take nemen
homosexuality homoseksualiteit
winners winnaars
there heerst
exposure blootstelling
renewed vernieuwende
ascribe toegeschreven
visual visuele
caught getroffen
stronger sterkere
stayed bleef
principalities vorstendommen
huan menselijke
seated gevestigde
evangelic evangelische
surname stalins
dozens tientallen
governors gouverneurs
persian perzische
nonetheless evenwel
earlier vroegere
this hiertoe
then toenmalige
vitamin vitamine
outside buitenkant
larger groter
infected ontstoken
abate afgenomen
simple eenvoudig
franks franken
ministry ministeries
completed aangevuld
collision botsing
consequently derhalve
battle strijden
trouble moeite
moving bewegende
kuwait koeweit
commercial zakelijke
obligated verplicht
field domein
controversial controversiële
amounts hoeveelheden
turks turken
kill vermoorden
importation invoering
news nieuws
just terecht
murder vermoorden
seemed bleek
mysticism mystiek
expression meningsuiting
shot doodgeschoten
believed geloofde
minimum minimaal
compare vergelijken
large-scale grootschalige
side zuidkant
hadrian hadrianus
buy kopen
faithful trouwe
recognized erkend
italians italianen
mister meneer
contribute bijdragen
stopped gestopt
surrealists surrealisten
discriminate discriminatie
internal intern
brazil brazilië
carried opgetrokken
judgement oordeel
reform hervorming
tension spanning
heavy zware
neutral neutrale
reads luidt
urbanisation verstedelijking
direction richtlijn
intro inleiding
adjacent aangrenzende
manufacturers fabrikanten
christianity christendom
organization organisatie
connected verbonden
residents bewoners
arouse opwekken
in qua
increase expansie
delivery aflevering
depressive depressieve
deviation afwijking
regulation voorschriften
small smalle
wrote schreef
lower zakken
parted gescheiden
figures getallen
reprimand aangemerkt
wil want
popular populaire
inheritance erfenis
so-called zogeheten
drivers bestuurders
awake wakker
variations variaties
heard hoorde
containing inclusief
as evenals
immune afweersysteem
indians indiërs
linguistic taalkundig
canal kanaal
region streek
traditions overleveringen
deposit afzetten
mood stemming
journal blad
people men
fight strijden
disciples aanhang
contribution bijdrage
noticed merkte
run periode
height hoogte
events gebeurtenissen
intensity intensiteit
fungus schimmel
do hoeft
distribution distributie
poverty armoede
highest hoogst
optimal maximale
attached aangebracht
hose slang
homage eerbetoon
called genoemde
fine fijn
raised aangevoerd
around rond
fancy dromen
courses opleidingen
steersman stuurman
extract onttrekken
thick dikke
university universitaire
game spel
easier gemakkelijker
exception uitzondering
areas vlakken
amplify versterken
he degene
slowly langzaam
influences beïnvloedt
sensible verstandig
normal normale
web spinsel
bankruptcy failliet
spells spellen
formed vormden
friezes friezen
neighbours buurten
foreground voorgrond
scientist geleerde
adult volwassen
superpowers grootmachten
namely weten
antibodies antistoffen
certificate diploma
furthermore voorts
english engelse
get wordt
eighty tachtig
harmful schadelijk
authority autoriteit
weapons wapens
pyramid piramide
peninsula schiereiland
you gij
connection verbinding
completely volledig
rows rijen
fierce hevige
least minst
win verkrijgen
path pad
fee salaris
closing afsluiting
introduced doorgevoerd
formed omgevormd
appointed benoemd
approval goedkeuring
popular geliefd
spring voorjaar
enter betreden
gross grove
vomiting braken
clinical klinische
sensitive gevoelig
vatican vaticaan
fresh vers
cypher cijfer
stages stadia
diagnostics diagnostiek
soil ondergrond
authorities autoriteiten
weave spinnen
converted omgebouwd
again wederom
address verwijzen
british britten
necessary vereist
russians russen
peak hoogtepunt
adult volwassene
meaning betekenis
drastically drastisch
disturb bezwaren
target doel
about daarover
employed werkzaam
country platteland
prop steun
breasts borsten
fait lot
found teruggevonden
nuclear nucleaire
grandma grootmoeder
representation vertegenwoordiging
scholar geleerde
was liep
massively massaal
escaped ontsnapt
rigid star
sudden plotselinge
before voorheen
challenge uitdaging
hierarchy volgorde
saturn saturnus
erected opgetrokken
visual beeldende
pulled trok
advice raden
even gelijkwaardig
loses verliest
took pakte
names namen
bright helder
inflamed ontstoken
bag zak
armenian armeniërs
chimney schouw
dominated beheerst
a zekere
monumental monumentale
no geen
serious ernstig
prolonged verlengd
famous beroemde
bodies lijken
for namelijk
rebuilding wederopbouw
jewish joodse
rest uitgerust
remains rest
bubbles bellen
magnetic magnetische
association associatie
sure ervoor
again weer
can kun
acoustic akoestische
house huis
so opdat
different afwijkend
sales verkoop
time destijds
consideration beschouwing
proviso voorwaarden
leaves verlaat
based gevestigd
logic logica
despite ondanks
bearing lagerhuis
back achterkant
changed gewijzigd
right rechtse
named heten
gate poort
beverage drank
mythical mythische
partly deels
organisations organisaties
swedish zweeds
them hen
because doordat
nationalist nationalistisch
sitting zittende
twins tweeling
ill zieke
something iets
penetrate stoten
practise uitgeoefend
contains bevat
guilt schuld
accountable afleggen
bats vleermuizen
rightly terecht
christmas kerstmis
joseph jozef
pressed drukte
will zullen
change wijzigen
probability waarschijnlijkheid
wore droegen
blame wijten
compensate compenseren
memorial herdenking
con onderzoekt
wire draad
violent hevig
book boekje
limit beperken
revised herziene
armenian armeense
survive overleven
broader bredere
influenced beïnvloed
placed plaatste
society samenleving
fronts fronten
separated gescheiden
helped geholpen
vaginal vaginale
council rat
worked werkte
expect rekenen
circulatory bloedsomloop
count rekenen
lesson les
nearby nabijgelegen
insight inzicht
hallway gang
problems vraagstukken
teachers leraren
failure mislukt
fracture breuk
presumption vermoeden
worldwide wereldwijde
dike dijk
surface oppervlak
television tv
thinks meent
lonely solitair
care zorgen
pregnant zwanger
apostolic apostolische
line reeks
windstorm orkaan
alive levend
reached bereikten
principal voornaamste
martin maarten
cables draden
axes assen
songs liedjes
gaul gallia
red rode
durable duurzame
capacity capaciteit
selene seleen
hard moeizaam
college hogeschool
solitaire solitair
eg bv
electrical elektrisch
how hoe
million miljoen
book boek
environment milieu
attached vast
pelvis bekken
sorrow verdriet
prove aantonen
stains vlekken
most grootst
prolonged langdurig
century eeuw
territory territorium
considers beschouwt
television televisie
oil aardolie
northerly noordelijk
searched gezocht
devil duivel
reasonable redelijk
explorer ontdekkingsreiziger
urge aandringen
booked geboekt
means inhoudt
channel zenders
figure figuur
build bouwen
occurs optreedt
legislation wetgeving
released uitgegeven
accompanying bijbehorende
statistical statistische
jacob jakob
successful succesvolste
defeated versloeg
desired gewenste
evil kwade
slope helling
memory herinnering
young jonge
relate betreffen
organises organiseert
full volledige
hill heuvel
invasion invasie
count telt
display weergeven
emphasize benadrukt
fall herfst
discussion discussie
probable vermoedelijk
larvae larve
hit sloegen
shifted verschoof
dates stamt
accompanied vergezeld
without zonder
co-founder medeoprichter
ruins ruïnes
station stations
wooden houten
increase verhogen
destiny bestemming
treaty verdrag
specific concrete
end afloop
bulgarian bulgaarse
artificial kunstmatige
decision-making besluitvorming
driving rijdt
therefore daardoor
frost vorst
teutons germanen
sexual seksueel
today tegenwoordig
supplied versterkt
premier première
drag trok
officially officieel
unless tenzij
luck geluk
cardinal kardinaal
centers centra
shops winkels
justice justitie
view bezichtigen
understanding begrippen
mayor burgemeester
madina medina
wait wachten
complains klachten
flight vlucht
terrorism terrorisme
haemoglobin hemoglobine
decrease afname
your uw
calculate berekenen
so zo
assault aanslagen
shell romp
jewishness jodendom
fugitives vluchtelingen
tries probeert
official officiële
diseases ziektes
hurricane orkaan
evolution evolutie
drink drinken
growth kweek
obtain behaald
weed wier
mental verstandelijke
liver lever
posts plaatst
originate opgetreden
mild milde
mystic mystiek
chair zetel
regarded aangemerkt
performances voorstellingen
extremely uiterst
observer waarnemer
novel roman
as zoals
worldly wereldlijke
in im
consequences consequenties
parliament rijksdag
powerful machtig
contain bevatten
is bevindt
streets straten
demand aftrek
burgundian bourgondische
differs verschillen
lives woont
were liepen
flies vliegt
diabetes suikerziekte
changes veranderingen
intensified opgevoerd
burning verbranding
formed samengesteld
locations locaties
amphibians amfibieën
emphatically nadrukkelijk
magazine tijdschrift
usefulness effectiviteit
hit treffen
consideration overleg
provided verstrekt
standards normen
valley vallei
agreement bestand
lays ligt
succeed lukt
canadian canadese
figure rekenen
polish pools
bee bij
implemented ingevoerd
forward voorste
sold verkochte
nordic noordse
invented uitgevonden
grade groep
compose vormde
planned gepland
attitude houding
son schoonzoon
display weergegeven
reckon rekenen
court gerechtshof
won wonnen
monarch vorst
alerting waarschuwen
transformed omgevormd
weak zwakke
disabled gehandicapten
supported ondersteund
houses huisvest
reliable betrouwbare
result gevolg
fighting vecht
gene gen
process werking
opinion mening
oldest oudst
abolishment opheffing
incorrectly onrechte
sell verkopen
territories gebieden
mother moeder
characters karakters
america amerika
migrate trok
world-famous wereldberoemd
philosophers filosofen
horcrux gruzielement
europe europa
ecclesiastical kerkelijke
look onderzoekt
study bestuderen
region provincie
secondary secundair
soil bodem
inland binnenland
rain regen
fruit vruchten
volcanic vulkanische
achieved gehaald
pavement wegdek
win winnen
white blanc
fusion fusie
railway spoorlijn
dig graven
climate klimaat
etymological etymologie
austrian oostenrijkse
game wild
move verhuizen
mostly overwegend
novels romans
beloved geliefde
representatives vertegenwoordigers
isolated geïsoleerd
ongoing doorgaans
below hieronder
sending zenden
constructed aangelegde
present aanwezige
aims richt
starting beginnende
episodes afleveringen
diseases ziekten
compare vergelijk
gardens tuinen
consider kijkt
deprive afgenomen
wins wint
administration administratie
lights lichten
nationalism nationalisme
maps kaarten
wanted willen
which hetgeen
violently hevig
review beoordeling
band groep
mothers moeders
demonstrate aantonen
withdraw terugtrekken
pay betaalt
reunion hereniging
marriages huwelijken
land nicaragua
these deze
candidates kandidaten
wished gewenste
perimeter omtrek
accustomed gewend
further nader
expectations verwachting
diabetic suikerziekte
signals signalen
head kopje
crude ruwe
phone telefoon
gates poorten
affected aangetast
as als
metropole metropool
full volwaardige
language taalgebied
reckoned geacht
angle hoek
fleece vacht
three schema
noticeable waarneembaar
light lichte
their hun
connects verbindt
outside buiten
strange rare
gave schonk
rodent knaagdieren
coffee koffie
performances optredens
differs verschilt
aids hiv
noon middag
admiration bewondering
statistics statistieken
daniel daniël
confused verward
put zet
relatives nabestaanden
rooms ruimtes
brother broer
stage podium
spot vlek
comments opmerkingen
count tellen
sometimes soms
guitar gitaar
were bevonden
sacraments sacramenten
hookup verenigingen
powerful machtige
underside onderzijde
smashed geslagen
damp vochtige
lighted staken
expressed uitte
cured genezen
customers klanten
rest steun
ottomans ottomanen
grandmaster grootmeester
airways luchtwegen
make vormde
right correct
north noord
corner hoek
debate debat
fat dik
persia perzië
overdose overdosis
indeed inderdaad
led leidden
contradictory tegengestelde
spent besteed
got verkreeg
solve oplossen
agrees sluit
landscaped aangelegde
had moesten
drained afgevoerd
close dichtbij
degrees maten
greek griekse
princes vorsten
previous voorgaande
decline ondergang
raise gesteld
ruling regerende
then daarop
some nodige
support helpen
combined gecombineerd
walls muren
eigen own
need nood
send zond
measuring meten
theoretical theoretisch
shore ottomanen
stalin stalins
naturally uiteraard
landed aangevoerd
account rekening
specialised gespecialiseerde
traveled reed
distinguished onderscheiden
freedom vrijheid
views standpunten
impinge raakt
construction opbouw
votes uitgebrachte
active actieve
offered bood
louder harder
call roepen
arabic arabisch
survivors nabestaanden
periods periodes
thirteen dertien
upcoming komende
permitted toegestaan
forrest bos
hurdling hordelopen
noted vermelden
discussed besproken
curved gebogen
fat vet
mentions vermeldt
name benaming
giant gigantische
suspected vermoed
subspecies ondersoort
chinese chinezen
ruled regeerde
singers zangers
patterns patronen
songs nummers
decide beslissen
exertion inspanning
hindus hindoes
counties graafschappen
plough ploeg
john giovanni
classic klassiek
objective feitelijke
haiti haïti
aggressive agressief
weights maten
shut stil
five vijf
research onderzoekt
roughly ruwweg
turmoil onrust
verb werkwoord
moving verhuizen
are staan
eternal eeuwig
designations benamingen
hold greep
executed voerden
convert bekeren
indians indianen
dispose beschikken
dearest liefst
choose kiezen
issued uitgegeven
ratings kijkcijfers
sale koop
have beschikken
skyscrapers wolkenkrabbers
cave grot
take-over overname
everyday alledaagse
formula formule
exceptionally buitengewoon
turned draaide
fraction fractie
during durende
comical kosmische
abstinent matig
tighten aantrekken
leadership geleide
east oost
certain zeker
promise beloofd
return terugkeer
fatigue vermoeidheid
cheap goedkope
procedure aanpak
association betrekkingen
depressive depressief
roman romaanse
atmosphere sfeer
valuable waardevolle
rare zeldzaam
prehistory voorgeschiedenis
collaborate samenwerken
cocoon cocon
number nummer
chamber kamer
plant planten
highlands gebergten
death dode
stamped geslagen
lending lenen
policy beleid
suggests suggereert
. zat
saint heilige
previously eerder
proven bewezen
life levensloop
lutheran luthers
operation werking
associations verenigingen
following daarvoor
tolerance tolerantie
highway snelweg
sti soa
grind malen
civilisations beschavingen
coins munten
weakly wekelijks
beans bonen
class groep
understand begrijpen
obliged genoodzaakt
absolutely absoluut
psychic psychisch
surprisingly verrassend
flemish vlamingen
emerging opkomende
cooperate samenwerken
least minste
facilities faciliteiten
combination verenigingen
used ingezet
contacts contacten
annexation annexatie
chosen gekozen
see beschouwen
fast vasten
district arrondissement
driver coureur
mountainous bergachtig
translation vertaling
feeling gevoel
claim beweren
calm rustige
a per
star ster
units eenheden
fun plezier
lived leefden
crocodilians krokodilachtigen
sicknesses aandoeningen
obtained verkreeg
sumptuously rijk
sixteenth zestiende
society verenigingen
soaps televisieseries
displayed vertoond
knew kende
coast adriatische
new nieuwe
concerns betreffen
magic magische
become geworden
desired gewenst
honor ere
sixty zestig
inland binnenlandse
footnote voetnoten
suspect graaf
remarkable aanmerkelijk
hero held
waste afvalstoffen
dissatisfaction ongenoegen
from daaruit
harvest oogst
speed vaart
catalan catalaans
appear tekenen
nucleus kernen
impulse drang
england engeland
defenders verdedigers
pointed gewezen
fireplace schouw
liberal liberale
quiet stille
show toon
trio drietal
chin kin
founded gesticht
bloated opgeblazen
gifts gaven
sick zieke
catholicism katholicisme
look aanzien
stands houdingen
ludwig lodewijk
arranged geregeld
call oproep
carry voeren
decrease daling
sides kanten
germany duitsland
thread treden
point wijzen
diminished verminderd
throw gooien
revealed geopenbaard
opposition oppositie
chooses kiest
denied ontkende
specified bepaald
available beschikbaar
disturbance stoornissen
maintain onderhouden
follow-up hernieuwde
shown aangetoond
source bron
then dan
diocese bisdommen
12th twaalfde
pentecost pinksteren
slave slaven
molybdenum molybdeen
burgundy bourgondië
imagine voorstellen
series reeks
diamonds diamanten
geneva genève
left overgebleven
sweet zoete
growing toenemende
indian indische
then toen
senior sr
fox vos
defender verdediger
idealism ideaal
sink zinken
event gebeurtenis
reformed gereformeerde
applied aangebracht
decisive beslissende
gaudi gaudí
pure zuivere
if indien
reportedly verluidt
essentially werkelijk
understanding begrip
opportunities kansen
counted gerekend
consist bestaande
case zaak
fever koorts
abundance overschot
gms rups
praise lof
burning brandende
depressions depressies
determine vaststellen
salesman verkoper
musicians muzikanten
philosopher filosoof
pleasing bevallen
creatures wezens
eroticism erotiek
independent onafhankelijke
different verschillend
mention vermelden
known kenden
number tal
refused weigerden
anglican anglicaanse
illness aandoening
typical karakteristieke
custom gewoonte
periods perioden
held houd
anatomy klier
academy academie
subway tunnels
front voorste
eyes ogen
desert woestijn
formed bestaat
consequence gevolg
aged oud
suffering armoede
aliquot noemer
period periode
hour stond
taken meegenomen
foot voet
end eindigen
passive passief
suburbs buitenwijken
allowed mag
community gemeenschap
assumed veronderstelde
saw zag
very zeer
experiences ervaart
should zou
decreased verminderde
formal formele
concerts concerten
war oorlog
gradually geleidelijk
minerals mineralen
intelligence intelligentie
work werk
sterilisation sterilisatie
chosen verkozen
santa kerstman
honors lof
belly buik
homosexuals homoseksuelen
press pers
some bepaalde
civil civiele
parts delen
zealand zeeland
modern moderne
storms stormen
niet not
castle burcht
romania roemenië
bare blote
event gelegenheid
strokes banen
lice luis
church parochie
combated bestreden
japanese japanse
maritime maritieme
renamed omgedoopt
led gevoerd
continued voortgezet
nowadays tegenwoordig
closure afsluiting
bone bot
hands handen
inhabit wonen
fenix feniks
taxes omzetbelasting
subsequent daaropvolgende
am ben
excellent uitstekende
openings openingen
youth jongeren
philosophical filosofische
tied gebonden
irregular onregelmatig
devices apparaten
friendly bevriend
woman vrouw
principles principes
everybody iedereen
bend buigen
rumors geruchten
order volgorde
real echt
area streek
violent gewelddadige
empire keizerrijk
demands eisen
improve verbeteren
mandate regeerperiode
claim aanspraak
aviation luchtvaart
menstruation menstruatie
attempts pogingen
cites haalt
christ christus
cuban cubaanse
ten tien
out stoten
action actie
channels zenders
general algemeen
allied geallieerde
arrange regelen
right rechts
easy eenvoudig
tie band
copy exemplaar
mechanic mechanische
allow mochten
worship aanbidden
ailments aandoeningen
snakes slangen
succeeded slaagde
economic economisch
notes merkt
appreciation waardering
says vertelt
perception waarneming
president voorzitter
icelandic ijslandse
probably waarschijnlijk
terms voorwaarden
presently momenteel
farmers boeren
teens tieners
plate plaat
expressionist expressionistische
stand stond
wait wacht
court raad
accepted aangenomen
passion passie
chemical chemie
mean betekenen
experience ondervinden
comparable vergelijkbare
admitted toegelaten
servant knecht
act gedragen
took trof
nearby buurt
hybrid kruising
entreprises ondernemingen
country land
misery armoede
door deur
pompey pompeius
deteriorated verslechterde
province gewest
discomfiture nederlaag
dolphin dolfijn
ly constant
fifteen vijftien
belongings bezittingen
stop stoppen
estate landgoed
occurs komt
told verteld
study studie
ladies dames
complete volledig
temporarily tijdelijk
humanism humanisme
many vele
bicyclist wielrenner
supporter aanhanger
sled slee
while terwijl
district wijken
contamination besmetting
locally plaatselijk
wide breed
fascists fascisten
plan opzet
back achteren
allow laten
those datgene
agreement akkoord
philosophy levensbeschouwing
progress verloop
appears verschijnt
several verscheidene
halls zalen
digital digitale
officers officieren
hypothesis hypothese
reaches strekt
behave gedragen
significant noemenswaardige
neighbouring aangrenzende
heavenly hemelse
answered antwoordde
share aandeel
academic geleerde
health gezondheid
aid hulp
sphere bol
notes schoon
of van
wooded huidige
inspired geïnspireerd
private particuliere
manufactured vervaardigde
hung hing
millions miljoenen
infliction aandoening
fierce heftige
great grootse
politicians politici
infection infectie
profession beroep
belongs hoort
hemoglobin hemoglobine
fungus schimmels
chose kozen
mental geestelijk
republicans republieken
gospel evangelie
machinery machines
appeared bleken
paris parijs
sea mare
satellite satelliet
romans romeinen
elongated verlengde
backside achterzijde
blossom bloei
nausea misselijkheid
healthy gezonde
volunteer vrijwillige
eastend oostende
later latere
thorough grondig
reduced verminderd
latest laatst
medicines middelen
