opportunity lehetőséget
bacteria baktérium
regulations rendelkezések
everyday mindennapi
show derül
awakened keltett
he őt
residents lakosainak
conclude következtetni
address cím
highland hegyvidéki
dead halott
ichigo icsigo
release kiadását
covalent kovalens
saved menti
material anyag
florentine firenzei
cold hűvös
insignificant jelentéktelen
medium egységet
potent befolyásos
ground földi
annual évente
statue szobrot
this ezt
adopted felvett
tennis teniszező
once valaha
consequences következményei
prominent kimagasló
defined határozta
division hadosztály
opportunity lehetőségét
legal törvényes
world pókok
getting megismerése
knows tudja
resign lemondását
theresa terézia
bar bár
wine bor
continuously folyamatosan
damage károkat
genre műfaj
workers munkások
petroleum kőolaj
good jót
they küldtek
namely ugyanis
opinion véleménye
intense heves
equals egyezik
period időszakra
surroundings környéke
birth születésekor
no nélküli
appointed kinevezett
organizations szervezetek
baptism baptizmus
autism autizmus
introduced vezettek
bureaucracy közigazgatás
fall bukása
fast gyorsan
supported támogatta
listed felsorolt
cared érdekelte
euro euró
blue kék
ability képességű
touch érintő
it tőle
forms képződik
archduke főherceg
ended fejezte
meanwhile időközben
city münchen
lawrence lőrinc
disk lemezen
around táján
connection kapcsán
day naponta
sports foltok
grew nőtt
one egyet
space térben
theme tárgyat
so ezért
girl leány
detailed részletes
structure felépítését
thu mennydörgés
sg partnerei
year éves
social szociális
kazakhstan kazahsztán
word szót
independent egyedülálló
abundantly bővebben
otlet ötlet
other másik
counted számítottak
husband férjhez
think gondolja
try próbálják
judicial bírói
related kapcsolódó
tale mesék
compare összehasonlítása
occurred előfordult
unit egységet
agent megbízott
service szolgáltatás
her népszerűségét
continue folytatják
flat lakást
area területe
meat hús
officially hivatalosan
finds talál
tabletop asztali
periphery periféria
chosen választották
record felvétel
commonly közönséges
system rendszerű
magazines lapok
thought gondolata
its felhasználása
because azért
kept megtartotta
year évet
particles részecskék
win megnyerni
meaning jelentés
compulsory kötelező
downtown belvárosi
means jelentését
evolved kialakultak
conducted folytattak
zero nulla
grow megnőtt
studies tanulmány
his atyja
revolution forradalmat
arabic arab
regularly rendszeresen
assumptions feltételezések
lost vesztett
traveled járta
wear viselő
homepage honlapja
totally teljesen
gamers játékosok
goal gól
depicted ábrázolt
nationality nemzetiség
number számát
concert concerto
ends végződik
voice hangja
press sajtó
exceptionally rendkívül
self- önmagát
queen királyné
writer író
ball labda
literature szakirodalom
drive meghajtó
edition kiadása
height magasság
joined felvett
made készült
movie filmjében
angels angyalok
violence szakkád
established létrehozott
forename emma
widespread elterjedtek
automatically magától
plans tervek
successor utóda
city összes
specifically kifejezetten
facilitated elősegítette
oral orális
europe európa
impending közelgő
white fehérek
astor eszter
wich mely
contains tartalmazzák
communication kommunikációs
year éven
thirteen xiii
mass tömeg
can tudom
report jelentést
forename balázs
unit egység
compared viszonyítva
elector választófejedelem
organ szerve
helping elősegítő
together közösen
swiss svájci
background háttérben
meaning értelme
done téve
lot sokat
immediately azonnal
rate értékeket
july július
features tulajdonságai
drop esik
crimean krími
previously előzőleg
holiday délen
overseas tengerentúli
identical egyforma
months hónappal
democrats demokraták
motors motorok
due kifolyólag
single egyedülálló
witnessing tanúsága
portal portál
directed rendezte
lying elterülő
flight repülés
until mígnem
special speciális
stress stressz
known ismert
name névvel
development fejlesztés
plant kesu
bank parti
county fejér
take vesznek
high magas
keep tartottak
stranger idegen
toth tóth
fared utaztak
fashion divat
truly igazán
experiences tapasztalatok
ancient ó
soul lélek
happened megtörtént
marquez márquez
theorem tétel
anteriorly előbb
station állomása
delivered szállított
diana diána
much sokkal
erected emeltek
its erőssége
tourism turisztikai
metaphysics metafizika
ability képessége
llc kft
people emberben
river rio
researcher kutató
place helyszín
dubbed szinkronizálva
gaul gall
acquired szerzett
goose lúdformák
began kezdődtek
although ugyan
stayed maradt
area területű
speak szólnak
interior belseje
actualities viszonyok
declaration nyilatkozat
lost elveszett
century évszázad
plans tervei
advised ajánlotta
over túli
time idővel
unsuccessfully sikertelenül
british brit
conclusion végeztével
hungarian hun
spoiled megromlott
place teret
blond szőke
others többek
chased hajtottak
teams csapatait
baro báró
text véget
areas területei
home otthon
munich müncheni
memory emlékét
australia ausztrália
games játékok
since ugyanis
from felől
go mennek
location helyszín
create köt
consider vélik
today napjaink
wet vizes
formed megalapította
nature természet
primary alapfokú
old régi
mended lőtt
district kerületében
quarterfinal negyeddöntő
memory emléket
to rá
know ismeri
inquiries érdeklődés
table aztán
expression kifejezést
initiated kezdeményezett
marks jelölik
be lehetnek
aristotle arisztotelész
activities tevékenységek
philosophers gondolkodók
istanbul isztambul
address címét
nacre gyöngyház
sg nevei
ceremonies vesznek
chosen választott
system rendszere
six hat
brazilian brazil
shown mutattak
sick beteg
released engedte
country országokban
enjoyed örvendett
construction építés
find találhatók
from helyről
note megjegyezni
sulfate születési
sg ötlete
goal gólját
law törvénye
areas területek
székelys székelység
testified vallott
divides oszlik
dispose rendelkezik
labor szülés
surrounding körülvevő
age kör
secondly másodszor
count sorolják
constantly sorra
mother édesanyja
strength erőssége
further távolabbi
order rendben
diary naptár
height magassága
letter betű
number számot
shape alakul
instantly azonnal
force erőt
tatars tatárok
theory elmélet
light fényt
rival rivális
outward kifelé
its jelentőségét
children gyerekeket
age korszakot
