities zvláštnosťou
moves pohybuje
team družstvo
meet stretnúť
more vyššia
wait čakať
belarus bieloruska
recognized uznané
find zistí
conviction presvedčený
talk reči
realize uvedomiť
discussion rozhovore
charge náboj
behind vzadu
byzantium byzantská
broom metla
preferred prednosť
interruption prerušenie
slavic slovanskej
generally všeobecnosti
but ale
of z
trees stromov
to umožní
growing pestovanie
at pri
rocks hornín
go išiel
passports pásy
gas plynov
connected pripojené
civil občianskych
suppressed potlačení
steps krokov
operation prevádzky
setup zostava
requirements požiadavky
silesian sliezsko
came pochádzali
nuclear atómových
reaches dosahuje
electrically elektricky
hungarian maďarskom
occupied obsadili
visits návštevy
excludes vylučujú
characterized vyznačujú
biggest najväčšom
older staršieho
professional profesionálnych
fashion módy
self-government samosprávy
high vysokej
more častejšie
many mnohými
median medián
alloy zliatiny
affair záležitosť
planet planéta
physics fyziky
individual jednotlivca
concept návrhu
hungry hľadať
increase zvýšenie
steam para
key kľúč
value hodnotou
art umením
empire ríši
hungarians maďarov
our našich
prominent významnú
soon čoskoro
play hrať
says hovoria
deviations odchýlky
blocks bloky
any nejaký
financial finančné
retention udržanie
stone kamennej
estimates odhadov
electric elektrickým
current dnešná
conditions pomerov
austrian rakúske
intense intenzívne
armed ozbrojených
deciduous listnaté
others ostatných
religiously náboženský
composition skladbu
independent nezávislých
gate brána
components komponenty
expressions prejavov
are tvoria
month mesiac
czech českom
personal osobného
bone kostí
cheaper lacnejšie
some trochu
convert previesť
converting premeny
subtitles nápisy
used používaných
any žiadnom
current súčasného
sum súčtu
pointer stavač
maria máriou
stadium štadióna
health zdravotnícka
place koná
product tovaru
ratio pomer
these týmito
vertebrate stavovcov
fish rýb
music hudobnej
alphabetical abecedy
emerged vznikali
means prostriedok
zita žltá
police polícia
letter liste
users užívateľov
habsburg habsburgovcov
peoples ľudová
four štyrmi
publicly verejné
huge obrovské
seat sídla
physicality fyzikálna
read čítať
spaces priestoroch
revelation zjavenia
penis penisu
number číslo
exploit využívať
pieces dielami
administer podáva
representative predstaviteľom
topic témou
opposition opozície
enumerates vymenúva
private súkromné
music hudobná
received prijaté
england anglická
magnificent veľkému
large rozsiahla
spotted zachytené
construction výstavbou
called nazývali
constitutionally ústavou
job pracovného
jupiter jupitera
mostly prevažne
involved zúčastňuje
important dôležitý
range rozmedzí
specific špecifických
business podniku
music hudobné
recourse východiskom
died umrel
january január
components súčiastky
movements pohybov
houses domy
lines linky
iran irán
it malo
network sieťovej
true pravdou
are činnosť
indeed skutočne
investigate skúmať
elizabeth alžbeta
wednesday streda
autonomy autonómie
people ľuďom
circuit obvode
william viliam
there tam
thus čiže
described opísal
parts súčiastky
performances vystúpení
months mesiacoch
agency zastupiteľstvo
site stránkach
he dal
occurred vyskytovali
foreign zahraničná
twilight súmrak
internet internetu
living živé
red červený
west západného
bear ursus
c °c
people ľudu
continue pokračovať
organisms organizmov
while kým
high vysokými
atom atómu
features funkcie
current súčasné
change zmení
reduce znížiť
gothic gotiky
spring jari
up hore
magnetic magnetické
birth narodenie
squad súpiska
seek hľadať
psychical psychické
larger väčších
probes sond
authors autori
murder vraždu
sexual pohlavných
obstructs bráni
episodes epizód
visible viditeľná
believer veriaci
corresponds zodpovedá
issue vydávať
events javov
form formovať
ended skončilo
physics fyziku
only jediné
pavol pavla
nature prírodu
transport dopravy
problem problém
held držali
richard zuzana
know vieme
shape formovať
council rada
returns vracia
empire ríše
normally normálne
germans nemcov
internal vnútorných
nature prírody
high vysokého
match šírka
attention pozornosť
itself samo
sea morí
former bývalej
awareness povedomia
professor profesora
american americkým
cast časť
games hry
empire ríša
usefully užitočné
slowly pomaly
shield štítu
construct postaviť
nowhere nikde
address adresa
uses využíva
divided rozdelené
gravity gravitačný
electronics elektroniky
florence florencie
drive disku
russians rusi
conclusions zábery
voluntarily dobrovoľne
noticed všimol
union zväze
status stav
series rád
club klubu
commander veliteľ
options možností
single jedinou
substantial podstatnú
natural prirodzený
little málo
relief oslobodení
russian ruskom
football futbalový
activities aktivity
cadastral katastrálne
important hlavným
dominated ovládal
models modelov
established zaviedli
general všeobecne
channel kanálov
existence existencia
athens atény
cooperation spoluprácu
wheel koleso
year rok
covered pokrytá
verena verejného
telescope ďalekohľad
that ktorá
mandatory povinné
precipitation zrážkami
temporary dočasné
individuals jedincov
troops vojská
danube dunaj
pattern vzor
forests lesy
clearly jednoznačne
london londýn
negotiations rokovaní
characterized charakterizuje
these takýto
nationalities národnosti
sees vníma
people občania
measures miery
player hráčom
controls riadi
membership príslušnosti
information informačné
similar podobným
speech reč
display zobrazenia
pays platí
materials materiály
natural prírodnej
names pomenovania
sex pohlavia
leave opustiť
krakow krakov
punks punkerov
death smrťou
holder drží
lead viedli
no nemá
molecule molekule
mainly najmä
cooperation spolupráca
community spoločenstvo
electrical elektrických
phases fázach
thoughts myšlienky
uprising povstaní
turn javí
gas plynu
champions majstrov
relative vzhľadom
value hodnote
professional odborných
country krajine
fulfillment plnenie
crisis kríze
aimed zameraný
perceive vníma
pain bolesti
categories kategórií
medium stredný
different líši
nazism nacizmu
written napísaný
center centrom
existence existencii
full celej
forces síl
art umeniu
speed rýchlosť
beginnings začiatkoch
assassination atentát
also zároveň
usually obyčajne
other inej
were patrili
of systému
clouds oblačnosť
control kontrolu
linear lineárne
attempt pokuse
violin husľové
said hovorili
railroads dráhach
more väčšia
str štr
house dom
important dôležitá
second druhou
insects hmyzu
led vedení
music hudobný
corps zboru
fast rýchly
symbolizes symbolizuje
allow umožní
view pohľady
saved zachránil
tank nádrž
change zmeniť
roads cestami
said uviedol
object objekt
old starého
group zbor
highways diaľnic
jul júl
as ako
available dostupný
members poslancov
circumstances okolností
czechoslovakia československá
different odlišuje
literary literárne
increases stúpa
difficult ťažká
agate achát
movement hnutí
products produktov
stimuli podnety
writings spisy
sidewalk chodník
occurred nastal
bratislava bratislave
maintains udržiava
respective príslušných
still ešte
touch dotyk
bacteria baktérií
negotiations rokovaniach
albania albánsko
combined spojil
establish založiť
won zvíťazil
hockey hokeji
section oddiel
not nemal
president prezidentom
topic tému
cancellation zrušení
people osoby
solution riešenia
fall pádom
burgundy vlnovej
sections úseky
development vývojom
homemade domáce
order rozkaz
political politického
food potravinársky
commission komisie
bible biblia
property vlastníctvo
its svoju
separate samostatného
narrow užšom
existence existencie
states tvrdí
nobility šľachty
neptune neptúna
hibs hlbšie
karst krásu
information informácie
supply zásobovanie
traveled cestoval
islands ostrovy
master majster
moravia moravy
efforts snahu
charles karola
search hľadanie
if ak
names mien
chinese číňania
event diania
regulation regulácia
laws zákonmi
politic politik
military vojenská
upper hornej
expedition výpravy
violin husle
cuboid kváder
hardness tvrdosť
be treba
follows nasleduje
huge obrovských
seconds sekúnd
selection výber
crisis kríza
neutron neutrónov
formal formálne
relief reliéf
veneer dlhá
two obe
race rasy
industry priemysel
believer názoru
anton antona
philosophers filozofi
sure istý
democratic demokratická
philosophical filozofickej
thumb palác
value hodnota
economic hospodárskych
keys klávesy
current dnešný
course priebeh
issues otázkach
steam páry
standard štandardné
like podobá
lived žil
large veľkých
mathematical matematická
endings koncových
clean čistá
styles štýlov
current súčasná
peace mierovej
lasts trvá
help pomáha
valley doline
center stredom
info informácií
worlds svetová
notes poznámky
companies spoločností
record rekord
where kde
language jazykové
nitra nitrianske
egyptian egyptských
work prác
geography geografie
smith kováč
first prvou
persecution prenasledovanie
fashion módu
conflict konflikt
typical klasickým
living živá
express prejavil
importance dôležitosť
life živote
forests lesov
jozo jožo
systems systéme
these títo
celebrations oslavy
watch pozorovať
possible možných
labour pracovná
execution vykonávanie
bible biblii
clamp kliešťovité
media média
include obsahujú
pressure tlaková
movie filmu
other iného
egyptians egypťania
length dĺžka
tank tankových
planet planéte
perfect dokonalý
shalom takú
what čomu
for účely
especially obzvlášť
substance látka
valley údolí
carbon oxidu
necessarily nutne
aircraft lietadiel
papal pápežské
jovian joviálne
orbital obežnej
passes prejde
derived odvodený
further ďalej
quickly rýchle
uranium uránu
immigrants imigrantov
way spôsob
field poľom
emerge vyplýva
transition prechodné
refused odmietla
ethanol etanolu
splitter rozbočovač
called zvané
site nálezisko
february februára
ability schopnosťou
as nakoľko
phase fázu
honest čestný
form tvoria
moravia moravu
not nemohli
next následným
barcelona barcelony
important dôležité
act koná
fatra fatry
earl gróf
committee zboru
game partie
institutions inštitúcií
compounds zlúčeninách
prices cien
reasons dôvody
early skoré
house dóm
their svojich
change klímy
greeks gréci
election voľby
money peniaze
useful užitočné
described opísať
females suky
short skrátene
team družstva
most najväčší
means rozumie
john jánom
members členov
music hudobných
east východne
believe presvedčení
time ráz
courts súdy
mass hromadne
end koncu
other inými
based zakladá
poison blanokrídlovce
neighboring okolitých
through prostredníctvom
form formami
two oba
division členenie
every každého
latvia lotyšsko
may mája
taj tej
1 ½
lands územiach
reference referencie
inflammation zápal
article článku
leadership vedení
alone samé
visible viditeľný
expedition výpravu
north severná
historians historikov
acceptable prijaté
shows ukazujú
barrels súdy
left opustili
force platnosti
black čierne
editor redaktor
composition skladba
military vojenské
fast rýchlo
duchovny duchovný
article články
done uskutočniť
paintings maľby
near blízkeho
coat srsti
saint svätej
values hodnoty
the základe
end konci
widescreen wide
cores jadra
went ňom
speed rýchlosti
quality kvalite
found našli
supporters prívrženci
weeks týždňov
medium stredných
attention pozornosti
staff pracovníkov
prešov prešove
studies študuje
mate druhá
replaced nahradil
ports prístavu
czechoslovakia čssr
schizophrenia schizofrénie
stone kameňa
remnants zvyšky
d doktor
dance tanec
increase zvýšeniu
change zmenili
nature príroda
series radov
not nie
heavy ťažkých
mentioned spomínaných
came prišli
nations národnú
of mestám
search suché
ended skončila
northeast severovýchode
valley dolina
potent silným
construction výstavbu
break-up rozpadu
st. sv
broad širokú
i ma
brigade brigády
shevchenko ševčenko
form tvorí
used používaná
power elektrickej
classicism klasicizmu
criticism kritiku
given daného
hungary maďarska
polish poľského
bands pásiem
army armádou
life život
station stanici
implementation realizáciu
un osn
address adresy
governed riadi
ban zákaz
company podnik
further ďalšiemu
production výrobe
changes zmeny
act konať
winter zime
difficult ťažké
consent súhlasu
adopted prijatá
perhaps snáď
sound zvukové
obscure stráca
harmony harmónie
mountains pohorie
sculpture sôch
silent tichý
tito títo
displaying zobrazovaní
device prístroja
industrially priemyselne
minimal minimálne
this tomu
nature podstatou
spaniel španiel
fashion móde
economically ekonomický
storage uloženie
monograph monografia
prize cenu
change mení
form tvoriť
occurrence výskyt
roman rímskou
king kráľ
spread šíria
forces silám
pass prechádzajú
earthquake zemetrasení
effects efekty
slovak slovinsko
planet planétu
physics fyzike
entire celú
spectrum spektrum
bone kosť
magnetic magnetický
vertical vertikálne
neighborhood okolí
apparatus aparátu
coffee kovové
small malými
new novou
place odohráva
foreign zahraničia
hold držali
primary základnú
finish cieľom
russian rus
applies vzťahuje
french francúzska
artists umelcov
coast pobreží
quantity množstve
alcohol alkoholu
prime prvočíslo
cooperation spolupráci
black čierna
monks mníchov
do robiť
remained nachádzali
internet internete
rack nosič
remain zostať
indicates označujú
european európska
spread šíri
positive pozitívne
section častí
related súvisia
stains škvŕn
progress prebieha
become stať
mark označovať
simplification zjednodušenie
behavior správanie
geza gejza
may máji
country krajina
natural prirodzené
rocky skalné
security bezpečnostnej
hydrocarbons uhľovodíky
production vyrobené
study skúmať
monarch panovník
oriented orientované
expression vyjadrenie
cooperation spolupráce
admission vstupné
falls spadá
gravity gravitačné
cup pohár
side strane
today dnes
election volebnom
first prvom
remaining zvyšných
some niektorými
possibly prípadne
ports prístavy
difficulties ťažkosti
schizophrenia schizofrénia
culture usporiadané
care starostlivosť
bridge most
way cesta
building stavebných
gone zašiel
little malo
height výškou
empire ríšu
mountains pohoria
housing plášťa
increased rástla
atmospheric atmosférický
football futbalové
song piesne
teeth zuby
gravitational gravitačnom
more vyššiu
view pohľadu
station stanice
expansion rozmach
domestic domácu
address adresu
such takáto
sunday nedeľu
more väčšie
course kurz
characteristics charakteristiky
testifies svedčí
autonomy autonómiu
attractions zaujímavosti
value veličina
amount sumu
face tvaru
andes ánd
binds viaže
dissertations štúdiom
slovenia slovinsko
bridges mosty
gate brány
rec reč
his svojím
anything niečo
elements prvkov
his svojim
presidency predsedníctvo
only jedinú
sun slnečné
production výroba
demands nároky
tasks úlohy
order zákaz
england anglickom
decline úpadok
aristocracy šľachty
meet splniť
actual aktuálne
peculiarity zvláštnosťou
prize ceny
components zložky
ceremony slávnostne
about okolo
w. w
west západnej
scanner skener
could dalo
establishment založenie
court súdny
french francúzske
pedology pedológia
do robí
heaviest obežnou
appreciation ocenenie
public verejných
summary súhrn
create vytvoriť
floods pôvodné
can dá
had mala
word písmenom
achievement dosiahnutie
commission komisia
metal metalové
everything všetkému
metal metale
minimal minimálna
came prišlo
includes zahŕňa
scientific vedeckej
hard ťažko
opportunities príležitosti
medians medián
november novembra
protocol protokolu
on dňoch
dogs psy
parameters parametre
religious náboženskej
physics fyzika
believed veril
people obyvatelia
develop vyvinúť
spread rozprestiera
equipped vybavené
system systémom
tape snímka
u. ú
rest zvyšok
slash poľom
monument pamiatka
scarcity nedostatkom
russia ruská
white bielym
championed presadzoval
roots korene
appointed vymenúva
impossibly nemožné
sugar cukrová
diode dióda
critics kritici
close blízkosti
archaeological archeologické
precious dráhach
usage využitie
individuals jednotlivcov
store ukladanie
slovakia slovanské
blood krvi
effectively účinne
miscarriage potrat
connector konektor
union zväzu
clear čisté
presidential prezidentských
adapt prispôsobiť
tropical tropické
behavior správania
elects volí
church cirkev
authorities orgánmi
foreign zahraničnej
visit návštevy
layers vrstvy
information informácia
films filmoch
computers počítačoch
expressed vyjadril
got dostala
grof gróf
immediately okamžite
personal osobné
biological biologických
offer ponúkajú
plate platňu
spanish španielske
back zadnej
summer letných
contemporary súčasnom
crew posádky
computer počítač
area plochy
old starej
all všetky
casualties obetí
break zlomu
home domáca
sharing zdieľanie
started začali
minerals minerálov
aluminum hliníka
more skôr
music hudbe
astronaut kozmonaut
given dodáva
anti-tank protitankové
leads veda
emails emailové
czech česky
commander veliteľa
price cene
space priestoru
procedures postupov
quarter q
slovaks slovákov
claims nároky
jews židia
initiatives iniciatívy
arrival príchode
third tretej
small malá
eye oka
thermic tepelné
consists skladajú
composition zložení
others ostatní
electric elektrická
courtyard dvora
decay rozpadu
statement vyhlásením
numerous početné
wednesday stredu
representatives predstaviteľmi
download stiahli
read číta
bolsheviks boľševici
coin minci
transistor tranzistorov
clubs kluby
reciprocally vzájomne
american americký
devote venovať
way cestu
developed rozvíjal
period obdobie
official úradným
context kontext
positive kladný
school škole
astronomical astronomické
different rôznej
dolna dolná
works diela
royal kráľovská
trade odhady
venice benátok
tobacco tabak
reaction reakcia
radiation žiarenie
exchange výmenu
also také
called nazýva
son sin
environment životné
diamonds diamantov
parliament parlamentom
orbit obežnou
air ovzdušia
steam pary
supported podporované
world svetová
plates platne
prevent zabrániť
called nazývame
remote vzdialené
couple páry
slats látkami
products produkty
excluded vylučujú
asia ázie
climate klímy
trigonometric goniometrických
weight hmotnosti
mode móde
motives motívy
files súborov
brother brat
not nebude
track skladby
doubt pochybnosti
amount hodnota
typical typické
cattle dobytok
effective efektívne
characters znakov
scanner skenera
right pravé
overcome prevládajú
substance látku
resistors rezistorov
stones kamene
leader vodca
ocean oceánu
character charakteru
solicitude starostlivosť
here sem
classification klasifikácia
secretly tajne
formally formálne
each každú
independently nezávisle
guided riadené
be dajú
benefit dávky
exit ukončiť
molecule molekúl
preparation prípravy
former bývalý
archbishop arcibiskupa
derivative derivácia
longer dlhšie
austria rakúsku
nucleus jadrové
additionally prídavné
historical historická
evolution evolúcie
one jedného
organization organizácia
by prostredníctvom
