mainly galvenokārt
specific konkrētās
death miris
themes motīvi
regional reģionālā
acceleration paātrinājums
control kontrole
restoring atjaunošanu
coast piekrasti
vigorous intensīvi
feldspar laukšpats
session sesiju
use lietošanu
transmit raidīt
spectators skatītāju
region reģions
milas mīlas
root sakne
lots daļām
medieval pakalpojumiem
flag karogs
exit kolizeja
compare salīdzināt
florence florencē
point punktā
ended beidzās
lambs jambs
crops labības
attention uzmanību
sports plankumu
humanism humānisms
return atdot
reasons iemesliem
features īpatnības
kettler ketlers
capable spējīgs
value vērtības
jean žana
initiative iniciatīvu
were tikušas
cancel atcelt
postwar pēckara
action rīcību
based balstoties
i es
test pārbaudes
short īsā
historical vēsturiskā
legion leģions
volumes apjomi
geographically ģeogrāfiskie
vishnu višnu
reptiles rāpuļiem
ships kuģu
cover aptver
mergers apvienošanos
cultural kultūras
nest ligzdo
emperor imperators
interior vidienē
mode režīmā
defeat sakāves
do dara
nice nīčes
division divīzijas
membership iestāšanos
countries valstīm
plant augus
of pār
texts tekstos
develop izstrādāta
revolution revolūcijas
federal federālā
networks tīkliem
region reģionu
support balsta
circle loks
hair māti
map kartē
estate muižu
view uzskata
oversea aizjūras
debt parāda
outdoor ārēji
absolute absolūto
concentration koncentrēšanās
member locekle
usage izmantošanas
professional profesionālās
dancing dejas
themself viņiem
prewar pirmskara
flag karogu
gradually pakāpeniski
march martā
interests interesēs
court galma
students skolnieku
sir sers
living dzīvais
holds aizvada
there nepastāv
festival svētkos
soldiers karavīri
resources izrakteņu
senate senāta
him viņām
device ierīci
sis šis
important svarīga
most vairākumā
month mēnešu
diamond dimantam
memory atmiņa
true patiešām
fame slavas
half pusē
property īpašība
legends leģendas
post raksti
continued turpinājās
which kādiem
local vietējās
eventual iespējamo
congress kongresā
source iztekas
membership dalību
medal medaļu
mammals zīdītāju
commission komisijas
aida aīda
afghani afganistānas
emperor imperatoru
practical praktiskā
strife nesaskaņas
livonia livonija
famous slaveno
activities aktivitātēm
music mūziķis
old veica
poetry dzejai
japan japāna
prospects perspektīvas
concert koncertu
good preču
lose zaudē
union savienība
depression depresijas
later vēlākajos
group grupa
biography biogrāfija
common kopējās
used lietotās
kaku kaķu
viking vikingu
poem poēma
base bāzu
technique tehnikā
picchu pikču
results rezultātiem
coast piekraste
diamonds dimantus
wrote sarakstīja
geographical ģeogrāfisko
high augsti
gods dievi
powerful spēcīgās
rada radās
frequent lielākajai
limp ekstremitātes
eye acīm
livi līvi
volume tilpumu
ideals ideāliem
found atrodami
germany vācijas
setting nosakot
more precīzāk
style stilā
oldest senākā
observed ievēroja
politicians politiķi
view skatījumā
historians vēsturnieki
problems ieviešanas
leader vadītājs
votes balsis
concentrate īpašas
scale skalas
spots plankumi
mites ērces
hundreds simtus
sedimentary izņēmumi
connected savienotajām
birds putnu
head galva
deepest dziļākais
jana jāņa
dimensions izmēri
volcano vulkāns
cycle ciklā
karla kārļa
employees darbiniekiem
soldiers kareivji
statement apgalvojums
faster ātrāk
ac maiņstrāvu
charge maksas
salus sāļus
aircraft lidmašīnu
heavenly debesu
significant nozīmīgs
located izvietota
what kādi
landscape ainava
kadi kādi
consisted sastāvēja
literally burtiski
formula formulu
movement kustībai
alphabet alfabētu
vertically vertikāli
carbides karbīdi
furthest vistālāk
marijuana marihuānas
pressed spiesti
currency valūta
music mūzika
development attīstību
you jums
vra var
child bērns
geology ģeoloģija
perform veiktu
dissatisfaction neapmierinātība
divisor dalītājs
achievements sasniegumus
negative negatīvs
million miljonu
commission komisija
week nedēļā
feel just
switching pārējo
vatican vatikāna
teach mācīt
spain spānija
slab plātnes
volume tilpums
freight kravu
often bieži
artery artērijas
risk risks
the attiecīgo
arabia arābijā
myth mīti
it tas
units vienībām
source avotos
process apstrādāt
simply vienkārša
bonuses prēmijas
tha noteikto
descending reģistrēti
throne troņa
contextual kontekstā
order ordenis
germany vācijā
selected ievēlē
production ražošana
gentleman kungs
window logu
x-rays rentgenstarus
interference iejaukšanos
nils nīla
galaxy galaktika
human cilvēka
division sadalīšanu
expansion paplašināšanās
roads ceļi
argument arguments
think domā
component sastāvdaļa
techniques paņēmienus
north ziemeļiem
charge lādiņš
wins uzvar
economically ekonomiski
waits veidojot
called dēvēja
troops karaspēks
permitted atļauts
spirit gars
contributed veicināja
services pakalpojumiem
record pierakstīt
principle princis
hand pusēs
exists eksistē
fluorides fluorīts
nails nagus
million miljons
sphalerite sfalerīts
gothic gotika
independence neatkarības
candidates deputāti
oceans okeāni
tourism tūrisms
early agrīnā
material materiālā
communist komunistu
borders robežām
own savas
electronics elektronika
bet droši
square laukumā
confederation konfederācijas
jerry fricis
executed izpilda
scale skalu
kingdom states
reinforced pastiprināja
manifested izpaudās
received saņēmis
statue statuja
other otra
present tagadējo
decisions lēmumus
bundled saistītā
mediterranean vidusjūru
consist sastāv
to uz
enterprise uzņēmumu
up līdzi
height augstumu
simultaneously vienlaicīgi
reduction samazināšanos
simple vienkāršas
neptune neptūna
stalin staļina
relationships sakarības
civilizations civilizācijām
primary primārajā
association asociācijas
form reforma
induction indukcijas
wooden koka
million miljoni
maximum maksimālais
victor viktors
flint krams
height auguma
majority vairākumā
battle bataljons
extensive plašām
famous slaveni
resistance pretošanās
plans plānos
investment investīcijas
altitude augstuma
german ģermāņi
baby mazuļus
environment vidē
first pirmajos
disruptions traucējumus
still joprojām
conviction pārliecība
electoral elektoru
devoted veltīja
serious nopietnu
would dotu
subordination pakļautībā
western rietumu
bands joslām
intensity intensitātes
iceberg aisbergs
butane butānu
good laba
light gaismas
phone telefons
historians vēsturnieku
judgment spriedumu
sharply asi
eurovision eirovīzijas
ola olām
allocate piešķirta
exploring pētot
warm siltā
broad vispārējās
free brīva
rider jātnieks
capacity kapacitāte
desire vēlēšanās
isa īsā
height augstums
poetry dzejas
single solo
some daži
good labas
section šāda
large lielu
theoretically teorētiski
lithuanians lietuviešiem
team komandas
. alkaloīdi
voice balss
small mazā
regulated regulē
battalion bataljons
emperors imperatori
economic ekonomiskās
accommodation mājvieta
this šo
book grāmata
felt jūtama
old senu
external ārējās
speech runā
issue izdod
conditions apstākļos
torque griežas
religious reliģiskajām
oak ozols
kata kādas
meadows pļavas
electrons elektroniem
discoveries atklājumi
protests protestiem
middle tuvajos
speeds ātrumu
representatives pārstāvjus
become kļuvis
evening vakara
fall kristiešu
ukrainian ukrainu
europe eiropā
above virs
championships čempionātos
cooperation sadarbības
florida floridas
criticism kritika
scientist zinātnieks
family saimes
phone telefonu
marked apzīmēts
excavated rakstā
judgment spriedums
economic saimnieciskajā
plain līdzenuma
established nodibināta
banks krasti
battalion bataljonu
oxygen skābekli
provided nodrošināta
geographical ģeogrāfiskie
requires prasa
carthage kartāga
remark ievērojamākie
thinkers domātāji
holder īpašnieks
processes procesus
songs dziesmām
organized organizētas
small nelielā
april aprīlis
large lielajam
changed nomainīja
existence pastāvēšanu
actually īstenībā
corps korpusa
viral vīrusu
texts teksti
spread izplatīšanos
base bāzes
digestive gremošanas
two abas
followed seko
impression impresionisms
storm vētra
evaluated vērtēja
applied pielietoja
democracy demokrātija
large lielo
panorama panorāma
horse zirgam
lakes upēm
structure struktūra
any jebkuram
pskov pleskavas
located izvietoti
waves viļņus
exhibition izstāde
high augsta
egyptian ēģiptiešu
tournament turnīra
tresa trešā
saxony saksijas
money nauda
roman romiešu
found atrodama
first pirmie
pulse impulsu
control kontroli
granted piešķirtas
thirty trīsdesmit
more vairākām
couple pāris
communism komunisms
novel romāņu
found konstatēts
feeding barības
folk dainu
did izdarīja
pneumonia pirmoreiz
competitions sacensībās
than nekā
balanced līdzsvaru
moving pārvietojās
volleyball volejbola
states precīzs
latvia latvija
seriously nopietni
syntax sintakse
addresses adreses
link saista
tradition folkloras
anthem himnas
probe zonde
henry indriķa
baseball beisbols
administration pārvalde
cat kakls
sir sērs
power varas
prehistory aizvēsture
email e-pasts
ing karalis
edition izdevumos
reform reforma
borders robežās
benefits priekšrocības
formed veidojusies
communist komunistiskā
objectives mērķus
versa vērsās
image attēls
raising sacelšanās
eruption izvirdums
table tabulas
industry nozarē
jews žīdi
america amerika
out ārā
fraction frakciju
orchestra orķestra
soldiers karavīru
richly bagātīgi
cala ceļā
output produkciju
prize balva
developed attīstījusies
painter gleznotājs
blacklist karalisti
saxon sakšu
local vietējā
position pozīciju
wide plaši
commander komandieri
indicated norādīts
calling tālsarunu
michael maikls
germany vācijai
apple ābolu
built uzcelts
divided sadala
screening šķira
japanese japānu
down lejup
islam islāmam
pulse impulss
simply vienkārši
news ziņām
cells šūnās
which kurai
black melnā
head galvas
lawn zāles
sis šīs
communism komunismu
woods mežos
fled aizbēga
editions izdevumos
sir sēru
phalanx falanga
fingers pirkstiem
countries valstis
used lieto
southwestern dienvidrietumu
austria austrija
nitrogen slāpekļa
filipino filipīnu
titanium titāna
in punktā
exist pastāvēt
continuous pastāvīga
sized izmēra
players spēlētājiem
gaining iegūšana
master kapteiņa
data dati
speaking runājošo
narrow šaurā
investment investīciju
wilhelm vilhelma
elephants ziloņi
interfere traucē
july jūlijs
solar saules
career karjeras
will notiks
charles čārlzs
mark apzīmēt
regions reģioni
critics kritiķu
gene gēns
cinema kino
cases gadījumus
aldehydes aldehīdi
medals medaļas
hut budas
days dienas
objects objektiem
increases palielinās
lost zaudēja
photos fotogrāfijās
bosporus bosfora
dissatisfaction neapmierinātību
karya kārļa
my maņu
morning rīta
monsoon musonu
set kopa
motion kustības
absolute absolūta
five piecu
over pārņēma
group grupu
tada tādā
daily dienās
number skaitļi
age laikmetu
ideology ideoloģijas
azerbaijan azerbaidžāna
increased pastiprināta
walking gājiena
makes padara
dragons pūķi
central centrālamerikas
park parki
flow plūst
portal portālā
will tiks
housing korpusu
fate liktenis
cases lietās
time reizi
sexes dzimumu
basin baseinā
journey ceļojums
titles titulus
normal normālos
strains celmi
third trešās
lawmaking likumdošanā
intermediate ārā
plague mēris
daugava daugavas
industrialization industrializācija
spots plankumu
ship kuģu
madonna madonnas
occupation okupācija
itself pati
action iedarbojoties
high augstu
olympic olimpiskā
waters ūdeņi
written rakstīti
upper izveidoja
ekam ēkām
selection izlasē
old senas
successful veiksmīgs
exist esošo
vertebrate mugurkaulnieku
compared salīdzinot
tasks uzdevumus
someone kāds
components sastāvdaļas
accuracy precizitāti
already jau
obeyed pakļāvās
this šajā
long-term ilgtermiņa
fleet flote
include iekļauj
australian austrālijas
military kara
resisted pretojās
winding tinumā
olympic olimpiskajās
difficult grūtāk
discovered atklāti
nest ligzda
port portu
napoleon napoleons
developed izveidojušies
adaptation adaptācija
ill slimo
mineral derīgo
your sava
view uzskats
arctic arktikas
degree grādu
journal žurnālu
kars karš
valkyries valkīras
computers datoros
italian itāļu
molecules molekulā
marauding marodierisms
religious reliģiskā
inflation inflāciju
contributed sekmēja
base bāze
ranks ierindojas
calm bezvējš
art mākslai
value vērtība
antilles antiļu
many daudzus
simple vienkāršu
netherlands nīderlandes
attend apmeklē
self sevis
resistance pretestība
lao lapsas
baltic baltu
red sarkanajā
strong spēcīga
underwater zemūdens
functions funkcijām
phenol fenols
including tostarp
musician mūziķe
signs pazīmes
loss zaudējumus
traffic satiksmi
database datubāze
feral savvaļas
antarctica antarktīdu
circle loka
descriptions apraksti
mention pieminēt
obligation pienākums
paris pāris
strong spēcīgās
sculpture skulptūra
rivers upēm
music mūziku
empire impērija
ethnicity tautības
current maiņstrāvu
fertility auglības
integration integrācija
businesses uzņēmumu
parents vecākiem
number skaits
included grūtībām
third trešdaļa
software programmatūra
refers atsaucas
ships kuģi
united vienotas
index indekss
says saka
some kādai
broad plašā
three trīs
antarctica antarktīdas
museums muzeja
maybe varbūt
office iestāde
communications komunikāciju
fashion darināts
rejected noraidīja
region apvidus
basketball basketbolu
residents iedzīvotājus
arrive nonākt
spain spāniju
cards karbīdi
ssr psr
restricted atklāta
the kāda
explain izskaidro
vapor tvaiks
view uzskatu
belarus baltkrievijas
ticks ērces
odyssey odiseja
landscape ainavas
height augstuma
combine apvienojot
category kategorija
dense blīva
brain smadzenēs
ethiopia etiopija
passport paši
seljuk seldžuku
insect kukaiņu
electricity elektroenerģijas
district rajonu
time reize
kinu ķīnu
reveals atklāj
rays stari
chlorine alkaloīdi
columbus kolumba
global globāla
initially sākotnējā
comfortable ērti
when kad
fell kritās
wiki matemātikā
library bibliotēkas
nest ligzdas
any jebkuru
building veidošanas
snowy sniega
see sk
attention uzmanība
inclusive kopīgs
pakistan pakistāna
evaporation iztvaikošana
irony ironiju
knee celmi
novel romānā
appear parādīties
osmani osmaņi
for paredzēti
area platības
arch arka
threatened apdraudēja
hall zāle
nationality tautību
observations novērojumi
mention minēt
band joslām
therefore tāpēc
determine nosaka
other citus
end izbeigt
ella eļļas
riflemen strēlnieku
outside ārpus
genus ģints
cerebral smadzeņu
reptile rāpuļu
means nozīme
fleet floti
the nosaka
philosophy filozofijas
collision sadursmes
directed vērsti
less retāk
rivers upēs
prosaic prozas
jump jambs
landscape ainavu
bases bāzēm
leader līderis
good labu
potatoes kartupeļi
represented pārstāvēja
basketball basketbols
moved pārcēla
albania albānijā
tourism tūrisma
astronautics kosmonautika
industrial rūpnieciskās
manage pārvaldīt
include iekļauts
cakes čakstes
by kurus
semi- daļēji
zemgale zemgalē
jone jonu
virtue tikumu
safety drošība
district rajons
seasons gadalaiki
deputies deputātus
humanism humānisma
superlative visaugstākais
new jaunais
started uzsākta
causes cēloņiem
traffic satiksme
learn mācīties
rescue glabāšanas
built uzceltas
simply vienkāršs
more lielākus
roads ceļiem
dependent atkarīgas
building celtniecības
susceptible ietekmējās
confirmation apstiprinājumu
fiber šķiedras
orbit riņķo
management pārvaldes
lion lauvām
marked iezīmējās
left kreiso
dependence atkarībā
in it
coefficient koeficients
expansion ekspansija
flag karoga
thousands tūkstoši
cyanogen diciāns
according saskaņā
ambient apkārtējā
genetic ģenētiski
stage posmā
local vietējiem
time laikaposmā
thousands tūkstošu
ukrainian ukraina
aspect aspektiem
emergency avārijas
written rakstīts
arc arka
conditions apstākļi
soldiers kareivju
me man
stringed stīgu
resources resursiem
divided sadalīja
development attīstība
agriculture lauksaimniecība
hunger bada
birds putni
phenol vāciešu
possible iespējamas
good labs
stays paliek
words vārdi
vegetable dārzeņu
magnetic magnētisko
which kuras
flame liesma
processes procesi
rosenthal rozentāls
obtained guvusi
is tiek
period periodos
archaeological arheoloģiskajos
arrival ierašanās
existing esošos
developed izstrādātas
spanish spāņi
cubed kubā
work darbam
games spēlēm
loggias lodžijas
neoclassical neoklasicisma
prohibited aizliegts
l varu
prepared sāgā
legislate likumdevēja
take uzņemt
hades aīds
field lauciņu
tourist tūristu
construction būves
islam islāmu
oxygen skābeklis
position pozīcija
alps alpu
storm vētru
troops karaspēku
business uzņēmējdarbības
number skaitļa
perceived uztver
units vienībās
coincides sakrīt
neptune neptūns
simply vienkāršu
aircraft lidmašīna
accurate precīzu
estuary ietekas
medina medību
initial sākotnējās
sensory maņu
olympic olimpiskajām
defend aizstāvēt
park parka
political politiskajām
electrical elektrisko
built uzbūvēja
right tiesības
coat slānis
revival atmoda
formats formāts
significant nozīmīgākie
circuit iecirknis
prayer lūgšanas
enlightenment apgaismības
home dzimtenē
considered uzskatīja
occurrence parādības
immigration imigrācija
high augsto
for paredzēta
river upē
trend tendence
night naktī
a ā
server serverī
periods periodi
ship kuģi
formula formulas
society sabiedrība
called saukta
produces ražo
provided paredzēja
common izplatītākais
daugava daugavai
running gaitas
wells akas
plain līdzenums
vapor tvaiku
rome romai
graffiti grafiti
riga rīgā
rules noteikumus
difference starpība
trade tirdzniecībā
cover aptvēra
nature dabā
biology bioloģijas
senior vecākais
believes tic
un ano
parallelograms paralelograms
tropical tropiskie
mouse peles
meat gaļas
tevin tēviņš
goods precēm
situations situācijas
third trešā
fame slāvu
order pavēli
implemented īsteno
craftsmen amatnieku
islam islāms
version spēka
writers rakstnieki
important svarīgi
be atrasties
depot depo
adult pieaugušo
assumption pieņēmums
method metode
revolution revolūcijai
close ciešas
latvia latviju
fluctuations svārstību
free brīvo
suez suecas
posterity pēcteči
communication mijiedarbības
red sarkanās
existing pastāvošo
shark haizivīm
communal kopīgu
threatens apdraud
high augstas
particle elementārdaļiņu
genres žanri
banished padzina
works darbiem
interests interesēm
celebration svētku
view viedokļi
conditions apstākļiem
goya goija
christianity kristietību
heavy smago
for paredz
crepes krēpes
saying sākot
autumn rudens
good labo
plain līdzenumu
forward priekšu
reaching sasniedzot
geared vērsta
georges žoržs
individual atsevišķiem
quantity daudzums
dental zobu
lifestyle dzīvesveids
concert koncerts
pudding puds
current pašreizējais
fire uguni
sisters māsas
people tautai
advocates iestājas
individual individuālā
service dienests
flemish flāmu
action darbībā
developed attīstītajās
times reizes
fashioned darināts
popular populārākie
placing izvietojums
oral mutes
other otru
differently atšķirīgi
lose zaudēt
founded nodibināja
more pilnu
obtain nokļūt
shape figūras
television televīzijas
rate likmes
felt sajūta
the noteiktās
comes nāk
executive izpildvaru
german ģermāņu
fee maksa
museums muzeji
depicted attēloja
policy politikai
rome romu
implemented īstenoja
gregarious bara
flag karogi
is lr
improve uzlabotu
frost sāls
hand roku
bridge placdarms
liquid šķīdums
primus pirmos
stretching stiepjas
millions miljoni
short tuvajiem
area telpās
conflicts konfliktus
distribute izplatīt
joseph jozefa
equal vienlīdzību
titanium titāns
president priekšsēdētāja
quantity daudzumu
himalayan himalaju
suddenly pēkšņi
perform pilda
not nepieder
go dodas
structure struktūru
time brīža
stone akmeni
water ūdeņi
events notikumu
currents straumju
population populācijas
year gadā
lifestyle dzīvesveidu
romanian rumāņu
minimum minimāli
trapeze trapeces
reduced samazināja
coaches treneri
leader vadītāji
democracy demokrātiju
level līmeni
lighting zibens
patridge irbe
mammals zīdītāji
degree mērā
base bāzi