helium hélium
proven bizonyított
won nyerte
small kicsi
upper felsőbb
tournament turné
crash ömlik
bridge híd
known legismertebb
tour turné
mexican mexikói
accomplish végre
position pozíciót
time idejét
rank helyezés
joined állott
located találhatók
castle kastély
motorcyclist motoros
began elkezdett
beginning eleje
proper kellő
walls falán
chose választotta
area környéke
easiest legegyszerűbb
writings írások
spots foltok
started indultak
spent töltötte
started elkezdődött
whatsoever bármilyen
declared nyilvánította
goods áruk
referred ajánlotta
sooner hamarabb
characteristic jellegét
narrow keskeny
equally éppúgy
knew tudta
wind szél
teacher tanár
whichever bármelyik
phenomena jelenségek
place helyezik
shows ábrázolja
sg ügyében
operation működésének
records felvételeket
exceptional kivételes
settlement települést
throne trónörökös
reduce csökkentik
pictured képes
hereafter alább
formations alakulatok
rabies veszettség
thick vastag
district kerületben
reach elérheti
they rendeznek
certain egyes
flower bazsarózsa
berlin berlini
easily könnyedén
solution oldat
modern korszerű
its kormánya
execution végrehajtás
entirely tisztán
elder idősebb
frequent gyakoriak
us ránk
appeared fellépett
popularity népszerűségét
tropical trópusi
recounts meséli
hemisphere féltekén
rise emelkedő
review szemle
satan sátán
where ahova
characters karakterek
testimony tanúsága
definite határozott
coming érkeznek
organic szerves
purple lila
instantly rögtön
pallets mérete
discussions tárgyalások
build felépítését
undertook elvállalta
meet találkozik
tailor szabó
that amiért
poor szegények
youngest fiatalabb
surname kosztka
raba rába
as sorolható
patients betegek
narrower szűkebb
lucky szerencsés
result eredmény
documentary ismeretterjesztő
parliamentary parlamentáris
mystic misztikus
sports sportok
held rendeztek
rooster kakas
discovered felfedezte
specific jellemzőek
cancel lemondását
base alap
left kilépett
must kell
these ezeknek
legislators törvényhozó
italian olaszul
unexpected váratlan
traffic forgalmat
fox róka
without nélkül
preparing készülő
held rendezték
genes gének
place helyén
hussar huszár
paleo-indians paleoindiánok
miss hiányzik
mushrooms gombák
criticism kritika
freedom szabadságot
news lapot
glaciers gleccserek
reported jelentettek
dropping megszüntetése
entrusted bízták
color színű
plays játszik
excessive túlzott
unities egyedek
buddhist buddhista
holocaust holokauszt
accidental véletlen
constitution alkotmánya
serbs szerbek
census népszámlálási
gallic gall
reported jelentették
york yorki
law jog
was folyt
host gazda
bandmaster karmester
economic gazdasági
pawnee paunik
archduchess főhercegnő
city nagyváros
puck jégkorong
opinion vélemény
leaving távozása
with fűződik
case esete
sg eredményei
area terül
studied vizsgált
last késői
events rendezvények
cattle jószág
barometer barométer
knight huszár
populated lakta
last utolsó
egypt egyiptomban
happening történik
credible hiteles
funny humoros
ambitions törekvések
utilizing kihasználva
alpines alpok
accented hangsúlyos
place helyet
reliable megbízható
examination vizsgálat
fatherly apai
opera operaház
core közepe
immigrant emigráns
bishop érsek
instead ehelyett
directly közvetlenül
gradual fokozatos
made keltett
last legutolsó
place helyét
road közúti
galaxy galaxis
pronounced nyilvánították
occurrence jelenségek
faster gyorsabb
group csoport
views álláspontja
arabian arab
churches egyházak
sound szólal
ground talaj
center központjává
produced létrehozni
work működnek
band banda
throat nyak
harvested aratott
answered válaszolt
relapsed visszaesett
develops fejlődik
microphones főnök
relatives rokona
function működés
continuous folyamatos
catchy fülbemászók
against ellen
kosovo koszovói
range rangot
prolonged hosszan
back hátulról
name nevük
death halál
priest pap
all mind
wishes kíván
continued tovább
moreover sőt
announced nyilvánították
found megtalálták
hurt sérült
continue továbbra
usa usaban
swarm tömegek
debrecen debreceni
gene gén
themselves maguk
formation keletkezése
sarcophagus szarkofág
student tanuló
foundation alapját
miniature törpe
won megnyerte
america amerika
elected megválasztották
modest szerény
portuguese portugál
trade kereskedelem
killed megölték
june júniusban
sign jelzik
generation generációs
extract vonják
use alkalmazni
statement nyilatkozata
inaugurated avatták
influences alakítja
usable használható
claimed állították
uniformly egységesen
general-in-chief főparancsnoka
by folytán
drink ital
adjective rituális
works műveinek
brits britek
next következett
networks hálózatok
are van
library könyvtár
competition verseny
koran korán
found találtak
rules szabályai
anglo-saxon angolszászok
emission kibocsátott
pronoun névmás
source forrásból
molecules molekulák
firsts elsők
evolution alakú
terrain domborzati
collapsed összeomlott
text szövegét
suffered elszenvedett
claim állítják
earwigs fülbemászók
produce készítik
woodpeckers harkályfélék
otto ottó
text szöveget
submarine tengeralattjáró
church egyházak
fictitious kitalált
spectators nézők
closing záró
discussed tárgyalt
border határolja
wider szélesebb
georgian grúz
columbus kolumbusz
functions működik
out ki
personality személyét
started kelt
shakes rázza
already már
threesome hármas
make tesz
formed megalakult
aimed tűzte
editor szerk
particular sajátos
whom akivel
technical műszaki
never soha
gymnastics tornát
nationalities nemzetiségek
connected kötötték
seventh hetedik
heavenly égi
autumn őszi
finland finnország
sharp éles
current aktuális
stage állomás
depend függ
season évadban
macedonia macedónia
knight vitéz
belong tartoznak
curiosity érdekesség
keeper birtokos
spend töltik
reinforce támasztja
get szert
miskolc miskolcon
equation egyenlet
editorial szerkesztői
around köré
round futam
sent küldte
which amelyből
exception kivételt
movie filmnek
edition kiadás
unlike szemben
troubles gondok
covered foglalkoztak
manufacturing gyártási
leader vezér
step lépés
moons holdak
trace nyomán
route útvonal
roads útvonalak
surname kassai
gets jut
argentine argentin
moderate mérsékelt
bind kötik
statistical statisztikai
folic föl
student diák
driven hajtott
comprehensive átfogó
leaving hagyva
woodland erdei
be kerülhet