integrated geïntegreerd
color huidskleur
hold steun
following daaropvolgende
humour humor
if als
directives richtlijnen
independence afhankelijkheid
lack gebrek
legacy erfenis
scale schaal
root stam
theatres theaters
clan klan
danish deense
strive streven
sorry excuses
truly werkelijk
to ertoe
recognize erkennen
drop zakken
italia italië
safe veilige
weakness zwakte
expressive beeldende
reasonable matig
attention besteedde
asks vraagt
french-speaking franstalige
land schotland
first eersten
murders moorden
notable opvallend
crossing kruising
programme programma
economic economische
mainly grotendeels
sensed waargenomen
orientated georiënteerde
thanks dank
nation natie
formal nadrukkelijk
european europese
bones bonen
affected getroffen
adjoining aangrenzende
reachable bereikbaar
measured gemeten
francophone franstalige
comparison gelijkenis
colored gekleurde
instruments instrumenten
could kon
initiatives initiatieven
immigration immigratie
ad chr
backing steun
went gingen
considered beschouwde
appearance schijn
glaciers gletsjers
lower onderste
substructure infrastructuur
adjoined bijgezet
closed sloot
harsh harde
stand staan
cabinet kabinet
temperature temperatuur
visible zichtbare
demolished afgebroken
sickness misselijkheid
saw beschouwden
overall algehele
stimulation stimulatie
easier makkelijker
laborious moeizaam
rather nogal
of di
all allemaal
spontaneous spontaan
approach benaderd
driven bedreven
jaws bek
investigate onderzoekt
team elftal
serbia servië
belgium belgië
energy energie
tradition overleveringen
summoned opgeroepen
ethnic etnische
suitable geschikte
military militairen
slice knip
implementation uitvoering
immigrants allochtonen
cost kostte
necessary nodige
uncle oom
disgust afkeer
breastfeeding borstvoeding
drunk gedronken
guitarist gitarist
successful succesvol
way wijze
regions streken
madagascar madagaskar
called genoemd
inventions uitvindingen
socialistic socialistisch
turn draait
launched gelaten
lays legt
flying vliegende
sounds klinkt
supply aanbod
silent stil
received ontvingen
commission commissie
going gang
by qua
airport vliegveld
recognizes erkent
minor gering
palestinian palestijnen
bacteria bacteriën
so-called zogenaamde
put legden
sources bronnen
coming komende
garnish voorzien
normally doorgaans
fantasy fantasie
lady dame
ownership eigendom
processed uitgewerkt
task taak
committee comité
conquers overwinningen
power macht
controlled bestuurd
willingly graag
writers schrijver
himself hijzelf
robe mantel
limited beperkte
punishment straf
gaulish gallische
approach aanpak
assistant assistent
s seleen
ride rijden
glacier gletsjers
spread breidde
keeps houdt
failure uitblijven
masters meesters
yielded opgeleverd
cold koud
guitars gitaren
ly intern
anaemia anemie
borders grenst
motors motoren
mediterranean mediterraan
largely grotendeels
backup steun
erected vestigden
closely nauw
proficient bedreven
ethics ethiek
tired vermoeidheid
hart heart
commit plegen
flat vlak
serbian servisch
practices praktijken
chronological chronologische
just que
popularity populariteit
basin bekken
galaxies sterrenstelsels
godfather peter
contrary omgekeerd
focussed ingesteld
one men
municipal gemeentemuseum
better beter
retained behield
jews joden
industrial industrieel
previous vorige
especially voornamelijk
communities bevolkingsgroepen
continued zette
plaza palazzo
current stroming
hit getroffen
expelled verdreven
humanity mensheid
external uiterlijke
dwarf dwerg
efficiency rendement
bet wed
under daaronder
agreement afspraak
gmt utc
believe vindt
raised geheven
origin herkomst
sleep slaap
owner eigenaar
persuade halen
description beschrijving
bulb gloeilamp
equal gelijkwaardig
brain hersenen
finances financiering
revolt opstand
directed gerichte
much veel
buildings bouwwerken
fabricated vervaardigd
actually eigenlijk
proof bewijzen
heel heil
drink drinkt
completely volkomen
army landmacht
preparations voorbereidingen
wishes wensen
cultivated gekweekt
champions kampioenen
led leidde
photography fotografie
have hoeven
layers platen
incorporate overnemen
atmosphere atmosfeer
temporary tijdelijk
changed veranderden
breakout uitbraak
rhythm ritme
socalled zogenaamde
contact contacten
active actief
cocoa cacao
brick baksteen
man mannetje
prosperity welvaart
waterfalls watervallen
topmost hoogst
departments departementen
interference verstoring
het ut
restrain beperken
solid stevig
must moet
legal wettelijk
with met
enemy vijand
entry aansluiting
refuse weigert
clock klok
count gelden
deep dieper
perspective oogpunt
extracurricular publieke
twain tweeën
agricultural agrarische
sudden onverwachte
deliver afgegeven
egg eicel
but maar
importance betekenis
highlands hoogland
central centraal
consequences gevolgen
mind verstand
expect verwacht
awareness bewustzijn
applies slaat
kingdom koninkrijk
radical radicaal
registration registratie
universe scala
factions orden
oriented georiënteerde
iraq irak
factor aspect
police politie
pledge beloofd
somewhat enigszins
atrium boezems
suffering leed
park parken
replaced verving
taboo taboe
butterfly vlinder
offer bod
desire verzoek
permission toestemming
fact facto
differ afwijkt
conducts richt
automatically vanzelf
airforce luchtmacht
grotto grot
enlightenment voorlichting
subterranean ondergronds
easily makkelijk
brought bracht
retraction onttrokken
equipped uitgerust
absent afwezig
thought meende
juridical juridisch
area domein
located gevestigde
curve bocht
dutch-speaking nederlandstalige
supports steunt
relation betrekkingen
rolls rollen
commit verwijzen
as even
primes priemgetallen
factories fabrieken
that die
boss baas
argentinian argentijnse
ruling heerschappij
youth jeugd
founder oprichter
number getal
posthumous postuum
for wegens
hout wood
angry boze
delight genoot
airplane vliegtuig
apostles apostelen
moguls mongolen
big groot
techniques technieken
principality vorstendom
abolition afschaffing
worked werkten
paid netwerken
off ervan
with mee
south zuiden
lecture lezing
moved trokken
bad slechte
keep hou
show zien
calls roept
actual feitelijk
compound samengestelde
during tijdens
armenians armeniërs
symbolic symbolische
stab steekt
massive massaal
stay verblijven
further verdere
interest belangstelling
radioactive radioactieve
conversion wijziging
travellers reizigers
between tussen
ordination ordening
competitive concurrerende
nationwide landelijk
followed volgen
see ziet
broadcast uitgezonden
herbs kruiden
located bevonden
is wordt
customers klan
cruising cruise
eventual uiteindelijke
slovakia slowakije
stupid dom
bail borg
plain plein
italy italië
pay lossen
somebody iemand
pass passeren
flemings vlamingen
significantly aanzienlijk
scenes schermen
judaism jodendom
tribe stam
systems systemen
voivode stadhouder
forward vooruit
pulls trekt
academic academisch
dread vreesde
then daarna
offer bieden
plantation plantages
unique uniek
suspended opgehangen
weight gewicht
euclid euclides
components componenten
physical lichamelijke
recreation recreatie
nationalist nationalistische
finance financieren
deemed geacht
name carlos
himself zich
circumference omtrek
strike slaan
mould vormde
authorities bevoegdheden
acts daden
aunt tante
armies legers
lakes meren
milk melk
look zie
physical fysiek
fat dikke
cultural cultureel
primitive primitieve
role rol
regularly regelmaat
protein eiwit
leading vooraanstaande
archaeological archeologische
international internationale
score scoren
output rendement
delft delftse
outspoken uitgesproken
predilection voorkeur
inspiration inspiratie
perpetrator dader
after erna
feed voer
admission toegang
qualities kwaliteiten
presentation voorstelling
celts kelten
well-being gezondheid
younger jonger
world wereld
share delen
resources hulpbronnen
increasing toeneemt
money geld
religious kerkelijk
is verlopen
practicable bruikbaar
calculate voorzien
painting schilderij
write schrijft
as aangezien
nevertheless evenwel
german deutsche
society maatschappij
feast feestdag
notices merkt
hearing rechtszaak
borough stadsdelen
insight verstand
burn staken
spells zag
further verder
gold goud
quart kwartier
cooperation samenwerken
wereld world
expected verwachte
son-in-law schoonzoon
competitors concurrenten
supreme hoogste
stretches strekt
price bedrag
giant reusachtige
increases vergroot
time tijde
accent nadruk
brake remmen
british brits
dangerous schadelijke
diversity diversiteit
ulcer zwaar
storyline verhaallijn
core kern
residence verblijf
disappointed teleurgesteld
responds reageert
include omvatten
rounding ronden
pins kegeltjes
ancient oud
valleys valleien
happened gebeurd
women vrouw
merchants kooplieden
actors acteurs
radiation straling
spend besteedde
rules regels
archipelago archipel
quite nogal
motorways autosnelwegen
takes duurt
video filmpje
decay verval
respond reageren
destructive fatale
tends tiende
overweight overgewicht
sing zingen
desk bureau
dome koepel
complaints klachten
clergyman geestelijke
specific specifieke
obligations verplichtingen
assumption veronderstelling
banned verbannen
twitch trok
rivalry rivaliteit
technical technische
mantelpiece schouw
benefits voordelen
bananas bananen
supplemented aangevuld
climb klimmen
nationally nationaal
shield schild
desirable gewenst
teaching leren
side bijwerkingen
gross bruto
peeling vervelling
to jegens
evangelical evangelische
birthday verjaardag
bin handelen
triangle stelling
feminine vrouwelijk
matches overeenkomt
inborn aangeboren
assignments opdrachten
dutch nederlandstalig
depressed depressieve
too eveneens
caterpillar rups
improving aantrekken
floral bloemen
moved verhuisde
named benoemd
tow trok
crime criminaliteit
consecutive achtereenvolgens
hit inslag
principle principe
democracy democratie
associated bijbehorende
mister heer
increasing toenemende
reliable betrouwbaar
instance instantie
he hij
coach trainer
malm leem
rotation rotatie
everyone iedereen
disorder stoornis
began begon
developing bezig
illegal illegaal
labour arbeid
occurs ontstaat
human menselijke
fungi schimmels
belonged behoorde
separate apart
however echter
western westelijke
sung gezongen
cuisine keuken
act acteren
interior inrichting
beats klopt
creator bedenker
and ende
reviewed herziene
fossil fossiele
quickened versnelde
calculated berekend
mixing mengen
warsaw warschau
strives streeft
saved opgeslagen
examines controleert
center stadscentrum
positive werkelijkheid
choose kozen
exclaimed uitgeroepen
after hierna
quarterfinals kwartfinale
sealed afgesloten
fit paste
attack aanval
break uitbreken
remade bewerking
lead voorbeelden
crusade kruistochten
suicide zelfmoord
all alle
overview overzicht
bigger grotere
reveal geopenbaard
as alsof
fase stadium
useful handig
haarlem haarlemse
afraid bang
key sleutel
offices vestigingen
entry toetreding
prayer verzoek
example voorbeeld
daily dagelijks
speculated gespeculeerd
municipal burgerlijke
modernising modernisering
waters wateren
thus zo
related gerelateerde
substantial flink
studio atelier
postulation verzoek
invasions invallen
deployment inzetten
application aanvraag
genetic genetische
proudly trots
work werken
methods methoden
resulting ontstane
got kreeg
got kregen
weasley wemel
made gemaakt
offer kerstman
half-breed halfbloed
opinions meningen
proof bewijs
historically historisch
processing boven
fields terreinen
highway autosnelweg
abstracted onttrokken
scot schot
built gebouwd
second tweede
music muziek
aligning richtlijn
meanings betekenissen
primary primair
produced geproduceerde
sacred heilige
promise belofte
sex geslacht
maths wiskunde
put stelde
mary maría
cross steken
roundabout indirecte
previous geweest
prosecution vervolging
supported gesteund
prepare bereiden
mostly veelal
asserted beweerde
number cijfer
accepted geaccepteerd
syringes spuiten
convert omgebouwd
general generaal
images beelden
liking voorkeur
organism organismen
external uitwendige
financed gefinancierd
mary maria
placed neergezet
background afkomst
arts letteren
time tijd
wall wand
attacks aanslagen
foreign vreemd
flourish bloei
legal legale
beyonce beyoncé
reconciliation verzoening
slavery slavernij
forest bos
reacted reageerde
campaign campagne
national nationaal
past afgelopen
medics medici
partially gedeeltelijke
total totale
utilize hanteren
fertilize bevrucht
holland jordaan
assumed stelde
continue doorgaan
banks oevers
prestigious prestigieuze
technological technologische
succeeded geslaagd
maintained bijgehouden
represented vertegenwoordigd
philosophic filosofische
sensation aandoeningen
cross kruis
reacted reageerden
extensive uitgebreid
approach toenadering
too te
on voort
category onderverdeling
line lijn
counting telling
responded reageerde
findings bevindingen
acknowledge erkent
refers verwijst
sentence zin
eradicated uitgeroeid
board boord
characteristics kenmerken
healing genezing
improved verbeterd
coasts kusten
link verbinden
prepared bedacht
lethal dodelijk
tropical tropisch
then liefst
view zicht
anger woede
working werkzaam
championship kampioenschap
visibly waarneembaar
particular uitermate
participating deelnemende
expansion uitbreidingen
stood stond
song zang
next onzeker
commercial commerciële
therefore daarvoor
belgians belgen
jew jood
absence afwezigheid
octavian buitenlandse
horn hoorn
you u
safe veilig
perform verrichten
ninety negentig
composition samenstelling
decrease af
original oorspronkelijke
appliance toestel
attitude opstelling
instigate opzetten
position positie
poor arme
advertisement reclame
correct correcte
donated schonk
population populatie
towards jegens
legion legioen
fact werkelijkheid
traumatic traumatische
extremely uitermate
alienation vervreemding
size grootte
canopy verhemelte
assembled aangelegde
organized georganiseerd
said zei
great klasse
s ordes
impossible onmogelijk
delivery bevalling
mentioned genoemde
presented weergegeven
moderate gematigde
air lucht
current leverden
create opwekken
als if
altered gewijzigd
out eruit
balance evenwicht
baroque barok
hungarians hongaren
pack roedel
labour moeite
defeat verslaan
pools plassen
dole steun
think denkt
attackers aanvallers
doctors artsen
mainly hoofdzakelijk
confirmation bevestiging
crafts toestellen
agreement deal
was ontstond
stayed verbleef
building pand
united verenigd
saved gered
traditional traditionele
series serie
impression indruk
rape verkrachting
maintenance onderhoudt
fear angst
played speelden
covered bedekt
monarchs vorsten
company bedrijf
represents vertegenwoordigt
appearance aanzien
judiciary rechterlijke
process verwerken
ship schip
tehran teheran
that wat
deceased overleden
azerbaijan azerbeidzjan
lead leiden
result resultaat
exerted uitgeoefend
positions posities
berg mount
summertime zomertijd
naturally vanzelfsprekend
dispute betwist
concept begrippen
christian christelijke
fertile vruchtbare
dying overlijden
offender dader
find vindt
increase vergroten
grip greep
treated behandelde
prettiest mooiste
crown kroon
permit erkent
merely slechts
starring hoofdrollen
mosque moskee
costs kosten
domination dominantie
fish vissen
pre-eminently uitstek
populated bewoond
series reeksen
type voorbeelden
prey prooi
sold verkocht
flow loop
future toekomst
orders bevel
maestro grootmeester
certain bepaald
airports vliegvelden
finishing beëindigen
exclusively uitsluitend
release komen
universe heelal
task opdracht
charts hitlijsten
enjoys geniet
raise stelde
substantially fors
exchange wisselen
theoretical theoretische
respiratory luchtwegen
nationalistic nationalistisch
invented verzonnen
priory klooster
kept behield
hardly nauwelijks
namely namelijk
architecture bouwstijl
grace genade
treasures schatten
female vrouwelijke
hit sloeg
treatment behandeling
patient patiënt
obtained verkregen
union verenigingen
science natuurwetenschappen
increases groeit
drawings tekening
withdraw onttrekken
lifes levens
favourable gunstig
reputation aanzien
amount deal
homes woningen
banana banaan
competitions wedstrijden
venice venetië
good goede
hemisphere halfrond
leads hoofdrollen
discussions discussies
inhabited bewoond
afterwards daarna
german germaanse
critics critici
golden gouden
real reële
smooth gladde
eating eten
solved opgelost
publicize publiceren
performed trad
collective gezamenlijk
academic universitair
decline afnemen
character geaardheid
cooperation medewerking
expected verwachtte
shortest kortste
hatred haat
survivors overledenen
until totdat
extensive omvangrijk
rulership heerschappij
contact aanraking
emperor keizerschap
called riep
increased gestegen
loam leem
left verliet
end slot
block blokkeren
jordan jordanië
remind herinnert
standard gangbare
mountains gebergte
reunification hereniging
popping tevoorschijn
away weg
before eer
designed ontworpen
italian italiaanse
were stonden
fact feite
pronounce uitspreken
exchange ruilen
issues vraagstukken
briton brit
no uitblijven
assisted gestaan
onset aanzet
just zomaar
diminishing dalende
remarkable opmerkelijke
front voren
initial aanvankelijke
was duurde
divorce scheiden
gets krijgt
luxury luxe
storehouse depot
director directeur
saved bewaard
goes gaat
circulation circulatie
disorder afwijking
relation opzicht
musical muzikaal
communist communistische
hoped hoopte
quantities hoeveelheden
sicily sicilië
join sloten
set uitgerust
liturgical liturgische
acquaintance relatie
increased toegenomen
considerably stuk
responsibilities taken
purely louter
maximum maximaal
stream stroom
remained gebleven
fundamentally fundamenteel
fit voorzien
existing bestaande
dish gerecht
by middels
neither evenmin
name matt
wide brede
intervene ingrijpen
competition concurrentie
traffic verkeer
provide voorzien
beginning beginnende
contradictions tegenstellingen
disadvantages nadelen
unusual ongebruikelijk
refugees vluchtelingen
besides trouwens
date jaartal
awareness inzicht
fast snel
exceptional uitzonderlijk
recommended raden
bite bijten
mercy genade
procreate voortplanting
breast-feeding borstvoeding
offensive offensief
totally totaal
only louter
bottom onderzijde
rule regeren
hit aangeraden
st. st
plain vlakte
leader leider
define definiëren
rebirth wedergeboorte
probably vermoedelijk
occurrence optreden
edges randen
grow uitgroeien
currents stromingen
lethal fatale
offices kantoren
studies bestudeert
divergent uiteenlopende
bridges bruggen
prominent vooraanstaande
predecessors voorgangers
suspected verondersteld
nog more
published uitgebrachte
urinate plassen
mouse muis
eventual eventuele
sister zus
districts stadsdelen
retain gehouden
demolished gesloopt
front voorkant
family familie
faculty faculteit
punish straffen
sequence reeksen
direction richting
out verricht
introduction introductie
other andere
cult sekte
promote bevorderen
provides biedt
effectiveness effectiviteit
ranking ranglijst
points wijst
rather tamelijk
read lezen
eddy eddie
primates primaten
famed befaamde
climbing klimmen
curse vloek
liberation bevrijding
got raakten
made maakten
name naam
nicknames bijnamen
leveled vlakte
earliest vroegste
bourgeoisie burgerij
direction leiding
founding vondst
indeed daadwerkelijk
struggle strijd
chief chef
moist vochtig
keep hielden
archaeological archeologisch
point punt
monasteries kloosters
wars oorlogen
canary canarische
authority gezag
decision beslist
hoof voet
differentiated onderscheiden
poetry poëzie
forbid verbood
less minder
yearly jaarlijks
named vernoemd
usual gebruikelijk
jesus jezus
helen helena
organizations verenigingen
steady stabiel
depend hangen
colleges hogescholen
available voorhanden
tone toon
assignment overdracht
therefore daarom
clothed gekleed
this deze
reasons redenen
removal verwijdering
idea plan
remnants restanten
dear lieve
nude naakt
order commando
gospels evangeliën
outcome afloop
enlighten verlicht
formerly voorheen
sharks haaien
input invoer
informal informele
confidence vertrouwen
chose koos
reaches haalt
state rijk
direct rechtstreekse
about erover
named geheten
limitation beperking
wealth rijkdommen
hunger honger
more sterker
heath heide
permanent vaste
sour zuur
spread verspreiden
moral moreel
carriers dragers
holiday feestdag
bicycle fiets
cultivation kweek
next vervolgens
theorem stelling
mentioned gemeld
civilizations beschavingen
academy genootschap
recovered hersteld
departure vertrek
estimates schattingen
posthumously postuum
newly opnieuw
earthquake aardbevingen
baltic baltische
mountain berg
approved goedgekeurd
verb steunt
fund fonds
enjoyment genot
valued gewaardeerd
troops manschappen
organizations organisaties
disposal beschikking
effort inspanning
sanskrit sanskriet
minority minderheid
did wist
thereby daarbij
flanders vlaanderen
famous beroemd
borrow lenen
frenchman fransman
definitions definities
weather weer
use gebruiken
occur voordoen
nation land
nowadays dage
spiritual geestelijke
areas gebieden
anaesthesia verdoving
countenance steun
popular populair
lifelong levenslang
receiver ontvanger
set gestelde
chairman voorzitter
maintains onderhoudt
expansions uitbreidingen
exist bestond
alcoholism alcoholisme
anatolia anatolië
weird rare
agreement compromis
proud trots
rainfall regenval
consumer consument
foundation fonds
ignored genegeerd
assembly assemblée
jewels sieraden
spoke gesproken
traffic wegverkeer
demand eisen
female vrouwelijk
members leden
musicians musici
enlarge vergroten
straight rechte
positions plaatsen