prefecture prefektūra
will būs
building apbūve
significant nozīmīgākā
hinduism hinduismā
christian kristieši
use izmantot
desert tuksneši
inherent raksturīgs
active aktīvās
spectral spektrā
intensive intensīvi
nation nāciju
method metodi
focused koncentrējās
directed vērsta
collar sākās
tapes lentas
combining apvienojot
huge milzīgā
famous slavens
understands apziņas
built celta
wealthy bēgt
result rezultātā
various dažādu
task uzdevumus
buildings celtnes
partners partneri
word vārdu
strong spēcīgs
element elementa
capital galvaspilsētas
view ņemot
degree pakāpes
published publicēja
offers piedāvā
colonization kolonizācija
physical fizikālās
women sieviešu
such šāds
bulgarian bulgāru
threatened draudēja
apparat aparāta
galaxies galaktiku
cats kaķiem
archipelago arhipelāgs
thermodynamic termodinamika
mushrooms sēnēm
trona troņa
science zinātnes
gallery galerijas
duchy hercogiste
phenomenon parādība
other pārējās
thunder pērkona
oscar oskars
space telpu
humidity mitruma
old vecās
specialist speciālistu
better labāk
large lielām
library bibliotēku
swimming peldēšana
black melnās
depart atiet
instruments instrumentiem
identity identitātes
venezuela venecuēlas
forwards uzbrucēji
plans plāniem
romani romāni
county apriņķo
annelid posmtārpi
country novadu
personal personīgā
differences atšķirības
managers vadītāju
orderly sakārtota
resistance pretestību
enemy ienaidnieku
opportunities iespēju
protection aizsardzība
collapse sabrukums
impressionist impresionisma
sources avotos
alloy sakausējums
minimize samazinātu
gravel grants
army armiju
long garš
colombia kolumbija
not neatbilst
story stāstu
wanted gribēja
russia krievijā
stage stadijā
activities pasākumus
reflects atspoguļo
parameters parametri
awakening atmodas
away attālumā
egg piem
insect kukaiņi
at pie
atmosphere atmosfērā
writer rakstnieks
spani spāņi
combination kombināciju
chamber palātas
ties saišu
member deputātus
inhabited apdzīvotā
songs dziesmas
not netiek
round kārtā
posts amatus
life dzīvei
highest lielākas
cosmos visumā
thousands tūkstošiem
host uzņem
faze fāze
follow sekot
elsewhere citur
persian persiešu
costs izmaksas
four četriem
british britu
heroes varoņu
general vispārējā
declared pasludināts
started sākusies
thermal siltuma
spiritual garīgo
collapse sabrukumu
drop kritums
court tiešo
institution tādēļ
floral ziedu
successful veiksmīga
theory teorijā
edge malā
valmiera valmierā
view uzskatot
bagpipes dūdas
clean tīri
package pakete
transitional pārejas
principle princips
orthogonal taisnleņķa
emerging parādās
carbon ogleklis
victoria viktorija
artisanal amatniecības
participation piedalīšanos
inclusive iekļauts
laboratory laboratorijā
out veikšanai
role loma
marsh purvs
exist pastāv
visible redzamas
ethiopia etiopijas
mary mariju
today patlaban
columbus kolumbs
goals mērķus
labor darbaspēks
lowland zemiene
god dievībām
bacterial baktēriju
called dēvēta
administrate martins
leadership vadībā
attack uzbrukt
area zonu
packages paketes
duchy hercogisti
chronicle hronikā
understand saprot
j. j
upside augšu
frost salnas
fuel degvielu
longing ilgas
ista īstā
allowed piešķirts
area laukuma
norway norvēģija
war varšavas
hands rokām
danish dāņu
regions reģionus
elements elementu
weapons ieročiem
eastern austrumu
gaul gallijas
author autora
left-wing kreisā
murder slepkavības
peeks skatās
goal mērķu
meles mēles
o ō
atom atoms
vinci vinči
division sadalīšanās
regions reģioniem
view skats
elaborate izstrādāts
network tīklu
ssr lpsr
more vairākas
eurasian eirāzijas
honor godu
squirrel vāvere
was nebija
very ļoti
court tiesu
daughter meita
institution iestādēs
quick īru
organs orgāns
presidency prezidentūras
army armijai
musical muzikālo
new jaunus
ground zemes
lithuania lietuvu
viennese vīnes
manners tikumu
loss zudums
planet planēta
pin tapa
hypothesis hipotēze
more sīkāk
particularly sevišķi
age laikmeta
sizes izmēri
war karoja
saga sāgā
following šādām
their savi
ingredients sastāvdaļa
roles lomas
left atstājusi
cup kausā
formation veidošana
boat laivu
race sacīkšu
independently neatkarīgi
economics ekonomiskajām
emission emisijas
beliefs ticējumi
lifting celšanās
writers rakstnieku
maintain saglabāt
record rekordi
composer komponists
address adresi
independent neatkarīgu
types tipi
phonetics fonētika
building vairošanās
site vietnes
hold notur
third trešdaļu
strain spriegums
large lielās
claims apgalvo
shop veikals
civilization civilizācijas
stone akmens
basketball basketbola
mythologist mitoloģija
anticipate paredzēt
success panākumus
view skatu
them viņiem
spit kāpu
egg olu
obtaining iegūstot
construction celtniecībā
county apriņķis
this šinī
artificially mākslīgi
swan gulbis
final gala
save saglabātu
hokkaido hokaido
evolution evolūcija
home mājās
long ilga
technical tehniski
prophets pravieši
area fogteja
lungs plaušās
myanmar mjanmas
small nelielas
apartment dzīvokļu
archeologico arheoloģija
area zonās
color kr
band joslu
stata štatā
village ciema
sun saulei
main pirmā
zeus zeva
currency valūtu
tissue audi
month mēnesi
again vēlreiz
spirit garš
focus uzsvars
lesbian lesbiete
achievement sasniegumu
within izpratnē
port ostas
second otrajā
teeth zobiem
fact facto
flags karogi
introduce ieviest
gravity smaguma
diseased slimība
avoid izvairītos
company rotas
period periodu
answer atbildes
did darīja
blood asinis
americans amerikāņi
substance vielā
connected savienotās
brazilian brazīlijas
transfer pārsūtīšanai
people tauta
audit revīzijas
sketches skices
university universitātes
resident iemītnieki
joule džouls
motion kustībā
independent neatkarīgs
diversity dažādība
jointly kopīgi
references atsauces
baby mazulis
time laikam
minimum minimums
components sastāvdaļām
ball lode
reducing samazinot
yoga jogas
hardness cietību
arguments jautājumos
they tie
quarters ceturtdaļas
text tekstos
total kopējais
syria sīriju
view apskatīt
archaeological arheoloģiskie
ancient senajiem
romans romiešiem
was ticis
blood asins
buddhism budisma
pleasure priekš
fire ugunsgrēks
toll nodeva
large lieliem
power ļaudis
horse zirgs
dozen desmitus
june jūnijs
best labākajiem
layer slāņus
investment ieguldījumi
mid vidum
designated apzīmēja
present pašlaik
court tiešu
romanticism romantisms
indiana indiāņu
conception koncepcija
figures skaitļiem
province provinču
hockey hokeju
distinguish atšķir
reform reformas
road ceļā
obtained iegūtas
old vecā
literary literārā
tin alvas
africa āfriku
started sāka
potato kartupeļi
christian kristiešu
wealth bagātības
was esot
changing mainot
sings dzied
one vienā
unity vienotība
prohibited aizliegta
businesses uzņēmumiem
active aktīvu
renaissance renesanse
significantly būtiski
french frančiem
parliamentary saeimas
yellow dzeltenās
fragments fragmentus
disc disku
address adrese
lowest zemākas
trying cenšas
nationalism nacionālisma
central vidusatlantijas
ethiopia etiopiju
rich bagāts
transport transports
union vienībā
regional rajona
muscle muskuļi
latvian latvijas
water ūdeņu
homeland tēvzemes
hardware aparatūras
clean tīra
design dizaina
appointed iecelts
latvians latviešiem
pat pēta
polyploidy poliploīdija
swan gulbja
neutrality neitralitāti
lives dzīvo
scotland skotijā
life dzīves
neighborhood apkārtnes
extended attiecināts
farm saimniecības
played nospēlēja
production ražošanu
hand roka
karta kārta
line līnijā
horse zirgu
nuclear kodola
average vidējais
external ārējais
amateur amatieru
hockey hokejs
country apgabala
of savienotās
behaviors uzvedību
jupiter jupitera
katrina katrīna
orbit orbīta
their savos
dadu gadus
maintaining saglabājot
titanic titāniks
divided iedalīja
minorities minoritāšu
raise paaugstinātā
articulated saistāma
soviet padomju
triangle trijstūris
iraqi irākas
dialects dialekti
monarchs valdnieki
after gaļu
rapid straujais
next blakus
central centrālāzijas
memorial piemiņas
privileges privilēģijas
symbolizes simbolizē
county apriņķa
well-known pazīstamākajiem
sun tr
festival festivāls
discs apstrādei
high augstsprieguma
independent neatkarīgo
ban aizliegums
food barība
business darījumu
pagan pagānu
fragments fragmenti
pc datora
army armijas
criteria krīt
present tagadnes
transport transportu
family ģimeni
range klāsts
police policijas
month mēneša
records ieraksti
molecule molekula
artist mākslinieks
stork stārķis
dialects dialektiem
marsh purvu
fast strauji
health veselību
high augstās
solid cieta
indians indiešu
poverty nabadzību
interaction mijiedarbības
ties saites
progress norisi
mate mātes
fled bēga
before pirms
rounds kārtās
muslims musulmaņiem
outstanding izcilu
election vēlēšanās
win uzvarām
approved apstiprināta
published iznāk
area telpas
six sešus
new jaunajos
rather drīzāk
plato platons
hosts uzņem
waterway ūdensceļš
building būve
changed izmainīja
called dēvēti
silicon silīcijs
nature būtību
demand pieprasījuma
temperature temperatūrai
fields laukos
lowest mazākās
considered uzskatīts
rate kuršu
wave viļņi
spectrum spektrs
economy ekonomikai
candelas kandela
directly tieši
factor faktors
airport lidostā
add pievienot
highest augstākais
pole pols
movement kustībā
promise solījumu
jura jūrā
galilei galilejs
parents vecāki
active aktīvas
pills pilis
period periods
arteries artērijas
ban aizliegumu
historically vēsturiski
computer dators
range grēda
drive disku
ree brīvo
more pilna
lines līnijām
assuming pieņemot
adams ādams
occupied okupēja
favorites izlasei
club klubu
share dalās
segment segmenta
opponents pretiniekiem
five pieci
boyle boila
organisms organismu
ultraviolet ultravioleto
alps alpi
fusion sakausējums
internet internets
mineralogy mineraloģija
stage skatuves
heroes varoņi
production produkcijas
intensely intensīvi
jose hosē
complex sarežģītas
flow plūsmas
buddhist budistu
writing rakstības
figura figūrām
former bijušo
owned piederošo
italy itālijas
mass masa
always vienmēr
record rekords
fund fonda
winners ieguvēji
thousand tūkstošu
causes cēloņi
file klusā
manual rokas
monopoly monopolu
caesar cēzara
factor faktoru
illness slimības
janis jānis
ecology ekoloģija
modernization modernizācija
previously iepriekš
duchy hercogistes
minerals minerāli
resist pretojās
tram tramvaju
egypt ēģipte
deteriorated pasliktinājās
antique antīkās
calls aicina
five piecos
vienna vīne
monument pieminekļa
but toties
lifelong mūža
release izdala
standard standarta
forced piespieda
christianity kristietības
stiffness pretestība
ethanol etanols
economic ekonomikas
famous slavena
modern mūsdienu
venice venēcijas
wrote rakstīja
elements elementiem
cat kaķi
great lieliski
football futbola
description aprakstu
purpose mērķim
bolshevik boļševiku
king karali
aspasia aspazija
responsibilities pienākumus
load kravas
china ķīnu
notes banknotes
punic pūniešu
blood asinīm
performance izrādes
mechanics mehānikas
range grēdas
region reģiona
nation nācija
told atzina
history vēstures
cube kubu
armstrong ārmstrongs
hero varoņa
japanese japānas
giving dēvēja
fight cīnīties
industry rūpniecību
long gara
vertical vertikālā
cactus čakstes
periods periodos
concerns bažas
player spēlētājs
speciality speciālā
dose deva
concluded secināja
lion lauva
ethics ētikas
solution šķīdums
rapid strauja
chains ķēdes
energija enerģija
scientific zinātnisko
article rakstu
bureau biroja
social sociālie
watt vats
increase palielināt
focuses koncentrējās
model modeļi
nomenclature nomenklatūras
portrait portrets
english angļu
peter pēteris
university universitāte
ocean okeānā
painting glezniecība
denote apzīmēšanai
state valsts
given konkrētā
eternal mūžīgā
center centrs
samuel semjuels
chemical ķīmiskajiem
felt uzskatīja
company sabiedrība
last ilgst
description apraksts
gaining gūstot
pythagorean pitagora
three triju
position amats
germans vācbaltiešu
known zināmais
fluctuation svārstības
artist mākslinieku
elements elementi
encountered sastapās
other cits
princely prinča
closed beidza
political politiskos
plates plātnes
library bibliotēka
people cilvēku
play lugas
parish pagastā
appropriate atbilstošu
protect aizsargātu
condition stāvokli
scope jomā
increase palielinās
total pilnīgu
painting glezniecības
army armija
vertebra skriemeļi
products produkti
represented pārstāvēta
truk trūka
response atbildot
team komandai
eruption izvirdumi
points punktus
balkans balkānos
better labāku
music mūziķe
remarkable ievērojamākie
industries nozarēm
where kur
zoology diciāns
planet planētu
formation veidošanu
game sp
fields laukiem
importance nozīmi
tibet tibeta
distributed izplatītas
hindu hinduistu
edge māla
action rīcība
spread izplatās
philosophers filozofi
most visbiežāk
russian krievu
power varai
consciousness apziņas
minimum minimālais
bible bībele
helped palīdzēja
kites pūķis
center centru
facial sejas
troops karaspēka
building ēka
enormous milzīga
issued izdota
jacques žaks
phoenician feniķiešu
deal darījumu
summer vasarā
collapse sabrūk
renewal atjaunošanai
cathedral domām
considered uzskatīti
group masa
male tēviņi
ceremony ceremonijas
dealing nodarbojās
meanwhile tikmēr
wagner vāgnera
inhabit apdzīvo
blood asinīs
started aizsāka
republic republikā
vinegars ētiku
battle kaujās
cold aukstā
databases datubāžu
government valdības
customers klientiem
news ziņas
length garuma
a rada
list saraksta
st.petersburg sanktpēterburgā
act aktu
nile nīla
prima pirmajam
help palīdzēt
nation tauta
long ilgu
more plašākas
low zemas
generated radīto
boats laivas
championships čempionāta
online portālā
mount kalna
features pazīmju
freshwater saldūdens
offense pārkāpums
adopted pieņemti
delhi dēli
methods metodes
proclaimed pasludināja
search meklējot
ingredients sastāvdaļu
difference starpību
ads reklāmas
shows rāda
law likumā
immediately tūlīt
grain graudu
core kodols
acids skābēm
strain sprieguma
main galvenais
central centrālo
german vācietis
indicators rādītājiem
side sāniem
reductive zināma
passenger paša
determined noteica
area zona
land sauszemes
fields lauki
baltics baltijā
mary marija
matter matērija
development izveides
specified norādīts
status apstākļi
if ja
ballet baleta
up izveido
ammeter ampērmetrs
cards kārtis
feet kājas
castles piļu
oktober oktobrī
middle vidus
alphabetical alfabēta
vowel patskaņi
composer komponista
activities pasākumi
languages valodās
labor darbaspēka
race rasu
electrical elektrības
pork cūkas
policy politiķi
introduction ieviešanu
pushed gūstā
arms ieroču
network tīkla
structures struktūras
administrative administratīvā
intranet iekšējā
scientific zinātniski
electrons elektroni
management pārvaldi
vikings vikingi
polish poļu
london londonā
deliberately apzināti
extensive plašas
goat kazas
exhibition izstādes
knowledge zināšanām
tension spriegums
article raksts
social sociālā
cube kubs
egg olām
anna annas
items priekšmetu
phospholipids elektronika
many daudzās
sunnis sunnīti
hero varoņi
writers rakstniekiem
palaces muižas
stand smilšu
bega bēga
karl kārlis
iraq irākas
concepts jēdzieni
jupiter jupiters
sits sēž
artificially mākslīgo
full pilna
limit ierobežot
years gadus
winter ziemas
row rinda
leader vadoņi
player spēlētāji
deity dievību
buddhism budisms
sucrose šaha
coast piekrastei
prize prēmiju
long-term ilgstošu
chemical ķīmiskie
questions jautājumos
tchaikovsky čaikovska
formed izveidojušās
bosphorus bosfora
figure skaitlis
forest meža
monument pieminekļi
dish ēdienu
controlled kontrolēja
premium prēmija
horse zirga
areas jomās
wall sienu
accused pameta
signed parakstīja
unit vienībā
st. sv
remarks piezīmes
orbit orbītu
where kurienes
from balstīts
denomination apzīmējums
some dažus
elevated paaugstinātā
rights tiesību
criticism kritiku
recognition atzīšana
battle kaujām
necessity nepieciešamības
continents kontinentiem
prose proza
help palīdzības
ireland īrijā
award apbalvojumi
century gadsimtā
republics republikām
stalin staļins
northwest ziemeļrietumiem
jains jānis
tournament turnīru
sadi šādi
physics fizika
ron roņu
exterior ārpusē
goal mērķi
despite neraugoties
organized organizēta
leaves pamest
gradually pamazām
nw zr
pc datoru
parts detaļu
canada kanādā
maintain uztur
necessity nepieciešamība
connections savienojumi
battles kaujām
boyle boils
gens gēns
twisted vītā
campaign kampaņas
ltd. sia
darpa darba
organisms organismi
male vīriešu
throughout viscaur
cold aukstais
global zemeslodes
namely proti
rich bagāta
berns bērns
working darbā
level līmenis
band joslas
eider gaga
managers vadītāji
vascular asinsvadu
recognize atzīst
tools gāze
aluminum alumīniju
the gadam
l |
closeness tuvums
titans titāns
areas apvidu
watts vats
variety šķirnes
sanctuary patvērumu
causing izraisot
pedagogy pedagoģija
functions funkcijas
gulf līča
researcher pētnieks
synonyms syn
water ūdeņiem
sister māsa
internal iekšējie
december decembrī
mist migla
scientist zinātnieka
lowest zemākā
thinking domāšanu
recipient saņēmējs
street ielas
efforts centieniem
depicted attēlota
seized sagrāba
firstly pirmkārt
purebred šķirnes
championship čempionātos
architecture arhitektūra
child bērnu
sides pusēm
known pazīstamas
naf nbs
average vidējā
traded tirgotājiem
freed atbrīvoja
semigallians zemgaļi
protected sargā
body ķermeņa
government valdībai
tournament turnīrs
october oktobra
age vecumā
final cēsu
win uzvarēt
front frontes
herbert herberts
trader tirgotāju
made lika
survive izdzīvot
faced saskārās
huge milzīgas
total kopējā
characterize raksturot
male tēviņu
apply pielietot
adopted pieņemta
dress apģērba
istanbul stambula
order ordeņa
fedor fjodors
fluoride fluorīts
south dienvidos
continental kontinenta
bridges tilti
carries nes
other citi
egypt ēģipti
energy enerģiju
hole cauruma
understanding izpratnes
preserves saglabā
economic saimnieciskās
degrees graudus
cellular šūnu
struggle cīņa
silicon silīcija
ultra īpašā
euro eiro
alpha alfa
summer vasaras
solution risinājums
interest interesēs
poker pokera
old senās
really patiešām
ever kādreiz
letters vēstules
image attēla
plato platona
glasgow glāzgova
protocol protokols
mit mīt
row rindās
cloud mākoņiem
muscle muskuļu
considered uzskatīta
believed ticēja
waves viļņiem
francois fransuā
blowin pūš
lock aizslēgs
jack ligzdu
austria austriju
netherland nīderlandi
generation paaudze
speed ātrums
actors dalībnieki
competitions sacensības
senior vecākajām
colonel pulkvedi
shakespeare šekspīrs
lioness lauvene
franz franči
aristotle aristoteļa
north ziemeļjūras
platinum plātņu
exposing pakļaujot
zemgale zemgales
gas gāzes
created veidots
emergency ārkārtas
libyan lībijas
bones kauliem
africa āfrika
spread izplatījās
kina ķīna
capacitor kondensatora
strong spēcīgu
elite elites
painting gleznā
long ilgi
large lielus
fur kažoks
paris parīzē
employee darbinieks
connections savienojumos
been noticis
existence pastāvēšanas
lead vēstule
interior interjera
washed apskalo
christmas ziemassvētku
fuel kurināmo
fund fonds
people ļaužu
australia austrālijā
profile profils
career iepriekšējo
computer datora
many daudzām
samples paraugi
set noteiktos
regulating regulē
airline aviokompānijas
viewers skatītāju
party partijai
cells šūnas
next nākamā
count skaitu
health veselība
armed bruņotie
november novembra
economic saimniecisko
protocol protokolu
kernels kodoli
familiarize iepazīties
body ķermenis
divided daļa
engaged nodarbojās
worked strādājis
speed ātrumu
it tai
better labākās
book grāmatu
living dzīvojošās
population iedzīvotāju
internet interneta
district iecirknis
taxes nodokļi
sessions seši
movember novembris
not nemaz
eiffel eifeļa
meeting sapulcē
battles kaujās
removed likvidēja
buoy bojā
formally formāli
strategically stratēģiski
deities dievības
plants augi
matter lieta
economic ekonomiskajām
livers aknas
directions virzieni
