loss scăderea
trains terenuri
deposited depus
whom cui
south s
protect apără
magazines revistele
crusade cruciada
organisation organizației
traditional tradițional
truth adevărul
these aceste
experience experiențe
egyptian egipteană
wood pădure
main magistrala
dimensions dimensiunile
military militarii
can poată
expressions expresii
end finele
developed desfășurat
road drum
legislature puterea
arranged amenajat
distances distanțe
less putin
especially special
institute institutul
unique unicul
classes clase
around jur
identical identice
suicide sinucis
gone dus
support sprijinul
choose opta
hidden ascuns
met cunoștință
apparel ținută
shown arătat
support sprijină
today azi
continuity continuitatea
lives trăiește
documents acte
theories teorii
oceans oceane
collected adunat
comes vin
talks vorbește
located amplasată
orchid orhidee
powerful puternice
works lucrărilor
chain lanț
leave pleca
persian persană
building bloc
king regi
molybdate molibden
spot loc
me mă
substance substanțele
structure edificiu
claimed susținea
others alții
his lui
meet satisface
entered intrat
considerable considerabilă
foots picioarele
figures cifre
push dă
legends legendele
made făcut
entry intrării
appearance apariții
submitted transmis
being aflate
originals originale
internal intern
yours ta
errors erori
standards standardelor
particle afix
changed schimbată
constitutional constituțional
consumption consumului
rings inelele
bucharest bucureștiului
areas domeniile
high înaltă
connected legat
gives acorda
incapacity incapacitatea
emblem stemele
water apă
name ionel
areas localitățile
census recensământului
units unitățile
name horia
style gen
bought cumpărat
nature caracterului
work lucrul
freed eliberată
destroyed distrusă
powerful puternici
divine divină
walls zidurilor
coordinated coordonate
feeling sentimentul
inheritance moștenire
organizing organizat
operating operare
petrol petrolul
top frunte
parity egalitate
countries țărilor
importance importanța
persons ființe
energetics energetice
mine meu
egypt egipt
kilometre kilometri
returned nivelul
celtics celtice
taste gust
increasing crescând
god dumnezeul
foot poalele
reserves rezerve
water apelor
global globală
optical optice
refusal refuzul
technical tehnic
take ia
autonomous autonomă
amount suma
revival renașterea
control controla
americans americane
insured asigurată
acknowledge recunoaște
citadel cetate
renown renumiți
section secția
kingdom regatul
rights drepturilor
legend legendă
stairs trepte
highland podișul
symbol simbolul
union uniunea
data date
proclamation proclamarea
sends transmite
normal normale
second doua
suggest sugerează
simultaneously simultan
emergency urgență
poems poeme
illness boala
hard grele
influence influența
group grupa
name thomas
considered considerat
execution execuția
attack atace
remind aminti
artistic artistice
huge imensă
labor muncii
accord acordat
mediterranean mediteraneană
biography biografice
school școlii
hungary ungariei
opens deschidere
middle miezul
statistics statistică
minutes minute
out scoase
aimed urmărea
medicine medicina
license licență
lady doamna
pyramid piramide
fifteen cincisprezece
fleet marina
defeat înfrângerea
which cărei
other alți
lyrical lirice
sculptures sculpturi
human omului
guitar chitară
archbishop arhiepiscop
academy academia
speculating considerând
draft curentul
facilities facilități
nowadays contemporană
processes procesele
occidental occidentală
monuments monumente
etymological etimologic
surpass depăși
constanta constanța
satellites sateliți
certain anumite
long lungi
frontier frontiera
correspondence corespondență
principles principiului
equivalent echivalentul
external extern
maximum maximă
sector sectorului
stone piatra
difficulty greutatea
especially îndeosebi
russian rusă
extract extras
plump hotărât
aspects motive
east estul
startled stârnit
original originală
research cercetările
assign atribuie
prisoner prizonier
org orgă
treatments tratamente
build construiască
army armate
coin monedă
car automobile
spreading răspândire
volume volumului
gave adus
purchased achiziționat
period perioada
recalled amintite
coming provenite
establishes înființează
intelligent inteligent
electric electrică
prize premiul
come intră
japan japonia
formaldehyde aldehidă
name harghita
designed conceput
standard standarde
mature mătură
sustained susținut
any orice
heart suflet
specialists specialiștii
appears apar
dated datată
proclaimed proclamat
potential potențial
fortress cetății
sure sigură
part porțiunea
religion cult
flights zboruri
appearance apariție
copper cupru
percent procente
situated aflată
engines motoare
announced anunța
star stea
knights cavalerilor
interaction interacțiunea
religions religii
extended extins
protocol protocolul
once cândva
spirit spiritul
marketing marketingul
was reprezentat
politic politica
order dispune
memoirs memorii
variable variabile
expands extinde
postbellum postbelică
romanians români
line linie
cultures culturile
complicated complexă
arms brațele
yet încă
master stăpânului
precise exacte
leave părăsește
bohemia boemiei
rivers izvoarele
glas sticlă
region localității
ministry minister
army armata
travel călătorește
cup cupei
republics republici
riot răscoala
stoning lapidare
golden auriu
matter materia
cell celulă
won câștigat
section selecție
minority minorităților
valley vale
distance distanță
explanation explicație
execution execuție
small mici
i eu
foot picior
method metoda
conditioned atribuite
starting începând
americans americani
speed viteză
mythology mitologice
scenes scene
moldavia moldova
classified clasificate
take duc
highway autostrăzi
manifested manifestat
nobles nobili
sugar zahăr
specialized specializate
caused provocat
hard dificil
band formație
spanish spaniola
renamed renumit
expeditions expediții
cancer cancerul
romanians românilor
western vestică
rising înalță
means înseamnă
mentions menționează
free independente
minister ministerului
records discuri
uploaded încărcate
different diferiți
counties județe
joined aderat
act declarația
turkish turcească
honour onoarea
previous anterioare
asked cereau
seas mării
borrowed împrumutat
conservative conservator
discoveries descoperiri
places locurile
continues continuă
petroleum petrolului
registered înscrise
responsible responsabilă
experiments experimente
marginal periferic
rich bogat
initially inițial
battles lupte
addressed adresate
forbidden interzisă
started începută
better degrabă
station stația
related înrudite
produced produsă
ties legăturilor
character caracterului
circulation circulație
name iordania
persian persan
daughter fiica
set puneau
fulfill îndeplinească
publications publicații
basilica bazilica
centers centre
violence violente
the cea
quantity cantitatea
watched văzut
russia rusiei
weeks săptămâni
active activ
permanently permanentă
way calea
profile profilul
expressed exprimat
place locului
linguist lingvistice
stretching întindere
great marele
ruled domnii
children copiii
eagle vulturul
obvious evident
finished terminat
blocks blocuri
developed dezvoltată
presumed presupus
coins monedele
attacked atacat
outfit ținută
satisfied mulțumită
important importanță
dense dens
last durează
vienna vienei
commander comandantul
would sit
assigned atribuit
behave poarte
dry secetoase
historiography istoriografia
schedule programare
nazi naziștii
renaissance renașterii
leaders liderii
changed modificat
autonomy autonomie
julian iulian
inside intern
said afirmat
modified modificat
solving rezolvarea
bloc gruparea
close închide
rocks roci
before înaintea
burnt arsă
italians italieni
care grijă
china chinei
solid solidă
crime crimă
giant uriaș
welded sudare
hypothesis ipoteză
globe glob
minerals minereuri
antenna antena
installing instalarea
congressman parlamentar
duration durat
after ulterior
removed îndepărtate
formed formată
non nemetal
old vechilor
shore maluri
noun substantiv
arid secetoase
cornelius corneliu
exceeds depășește
small minore
courses cursuri
efforts eforturile
word termenului
writing scrisul
expresses exprima
use folosesc
yesterday ieri
specific concrete
tv televiziuni
beginnings începuturi
principal principală
network rețelei
jesus isus
custom obiceiul
string coarde
louvre luvru
royal regal
generates generează
wear poartă
pure pură
information informația
request cerere
hydrographical hidrografică
germanic germanice
compute calcula
season sezon
training pregătirea
constitution constituția
representative reprezentativ
girl fata
one una
sport sportul
assistance sprijin
lake lac
pitbull pibul
pasha pașa
painting pictura
remains vestigii
destined destinat
milk lapte
county județeană
called zis
beer bere
free gratuit
smart inteligent
back întors
create creeze
artist artistei
president președintele
initial inițial
salty sărată
production producerea
east orient
plans planurile
always totdeauna
burnt ars
soon devreme
spanish spaniole
forces forțele
wide lat
destination destinație
planted cultivate
being ființă
rivers fluvii
hungarians maghiari
usual obicei
apparatus aparatul
fate soarta
outside exterioară
popularity popularitatea
coefficient coeficient
lifts ridice
fish pește
condemned condamnat
name nadia
port portul
prove demonstrează
gas gazul
light luminii
radiation radiației
mandatory obligatoriu
traffic trafic
principality principate
diverse diverselor
shelf platformă
oral orare
specimen speciei
participates participă
heat căldura
disposition dispoziție
replacement înlocuite
approached alăturat
theme tematică
both ambele
rainforest pădurile
appears apare
mountain muntele
ordered ordonat
mercy milă
translations traduceri
led condus
fixed fixe
cases cazurilor
substance substanțelor
experience experiența
new noile
get pună
bronze bronzului
complex complexului
said declara
composed alcătuit
commissions comisii
doctorate doctorat
poems poeziile
west vestul
becomes devine
acknowledged consacrat
tatars tătarilor
front frontul
court judecată
stefan ștefan
roman români
boys băieți
allowed permis
plan planul
particularity particularități
both deopotrivă
named numită
impose impună
gulf golfului
flag steagul
middle mijlocul
inheritance patrimoniul
leave plece
father părintele
natives localnici
specific specifice
receiving primea
collection colecția
shades nuanțe
families familii
trees arbori
obligations obligați
designate desemnează
will urma
taking preluarea
commerce comerț
orbit orbită
common comune
political politice
occasion prilejul
circulation circulația
eyes ochii
king rege
metro metroul
ex fostele
taxes taxe
danish danez
to față
princes principiilor
missing lipsa
brothers frații
supports suportă
name kogălniceanu
diverse diverși
sign semnul
station stație
friend prietenului
anterior anterioare
lithuania letonia
places locuri
st. sf
b.c. îc
postmodern postmodernismului
debate disputa
raised strâns
you dumneavoastră
peoples popoare
journalist jurnalist
digits numere
europe europa
of vreun
all întregii
match meci
toughness duritate
analysis analiza
target țintă
equator ecuador
literatura literaturii
geographical geografic
impose impuse
medicines medici
meets întâlnește
fourteen xiv
during decursul
tribe tribul
championship campionatului
statements afirmații
kept păstrat
effect efectului
descendant urmașul
release lansarea
left rămas
significant semnificativ
board placa
label casele
courage curajul
speciality specialitate
authorities autorităților
mistake greșeală
because datorită
ukrainian ucraineană
channel canal
populations populațiile
secret taină
instruments instrumente
annual anuală
supply aprovizionarea
advice sfatului
accounting contabile
theoretical teoretic
empire imperiului
increase creștea
village comunale
mathematical matematice
thing lucru
place jiu
cities stațiuni
christian creștină
new nouă
conquer cucerire
simple simplu
saying vorba
constitution constituție
techniques tehnici
journalist ziarist
island insulei
dignified demn
egg ou
be constitui
interior interioară
opposite opus
author eseist
process prelucrarea
diana dianei
hot cald
mountainous muntoase
small mica
project proiectul
none niciunul
result finale
execution executarea
daily zilnică
land terenului
hydrogen hidrogenul
complex complexă
suggests sugerează
offensive ofensiva
obtained obținute
body corpului
focus concentrare
pair pereche
spanish spanioli
less puține
sciences științe
buildings edificii
next următoare
depict înfățișează
forest pădurile
peace pacea
can putem
great marile
relationship relații
latvia letonia
let lăsate
crimes crimele
asian asiatic
domination dominație
because cauza
begins debutează
evaluations evaluare
prove dovedesc
shepherd ciobanu
confirmed confirmată
teaching predare
stations stații
tour turneul
love iubirii
acetylation acilare
psychology psihologie
foreigners străini
orient orientul
steel oțelului
conservationists conservatori
local locali
aids hiv
grown cultivat
person persoana
regional regională
how câți
know știm
realize realizeze
had trebuit
states statele
great mărilor
races rase
step treaptă
colours culori
stretched întinse
example exemplu
regards privește
essays eseuri
male masculin
interests interese
funeral funerară
subjugate supus
people oamenilor
hosted găzduit
law legea
rectangular dreptunghic
based bazate
directions direcția
twenty douăzeci
concentrated concentrate
have avea
games jocuri
location locația
ships vasele
said declarat
presence prezență
operated funcționat
reform reforme
rewards premii
tome tom
designated desemnat
journal jurnalul
status statutului
owns posedă
brave viteazul
emperor împăratului
surprisingly surprinzător
find găsească
neighborhood cartierul
heraldry heraldică
sexual sexuală
riverine fluviale
encouraged încurajat
us noii
wars războaielor
etymology etimologie
produce producă
resemblance asemănarea
pleasure agrement
had aibă
bucharest bucureşti
different diferite
use utilizează
voices voci
intense intens
appeared apărut
watching privind
launched lansate
armenians armeni
macedo aromâni
surveillance supraveghere
name numească
proposed propuse
stay rămână
reports relatări
slovakia slovacia
song melodie
out scos
theatres teatre
would sar
official oficială
phenol fenol
plains câmpiile
funeral funerar
method modalitate
dream vis
senses sensuri
name ovid
dacians daci
masonry francmasoneria
passion pasiunea
states stări
services servicii
egyptian egiptean
of dea
count totalul
follow urmări
painters pictori
dating datând
network rețea
unknown necunoscute
ending terminarea
invasion invaziei
sacred sacru
moist umede
approximately aprox
tools instrumentele
luxury lux
esthetics estetică
free libere
informations informațiilor
find găsește
found constatat
step faza
contemporary contemporană
work lucrare
modernization modernizare
north nordul
appropriate corespunzător
football fotbal
intermediate intermediară
information informații
someone cineva
manufacturing fabricarea
azerbaijan azerbaidjan
time vremea
flow flux
successful reușit
trends tendințe
carries poartă
back înapoi
psychology psihologia
great marii
domain domeniu
most majoritatea
teams echipe
work lucreze
serious serioase
worldwide universale
analysis analize
senate senatul
settlers coloniști
flows curge
never deloc
domination dominația
parts părțile
mathematics matematicii
legs picioare
formula formule
town orășenești
professors profesori
communities comune
sinan oastea
male masculii
injured rănit
local locale
companies firme
slovakian slovac
flower floare
strong puternic
improving îmbunătățirea
room cameră
former fost
domnitor domnitorul
different variate
arab arabă
returned reîntors
those celor
singer cântăreței
fir brad
cloths haine
locals localnici
routes trasee
taken luate
claimed pretins
approach abordare
consensus consens
army oastea
throne tronului
technics tehnicile
they ei
keeping păstrarea
central centrală
wanted doreau
so atâta
6th via
contract contactului
inclined dispus
antiquity antichitate
chose alege
job slujba
giant gigant
trophy trofeul
temperatures temperaturile
middle mediu
negative negativă
objects corpurilor
subjects temele
whole întregime
derive derivă
dead moartă
mother maicii
consume consum
movement mișcare
piece piesă
arial aeriene
process procedeul
first dintâi
legions legiunii
addresses adresează
forced nevoit
huge uriaș
construction construcții
home patria
choose alege
name bucegi
basketball baschet
first primii
conservatory conservatoare
mechanism mecanisme
accountability contabilitate
summers veri
offensive atacă
taken luat
agreement acordul
archaeologist arheologic
transform transforma
decided hotărârea
foundation întemeierea
counselors consilieri
taste gustul
modification modificare
oriented orientate
decide hotărăște
welcomed întâmpinat
electoral electorală
particulars particularități
probe sonda
mum mamă
length lungimi
stations gări
towers turnuri
immense imensă
against împotriva
measure măsura
architectural arhitecturale
scattered răspândit
programs programului
contained cuprinsă
that acel
oral orală
melodies melodii
liberal liberale
lecture lectură
real reale
free liberi
study lucrarea
subject subiect
describes descrie
rock piatră
springs izvoare
templars templierii
costs cheltuielile
woman femeii
headquarters sediul
circular circulară
returned revenit
published publicate
change modificarea
christ hristos
baptized botezat
blue albastră
information informație
members statale
archives arhivele
agrarian agrară
iron fierului
true adevărat
civilizations civilizații
received primită
explained explicat
arts artelor
nation neamului
create crea
fish pești
winter iarnă
express exprima
tourist comise
night noapte
bonding sudare
cup cupa
sultan sultanul
study studia
soul sufletul
lack lipsa
romans romanilor
waterfall cascada
follow urmărește
roman romanului
gdp pibul
launch lansare
homonym omonimie
found întâlnite
current curente
language limbaje
remains rămâne
settled stabilite
gipsy rromi
product produs
attend participă
organisation organizațiile
influence influențează
notion concepție
legionnaire legionară
landscape peisajul
sound sunet
actor actorul
county județ
parliamentary parlamentar
studies studiază
portion porțiuni
cold rece
materially material
restaurant restaurante
new noii
market târgu
greeks grecilor
professional profesională
mechanisms mecanisme
norwegian norvegiei
adversary adversar
full plin
produce produc
absolute absolută
know știu
flee părăsească
his acestuia
get primi
steaua stelei
season sezonul
fur blana
pin vârf
ma mă
helped ajutat
childhood copilărie
statements declarații
premiere premiera
well buna
account seama
could puteau
similarity asemănarea
people locuitorilor
codes codurile
undoubtedly siguranță
saddle șa
attitude atitudine
traveled călătorit
construction construcție
commercial comerciale
consequences consecințele
contamination contaminare
other alte
reach ating
zone zona
their acestor
high înalt
name micle
neighbouring învecinate
origins origini
relationship relația
moving îndreaptă
chronologically cronologic
constitutional constituționale
explain explica
students studenților
see constata
genetical genetice
netherland olandei
meter metru
reflects reflecta
teutons teutoni
houses case
bust bustul
service serviciilor
some unii
for petru
name bălcescu
grid rețele
seldom rar
efforts eforturilor
discussion discuții
oppose opus
killed uciși
unit bloc
was era
called chemat
work lucrările
belief convingerea
taught predat
orient orientului
meaning înțelesul
communist comunistă
expression exprimare
killed omorât
state statul
tar țarului
vote vot
kilometers km
nuclear nucleare
northern nordice
slav slavici
inn han
fair târg
shine strălucire
reference referire
ours nostru
copy copie
name sahara
skilled calificat
south sudului
gasses gaze
island insula
construction construcției
band formația
interview interviuri
circuit circuitul
organizations organizării
christians creștinilor
borders frontierele
signs însemnele
name monroe
sectors sectoare
campaign campanie
transform transforme
argues argumentează
performs efectuează
ex fostei
objective obiectivul
buildings clădirii
authorities autoritățile
dynasty dinastiei
mainly predominant
locomotives locomotive
inhabitant locuitor
democratic democratică
french franceză
unity unității
approached abordat
assigned atribuie
replaced înlocuită
grouped grupa
attacks atacurilor
medicine medicinei
tribes triburile
woman femeie
templar templierilor
emblem stemei
testimony mărturie
invasion invadarea
exploit exploatarea
parliament parlamentului
portion porțiune
sit sta
rain ploaie
cause cauza
financial financiar
settled așezat
aesthetic estetice
turkish turcești
reviews cronicile
big marea
saint santa
means mijloace
supremacy supremația
neighborhoods cartierele
districts districte
case cazul
founded fondat
achievement realizare
smooth fine
bohemian boemiei
large vaste
note însemna
found descoperite
intervened intervenit
occasion prilej
tome manuscris
army armatei
prof. prof
lasted rezistat
styles stiluri
regions părțile
next următoarele
rule domină
criticized criticat
birds păsări
radio radioul
grants acordă
momentum impuls
over peste
finance finanțe
which căreia
crown coroana
socialist socialiste
processes procese
network rețeaua
finish încheierea
relationship relație
uprising răscoala
pope papa
bulgarians bulgarilor
performance performanță
nazi naziste
thermic termice
wight greutatea
freed eliberat
november nov
grandson nepotul
usual obișnuit
reformed reformat
silver argint
wide largi
placed plasat
meeting întâlnirea
week săptămână
weld sudare
pleasure plăcere
beginning începuturi
colored colorate
varies variază
noted notează
received primea
cold reci
moldavian moldovean
populated populată
serbian sârbi
etymology etimologia
loss pierderile
etc. șa
planet planetei
that acea
figures figurile
executes exercită
prevail predomină
legionnaires legionarii
children copii
studies studiile
north nordului
money bani
heights altitudini
published apărută
prints amprenta
news știri
tzar țarul
invasions invazii
other alta
expressing exprima
beginnings începuturile
production producției
foreword prefață
have avem
deduce reiese
left rămasă
scenario scenariu
real adevărat
ivory fildeș
bibliography bibliografie
sections sectoare
status stării
hollow depresiuni
town orășelul
growing înfloritoare
crisis criză
sequence succesiune
diseases boli
ceremonials ceremonii
modern moderni
character litere
literature literatura
range raza
studies învățământ
cities orașe
identify identifica
writers scriitorilor
differences diferențe
recognition recunoașterea
rotating învârtitor
our nostru
discussion discuție
geographical geografice
philosophical filozofică
rest repaus
name numesc
so astfel
artillery artilerie
beside alături
slave slav
letters scrisori
nature sol
low joase
british britanică
fleet flota
beauty frumoasă
affine afin
campaign campanii
salvation salvării
certain anumiți
maritime marine
poem poeme
habsburg habsburgic
disease bolii
home locuințe
whose cărora
diary jurnalul
reason cauză
states popoarele
hosting găzduiește
romans romanice
require necesitatea
main principalii
settlement așezare
defeat învinge
areas zonelor
musical muzicală
visit vizitează
numbers numere
called numite
convince convinge
brown brun
hair păr
pass pasul
plaque placă
set stabilit
strategy strategia
belong aparțin
means desemnează