bratislava bratislavu
physiological fyziologické
ground zemou
support podporujú
work fungujú
disc disk
reform reforiem
encounter stretnúť
castle hrad
teachers učitelia
common spoločné
spanish španielska
concentration koncentráciu
defense obranu
famous slávne
education vzdelávanie
average priemer
degrade rozkladá
unrecognized neuznané
considered uvažuje
europa európu
malta malte
western západne
u.s. americké
reign panovania
former dánska
memory pamäti
each každom
features črty
opera operu
characters postáv
liberty slobody
area plochu
saw videl
chain reťazec
coordinates súradnice
rebels povstalcov
partly sčasti
individual jednotlivých
foreign zahraničnú
located nachádzala
previous predchádzajúceho
significant významná
lying ležiace
thickness hrúbka
culture kultúrou
their svoje
impact vplyvu
conscious väzba
enlightenment osvietenstva
game hre
medici mediciovcov
cause príčinou
japan japonska
similar podobnú
medieval starovek
home domáce
luck šťastia
music hudba
go ísť
obese obežných
workers pracovníci
stretches tiahne
nazi nacizmu
newspaper noviny
distribution distribúcie
general generáli
vote hlasovanie
co-operation spolupráce
said vraví
graduating absolvovaní
area rozlohy
heat tepelné
price cena
each každý
elizabeth alžbety
mars marse
settlements osídlenia
theory teóriu
initials iniciály
japanese japonci
hounds durič
include zaradiť
close blízkej
below nadol
business podnikov
decree dekrét
enough dosť
communist komunistickej
scheme schémy
conclusion záver
occupied zaujíma
life životným
coin mince
ended ukončení
domain domény
radiation žiarenia
breeds pestuje
air leteckej
smallest najmenšie
techniques techník
form tváre
director riaditeľ
accepted prijala
they tí
prešov prešovský
social sociálnej
usually pomerne
scene scéna
hlinka hlinku
why pocit
contact kontakte
rebel povstaleckej
so tak
contact styk
office pracovných
exchange výmeny
permanent trvalý
applied uplatňuje
improvement zlepšenie
end koncového
exactly presne
creating vytvorenie
preserve zachovať
immediately ihneď
pc počítaču
denmark dánsko
surrender vzdať
rather skôr
instruments nástroje
situations situácii
method metódou
planet planéty
preparation prípravu
current súčasnom
quick rýchleho
implementation vykonávanie
media médiách
future budúcich
smaller pomalky
resources prostriedkov
can môžu
slovak slovenskou
provided poskytnúť
divides rozdeľujú
atmosphere ovzdušia
typical typickým
architecture architektúre
normalisation normalizácia
earth zem
changes zmien
state štáte
asia ázia
bratislava bratislavy
afghanistan afganistan
u.s. americkí
any ľubovoľné
christians kresťanov
memory pamäte
introduced zavedený
professor profesor
people ľudovú
iowa trenčiansky
software softvér
reserve rezerva
bad zlá
shape tvarom
unity jednoty
lower menším
languages jazykoch
education vzdelávania
defense obrany
falls prípadné
appears vznikne
farmers roľníkov
title tituly
this tohoto
age vek
european európskych
public verejné
technologies technológie
here tu
you tí
waterfalls vodopády
film filmu
molybdenum molybdén
project projektu
exchanges výmeny
breeds plemien
show zobrazujú
fluent plynné
uniformly rovnomerne
turkey turecko
end vystupujú
derivative derivácie
port prístav
number číslice
sticks látky
someone niekto
medicine lekárstva
carbonate uhličitan
parliament parlamente
commercial komerčne
commands príkazy
all všetci
television televízne
content obsahom
same istým
fibres vlákien
we musíme
when pi
elan elán
base základnou
highest najvyššej
picture obrázku
learning učenia
occurrence výskytu
optional volí
in ú
wall stene
city mesto
work pracovnej
face tvár
meets zásade
franc frank
requesting žiadal
publishing vydavateľstvo
obtained získané
production výrobu
austria rakúskom
significantly značne
say tvrdia
paris paríž
dispute spor
ministers ministri
dissolved rozpúšťa
order rádu
rock skalné
root kôre
rym rým
game hra
theory teórii
things vecí
long dlho
european európskej
instead namiesto
demanding náročné
songs piesne
terrier teriér
stooped prestal
great obrovskú
infectious infekčné
competence príslušnosť
work pracovali
muscle svalov
appear objavujú
spiritual náboženská
threshold prahy
connect pripojiť
shoes obuvi
elevations polohách
st. svätého
connected spojené
uses používa
similar podobný
receives dostáva
strong silnej
employment zamestnania
at u
appropriate príslušných
always vždy
measurements meraní
created vytvorený
schools škôl
priests kňazi
fully plné
origin pôvode
austria rakúsko
figures počty
liberates uvoľňujú
penetrated prenikli
matt matej
polar polárnych
attempted pokúsil
coin minca
architecture architektúru
for o
correct správnej
visit navštíviť
u.s. americkým
sugary cukrová
proposal návrh
troubles starosti
precipitation zrážky
situations situácie
maintained zachovaná
rulers vládcovia
streets ulici
pattern vzoru
word slovo
know poznať
accounting účtovníctvo
occurred nastala
complex komplexu
suggests naznačujú
positively pozitívne
tens desiatok
exceptionally výnimočne
brazil brazílii
contact kontakt
north severným
nicholas mikuláš
regions regióny
protein proteínov
roma ríma
remains zvyšky
for určených
jewish židovský
time čias
trade obchodu
czechoslovakia československé
churches kostoly
sun slnka
another iná
clean čistý
protons protóny
architectural architektonické
cg ťažiska
tumor nádor
zhou čou
cannon kanóny
founded nájdené
effort snaha
nazis nacisti
men mužov
overview prehľad
images obrazov
2 ½
alps álp
statement vyhlásenie
west západ
roman román
bourgeois mestská
acts činy
right pravá
father otec
comet kométy
was vznikla
rate rýchlosť
types typy
armenian arménsko
players hráčom
neck krk
study štúdia
economy ekonomická
folk ľudovú
claims tvrdí
stephan štefana
statistics štatistiky
atom atóm
use používanie
character ráz
primary základnej
full silná
development rozvojom
influenza chrípka
hungarian maďarský
reflects odráža
together spoločné
several viaceré
poem básní
prima prijímajú
group skupine
lower dolnom
court súd
czech česko
king králi
body trup
alphabet abeceda
largest najväčším
leads vedie
forbidden zakázané
texts textoch
modality modalita
higher vyšší
better lepšiu
council zastupiteľstvo
compound zložené
arts umení
towards voči
further bližšie
because dôvodu
sense zmysel
catholic katolíckej
famous preslávil
high vysokú
area sfére
rebels povstalcom
daughter dcérou
sides strán
increased zvýšenej
observer pozorovateľné
these tí
easier jednoduchšie
goal cieľom
flood pôvodní
czech česku
white bieleho
image obrazu
group skupina
such takéto
our nás
respectively respektíve
left zanechal
main ústredným
theater divadla
wave vlna
whole celom
addiction závislosť
cancer maternice
weather počasie
chassis podvozku
mur múru
main hlavná
create vytvorenie
wear nosili
women žene
it nej
gen. generála
deputy poslanec
transistors tranzistory
infection nákazy
mechanic mechanické
attention upozorňujú
voice hlasov
english angličtiny
line riadok
of hospodárskej
divided rozdelila
boy chlapca
mode módu
occurs vyskytuje
accepted prijali
network sieťou
web prehliadač
focus zamerania
forest lesná
dispute sporov
happened prebehla
action pôsobení
lakes jazerá
wheels kolesá
asteroid planétky
reaction reakcie
master majstra
traditional tradičná
limits obmedzuje
technology technológia
bright jasný
side stranu
power moc
six šesť
forth štvrtej
cialis achát
given danej
expensive drahé
place uskutočňuje
process procesu
permission povolenie
period obdobia
back naspäť
i som
turkey turecku
school škola
in roku
myth báj
working pracovný
company kampanila
correct správna
army armády
voted volení
tokyo tokio
composition zložený
stone kameň
radiation žiarením
captain kapitán
completely úplná
directed smeruje
match zápase
individual jedinec
great obrovský
correct správne
percentage percento
troops vojskám
rate rýchlosti
ground pozemné
city mestu
slovak slovenskom
provide poskytujú
concept koncentrácii
british britského
whole celok
substance látky
wood drevené
example príkladom
technology technika
creating vytvorením
is spočíva
stems pramení
iodine jódu
compared porovnaní
associated spojeného
splitting stĺp
crossroad križovatky
premises priestoroch
focus zameranie
matters veciach
method spôsob
nema nemá
explosion explózia
caucasus kaukaz
which aká
st. ul
started začalo
stated uvedené
metals rúd
trade obchody
institute ústav
croats chorváti
production tvorbu
federal spolková
departure odchode
army vojska
layer vrstvou
moreover ostatné
stable stabilné
ch č
arena aréna
mainly zväčša
allows umožňujú
fast rýchleho
development vývoj
use používania
season sezónu
openly otvorene
high vysoký
direction smer
socially spoločenský
acted konali
take prijali
concentration koncentrácii
growth rastu
north severné
katarina katarína
purpose účel
weight hmotnosťou
weather počasia
cro-magnon kromaňonec
environment okolím
census sčítania
there existuje
develops vyvíja
ossification osifikácia
initial počiatočné
move pohybom
holds drží
village vsi
signings podpísaná
do robia
polish poľska
metal metalu
experience prežívanie
place uskutočnilo
missiles rakety
department odbor
divisions divízií
tones tónov
color farbou
campanile kampanila
study štúdie
cape myš
clouds oblaky
abolished zrušení
she dala
independence nezávislosť
axis os
red červenou
official oficiálne
conditions podmienky
belarus bieloruská
theatrical divadelné
metals kovy
michigan michalovce
manifest prejavovať
developed vyvinul
join spojiť
peasants roľníci
law právny
ie tzv
concentration koncentrácia
also taktiež
book rezervácie
fall spadajú
sciences vied
force sile
serious vážnej
holes otvory
supported podporovaný
expected očakáva
electric elektrických
personal osobnú
exchange výmene
border hranici
refused odmietol
performed vykonáva
inspired inšpirované
concrete konkrétny
magnet magnetu
just rovnako
cases prípadov
true pravda
place uskutočnili
relevant príslušných
acts číny
hallucinations halucinácie
operation chod
army armádu
designation určenie
winds vetry
ancient starovek
joseph josef
alphabet abecedy
hydrocarbons uhľovodíkov
such takúto
eagle orol
economic hospodárskeho
beam lúč
europa európa
once kedysi
road ciest
damage škoda
achieve dosiahnuť
mammals cicavcov
price cenu
flood pôvodná
unity jednota
name mene
remained zostala
automatically automaticky
requires vyžaduje
three trikrát
sets stanovuje
development vývoji
japan japonsko
top najvyššie
holland holandský
peasants roľníkov
organisation organizácii
special zvláštnym
villages dediny
ac sieťovej
century storočia
former bývalí
separation rozdelenia
teaching nastáva
shape tvár
requirement požiadavku
conflict konfliktov
activities aktivít
whenever kedykoľvek
made tvorili
proteins proteínov
not nesmie
equipped vybavený
today dnešných
province provincii
short krátke
scientology scientológie
line čiarou
enlightenment osvietenstvo
resistance odolnosť
drugs lieky
second sekundu
went chodil
turkey turecka
tombs hrobky
shape tvaru
lada ľadový
went prešlo
understand chápať
next budúceho
chemically chemicky
evokes vyvoláva
positions polohách
breakdown členenie
father otcom
demography demografia
most najväčšou
seen vidno
brazil brazília
management vedenia
led viedli
nou ňou
clearly jasne
known známe
presence prítomnosť
students študenti
factors faktorov
completed vypĺňa
aside stranou
based opiera
wrote napísal
confirmed potvrdené
partisans partizánom
operating operačným
largest najväčšiu
candidates kandidátov
printer tlačiareň
giant obrovské
architect architekt
head vedúci
earth zemského
scenes scény
sole samotnej
genetic genetickej
competitor súťažiaci
includes zahŕňajú
main hlavnou
started začal
land pôdu
existing existujúce
temporarily dočasne
family čeľade
producers výrobcovia
ties väzby
german nemcom
ocean oceáne
viennese viedenskom
object objektov
afghanistan afganistanu
neatly upravené
beaver ďalší
magma magmy
sexually sexuálne
structure štruktúra
english angličtine
powers mocnosti
coins euromince
autumn jeseň
reason príčina
company spoločnosťou
law zákon
scope pôsobnosť
may môžu
below pod
dangerous nebezpečné
access prístup
metalloid nekov
afford získa
decreases klesá
different rozličných
wide široký
call nazývať
translation preklad
several viacerí
design dizajn
main hlavné
binoculars ďalekohľad
flu chrípka
foreign zahraničné
proteins bielkovín
conducted uskutočnil
dutch holandský
sent poslal
longest najdlhšou
frederick fridrich
list zoznam
the tie
externally externé
down nadol
trade obchodnej
covered pokrytý
incomes príjmy
contained obsahovala
end závere
recommended odporúča
fire ohňa
winter zimy
austrian rakúsku
danger nebezpečenstvo
science vedu
cooling chladenie
industry priemyselná
half pól
preponderance prevahu
services služby
stadium štadión
popular obľúbeným
claim tvrdia
person osobám
board tabuľa
territories územiach
active aktívne
names mená
court nádvorie
tasty výborne
territory územiu
anytime kedykoľvek
studies štúdií
fixed pevné
defeat poraziť
good dobra
architecture architektúry
energy energiu
related súvisiacich
permanently natrvalo
alternatively alternatívne
former bývalé
stroke porážke
inc. inc
seat sídlo
military vojenský
turkish tureckého
industrial priemyselných
both obidva
monument pomník
autonomous autonómne
position polohy
enter vstupuje
welcome veľkom
province provincie
folk ľudový
short krátka
scientology scientológia
remained zostali
died zomreli
normalization normalizácia
other inom
gathering zhromaždenie
bridge moste
remained zachované
avoid vyhnúť
upper hornom
function funkcii
connected spojený
produced vyrábať
strings strún
matches zápasy
serbs srbi
on na
consists skladá
provide poskytnúť
known známa
karol karola
lose strate
end skončení
steel oceľ
said vyjadril
memorable pamätná
gun kanón
participate podieľajú
sold predalo
consciousness vedomie
affected ovplyvnila
asteroid planétka
croatia chorvátska
cine číne
change drobné
electrically elektrickej
display zobraziť
half pol
whole celou
forms foriem
arrive dochádza
harmony hormóny
adze tesla
memorial pamätných
web webe
religion náboženstvá
commanders veliteľov
considered považované
council radou
production výroby
large veľkej
dry suchá
famous známeho
proteins proteíny
decide rozhodnúť
performs vykonáva
principle princípu
foodstuffs potraviny
begins začína
eleven jedenásť
victory víťazstvom
form tvare
cases týkajúce
daughter dcéra
head hlava
english angličtina
home domácu
solar slnečného
care pozor
child dieťa
space priestore
figure obrázok
mining ťažby
hot horúce
aluminium hliníka
fruit ovocie
questionable sporné
who koho
celebrate oslavujú
of mesta
server servera
went prešli
second druhýkrát
her ju
variants varianty
church cirkví
represents predstavujú
literal literatúry
reigned vládol
transformation transformácie
measurement mierou
ie tzn
active aktívna
postures postoje
votes hlasov
golden zlatom
made tvorilo
rectangular pravouhlého
national národný
bigger väčší
added pridaním
small malé
public verejného
eclipse zatmenie
henry henricha
relief reliéfu
power mocnosti
series seriálu
twentieth dvadsiateho
surrounds obklopuje
allow umožnili
crown koruna
railroad železničnej
plants rastliny
famous známymi
celtic keltské
great veľkej
continent kontinent
line linka
dear väzení
practice praxi
volume objem
time chvíli
vein žila
passports pásov
state štátnych
royal kráľovské
cup pohára
same rovnakej
development vývoja
sector sektor
austrian rakúsky
start začať
formed tvorený
eighties osemdesiatych
wall stenu
foetus plodu
coal uhlia
one jednej
developed vyvinúť
led viedla
italian talianske
sense zmyslom
surface povrch
discoveries objavy
arab arabské
electric elektrické
amplification zosilnenie
morale morálka
wide širokú
areas plôch
clothing odev
region región
alexander alexandrovi
abrasion abrázia
scene scéne
singer speváka
boss náboja
bought kúpil
passcode prísť
determines určuje
peak vrcholom
interrupt prerušenie
chemical chemicky
publishing vydáva
smallest najmenšia
given stanovené
main hlavnom
typical typická
metabolism metabolizmus
women ženy
received prijímajú
twisting otáčania
baby dieťaťa
there existoval
far zďaleka
adam adama
person osobného
consciousness vedomia
passed prešiel
proclaimed vyhlásený
five piatich
waited čakali
think myslí
ark achát
era éry
nickel niklu
very veľmi
these týchto
everyone každý
see videli
next nasledujúcej
bones kosti
life životom
market jarmok
yearly každoročne
historical historické
place uskutočnila
versions verzie
normally normálnych
peak vrchol
center centrá
crisis kríž
municipalities obcí
represents reprezentuje
live býva
forest les
museum múzeu
legs končatiny
province provincia
tooth zub
partisans partizánov
power právomoc
decided rozhodli
making tvorbe
founded založená
liability zodpovednosti
quantities množstvách
wheels kola
economic hospodárskej
this touto
series rad
liver pečene
worry starosti
huge obrovskú
group skupinu
national národnú
a určitého
recorded zaznamenaná
property vlastnosť
correct správny
city mesta
center strediskom
hospital nemocnice
stage etapa
mentioned spomína
family rodinou
liptovský liptovskom
manufactured vyrobené
transistors tranzistorov
animal zviera
knowledge vedomosti
when kedy
match zápasy
like chcel
another ďalšia
similarly podobné
lower nižších
all všetko
started začala
successful úspešný
churches kostolov
units jednotkami
grew rástla
others inej
harmonization žiaden
identified poznal
great veľká
so taká
housed sídli
general generála
distinct výrazný
minute minúta
decided rozhodlo
about asi
extends rozširuje
subject podlieha
most väčšiny
parts časťami
conception koncepcia
eclipse zatmenia
principle princípom
computer počítačovej
night noci
free voľného
transformation transformácia
gravitationally gravitačne
artificial umelé
remained zostalo
catholic katolícka
alaska aljaška
local miestnych
exchange výmena
distinguish rozlíšiť
process procese
won získala
parts častí
much omnoho
not nemohol
unit jednotka
locality lokalita
happen dôjsť
hebrews hebrejci
better lepšie
relation vzťah
grounds dôvody
characterized vyznačuje
played odohral
barrel súd
budget rozpočtu
wall steny
official oficiálnym
fixed pevná
moment chvíli
additional prídavné
domains odbory
yields výnosy
single singlom
circulation obeh
century storočie
border hranice
while pritom
prague praha
helium hélia
stab podobe
practice praxe
thermal tepelnej
westmeath trenčiansky
fresco fresku
electrical elektrického
help pomáhali
consist skladajú
fiber vlákno
effort snahu
usually zvyčajne
illnesses chorôb
locality náleziská
which akým
removal odstránenie
north severný
salt soli
claims tvrdenia
italian talianska
open otvorene
eye očí
star hviezda
agreements dohôd
located nachádzali