ridge grēdu
salam salām
monsters briesmoņiem
locks slēdzenis
kandinsky kandinskis
table galdiņa
tender piedāvājums
device ierīce
level līmenim
portugal portugāli
organs orgāni
bishop laidnis
there turienes
package paketi
approaching tuvojas
hardness cietība
red sarkana
list sarakstu
then tad
football futbols
his viņa
soil augsnē
stellaria virzās
ring riņķa
blessing svētību
treatment ārstēšanai
length garumu
arable aramzeme
familiar pazīstamais
major lielākie
thermodynamics termodinamika
war kara
average vidējo
works darbojas
text teksta
upper augšējo
mountain kalns
management pārvaldības
prince prinča
root saknes
commercially komerciāli
crops korpusa
gate vārtu
lightning zibens
gustav gustavs
pharaoh faraonu
code kodekss
boom uzplaukumu
constantinople konstantinopoles
fantasy fantastika
repression represijas
sharks haizivis
gallery galerija
airport lidosta
surrounding apkārtējo
richard ričards
contact saskarē
forest meži
green zaļā
arena arēna
most visaugstāk
not nevarētu
more vairāku
beam stars
lowest zemāka
which kurām
includes ietilpst
wire vadu
producer ražotājs
reached panāca
reforms reformām
germans vāciešiem
paintings gleznas
institutions iestāžu
as tikpat
helps palīdz
a tāda
serial sērijas
born piedzimst
trace pēdas
participant dalībnieks
orthodox pareizticīgie
natural dabisko
changes izmaiņas
rock iežu
biological bioloģisko
intervention iejaukšanās
internal iekšpolitikā
gained guvis
kilometres km
read lasīt
prince princis
mercury merkura
incurred radušās
football futbolu
length garums
shrike čakste
ecosystem ekosistēmas
general ģenerāļa
alternately pārmaiņu
think domāšanu
edge malās
warehouse noliktavas
apart nošķir
feeling sajūta
train dzelzceļa
concluded noslēgts
could varēja
evidence pierādījumu
firm firmas
passports pašu
respect cieņā
revolution revolūcija
rapid strauju
amount summu
power jauda
concentration koncentrācija
best labākas
the šie
direct tiešā
operation darbībai
political politisks
dog šūnu
learn uzzināt
activities darbībām
strength izturību
changes mainās
therefore pakļauts
while kamēr
limb ekstremitāšu
imagination iztēle
greece grieķijas
rifleman strēlnieku
up dž
therefore tapēc
telescope teleskopu
stories stāsti
us mūs
pere perē
plane plaknes
pasos pašos
molecule molekulu
centralized centrāli
illness slimība
visual redzes
title titulu
banks krastus
responsibilities pienākumu
championships čempionātu
infinitive α
liking patika
musculature muskulatūra
concept koncepciju
largely mērā
drive vadīt
need vajadzībām
exponential straujais
use lietojums
cards kāršu
specialists speciālisti
friedrich frīdriha
part daļas
castles pilis
settlements apdzīvoto
clouds mākoņiem
market tirgus
potassium kālija
ever jebkad
teacher skolotāja
discipline disciplīna
commonwealth sadraudzības
production ieguvei
people tautām
hydrogen ūdeņraža
camera kameras
ct ст
establishments iestādēs
program programma
opera operu
metals metāliem
water ūdenī
military militārajā
language valodā
salary alga
preference priekšroku
community aprindās
lowland zemienes
release atbrīvošanās
performed izpildīja
expenditure izdevumi
substances vielā
made veidojuši
managers vadītājiem
arrived ierašanās
ad reklāmu
season sezonu
ducal hercoga
related saistīti
modern modernisma
members biedru
using izmantošanas
works darbi
insect kukaiņus
uncertain neskaidra
call saukt
luther lutera
long garo
orthodox pareizticīgo
knights bruņinieku
persons personām
acquisition iegūšana
issued izdots
concerns skar
made veikts
kevin kaspars
serbia serbijas
theories teorijām
nights naktīs
world pasauli
permanent pastāvīgo
authority pilnvaru
hungary ungārijas
see skat
maintain uzturēt
returns atgriežas
influence iedarbībā
paved pavēra
victims upuri
david deivids
confident pārliecināts
medium vidējo
on pievērsta
libya lībijas
there te
institution iestāžu
anatomy diciāns
moderate mērenās
coast krasts
power barošanas
expressed izteiktas
ascending pārvietoties
public publiskās
september septembrī
wave viļņiem
ballet balets
co-operation sadarbību
spanish spānijas
tens desmitiem
settlements apdzīvotu
thunderstorm negaiss
award balvu
danger draudi
carried vēsta
symbol simboliem
list saraksts
revenue ieņēmumu
now nu
responsible atbild
life dzīvība
constitution konstitūcijā
convoluted sarežģītas
fabricate izgatavot
ships kuģus
kids bērni
rococo rokoko
loss zaudējumi
built uzbūvēts
sweden zviedrijā
bore nesa
workforce darbaspēka
extremely ārkārtīgi
made padarīja
great lielajā
sky debess
youth jaunība
moved virzījās
treatments ārstniecības
ways virzienos
modernising modernizācija
best labākais
diplomatic diplomātiskās
rich bagātas
distance attālumam
icelandic islandiešu
political politisko
fully pilnībā
live dzīvu
held rīkoja
establishment izveidē
geographical ģeogrāfiskais
national nacionālo
jumping lēca
sharp krāsām
crustaceans vēžveidīgie
fell samazinājās
significant ievērojams
expressed izteica
ottoman osmaņi
homeland dzimtenē
mr kunga
beauty skaistumu
dry sauss
beam staru
trend novirziens
two divas
film filmu
project projektu
atomic atomu
helium hēliju
abroad ārzemēs
magic burvju
belgium beļģiju
flourish attīstīties
coast krastu
large lielajās
which kurās
system sistēmā
treaties līgumus
degree pakāpi
newspapers avīzes
all visas
built būvētas
ocean okeāna
darwin darvina
criticism kritiķu
crystalline kristāliskā
mentally garīgi
domain domēnu
photo foto
worked strādāja
dance deju
edge mala
coach treneris
champion čempiona
events pasākumos
maintained uztur
modernism modernisma
defeated sakāva
centuries gadsimtus
well krietni
sectors nozaru
college koledžu
trends tendences
absolutism absolūtisms
geisha geišu
sometimes reizēm
ministers ministri
tact takts
morals morāli
works darbus
phenomenon parādības
australia austrālija
cup kausa
card kārti
ring gredzenveida
lake ezerā
emotions emocijas
famous slavenākais
small nelielās
doubtful šaubas
after galu
mars marsa
model modelis
microscope mikroskops
advertisement reklāma
sand smilšu
strong stipru
farmers zemnieki
transistors tranzistoru
membership lietotāji
trading tirdzniecību
christians kristiešiem
world pasaule
dostoevsky dostojevskis
income ienākumu
theater teātrī
member loceklis
s as
party partijas
leaders vadītājus
coalition koalīcijas
attracted piesaistīja
they viņi
media plašsaziņas
undoubtedly neapšaubāmi
years gados
define definē
project projekts
empire impērijai
males tēviņi
text teksti
jacobin jakobīņi
help palīdzētu
removed aizvada
marijuana marihuānu
museum muzeja
solutions šķīdumiem
limit ierobežo
partisan partizānu
industrial rūpnieciskā
valley ieleju
prism prizma
settlements apdzīvotajām
older senākās
appearance parādīšanās
sometimes dažkārt
slowly lēni
saudi saūda
haydn haidna
appliance aparāta
some dažos
program programmas
amenhotep amenhoteps
subtropical subtropu
later vēlāko
severe smagā
earn peļņa
well-being labklājības
division sadalījums
participant dalībnieki
second otrais
officers virsnieki
divided sadaļā
through starpniecību
six seši
time laiku
found atklāja
chemical ķīmiskās
parliament parlaments
dollar dolāru
annual gada
entered ieceļoja
office uzņēmumi
moment brīdī
relatively nosacīti
signed parakstīts
helical spirālveida
background fona
gymnasium ģimnāzija
union savienības
territorial teritoriālā
acquisition iegūšanas
iranian irānas
galas gaļas
ena ēna
orbital orbītas
as jo
aspects aspekti
erosion erozijas
whereas turpretim
created veidojuši
said pauda
records rekordi
significant būtiskas
greece grieķijai
isotope izotopu
netherlands nīderlandieši
fairly samērā
victories uzvarām
customers klienti
system tīkla
known pazīstami
cyclones cikloni
away attāluma
phones telefoniem
it tā
heart sirdi
rock rokām
lead vadošajām
up atbalstīts
forest mežs
ability spēju
live pārtiek
chain ķēdi
sad šādas
gates vārtus
andes andu
same pašos
flowers ziedi
. `
youth jauniešu
application pielietojums
advocates iestājās
special speciāla
degree pakāpe
collapse sabrukumam
apply pieteikt
volcanic vulkānu
is notiek
common kopīgs
fish zivju
oleg oļegs
time laiks
all kārtām
correct ērču
ottoman osmaņu
maximum maksimālo
begins aizsākās
victory uzvara
prayer lūgšanu
weekday ikdienā
periodically periodiski
cytoplasm citoplazmā
margin robeža
mayor mēru
weight svars
forman formām
attacks uzbrukumus
stocks krājumus
into ievieto
title tituls
night nakts
respiratory elpošanas
thereby tādējādi
alaska aļaska
clubs klubu
about apgrozībā
materials izejvielām
site vietas
continent kontinentā
search meklējumi
accept pieņemt
new jaunajai
white balto
chronicle hronika
siberian sibīrijas
rituals rituālus
danish dānijas
tales pasakas
indonesia indonēzijā
all visam
basic pamatā
royal karaļa
unlikely ticams
ancestors senči
castle pilī
process procesu
andrey andreja
buried apglabāts
saeima saeimai
oil eļļa
iraq irāka
distributed izplatīti
inside esošie
resist pretoties
red sarkanais
monarchs monarhu
church baznīcā
impact ietekmi
easy vieglu
religious reliģiskie
relation attiecību
extends sniedzas
rules noteikumiem
storm vētras
commander komandieris
long gari
shots metieni
companies uzņēmumi
factory fabriku
terrestrial zemes
more aizvien
ear auss
ball bumbu
scale mērogā
diamond dimantu
amphibian abinieku
said teikts
list uzskaitījums
term termiņu
voting balsošanas
mint piparmētra
moments brīžos
open atklātā
anthropology antropoloģija
clock pulksteņa
walter valters
feeding barošanās
pharaoh faraons
skeleton skeletu
county novada
hand puses
dwarf rūķis
standards standartiem
institutions iestādēm
curricula dzīvesgājums
weight svaru
studies studijas
discussion diskusiju
physicist fiziķis
rescue glābšanas
common kopīgu
reaches sasniedz
they tiem
canceled atcēla
small mazie
odor smaku
friends draugiem
full pilns
populated apdzīvota
degrees grādiem
effect sekas
minimum mazāku
marriage laulības
top augšējo
sharp krasas
rocks iežos
use izmantotu
chess šahs
unrest nemieri
pain sāpes
wind vēju
natural dabisku
large lielos
eight astoņas
wetness mitrums
choral kora
councils padomes
uk lielbritānijas
along gar
richard rihards
ejection izveides
table tabulā
made veikti
effect ietekme
nature rakstura
prohibition aizliegums
chain ķēde
company uzņēmuma
testament derībā
stop pārtraukt
weapons ieročus
daughters meitu
peter pētera
symptoms simptomi
objects objektus
issued izdoti
absolutist absolūtisma
-related saistītās
republican republikāņu
success panākumi
graph grāfs
relative relatīvi
off izplūdes
won uzvarēja
anemometer anemometrs
wind vēja
based balstījās
history vēsturi
evaluated vērtēts
remarkable ievērojamākais
server serveri
maximum maksimums
island sala
evolution evolūciju
text teksts
empire impērijas
rigas rīgas
diocese bīskapija
andean andu
theory teorijām
element elements
skeleton skelets
led diodes
administration administrācijas
recover atgūt
ancient antīkajā
bishop bīskapu
get iegūt
exposure iedarbība
red sarkans
advertising reklāmu
helium hēlija
orbita orbīta
mountains kalni
dogs suņiem
classical klasisko
samples paraugiem
impression iespaidu
views uzskatus
corresponded atbilda
quite gluži
brightness spožums
sand smiltis
studied mācījies
trapezoidal trapeces
price cenu
mint piparmētru
popularly tautā
finishing beigšanas
suna suņa
age vecuma
amount summa
gdp ikp
philosophy filosofijas
total kopēja
impact iespaidā
philosophical filozofiskā
ancestry priekšteči
mainland kontinentālo
materials materiālus
oil eļļu
daughter meitu
bishop bīskaps
estonia igaunijā
documents dokumenti
bow priekšgalā
contradiction pretrunu
house nama
export eksporta
large lielais
important īpašiem
public sabiedrības
take jāņem
tick-borne ērču
special īpašiem
users lietotājiem
including ieskaitot
university augstskolas
former bijušais
portuguese portugāles
mythology mitoloģijā
function funkciju
gazi gāzi
visible redzams
location izvietot
rarely reti
base pamatā
prohibits aizliedz
in jomā
since kopš
upanishads upanišadas
mercury merkurs
called dēvēts
go pāriet
red sarkano
suna šūnā
polis polisas
office biroja
european eiropas
supplement papildināt
bulgaria bulgārija
distinguish izšķirt
time fāze
peninsula pussala
caste kastu
protection aizsardzību
each katra
allocate piešķirt
medical medī
find atrastu
quality kvalitāti
capitals galvaspilsētas
preserved saglabājušās
cpsu pskp
inventories krājumu
founder pamatlicēju
cooperate sadarbojas
political politiska
concentrate īpašās
highest lielākās
effectively efektīvi
absolute absolūtās
church draudzes
multiculturalism multikulturālisms
opportunity iespēja
buddha budas
workers strādnieku
stability stabilitātes
mr kungu
diamonds dimanti
distances attālumi
teams komandām
increasing pieaugot
luther luters
orbit orbītas
fly lido
woman sieviete
waiting gaidīja
belief ticības
disease slimības
movement kustība
ritual rituālu
scandinavia skandināvijā
situations trijstūris
siberia sibīrijā
artists mākslinieki
figure figūra
channel kanālā
role lomu
may maijā
scotland skotija
formation veidojums
areas sfēras
discussed runāts
early agri
does kārta
country valstij
owned pieder
pilots piloti
feudalism feodālisms
ada āda
sky debesis
legend leģenda
moving pārvietojoties
name nosaukums
passing izejot
ceremony ceremonijā
real reālā
factory rūpnīca
requirements prasības
becomes kļūst
overlap pārklājas
themselves paši
newspaper laikrakstā
direction virziena
distributed izplatīta
haydn haidns
minister ministrs
byzantine bizantiešu
description raksturojums
once savulaik
fetus augļus
fox lapsas
history vēsture
to pienākumu
kosovo kosovas
founder pamatlicējs
sugar cukura
iran irāna
penalty sodu
dna dns
teav tēva
limited ierobežoja
planning plānojums
inc. inc
sounds skaņām
divided sadalīts
wealth bagātība
guarding aizsardzība
affairs lietu
petty pētīja
area laukumu
check pārbaudīt
boric bora
israel izraēlā
administrative administratīvās
concluded noslēdza
lens lēca
gas gāze
quran korānā
childhood bērnībā
christian kristīgās
residual atlikušo
babylon babilonas
neighborhood ģimene
identify apziņa
municipalities pašvaldības
painters gleznotāji
carl karls
characteristics pazīmēm
coin monētu
evenly vienmērīgi
see skatīt
police policija
text tekstu
had piemita
oxide oksīda
program programmu
exploratory izpētes
bay līcī
medium vidēja
clean tīru
off gt
influence ietekmēt
buy iegādāties
team komandā
policy politikā
ukraine ukrainā
january janvārī
ulrich ulrihs
psychology psiholoģijas
most vairākumam
conflict pretrunu
imperial impērijas
express izteikt
stock akciju
cause cēloņi
latest pēdējais
died izmira
vidzeme vidzemē
banned aizliedza
stressed uzsvēra
name nosaukumu
minister ministru
terms noteikumi
plays spēlē
starts sāk
map kārti
dynamo dinamo
mean nozīmēt
developed attīstījās
karolina karolīnas
link saikni
awards balvas
columbia kolumbijas
across pāri
penalty sods
reality īstenībā
cleopatra kleopatru
impressionism impresionisms
expression izteiksmes
social sociāldemokrātu
significant ievērojama
accurately precīzi
served kalpoja
pluto plutona
power jaudu
emphasis uzsvars
desert tuksnesis
planned plānoja
classic klasiskā
server servera
interest nozīmes
throw troņa
dimensions izmēriem
area laukums
clean tīrs
bound saistīja
citizens pilsoņiem
son dēlam
under pakļautībā
naked neapbruņotu
official ierēdņi
traditional tradicionālā
conquered iekarotās
mars marss
power jaudas
wolfgang volfgangs
protected aizsargātu
visible redzami
fought cīnījās
officials amatpersonas
second otrā
duke hercogs
prison cietumā
turkey turcijas
alfa α
wind vēji
figures skaitļus
showed parādīja
darwin darvins
experience pieredzes
process procesa
fishing zvejniecību
zeus zevs
tribe diciāns
federal federālajā
exceeds pārsniedz
archeology arheoloģija
temperatures temperatūru
tchaikovsky čaikovskis
beauty skaistums
county novadu
games spēles
obtained iegūtās
volga volgas
members biedri
necessary nepieciešamo
chile čīle
champion čempions
poland polijas
check pārbauda
declaration deklarāciju
live dzīvo
goals mērķu
construction būvē
temperatures temperatūras
serbians serbu
buildings ēkas
components daļas
released izdala
up izveidoja
most lielākās
long sen
single vienīgās
trade tirdzniecības
armenian armēņu
was tikusi
oxidation oksidēšanas
pronunciation izruna
paying maksāšanas
uppermost visaugstāk
vacuum vakuumā
candle kandela
lica līča
radius cēzijs
this šādam
magazine žurnāla
there eksistē
left atstāja
oceans okeāniem
position pozīcijas
support atbalstīt
sa šā
culture kulturālo
austrian austriešu
alternate vietnieks
good labās
grow augt
agreement vienošanās
their savu
paris parīze
grammer gramatika
decay sabrukšanas
meeting sapulce
processes pēdējās
first pirmās
geisha geiša
make izgatavot
revealed izdalītas
social sociāldemokrāti
bacteria baktērija
ports ostām
sittings sēdes
indoors telpās
migration migrācija
nine dēvī
jelgava jelgavā
spring pavasarī
nationalism nacionālisms
computer datoram
place izvietot
champion čempionu
occupation okupācijas
pulses impulss
girls meitenes
acquainted iepazinās
farmers zemnieku
greece grieķijā
natural dabiska
transistors tranzistori
continental kontinentālās
discover atklāt
husband vīram
transition pārējā
stopped apturēja
used lietotā
cnidaria dzēlējzarndobumaiņi
her viņas
personality personību
etc. utt
cultures kultūrām
dealers tirgotāji
tin alvu
interests intereses
have likt
garden dārzs
month mēnesim
documents dokumentus
head vadītāja
powers lielvarām
hydrogen ūdeņradi
mounds pilskalni
provinces provinču
reject aizliegumu
goods preces
rainbow varavīksnes
household sadzīvē
kurland kurzemi
century gs
treasury kases
brasilia brazīlija
consumption patēriņu
brazil brazīlijā
appliance aparātu
building apbūves
community kopienas
diamond dimanta
farm fermā
jurisdiction jurisdikcijas
battle kaujā
specifically konkrēti
memory atmiņas
outbreak izcelšanos
makes liek
width platuma
necessary nepieciešams
scope joma
large lielajām
strength stiprums
cube klubā
still vēl
inside iekšienē
mobilization mobilizācija
greeks grieķiem
firm stingri
family dzimtas
life dzīvības
between savstarpējo
mass masveidā
people tautu
new jauna
north-west ziemeļrietumu
six sešu
principle principu
pope pāvestu
nationalities tautību
characteristic raksturīgas
electronic elektronika
grammar gramatika
volume apjoma
also arī
moral morāli
stadium stadions
criticism kritikas
latvian latvju
dragons pūķiem
lion lauvu
months mēnešiem
value vērtībām
edges malām
partner partneri
precipitation nokrišņi
moved pārgāja
image lu
card kārts
sultana sultāna
post amatus
tactics taktiku
many daudzi
biology bioloģija
scotland skotijas
citizen pilsoņi
hen vista
led noveda
constant konstante
livi līviem
extraction ieguve
skelton skelets
materia matērija
join pievienojās
territory teritorija
literature literatūrā
mound kalniņš
operations operāciju
paris parīzi
cargo kravas
brazil brazīlijas
edge malu
organs orgāniem
kurland kurzeme
ussr psrs
was tika
physicists fiziķi
meru mēru
however pašā
duluth daļu
stand audzē
marine flotes
higher augstākas
remove novērst
strength stiprumu
reflects atspoguļojas
no nevienā
mushroom sēņu
over pār
types veidiem
adds pieskaita
made izgatavoti
a kurā
mila mīļā
monument piemineklis
differ atšķirties
points uzsver
sent nosūtīja
unity vienotību
eat ēst
choose izvēlēties
north ziemeļjūrā
centers centros
quality kvalitāte
pope pāvests
dogs jenotsuņi
opens atver
banks bankas
time laika
reached sasniedzis
described aprakstīja
doctor ārsts
netherlands nīderlande
territory teritoriju
arise rasties
year gads
global globālo
molybdenum molibdēns
asset aktīvs
grouping sakārtotas
glasgow glāzgovas
poland polijā
before iekļauts
created padarīja
mushrooms sēnes
mathematics matemātikā
passport pašu