crete kréta
winter télen
institutes intézmények
shall bízta
used használtak
been épült
parliament országgyűlésen
case ügyben
force haderő
pinned kitűzött
development fejlesztése
tallest legmagasabb
tsardom császárság
surface felületet
economic közgazdasági
list listán
name nevéhez
steps lép
show mutatni
beginnings kezdetek
stories történetének
recurring ismétlődő
get jutnak
discussions vitákat
general tábornokot
in ban
mainly főleg
yugoslavia délszláv
due adódóan
part eleme
declared kijelentette
became részévé
category kategóriában
teaching tanítás
reduction csökkenő
book könyvét
places helyeken
arts művészeti
accent hangsúlyt
lifetime élettartama
programme program
exactly pontosan
zone zóna
formation kialakulását
impossible lehetetlenné
world világa
they szolgálnak
number fős
book könyvet
followed következett
brought vitt
attempt merénylet
birds fácánfélék
fortunate szerencsés
provided biztosította
protected védte
nephew unokaöccse
phenol fenol
familial családi
as tekintette
psychotic pszichotikus
with velük
song dala
climate éghajlata
kids gyerekeket
formed alakítottak
friend barátja
sign jelzi
effective hatékony
hardness keménység
ter tér
compared képest
territorial területi
hours órák
noble előkelő
require szorult
medical orvosi
consultant tanácsadó
manpower munkaerő
age kora
plane repülőgép
strengthened erősítették
goalkeeper kapus
clean tiszta
language nyelv
better-known ismertebb
partners partnerei
helped segített
appeared megjelent
gross bruttó
vain hiába
trade kereskedelmi
interview interjúban
comparisons összehasonlítása
village falu
creator alkotója
luckily szerencsére
check sakk
ho hő
command parancsára
neighborhoods városrészek
opposition ellenzék
unbelievable hihetetlen
under alul
music zenéje
changes változásokat
interaction kölcsönhatás
with szóval
kindly szívesen
flag zászló
plants növények
morning reggel
post beosztás
federal szövetségi
martha márta
fashionable divatos
practically gyakorlatilag
traceable vezethető
put teszi
formed alakultak
brother testvére
happy ünnep
food táplálék
geomorphology geomorfológia
created teremtett
secondary szekunder
oder parancs
future jövő
earthquake földrengés
said mondta
standard szabvány
way út
abolished megszüntette
report jelentés
attend vesznek
edited szerkesztett
peripheral periféria
some néhányan
renounced elutasította
mercury merkúr
relationship kapcsolat
connections kapcsolatokat
wore viselt
newspaper hírlap
sg természete
multiple többféle
lefts elhagyja
ongoing mennek
argument vita
junction csomópont
continental szárazföldi
remaining maradandó
renounced visszautasította
parliament országgyűlés
time idő
thereafter ezután
worn viselte
age koráig
unemployment munkanélküliség
city városhoz
number számában
therefore azért
former egykori
italic dőlt
never sosem
co széndioxid
grew nőtte
off el
geologic geológiai
sg háborúja
head feje
permission engedély
define meghatározza
correct helyes
recorded rögzítette
schizophrenia skizofrénia
crew személyzet
her nála
words szavakkal
appears megjelenik
secretary titkára
needed szükség
received megszerzett
study tanulmányozása
steps lépéseket
national nacional
partners partnerek
adequate megfelelő
accusative tárgyeset
belief elv
took végbe
continuation folytatása
creators alkotók
rocks kőzetek
diary napló
czech csehek
say mondani
zeus zeusz
even éven
infection fertőzés
even méghozzá
marine tengeri
occupied foglalják
musicians zenészek
offensive támadó
damaging káros
secured biztosították
evening estek
mammals emlősök
law törvényt
proclaimed hirdette
work dolgozni
districts városrészek
songs dalokat
sg ura
contained tartalmazott
groups közösségek
trunk törzs
connected kapcsolódik
against ellenük
mother anyjának
numerous sorát
enter kerülni
customs szokások
blonde szőke
causes okozza
using használva
premiere premier
assumption feltételezések
carrying szállító
cone kúp
ethnographic néprajzi
rate arány
in belüli
refer utalnak
fourteen tizennégy
rule szabály
meanwhile eközben
parallelogram paralelogramma
coast partjai
affecting ható
moon hold
significant jelentős
touch érintkezés
said mondott
europeans európaiak
on csatornán
socialist szocialista
list listák
form alkotnak
daughter lány
hungary magyarországot
novels regények
liked tetszett
generals vezérkar
completed befejezte
scarcely ritkán
narrow szűk
prestigious előkelő
event rendezvény
citizen állampolgár
development fejlődés
there onnan
countries országokból
instruments hangszerek
settlements településeken
antbird hangyászmadárfélék
wives feleségek
championship bajnokság
content tartalma
curved görbe
ranks rendfokozatok
down le
undertaken vállalt
safety biztonság
preceded megelőzte
bear elszenvedett
sent küldött
cover fedezte
researches kutatások
in foglal
woman nőt
hill hegy
occasion alkalom
above fent
continent kontinensen
skill képességű
pain fájdalom
mind ész
nicholas miklós
withdrawn visszavonta
cultural kulturális
same ugyanazon
creators alkotói
duke hercegi
novels regényt
years évekkel
external külső
lived lakott
priestly papi
spoke beszélt
highly igen
nor se
using felhasználva
s rázza
special különös
developed fejlődtek
family családok
from származnak
between között
apostle apostol
sg könyvtára
following következőket
board testület
related kötődő
sound hangzik
aristocracy arisztokrácia
letter levél
apply jelentkezik
stimulant serkentő
belonged tartozott
protist protiszták
archeological régészeti
liqueur likőr
evolutionary evolúciós
somebody valaki
dissipate oszlott
consideration figyelembe
period pontot
constituting képező
change vált
lead vezetése
saint szent
was volt
governing irányítását
quite eléggé
papa pápát
rather eléggé
armed fegyveres
peasantry parasztság
capitalization kapitánya
collection gyűjtemény
using használó
steppe puszta
german német
version formát
research kutatási
wife felesége
arose keletkezik
publication kiadvány
adjective melléknévi
ongoing zajlik
love szerelmes
daytime nappali
elementary elemi
tunnel alagút
treat kezelik
conquered bevett
numerously tömegesen
boundary határán
menstrual menstruációs
traditions hagyományai
indicator mutató
progressed törtek
valid forgalmi
july julius
highschool középiskolai
autonomic autonóm
leaven kovász
vehicle jármű
half fele