term termín
author autor
called nazval
landscapes krajín
ways spôsobmi
computers počítačov
plato platón
public verejná
reaches siaha
structure štruktúre
died zomrel
fats tuky
management vedenie
concentrated sústredil
gases plyny
social spoločenských
breast prsníka
switch spĺňa
lost stratila
communist komunistických
south južnej
hospital nemocnici
river riekou
acid kyselina
allele alela
action kroky
conscious vedomý
defensive brániaci
vienna viedenská
techniques techniky
crust kôre
allies spojencov
category kategórií
died zomrela
occasion príležitosti
english anglickej
data údajov
orientation orientácia
top najvyššiu
worked pracoval
important dôležitou
independent nezávisí
division divízie
doctor doktor
the ta
kept chované
function funkcia
expensive drahý
study štúdiu
older starších
other ďalším
malta malty
younger mladších
bound viazaný
action pôsobenia
named pomenovaná
protein bielkovín
mounting mont
ratios pomery
decisions rozhodnutia
used použili
city meste
possibility možnosť
also taký
day dňom
catholic katolícke
north severnú
aluminum hliník
base základný
memorable pamätné
tensor tenzor
broke vypukla
use užívania
stopped zastával
base báze
increase zvýši
awakened počíta
sun slnko
wave vlnu
learned dozvedel
concert koncert
italy taliansko
vatican vatikánu
third tretiny
tennis tenisové
higher vyššej
other inou
cross kríža
vienna viedenskom
seven siedmich
said hovorí
discover objaviť
defensive obranné
artistic umelecké
personal osobný
relates týka
places mestách
maps mapy
dry suché
organization organizácie
arrival príchodu
new novým
triangle trojuholník
actually vlastne
border hraniciach
individual jednotlivými
lines liniek
strongly silne
croatia chorvátsko
ondrej ondreja
sum súčet
support podporovalo
shape tvárou
memorial pomník
center stred
ship lode
reform reformu
greek grécki
magnetic magnetického
made vypracoval
marquise markíza
founded založil
america ameriky
brook potoka
biggest najväčší
political politickú
increasing zvýšeniu
territory územia
effects účinky
frequency frekvencia
glacier ľadovec
neptune neptún
science veda
act koňa
carbon oxidom
varied rôzna
united spojených
italian taliansko
asteroids planétok
december decembri
father otcovi
wall múr
transition prechodu
prague prahe
crystalline kryštalickej
russian ruská
future budúcnosti
metal metalových
tissue tkanivá
signs znaky
soviet sovietskych
words slova
provided predpokladu
organic organickej
piece kusov
corn kukurice
bourgeois mestský
dances tance
staff útvarov
same samé
gallery galérie
decided rozhodla
problem problému
maintain udržať
lower dolnej
prevalent prevláda
certification certifikácia
return návratu
different odlišná
arranged usporiadaných
low nízku
food potravín
short krátky
summer letnej
front frontu
voting volieb
full plní
all celý
teacher učiteľ
system sústavy
factor faktorom
temperature teplôt
middle stredné
rotation rotácie
traditionally tradičné
more omnoho
mainly predovšetkým
band kapely
hand ruku
organism organizmus
asked žiadal
decomposition rozkladu
martial bojových
elisabeth alžbeta
won vyhrali
scotland škótsko
try pokúsili
war vojny
fluid tekutín
claimed tvrdili
foundations základy
composer skladateľa
physical telesnej
sun slnkom
top vrchom
benefits prínos
determine určujú
which ktorej
time časová
combustion spaľovacích
dinosaurs dinosaurov
see vidieť
perfection dokonalosti
full úplnej
connects spája
clouds oblakov
easy ľahko
friends priateľa
health zdravotníctva
now teraz
school gymnázia
reaction reakciou
mainland pevniny
americans američanov
introduced zaviedla
head hlavu
cou čou
u.s. us
folklore ľudovej
fast rýchlym
effect efektu
used používali
wooden drevené
settlements sídliská
free oslobodiť
all celú
philosophy filozofie
greatest najväčšiu
abortion interrupcie
application aplikácia
calculate vypočítať
cecchi čechy
trail súdom
for určené
mother matkou
people národov
studio štúdiové
british britských
be dôjsť
ages stredoveku
material materiál
immediately bezprostredne
technology technológiu
estimates odhaduje
blood krv
steppe stepi
indonesia indonézia
separately oddelené
network sieti
parent materskej
connection spojení
start začnú
independence samostatnosti
machine stroj
weapons zbraní
orthodox pravoslávni
reacts reaguje
itself samotného
use využívať
narrowly úzko
horse koňa
creative tvorivého
national národná
czech českého
included patrilo
state štátom
manifestations prejavy
close blízkom
representation reprezentácia
repeatedly opakovane
your tvoj
won získal
significant výrazné
fishes rýb
presented predstavil
universe vesmíru
reform reformy
note uvedomiť
reproduction rozmnožovania
ukrainians ukrajinci
european európskeho
used používalo
day daň
speed rýchlosťou
slovakia slovenská
exempt oslobodení
bulk hromadne
vienna viedenskej
recognition uznanie
phd csc
encompasses zahŕňa
ship lodi
minister ministra
printer tlačiarne
work diele
two oboch
park parku
showing poukazujú
primary primárny
straight rovný
lukewarm viaže
no žiadnej
cancel zrušiť
future budúce
keeper správcu
shall nadobúda
unsuccessfully neúspešne
board doska
famous najznámejší
frequent častým
frequency frekvencie
of roku
stop zastavili
actions akcií
area plochou
mathematician matematik
agricultural poľnohospodárskych
based založené
settlement osídlenie
sphere sfére
ordinate odvesny
boundary rozmedzí
increases zvýši
board palube
each každej
hand ruky
famous najznámejšie
two obidvoch
official oficiálny
product tovar
sirenia šírenie
short krátku
ways spôsoby
concept pojem
angle uhol
settlement osada
tall vysoký
territory územie
confluence sútokom
surgeries operácii
top vrchol
sun slnku
working prác
corn kukurica
understand pochopiť
uprising povstania
performances výkony
affiliation príslušnosti
gallery galéria
being bytosti
changing striedavý
beginning začiatok
so čím
stress stres
low nízky
integrated integrovaný
manage riadiť
create vytvárať
taxation dané
collaborated spolupracoval
league liga
physical fyzikálne
air vzduch
greek grécko
wisdom múdrosti
declining klesá
expression prejavu
war vojnu
section oddieli
economy hospodárstva
population populácia
strategic strategické
details detaily
count gróf
share akcie
version verzii
driver vodiča
stages etapy
siege obkľúčenia
through cez
country talianska
programs programy
free voľný
twenty dvadsať
atomic atomárny
tank tankové
cities mestá
equal rovný
petar petra
german nemčiny
activity aktivitou
outlay výdavky
natural prírodná
philosophy filozofii
a inom
successfully úspešné
brown hnedý
personality osobnosti
color farebné
solution roztok
need potrebnú
various rôznej
type typ
participated podieľali
or či
mechanism mechanizmu
element prvok
you sebou
macedonian macedónsko
pursuance vykonávanie
socialist socialistických
south južná
formed vznikať
region regiónu
centers centier
board doske
network siete
genres žánre
application aplikácie
claim tvrdenie
vehicle vozidlá
ecosystem ekosystém
mobile finančných
allies spojencami
buildings budov
obtains získava
son syna
weighted vážený
indonesia indonézie
heavy ťažký
and š
tumour nádor
greek gréckeho
oldest najstarší
calculation výpočet
pixel px
direction smere
production výrobných
cool über
population obyvateľstvom
lack nedostatku
density hustote
cial finančných
trees stromy
scientists vedcov
adjacent susedných
web webu
experienced zažil
race preteká
language jazyku
motives motívov
print tlače
jerusalem jeruzalema
occupy zaberajú
ensures zabezpečuje
presented predložil
rate tempom
become stávajú
performance výkony
baj báj
suggestions návrhy
basin panva
netherlands holandska
services službe
slovak slovenskej
typical typickými
assumption predpoklady
congress kongres
will dostane
summer leta
junction sútoku
hundreds stovky
position polohe
greeks grékov
warn upozorňujú
brand značka
discovered objavený
highway diaľnice
west západne
interfere zasahovať
short krátko
belong patrili
this takom
result výsledkom
should treba
sirenia šírenia
working pracovnej
polish poľskom
kovach kováč
nations národy
dana daný
subsequently následné
organisations organizácii
looking pohľade
ownership vlastníctvo
lipids lipidov
paul pavla
banska banská
home doma
middle stredná
utilizes využíva
maintained zachoval
marge márgit
lans takýchto
aircraft lietadla
activity činnosť
exposition expozícia
museum múzea
wide široké
employs uplatňujú
members príslušníci
implemented realizuje
standing stojí
borders hraniciach
presov prešovský
plants rastlinách
citizens občanov
he keby
mean znamenalo
use použité
path cestou
versions verziách
social spoločenské
tries pokusy
changes zmenám
order poradí
planet planétok
italian taliansky
us nás
circles kruhy
require vyžaduje
area rozloha
league lige
introduced zaviedli
components súčasti
limited obmedzený
four štyri
remain zostávajú
unique unikátne
borders hraničí
grants udeľuje
equipment zariadenia
previously predtým
leaves opúšťa
ability schopnosti
effect pôsobenia
music hudobného
commissioned poveril
relation vzťahu
remove odstrániť
statue sochu
snoring chápanie
wider širšom
association spolok
area plocha
physical fyzikálna
moment chvíľu
slovak slovenskú
gorgeous krásna
crew posádka
bound viazané
secure zabezpečiť
strong silnú
marine morské
english angl
mining ťažbu
protection ochrane
factory továreň
risk zisk
ivan ivana
serial sériové
czechoslovak československý
national národné
awarded význame
legally právna
american americká
housing plášť
each každá
latin latinskej
naturally prirodzene
specially špeciálne
body tela
used používala
players hráči
border pohraničné
treatment úprava
health zdravie
strongly silno
midst uprostred
usage prístupu
sayings výroky
legend legenda
old starom
italian talianskej
relations optických
to na
tron trónu
success úspechy
processes procesy
lost prišli
tough tvrdý
form forme
common bežne
popular populárna
survey prieskum
unfortunately bohužiaľ
election volebné
origins počiatky
contacts kontakty
setting nastavenie
circuits obvody
general všeobecného
me mňa
organs orgány
examples príklady
suffered utrpeli
region kraji
fight bojovať
mark označiť
component zložku
tracks skladby
choir hôr
bohemia čiech
lost stratil
balls lopty
medium médium
lower nižšiu
northwestern severozápade
language jazyky
our náš
cast obsadení
belgium belgicko
intersection križovatke
certain určitý
more väčšieho
based založená
indeed síce
italy talianska
particularly zvlášť
highway diaľnica
georgia gruzínska
center ťažisko
state uviesť
adds pridáva
current súčasnej
era éra
went išiel
fashionably moderné
company firma
neighbors susedí
figure figúra
convinced presvedčení
mutual vzájomnej
moment momentu
rotation rotácia
territory územím
privileges privilégium
will vôle
mineral nerastných
enough dostatočné
strong silný
lens šošovky
tax daň
abroad zahraničí
card karta
former bývalá
alternately striedavý
royal kráľovského
price ceny
organisations organizácie
slopes svahoch
core jadro
dispose všetok
experts odborníci
us nám
performance výkonu
significant výrazná
it tá
mankind ľudstva
houses hľadanie
neither ani
greek grécku
exposition expozície
feet nohy
ethics etické
received dostalo
national narodenie
horizon horizont
philosophy filozofiu
control ovládal
greatest najväčšie
older starší
role rolu
itself samotnom
discount zľava
significant významný
other ďalší
equipment zariadenie
autonomously autonómne
tension napätia
known známi
system systéme
human ľudských
border hraničí
transmission prenos
using použitím
irregularly nepravidelné
pressure tlaku
terms zmysle
pope pápež
pups mláďatá
success úspechu
civilization civilizácie
original pôvodní
europe európy
punk punkerov
transport dopravných
complex komplexné
method spôsobom
included achát
defense obrana
version verzia
plants rastlín
all všetka
will vôli
yearly ročné
electromagnetic elektromagnetického
organization organizáciu
formation útvar
errors chyby
intestine čreva
reason rozumu
became stalo
printed vytlačené
published vyšlo
hungry hľadaní
but no
this tento
this tohto
basta bašta
ground zem
majority väčšiny
ink atramentu
deduce určil
once viackrát
protection ochrana
fourth štvrtá
jewish židovská
artistic umeleckých
vagina pošvy
marian marián
angels anjelov
extended rozšírili
sites pamiatok
popular populárne
slovak slovenský
history historici
prove javu
mistake chybu
which čomu
harbor prístavu
error chýb
low nízkej
mr. mr
leaves odchádza
warning pozor
zs zš
rome rím
slovakia slovenské
center stredisko
groups skupinách
cancer rakoviny
manually ručne
were stáli
hemisphere pologuli
native rodnom
signal signál
commanding velil
each každému
longer dlhšiu
capable schopné
platform plošina
democratic demokratických
year-old ročný
world svetového
caliber ráž
vigorous štátneho
virgin panna
turks turkami
takes trvá
said vyhlásila
research výskumov
hungarian maďarská
theory teória
non-metal nekov
the ty
american americkí
carl karl
standards štandardy
integrated integrované
political politické
name názvu
cancelled zrušené
knowledge poznanie
supported podporoval
discrimination diskriminácia
a predstavuje
sine sínus
definitely rozhodne
live žijú
arabians arabi
is patrí
how spôsobu
spa kúpeľov
references referencie
wc ms
base základná
both oboma
produced vyrábané
part dielom
event udalosť
crown koruny
no už
field poli
currency mená
spanish španielsku
violence násilie
general všeobecných
inscription nápis
boy chlapec
intersection križovatky
settlement sídlisko
living životných
square štvorca
successor nástupcom
was pôvodná
state štátny
can môže
troops vojsk
act akt
figures osobností
connected spojená
establishment zriadenia
complex zložité
jed džed
me mi
exists existuje
top vrchole
not nemôžu
formed utvorili
middle strednú
kosice košice
olympic olympijské
component zložka
stage etapy
straight rovné
gregory gregor
spirit ducha
influenza chrípky
settlements osady
stat stať
have musia
gained získal
reconstruction prestavba
conflicts konfliktov
coach tréner
two druhou
content zložení
plane lietadlo
andrew andreja
technology technológie
relevant príslušného
season sezóna
their svoj
that že
board dosky
cons nevýhody
all celé
defense obrane
sexually pohlavné
signals signálov
begin začnú
reach siahajú
sculptors sochári
classic klasickým
argument tvrdenia
long dlhej
full plný
elements prvky
given uvedený
each každé
published vyšla
sex pohlavných
again zasa
basket koša
rotation rotáciu
dissolves rozpúšťa
qualifier písmeno
network sieťach
issue vydať
leadership vedením
continue pokračovanie
hand ruke
artistically výtvarné
formed tvorená
djed džed
b ab
french francúzština
control ovládať
joined pripojil
operation zákroku
hair vlasy
food potrava
ions ióny
environment životného
acts vystupuje
god božie
whole celým
english anglicky
california kalifornia
need potrebujú
blame vinu
eyes oči
belgium belgicka
exception výnimkou
australian austrálsky
german nemčine
radius polomer
community spoločenské
exposed vystavené
short krátkej
denmark dánska
musical hudobný
operating operačných
tatras tatier
empire cisárstva
flow toku
one jednom
rotor rotora
valves chlopne
maybe možno
american americké
acids kyselín
ukraina ukrajiny
acceleration zrýchlenie
beam lúčov
big veľkým
crust kôry
america amerike
must musí
honour počesť
ruled vládli
centers centrách
representing reprezentujú
mouse myš
standards štandardov
harrow brány
harmful škodlivé
clear jasne
liquid kvapalnom
theory teórie
south južnom
several niekoľkých
it tú
classical klasických
macedonian macedónska
leaves listy
formation tvorbu
basic základne
aviation letecké
starts začínal
signed podpísal
was bol
school školy
wi-fi wifi
meetings zásad
page strana
emerging vznikajúce
formed tvorené
involved podieľa
are predstavujú
antique antické
archaeological archeologických
oxidation oxidačné
project projekte
counts počítača
allies spojenci
matthew matúš
powerful silných
campus areálu
letter list
constantinople konštantínopol
dusk súmrak
home domácich
command veliteľstvo
area ploche
july júla
revolutionary revolučná
same istom
u.s. americkom
separates oddeľuje
aware vedomý
leaving odchod
war vojne
points bodoch
constructions stavby
destroyed zničená
religions náboženstvá
fans fanúšikovia
physical fyzikálny
provides zabezpečuje
lost prišlo
the príslušného
remote vzdialený
field pole
view názoru
famous významným
medieval stredoveku
preparation príprave
violence násilia
sought usiloval
madonna madona
easily jednoducho
chapel kaplnky
collaboration spoluprácu
natural zemného
led priviedol
high vysoká
protection ochrany
amplifier zosilňovač
exercise vykonávať
bombardment bombardovanie
ružomberok ružomberku
crown korunu
state štátu
learning učenie
frequency frekvenciu
more viac
religious náboženským
way spôsobom
politician politik
form formy
influences ovplyvňujú
russian ruských
seeds semená
third tretina
stone kamene
show ukazujú
successful úspešná
easier ľahšie
show uvádzajú
processors procesory
manipulate manipulácia
termination zániku
it toho
girls dievčatá
name označením
blood krvou
share podieľajú
staff štábu
film filme
roms rómov
to mohla
netherlands holandsku
states štáty
managed podarilo
student študentov
metal kovov
kym kým
contains obsahuje
north severnom
displays prejavy
today dnešnej
earth zemská
density hustotu
effort úsilie
water vodnej
right nárok
depends závisí
forms formami
some pár
says tvrdí
typically typický
often neraz
problems problémov
spiritually duchovné
france financií
margit márgit
spreads šíri
socialism socializmu
functionalized funkciou
social spoločenský
age veku
possible možný
monarchs panovníkov
hole diera
said vraj
used použiť
income výnosy
significant výrazný
eden raj
name názorov
such taká
sheepdog ovčiak
historian historik
liberalism liberalizmu
use uplatnenie
email emailové
use využitia
started začínal
king kráľovi
transition prechode
legally právne
same rovnakou
axle osou
crossroad križovatka
orthodox pravoslávna
state stavom
crimes zločinov
april apríla
political politická
modified upravené
mining ťažba
body telo
capture zachytávajú
creation vznikom
motivation nasadenie
december decembra
ed. ed
birth porodila
fear strach
black čiernej
reforms reformy
etc. atď
serves slúži
events diania
keyboard klávesnica
culture kultúra
industrial priemyselne
threat ohrozenie
ecosystem ekosystému
sometimes inokedy
hungarian maďarské
noted zaznamenal
sibir sibír
japanese japonských
sizes veľkostí
greek grécka
to aby
overcome prekonať
belief vieru
idea myšlienku
campus areáli
urban mestský
hungarian maďarského
joint spoločného
ball lopty
cultural kultúrnej
czech česka
female samica
we vieme
stephan štefan
gravitation gravitácia
preparation príprava
economy hospodárstvo