senat senaat
consider beschouwen
back terug
relatively relatief
groups groeperingen
fault toedoen
sugar suikers
identical identiek
sculpture beeldhouwkunst
have hebben
immunity immuniteit
foreign buitenlandse
exhibition tentoonstellingen
tendency tendens
rarely zelden
hostile vijandige
viral virale
difficult moeilijk
enthusiastic enthousiast
before tevoren
revealed bloot
emotional emotionele
shooting opnamen
objective doelstelling
grown gegroeid
someone iemand
powerful krachtig
through middel
allow lieten
inquisition inquisitie
brits britten
league cup
call noemt
partition schot
gravity zwaartekracht
made deden
teenagers tieners
beaches stranden
office ambt
organized georganiseerde
reached bereikte
cheeses kazen
earlier toenmalige
him hem
add bevat
completely compleet
used gebruikgemaakt
seated zittende
change omgezet
aeroplane vliegtuig
farewell afscheid
that ku
provided leverde
breastfeed borstvoeding
harbour haven
walk gaan
accessible bereikbaar
realistic realistische
dedicated gewijd
molds schimmels
show optreden
detention gevangenisstraf
performance werking
formation vorming
seemed leken
use gebruikmaken
bordered begrensd
narrow nauw
kingdoms koninkrijken
periodical periodiek
controlled beheerste
organisms organismen
repression onderdrukking
advantage voordeel
binds verbindt
tobacco tabak
endure duren
saints heiligen
believers gelovigen
fourth vierde
lord heer
explained verklaarde
platinum platina
composition compositie
extensive uitgebreide
senate senaat
summary overzicht
activities bezigheden
found stichten
often veelvuldig
forever voorgoed
plague pest
constitutional constitutionele
integration integratie
niece nicht
reduction afname
cast uitbrengen
accomplish uitgerust
socially maatschappelijk
bow buigen
alliance alliantie
burdened last
entrepreneur ondernemer
bow boog
wrong verkeerde
which welke
underway onderweg
row rij
strange vreemd
hole hol
elephants olifanten
underlying onderlinge
content inhoud
scottish schotse
overt publieke
toll tol
minus min
lighting verlichting
bass basgitaar
sins zonden
admiral admiraal
said noemde
usually doorgaans
guarantee garantie
directions richtingen
ships schepen
evil boze
says zegt
departments afdelingen
lutheran lutherse
times malen
will zal
orientation geaardheid
rampart dijk
artistic artistiek
enjoy genot
ground grond
connected aangesloten
alcoholics alcoholisten
political staatkundige
scottish schot
proved bewezen
shed werpen
skills vaardigheden
deliberately opzettelijk
estimate ramen
follow-up vervolg
sickness ziektes
shortly kortweg
program programma
stage toneel
protected beschermd
imagination verbeelding
street straat
shiite sjiieten
color kleur
dominance overheersing
concentration concentratiekampen
french fransman
reclaimed ontgonnen
tribes stammen
describe beschreef
liberate bevrijden
seat zetelt
peat veen
outfit uitgerust
professional professionele
lowest onderste
geographical geografische
scents geuren
earthwork dijk
positions houdingen
rival rivaal
stem stam
meant bedoeld
formed gevormd
emirates emiraten
autonomy anatomie
municipal gemeenteraadsverkiezingen
gold gouden
conserved bewaard
lungs longen
thousands duizenden
seventh vii
diffusion verspreiding
measures maatregelen
junior jr
alternately afwisselend
judgement beoordeling
confused verwarren
transmission overdracht
thereby daardoor
reformed hervormde
very heel
revolutionary revolutionaire
african afrikaans
fellowship genootschap
that dat
budapest boedapest
generously rijk
bars cafés
rich rijke
key voornaamste
remark opmerking
fossils fossielen
say zeggenschap
explicitly expliciet
need noodzaak
blood bloed
french franstaligen
before voordien
newspaper dagblad
immediate onmiddellijk
delivered aangevoerd
suppress onderdrukken
almost nagenoeg
explicitly uitgesproken
seconds seconden
belgian belgisch
opened geopend
now nu
measures afmetingen
character letter
erosion erosie
moment ogenblik
high hoog
patients patiënten
used gewend
neutrality neutraliteit
parlements parlementen
arrangement regeling
examples voorbeelden
historical historisch
adjunct assistent
killed gedood
produces levert
united verenigde
shortly strikt
mystery mysterie
meant betekende
speeches toespraken
sin zonde
goddesses godinnen
magical magisch
lime kalk
broad breed
twice tweemaal
tissue weefsels
kept bijgehouden
image imago
location ligging
osteoarthritis artrose
footnotes voetnoten
network wegennet
teeth tanden
solicitation verzoek
obviously kennelijk
put gestopt
pneumonia longontsteking
confirmed bevestigd
priest pater
financial financiële
close sluiten
pollution vervuiling
which waarover
romantic romantische
flowering bloeiende
speculation speculaties
feeding voeding
enactment uitvoering
fit uitgerust
opportunities mogelijkheden
heavy massaal
great groots
presumption veronderstelling
excitement opwinding
reigned regeerde
pattern voorbeelden
weakens verzwakt
hideout schuilplaats
large grote
midget dwerg
bishop bisschop
return terugkomen
city stadje
appliances apparaten
form vormde
magical magische
e.g. veelal
indonesia indonesië
control controleren
destined bestemd
concert concertgebouw
topics onderwerpen
calls dringt
red rood
wings vleugels
trees bomen
place weggelegd
looks kijkt
founded opgericht
cafe café
did deed
photo foto
dialects dialecten
power kracht
except behalve
accessible toegankelijk
aspects aspecten
became worden
places plaatsen
course beloop
long-lasting langdurige
catch verstaan
show aantonen
natural natuurlijke
claimed beweerde
rotate rotatie
upbringing opvoeding
ninth negende
hawaii hawaï
subsequent latere
minimum minimale
really inderdaad
started ontstond
island eiland
loose los
beliefs geloven
highways snelwegen
seeds zaden
violent heftige
seventeen zeventien
bible bijbel
stamp stempel
fertilized bevrucht
lacewing netvleugeligen
travelers reizigers
commemorated herdacht
installed aangebracht
like zoals
troops troepen
remembering herinneren
goal doelstelling
disk schijf
complete compleet
vegetable plant
dream droom
breathing ademhaling
filament gloeidraad
after post
processes verwerkt
met ontmoetten
algeria algerije
building palazzo
sweet lieve
out uit
competitor concurrenten
essentially wezen
dumbledore perkamentus
electromagnetic elektromagnetische
blink knip
progeny nageslacht
precipitation neerslag
weekly weekblad
vegetation begroeiing
bass bas
send gestuurd
loan lening
twelve twaalf
usual gangbare
northeasterly noordoostelijke
blocks geblokkeerd
moderate gematigd
always steeds
repeated herhaalde
nomenclature naamgeving
exhibitions tentoonstellingen
association vereniging
outcome consequenties
state toestand
reputation reputatie
brickwork baksteen
wall muur
function capaciteit
served diende
application toepassing
species soort
yet nog
characterized kenmerkt
strand beach
information voorlichting
witnesses getuigen
eliminate schakelen
editing bewerken
nevertheless desondanks
indeed werkelijk
load lading
fight strijd
agreed afgesproken
article artikel
water urine
upright overeind
organisation organisatie
latvia letland
light verlicht
constitute uitmaken
moldavia moldavië
figure vormde
sweater trui
serious serieuze
march opmars
elements elementen
large fors
inhabitants bevolkt
rare zeldzame
diverse divers
damage schade
aimed richtte
way manier
insects insecten
surface velden
advice advies
place plaats
escaped vluchtten
chance kans
began begonnen
tiger tijger
covenant overeenkomt
piece stuk
fall vallen
place plaatsvindt
committing begaan
focused gericht
served dienden
nothing niets
deviating afwijkend
over afgelopen
illustration illustratie
dividing verdeling
nonetheless evenmin
loosely los
commercial commercieel
ice ijs
enveloped omvatte
question kwestie
covers beslaat
need hoefde
striving streven
services diensten
same eenzelfde
models modellen
rough grove
fair beurzen
contribute bijgedragen
consciousness bewustzijn
reformation reformatie
riches rijken
walk loopt
nations naties
mostly meestal
staff personeel
been geweest
olympic olympisch
multiply vermenigvuldigen
cypress cyrus
which welk
pain pijn
porter drager
partially deels
on erop
infamous beruchte
relations betrekkingen
murder moorden
slight geringe
proverb spreuk
conviction overtuiging
surrender overgave
transport vervoeren
sense zin
basal basale
start starten
forbidden verboden
unities eenheden
negotiations onderhandelingen
abscond voeten
producers producenten
head kop
slavic slavische
passes overgaat
created opgebouwd
examines onderzoekt
lodge loge
noord northern
dissolve ontbinden
outside buitenste
indian indiaanse
decreased verminderd
cones kegeltjes
inspect onderzoekt
repetition herhaling
sculpture vormde
has bezit
systematic systematisch
differences verschillen
admittedly weliswaar
outside buitenaf
am word
necessary noodzaak
tokyo tokio
tomorrow morgen
appearing schijn
his zijne
player spelers
buildings gebouwen
depend rekenen
ruling heersende
practice uitoefenen
formulated geformuleerd
duration duur
relief reliëf
thickness dikte
chance voordeel
disturbed onderbroken
earthquakes aardbevingen
revenues opbrengsten
style stijl
spray spuiten
that opdat
chances kansen
reached behalen
had hadden
rebels opstandelingen
ground gemalen
arguments argumenten
located vastgesteld
libya libië
lay leggen
objects zaken
treat behandelen
go gaan
powers machten
movies filmpjes
leafs bladeren
market markt
denmark denemarken
favorite favoriete
subsidiary assistent
design vormgeving
imposed opgelegd
hooves hoeven
interest rente
reptiles reptielen
imitation navolging
action handeling
representative vertegenwoordiger
shut sluit
alzheimers alzheimer
finished afgelopen
pains moeite
desire verlangen
intestine darm
resistance verzet
measurements metingen
fought vocht
discovery ontdekking
elderly ouderen
remark opmerkingen
district wijk
damaging beschadigen
posted geplaatst
septembre september
foresee voorzag
condemned beoordeeld
wanted wilde
shot opname
cow koe
usefully bruikbaar
technically technisch
refuge schuilplaats
building opbouw
recent huidige
thinks denkt
remaining overige
seriousness ernst
historical historische
foundation grondslag
vow beloofd
repaired hersteld
foods levensmiddelen
storage depot
membranes vliezen
artificial kunstmatig
will treft
returning terugkerende
illustration afbeelding
success succes
obvious vanzelfsprekend
white blanke
definition omschrijving
birds vogel
expand uitbreiden
regularly regelmatig
gladly graag
peaks toppen
copenhagen kopenhagen
aspects aangelegenheden
rising stijgende
science wetenschappelijke
commissioner commissaris
roam trok
attempt proberen
favourite favoriete
action optreden
scientists wetenschappers
exile ballingschap
considered overwogen
stated stelden
advance opmars
hungarian hongaarse
place venetië
university universitair
anaemia bloedarmoede
faction fractie
opposite tegengestelde
know weet
broken kapot
vikings vikingen
caucasus kaukasus
pattern vormde
goddess godin
refer verwijzen
successors opvolgers
range scala
work werkzaamheden
sovereign soeverein
grave graf
targets doelen
while tijdens
dragon draak
definitive definitief
captured veroverde
ball bal
needs behoeften
presumed meende
humanists humanisten
results uitslag
dead dode
newest nieuwste
joseph josef
they zij
increase verhoging
meets ontmoet
ensured gezorgd
individual afzonderlijke
named benoemde
unprecedented ongekende
blue blauw
personnel personeel
albeit alhoewel
picture beeld
passage doorgang
distrust wantrouwen
sunlight zonlicht
same datzelfde
need behoefte
follows volgt
changes verandert
covenant verbond
running lopende
raise stelt
blame schuld
newspaper krant
lower lager
to aan
sexuality seksualiteit
expand uitgebreid
quiet rustig
others ea
leave gaan
forbidden verbod
missing ontbrak
extent mate
precise precieze
choses kiest
perhaps misschien
fall terechtkomen
charge lading
currency munteenheid
recognisable herkenbare
spots vlekken
transferred overgebracht
famine hongersnood
damien damiaan
sister zuster
demonstrations demonstraties
follower opvolger
clerks ambtenaren
brothers broeders
nobility adel
novice beginnende
defeated verslagen
carried droegen
colonies kolonies
portion gedeelte
remaining overgebleven
succeed slagen
upcoming opkomende
limited begrensd
shows zien
earth terra
connection betrekkingen
estuary monding
soccer voetbal
mandible onderkaak
remain blijvend
murder moord
indigenous inheemse
ruled beheerste
carries voert
bustle drukte
objections bezwaren
poll toppen
among onder
redemption verlossing
final definitieve
people personen
risk risico
visitors bezoekers
memory geheugen
symbol wapen
cinema bioscoop
authorised bevoegd
name martín
heard horen
separation afscheiding
funeral begrafenis
fly vliegen
forever eeuwige
sex sekse
interference inmenging
diarrhoea diarree
conducted voerden
race ras
glasses glazen
nickname bijnaam
involve inzetten
doorstep drempel
properties panden
expected verwachten
liquor likeur
treaty overeenkomst
coup machtsovername
death dood
commencement aanvang
already al
regularly regelmatige
poison gif
royale royaal
bosoms boezems
pursued vervolgde
fall najaar
defence verdediging
set gevestigd
exercise oefenen
reconstruction wederopbouw
atoms atomen
developed ontwikkelden
voted stemde
warm warme
for voor
serve dien
cypher rekenen
took haalde
archaic oud
has heeft
near dichtbij
types typen
additional bijkomende
pilot piloot
anemia bloedarmoede
diagnosis diagnostiek
believe menen
satisfied voldeed
definitely definitief
spectacularly groots
employment werkgelegenheid
bees bijen
rite ritus
disasters rampen
western westerse
emotion aandoeningen
property eigenschap
covering begroeiing
flat platte
decided besloot
track baan
natural natuurlijk
elaboration uitwerking
device apparaat
cure genezing
relatively betrekkelijk
keep houd
rear achteren
thereon daarop
rebellion opstand
accordingly stig
infection ontsteking
denied ontkend
estimate schatting
angel engel
agriculture landbouw
counting tellen
summers zomers
moved bewogen
shakespeare shakespeares
capitals hoofdsteden
mighty machtige
autism autisme
claus klaas
usually gewoonlijk
wider breder
both allebei
abolition opheffing
used gebruikt
pants broek
official officieel
hydrogen waterstof
highway autosnelwegen
continent werelddeel
immediately onmiddellijk
authorities instanties
religions religies
common gezamenlijk
sex seks
hurdle hordelopen
countrywide landelijk
eg vb
frequencies frequentie
province provincie
hair haren
network netwerk
regularity regelmaat
penetrates dringt
independently onafhankelijk
capitulation overgave
trade ruil
teeming wemel
occasion aanleiding
situated gelegen
standards begrippen
against vasten
vision dromen
keep bewaren
leads leidde
shepherd herder
earthquake aardbeving
destroyed vernietigd
particular apart
died overleden
medicines geneesmiddelen
composed opgebouwd
mercury kwik
passing doorlopen
fog mist
demography demografie
demanded vereiste
percent procent
besides overigens
live woont
hate haat
opposite tegenover
columns zuilen
agreement overeenstemming
works oeuvre
temporarily voorlopig
heather plant
from ervan
fire brand
born geboren
electrical elektrische
appointments afspraken
were kwamen
order ordes
yet toch
quake beving
australia australië
after waarna
denominator noemer
berne bern
showed toonde
prizes prijzen
accidents ongelukken
bells bellen
premises pand
conquest veroveringen
fought vochten
landing aanvoer
proven aangetoond
rabbit konijn
bycatch bijvangst
male mannelijk
naked blote
ing verwerken
domination overheersing
governing regerende
coast costa
poems gedichten
difficult lastig
coloured gekleurde
adapt passen
put zette
accelerated versnelde
handy handig
like eruit
satisfactory bevallen
postponed uitgesteld
phillippe philippe
captivity gevangenschap
vocals zang
commander commandant
guideline richtlijn
urbanization verstedelijking
careful zorgvuldig
acting acteren
icon icoon
eggs eitjes
justice rechtvaardigheid
circumstances omstandigheden
dominate overheerst
repressed verdrongen
slowly langzamerhand
built bouwde
model vormde
personnel manschappen
unlikely onwaarschijnlijk
sizeable omvangrijke
womb baarmoeder
order orden
contaminated besmette
higher hogere
performed traden
unaided blote
infected besmet
probe onderzoekt
closing sluiting
problems problematiek
changing wisselende
knew kenden
males mannetjes
dutch nederlanders
speeds snelheden
offer aanbod
structures structuren
brussels brusselse
restauration restauratie
character aard
aide assistent
fairs beurzen
videos filmpjes
reduction reductie
developed ontstond
the las
pleasure plezier
chaperon begeleid
labelled label
slovakian slowaakse
said aldus
fluid vloeistof
relation betrekking
whites blanken
relation verband
calls noemt
earth aarde
few weinige
centres kernen
guide aangekomen
products producten
waste afval
actor acteur
decision besluitvorming
boys jongens
august augustinus
spatial ruimtelijke
brabant brabantse
nearer nader
debut debuutalbum
approximately circa
sports sportieve
related gerelateerd
had laten
worshipping verering
meetings besprekingen
were vormden
characterizes kenmerkt
appoint benoemen
inbred aangeboren
bold vet
based uitgaat
lords heren
appraisal beoordeling
allowed toegelaten
thick dik
particular name
acid zuur
did daden
bound gebonden
personalities karakters
generated opgewekt
salary salaris
palestine palestina
renewed hernieuwde
mediterranean mediterrane
pillow kussen
institutes instituten
sensitivity gevoeligheid
likewise eveneens
called opgeroepen
exposed blote
dive duiken
continued vervolgd
cousin neef
ministries ministeries
order opdracht
transport vervoer
radius straal
essence essentie
belief geloof
body romp
cavalry cavalerie
king koning
condition bepaling
tense gespannen
anatolian anatolië
reject verwerpen
increased opgevoerd
so bijgevolg
convention conventie
snape sneep
laid legde
ethnic ethische
subdivision onderverdeling
critical kritische
crossbreed kruising
proboscis slurf
flora begroeiing
commemoration herdenking
recognition erkenning
deny ontkennen
puberty puberteit
sole louter
independent zelfstandig
substances stoffen
conservatives conservatieven
delay vertraging
booklet boekje
engage aangehaald
stuck vast
deviation afwijkingen
in facto
value waard
participation deelname
page blad
oath eed
proceed overgaan
absence ontbreken
cipher rekenen
strains inspanningen
diplomatic diplomatieke
w.c. wk
victories overwinningen
nun non
data gegevens
form vorming
wood hout
nobody niemand
conquest verovering
nato navo
searches zoekt
rooster haan
electric elektrisch
confederation confederatie
labour bevalling
throw werpen
kidnapped ontvoerd
dawned brak
harmony harmonie
sorry spijt
opportunities gelegenheden
farming landbouw
aimed gericht
continuous continu
broken verbroken
still steeds
coughing hoesten
european europees
goal doelpunt
temporary tijdelijke
charge aanklacht
switzer zwitser
alliance bondgenootschap
thought gedachte
happening gebeurtenis
participate meedoen
marked aangeduid
time maal
special bijzonder
bandmembers bandleden
prepared voorbereid
persian perzisch
frederique frederik
required eisten
constantine constantijn
literal letterlijk
richly rijk
etcetera enz
dressed gekleed
think denk
likes zinnen
former vroegere
inflated opgeblazen
transition overgang
stones stenen
excellent uitstek
hungarian hongaars
estonia estland
twenty twintig
d.c. dc
curacao curaçao
positive positieve
commerce handel
noon middags
pays betaalt
extensive omvangrijke
football voetbalclub
orphan wees
jumping springen
crew bemanningsleden
visits bezoekt
biologically biologisch
coastline kustlijn
dominican dominicaanse
contains bevatten
parasite parasiet
container tanks
superiority overwicht
sample proeven
handles hanteert
expect verwachten
thought dacht
soon gauw
papiamento papiaments
clue aanwijzing
promoted bevorderd
found trof
profusely rijk
arbitrary willekeurige
burn verbranden
intimate kring
strength sterkte
old oude
confirm vormde
turned keerden
summer zomers
formal formeel
legendary legendarische
tree boom
cover dekking
repeatedly herhaalde
felt voelden
celebrities beroemdheden
axle as
games spellen
composed gecomponeerd
current huidige
ending monding
connect aansluiten
wages salaris
communication communicatie
dating dateren
build gebouwde
gradual geleidelijke
node knooppunt
premise stelling
characters tekens
heros helden
affairs aangelegenheden
roof dak
suspect vermoedt
division scheiding
deviates afwijkt
impose legden
withdrawal opnamen
surpasses voorbij
get gekregen
chart grafiek
argumentative logisch
empire imperium
sought streefde
rejection afwijzing
nature natuur
controversial controversieel
considerably aanzienlijk
relations verhoudingen
experience beleven
cultivated ontgonnen
activities werkzaamheden
sleep slapen
growing groeiende
victims slachtoffers
sign tekenen
x ×
understand verstaan
moldova moldavië
you jou
port poort
carried brachten
goal dromen
engineers ingenieurs
locked opgesloten
appear verschijnen
correctly correct
slopes hellingen
free bevrijden
beautiful prachtige
capacitor condensator
guidelines richtlijnen
believe geloven
job baan
partition deling
bad slecht
rejected verworpen
progress vooruitgang
given gegeven
reflected tot
occurs geschiedt
experiencing beleven
inside binnen
suspects vermoedt
mass massa
indicators signalen
dropped vielen
separate scheiden
volleyball volleybal