jesus jézus
pilots pilóták
created megalkotta
benefit javára
move mozog
water vízi
started elindult
ran vezették
protection védelmi
outside kívülről
greatly nagymértékben
growing növekedés
morning reggeli
equality egyenlőség
mild enyhe
concepts fogalmak
occasion alkalmából
action cselekvés
decade évtizedekben
procedures eljárások
behavior viselkedés
minority kisebbség
role szerepük
instructions utasítás
ivan iván
time időszaka
surprising meglepő
sister húga
distribute osztják
dogs kutyák
atlantis atlantisz
environment környezet
quantity mennyiségű
raven holló
incorrect helytelen
land szárazföldön
constitution alkotmányt
target célba
preventive megelőző
foxhound kopó
improving növelése
gladly örömmel
touched érintett
industry iparban
rate ráta
gave megadott
applications alkalmazások
hungarian magyar
prague prágai
foreign külföldi
when határa
although habár
finished kész
axes útvonalak
wanted szerették
altogether együttesen
suicidal öngyilkos
violent erőszakos
dies meghal
mineral ásványi
changes változik
copper réz
colors szín
creative alkotói
bear medve
its hatásai
its választása
friends barátai
nicely szépen
ruthenium ruténium
arm fegyvert
annal annál
what amit
influenced gyakorolt
eventual esetleges
circle körű
john jánost
make végez
resign visszavonult
prepare készítenek
formation kialakulásának
administrative adminisztratív
puts állítja
left balra
achieved megvalósítani
real igazi
surface felületen
started indította
entered lépett
sg cikkei
have melyeknek
principal fő
its lakói
olympic olimpiát
lord úr
concealed rejtett
elected megválasztott
gradually fokozatosan
troop csapatot
premiere bemutatása
approach megközelítés
resonance rezonancia
creation létrehozása
studies tanulmányai
pelican gödényfélék
surname bethlen
colored színes
road útján
its vonala
close közelébe
benefits használatban
alexander sándor
effect hatást
regions vidékeken
rate mértéke
it arra
existing fennálló
preparatory előkészítő
corn kukorica
revoked visszavonta
this erre
my mein
throw vetették
strength erősségű
highest legmagasabb
famous híressé
car cár
green zöld
strong erőteljes
publishing kiadását
root gumó
admission felvételi
chemical kémiai
changed változtatta
color színt
explained magyarázható
at kelt
sg szigetét
over felett
monthly havonta
country országát
mutation mutáció
act felvonás
attacked támadták
jerusalem jeruzsálemi
weed gyom
i én
academic akadémiai
east keleten
games játékokat
sg létét
period korszak
implemented átvett
mostly főként
inhibits gátolja
ministry minisztérium
contemporary korabeli
performance előadást
was maradt
apply alkalmaznak
broke szakított
crimes bűncselekmények
fatal végzetes
uniform egységes
woman nő
distant távoli
aggressor támadó
really igazán
diagnosis diagnózis
crest koszorú
astronauts űrhajósok
form képez
differ különbözik
cut vágott
apace rohamosan
change változást
form alakjai
protection védelme
period korabeli
unity egység
little kicsi
northernmost legészakibb
known ismertek
adversary ellenfél
herself magát
economy gazdaságot
losses veszteségek
dollar dollár
maybe esetleg
extinct kihalt
exploiting kihasználva
nomenclature megnevezés
alone magukra
ground talajon
purpose célra
now rögtön
killer gyilkos
list listát
autoimmunity autoimmun
romanian románul
sound hangzású
logic logika
concentration koncentrációs
others egyéb
known ismerték
time alkalom
effects következményei
opinions vélemények
myself magam
northern északi
monumental monumentális
circle köre
studies kutatások
palestine palesztina
they utaztak
oldest legrégebbi
recognized elismert
band együttes
proper alkalmasak
all mindenkit
lagoon lagúna
either bármelyik
warmer melegebb
success aratott
algae hal
soon hirtelen
size méret
description leírása
slovenia szlovénia
nations nemzetek
master mestere
area területi
sg istennője
born született
compiled összeállított
signature aláírása
transport közlekedés
above fölé
usually rendszerint
traders kereskedők
birthplace szülőháza
path útját
probably valószínűleg
development fejlődést
his édesanyja
suggested javasolt
above feletti
states államokban
coach edző
relief domborzati
emancipation emancipáció
match mérkőzés
lead vezethet
works dolgozik
centre középpontja
rigorously szigorúan
sg operái
because végett
school iskola
guitars gitárok
further további
shia síita
include foglalja
activities tevékenységet
after azután
activities tevékenységét
nation nemzetiség
made tettek
enough elegendő
its elvét
build képeznek
put teszik
tron trón
cities városokat
india indiában
one egy
songs dalok
specific adott
reference hivatkozások
foetus magzat
printing nyomtatás
feet lábát
forename sándort
soldier katona
solution megoldása
fleet flotta
propene propilén
connect köti
suffered szenvedett
triumvirate hármas
went jártak
allow enged
called néven
year évi
research kutatása
traditionally hagyományosan
show mutat
details részletek
walks jár
got jutottak
conrad konrád
war háborút
help segíteni
heard elhangzott
buda budai
included szerepeltek
to neki
cause okozzák
structure építmény
he ő
economical közgazdasági
migrate vándoroltak
training szakképző
evidence bizonyítékot
go elmegy
age kort
gymnastics torna
basis alap
after elteltével
chemical vegyi
directions irányból
sat ült
godlike isteni
fans rajongó
decline romlott
statue szobra
empire birodalmat
infinite végtelen
ancestor őse
front elülső
hired alkalmazza
level szinten
will akarata
change fordulatot
occupied elfoglalt
volume kiterjedése
taiwan tajvan
forced kényszerítette
chemical vegyipari
a valamely
liked kedvelte
significant jelentősebb
teeth fogak
death halotti
assure biztosít
hire híre
hebrew héber
philosophy filozófiája
war háborús
evident egyértelmű
reminds emlékeztet
protected védett
following alábbi
out kifelé
referred utalt
support támogatás
holidays ünnepek
stay maradnak
distance távolságra
attacks támadások
bator bátor
romania romániai
personal személye
reduction csökkent
everybody mindenkit
behave viselkedik
badly rosszul
governments kormányok
associated társult
crimes bűnök
florence firenzei
horse ló
sort fajta
population népesség
major nagy
refer utal
according szerint
road úti
color színben
illustrious jeles
race futam
pressing sajtó
instruments szervek
for für
simultaneously egyidőben