contracting zmlúv
period obdobím
normally bežné
men muži
jody jódu
ceremony slávnosti
will vôľu
flight let
beagle durič
case čase
personal osobná
positions pozícií
website stránkach
processing spracovanie
get dostanú
natives rodáci
planetoid planétka
premier premiér
finished skončilo
majority väčšina
uprising povstanie
substances látky
preference prednosť
higher vyšších
than než
ireland írska
english anglicko
database databázy
primary primárne
other ďalšími
authorities orgánom
protection ochranu
mods módy
suborder podrad
motherboard matičnej
transfers prenáša
architecture architektúra
district okres
electromagnetic elektromagnetické
ancient starovekej
jehovah jehovovi
celebrations slávnosti
primary primárna
density hustoty
business obchodnej
time čase
united spojené
many mnoho
aspects aspekty
inception začiatok
bit trochu
altitude výška
euro eura
equipment prístroje
so takto
sphere sféry
form podoba
progress pokrok
heavy ťažká
particle častica
liberalism liberalizmus
army vojsko
integer číslo
friend priateľa
responsibility zodpovednosť
angles uhly
free voľných
russian ruské
respect dodržiavanie
free voľnom
minimum minimálna
history historickej
india indii
back dozadu
used používa
iceland island
competition súťaž
form formu
origin pôvodu
slovak slovenské
composed zložený
state štátneho
strong silné
debts dlhý
netherlands holandsko
soviet sovietska
structurally stavebné
greater väčšej
winter zimná
specifies stanovuje
reading čítanie
core jadre
oil olej
moscow moskvy
formation tvorbe
southeast juhovýchodnej
doctor lekára
widespread rozšírené
points body
received dostala
site stránok
folk ľudové
citizenship občianstvo
sewed zažil
both jednak
of časté
metal kovu
exemption oslobodenie
ridge hrebeň
shots zábery
era doba
version verziu
code kódu
following následkom
elisabeth alžbety
gold zlata
association združenia
territory území
losing stráca
urban mestskú
so taký
cell bunka
permanent trvalé
obviously zrejmé
last naposledy
play hrali
other iným
against protitankových
users používatelia
moment momente
literary literárneho
court kurtu
rules pravidlá
surface povrchové
further ďalšiu
size veľkosti
declaration vyhlásení
asked požiadal
high vysoké
do postupovať
composite zložený
in do
railways dráh
slavic slovanského
plans plánov
searching hľadanie
classical klasickej
heat tepelná
food jedla
virgin panne
close ukončiť
threat ohrozenia
heads smeruje
discrimination diskriminácie
winter zimné
defined určitého
next budúci
gas plyn
greek grécke
exploitation využitie
factories továreň
maintains udržuje
sufficient dostatok
significant významné
guilds čechy
consonants spoluhlásky
them im
work dielo
spanish španielsky
the oblastí
chambers komôr
reports správ
diamonds diamanty
source pramení
limited obmedzené
elderly starší
speech prešlo
victim obeťou
youth mladosť
long-term dlhodobé
including obsahujúce
albanians albánci
ball loptu
establishment zriadenie
system sústavu
craters krátery
meant znamenal
discovered objavené
leisure voľný
wheel kol
judges sudcov
daily denne
readable čítať
cells buniek
destroyed zničené
growth rast
market trh
processing spracovania
serial sériový
disappeared zanikla
plays hrá
flu chrípky
sight zrak
by formou
brother brata
circle kružnice
head hlavy
free slobodných
opportunity príležitosť
entity osoba
extended rozšíril
friends priatelia
form podobe
to mohli
mystique mystika
season sezóne
band kapele
give dalí
sign znakom
brand značky
earliest najskôr
high vysokým
adoption prijatia
identical zhodné
minimum minimálne
counterattack protiútok
option možnosť
french francúzi
fields polia
again zase
rapture nanebovzatia
slovak slovenskí
transformation premena
light svetelných
lower nižšia
wanted nechcel
fighters bojovníkov
created vytvorené
india indie
labelled označovaná
out vykonávajú
business podnik
consequence dôsledku
browsers prehliadačov
sculptures sôch
hangzhou čou
known známy
give dát
will budú
georgia gruzínsko
german nemčina
minorities menšín
space kozmického
found nájdeme
social spoločenského
sisters sestry
normal normálny
flood pôvodný
rights práva
smaller menších
just stačí
occur nastať
record záznam
original pôvodný
cell bunke
spiš spišský
people ľudová
thomas tomáša
slovakia slovenskú
probe sondy
april apríli
boundaries hranicami
opponents súperovi
room miestnosti
ambient okolia
degree miera
three troch
mountain horské
composers skladatelia
basin panvy
leader vodcu
again zas
scheme schéma
south juh
operations operácie
europa európy
face čeliť
women ženské
tally zhodujú
attempted pokúsili
to cieľom
manager správcu
finland fínsku
hormone hormón
coins mincí
knowledge poznatky
vs. vs
music hudbou
space vesmír
citizens občianska
family rodine
hall hala
foreland výbežku
flatbed plošina
swiss švajčiarsku
colourful farebné
step kroku
average priemerná
coordinates súradníc
restrictions obmedzenia
cell bunkovej
generals generáli
art umelecké
more viacerí
found zistili
patient pacient
ice ľad
michael michal
card kartu
shoe obuv
metallica metallicy
primes prvočísel
angel anjel
prey korisť
resided sídlom
organism organizmu
medieval stredoveké
resolution rozlíšenie
western západných
economic ekonomických
sounds zvukov
october október
birds vtákov
sports športy
range rozpätie
directions smeroch
eminent významný
containing obsahujúca
decided rozhodol
point bode
own vlastného
railway železnice
hull trup
coloration sfarbenie
build vybudovať
water vodného
supports podporujú
strong silných
caused spôsobená
cyril cyrila
influenced ovplyvnený
comparison porovnanie
handling manipulácia
prepared pripravil
noticed znamenal
belt pás
region kraj
artistical umelecká
serves slúžia
stand postaviť
mean priemerný
philosophical filozofických
reformation reformácia
tabor tábor
property majetok
gateway brána
differentiate rozlíšenie
i ja
republic republike
adoption prijatie
orbit obiehajú
department katedra
cave jaskyňa
we môžeme
regularly pravidelne
travel trvalý
china čína
childhood detstvo
outwardly navonok
oct. októbra
england anglického
motion pohybu
judge sudcov
know poznáme
aqueous vodných
rays lúče
location miesta
any akýkoľvek
irish írska
waiting čakali
types typov
can moci
soviet sovietski
svatopluk svätopluk
unduly nevhodné
dictatorship diktatúra
darwin darwina
fled utiekol
galaxy galaxií
personal osobnej
stop ukončiť
physically fyzicky
within rámci
assistant asistent
forced nútení
financially finančne
richly bohatú
constitution ústavy
times dôb
chemical chemickými
mod mód
wood dreva
fights bojoch
individual individuálne
demand dopytu
agat achát
ibex kozorožec
needed potrebné
organ orgán
carbonic uhličitý
peace mier
cards karty
become stanú
stream potok
drugs drog
separated oddelené
yugoslavia juhoslávie
warriors bojovníkov
range rozsahu
little mierne
weeks týždne
protein bielkoviny
footwear obuvi
base základňa
input vstupe
elected volení
two dvoch
meeting stretnutia
railway železničná
then potom
almost skoro
centers centrá
breathing dýchaní
business obchodným
types druhý
ranking rebríčku
commercially komerčne
family rodu
involved podieľal
doctor lekár
sculpture sochárske
degree stupeň
consists pozostáva
osman osmanskej
ukraine ukrajiny
suitable vhodným
pubic ohanbia
promotion podpora
continues pokračuje
historians historici
importance významom
steps kroky
border hranicou
family rodina
towers veže
assumes predpokladá
decision rozhodnutí
english anglickom
figure postava
thereby čím
ottoman osmanskej
lightning blesku
protocol protokol
servers serverov
jobs zamestnania
frederich friedrich
ian ján
baths kúpeľov
march marci
wheel kolesá
inside dovnútra
hungary uhorsko
tracks stopy
ac striedavého
cuba kuby
supported podporovala
pcs počítače
temple chráme
paper papier
underground podzemných
adherence dodržiavanie
known známej
accurate presné
yourself seba
orbits obieha
official oficiálnych
pay platiť
same rovnako
methods metódy
east východný
significance významu
ended skončil
observable pozorovateľný
favorite obľúbené
thousands tisíce
am pn
accessible prístupné
rye ráž
if či
plan plánu
breed plemeno
tradition tradícia
make urobiť
engine motorom
supplies zásob
local lokálne
natural prirodzeného
benedict benedikta
christians kresťania
diodes diódy
certainly určite
poems básne
mountains hory
systems systémami
densely husto
convention konvent
authorities orgánov
one jediného
sequence postupnosti
magnetic magnetickej
reformation reformácie
infantry pechota
sensitivity citlivosť
county župy
wall múru
tributary prítok
ratio pomere
railway železnica
seismically seizmických
a celou
r ®
act zákone
bratislava bratislavského
close blízky
r.j. rj
fighting bojov
microbes baktérie
expensive dráhou
emphasis dôraz
wars vojny
soccer futbalové
national národných
sculpture sochárstvo
mechanism mechanizmus
optical optické
to účelom
killed zabiť
nationality národnosť
captures zachytáva
specialists odborníci
different odlišujú
effectively efektívne
brought priniesla
stretches rozprestiera
slovenian slovenskí
modern moderné
protein proteín
flowers kvetov
elsewhere inde
associated spájajú
position postavenia
mineral nerastné
power sile
used použitá
religion vyznania
teeth zubov
submitted predložil
you ste
purlins väznice
remains zostáva
calcium vápenatý
track dráhu
turn prelome
publish vydávať
charge náboja
kids detí
soviet sovietske
prepared pripravený
soviet sovietskeho
stopped prestal
chemical chemického
technician techník
fourth štvrtej
school učí
appropriate príslušné
completion skončení
plans návrhy
work pracovná
meeting stretnutie
starting východiskom
powers právomoci
holdings pozícii
own vlastnú
also ešte
ideas predstavy
ethics etika
stigmatization stigmatizácia
criteria kritériá
volume objemu
large veľká
significant podstatnú
component zložkou
extinction zániku
slaves otroci
half polovicu
officers dôstojníkov
specific konkrétny
russia ruska
help pomôcť
edge okraj
number počet
frontline front
round kole
paint farbou
following nasledujúcich
average priemerné
ways smeroch
gets dostáva
slaves slovanov
grow rásť
truce prímerie
our našej
no nedošlo
christ krista
arms zbraní
just práve
insufficient nedostatočne
processor procesor
two oboma
fear strachu
iron železa
in vo
creative tvorivej
matthew mateja
organization organizáciou
travels sem
which ktorými
fell padlo
international medzinárodnú
service službu
united spojenom
resolution rozlíšením
tissues tkanivá
woman ženou
central strednej
half polovice
construction konštrukcie
end koncové
ring prstence
sales predaja
rings prstence
commanded velil
easter veľkonočné
sacred svätý
horny horný
spots škvrny
source zdrojom
increase nárast
paul pavol
astronomers astronómovia
natural prírodný
strange zvláštne
monography monografia
second druhý
established založil
chloride chlorid
regular pravidelné
served slúžil
applied zaviedla
yet zatiaľ
states štátoch
which ktorého
forum fórum
emigration vysťahovalectvo
end sklonku
distinguish rozlišujeme
bodies telesá
energetic energetické
scientific vedeckých
artifacts artefakty
engine motora
environment prostredím
abbreviation skratkou
punishment trest
sculptures sochy
met splniť
program programom
causes spôsobil
democracy demokracie
plain roviny
faster rýchlejšie
fourth štvrtý
operation operácia
extensive rozsiahly
proliferate umožňuje
scientific vedecký
arms ramená
equator rovníku
forever navždy
seventies sedemdesiatych
home domácej
layers vrstvách
beings bytosti
run prebiehať
large veľkému
introduced predstavil
conducted vedená
tonne tónu
meeting zhromaždenie
all celej
activity aktivite
tried snažili
run beh
position postavenie
connection spojením
increase zv
influences ovplyvňuje
used trestný
russia rusko
definition výrazu
adopted zaujímal
flows tečie
surface povrchu
lasted trvalý
separate samostatná
about cca
praises slávi
passport pás
couples páry
greek gréckokatolíckej
literature literatúre
circumstances pomery
magnetization magnetizácie
already už
celebrate slávi
general generálneho
phenols fenol
trash koša
beginning začiatkom
ecclesiastical cirkevná
mechanics mechaniky
east východnú
petržalka petržalke
today dnešného
black čiernemu
modernism moderný
bishop zápal
distinctly zreteľne
earth zemskej
font písma
round kola
half polovici
queue front
awards nálezov
has ma
dogs psov
tank tankom
woman žene
changes úpravy
implement realizovať
own vlastní
tax daní
his jeho
helped pomáhali
failure neúspechu
atomically atomárny
produced výrobe
scientifically vedecký
record záznamu
songs skladieb
intonation intonácia
language jazykov
electoral volebný
creativity tvorivosti
football futbal
first prvých
different odlišný
transformation premenu
influence ovplyvniť
came vstúpila
works prác
evangelical evanjelickej
outer vonkajších
ine iné
sometimes občas
twice dvakrát
time časový
file súbor
economic hospodársky
sulfuric sírová
willingly dobrovoľne
korea kórea
advantages výhody
resources prostriedky
sea morské
acids kyselinami
poland poľska
rubbing zemný
mathematics matematika
input vstup
chosen volený
parks parky
norm norma
structure štruktúr
much oveľa
extensive rozsiahlu
last posledným
help pomohol
financial finančných
radically radikálne
climatology klimatológia
view zobrazí
occupation okupácie
enthusiasm elán
fact skutočnosťou
vladimir vladimír
paradise raj
linearly lineárne
carcinoma karcinóm
south južný
containing obsahujúce
had musela
sulfur síry
selected štádia
congress snemu
separate samostatné
themselves samotných
economy ekonomiku
external vonkajšieho
form podobu
large veľkom
international medzinárodný
sculptures sochu
practical praktické
more väčšej
cranes žeriavotvaré
safe bezpečné
julius július
work dielom
democracy demokracia
total celkové
which pričom
small malej
absolute absolútnu
metal kovové
deep hlboko
intensity intenzity
angle uhlom
second druhú
real skutočné
captured zachytené
print tlačiť
associated spojená
commanded prikázal
artistic umeleckého
hard tvrdé
revolutionary revolučné
most najväčšiu
conference konferencie
order príkaz
container nádoby
seems javí
annually každoročne
division oddieli
apparatus prístroja
fully dokonale
adapted upravený
building budova
offensive ofenzívy
engine motorov
religions náboženstiev
mother matku
level pásmo
quiet tichý
german nemeckej
graphic grafické
linked prepojené
cats mačky
tigers tigre
china číne
inappropriate nevhodné
apparatus prístroje
electric elektrického
dependence závislosť
some nejaké
young mladý
definitions definície
hungary uhorsku
specific špecifický
socrates sokrates
can dokážu
operation operačný
crater kráter
vessels cievy
gymnasium gymnázia
conference konferencii
may nech
literature literatúra
finland fínsko
cross kríž
confluence sútoku
activity aktivita
style slohu
czechs čechov
magnetization magnetizácia
asserted presadil
july júli
marijuana marihuana
thousand tisíc
president predsedu
cases prípady
activities činnosti
rain dážď
temperatures teplôt
optical optická
modern moderná
generali generáli
wolf vlk
forced nútené
persian perzskej
use použiť
such také
woman žena
saturn saturna
career kariéry
lake jazera
sure isto
universe vesmír
help pomáhajú
antiquity starovek
marking označenie
elements prvkami
seaway prieplav
job pracovné
finally konečne
victims obeť
south južnú
released pustil
indicates označuje
green zelené
board tabule
are nachádzajú
morality morálka
tiny drobné
poets básnici
views pohľady
standard norma
russian ruský
house domu
worked pôsobí
manufacturer výrobca
easily ľahký
circle kruh
internationally medzinárodné
economic hospodársku
leak uniknúť
attack útoku
wood drevo
then vtedajších
general generálmajor
brigadier brigádny
atomic jadrových
needed potrebný
god boha
picture snímka
nature prirodzený
modern moderných
otherwise opačným
organ orgánom
lakes jazier
novel novela
environment prostredie
medal medaila
lake jazero
most najväčšia
value hudobného
slavery otroctva
yet predsa
immunity odolnosť
first spočiatku
belongs patrí
sarcophagus sarkofág
player hráč
deportation deportácie
what akej
government samosprávy
medieval stredovekej
sculpture sochárstve
document dokumentu
busy obsadené
results výsledkov
back návrat
what co
km km²
task úloh
international medzinárodná
found zistil
wrong zle
showed prejavil
division oddiel
major najväčšími
expositions expozície
františek františka
family rodinu
technological technológia
earth zemský
joined nastúpil
followed nasledujú
alcohol alkohol
suicide samovraždu
results výsledku
mechanics mechanika
appearance vystúpenie
numbers čísla
greek grécky
allowed umožnila
talks rozpráva
which ktoré
independent nezávislá
british britská
library knižnice
prince kniežaťa
letters písmená
enormous obrovskú
winter zimný
inaccurately nepresne
presence svetovú
approaches spôsoby
people národné
we chceme
controlled riadená
government vláde
statements výroky
explosion expozícia
same rovnakým
taught učil
entered vstúpila
culture kultúry
input vstupu
other iné
machine stroja
focus zamerané
direct riadiť
against voči
primary základných
machines strojov
spain španielsky
john johna
edge okraji
theology teológie
thresholds prahy
seismic seizmické
tension napätie
seismic seizmických
gaseous plynné
molecules molekuly
czechoslovak československej
plane rovine
fridge chladenie
complications komplikácie
principles princípy
why prečo
the dané
tried snažila
if aké
multinational medzinárodný
intended určené
connection spojenie
commander veliteľov
based založený
filing podanie
empire impéria
of právnych
treatment úpravy
properties vlastnosťou
truth pravdou
expeditions výprav
level úroveň
close úzke
issue emisií
language jazykom
two obidve
china činu
week týždňa
ensembles súbory
countryside vidieku
material hmotné
combination kombinácii
clarity jasnosť
partisan partizánska
mutual vzájomných
specific špecifické
arts umelecká
department oddelenie
myths mýtu
progress vývoji
scientific vedecká
protect brániť
route trase
famous najznámejších
recognizes uznáva
increases zvyšuje
were dostali
literature literárnych
own vlastnom
track dráha
agreement dohode
aqueous vodný
september septembri
law zákone
edition vydanie
units jednotky
directly priamo
amount množstve
water voda
intensity intenzita
real skutočná
featured vystupoval
terrorism terorizmu
and ánd
organism organizmov
fruits plody
acting správania
pair dvojica
want chcú
get dostaneme
cosmic kozmického
andrew ondrej
it ju
later novšie
worshipping uctievanie
legion légie
long dlhom
reservations rezervácie
antiquity staroveký
be ísť
dressing obliekania
moreover navyše
sphere guľa
ways spôsobov
sorted usporiadaných
solid pevne
ratio pomeru
half polovica
appearance vzhľadu
moment okamihu
orchestra orchester