maintained păstrată
dmv auto
botanical botanice
actually actualmente
woman femeia
computer informatică
neck gât
affected afectate
piece piesei
near alăturat
no nicio
conditions condiții
subject supuși
legionaries legionarii
beautiful frumoasa
southeast sudest
ulysses ulise
thrace tracia
not nu
preserved păstrat
seas mări
thermodynamic termodinamic
prince principele
wind vântului
device aparatul
nitrogen azotul
humanism umanismul
held deținut
hospital spitalul
some câteva
hall primăriei
as întrucât
comedy comedia
television televiziune
trust încredere
correspond corespund
ex foști
staged montate
commanded ordonat
compounds compușii
nucleus nucleul
ways feluri
revealed iveală
institutions instituțiile
few puțini
change transforme
opposes confruntă
lord voievodul
percentage procentul
desert deșertul
strap centură
something ceva
characters caractere
bukovina bucovinei
cat pisicii
shadow umbra
round turul
threat amenințare
played interpretat
effect vigoare
explain explicat
april apr
imagination imaginația
size dimensiuni
tens zeci
fully depline
women femeia
topics subiecte
put punea
festival festivalului
significantly semnificativ
existing existent
white albă
head șef
room sală
our noastre
function funcțiune
name marmara
without fără
depending funcție
turkish turcii
firms firmele
include includ
justice justiției
reactions reacțiile
agency agenția
better bine
tribe trib
mentions precizează
traditions obiceiuri
the partea
failure eșecul
now acum
threatened amenințat
possible posibil
properties proprietăți
orchestrate orchestră
picture tablou
enjoyed bucurat
superior superioară
muslim musulman
those respective
unity unitatea
property avere
tendency tendință
growth creștere
oltenia olteniei
pool bazinul
united emiratele
types tipurile
designate desemna
interpret interpreta
news noile
offer oferă
separation separarea
side laturile
except afară
by catre
integrates încadrează
for für
giving dând
touch atingerea
to săl
linguistic lingvistice
atom atomului
field câmpul
books cărțile
thing chestiunea
radiation radiații
waves valuri
cultivation cultivarea
buddhism budism
matter privința
atmosphere atmosferei
price prețul
deep profund
gradual treptată
here iată
produces produc
lost pierdut
image imaginii
movement mișcarea
base bază
energy energie
achieve atingă
catch pradă
univers universul
appearance apărea
tempered temperată
distinguish deosebi
cells celulelor
processes proceselor
economics economice
about privitoare
grouping grupării
contributions contribuții
characteristics caracteristici
virus virusului
external externă
circle cercul
know cunosc
flow fluxului
currents curenți
do fac
asks cere
forces forțe
constitute constituită
suddenly brusc
chapel capela
documentary documentară
since fiind
shepherd ciobănesc
asked cerea
materials materiale
statement declarație
descriptions descrieri
transports transportă
learn învețe
sold vândute
next următoarea
applied aplicat
dramatic dramatică
until până
bank banca
critical critice
galleries galerii
adjective adjectiv
natives nativi
few puține
refugee refugiat
guys indivizi
factory fabrică
climate climat
acid acidul
ascend urcă
inevitable inevitabil
specialists specialiști
din auf
city orașului
enthusiasm entuziasm
brain creierului
meeting ședința
necessary necesar
arriving ajungând
emits emite
align align=center
the celui
act comportă
states satele
history istoriografia
function funcționarea
romanian romanilor
trust încrederea
density densitatea
prince voievodului
western occidentală
persuade convingă
mills morile
growing creștere
gravitation gravitației
presented prezentată
nobility nobilimii
producer producător
stuff lucrurilor
atmosphere atmosferă
officers ofițeri
connections legăturilor
particular aparte
sky cer
here aici
bring aducă
declined refuzat
appreciations aprecieri
slovakian slovaci
dominant dominantă
make face
composer compozitorului
type tipul
included inclusă
configuration configurația
leading ducând
oil petrolului
useful utile
relation legătură
were urmau
spoke vorbit
expressions locuțiuni
proteins proteinelor
principals principalii
appearances apariții
antony antoniu
caucasian caucaz
singer cântăreț
phimosis fimozei
pole polul
body organismului
service slujba
affect afecta
words cuvintele
close strânse
situated aflau
women femeie
name vuia
gentleman domnului
acute acută
see observa
precipitation precipitațiilor
ample amplu
carbolic fenol
what adică
name konoha
publicity publicității
capacity capacitate
can putea
morning zori
use folosirea
russians ruși
promote promoveze
comprises cuprinde
resumed reluat
done făcută
were reprezentau
city orasul
open deschisă
measures măsurile
starts pornește
sang cânta
high ridicată
stadium stadionul
junimea junimii
surroundings împrejurimile
cast vaste
confer conferă
concerts concertele
troops trupele
chain lanțul
trying încercând
alive vie
characteristics caracteristice
rays razele
campaign campania
style stilul
race rase
christians creștin
culture culturi
photos fotografii
understand înțeleasă
2 ii
jews evrei
indicated indicat
studying studierea
planet planeta
leave părăsească
name dej
chemical chimice
accurate precis
milan milano
temperature temperaturii
with cu
element elementul
repeated repetat
territory teritoriului
current actuală
movie filme
blueprints schițe
writings scrierilor
term termenului
when când
county municipiu
probably probabil
passage pasajul
human uman
comes vine
wonderful fantastice
attempt încercarea
cocoa cacao
moderated moderat
negative negativ
reserves rezervele
testimony mărturii
rene rené
explain exprimă
vienna weimar
cited citate
presentation prezente
equipped prevăzut
soldering sudare
ulterior ulterioară
constitution constituită
songs cântece
to săi
energy energia
frequently frecvente
increased mărit
christianity creștinismul
prevent împiedica
short scurtă
coating înveliș
way modalitate
institutions organismele
tracks căilor
meaningful semnificative
newspaper ziarului
lines rândurile
problem chestiunea
tour turneu
increased crescut
customs obiceiurile
because fiindcă
to către
guilt vină
large întinsă
think cred
peasants țăranilor
nile nilului
iraq irak
construction constructoare
disk disc
cycles cicluri
divine divin
winters iernile
gentleman domn
attest atestă
family neamului
ours noastre
evaluation evaluare
camps lagărele
order ordinul
cars mașinii
fact facto
happiness fericirea
used utilizată
placed plasată
cows vite
apparent vizibilă
march martie
administration administrației
fortress cetatea
changed schimbat
farming agricole
any oricare
doing făcând
estate stări
onion arpagic
human omul
said afirma
world lumea
primary primare
gothic gotice
patterns edificii
organic organici
sports sportivă
border frontieră
christmas crăciunul
slavs slavii
skeleton schelet
brought adus
lyceum liceu
isolated izolat
fragments fragmente
consider considerau
writings scrieri
reacts reacționează
machine mașini
win câștige
extremity extremitatea
district sectorul
written trecute
strategical strategice
hers ei
pronounced accentuată
begin debutează
organized organizate
seashore litoralul
actual actualei
bottle sticlei
flowing curgătoare
civilians civililor
emitted emisă
son fiul
actress artista
thoughts păreri
sales vânzările
rebirth renașterea
could putut
would ar
gave dat
festivals festivaluri
common comun
go duc
locomotive locomotivele
civilization civilizației
survived supraviețuit
province provinciei
priests preoții
geography geografia
united unite
kings regii
day ziua
ice gheață
postmodernist postmodernă
united unit
density densitate
diverse variată
son cântec
source proveniență
piece bucată
manufacturers producătorii
railroads ferate
frame schelet
successful succes
missing lipsește
take lua
sulfa sulla
highlight evidență
west vestică
set stabilirea
traditions tradițiilor
mechanism aparatului
others alte
rights drepturi
special anumiți
copper cuprului
shield scut
bc îhr
poorly slab
harbors porturi
name henry
medical medicale
solution rezolvarea
studying studieze
twin înfrățite
respecting respectarea
visible vizibile
sense sens
immigrants imigranți
introduced introduse
developed înflorit
inhabitants habacuc
ocean atlanticului
radiation radiația
contributes contribuie
compliance respectarea
21st xxi
enter intră
text textele
plate placa
class clasei
prey pradă
hebrew evreiesc
mass mase
living trăiau
controversy controversă
operations operațiuni
waits aștepta
traffic traficul
totally totalitate
development progresul
way modul
role rol
organize organiza
decision hotărârea
records înregistrările
conversations convorbiri
mountain muntoasă
economy economiei
regiment regimentul
continuously continuu
meadow luncă
name shakur
dimensions dimensiuni
molecule moleculă
canon canonul
triangle triunghi
support suportul
thermodynamic termodinamicii
reminded amintite
orpheus orfeu
user utilizatorului
manage reușesc
taking ținând
stage stadiu
comparative comparativ
reply răspuns
accountant contabilă
bad slabă
priority precădere
opponents adversarii
worker muncitorilor
opposite opusă
home casă
cattle vite
its acesteia
weak slabă
approved aprobat
hospitals spitale
ethnicity apartenența
cult culte
ethnographic etnografie
players jucători
pointedly subliniat
river fluvial
truce armistițiul
pieces bucăți
feet picioarele
4 iva
tourism turism
farmers țăranilor
give oferi
italian italieni
laws legi
poet poetul
demolished demolată
becoming devenind
luminous luminoasă
walding sudare
papers actele
made făcută
collections colecții
dead morți
representatives reprezentanții
slightly ușor
female feminin
muslim islamică
students elevi
that asta
so așadar
stretch cuprins
messages mesaje
right dreptului
initial inițiale
rooms camere
cults cultelor
revenues încasări
perform efectua
character personajul
daca if
ways moduri
those cei
internal internă
led conduși
plane avionului
earn câștigă
personage personaj
prestigious înalte
process proceselor
republic republică
organization organizare
richness bogăția
council consiliul
geometry geometriei
fluvial fluviale
affect afectează
deputy deputaților
antiquity antichității
authority autorității
sum suma
car mașină
face fața
decides hotărăște
abolition abolirea
next următorii
mail corespondență
presenting prezentând
brain creierul
palace palatului
thoughts gândirii
flag stemei
name ben
bearings lagăre
synagogue sinagoga
payment plata
science științele
noticeable vizibilă
bigger mărit
city arad
twelve xii
geometrical geometrice
left lăsate
gravity gravitației
policy regim
metals metale
mit mitul
priest preotul
prime primei
valley văi
continent continentului
alone singura
address adresa
beliefs ideilor
of de
radiation radiație
driven condusă
favorable favorabilă
contact legătură
hosts găzduiește
consequence consecință
culture cultura
liquid fluid
same aceluiași
win câștiga
tooth dinte
allowing permițând
balkan balcanică
influence influențat
common obișnuite
discs discuri
principle principe
alps alpi
corps corpului
mystery taină
valuable valoros
environment mediul
ship navă
statue statuia
flow circulației
place cartagina
dad tată
ukraine ucrainei
violent violente
late târziu
group grup
surrounding împrejurimi
square pătrat
namely anume
learns învăța
reserve rezervațiilor
opinion părerea
mass masa
maps hărți
entry intrare
turn întoarce
caves peșteri
greeks greci
ministry ministrul
decreased diminuat
sides partidele
shores maluri
finish termină
authority autoritatea
middle evului
mistakes erori
documentary documentar
honor onoruri
each fiecărei
near apropiere
legacy moștenirea
rescue salva
mythological mitologice
consumption consumul
holocaust holocaustului
controlled controlate
politics politicile
pieces piese
pane milă
affects afecta
density densității
triangle triunghiului
above sus
it ea
judges jucători
railway feroviară
origin originii
milky lactee
closed închise
sources izvoare
only singura
teach învețe
advertisement reclama
treatment tratarea
hand mână
peter petre
lessons lecții
this aceasta
mark notă
waters apelor
put pune
enormous uriaș
nature naturii
died decedat
humid umede
length lungimea
lyric cântul
described descris
dance hora
estimated prevăzută
aeolian eoliene
population populațiile
leader liderului
bible biblic
change modificare
shore litoralul
biographical biografice
critique critica
department departamentul
passing trecere
beforehand dinainte
outside afara
southern meridionali
queen regină
hall sala
mark marchează
mechanic mecanic
publication operei
series seria
she acea
subway metroul
postman poștal
promoting promovare
burning arderea
wall zidul
how cat
recognize recunosc
division împărțire
essential esențiale
indicating indicând
fell căzut
essential capitale
tried încerca
characteristic caracteristic
lyric lirice
islamic islamice
volume vol
hurt rănit
principles principiilor
follows urmeze
chosen aleși
distinction distincția
doubt îndoială
system sistem
possession stăpânirea
followed urmărit
theresa tereza
vote votul
tournament turneului
railway gara
dynamic dinamică
legal legale
beyonce beyoncé
court curții
ruler domnitorului
plastic plastici
entered pătruns
system sistemului
foreseen prevăzut
university facultății
decreased scăzut
involved implicată
electromagnetic electromagnetică
generate generează
brave curajos
drinking potabilă
bear ursul
leads conduce
hungarians unguri
koran coran
performed efectuează
distinction distincție
studies învățătura
sovereign suverane
recording înregistrare
land terestră
pythagorean pitagora
marry maria
change schimba
birth naștere
portal portalul
chronicle cronici
steps urmele
broadcasting radioficare
ruled domnit
saint sfânt
genre genului
vocal vocală
error eroare
government guvernamentale
personal personală
enjoy bucurat
iron fier
bad rău
shore țărmul
virtue virtutea
bible biblia
only singurele
help ajute
submitted supuse
above deasupra
boreal boreală
arrival sosirea
named numea
resident locuitor
song piesei
magazine magazin
city pitești
declared declarate
prove dovedi
numerous numeroasă
daughter fiicei
societies societăților
ended încheiat
direction latura
string șir
interest interesul
flags drapele
patient pacientului
principal capitale
chernobyl cernobîl
particles particulelor
record recordul
types tip
compound compuși
critics criticii
users utilizatori
record înregistrare
gardening horticultură
mechanical mecanica
symptoms simptome
meet întâlni
results rezultate
award premiul
conference conferința
civil civilă
sustained susținută
investment investiții
assassination asasinarea
media mediului
objectives obiectivele
filed file
century evului
publishing editura
elections alegerea
agreed căzut
column coloana
name numește
followers adepții
appreciated apreciat
chapter capitol
based bazează
banned interzise
active activi
gather adună
exposed expus
saint sfântă
center centru
huge imens
registration înregistrarea
decision hotărâre
around preajma
vegetables legume
southern sudic
develop dezvoltă
spiritual spirituale
studied studiat
spread răspândirea
baptism botez
birthrate natalității
cameras camerele
adopts adoptă
title titlu
beauty frumusețea
iberian iberică
administration administrare
intel informația
secondary secundă
invited invitat
situated așezate
many atâtea
colour culoare
localities localităților
from din
write scris
london londrei
so-called așanumita
thermal termică
knowledge cunoașterea
whose căror
representatives reprezentanți
required necesare
started inițiată
evening seară
lead conducă
legionary legionari
clothes haine
name lazăr
romance romanică
question întrebarea
after imediat
boundaries granițele
expand extinde
resort stațiunea
famous celebrul
polar polare
west apus
placement așezare
boat barca
assume preia
clubs cluburile
kind neam
apple mar
enough destul
series serie
notice remarcă
roma romilor
seen văzut
but ci
binds îmbină
through printrun
clock ceas
operation funcționare
thereby astfel
parallel paralelă
performance efectuarea
justice dreptate
rarely rareori
king regele
wished doreau
detailed detaliată
autonomy autonomia
alliance originară
parts părți
cities localităților
type modelul
claim dreptul
top superioară
close apropiat
troops trupe
eleven unsprezece
parties partide
cross traversează
offered oferită
decades decenii
these următoarele
agencies agenții
finalised încheiat
area zona
invited invitați
found găsea
millions milioane
objectives obiective
indian indieni
fifty cincizeci
fossils fosile
appointment numirea
comparison comparație
from față
platform platformă
personal propriu
bible biblie
chosen alese
use utiliza
developed elaborate
last ultimelor
east răsărit
change schimbe
berlin berlinului
additional suplimentară
judaism iudaismul
climate climatice
consists consta
accumulation acumulare
battle bătăliei
moments momente
relationship atitudini
christian creștin
force putere
artist artistul
musicians muzicieni
magical magic
implicated implicați
lyric vers
dense densă
position poziție
seen privit
alive viu
gypsies romilor
ring inel
poetic poetice
mixture elementelor
sunset apus
thinking gândirii
tanks tancuri
color culoare
poets poeți
remove scoate
hours orele
for destinate
independent distinctă
fourth patra
married căsătorit
appeared apărea
reformation reformă
byzantine bizantină
university universității
nicknamed zis
confess mărturisește
looks pare
graphics grafică
considered considera
mechanical mecanice
pupils elevilor
missed lipsit
baroque barocul
budapest budapesta
austrians austrieci
realising realizând
understanding înțelegere
ruthenia ruteniu
followed urmate
restaurants restaurante
habitation locuire
critics critici
name patrocle
spoil prada
counsel sfatului
initiative inițiativa
date dată
mathematician matematician
surface suprafețe
audience publicul
george gheorghe
hit lovit
bees albine
language bulgare
name jackson
making realizând
collegian colegiul
apparatus aparate
concomitant concomitent
cave peșterii
appear apără
browser browserul
attributed atribuite
rather ba
theatre teatrul
change schimbul
met întâlnit
status statut
amount cantității
was fusese
colonization colonizarea
device periferic
legionnaires legionari
writing scriind
this acestă
awareness conștiința
slovakian slovace
production producătoare
accompanied însoțită
name șincai
crash prăbușirea
definition definiția
named intitulată
soils solurile
district districtul
table masa
iron oțelului
secretary secretar
ultraviolet ultraviolete
take preia
bright luminoasă
passage pasaje
some anumitor
consideration considerare
output ieșire
keep țină
prose proza
conquer cucerească
translate traducere
investments investițiilor
disease boală
pronoun pronumele
mistakes greșeli
made făceau
consisted consta
try încerce
polysaccharides polizaharide
future viitoare
popular populare
prohibited interzise
gazes gazelor
greek greacă
competition concursului
dissolution dizolvarea
multitude multitudine
soul solul
can putut
spread răspândite
mute mută
feelings sentimentele
change schimbarea
salinity salinitatea
human umane
interpreted interpretate
extensive lung
mountains munților
period perioade
dark întunecate
along dea
proteins proteine
after ulterioare
oppose opune
single singură
race cursă
buried îngropat
kind felul
ball mingea
writings scrierile
acquaintance cunoștință
ocean oceanul
region regiunii
story povestea
census recensământ
fall cădere
issue chestiunea
version varianta
volume tom
related legate
how câte
rural rurală
match meciul
sport sporturi
destinations destinații
only atât
work muncă
cousins veri
actress actriță
financial finanțe
slaves slavilor
monograph monografia
volumes volumele
drawn desenate
saloon salonul
diocese episcopia
name ștefănescu
departure plecare
migratory migratoare
mountains muntii
marked subliniat
employee angajat
philharmonic filarmonica
youth tinerii
didactic didactică
indian indiene
player jucător
designed destinată
proposed propus
claims susține
song cântec
tree arborele
specialized specializat
came veni
number cifra
mental psihice
portrait portretul
application aplicarea
refugees refugiați
identifies identifică
companies întreprinderi
discussions discuțiile
continuation continuare
people persoanele
organisms organismelor
build construiește
centre centru
space spațiul
opportunity prilej
consumption consum
title titu
definition definiție
felt simțit
acted acționat
earth terrei
books cărți
name stan
bars bare
station post
precipitation precipitațiile
found găseau
spaces spații
interpretation interpretarea
lithuania lituania
president președinția
including incluzând
position poziția
baroque baroc
declarations declarații
russian rus
inventions invenții
chronic cronica
decree decretul
rename numească
gradually treptat
couple soții
catholic catolic
system sistemul
birth nasc
recognized recunoscuți
consciousness conștiința
pointed îndreptat
premier premieră
attempt tentativă
family familie
existing existentă
assembly ansamblul
have dispun
markets piețe
heavy grea
name reșița
throw aruncă
identification identificarea
family familia
laboratories laboratoare
source izvor
described descrisă
aldehyde aldehidă
nearby apropiere
victories victorii
clinical clinice
towards treptat
castles palate
winter iernii
if daca
lyrics versurile
shown manifestat
headquarter sediul
penis penisului
opposition opoziției
try încerca
tatars tătarii
montenegro muntenegru
confront confruntă
aspects aspecte
successively succesive
has are
technologies tehnologii
height maxim
migration migrația
between între
consist constau
man bărbat
neptune neptun
revolutionary revoluționar
thirteenth xiii
played interpretată
article articolul
saxon sași
that cel
sight vederea
action acțiunii
disorders tulburări
established stabilită
be afle
representative reprezentativă
disorder tulburări
outbreak izbucnirea
mandatory obligatorie
disc discul
positions poziții
hill câmpie
permanent permanentă
included cuprinse
discovery descoperire
participated participat
repeatedly repetat
react reacționat
populations populațiilor
present prezent
moldovan moldoveni
operation operare
verifies controlează
responsible responsabil
slovak slovacă
sweden suediei
included includea
doctrine doctrina
prize premiului
get obținere
process procesului
operation funcționarea
anyone oricare
former fostul
horse calul
controversial controversat
mediterranean mediteranean
beautiful frumos
translate traduceri
coal cărbunele
especially deosebi
pairs perechi
disc discului
ships navelor
organisms organisme
holy sfânta
attestation atestare
resurrection înălțarea
competition concurență
commitment supuși
posthumous postum
tension tensiune
word termenul
intensity intensitatea
aesthetic estice
passing trecerea
influence influențe
fabrication fabricarea
armistice armistițiu
obtain obțin
distinction distincții
inn hanul
decided hotărât
library bibliotecii
brits britanici
place comunei
come proveni
circulatory circulator
solutions soluții
help sprijin
plunger pistonului
training formării
some unora
nouvel nuvela
pieces pieselor
monograph monografie
romania româniei
this asta
communists comuniștii
metal metale
month luna
forensic legală
contrary dimpotrivă
unity unitate
figure cifra
olt oltului
metropolis mitropoliei
color culoarea
during parcursul
head frunte
job sarcina
teenage tinereții
wagons vagoane
encountered întâmpinat
archaeological arheologice
name oscar
sculpture sculptură