average vidējie
reform reformu
hydrolysis hidrolīze
riga rīgai
adriatic adrijas
cml xml
l esmu
these sievu
bc pmē
composition sastāvu
never nekad
goddess dieviete
nature raksturu
coal akmeņogles
the šādu
physics fiziķi
way virzieni
practically praktiski
gasket kabeļu
networks tīkli
channels kanāliem
paper grāmatā
subdue pakļaut
major lielākais
light gaisma
unique unikāls
circulatory asinsrites
distributed izplatība
introduced ieviesa
years gadi
latvia latvijai
wider plašāku
dinosaurs dinozauri
speed ātrumam
layers slāņi
victory uzvaru
choices izvēles
sometimes dažreiz
cel ceļ
wind vējš
warfare karadarbība
lenka leņķa
hanseatic hanzas
disappear izzūd
street ielā
connects saista
money naudu
fight cīņu
object objekta
tornado viesuļvētra
cultures kultūrās
recognizes atzīst
feudal feodālo
beyond aiz
broad vispārējs
narrow šauri
germans ģermāņi
supplemented papildināja
inside iekšējiem
tragedy traģēdija
indigenous pamatiedzīvotāji
against pretī
universe visuma
alkali sārmu
glass stikla
named nosauca
sim šim
public publikas
correctly korekti
created izveidotā
body institūcija
field lauka
call dēvē
execute izpildīt
symbols simbols
take ņem
made veiktas
rejects noraida
mosque mošejas
southeast dienvidaustrumiem
indicating norādot
lead svins
prestige prestižu
proportion proporcionāli
cleopatra kleopatra
most lielākajā
eruptions izvirdumi
massive masveidā
yuri jurijs
international starptautiskā
they vīni
effect efektu
areas apgabalus
action rīcības
new jaunu
oldest vecākie
their saviem
called saukti
research zinātne
tenders piedāvājumu
bishop bīskapa
salt sāļu
property īpašums
star zvaigžņu
cat kaķis
content satura
or vai
parliament saeimā
iran irānu
spelling rakstību
norwegian norvēģijas
leg kāju
creating radot
obtained iegūto
antiquity senatnes
tournaments turnīru
today mūsdienām
coast krastiem
state štatu
slopes nogāzēs
creating izveidojot
preserved saglabājies
are esi
necessary nepieciešami
defend aizsargāt
optical optikas
neighborhoods apkaimes
rain lietus
hero varonis
kreis kreiso
public sabiedrībai
matter matērijas
knowing zinot
nylon zīda
made izgatavoja
nesting ligzdošanas
environment vide
squares platība
neolithic neolīta
manifesto manifests
vertices virsotnes
apennines apenīnu
emergence rašanās
figured figūru
surface virspusē
several vairākas
mib mlb
most vairumā
tennis tenisa
minister ministra
regions reģionu
layer slāņi
appropriate attiecīgās
flow plūsma
dictator diktatoru
effect efekts
netherlands nīderlandi
soul dvēseles
geographical ģeogrāfiskās
color krāsā
tolls maksāšanas
supported atbalstītu
climate klimatu
previous iepriekšējās
oil naftas
fire uguns
military militārās
a kāda
restore atjaunot
amini amīni
news ziņu
obtained iegūti
journey pārvietoties
property īpašumu
electronic elektroniskās
vita vītā
difficulties ietvēra
mobile mobilo
increases palielina
valley ieleja
empire impēriju
finals finālā
speech runa
experienced piedzīvoja
europium eiropijs
mesh tīkliem
bridge tiltu
cable kabeļu
basis pamatu
antique antīko
attitude noskaņoti
upper izveidots
affect iedarbojas
output izejas
turkey turcijā
your savai
elephant ziloņi
areas zonām
looked skaitījās
constitution konstitūcijas
mr. kungs
superpower lielvalsti
birds putniem
nobles muižnieki
authors autoriem
best labākie
satra satura
farm saimniecību
corporations sabiedrībām
faith ticība
give sniegt
vertebrae skriemeļi
feudalism feodālisma
. diciāns
island salās
outside ārpuses
silk zīda
rna rns
peculiar īpatnējā
judge tiesnesis
militari militāri
restrictions ierobežojumiem
space kosmosā
zonda zonde
advertising reklāmas
postmodernism postmodernisma
peninsula pussalu
tick ērču
climate klimats
composition sastāvs
processing apstrādes
judicial tiesas
divided sadalīta
prime pirmskaitļi
changed mainījās
port ostu
chestnut rudā
perspectives perspektīvas
deliver spējām
you tev
occupation okupāciju
refers atsaucās
spiral spirālveida
gemstone dārgakmens
statue statujas
architect arhitekts
changes maina
islands salas
argentine argentīnas
policy politikas
letter vēstule
wind vējiem
bridge tilts
attack uzbrukuma
map karte
horses zirgi
conflicts konfliktiem
began sākusies
whole visa
substantive materiālo
last pēdējā
august augusts
norms normām
pigs jūrascūciņas
by izstrādāja
looks izskatās
not nav
mountains kalns
graphite grafīts
basis pamats
options varianti
primary primārā
changi maiņas
island salu
international starptautiskais
approach pieeja
only vienīgā
historic vēsturiskas
new jauno
balcony balkons
cicero cicerons
features īpatnībām
prismatic prizmas
matisse matiss
emissions emisijas
architectural arhitektūras
managing saimniecisko
citizens pilsoņi
area teritoriju
people cilvēkiem
nickname vārds
victoria viktorijas
acid skābe
different dažādus
sandstone smilšakmens
environment vidi
appreciation atzinību
songs dainās
density blīvums
for priekš
beginning sākumā
indirectly netieši
mentioned pieminēts
equine zirgi
imagine iedomāties
depend atkarīgi
warsaw varšavas
increased pastiprināti
davids dāvids
paintings gleznām
eye acs
dry sausās
almost gandrīz
ricardo ričards
indicate apzīmēt
first pirmā
astronomical astronomijas
unemployment bezdarba
paths ceļus
expose pakļaut
live dzīvās
building ēkas
translators tulkotāji
belarus baltkrievija
april aprīļa
crystal kristāla
by veicot
minority minoritāte
soldier karavīri
wc pč
initially iesākumā
dioxide dioksīdu
packet pakešu
precipitation nokrišņu
air gaiši
formalities formāli
league līgā
social sociālas
beauty skaistuma
brasilia brazīliju
called saukts
float bojā
ring gredzenu
budget budžeta
guard sargā
arabs arābi
adopted aizgūti
nervous nervu
form formas
member lietotāja
regular regulāri
thomas tomass
times laikiem
illustrated attēlotas
bothers brāļa
air gaisu
mesopotamia divupes
property īpašumi
tin alva
away attālinās
leave pamest
liberal liberālisms
dog suns
up izveidotas
number skaitļu
translation tulkojumā
subsidizes doties
latgale latgalē
meeting sēdes
park parks
infrastructure infrastruktūra
dust putekļu
built celtas
indian indijas
study pētī
charge lādiņu
portal portāls
street ielās
regions reģions
tournaments turnīros
started sācis
abdominal vēdera
dictator diktators
projects projektiem
industry rūpniecības
genres žanru
eye acu
socialist sociālistu
goal mērķis
others otram
breed šķirne
hitlers hitlera
brain smadzenes
fire deguns
letter vēstuli
problem problēmu
many daudzu
rail dzelzceļa
temperature temperatūra
registered reģistrēti
minority minoritāšu
connect savienoto
province provincē
for paredzēts
position nostājās
request pieprasījuma
duke hercoga
ladino lādiņš
up klajā
working strādnieku
building celtniecībā
philosophy filozofija
republicans republikāņu
album albumā
henry verpakovskis
strives tiecas
gauja gaujas
documents dokuments
experience pieredze
impact ietekmes
fortification nocietinājumu
symbols simboli
inhabited apdzīvoja
planeta planēta
season sezona
laws likumi
gnome rūķis
magazine žurnālu
arabia arābija
sell pārdot
representation pārstāvniecības
baby mazuļi
attacks uzbrukumi
sadu šādu
links saitēm
gases gāzu
b в
price cenas
snails gliemeži
earlier agrākās
chaos haoss
obtained iegūta
evolution evolūcijas
term termiņš
a izveidotā
musician mūziķis
bed gultnē
antiparticles antidaļiņa
epos eposs
democracy demokrātijas
tape lenta
industry industrija
look redzamo
new jauns
race sacensības
image tēlu
vilnius viļņas
set kopums
poet dzejnieka
center vidus
asia āziju
document dokumenti
stream tvaiks
chip skaidri
vine vīnē
such tādiem
fortresses cietokšņu
nature daba
st.petersburg pēterburgas
questions jautājumi
optical optiskās
wilson vilsons
subway metro
series virknes
correctly pareizi
distance attālumā
joseph jozefs
love mīlas
february februāris
resistance pretestības
develop izstrādāt
november novembris
called saukto
industry nozari
existing esošajiem
positions pozīcijas
land zemē
care rūpes
milan milānā
regular regulāra
stage posma
names nosaukumus
four četros
father tēva
calculate aprēķināt
competition konkurss
waves viļņi
opposition opozīcijas
set noteiktā
sharp krāsas
overland sauszemi
regime režīma
top topā
economics saimnieciskajā
time termiņa
top visaugstāk
different neatšķiras
noise trokšņa
competition konkurences
dentine dentīns
passes pieņem
broad plaša
spanish spāņu
realize realizēt
otherwise citādi
bacterium baktērija
sources avoti
art artemīdas
equals vienāds
have rīcībā
equipment ekipējums
companies uzņēmumus
image tēls
paintings gleznās
stocks krājumi
agriculture lauksaimniecību
deserts tuksneši
admin mārtiņš
compartment nodalījums
density blīvumu
restoration restaurācijas
press preses
set kopumu
george džordžs
up izveidojušās
equipment iekārta
in lt
earthquake zemestrīce
facilities iekārtas
shiite šiīti
mountains kalniem
communications sakaros
specific konkrētu
experience pieredzi
dialects dialektos
making veidojot
secrete izdalīt
stumps celmi
dadaism dadaisma
narrow šaurs
up augšu
constant pastāvīgi
committee komitejas
possible iespējamās
disadvantages trūkumi
spirits gari
angles leņķi
intellectual prāta
management vadībā
model modeli
est lat
drama drāma
california kalifornijā
form forma
however tomēr
terpenes elektronika
they viņām
fish zivis
us mums
revival atdzimšana
academy akadēmijā
departed atkāpās
nasal deguna
enemies ienaidniekiem
secondly otrkārt
neighbor tuvāko
liquor šķīdums
nowhere nekur
selection izlase
city pilsētā
colony kolonija
called sauca
sphere sfēru
states štati
literal literārās
developing izstrādā
achievements sasniegumiem
higher augstākās
elected ievēlē
operations operācijas
equine zirga
predominance pārsvars
code kods
standards standartus
netherlands nīderlandiešu
wisdom gudrības
geographically ģeogrāfiskā
technology tehnoloģijas
alan alans
bisectors bisektrise
deve dēvē
ends galos
seaside piejūras
revolution revolūciju
clubs klubi
tradition tradīcijā
hose hosē
resistance pretošanos
prc ķtr
adolf ādolfs
eifel eifeļa
morris moriss
consume patērē
boga boja
front fronte
co-operation sadarbība
coil tinumā
addition papildus
parallelogram paralelograms
economical ekonomiskajā
house māja
roots meklējami
wei vēl
lower lejtecē
family dzimta
open atklātais
saying sakot
innovations inovācijām
processing apstrādei
international starptautiskie
exceptions izņēmumi
kana kanāls
vowel patskanis
coefficients koeficients
s dēvēja
exposed iedarbojas
partial pieņemta
today šodien
defended aizstāvēja
appointment ieceļ
stomach kuņģa
federation federācijas
judgement spriedumu
why kāpēc
near netālu
slowly lēnām
definitions definīciju
a kādu
natural dabas
different atšķirīgas
file failu
port osta
shell apvalks
living dzīvojošajiem
goods preču
regional reģionālās
left atlikušās
separated atsevišķa
agriculture lauksaimniecībai
my mana
tape lentu
expression izpausmes
proximity tuvumā
there tur
powder pulveri
january janvāris
giving dodot
composers komponisti
warmer siltāks
top augšas
have veikuši
belarusians baltkrievi
province guberņas
develop attīstīt
electron elektronus
andrew andreja
film filma
drug narkotiku
based bāzēts
ethical etniskā
kernel kodolu
minute minūte
cheetah gepardam
explained izskaidrojams
declarations deklarācijas
versions versijām
functions funkciju
field lauks
understanding izpratni
friedrich frīdrihs
elements elementus
rays stariem
product kopprodukta
pulmonary plaušu
genetically ģenētiski
plateau plato
southern dienviddaļā
raina raiņa
crusader krustnešu
lesbian ādams
liv lībiešu
two abās
organization organizācijā
t t°
universe visums
hard cietā
blue zilais
easier vieglāk
me mežs
fluctuates svārstās
only vienīgās
forests mežos
farm saimniecība
more vairākās
statistics statistika
separate atsevišķā
game medību
communication sakari
closer tuvāk
edge malas
submit iesniegt
content saturs
prime pirmskaitļu
lead svina
romania rumānijas
mainland kontinentālajā
artillery artilērijas
lava ļāva
transforms pārveido
senate senāts
frogs vardes
size lieluma
currents straumes
party partijām
fed baro
official oficiālu
thallium tallijs
smith smits
fit derīgie
tasks uzdevumi
passes pāriet
essentially būtības
white balti
tela tēla
highland augstiene
peninsula pussalas
reacts reaģē
air gaiss
wide plašo
s galaktikām
attack uzbrukumu
love mīlestība
observe novērot
thought doma
poor sliktu
members deputātu
cause cēlonis
properties īpašības
essentially būtībā
then tolaik
trees koki
proposed ierosināja
traditionally tradicionāli
time laikus
front priekšējās
artists māksliniekiem
psychology psiholoģija
usually parasti
they tām
quadrangle četrstūris
areas apgabaliem
miles km
core kodolam
union savienībai
engine dzinējs
classicism klasicisma
rock ieži
persia persiju
geisha geišas
use izmantošana
economics ekonomikā
work darbs
sodium nātrija
creation daiļrade
right tiesībām
front fronti
entente antantes
neighborhood apkaimi
up upē
pictures attēli
cemetery kapos
quite pavisam
release atbrīvošanas
isotopes izotopi
fish zivīm
arabic arābijas
ore rūdu
made izgatavotas
understanding izpratne
instrument instrumentu
movement pārvietošanās
classification klasifikācijas
birth piedzimšanas
computers datori
turning pagrieziena
universe visumu
betting derības
thought domāja
peonies peonijas
returns atgriezās
jewel dārgakmeņi
gust gūst
depths dzīlēs
string stīgu
group grupas
official oficiālo
forests mežiem
advice padomi
assistance palīdzības
used izmantoja
transition pārejot
considered uzskatāma
than pārsniedz
different dažādām
two abām
reflexes refleksi
recognized atzīts
quad četrstūris
attack uzbrukums
rock klinšu
bred šķirne
disorders slimībām
will veidos
any jebkuras
eyes acis
two divās
dioxide dioksīda
work darbu
opposite pretējā
push-pull divtaktu
moving pārvietošanās
communication saziņas
tallinn tallinas
physician šādos
ancient senās
images attēliem
turtle bruņurupuči
record pieraksta
small neliela
stopped pārtraukta
years gadu
rail dzelzceļu
wikipedia vikipēdija
capital galvaspilsētā
lands zemēm
political politiskie
develop attīstīta
day dienā
dani dānija
electromagnetic elektromagnētisko
latest jaunāko
fashion modes
said apgalvoja
decreases samazinās
egyptians ēģiptieši
up dz
throne tronī
natural dabiskais
the tam
sanskrit sanskritā
saved saglabāta
daniel daniels
dead mirušo
collapses sabrūk
ecclesiastical baznīcas
polar polārā
fission dalīšanās
research izpēte
involved iesaistījās
see redz
increased palielinātu
speech runas
furthermore turklāt
palaces sociālie
subspecies pasugas
estates muižu
next nākamajā
instrument instruments
strong stipra
protein olbaltumvielas
tennis teniss
angle leņķis
region apgabalu
national nacionālos
climate klimata
origin izcelsmes
about aptuveni
jelgava jelgavas
serbia serbija
rest pārējā
confidence uzticību
moles dzimumzīmes
manner tikumu
flow plūsmu
studies mācības
vitamins vitamīniem
constantine konstantīns
ivan ivans
east austrumiem
models modeļi
expenditure izdevumu
e-mail e-pasts
correspond atbilst
japan japānas
cathedral katedrāles
british angļi
december decembra
density blīvuma
absolute absolūtisms
areas zonās
ed. ed
insular sāļus
graphite grafīta
class klases
conflict konfliktā
johan johans
protect aizsargāt
inside pilsētā
connected savienoja
conquered iekaroja
situation situācijā
crusader krustneši
unemployment bezdarbs
below tālāk
me mani
project projekta
minerals minerāliem
baby mazuļu
openly atklāti
classic klasiskajā
factors faktoriem
defenders aizstāvji
mengele meņģeles
river upe
luxembourg luksemburga
armor bruņas
lutheran luterāņu
processes procesiem
museum muzejs
distribution sadales
director direktors
all visās
these šiem
software programmatūru
border robežu
mentioned pieminēta
slavery verdzības
anatolia anatolijas
ball bumba
diacritic diakritiskās
computers datoru
which kurā
sand smilts
extend apjoms
rock klints
completely pilnīgi
scary balsis
leaving atstājot
power vārds
civilization civilizācijām
black melna
gaza gāza
planning plānošanas
on tālāk
recipients saņēmēji
wax vsk
directions virzienos
shiite šiītu
regionale reģionālo
southwest dienvidrietumos
1272 universitātē
saints svēto
merchants tirgotāji
mining ieguvis
subculture subkultūra
connecting savieno
legend leģendu
distributed izplatīja
exile trimdā
class klase
budget budžetu
entering ienāk
capital kapitāla
united vienots
styles stili
research izpēti
latvian latvijā
volcanic vulkāna
competitiveness konkurētspēja
form formu
nave nāve
atoms atomus
chose izvēlējās
vedic vēdu
pakistan pakistānu
reformation reformām
severe smagas
sheaves skriemeļi
throws metieni
countries valstīs
athens atēnas
statistics statistikas
thus iedzīvotājiem
implemented īstenota
public sabiedrisko
iliad iliāda
flax līnija
ketones ketoni
easy viegli
coin monēta
ruthlessly nežēlīgi
words vārdiem
proportions proporcijas
import importa
gallic gallu
devices ierīces
well labi
receipt saņemšanas
inflation inflācijas
too pārāk
traditional tradicionālās
arts cīņu
from rodas
era ēra
regions reģionos
common kopīga
southwest dienvidrietumiem
period periodam
theory teorijas
prevent nepieļautu
of no
macedonians maķedonieši
motion kustībām
established dibināts
temperature temperatūru
development izstrādes
overcome pārvarēt
tool instruments
surrounding apkārtējās
distribution sadalīšana
balkans balkānu
alpine alpu
case gadījumā
income ienākuma
poetry dzejā
obtained iegūts
icebergs aisbergs
registered reģistrētas
specific specifiska
each katrs
monotheism monoteismu
igor igors
minute minēto
symbol simbola
classification klasifikācija
requirements prasībām
consciousness apziņa
state štata
site vietās
beatles bītlu
recommend iesāka
german vācu
lat lats
more plašākā
specific konkrēta
ball lodveida
offspring pēcnācēju
a sava
type veidiem
mate māte
central centrālās
institution institūcija
technical tehniskās
exports eksportu
a tādas
arnold arnolds
pronounced izrunā
next turpmākos
builds būvē
segment posmtārpi
all visā
low zemā
bothnia botnijas
the attiecas
europe eiropa
warbler dziedātājputni
sad šādās
river upi
organizations organizāciju
chaos haosa
brigade brigādes
physical fiziskās
isi īsi
religion reliģijām
lake ezeram
considered uzskatāmi
parks parki
dead miruši
visit apmeklēt
market tirgū
top virsējā
house nams
derive rodas
who kurš
function funkcija
sovereignty suverenitāti
lateral sānu
two divām
frost salām
content saturu
artemis artemīdas
prey laupījumu
transformer transformators
semiconductor pusvadītāju
effect iedarbība
never nekāda
huge milzīgus
decision lēmumiem
unite apvieno
estonian igaunijas
problem problēma
mind prāta
reserve krājumu
invaded iebruka
tower torni
know ziņā
home galvenā
land zemju
modern modernās
reference atsauces
obtained iegūtu
style stila
caudal astes
vitamins vitamīni
forces spēkus
normal parastās
conception ieņemšana
festival svētki
said atziņas
need nepieciešamība
checks pārbaudes
depth dzīlēs
public sabiedriskais
rulers valdniekiem
breaches pārkāpumiem
all visām
improves uzlabo
refractive atstarošanās
birthmarks dzimumzīmes
so tik
valleys ielejās
single vienota
promote veicina
small nelieli
each katru
albans albāņu
converts pārveido
kingdom karalistē
proceeded noritēja
nature raksturs
cubes kubs
like tāpat
persons personas
that lai
practice prakses
precisely precīzi
gothic gotiskā
fertility auglību
dryness sausums
fact fakts
highlands augstienes
respectively attiecīgi
colonists kolonistu
boson bozoni
not neesot
anthems himnas
game medījumu
mexican meksikas
different dažādās
trip brauciens
france franciju
meant nozīmēja
empty tukšs
liv lībieši
district novadam
determined noteiktas
view viedokli
internal iekšējā
performance izpildes
leaders līderi
can var
recovery atgūšanas
available pieejama