directing regie
market beurs
external buitenaf
being wezen
experience ondervindt
phases fases
security veiligheid
profound verregaande
raceme tros
over par
particles deeltjes
have hebt
funeral uitvaart
club vereniging
overweight overwicht
rejected afgewezen
writing schrijven
connections verbindingen
decision besluit
tough flink
separates scheidt
did leverde
confessions betekenissen
every iedere
fatherland vaderland
moderate matig
summon oproep
remember onthouden
newer nieuwere
scheme schema
office kantoor
heritage erfgoed
will testament
central centrale
different verschillende
puddles plassen
deep diep
sentiment gevoel
morning ochtends
participated meegemaakt
dependent afhankelijk
fireplace schoorsteen
qualifications bevoegdheden
card kaart
view beeld
areas terreinen
fabrics fabrieken
read gelezen
kept bleef
produced opgeleverd
kind goed
ardennes ardennen
remain verblijven
gall gal
operated bediend
founded gevestigd
drinking drinken
reduction vermindering
lab laboratorium
ditto idem
sang gezongen
algorithms algoritmen
webs vliezen
symbolical symbolische
had bezat
french franse
ranks rangen
guilder gulden
bodies lichamen
faster sneller
recordings opnamen
wolves wolven
build strafschop
our onze
treatments behandelingen
hinde doe
basilica basiliek
wallonia wallonië
south zuid
gouden golden
lebanon libanon
flow stromen
worse erger
many veel
capital hoofdplaats
adopted aangenomen
physicist natuurkundige
lend lenen
advisor adviseur
help hulp
admire bewonderen
spaniard spanjaarden
thoroughly grondig
advantages voordelen
parish parochie
kilometre km
damage beschadigen
orders opdrachten
bones botten
by via
importance consequenties
lions leeuwen
referred verwezen
rails spoor
government regering
founded stichtten
styles stijlen
fourteen veertien
figure cijfer
persist stand
chalk krijt
month maand
scala spectrum
tail staart
regulations voorschriften
script geschriften
postulate rekenen
certain zekere
cal roepen
expectations verwachtingen
convince overtuigen
contradict tegengestelde
adaptation aanpassing
just pas
coast kuststrook
freemasons vrijmetselaars
illness ziekte
new nieuwste
developed uitgewerkt
areas deelgebieden
mined ontgonnen
drugs medicijnen
mechanical mechanische
carries draagt
possible mogelijke
extreme uiterste
costs kost
parting afscheid
assault offensief
dissolve lossen
smallest kleinste
crimes misdaden
makes maakt
early vroeg
hanged opgehangen
catholics katholieken
traces sporen
accompany begeleid
aldermen schepenen
transfer overgebracht
square plein
maybe misschien
nine negen
highest hoogste
equations vergelijkingen
visit bezoeken
broad brede
branch tak
organized ingericht
cathedral dom
inflammation infectie
adults volwassen
jose josé
divisions verdeeldheid
placed gelegd
his zijn
come kom
peak spits
lift steun
gash jaap
slight lichte
condition toestand
material materieel
rules heerst
forest bosch
unite verenigen
factually werkelijk
universal universele
swiss zwitserse
discovery openbaring
conversely omgekeerd
mutation mutatie
minors minderjarigen
writer schrijfster
chiefly voornamelijk
conclusion conclusie
reign bewind
established gevestigde
executed geëxecuteerd
avoid vermijden
argument ruzie
trend tendens
increase stijgende
was bevond
attempt poging
participant deelnemer
league liga
former toenmalige
bird vogel
goals doelen
small gering
expression uiting
center middelpunt
gland klier
covered vallen
test testen
condemned veroordeeld
possible eventuele
it t
cost koste
ring ringen
beats versloeg
suggested gesuggereerd
known bekend
thought gedacht
soon spoedig
tubers knollen
peoples volken
infection besmetting
llamas lamas
sacred heilig
completely helemaal
succeeded slaagden
collaboration samenwerkingsverband
substitute vervanging
respiration ademhaling
unprecedented eerder
stable stal
meaning betekenissen
angry kwade
yielded leverden
promotes bevordert
heavy zwaar
doings bezigheden
tea thee
singer zangeres
findings vondsten
control regie
second seconden
mainly voornamelijk
and én
differs wijkt
add toevoegen
sheriff schepenen
linguistics letteren
area buurt
chapter hoofdstuk
complex ingewikkelde
look kijk
expanded breidde
tsar tsaar
aristocracy adel
investigation onderzoek
weeks weken
message bericht
such dergelijke
distinguishable herkenbare
name job
cover bedekken
latest laatste
creation scheppen
physical fysische
lift heffen
discussion onenigheid
planned geplande
succession opvolging
psychological psychisch
customer klant
even nog
enamel email
orde order
authoritarian autoritaire
both beiden
chronic chronische
size omvang
spider spin
mentioned noemde
rests resten
categorized ingedeeld
surplus overschot
worry zorgen
holy heilige
dominate domineren
hits treft
busy bezig
thai thaise
ended eindigde
strange vreemde
archeological archeologische
honour eer
butterflies vlinders
latin latijn
collected verzamelde
and en
stress spanning
greek grieks
role capaciteit
led geleid
firm firma
surroundings omgeving
robby robbie
positions stellingen
halfway halverwege
producers fabrikanten
takes neemt
expects verwacht
dependence afhankelijkheid
deposit depot
etic ethisch
provided leverden
prehistory prehistorie
diamond diamanten
bauxite bauxiet
false valse
contributed droeg
yield opbrengst
zoo dierentuin
huge enorme
seattle venlo
labeled bestempeld
act daad
gothic gotiek
crazy gek
flourishing bloeiende
gambler spelers
play spelen
centuries eeuwen
arrival komst
profile profiel
dying sterven
undergone ondergaan
conversion bekering
song lied
fur vacht
cards kaarten
threads draden
systematic systematische
naked naakt
ordinary gewone
make maken
severe ernstige
distinct uitgesproken
goods goederen
below onderstaande
establishes zetelt
faces gezichten
discussion overleg
concrete betonnen
contestant deelnemer
opens opent
supply voorraad
balance saldo
petition verzoek
seems lijkt
repeat herhaling
environmental milieu
sanctify heiligen
counted gold
wishes wenst
strategic strategisch
possibilities mogelijkheden
context kader
ruled geregeerd
insurgents opstandelingen
bond band
banishment ballingschap
started aanvang
scheduled geplande
devise bedenken
quote aangehaald
development uitwerking
correct goed
married getrouwd
sizes formaten
early eerdere
representation volksvertegenwoordiging
spirits geesten
gifted geschonken
term begrip
fits klopt
market markten
belonged hoorde
sustain doorstaan
housed gehuisvest
discharged beëindigd
academic academische
excluded uitgesloten
scored gescoord
distinctive kenmerkende
part dele
little weinig
branches takken
lead hoofdrol
suddenly opeens
cotton katoen
handle hanteren
undergo ondergaan
people volkeren
immediately meteen
including omvat
registered schreven
offer aanbieden
re her
pod vormde
immigrants immigranten
shared gemeenschappelijke
printing boekdrukkunst
stay blijven
evolutionary evolutionaire
outdated verouderde
true ware
statistic statistische
monopoly monopolie
jaren years
perceived beschouwden
thee gij
boy jongen
unborn ongeboren
fireworks vuurwerk
around rondom
ascension hemelvaart
obtained behaalde
emotionally emotioneel
lamps lampen
sample voorbeelden
heartbeat hartslag
prey prooidieren
near nabijgelegen
add voegen
stratification lagen
perform uitvoeren
jewelery sieraden
competent bevoegd
symptom verschijnselen
balance balans
structure structuur
lithuania litouwen
dismissed ontslagen
ear oor
must moeten
publications publicaties
educated opgeleid
compartment vak
residues resten
origin oorsprong
done gedaan
just puur
attacker aanvaller
liquids vloeistof
fascist fascistische
references verwijzingen
victory overwinning
communistic communistisch
the de
surname achternaam
successful succesvolle
interior binnenland
hot warme
riots rellen
confuse verwarren
hours uren
grey grijze
warming opwarming
demanded eiste
fleeing vluchten
well wél
result uitkomst
individual individueel
conviction veroordeling
harassment moeite
kinship verwantschap
east oosten
realism realisme
districts gewesten
well wel
local plaatselijk
increases toeneemt
cycling fietsen
maggot larve
appointment benoeming
made haalden
finnish finse
front voorgrond
some sommigen
founder stichter
breastmilk borstvoeding
mortgages hypotheken
did wisten
moravia moravië
surely immers
socialist socialistisch
released vrijgelaten
plays speelt
guarantee borg
wasps wespen
eggs eieren
scientists geleerden
charged geladen
may mogen
viewer kijker
morale moreel
conditions voorwaarden
technology technologie
emphasis nadruk
looked gekeken
exchange ruil
surpassed voorbij
massive massale
myth mythe
taxes belastingen
heet hot
which waarmee
off stoten
also tevens
taxonomy taxonomie
races rassen
required benodigde
titian titiaan
result uitslag
scores scoort
finance financiering
valuation waardering
documents geschriften
cause veroorzaken
structure bouwwerk
particular bijzonder
archangel beschermheilige
would zou
antennae antennes
proposers voorstanders
including inclusief
easterly oosterse
bruges brusselse
conversation gesprek
finance financiën
blend mengen
stayed bleven
threesome trio
berliner berlijnse
turtles schildpadden
scholarships beurzen
siege belegering
nuts noten
marocco marokko
remaining blijvende
direct richtten
threatened bedreigd
avoided vermeden
easy gemakkelijk
average gemiddelde
command commando
one degene
collapses stort
sovereignty soevereiniteit
trains treinen
psychologically psychisch
com nl
political staatkundig
sufficient tamelijk
foreigners allochtonen
comfort steun
or of
collect verzamelen
architects architecten
yield opleveren
grandfather grootvader
size formaat
survived overleefde
hermione hermelien
crashes stort
mr. mr
played speelde
alongside langs
nearly vrijwel
accompanied begeleid
move zet
filmography filmografie
genetic genetisch
behaviour gedrag
obscure onduidelijk
sections stromingen
maximilian maximiliaan
reverse omgekeerde
against tegen
did deden
appointment aanstelling
aim richten
shown afgebeeld
bosnia bosnië
welcome welkom
traditional traditioneel
prosecuted vervolgd
unemployment werkloosheid
apparently schijnbaar
saw zagen
indirectly indirecte
long geruime
vehicles voertuigen
supervision toezicht
discussed afgesproken
tournaments toernooien
distinction onderscheid
earlier eerdere
published publiceerde
comparable vergelijkbaar
discovery vondst
maximum maximale
dementia dementie
instruction richtlijn
fruit vrucht
concede gelaten
jordania jordanië
corporal korporaal
free gratis
cool coole
so zodanig
traverse afleggen
highlights hoogtepunten
disorders stoornissen
interior interieur
diverges wijkt
faith geloof
favourable gunstige
relationships relaties
graveyard kerkhof
genealogy stamboom
extended uitgestrekte
favour gunste
library bibliotheek
fame bekendheid
about over
agree overeenkomt
ceremony uitvaart
whereby waarbij
improved verbeterde
occupied bezette
whose wier
institute instituut
twos tweeën
vicar dominee
hunting jacht
politician politicus
windows ramen
releases vrij
labor arbeiders
resides rust
welfare welzijn
reign regeerperiode
green groene
millimeter mm
admitted opgevat
aircraft vliegtuigen
validity werkelijkheid
manual handboek
hall zaal
that datgene
crust korst
increase stijging
lacewings netvleugeligen
overcome overwinnen
demanded eisten
encyclopedia encyclopedie
autumn herfst
reverses keert
last duren
usa vs
county graafschap
appearance uitstraling
edit bewerkt
heavier zwaarder
allow rekenen
irreconcilable vrede
cheerful opgewekt
let lieten
population bevolkingsdichtheid
downwards beneden
initiative initiatief
said sprak
enlightened verlicht
episode aflevering
came kwamen
garnished afgezet
critically kritisch
rumour gerucht
establishment formatie
vulcano vulkaan
attracted aangetrokken
lose verlies
actual feitelijke
tournament toernooi
abstract abstracte
older ouder
liberals liberalen
debuted debuteerde
want wil
position opstelling
advert reclame
indicate duiden
senses zintuigen
barret barrett
either hetzij
professor hoogleraar
including oa
lessen afgenomen
consequently bijgevolg
factors kenmerken
mutually onderling
estimates schat
minimal minimaal
known bekende
decreases afneemt
parallel parallelle
choice keus
hour uur
tenth tiende
neck nek
fall daling
airplanes vliegtuigen
asked verzocht
young jong
brought gebracht
high hoge
increased verhoogde
add toegevoegd
prohibition verbod
stipulation voorwaarden
master meester
dolphins dolfijnen
example bijv
throttle gaspedaal
life leven
values waarden
suddenly ineens
escaped ontsnapte
rate tarief
view opvatting
see zie
position betrekkingen
proteins eiwitten
still nog
duties plichten
were lieten
counselor adviseur
exited bestonden
rewards lonen
ever ooit
though alhoewel
monk monnik
described omschreven
focus concentreren
few weinig
unmistakable herkenbare
brought brachten
useful bruikbaar
shark haai
capitalist kapitalistische
moved verplaatst
fatal fatale
synonyms synoniemen
hierarchy hiërarchie
they ze
cause daar
arid dor
bind binden
corn maïs
narrow nauwe
biblical bijbelse
strive beoogde
retained bijgehouden
hunt jagen
liberated bevrijd
files documenten
etcetera enzovoort
garbage afval
ratio verhouding
channel zender
agreements verdragen
monastic monnik
best liefst
amount dosis
english engelsen
military militaire
make trof
variations variëteiten
was vond
excepted uitgezonderd
class klas
legal juridisch
statements verklaringen
armistice wapenstilstand
benefit nut
judgment uitspraak
increased opgetrokken
public publieke
communist communistisch
czech tsjechische
as ter
hills hellingen
materials stoffen
furthermore verder
breath adem
reason rede
reign keizerschap
earthenware aardewerk
govern besturen
notes noten
heal helen
shortened afgekort
pupil leerling
sura soera
same hetzelfde
lifetime levensduur
measurements afmetingen
viewed bekeken
exerted beoefend
engagements afspraken
similar vergelijkbare
controls controleert
tutankhamun toetanchamon
cores kernen
preference voorkeur
building bouw
communicate communiceren
references referenties
pieces stukjes
surname bosch
bowler spelers
cultured gekweekt
retina netvlies
dune duinen
upper bovenste
criticism kritiek
holds houdt
mobile mobiele
portuguese portugese
links verbindt
conventual monnik
neck hals
indirect indirecte
regime staatsbestel
cosmetic schijn
ensuing dien
defined gedefinieerd
touch aanraking
monks monniken
estimated geografisch
double dubbel
affiliation verwantschap
markets markten
bohemians bohemen
amount hoeveelheid
settlement nederzetting
nationalistic nationalistische
each iedere
sends stuurt
military militair
condemnation veroordeling
caused leverden
allies machten
acquisition overname
downfall ondergang
front voorzijde
offering aanbod
fight bestrijden
recovery herstel
entrance ingang
gained verworven
smith smit
inhabitants inwonertal
hit slaan
intended bedoeld
sons zonen
minimal minimum
linger gebleven
proponents voorstanders
always altijd
secondary middelbare
floor verdieping
praised geprezen
unknown onbekende
deeds daden
turn bocht
decreasing dalende
schools scholen
labor moeite
man mens
conference conferentie
appearance uiterlijk
focused richtten
costed kostte
prevailing overheersende
lived leefde
happened gebeurde
is komt
attended bekeken
drain afvoer
said gezegd
methane methaan
battlefield slagveld
buildings panden
forts forten
forces machten
royals koningshuis
states luidt
former voormalige
closest dichtst
black zwart
measurement meting
commercials reclame
ports poorten
break kapot
naples napels
medal onderscheiding
achievements prestaties
survival voortbestaan
peoples volkeren
actions acties
were werd
transfer overdracht
liqueur likeur
anticipated voorzag
stuffed gevuld
stands staat
stain vlek
use gebruikgemaakt
jets iets
throwing gooien
cigarette sigaret
leave verlaten
lips lippen
punishments straffen
tourism toerisme
equipped ingericht
were zaten
mosques moskeeën
strict streng
reaction reactie
powers mogendheden
outermost buitenste
error fout
filming verfilming
simultaneously gelijktijdig
voyage reis
exclusion uitsluiting
was zat
joining toetreding
flat vlakke
houses herbergt
ideas opvattingen
character karakter
emphasizes benadrukt
recently recentelijk
target doelwit
coast kust
convoy begeleid
legal juridische
brewed gebrouwen
anticipate voorzien
pink roze
battle slag
automatic automatisch
brasil brazilië
governed bestuurd
temples tempels
habsburg habsburgse
ducks eenden
executive uitvoerende
minor minderjarigen
made vervaardigd
held behield
chickens kippen
confusion verwarring
arc boog
sadness verdriet
prominent prominente
university universiteit
considerable flinke
severe strenge
demographics demografie
parliaments parlementen
admired geprezen
nighttime nachts
oral orale
usage inzet
plan concept
fundamental fundamentele
anonymous anoniem
postwar naoorlogse
approval goedkeuren
pure zuiver
conversations gesprekken
criticised bekritiseerd
partly mede
manners manieren
matter materie
registered vastgelegd
so dus
pause pauze
symbolism symboliek
should dienen
intervention ingreep
quarrel ruzie
certified verklaarde
threatened bedreigde
came gekomen
draw trokken
before vooraf
lie lag
hight hoogte
named benoemen
depression depressies
brittany bretagne
knight knecht
hidden verstopt
preserve behoud
claimed eiste
persisted voortgezet
prostitute prostitutie
remembered herdacht
controlled gecontroleerd
feathers veren
feminine vrouwelijke
far ver
nationals onderdanen
nursing borstvoeding
abandoned verlaten
entry intocht
conquers veroveringen
abject laag
maximal maximaal
scientific wetenschappelijke
life levenslange
euthanasia euthanasie
insecurity onzekerheid
rooms kamers
painted gekleurd
on op
also daarnaast
just juiste
forests bossen
tissue weefsel
solid vaste
. plassen
combinations combinaties
forty veertig
radical radicale
catalan catalaanse
croatian kroatische
vault kluis
phases fasen
circle kring
winning winst
artwork kunstwerk
cloth doek
capitalistic kapitalistische
i.e. bv
strip banen
cause oorzaak
split splitsing
attacked aangevallen
creator schepper
inner binnenste
besides daarbij
confinement bevalling
contained omvatte
accommodated gehuisvest
guiding begeleiding
louse luis
is bedraagt
migrated getrokken
willing bereid
national nationale
coupe cup
been gezeten
especially name
biological biologische
registered genoteerd
common alledaagse
relate hebben
know kennen
gout jicht
twelfth twaalfde
become word
food eten
possibility mogelijkheid
western westers
lieutenant luitenant
looked zocht
farmer boer
provided verzorgd
pretension aanspraak
ally steeg
execute uitvoeren
offered bieden
consonance klank
ancestors voorouders
brackets haakjes
addition aanvulling
outcome uitkomst
emotional emotioneel
devoted gewijd
religious godsdienstige
grouping groepering
bite beet
amount gehalte
indirectly indirect
regulations regelgeving
accurate goed
speculations speculaties
hills heuvels
direction koers
suited uitkwam
left linkse
publicised publiceerde
put gelegd
presented gepresenteerd
metropolis metropool
displayed gebleken
originally oorspronkelijk
bankruptcy faillissement
involved betrokken
writer schrijver
doctor dokter
darker donkerder
inhabitants inwoners
proceed gaan
forming formatie
leaving vertrekken
comprehension begrippen
teams ploegen
favorable gunstige
changing wisselend
located bevindt
understood begrepen
boss chef
dimensions afmetingen
situation toestand
marked gekenmerkt
countryside platteland
nothing niks
administrative administratieve
ensemble groep
succeed gelukt
preacher dominee
about circa
search zoeken
protects beschermt
wedding bruiloft
busses bussen
frequent veelvuldig
nutrients voedingsstoffen
characteristic karakteristieke
gave gaven
elsewhere elders
shot schot
difficult moeilijke
often dikwijls
appeared verscheen
unrest onrust
name boer
pac parc
concrete beton
village plaatsje
eventual eventueel
milkyway melkweg
modification wijziging
appointed gestelde
manufactured vervaardigd
jurisdiction rechterlijke
held gehouden
fight kampen
activity actie
fall dalen
near nabije
prevent voorkwam
strongest sterkste
compilation samenstelling
consequence consequenties
twinning stedenbanden
autonomous autonome
experience beleving
preserved bewaard
badger das
royal koninklijke
functions fungeert
determining bepalend
goal doel
space ruimte
blockade blokkade
gone gegaan
export uitvoer
musical muzikale
viewpoints standpunten
cyclists fietsers
restricted banden
siege beleg
singer zanger
appointed aangesteld
section snede
families gezinnen
provides verzorgt
pushed geschoven
petrol benzine
experience ervaringen
break breken
inflammations ontstekingen
prevented voorkwam
hundreds honderden
croatia kroatië
required vereist
feels voelt
created gecreëerd
low laag
presidents presidenten
living levende
counterpart tegenhanger
back teruggaat
brands merken
iron ijzer
value norm
interests belangen
behavior gedragingen
optimum optimaal
tried geprobeerd
seats zetels
nightclubs discotheken
moderated opgevangen
lion leeuw
similarities overeenkomsten
strongly sterk
acted opgetreden
girth dikte
adapted aangepast
urged drong
bigger groter
smell geur
toxic giftig
demand aanbod
date datum
great groot
sentences zinnen
hague haag
cairo caïro
childhood kindertijd
gigantic gigantische
magazine weekblad
fixed vaste
fetus foetus
can kunt
blossom uitgroeien
seems blijkt
directive richtlijn
governor regenten
put plaatste
regular regelmatig
decade decennium
institution inrichting