sloth lajhármakifélék
command utasítás
martial harcművészeti
sources forrásokból
possess rendelkezik
protection védelem
crude nyers
they tartják
forests érdemi
its pontja
trend irányzat
request megbízást
collected gyűjtött
tower bástya
individual egyén
it rá
self önmagát
skilled képzett
incapable képtelen
declared vallott
during idején
husband férj
intervention beavatkozás
type típus
houses házak
passed elteltével
simpler egyszerűbb
mother anya
figure alakot
represented képviselte
races fajok
settlements települései
woodpecker harkályfélék
post posztot
michael mihály
vietnamese vietnami
have volna
hero hőse
website weboldal
mutual kölcsönös
serial sorozatnak
emperor császárt
francis ferenccel
be esnek
handles foglalkozik
producing gyártás
captain kapitánya
intended szánta
competition versenyt
his élete
princely hercegi
formed képezte
plain síkság
style stílus
termination megszűnése
really ténylegesen
conservation védelmi
replaced váltották
controls irányítja
year éve
they voltak
tourist turisztikai
plan terve
dust por
palace palota
here ide
triangle háromszög
consists alkotja
working dolgoznak
geography földrajza
carried vitte
containing tartalmú
rest maradék
changed váltotta
judaism zsidóság
transylvania székelyföldön
brothers testvérek
inappropriate helytelen
sweet édes
decisive meghatározó
made tette
arriving érkező
pozsony pozsonyi
agnes ágnes
union uniós
plant vidrafűfélék
agreed megegyezett
to hozzá
notions eszméi
was öt
they látták
followed kísérte
raised nevelte
val értek
darkness sötétség
finished fejezte
doing tették
meaning értelemben
wrong rosszul
sociology szociológia
mayor polgármester
alternate váltakozó
orchestra zenekart
asked kérte
follows következőképpen
sopron soproni
ensign zászlós
different különféle
duchy hercegség
limestone mészkő
hungary hazánkban
upcoming közelgő
ranking rangú
accelerated felgyorsult
they rögzítették
sometime időnként
operations műve
purchased vásárolt
honoured tisztelték
read olvasta
have kell
baptist keresztelő
invited meghívta
required kötelező
sins bűnök
serbians szerbek
instructions utasítást
sg fordul
little csekély
ratio arány
against ellene
operation működése
increased fokozott
carbon-dioxide széndioxid
suddenly hirtelen
trouble gondot
drama színmű
residential lakó
tried megpróbálta
pages oldalain
published kiadták
felt érezte
insect poszméh
formation kialakulása
captivity fogságba
areas területeket
union unió
lead vezetnek
mother anyai
spaniards spanyolok
functioned hatott
sea tengeren
ongoing zajló
redwings szúnyogkapófélék
begins kezdődik
bark kéreg
published jelentek
gilan gillan
eukaryotes protiszták
cemetery temetőben
rights joggal
conqueror hódító
meaning értelem
detail részlet
predominantly túlnyomórészt
retired visszavonult
peace békét
increased növelte
interest érdeklődését
cathartic hashajtó
account elbeszélés
strike csapás
behavior viselkedése
bombus poszméh
street utcai
form alakot
discovered fedezték
radical radikális
manages kezeli
preformed szerepelt
asserts kijelenti
conservative konzervatív
episode epizódot
president államfő
amateur amatőr
milan milano
formulated megfogalmazott
detour kerülő
organizational szervezeti
apply alkalmazni
forming kialakítása
virgin szűz
separated választja
articular hangsúlyos
right helyes
separated elváltak
from közül
remote távolsági
give átadja
immigration bevándorlás
retired vonultak
dome dóm
votes szavazatok
her neki
its földrajza
u szín
pictures képek
essential nélkülözhetetlen
engaged foglalkozott
rene rené
negative negatív
arrived megérkezett
feels érzi
precipitation csapadék
orders rendelkezések
see ld
survived túlélte
energy energia
ring kört
was esett
defeated vesztes
less kevésbé
spread terjedő
his emlékezete
control irányítását
originating fakadó
morel kucsmagombafélék
falls esik
swimmer úszó
satisfying kielégítő
history történelme
daughter leánya
eagle sas
milano milan
really tényleg
tert tért
we értjük
depends függ
palatial nagyszabású
season idény
initiative kezdeményezés
calculation költségvetés
characteristics jellemzői
profound mély
body teste
field pályán
causing okozva
spaceman űrhajós
reduced csökkentette
castle vár
reinforced erősítette
szeged szegeden
serbian szerb
egypt egyiptom
var változó
very fogva
miller molnár
population lakosságot
sg erejét
influenced befolyásolják
available fellelhető
literature szépirodalom
the az
league ligája
language nyelven
artistic művészi
appendage toldalék
about iránt
creature lény
extension kiterjedése
mushroom gomba
cold hideg
you magának
presentation bemutatása
extraordinary rendkívüli
agreement egyezmény
sea tengeri
regarding tekintve
declare határozzák
sg gyűjteménye
nettle családban
west nyugatra
after múlva
debate vitát
next legközelebbi
week hetet
held rendeznek
unraveled fejtette
areas területekről
close közel
series sorozatban
against elleni
preferred előszeretettel
free szabadon
knows tud
abandoned elhagyták
fever láz
valkyrie valkűr
depicts ábrázolja
give adják
cooperation együttműködés
median medián
once egyszer
completed elkészült
core mag
follows alábbiak
emperor császári
so tehát
says vallja
components alkatrészek
croats horvátok
as ahogyan
of részei
sunspots napfoltok
prepare készülnek
region területét
remained maradt
see észre
observable figyelhető
surname aladár
lower alacsonyabb
ed. szerk
started megindult
blogs blogok
based épülnek
choose dönt
scenes jelenetek
californian kaliforniai
composite összetétel
creations alkotások
conditions feltételeket
each mind
civilisation civilizáció
correlation összefüggés
greek görög
while amíg
firm céget
pilot pilóta
feel érzi
of közül
difficulties nehézségek
surface felszíni
nation nép
dawn szürkület
supervisor felügyelő
emerged alakultak
hungary magyarországról
nomination jelölés
person embernek
dirty piszkos
cats macskák
christian-democratic kereszténydemokrata
church temploma
loaded betöltött
geography földrajz
determining meghatározó
rather meglehetősen
french francia
erno ernő
strictly szigorúan
water vízben
success sikereket
working működő
depression depresszió
images képeket
decades évtizedekben
chemistry fenol
influence befolyás
bring hozza
caucasus kaukázus
weeks héttel
control irányítása
theatrical színészi