artistic mākslas
region apkaimē
gothic gotu
platform platformas
glucose glikozes
week nedēļu
s uc
methods paņēmieni
chairman priekšsēdētāja
all viss
talks sarunas
symbolism simbolisms
cycle ciklu
sculptor tēlnieks
made izgatavo
coup apvērsumu
objection neviens
difference atšķirības
necessary vajadzīgs
show šovā
king karaļu
relations attiecībām
station staciju
knee ceļi
growth izaugsmes
task uzdevums
carbonates karbonāti
size lielums
connections savienojumus
will gribas
louis luijs
live dzīvot
culture kultūru
whole veselu
occurs notiek
moment brīdi
page lapu
live līvu
dynasty dinastija
vocational profesionālās
theta θ
contracts līgumi
oldest vecākā
style stils
divide dala
archbishop arhibīskapa
idea priekšstats
existing esošās
winds vējiem
block bloka
ms rns
analysis analīze
divided dala
except izņemot
independently patstāvīgi
link saiti
expanding paplašināšanās
campion čempionu
phase fāzē
left atstājis
released atbrīvojas
limited ierobežots
parameter parametri
small nelielu
kristal kristālu
values vērtības
calendar kalendārs
protection aizsardzības
breaking laušanas
two divus
edward eduarda
odds izredzes
russia krievijas
manage pārvalda
place vietā
hand rokā
pickles marineti
all visus
restricted atklātā
crusaders krustnešiem
cycle cikls
cult kults
salinity sāļums
lower zemākas
fry mazuļi
unfortunately diemžēl
agency aģentūra
cooperate sadarbojās
create radītu
operation operācija
specific specifisku
built veidota
director režisors
golf golfa
knew zināja
krypton kriptons
used izmantoti
knowingly apzināti
increase pieaugt
similar līdzīgus
competence kompetencē
disagreement nesaskaņu
development attīstībā
group grupās
urbanization urbanizācijas
plasma plašām
moses mozus
economic ekonomisko
task uzdevumu
married apprecējās
interference traucējumus
amsterdam amsterdama
greek grieķi
fro uzņem
victim upuris
action rīcībā
republic likās
meaning nozīmēja
type tips
asked lūdza
trade tirdzniecība
free brīvie
style stilu
arguments jautājumā
heinrich heinrihs
beings būtnes
rainstorm lietusgāzes
makes makss
completed pabeigts
philosopher filozofi
regional rajonā
sign zīme
tradition tradīcijās
brothers brāļi
feed barības
masses masas
popular populāra
material materiālu
source avota
reasons iemesli
defined definēja
minor mazāzijā
this šā
obtained ieguvuši
mount kalnā
manifested izpaužas
vitamin vitamīnu
socialist sociālistiskā
single-celled vienšūņu
community kopienu
calendar kalendāru
pole poļu
marked apzīmētas
game spēļu
views uzskatos
low zems
black melno
see redzama
drought sausums
farming zemkopību
day diennakts
stock krājumā
longer vairs
severe smagās
exchange apmaiņas
vines vīnes
achieve sasniegtu
tail astes
initially sākotnēji
set noteikt
feature iezīme
low zemo
market tirgu
changing maiņas
medicine medicīnas
classicism klasicisms
ever arvien
markets tirgo
almost tēju
clear saprotams
daugava daugavā
ferry prāmju
wife sievas
words vārdus
poorly vāji
will griba
prussian prūsijas
birth dzimstības
meaning jēgu
previous iepriekšējā
rotary rotācijas
properties īpašība
daughters meitas
geological ģeoloģiskā
steel tērauda
refractive laušanas
combined apvienotas
link saite
bering beringa
station stacijām
separate atsevišķa
be jāveic
fuel degvielas
women sievietes
possible iespējama
mode režīmu
coastal krastā
sacrifice upuris
councils kolēģijas
southeast dienvidaustrumos
given dota
connection sakarību
tax nodokļa
mineral minerāla
babies mazuļiem
california kalifornija
develop attīstīts
antiquity senatnē
a tādām
say teikt
beethoven bēthovena
establishments iestādes
pea zīmi
none nekādas
made guvusi
ministry ministrijas
a α
infrastructure infrastruktūru
circulation apgrozībā
speak runā
hinduism hinduisma
board padomes
able spējīgs
grave kāpa
materials materiāla
assets aktīvi
gives dod
g ģ
serve kalpo
java javas
held turēja
libya lībiju
ladino lādiņu
death nāvei
four četras
positions pozīcijām
views uzskati
lada labā
almost turpat
religion reliģija
vintage antīkā
atoms atomiem
continental kontinentā
bring atnes
attitude attieksme
divided sadalot
community komunisma
passed pieņemts
veins vienas
depending atkarība
ethnic etniskā
newspaper avīze
songbird dziedātājputni
trust tic
geography ģeogrāfiju
arts mākslā
region reģionā
foundations pamatiem
nicholas nikolaja
raised izvirzīja
names nosaukumiem
composers komponistu
size lielumu
catholics katoļi
struggle cīnās
moisture mitruma
last jaunākie
spread izplatīta
saints svētie
protein olbaltumvielu
elected ievēlēja
featured attēloja
mussolini musolīni
sign zīmi
vetra vētras
different atšķirīga
follow jāievēro
growth pieauguma
treatment ārstniecības
consuming patērē
state valstī
negative negaiss
estonians igauņi
five piecas
ment sakšu
breakdown iedalījuma
materials materiāliem
festive svētku
castle pili
decisions lēmumiem
gives piešķir
relatively relatīvi
mongolian mongoļu
ice ledus
connected savienota
motivates motīvs
generalis ģenerālis
settlements apdzīvotas
branch nozarē
dela dēla
germ baktērija
formed izveidojas
speciality speciāla
females mātītēm
internal iekšējiem
stage estrādes
center centram
electronic elektronu
options iespējas
flat vienotas
could varētu
abovementioned minēto
followers sekotāji
living otra
occurred radušies
up izveidošanas
other otram
nest ligzdā
import imports
painting glezniecībā
individuals indivīdu
the esošo
small kājnieku
neutron neitrona
notify paziņo
channels kanāli
mark atzīmē
available pieejami
first pirmoreiz
moderate mērens
subtracted atņem
observation novērojumiem
permit atļaujas
ejects izstaro
driving braukšanas
recently nesen
black melns
communications saziņas
vitamins vitamīns
typical tipiska
there vērojams
hawaiian havaju
estimated lēsts
huge milzīgo
religious reliģiska
shrike čakstes
swamps purvi
livia līvi
new jaunie
capital galvaspilsēta
colder vēsāks
important svarīgākās
property īpašumus
connected savienoto
neighboring kaimiņu
changes pārmaiņas
wikipedia vikipēdijas
used izmantots
vampire vampīrs
proven pierādīts
well-being labklājība
home galveno
originally sākotnēji
remain paliek
adam ādams
equipped iekārta
employees darbiniekus
ella eļļa
homer homēra
yourself sevī
police polisas
community sabiedrību
nitrous slāpekļa
nutrition uzturā
internationally starptautiski
develop attīstīto
administration administrācija
oil nafta
hinge vīra
played aizvadīja
burns deg
israeli izraēlas
north ziemeļu
security drošības
sharp krasi
created radīja
according saskaņa
worship pielūdza
existence eksistenci
poems dzejoļi
federal federālās
different atšķiras
inequality nevienādība
difference atšķirība
declared pieteica
eyes acīs
glasgow glāzgovā
manor muižas
idyll idille
end gals
land zeme
provides sniedz
come nāk
scientists zinātnieki
morales morāles
sads šāds
examples piemēri
particles daļiņas
float plūdi
art māksla
size izmēru
through caur
giving piešķirot
muscles muskuļi
difficulties grūtības
white baltie
artist panta
kidney kāršu
seemingly šķietami
components daļās
territory teritoriālās
owner īpašnieku
pony ponijs
all visi
paper grāmata
affected ietekmējis
own paša
distinguish izdalītas
long ilgus
conflict konfliktiem
music muzikālo
automatically automātiski
day dienu
federal federālo
servers serveros
tada tāda
principles principi
landlords muižnieku
attitude attieksmi
wiki matemātika
habsburg habsburgu
its savs
idea ideja
faith ticību
poland polija
what ko
position pozīcijās
amber dzintars
natures dabas
commonwealth kopvalsts
series sēriju
participation piedalīšanās
frost sārmu
tools darbarīkus
muslims musulmaņi
disease slimība
shadow ēna
also arīdzan
bed gultne
regulations noteikumu
street iela
vanilla vāni
soul dvēseli
wool viļņa
reductive zināmā
short īsu
wife sieva
people cilvēkam
ratio attiecība
originated cēlušies
quality kvalitātes
detailed sīki
need nepieciešamību
mastering apgūt
african āfrikas
traffic satiksmes
stands stāv
projects projektus
introduced ieviests
size izmērs
movement apritē
mexico meksikā
accession pievienošanās
phalanx diciāns
material materiālo
struggle cīņās
majority vairākums
craft laivas
height augstumā
present klāt
koran korānu
slaves vergiem
started sākta
forces spēki
monuments pieminekļus
economy ekonomiku
tax nodokļi
warm siltu
rose palielinājās
local lokālo
newest jaunākie
up izveidots
geographical ģeogrāfiskā
traded apgrozībā
harder grūtāk
scandinavian skandināvu
crosses šķērso
important nozīmīgi
feed barību
rate ātrums
pine priede
confederation konfederācija
analysis analīzi
state stāvokļa
dependence atkarība
director diktators
plausible ticams
districts rajonus
shutter aizslēgs
michelangelo mikelandželo
single vienīgā
consists sastāv
properties īpašībām
spice garšvielu
species sugu
repeated atkārtoti
historical vēsturisku
mutual savstarpējā
point punktiem
dram drāmas
loved mīlēja
invented izgudroja
land zemi
latest jaunākais
wet mitrs
necessary vāja
limb ekstremitātes
institutions iestādes
indicates norāda
other otras
decreased samazinājās
reduce samazināt
well aka
student studentu
groups grupām
helium he
contract līgumu
player spēlētājam
muslim musulmaņu
election ievēlēšanas
break pārtraukuma
managements vadības
indus indas
holy svētās
left kreisā
situation situācija
flight lidojuma
started sākuši
members dalībnieku
satellites pavadoņi
systematic sistemātika
conflict konflikta
black melnie
small mazu
nucleus kodolā
ministry ministrija
europe eiropu
ara ārā
develop attīstīti
ash peļņu
azerbaijan azerbaidžānā
excellent lielisks
science zinātnē
electric elektriskais
mind prātu
saturn saturna
districts novadu
hurricane viesuļvētras
organism organismiem
connected savienoti
grow pieaug
unit vienība
winds vēji
version versija
point punkts
skin ādas
1936 karsts
conquest iekarošanas
ireland īrija
books grāmatas
assembly sapulces
centers centriem
panicle skāra
beginning pirmsākumiem
executive izpildvaras
peace miers
game spēlē
increase pieauga
christians kristieši
views uzskatiem
jura jūra
block bloks
described aprakstīts
widespread izplatītākie
actress aktrise
observed novērojams
step soli
soul dvēsele
third trešo
sign pazīme
end beigās
ions joni
yoga joga
pronunciation izrunas
product produkta
covered aptvēra
security drošību
galaxy galaktikas
banks krastos
indians indiāņi
stockholm stokholma
document dokumentu
browsers pārlūkprogrammu
satisfy apmierināt
dates aizsākumi
managed vadīja
compared salīdzinājumā
person persona
novel romāns
fame slavu
object objekts
mr kuņģa
his savai
molecules molekulas
basketball basketbolā
novel romānu
dej dēj
beer alu
king valdniekam
machiavelli makjavelli
upper augstākais
erythrocyte eritrocītu
articles rakstos
moderate mēreni
culture kultūrai
rights tiesībām
molecules molekulu
friends draugu
constantly pastāvīgi
thinking domāšanas
symbol simbolu
church baznīcai
bear lācis
remained saglabājās
dalai daļai
see redzamo
any jebkurā
understand saprast
contracts līgumus
broadcasts pārraides
diamonds dimantiem
death nāve
fat tauku
cedar ciedri
contains saturēt
magnetic magnētiskā
above iepriekš
mead medaļu
world pasaulei
kernal kodolu
device iekārtu
distributed izplatās
province vojevodiste
bring rastas
criticized kritizēta
requirements prasību
colonel pulkvedis
counties novadi
males tēviņiem
decisive izskatās
survived pārdzīvoja
water ūdeni
poetry dzeja
tax nodokļu
source avots
socially sociāli
km2 km²
level līmeņa
technologies tehniku
passenger pasažieru
technology tehnoloģija
population populācija
be tiktu
argentinas argentīnas
wave vilni
hinduism hinduisms
wife sievai
reign valdīšanas
commits uzņēma
edward eduards
low zema
members locekļiem
document dokuments
raise paceļ
person pers
fluctuation svārstību
reactions reakcijās
bit bitu
never nekādu
board kuģa
generate radīt
provide nodrošināt
form formām
s us
all visa
chairman priekšsēdētājs
extermination iznīcināšanas
press presē
deep dziļas
vienna vīnē
pine priedes
april aprīlī
version versijas
cruelly nežēlīgi
kurzeme kurzemes
leave aiziet
small maziem
symbol simbols
rays starus
instructions norādījumi
decline noriets
nitrogen slāpekli
good labā
fairy pasaku
geography ģeogrāfija
virgin jaunavas
less mazāk
only tikai
complete pilnīga
indo-european indoeiropiešu
leading vadošajiem
repeatedly atkārtoti
exchange apmaiņu
magnetic magnētiskās
borrowed aizgūts
antarctica antarktīdā
inhabited apdzīvota
names nosaukumi
nema ņēma
spring pavasara
steel tērauds
motion kustību
japan japānā
deputy deputāts
insects kukaiņu
jacob jēkabs
orbits apriņķo
tyrrhenian etrusku
also ari
cover sedz
moisture mitrums
court tiešā
religion reliģiju
power barošanās
above augstāk
popular tautas
given dots
companies uzņēmumiem
fertile auglīga
ten desmit
memory atmiņā
or nedz
closely cieši
maynard meinards
next nākamais
than nepārsniedz
reasons iemeslu
muhammad muhameda
lead pārsvaru
come nācis
large lielie
elizabeth elizabete
wind sekmē
january janvāra
evening vakarā
especially it
czar cara
board valdes
sonata sonātes
calender kalendāru
the tajā
his savam
international starptautiskas
irish īrijas
payments maksājumi
high augstā
liberalism liberālisms
owners īpaša
mountains kalnos
ferdinand ferdinands
areas apgabalos
etc utt
council padomē
religious reliģisku
local vietējo
heavy smagā
before senāk
astronomy astronomijā
possible iespējams
intestine zarna
old sēņu
hunting medību
whole veselas
includes ietver
dutch nīderlandiešu
form formās
cities pilsētās
heroes varoņiem
group grupā
milk piens
need vajag
merkel merķelis
magellanic magelāna
iron dzelzi
marihuana marihuāna
existence eksistence
maritime piejūras
hours stundām
maps kartēs
developed attīstīja
simple vienkāršā
formed veidojas
historical vēsturisko
atmospheres gāzveida
point punkti
possible iespējamo
relating attiecībā
not nevis
distance attāluma
graduates absolventi
elections vēlēšanām
works darbojās
meeting tikšanās
streetcar tramvajs
combatant kaujās
thinking domas
behind aizmugurē
aside malā
sea jūra
connection sakarība
zinc cinka
peace mieru
largest lielākajām
connected pieslēdz
funds līdzekli
related saistītas
place norisinās
committee komiteja
completed pabeidza
1 alkaloīdi
large lielā
browser pārlūkprogrammas
direct tiešas
other otrai
temple templis
watching skatoties
there pastāvēja
firebreak stīgu
britain britānijas
independent patstāvīgu
class šķiru
forecast mākslinieka
response reaģējot
bone kaula
speak runāt
milk pienu
explain izskaidrot
new jaunai
decompose sadalās
expands izplešas
reduce samazinātu
districts novadi
emits izstaro
tibet tibetā
protection aizsardzībai
spain spānijā
changed mainījusies
christianity kristietībā
brings atnes
nickel niķeļa
palace galma
coral koraļļu
web tīmekļa
pollution piesārņojuma
establishment izveide
authority pilnvaras
descartes dekarts
members locekļu
compulsory piespiedu
aluminium alumīnija
nature dabu
england anglijā
one kāds
positively pozitīvi
type veidam
roots saknēm
things lietas
electronics elektronu
breakdown iedalījumu
generation paaudzes
known pazīst
biggest lielākajiem
assumptions pieņēmums
yellow dzeltenā
residents dzīvojošās
the izmantojot
member dalībvalsts
president prezidentam
relativity relativitātes
till līdz
streets ielām
promoting veicinot
poets dzejnieki
the attiecīgā
neighbors kaimiņiem
parish pagasta
preserved saglabājušies
benefits labumu
fires ugunsgrēki
shares akcijas
organisms organismiem
miti mīti
ages viduslaiki
thermal siltumā
necessary vajadzīgi
socialization socializācija
rome romā
accumulate uzkrāt
eastern austrumeiropas
liquid šķidru
collected kopoti
over pāri
problems problēmas
further turpmākos
reaction reakcijas
party pusei
meaning jumi
times laikos
depression depresija
kinetic kinētiskā
finds atrod
ibm atiet
exit iziet
took ņēma
water ūdens
river upju
city pilsēta
was notika
surname personvārds
hydrocarbons ogļūdeņraži
mobius mēbiusa
died nomira
johann johans
barack baraks
structure struktūrā
form veidot
tradition tradīcija
moved pārvietojās
rocks vērojamas
good godu
arthur artūrs
coal ogles
profit peļņa
political politiskas
search meklēt
human cilvēces
decision lēmumu
taxes nodokli
liver aknas
letters burti
winters ziemām
physics fizikas
opportunities iespējas
distinguishes nošķir
ulmanis ulmaņa
friends draugi
information informācijai
famous slavenā
one kādu
used izmanto
microscopes mikroskopi
deeper dziļāk
violations pārkāpumiem
baroque baroks
coil tinuma
centuries gadsimtos
distances attālumos
philosopher filozofs
scandium skandijs
leaves atstāj
will kļūs
companion pavadoņi
more vairākos
azerbaijan azerbaidžānas
kites pūķi
caspian kaspijas
contain saturēt
heifer tēli
shallow sēklas
protect pasargātu
areas apgabali
successfully veiksmīgi
away prom
forced spēkos
developed izveidojusies
solid cietā
medieval viduslaiku
historical vēsturiska
campaigns kampaņas
taxes nodokļiem
centralized centralizētas
up klāj
portugal portugāļi
agricultural lauksaimniecības
father tēvu
insects kukaiņi
july jūlijā
russia krievijai
multi vairāku
two abos
dead miris
planned plānots
objects objekti
engineer inženieris
tak tek
-level līmeņa
ancestry senči
article panta
venus venēra
kills nogalina
area apgabalu
poema poēma
assets aktīvu
energija enerģijā
organic bioloģisko
gauze marts
absolutely absolūti
tribal cilšu
public publiski
religious reliģisko
inhabited apdzīvoto
whom kurām
poet dzejnieks
interesting interesanti
linnaeus linnejs
martins mārtiņš
simply vienkāršā
- −
monarchy monarhiju
induction indukcija
caves alās
decision lēmums
leading vadošajām
finnish somu
run vada
islam islāmā
backup rezerves
coliseum kolizeja
hinge vīru
sin grēku
positions pozīcijās
federal federāla
swiss šveices
age laikmetā
introduced ieviesta
big lielie
categories kategorijās
stage posms
switzerland šveices
socrates sokrata
talking runājošo
report ziņojumu
right īstajā
room istabas
differs atšķiras
company kompānija
expanded paplašināja
section šādā
some kaut
ipp lpp
spent pavadīja
wagner vāgneram
minority mazākumtautību
cycle cikla
hatch izšķiļas
iron dzelzs
poems dzejoļu
polar polārajos
payroll algas
father tēvs
partial daļējs
maintained saglabāta
only vienīgais
beak knābi
music mūzikas
went gāja
borrowed aizgūti
tower tornis
death nāves
metabolic vielmaiņas
tadas tādas
composition kompozīcijas
specially speciāli
pawn bandinieks
networks tīklu
area platība
elsewhere citviet
croatia horvātija
king karaļa
famous slavenākie
connections savienojumiem
investigation pētnieks
won ieguva
industrialization industrializācijas
house māju
street ielu
cortical garozas
object objektu
dallas dalasas
generations paaudzes
destroyed iznīcina
north ziemeļos
city lielpilsētas
franks franki
mined iegūst
officials oficiālā
responsible atbildīgs
added papildina
permit atļauju
dadaism dadaisms
bible bībeles
bisector bisektrise
fans fanu
nutrition barošanās
membrane membrāna
my mans
attract piesaista
campaign kampaņa
selected atsevišķā
circumstances apstākļu
owners īpašnieki
scored guva
surface virsma
republic republika
cases gadījumiem
entrepreneurial uzņēmējdarbības
tradition tradīcijām
need vajadzību
layers slāņus
point punkta
high-frequency augstfrekvences
invasion iebrukuma
virus vīruss
dragon pūķu
asian āzijas
ancient senos
myths mīti
shock triecienu
business uzņēmumu
literary literārās
home mītnes
capacity kapacitātes
judicial tiešas
bad slikti
define definēt
available pieejams
feedback atsauksmes
whitefish sugas
own savos
portugal portugālē
after pč
technique tehniku
identify identificēt
followers sekotāju
citizens pilsoņu
summer vasara
uterus dzemdē
scientists zinātnieku
trade tirdzniecību
expression izteiksme
first pirmajām
monuments pieminekļi
creature būtne
herd barā
born dzimis