targets ciele
something niečoho
rate miere
ethanol etanol
use využívanie
thence odtiaľ
page hlavnou
components zložiek
russia rusku
written napísal
instructions inštrukcií
male malé
built postavená
castles zámok
southwestern juhozápadnom
site webu
which ktorým
respect úctu
past bývalí
catch zachytiť
use použití
addicted závislý
finished dokončil
acid kyselín
causes spôsobe
evidence dôkazov
expansion rozšírená
recently nedávno
manager manažér
near blízke
suitable vhodná
conflict rozpore
family rodiny
part diel
purposes účely
library knižnica
versus vs
je is
stand stoja
temple chrámu
soviet sovietsky
francis františka
mountain horských
restoration obnovenie
distribution rozdelení
economic ekonomická
career kariéra
say hovoria
slovak slovanského
gold zlatom
religious náboženských
formula vzorec
significance význame
events udalostí
block bloku
chou čou
complex komplexných
circulation obehu
throne trónu
shot natočený
last minulého
one človek
give dávajú
law zákona
mouth úst
neighboring susedných
longest najdlhšia
opposite opačnom
local miestna
formed tvorila
patterns motívy
smaller menším
success úspechom
misery utrpenie
walls steny
ocean oceán
cloud oblak
government vláda
spiritual duchovných
displayed zobrazená
and a
culture kultúru
serious vážne
inflows prítoky
only samo
partner partnerské
entered vstupuje
her ňu
fills vypĺňa
monitoring sledovanie
circuits obvodov
partisan partizánske
scheduling plánovanie
principle zásada
flood pôvodným
route trasa
surface povrchových
current obežné
base základňu
society spoločnosť
bastion bašta
peace mieru
language jazykových
differences rozdiely
inventory súpiska
true pravý
were boli
rise vzostup
web webových
closely úzko
german nemeckých
filing podania
own vlastné
fully naplno
blunder hrúbka
taking nástupe
only až
supported podporovalo
kernel jadrá
experience prax
photons fotónov
china činy
swiss švajčiarska
one jedným
reduces znižujú
third treťou
track dráhe
belong patria
discovered objavili
review skúmania
said uviedli
statement vyjadrenie
basic základnej
extend považujú
captured zajatí
persia perzie
control správou
mostly moste
hardware hardvéru
secretaries tajomníka
meeting stretnutí
help pomoc
mastiff doga
belongs patrilo
gravitational gravitačná
fields sféry
photo fotografie
taller vyšší
guerilla partizáni
novel román
independent nezávislé
own vlastnou
shows zobrazuje
germany nemecku
economy ekonomika
international medzinárodné
occupied obsadil
christian kresťanskej
house rodu
font písmo
values hodnosti
agricultural poľnohospodárske
example príklad
different rôznym
minerals minerály
poorly nedostatočne
more viacerými
knows vie
following ďalšiu
unemployment nezamestnanosť
new novo
excreted vylučujú
unemployment nezamestnanosti
dissatisfaction nespokojnosť
china číny
form vytvárajú
atlantic atlantického
diseases chorôb
effective účinne
some nejaký
adopted prijala
of zo
vitamin vitamín
demand dopyt
different odlišné
konstantin konštantín
coat srsť
regarding súvislosti
poland poľsku
numerous mnohé
which ktorá
free slobodného
trunk trupu
beauties krásy
spain španielsko
lyceum lýceu
component komponenty
can dokáže
communicate komunikovať
constitution ústava
difference rozdielom
british britské
terms pojmy
mobile pohyblivé
work pracovať
later neskôr
you vás
increase vzrástol
training výcvik
fall pádu
reduction zníženie
level úrovňou
specified udáva
comparison porovnaní
movies filmy
had nechala
terrain terénu
translate finančných
observable pozorovateľné
archive archív
term pojmom
do konať
army armád
nations národov
job prácu
ruled vládol
districts okresy
different líšia
privilegium privilégium
progressing postupujúce
everyone všetci
states uvádza
long dlhých
offer ponúka
probably pravdepodobné
know poznali
woman ženu
closest najbližšie
basins povodia
code kód
model modelu
together dokopy
confidence dôveru
standard štandard
september septembra
grocery potraviny
object objekty
legends legendy
rishi ríši
cover pokryté
password heslo
superior lepší
energy energetické
other inému
page stranu
markedly výrazné
eggs vajíčka
controlled riadené
last posledných
representatives predstaviteľov
gregory gregora
final koncový
historically historicky
railway železničné
visible vidno
nature ráz
finished skončil
chest hruď
character znak
time časové
were bolo
obstacles prekážky
three troma
added pridávajú
writer spisovateľ
poem báseň
lived býval
mass hromadnej
created vytvorili
graphically grafický
life životnosť
current prúdu
equator rovníka
summer leto
extensive rozsiahle
service službe
infinitely nekonečne
masters majstrov
temperature teplota
cancer karcinómu
faith viera
objects objektov
distinguish odlíšiť
than vyše
sacrifice obeťou
conducted prebiehala
perfectly dokonale
considered považujú
provide zabezpečujú
dr. phdr
biography životopis
related spojenými
turned obrátil
devices prístrojov
rate mieru
elections voľby
member členom
one jedny
mutation mutácie
combination kombinácia
tent stanú
directory direktórium
system systémy
is stojí
performances vystúpeniach
cis sns
really skutočné
economy ekonomike
- −
children deti
antique antických
living životného
aircraft lietadlo
several viacerými
traditional tradičných
well dobre
environment prostredia
accurate presná
authority právomoc
economics ekonómia
profile profil
earth pozemského
discs diskov
format formát
gulf záliv
audio zvukových
battery akú
cause príčina
unable nedokáže
consist pozostáva
created vytvorila
depend závislá
quality kvalitné
it nemu
communities obciach
problem problémy
feel cítiť
agricultural poľnohospodárska
dolny dolný
be byť
physical telesná
most najväčšie
node uzol
remote vzdialených
alive nazval
worship uctievanie
spirit duchu
release uvoľnenie
informatics informatika
agreement dohodu
scientific vedecké
victims obetí
they im
constitution ústave
headquarters veliteľstvo
irregular nepravidelné
special osobitné
evidence dôkazom
frequencies frekvencií
prevents zabraňuje
exist existovať
my nech
northwest severozápadnej
wedding svadba
web internetový
ensure zabezpečí
forced nútený
caused vyvolalo
and l
suitable vhodné
professional profesionálne
results výsledky
ussr zssr
towards smerom
some nejakú
are su
all všetkému
groups skupinami
singer spevák
estonian estónska
considerable značná
island ostrov
from od
reaches dosahujú
build budovať
sum súhrn
provided uvedených
success úspech
engine motoru
that čiže
island ostrova
really naozaj
round kolo
chance šancu
natural prírodné
carve vytesať
typhlopidae slepánikovité
writing písma
political politickej
zona zóna
goal cieľa
equip výzbroj
art umeleckej
operation fungovanie
times časy
like chceli
name pomenovanie
connection spojenia
seven sedem
partially čiastočne
absolutely absolútne
blocks blokov
locks zámkov
germany nemecko
greek gréckej
house dome
stability stabilitu
republic republika
gods boží
plane rovina
andrew andrej
desert púšť
lowland nížina
and i
no č
serials seriálu
public ohanbia
such takú
produces produkuje
tanks tankov
extensive rozsiahla
wing krídla
combination kombinácie
service služba
one jednu
area oblasťou
system systému
agreement súhlas
level hladina
southeast juhovýchode
ice ľadovom
union zväzom
close blízko
had muselo
mausoleum mauzóleum
pope pápežom
carpathian karpát
lie spočíva
across používatelia
built postavené
work pracovné
south južné
ocean oceánom
rockets rakety
remained zachovala
european európskou
reaches dosiahne
came pochádzal
nineties deväťdesiatych
resolved rozhodnúť
distinguishes rozlišuje
bearings ložiská
large veľké
political politický
head hlavnou
defense obranné
vienna viedeň
back vracia
achieve dosahujú
ruins ruiny
slavic slovanské
traditional tradičnej
german nemeckou
animals živočíchy
waist písať
recorded natočený
founded založený
indeed skutočné
henrich henricha
continents kontinenty
race plemená
include zahŕňajú
given danom
plane roviny
bank brehu
forcibly násilne
late neskoro
named pomenované
civilisation civilizácie
touch dotyku
cubism kubizmus
star hviezdu
telescope ďalekohľadom
practical praktického
tensions napätie
plant rastlín
article článok
national národného
characters postavy
reactions reakcií
june jún
other iný
medium stredne
government vládu
queen kráľovná
winner víťaza
bottom dňom
main hlavný
normal bežnej
structure štruktúru
separately osobitné
miroslav miloslav
home domovom
increased zvýšená
one jedno
alliance spojenectvo
ill chorých
next nasledujúcom
a si
year rokom
series radu
forward dopredu
scheduled zakázané
organisation organizáciou
parliament parlament
june júni
research výskumné
families rodiny
people obyvateľov
inability neschopnosť
slovak slovák
meters metrov
respectively príslušné
kate katka
ball loptou
penetrates preniká
enrolled zapísal
mean znamenajú
newest najnovšie
right zľava
affect ovplyvňujú
kovac kováč
folk ľud
its svojou
chose vybrali
evening večer
paris paríži
people osôb
who ktorý
days dní
influence vplyvom
languages jazykmi
nothing nijako
external vonkajšia
showed ukázal
size veľkosťou
laws zákony
advancement rozvoja
eu eú
what aká
foot noha
factor faktor
need potrebu
man človekom
grave hrobu
originally pôvodne
history dějiny
since odvtedy
finishes končí
opinion názoru
everyone každého
product produkt
said hovoril
title titulnú
collection zbierka
engines motory
offense číne
galileo galileiho
good dobrým
restriction obmedzenie
upon peňazí
display zobrazená
provides poskytuje
surrounded obklopené
disseminate šíriť
hard tvrdý
equations rovníc
control riadenia
management riadenia
east východná
these tieto
women žien
mass dav
discreet diskrétny
performances vystúpenia
engines motorov
yet už
radical radikálne
perform vykonávať
inner vnútornej
style štýlu
nuclear jadrovej
central stredného
coming pochádza
established založili
production produkcia
some niektorým
ne sv
authority autoritu
patronage patronát
sentence veta
pure čisto
proton protónové
termination interrupcie
ensure zabezpečiť
ideas myšlienok
used použitý
land územím
picture obraz
precipitation zrážok
concerts koncertov
report správe
land pozemných
slovak slovenským
time raz
constantly neustále
skillet panva
three tromi
david dávida
proper správna
car automobilov
temporary dočasne
flag vlajka
action pôsobením
community komunita
climate podnebia
graphic grafický
institution inštitúcií
net čisté
caused spôsobil
before pred
fuel palivo
long dlhá
chambers komory
produce produkovať
troops oddiely
independently samostatne
become stála
dr. phd
atrium štýl
observer pozorovateľ
conversely naopak
bratislava bratislavský
well inú
formats formáty
tensions napätia
personally osobné
come prísť
common spoločným
problem úloha
situation situácii
physical telesné
directly priame
practice prax
construct budovať
intensive intenzívne
correct presná
office úradu
regions oblasťami
sexual pohlavný
see vidí
world svetový
community obce
digitally digitálne
star hviezdy
completed dokončil
orbit dráha
terrorist teroristických
gravels štr
trigger lúč
there existovali
doomed odsúdená
link spojiť
world svetovou
web webové
psychology psychológia
denote označujeme
light svetelný
watch sledovať
radio rádio
classical klasické
selected vybrali
distance vzdialenosť
water vodných
greek gréckom
like chcela
class trieda
down dolu
at úrovni
roads cesty
throne trón
body telesa
light svetlom
letter písmo
classical klasickým
workers robotníkov
small malý
liquid kvapaliny
sadness smútok
successors nástupcu
available dispozícii
climate klimatických
effects vplyvy
places kladie
administration podaní
name názov
savannah savany
hockey hokejové
gland žľazy
states štátmi
user používateľ
normal normálnych
preserved zachované
goals cieľov
hard ťažký
current súčasným
create vytvorí
time čas
holiday sviatku
excludes vylučuje
archives archív
survival prežitie
other inú
conceived chápať
near blízkosti
their ich
rights práv
pulse pulz
at vo
story poviedka
literature literatúry
bands kapiel
news správy
robert roberta
flood pôvod
atlantic atlantický
paul pavel
specifically konkrétne
tributaries prítoky
some niekoľkými
touch dotykom
southern južné
parliamentarian poslanci
point bodom
village obce
troops vojska
fortunately našťastie
reasons dôvodov
caucasus kaukazu
signature podpisom
gravitational gravitačný
parties stranami
animals zvieraťa
multiple viacerých
law právom
physical fyzických
never nikdy
wives manželky
great veľký
client klient
story priebehu
dead mŕtveho
perception vnímania
string reťazec
films filmov
estimates odhady
used nepoužíva
flows preteká
kant kanta
developed vyvinuli
more čoraz
new novému
baggy voľných
band pásma
trova tvoria
israel izrael
writes zapisuje
building stavbou
lost stratili
elements elementov
depends záleží
chemical chemických
for pro
publicly verejne
spreading šírenia
completed ukončená
defeat porážku
study študuje
rate miery
computer počítačová
strange čiže
web-based webových
extended dlhšiu
monuments pamiatky
servers servery
builds stavia
popularity popularitu
compression tlaková
socalled tzv
dinosaurs dinosaury
order poriadku
to k
result výsledok
released vyšiel
montana banskobystrický
politically politický
bay záliv
view názorov
caused spôsobený
two dvomi
february február
surrealism surrealizmus
antiquity antika
german nemeckom
today dodnes
oxidant oxidačné
extreme krajine
budget rozpočet
western západnej
area oblasti
mysticism mystika
case prípad
acid kyseliny
transylvania sedmohradsko
complete úplné
count počítať
community komunite
shooter strelec
killed zahynulo
order objednávku
numbers číslice
constitution ústavou
investments investície
last poslednou
stood stali
force silou
paris paríža
support podporovať
physically telesné
croatian chorvátska
results výsledkom
pressure tlakom
small malú
articles článkoch
banks bank
water vôd
century storočí
stool stolice
objects objekty
essentially zásadne
terrain teréne
decomposes rozkladá
whose ktorého
constitutional ústavných
do urobiť
location umiestnenie
hundred sto
finale finále
documents dokumentov
arch oblúk
daughter dcéru
everywhere všade
lived žlté
participates zúčastňuje
death smrti
constructed vybudované
bombus čmeľ
coast pobrežie
enemy nepriateľa
mentioned uvedených
about zhruba
mode režim
open otvorená
division delenia
designated stanovené
degrees stupňov
tanks nádrže
breeds plemená
goat koža
head hláv
was vznikol
historical historický
bad zlý
nom ňom
seas moria
track stopy
song spev
cat mačka
brought priviedol
project projekt
first prví
peace mieri
sections úsek
world svetovú
projects projekty
cult kult
certain určitom
as pokiaľ
agreed súhlasil
free slobodne
mister pána
sensitive citlivé
too príliš
band pásmo
legal právna
decline poklesu
motif motív
mythology mytológie
arise objavovať
forest lesa
speaking hovoriacich
confident presvedčený
tatra tatranská
fully celé
planning plánovania
up výšky
rest zvyšku
format formovať
regardless ohľadu
back späť
figure obr
plant rastlinných
royal kráľovský
son synovi
materially hmotné
interaction interakcie
change zmene
animal živočíšnych
mass hromadná
connections styku
options možnosti
ambient okolitého
turkey turecká
manage podarí
scene scénu
northern severný
recognize rozoznávame
section úseku
soil pôde
becomes stávajú
errors chýb
causing spôsobuje
venom blanokrídlovce
artistic umelecký
philosophy filozofickej
local miestne
necessarily nevyhnutne
operates prevádzkuje
interest záujmu
continued pokračoval
wife ženou
gout dňa
acid kyselinu
soldier vojakom
crash havárii
lost stratilo
h xv
albanian albánska
bears nesie
support podpory
hit zasiahla
harder ťažšie
antiquity antických
signed podpísaná
method metód
this túto
silicon kremíka
fulfills spĺňa
one jeden
great veľkou
proofs dôkazov
out uvádzajú
liberty lučenec
shows ukazuje
dynasty dynastie
telephones telefóny
sharply prudko
milk mlieko
significantly podstatne
present-day súčasná
country vlasti
writes píše
needs potrieb
translation preklady
nova nová
academic akademický
searches hľadá
there existovala
otherwise inak
border hranicu
planned plánované
valve chlopne
survival prežívanie
reveal zjavenia
drive pohon
them ním
respectively poradí
indeed skutočnosti
genre žáner
first prvého
extremely mimoriadne
one jedna
reached dosiahla
interior vnútra
bet stavali
shown ukázalo
changes zmení
spoken povedané
centre stredom
pakistan pakistanu
or alebo
today dnešnom
benedict benedikt
see pozri
output výstup
outer vonkajšej
coast pobrežia
if keby
protects chráni
income príjem
street ulíc
government vlády
older staršie
history historická
situated nachádzali
by strany
released uvoľňujú
ukraine ukrajina
one-way jednosmerného
settlements sídla
years rokoch
developed vyvinula
command rozkaz
so takže
drummer bubeník
addresses adresy
circles kruhov
originated pochádzali
occupation obsadenie
area areáli
better lepší
similar podobných
save uloženie
oxygen kyslík
concentrate sústrediť
structure štruktúry
special výhradne
expressionism expresionizmus
green zelených
division delenie
svatopluk svätopluka
byzantine byzantská
provinces provincie
lisbon lisabonská
milk mliečnej
usually obvykle
can vie
baroque baroka
media médiá
purports značí
short krátkom
capacities kapacity
mass hmotou
morning ráno
induction úprava
provided uvedená
first prvé
dopamine dopamínu
later neskoršom
realize uskutočniť
procedure postup
announced vyhlásil
dates údaje
founder zakladateľ
tribe kmene
significantly významnú
tattoos tetovania
speech ústnej
hebrew židovskej
combination kombináciu
preserved zachovaná
found založené
streams prúdy
sign znaku
front predná
communism komunizmus
highest najvyšší
what čom
suddenly náhle
completed ukončil
further ďalšieho
appear objavený
solar slnečná
touch dotkne
temples chrámov
sanctified vysvätený
computer počítačové
punishment trase
top začiatok
device zariadenie
maintaining udržanie
full naplno
commanders velitelia
remains ostáva
likely pravdepodobné
prime premiéra
couple niekoľko
includes zahrňuje
wide širokej
agricultural poľnohospodárskej
ukraine ukrajine
finnish fínsku
appliances aparátu
june júna
lived žila
planning plánovanie
prince knieža
springs prameňov
technical technických
management riadenie
support podporu
met zoznámil
areas oblastí
friends priateľmi
above zhora
thirty záporné
italian talianskeho
space priestorom
egyptian egyptské
required potrebná
atmosphere atmosfére
separate samostatnej
rocks skaly
plastic plášťa
scene scény
agreement dohoda
understanding chápanie
phenomenon jav
man človeku
justice dvor
citizens občania
exceptions výnimky
significant využitia
john jána
depth hĺbky
sport športová
our naše
defend brániť
smaller menšie
image snímka
list zoznamu
development rozvoja