understood presupus
electrics electrice
abilities abilitățile
god zeul
limited limitat
monastery mănăstire
missing lipsesc
dedicated consacrat
existence existență
competitions competiții
leaders lideri
romani romi
english engleză
exit iasă
less puțin
middle mijloc
key tasta
also totodată
bases bazele
neighborhood cartier
orientation orientare
content conținut
constitutes constituie
latin lat
states stările
citizens cetățenilor
geography geografice
rays raze
amount cantitatea
dimension dimensiunea
assistance suport
believed consideră
muslims musulmani
exhibition expoziție
declare declara
tight strânsă
world universul
people popoarele
diminishes reduce
conference conferințe
wealth avere
saw remarca
mother mamă
possible eventual
monastery mănăstirii
voice voce
allow permită
campaign companiile
statistic statistică
sir domn
ensured asigura
executed executate
functional funcțională
must trebuiau
alternative alternativă
accepted acceptate
route parcurs
others alți
ally aliat
american americană
organisation organizația
commercial reclamă
honor onoarea
from dinspre
researchers cercetătorii
free elibera
name denumire
removed îndepărtat
held ținea
name gheorghiu
theory teorie
weak slabe
chief șeful
singer solist
frenchman francez
influenced influențată
mary mariei
safe sigură
offering oferind
hungary ungaria
aristotle aristotel
management managementul
area cuprinsul
freedom libertate
victim pradă
review cronica
tongues limbilor
declaring declarând
arrive ajung
mammals mamiferelor
wind vântul
said precizat
established stabilit
economic economică
some anumiți
colors culorilor
walking mers
help ajutorul
characterized caracterizat
changed convertit
surrounding înconjurător
physics fizica
one vreun
capacities capacității
accurately precis
use folosi
occupied ocupată
former fostele
peter petrescu
list lista
shape forma
russia rusia
revolutionaries revoluționari
users utilizatorilor
basement privința
alliance alianță
romanticist romantică
territories teritoriilor
henry henri
joins adera
germans germanice
postmodern postmodernă
orientated orientate
icon ioana
to să
writer scriitorilor
elementary generale
only doar
lab laborator
clam stoica
some puțină
two două
accent dialect
alliances alianțe
attempts tentative
unfavorable negativă
so așa
i îți
many câți
holiday sărbătoare
self sine
are exista
wars războaie
depressions depresiuni
democracy democrație
offered oferite
warming încălzirii
hundreds sute
opposition opoziția
tattoo tatu
israeli israelian
consecutive succesiv
effort efort
study studieze
balkan balcanice
went mers
language limbă
sketches schițe
cats pisici
inhabited locuită
rises răsărit
out exterior
genuine adevărată
consolidated consolidat
ran fugit
galati galați
of celui
birds păsările
besides lângă
foundation fundația
polish poloneză
success succesului
them pe
institution instituția
prestigious prestigiu
organization organizație
enter intra
non-metal nemetal
herzegovina herțegovina
available disponibile
accept acceptă
peek vârful
roads căi
record palmares
thermal termice
accorded acordat
generator producător
thousand mia
conceptions concepții
ships corăbii
meeting întâlnire
twilight amurg
notch nod
station posturile
control controlate
heating încălzire
acts servește
opposes opune
contribute contribuind
diversity diversitate
ancestors strămoșii
name silvia
exerted exercitat
read citește
meadow lunca
outside exterior
reference referință
criticised criticat
functions funcțiilor
heavies greutăți
forms formelor
sovereigns domnitori
common reciproc
coming provenit
finalized finalizat
prosecution efectuarea
wide larg
recorded înregistrate
moral morală
clouds nori
ideas idei
given acordată
unit unității
stop împiedică
globe globului
removal îndepărtarea
step pas
commander comandant
approval aprobarea
sports sportive
successively succesiv
existing existente
contest concursul
triggered declanșat
preceding dinaintea
appearance înfățișarea
signed semnată
means însemna
planets planetelor
dispose dispuse
descend coboară
philosopher filosof
name denumiri
up sus
flight zbor
them lor
snakes șerpilor
personality personalitate
quarter sfert
beauty frumusețe
main principali
skin pielii
amounts cantității
codes coduri
name junimea
name carmen
monarchy monarhie
orthodox ortodocși
entirely totalitate
lion leul
cyrillic chirilic
painted colorate
retreat retrage
edition th
carbon carbonul
stream curgătoare
beginning încep
surrealism suprarealismul
control controlează
construction construcțiile
institution instituție
powers puterile
near aproape
religion religiei
architect arhitect
mythology mitologiei
murder crimă
post-mortem postmortem
dominated dominată
descendents descendenți
alone sigură
which ceea
wish dorința
europeans europeni
except excepția
commentaries comentarii
cause provoca
swedish suedez
public publică
again iarăși
preceding înaintea
white alb
say spunând
john ion
extensive amplu
home domiciliu
crown coroanei
turkey turciei
infrastructure infrastructura
trafic traficul
determine determinate
bodied corpurilor
years anilor
work creației
operating operează
withdrawal retragerea
rather degrabă
symbols însemnele
mountainous muntos
related derivate
democracy democrația
dangerous periculoase
thinking cugetarea
peripheral periferic
dacian dacice
letters scrisorile
horizontally orizontal
depth adâncimea
planned proiectată
turks turcii
located situată
passages pasaje
ripe mătură
generated generat
founds înființează
especially precădere
national naționale
provide prevedea
confidence încredere
bad rele
millennium mileniului
bridge podul
constant stabilă
appear apărea
britains britanice
forgotten uitat
exploitation exploatarea
ever vreodată
afghanistan afganistan
metal metalelor
any oricărui
loose pierd
community comunitatea
sunspots pete
train trenul
professor profesor
song piesă
composition alcătuirea
recording înregistrarea
grammar gramatica
unique inedită
personalities personalității
confrontation confruntare
picture pictura
income veniturile
indicate indica
peter petru
architectures arhitecturii
tracks căile
leaving plecarea
function funcției
say spun
signing semnarea
salt sărată
entry intrarea
search caute
attributed seama
groups grupele
finish termina
final definitivă
bands formații
philosophical filosofice
manufactures producătorii
pedestrian terestră
last ultimului
domination stăpânirii
chronic cronice
west occident
background fond
mass-media massmedia
letters litere
girls fețe
impulse impulsul
about jur
walls ziduri
politics politica
suggested sugerat
use folosiți
verse poezia
genre gen
due datorată
ancient antici
essayist eseist
originary originară
thin subțire
parts porțiuni
features particularități
mainly majoritar
bind leagă
russians rușilor
protestant protestantă
translation trad
future viitorul
photo foto
armenian armeană
unfortunately păcate
bird pasăre
organised organiza
dispute dispută
machines mașinii
observation observație
banking bancar
contest concursului
weight greutatea
interpret interpretează
that carel
democratic democrată
belongs aparține
characteristic caracteristice
variety speciilor
admit recunosc
constitution constituite
much multă
all parcursul
answer răspuns
regarding privința
main principale
administration administrație
institution institutul
name alexandre
thesis teza
roman romanul
station gară
travel călători
forced forțat
complex complexul
want vrut
composition compoziție
supervision supraveghere
code cod
adapted modificată
category categoria
properly corect
base baze
romanian român
savings economii
subject supus
also tot
supported susținută
elimination eliminarea
meet întâlnire
said menționată
placed amplasat
stability stabilitatea
specify precizează
considered considerate
investment investițiilor
contents cuprinsul
phimosis fimoza
modified modifică
countryside comună
spain spaniei
rescue salvarea
south-east sudest
talked vorbite
parts piese
physics fizicii
police poliție
adjoining adiacente
consider considera
neighbours vecine
impact impactul
observed observată
proper corespunzătoare
during ocazia
international internațional
grades grade
serious serios
required necesita
full deplină
tour tur
tropical tropicală
project proiect
contains conține
turning lungime
continuing continuând
substance materia
cylinders cilindri
present prezentând
letter scrisori
base baza
forests pădurile
severe gravă
spring primăvară
pass depășește
climbers alpiniștii
affirmed afirmat
ships navele
twelve douăsprezece
posthumously postum
coordinates ab
page pagină
suggest recomandă
various diverselor
establish stabilește
energetic energetice
name ileana
actions acțiuni
channel canalului
charge acuzația
merged sudare
name iorga
place crimeea
corps corpurile
influencing influențează
teutonic teutoni
ship vas
budgets bugetului
determine stabilesc
register înscrie
houses adăpostește
middle sânul
appreciated apreciată
fourteenth xiv
palace palat
their isi
special deosebit
flat blocul
macedonia macedoniei
exerted exercitată
zeeland zeelandă
systematic sistematic
masterpiece operă
factory fabrica
first întâi
options opțiuni
gate poartă
answer răspunsul
repertory repertoriul
heroes eroilor
destruction distrugere
visited vizitate
passion pasiune
group grupare
organisation organizație
rejected respinsă
followed precedat
income veniturilor
nations națiunii
dead morților
reduce reducerea
main principala
informatics informatică
useful folosită
chronological cronologic
flag pavilionul
movement circulație
bacteria bacterii
monthly lunar
flight curse
drawing desene
with alături
last ultim
personality personalității
science științelor
rich bogați
baptist botezătorul
tsar țarului
entire întreaga
great marelui
evolved evoluat
decrease scăderea
landing debarcare
light ușoare
both ambelor
could putea
lordly domnești
helium heliu
meaning sens
vast întinderea
creed cultului
completely întregime
deal înțelegere
industrially industrial
ancient antice
football fotbalul
could aș
painting tablou
function funcționare
general generali
novel romanului
plays piese
four patru
fund fond
comercial comerciale
her sa
bow arcul
paintings tablouri
processing prelucrarea
name baia
category categorie
systems sisteme
deceased decedat
case vorba
garden curte
east estică
arms arme
continental continentală
god dumnezeu
bright luminoase
second secundă
numerous numeroasele
band formației
virgin fecioara
special deosebită
afternoon zilei
heat căldurii
river râului
stream pârâul
improvement amenajarea
opposition opoziție
egyptians egipteni
called supranumit
acid acidului
manifest manifestă
big amplă
keep păstra
shape forme
fall căderea
jewish evreiesc
next următorul
installation instalarea
name angelo
activity activității
clinical clinic
poles polonezii
made puse
gaul galia
mostly majoritar
legislation legislației
dialect dialectele
leader liderul
add adaugă
pomegranate rodia
work muncii
binds leagă
computer calculator
climate climei
northern nordic
police poliția
entente antantei
mandate mandatului
lived locuite
visit vizitate
business afaceri
pass trecerea
closer apropiată
size dimensiunea
account calcul
my mele
owned deținută
carried desfășurat
administratively administrativ
colony colonie
researches cercetările
current actuala
honors onoruri
were fuseseră
organization organizația
pronoun pronume
escape scăpa
variants variante
inspiration inspirație
universal universale
dioxide dioxid
marie mariei
made alcătuit
terrestrial terestru
durable durabilă
estimate estimată
villages sate
thought gândit
creation creații
differs diferă
tree brad
general generale
rows rândurile
parallel paralel
people popoarelor
copies exemplare
scene scena
output debit
young tânărul
fire incendiu
bacteria bacterie
thousand mie
justice justiție
compelled obligați
organ organul
word cuvântul
authors autorii
altitude altitudine
destruction distrugeri
wel sudare
networks rețele
content cuprinsul
revenues venituri
activity activitatea
governmental guvernamentală
america americii
general generalul
building constructoare
antisemitism antisemitismul
minorities minorități
grants acord
ahead prevăzute
facts faptele
timisoara timișoara
legal juridică
power energetic
notes notează
to pune
success succes
towns orașe
home casa
boards plăci
found regăsește
day zi
chisinau chișinău
agents agenții
distinctive distinctă
canada canadei
stone lapidare
perspective perspectivă
some oarecare
few câteva
preparing pregătea
civilisations civilizații
astronomers astronomii
generated generate
forest păduri
university universități
macedo aromânii
girls fete
farmers țăranii
secrets secrete
restricted restrânsă
bottom fund
stars stele
composes compune
iran iranului
confusion confuzie
tram tramvai
conformity conformitate
speaks vorbește
islands insulelor
act actului
forests păduri
best buni
lakes lacurilor
christmas crăciun
comes provine
invention inventarea
conviction convingerea
career carieră
techniques tehnicile
exclusive unice
reports relatează
them ele
navy marină
railways ferate
independence independenței
low scăzute
estates moșii
distinct distincte
investment investițiile
goods marfă
frequency frecvența
feels simte
incomes veniturilor
subterranean subterană
axis axa
pond baltă
seaside litoral
southern sudice
research cercetarea
plain câmpie
putting punând
named denumit
which căror
goal scop
agitation stările
capital capitală
moderated moderată
dusk crepuscul
ex fosta
counter contra
messager solul
physicist fizician
issues problemele
communities comunei
valleys văile
name dumitru
greenland groenlanda
peaks culmile
was făcea
true adevărate
patrimony patrimoniu
objects obiectelor
released publicate
occasion ocazia
name arabia
evoke evocă
task sarcina
well fântâna
service serviciului
married căsătorească
position poziției
few puținele
moments momentele
daily cotidian
times vremii
dukedom ducat
accounting contabilității
slightly ușoară
practice practici
so atât
lasting durabilă
friend prietenul
iron fierul
romanians românii
supports susține
christians creștinii
greek grecii
turkish otomană
name vianu
tone sunetului
harsh dură
observatory observator
accepted acceptat
purposes scopuri
axis axe
oceans oceanelor
thirty treizeci
think credea
battles bătălii
less mică
continent continentul
informations informațiile
lower inferioară
muslin musulmane
sound sunetului
hypotenuse ipotenuzei
unknown necunoscut
exists există
whose cui
avoid evita
factories uzinele
divided împărțit
energy energetice
use uz
tour turul
travelers călători
certified atestat
mineral ruteniu
concerned preocupat
glass sticla
modern moduri
oriental orientată
short scurte
authors autorilor
inability incapacitatea
novelty inedite
released eliberată
bathhouse băile
flow debit
emperor împărat
committee comitetului
public publicul
nationalities naționalități
geological geologice
inferior inferioară
name cătălin
institutes institute
suffer suferă
revolutionaries revoluționarii
collaborators colaboratori
hands mâinile
guard legionare
recall aminti
justice justiția
firsts primii
goddess zeiță
phenomenon fenomenul
tributary afluenții
companies companii
edge vârf
alternative alternativ
order ordinea
nationalist naționalistă
traditional tradițională
wall peretele
former fostă
fast repede
mouths gurile
usa sua
giving dădea
note nota
dedicates dedică
happens petrece
poem poemul
situated situate
agricultural agrară
insured asigurat
source sursă
earns obține
flag steag
ptolemy ptolemeu
fall cadă
reportages reportaje
thought credeau
owns deține
flows varsă
danger pericol
got primea
wins victorii
languages limbi
led conduse
protons protoni
partial parțială
conservatory conservator
egypt egiptul
we amintim
full pline
received beneficiat
concerning privind
functioned funcționat
charged încărcate
men bărbați
eastern estice
administration administrația
connect unesc
lynching lapidare
observes observă
name alexandrescu
grows mărește
takeover preluarea
aircraft aeronave
name dracula
nobody nimeni
establishment instaurarea
prefix afix
finland finlandeză
dates datează
resurrection învierea
relations relațiile
declared declarat
monasteries mănăstiri
voivode voievodului
this prezenta
went îndreptat
mountains munți
beech fag
consulate consulatul
habit locuire
reduced redusă
strip fâșia
by lui
part parte
during parcurs
humanism umanității
localities localitățile
suffer suferit
bringing aducând
existing existând
constructions construcții
of ale
monasteries mănăstirile
severin severinului
witnesses martorii
neutral neutru
stretch întindere
named numească
to ași
manufacturers producători
building construiește
kill ucide
reforms reforme
community comunității
bucharest bucurești
contain conținea
harbor portului
notions noțiuni
areas teatre
room camerei
intervention intervenție
side parte
send trimise
himself singurul
notable notabile
accomplished realizat
locality localității
quran coran
thermic zilnică
contribution contribuind
envy ciuda
busted arestați
considerably considerabil
systematically sistematic
drops scade
catfish somnul
true adevărata
shepard mioritic
version versiunea
member membru
single singure
library biblioteca
adults adulți
produced producând
european europene
act acționa
demography demografie
arranged dispuse
percent procent
salvation salvarea
former vechii
finding aflânduse
knew știa
from provenind
under sub
heavy greu
operations operații
medieval medievale
top clasamentul
many multiple
winters ierni
interrupted întreruptă
objective obiective
put pusă
important importante
week slab
physical fizice
composition compoziția
periods perioade
primary primar
shelter adăpost
despite ciuda
bible biblice
strait strâmtoarea
metals metalelor
ensure asigure
profound profund
wait așteaptă
sufficient suficientă
held dețineau
achaean aheilor
number numărul
i. i
changes schimbările
flora floră
stipulated prevăzute
flags steaguri
televisions televiziuni
minister ministru
sea mării
directorate direcției
so asa
differences variațiile
tourist turistică
ranking clasamentul
mayor primarul
troop trupe
ethics etică
recorded înregistrat
organises organizează
blooming înfloritoare
interpretations interpretări
took durat
interview interviu
situated plasată
leukemia leucemie
joined alăturat
consume consumul
test testul
campaign companiei
seen vede
some anumite
wished urmărea
persons persoanele
representing reprezentând
history istoriei
intervention intervenția
sustained susținute
jordan iordania
russian rusești
hungarian maghiară
armies armate
thermic termic
meet întâlnește
will voie
anthem imnul
jerusalem ierusalimul
whole întregi
meets îndeplinește
dramatic dramatice
results rezultă
share pondere
get obține
organization corp
clients clienți
centuries secolele
solutions soluțiile
musical muzical
core miezul
monarchy monarhia
feel simte
wood lemnul
empire imperiul
play joacă
taken preluate
mechanical mecanic
obligations obligații
taxes impozite
where unde
features caracteristicile
period rit
belt centura
comedy comedii
protection protejarea
young puii
good bună
rudolph rudolf
fans fanii
events evenimentele
strategic strategică
heritage patrimoniului
only singur
succeeded reușit
flat net
tracks urmele
sure sigur
princely domnești
last ultimele
started începuse
figure figură
pentecostal penticostală
eastern răsăritene
not nui
pass treacă
affection afecțiune
producer producătoare
right dreptul
height înălțimi
galeries galerii
leader lideri
search căutare
criticize critică
compounds componentele
perfect prefect
moldavia moldovei
ottoman otomani
beliefs credință
nautical maritim
precipitation precipitații
star steaua
lost pierdută
city oradea
publishes publica
building construi
lisbon lisabona
search căutarea
loyal fidel
university universitare
left stânga
influences influențe
rich bogate
happy fericit
biogeography biogeografie
scholars învățați
identity identitatea
life viața
advantage avantajele
higher superior
heights înălțimea
spatial spațială
manufacture fabrică
birs pasăre
ores minereuri
speakers vorbitori
ages epoci
metropolis mitropolia
approximately circa
royal regală
physical fizica
formation realizării
famous faimoasă
hunting vânătoarea
combination combinație
produce producerea
happen petrece
credentials credinței
hungarian ungar
practice practica
depends depinde
province provincia
house casă
developed elaborat
circle cercului
economical economică
balkans balcanice
identity identității
cover înveliș
demonstrations demonstrații
champion campion
name veronica
him lui
approach apropia
british englez
lacked lipsă
take duce
choices variante
germs bacterii
palestine palestina
match meciuri
cleopatra cleopatrei
practice practicarea
power puterii
precipitations precipitațiile
communist comunist
training pregătire
many multor
chapter capitolul
alternatives alternative
theme tema
located localizat
engineer inginer
christmas crăciunului
hotels hoteluri
generate genera
support suportă
determinate determină
expanded extins
emphasized accentuat
quote citat
prince principe
put punerea
terra terrei
soviet sovietice
ethnic etnice
outstanding remarcabil
had aveau
active activează
language limbaj
stage etapa
about cam
space spațiului
asked întrebat
supported susținut
go meargă
reasons rațiunii
effort efortul
leave las
phenomenons fenomenelor
event întâmplare
classics clasice
covered acoperite
deposits depozite
turkish turcă
postal poștal
king vodă
forest pădure
user utilizator
double dublu
supreme supremă
rooms săli
eyes ochi
adopting adoptarea
grace grație
insurance asigurarea
website siteul
saint sf
saint sfânta
section secțiunea
made realizat
without lipsit
india indiei
follow urmeze
happen întâmpla
withdrawal ieșire
monuments monumentele
macintosh mac
were existau
comedy comedie
rainfall precipitații
manufacturer producătorul
faces figurile
issue publicarea
set scară
portugal portugalia
process procese
large larg
sex sexul
translation traducerea
nationality naționalități
symbol simbol
will voia
artist artista
nearby împrejurimi
helps ajută
nations națiunilor
grow crească
temperatures temperaturilor
structure structură
experts specialiștilor
sinks propagă
law lega
mathematics matematică
old bătrân
networks posturile
requires necesita
somewhere undeva
particles particule
transformation transformare
presence prezenței
self-reliant stătătoare
novel romanul
hungary ungar
which cărora
parallel paralela
reorganization reorganizarea
represented reprezentate
knights teutoni
used utilizate
editions ediții
private intim
ottoman otomane
satellite sateliți
sat așezată
matter materiei
stage scena
navy naval
heir moștenitorul
defined definit
election alegeri
capitulation capitularea
needs necesită
supported susțineau
height înălțime
blood neamul
third treia
surrounding înconjoară
linguistic lingvistic
terrestrial terestre
offered oferit
memories aminti
author autor
lawyer avocat
tale basmul
affluent afluenți
have iau
using utilizând
long lung
independence suveranitatea
pictures poze
neighborhoods cartiere
occasion ocazie
areas arii
arabic arabă
legion legiunea
secondary secund
emotion stare
similar similare
wood lemnului
relief relieful
link legătura
company campaniei
never vreodată
west vestice
followed urmat
void vid
met întâlnite
integrated integrat
tower turnul
decisions decizii
dutch olandeze
frequent frecvente
stable stabilă
birth nașterea
ethnicity etnie
fortified fortificată