ran húzódott
acquired megszerezte
gastronomy gasztronómia
production termelése
just akárcsak
conquered meghódította
together mindössze
divided megosztotta
end und
like szeretné
restaurant étterem
measured mért
metal vas
august augusztusban
sixth hatodik
together együttesen
motorway autópályák
opponent ellenfél
versa fordítva
society társaság
holiday ünnep
extend terjed
introduced bevezette
police rendőri
established állítottak
southwest délnyugati
already eleve
excessively túlságosan
recourse fordul
country országot
development fejlődését
reason okból
executed hajtotta
passed eltelt
whom kit
meeting találkozó
exactly pontosabban
forename alajos
stated állította
itself maga
january január
relief domborzat
liked kedvelt
artistic művészeti
iran irán
followers hívei
harbour kikötő
anti-war háborúellenes
least legkisebb
level színvonalú
biased szubjektív
collective összefoglaló
attacking támadó
accessible elérhető
pink szegfű
ocean óceán
greek görögül
as mintegy
in szeptemberben
outstanding kimagasló
nagyvárad nagyváradi
beside helyezett
vegetable növényi
nearly közel
danube dunai
definitely egyértelműen
saw látta
ethical erkölcsi
car autó
aircraft repülőgép
traveling utazás
kingdom királyság
budget költségvetési
were képezték
eger egri
random véletlen
southeastern délkeleti
disorders zavarok
probably vélhetően
terms tekintve
make készítik
site telek
sg városában
ancient ősi
scope működési
friend barátai
filmed forgatták
more sokkal
honouring tiszteletére
love szeretet
vulcano vulkán
dinosaur dinoszaurusz
firmly határozottan
field pályát
afghan afgán
contract szerződésben
purchaser vevő
name nevet
incline késztette
sg területén
humanist humanista
curiosities érdekességek
surface felszíne
extending terjedő
outlawed betiltotta
alba gyula
directed utasította
heavier nehezebb
classicist klasszicista
employed vetették
presentation előadásokat
receives fogadja
middle közepette
selene szelén
close zárt
away távol
city várostól
debutant debütáló
cool hűvös
income bevételi
horse lovas
career pályafutása
took vették
relations kapcsolatai
wanted akartak
company céget
life életére
esterhazy esterházy
stay tartózkodása
alternately felváltva
development fejlesztési
advantageous előnyös
somewhat kissé
observable megfigyelhető
dialects nyelvjárások
same ugyanezt
stimulated ösztönözte
it azt
autumn ősz
religious vallási
century században
act jelenetet
banks partjai
vassal híve
elapidae mérgessiklófélék
gold arany
lane sáv
estate örökösödési
linking kapcsolódó
accident baleset
people népe
banks bankok
music zenében
achieved arattak
value értékét
city városban
language nyelvben
metropolitan fővárosi
german németországi
ensure biztosítják
renewal felújítás
efficient hatékony
lead vezetést
difference eltérés
occasion ízben
its területeit
historical történeti
public közúti
about körüli
origin származása
organized rendezték
confirmed erősítette
organized rendeztek
accurate pontos
achieved elért
order rendelte
rank rangot
horseman lovas
licensed engedélyezett
its védelme
introductory bevezető
brought hozott
prevented megakadályozta
baked sült
statement nyilatkozat
forest erdő
as amint
reptiles mérgessiklófélék
stone kő
open nyitott
dual kettes
alone csakis
anticipated számítottak
painters festők
enunciated kimondta
highlands hegyvidék
sign kötött
mineral achát
pal pál
immediately máris
village falusi
programs programokat
together közre
sensible tapasztalható
somebody számára
continued folytatta
district kerület
streets utcák
play jelenetben
shepherd pásztor
composition összetétel
mohammed mohamed
hence innen
ridiculous képtelen
acceptability elfogadható
agreed beleegyezett
size végtelen
appeared megfordult
value értéket
speak beszél
its léte
stamped jelölt
trained képezték
occupy elfoglalják
historian történész
forename áron
czechoslovakia csehszlovákia
writing írás
getting megszerzése
contested vitatott
people főre
hockey jégkorong
appear előfordulnak
army sereget
earlier éveken
teammate csapattársa
fought harcoltak
commons népek
injured sérült
evolved kialakult
prince hercege
alexander sándorral
pelecaniformes gödényfélék
muslims muszlimok
literary szépirodalmi
it belőle
theatre színház
archaic régészeti
seaside tengerparti
development fejlődésnek
delivering nyilvánították
emperors uralkodók
grew megnőtt
presents bemutatja
established állított
voluntary szándékos
john jános
ended zárult
functions függvények
wear viselt
produces készít
aunt néni
scripts függvények
more többé
night est
metals fémek
sg teljesítménye
tars tatárok
roughly nagyjából
act fellépése
lake tó
headmaster igazgató
donations adó
took vette
current jelenlegi
permitted engedték
winning győztes
works munkák
occupation elfoglalása
proprietor birtokos
title rangot
footnotes lábjegyzet
individuals személyek
attack támadása
prague prága
end vége
selene szélén
baron báró
later múlva
mechanic mechanikai
specifying meghatározó
footballer labdarúgó
calendar naptár
committed elkövetett
that hogy
players játékosok
every minden
wished szerették
norwegian norvég
saxon szász
interpretation értelmezés
noted jegyezte
captain parancsnoki
rainfall csapadékmennyiség
version verziója
church templomi
as tekintik
agate achát
cake tört
judged ítélték
silver ezüst
title címén
decade évtized
college főiskola
happily örömmel
variation változat
shaped alakú
books könyvének
horse lovat
sounds hangok
form képezi
languages nyelveket
curiosity érdekessége
pondweed békaszőlőfélék
sick betegek
romanian romániai
military katonai
judiciary igazságszolgáltatás
apple alma
connecting kötődő
player szereplőt
source forrás
player játékos
side oldalán
last tartott
team csapattal
get szerezni
period időszak
bible biblia
language nyelvet
daughter lánya
history történetének
conflict ellentét
domestic belföldi
design kialakítása
pheasant fácánfélék
vehicles járművek
leading élen
magazine magazin
evolved bontakozott
made keresett
chosen kijelölt
leading élén
scene jelenetben
area körzet
medium közép
disciples tanítványai
brandy pálinka
miracle csoda
day nappal
conversion átszámítás
synagogue zsinagóga
fight harca
state államot
follows követi
operation hadművelet
vampire vámpír
army seregét
fetus magzat
insures biztosítja
values értéket