exact precieze
deflect buigen
aims streeft
tragedy drama
liberation redding
list lijst
back achterzijde
biggest grootse
seats zetelt
loop run
steal stelen
cyclone cycloon
bach bachs
ministers geestelijken
deceased overledenen
blazing brandende
opened opende
failure faillissement
lacked ontbrak
mutations mutaties
augustine augustinus
tending neiging
today vandaag
pip raakt
representative gedeputeerde
bell bel
language taal
planet planeet
territory domein
permanent permanente
describe beschrijven
emigration emigratie
sculpt vormde
company onderneming
increase oplopen
decisions besluiten
takings opbrengsten
serbian servische
half-blood halfbloed
accepted geaccepteerde
powers krachten
munich münchen
sees ziet
business bedrijfsleven
used gehanteerd
voice stem
instruction aanwijzing
drastic drastisch
close nauwe
caucasian kaukasus
should moet
scattered her
turkey turkije
scotland schotland
original originele
absolute absoluut
mathematician wiskundige
during loop
titles titels
leadership leiderschap
pale bleek
welfare welvaart
eight acht
telephones telefoons
court rechtbank
contrast tegenstelling
only slechts
reformation hervorming
it daaraan
addition toevoeging
tried trachtte
exemplar voorbeelden
railway spoorlijnen
coming afkomstig
after nadat
branches vestigingen
disorders aandoeningen
olden oud
argentine argentijnse
regents regenten
degrees graden
publish publiceren
provided opgeleverd
driven aangedreven
affected aangedaan
austria oostenrijk
belonged behoorden
department groep
craving drang
fruits vruchten
simultaneously tegelijk
mention vermelding
disappeared verdween
solid vast
statements uitspraken
coordinating overkoepelende
set stellen
jaws kaken
enhanced verhoogt
receive ontvangen
died overleed
serious serieus
hit raakt
history geschiedenis
is behoort
this hiervan
rogation verzoek
whole gehele
density dichtheid
insist aandringen
historians historici
stimulated gestimuleerd
pencil pen
instructions aanwijzingen
harmful schadelijke
two tweetal
right juiste
placed geplaatst
erstwhile vroeger
pump pompen
diminishment achteruitgang
protestantism protestantisme
stay steun
? vervelling
masses massa
acquire krijgt
raised opgevoed
shot schoot
plane toestel
catering horeca
clear zuiver
weekly wekelijks
using behulp
descendants afstammelingen
st. sint
interpretation voorstelling
protected beschermde
conducted voerde
dutchman nederlander
visits bezoeken
paper papier
simultaneous gelijktijdig
crucial cruciaal
some enig
kitchen keuken
accomplished gelukt
heading kopje
condition conditie
body lichaam
consignment overdracht
lighter lichtere
opposition tegenstelling
anal anale
dead daad
observed waargenomen
argues stelt
sine sinus
taken ondernomen
architecture architectuur
right goed
guide begeleid
selection selectie
wet natte
should dienden
east-north-east ono
germanic germaanse
accident ongeval
unfortunately helaas
cosmic kosmische
generously royaal
won gewonnen
self zich
why waarom
obstruct blokkeren
nearby naburige
leaves vertrekt
reincarnation reïncarnatie
mental psychische
ongoing voortdurende
need armoede
higher hoger
translated vertaald
rulers machthebbers
electronic elektronische
liberate vrijgelaten
materials materialen
counts telt
on aan
every elke
companies ondernemingen
bottle fles
proceed vervolgen
sympathy medelijden
deduction aftrek
last laatst
inventor uitvinder
directorate commissarissen
fashion vormde
viruses virussen
diagnosis diagnose
15 xv
assisted bijgestaan
th ste
age ouderdom
thereby daarmee
dialogue dialoog
budget begroting
thread draad
pumps pompen
wounded gewond
introduction invoering
actual werkelijke
tensed gespannen
released uitgebracht
theatre theater
alcoholic alcoholische
broadcasts uitzendingen
excessive overmatige
sang zang
capital kapitaal
alignment richtlijn
necessary benodigde
perhaps wellicht
state staat
inquire onderzoekt
accelerate versneld
conservative conservatief
hereditary erfelijk
cut snede
rather liever
escape ontsnappen
forced genoodzaakt
reserved voorbehouden
adoption aannemen
here her
claim eisen
consequently zodoende
division deling
formed vormde
dies sterft
concern betreffen
brown bruine
accidentally ongeluk
runs draait
hell hel
critics kritieken
distinctive karakteristieke
optic optische
know weten
skeleton skelet
are bent
provinces gewesten
shape vormde
name eros
pull trok
cost prijs
track pad
memories herinneringen
various divers
glands klieren
partly gedeeltelijk
closes sluit
require eisen
maintaining onderhouden
dominating overkoepelende
therapy therapie
let laten
wrong mis
weep wenen
method methode
help helpen
backside achterkant
tactic tactiek
contrary omgekeerde
operations handelingen
levels vlakken
movie filmpje
also eveneens
yugoslavia joegoslavië
is maakt
appointment afspraak
mistrust wantrouwen
inhabited bewoonde
father pater
however niettemin
arena krijt
genome genoom
committed pleegde
debut debuut
gather verzamelen
name heten
dogs honden
fiscal fiscale
time stond
earn verkrijgen
judicial rechterlijke
added toegevoegd
just net
described beschreven
shares aandelen
ask vragen
croatians kroaten
chemical chemische
sectors sectoren
liqueur prijzen
bought gekocht
organised georganiseerde
emperors keizers
function ambt
toren tower
suspended onderbroken
clause voorwaarden
stream beek
structure opbouw
seemed leek
queen koninginnedag
suriname surinaamse
settlements vestigingen
lower lagere
spain spanje
print drukken
dominant dominante
mesh maas
associated geassocieerd
pretty mooi
citizen burger
journey trok
rain regent
arrived aangekomen
selling verkopende
degree mate
ape aap
towers torens
existence bestaan
at ten
travelled reisde
divine hemelse
live leven
format formaat
socialistic socialistische
change wisselen
urge drang
secular wereldlijke
threatens dreigt
behind achter
friendship vriendschap
impulse impuls
replaced verplaatsen
appreciated gewaardeerd
deviate buigen
horses paarden
personal persoonlijk
his diens
closed afgesloten
autumn najaar
professional professioneel
metal metalen
distribution verspreiding
love gehouden
ready gereed
taken opgelopen
engine motor
sequence volgorde
this hierdoor
steel stalen
constructed aangelegd
period menstruatie
subject onderwerpen
needed zodanig
divided verdelen
appeared voorkwam
reliques relieken
broadcast uitzending
essential essentieel
including waaronder
brewing brouwen
theological theologische
function functioneren
results resultaten
developed ontwikkeld
devices toestellen
aztecs azteken
iron ijzeren
hawks haaien
mechanics mechanica
conquered veroverde
vulnerable kwetsbaar
mind gedachten
appeal aanvraag
trade handel
concerning betreffende
heritage afkomst
group groepering
estonian estse
accountability verantwoording
tissues weefsels
applied toegepast
distance afstand
produces produceert
perception beleving
vegetation vegetatie
strictly strikt
end uiteinde
careful voorzichtig
loosely ruim
exception uitzonderingen
issue kwestie
search zoekt
indicate wijst
innovating vernieuwende
destitution armoede
helpers pieten
governing heersende
neighborhood wijk
colours kleuren
priests geestelijken
may mag
accident ongeluk
kingdom vorstendom
naming naamgeving
influence invloed
industries sectoren
convicted veroordeelde
fills vervult
point punten
norwegian noors
shoe schoen
practical praktisch
keep gehouden
contradiction tegenovergestelde
rise stijgen
promote promoten
intensively intensief
richness rijkdom
spread verspreiding
kenya kenia
required verplicht
freedom vrijheden
stations station
opportunity mogelijkheid
completed afgerond
pulse impuls
physiological fysiologische
operate functioneren
opponents tegenstanders
ground basis
ern zuidkant
propagation voortplanting
applied toegepaste
joint gezamenlijk
rise stijging
bury begraven
possibility gelegenheid
granted verleende
denomination aanduiding
gray grijze
control bestrijding
finally eindelijk
rats ratten
human mens
pattern patroon
truces bestanden
religion geloof
comparisons vergelijkingen
vast uitgestrekte
referring verwijst
differences tegenstellingen
happens geschiedt
continues blijft
infantry infanterie
destination bestemming
where waar
exploited geëxploiteerd
mold vormde
mayors burgemeesters
secretion afscheiding
southeastern zuidoosten
airline luchtvaartmaatschappij
walk lopen
premiere première
realize realiseren
moreover trouwens
taste smaak
less min
threesome drietal
civilisation beschaving
actual reële
answers antwoorden
suffers lijdt
administrative bestuurlijk
depot stations
lost verloor
arise ontspringen
students leerlingen
imprisoned gevangengenomen
committee besturen
to erop
sharp scherp
sweden zweden
entire gehele
agreements afspraken
cat poes
meeting ontmoeting
medium middelgrote
feet voeten
clay leem
reached beiden
elevated verheven
mining mijnbouw
reminds herinnert
quiet rustige
order orde
traders handelaren
restored hersteld
classified ingedeeld
advance voorsprong
indicates duidt
function functie
enthusiasm enthousiasme
remains blijft
log logboek
l logboek
closer dichter
therefore hierdoor
had kenden
necessary noodzakelijk
centres centra
improves bevordert
wish dromen
practically praktisch
azores azoren
parts onderdelen
favor gunste
union bond
anton antoine
advise raden
precisely precies
legs benen
fasting vasten
left nagelaten
railroads spoorlijnen
historian historicus
poor armen
categories categorieën
even zelfs
equipment apparatuur
eagle adelaar
ran verlopen
raids invallen
middle midden
facts feiten
thereon daarover
ally bondgenoot
interfere ingrijpen
take innemen
team ploeg
neurological neurologische
attention aandacht
displeasure ongenoegen
elder ouderen
common gewoon
occupied bezet
spices kruiden
occurs voorkomt
optical optische
virgil vergilius
draw teken
dream dromen
competition competitie
influences invloeden
explicit uitdrukkelijk
white wit
maintenance onderhoud
pursuits bezigheden
placed bijgezet
literal literaire
roots wortels
since sindsdien
persons personen
macedonia macedonië
become worden
biggest grootst
dharm dharma
above hierboven
signs tekens
behaviour gedragingen
generated genegeerd
outgrow uitgegroeid
went gegaan
barracks kazernes
kings koningen
against versus
missing ontbreekt
demonstrator assistent
founded stichtte
mutuals wederzijdse
research onderzoek
metaphysics metafysica
behind erachter
motives motieven
serves dient
directors bestuurders
autonomous moord
membership lidmaatschap
caused veroorzaakt
striking opvallend
elections verkiezingen
secondary middelbaar
function fungeren
firefighters brandweer
tibetan tibetaanse
basilisk basiliek
formulas formules
same zelfde
granted verleend
charter afdeling
roff dak
faith geluk
butter boter
length lengte
square vierkant
mixture mengsel
kept hielden
observations waarnemingen
genetically genetisch
fish vis
broad bredere
course verloop
for gedurende
say zeggen
county graafschappen
composites composities
religious religieus
commercially commercieel
commissary commissarissen
urals oeral
army leger
intentional opzettelijk
achieved behaald
found gevonden
hormones hormonen
centipedes rupsen
material materiaal
cause veroorzaakt
exalted verheven
fulfills vervult
animal dierlijke
so-called zogenoemde
policeman agent
binoculars kijker
labor arbeid
had gehad
choice keuze
exhausted uitgeput
genius genie
knights ridders
practically vrijwel
mozart mozarts
occupy bezighouden
succeeding slagen
heterosexual heteroseksuele
create scheppen
theorems stellingen
side zijde
appears schijnt
available beschikking
advanced geavanceerde
outfit tenue
described beschreef
hazards gevaren
matt mat
danger gevaren
bunch groep
dissatisfaction ontevredenheid
knight ridder
powers bevoegdheden
continue vervolgen
population inwoneraantal
recover herstellen
supplanted verdrongen
i ik
attendance opkomst
versions versies
disease ziekte
predominance overheersing
silver zilveren
dosage dosis
edge rand
bile gal
medallion medaillon
found vinden
ill ziek
send gebracht
native inheemse
biology biologie
transport voertuig
devices apparatuur
acquired verwierf
contest wedstrijd
telephone telefoon
terminated verbroken
disturbance verstoring
round ronde
mention vermeld
ether lucht
turkish turkse
earlier voorgaande
learn leer
state beweren
congenital aangeboren
employees werknemers
inheritance erfgoed
emotions emoties
pavilion koepel
stronghold burcht
tried probeerde
helps helpt
psychology psychologie
experimental experimentele
complex complexe
expressionistic expressionistische
crimes misdrijven
drive rijden
belonging behorende
issue vraagstukken
mold schimmel
count graaf
congress congres
infinity oneindig
snow sneeuw
wednesday woensdag
classification classificatie
shiites sjiieten
licking nederlaag
name titiaan
totally helemaal
peruvian peruaanse
slaves slaven
messages boodschappen
refer refereert
follower aanhanger
is zit
corpses lijken
three-quarter driekwart
morning ochtend
ongoing aanhoudende
doctor huisarts
population bevolkt
increase vergroot
generate opwekken
theories theorieën
purposes doeleinden
ethical ethisch
close dicht
earthquake beving
be stond
aboriginal oud
patois plat
poisonous giftige
ukrainian oekraïens
stadium stadion
cover omvatten
influence invloedssfeer
happiness vreugde
conquered veroverd
telling zeggen
ferry pont
annual jaarlijkse
stairs trap
characteristic kenmerkend
adequate geschikte
committed gepleegd
fight gevecht
choice voorkeur
buda boeda
problem problematiek
bid bod
angles hoeken
keep blijven
remotely ver
or oftewel
senators senatoren
derived ontleend
understandings onderdanen
cat katten
when toen
enhanced versterkte
finances financiën
mouth mond
ruler heerser
france frankrijk
mix mengsel
tensions spanningen
recommend aangeraden
suburbs voorsteden
education voorlichting
next volgend
written geschreven
afternoon middag
exact exacte
restore herstellen
experienced ervaren
vote stemmen
system systeem
eleven elf
punch stempel
design opzet
went verliep
employees medewerkers
yield rente
improvements verbeteringen
monkey aap
marshes moerassen
election verkiezingen
titled getiteld
syrie syrië
sustainable duurzame
pluck trok
sight zicht
economical economische
unlike anders
revenge wraak
phenix feniks
debut debuteerde
speak spreken
repairs restauratie
supermarket supermarkt
can kunnen
activities activiteiten
workers werknemers
provide verlenen
factory fabriek
short korte
aim dromen
prompting opwekken
means meent
secret geheim
researched onderzocht
academic universitaire
hers diens
distinction onderscheiding
laboratory laboratorium
controversial omstreden
you jij
end einde
both zowel
stool ontlasting
scarce schaars
excuse excuses
presence aanwezigheid
parks parken
instance voorbeelden
diving duiken
left gelaten
cape kaap
succeeded gelukt
nipple tepel
enemy vijandige
germans germanen
interpret duiden
actually feitelijk
harbours havens
german duits
clip knip
eleven xi
acted traden
introduced voorgesteld
before ervoor
however hoewel
aid steun
same diezelfde
needs hoeft
reference verwijzing
subject onderwerp
gimp moeite
touched raakten
produced produceerde
returns keert
chicken kip
day dag
psychic psychische
were maakten
purple paars
three drie
communal gemeenschappelijk
negative negatief
alps alpen
fortresses forten
solves lost
defence defensie
originating afkomstig
decline daling
out-of-date verouderde
abroad buitenland
also ook
exclusive exclusieve
filled gevuld
approach benadering
in vergelijking
insulin insuline
remove verwijderen
conscious bewust
bent gebogen
agreements akkoorden
recommended aanbevolen
characterisation kenmerken
lives leven
manoeuvres handelingen
coupled gepaard
fight vecht
search zoek
request verzoek
assistance toedoen
condemned veroordeelde
catch vangen
pancreas alvleesklier
twentieth twintigste
bord boord
related verwant
awarded uitgereikt
geographically geografisch
ecological ecologische
protect beschermen
ottoman ottomaanse
realise realiseren
engineer ingenieur
scandinavian scandinavische
said beweerd
phones telefoons
rendering weergave
paid betaald
steel staal
whole hele
field velden
objectively objectief
moult vervelling
glans eikel
pressed gedrukt
universal universeel
mountains gebergten
full vol
century eeuwen
night nachts
cultures culturen
broke brak
typical typische
drew trok
arrested gearresteerd
accomplished ontwikkeld
importance belang
conduct begeleid
stocks aandelen
judges rechters
california californië
beneath hieronder
houses woningen
combustion verbranding
opposite tegenovergestelde
salvation verlossing
above bovenaan
desirable wenselijk
day dage
refused afgewezen
previous eerdere
stated geformuleerd
bundle groep
fourteenth veertiende
corpse lijk
canton kantons
malady aandoeningen
help behulp
obtain bemachtigen
strings snaren
rituals rituelen
promised beloofd
leave vertrek
deserts woestijnen
overcome overwonnen
replace verving
core binnenste
lottery loting
connect verbinden
wagon wagen
released uitkwam
portions gedeelten
art kunst
mixed gemengd
planes toestellen
logged genoteerd
kick-start gang
amounts bedragen
hull romp
about omstreeks
berlin berlijn
meeting vergadering
cock haan
threats bedreigingen
rifle trok
killed vermoord
scientific wetenschappelijk
grounds gronden
enormous enorme
design ontwerp
small klein
regulation regelgeving
republics republieken
lawful wettelijke
municipalities gemeenten
flemish vlaamse
calculating berekenen
authority bevoegdheid
lived woonden
theologist theoloog
divide deelde
successor opvolger
collection verzameling
african afrikaanse
iceberg ijsberg
archive archief
councillors wethouders
signed gesigneerd
ending einde
investigated onderzocht
university hogeschool
democratic democratische
nase sneep
off uitgeschakeld
heathen heidense
reacts reageert
places stelt
called geheten
seemingly schijnbaar
morning morgen
at erbij
turns keert
by per
transferred verschoof
public openbaar
smoking roken
throne troon
synonym synoniem
thus daarmee
decrease afnemen
obligations plichten
contributions bijdragen
deck dek
opposition tegenhanger
enjoy geniet
painting schilderkunst
nile nijl
medication medicijnen
servian servische
acknowledged erkende
dictatorship dictatuur
close naaste
similar dergelijke
herd roedel
copyright auteursrecht
important belangrijk
made gesteld
august augustus
went ging
spacious ruime
contemplation beschouwing
tongue tong
radiance uitstraling
digestion spijsvertering
this dit
relations relaties
kingship koningschap
majority meesten
about omtrent
aim doelstellingen
effort moeite
republicans republikeinen
simple eenvoudige
constitution grondwet
cattle-breeding veeteelt
exhibition tentoonstelling
communities gemeenschappen
medicine medicijn
canal gracht
yearly jaarlijkse
however evenwel
middle middelbaar
depends hangt
television televisieserie
country graafschap
enemies tegenstanders
weak zwak
intellectuals intellectuelen
song liedje
underground ondergrondse
although alhoewel
trained opgeleid
incentives prikkels
burned verbrand
gives geeft
remarkable opmerkelijk
indicated wees
ranked gerangschikt
bitten gebeten
preferably liefst
moves beweegt
expanded uitgebreid
etc enz
described weergegeven
railways spoorwegen
resolution resolutie
capital hoofdletter
presenters presentatoren
give verschaffen
grows groeit
visit bezoek
afresh opnieuw
acorn eikel
painting schilderen
shown vertoond
bark basten
denied afgewezen
martin martín
exceptional afzonderlijk
montreal montréal
christians christenen
watch kijk
before vroeger
excellent uitstekend
club verenigingen
expectation verwachting
storylines verhaallijnen
socialist socialistische
counted telde
relative relatieve
complications complicaties
explains verklaart
oxygen zuurstof
buried bijgezet
preys prooien
northeastern noordoostelijke
then toenmalig
take trok
is vormt
oceans oceanen
queen koningin
proposal voorstel
peal rollen
before alvorens
tree stamboom
planning ordening
unique enig
happiness geluk
also bovendien
figure erachter
also mede
captured gevangen
vertically overeind
accession toetreding
moon maan
showed vertoonde
suspect vermoed
debt schuld
thin dun
treated behandeld
held vastgehouden
ending afloop
essential fundamenteel
nevertheless desalniettemin
adults volwassenen
iranian iraanse
accepted toegelaten
the den
cost kosten
solitary solitair
once eenmaal
stabbed gestoken
bare bloot
mushroom paddenstoelen
metals metalen
quarter kwart
elected verkozen
believes gelooft
originated voortgekomen
continental continentaal
voters kiezers
northern noordelijk
manila manilla
pagan heidense
inflammation ontstekingen
defeat overwinnen
thorn doorn
materialism materialisme
corroded aangetast
choir koor
portal portaal
players spelers
beverages dranken
received ontving
presidency presidentschap
directed richtte
altar altaar
suffrage stemrecht
uterus baarmoeder
supreme hoogst
usual gebruikelijke
sale verkoop
conclusions conclusies
russian russische
faster versnelde
german duitstalige
flights vluchten
dominant overheersende
stick stok
field terrein
name brown
elder oudere
haul trok
printed gedrukte
important belangrijke
term durende
depressed depressief
fast los
conduct verricht
classic klassieke
humid vochtig
placed deden
caught sloeg
both beide
intended beoogde
wireless draadloze
cheaper goedkoper
common gewone
legacy gedachtegoed
fresh verse
warning waarschuwing
prevent voorkomen
use inzet
supported steunde
island isla
concerns betreft
worship eredienst
indian indiase