the pants
technologies tehnoloģija
stretches plešas
manufactory manufaktūras
degrees grādos
balance līdzsvaru
oxide oksīdu
william viljams
finally visbeidzot
actor aktieris
reduction samazināšanās
frequency frekvenci
salts sāļus
canada kanāda
species suga
rate likmi
computers datorus
jewish ebreji
molecules molekulās
london londona
lebanon libānas
included iekļautas
clearly viennozīmīgi
sets kopas
acquire apgūt
scale mēroga
craft kuģi
ski slēpošanas
many daudzos
henry henrijs
chemistry ķīmijas
court tiesā
wealth bagātību
ouch sākta
petersburg pēterburgā
decline norieta
angular leņķa
normal parastā
testimony liecību
frederick frederiks
spectrum spektrā
gregarious barā
area teritorijas
priests priesteriem
coins monētu
responsibility atbildība
virgin svētās
bay līci
old veco
marble marmora
viruses vīrusi
march marss
movement kustību
peace miera
network tīklā
fortress cietoksnis
liv līvu
norm normu
inhabited apdzīvotu
participated piedalījies
hot siltums
for attiecībā
radically radikāli
subdue pakļaujot
indians indijas
awards apbalvojumi
fortress cietoksni
link saistīt
product produkts
lengths garumi
table tabula
small maza
buoy boja
expansion izplešanās
bay līcis
bright gaiši
sky debesīs
destiny likteni
monument pieminekļus
cases gadījumos
content rakstus
sports sporta
municipal pašvaldības
wife sievu
marked iezīmēja
switzerland šveicē
sex dzimuma
change pārmaiņām
host saimnieku
crust garozā
phase posmu
bubonic buboņu
construction uzbūves
december decembris
illnesses slimībām
other otrā
suffered cieta
cores serdes
heating karsējot
hungary ungārijā
second otrs
bundled saistīta
english angliski
independent neatkarīgā
sb galaktikām
bank bankā
sciences zinātnēm
half pusi
power strāvas
american amerikāņu
max makss
threats draudi
system sistēmai
cause izraisīt
storks stārķi
blow trieciens
version versiju
wars kariem
combined apvienotie
rainbow varavīksne
total kopējo
small mazas
first-time pirmās
instrumental sekmē
contract līguma
observed novērojama
singing dziedāšanas
beef liellopu
spin griešanās
studies mācībām
exposed pakļauto
appearance izskatu
stages posmos
fourth ceturtais
accelerometers paātrinājums
left palicis
founding dibināšanas
cheetahs gepardi
develops attīsta
definitely noteikti
potter poters
companies kompānijas
newton ņūtona
thirteen trīspadsmit
jews ebreji
yours cieņā
thorax krūškurvis
tribes ciltīm
measures pasākumiem
industrial rūpniecības
thick biezu
child mazulis
more lielākā
atlantic atlantijas
majority vairākuma
drawings zīmējumi
league līgas
released izlaida
dishwasher cielava
international starptautiskās
estonia igaunija
event gadījumā
generations paaudžu
edges malās
czar cars
riga rīga
food pārtika
band joslā
changed mainīta
crisis krīze
steam tvaiks
situation situācijai
answer atbilde
candle svece
heat siltumu
frequency frekvence
came nāca
horses zirgus
separated atdalījās
kina ķīnā
points punktiem
expedition ekspedīcijas
their viņu
nuclei kodoliem
galileo galileja
minerals minerālus
ancient seno
writer rakstošie
old veci
waxy vaska
exhibitions izstādes
waxes elektronika
lower zemākā
difference atšķirību
alkaloids alkaloīdi
river upēs
anglicus universitātē
feminism feminisma
literature literatūra
revelation atklāsme
develops izstrādā
other pārējo
preferably vēlams
literary literāro
hockey hokejā
annelids posmtārpi
army armijā
pregnancy grūtniecības
understood saprata
king karalis
gas gāzu
aristotle aristotelis
lewis luiss
secondly senais
monarch monarha
space telpā
relief reljefs
thick biezs
north ziemeļjūra
biomass sekmē
vegetable augu
payment samaksu
circle riņķo
mixture maisījums
alternation mijā
population populāciju
potential potenciālu
roma romu
ears ausis
resigned atkāpās
russia krieviju
spectral spektra
young jaunlatviešu
gothic gotikas
forces spēkiem
heat siltums
clouds mākoņu
etc. uc
set noteiktas
some zināmi
oxide oksīds
chemical ķīmiskais
told stāstīts
allowed atļāva
demands pieprasījuma
main galvenajās
pacific klusajā
nails nagi
governor-general ģenerālgubernators
tournament turnīrā
capacitors kondensatori
glossary vārdnīca
the tām
step solis
atmosphere atmosfēru
s ī
approaches pieejas
agencies aģentūras
kant kanta
defined definēta
line līniju
attended apmeklēja
use lietot
arrays masīvi
stable stabila
culture kultūras
trees kokos
remained palikusi
studied mācījās
exclude izslēgt
age vecums
protector aizsargā
essence būtībā
construction konstrukciju
sulfur sērs
arabic arābu
short-lived īslaicīgi
mozart mocarta
century gadsimta
feet pēdas
month mēnesis
study pēta
symbols simboliem
arithmetic aritmētika
that tas
older vecākajām
violation pārkāpumiem
narva narvas
holly svētie
treated teātra
road ceļu
latvia latvijā
amphibians abiniekiem
marxism marksisma
record ieraksta
the tiesību
strait šaurumam
let le
crisis krīzi
second otro
receives saņem
music mūzikai
flying peld
sought meklēja
level līmeņu
tidal paisuma
stood nostājās
spring pavasaris
retreat atkāpšanās
fighting cīnās
rock iežos
leadership vadību
threat apdraud
eclipse aptumsums
inhabitants iedzīvotāji
ignore nodrošināšanai
economic saimnieciskā
support atbalstu
macedonian maķedoniešu
four- četru
collection krājums
and gan
alloys sakausējumi
first pirmajai
real reālu
young jaunlatvieši
painting glezna
finland somija
direction virzienu
republic republikas
papal pāvesta
official oficiālais
area zonā
amides amīdi
excreted izdalās
different atšķirīgu
ongoing notiekošo
mineral minerālu
based balstīta
left kreisajā
features iezīmēm
judge tiesneši
mortar javas
partridge irbe
cities pilsētām
campaign kampaņu
seas jūrām
kazakhstan kazahstāna
named nosaukta
daugavpils daugavpilī
pollution piesārņojums
commodities precēm
distribution izplatība
galaxies galaktikas
unit vienības
whom kuram
faith ticības
passed pieņēma
tribes ciltis
votes balsu
useful noder
see redzam
list līst
candidates kandidāti
soviet psr
franks franku
punish sodīt
forces spēkos
romania rumānija
organize organizēt
letter burts
knowledge zināšanu
yemen jemena
congress kongresa
been notikusi
course gaitā
exposed pakļauti
interest interešu
some zināmu
treatment apstrāde
brown bruņas
area teritorijai
amine amīni
pine priežu
fluid šķidrums
velocity ātrumā
explosion sprādziena
significantly jūtami
much daudz
internet internetā
voltage sprieguma
making padarot
medial vidusdaļā
artists mākslinieku
anorexia anoreksijas
organisms organismos
channel kanāls
active aktīvā
eric ēriks
losses zaudējumus
blatant klajā
slovenia slovēniju
authorizes atļauj
education izglītību
boundaries robežas
networks tīklus
hindus hinduisti
brings nes
putting liekot
latvian latvietis
moisture mitrumu
candidate kandidāts
discern saskatīt
genetics ģenētika
constituent satversmes
spatula lāpstiņa
restored atjaunoja
standard standartā
face sejas
inca inku
canary kanāriju
identity identitāti
eat apēd
observed novērojami
among vidū
major nozīmīgāko
ukraine ukrainas
continue turpināt
ultra īpaša
religious reliģiskas
asparagine asparagīns
vietnam vjetnamas
approximately apmēram
continent kontinentos
monarchy monarhija
level līmeņi
called sauktas
illnesses slimība
improved uzlabojās
packing ņemt
folklore folklorā
strong stingru
club klubā
index rādītāja
include jāmin
products precēm
pay maksāt
sneak līst
evolving attīstās
period periodā
volume apjomu
pyrenees pireneju
showed pierādīja
amines amīni
developed attīstītas
absorbed absorbē
important svarīgas
byzantium bizantija
was bija
mas notika
clouds mākoņi
fortress cietokšņa
korean korejas
somali somālijas
golden zelta
conditions nosacījumi
medicine zāles
acquired ieguvis
struggle cīņā
chairman detaļas
other citas
greda grēda
early agrīnās
hydrogen ūdeņradis
cold auksti
ment jumi
species sugai
codes kodi
nothing nekas
physical fiziskā
lithuania lietuvā
parties pušu
deficiency trūkumi
molecules molekulām
rejected aizliedza
federation federācija
working darba
weeks nedēļas
progress gaitu
iceland islandē
cube kubā
benefit priekšrocības
array masīvs
hero varoni
worked darbojās
ancient seniem
historical vēsturiskos
determines nosaka
first pirmajam
most lielākajai
signs zīmēm
hearing dzirdes
particle daļiņu
farmers zemniekiem
anthem himna
jewish ebreju
reign valdīt
demography demogrāfija
voiced balsīgs
standards standartu
pere peru
dominated dominēja
oceanic okeāniskā
one viens
created radīta
monster briesmoņiem
social sociālo
designation apzīmējums
germany vācija
telephone telefona
hegel hēgeļa
dragon pūķis
derived atvasināts
not nekādu
faster straujāk
looting marodierisms
central centrālā
communicating komunikācijas
recommend iesaka
be tikt
knowledge atziņas
englishman angļi
born dzimušais
put novieto
was noteica
submarines zemūdenes
control kontrolē
march marta
around apkārt
unity vienotības
green za
intercession starpniecību
sweden zviedrija
baroque baroka
technique tehnika
novels romāna
stats sarkano
parliament parlamentam
parts daļās
tallinn tallina
david dāvids
appearance izskats
change maiņa
death nāvi
troop pulks
continental kontinentālā
students studentu
station stacija
abortion aborts
archimedes arhimēda
teacher skolotāju
residence rezidence
theory teoriju
grain graudus
documents dokumentos
agree vienoties
identity identitāte
found atrada
refugees bēgļu
school skolu
space kosmiskais
allies sabiedroto
master meistara
authorities iestādēs
categories kategorijas
other citam
real īsto
components sastāvdaļu
with kam
pollution piesārņojumu
latvian latviešu
electrons elektronus
one vienu
axis ass
command komanda
half puse
designation apzīmējumu
company uzņēmumam
red sarkanie
music mūzikā
activity darbība
party partija
sky debesīm
romans romieši
other citā
production ražošanā
planet planētas
age laikmetam
zana žana
commitment saistību
stable stabili
desert tuksnešos
byelorussian baltkrievu
formed veidojušies
hitler hitlers
hours stundas
lizards ķirzakas
pyramid piramīdas
anyone iedzīvotājiem
yugoslavia dienvidslāvija
oxygen skābekļa
bibliography bibliogrāfija
ion jonu
marriage laulību
formation veidošanās
domestic iekšzemes
shark haizivs
melting kušanas
cemetery kapu
israel izraēlas
dorsal muguras
warm cilts
colors krāsās
alter izmainīt
seas jūrās
storage glabāšanas
conquer iekarot
attaining sasniegšanai
hyperion hiperoni
eclipse aptumsuma
ac maiņstrāvas
range loku
teacher skolotājs
wave vilnis
better labākā
subordinated pakļautībā
forces spēku
trucks turkiem
which kuros
combined apvienoja
harmony saskaņas
memories atmiņas
texts tekstus
small mazs
architects arhitekti
men vīrieši
but savukārt
allows ļauj
technologies tehnoloģiju
question jautājums
lost zaudējusi
shiva šiva
quantum kvantu
ensure nodrošinātu
for paredzētas
end galam
grave kāpu
brains smadzenes
limited ierobežota
formation veidošanā
streets ielas
book grāmatā
lighting apgaismojums
literature rakstniecības
gardens dārzi
symbolism simbolisma
republic republiku
located izvietotas
emotions emociju
families ģimenēm
settlements apdzīvotās
crossing šķērso
provides nodrošina
robert roberts
man vīrietis
connection saistība
occupancy apdzīvotības
bank bankas
allow atļauj
layer slānī
stability stabilitāti
master mestrs
were bijuši
changed mainījies
line līnija
island sāļu
system sistēma
material materiāla
first pirmkārt
imposition ieviešanas
origin izcelsme
many daudzviet
russians krieviem
stata štata
louis luija
housing dzīvokļu
loss zaudējums
laws likumiem
eclipse noriets
coniferous skuju
glucose glikoze
tributary pietekas
duration ilgums
not nebūs
recurring atkārtojas
cave alā
allocate iedalīt
office pilnvaru
layer kārta
ultra īpaši
fields jomas
creator rādītājs
completed pabeigta
monarch monarhu
attack uzbrūk
high augstais
roman romas
relative salīdzinoši
ceramic keramikas
queen karaliene
navi nāvi
leadership vadība
research pētījumus
marks marksa
norway norvēģijā
northeast ziemeļaustrumu
circle riņķa
an esošā
technological tehnoloģisko
abortion abortu
london londonu
answers atbild
protestantism protestantisms
repeated atkārtojas
supposed paredzēts
final beigu
family ģimenē
small mazo
talked runāja
higher augstāko
significant būtiska
would būtu
thing lieta
agreement vienošanos
fabrication izgatavošanai
contrasts pretstatā
democratic demokrātiskā
race sacīkstes
law likumu
loss zaudējumu
take izpausties
race rases
several vairākām
considerations apsvērumu
national nacionālie
german vāciski
revelation atklāsmes
bays līči
address pievēršas
energy enerģijā
type tipa
allowing ļaujot
write pieraksta
number skaitli
chemical ķīmiskā
tradition tradīcijas
lakes ezeri
ends beidzās
built būvēja
kitchen virtuve
repressions represijas
hunting medības
connected savienots
mass masveida
goalkeeper vārtsargs
warm siltas
mid- vidum
caucasia kaukāza
include ietilpst
ran ilga
arm atzars
vegetation veģetācijas
monarch monarhs
below zem
moat aizsarggrāvis
twice divreiz
items priekšmetus
photosynthesis fotosintēzes
higher augstāku
intestinal zarnu
life dzīvību
wing spārnu
was bijusī
i varu
relief reljefa
accomplished izdevies
record ierakstu
expressed izteikti
historic vēsturiskās
white baltais
in iekļauta
distinguish atšķirt
society sabiedrībā
fyodor fjodors
groups grupās
area jomu
grades pakāpes
period posmu
heart sirds
colorado kolorādo
over beidzies
son dēlu
several vairākās
amphibia abinieki
parties partijām
socialism sociālisma
which ko
channel šauruma
panther pantera
spiders zirnekļi
osman osmaņu
sacks mašīnu
woman sievietei
used lietotais
return atgriezties
one vieni
rather diezgan
the noteikto
mongol mongoļu
granted piešķirta
units mērvienību
same vienāda
responsibility atbildību
dose devās
user lietotājam
general vispārēja
century gadsimtu
servers serveriem
libya lībija
coup apvērsuma
attempts mēģinājumi
serbian serbu
denis deniss
islands salās
hot karstas
century gadsimts
treatment apstrādei
reformation reformācijas
start sākums
dutch holandieša
masses māsas
mode režīma
person personai
between starpā
the iekļauj
servers serveri
introduced ieviestas
pointed norādīja
these šie
christmas svētku
waterfall ūdenskritums
pc datorā
started startēja
initial sākotnējo
free bezmaksas
both abi
finished pabeigts
parties pusēm
competitive konkursā
levels līmeņu
higher augstāks
unite vieno
latgalian latgaliešu
interconnects savstarpējie
beethoven bēthovens
excavation izrakumi
touches skar
thick bieza
get iegūtu
predominantly pārsvarā
had atstājusi
mecca mekas
gravity gravitācijas
older senākā
this šāda
blood asiņu
contact kontaktu
feminism feminisms
son dēls
battle kauja
become kļūtu
winter ziema
dynasty dinastijas
personal personas
steam tvaika
sold pārdeva
language valodas
typical tipiski
investigate pētīt
additional papildu
province provincēs
worst slikti
largest lielākais
federal federālais
vary mainīties
wings spārniem
centuries gadsimtiem
college kolēģijas
higher augstākajā
industry nozares
local vietējie
fishermen zvejnieku
volcanoes vulkāni
vidzeme vidzemi
nicholas nikolajs
sets komplektus
alive dzīvā
sea jūrai
foreign ārvalstu
ally sabiedroto
thickness biezums
vertebrates mugurkaulnieki
hitler hitlera
military karā
success panākumiem
earlier agrāko
himself pašam
relatively salīdzinoši
byzantium bizantiju
congress kongress
kandel kandela
protocols protokolus
russia krievija
dollars dolāru
articulation artikulācijas
studies pētījumos
marx marksa
telephone telefonu
strong stingra
bows loki
neck kakls
figures skaitļi
anguilla anglijā
squirrel vāveres
launches uzsāk
flowing plūst
review izskata
berlin berlīne
people ļaudis
books grāmatām
distribution sadalījumu
aversion nepatika
greek grieķu
ocean okeāns
throne troni
processes procesos
bus autobusu
small mazi
eirp eiropas
radiation radiācijas
exchange apmaiņa
works darbos
effectiveness efektīvi
cooperation sadarbību
lakes ezeru
chronology hronoloģija
levels līmeņi
now tūlīt
trees kokiem
sinhala signāls
came nokļuva
absorption absorbcija
seven septiņas
comedy komēdija
regained atguva
language valodai
production izgatavošanai
order ordeni
above vīrs
ogre ogrē
appeared parādījies
basics pamati
cup kauss
units mērvienības
figure figūru
concentrates kopienu
right labās
grey pelēkā
typical tipisks
barbarian barbaru
austria austrijā
measurements mērvienība
wool viļņu
navigation navigācijas
cables kabeļus
maintained saglabāja
sedimentary nogulumiežu
ranking sakārtotas
general vispārējo
sank nogrima
confirms apliecina
this šī
announces paziņo
australia austrāliju
eldest vecāko
valued vērtē
brother brālis
governor valdnieks
class šķira
becoming kļūstot
following sekojot
figura figūra
support atbalsta
building veidojot
initiative iniciatīvas
says vēsta
symphony simfonijas
personal personīgo
into ieplūst
mesopotamia mezopotāmijā
future nākotnē
providing nodrošinot
milk piena
giant milzu
aka pazīstams
oil naftu
morning rītā
future turpmāko
original sākotnējais
alcohols spirti
pulis pūlis
no nr
our mūsu
emission emisija
isolated izdalīta
manor muiža
inappropriate piemēroti
muhammad muhameds
slovenia slovēnija
cup kausu
well aku
god dieva
bus autobuss
charge pārziņā
have nākas
bosons bozoni
or jeb
healthy veselu
miscarriage aborts
greater lielākā
courses kuršiem
similar līdzīgās
mark zīmi
named nosaukts
standards normas
industrial rūpnieciski
lawmaking likumdošana
behavior uzvedība
that apsvērumu
naturally dabiski
owners īpašniekiem
ships kuģiem
new jaunajām
latest pēdējie
a lielu
finland somiju
deal nodarbojas
unnecessary laikiem
convoluted sarežģīta
initiatives iniciatīvas
research izpētes
county apgabala
white baltajiem
bridgeheads placdarms
laborers strādnieku
encyclopedia enciklopēdija
iru īru
their savas
more vairāk
one viena
immediately nekavējoties
created radīts
public sabiedrībās
march marts
candidates kandidātu
freedom brīvības
lyrics lirika
all visiem
exception izņēmums
manager vadītājs
come ieradušies
aristocracy aristokrātijas
flourishing uzplaukums
sharp krāsās
obama obamas
atoms atomi
noted jāpiebilst
wrist plaukstas
argument jautājumus
deficit deficīts
issue emisija
repeatedly vairākkārt
communists komunisti
minet minēt
aids aīds
mail e-pasts
kart kārts
now patlaban
different atšķirīgi
long garas
really patiesi
military militārā
coins monētas
export eksports
areas apvidos
training mācībām
master meistars
bones kauli
presidents prezidenta
study studiju
circle lokā
theory teorija
optical optisko
bodies organismam
society sabiedrībai
infrastructure infrastruktūras
advanced modernu
mykonos mikēnas
creditors kreditori
canada kanādu
distinguish izšķir
paleolithic paleolīta
weapon ieroči
attacker uzbrucējs
nuclear kodolā
china ķīnā
pc datoram
unit vienību
competitiveness tallijs
finding atrašanās
rest pārējie
final galā
practice praksē
means līdzekļiem
but būt
reboot ierīces
sez sēž
construction celtniecība
karta kārtā
information mācījās
heavily smagi
areas rajonus
expressed izteikts
body ķermeni
mediterranean vidusjūras
distribution sadalījums
orders pavēles
plot lauciņa
counselors vadītājus
transparent caurspīdīgs
site vietne
crete krētas
order kārtība
dawn sāļums
fortress cietokšņu
product produktu
dynasty dinastiju
danger briesmas
national nacionālajā
bulgarian bulgārijas
navigator jūrasbraucējs
machinery mašīnas
major lielākajās
power lielvalsts
back atgriezies
revision revīzijas
voltage spriegumu
remained palika
clients klientiem
reality realitāte
thirds trešdaļas
education izglītība
substance viela
arrows bultām
react reaģēt
electricity elektrību
talks sarunās
captain kapteiņa
sector sektora
calculated aprēķināts
series sērija
deep veidošanas
outer ārējā
widespread izplatīts
novels romānu
wolf vilka
shape figūra
government valdībā
growth augšanas
rainfall lietusgāzes