executed kivégezték
producers készítők
constituted alkották
fearing tartva
game meccs
hardly alig
score foglalják
trigger kiváltó
data időpontja
team csapat
whom akiknek
then úgy
appears jelenik
theoretical elméleti
cancelled törölték
forbidden tilos
transilvania erdély
fishery halászat
novels növelte
speed sebesség
feldspars földpátok
coincident véletlen
month hónapig
magnificent nagyszerű
people embereket
avoiding kerülése
trie törzs
taken véve
danish dán
technologie technológia
kind fajta
master mester
fill tölt
side oldalát
retained megtartotta
free ingyen
place helyeztek
vegetation vegetáció
cause okozhat
seven hét
grow növekszik
slow lassú
sky ég
armies seregek
legacy hagyatéka
foreskin fityma
family családjának
pressure nyomás
network hálózat
month hónapra
seriously komolyan
record rekord
episcopal püspöki
profess vallja
outbreak kitörése
monitor nyomon
cycle ciklus
provide biztosítani
affairs eseményei
made intézett
came jött
render teszik
almost majdnem
did csinált
spectator néző
music könnyűzenei
happen történik
publish kiad
foundation alapítása
religions vallások
held tartottak
river folyó
office iroda
spanish spanyol
castle várat
growth növekedésével
media média
webpage weboldala
calculated számított
plates lemezek
itself önmagát
presence megjelenés
epiphany vízkereszt
reign uralma
effect hatása
sometimes néha
uninhabited lakatlan
node csomópont
awards jelölések
trip utazást
villager gyógyfürdő
illustrated ábrázolt
used használnak
nightly éjszakai
mexico mexikó
surname puskás
from tól
which amelyik
works működik
complaints bántalmak
butcher mészáros
theoretically elméletileg
list listáján
letter levelét
differences különbségek
remain maradnak
handling kezelés
rotation forgása
hoof pata
whether vajon
season idényben
film filmművészet
them tőlük
unexpectedly váratlanul
island szigetre
francia franciák
linking összekötő
approximately hozzávetőleg
program műsor
want akarnak
colors színészi
force erőszakkal
happens történik
use használható
come jön
pupil diák
planned tervezte
maybe talán
famous nevezetes
which amelyre
march március
her emlékezete
averaging átlag
right jog
manifold sokoldalú
get kapja
surrounding környező
president elnöke
incidents jelenségek
object dolgot
resulted eredményezte
context keretében
reason okokból
actual leendő
wife feleség
hundred száz
title címet
rivers folyók
considered tartják
company vállalat
about nagyjából
landed szálltak
years éveiben
show előadások
vegetable zöldség
degree fokozat
bought vettek
committee bizottság
editions kiadványok
moment pillanatban
working működik
match egyezik
where ahol
violence erőszak
trees fák
thought vélték
which melyből
sentence ítéletet
reduction csökkenése
relationships kapcsolatok
related kapcsolódnak
permit engedély
indirect közvetett
touristic idegenforgalmi
stream ár
renovation felújítás
sportsmen sportolók
paper papír
number számú
divine isteni
examined vizsgálta
are készülnek
period szakasz
novel újszerű
gave adtak
explained fejtette
article cikket
part rész
intended szánták
apartment lakást
title címét
reached jutottak
majority többség
buy vegyen
turn fordulnak
who akik
data adatokat
gypsies cigányok
devotee híve
binding kötés
include tartalmazzák
victims áldozatok
listened hallgatott
extensive kiterjedésű
assured biztosította
awards díjai
moldova moldovai
developmental fejlesztési
accentuated kiemelt
creative alkotó
protector védő
grave sírja
fifty ötven
her magával
editor szerkesztő
eva éva
conquest hódoltság
faithful hű
long hosszan
idea gondolata
following utóbbiak
uses használ
requests kéri
of történetét
sufficient kellő
serving szolgálatában
intensify fokozza
vienna bécs
murderer gyilkos
entity lányt
born születésű
astronomy csillagászat
secular világi
films vetítés
drive vezet
battle ütközetben
amount mennyiség
wizard varázsló
wenceslas vencel
fortunately szerencsére
speaking beszélő
advanced legfejlettebb
traffic közlekedési
proceed jár
architecture építészek
keep tartanak
loss elvesztése
what amire
typhoid tífusz
attributes tulajdonságait
finalists döntős
leading irányító
plural kurucok
ota óta
rural vidéki
painted festett
functioned működtek
function függvény
vicinity közelébe
role szerepet
languages nyelvekben
offside les
latter utóbbi
rental kölcsönző
confederation konföderáció
place téren
deserted lakatlan
opposite ellenkező
arpad árpád
explicated fejtette
deeper mélyebb
physics fizika
musician zenész
cinema mozi
contrary ellentét
raised emelte
birds tangarafélék
closed zárt
movements mozgások
show mutatják
operate működnek
were adták
real valóságos
food ételek
held tartotta
rotation forgási
filling tölti
occupation hódoltság
in be
best-known legismertebb
renounced lemondott
role szerepét
examinations vizsgálatok
trait sajátossága
technics technika
history történelmet
movement mozgalom
calm nyugodt
stranger külföldi
corporation rt
freemason szabadkőműves
map térkép
so oly
tactician taktikai
forename ottó
racial faji
today napjainkban
actress színésznő
forming képeznek
metal fém
january jan
supports támogatja
free mentes
from ról
away idegenben
complete teljes
hard nehéz
flourished virágzott
term távú
emotions érzelmeket
behind mögé
buildings épületei
up ki
creation alkotás
gray szürke
occupied elfoglalják
to adni
alcohol alkoholt
russia oroszországból
shaped darualakúak
elevated kiemelt
half fél
particularly főleg
lying fekvő
debrecen debrecenben
public közösségi
rule uralma
latest legújabb
tags tagok
develop alakul
defense védelmet
valuable értékes
class osztály
mental értelmi
established létrehozták
look tekintenek
questions kérdése
irani iráni
establishment szervek
were eltelt
letter levelében
for célú
correlate egymásra
titled című
tincture oldat
even egyenletes
birds szúnyogkapófélék
contemporaries kortársak
technologies technikák
surname somogyi
fight harcot
voice hangját
served szolgált
films filmeket
infection fertőzések
disputed vitatott
opposites ellentétek
lively élénk
style stílusú
settlement települése
turning forduló
painter festőművész
kilometers kilométer
communication kommunikáció
values értékek
adult felnőtt
holiday ünnepe
experiment kísérlet
politicians politikusok
script szöveget
imaginable elképzelhető
doctoral doktori