run verlopen
strike treffen
significant geruime
ailment aandoening
local lokaal
shows tevoorschijn
profitable vruchtbare
football voetbal
birds vogels
estimated geschat
branded bestempeld
subjects onderwerpen
married trouwde
car auto
cooperation samenwerkingsverband
performed optrad
journal logboek
legs poten
demand eis
stuffed opgezette
parents ouders
which waaraan
central middelste
student leerling
muller müller
union unie
months maanden
argentina argentinië
dropped daalde
broadcast omroep
busy druk
brain brein
evil kwaad
eighth achtste
approximated benaderd
covers bedekt
brew brouwen
exact nauwkeurig
upon erop
unilaterally enerzijds
seated gezeten
underneath daaronder
metre meter
demolition afbraak
snake slang
relation relatie
captain kapitein
serve dienen
japanese japanners
hospitalized opgenomen
travels reizen
canvass onderzoekt
holy heilig
action toedoen
meetings bijeenkomsten
eastern oostelijke
constantly continu
being zijnde
daily dagelijkse
march maart
leader aanvoerder
suck zuigen
clues aanwijzingen
ster star
own bezitten
fell vielen
up omhoog
common voorkomende
support begeleid
fitted paste
creating scheppen
copy kopie
whitsun pinksteren
arms armen
therefore derhalve
districts districten
involvement betrokkenheid
fine boete
ends eindigt
decrease verminderen
apes apen
lies ligt
writing into
incorporation opname
divided verdeeld
luxembourg luxemburg
jerusalem jeruzalem
gdp bbp
season seizoen
accommodate voorzien
guide gids
chronic chronisch
secret geheimzinnige
presentation presentatie
old-time oud
habit gewoonte
river rivier
treasure schat
empress keizerin
option voorkeur
hundred honderd
loyal trouwe
attractive aantrekkelijk
studied bestudeerd
tasks taken
gain behalen
eternal eeuwige
certain bepaalde
spoken gesproken
rule bepaling
sugars suikers
allied geallieerden
painted geschilderd
extent omvang
conducted gevoerd
houses huizen
hormone hormoon
reading lezing
school scholen
chimney schoorsteen
carnival carnaval
especially vooral
couple paar
exaggerate overdreven
qualify aanmerking
girl meisje
education opvoeding
yet vooralsnog
recognize herkennen
electorate kiezers
was bedroeg
separation scheiding
treats behandelt
also verder
defecation ontlasting
circles kringen
capacitors condensatoren
species diersoorten
backside achterlijf
drunken zette
characteristic kenmerkende
known bekendste
resilience weerstand
russia rusland
bombardment bombardement
you je
pop-art popart
streetcar tram
act handelen
biological biologisch
governor landvoogd
coordinate overkoepelende
places plaatst
learned geleerd
jaw kaak
printed gedrukt
run beloop
temperate gematigd
federation federatie
eighteenth achttiende
react reageren
underlying onderliggende
gain verkrijgen
dangers gevaren
incidents incidenten
shi'ites sjiieten
encouraged aangemoedigd
get pakken
wed trouwde
gods goden
studies wetenschappen
convinced overtuigd
follow volgen
daydream dromen
deadly dodelijk
division verdeeldheid
surprising verrassend
assay onderzoekt
remarks opmerkingen
successive opeenvolgende
lure lokken
experienced beleefde
castles kastelen
mystique mystiek
popular populairder
ears oren
many velen
parliament volksvertegenwoordiging
set zetten
started startte
invited uitgenodigd
enjoyed genoot
paper krant
adverb bijwoord
contribute dragen
garden tuin
diminished verminderde
conveyance overdracht
fault fout
restriction beperking
fields velden
municipalities provinciën
contradict tegenover
soft zacht
float drijven
current actuele
conceptions denkbeelden
consider aanmerking
assumed verondersteld
italian italiaans
slovenian sloveense
functioned fungeerde
commander bevelhebber
drawings tekeningen
viennese weense
governor regent
stadtholder stadhouder
faith lot
created geschapen
numbers getallen
debts schulden
administered toegediend
intestines darmen
deposit afgegeven
bracket console
surface oppervlakte
architecture bouwkunst
topside bovenzijde
impressionism impressionisme
selected kozen
ceasefire wapenstilstand
heavy heftige
report rapport
current stroom
only pas
track spoor
ministry ministerie
apple appel
amounts bedraagt
terror terreur
final finale
tendency neiging
layout indeling
showed vertoond
scholars geleerden
weapon wapen
horsepower pk
taste proeven
times tijden
section vak
grow groeien
evidence bewijzen
dioceses bisdommen
empty leeg
supporters aanhang
roused gestimuleerd
sold verkopen
surrounded omgeven
albanians albanezen
determined vastgesteld
could kunnen
revolution revolutie
first eerst
regional regionale
because omdat
walks loopt
foundation infrastructuur
enough zat
quits stopt
intent bedoeling
lack ontbreekt
tear scheuren
mighty machtig
utilised gehanteerd
english engelstalige
neighbour naaste
assemblage verenigingen
established vestigden
develops ontwikkelt
famous bekendheid
illness aandoeningen
civil burgerlijk
wrongly onrechte
numerous talloze
explained uitgelegd
reproduction weergave
joy vreugde
tilt helling
characteristics eigenschappen
profits winsten
ideology ideologie
longer langer
few weinigen
extraction winning
practice praktijk
navigation scheepvaart
square vierkante
returned keerde
security zekerheid
idea gedachte
shoes schoenen
had kreeg
statistics statistiek
in binnen
cases gevallen
institution orgaan
ostend oostende
gifted schonk
hold houd
undesirable ongewenste
discard afgeschaft
paint verf
indication aanduiding
started brak
symbolic symbolisch
establishing opzetten
mention melding
numbers bedragen
accommodates huisvest
objective objectieve
when wanneer
hang hangen
hegemony hegemonie
resident woonachtig
each elke
monastery klooster
ascension pinksteren
control beheersen
alderman wethouder
church église
pubs cafés
arrival aankomst
meet ontmoetten
group groep
traditionally vanouds
religions godsdiensten
assembled aangelegd
drinks drinkt
presenter presentator
published uitgegeven
pairing paring
confirmed bevestigde
good goed
produced geproduceerd
byzantines byzantijnen
users gebruikers
sensitive gevoelige
safety veiligheid
potatoes aardappels
satisfied tevreden
owe dankt
frequency golflengte
stay verblijf
celebrate vieren
museum musée
incurred opgelopen
think bedenken
support ondersteuning
clerical kerkelijk
females vrouwtjes
logical logisch
reported gemeld
withdrawn zit
panchen pänchen
czar tsaar
descendants nakomelingen
strived streefde
eldest oudste
continents continenten
stated beweerd
explanation uitleg
objective objectief
bleach bleken
designation benaming
murdered vermoord
minorities minderheden
afloat overeind
boat boot
modest bescheiden
recognized herkenbaar
took nam
raise verhogen
through via
herewith hiermee
forget vergeten
chart tabel
testing testen
rides rijdt
interest belang
philips phillips
wheels wielen
form vormen
calling oproepen
her haar
lives levens
exert uitoefenen
soldiers militairen
malagasy madagaskar
rudely grofweg
medical medici
sequentially achtereenvolgens
quick snel
prostitution prostitutie
infections infecties
get verkrijgen
egyptians egyptenaren
everlasting eeuwige
more meerdere
rule bewind
what wat
resign aftreden
attributed toegeschreven
proceeds opbrengst
hairs haren
minimal minimale
supplied verleende
control besturen
considerably aanmerkelijk
reason reden
constituents bestanddelen
diet dieet
merchants sneller
called heette
among hieronder
shear knip
most meesten
again nogmaals
banknotes bankbiljetten
dish gerechten
occur voorkomt
differently anders
than dan
stings steekt
masonry beeldhouwkunst
ended sloot
prisoners gevangenen
attempted trachtte
spend besteed
suppose aannemen
women vrouwen
distinguishes onderscheidt
die sterven
get haalde
flu griep
build bouw
lifetime levenslange
action rechtszaak
rated gewaardeerd
guard garde
climax hoogtepunt
independent onafhankelijk
equipment materieel
evening avonds
concentrates legt
saint st
diamond diamant
dynasty dynastie
uncertain edwin
belong behoren
establishments stellingen
feelings gevoelens
time tijdstip
tanakh tenach
animals dieren
got raakte
investigate onderzoeken
spontaneous spontane
male mannetje
moments momenten
permanently voorgoed
free vrije
profit winst
fall val
time periode
shoot schieten
breed kweken
clean schone
emolument salaris
player speler
irish ierse
home woning
subspecies ondersoorten
performing uitvoerende
consciousness geweten
severe fel
accord overeenkomt
sharing indeling
operation ingreep
stand gestaan
designs ontwerpen
contested bestreden
walloon waals
went liep
noted genoteerd
mix mengeling
publicly publiekelijk
gender sekse
perceive waarnemen
suffered leed
some geruime
wherein waarin
disc schijf
dominated gedomineerd
contained bevatte
infrastructure infrastructuur
defeated geslagen
heresy ketterij
arranged ingericht
falls valt
monkeys apen
constant voortdurende
targeted gerichte
support ondersteunen
punishable strafbaar
dance dans
fifteenth vijftiende
restoration herstel
plural meervoud
near nabij
captain aanvoerder
longstocking langkous
variable wisselend
worked gewerkt
bottom onderste
part deel
appeared optrad
increase stijgen
turned keerde
included meegenomen
drifted dreven
to erachter
detected vastgesteld
suppresses onderdrukt
saying spreuk
directed geregisseerd
barely nauwelijks
anesthesia verdoving
changeable wisselende
finds vindt
cherished geliefde
inhabited bevolkt
spin spinnen
frequency frequentie
fishes vissen
kidney nier
vibrations trillingen
issued afgegeven
characterised gekenmerkt
fifth vijfde
constitute vormde
green groen
represent vertegenwoordiging
volcanism vulkanisme
swelling zwelling
scared bang
old oud
measure maat
viewers kijkers
send sturen
count tel
effects gevolgen
guided geleide
truce wapenstilstand
harlem haarlemse
requested verzocht
mandatory verplichte
steal stalen
distances afstanden
view opzicht
mystical mystieke
medieval middeleeuwse
is bestaat
interested geïnteresseerd
cell cel
flaming brandende
disappears verdwijnt
extraordinary buitengewoon
match wedstrijd
thumb duim
considered beschouwden
monarchy koningschap
chore koor
nearby nabij
updated bijgewerkt
alternative alternatieve
cover hoes
mr. meneer
readable lezen
persistent aanhoudende
invention uitvinding
netherlands nederlanden
belongs behoort
create creëren
movements bewegingen
younger jongere
common gemeenschappelijk
recognized erkende
accusation aanklacht
liberties vrijheden
blamed beschuldigd
ethnical etnische
stored opgeslagen
increase toegenomen
gallic gallische
instigator grondlegger
catalonian catalaanse
minutes minuten
zonder without
feared vreesde
declaration verklaring
quarter kwartaal
put stelden
society genootschap
yello geel
statement uitspraak
now thans
striking opvallende
discoveries vondsten
buses bussen
widening verwijdering
documentary documentaire
clouds wolken
improved bevorderd
oranje orange
physic fysische
defended verdedigde
lockheed evenwicht
significant flinke
delivered opleveren
emit afgegeven
defined vastgelegd
odds kansen
middleburg middelburg
operation operatie
amounted bedroeg
antwerp antwerpen
fled vluchtte
pigs varkens
starvation honger
happy gelukkig
ask vroegen
moral moraal
really werkelijk
value waarde
more grotere
kinds soorten
popular trek
paint schilderen
sodium natrium
assembled opgezette
kilometre kilometer
number aantal
opportunity gelegenheid
strategical strategisch
obstacles drempel
target doelstelling
socialists socialisten
historiography geschiedschrijving
powerful krachtige
prompt aangedreven
religion godsdienst
resolutions resoluties
abide dragen
thought meenden
friar monnik
percent percentage
possessions bezittingen
leaves bladeren
feudal feodale
hispanic hispania
writing schrift
contents inhoud
indie indië
scandinavia scandinavië
internal interne
possessed bezaten
yes ja
descend afstamming
nonetheless desondanks
bicycle fietsen
acquired verworven
configuration formatie
palestinian palestijnse
put leggen
north noorden
rig uitgerust
vice-president vicepresident
ethical moreel
creation formatie
look kijken
illnesses ziekten
down beneden
played gespeeld
rounds ronden
butchered geslacht
current huidig
version versie
mathematics wiskunde
position functie
native autochtone
kazakhstan kazachstan
cupola koepel
helped hielp
sculptures beeldhouwwerken
years jaar
succeeded lukte
suspected verwachte
chambers kamers
south zuidkant
concerned betrof
posses bezitten
after na
against jegens
potential potentieel
stranger vreemde
everything alles
cup beker
contact omgang
roos rose
significant aanzienlijke
present aanwezig
meer lake
anyone iemand
centroid zwaartepunt
lights lampen
princess prinses
alley steeg
round ronden
takeover machtsovername
unhappiness ontevredenheid
participate deelde
common gangbare
molecules moleculen
mouth monding
spoke sprak
pair paar
choose kiest
undertook ondernam
longer langere
surrounding omringende
shot geschoten
habitation bewoning
medicine geneeskunde
voted gestemd
special speciaal
same evenveel
chernobyl tsjernobyl
remove afgenomen
fulfill vervullen
offered geboden
drop druppel
natural aangeboren
particularly name
sweetest liefst
features functies
subsoil ondergrond
quickest snelste
mexican mexicaanse
shopping boodschappen
cats katten
northern noordelijke
injured gewond
clear los
chart kaart
lighter lichter
unity eenheid
foul overtreding
failed mislukt
write schrijven
fascism fascisme
foundation stichting
temperate matig
independence onafhankelijkheid
met ontmoeten
metres meters
cambodia cambodja
gave gaf
black zwarte
assumes uitgaat
elect kiest
bright felle
number no
attain verkrijgen
flew vloog
sunday zondag
culprit dader
resumed voortgezet
terrains terreinen
suffered leden
west westen
offered boden
room kamer
intercourse geslachtsgemeenschap
attack aanslag
forgotten vergeten
properly behoorlijk
services dienstverlening
joint gezamenlijke
needed hoefde
variation variatie
forms vormt
armenia armenië
frequently frequent
jordan jordaan
functionary functioneert
atheism atheïsme
hosted ondergebracht
strikes rellen
basketball basketbal
steady steun
entire hele
orgasm orgasme
clergy geestelijke
bear verduren
frugal matig
wave golf
big grote
crusaders kruisvaarders
travels reist
wears draagt
warranty garantie
distinguish onderscheidt
acquire verkrijgen
mr meneer
jersey trui
full volle
leak lek
people volk
door by
antilles antillen
derivative afgeleide
breed ras
time keer
injuries verwondingen
reclaimed gewonnen
processes processen
composer componist
attractions attracties
bowels darmen
purposely opzettelijk
nightwatch nachtwacht
erected gevestigd
term periode
give verlenen
suffered geleden
routine praktijk
recession recessie
rings ringen
responsibility verantwoordelijkheid
settlements nederzettingen
intensive intensief
occupation bezetting
extensions uitbreidingen
courage moed
earthly aardse
hurricanes orkanen
deferred uitgesteld
legions legioenen
stories verhalen
lowest laagste
supposed veronderstelde
external externe
interpretation interpretatie
vary variëren
castile castilië
reproduction voortplanting
signs verschijnselen
alexander aleksandr
twins tweelingen
recording opname
letter brief
premises panden
ruled overheerst
played vertolkt
turns gaat
cyclones cyclonen
pair stel
varied afwisselend
obvious opvallend
influential invloedrijke
experience ervaart
hold hielden
counts geldt
mouth bek
habsburg oostenrijkse
final uiteindelijke
nature aard
equal gelijke
coming kom
guild verenigingen
thereafter vervolgens
mestizo halfbloed
send stuurt
egypt egypte
inventor bedenker
expressed geuit
difficulties moeilijkheden
distribution verdeling
dismissal ontslag
was betrof
mainland vasteland
alcohol alcoholgebruik
calculation berekening
towards ertoe
dedicate opgedragen
quoted aangehaald
written beschreven
effort inzet
race soort
fastest snelst
acknowledgement erkenning
homebase thuisbasis
hitting raken
sixties zestig
savour proeven
newspapers kranten
entire algehele
provide verzorgen
dark duistere
admired bewonderen
settle vestigen
doors deuren
savage wild
sovereign vorst
share deelde
alphabetical alfabetische
agricultural landbouwproducten
somewhere ergens
criminality criminaliteit
possession bezit
diary logboek
albania albanië
speed snelheid
disturbance stoornis
split deling
author schrijfster
within erin
rise toename
hunt jacht
knew wist
modernization modernisering
mountains bergen
spent besteedde
assets activa
failed slaagde
released komen
drops daalt
assault aanslag
considerable aanmerkelijk
position ligging
axis as
tourist toeristische
public openbare
amounts aantallen
social sociaal
caves grotten
to ter
father vader
kasteel castle
researches onderzoekt
guiding bepalend
had beschikte
muslim moslim
places plekken
separate afzonderlijk
colder kouder
announced kondigde
present tegenwoordige
catch opgevangen
accelerated versneld
southern zuidelijk
hemp cannabis
office instantie
large groot
scheme opzet
usable bruikbaar
conduct voert
provided geboden
regulation regeling
expansion expansie
appealing aantrekkelijk
wages lonen
theft diefstal
saint sint
bend bocht
beautiful mooie
royalty koninklijke
no nr
knew wisten
meanwhile ondertussen
heroes helden
mattheus matthew
adhere gehouden
based gebaseerde
nature natuurreservaat
frisian friese
plan stelsel
multiple veelvuldig
mainly overwegend
groups groepen
digestion ontsluiting
happens gebeurt
pelt vacht
produced voortgebracht
shared deelde
judged beoordeeld
concentrations concentraties
milan milaan
precisely juist
use nut
lawsuit rechtszaak
formation formatie
deduction vermindering
brothers gebroeders
polity staatsinrichting
depression depressie
firstly eerst
trial proces
the het
dutch nederlandstalige
raise heffen
crime misdrijf
walking lopende
appointed toegewezen
documents documenten
ruptures scheuren
summit spits
crosses overgaat
compromise compromis
pandemic pandemie
hot heet
anemia anemie
shoots schiet
let liet
before eerder
prior voorafgaande
penetration penetratie
checking controleren
biggest grootste
adventures avonturen
painful pijnlijke
joint gewricht
ways wegen
pair tweetal
from van
used verwerkt
arachnids spinachtigen
travel reis
shown getoond
promotion promotie
some sommige
repeatedly herhaaldelijk
states deelstaten
agreements overeenkomsten
berlin berlijnse
crowned gekroond
living woonachtig
southwest zuidwest
two twee
sounded luidde
representing vertegenwoordigen
defined bepaalde
mutual onderling
mate stuurman
remember herinneren
usage spraakgebruik
chords akkoorden
gigantic reusachtige
statement uitspraken
antenna antenne
communes gemeenten
logically logisch
actually degelijk
strategic strategische
lasted duurde
separate aparte
foreign afwijkende
offspring nageslacht
effect uitwerking
financial financieel
charter handvest
organ orgel
remorse medelijden
had moest
allies geallieerden
heaviest zwaarste
agrarian agrarische
encyclopaedia encyclopedie
owned bezat
published gepubliceerd
passionate brandende
was luidde
efforts inspanningen
calculate rekenen
strike staking
feel voelen
send zenden
decomposition afbraak
agglomeration agglomeratie
after achter
reactions reacties
disappeared verdwenen
physical fysieke
there er
smaller kleiner
coat vacht
chase drijven
unit eenheid
nationality nationaliteit
slow langzame
extract trok
governed geregeerd
actuality werkelijkheid
paper blad
different verscheidene
supply verstrekt
lived woonde
compositions composities
calls oproepen
surely zeker
nfl knvb
chilean chileense
populated bevolkt
arrears achterstand
association samenhang
couple stel
introduced geïntroduceerd
undertake ondernemen
search zoektocht
association verenigingen
going gaande
pope paus
artistic artistieke
corners hoeken
information gegevens
english-language engelstalige
valid geldig
attribute schrijven
rocks rotsen
coincidence toevallig
components bestanddelen
rash uitslag
flags vlaggen
successful geslaagd
silt leem
terminate beëindigen
golden goud
neighbourhoods buurten
mechanism mechanisme
philosophy filosofie
reserves inhoudt
balloon ballon
desire wens
en and
functions functioneert
cologne keulen
dikes dijken
asked vroegen
moroccan marokkaanse
illnesses ziektes
ran reed
inside binnenkant
appears lijkt
succeed slaagt
fundamental fundamenteel
begins begint
named genaamd
cared verzorgd
occupied ingenomen
champion landskampioen
screen schermen
clear helder
chair stoel
up op
clip filmpje
insufficient onvoldoende
celebration viering
expenses uitgaven
crops gewassen
increase toename
has beschikt
attitude gedrag
due wegens
remote afgelegen
subtropical subtropisch
moral morele
previous voormalige
roman roomse
tender aanbieden
leads leidt
consumption consumptie
learn leren
fashion mode
try poging
strengthened versterkte
seventh zevende
variety uiteenlopende
university academisch
duchy hertogdom
workers arbeiders
city stads
became raakte
took vond
temple tempel
gentlemen heren
ln nb
grasp greep
option optie
formats formaten
communal gemeentelijke
obtained gekregen
need hoeven
mentioned vermeld
mecca mekka
severe hevige
established vestigde
we wij
cafes cafés
technical technisch
corps lijk
view beschouwing
our ons
use gebruik
time tijden
disputed betwist
show voorstelling
declared verklaard
loans leningen
discrimination discriminatie
wished wenste
spread verspreid
illusion illusie
film filmen
happy blij
becomes raakt
prohibit verbieden
near vlakbij
daylight daglicht
chocolate chocolade
named heette
others anderen
collaboration medewerking
quick snelle
death overlijden