focus zameriava
display zobrazení
large veľkú
legal pravom
islam islamu
radioactive rádioaktívnych
first prvými
situation situáciu
properly vhodné
categories kategórie
specific určité
reposition presadiť
decidedly rozhodne
circuit okruh
middle blízkom
show poukazujú
movements hnutia
older staršia
emerges vzniká
functionally funkčné
absolute absolútna
his svojmu
religious náboženského
arts umenia
while zároveň
phones telefóny
sea morom
size veľkosť
angela anjela
hard ťažké
gustav gustáv
valid platňu
communist komunistické
kosice košiciach
resistance odpor
difficult zložité
which ktorou
hormones hormónov
selected volí
budapest budapešti
attended zúčastnilo
ecclesiastical cirkevný
step krokom
people ľudovej
international medzinárodného
magnetic magnetickou
hits hitov
northwest severozápade
suitable vhodný
body teleso
human ľudského
liberated oslobodili
remotely vzdialené
countries krajinách
out mimo
focus sústreďuje
cc úv
republic republiku
format formátu
tomas tomáš
nicholas mikuláša
third tretie
more ďalších
solemnly slávnostne
two dvojice
mouth ústí
i má
transiently prechodné
decide rozhodlo
right pravý
disease ochorenie
pure čistého
media médií
earth zemskom
hungary maďarská
artist maliari
believe verí
mathematics matematike
study štúdium
strong silným
necessarily nutné
relations vzťahov
bacteria baktérie
last poslednom
slovakia slovák
so preto
written písomné
such akými
production produkciu
romania románu
sea mori
mexico mexiko
orientation orientáciu
olympic olympijských
style štýle
hydrogen vodík
potential potenciál
transition prechod
calculate výpočet
apply platia
defeated porazili
bottom dolná
coming prichádzali
hull trupu
two dva
private osobných
know vedeli
sound zvuku
participants účastníci
took trval
real skutočný
used použití
students študentov
gradual postupným
eye oko
readings čítaní
calls volá
violin huslí
places miestami
it ňou
position postavením
precedence prednosť
gruiformes žeriavotvaré
levels hladiny
discography diskografia
november pádu
eruption erupcie
atmosphere atmosféra
pope pápeži
theme témou
respective príslušné
cloud mrakov
joining príchodom
related týkajúce
names názvov
beams lúče
kazakhstan kazachstan
word slov
anna anny
wound rané
attacks útokmi
musicians hudobníkov
windows okná
some určitú
recently donedávna
location umiestnená
strove usiloval
support podpora
drugs drogy
who ktorí
cuba kuba
stronghold bašta
activity činnosťou
final poslednú
jewish židovského
color farieb
great veľkom
research skúmania
president prezidentské
simpsons zimná
breeding chov
betrayed zriadenie
coach trénera
found našiel
had musel
nationalities národností
information informácií
name názvom
alive živá
preserve zachovala
got dostalo
general všeobecné
unit prístroj
common spoločnú
orderly usporiadané
estuary ústi
them nich
appropriate vhodnou
organism organizme
restaurant reštaurácia
considerable značný
claimed tvrdil
the strane
criteria kritérií
motion pohybom
not nedajú
unified jednotný
respond reagujú
soldiers vojakmi
cultural kultúrna
this tomuto
romane románe
music hudby
favorite obľúbený
mass mäsa
mixture zmesi
disc diskov
work prácou
mountain hora
rastislav rastislava
greece grécko
decay rozkladu
more viacerých
critic kritika
at ú
mountains horách
which ktorých
limestone vápenca
government vlád
denote označovať
painter maliar
conversion premeny
corps pechoty
popularity popularita
repression represia
final finále
luxemburg luxembursko
painter maliara
results vyplýva
obtained získaných
identified označili
oxygen kyslíkom
physicians fyzici
this takýto
derivative deriváciu
robert róbert
gained získala
a takej
private súkromných
spacetime časopriestor
public verejnosť
young mladá
work práce
third tretia
diet dieťa
protect chráni
classical klasickú
street road
based sídlom
second druhá
content obsah
bond väzba
held uviesť
juliet júlia
castles hrady
mythology mytológia
low spodnej
management riadená
cell celá
named pomenovaný
between medzi
participation účasti
special špeciálnej
moisture vlhkosti
sulfur síra
power elektrárne
occurred nastalo
jesus ježiš
fell padla
spa kúpele
vote hlasovaní
external vonkajším
government zriadenie
happened uskutočnilo
modern moderného
service služby
defeat porážka
best najlepší
development vývin
mention uviesť
many množstvom
basketball basketbal
temples stanice
tv televízne
governance riadenia
own vlastnej
down dole
exception výnimku
ideology ideológia
british britský
defeat porážke
generally všeobecne
michael michala
dynasty dynastia
phenomenon javu
competence právomoc
by ktorú
confirmed potvrdili
symptoms príznaky
sources prameňov
wars vojen
increased zvýšil
hands rukách
print tlač
pedagogue pedagóg
introduce predstaviť
academically akademický
taste chuť
traders obchodníci
worldwide celosvetovo
pairs dvojice
lived žili
series rádu
jurisdiction súdnictvo
cultural kultúrne
economically ekonomicky
place konal
alternator alternátor
reconstruction rekonštrukcia
forest lese
company spoločnosť
rarely zriedka
numbers čísiel
resemblance podoba
built vybudované
thin tenká
while zatiaľ
article čl
had malá
common spoločný
areal areál
deeper hlbšie
milk mlieka
total celková
volume zväzku
superpowers veľmoci
live žiť
industry odvetví
crimes zločiny
solar slnečné
sheet listu
led viedol
importance význam
climate podnebím
contact kontaktu
alaska aljašky
shift posun
rankings rebríčkoch
abbreviations skratky
work práci
literal literárnej
term výraz
significant podstatné
offense činu
institutions inštitúcie
input vstupom
live živá
raise vyvolať
display zobrazovanie
legal právny
holes dier
some určitý
music hudbu
less menšia
beautiful krásna
surrounding okolité
animal zvieraťa
proportional úmerná
typical typický
wave vlnovej
crater kráterov
branch vetvy
declared vyhlásený
deployment nasadenie
banks brehoch
devoted venoval
internet internetové
decrees dekréty
accurate presný
reached dosiahli
way cestou
numbers číslic
hitler hitlera
settlements osád
communism komunizmu
accounted predstavovali
egypt egypte
which ktorom
iron železnej
written písomná
earned vzdelanie
magnetic magnetickom
last posledného
own vlastný
classical klasicizmu
ninety deväťdesiatych
democracy demokraciu
the celého
limestone vápence
optional vôli
bees včely
work práca
question otázkou
member poslanca
abbot opäť
mass hmotnosť
oldest najstaršia
big veľkého
caused spôsobené
long dlhého
produce produkujú
computer počítača
such akou
electronically elektronickej
tensions napätím
used použitia
signals signály
define definovať
situation situácie
enter vstúpiť
general všeobecná
community komunity
reactor reaktor
horn horná
benedikt benedikta
generate spôsobilo
such takýchto
again opäť
edward eduard
pacific tichého
component súčasť
respond reagovať
part súčasť
more ešte
man človeka
intervention zásah
stomach žalúdok
valley údolie
characteristic charakteristika
construction konštrukciu
pilgrimage misie
world svetové
faculty fakulta
act zákona
long dávno
gained získalo
universities univerzít
called takzvaný
choice výberu
style štýl
bring priviedol
layer vrstve
sexual sexuálna
just tesne
louis ľudovíta
product produkty
wonders divov
noticeably výrazne
marine námornej
economic ekonomický
photos fotografií
while chvíľu
distinction rozlišovanie
out von
white biely
plague mor
main hlavnými
local miestneho
during priebehu
marked označené
gave odovzdal
aim zameranie
greens zelených
contained obsahoval
southwest juhozápade
styles štýly
religion náboženstvom
palestine palestíny
eastern východných
deal zaoberajú
expresses vyjadrujú
cause vyvolať
no žiadnom
cavities dutiny
war vojnou
reason dôvod
economic hospodárska
becomes stáva
space-time časopriestoru
club klub
over znova
numerous mnohým
name názvov
liquid kvapalina
testify svedčí
introduced uviedol
preserve zachovali
satan satana
invoked daného
cr kr
advancing postupujúce
proposals návrhy
samples vzorky
focused sústredil
pope pápeža
congestion zaľudnenia
nowadays súčasnosti
animals zvieratá
mexico mexiku
observed pozorujeme
anti-tank protitankových
east východné
impact vplyvy
genera rudy
important dôležitým
long dlhé
negatively negatívne
trade obchodná
abbey opátstvo
prepares pripravuje
what aké
loss stratou
committee výbor
performed vystupoval
darius dareia
interest záujem
soil pôdu
alone samotné
place miestna
lived žilo
candidate kandidát
appears objavujú
hungarian maďarčine
game hru
reading čítaní
request žiadosť
soil pôdy
vertebrates stavovcov
concentration koncentračných
resultant výsledný
search hľadať
port prístavu
processes procesov
places miesta
agreed dohodli
vitae životopis
filmed natočený
tradition tradíciou
valley údolia
mining banskej
services služieb
petržalka petržalky
man muža
begin začínajú
absolute absolútne
saturn saturnu
tanks tanky
killed zabil
point bod
figures postavy
effect účinku
visited navštívil
rather radšej
stamps známky
depth hĺbke
increase zvýšiť
takato takáto
situation situácia
left ľavej
need potreba
pea hrách
order rádovo
effect efekt
list zozname
extramural podhradie
opportunities možnosti
tomas tomáša
participates podieľa
concerns zaoberá
marked označil
low nízkou
united spojenými
penalty trestu
induced vyvolali
confession vyznania
disease ochorenia
details podrobnosti
brigades brigády
procedure postupu
cards kariet
filed podaní
any akákoľvek
people osobám
advertisement reklamy
footwear obuv
head čele
freeway diaľnica
downtown centre
ruled vládne
psychosis psychóza
principality kniežatstvo
second druhé
topography polohopis
for pre
impossible nemožné
takuto takúto
technology techniku
layer vrstva
gods božie
external vonkajšie
founding zakladá
miscellaneous rozličné
technique techniku
local miestny
prove dokáže
insect hmyz
technical technickej
theater divadelné
stay zostať
direct priameho
song piesní
daughters dcéry
artists umelci
concert koncertov
competitions súťaže
tools nástrojov
relative relatívne
two dvojica
poor chudobných
significantly významné
used použité
was predstavoval
support podpore
forms tvorí
attended zúčastnili
complete úplnej
armies armád
mind myslí
planned plánoval
product produktu
given venovala
sons synov
departure odklon
apply uplatňujú
kelp riasy
organizations organizácií
class triedy
mathematics matematiku
lungs pľúc
current prúdom
onset nástupom
rural vidieku
monastery kláštor
conductivity vodivosť
transfer prenášajú
first prvý
moderately stredne
used používať
nationality národnosti
lyrics lyrika
family čeľaď
escape uniknúť
film filmový
two dvoma
interest zaujíma
some určitých
pedagogy pedológia
part časť
otherwise opačnom
oxygen kyslíka
main hlavného
gained získali
place rade
economy ekonómia
computer počítači
complete úplná
profit zisk
than výnimkou
ancestors predkov
move pohybovať
climate podnebie
material materiálom
creation tvorbou
power elektrické
block blok
eight osem
bad zlé
was došlo
march marca
chairman predseda
parliamentary parlamentných
crew štábu
fact skutočnosti
main hlavným
greece grécku
industrially priemyselné
crisis kríža
chamber komory
air letecké
page stránka
driver ovládač
top najvyššej
shoes obuv
continent kontinentu
every každá
tall vysokých
definitely definitívne
win vyhrali
bishop biskupa
domestic domáca
take trvá
weight váhu
traditions tradícií
militarily vojenský
policy politike
signed podpísali
manipulation manipulácia
poles poliaci
university univerzita
narrow úzke
arabs arabi
middle uprostred
tatra tatranský
more bližšie
destroyed zničili
required potrebný
mountains hôr
is je
cooperative družstvo
christian kresťanské
successor nástupca
like akoby
few pár
czechs česi
equation rovnica
action akcia
fixed pevných
performance prejavu
turkish turecká
ranks radov
lowlands nížina
expensive dráhy
act čin
administrations administratívnych
meet spĺňa
young mladých
ceasefire prímerie
background pozadí
effectively fakticky
states stavy
composed skomponoval
not nemusí
chemistry chémia
offspring potomkov
freedom voľnom
consumption spotreba
england anglicku
state štátnej
means prostriedkom
layers vrstiev
richard richarda
necessary nevyhnutné
linux linuxu
observations pozorovania
clean čisto
alignments úpravy
open otvorenú
brands značiek
world svetu
river rieke
accepting prijatia
visited navštevoval
moved presťahoval
shows prejavuje
million miliónov
latin latinský
computer počítačový
yellow žltá
worker pracovníci
discovery objav
brothers bratia
clock hodiny
imagine predstaviť
schools školách
eye okom
lipid lipidov
exactly presné
founding založenie
metro metra
began začalo
books kníh
plates platní
vehicles vozidlá
reads číta
beauty krása
transport doprava
growth vývin
some niekoľko
chapels kaplnky
cooperating spoluprácu
top vrchu
punk punku
tallinn talianska
principles zásad
silver striebro
hardly ťažko
basic základný
center centra
termination ukončenie
substances látok
here tú
distance vzdialenosti
using používaním
clothes oblečenie
feature vlastnosť
such takomto
accountancy účtovníctvo
share podiel
ecclesiastically cirkevné
ticks kliešťovité
forces silami
god božej
declared vyhlásila
built postavil
had mal
high vysoko
john ján
of časti
write zápisu
sometimes niekedy
literature literárnej
tower veža
often často
colours farbách
world hospodárskej
holy svätého
role úlohu
history história
crowd dav
expected predpokladalo
values hodnôt
a určitej
just jednoducho
cosmic kozmickej
dali dalí
track trate
change menia
higher vyššia
heart srdce
created tvorila
word slovom
derivation derivácia
networks sieťach
splint látka
are sme
opposite naproti
treatment liečbu
window okná
process procesom
level úrovne
geometry geometria
many veľa
occupied obsadené
built zložená
was bola
building stavebné
saw videli
have majú
standards normy
him ňom
romanticism romantizmu
letters písmom
no nemajú
switzerland švajčiarska
dimension rozlohy
between prelome
theater divadlá
albania albánska
fully plne
determine určil
ecology ekológia
earthquake zemetrasenie
ruler panovníka
small malým
longer dlhší
equation rovnice
german nemeckým
weak slabé
version verziách
catastrophic katastrálne
industry odvetvia
measurements miery
moment momentálne
produced vyrábali
religious náboženský
solar slnečný
belts pásov
considered považoval
continued pokračovali
give dať
loses stráca
defined definovaná
season obdobím
basic základnou
opponent súpera
shots náboj
related súvisiace
privilege privilégium
phenomenon javom
curve krivka
divine boží
thunder hrom
signs príznaky
previous predchádzajúcich
assume predpokladá
possess vlastní
disadvantage nevýhodou
used využil
orbital obežných
bottom dolnej
smoke dym
coin mincí
decreases klesne
center centre
degrees stupne
therefore preto
meeting stretnúť
bang tresku
transporter transportér
transport dopravný
completely úplne
france francúzsky
entry vstupe
it ním
determines určujú
electron elektrón
university univerzite
technical technická
long dlhý
nobility šľachta
medieval stredovekého
vastly obrovský
golden zlatá
aluminium hliník
synagogue synagóga
number číslom
legions légie
river rieka
electronic elektronických
appeared objavila
twelve dvanásť
deserved zaslúžil
generals generálov
natural prirodzeným
reference zmienka
clean čistého
plates platné
campaign kampaň
thing vec
prophets prorokov
unification zjednotenie
command velenie
most najdôležitejšie
future budúceho
castles hradov
granted udelil
attended navštevoval
attacks útoky
exclusively výhradne
progeny potomkovia
blood krvné
removing odstránenie
nation národov
woods lesy
shape tvar
direct priame
frequency frekvenciou
space priestor
look pohľad
speech prejav
sea morskej
requirements dávky
c kontext
merger fúzia
become stalo
she ona
top vrchnej
able schopný
stop zastaví
oxide oxidom
person osobnú
prison väzení
road ceste
newer novšie
ocean tichého
sun slnečnej
fashion móda
stage štádium
independently nezávislé
terrorism terorizmus
soviet stoviek
history histórie
infection infekčné
investigation skúmanie
organs orgánmi
attempt pokusom
polish poľská
remains ostane
focused zamerané
nurturing výchova
property vlastníctva
czechoslovakia československo
ox volá
jan jánom
oestrus ruje
materials hmôt
next ďalšom
works funguje
acts vystupujú
loss strata
tattoo tetovanie
other ostatní
disturbance poruchy
in y
move ťah
shore breh
move pohybu
angle uhla
requirements požiadaviek
bar látku
tragedy tragédia
standing postavenia
geometry geometrie
could dokázal
fifth piata
memorial pamätné
cattle dobytka
transferred prenášajú
material materiálu
critics kritiky
industry priemyslu
bitch suky
possibility možnosti
contributed prispela
western západné
tower veže
ins iný
circuit okruhu
profits zisky
medias média
construction výstavbe
refused odmietal
professional odborná
higher vyšším
sunny slnečného
human ľudská
weapon zbraň
israel izraela
beginning počiatku
adjacent susedí
left vľavo
carola karola
memorial pamätná
paradoxically paradoxne
showed ukázalo
old starý
hours hodín
german nemeckého
began začali
upper horného
means prostriedkami
perilously nebezpečné
studies štúdia
match zhodujú
next nasledujúci
country štáte
main základná
entered vstúpil
songs piesní
prevents bráni
every každé
characteristic charakteristické
output výstupné
global globálneho
special zvláštne
researches výskumov
defence obranu
occurred došlo
symbols symbolov
iceland islande
what aký
heat tepelne
dust prach
alive živé
renaissance renesančná
description opis
nature podstata
advanced postúpili
unambiguously jednoznačne
contact styku
democracy demokraciou
arise vznikajú
public hromadnej
used nepoužívajú
responsive reagujú
physical fyzikálnych
differentiate odlíšiť
cultural kultúrny
oil ropné
top horného
extremities končatiny
examples príkladmi
since keďže
fuels palív
danish dánska
greenland grónska
nitra nitrianska
michal michala
physical fyzické
pods pôdy
directions smery
marine morskej
essentially podstate
email emailových
epoch éra
hinduism hinduizmus
berlin berlín
gruidae žeriavotvaré
justice dvora
volcano sopka
second druhom
rings prstencov
necessary nevyhnutná
high vysokých
street ulica
east východu
welfare blaho
hockey hokej
serial seriál
flag vlajky
times dobách
consider považovať
of počtu
certain určitým
nationalism nacionalizmus
articles články
charts rebríčkoch
become stály
order poriadok
declared vyhlásili
košice košický
head hlavou
justice dvore
formation vytváranie
internal vnútornej
fibers vlákna
concerns obavy
cell celý
occurred odohrala
highly značne
group zoskupenia
massively hromadne
nominal nominálnej
death smrť
total celkovej
favourite obľúbené
figure obrázku
sentence vety
rome ríme
castle zámku
amendment novela
inclinations sklony
issue vydania
contract zmluva