homonymy omonimie
library biblioteci
supporting susținând
reform reformei
myths miturile
ass fund
but da
wanted dorea
counties municipii
set stabili
limited limitată
learnings învățăturile
summer vara
problems problemele
has dotat
appointed numiți
qualities calitățile
opinion părere
journey călătorie
command comandă
polysaccharide polizaharide
architect arhitectul
controversy controverse
name cantacuzino
present prezentă
bridge podișul
hope speranța
remaining rămânând
efficiency eficiența
devices dispozitive
revolt revolta
among rândul
attempts încercări
move mută
balkan balcanic
pass circulă
gravitational gravitațională
find găsim
own propriul
baltic baltice
voivode domnitorul
world mondial
wants vrea
replaced înlocuit
support susținute
name lev
glass sticlei
ropes corzi
annually anual
behaviour comportament
time epocii
constants constante
approximately aproximativ
symbols simboluri
not nici
focus concentrează
when cînd
sector sectorul
way chip
lodge lojă
slavic slavă
chose ales
egyptian egiptene
i îmi
swedish suedeză
rumors zvonuri
banks malurile
designed menite
harbors porturile
again iar
able capabile
because întrucât
ten x
sent trimisă
identify identificarea
time epocă
ruler voievodul
memory memoria
rule stăpânirea
beginning începuturile
tank rezervor
name franz
foreign străine
grown crescut
olympic olimpic
consequences efectele
between cuprinsă
tell spun
conservative conservatori
adverb adverbe
air aeriene
held purtat
fuel combustibilul
pushkin pușkin
another altul
express expres
central centrale
loves iubește
can poți
painter pictor
vienna viena
registered înregistrată
hole gaură
last ultimul
village satul
population populații
defending apărând
medicines medicamente
butterfly butterflies
author autorului
gold aurul
nation națiunilor
defeat înfrângere
fortress fortăreața
sentiments sentimente
performances performanțe
standing pictate
taskbar bara
further departe
gardens grădinile
b.c îc
by către
current curenți
interwar interbelică
size mărimea
contest încercarea
fans fani
applies aplică
la ou
often deseori
oficial oficială
immense imense
live pleca
front fruntea
final definitiv
fast rapide
committee comitetul
people persoane
lines liniei
croatia croația
associate asociat
keyboard tastaturii
adding adăugarea
contribute colaborează
finnish finlandeză
positive pozitivă
themes temele
future ulterioare
name ioan
indeed întradevăr
fear teamă
fountain fântâna
kazakhstan kazahstan
making făcând
maintain mențină
trend tendință
whole toată
fundamental fundamentale
recognition recunoaște
cultures culturi
precise explicit
mode mod
execute execută
locations locații
contemporary contemporani
horses cai
alimentary alimentară
network țesut
restrained restrâns
i î
drawing desen
resistance rezistență
colonisation colonizarea
wonders minuni
rising înălțarea
industrial industrială
arab arabe
variables variabile
aces ași
first primului
ascertain constată
deadline aplicare
sales vânzări
banks maluri
manner manieră
precision precizie
sine sin
increasing creșterii
machines aparate
choice alegerea
promote promovate
leaving lăsând
phd dr
elaborated elaborată
learned învățați
south sudice
proves demonstrează
worked lucrat
pagan păgâne
protein proteină
acylation acilare
18 xviii
affluent afluent
able capabili
chemicals acilare
combines îmbină
mister domnului
times vremuri
intensity intensitate
lighter ușoare
six șase
consist compuși
company companii
truth adevărului
school școlar
us noi
known cunoscuți
press presă
fund fonduri
early timpuriu
second iia
placed situat
egyptian egipteni
existing prezente
rumors speculații
structure structurile
romanian romana
provided oferit
extern externe
read citit
like precum
agreement agrement
little micul
links legăturile
firsts primi
jewish evreiești
painted pictat
end încheie
school școlare
ring inelului
vast vaste
candidate candidat
research studiului
box lojă
borders încadrează
reach ajungă
fabulous fabuloase
therefore implicit
unity unitară
conscience conștiință
ideas ideile
held ținut
state stare
sentenced condamnat
jose josé
choice varianta
reality adevărat
due datorează
party partidul
historic istoricul
transformed transformat
boulevard bulevardul
agricultural agricolă
built construită
independence independența
mountain munte
nations naționalități
riot revolta
them cei
cable cablu
magnetic magnetice
price preț
arch arcul
mediterranean mediterane
faiths credințele
precise precisă
spoken vorbit
lands ținuturile
successive succesive
time durată
valid valabil
bronze bronz
inspired inspirată
married căsătorește
themes subiecte
natural naturale
secretary secretarul
sings cântă
minorities minorităților
academical universitare
play juca
pretends pretinde
extent extindere
river fluviul
use utilizarea
entitled intitulat
news publicitate
wide extinsă
basin bazin
circles cercurile
situated găsește
tey încerca
greek grecesc
interpreter interpretei
you team
drama dramă
crossing trecere
valleys văi
leaves frunzele
bush arbuști
accountancy contabilitatea
protected protejate
bulgarian bulgare
archeology arheologie
resume sumar
underground subterană
music muzică
professional profesioniști
regular obișnuită
code codul
atoms atomilor
deaf surdă
maximum maxim
russian rusesc
air aerului
secret secretă
reject respinge
expansion extinderea
capable capabil
trip drum
average mediu
valuable valoroase
special specială
iceberg aisberg
trade comerțul
substance materiei
classes clasele
city brașov
bed patul
stopped împiedicat
romanticism romantismului
believe cred
mine ocna
profound profundă
letter literă
behave comportă
gravitational gravitațional
accomplish îndeplinirea
sufficient suficient
spaces spațiile
half jumătatea
contemporary contemporane
occidental răsăritene
legislative legislativ
degrees grade
intricate complexe
unification unirii
face chipul
sense sensul
subject materiei
digitally digital
provinces provinciile
coast coasta
conservator conservatori
manifestation manifestare
father tatălui
knows știe
gothic gotic
pronounce pronunță
vatican vaticanului
criteria criterii
states membre
crusaders cruciaților
electronics electronice
assassination asasinat
germs bacterie
objective scop
wife soție
status statutul
wolves lupi
replaced înlocuite
salida săli
base bazei
value valoarea
county județul
south sudul
former fostei
affluents afluenții
base piciorul
documents actele
postmodernism postmodernismului
clear clar
centuries secole
paradise paradisul
life viata
cross crucea
anyhow oricum
airy aeriană
bureau biroul
lake baltă
revolutionary revoluționare
established înființate
sizes mărimi
moscow moscovei
statistics statistice
breast sânul
reflect reflecta
renowned renumite
sustained susținea
latin latină
keys cheile
magazine revista
faun fauna
development dezvoltare
spelling ortografie
compact gros
having având
burning ardere
debates dezbateri
union unirea
korea coreea
only decât
falling căderea
shot alice
monetary monetară
top topul
firm firma
reduction reducere
emblem stema
yearly anual
chains lanțuri
archaeology arheologie
summarize ocupa
minute min
mentioned menționată
respect respecte
different diferitelor
decisions deciziile
huge enorme
florence florența
sure singure
divinity divinitate
education studiile
flag drapelului
spain spania
similar asemănătoare
department facultatea
main principalelor
name akatsuki
dry sec
presence prezența
personalities personalități
botany botanică
marine navală
kills ucide
actual actuală
city orășenești
trains trenurile
constitution constituie
find află
passionate pasionat
count contele
goals obiectivele
insufficient insuficient
privileges privilegii
greece grecia
eolian eoliene
landscape peisaj
domestic intern
defined definită
japanese japoneze
areas sectoarele
youngs tineri
evidence probe
mount muntelui
pronounced pronunță
movements mișcările
union unire
names numește
portraits portrete
renamed redenumit
past trecutul
nordic nordică
earth pământului
policies politicile
rulers conducătorii
admit recunoască
sports sporturi
vicinity vecinătatea
trains trenurilor
place lăcaș
magically magice
street stradă
circulate circulă
uses folosește
female feminine
acids acizi
cycle ciclul
prophet profetului
entered intrând
ship vasul
named denumită
anybody oricine
crews echipele
formed compus
dedicated dedicate
aerial aeriană
bulgarian bulgari
made alcătuite
versions versiuni
emperor împăratul
tool instrument
tomb mormântul
start declanșarea
pressure presiunii
failed eșuat
sanctuary lăcaș
step etapă
moving mutarea
found găsite
cultural culturală
defence apărare
organisms organismele
finished încetat
assembly adunării
famous celebră
myth mit
background fundal
called denumită
some niște
meetings ședințele
distribution distribuția
whole ansamblul
nothing nimic
rotation rotație
colours culorilor
responsible responsabile
market piață
time momentul
same același
him îi
starts pornesc
easy ușoară
town orășenesc
mouth gurile
evolution evoluția
attacked atacată
conquest cucerirea
came provenit
precipitations precipitațiilor
religions religiilor
marked marcată
realization realizate
legend legenda
area zonei
song cântecului
wife soția
own propriei
hill dealul
church bisericești
royal domnești
hard duritate
treaty tratatelor
on continuare
even chiar
ions ioni
conquered cucerită
emperor împarte
feature caracteristică
influential influențe
roads drumurilor
entrance intrării
highschool liceu
participant participanți
negotiations negocieri
appear apar
soldiers soldații
categories categorii
found aflați
announce anunță
issue emite
radiations radiații
ruler domnitor
taken preluat
future viitorului
room camera
found înființează
passes trec
range variată
mention amintim
coasts coastele
itself sine
government guvern
very tare
poor sărac
arab araba
democratic democratice
localization localizarea
site situl
antique antică
slaves sclavilor
farms ferme
terrain teren
methods metode
must trebui
answers răspunde
displaying prezentare
bloomed înflorit
order comanda
mammals mamifere
happening întâmpla
wine vinului
name sorin
huge vastă
company firma
borrowed împrumutate
direction direcțiile
origins originile
plain câmpia
name neagu
characters personajelor
quarters sferturi
support susțin
religious religioase
arrived ajuns
construction construcțiilor
known cunoscut
millenium mileniu
meanings sensuri
deep profunde
reviews păreri
economists economici
sovereign suveran
anime animeul
forced nevoită
killed ucis
settled așezate
publisher redactor
use folosință
century sec
abdicate abdice
heads capete
company compania
besides afară
placed situează
continued continuarea
ensemble ansamblul
dates datelor
small restrânsă
enough suficient
outlying periferic
fox vulpea
products produselor
foreign străini
images imaginii
interpret interpretei
constitution constituia
obtaining obținere
nominations nominalizări
organs organe
analyze analiză
land uscat
spirituality spirituale
starts începe
formulas formule
name napoleon
meningitis meningită
humanity omenirii
all întregul
criterion criteriul
protein proteinele
contain cuprinde
salvation salvare
lines liniilor
land pământului
shade nuanță
increased mari
process procesul
piano pian
soon imediat
root rădăcina
versions versiunile
picture tabloul
massive masiv
exert exercită
folks popoare
organizing organizării
surprising surprinzător
opening deschiderea
him îl
course desfășurarea
bath băile
reason motivul
study studiu
adapted adaptat
report raport
arranged amenajate
biogeographic biogeografie
register înregistrează
rock piatra
legends legende
persia prusiei
restore redă
separate separată
village târg
folkloric popular
create lega
breakup prăbușirea
subway metrou
ships vaselor
habits obiceiuri
speed viteza
increase cresc
put plasat
hero eroul
absence absența
friend apropiat
ballot tur
verse versurilor
distribution distribuție
given atribuit
wet umede
israel israelul
inner interioară
planes avioanele
county județului
require necesita
remarkable remarcabile
reports relatările
form forma
warm cald
forms formele
services serviciilor
closed deschise
indonesia indonezia
ages evul
inflation inflației
forming formularea
destroyed distruse
rotation turația
nearby apropie
says povestește
mexico mexic
strong puternică
originally originar
filmography filmografie
took preluat
mosque moscheea
signed însemnat
building clădirea
ended terminată
left primit
how cum
pass trec
sleep somnul
liquid lichid
calculate calcula
temporary provizoriu
regime regim
according conform
forced forțată
fairytales basme
communism comunismului
massive masivul
specialists specialiștilor
winter ierni
launched lansat
romanian română
series serialul
concepts concepții
personality personalitatea
grandma bunica
annual anuale
cycle ciclului
simultaneously concomitent
layer strat
learning învățământului
german germana
image imagine
wisdom înțelepciunea
secret secretul
representative reprezentant
master stăpânul
arabians arabi
made realizată
growth creșterea
lack lipsei
teaching învățătura
cycle ciclu
spring izvorul
pleasure bucurie
allies aliaților
appreciation aprecierea
asherah așerah
stage treapta
metal metalice
often adesea
speech vorbire
termination încetarea
byzantine bizantin
band trupă
adopted adoptat
named numite
writer scriitor
triangle triunghiul
adopted adoptată
found situate
bridge podului
think gândit
fully deplin
answers răspunsuri
delimited delimitat
indians indiene
profit profitat
territorial teritoriale
andry andrei
museum muzeu
storms furtuni
electrical electrică
signs semnează
civilization civilizație
awards gala
sizes dimensiunile
hypothesis ipoteza
idea ideii
forest pădurea
surrounded înconjurat
dawn zori
novels romanele
bodies corpuri
full integrală
river fluviului
wife soției
unit blocul
support susțină
deep adânc
enjoys bucură
heraldic heraldice
genre genul
delight bucură
began începută
good bine
related legat
atomic atomice
advantage profitat
month lunii
implicitly implicit
alpine alpină
about aproape
cat pisica
participate participa
october octombrie
recently recent
speak vorbesc
admit recunoaște
distinguish disting
alcohol alcooli
bulky gros
administrative administrativ
prison închisoare
elementary primare
show spectacol
guardian gardianul
borders granițe
hit lovitura
send trimite
currency monedă
ways căi
directions sensuri
wedding nunta
face fațada
philosophic filozofică
acquired achiziționat
holy sfânt
harbor port
treaties tratatele
advanced avansată
come vii
stephan ștefan
technology tehnologia
much mult
war conflictului
creation creație
phd doctoratul
up urcă
moderate temperat
compliance conformitate
surgeries operații
domains domeniile
mainly preponderent
nomination nominalizare
translate traduce
creation opere
carpathian carpați
assistance asistență
sometimes uneori
texts textele
ukrainian ucrainean
detail detaliu
sideways laterale
relative relativă
oceanic oceanice
recon recunoașterea
name gabriela
garden grădinii
doctor dr
language limbii
name gallimard
painted pictate
found aflat
lowest regiune
case caz
caused cauzată
numerous numeroși
pass trecere
moderate moderat
sang cântat
poems poemele
often adeseori
principality principatului
parliamentary parlamentare
julia iulia
purpose scopul
wide vastă
searching căutare
substitute înlocuite
estimates estimează
graphic grafică
professor profesorul
wanted vrut
node nod
name max
enjoy bucura
village comunele
stuff lucruri
puppies puii
called numit
plays interpretează
governing guvernare
interpreter interpret
divided împărțite
fight lupta
untimely timpuriu
members membrilor
skills abilitățile
former foști
incinerating arderea
mural murală
from datând
campaign campaniei
searching căutând
major majore
areas domenii
problem probleme
slovakia slovaciei
may poate
types tipuri
snakes șerpi
measure măsoară
performed efectuat
offered propuse
agreement conformitate
fact faptului
unification unire
preparing pregătire
relatives rudele
name luca
muslim musulmană
movements mișcări
compose compune
made efectuată
full deplin
both amândoi
bishop episcopia
about referitoare
cathedral catedrala
authentic autentic
show arată
moves mișcă
die moară
heads șefilor
simultaneous concomitent
name hohenzollern
present prezintă
looks înfățișarea
verify atestă
opposite contrar
actual propriuzis
programs programe
average medie
communal comunale
cinema cinematografice
style stil
spoils prada
wanted voia
visual vizual
observer observator
indians indieni
limits cadrul
ward episcopia
executed executați
constituted constituit
directions direcțiile
lift ridica
airports aeroportul
straight întinse
demographic demografice
being aflânduse
pressure tensiunii
participate participe
templar templieri
speak vorbire
desert deșertului
heights înălțimi
important însemnate
unique unică
island islanda
historians istoricii
daughters fiice
usual obișnuite
sides laturile
punishment pedeapsă
facts fapte
valuables valoroase
glacial glaciare
person persoanei
truth adevăr
aesthetics estetică
creation creația
majority majoritate
residence reședința
painter pictorul
islam islamului
name dinescu
meeting vizită
publicity publicate
paris parisului
consultants consilieri
drink bea
disciplines discipline
municipality municipiul
written scrisă
gender gen
independence independente
situated situat
receive primi
quality calității
ground teren
organics organici
program programul
tough dure
finds constată
true drepte
must trebuia
improved îmbunătățit
lies situează
records înregistrări
leave pleacă
equal egală
early timpurie
end extremitatea
access intrare
component componența
potential potențialul
solving îndeplinirea
chinese chinez
republic republicii
fires focuri
associated asociată
london londra
valley văile
integrated integrate
observe observă
lived locuiau
first principala
serious gravă
myth mitul
map hartă
transylvanian ardelene
teachings învățăturile
posts posturi
living locuit
safety siguranța
seats locuri
dragan drăgan
czech cehe
transformed transformată
allied aliate
district județene
burned arsă
catholic catolice
files fișiere
affirmations afirmații
patrimony patrimoniului
abundant abundente
content conținutul
belonged aparținut
live locuiește
population populația
memories amintiri
national național
problem problema
jacob iacob
factors factorii
settlement așezării
child copil
criticism critica
turbines turbinele
team echipa
voice vocală
light lumină
westerly vestic
gesture gest
reduced diminuat
memory memorii
ed. ed
issued emisă
north nord
limits limite
definition definirea
warm căldură
live trăiască
spots pete
kept păstrată
big mari
opinions păreri
language lingvistică
tigers tigrii
stages etape
officer ofițer
shows arăta
scale scala
francis francisc
coal cărbune
thematic tematică
radical radicali
wind vânt
maybe poată
birthday nașterii
typical tipică
minimized redus
bricks cărămidă
tension tensiunea
countless nenumărate
men bărbații
course curs
letter scrisoare
worship cult
i aș
viewed privit
mens bărbați
component componente
approaching apropie
temperatures temperaturii
clear clară
teutones teutoni
gypsies romi
suffering suferință
manages reușește
people oamenii
debut debutul
pact pactului
device aparat
transmitted transmis
population locuitorilor
atmospheric atmosferice
good bun
yellow galben
military militare
waited așteptat
company companiei
factors factori
route traseu
caspian caspică
correct corectă
minimum minim
videos videoclipurile
famous renumite
black culoare
one unu
length durată
name sauron
advantage avantaj
name cambridge
relationships legăturilor
composed compusă
third treimi
graduation absolvirea
practice obiceiul
another alt
resisted rezistat
flux fluxului
killed executați
years anii
starting pornind
modification modificarea
turned întors
athenaeum ateneul
boy băiat
force forța
touch ating
remained rămase
arrow →
automatic automat
is reprezintă
favor favoarea
extreme extremă
students elevilor
worked activat
dialogue dialog
expecting aștepta
storm furtună
working lucrează
work operele
lives locuiește
difficulties dificultăți
treaty tratatului
writers scriitorii
tourism turismului
man om
known cunoscute
dome domul
easter paști
plants plante
believers credincioși
commerce comerțului
efficient eficiente
forms formează
fiction ficțiune
influence influențele
fact fapt
extensive vast
youth tinereții
early timpurii
retired retragere
has ține
massive masive
chart tabelul
world mondială
series episodul
develops dezvolta
remembers amintește
camps lagăre
revealed evidențiat
carpathian carpații
used folosită
court curtea
triangles triunghiuri
environment medii
calculus calculul
name papahagi
males masculii
poetry poeziei
songs cântec
great mare
organization organizării
opens deschide
politics politice
numbers numerele
north nordică
explanations explicații
established constituită
technology tehnologii
theological teologic
oriental orientală
brother fratele
julius iulius
masses mase
baths băile
layer înveliș
ports porturi
fishing pescuitul
hypothesis ipoteze
tight strâns
sky cerului
remarkable remarcabil
technique tehnică
knights templieri
majors majore
gypsies țigani
members membrii
trend curent
usage folosirea
marble marmură
tests probe
catholic catolici
small mic
playwright dramaturgul
anything orice
moment clipă
gave dădea
population populație
inspire anime
achaean ahei
materials materii
really chiar
handling tratamentului
german germane
conference conferinței
bands trupei
essence esență
distinctly clar
choose aleagă
meaning semnifică
visit vizita
arad aradului
architecture arhitecturii
vinegar oțet
close apropiată
really întradevăr
understood înțeles
conifer conifere
look iată
but decît
allies aliați
translation traducere
art artă
speech limbajul
obtaining obținând
half jumătate
big mare
knows cunoaște
deposed detronat
separate separat
aromanians aromânilor
provoked provocat
proponents susținători
right chiar
successes succese
dialects dialectele
authority organ
awards premiera
expected așteptat
newspaper ziare
ensuring asigurarea
suggests recomandă
troy troiei
treaties tratatelor
live locuiau
attacks atacurile
considerable semnificativă
represent reprezenta
follows urmărește
fine subțire
too prea
third treime
actually fapt
leaders liderilor
ireland irlandei
captured capturat
past trecut
control controlul
cars automobile
golf golful
motives motive
huge uriașă
sentiments sentimentele
so deși
naval navale
start încep
region regiune
many numeroase
hill deal
merchandise mărfuri
theorem teorema
reputation reputația
distance interval
city orășelul
faith credință
priority prioritate
needed nevoită
possible posibilă
grave mormântul
seaside litoralul
remembered reținut
source izvorul
born născută
triggering declanșarea
civilization civilizația
which căruia
russian rușii
lot mulțime
applied aplicate
championships titluri
camp lagărul
includes cuprinde
financial materială
continued continuat
include cuprind
little puțin
brazil brazilia
pronounced pronunțat
albanian albaneză
shrunk restrânse
about circa
quantity cantitate
principal principale
body organul
brought adusă
magic magice
county județene
pump pompei
defend apere
start începerea
proteins proteinele
born creată
as precum
merchant negustori
strings coarde
charge atac
pretend pretinde
era epocă
stations stațiuni
article articol
move deplasează
peak vârf
academical academice
time vremuri
tiger tigrului
reminds amintește