mathematician matemātiķi
set kopā
waiting gaida
bounded norobežo
king karalim
airplane lidmašīnas
seasons sezonas
participate piedalīties
change izmaiņu
armored bruņu
lack trūkums
systematics sistemātika
clear skaidra
man cilvēks
anticyclone anticiklons
became kļuva
face saskārās
top galotnes
reached sasniegusi
offered piedāvāja
some zināma
basin baseina
technology tehnoloģiju
special speciālu
black melnais
forefront priekšplānā
done izdarīts
aviation aviācijas
' `
software programmatūras
ocean okeānu
spain spānijai
inscription uzraksts
birds putnus
predecessor priekšteči
individual atsevišķām
several vairāki
woodcock slokas
calculations aprēķiniem
so tātad
motive motīvs
harry harijs
great liela
saho šahs
continent kontinentu
youth jaunības
school augstskolas
scores rādītāja
germans vācieši
fashion mode
yah jah
physics fizikā
measurement mērvienība
old vecais
continents kontinentos
friend draugu
combined apvienoto
switzerland šveici
black melnajiem
porcine cūkas
pieces skaņdarbus
temperate mērenajā
first pirmos
blue zilā
people cilvēkus
offered sniedza
belgium beļģijā
belarus baltkrievijā
weekends nogalē
absorb absorbē
cried sauca
dave deivs
changing mainās
high augstie
know zināt
sharp asu
drama dramaturģijas
famine bads
specialized speciāli
accumulate uzkrājas
direct tiešu
said teica
respect cieņu
on pamatojoties
different dažādu
bed gultnes
constitution konstitūciju
hit skāra
a kura
immigrants ieceļotāji
broke ļaužu
russian krievi
boundaries robežām
lithosphere litosfēra
ethnic etniskās
performance uzstāšanās
international starptautiskajā
court dažādās
sova šova
club kluba
ukraine ukraina
places vietām
knees ceļiem
march gājienu
babies mazuļus
advantageous izdevīgi
proponents piekritēji
rugby regbija
coat ģerbonis
section iedalās
borders robežu
one vienai
penetrating iekļūst
album albuma
five piecus
eras ēras
fly lidot
researching pētot
factors faktoru
turn pārvērsties
supply piegādes
access piekļūt
life dzīvi
trick stiķi
found konstatēja
beautiful skaista
services pakalpojumu
president prezidents
current strāva
standards normām
public sabiedriskā
butane butānas
figure figūrai
valley ielejās
lenin ļeņins
x-ray rentgenstarus
battle kauju
previous iepriekšējiem
blanket sega
tree koks
europe eiropai
used lietota
gee zirdziņš
created veidoti
increased pieaugusi
center centra
players dalībniekiem
in tādā
live dzīvā
shakespeare šekspīra
composition kompozīcija
east austrumos
gutter renē
albert alberts
west rietumos
candela kandela
knew pazina
many daudziem
along garā
wars karos
active aktīvie
changes mainoties
administrations pārvaldes
connection savienojuma
eastern austrumdaļā
given devis
cause cēloni
berlin berlīnes
officials amatpersonu
india indiju
residents iemītnieki
items priekšmeti
radiation starojuma
opportunities iespējām
god dievi
throughout visā
brothers brāļiem
duchy hercogistē
system sistēmu
leopold leopolds
list sarakstā
coronal kroņa
convoluted sarežģīti
views viedokļi
energy enerģijas
allowed atļauts
safe droši
established nodibinājās
disaster katastrofas
opera operā
church baznīcu
slavonic slāvu
camera kameru
areas apvidū
fluctuations svārstības
mill vēlme
depart ibm
famous vispopulārākais
guarding aizsardzībā
yielded piekāpās
go doties
china ķīna
mammalian zīdītāju
after aiz
colonies kolonijas
starting sākotnējo
reduces samazina
military militāro
extradition izdošanu
pharaonic faraonu
productivity produktivitātes
centric centrālais
up līdz
turn vērsties
name namā
aluminum alumīnijs
event notikums
write rakstīti
dispersion dispersija
expressionism ekspresionisms
pronunciation izrunā
publicly publiski
president prezidentu
gems dārgakmeņus
association biedrības
enough pietiekoši
olympus olimpa
that kā
governor gubernators
switzerland šveice
children bērnus
fingers pirksti
mechanism mehānismu
released izlaiž
electric elektriskā
mythology mitoloģija
alexander aleksandra
km kilometru
hertz hz
complex komplekss
choir koru
go iet
deposits iegulas
netherlands nīderlandē
cow govs
management vadība
advantage pārsvaru
livonia livonijas
means līdzekli
formed veidojās
snakes čūskas
his savām
chemistry ķīmija
bard bārda
husband vīrs
widely plaši
ducks pīles
soil augsnes
heading tituls
computers datoriem
brussels briselē
provided nosacījumu
through cauri
winter ziemu
next nākošajā
no neviena
karlis kārlis
academy akadēmija
other cita
impulse impulss
round kārtas
investments ieguldījumi
formation veidošanos
torrent straume
no vairs
tools darbarīku
spheres sfēras
says sāka
personal personālā
merger apvienošanās
language valodās
take ieņemt
daily dienas
crimean krimas
ta tā
demands prasībām
reaction reakcija
mikhail mihails
restrictions ierobežojumi
molecule molekulā
months mēnešos
sample parauga
mechanism mehānisms
tsunami cunami
south dienviddaļā
dog sunim
ferrets fretkas
said runāja
singles singlu
south dienvidiem
series sērijas
stats štati
such tādus
many daudzajiem
persons personu
cube kuba
balls bumbas
romans romāna
ludwig ludvigs
mykonos mikēnu
stars zvaigznēm
infrared infrasarkano
shadows ēnas
animal dzīvnieks
complex kompleksu
rapid straujā
baikal baikāla
articles rakstiem
skin āda
highest augstākie
owned piederēja
former kādreizējās
split sadalīt
carried nesa
appropriate attiecīgā
approaches tiltu
consumer patērētāju
alpha alfas
fox lapsu
active aktīva
create izveidot
combined apvienoti
histidine histidīns
effect iedarbībā
sos šos
industrial industriālā
solve atrisināt
divided daļā
version versijām
transfer nodot
moral morāles
smaller mazāki
play spēlēt
arthur arturs
characteristic raksturīgs
judicial tiešās
layers slāņos
small mazais
one vienas
against pretrunā
healthy veselībai
makoni mākoņi
general vispārējie
not nedod
oaken ozola
allan alans
newspaper laikraksts
klimt klimta
elected ievēlēts
honorary goda
president prezidenti
cause radīt
authority autoritāte
rituals rituāli
valkyrie valkīras
iceland islande
health veselības
catholic katoļi
antiquity antīkās
scientific zinātniskā
number numuru
bottom apakšā
led lcd
contains satur
cool atdziest
era ēras
enemies ienaidnieki
balance bilances
broader plašāku
can varam
cheque ēku
in esošajiem
chlorine hlors
interaction mijiedarbība
characteristics raksturojums
attack uzbrukumā
many daudzas
cottony kokvilnas
cows govis
candidates kandidātiem
rousseau ruso
body korpuss
restored atjaunota
state valsti
gusta gūstā
british lielbritānijas
jesus jēzus
priest priesteriem
electricity elektrības
energy enerģija
state stāvoklim
beard bārda
decades desmitgadēs
time laikā
scores rādītāji
germans vācieša
travel pārvietoties
winner uzvarētājs
intensity intensitāte
compositions kompozīcijas
mathematics matemātika
latgale latgali
floor grīdas
variable mainīgā
once vienreiz
feather spalvu
fruit augļu
god dievs
visually vizuāli
processor procesoru
large lielajiem
lady dāma
court tiesa
number numurs
opponent pretinieka
given ievadīja
ingredients sastāvdaļām
area laukumā
leaving aiziešanas
answers atbildes
meet iepazīties
scheme shēma
indonesia indonēziju
convoluted sarežģīts
former bijusī
formed izveidojies
biological bioloģiskā
any jebkurš
province provinci
coldest visaukstākais
coat slāņos
perform uzstājās
gray pelēkā
education izglītības
ceremony ceremonija
reaction reakcijās
players spēlētāju
growth izaugsme
scandal skandālu
greatest izcilākajiem
political politiskās
about ap
mycenae mikēnas
airplanes lidmašīnu
like līdzinās
written rakstā
beneficiaries saņēmēji
hugo igo
south dienvidus
direct tiešo
s u
different dažādo
military militāri
name nosaukumā
grain labības
measures pasākumu
alfred alfrēds
armed bruņoto
processing pārstrādes
characteristic raksturīgo
hot karsts
inability nespēja
protocol protokola
francesco frančesko
destroyed sagrāva
authority autoritāti
find atrast
count grāfs
legislation likumdošanā
thinking domāšana
phosphorus fosforu
organize organizē
field laukā
close tuva
private privāto
israel izraēla
machinery aparāts
god dievu
expansion ekspansijas
iridium irīdijs
line līnijai
managed pārvaldīja
coalition koalīcija
institutions institūciju
clearly skaidri
medium vidējā
uranium urāns
addresses adresēm
slide mašīnas
protozoa vienšūņi
maps kartes
some dažiem
economy tautsaimniecības
mates mātes
converge saplūst
fate likteni
economics ekonomika
shown attēlota
quran korāns
west rietumiem
utilization izmantošana
organ orgānu
border robežojas
definitions definīcijas
sain slāņi
school skolas
hypotheses hipotēzes
same vienādi
most vislielākās
residential dzīvojamo
vilnius viļņa
cross krusta
gold zeltu
enormous milzīgā
evil ļaunumu
vladimir vladimirs
stage stadijas
song dziesma
rate kursa
time brīdim
financial finanšu
guitar ģitāra
used lietoti
commissions komisiju
another citu
presidential prezidenta
liberty valdībā
hot karstu
better labākas
afghanistan afganistāna
killed nogalināti
moss šūnās
peer vienādranga
east austrumdaļā
avoid izvairīties
certain noteiktiem
sample paraugi
lake ezers
public sabiedriskās
posts raksti
ore rūdas
without bez
swamp purva
look izskatās
wolf vilks
view nolūku
customer klientam
phosphorus fosfors
procedure procedūras
severe smagu
collapse sabrukuma
sectors nozarēm
sheep aitas
residence dzīvesvietas
tadas tādās
american amerikas
victory uzvaras
valley ielejā
provinces provincēs
companies firmas
achieve panākt
achieved panākt
sections sadalās
siva šiva
life mūžs
finland somijas
releases izdalās
middle vidu
different dažāds
weapons ieroči
growth izaugsmi
long-term ilgstoša
devi dēvī
story stāsta
photos fotogrāfijas
allocation iedalījuma
services pakalpojumi
towers torņi
national nacionālās
stats štats
protected aizsargājamie
mind prata
partly daļēji
context kontekstā
gold zelts
space telpa
inside iekšpusē
orthodox pareizticīgā
protection aizsardzībā
turks turkiem
population iedz
biggest lielākajās
only vienīgie
generation paaudžu
cheetah gepardu
front priekšu
distribution materiālus
included iekļāva
restoration atjaunošanas
him viņam
performance izpildi
humanity cilvēcei
locations vietām
way veids
club klubs
severe smaga
insect kukaiņiem
allowed atļauta
send nosūtīt
family ģimene
guam guama
area zonas
again atkal
leaders vadoņi
dr. dr
blankets segas
coal akmeņogļu
mineral izrakteņi
electron elektrons
further tālākai
revolution apvērsumu
in veidā
plant auga
took pārņēma
all visos
troops karaspēkam
canada kanādas
active aktīvo
how cik
society biedrības
consonant līdzskaņi
efforts centienus
wanted vēlējās
may maiju
act rīkoties
feared baidījās
independent neatkarīgi
expectation cerības
greater lielāka
norwegian norvēģu
called saucas
picture priekšstatu
combination kombinācija
two diviem
expense rēķina
successor pēctecis
closed slēgta
last pēdējie
variations variācijas
jackson džeksons
more lielākas
architecture arhitektūrā
snow sniegu
elected ievēlēti
neighbors kaimiņvalstīm
developing attīstās
organization organizācijas
pope pāvestam
surrealism sirreālisms
lot plašāk
sector sektors
a kuru
scientifically zinātniski
term terminu
star zvaigzne
waited gaidīja
understanding izpratnē
quiet klusā
paid maksāja
plants augus
cooperatives kooperatīvu
vine vīne
throw troni
full pilnā
speed ātruma
user lietotāji
hazard risks
reduction reducētājs
language valoda
between starp
mozart mocartu
declared pasludināta
now tagad
popularity popularitāti
confidence pārliecība
used lietotas
deposits atradnes
expeditionary ekspedīcijas
powerful spēcīgas
men vīriešiem
ukraine ukrainu
small nelieliem
no neviens
back mugurējā
hungarian ungārijas
differs atšķīrās
directions virzieniem
cheetah gepards
member biedrs
brilliance spožums
land zemei
used lietots
public sabiedriskajā
indonesian indonēzijas
historian vēsturnieks
doctors ārsti
which kuriem
connection savienojums
thousand tūkstoši
no nevienu
literature literatūru
in tajās
their savās
societies biedrību
wrong nepareizi
state valstij
horizontal horizontālā
offloading izcelšanās
policy politiku
yourself sevi
north ziemeļjūru
table tabulu
may maijs
scale mērogs
this šim
most vairumam
attempt mēģinājums
ethnic etniskais
beijing pekina
lenin ļeņina
radiation starojums
snow sniegs
lower zemāko
romana romānā
palaces piļu
christians kristīgās
insects kukaiņiem
inertia inerce
emergence rašanos
enough pietiekami
moss šūnām
sample paraugu
skin ādu
likely visdrīzāk
mozart mocarts
moss mosa
occupy ieņemt
pendent rīgu
implied nozīmīgas
remains saglabājas
browser pārlūkprogrammu
mps deputātiem
attended piedalījās
newton ņūtons
dog suņu
areas teritorijas
gamma gammas
differs atšķirīgs
major galvenie
marinetti marineti
between savstarpējā
massive masveida
active aktīvs
a rāda
education izglītībai
resource resursi
different dažādiem
signs pazīmēm
journalism žurnālistika
merged apvienojās
government valdība
kingdom karalistes
future nākotnes
stop parastās
seal roņu
morality morāli
denote apzīmētu
permanent ilgstošu
medical medicīnas
colonial koloniju
gimnazija ģimnāzija
late vēlā
slope slīpums
expressionism ekspresionisma
aldehyde aldehīdi
neighborhood apkaimē
related saistītā
continued turpināja
front frontē
team komandu
protected aizsargājamo
killed nogalināts
belgium beļģijas
greeks grieķi
sample paraugs
catholic katoļu
partner partnerim
switch pāriet
mother māte
armenia armēnija
childhood bērnību
each katras
constantinople konstantinopole
their savām
discretion ieskatiem
career karjeru
dialect dialektu
exacerbated saasinājās
combined apvienotās
move pārvietot
valter valters
kant kants
parliamentary parlamentāra
course kurš
equipment iekārtas
albums albumi
capitalism kapitālisma
carolingian karolingu
points uzsvēra
news ļaunumu
festivals festivāli
mother māti
surname del
lungs plaušas
mein melns
diverse daudzveidīga
forest mežā
industry industrijas
university universitātē
september septembris
provided nodrošināja
schubert šūberts
trigo tirgo
food barībā
carefully uzmanīgi
technical tehniskā
parliaments parlamentu
you tu
light gaismā
channel kanālu
is punktu
reaching iznāca
traditional tradicionālo
aluminum alumīnija
remaining atlikušo
set noteiktās
choose jāizvēlas
combine apvienot
pakistan pakistānas
depict attēlot
badly stipri
austrian austrijas
immigrants imigranti
estonia igauniju
west rietumi
current strāvu
course gaita
phalange falanga
bible bībelē
cis nvs
great liels
ordered pavēlēja
iraq irākā
free brīvās
office uzņēmumiem
indonesia indonēzija
measurement mērīšanas
defined definēts
mythology mitoloģiju
radical radikāli
gravitation gravitācija
health veselībai
requests pieprasījumu
composition kompozīciju
relationship attiecības
reason iemesls
carefully rūpīgi
took ieņēma
crafts amatniecības
expectations cerības
learning mācība
feudal feodālās
after pēc
green zaļo
film filmā
baron barons
elected ievēlēta
dialect dialekts
denmark dānija
increases pieaug
order rīkojumu
separated nodaļa
email mail
each katram
start sākt
nose deguns
virginia virdžīnijas
destroyed iznīcināta
sultans sultāns
fox lapsa
said atzina
alexei aleksejs
mara māra
danube donavas
signal signāls
crypt kapenes
walking ejot
short-term īslaicīgi
equal vienāda
settled apmetušies
byzantine bizantijas
himself pats
finally beidzot
dutch holandiešu
appeared parādījās
the esošās
national nacionālais
submarine zemūdens
favorable izdevīgi
errors kļūdas
new jaunajiem
constantinople konstantinopoli
denizen kolonizēt
increasing palielinoties
fritz friča
horny raga
data datiem
display parādīšanās
user lietotājs
classic klasisks
wall sienas
cordilleras kordiljeru
co-operation sadarbībā
greece grieķiju
june jūnija
negatively negatīvi
estonian igauņu
monarchy monarhijas
eggs olas
tropical tropu
singles singli
restore atjaunoja
transition pārējās
bicameral divpalātu
lasted turpinājās
hear dzirdēt
independent neatkarīga
tail aste
normal parasto
cemetery kapsētā
builds būve
captain kapteinis
financial finansu
culture kultūrās
pneumonia pneimonija
chest krūšu
defined definē
property īpašumā
players dalībnieku
know apzināti
socialism sociālisms
practice praksi
collection kolekcija
case lietas
special īpašām
racing sacīkšu
program programmā
rate kursu
board padomi
substances vielām
document dokumentos
tom toms
individual indivīdu
georgia gruzija
immigrants ieceļotāju
signal signālu
skeletal skeleta
was bijuši
god dievam
zack žaks
volumetric tilpuma
first pirmais
lower pazeminās
nowadays tagadējās
capacitors kondensatoru
yet pagaidām
conclude secināt
literature literatūrai
sweden zviedriju
family dzimtā
continuously nepārtraukti
strategy stratēģiju
know ziņām
friction berzes
location izvietojums
discussion diskusijas
spices garšvielu
tells stāsta
major svarīgākais
financial finansiālo
opponents pretinieki
member locekļi
cross krustu
regions apgabalus
israel izraēlu
brazil brazīliju
cervical kakla
show liecina
option iespējām
grant piešķir
transport transporta
interaction mijiedarbību
joining iestāšanos
behavior uzvedības
varieties šķirnēm
husband vīru
opera operas
adoption pieņemšanu
theses tēzes
set noteikta
respectively respektīvi
athletes sportistiem
classical klasiskā
sai šai
disagreements nesaskaņas
condition nosacījuma
independence neatkarība
breeds šķirnēm
tree koku
four četrus
house palāta
cultural kulturālo
story stāsts
each katrai
implementation kārtām
errant klīstošā
resources resursus
trolley trolejbusu
half pūš
against pret
like līdzīgu
increased pieauga
opposite pretī
found sanskrits
e ē
selection izvēle
zone joslas
represents pārstāv
created radījusi
pain sāpju
immigration imigrācijas
passenger pašā
leads ved
renaissance renesanses
last pēdējo
significant būtisku
germans vāciešu
longer ilgāk
camera kamēr
board plašās
new jauniem
portugal portugāles
hot karsta
special īpašās
zone joslā
denomination denominācija
choir koris
definition definīciju
successor pēcteči
length garumā
harvest ražas
tail asti
sanskrit sanskrita
ena ēnā
transition pārejas
currency val
gender dzimumu
multi-party daudzpartiju
problems problēmu
connection savienojumu
transition pāreju
kingdom karalistei
demanded pieprasīja
lesson mācība
started uzsāka
wars kari
includes sevī
cross krusts
innovation inovācijas
male tēviņš
factors faktori
there vērojamas
sharing dalīšanās
artist mākslinieka
color krāsās
headquarters mītne
life dzīve
mesh tīkli
kingdom karaliste
popularity popularitātes
image attēloja
equator ekvatoru
improvement gaitu
home mājām
external ārējie
radiation starojumu
following sekojošās
hunting medībām
serious nopietnas
egypt ēģiptē
lithuanian lietuviešu
liberation atbrīvošanās
moving pārvietojas
building ēkā
london londonas
guilds ģildes
petersburg pēterburgas
thought domā
proof pierādījums
comparison salīdzinājums
five piecām
practice prakse
catherine katrīna
people tautā
like līdzīgs
seven septiņiem
resource resurss
cover pārklāj
kingdom karalisti
genre žanrs
decomposition sadalīšanās
made veikuši
deity dievībām
broad vispārējas
devils viļņiem
tee tējas
organizations organizācijām
obviously acīmredzot
leader vadonis
replace aizstāt
these tēzes
small nelielos
class klasē
mass māsa
created izveidojuši
management vadības
u.s us
tea tējas
obtaining iegūšanai
incubated perē
external ārējiem
prevailing valdošo
meet apmierināt
different dažāda
classic klasisko
wintering ziemošanas
transition pārējām
lake ezera
floor gustavs
secondary vidējās
new jaunās
absolute absolūtais
city pilsētās
flower pūķu
perceived uztvēra
culture kultūrām
layer slānis
campaigns kampaņu
economic ekonomiskais
jelgava jelgavu
influence iespaidā
fell krita
complex sarežģīti
championships čempionātā
possibly iespējams
perceive uztvert
facts fakti
baby mazuļiem
preached sludināja
times laiki
concept jēdziens
tens desmiti