anatomy anatomie
stronger sterker
so dermate
depth diepte
felt voelen
son zoon
lists lijsten
telegraph telegraaf
approximately schatting
places ruimtes
giza gizeh
are verlopen
meanwhile inmiddels
decorated versierd
vat btw
endure verduren
stage rit
from vanuit
latitude breedtegraad
world werelds
bourse beurs
night nacht
islamic islamitisch
ancient antieke
editors redactie
obvious duidelijk
subsequently vervolgens
denying ontkennen
accused beschuldigd
complicated ingewikkelde
hurdles hordelopen
director regisseur
motivation motivatie
touches raakt
recognised erkend
beforehand vooraf
cause zaak
condenser condensator
suspicion vermoeden
recently onlangs
scored scoorde
suspicious verdacht
climates klimaten
subtropical subtropische
took kostte
amsterdam amsterdammers
geometry meetkunde
all allen
guilty schuldig
helper assistent
famous befaamde
fired ontslagen
study bestudeert
served bediend
dutch nederlands
develop ontwikkelen
finalize vormde
saturday zaterdag
angels engelen
so hierom
trust vertrouwen
covered overdekte
first eerste
stad town
exceptional uitzonderlijke
quantity hoeveelheden
airports luchthavens
clergymen geestelijken
industries industrieën
find vondst
liquid vloeibare
dali dalí
housing huisvesting
ver verwerking
assigned toegekend
along mee
doctor arts
restored herstelde
dutch nederlandse
south-east zuidoosten
preceded ging
feast feest
royal royaal
appeared verschenen
incorrect onjuist
section groep
recognise erkennen
explain verklaren
olympic olympische
organised georganiseerd
ethical ethische
grants wenst
principles beginselen
renovated verbouwd
stood stonden
next naast
reason aanleiding
urge neiging
candidate kandidaat
filming filmen
trustworthy betrouwbare
husband echtgenoot
easy makkelijk
surname kernen
final definitief
pyrenees pyreneeën
message boodschap
refuse weigerden
terrain terrein
likelihood waarschijnlijkheid
erupted vloog
etymology etymologie
interpreted geïnterpreteerd
greeks grieken
agreed stemde
soldiers soldaten
competence effectiviteit
ripe oud
expires verloopt
diarrhea diarree
continuously voortdurend
telefilm televisiefilm
antique antieke
took duurde
numbers cijfers
shooting schieten
released uitgebrachte
objects objecten
dated gedateerd
live wonen
goals doelpunten
cultivate kweken
groningen groninger
circle cirkel
ideas ideeën
paradise paradijs
company maatschappij
criticized bekritiseerd
center centre
dare wagen
unclear onduidelijk
wonder prodigy
smells geuren
assumes gaat
bob trok
affirmation bevestiging
increases stijgt
tabaco tabak
effectively werkelijk
relationship relatie
peace vrede
clarity helderheid
accurate nauwkeurig
judge rechter
housed ondergebracht
all alles
rumor gerucht
merchants handelaren
threw stortte
rage woede
easter paasfeest
charged belast
topic onderwerp
topography topografie
regulate regelen
civilian burger
behavior gedrag
capital hoofdstad
halls hals
reforms hervormingen
sporting sportieve
tour tocht
since sinds
portraits portretten
introduced ingevoerd
artillery artillerie
. koop
special buitengewoon
low matige
fairness rechtvaardigheid
based gebaseerd
other overige
sweet mooie
equal gelijk
converted omgezet
whole geheel
new nieuw
position standpunt
basis infrastructuur
prosperous welvarende
great ruime
all aller
died sterven
offers biedt
healthy gezond
required voldeed
borders grenzen
intercourse omgang
shadow schaduw
continued bestaan
varieties variëteiten
peter pieten
spanish spanjaarden
coloured gekleurd
entering betreden
adjustment aanpassing
reality werkelijkheid
concerned bezighoudt
numbers aantallen
connection betrekking
department afdeling
influence beïnvloeden
scene scène
designed ontwierp
called geroepen
that datzelfde
relics relieken
over ruim
lost verloren
fact feit
bargain onderhandelingen
matters aangelegenheden
symbolical symbolisch
original oorspronkelijk
vienna wenen
met ft
malfoy malfidus
abortion abortus
craters kraters
factors factoren
clean schoon
eventually tenslotte
possibly eventueel
handling omgang
paycheck salaris
centerpoint kern
prior voorafgaand
lair hol
economy economie
continued vervolgde
components onderdelen
relationships verhoudingen
cologne köln
tendency stromingen
hair beharing
digital digitaal
formed opgesteld
plains pleinen
dominance dominantie
sexual seksuele
disabled uitgeschakeld
fidelity trouw
violent hevige
escape ontsnapte
regimen stelsel
found vonden
propagated afgegeven
region gewest
performs voert
sailing cruise
interpret vertolkt
thorough degelijk
kidnap ontvoerd
expected geacht
could zouden
dykes dijken
active werkzaam
again opnieuw
songs liedje
prey prooien
calls gesprekken
governments overheden
succeeds lukt
lime leem
affection aandoeningen
demographics bevolkingssamenstelling
conviction overtuigingen
waters nabije
plantations plantages
obtain verkrijgen
days dagen
vehicle voertuig
critic criterium
doctrine leer
closely dicht
some enkele
present aanbieden
dutch hollands
bill rekening
contributed bijgedragen
tight nauwe
manufacturer fabrikant
laid legden
crest korst
service dienst
cancer kanker
municipal gemeentelijke
radiation uitstraling
famous benoemd
coal steenkool
dutch hollandse
vote stemming
files bestanden
synthesis synthese
voluntarily vrijwillig
mating paring
last laatste
medieval middeleeuws
start aanvang
canvas doek
terms termen
statement verklaring
discover ontdekken
area gebied
publication uitgave
astronomer astronoom
piglet big
quicker sneller
cut knip
searched zocht
lead voorsprong
radiations stralen
predecessor voorloper
win wint
surrealism surrealisme
thirty dertig
beijing peking
bjorn björn
provincial provinciale
cells cellen
reality realiteit
care zorg
students studenten
highlands gebergte
arts kunsten
honored vereerd
remains restanten
predominantly overwegend
neighborhood buurten
middle middelste
nipples tepels
dutch nederlandsche
beyond voorbij
earlier eerder
put stak
kind soort
seventy zeventig
interpret duidt
dynasty koningshuis
confluence verenigingen
needed nodig
aluminum aluminium
forever eeuwig
during gedurende
different afwijkende
dangerous gevaarlijk
included opgenomen
skin vliezen
wish wensen
band formatie
elapse verloopt
eldest oudst
penalty strafschop
introduced introduceerde
jewish jood
construction constructie
sales omzet
main grootste
result consequenties
federal federale
endangered bedreigde
wish wens
composed samengestelde
tested getest
income inkomen
discharged afgevoerd
image afbeelding
famous bekende
border rand
faults fouten
theory theorie
derived afgeleid
suppression onderdrukking
artists artiesten
keel kiel
long lange
winner winnaar
took haalden
tv-movie televisiefilm
mutual wederzijdse
read las
applied aangelegd
mate paren
civil burgerlijke
networks netwerken
certainly degelijk
established gevestigd
although weliswaar
by door
hefty grove
emergency nood
birthday jarig
turn vormde
job betrekkingen
seems schijnt
party partij
anthropology antropologie
use toepassing
demand behoeften
archives archieven
move gaan
regime bewind
positive positief
because omwille
interest raakt
thin dunne
low lage
terroristic terroristische
afterwards achteraf
come vandaan
conquered veroverden
letters letteren
sayings uitspraken
published verschenen
peak toppen
psychotic psychotische
numerous talrijke
levy heffen
roles rollen
gild verenigingen
date dateren
seat zetel
lifestyle levensstijl
gospel evangeliën
administrative bestuurlijke
received gekregen
switch schakelen
shield child
died gestorven
name adam
tube buis
times keer
indicating aangewezen
for behoeve
thicker dikker
corresponding overeenkomt
limburgish limburgs
file bestand
canals grachten
nightlife nachtleven
heart hart
swamps moerassen
share verdelen
antidepressants antidepressiva
notwithstanding ondanks
explicit expliciet
objectives doelstellingen
optimal best
location locatie
fight ruzie
fate lot
sketches schetsen
company compagnie
relation verhouding
actor spelers
adriatic adriatische
packaging verpakking
kristal crystal
atlanta atlantis
nails nagels
millenium millennium
following volgend
organizations instanties
deliver leveren
support steunen
drinks dranken
flows stroomt
drunk dronken
still stil
mistakes fouten
print stempel
systematically systematisch
most merendeel
disease aandoeningen
meeting bijeenkomst
rescue redding
disaster ramp
premiership eredivisie
impose leggen
starts starten
resources rijkdommen
territories territoria
neighbours buren
closet kast
expire vervallen
authors auteurs
variety variant
surname suárez
stems stammen
leading leidende
billion miljard
ring ringweg
registered geregistreerd
available verkrijgbaar
brakes remmen
last achterste
featured aanbevolen
arbitrarily willekeurig
incentive aanzet
quality kwaliteit
top toppen
joints gewrichten
inducement aanleiding
located bevond
cave hol
prayer gebed
sculptor beeldhouwer
originated ontstane
behold zie
count telling
fly-over viaduct
significant significante
sent stuurde
expedition expeditie
dim mat
eats eet
volunteers vrijwilligers
measurement maat
origins stamt
litre liter
linked gekoppeld
commentary commentaar
socialism socialisme
handle zorgen
civilian burgerlijk
appoint aangesteld
french franstalig
suspect verdacht
removal opheffing
terminate ontbinden
parasites parasieten
handicapped gehandicapten
gasses gassen
only enkel
assigned toegewezen
loved geliefde
play weggelegd
shall zal
iceland ijsland
apartment appartement
french frans
capture prooi
demand rekenen
backlog achterstand
invitation uitnodiging
recognise herkennen
checked gecontroleerd
handled gehanteerd
shoe schoenen
description omschrijving
presented presenteerde
gained verkregen
performance prestatie
well goed
transportation vervoer
clearer duidelijker
cognitive cognitieve
pay salaris
landscape landschap
need hoeft
place plaatsje
declares verklaart
dishes gerechten
conscience geweten
consisted bestond
fetus embryo
cough hoesten
kilometres kilometers
rose steeg
ghent gentse
fast snelle
caused veroorzaakte
push stoten
developments ontwikkelingen
cure genezen
obliged verplichte
division verdeling
resulted resulteerde
quantity hoeveelheid
beer bier
not uitblijven
glass glazen
articles artikelen
back achterste
rock gesteente
painful pijnlijk
sheep schapen
type typen
originated ontstonden
prague praagse
typical kenmerkende
continued bleven
colors kleuren
gradually geleidelijke
part beurt
critic kritiek
coat mantel
arranged afgesproken
collection collectie
married huwde
literal letterlijke
trunk slurf
transferred overgedragen
back rug
sure zeker
chromosomes chromosomen
mine mijn
asked vroeg
scheme stelsel
forces krachten
instant moment
do doe
arthropods geleedpotigen
defense verdediging
his zn
capital hoofdstedelijk
pokemon pokémon
simpler eenvoudiger
change wijziging
isle eiland
painter kunstschilder
constant constante
with bij
seemed voorstellingen
potato aardappel
suffer lijden
overseas overzeese
conclusions besluiten
suppressed onderdrukt
currently momenteel
be liggen
ability vermogen
electricity elektriciteit
highways autosnelwegen
incinerate verbranden
perspective perspectief
international internationaal
type letter
one eén
heave heffen
commit begaan
ore bauxiet
mammals zoogdieren
necessary noodzakelijke
except afgezien
causing veroorzaken
tear trok
get raken
attract lokken
one een
some zekere
awarded toegekend
origin afstamming
trip tocht
pieces exemplaren
skull schedel
critical kritisch
sun zon
training opleidingen
worth waarde
satisfy voldaan
parlance spraakgebruik
overdone overdreven
terrorist terroristische
norwegian noorse
psychosis psychose
distribute verspreiden
american amerikaanse
capitalism kapitalisme
produced produceert
sugar suiker
constitutional staatkundige
englishmen engelsen
endure vol
medication medicatie
child kind
port haven
allow verschaffen
total tellen
assume aannemen
monarchy monarchie
sat gezeten
nineteenth negentiende
partially dele
amplify versterkt
psychological psychologische
build bouwde
tour rit
jurisdiction arrondissement
situated gesitueerd
colour kleur
edition oplage
ready klaar
tunisia tunesië
westcoast westkust
disturb verstoren
present huidige
practiced beoefend
decline achteruitgang
seasons seizoenen
multiply vermeer
express uiten
heat warmte
turns draait
californian californische
fermentation gisting
secure borg
references refereert
foresee voorzien
sent zond
rattail rattenstaarten
sexes geslachten
morocco marokko
pacific stille
carefully voorzichtig
housing woning
important significante
industrial industriële
outbreak uitbreken
section sectie
acquire verwerven
starts begint
clear duidelijke
breaks breekt
right recht
native aangeboren
drawing tekening
educations opleidingen
finished voltooid
provisions levensmiddelen
rapidly spoedig
law recht
dates data
explore onderzoekt
bring brengen
offspring nakomelingen
performed opgedragen
establishment vestiging
chapel kapel
opinion opinie
correct verbeterd
clips filmpjes
gay homo
watch kijken
antennas antennes
consists bestaat
settlers kolonisten
previously daarvoor
countless talloze
caribbean caribische
chinese chinees
axles assen
achievement prestatie
combined gecombineerde
narrow smalle
around omstreeks
switzerland zwitserland
dominion heerschappij
cantons kantons
maggot made
resentment afkeer
yellow gele
objection bezwaar
one één
partially gedeeltelijk
phenomenon fenomeen
adjacent grenst
determines bepaalt
document documenten
imperia imperium
mostly voornamelijk
left verlieten
classical klassieke
mushrooms paddenstoelen
care verzorging
help steun
lying liggende
respectively resp
damaged beschadigd
legal wettelijke
easily gemakkelijk
slovak slowaakse
enterprise onderneming
console breuk
mission missie
distinctive kenmerkend
examine onderzoekt
discoveries ontdekkingen
voluntary vrijwillige
commissioners commissarissen
final uiteindelijk
structures bouwwerken
word woord
gift gave
rivets klinknagels
construction bouw
glamorous prestigieuze
rumours geruchten
communistic communistische
nationalists nationalisten
came kwam
steal staal
behaviors gedragingen
seen bekeken
want wilt
october oktober
easter pasen
assignment opdracht
orders ordes
broader breder
arise ontstaan
mercury mercurius
regent stadhouder
present huidig
same even
paintings schilderijen
shortcomings tekort
rain neerslag
lack ontbreken
furnish uitgerust
slogan wapenspreuk
stole stal
handle hanteert
lives leeft
makes haalt
bacterial bacteriële
chemistry chemie
romanticism romantiek
was diende
diminish afgenomen
adequacy effectiviteit
stopped opgeheven
stops stopt
release vrijgelaten
satisfied voldaan
tropical tropische
bottom bodem
detached uitgezonden
appearance verschijning
publisher uitgeverij
social maatschappelijk
progressive progressieve
threat dreiging
lawyer advocaat
perfume parfum
romance romantiek
whole heel
attraction attractie
poland polen
found bevonden
plain square
mud leem
saxony saksen
allow erkent
look zorgen
similarity gelijkenis
partake deelde
called noemden
civilization beschaving
contribute droeg
recognizable herkenbaar
regular reguliere
work arbeid
increase toeneemt
exposed blootgesteld
embodiment verhemelte
picture foto
flemish vlaams
existed bestonden
fighting bestrijding
tribute eerbetoon
bar café
melody melodie
nose neus
lasting blijvend
looked keek
strong sterk
followed volgde
richest rijkste
convince overtuigingen
open geopend
ties banden
partly gedeeltelijke
homosexual homoseksueel
division splitsing
level niveau
stadiums stadions
celestial hemelse
possessed bezat
same dezelfde
coin munten
aberrant afwijkend
mold lijsten
give geven
moderate matige
explosion explosie
anesthetic verdoving
designated aangewezen
western westelijk
sense verstand
to te
clergymen voorgangers
firework vuurwerk
introduction inleiding
attracts trekt
quiver beving
comes komt
arrangement formatie
storage opslag
aversion afkeer
move verplaatsen
colonisation kolonisatie
agreement contract
gorbachev gorbatsjov
means middel
unique uitzonderlijke
according volgens
fastest snelste
larvae larven
opinion vindt
some enige
studied studeerde
tax fiscale
syria syrië
recovered herstelde
witness getuigen
year jaar
pilate pilatus
escape vlucht
expressive uitdrukkelijk
judgment oordeel
by-catch bijvangst
parliament parlement
common voorkomend
to à
simply eenmaal
represent vertegenwoordigen
species soorten
older oudere
journey tocht
recorded vastgelegd
norms normen
conquer overwinnen
visit bezoekt
competitor concurrent
easier eenvoudiger
production productie
process proces
limestone leem
previous voorafgaande
laws wetten
seawater zeewater
effective effectieve
medium-sized middelgrote
minority minderheden
banished verbannen
remainder overige
hinduism hindoeïsme
works werkt
local lokale
critiques kritieken
naked bloot
normal normaal
maria maría
schedule schema
planets planeten
bidding verzoek
suitable geschikt
inject spuiten
expansion uitbreiding
convictions overtuigingen
handling handelen
pageant uiterlijke
dust stof
tried getracht
eventually uiteindelijk
pledge onderpand
destroyed uitgeroeid
was lag
sketch schetsen
canals kanalen
profit rendement
witness getuige
english engels
mantle mantel
landscapes landschappen
residual overgebleven
ment betekende
catch raakt
encounters ontmoet
nor noch
information informatie
crankcase carter
believe gelooft
delegates afgevaardigden
neighbouring naburige
extended verlengde
fictive fictieve
example exemplaar
parlour zaal
announced bekend
writes schrijft
damian damiaan
operate opereren
latest laatstgenoemde
landfill stort
wool wol
constellation sterrenbeeld
free los
traveled reisde
souls soul
seen beschouwd
infected besmette
answers voldoet
mental mentale
succeeds slaagt
shall zult
vague vaag
feline katten
model voorbeelden
symptoms symptomen
determination bepaling
increasing stijgen
dat that
compared vergeleken
sclerosis sclerose
decades decennia
lie liggen
passing passeren
deviate wijkt
sporadic sporadisch
board bestuur
properties eigenschappen
story verhalen
growth groei
regents wethouders
whereafter waarna
save redden
meat vlees
logbook logboek
pure puur
standard standaard
shorter kortweg
gradually gaandeweg
jobs banen
varying variërend
song nummer
lead leiding
respective resp
burnt verbrand
impact inslag
image verbeelding
apply toepassen
unexpected onverwachte
unwanted ongewenste
municipal gemeente
opposition tegenstand
levels niveaus
justice recht
fell viel
side kant
cordial likeur
order gevestigde
unjustly onrechte
every ieder
phoenix feniks
entry ingang
provide verschaffen
summer zomer
utrecht utrechtse
difference onderscheid
ended beëindigd
was gold
strong sterke
inflammation ontsteking
view uitzicht
housed woonachtig
age leeftijd
experiences ervaringen
ban verbod
lessen verminderen
secondary secundaire
levied geheven
rhineland rijnland
speech toespraak
magazines tijdschriften
known gekend
character personage
calculations berekeningen
decrease afgenomen
not niet
stone steen
delivered geleverd
top bovenzijde
lodges loges
thought gedachtegoed
firstly allereerst
classes klassen
from vanaf
undertaken ondernomen
inhabit bewoond
catalonian catalaans
affairs zaken
section selectie
dissolved onttrokken
commonwealth gemenebest
draw trok
shots opnamen
following volgende
set geschoven
merged samengevoegd
singing zingen
crone kroon
broke breekt
threatened dreigde
freed bevrijd
genitals geslachtsdelen
very erg
tuberculosis tuberculose
turned gedraaid
men mannen
accelerator gaspedaal
questions vragen
interfere grijpen
hits slaat
timeline tijdlijn
signed tekende
zurich zürich
realised gerealiseerd
double tweemaal
phenomena fenomeen
accept aanvaarden
poem gedicht
intensive intensieve
family gezin
roads wegen
adapted bewerkt
change veranderen
measured maten
hope hoop
practised uitgeoefend
thrust dringen
motto wapenspreuk
subjects ontwerpen
carolingian karolingische
partial dele
part aandeel
eight achtste
plants planten
mosquitoes muggen
enjoy genieten
became geworden
announced aangekondigd
busy drukke
paired gepaard
sign teken
find vinden
channel kanaal
hub knooppunt
g q
portuguese portugezen
teacher leraar
because wegens
pedal gaspedaal
hen santiago
workshop atelier
motto spreuk
breakthrough doorbraak
loose losse
functions functies
mice muizen
used gebruikten
synagogue synagoge
eastern oosterse
children kinderen
part gedeelte
comment commentaar
rejecting verwerpen
art schilderkunst
ground gronden
founding oprichting
pupils leerlingen
collaboration samenwerking
gird uitgerust
equip uitgerust
thursday donderdag
rest rusten
exaggerated overdreven
patronage steun
buy afgenomen
fill vervullen
see bezichtigen
cemetery kerkhof
ordered beschikte
break pauze
attempts tracht
wavelength golflengte
comprise omvat
tie das
enlarges vergroot
slain gedood
constantinople constantinopel
suarez suárez
organ orgaan
activity activiteit
management beheer
galle gal
there daar
westerly westelijk
birthplace geboortehuis
shed afgegeven
spiritual geestelijk
crime misdaden
gases gassen
requirement eis
trilogy trilogie
joined voegde
fair goed
organized organiseerde
political politieke
outstretched uitgestrekte
stumps onderdanen
principal uitgangspunt
on play
responded reageerden
completed voltooid
touch raken
developed uitgegroeid
rule regeling
legends overleveringen
lead voerde
colleague collega
cocaine cocaïne
suit passen
polish poolse
deviate afwijkende
remittance transfer
sail varen
varied gevarieerd