mosques moscheea
autonomous autonome
separated separată
technology tehnologie
favour favoarea
process procesele
exemplars exemplare
june iunie
locality localitate
funds fonduri
divided divizată
capital capitalei
creations creații
intensify intensificat
rite ritual
politics politici
fortified întărit
achieved reușit
newspapers ziarele
valid valabilă
wins câștige
peek vârf
perform interpreta
recent recentă
chosen ales
win învingă
husband soțul
characteristic caracteristicile
some câtorva
patriarch patriarhul
singed cântat
busy ocupată
high înalță
rule domnesc
closed închis
alphabet alfabetul
pope papei
direction direcția
trade comerț
interrupting iubire
dependent dependente
local locală
dacian dacic
channels canale
transmitted transmise
taken luată
proves dovezile
findings descoperiri
south polul
interesting interesante
latin latina
saying spunând
great gigant
banks băncii
luminous luminoase
motherland patrie
animals animale
tall înalte
high înalți
patient pacient
versions variante
defeat înfrângerii
surrounded înconjoară
hero erou
changes modificări
reason motiv
freedom libertății
museum muzeul
wish dorințele
biography biografie
duke ducelui
lead conduce
necessity necesitatea
like asemănător
covers acoperă
performance performanțe
athletic sportivă
way mod
percent procentul
active actualei
attractions atracții
translates traduce
nature natură
town localitatea
formula formulă
god zeu
lack lipsă
had avut
description descrierea
found situează
actions acțiunilor
masonry zidurile
meridians meridiane
values valori
equivalent echivalent
institutions instituții
portugal portugheză
liquid lichidă
fourth iva
she ea
translate traducerea
wearing purtând
after dupa
well bună
orthography ortografie
april aripile
prince prințului
constitute constitui
zone zonă
african africane
east orientul
give acorda
ukrainians ucraineni
videos videoclipuri
existing existe
macedonian macedonski
largest mărime
evangelical evanghelică
behavior comportamentul
meeting adunării
artists artiștilor
name arhimede
battle luptă
downfall declin
romance romantismului
restrained restrânse
arabs arabii
permanent permanente
layers straturile
honors honuire
present prezinte
literary literară
stretch întind
anyone oricine
depth adâncime
danube dunăre
elaboration elaborarea
titles titluri
sustaining susținând
occupied ocupau
version variantă
promised promis
quantities cantități
citadels cetăți
name râmnicu
merry maria
plates plăci
area suprafața
throughout durata
low joasă
friendship prietenia
nouns substantive
belong aparține
insects insecte
pollution poluare
collective colective
action fapte
tree arbore
summer verii
truce armistițiu
respect onoare
significant semnificativă
oriented orientată
county județe
this acestui
elections alegerilor
creation crearea
works opere
spirit spiritului
received primite
mentioned menționate
desert deșert
street strada
feel simț
movement mișcările
study lucrare
weapons armament
release eliberarea
partly parțial
debt datoria
founding fondarea
took luată
commission comisiei
all toată
permission acordul
opportunity prilejul
british britanice
and şi
french franceza
clothing îmbrăcăminte
february februarie
ghetto cartier
roads drumurile
primary primară
recent recente
nickname porecla
conquest cuceririle
creates creează
days zilele
flowering înflorire
eventually eventual
paradise rai
reasons motivele
humanity umanității
exceptions excepții
way drumul
inner interioare
appeared apărută
remembered amintit
times ori
gathering gala
whichever niciun
live locuiesc
descent coborârea
place plasează
event eveniment
entrance debut
geometric geometrice
longitude longitudine
daybreak zori
wonder minune
designate desemnat
ring centură
parents părinților
antique antic
monks călugări
lead conducerii
color nuanță
profited beneficiat
support susține
philosophical filosofia
buddhism budismului
grants acorda
legionnaire legionare
plateau podișul
crown coroană
monks călugării
treat tratează
biography biografia
sweep mătură
faith credinței
performance performanța
latin latine
west vest
area bazin
philippines filipine
developed evoluat
all tuturor
drugs droguri
rules regulile
study studiul
partial parțial
arrival venirea
capacity capacitatea
column columna
barometer barometru
ireland irlanda
socialism socialiste
forms forme
rule domnie
technique tehnica
similar asemănător
coal cărbunelui
ours noastră
authorities autorități
cities orașele
university universitate
opinion convingerea
musical muzicale
touristic turiștilor
old vechiul
binding unesc
organizations organisme
gorge cheile
return întoarcerea
argue argumentează
start pornește
results reiese
germany germania
origin originile
count bazează
rares rareș
lead ducă
stirred stârnit
influences influențează
growth înregistrată
other altă
talk discuție
constitution constituirea
about privință
road rutiere
car mașina
seaport portul
organisations organizațiile
agreement acord
individuals indivizi
memories memorii
slovaks slovaci
arrangement deplasarea
long multă
liberty libertății
asked punea
based bazată
ukrainians ucrainene
words cuvinte
give acorde
hard grea
islamic islamică
converted convertit
stories poveștile
phenomenon fenomenele
arabians arabii
meaning semnificație
estimations estimări
incomes veniturile
portion porțiunea
five cinci
range rază
friendship prietenie
direction direcției
personal personale
coming vii
different diferită
that ceea
left părăsit
goes pleacă
underlined subliniat
nice plăcut
respectively respectiv
employees angajați
ordinary normal
lives frunzele
projects proiectele
extreme extrem
office biroul
divisions diviziuni
some câțiva
before primește
became devenind
characters personaje
variety varietate
trams tramvaie
width lățimea
jewish evreiască
distinguished remarcat
wave undă
formation formație
regime regimul
implementation punerea
unitary unitară
expressed exprimată
feelings sentimente
name robespierre
architect arhitectului
temperate temperat
auxiliar auxiliare
touch atins
beside lângă
mechanics mecanica
islam islamul
college colegiul
fossil fosile
these acestea
intermediate intermediare
ship nava
rome romei
done executate
combustible combustibil
because deoarece
supports sprijină
minority minorități
reservoir rezervor
mountain muntoase
involved implicate
shorts scurte
occupation ocupația
fire foc
declared declarată
governor guvernator
election electorală
rank rangul
villages așezările
production producerii
longitude latitudine
governing conducerea
name coandă
standing picioare
remember amintim
distinguished distins
name numea
time timpul
foot piciorul
free eliberat
conferences conferințe
lush verde
rule domnia
railway magistrala
abrupt brusc
reports reportaje
saving salvării
measures măsuri
master maestru
affected afectată
pretended pretins
son fiu
described descrise
construction construirea
parish parohia
compositions compoziții
falls cascada
shock revolta
determine determină
numerous numeroase
throne tronul
separately separat
magnetics magnetice
biblical biblic
carthage cartagina
know cunoască
great deosebită
errors greșeli
producing producând
africans africane
wonder minuni
respond răspunde
thermic termică
ladislaus ladislau
hungarian maghiarilor
hot caldă
monography monografia
sign semn
high autostradă
imposed impuse
orientals orientali
request cerea
especially anume
exclusive exclusiv
may mai
slovak slovace
ministers miniștri
scientists savanți
mentioned precizat
also deasemenea
band trupa
top vârf
bodies organelor
record albume
prince prinț
impulse impuls
figures figuri
letters literele
wage ducă
faith credințe
information informațiilor
ask ceară
disputes disputa
tough dur
artist creator
organization organizarea
others altor
old vechile
inherited moștenit
rare rară
death moartea
romance romanice
engine motor
numerical numeric
truth adevăruri
lift ridice
launched lansată
lands terenurile
sacred sacră
successor urmașul
allowed permitea
emancipated eliberat
bible bibliei
necessary necesare
occasionally ocazional
simple simplă
colonel col
have aibă
compatibility contabilitate
operation operațiunea
adopted adoptate
levels cote
fight luptei
tigers tigri
assert afirmă
data datele
objects discipline
prefer preferă
reign domnie
day zilei
done făcute
change modifică
albanians albanezi
nonmetal nemetal
will voinței
wireless fir
certificate atestat
contained cuprinse
study studierea
name ionesco
confessional confesională
basin depresiunea
amino aminoacizi
try încearcă
executed executat
anyway fine
fix rezolva
penalty pedeapsa
that aceea
width lățime
minority minoritare
individual individului
made efectuat
fool habacuc
migrated migrat
maintaining menținerea
japanese japonez
seemed părea
causes cauze
social socială
archaeological arheologic
happy mulțumită
invaded invadat
attacks atacuri
railway ferată
effects efectelor
people oameni
brasov brașovului
external periferic
administration administrarea
mechanics mecanice
skills abilități
learn învăța
airship aeronave
netherlands olanda
spherical sferică
proper propriuzis
congress congresului
security securitate
aristocrat aristocrației
thinking gândirea
camping câmpina
knowledge cunoaștere
french francezi
poetic poetică
exchanges schimburi
welcome bun
gathered strânse
famous faimos
discovered descoperită
regularly regulat
hills dealuri
understanding înțelegerea
greenhouse seră
see vadă
situations situații
nicholas nae
typical tipice
column coloană
saint sfintei
lords stăpâni
wide largă
study studiului
infantry infanterie
movies filme
gods zeilor
reformed reformată
benefit avantaj
dead moară
brand marcă
railway feroviare
succeed reușește
with având
commission comise
painting picturii
internet internetul
general generalului
brief scurt
track piesa
government guverne
grown cultivate
opened deschis
shows demonstrează
option posibilitate
merchants negustori
mountain masivul
locality localităților
background fundalul
intermediate intermediul
easy ușurință
removed scos
fourth patrulea
identified identificat
crete creta
but dar
book cartea
as atâta
storm furtuni
body corpul
this aceste
that respective
static statică
under aflate
district jud
real reală
name lear
operas operele
ready gata
participation participarea
publication apariției
orientals orientale
horizontal orizontal
proposition propunerea
rulers domnitori
due datorat
found găsește
search căuta
hearts inimii
roman romane
belief credințele
serbian sârbă
stages faze
only decît
piece piesa
electrons electroni
found constata
vicinity apropierea
briefly sumar
win câștigarea
confesses mărturisește
situation situația
constructions construcției
british britanic
sarat sărat
follow urmărit
like asemănătoare
out ies
gives conferă
factor factorul
blue albastru
streets străzi
exposition expoziții
the celor
with împreună
reign domnia
old moș
offer ofere
transform transformă
piston pistonului
walk parcurge
very foarte
first primei
contributed contribuit
everything totul
tales basme
like ca
energy energiei
definitive definitiv
different diferitele
people omului
colleagues colegii
entire întregului
my meu
true adevăratul
force vigoare
rural rurale
joy bucurie
frequently adeseori
immediate imediata
name igor
wide vast
exports exporturile
albanian albanezi
serious grav
computer calculatoare
story întâmplare
prisoners prizonieri
regiment regimul
rise urcă
that faptul
equipped dotat
surroundings împrejurimi
consisting constând
powers puterilor
emirates emiratele
attitudes atitudini
british britanici
luke luca
how cât
daily zilnic
thermodynamics termodinamicii
experiences experiențe
named numiți
stretches întind
margined delimitat
withdrawn retras
earth pământ
french franceze
slowly încet
wounded rănit
fine fin
attempt tentative
time vremii
number serie
coniferous conifere
included inclus
companies societăților
swedish suedezi
date data
northeast nordestul
shore țărmurile
death funerară
accountable contabilitate
decade deceniu
science științei
otherwise altfel
light lumina
greek greaca
seasons anotimpuri
from dintro
steam vapori
enlightenment iluminismul
subject individului
series șir
being constituind
reportage reportaje
searching căutarea
management conducerii
medic medicul
obtained obținut
up urcat
border frontiera
read interpretează
times momente
born naștere
see vezi
this acesta
emerging apărând
jet reacție
composers compozitori
including cuprindea
partnership global
recent ultimii
generation generației
physical fizicii
colour culoarea
colors culorile
companies companiilor
australia australiei
reaching ajungând
neighborhood vecinătatea
proportions proporțiile
than decat
god zeului
wallachia munteniei
stipulating prevedea
minimum minimă
life trai
actress artistă
made creat
enjoyment bucură
of cei
berlin berlinul
actual actuala
home acasă
any oricărei
formed alcătuit
dominate domină
reigned domnit
coming provenită
high ridicate
possible posibile
towards spre
conservators conservatoare
attack atacului
sea marea
accepts acceptă
proportional proporțională
forming formând
other celălalt
impose impune
brothers frați
tip vârf
fingerprint amprenta
noble nobile
maturity maturitate
details detalii
find afla
eight opt
installed instalat
theaters teatre
transport transporturi
publishing publicistică
disease boala
propagation propagare
such atare
functions funcții
made făcuse
etic etică
budget bugetul
colonists coloniști
sends trimite
brought aduse
should trebui
including includerea
came provenea
doctors medici
realizing realizează
senate senat
head vârf
before dinainte
hospital spital
of din
win învinge
influenced influențat
local autohtone
tribes triburi
colonies colonii
harbour portului
cardinal cardinalul
performer interpretată
biology biologie
north-east nordest
reign domniei
triumph triumf
war războiul
directors regii
total totalul
putting putând
adventure aventură
employed angajat
congruent congruente
travel călătorit
positions pozițiile
historians istorici
means semnifică
device dispozitiv
agricultural agricole
permanently permanent
that acelui
run fugă
gallery galerie
prey prada
observations observații
award premiului
christian creștine
name becali
stand stă
tryouts încercări
groups grupări
name poseidon
filmed filmat
complex complexe
fundamentals fundamentală
symbolizes simbolizează
pictures tablourile
writes scrieri
congress congres
both ambii
dies moare
mountainous muntoasă
treatment tratament
hill coline
inhabitants locuitori
carried executat
january ianuarie
informed informat
professor prof
offer oferi
huckleberry afin
moscow moscova
timisoara timișoarei
derived derivate
higher superioare
observed constatat
premier premiera
research cercetărilor
project proiectului
service serviciu
crown moștenitor
power putere
predominant preponderent
meet întâlnite
common întâlnită
parts roluri
complete completă
distance distanțe
violent violentă
share împart
eastern orientală
famous renumiți
speed viteze
club clubului
different diverși
founder întemeietorul
mankind omenirii
stadium stadion
crowd mulțime
flames flăcări
slovakian slovacă
cultivated cultivat
started debutat
long lungă
invented inventat
towards înspre
mountain muntelui
produced produși
essence esența
pages paginile
on pe
a o
awards premii
almost aproximativ
there existau
school școala
can poate
path calea
experience experiență
available valabilă
adventist adventistă
said spunea
different diferă
intense intensă
around jurul
name bach
beside afară
wishes vrea
meet corespunde
watching privesc
fruits fructe
pressure tensiune
low scăzut
trip călătoria
diminished diminuat
keep ține
angle unghiului
adhere aderare
man omul
say spună
ottoman otoman
exact exacte
victims victime
called intitulată
clinique clinic
iliad iliada
memory amintirea
temperature temperaturile
foolish habacuc
had bucurat
museum muzeului
versus vs
whole întregii
old vechi
nordic nordice
noble nobili
accused acuzat
campaigns companiilor
fortress cetăți
bringing aducerea
procedure tratament
tiger tigru
dishes vase
statistics statistici
interpreted interpretată
company firmei
human umană
dutchman german
faith credința
sum sumă
law legii
actual actuale
meadows pajiști
instruments instrumentele
group gruparea
intellectual intelectual
december decembrie
dialect dialecte
concentrated concentrat
role rolul
once odată
finally final
indicates indică
ballad baladă
maxim maximă
rize cresc
orchestra orchestră
atom atomul
treatment tratamentului
water ape
castle castelului
summary sumar
practicing practicarea
offer oferind
formed formate
reaching atingerea
talked vorbea
fire focului
hard greu
practices practicile
displacement deplasarea
numbered numărat
balance echilibrul
mills mori
concentration concentrația
documentary documentare
vital vitală
board placă
photographs fotografii
exit ieșirea
ship navei
alexander alexandru
previous anterior
were erau
rights drepturile
afterglow crepuscul
aircraft avioane
proof dovedesc
possession posesia
confused confundat
me eu
council sfatul
tall înalt
income venituri
meridian meridionali
team echipei
existence existența
contemporary contemporan
diversity diversitatea
doctorate doctoratul
layer stratul
rule regulă
cemetery cimitir
long demult
announced anunțat
pool baltă
small mică
consist consta
ships nave
slobozia sloboziei
seen văzută
object obiectului
forbidden interzis
fortifications fortificațiile
area arie
power puteri
logical logică
lord boierilor
manuscripts manuscrise
earns primește
photo fotografie
refer referă
precedent precedente
territories teritorii
although deși
sons fii
less puțină
optics optică
presentation prezentarea
danish daneză
we am
harbour portul
type tip
religious religios
provisions prevederile
gods zei
showed arătat
cipher cifra
troupe trupa
event evenimentul
accountants contabilitate
italy italiei
bessarabia basarabia
adjacent adiacente
fields terenurile
today astăzi
youth tinerilor
boss șeful
fantastic fantastice
acts acte
introduced prezentat
verbs verbe
aspect aspectul
wich care
same similar
queen regina
sharing transmiterea
wild sălbatice
common comună
preservation conservarea
estimates estimări
prince domnul
knight cavalerilor
my mea
germ bacterie
aluminum aluminiu
addiction dependența
request cererea
yearly anuală
newspaper cotidian
adhesion aderare
determined determinat
song melodiei
it îi
gender sexul
conditions condițiile
valley văii
worlds lumi
building construcție
near preajma
coronation încoronarea
northwest nordvest
extended extinsă
in en
use folosirii
advanced avansat
references referințe
founder fondatori
what ce
original originale
campina câmpina
minerals minerale
or ori
executive executivă
humans oamenii
high ridicat
fame renume
mark amprenta
risc riscul
places locurilor
producer producătorul
own propriile
campaign daciei
navy navale
seeing văzând
sources sursele
enormous enorme
complicated complicate
balance echilibru
exhibitions expoziții
as cât
mammals mamiferele
names denumiri
after postum
begin început
expansion expansiunea
stratum stratul
suitable corespunzătoare
evolution evoluției
georgian georgieni
distinguishes distinge
gathered adunat
oil petrol
expensive scumpe
great marilor
earth globului
fights lupte
players jucătorii
regarding privește
likable plăcut
divine divina
plane avion
received primit
grandmother bunica
greek elene
importance importanță
assure asigură
copper cuprul
ceremony ceremonii
board comisie
ad reclamă
strong puternice
jew evreu
transformed transformate
suspended suspendat
compounds compuși
romanian românească
publication publicarea
supporters susținători
get ajung
under virtutea
associated asociate
show arăta
reach atingă
polish polonezii
occupation ocupație
make fac
quality calitate
thessaloniki salonic
view vedere
speculations speculații
interior interioare
daily zilnice
cinematographic cinematografică
christians creștină
large întinse
bands benzi
hide ascunde
lapidary lapidare
road drumul
approximate aproximativ
britain britanie
tributary afluent
lines liniile
next viitoare
oxygen oxigenului
quoted citat
applications aplicații
global globul
nominated nominalizat
including inclusiv
byzantine bizantine
name thetis
south-west sudvestul
many numeroasele
noted constatat
inaugurated inaugurat
villa vila
concern grijă
village localitate
had avea
medicine medicină
worlds lumii
it îl
coordinates coordonate
profile profil
rooms camerele
turkish otomanii
contact contactului
women femei
game jocului
forbidden interzise
formal formală
brom mătură
entering intrând
affects afectează
statute statului
addressed adresată
constitution constituției
maritime maritim
substances materii
know cunoaște
little puțină
bishop episcopul
countries țări
ideal idealul
duck rată
developed dezvoltate
properly corespunzător
decorated amenajat
part ramura
reached atins
country țării
opened deschisă
immigrant imigranți
founded ființă
threat acuzația
equality egalitate
mill moară
stone piatră
official oficial
emperors împăraților
detained deținută
market pieței
continues durează
poet poeților
ancient străvechi
start izbucnirea
celebration sărbătoare
chronicle cronică
rulers domnii
mayor primar
confirm confirmă
message mesaj
schools școlilor
different diverse
unpublished inedite
editions edițiile
herculean herculane
notice remarca
white albe
airports aeroporturi
gone dusă
ceremony ceremonia
landowners boieri
name poe
one uneia
required obligați
programing programare
presentation prezentare
burnt ardere
present actualul
postmodernism postmodernismul
columns coloane
researchers cercetători
assume asuma
belonged aparținea
temporary temporar
movement deplasarea
individual individ
time timpurilor
research cercetări
circles cercuri
huge imense
just decât
surrounded înconjurată
citadels cetății
mineral molibden
structure schelet
had trebuiau
remind amintesc
paint pictura
snake șarpe
lord voievod
lord domn
debit debitul
teach învăța
observations observațiile
royal domnească
preceded precedat
reservoirs bazine
bacteria bacteriilor
majority majorității
map harta
celestial cerești
order grad
managing reușind
states state
league ligii
age vârstă
resorts stațiuni
three trei
libraries biblioteci
clear net
wear poarte
southwest sudvestul
reservoir bazin
name münchen
darkened întunecate
kids copii
garden grădină
marine marină
gallery galeria
a unui
john ionuț
brasov brașov
spinning învârtitor
heights culmile
post poșta
troops armatele
established consacrat
russians rușii
defend apărat
wrote conceput
groups grupelor
producers producători
others celorlalte
district sectorului
zones zonele
decreases scade
describes descrise
when cand
distance distanța
grows crește
plateau platoul
evaluation evaluarea
strong puternici
sun solare
highlander muntean
beyond dincolo
commandments porunci
moderate moderată
time timpului
britain britanii
collaborated colaborat
oriented orientat
transport transportului
marked însemnată
protein proteine
section tronsonul
realize realizează
asking cerând
crysis criză
verses versurilor
done efectuează
peasants țărani
level nivelul
motive motivul
existence ființă
ends încheie
will arbitru
lands pământuri
determining stabilirea
languages limbilor
figures cifrele
andrew andrei
encyclopaedia enciclopedia
imperial imperiale
site sit
needs nevoile
nobility nobilimea
travel călătoria
out stins
apparition apariție
worn purtat
name maramureș
observed observat
poetry versuri