hail krūšu
cats kaķi
uranium urāna
existed eksistēja
long garā
such tādās
worshiped pielūdza
material materiālās
activity aktivitāte
we mēs
equal vienādi
portugal portugāļu
historical vēsturiskie
enforces īsteno
include dalībvalstu
learned iemācījās
results rezultāti
quality kvalitatīvi
empty pagaidām
poem dzejoļa
by secībā
killed nogalināja
artistically mākslinieciski
selenium selēns
jamin jāmin
arrived ieradās
sultan sultāns
rocks iežus
total kopējās
increase pieaugumu
yaroslavl jaroslavļa
prophet pravieša
heritage mantojums
sent sūtīja
determine noteiktu
s os
production ražošanas
influenced ietekmēja
animals dzīvnieki
dani dānijā
monaco monako
annual gadā
resources resursu
turkey turciju
people iedzīvotāju
california kalifornijas
customs muitas
beak knābis
facilities iespējas
seeds sēklas
things lietām
ideology ideoloģiju
sole vienīgi
finish somu
topics tēmas
cours kurši
births dzimušie
baltic baltijas
added pievieno
tax nodokli
protocols protokolu
pressure spiediena
opposite pretēja
figura figūrai
first pirmajās
salts sāļi
installed ierīkotas
touch pieskaras
time brīdi
end nolūkam
shellfish vēžveidīgie
stick krājumā
this šīs
more plašāka
truth patiesībā
hyper hiperoni
lab laba
vidzeme vidzemes
phases fāzes
stopped pārstāja
row rindas
essentially būtība
agriculture lauksaimniecībā
napoleon napoleona
more iegūtu
regimental pulka
four ceturtais
northern ziemeļu
s ū
sexual dzimumbriedumu
admin martins
brahman brahmans
known pazīstamākais
cabinet kabineta
heritage mantojumu
farmer zemnieku
part daļa
armenia armēniju
vacuum putekļu
areas rajoniem
alaska aļaskā
geographically ģeogrāfiski
maximal maksimālais
being būtnes
fourth ceturto
retinal tīklenes
gough gogs
resources resurss
nowadays mūsdienās
kaka kaķa
close tuvu
rudolf rūdolfs
rome roma
points punkti
chad čadas
social sociālais
regions apgabali
philip filips
permeability caurlaidība
such tāds
united vieno
professional profesionālā
echo atstarojas
files failus
hunting medībās
six sešas
astronomy astronomija
invasion iebrukumu
with ar
metal metāla
soil augsni
stanley stenlija
called sauc
understand izprast
every ik
feelings jūtas
basic pamata
snail gliemeži
occasion gadījumi
posterior mugurējā
science zinātne
maintenance uzturēšanas
means līdzeklis
james jēkaba
history vēsturisko
authorities iestādes
innovation inovācijām
claims pretenzijas
great izcilu
zero nulles
favorite iecienīts
activity aktivitāti
sites vietnes
background izcelšanās
seven septiņu
first vispirms
past agrāk
rifles bišu
bone kaulu
region apkaime
finished beidzās
less mazāka
kerala karalis
stones akmeņiem
love mīlestības
border robežas
poland poliju
territory teritorijā
senior vecākie
private privātās
home piederības
cutting griešanās
diversity daudzveidību
slovakia slovākija
research pētījumos
recognize atzīt
obligatory obligāti
associations asociācijas
gallium gallijā
as vien
placed novieto
damage boja
rises paceļas
needs vajadzībām
picture attēlu
fight cīņā
write rakstīt
living dzīvojamo
joyce džoisa
thanks pateicoties
funds līdzekļus
dark tumši
leave atstāt
spine mugurkaula
saturates saturēt
situation stāvoklis
geology ģeoloģijas
some da
next nākamās
early agrā
sea jūru
event sacensību
domain sfērā
sound skaņu
permission atļauju
ethics ētiku
farm saimniecībā
related saistītās
origins pirmsākumi
become kļuvusi
sweden zviedrijas
currently šobrīd
escalated saasinājās
kurdish kurdu
information informāciju
stadium stadionā
general vispārējas
disease slimību
competition konkursā
starting sākotnējās
phase fāze
depends atkarīgs
military militārais
stations stacijām
brasilia brazīlijā
career karjera
egypt ēģiptes
developed attīstīto
increase pieaugums
irony ironija
do izdarītu
state štatā
main galvenajiem
plans plāni
epics eposi
self- sevis
three trim
mara māras
levels līmeņos
mexico meksika
catcher ierīce
placed novietoti
artificial mākslīgo
motives motīvi
relationship attiecībās
existing esošo
deep dziļi
brothers brāli
careers karjeras
bone kauls
covenant paktu
minerals izrakteņi
heavy smagi
yugoslavia dienvidslāvijas
new jaunā
two abiem
free brīvā
neptunium neptūnijs
countries valstu
remained saglabājies
ideas idejām
century gadsimtos
graphite grafiti
mathematics matemātiku
come nonākuši
musicians mūziķi
ordinary parastā
upwards augšup
used lietoja
bones kaulus
irrigation apūdeņošanas
first pirmajiem
denmark dāniju
support atbalstot
horizontally horizontālā
object objektus
eleven vienpadsmit
celtic ķeltu
french francijas
guarantee grants
disk disks
then toreiz
institute institūta
serfdom dzimtbūšanas
things lietās
power vara
french franči
from rāda
plant augs
neutron neitronu
areas teritorijās
coast piekrastē
city pilsētai
park parkā
venice venēcija
striving teikt
distance attālums
significant nozīmīgas
team komanda
see aplūkot
stress uzsvēra
dead mirušie
hall zālē
most vairumu
synthesis sintēze
two divi
diacritical diakritiskās
a izveidotu
hostilities karadarbības
valence valences
enchants apbūve
arts māksla
athletes sportistu
autumn rudenī
bee bišu
others pārējiem
there turieni
set noteikts
reached sasniegt
plowed uzvaru
even pat
together reizē
agate ahāts
hoped cerēja
mutually savstarpēji
asia āzijā
community komūnas
was veica
romance romāņu
municipality pašvaldību
hemisphere puslode
single vienotā
plateaus plakankalnes
autonomy autonomiju
home mājaslapā
poem dzejoļi
districts rajoni
lion lauvai
combines apvieno
electronics elektroniskās
affect ietekmēt
systems sistēmām
organization organizācija
founded nodibinājās
dallin daļiņu
grave kapu
portuguese portugāļi
production ražošanai
largely mēra
below apakšā
marked iezīmējas
past pagātnē
desert tuksnesī
register ieraksta
intranet iekšējais
ward bīskapijas
greatest vislielākā
principles principiem
dog suņi
color krāsu
strengthens nostiprina
championship čempionāta
road cēla
home iekšlietu
courses kurši
user lietotāja
favorite izlasei
shortly neilgi
brother brāļa
distance attālumu
features iezīmes
ogres ogrei
tower torņi
league līgu
district novads
enemy pretinieka
down leju
areas jomas
red sarkanā
steel tēraudu
ages viduslaikos
guard aizsargā
monuments pieminekļu
drops pīles
combinations kombinācijas
painting gleznām
brain smadzeņu
interpretation interpretāciju
accepted pieņemts
ernest ernests
nitrogen slāpeklis
used izmantotas
reptiles rāpuļi
appointed iecēla
fishing zvejas
living dzīvojošie
church baznīcas
rebel nemiernieku
bearing gultni
type paveids
chlorobenzene hlorbenzols
channel kanāliem
colonies kolonijām
aegean egejas
protocols protokoli
criticize kritizē
commercial tirdzniecības
specific konkrētā
skills prasmes
chain ķēdē
multiply vairojas
replaced nomaina
cesium cēzijs
more labāku
profit peļņas
diverse dažādām
changes maiņa
making pieņemšanas
announced paziņoja
aluminium alumīnijs
stat štatu
e-mails e-pasts
transmission pārraide
disorders traucējumi
developed attīstīta
saint svētais
france francijai
northwestern ziemeļrietumu
hunt medī
optics optika
business biznesa
fume sūta
destroy iznīcināt
often nereti
etc. utml
international starptautisko
massively masveidā
won izcīnīja
wash apskalo
ideologies ideoloģiju
female mātīte
car automašīnu
interchange apmaiņas
proletariat proletariāts
allies sabiedrotie
charles šarls
city pilsētu
mosque mošeja
houses nami
member deputātiem
formed veidojies
election vēlēšanu
office pārvalde
later vēlākie
effort centienus
thus tādējādi
new jaunas
acquired ieguvuši
latvians latvieši
logarithm logaritms
team brigādes
united apvienotas
areas rajonos
passing tuvo
singers dziedātāji
simple vienkārša
sphere sfērā
processing apstrāde
tads tāds
antique antīkā
be jāņem
fracture lūzuma
suicides pašnāvību
liberation atbrīvošanas
session sēdē
produce ražot
oceans okeānos
august augustā
relationship sakarību
effect ietekmē
sofia sofija
modern modernā
accurate precīzāk
russians krievi
many daudzie
relating attiecība
developed attīstīti
strong spēcīgas
allies sabiedrotajiem
composition sastāvā
kadai kādai
sources avotiem
sfera sfērā
custom paražas
left pameta
lakes ezeriem
i l
determination noteikšana
special īpaša
arrived ieradušies
want grib
statues statujas
sheet lapā
reptile rāpuļi
other pārējiem
international starptautiski
determine noteikto
hawaii havaju
be būtu
cadmium kadmijs
albania albānijas
socrates sokrats
finnish somijas
held rīkotas
enters ienāk
beijing pekinas
wings spārni
quickly ātri
matsu maču
difficult grūti
slow lēnām
city pilsētas
innovation inovāciju
ruling valdošās
respond atsaucās
improving uzlabojās
place atrašanās
combination kombinācijas
now tagadējā
this šis
switching pārejot
brother brāļi
painted gleznoja
do sakarā
album albums
collar sākas
organic organisko
legislative likumdošanas
no nekādas
not nevajag
maintenance uzturēšanai
exercise realizē
was bijusi
logarithm logaritmu
contradiction pretrunā
used lietotie
p lpp
arts mākslas
questions jautājumus
special speciālas
administration pārvaldē
not ne
defeat sakāvi
therefore tādēļ
monetary naudas
technical tehnikas
investigator pētnieks
developments norises
other citiem
found atradis
paraffin parafīna
global globālā
placed novietota
air gaisā
horizon horizonta
two divos
indian indiešu
view uzskatiem
theodore teodors
mesopotamian mezopotāmijas
album albumu
taoism daoisma
equal vienāds
demanded prasībām
iran irānā
freedom brīvību
used lietotājiem
fear bailes
mining ieguves
develop izveidoties
environment vides
place vieta
parliamentary parlamenta
bore nēsā
post amata
marshes purvi
socrates sokratu
marketing mārketings
administrative administratīvais
four četri
main galvenā
large lielai
collect savākt
prophet pravietim
name nosaukumus
format formātā
atmospheric atmosfēras
management vadību
first pirmo
graduation beigšanas
counted skaitījās
andre andrē
executed izpildīta
nina viņu
persia persijā
arranged sakārtota
digital ciparu
planet planētām
acid skābēm
about apm
cereals labību
you jūs
acquired ieguvusi
diversity daudzveidība
ways veidus
cotton kokvilnas
dennis deniss
but bet
game spēli
wink aci
information informācija
settlers kolonistu
pressure spiediens
measurements izmēriem
open atklāta
history vēsturē
of par
muscles muskuļiem
example piemērs
arrives ierodas
internal iekšējo
french franču
latin latīņu
case gadījums
area teritorijās
process procesā
communication komunikāciju
meant domāts
skoda škoda
kings karalim
sofia sofijas
flee bēgt
elected ievēl
no nenotiek
magic maģijas
metals metālu
ed ēd
mozart mocartam
other citām
mexico meksiku
historical vasarā
time reizē
types kārtās
ethnic etnisko
then nekā
set kopumā
center centrālais
progress progresu
c č
einstein einšteina
piercing pīrsings
representatives pārstāvjiem
currency valūtas
christianity kristietība
drama drāmas
less mazāku
built uzcēla
achieve sasniegt
what kādus
sanskrit sanskrits
raise celt
sciences zinātņu
architecture arhitektūrai
old vecie
affected ietekmējusi
favorites izlasi
england anglija
leadership vadības
components dalās
prophet pravietis
politician politiķis
ventspils ventspilī
resnais renē
shaping veidošanā
prevent novērstu
ideology ideoloģija
tower torņa
provided sniedza
predators plēsējiem
employees darbinieku
it to
metals metāls
election vēlēšanas
example piemēru
substances vielas
pressure spiedienu
living dzīvojošo
ancestors priekštečiem
items priekšmetiem
bay līči
door durvis
sveta svētā
when atrodoties
cuban kubas
internal iekšējais
causes izraisa
sound skaņa
surface virsmas
judaism jūdaisms
musicians mūziķes
some dažas
history ģeogrāfiju
territory teritorijām
treasure dārgumu
people pers
meeting sapulces
arabi arābi
problems problēmām
highly augsti
plates plātnēm
power spēks
flowers ziediem
work darbā
show paceļot
asylum patvērumu
wilde vailds
moscow maskavas
prior iepriekšējās
position pozīcijā
weapons ieroču
turkey turcija
quantity daudzuma
division apakšklase
single singls
less mazāks
english anglijas
opposition opozīciju
extent apjoms
pastures pļavas
does dara
water ūdenim
generic sugas
reminds atgādina
called sauktā
rate līmenis
sub- apakšnozares
frequencies frekvences
up veido
settlement apmetne
era laikmets
methods metodēm
petit pētīt
contract piešķirtas
began iesāka
river upei
mane krēpes
husband vīra
tener treneris
rituals rituāliem
home mājas
into nonāk
event notikuma
slow lēni
church baznīca
tradition tradīciju
materials materiāls
provinces provincēm
horses zirgiem
retina tīklenes
website tīmekļa
stake štāba
master kungu
covenant derībā
observed novērojamas
slave vergu
backs muguras
economy tautsaimniecība
herd bara
structure uzbūvi
politics politikas
four četrās
holmium ho
right labo
jewish jūdaisti
means nozīmē
really reāli
large lielākām
spread izplatīšanās
game spēle
upward augšu
valley ielejas
comedy komēdijas
greek grieķiem
seasonal sezonas
attacks uzbrukumiem
building celtniecība
laws likumus
results rezultātu
other pārējie
masses masām
function darboties
regarded uzskatāms
conquest iekarošana
survived saglabājušās
magnetic magnētiskais
authority iestāde
words vārdos
hour stundas
strengthened nostiprinājās
europeans eiropiešiem
conflicts konflikti
points apskates
reps repše
classical klasiskajā
civilization civilizāciju
constitutional konstitucionāla
romans romāns
hill kalnā
astronomers astronomi
alexander aleksandrs
bound saistās
control kontroles
warning brīdinājums
stay palikt
era laikmetu
white baltās
form formā
ill saslima
joyce džoiss
game spēles
left kreisās
past garām
organizations organizācijas
temperate mērenās
institute institūts
players spēlētāja
bauman baumaņu
led veda
eggs olām
strengthen nostiprināt
logic loģika
geography ģeogrāfijas
ukrainian ukrainā
flows tek
performances izrādes
included iekļauti
official oficiālās
members biedriem
fruit augļus
moving virzoties
server serverim
electrical el
apparatus aparāts
review apskata
interpretation interpretācija
transmission pārraides
rumor baumas
two abu
depends atkarīga
relations attiecību
jewel dārgakmens
available pieejamas
music mūziķes
puller zirgs
turkish turku
feathers spalvas
arbitration š
is ir
meri mēri
slaves vergi
flying klīstošā
proportionality proporcionāli
translation tulkojums
efforts centieni
caucasian kaukāza
ethnic etniski
unit vienībām
said norādīja
found atrasts
alexander aleksandru
execute izpilda
seven septiņus
elephant zilonis
picture attēla
properties īpašumus
temporary pagaidu
large lielas
globalization globalizācijas
run vadītā
top augšējā
inductive indukcijas
childhood bērnība
gate vārtiem
chlorine hlora
months mēnešu
hard cieto
former bijušajās
bronze bronzas
legally juridiski
names vārdi
intranet iekšējās
rear aizmugurē
by pa
architecture arhitektūras
mineta minēta
house namā
main galvenos
hundred simts
recognition atzinību
base pamata
organization organizācijām
connected saistītas
animal dzīvnieku
not netiks
championship čempionāts
species sugām
krona kroņa
manufacturer ražotājs
warming sasilšanas
in tādos
peninsula pussalā
large liela
substances vielu
moss šūnas
religious reliģiskās
customer klienta
face seja
versailles versaļas
sincerely cieņu
finland somijai
each katrā
geographically ģeogrāfisko
swedish zviedru
opponent pretinieku
cold aukstas
food pārtikas
flourished uzplauka
diplomatic diplomātisko
target mērķi
three trijos
agreed piekrita
ernst ernsts
timber koksnes
direction virzienam
unit vienībās
presented iepazīstināja
acceptance pieņemšanu
sali sāļi
saeima saeimā
back atpakaļ
external ārējas
ltd sia
such tādi
empire impērijā
characters tēli
flu gripa
added pieskaita
design konstrukcijas
vote balsojuma
their savus
sea jūrām
chamber palāta
enough pietiek
showed liecināja
moscow maskava
tragedy traģēdijas
selected izvēlēts
terms termini
materials materiāli
school skolās
association asociācija
name nīčes
involved piesaistīja
neighborhood ģimenē
charles šarla
foreign ārzemju
poly poļi
chief galvenajām
island salā
crossed šķērsoja
pacts paketi
other citās
arena arēnā
council padome
mark marks
supply padevās
status statusa
up izveidojuši
india indijai
system sistēmās
poor vāji
capital galvaspilsētu
including skaitā
boundaries robežās
eighties astoņdesmitajos
northwest ziemeļrietumos
swedes zviedri
any jebkura
sun saule
layer slāni
evidence liecības
gill žaunu
opponent pretinieks
surface virsmai
dama dāma
stallion ērzelis
unusual neparasti
kings karalis
long garīgi
folklore folkloras
filed pieteica
dentin dentīns
waste atkritumi
devotional bhakti
discourse sarunās
three trešdaļa
conception ieņemšanas
networks tīklos
tribe cilts
ernest ernesta
hungarian ungāru
settlements apmetnes
activity darbības
behaviour uzvedība
client klients
political politiskā
stopped pārtrauca
metals metāli
this šai
communism komunisma
cereal graudu
had bij
consider uzskatīt
force spēka
pact pakta
liable atbildīgs
frequency frekvences
churches baznīcām
apennine apenīnu
united vienotā
latvian latviski
plasma plazmas
kurland kurzemē
sea jūrās
air aviācijas
communications sakaru
legal juridiskā
freedom brīvība
museum muzejā
sir sēra
outside ārējais
tape lentas
policy politika
german vācijas
eat ēd
hospital slimnīcā
found atrasti
powerful spēcīgs
heavy smagas
relationship attiecība
story sižets
complicated sarežģīta
stroke četrtaktu
economic ekonomiskas
taking grozījumi
discovered atklāja
culture kults
conflict konfliktu
comparatively samērā
sense sajūtu
order ordenim
october oktobrī
organization orgāni
increased pieaudzis
said teicis
poseidon poseidons
destroyed iznīcināja
ancient senajām
control kontrolei
failed neizdevās
view domām
periods periodiem
situation situāciju
most vairuma
november novembrī
two divu
cases gadījumi
included iekļauta
revolution apvērsuma
events pasākumi
alternation mīļā
acted rīkojās
nowadays mūsdienām
tourists tūristi
karma krams
withdrew atsauca
marxist marksistu
crowd pūlis
areas teritorijām
playing skaņām
small mazām
azores azoru
lifetime mūžu
consequences sekām
slavery verdzību
amide amīdi
theatre teātra
previous iepriekšējo
threats draudiem
was bijis
astronomer astronoms
recovery nosaukumu
silver sudrabs
european eiropijs
younger jaunākie
nations tautām
female sieviešu
coconut kokos
electrical elektriskajā
players spēlētāji
skeletons skelets
determine nosakot
fortunately laimi
they tajos
exposure iedarbībā
strait šaurums
foreign ārlietu
antarctica antarktīda
baseball beisbola
pakistan pakistānā
not nebija
house mītnes
rounds kārtas
compound savienojums
coalition koalīciju
approved apstiprina
all visu
wireless bezvadu
cell šūnā
ridge grēdas
bolder bolderājā
known zināms
distribution izplatīšanās
germinal dīgļa
spider zirnekļi
qualification kvalifikācijas
demanded prasīja
official oficiālā
this so
lion lauvas
second sekundē
measures pasākumus
dishes ēdieni
developed izstrādāta
a kādā
why kādēļ
round loks
only vienīgo
camera kamera
color krāsa
minoan mīnojas
choose izvēlas
kill nogalināt
concept koncepcijas
song dziesmu
worship pielūgsme
poetry dzeju
marketing mārketinga
declared pasludināja
food ēdiena
wide plašā
mediterranean vidusjūra
after pc
constantly nemitīgi
society biedrība
breakdown dalījums
opposite pretējo
database datubāzes
really tiešām
continues turpina
regularities likumsakarības
lowest mazākas
fra ķermeņiem
get saņem
more plašāku
pupil skolnieks
together kopā
silent klusajā
older vecie
educational izglītības
was kļuvis
electromagnetic elektromagnētiskā
athletes sportisti
no nevienam
further tālāko
leading vadošās
created veidotas
base bāzē
birthday dzimšanas
silver sudrabu
i esmu
flooding plūdi
galaxies galaktikām
four četrām
popular iecienīts
measures mēri
notice pamanīt
case gadījumu
view attēlojums
conflict konflikts