inorganic anorganických
czechoslovakia československa
western západnou
that danom
married oženil
maximum maximálne
complex komplex
latitude šírky
famous známi
themselves maximálne
other ostatné
determined určený
apply vzťahuje
in u
fight boja
village osada
hungarian maďarsku
german nemeckými
solid teleso
czech češtine
theory theorie
apparatus prístrojov
last posledné
theatre divadla
led vedľa
proceed postupovať
long dlhú
hardest najväčším
north severne
highest najvyššiu
what akú
experiences skúsenosti
duration trvania
tower veži
seriously vážne
nation národa
republic republík
simple jednoduché
width šírka
truth pravdu
weight hmotnosť
view zobrazenie
tone tón
place uskutočnil
built vybudovaný
openly otvorené
http finančných
work prácu
month mesiacom
tourism cestovný
command velenia
predominate prevládajú
business obchodné
flowering rozkvetu
czech českej
drama dráma
fright des
clubs klubov
including obsahujúcich
emperor cisár
song pieseň
construction výstavba
expression prejavom
represents predstavuje
functional funkčné
any akejkoľvek
continued pokračovala
phosphorus fosforu
defined definované
chosen vybral
worked pôsobil
czech český
hardest najväčšie
prisoners zajatcov
seizing obsadení
introduced zaviedol
concert koncertné
presidents predsedov
facts fakty
translations preklady
visit návšteve
relationship súvislosť
wishing chcú
mate mať
team tým
hungarian maďarskej
page stránke
suffering utrpenie
save zachrániť
color farbu
time doby
email emailu
lack nedostatok
english anglická
silicon kremík
sag pohybujú
economics ekonomika
out uvádza
ten desať
awards ocenenia
movement pohybe
client klienta
user užívateľ
increase zvyšovanie
file podať
combined spojili
become stali
said vyhlásil
by spoločnosťou
causes prípadov
home domácnosti
chemistry chémie
musically hudobné
western západnom
contact dotykom
lowest najnižšia
systematics systematika
mrl hľadaní
hero hrdinu
real reálna
did urobil
founded založili
quantities množstvá
street ulice
members členmi
castle paláca
brain mozog
extremely extrémne
right právo
used využívané
cell celú
ozone ozónu
jana jána
metal kov
such takých
diet snemu
volume zväzok
railway železničnej
city mestom
like podobná
depend závisia
fortifications opevnenia
top hornej
get dostávajú
reaches dostávajú
clearly jasné
theatrically divadelné
rome ríma
ready pripravené
flower kvet
mixture zmesou
convictions presvedčenia
subject predmetov
crafted vytvorené
byzantine byzantskej
fusion fúzia
connection pripojenie
without bez
climatic klimatických
get nástup
next vedľa
study štúdií
popes pápeži
realizes realizuje
question otázku
methamphetamine metamfetamín
environment prostredí
factors faktory
mass masové
guns najznámejší
open otvorený
structural stavebný
know známym
chemistry chémii
fast rýchle
classically klasický
parallel paralelne
triangle trojuholníku
spread šíriť
products výrobkov
focused zameraná
holiday sviatok
beliefs presvedčení
trunk trup
give venovať
maximum maximálna
appointed vymenoval
move pohybujú
rotation otáčania
inner vnútorná
two dve
childbirth pôrode
audibly zvukové
national národnej
canceled zrušil
was stal
infection infekcie
estonia estónska
color farby
therapy terapia
contract zmluve
characteristic charakteristická
remained ostal
sw św
recorded nahral
western západná
naturally samozrejme
macedonia macedónsko
centrally centrálne
towns mestách
representative zástupcom
divisions divízie
famous známe
most najviac
some určitom
palace palác
lowers zníži
whom koho
cancel zrušenie
leo lev
treatment liečby
icy ľadový
industry priemyselnej
magnetically magnetický
recorded zaznamenal
board radou
deals rieši
level úrovni
polish poľské
systems sústavách
institutes inštitúcie
others iné
show svedčia
numbers čísel
long-term dlhodobo
sweat poznáme
higher vyššie
instruction inštrukcií
club klubom
other ostatných
smaller menší
moose los
solution roztoku
explain vysvetliť
ever čias
burqa búrky
artificially umelo
game hrá
human ľudskou
merged spojili
compilation kompilácie
kilometers kilometrov
science vedú
sense rozum
vienna viedne
driver vodič
western západný
tourism ruchu
workers pracujúcich
river rieku
my môj
clay hliny
dr. dr
costs náklady
deserve zaslúžil
treasurer tajomníka
cats mačiek
fans fanúšikov
observers pozorovateľov
animals živočíchov
higher vyššiu
ox vôľa
physical fyzická
fighting bojoch
operate pôsobiť
banned zakázal
species druhmi
medical zdravotný
organization usporiadanie
decline úpadku
birth narodenia
president prezidenta
treatment liečba
beauty krásu
common bežného
business obchodných
was bolo
strain kmene
magazine časopise
upper horný
impact vplyv
right správne
base báz
direct priamy
superfamily nadčeľaď
represents reprezentujú
late neskorej
nuclear jadrové
interface rozhrania
preserved zachovalo
religion náboženského
function úloha
significant značná
son synom
district okresy
temples chrámy
communists komunistov
mobile mobilné
scottish škótsky
open otvorené
castles zámkoch
state stave
capital kapitálu
advantage výhodou
pokemon pokémon
able schopní
merchants obchodníci
real reálne
gods bohovia
unit celku
poetry poézie
approval schválenia
nationally národnostné
turn zasa
eye oči
close blízkych
orbit dráhy
oil ropných
reached dosiahol
attempt pokus
differently odlišné
difficult ťažšie
coarse hrubá
even dokonca
theoretically teoreticky
levels úrovne
virtually prakticky
members členovia
oceans oceánov
selected zvolený
technically technicky
role úlohe
model vzorom
thinking myslenia
queen kráľovnej
bill zákon
lord pán
time doba
consumption spotrebu
education školstva
ties tých
world reálna
goals ciele
central strednom
protected chránené
right práva
stephen štefana
occurs nastáva
conditions podmienkami
bulbs žiarovky
believes verí
vintage ročník
ordered prikázal
championship majstrovstiev
monarchy monarchie
filename názvom
psychosis psychózy
once jednom
next budúcich
budapest budapešť
very samého
legislation zákony
used používania
gravity gravitačného
other druhé
justice práva
coins euromincí
hands rukou
attack zaútočili
policy politiku
city mestá
building stavebný
grown pestuje
images obrazy
sheet list
texts textov
black čiernych
river rieky
can možná
standing postavením
get dostal
this takýmto
england anglicka
did urobila
palace paláci
person osobu
movement hnutie
replace nahradiť
formation vznikom
cylinder valca
proteins bielkoviny
classic klasická
of týchto
journal časopise
go prejsť
mark označujú
six šiestich
kegs súdom
city mestskej
useful dôležité
members príslušníkov
looks vyzerá
showed ukázali
historical historických
israel izraelská
generation generácia
manor-house kaštieľ
payment platby
fiber vlákien
hills vrchov
history históriu
cooperate spolupracovať
airport letiska
collection zbierky
immigrants prisťahovalcov
was išlo
peace pokoja
models modely
smart pamätná
soon onedlho
ensure zabezpečenie
come pochádzajú
vienna viedni
teachers učiteľov
space kozmickej
captivity zajatí
hear počuť
child dieťaťa
like podobnú
partisan partizánom
cavity dutiny
male mužského
called nazývaná
such takej
difference rozdiel
net čistý
differ líši
face tváre
characteristically charakteristický
apparatus prístroj
atomic atómových
hot horúcich
latin latinčiny
backwards dozadu
effect účinnosť
chosen zvolil
composers skladateľov
capacity kapacitou
transmitter vysielač
good dobré
understands chápe
political politickým
stand stáť
emissions emisie
air vzduchu
complete úplný
actor herec
visitors návštevníkov
point miestom
fortification opevnenie
before onedlho
ear ucho
few niekoľkých
cooperative družstva
dictionary slovník
problem problémom
efficiency účinnosť
internet internetových
many mnohých
love láska
philosophical filozofická
labeling označovaná
ore rudy
final konečnom
psilocybin psilocybín
milan milana
says hovorí
grounds areál
drama drámy
defence obrana
that aby
novel románu
hands rúk
planets planétok
get získa
essence podstata
attack útokom
writers spisovatelia
ina iná
low nízkych
tries pokúša
euro eurobankovky
tail chvost
become stala
doubts pochybnosti
evidently zreteľne
successor nástupcu
replaces nahrádza
ensure zabezpečil
fighting bojujúcich
basic základných
threat hrozbou
transport dopravné
any prípadné
role úloha
properties vlastností
valleys údolia
first najprv
orbit dráhu
fascism fašizmu
result následok
centre centra
epitaph epitaf
argentina argentíny
authorisations schválenia
found nájdené
canceled zrušená
flows vlieva
for za
bank breh
known známou
permanently trvalé
bones kostí
previous predchádzajúcej
northwestern severozápadnej
other ďalšej
construction stavebných
arbitrary ľubovoľné
prisoners väzňov
brings prináša
sounds znie
chemistry chemie
small mála
church kostol
equipment zariadení
sentences vety
monarchy monarchia
ukrainian ukrajinská
the tá
talk hovoriť
critical kritické
electric elektrickej
square námestí
mutual vzájomné
tower vežu
university univerzity
degree stupni
group skupinou
family rod
electrocuted elektrickým
policy politiky
acquisition získanie
to ku
used používal
serie séria
shows vyplýva
motive motívom
movement hnutia
development rozvoji
proclamation vyhlásenie
milan miláno
physicist physik
low nízkym
its svojím
military vojenských
far ďaleko
dates pochádza
termination ukončení
its svojim
varies kolíše
similarly podobne
addresses adries
like podobný
western západnú
and pričom
album albumom
viruses vírusov
ally spojencom
consumption spotreby
pyramid pyramíd
current bežného
powers mocností
human ľudskom
fell padol
plastic plášť
currency meny
canada kanady
you tv
sulfuric sírovej
truth pravdy
together spoločne
measured meria
we nám
fire paľbu
year ročné
later neskoršie
temporarily dočasné
built stavali
liberation oslobodenie
imagery zobrazovanie
community obci
contract zmluvu
make robiť
calculations výpočty
galaxies galaxií
informational informačné
proton protón
gravitationally gravitačné
yellow žlté
character postavou
kory kôry
milan miláne
venice benátky
company spoločnosti
parts časti
intercourse styku
constructions konštrukcie
ilya iľjič
every každú
altair oltár
focus sústrediť
benes beneš
missiles strely
basis základ
own svoju
widely široko
studied študoval
bulgaria bulharsko
fuselage trup
education vzdelanie
fuel palivá
slightly mierne
french francúzskom
clerical úradným
circle kruhu
suppression represia
his svojho
username používateľ
continent svetadiel
prehistory pravek
openings otvory
we budeme
finds zistí
category kategória
dead mŕtve
anne anna
sports športové
sources zdroje
made vystúpil
necessary potrebných
desert púšte
ends končí
air letecká
printing tlač
salt solí
color farba
last posledný
process proces
together dohromady
returned vrátili
earthquake zemetrasenia
not nebudú
albanian albánsko
dushan dušan
participated zúčastnil
renaissance renesancia
cultures kultúr
however však
solid tuhé
room pokoji
north severného
units jednotiek
palace paláca
resistors rezistory
church cirkevných
ended ukončil
containing obsahujúcich
directions smerov
rule pravidlo
line riadku
multiple viaceré
shows udáva
greenland grónsko
earth zemou
indian indického
bohemia čechách
cloud oblaku
copper medi
also aj
makers tvorcovia
novel románe
nuclear jadrových
opposite opak
presov prešove
leaving odchode
early počiatkom
next ďalší
plant rastlinná
changed zmenila
action konanie
work pracovného
versions verzií
abandoned opustili
meet stretli
perception vnímanie
church cirkvou
can možné
rescued zachrániť
channels kanály
roads cestách
education vzdelania
railroad železnica
restore obnoviť
g. g
study pracovná
games hier
atrium predsiene
people ľuďoch
last poslednú
old starí
basin povodia
weights váh
calendar kalendári
lucky šťastie
face tvárou
known zvaný
groups skupín
once jednou
israel izraelské
become stáli
falls prípadne
voices hlasy
allows umožňuje
breakdown havárii
change zmenu
material materiály
containing neobsahujú
peace pokoji
heritage dedičstvo
nature podstatu
question otázka
small malou
neck krku
special zvláštnu
french francúzskych
preserved zachovali
be stať
ladislav ladislava
classic vážnej
concerts koncerte
interested zaujímal
triangle trojuholníka
tissue tkanív
condition podmienkou
construction stavby
shoulders ramená
prevention prevencia
latin latinské
meantime dovtedy
twilight zatmenie
schemes schémy
caliber kalibru
extended rozšírený
atmosphere atmosféru
church cirkvi
physics fyzikálnych
contract zmluvy
cave jaskyne
estonia estónsko
fit západnou
oriented zameraný
negotiations rokovania
philip filip
processor procesora
catholics katolíci
marriage manželstvo
development rozvoju
somewhere niekde
science náuka
strong silnými
it ono
wars vojnách
cycle cyklu
ready pripravený
day dňa
magnetic magnetickým
carbon uhlíkové
virus vírus
operate pôsobia
certainly rozhodovať
inflation inflácie
administrative administratívnych
easy ľahké
called nazývané
step krok
weakly slabo
climate klimatické
entity subjektu
young mláďat
occupational pracovného
officially oficiálne
rare zriedkavé
installed zaviedli
procedures postupy
compile kompilácie
parties strán
category kategórie
camp tábor
face tvar
spiritual duchovné
nearest najbližšie
business podnikania
slowly pomalky
organisation organizácií
function funkcií
liberates uvoľňuje
bosnia bosna
democrats demokrati
village ves
and až
interrogates skúma
catholic katolíckych
our našom
prepared pripravoval
early často
the tých
cathedral katedrály
club klube
catherine katarína
airports letiská
goat koza
beauty krásy
czechoslovakia československu
zero nulová
overall celkovo
meet stretávame
shown zobrazený
by doplnené
album albumov
english anglického
holes klesne
several viacero
nation národom
but však
days dňoch
using používania
ideas ideí
palace paláce
month mesiaca
east východného
fetus plodu
appointed menovaný
privileges výsady
bracket zložené
decades desaťročí
french obzvlášť
council vlád
solve vyriešiť
gain získavajú
nominated volení
suggests naznačuje
up najvyššiu
public verejnej
england anglicko
sets nastávajú
greek gréčtine
division divízií
chemically chemický
ecliptic ekliptike
philosophical filozofické
labeled pomenovaná
sewer kanál
theory teoreticky
derivation deriváciu
commemorative pamätných
east východe
completely kompletne
kings kráľov
economic ekonomického
present prítomný
wide široko
sport šport
political politických
solid pevného
background pozadia
perversion perverzia
birth pôrode
geographical geografické
parents rodičov
participated zúčastnili
railroad železnice
heart srdca
bulb žiarovky
origin pôvod
obtained získava
nature podstaty
physical fyzickej
topics témy
transport dopravná
by cez
sides bokoch
elected zvolený
expression výrazu
dog psa
emit vydávať
them nimi
climax klimax
serie sérii
other druhej
time dobe
construction stavbu
lenses šošoviek
reviews používateľov
contest súťaž
figure postavou
security bezpečnosť
most najdôležitejším
it ňu
support podporoval
washes obmýva
marketing marketingu
spiritual duchovný
populated osídlené
corps zbor
forth štvrtá
slovak slovenčine
size veľkostí
reduced zníži
month mesačné
marijuana marihuany
produce vyrobiť
full plne
independent samostatnej
rich bohatá
metals kovov
weapons zbrane
several niekoľko
returned vrátila
distinguish rozoznávame
separate samostatný
this takomto
summer letá
higher vysokým
pay platí
anti- protitankových
crowns koruny
besides popri
museum múzeá
public štátny
lower dolná
christmas vianoce
naturally prirodzené
german nemecký
electric elektricky
reportedly údajne
babylonia babylonii
ship lodí
expected predpokladá
huge veľkého
security bezpečnosti
central ústredným
turnover obrat
human ľudskú
significant výraznejšie
or ani
freedom slobodu
operating operačné
field teréne
painting maliarstvo
changed zmenil
estimate odhadov
author autorom
building vybudovanie
flora flóra
bishop biskupom
recorded nahrali
latin latinčine
ancient antických
terror teroru
reputation povesti
received získalo
created vznikli
notes pripomína
it naň
sky oblohe
cloudiness oblačnosť
bronze bronzová
disk disku
painting maľba
attacks útokoch
being bytosť
hopefully snáď
volcanic sopečná
some určitej
life životný
alcohols ropné
letters listov
today dnešné
attain nadobúda
britain británia
element prvkom
phosphorus fosfor
melting rozpúšťa
communities komunity
natural prírodných
everything všetko
created vytvorilo
known známymi
location poloha
satisfy splniť
speaks rozpráva
fonts písma
browsers prehliadač
song skladba
sports športová
home vlasti
garden záhrade
substances látkami
partisans partizáni
beliefs presvedčenia
second druhej
religious náboženská
group skupinám
evangelic evanjelickej
sheath pošvy
education výchova
successfully úspešne
see videl
properties vlastnosťami
give dali
guitars gitary
people ľuďmi
napoleon napoleona
flow tok
represented zastúpené
considered považovali
back vzadu
considerably značné
files súbory
time momente
person osobe
pioneer pionier
aristotle aristotelova
state stavu
particulars podrobnosti
except okrem
services službách
surface povrchom
md mudr
explains vysvetľuje
comprises pozostáva
business obchodný
opened otvorene
serve slúžiť
soviet sovietskej
cleanly čisto
personality osobností
finished dokončený
previous predchádzajúce
watching pozorujeme
study študijných
board rade
disease chorobe
outside maximálne
with se
printer tlačiarní
cathedral katedrála
small malom
whole celku
composition zloženia
danube dunaji
philosopher filozofov
secretary tajomníka
stock zásob
mistake hrúbka
july júl
flash blesku
god bohu
paul paula
blue modrá
kapital kapitál
place miestom
attack útok
stars hviezdy
europol európou
eastern východné
disadvantages nevýhody
player hráča
particularly obzvlášť
descendants potomkov
packaging obal
decay rozpad
golden zlatý
basilica bazilika
some niektorý
there dochádzalo
other ostatnými
headquartered sídlo
so natoľko
years rokmi
term termínom
politicians politikov
period období
conclusion záveru
reminds pripomína
german nemeckú
trnava trnave
west západné
protein proteíny
existed existovala
rules pravidla
content obsahu
experimental experimentálne
both oba
increment zrýchlenie
storm búrky
cycle cyklus
complex areálu
basset baset
algorithm algoritmus
george georg
had nechal
all všetkých
fact fakt
court dvor
study prieskum
degree stupňom
describes opisuje
societal spoločenská
the tej
tasks úloh
tennis tenis
actions konania
relationship vzťahom
rhyme rým
external vonkajších
danube dunaja
metropolitan metropolitná
maybe možná
shield štít
cold studená
sculptor sochára
path ceste
wife manželkou
chemical chemický
slope sklon
uranium urán
frequency frekvencií
munich mníchov
garden záhrada
contemporaneous týkajúce
britain británie