victims victimele
engines motoarelor
russian ruși
aluminium aluminiu
dispute disputa
genius geniu
acquired căpătat
paintings picturi
lyrics versuri
murder ucide
disk discul
once odinioară
habit obiceiul
warm caldă
decisive decisivă
tracking urmărirea
formed format
retreat retragere
withdraw retragă
consequences consecințe
however totuși
development dezvoltării
czech cehia
age vechime
introduced cunoștință
subjected supusă
as ca
provinces principatelor
further ulterioară
bring adus
operate operă
rules regulilor
carolingian carolingiană
develop dezvolte
muller müller
cults culte
causes provoacă
bacterium bacterie
legend mit
frequent des
station gara
threshold pragul
land ținut
civilians civilă
species speciei
bucharest bucureștii
abc alfabetului
parallel paralele
angle unghi
published tipărit
factors factorilor
caused cauzat
these acelea
live trăiesc
gypsies rromi
denmark danemarcei
guide ghid
provinces provincii
album albumul
beliefs credințele
emotion sentiment
parallels paralele
absolute deplin
legitimize adoptă
parliament parlament
flowers flori
grade clasa
name hong
people locuitorii
buildings clădiri
betrayal trădare
decade deceniul
by de
benefits beneficiază
soil solul
hierarchy ierarhia
scientists cercetători
works funcționează
genres genuri
left rămase
law lege
essay eseuri
mission misiune
religious bisericești
textiles textile
point punct
jesus iisus
history istoricul
see constată
changes schimbă
palaces palate
referee arbitru
legion legiunii
municipality municipiu
love dragostei
church biserica
alcohol alcool
earns câștiga
certain anumitor
switzerland elveția
work munca
necessary neapărat
stay sta
demography demografice
geographical geografică
expresses exprimă
odyssey odiseea
additional suplimentare
reproduces redă
vegetation vegetația
achaeans aheii
spring primăvara
vessels vasele
took luat
melting topirea
accentuated accentuată
ample amplă
want vor
manufactures producător
dramatist dramaturgul
shows spectacole
captain căpitanul
thirds treimi
put puse
destiny destinat
black neagră
food alimente
name alex
destructions distrugeri
serbs sârbă
alphabet alfabetului
gates porți
changes modificările
botanical botanică
inclusive inclusiv
get capătă
streets străzile
english engleze
oak stejar
organs organelor
intervene intervenit
only exclusiv
important însemnat
fishing pescuit
time termenului
more suplimentare
video clipul
painting pictură
considering seamă
spreads propagă
songs cântecele
questions întrebări
era erei
positioning localizare
graphics grafice
meat carne
asians asiatice
species specii
heads îndreaptă
working funcționa
circular circulare
decision decizia
movies filmele
austrian austrieci
works urmează
name mendelssohn
opposite invers
private privată
office cabinet
converted transformate
button tasta
capitals capitale
formed alcătuite
notion noțiunea
upper superioară
classical clasice
lady madonna
protestant protestante
luminary luceafărul
reality realitatea
alexander alexandre
producing producerii
fantasy fantezie
makes face
code codului
not nul
refuse refuză
davies dumitru
intensified intensificat
groups grupurile
city oraș
put pună
acts acționează
against deopotrivă
name goethe
argentine argentina
lan län
14 xiv
acquired dobândit
rize ridica
believed credea
document documentare
between printre
reptiles reptile
superlatives superlative
various diverse
significance semnificație
document documentul
material materială
basin bazinului
students studenți
world lumii
funeral funerare
patron hramul
development elaborarea
head fruntea
terraces terase
still tot
famous strălucitoare
travel călătorie
piece fragment
form alcătuiesc
evangelistic evanghelică
politics politicii
participants participanți
lead plumb
on referitoare
constant constantă
borealis boreală
railroads căilor
exterior exteriorul
confession confesiune
exchange schimbul
gone plecat
subterranean subterane
work lucrării
throne tron
most cea
settlements așezările
september septembrie
doctrine doctrină
poem poeziei
aesthetic estic
institution instituției
quick rapidă
out exteriorul
law drept
nations națiuni
audience sală
name antonescu
vegetation vegetație
constitutional constituțională
bases baze
mission misiuni
six vi
believe crede
essential esențială
forever totdeauna
work opere
seacoast litoral
gross brut
folklore folclorul
commercial comercială
intellectual intelectuală
passenger călători
side părții
raises ridică
crisis criza
frame cadru
legionary legionară
depicts înfățișează
writes scrie
wax ceară
feather până
companies societățile
federal federală
printed tipărit
translated tradus
roughness duritate
analysis analiză
land terestre
name ilfov
principles principii
molybdenum molibden
organized organizează
partner partener
liberty libertatea
cinemas cinematografice
models modelele
votes voturi
poems poezii
images imagini
teeth dinte
statute statut
letter scrisoarea
proven dovedit
established înființat
so deci
city municipiu
final finale
therefore așadar
diseases bolilor
name câmpina
extermination lapidare
help ajută
able măsura
dept adâncimea
acts efective
those acele
masters stăpâni
others altele
friends prietenii
protein proteinelor
all toți
ancestors strămoși
senat senatului
designed concepută
join adera
was existat
nearly cam
availability dispoziție
christianity creștinism
qualified calificat
sibiu sibiului
name anna
act acționeze
friction frecare
regional regionale
slowly treptată
known zis
new noua
growing creșterii
lyrical liric
expression expresie
civil civile
note notat
english engleza
second doilea
development cultivarea
vapor abur
culture culturii
plans planuri
free liberă
full depline
homework temele
same identice
that așa
products produsele
brick cărămidă
path cale
created creat
prahova prahovei
jews evreii
campaigns campanii
share cota
freeway autostradă
evidences dovezi
representation reprezentare
genetic genetice
membership apartenența
anyway oricum
ask cerea
academic academică
austrian austriece
mars marte
work opera
management conducere
around estimat
difference deosebire
brother fratelui
sources izvoarele
hot fierbinte
melody melodiei
announces anunță
representative reprezentative
signifies semnifică
top vârful
transforming transformarea
were făceau
evidence evidență
sciences științele
earlier anterior
components componentele
suppose presupune
tower turnu
hand mâna
health sănătății
pedagogical pedagogică
time datată
hebrew evreu
condition condiția
said menționat
rite rit
entrance intrarea
families familiilor
straight forța
hours ore
have aveau
missions misiuni
electric electrice
maximum maxime
tourism turismul
juridical juridic
part porțiune
things lucrurilor
territory teritoriul
satisfy satisface
standing stătătoare
italy italia
holidays sărbători
taking luând
available disponibil
occidental occidentale
furniture mobilă
aggressive violente
counsel consiliu
lazar lazăr
finland finlandei
name atum
oak stejarul
receive primească
critique critică
devil dracul
practical practic
hemisphere emisfera
spring izvor
stupid prost
name guy
raised crescut
each orice
stretching întinderea
uses folosesc
built așezat
computers calculatoare
mathematics matematice
name iacob
decree decret
approximate aprox
yugoslavia iugoslavia
trends tendințele
mures mureș
action acțiune
name karenina
theater teatrul
economical economici
biography biogeografie
king domnul
them își
festival festivalul
moses moise
restored restaurată
land ținutul
accent accentul
technic tehnica
twilight crepuscul
front fațada
interests interesele
remark observație
headquarters sediu
trip călătorie
throws aruncă
lights luminii
turkey turcia
occurred intervenit
decorated decorat
port portului
species specia
electronic electronice
college facultatea
high înalta
watch ceas
want vrea
minimal minimă
entities entități
serve servi
origin origine
falling cădere
water apa
progressive progresiv
offers oferă
layers straturi
traces urme
they ele
below sub
appeal apel
bad dur
include cuprinzând
was a
gods zeii
each fiecare
sets stabilește
agriculture agriculturii
grave gravă
battle bătălie
goods bunuri
select alege
historical istoric
comedies comedii
victims victimelor
contribution contribuit
reverse invers
longing dor
peak vârful
aimed îndreptat
united uniunii
plant uzina
happened întâmplă
final finala
bridges poduri
individual individuală
gloaming crepuscul
students studenții
forests pădurilor
material materie
stable stabile
live trăi
grain grâu
lived trăiau
educational învățământ
romantic romantică
church penticostală
depend depind
occupy ocupau
understood înțelesul
town localitățile
watch privesc
rivers râurilor
band trupei
newspapers ziare
indo-european indoeuropene
before dinaintea
research studiul
stopped oprit
struggle luptă
wing aripa
final sfârșit
total totalitatea
previous anterioară
respects respectă
cancer cancerului
correspond corespunde
let lasă
condition condiție
different variat
influence influență
love dragostea
center vatra
saint st
diamond diamant
college facultății
former fosta
society societăți
marines marinei
acting acționa
final finalul
fields domenii
with mit
western vestice
castel castelul
equator ecuator
closed închisă
effective efectivă
contribution contribuțiile
performer actor
state statului
ear ureche
charges acuzații
alone singurele
layer avocat
belgium belgia
fund fondul
hardness duritate
between dintre
orthodox ortodoxă
villages satele
big gros
classification clasificarea
controlled controlată
assigns desemnează
guitar chitara
have am
hollands olandei
surely siguranță
architecture arhitectură
right dreptate
mentality gândirea
develop dezvolta
tee ceaiul
negotiations negocierile
settled stabilită
leader conducător
inception crearea
sees vede
end termina
adequate suficientă
settlement așezarea
maximum maxima
health sănătatea
circle cerc
burst izbucnit
just pur
hell infern
american americane
evening seara
appreciate apreciază
ask cerând
powerful puternică
journey expediții
japan japoniei
inclusion includerea
attributes atribuie
touch atingă
cultivate cultivă
financial financiară
characterized caracterizate
coin moneda
easter paștele
period perioadă
economical economice
their lor
humidity umiditate
gases gaze
wishing dorește
conflict conflictului
order ordine
dance dans
singing cântă
setting stabilirea
using utilizării
easter paștelui
domain domeniul
influences influențele
rise ascensiunea
human omenești
moldova moldovei
lost pierdute
disappearance dispariția
divers diverși
prevented împiedicat
programming programare
obtain capătă
slavs slavilor
dacian dac
trip călătorii
wall zid
sustain susțin
city localitatea
popular populară
remanent rest
asiatic asiatice
electromagnetic electromagnetice
let las
remember amintesc
granted acordat
artistic artistică
living trai
general larg
royal regale
night seara
nuclear nucleară
refused refuzat
airport aeroportul
highway autostradă
changes schimbării
famous renumit
inheritor moștenitorul
area zonă
establish stabili
had beneficiat
distinguished remarcă
renaissance renaștere
interbellum interbelic
encyclopedic enciclopedică
stimulation stimularea
name auschwitz
manifests manifestă
economic economici
winning câștigând
elizabeth elisabeta
coup lovitura
platform platforma
northern nordică
stronghold cetate
learn învață
fall toamna
interesting interesant
areas zone
romanian românesc
bulgarian bulgar
total totală
assembly adunarea
consisting formate
lazy leneș
attracts atrage
lost pierde
nations națiunile
zealand zeelandă
army armată
race curse
antoinette antoaneta
name jason
logic logică
chinese chineză
image imaginea
grades clase
champions campionilor
archimedes arhimede
traditions tradiții
method metodă
low redusă
copenhagen copenhaga
preparing pregătirea
baptist botezat
classical clasici
possession obținerea
zones zonelor
assignments prevederile
users utilizatorului
help sprijinul
dates datele
wrote scrise
song piesa
icons icoane
unification sudare
decision decizie
on asupra
designed destinate
audience publicului
czechs cehi
generically generic
grade gradul
characteristics caracteristicile
ports porturile
earthquake cutremurul
existent existente
young tinerilor
marocco maroc
size mărime
groups grupe
equipment echipamentul
considered consideră
awarded decorat
quotes citate
judaism iudaism
policy politică
lead ducea
english englezi
normal normală
guard garda
abandoned abandonat
seas marile
locomotives locomotivele
western occidentale
reading citește
information informațiile
artists artiști
launched apărut
own proprie
investigation cercetare
make facă
size mărimi
glucose glucoza
convince convingă
implicated implicată
remains rămășițele
flights curse
mentioned menționat
proposes propune
transmission transmiterea
news vestea
fought luptat
primary principal
good buna
see văzută
neighbour vecine
heritage moștenire
do facă
action acțiunea
knowledge cunoașterii
slavonian slave
there acolo
almost aproape
help asistență
talking vorbind
composer compozitor
included incluse
coalition coaliție
bucovina bucovinei
made făcute
drug medicament
reorganize reorganizarea
invasion invazia
arm mânecii
france franței
ties legăturile
turned transformat
mediums mediile
relative relativ
passed trecea
specialty specialitate
account seamă
points puncte
artificial artificială
temporary temporară
had iau
present prezență
pavilion pavilionul
elders bătrâni
extensive extinsă
involved implicați
populated populate
soviets sovietici
public publice
determines determină
internal interne
finishing terminarea
mosaic mozaic
used foloseau
buddhist budistă
tea ceaiul
open deschise
close strânsă
passed trecută
tigers tigrului
principal principiul
madam doamna
sky cerul
installment instaurarea
violin vioară
movie filmului
sis încetarea
generals generali
advertise reclama
smallest mici
draw atrage
developed dezvoltat
templars templierilor
results rezultatele
nation națiune
rock stâncă
current actuale
mentioned amintite
losses pierderi
removing înlăturarea
seed sperma
wealth averea
bitter amara
homeland patrie
those acelea
house casa
rediffusion radioficare
understood înțeleasă
digits cifre
contest concurs
island insulă
engine motoarelor
flourishing înfloritoare
limited limitate
philosophy filosofia
group grupul
turks turcilor
democracy democratică
explains explică
search urmărirea
glory glorie
lyric liric
boyars boieri
green verde
mandate mandat
gdp pib
greek grecești
then atunci
form formează
prince domnitorului
vlachs vlahi
third treilea
i mam
critic criticul
growing creștea
played cântat
cause cauză
estimated estimată
western vestic
finances finanțelor
transport transportă
city romanului
vicepresident vicepreședinte
application aplicare
speak vorbi
young tânără
buses autobuze
meaning sensul
sources surse
awards premiilor
dessert deșert
another altă
host gazdă
vessel vasul
remains rămână
licence licență
antena atenei
published publicat
origin originea
participates participa
phrases locuțiuni
proves dovedesc
merging unirea
species speciilor
parties partidele
agriculture agricultura
great celebra
institutions instituțiilor
artists artiștii
are suntem
council consiliu
good bune
from proveniență
dozens zeci
placed așezat
to spre
alife viu
own propria
hold țin
newspaper ziarul
few câtorva
oil ulei
wheat grâu
the intermediul
singer cântăreața
rules norme
very extrem
related înrudită
declare declarând
history geschichte
have au
brother frate
north nordic
answer răspunde
community unitatea
carpathians carpații
front frontului
kings împărați
procedure procedeul
tournaments turnee
waiting aștepta
used obișnuit
review revizuire
communicates comunicații
olympics olimpice
community comunale
seems părea
provided prevăzută
intellectuals intelectuali
tied legate
organ orgă
renaissance renașterea
salt sare
collaboration colaborarea
product produce
name cezar
tongue limbii
actual efectiv
invasion invazie
named numit
pulled tras
technical tehnice
prevention prevenirea
that acela
game jocul
dacia daciei
republic republica
fashion modă
colonial coloniale
dry uscate
gathers adună
working activează
patriotism patria
distinguished disting
berry afin
occupy ocupe
alcohols alcoolii
hero eroului
everyday zilnică
first primul
transformation transformarea
member state
criteria criteriile
became devenit
organized organizată
soloist solist
provinces provinciilor
literature literatură
establishment înființarea
researchers cercetărilor
provide asigure
value valoare
village comuna
lyrics liric
scale scară
tall înalți
usual normal
included cuprindea
stations posturi
rise atinge
after urmele
adverbs adverbe
gates porțile
other altele
english englez
defeated învins
mammal mamiferelor
greeks grecii
sea marine
communist comuniste
similar asemenea
marriage căsătoriei
house case
head cap
mediterranean mediteranei
fault vină
contribute contribuie
student școlar
inhabitants locuitorilor
enough suficientă
old vechime
soldiers soldați
emblems stemele
win câștigă
culture cultură
hundred sută
leaving plecare
soon curând
environments medii
articles articolele
sunset amurg
ottomans otomanii
optical optică
impossible imposibil
range intervalul
pain suferință
different diferit
wrong greșit
months lunile
networks rețelele
equilibrium echilibrul
block bloc
procedure procedura
capacity capacității
attack atacă
external externe
limit limita
tau tatu
planning amenajarea
subjects subiecte
producers producătorii
extending extindere
tron tronului
movement deplasare
while ocazia
mass masă
castle castelul
glory gloria
became format
rules coduri
ways modalități
escape scape
equipment echipamente
assigned atribuite
down coboară
find găseau
accountant contabile
beautiful frumoasă
solar solare
worked funcționat
insignificant minore
arch arc
aesthetic estetică
blend amestecul
spread răspândit
sports sportiv
causes motive
soldiers soldaților
author autorul
western occidentali
motto deviza
guests invitați
flow debitul
level cota
snow nea
still încă
modified modificată
reforms reformele
childhood copilăriei
roman romanice
dedicated dedicat
small micul
feature trăsături
houses găzduiește
classification clasificare
state statale
informing informare
aspects aspectele
conduct desfășurarea
sicily sicilia
obtained dobândit
only unicul
branch ramură
had avusese
identities identității
place loc
look aspectul
something anumit
and iar
location așezării
fifth cincilea
new noul
achievements realizării
important importanți
number nr
searched căutat
to adusă
on privind
soviet sovietic
many multi
life vieți
instructions instrucțiuni
course cursul
close strâns
step treapta
community comunități
phantasy fantezie
reality realității
titles titlu
was fost
different variată
caesar cezar
describe descriu
shore malul
history istoria
hear afle
machine aparatul
voivode voievodul
divine divinitate
steel oțel
room sala
international internațională
holy sfinte
concluded încheiat
lady doamnei
alliance alianța
stamp marcă
text textul
movie film
machine mașină
calculation calculul
actions acțiunii
churches biserici
occupy ocupa
groom mătură
exist există
legislation legislație
reached ajuns
representations reprezentări
lose pierde
produce produsele
communique comunicat
university universitar
uncorrected inedite
variable variabilă
muscle mușchi
name habacuc
aristocracy aristocrației
route calea
lutheran luterană
regard privință
closes închide
mate prietenului
childrens copiilor
in întrun
episode episod
territory regiunilor
borders granițelor
in întru
writer scriitorul
submitted depus
prevents împiedică
universe universului
broom mătură
language limba
facts faptelor
landings așezări
gathering adunare
house domiciliu
regarding referitoare
blue albastre
first primă
stars stelele
neither nici
performed efectuată
tears lacrimi
accounts relatările
subject supusă
count conte
but fund
favorable favorabile
bath baie
expression expresia
athletics atletism
greats marilor
units efective
replaced locuită
land tărâmul
honor onoare
deep adânci
refuses refuză
wishes dorințele
reaction reacție
writer scriitorului
inscribed înscrise
deputies deputaților
on referitor
combine combină
songs melodii
end sfârșit
marks repere
cover acoperă
mounted montate
connect legat
videoclips videoclipuri
values valorile
civilisation civilizație
eighth opta
location localizarea
aware conștient
whatever niciun
elections alegeri
forming formării
right dreaptă
horse calului
losses pierderile
intimate intim
reason rațiunii
shore mal
knowledge cunoștințe
weapons arme
signs încheie
placed plasate
varied variat
enough ajunge
freedom libertatea
bilberry afin
no nici
route traseul
waters apele
more multe
cars mașini
canvas pânză
being ființei
metropolitan mitropoliei
bohemia boemia
being fiind
same fel
return întoarcă
many multe
hydrogen hidrogen
grown mărit
duke ducele
poem poezie
crossed străbătut
atoms atomi
meeting adunare
always întotdeauna
relief reliefului
other altul
aegean egee
violence violentă
phases faze
accordingly corespunzător
which care
corners colțurile
thanks grație
become devină
combined reunite
flourished înflorit
republic republici
hydrographic hidrografică
emitted emise
recognized recunoscută
populous populat
predominates predomină
rihanna rihannei
saudi saudită
shows reiese
promotion promovare
obtained obțin
conservative conservatoare
age epoca
queen reginei
count numără
president președinte
telephone telefon
states statelor
lanes benzi
varies diferă
unite unesc
so atît
producing producătoare
infections infecții
tourists turiștii
no nu
name galileo
designed proiectată
legislation legislația
representation reprezentarea
superior superioare
unit aparatului
meds medicamente
transmits transmite
astronomy astronomia
covered cuprinsă
loved iubită
philosopher filozoful
executive executiv
safety securitate
publishing publica
activities activitățile
conventional convențional
occur apară
eagle acvila
official oficiale
planet planetă
feeling sentiment
parts părții
exchange schimb
combined combinate
products produse
name wilde
tigre tigru
swept mătură
skeleton scheletul
weight greutate
contribution contribuția
this acest
practical practice
paintings tablourile
mean însemnele
reproduce redă
bar bara
thailand thailanda
without lipsită
philosophy filosofie
interested interesați
hanging suspendate
municipality municipiului
existed existau
district cartierul
viewpoint vedere
containing conținând
waist taliu
coast coastei
mixture amestec
vaccine vaccin
variations variații
bound lega
on deo
conduction transmitere
rough dur
surface suprafață
leg picior
sing cântă
biblical lapidare
main principalul
humans oameni
education educației
citizens cetățeni
albania albaniei
moist umedă
pharaoh faraonului
wolf lup
quota cote
award premiu
kings regi
spanish spaniolă
indian indiană
first prim
physician medicul
avenue bulevardul
share ponderea
union uniunii
found găsit
situated regăsește
area teritoriul
antiques antichității
appreciated apreciate
folk populară
symbolic simbolic
bring aduc
shares cote
freemasonry francmasoneria
advantage avantajul
criticizes critica
hiv sida
get primesc
existed existat
previous precedente
have dispune
speeds viteze
plants plantele
greeted întâmpinat
rapport raportul
liberation eliberare
ad dhr
response răspuns
textile textilă
says spune
originally origine
antique antice
present prezenți
arise iau
times rânduri
rise ridică
settle stabilesc