extracted ontleend
car tram
splinter brand
enormous enorm
decline afgenomen
random willekeurige
egg ei
slower langzamer
worldwide wereldwijd
prolonged langdurige
tardy late
bands banden
carcase romp
motorcycles motoren
diocese bisdom
prevailed heerste
combined samengevoegd
standing staande
rocks stenen
compulsory verplichte
border grens
sought gezocht
turkish turken
tight vaste
continental continentale
inserted ingevoerd
underground ondergrond
knows weet
supply aanvoer
characters personages
appearances verschijnselen
toe teen
punished bestraft
designation aanwijzing
angles engelen
indication indicatie
grandmother grootmoeder
someone iemands
eastern oostelijk
communism communisme
expenditure uitgaven
conquests veroveringen
humid vochtige
shortage tekort
mongols mongolen
six zes
lot hoop
nevertheless niettemin
organic organische
graphics grafiek
village dorp
population inwonertal
affair affaire
lace kanten
sound geluid
convection convectie
coin munt
exceptionally uitzonderlijk
annual jaarlijks
turn draaien
now heden
rule heerste
conquered overwonnen
multiple meerdere
regular regelmatige
turn beurt
acknowledged erkend
chain keten
zeeland zeeuwse
copies exemplaren
west-coast westkust
stepping treden
page pagina
purchase aankoop
tourists toeristen
hospital ziekenhuis
force kracht
ermine spinsel
physiologic fysiologische
clothes kleren
weakened verzwakt
records platen
interrupted onderbroken
example voorbeelden
resist weerstaan
grenadiers rattenstaarten
names benamingen
defeat nederlaag
flat plat
drained afvoer
left liet
floated dreven
competitor rivaal
organize organiseren
eglise église
offered geschonken
handbook handboek
indoor overdekte
appoint uitgerust
hatch luik
participatory deelnemende
tremors trillingen
think denken
forgoing voorgaande
op on
population bevolkingsgroei
draws trekt
continuous voortdurende
migration migratie
device inrichting
shove geschoven
report melding
tour tournee
overseas overzees
bruges brugge
visited bezocht
precursor voorloper
decreased daalde
compensated gecompenseerd
sting steek
increased toenam
conditions omstandigheden
unknown ongekende
amount bedrag
wires draden
identify vaststellen
assumption hypothese
drive drijven
background achtergrond
endure doorstaan
misses ontbreekt
stable stabiel
left vertrokken
domain domein
set ingesteld
screens schermen
e.g. levensjaar
overthrow nederlaag
established opgericht
daughters dochters
sick ziek
object voorwerp
14th xiv
continuation voortzetting
mutual onderlinge
huge enorm
hollow hol
american amerikaans
powerfully krachtig
deel part
salvation redding
standard norm
elevation verhoging
followed gevolgd
reach bereiken
sill drempel
fictional verzonnen
title aanspraak
skilful handig
antisemitism antisemitisme
throw vormde
fire vuur
inspire inspireren
rises stijgt
obtained behaald
outward eruit
camps kampen
was werd
table tabel
controlled beheerst
decided beslist
definitive definitieve
resignation ontslag
concentrate concentreren
expired vervallen
founder grondlegger
ideas gedachtegoed
atlantic atlantische
refused weigerde
asked gestelde
form vorm
shoot schiet
edition editie
prevention preventie
flevoland lelystad
snares snaren
businesses zaken
sixteen zestien
centre middelpunt
limit beperking
import invoer
homeland vaderland
indeed immers
lurch steek
dept depot
taxes belasting
technique techniek
conservative conservatieve
surinamese surinaamse
continuation verlengde
fled vluchtten
union vereniging
catalonia catalonië
told vertelde
residence residentie
leukemia leukemie
setting gezet
abbey abdij
to tot
sons zoons
suffer last
explicit nadrukkelijk
replacement vervanging
eleventh elfde
here hier
late laat
heal genezing
forbade verbood
an un
above boven
indicated aangeduid
appearance uiterlijke
rest rust
who wie
germane duitse
sterilization sterilisatie
still toch
access toegang
smoke rook
third derde
speech rede
effectively daadwerkelijk
observation waarneming
flag vlag
vegetables groenten
perceived waargenomen
unique unieke
citizens burgers
anyway althans
expressed uiting
heard gehoord
grab grijpen
revival opleving
church kerkelijke
showed getoond
followed volgden
officials ambtenaren
beloved geliefd
property eigendom
till totdat
proposition voorstel
strengthened versterkt
teeth gebit
identity identiteit
composed samengesteld
only enige
allowed toegestaan
latin latijnse
afterwards nadien
squares pleinen
interpretation invulling
musically muzikaal
gypsies zigeuners
caused zorgde
thereafter sindsdien
singular enkel
management bestuur
extends strekt
appeal aantrekkingskracht
establishment oprichting
frontside voorkant
edited opgesteld
color groen
sticks steekt
pay lonen
blessing zegen
courtrai kortrijk
american amerikaan
pleasure genot
extreme uiterst
carrier drager
steps stappen
greatest grootst
through stoten
necessary nodig
periodically periodiek
host gastheer
sportive sportieve
imperial keizerlijke
efficient efficiënt
journey reis
industry industrie
tortoise schildpadden
shared gedeeld
excess teveel
attorney advocaat
criteria criterium
mosquitos muggen
madam madame
lifespan levensduur
first allereerst
centimetre centimeter
converted bekeerde
hp pk
left linker
fires branden
literally letterlijk
case geval
erection erectie
hang hing
new nieuwere
actual daadwerkelijk
tibetan tibetaans
population bevolking
time besteedde
basis grondslag
control zeggenschap
detailed gedetailleerde
overhaul onderzoekt
estimate schatten
associated aangesloten
mysterious geheimzinnige
lasa lhasa
holidays feestdagen
drives rijdt
trunk romp
satisfy voldoen
venom gif
hopes hoopt
ditches sloten
although hoewel
deadly fatale
compensation compensatie
carpathians karpaten
cup kopje
business zakelijke
talk praten
sounds geluiden
temperatures temperaturen
stage stadium
intention bedoeling
amount tal
postures houdingen
approve goedkeuren
called heten
plains vlaktes
concluded concludeerde
comply voegde
extinct uitgestorven
come gekomen
has hebt
temporal tijdelijke
books boeken
attack aanvallen
will zult
phrased geformuleerd
yellow geel
notable opvallende
laze uitgerust
santiago types
bowed gebogen
low geringe
girlfriend vriendin
convicted veroordeeld
cohesion samenhang
condition voorwaarden
shorter korter
rodents knaagdieren
prices prijzen
abolishing afschaffing
half halve
consecutive opeenvolgende
prosecuted vervolgde
propose voorstellen
states staten
connection aansluiting
crusade kruistocht
amazon amazone
conduct uitvoeren
syndrome syndroom
transverse dwars
qualification kwalificatie
several diverse
protein eiwitten
similar soortgelijke
blacks zwarten
nominated genomineerd
apparently kennelijk
some circa
interpretation opvatting
sent gestuurd
cities steden
often veelal
division divisie
hereafter hierna
alone solitair
rivers rivieren
escort begeleid
because om
referee scheidsrechter
limitations beperkingen
same gelijknamige
preserve behouden
recent onlangs
approaching benaderd
manually matig
operated werkte
manly mannelijk
rays stralen
mythology mythologie
frank borst
really echt
nobles edelen
failure failliet
consecutively achtereenvolgens
marked aangemerkt
like oa
floods overstromingen
accordingly derhalve
christian christen
carcass romp
oil olie
appeared leek
eugene eugène
transported getransporteerd
bloody bloedige
execution executie
warmth warmte
did hoefde
lifted opgeheven
alphabet alfabet
rise opmars
tigers tijgers
obsolete verouderde
reasonably behoorlijk
peak top
noticed opgemerkt
uppermost bovenste
income inkomsten
ceased gestopt
kept hield
used gebruikte
seemed blijken
step stap
measures maten
shorter kortere
worth waard
former gewezen
anti-semitism antisemitisme
system besturingssysteem
warn waarschuwen
changes wijzigingen
cultural culturele
kingdom koninklijk
burden belasting
fought streden
name joost
heathland heide
strains stammen
meanwhile intussen
launch uitbrengen
wing vleugel
by doormidden
ural oeral
town stadje
duck eend
price prijs
ocean oceaan
functioning werkende
party feest
foodstuffs levensmiddelen
remembered onthouden
pressed gedrukte
together samen
command bevel
mostly vooral
search onderzoekt
deciding beslissende
burn verbranding
describes beschrijft
backed onderpand
national landelijk
crossed stak
predominant overheersende
directly direct
noble adellijke
buddhists boeddhisten
rulers heersers
attempted getracht
absorb opnemen
rank rang
controls toezicht
for om
down neer
grain graan
security beveiliging
tough moeizaam
deny ontkend
relation verwantschap
actual actuele
following onderstaande
applications toepassingen
brethren broeders
were gingen
along langs
experiences ondervindt
recognize erkent
glasses bril
fingers vingers
catastrophically verliep
thoughts gedachten
using middels
papal pauselijke
building gebouw
nature geaardheid
followers volgelingen
volcano vulkaan
turn keren
treaties verdragen
that dien
surname ono
norwegian noordse
fifty vijftig
herein hierin
texts teksten
ultimate ultieme
poet dichter
village dorpje
refuses weigert
actually werkelijk
north-eastern noordoostelijke
found stichtte
afternoon middags
fathers vaders
drove reed
remain bleven
public publiek
marriage huwelijk
pottery aardewerk
output uitkomst
originate ontstaan
fear vreesde
revelation openbaring
ireland ierland
experts deskundigen
russian russisch
except uitgezonderd
sensory zintuiglijke
making formatie
geological geologische
position stand
impulses prikkels
working werkende
oldest oudste
roman romeins
heavier zwaardere
parts gedeelten
transported vervoerd
town binnenstad
resulted gezorgd
call oproepen
ovule eicel
german duitse
contraction samentrekking
vegetation plant
palate verhemelte
spaces ruimtes
competing concurrerende
chronology chronologische
revenues inkomsten
cooperation samenwerking
selenium seleen
infinite oneindig
precise nauwkeurig
peruse onderzoekt
industrialisation industrialisatie
view kijk
destroyed verwoest
must moest
scenes scènes
economical economisch
published bekendgemaakt
underground ondergronds
brothers broers
fierce felle
strengthen versterken
humble scheiden
estimations schattingen
salt zout
caterpillars rupsen
harlem haarlem
victim slachtoffer
low lagen
colonists kolonisten
neuroptera netvleugeligen
examine bekijken
majority merendeel
request aanvraag
slime slijm
defense defensie
dose dosis
reduces vermindert
cross dwars
aristocracy aristocratie
violence geweld
such dergelijk
keep houden
growth bloei
course loop
refers refereert
dry droog
skin huid
beat verslagen
headquarters hoofdkantoor
flowers bloemen
adding voegen
slave slaaf
cemetery begraafplaats
stimulate bevorderen
question vraag
heritage erfenis
nice mooi
french franstalige
common gemeenschappelijke
widow weduwe
beatles kevers
solution oplossing
at bij
anybody iemand
leadership leiding
rich rijken
views opvattingen
rise opstijgen
athens athene
address richten
built bouwden
lowered gedaald
certainty zekerheid
end beëindigen
interest interesse
framework kader
chocolat chocolade
acted fungeerde
diet rijksdag
is gebeurt
train trein
officer officier
neighbourhood buurt
regularly geregeld
worship verering
northeast noordoosten
descendants nageslacht
acts fungeert
compared opzichte
different uiteenlopende
destruct verwoest
exist optreedt
idea opvatting
geographic geografisch
exactly precies
means middelen
fertility vruchtbaarheid
performer artiest
abstract overzicht
notorious berucht
well-known bekendheid
drew tekende
prevailing heersende
murderer moordenaar
comparison vergelijking
tasting proeven
formed gevormde
therefore bijgevolg
migrants migranten
main voornaamste
swiss zwitser
openly openlijk
furnish voorzien
edition uitgave
troy troje
civilians burgers
criticize beoordeeld
them hun
translate omgezet
holes gaten
southwest zuidwesten
royal koninklijk
extreme extreem
ritual rituele
if wanneer
level platform
rocky bergachtig
descriptions beschrijvingen
slovenia slovenië
oriented gerichte
about waarover
witnessed meegemaakt
additional extra
purpose doel
believed geloofden
changed veranderde
taught onderwezen
chemical chemisch
prime priem
parent ouder
shots schoten
peaks hoogtepunten
palaces paleizen
trail spoor
tick teek
special speciale
protestants protestanten
rule regel
table tafel
maintain handhaven
dissatisfaction onvrede
therefor daartoe
loaded geladen
cheese kaas
tells vertelt
strict strenge
damage beschadiging
hereby hierbij
setup opstelling
leave vertrekken
given verleend
decreased gedaald
ever aller
around heen
serbians serviërs
artist artiest
underwent onderging
depicted afgebeeld
environment omgeving
traditions tradities
it erin
everywhere overal
watch letten
measures maat
cosine cosinus
mostly grotendeels
polity staatsbestel
decreases daalt
continuation vervolg
located bevinden
individuals individuen
died omgekomen
apart uiteen
colored gekleurd
invasion inval
highland hoogland
hard harde
automatically automatisch
devised bedacht
shit ontlasting
summits toppen
logical logische
tank tanks
disagreement onenigheid
replied antwoordde
based berust
relocated verplaatst
optimal optimaal
stars sterren
cultivation bebouwing
approximately ca
show tonen
primary primaire
accidental toevallig
it ervan
encompass horen
pyramids piramiden
jewelry sieraden
equipment uitrusting
informatics informatica
separately afzonderlijk
galaxy melkweg
islands eilanden
federal federaal
sole voet
exchange uitwisseling
dutch-speaking nederlandstalig
considered beschouwd
byzantine byzantijnse
broken gebroken
home binnenlandse
sports hordelopen
together bijeen
nomination benoeming
definition definitie
altitude hoogte
sudan soedan
inhabitants bewoners
universe universum
vaccination vaccinatie
died stierven
advent komst
split gesplitst
claimed beweerd
council concilie
seize bemachtigen
at ter
die that
romantic concilie
parisian parijse
priests priesters
added voegde
parentheses haakjes
toys speelgoed
face stond
expensive dure
governor gouverneur
above bovenstaande
pieces stukken
liturgy liturgische
turkish turks
proximity nabijheid
thank danken
deity godheid
decisions beslissingen
airport luchthaven
derivative afgeleid
gasoline benzine
relative relatief
on eraan
serious ernstige
crusades kruistochten
arises ontstaat
mark merkte
urban stedelijk
early vroege
hold gehouden
modified bewerkt
discovered ontdekte
seated zaten
shareholders aandeelhouders
nominations nominaties
cradle bakermat
clergy geestelijkheid
traditionally traditioneel
screen scherm
stood gestaan
migration trek
dreams dromen
actual eigenlijke
hidden verborgen
winter winters
basin stroomgebied
norway noorwegen
corruption corruptie
shares deelt
occurs voorkwamen
games wedstrijden
text tekst
driven dreven
rests restanten
machine apparaat
diminishing vermindering
is gaat
coup staatsgreep
neighborhoods wijken
white witte
occasions gelegenheden
shown gebleken
class klasse
tackle pakken
adaption aanpassing
killed omgekomen
travel reizen
cab taxi
heavily hevig
followers aanhang
offence overtreding
wedding trouw
wrong onjuist
threshold drempel
diverse verscheidene
justly terecht
guests gasten
exceptions uitzonderingen
nourishment voeding
unjust onterecht
nations volken
buy koop
arabic arabische
prison gevangenis
disrupt verstoren
salvation heil
social sociale
stern achterschip
just juist
theologian theoloog
supports ondersteunt
argued aangevoerd
densely dichtst
dunes duinen
far verre
conception conceptie
savor proeven
conventional gangbare
rural landelijke
developed ontwikkelde
shores oevers
eat eet
functionality effectiviteit
blocked geblokkeerd
reorganised omgevormd
get halen
fuel brandstof
begin beginnen
clear expliciet
tried probeerden
us ons
ended belandde
meet ontmoeten
dedicated opgedragen
posted geboekt
solid flink
work functioneren
mysterious mysterieuze
mines mijnen
stones gesteente
rhine rijn
of af
calvinist gereformeerde
sect sekte
enterprises ondernemingen
gay homoseksuelen
ways manieren
selected gekozen
presented uitte
connection verband
ideology levensbeschouwing
forestry bosbouw
terminal fatale
turtle schildpad
neutral neutraal
nightlife uitgaansleven
becoming wordende
herman hermann
innovative vernieuwende
dangerous gevaarlijke
southerly zuidelijk
delivered leverden
next volgende
closure sluiting
undoubtedly ongetwijfeld
wild wilde
construction aanleg
advocate voorstander
honesty trouw
professions beroepen
emperor keizer
fought gestreden
veterans veteranen
knocks klopt
returned keerden
sea zeegebied
remit stortte
liturgy liturgie
swimming zwemmen
republic republiek
smaller kleinere
municipality gemeente
cyclist wielrenner
would lopen
ascend opstijgen
copper koper
poured geschonken
kingdom rijk
home thuisbasis
amphibian amfibieën
dry droge
council raad
sound klank
print gedrukt
malaysia maleisië
drivers coureurs
a à
ball bol
maxim maxime
processing verwerking
quality eigenschap
points punten
quite tamelijk
other ander
merger fusie
chest borst
legal legaal
sailed voer
measure meten
liquid vloeistof
under onder
dropped neergezet
content gehalte
actions handelingen
climaxes hoogtepunten
towards naar
wealth rijkdom
established stichtten
calender kalender
mixture mengeling
ride rit
insecure onzeker
luxurious luxe
support steun
discussions besprekingen
gnat muggen
luxembourg luxemburgse
sum som
wrote schreven
solve lossen
held hield
more meer
carefully zorgvuldig
luna loena
passengers inzittenden
attraction aantrekkingskracht
defend verdedigen
potential eventuele
purchase afgenomen
help ertoe
muscles spieren
resistance weerstand
any eventuele
aware bewust
local plaatselijke
patron patroon
stitch steek
loss verlies
consultation overleg
culture kweek
sides zijden
honour ere
formerly vroeger
scent geur
renewal vernieuwing
grass gras
well nou
operation bewerking
enemies vijanden
placed gezet
an aangezien
agreed overeengekomen
evening avond
erotic erotiek
staying blijvende
abdomen achterlijf
proclaimed uitgeroepen
navy marine
name boris
related verwante
popes pausen
rise opkomst
alexandria alexandrië
declared uitgeroepen
specialized gespecialiseerde
fertilization bevruchting
rebuilt verbouwd
include omvat
buildings bebouwing
magic magisch
occupations beroepen
from vandaan
celtic keltische
free vrij
couple paren
imprisonment gevangenschap
flied vloog
epilepsy epilepsie
conjunction verenigingen
dispensed afgeschaft
apprehend vreesde
course koers
done verricht
heat hitte
realistic realistisch
discography discografie
british britse
road weg
owes dankt
already reeds
risen gestegen
screen doek
publicity publiciteit
roughly grofweg
regret spijt
provides levert
swelling ontsteking
tortoise schildpad
africa afrika
panic paniek
accompaniment begeleiding
view zie
sustains ondervindt
pleats haakjes
sisters zusters
grane graan
verse vers
cinemas bioscopen
will wil
government overheid
tours tournees
voltage spanning
statistic statistiek
concepts begrippen
propagate voortplanten
torso romp
often vaker
literary literaire
divided onderverdeeld
practical praktische
there aldaar
india indië
istanbul istanboel
dust stoffen
ideal ideaal
prince prins
office bureau
varying wisselend
day hari
years jarenlang
suit pak
woodland bos
attacks aanvallen
concerning inzake
monuments monumenten
target doeleinden
regime stelsel
total totaal
reasonably redelijk
act treden
turnover omzet
pressure druk
efficiency efficiëntie
resurrection opstanding
bear beer
companies bedrijven
syphilis syfilis
countries landen
end ende
build opgebouwd
room zaal
january januari
ranging gaande
interaction interactie
internal binnenlandse
internship stage
muslims moslims
dancing dansen
agreement overeenkomst
year jaartal
encounter ondervinden
people mensen
staff steun
crawls kruipt
attract trok
things dingen
hungary hongarije
divided opgesplitst
raid inval
interesting interessant
sift onderzoekt
logic logisch
pity medelijden
cried riep
law wet
fierce fel
being uitmaakt
youngest jongste
hospitals ziekenhuizen
premise pand
required vereiste
organise organiseert
act handeling
israel israël
empty lege
channels kanalen
play toneelstuk
dog hond
resemblance overeenkomst
occupants inzittenden
advantage overwicht
set gestoken
carbon koolstof
similar gelijk
geological geologisch
prisoner gevangene
disuse onbruik
excessive overdreven
subordinate ondergeschikt
remaining resterende
weariness vermoeidheid
locked afgesloten
degree graad
put legde
building bouwwerk
sciences wetenschappen
std soa
march mars
barley gerst
recommended aangeraden
proposed voorgesteld
pituitary hypofyse
acknowledges erkent
leakage lek
system stelsel
clear duidelijk
majority meerderheid
deep diepe
career loopbaan
subterranean ondergrondse
escapades avonturen
level gehalte
continent matig
muscle spier
mucus slijm
blow klap
amsterdam amsterdamse
dramatic dramatische
utilize hanteert
to naar
near neer
finally slot
minute minuut
translated vertaalde
organizes organiseert
emerged voortgekomen
affect raakt
started begonnen
beauty schoonheid
spices specerijen
fatter dikker
drink drank
declared verklaarde
so zodoende
belgium belgisch
corps korps
gdp bnp
issues kwesties
talents talenten
occupy bezighoudt
parties partijen
mafia maffia
deeper dieper
experience ervaring
sit zitten
mix mengen
jump springen
frame vormde
angry boos
therein daarin
encounter ontmoeting
lessened verminderde
austrians oostenrijkers
appointed benoemde
join aansluiten
preceded eraan
calendar kalender
carrots wortels