industrial priemyselnej
iraq iraku
look pozri
suppression potlačení
position postavení
vaclav václav
enforce presadiť
traditionally tradične
search hľadaní
youth mladosti
team tímu
western západného
rise vznikať
serbians srbi
share akcií
oktober október
arises vzniká
completion dokončení
london londýne
end koncový
later neskorších
state štát
permanent stála
human ľudský
works pracuje
code čísel
month mesiaci
animals zvierat
freight dopravné
actions akcie
southwest juhozápadnej
actually vlastné
etc. atp
protocols protokoly
employs uplatňuje
conflicts konflikty
passed zložil
conditions stavov
dover dôveru
explanation vysvetlenie
boundary hranicou
find našli
require vyžadujú
australia austrálii
tools nástroje
track trať
wanted chcela
registers zápisu
vegetation rastlinstvo
worked pracovala
stones kameňov
birth narodení
society spoločnosti
anterior predchádzajúce
no žiadny
first prvej
body telesom
occasionally príležitostne
points poukazujú
correct správania
cells bunkách
friend priateľ
concerts koncerty
classical antické
israeli izraelská
american americkej
obligation povinnosť
negative negatívne
stat stáť
french francúzskej
roman rímskych
labeled nazval
character charakter
penalty trest
theaters divadla
person osoba
current obežnú
various rôznych
myth mytológia
use používaný
chlorine chlóru
today dnešná
composition zloženie
homogeneous homogénne
centuries storočiach
social sociálny
institutional inštitúcií
hymenoptera blanokrídlovce
enemy nepriateľom
sources pramene
vegetal rastlinná
table tabuľke
ilyich iľjič
television televízia
eastern východného
matter záležitosť
from zo
types druhov
climatic klimatické
network sietí
small malých
remain zachovať
nation národ
scandium skandium
a obsahom
week týždeň
participation účasť
buildings stavieb
creek potoka
tchaikovsky čajkovskij
temperature teplote
herzegovina hercegovina
victory víťazstvo
photosynthesis fotosyntéza
young mladého
reached dosahoval
pope pápežovi
individually samostatne
disease choroba
pope pápežov
battle bitka
january januára
common bežné
matthias mateja
urban mestských
released vydala
also io
operationally operačné
kosice košický
right pravej
jewish židovskej
europe európou
skin kože
newspaper novín
annual ročný
oxides oxidov
faith vieru
papers dokumenty
units celkov
easy ľahký
fought bojovalo
full plnej
traces stopy
protestant protestantské
arm rameno
motive motív
books knihy
victory víťazstva
quantum kvantovej
recorded nahrala
disposition dispozícii
wolf vlka
oxide oxid
turks turci
chile čile
way spôsobu
loss straty
million milióny
proclaimed vyhlásili
slower pomalšie
babel babylonu
roman rímske
composition zložením
writing zápis
will bude
articles článkov
enough dostatočne
transition prechodom
departures obchody
motor motoru
surgeries operácií
words slová
percussion bicie
central centrálna
departure odchod
allowed umožnili
popular populárnej
tried pokúšali
book kniha
fifth piaty
occur nastávajú
opponents súperov
overseas zámorské
enters ústi
balance rovnováhe
subject predmet
beat poraziť
tissue tkaniva
stage stadium
churches cirkví
religious náboženské
methane metán
political politickou
error chyba
goal cieľ
same istých
coding kódovanie
followed sledoval
problems problémy
ancient staroveký
allegedly údajne
again znovu
friends priateľov
military vojaci
occupy obsadiť
roman rímskej
streets uliciach
brain mozgu
code zákonník
representation vyobrazenie
processors procesorov
camp tábore
britain británii
marriage manželstva
association asociácie
marino maríno
average priemerný
sink slnkom
contracts zmlúv
eastern východná
union zväz
same rovnakých
obtains získavať
version verzií
potatoes zemiakov
mark marka
classic klasické
believe veria
color boja
know vedel
longest najdlhšie
distribution rozdelenie
australia austrálie
every každých
specifically špecifický
divided rozdeliť
tangible hmotný
some istej
many mnohým
not nedá
dependents závislé
parliamentarian poslanec
you ty
cannabis marihuana
lower nižšej
rim rím
lower spodnej
with so
bills bankovky
lava lávy
access prístupu
partizani partizáni
gardens záhrady
gold zlatú
fights zápasy
did urobili
each každého
colouring sfarbenie
modern moderný
all všetok
takes zaberá
social sociálnu
yet doteraz
maria márie
movements pohyby
mostly väčšinou
lives býva
makes robí
based sídli
exposure expozícia
distances vzdialenostiach
reference zmienku
foreign cudzích
numbers počty
option možnosťou
express vyjadrujú
manufacture vyrobiť
ties tych
no žiadnu
years roky
punjab trnavský
imaging zobrazovaní
hardest najväčší
diplomatic diplomatické
cuba klube
secondary stredných
replaced nahradené
goods tovaru
pages stránok
located nachádzajú
after po
god boží
designed navrhnuté
plan plán
eastern východnej
square námestia
extreme extrémne
independent nezávislý
opening otvorenie
intended určený
demonstration prejav
prevented bránili
browsers prehliadača
slovakia slovenska
economics ekonomické
scientific vedeckého
slovak slovenčina
institute ústave
walls hradby
convent kláštora
seldom zriedka
albums albumom
currents prúdov
world svetom
watching sledovanie
side boku
scope pôsobnosti
accepted prijaté
able schopná
meaning významu
territorially územné
hundred stovky
themes motívy
only výlučne
wife manželka
lunar lunárneho
final konečné
coup prevrat
standard štandardom
freedom slobody
curve krivky
markets trhy
tool nástroj
roman rímska
construction stavbe
stay pobytu
victory víťazstve
minority menšina
kingdom kráľovstvo
load zaťaženie
magazine časopis
u.s. amerických
allowed umožnilo
feature vlastnosťou
book knihe
organisations organizácií
revolution revolúcii
subject predmetu
youth mládeže
input vstúpiť
i l
morava mestá
people národ
elicit dokázali
metric metrického
divisibility deliteľnosť
central centrálne
move sťahovať
discovers objavuje
tends zvykne
present súčasnosť
gout dna
tourism ruch
rooms miestnosti
bog boha
latin latinčina
domestic domácich
location lokalita
enzymes enzýmy
resulting výsledný
constructed postavený
special špeciálnym
unknown neznámy
units celky
prince princ
affected ovplyvnená
super súper
investment investície
groups skupiny
religions náboženstva
thermal tepelná
tank tanku
mainly prevažne
judicature súdny
relations vzťahoch
castle hradom
significant značné
gulf zálive
camp tábora
issued vydané
countries štátmi
data dát
so-called takzvaný
january januári
gold zlatý
show prejavujú
social sociálnych
also iv
anatomy anatómia
forwarded postúpili
more vyššou
different rôznych
spiritual náboženských
expand rozšíriť
australia austrália
world svet
roughly zhruba
not ne
against proti
planets planét
called nazývaný
world sveta
absolute úplné
calf tele
societal spoločenských
defenses opevnení
israeli izraelské
reports hlási
sodium sodík
water vode
animal živočíšne
top najvyššou
north severu
notion pojem
impression dojem
religion náboženstva
good dobrých
album albumu
heat teplom
attitudes postoje
debt dlhú
eyes očí
script skript
will začne
middle strednom
threads vlákna
asked položené
distribution rozdelenia
not nemusia
management správu
arrival nástupom
th tému
community obec
sculptor sochár
pyramids pyramídy
oriented zamerané
data údaje
began začal
eminent významným
kilometer kilometrov
canceled zrušené
situated nachádza
angels anjeli
maria mária
prohibited zakázal
lines čiary
display prejavovať
clan obľúbený
museums múzeá
romans rimania
cemetery cintoríne
material hmotných
legal právnych
sun slnečných
clear jasné
volcanoes sopiek
enemies nepriateľov
monument pamiatkou
bond väzbou
limestone vápenec
position pozície
risk riziko
growth rastú
creativity tvorivosť
lactic mliečnej
construction stavba
elected volený
tendency tendenciu
judiciary súdnictvo
human ľudské
locations miestach
able dokázali
craters kráterov
unless pokiaľ
abortion potratu
lengths dĺžok
producer výrobca
dvorak dvořák
unknown neznáme
shown zobrazené
tree stromu
whether zdá
times krát
three traja
gets dostane
significant značnej
coming pochádzajúce
vast rozsiahlu
confirms potvrdzuje
magazines časopisov
events podujatia
stars hviezd
switzerland švajčiarsko
aircraft lietadlá
nowadays súčasný
skoda škoda
helped pomohol
means znamená
hydrogen vodíka
pyramid pyramída
slovakia slovensko
electrons elektroniky
together spolu
street ulici
some niektoré
mutual vzájomného
many mnohí
currently momentálne
anthem hymna
could mohlo
impact vplyvov
holy svätá
soldiers vojakom
area oblasť
basic základného
composer čajkovskij
voice hlas
visoko vysokú
organisms organizmy
russian tradičné
czechoslovak československo
by metódou
direct priamou
specific konkrétnej
union únii
connection pripojenia
provide poskytuje
operation operácii
built postavený
prince princa
expensive dráhe
bags ťažký
catholicism katolicizmus
independence nezávislosti
meant znamenalo
paper papiera
source zdroja
romania rumunska
these daných
greater väčším
atoms atómami
discipline disciplíny
written písané
france francúzsko
consist skladá
blacksmith kováč
philip filipa
will nebudú
contract zmlúv
electronic elektronické
below nižšie
rb pb
mayor primátor
matrix matičnej
t tón
rhythm rytmus
commercially obchodné
world svete
best najlepšie
divides rozdeľuje
garden záhrady
it to
perform vykonať
rocks horninách
form podobá
some niektorí
differential diferenciál
objects predmetov
punishable trestné
solution riešení
most najdôležitejších
solid pevných
temperature teploty
funeral pohyby
type typom
conclusion závere
technology technológií
three tri
addition doplnené
finally konečné
street ul
concrete konkrétnej
ring prstenec
rivers riekami
connections pripojenia
rail železničnej
picture obrázok
top hornom
monthly mesačnej
all celým
mission misia
wife manželku
defined definoval
building budovy
brought prinieslo
administrative správny
organizes organizuje
dates datuje
t ton
score skoré
carbon uhlíka
thinks myslí
kingdom kráľovstva
finally nakoniec
warming otepľovania
barrel súdu
note poznámka
albert alberta
expansion rozšírený
fight boji
muslims moslimov
successes úspechy
gold zlatá
economics ekonomická
huge veľkým
introduction zavedenie
last posledná
responsibility zodpovednosti
german nemecké
enemies nepriateľovi
ureter galaxií
left opustil
west západnú
local lokálnych
position pozícia
will stane
loss stratu
greci gréci
received získala
purpose účelom
said povedané
affected ovplyvnené
social sociálne
divide rozdeliť
lung pľúc
tool nástrojom
byzantine byzantského
lie ležia
graphics grafickej
home domáceho
oil ropy
ticket vstupné
painters maliari
countries krajín
construction stavbou
poland poľská
negative negatívny
skin koža
sweden švédsko
ladder rebríčku
of príslušníkov
quarter štvrť
synthesis syntézu
defines definuje
no žiadne
sings spieva
museum múzeum
white bielej
time dôb
former bývalých
attacks útokov
industrial priemyselná
ecological ekologické
dealing zaoberá
belonged patrilo
study pracovný
theory teórií
novi nového
westerners západu
republics republík
thanks vďaka
municipal mestskú
continental kontinentálne
neutrons neutrónov
access prístupové
s š
church cirkevné
allowed nechala
prohibited zakázané
line línia
classical vážnej
label označenie
ten desiatich
ethnic etnických
allocation rozdelením
likelihood pravdepodobnosti
found založiť
anniversary výročie
big veľká
military vojenského
research výskume
prove dokázať
generally spravidla
recommends odporúča
andrew ondreja
view pohľad
it neho
meat mäsa
can možný
wojtyla wojtyła
centuries stáročia
ussr čssr
more väčší
following nasledovné
plays zohráva
many mnohé
get dostane
armenia arménsko
pavement chodník
opposite opačným
should mal
mushrooms huby
proceedings konania
field polí
about ohľadom
divine božej
called označovaná
classic klasický
variables veličiny
strata strát
play hranie
deals venuje
sodium sodíka
important dôležitých
no žiaden
top najvyšších
signal prítomnosť
precursor počiatkom
modules moduly
kingdom kráľovstve
play brat
oriented zameraná
recognize uznať
silver strieborné
board rady
difference rozdielu
ancient staroveké
left odišiel
charles karel
who kto
sequence postupnosť
which čoho
mainly spojené
tradition tradíciu
various rôzne
pack op
mission misie
ground pôdu
subject predmetom
request požiadavku
oral ústnej
booked obsadené
harmonies harmónie
temperature teplotu
could nedokázal
slovak slovenčiny
protect chrániť
genres žánrov
allows umožní
chemical chemické
were tvorili
fought bojovali
survived prežil
switzerland švajčiarsku
crop vôle
unknown neznáma
uranus urán
interview rozhovore
wife manželky
held konala
only jedinou
ms mš
west západný
english anglický
merited zaslúžil
foreign zahraničných
characters znaky
less pomalky
mostly zväčša
responsibilities povinnosti
fight boje
upper horná
attempts pokusy
acid kyselinou
more väčšom
thick hrubá
whom ktorému
listed spomenuté
railways železničné
kingly kráľovský
lowland nížiny
german nemeckí
association spolku
emerge objaviť
common bežných
chassis podvozok
decline zánik
members poslanci
square námestie
describes popisuje
regulates upravuje
csr čsr
two obaja
range dosah
lasted trvala
heaven raj
field terénu
response reakcií
lightweight ľahké
ta tá
signs nápisy
advise riaditeľ
well-ordered upravený
power sily
ministry ministerstvo
nuclear jadrového
no neexistujú
junction križovatka
methionine metionín
hungarian maďarska
spring jar
placed umiestnil
theoretical teoretická
lisa líza
consisted tvorilo
bark kôra
letter písmeno
signed pôde
temperatures teplotách
general všeobecnosti
church kostola
loads zaťaženie
civil občianska
energy energiou
common bežný
no niet
sets západné
priest kňazi
zealand zéland
church cirkevného
american amerických
time časoch
rejected odmietol
gross hrubá
the ten
no žiadna
ancestors predkovia
used využívaný
saturday sobota
remained ostalo
individual jednotlivé
post icq
taxation dane
spatial územné
break zlom
common spoločných
czech české
rich bohatých
hub uzol
traditional tradičného
advertising reklamy
punjab žilinský
decoys používajú
currency mena
to až
lowlands nížiny
facts čísla
relatives príbuzných
wrench kľúč
lies ležia
tradition tradície
french francúzskeho
whole celých
cover obal
portrait portrét
arrival návrat
publishers vydavateľstvo
hormones hormóny
disks disky
convection prúdenie
belorussia bieloruska
france francúzsku
get dostať
benefit prospech
teach učí
final konečný
capital kapitál
classify zaradiť
men's mužského
contains obsahujú
water vodou
area územia
sister sestra
realized uvedomil
classic klasickú
body organizme
federation federácia
maria máriu
textiles textil
religion náboženstvo
various rôzni
interested záujem
central centrálnu
organic organické
management správa
words slov
some istú
water vody
polysaccharide polysacharid
know vedieť
millions milióny
plate platní
semiconductors polovodičov
nutrients živín
drew čerpal
found zistilo
specimens jedince
work pracovných
union únia
discussion diskusie
controller radič
entropy entropia
currency mene
vatican vatikán
moda móda
poor zlá
error chybu
starts začne
mountainous horské
henry henrich
humanely ľudský
causes príčiny
heat teplo
rank hodnosti
programs programoch
canada kanade
lead vedou
country krajinou
slovak slovenských
mint mincovne
slovakia slovensku
combat bojové
geological geologické
loss strate
around okolo
ground zemného
gravity ťažiska
baby dieťaťom
labeling označovaný
maiden slobodná
set séria
ancient starovekých
gold zlaté
components zložení
peninsula polostrov
impact dopad
breathing dýchania
present súčasnosti
systems systémoch
english anglických
application uplatnenie
optical optických
these tie
relations styky
the týka
television televízie
edge okrajom
matej mateja
causes spôsobuje
conditions podmienok
representatives zástupcovia
experience skúsenosť
result dôsledkom
still stále
target terčom
there existujú
powers veľmoci
commercial komerčné
gothic gotická
presence prítomnosťou
external vonkajší
created vznikali
stay pobyt
africa afrika
march marec
strongly silné
growth nárast
by pomocou
habit zvykom
this toto
negative záporné
year roka
regional regionálne
greatest najväčšej
black čierneho
evangelical evanjelický
lion lev
active aktivít
album albume
he zastával
divided delíme
allowed dovolené
church kostole
include obsahovať
diseases chorobami
average priemere
existed existovali
role úlohy
policy politika
song skladbu
depression depresie
time časom
attacks útokom
label označením
dynamic dynamické
bystrica bystrice
used použitých
grade stupňa
argentina argentína
restrictions obmedzený
published publikoval
attempted pokúšal
original pôvodnej
hebrew hebrejci
own vlastným
historical historickej
used využiť
manufacturers výrobcovia
conflict konfliktu
showed prejavili
speculation špekulácie
technical technické
carved vytesal
households domácnosti
city mestského
order poradie
normally bežne
says vraví
museums múzeí
industrial priemyselné
phenomena javy
feast sviatku
expression výraz
welding zváranie
third tretieho
channel prieliv
moderate mierneho
alternating striedavého
controls ovládať
king kráľom
george juraja
col. kol
blue modrý
page stránku
islands ostrovoch
currently aktuálne
tradition tradícii
piano klavír
care starostlivosti
twelve dvanástich
rate mierou
quarry lomu
known známym
academy akadémia
oracle voip
given daná
significant značnú
canada kanada
uv úv
benefit výhodou
questions otázkach
application žiadosť
core jadrom
water vodu
fifties päťdesiatych
north severe
mammals cicavce
union únie
simple jednoduchý
hold držať
browser prehliadač
given podáva
rivers riek
track dráhou
shoulder rameno
impact dopadu
divide rozdelila
location polohe
identically zhodné
cream smetana
style móda
sign nápis
pieces kusov
heads hláv
known známeho
cooperate spolupracoval
feature znakmi
conditions podmienkach
cpu procesora
convince presvedčiť
basin kotliny
followers prívrženci
specialized špecializované
inscribe vytesať
federation federácie
resources zdrojov
musicians hudobníci
which ktorý
ruler panovník
ships lodí
could mohli
breathing dýchanie
principles zásady
reservoir nádrž
season období
determine obmedzuje
gulf zálivu
sites miest
tree strom
institute ústavu
operations operácií
creature živočíchy
some istý
chemical chemická
enemy nepriateľov
idea predstava
new nových
infrastructure infraštruktúra
bystrica bystrici
hallucination halucinácie
ball guľa
windows okien
dioxide uhličitý
held konali
change meniť
place mieste
empire ríšou
productive výrobných
close blízkeho
exceeds presahuje
economic ekonomickej
point bodu
date dátum
obviously zrejme
hand podať
worked pracovali
direction smerom
exchange pevný
man muž
more väčšou
increase prírastok
follow postupovali
north sever
decrease pokles