artistical artistice
young tinere
team echipă
grade grad
hungarians maghiarilor
clockwise acelor
professionals profesională
goods mărfuri
eye ochi
arabs arabi
lived trăit
branch ramura
added adăugate
serves servește
edited editat
competition competiții
sun soarelui
religious confesională
mausoleum mausoleul
representative reprezentantul
began începuse
languages limbile
orthodox ortodoxe
bay golfului
prestige prestigiul
hebrews evrei
wrote scris
clip clipul
massive masivă
firm firmă
was fu
end finalul
brightness strălucire
religious religioasă
splint alelă
park parcului
guy tipul
theories teoriile
route rute
mechanic mecanică
urban orășenești
principle principiu
introduced introdusă
created generat
made efectuate
records înregistrează
current actualei
nephew nepotul
ready dispus
skin pielea
receives primește
last ultimii
own propriu
using folosirii
gauls galilor
opera operă
north polul
settled așezată
touch atinge
game meci
plateau platou
news noilor
shops magazine
comments comentarii
mail poșta
hydrocarbons hidrocarburi
recognized recunoscute
pollution poluării
exclusions excepții
tissue țesut
also ba
exactly exact
gain obțină
restrictions restricții
led condusă
burned ardere
polish polonez
citizen cetățean
some anumit
work lucrat
womans femeii
deep profundă
effective efective
attached simțit
see vedea
see prevedea
earthquakes cutremure
operates operează
framework cadru
asia asiei
common obișnuită
children copiilor
times vremurile
anatomy anatomie
supported sprijinit
bosses șefilor
accompanied însoțit
loved iubit
state stării
globe globul
ministry ministerul
vice-president vicepreședinte
interpreted interpretat
european europeană
ascension ascensiunea
heavy grele
nazi nazist
historian istoricului
world globului
term termenul
actions activitățile
wine vin
that acelei
scotland scoția
created elaborat
sir domnul
nazis naziștii
ideals idealurile
performer artistei
changed înlocuit
siege asediul
daughters fiicele
b.c. îen
love dragoste
castle castel
voice vocea
scallion arpagic
nine noua
pictures picturile
birth nașterii
economy economia
communications comunicații
close apropierea
body corp
combinations combinații
realize realiza
indifferent indiferent
center centrul
change schimbării
czech cehă
tourist turistice
counted numărat
jazz jazzul
publications publicității
conception concepție
promote promova
object materie
taken preluată
theory teoriei
created creată
as cat
reveals dezvăluie
heroes eroi
absolutely absolut
italy sicilia
increased intensificat
theme temă
dali dalí
understand înțeleagă
intimate intimă
fall cade
imposible imposibil
believed crezut
adjoins învecinează
some anumită
obtain ia
buildings clădirile
homonymous omonimie
seriously serios
similar similară
descendants descendenți
proof dovezi
bodies organisme
red roșu
decline declin
wet umedă
name menelaus
sufficient suficiente
dimension dimensiune
way cale
property proprietatea
depictions reprezentări
beliefs credințe
village comunei
fulfils îndeplinește
monastery mănăstirea
pupil elev
schedule orar
mountain montană
announce anunța
visiting vizitează
city făgăraș
offered oferea
elements elementele
boyars boierilor
intentionally intenționat
attributed atribuită
revises revizuire
if dacă
are ești
find găsi
skin piele
michael mihai
collective colectiv
atoms atomii
relations relațiilor
doing făcea
believed considerau
increase crească
represent reprezintă
maintenance întreținerea
name brăila
mainly majoritate
eliminated eliminat
nail unghiului
young tineri
leader conducătorul
organs organele
wings aripile
suffers suferă
last dura
moslem musulman
localities localități
silk mătase
plains câmpii
music muzicală
age epoci
established înființată
populars populare
country țara
grow crește
distinguish distinge
gift dăruit
church mănăstirii
happening întâmplă
poor săracă
structure structura
on privire
iceland islanda
symptoms simptomele
south saudită
sent transmise
structures structurile
areas teritorii
investments investiții
needles acelor
everybody toți
germans germani
constantinople constantinopol
oradea oradiei
episode episodul
to pana
market târgul
meaning însemnând
games meciurile
works lucrările
columbus columb
requires necesită
hungarian ungariei
wanted ținea
low scăzută
occupying ocupând
f fa
muntenia munteniei
moment momentul
family familiei
crashed prăbușit
new noilor
sleeves mânecii
sent trimiși
government guvernare
gases gazelor
wheel roata
herodotus herodot
name cyrus
holy sfântă
prestige prestigiu
garlic arpagic
democracy democrației
plays pieselor
balance echilibrului
gain capătă
everywhere pretutindeni
cave peștera
be fie
painted pictată
region regiunea
currency monede
altitude cota
blueberry afin
integration integrarea
earthly terestre
follow urma
warming încălzirea
veins vine
dutch ducelui
biblical biblice
noted remarcat
associated asociază
publicity publicitate
native nativi
rulers domnilor
stream curentul
principate principatului
sun soarele
against contra
use aplicat
directed îndreptate
treated tratate
etcetera etc
traditions tradițiile
slav slavii
collapsed prăbușit
findings descoperirile
month lună
last ultima
undertaken întreprinse
southwestern sudvestul
release lansare
ball sferică
overcome depăși
neat îngrijită
appearing apărând
laboratory laborator
administrated administrate
transport transportul
constructions construcțiile
reminded amintit
accusation acuzații
cultural culturale
traditional tradiționale
corn porumb
charts clasamentele
honorific onorific
chrism mir
owns propriile
headquarter sediu
energy energetică
aristocracy aristocrația
substances substanțele
come venit
currents curenții
resources resurselor
estimated estimat
simultaneous simultan
figure figurile
summer vară
surface suprafața
ally aliate
end capătul
world lume
sign semneze
information informare
concerning referitor
geometry geometrie
airplane avion
nationalist naționaliste
rum rom
classic clasic
mos moș
series seriei
economy economie
rate rată
proposal propunerea
study studiază
aeolians eoliene
theater teatro
human omenesc
you te
achaeans ahei
do ocupe
point punctul
bus autobuz
observe nota
their își
creation creației
academic academice
good buni
templars templieri
let lăsa
quick rapid
aromanian aromână
optical optic
all totalitatea
rang rangul
times timpurilor
revolution răscoala
girls fetele
morocco maroc
necessarily neapărat
sister sora
promoted promovat
extremity capăt
metropolitan metropolitane
nazis naziști
thus așadar
camps tabere
occupancy ocuparea
start începe
built construite
chaos haos
confirmed confirmat
died stins
term termen
business afacerilor
become devine
chief șef
andre andré
won câștigate
led ducea
altitudes altitudini
time epoca
kilometers kilometri
sun helios
successor succesorul
structure structurii
material materiale
deciduous foioase
norway norvegiei
events manifestări
likes preferă
career cariera
venice veneția
elections alegerile
function funcții
save salveze
level etajul
gipsy țigani
chemical chimică
poetry poezia
owed datorează
theater teatru
learns învață
also asemenea
eastern estică
migration migratoare
reviews analize
color culorii
name turnu
founded fondată
edge marginea
result urmare
drag trage
haven rai
ex fostă
brasov brașovul
naval navală
decisive decisiv
exploration exploatarea
travels călătorii
dog câine
sergeant major
happened produs
mediterranean mediterană
diffused difuzat
albums albumele
support susținere
of căruia
unit unitate
task sarcină
taken dusă
attraction atracție
beliefs culte
airport aeroport
leaves frunze
prepared pregătea
receiving primind
passed trecute
manganese mangan
reviews opinii
publicity reclama
proof dovadă
defense apărare
applied aplicată
results rezultatelor
ottoman otomană
chronology cronologie
set stabilite
oriental orientali
difficult dificilă
inspired inspirate
including cuprinzând
orchids orhidee
big însemnat
britains britanii
includes include
fights luptelor
foundation fondarea
aims vizează
particular anumită
holland olanda
constant constata
activity activitate
singles singleuri
lakes lacurile
persuaded determinat
tone tonul
met întâlnită
federal federale
disappear dispare
their acestora
accounting contabilitate
building construcției
danube dunării
toward înspre
slavs slavi
glass sticlă
laboratory laboratoare
tragedy tragedia
proves dovedește
world lumi
vapors vapori
formulating formularea
opponent adversar
usage utilizării
target vizează
turkish turci
happened petrecut
oxygen oxigenul
branch creangă
travelled călătorit
priests preoți
mechanical mecanică
immediately imediat
reduced redus
temperate temperată
complete complet
womans femei
hungarian maghiari
extracted extras
industries industrii
ask cere
red roșie
remind amintește
mouth gura
transports transporturile
dinner cena
zoo grădină
art artei
reminiscence amintirea
landmarks repere
events evenimente
holds deține
river râu
chronicles cronicile
cast aruncat
units unităților
follower urmașul
relating relatează
own proprii
disappeared dispărut
space spațială
hills coline
building clădirii
confirms confirmă
field câmp
crimea crimeea
slavic slave
stranger străin
field domeniu
standards standarde
die muri
oceans oceanice
those acelor
speed vitezei
approximately cca
literature literară
changed chemat
reserves rezervațiilor
hungarian maghiare
version versiune
expenses cheltuielile
entreprises întreprinderi
held ținute
over asupra
through prin
health salvare
duty datoria
canal canalul
settlements așezări
accusation acuzația
citadels cetățile
theatre teatrului
objective obiectiv
homes locuințe
habakkuk habacuc
name adam
beginning început
county județean
tough dură
regard cont
before înainte
speaking vorbind
chosen aleasă
one singure
doubled dublat
ensure asigură
sounds sunete
poetry poezie
tried încercat
situation situației
italian italiana
contributing contribuind
early devreme
senate senatului
complete termină
regal regală
believed crede
electrical electrice
allowing permită
presidential prezidențiale
our noastră
function funcție
duration durata
stretch întinde
international internaționale
distinct distinctă
name toma
message mesaje
transforms transformă
spread răspândită
postal poștale
goal sarcină
church bisericii
husband soț
camp castrul
released lansată
have lau
books cărții
empty gol
pages file
sovereignty suveranitatea
wear purta
ensemble ansamblu
fire focul
corpses cadavrele
his săi
wall zidului
linen pânză
simon simion
visited vizitat
officiate oficial
exist existe
books cărților
faculty facultatea
store magazin
will vor
could putând
french françois
nation națiuni
bella bellei
scale scara
give renunțe
coming veni
done facut
protestants revoluționari
originary originar
episodes episoade
core nucleu
sides laturi
mathew matei
affix afix
awards premiile
rich bogată
punishment pedeapsa
library bibliotecă
statute statutul
linguistic lingvistică
plastic plastice
decline declinul
plasma plasmă
was erau
help ajuta
trojans troieni
competitive concurență
ten zece
initiated inițiat
division împărțirea
technics tehnică
literature literaturii
visible vizibil
launch lansarea
variety bogăția
revolution revoluția
minor minore
asked cerut
line front
retreat retragerea
mark semnarea
alcohols alcooli
maintain menține
camp tabăra
discussions discuții
completed finalizat
calendar calendarul
that încât
show prezinte
revolt revoltei
some cîteva
measurement măsurarea
stay stau
angles unghiuri
given dăruit
a unei
destruction distrugerea
newspaper ziar
mythology mitologie
due cauză
nucleus nucleu
abandoned abandonată
independent independente
prevent împiedică
conception concepția
private intimă
name vasile
battles luptelor
changes transformări
city orașul
covered acoperită
nil nilului
fast rapidă
spiritual spirituală
prepared întocmit
taurine taurina
transformations transformări
legal legală
electromagnetics electromagnetice
favorite preferată
can putând
parliamentary parlamentară
christianity creștinismului
areas zonele
allow permit
got obținut
opinion opinia
started izbucnit
vast vastă
face chip
initiative inițiativă
object obiect
federation federația
legal juridice
touring turismul
regarding privire
wrote scria
policy politicii
end capăt
troops trupelor
wall perete
right imediata
means mijloacele
recollection amintirea
exhibited expuse
chemical fenol
representative reprezentate
paper hârtia
food alimentare
old bătrâni
statues statui
practices practici
metall metalic
youth tineret
soccer fotbalului
young tânărului
emblems steme
islands insulele
critics criticilor
serbs sârbi
defines definește
taken luând
line liniei
county municipiului
night noaptea
tools unelte
learning învățătura
phenomena fenomenelor
warming încălzire
minority minoritate
nomination numirea
some unor
troy troia
manuscript manuscrisul
behavior comportament
form formei
cylinder cilindri
will voința
dependant dependente
sensitive sensibil
writer poetului
field terenul
operate operează
located amplasat
many numeroși
perception observarea
shows emisiuni
horticulture horticultură
grandfather bunicul
played jucat
strongly puternic
defends apără
levels nivele
surface suprafeței
democratic democrat
completed terminată
scientific științifice
homonyms omonimie
young tânăr
intellectual intelectuale
buy acționeze
manifestations manifestări
consists formată
range gamă
pokemon pokémon
meaning adică
someone unii
constant constante
existence existenței
rejected respinse
double dublă
certain cert
always mereu
population locuitorii
name marinescu
prisoners prizonierii
scholars elevi
pure pur
which anume
soils soluri
environments mediile
stated afirmă
science știința
youth tinerețe
dark închisă
observing observarea
germans germanilor
prolonged îndelungată
phenomenon fenomene
basin bazinul
provision prevederile
limits limitele
southwest sudvest
honing honuire
buried înmormântat
conclusion concluzie
budget bugetului
converted granițe
few câțiva
fast rapid
spent petrecut
russian rușilor
dead decedat
stars stelelor
relation relație
asking cereau
name iuliu
level nivelului
regions diviziuni
induction inducție
revolution revoluție
departure plecarea
destroyed distrus
cylinders cilindrii
needle ac
knowledge cunoștințele
dictionary dicționar
go merge
symbols figuri
executes îndeplinește
confirmed confirmă
precisely precis
widespread răspândită
definitive definitivă
factory uzina
ruthenium ruteniu
absolute absolut
organize organizează
long îndelungată
nation neamul
academical academică
was iese
historical istoricii
desired dorit
spanish spaniol
classify clasifică
water apei
close apropiate
connections conexiuni
electricity electricitate
saved salvat
appeal mesajului
solutions opțiuni
sixth via
members membre
to fii
violence violență
stranglehold strâmtoarea
module modului
murder asasinarea
april aprilie
painting pictate
progress progresul
mass masei
give dă
paper hârtie
albums albume
ethnic etnii
occupation ocuparea
disease boli
honorary onorific
consciousness conștiință
chronic cronică
deserves merită
trial judecată
cylinder cilindrii
passing cursul
philosophical filosofică
course decursul
right dreapta
13th xiii
defining definirea
israel israelului
first primele
properly propriuzisă
peace păcii
brilliant strălucitoare
pressures presiuni
registered înregistrate
combined combinat
ask cereau
five v
cohesion unității
celsius °c
opinion opinie
pyramids piramide
respect respectul
both amândouă
mill mori
welcome venit
subordinated dominată
share împărțire
tradition tradiției
use utilizare
union unirii
created elaborate
girlfriend iubită
your tău
visit vizită
historians istoricilor
right drepte
granted acordate
kind fel
father tată
u.s. americane
lines rânduri
denied respinsă
fix exacte
equatorial ecuatorială
leaves părăsește
testimonies mărturii
spectacle spectacolul
interpretation interpretare
experiences experiențele
delta deltei
norway norvegia
naked gol
daughter fecioara
brilliance strălucire
liberty voie
potable potabilă
exercised exercitat
keeping ținând
notes note
lake lacul
guide ghidul
hood cartierul
institute institutului
lines linii
whole întreg
hold menținerea
gas gaz
effect efect
occupied ocupate
predicted prevăzute
height înălțimea
murder uciderea
achaeans aheilor
substances substanțelor
sound sunetul
discover descoperă
chives arpagic
supported susținute
solution soluții
and si
july iulie
wrote scrie
conversation convorbiri
building construcțiilor
ones uneia
population locuitori
concerts concerte
highway autostrada
related legată
borders învecinează
pinch vârf
inhabited locuite
ethnic etnic
cell celulei
space spațiu
age evul
resources mijloacele
archeological arheologice
succeeds reușește
oriental orientale
celts celți
prefecture prefectura
tasks sarcini
contact contactul
linguists lingviști
present prezenței
improvement modernizare
slovak slovac
dedicated dedicată
norms norme
work lucrări
teams echipele
alone singură
reported raportat
arrested arestați
city cetatea
changes schimburi
original originară
rarely rar
management administrația
obviously evident
searches cercetărilor
organizations organizațiile
father tatăl
found regăsesc
struggled luptat
demonstrates dovedește
you tu
civilians civili
also deopotrivă
passing trecând
monasteries mănăstirilor
rejected respins
efficient eficientă
empties varsă
voted votat
leader lider
decrease scădere
truths adevăruri
represented constituit
object obiectul
large imensă
external exterioare
websites situri
scene scenă
steam abur
flags stemele
representative caracteristică
cross cruce
funerary funerar
scenes scenele
voivode voievod
attracted atras
nation națiunii
things lucrurile
demographics demografice
measures măsoară
contro controlul
collected strânse
supreme suveran
presented prezentat
universe univers
dates date
forced obligat
approved aprobată
substrate substrat
rising crescând
declare declară
dogs câini
paintings picturile
infinite infinit
mercury mercur
historical istorici
qualities calități
wolf lupu
get ajungă
block frontului
links legături
females femelele
transfer transferul
this această
example pildă
created înființarea
mathematical matematic
features trăsăturile
type forma
passes trece
connection legătura
oldest vechii
observations observarea
communication comunicare
romanian româna
gained obținute
village sat
script scenariu
sanskrit sanscrită
police poliției
steps trepte
moves mută
moon lună
big marele
competition competiția
neighbourhood învecinate
identified identifica
soundtrack sonoră
teachers profesori
exceeded depășit
organic organică
primary principala
cartoons desenate
cluj clujului
chinese chinezesc
elena elenei
reduces reduce
ancestry neam
field câmpului
your ta
philosophy filosofiei
list listă
east estice
place locul
tours turnee
financial financiare
right drept
reserves rezervații
firm firmei
whole întreagă
was afla
call apel
evil răului
student elev
pay plăti
middle mijlociu
peak apogeul
cereal cereale
process proces
divided divizat
down jos
armistice armistițiul
wire fir
enter pătrunde
moldavian moldovenești
kingdoms regate
sand nisip
show indica
studied studiate
typical caracteristic
saints sfinte
vision viziune
air aerul
rich bogăția
marries căsătorește
edifice edificiu
constructions lucrărilor
believed credeau
for pentru
movement mișcări
solution soluție
sabin sabini
touristic turistice
related înrudit
advice sfatul
enjoys bucura
chemistry chimiei
function funcționa
owed datorat
seems pare
prevent preveni
mongols tătarii
close închis
eastern răsăriteană
roots rădăcinile
cooperation cooperare
record înregistrează
flower floarea
reunited reunite
alpinists alpiniștii
parents părinții
reservation rezervații
concept conceptul
sabines sabini
tails frac
streets străzilor
same aceleași
regular regulate
name dragomir
universal universală
represented reprezentau
reforms reformelor
river fluvii
although totuși
ei her
small restrâns
romania românia
inscription inscripție
regions județe
tries încearcă
minister ministrul
derives derivă
be fi
usual obișnuită
pattern model
sweden suedia
currency moneda
underground subterane
judicial juridic
universities universități
arrived sosit
obligation obligația
lose pierd
became devenită
explains explica
written scrise
selection selecție
wednesday miercurea
authorities autorității
because pricina
interviews interviuri
could ar
volumes cantități
lower inferior
remarkable remarcabilă
born nasc
maintained menținut
terms termenii
researchers cercetătorilor
available dispoziția
algeria algeriei
for destinată
leaders conducătorii
stretch întinderea
provided asigurată
deposit depozitele
hold ține
regions regiunile
economy economii
politicians politicieni
communes comune
left lăsată
transition tranziție
networks rețelelor
carpathians carpaților
protect protejarea
young tânăra
rigidity duritate
another alta
line șir
mid-october lunii
linked legată
governance conducere
independent autonomă
lead conduc
preferred preferat
occasions ocazii
maritime maritimă
phase fază
release elibera
melody melodia
research cercetare
borders granițele
divides împarte
see vedem
components componente
which carei
corners colțuri
prussia prusia
other celorlalte
due datorate
operations operațiunile
animals animalele
favourite preferată
toward către
among printre
name chicago
aviation aviației
lands țărmurile
functional funcționale
name ștefan
sought căutat
keys taste
defend apăra
deposits zăcăminte
formations formațiuni
satellite satelit
accession aderare
church mitropoliei
morpheme afix
sometimes câteodată
houses casele
rivers râurile
match corespund
sufficiently suficiente
places plasează
strengthened întărit
fixed fixate
criticized criticată
activated activat
rank grad
transports transporturi
security securitatea
hundred sute
was aflat
speed turația
to catre
bodies corpurilor
reject înalte
depths adâncimi
nourishment alimente
concentration concentrare
parks parcuri
holidays sărbătorii
attacks armatelor
pinetree brad
decrease reduce
song cânta
regions regiunilor
kingdom regatului
merits merită
caused stârnit
influence influențată
diameter diametrul
that că
creating creând
defined definite
air aer
honour onoare
historical istorice
status stare
camp lagăr
promotes promova
sometimes rar
brute brut
get obțin
religions religiile
some vreun
jail închisoare
name anton
name vieru
whose cărui
air aeriană
late târzie
country patrie
solution soluția
hair părul
head șeful
just abia
months luni
observed observate
nearby imediata
pursuit urmărirea
science științe
being ea
principality principatul
foresees prevede
theoretical teoretică
academic universitar
visible vizibilă
probe satelit
continue continua
content cuprins
professionals profesioniști
inform informat
named denumite
kingdom domnia
residence reședință
flags drapelele
affliction boală
treaties tratate
memory memoriei
problem problemei
cave peșteri
founders fondatori
exiled exilat
steel fier
dynamics dinamică
armies armatele
agricultural agricol
arrived veniți
roles rolurile
picture pictură
security securității
teaching didactică
treatment tratamentul
we noi
individual individuale
education învățământul
power puterea
no niciun
put puneau
under condițiile
destroys distruge
medical medicală
abroad străinătate
name cruz
domain materie
easily ușurință
observe observa
get primească
assumed asumat
plane avionul
novels nuvele
groceries alimente
planets planetei
attribute atribut
marshal mareșalul
commercial comercial
sure cert
monarch monarh
type tasta
difficult dificil
belgium belgiei
graphic grafice
adoption adoptarea
branches ramuri
success meargă
defended apărat
improvement îmbunătățiri
full plină
ministers miniștrii
symbolize simbolizează
king împărat
greek greciei
build construi
gained căpătat
motorway autostradă
made constituite
pressure presiuni
tragically tragic
watched privit
job postul
and și
michelle mihaela
units unități
sound sonoră
court curte
particular particulare
work lucrarea
name marx
living locuiește
democrat democrată
organism organismul
president președintelui
british britanicii
nazi naziști
pacific pacificului
fews puținele
church hramul
athens atenei
eighteen xviii
gulf golful
founder fondatorul
variation variația
administration regia
assure asigure
education educația
phases fazele
sent transmis
treaty tratate
from dintrun
showing arătând
radius rază
mode modul
try încercarea
czechoslovakia cehoslovacia
continental continentale
wars bătălii
bucharest bucureștiul
apply aplicare
excellent excelent
work meargă
commons comunelor
rejects respinge
basins bazine
poets poeții
trojan troian
unique unic
events evenimentelor
host găzduit
ukrainian ucrainene
features caracteristice
sailor navigator
name gorj
sacred sacre
situated cuprins
population populației
give dau
hydrogen hidrogenului
muzeum muzeul
manner stil
charity caritate
reading lectură
accountancy contabilitate
work textul
bishop episcop
armies armatelor
practically practic
hapsburg habsburgic
name edward
handball handbal
demographic demografică
deserve merită
interests intereselor
yes da
letter literele
assure asigura
important însemnată
physical fizică
dollars dolari
protection protecție
rebel revoltă
favorite preferat
referee arbitrul
practice practică
directory anuarul
movement mișcării
page pagina
give dat
owned deținute
comparatively comparativ
princess prințesa
girl fată
obtain obțină
arrive sosirea
utilised folosit
aquatic acvatice
changed schimbe
administered administrate
attention atenția
sentiment sentimentul
antarctic antarctica
sustain susțină
body corpuri
highest ridicate
rome roma
for destinat
georgians georgieni
bookkeeping contabilitate
center centrului
regress declin
putting punerea
meridian meridiane
spreading expansiunea
believe creadă
used utilizat
post-war postbelică
general generală
banks băncile
stories nuvele
writings scris
ease ușurință
table tabelul
verse cântul
track circuitul
galați galațiul
blood sângelui
championship campionatul
eurydice euridicei
gate poarta
highways autostrăzi
start pornesc
turkish otoman
will urmând
transformed transforme
terms termeni
consume bea
tram tramvaie
critical grav
studies studii
actual propriuzisă
causes cauzele
east orientului
saints sfinții
industry industria
strings corzi
functions funcțiile
step treptată
wholly deplină
pressure presiune
paper hârtiei
inhabited locuit
orientation orientarea
access acces
treaty tratat
world global
association asociația
old vechea
carpathian carpaților
diplomatic diplomatice
conscious conștient
excavations săpăturile
dacians dacic
spreading răspândirea
celtic celtice
centuries secolelor
made realizate
tension tensiunii
huge enorm
tourists turiștilor
users utilizatorii
yourself te
tennis tenis
series episoade
depression depresiunea
destroyed desființat
issued emise
tournament turneul
found găsi
soil solului
consequences urmări
newspaper gazeta
speech discurs
tries încercările
symbols simbolurile
myth legenda
who carei
secondary secundar
tourism turistic
artist artistă
changes schimbărilor
table tabel
territorial teritorială
vampire vampir
separating separă
southern sudică
common universal
attack atac
saved păstrat
informations informații
performance interpretare
retired retras
effective efectiv
formation constituirea
kitten puii
recommend recomandă
military militară
done realizează
victory victoriei
village sate
consumers consumatori
labour muncii
phrases expresii
current curentă
civilian civilă
surfaces suprafețele
love iubire
seen observate
company campanie
public publicului
reform reformă
authority organe
born n
conquest cucerire
over parcursul
jordan iordan
cooperation colaborarea
yours dumneavoastră
dissolved desființat
broadcast difuzat
presidency președinția
ground sol
television televiziunea
fields terenuri
legend legendei
wealthy bogat
learn învățați
name numelui
from provenite
a un
cloister mănăstiri
verses versurile
ability abilitatea
country patriei
landscape relieful
less secundară
class clasa
allele alelă
an un
alps alpii
establish stabilească
volume volum
arabic araba
issued emis
terrace terasa
crossed traversat
exhibited expus
shrubs arbuști
of dintre
many nenumărate
germans germanii
energetic energetică
millennium mileniu
health sănătate
zoo zoologică
land pământ
cemetery cimitirul
pressure presiunea
representative reprezentat
era epoca
character caracterul
nest cuibul
inscription inscripția
hills joase
tells povestește
bodies corpurile
secretly ascuns
unknown necunoscută
magazine revistei
names formularea
built construit
worn purtate
interwar interbelic
known cunoscută
surfaces suprafețe
publicly public
relations relații
guilty vinovat
otherwise rest
using utilizarea
lake lacului
awarded acordată
north nordice
protection protecția
slow încet
primary prime
present prezenta
died ucis
game meciul
inside interior
athletic sportiv
often des
eu ue
respected respectat
considering considerând
single extras
famous celebru
funerary funerare
revolt revoltă
gas gaze
name pierre
lyrics versurilor
separates separă
gain dobândit
blackberry afin
else altfel
attention atenție
heraldic heraldică
fulfilment îndeplinirea
organised organizată
department secția
translated făcut
sight vedere
heavenly cerești
go intra
dangerous periculos
succession succesiune
countries țările
campaigns campaniile
holy sfintei
sabine sabini
compositors compozitori
melting topire
according potrivit
situated situată
industry industrie
plays joacă
floor etajul
divided împărțită
pyramid piramidă
psychological psihologice
location localizare
belonging aparținând
release eliberare
socialist socialistă
retreat retragă
october oct
oxide oxid
decided decis
turks turci
encyclopedia enciclopedică
major maior
offers acordă
german germană
atlantic atlanticului
wished dorit
mood dispoziție
fireworks africii
italic italiei
work lucru
sights repere
advantages avantajele
peace pace
launches lansează
performing interpretării
factor coeficient
particular special
middle medii
principle principiul
husbands soții
tom toma
empires imperii
suspended suspendate
sessions ședințele
concrete concret
two doua
high vârf
end final
say spune
this acestea
initiated inițiată
support susțineau
routes rute
dictionary dex
england anglia
protect proteja
capable capabili
those acei
welding sudare
district raionul
name nume
responsibility responsabilitatea
foreigner străin
arabic arabi
christians creștini
trend curente
swear jurământul
neighbors vecinii
words cuvintelor
now inedită
murder asasinat
length lungime
secular laice
touristic turistic
establishing stabilesc
conflict conflictul
eolian eoliană
valley luncă
locals locali
wishes dorește
present prezente
manager directorul
unavoidable inevitabil
thallium taliu
airplane avionului
accepts accepte
participate participă
propose propune
private particulare
mafic magice
indifferently indiferent
recognize recunoască
teacher profesor
confession mărturii
owed datorate
operation funcțiune
resembles seamănă
promoted contribuit
bodies organismelor
leadership conducere
seas mărilor
thanks mulțumită
side laterale
objects obiecte
note notează
concentration concentrație
tradition tradiție
unique unice
through printre
straight întinsă
feeding alimentare
counties județele
black negri
excitation excitație
exists exista
equal egale
accept accepta
environment mediului
climate clima
establish stabilită
carrier cariera
until pana
bridge pod
costs costurile
furniture mobilier
extends extinde
proportion proporția
wings aripi
planetary planetar
tank tancuri
census recensământul
name gheorghe
czar țarul
who carel
emigrated emigrat
evolved dezvoltate
those aceleași
peasants țăranii
stay rămân
edict decret
correct corect
tendencies tendințe
greece greci
awards distincții
concert concertul
alphabet alfabet
volume volumul
nations popoarele
biogeography biografie
frequently frecvent
stop împiedica
dacians dacilor
sections secțiuni
isolated izolate
performer interpretei
see văd
along lungul
shared împărțite
volcano vulcan
withdrawal ieșirea
rest restul
prussia prusiei
apparent aparent
patriarch patriarh
efficient eficient
cylinder cilindru
provide privesc
koran coranul
follow urmează
allow permite
century veacul
food hrana
open deschide
work lucrărilor
firms firme
legions legiunile
short scurt
dna adn
optic optică
atmospheric atmosferică
sick bolnav
industry industrii
weights greutăți
act acționează
possibility posibilitatea
play joace
frontier frontieră
sword sabia
float flota
middle mijlocii
repeated repetate
harmony armonie
hills dealurile
miracle minune
temple templul
laws legilor
casualty pierderi
realities realității
dictionary dicționarul
nuances nuanțe
educational educațional
border graniță
name numi
rank rang
fishes pești
u.s. american
they le
same aceeași
body organismul
took luate
kept păstrate
mandate mandatul
auxiliary auxiliare
renounced renunțat
lands moșii
evidence dovezi
position postul
crosses traversează
wish dorință
dynamic dinamic
century secolului
vowels vocale
prize premiu
temperatures temperaturi
nations popoare
include numără
fall cădea
ideas ideilor
heir moștenitor
certify atestă
arm brațul
soul suflet
source sursa
everyday zilnic
works lucrări
parallelogram paralelogram
association asociații
word cuvântului
component componentă
data datelor
staying rămânând
included introdusă
abdur abrud
mode felul
periods perioadele
polish poloneze
say afirma
birds păsărilor
inflation inflația
earth pământul
stage stadiul
landscape reliefului
literary literare
faces fețe
era epoci
spoken vorbite
behold iată
people personale
values valorilor
post mesajului
says zice
east estic
signed semnat
etc. etc
education educație
inherit moștenitorul
minutes min
gives dă
reputation renume
promoted promovată
tests teste
authority autorități
then apoi
hone honuire
driving auto
university universitară
axes axe
name bellu
famous faimoase
segments segmente
listed trecută
reach atinge
gentlemen domnilor
inferior inferioare
associate asociază
certified atestată
realized realizat
pleasant plăcut
respected respectă
black negre
reserves rezervă
ties leagă
accept accepte
backup sprijin
world mondiale
been existat
battles luptele
murdered ucis
coming venirea
raise cresc
games meciuri
islands insule
destroy distruge
moral morale
great marea
others ceilalți
descending coboară
polytechnic politehnica
athleticism atletism
archaeologist arheologice
faculty facultății
determined determinate
politics politică
safety siguranță
temples temple
county jud
italiens italieni
is este
assured asigurată
magazine revistă
drawn pictată
units mărimi
improvements îmbunătățiri
wish voinței
situation stării
congress congresul
allows permite
religion religia
separates desparte
positive pozitiv
recordings înregistrări
significant însemnate
traits trăsături
cities localități
judgement judecată
exterior exterioară
plants uzinele
document actului
born crea
variations variațiile
define definește
daughter fiică
disposition dispoziția
little mică
find aflați
coast coastele
mentioned menționa
tour turnul
supreme înaltă
presents prezintă
medicine medicament
basarabia basarabiei
apparently aparent
large întins
dedicate dedică
fuel combustibil
emblem stemă
branches ramurile
diocese mitropolia
hunting vânătoare
has posedă
assign desemna
show spectacolul
hydroxyl hidroxil
attempts încercările
performer cântăreței
u.s. americii
is e
take adoptate
provisionally provizoriu
navigation navigație
assume presupune
combines combină
dry uscat
account cont
partially parțial
allows permit
tea ceai
detained deținut
equality egalitatea
fire flăcări
sun soare
says mărturisește
name octavian
recognise recunoască
hard tare
solve rezolva
particles particulele
figure figura
student studențesc
dialects dialecte
lacking neavând
remote îndepărtate
natural naturală
ethnography etnografie
but însă
park parc
metres metri
documents documentelor
communities comunitățile
exercise exercită
one singurul
release comunicat
transylvania transilvaniei
problems probleme
engine motorului
small restrânse
theater teatrului
release emite
orgasm orgasmul
produces produce
other ceilalți
cult cultului
transmission transmitere
sites situri
headmaster director
consider consideră
generations generații
registered înregistrat
consciousness conștiinței
issues aspectele
steps etape
horses căilor
walk mers
aromanians aromânii
name leopold
declaration declarația
propagate propagă
domination dominației
astronomical astronomice
character personaj
expansion expansiune
appreciates apreciază
rhythm ritmul
let lăsat
collaborates colaborează
greece greciei
secret secrete
inheritance moștenirea
main principal
actual actualul
jump sar
drew pictată
because căci
romanian românește
wish dor
available valabil
director regizor
places locuințe
concept concepție
waived renunțat
were aflau
seas mările
severe sever
left lăsat
expedition expediție
offered oferind
variety multitudine
though totuși
famous celebra
releases scoate
bathhouse baie
planes avioane
frame cadrul
essential esențial
closed deschisă
communication comunicarea
waiting așteaptă
later târzie
projects proiecte
street str
works scrierilor
people poporului
securities securității
noted notat
work lucrează
market piața
other celelalte
elements elementelor
sperm sperma
buddhism budismul
order ordinului
child copilul
any vreo
district județ
colors culori
goes merge
neighbor vecine
articles articole
volcanic vulcanic
sit stă
stage etapă
principle principiului
channel canalul
valuation evaluarea
wich cărui
substance substanță
exam examenul
obtain obținerea
mythology mitologia
model modelul
spread întinde
effect efectul
families familiile
equilibrium echilibru
founded întemeiat
sons fiii
steppe stepă
wolf lupul
morning dimineața
organisation organizarea
given dat
competent capabil
corresponding corespunzătoare
start debut
to so
main principală
prepared gata
angle unghiul
unites unește
token simbolul
executes execută
lost rămas
contained conținea
heat căldură
city municipiului
union uniune
diversified diversificată
moldavians moldoveni
sodium sodiu
catholics catolici
ring inelul
equal egal
pull trage
community comunitate
message mesajului
prime prim
fit încadrează
behaviour comportamentului
muslims musulmanii
matras martorii
optics optice
refers referă
mission misiunea
turkish osman
foreign externă
deposits depozitele
seen privită
half jumatate
an unei
carry ducă
chocolate ciocolata
travels călătorește
try încercare
serpent șarpele
year anului
governments guvernele
have posedă
highway liceului
company firmă
helps ajuta
soil sol
youngsters tinerilor
reacted reacționat
called denumite
name prusia
chemical feldspat
based bazat
suffered suferit
growth creșterii
b n
sport sportivă
save salva
react reacționează
finance finanțelor
making fabricarea
tub cadă
influenced influențate
handwriting manuscris
provided asigurat
creations creațiile
exposed expuse
changes variații
intersection intersecția
only abia
pages pagini
landscape relief
marriage căsătoria
proved dovedit
warsaw varșovia
mine mea
shows indică
visual vizuale
stage scenă
french francez
thousands mii
bourgeoisie burghezia
analyze analiza
altitude altitudinea
desire dorința
cases cazuri
get obținerea
name hera
shelters adăpostește
latitude latitudine
idea ideea
architectural arhitectural
powers puteri
cereals cereale
heart inimă
chronology cronologia
municipalities municipii
singer interpret
caucasus caucaz
south sudică
all integrală
amounts cantități
stable stabil
program programului
absolute deplină
declaration declarație
five vi
garden grădina
inside cadrul
job serviciu
tradition tradiții
is stă
frequent frecvent
famous celebre
significant semnificative
descending coborârea
includes conține
easy ușor
heaven rai
evil rău
just decat
manager director
two doi
dramatist dramaturg
apply aplică
beams razele
red roșii
millenium mileniului
expedition expediția
strategic strategice
known locurile
friends prieteni
conquered cucerite
amino aminoacizii
tournament turneu
generate generat
park parcul
social sociale
wallachia valahia
ability capacitate
sins păcate
command comanda
of unor
grown urcat
injured afectate
habit obicei
nile nil
seen întâlnită
preoccupied preocupat
achieved obținută
song cântecul
mention menționa
essay eseu
labeled atribuită
million milioane
soviet sovietică
rates procente
appeared apărute
universe universul
constrained nevoit
tone accentul
poland poloniei
support susținerea
during durata
oedipus oedip
perspective perspectiva
catholics catolice
counties județelor
galileo galilei
reach ajunge
his său
abilities abilități
effects efecte
new noului
narrow îngustă
opinions opinii
victory victorii
access accesul
rich abundente
tour turneului
core nucleul
used folosiți
success succesul
eye ochiul
purpose scop
faithful fidel
name nae
name rousseau
person persoană
ancient antică
a â
football fotbalului
investments investițiile
director producător
century secol
that celei
some vreo
oxygen oxigen
society societății
ancient antic
corpuscle afix
provided prevăzut
teacher profesorul
promoted ridicat
nature natura
coming venind
phenomenon fenomenului
kids copiii
memorial memorială
the cele
road cale
formation formații
fundamental fundamentală
side latura
dutch neerlandeză
virgin maicii
every câte
rumour zvonuri
pink roz
founder fondator
navy marina
obvious evidentă
appearance apariția
winning câștigarea
conservation conservarea
muslin musulmană
hour ora
course proces
adversaries adversarii
recipes rețelelor
will vei
things lucruri
companies companiile
time momentului
bulgarians bulgari
proposed propusă
alpine alpin
government guvernul
specific specifică
hard dura
aphrodite afrodita
africa africii
owes datorează
spine coloana
affluents afluenți
semifinal semifinală
rate calcul
novel nuvela
loss pierderea
portrait portret
watched privită
creek pârâul
his sa
walls zidurile
magnetic magnetică
serbia serbiei
result rezultatul
special deosebite
oath jurământul
locomotive locomotivei
prince domnitor
launch lansează
flu gripa
signing încheierea
review părere
churches bisericilor
name sărat
extend întinde
name ion
drawings desene
ships vase
product produsului
adventures aventuri
populated populat
hall primăria
sides fețe
shiny strălucitoare
raw prime
feldspar feldspat
olympic olimpice
book carte
criticize criticată
observation observațiile
added adăugat
defend apară
how modului
flowers florile
ballad balade
product produsul
these acestor
famous celebri
appreciate aprecia
people poporul
lakes lacuri
consequence urmare
title titlul
touched atins
industry industriei
leonardi leonardo
actors actori
culture cultelor
an o
placed amplasată
armadillo tatu
friendship prietenii
christian creștinismului
armed armatei
represents reprezintă
meet întâlnim
snake șarpele
chemistry chimie
characters personajele
war război
gases gazele
nazi fascist
meters metri
dacians dacii
evokes evocă
dynasty dinastia
quantum cuantică
technic tehnic
society societate
language limbajul
philippine filipine
gardens grădini
mixture amestecul
talks discuții
resistance rezistența
asian asiatice
anthony antoniu
explanation explicația
sectors sectoarele
called denumit
begin începând
faced confruntat
writing scrierea
intricate complexă
report raportul
executed executată
went întins
large numeroasă
arguments argumente
discography discografie
made compus
recently recente
stories povestiri
formed constituite
born născuți
edifices edificii
domination stăpânirea
governmental guvernamentale
second secund
which cărui
patrimony patrimoniul
takes duce
of ai
decorated decorate
immense imens
stronghold cetățile
sworn promis
education învățământului
sent trimise
revolutionary revoluționară
came veniți
features caracteristici
prince prințul
subsequent ulterioare
spread întins
verse vers
brought scoase
emphasis accent
contemporaneous contemporane
secondary secundară
was constituia
lords boierilor
crowd mulțimea
coins monede
evolves evoluează
rankings clasamentele
baltic baltică
saying declarând
interest interes
location așezarea
former fostului
empire imperiu
principalities principatelor
visual optic
reviews cronici
designed proiectat
description descrieri
stories povești
development dezvoltarea
emperor împăraților
name francisc
culminated culminat
plain câmpiei
identity identitate
management administrare
times timpurile
religion religie
concentrated concentrată
monetary monetare
shores țărmurile
various variate
note notă
own propriilor
texts texte
remain rămân
one unul
entrance intrare
close apropiați
keep păstrează
companies firmele
urban urbană
bulgarian bulgară
tribes triburilor
lion leu
genetics genetice
descendants urmașii
doctor medic
governments guverne
respect respectă
common colective
mark marca
considered considerată
used folosit
traction tracțiune
circulation circulației
turkish turcesc
recognize recunoașterea
formation formării
victory victorie
wars războaiele
workers muncitorilor
name sulla
maxim maxima
hard dure
highlighted evidențiat
old străvechi
iasi iași
itself însăși
lithuanian lituania
emitted emis
years ani
you îți
roles roluri
laws legile
plain câmpina
kindergarten grădinița
sportif sportiv
ballad balada
fights luptele
childs copiii
behaviour comportamentul
floor etaj
planets planetele
contrary contrar
japanese japoneză
politic politică
activate activează
support suport
true adevărată
affliction afecțiune
partially parțială
romanian românești
free liber
friend prieten
injection injecție
made alcătuită
drinkable potabilă
radicals radicali
interwar interbelice
measure măsură
moment momentului
eastern estic
call numesc
more mai
far departe
chemistry chimia
music muzica
of al
positive pozitive
relationships relațiilor
reduced reduse
hard dificilă
sitting așezată
poets poeților
vacuum vid
forty patruzeci
sign semnează
metallic metalic
trend tendințe
name denumirea
duchy ducat
energetics energiei
since începând
education învățământ
movement mutarea
letter litera
sides tabere
youth tinerețea
discovered descoperite
speech discursului
enter introduce
reserve rezervă
autumn toamna
participation participare
mine mele
tray platoul
assumptions ipoteze
region județele
phenomenons fenomenele
coast coastă
railway feroviar
using folosind
allow lasă
name solomon
europe europei
sites siteuri
made facut
woodlands pădurilor
earthquake cutremur
sea maritime
elderly bătrâni
monuments monumentelor
likes iubește
mobile mobilă
conquered cucerit
second ii
concentrate concentrează
difference diferența
attempt încercare
corpses corpuri
examples exemple
one unuia
tatars tătari
plateau podiș
idea idee
maternal maternă
spread răspândire
fundamentals fundamentale
null nul
guided condus
town orașului
application aplicații
inverse invers
assumes asuma
into întru