week hét
epp épp
also egyben
statues szobrok
theme témájú
novel regényt
theater színházban
including beleértve
milanese milánói
nature természete
remains maradandó
organize szervez
following nyomán
preserves őrzi
citizen polgár
france franciaországba
removing lévén
brochure kiadvány
concerns vonatkozik
cases esetek
but hanem
acts cselekmény
territory területén
guitar gitár
begin kezdődik
form formájában
distribution megoszlása
profession foglalkozás
alpha alfa
easterns északiak
considered tekinteni
ancient ókori
conceivable elképzelhető
spider pók
replaced váltja
orchestral zenekari
suffered szenvedtek
apparent látszólagos
threatened fenyegette
expressions kifejezések
awards jelölést
supposedly állítólag
spent eltöltött
filled töltötte
arising fakadó
too túlságosan
its adja
color szín
training edzés
version változatát
crash összeomlása
contemporaries kortársai
lifestyle életmód
internationally nemzetközileg
produce termelnek
task feladat
established hozták
meal étel
personal személyi
from elől
merciless kegyetlen
prosaic prózai
fusion fúziós
learn tanulni
carries viszi
bolivia bolívia
published kiadott
destroyed elpusztult
character írásjegy
siblings testvérei
influence befolyással
yeast kovász
marked jelölte
experiment kísérlete
companies vállalatok
are jelentik
side ágon
perception felfogás
lies fekszik
leadership vezetést
after miután
kidneys vese
regards tekint
being volta
representative megbízott
parts tábor
francis ferenc
assembly nemzetgyűlés
five-year ötéves
circle kör
using alkalmaznak
which melyik
poland lengyelországban
book könyvének
correctly helyesen
film fiume
rooms termék
nations népek
vowels magánhangzók
thanks köszönhető
anywhere sehol
time ideje
gone eltűnt
french franciaországi
space tér
fame hírnevét
up föl
scored arattak
geography biogeográfia
earlier korábbi
its utódai
years évek
gardens kérték
manifold sokféle
pharaoh fáraó
construction építmény
because mértékben
persons személyek
public közönség
than képest
afghanistan afganisztáni
front címlapja
description leírás
warming felmelegedés
attended járt
his halála
generally általánosan
respect tisztelték
title címek
lost elveszítette
road úton
jurisdiction igazságszolgáltatás
from ahonnan
used alkalmaztak
black fekete
areas területeken
symphony szimfónia
denotes jelöl
came merült
no se
topic témát
simultaneously egyszerre
string húr
habits szokások
construction építési
works munkái
himself önmaga
task feladatot
they jöttek
iceland izland
neighboring szomszédos
data adat
ripper hasfelmetsző
current áram
fame hírnevet
becoming váló
protest tiltakozott
they hoztak
velocity sebesség
internal belföldi
verb tölti
so szóval
crown korona
also szintén
publisher kiadó
absinthe abszint
submarine tengeralattjárók
calls nevezi
look néz
showing mutató
artist művész
below alábbi
augustus ágost
paper lapot
monaco monacói
troyan trójai
proofs bizonyítékok
set helyezi
menaced fenyegette
used szokott
practice gyakorlat
nomad nomád
areas területein
further távolabb
know tudnak
enhanced erősítették
which amelyben
daniel dániel
father atyja
vicious kegyetlen
who akiknek
opposing szembeni
lira líra
marsal marsall
recommended ajánlott
knowable tudható
sicilian szicíliai
prizes díjak
s évig
medications gyógyszerek
along mentén
selection szelekció
polgar polgár
etc. stb
imports importtermékek
five iv
exceptions kivételek
themes témák
work művet
negotiations tárgyalások
values értékeket
bills jegyek
famous hírhedt
until ig
summer nyáron
keyboard billentyűs
weaken meggyengült
her főnöke
returned hazatért
singular kurucok
cluj-napoca kolozsvár
dissertation értekezés
were végeztek
odysseus odüsszeusz
memorable emlékezetes
dusk szürkület
settlements települése
strait szűk
king királynak
longer hosszabb
changed változtatott
quickly gyorsan
quotes idézetek
other egyéb
speech beszéde
afghani afgán
wife feleségét
crowd tömeg
death halált
taught tanította
shot forgatták
item tétel
army hadseregben
get hozza
took fogta
covered borítja
russia oroszországban
food élelmiszer
list lista
depicting ábrázoló
his távozása
security biztonság
sources források
shape forma
work művét
people embernek
far jóval
costs költségek
affect érinti
state állapota
fixed rögzített
ordered rendelkeztek
yourself magát
stalin sztálin
structure szerkezet
vehicle járművek
individuals egyedek
compound összetétele
west nyugat
documents iratok
twentieth huszadik
sin bűn
continue folytatását
disk korong
found talált
read olvasni
cartesian derékszögű
some kicsit
round fordulóban
captive fogoly
beautiful szépen
animals állatok
experiment kísérletet
conflict ütközet
banknotes bankjegyek
serial sorozata
into abba
actual tulajdonképpeni
written írták
found alapította
help segítséget
therefore emiatt
asked felkérte
occasion alkalmat
assumed feltételezett
proud büszke
bishop püspök
fight küzd
paul pál
basic alapvető
sweden svédország
audible hallható
directed irányított
seem tűnnek
vara vára
decides határozza
styled stílusú
ticks kullancsok
attack támadás
tutankhamen tutanhamon
moon holdat
advantageous kedvező
elite elit
lowest legalacsonyabb
being levő
square terén
sought kereste
away szét
comprehensive összefoglaló
metal fémes
developed fejlesztette
temperate mérsékelt
previous előző
defender védő
vegetation növényzet
narrative elbeszélés
road út
manner módon
sites helyek
universities egyetemek
could tudott
section szakaszát
sounding hangzású
plan tervét
rich gazdag
spectacle jelenséget
movement mozgalmat
alleged állítólagos
express fejezi
length hosszúságú
cause okát
transformation átalakulás
place térség
aluminium alumínium
discontinuation megszüntetése
transformed alakították
food étel
constructing építés
yolanda jolán
which képező
long-distance távolsági
plan tervet
liberal liberális
take veszik
voice hang
put tesznek
throughout mindvégig
corp sereg
first először
their szerepelnek
raised vetett
yugoslavia jugoszlávia
nineties kilencvenes
saying mondván
older idősebb
see lsd
nazis nácik
region vidék
effect hatással
performing végeznek
tuber gumó
loves szeret
go járni
europe európába
position álláspontja
was alakult
sg törvényei
highest legfelső
look tekint
after ezután
empire birodalomban
receipt blokk
garden kertjében
ideal ideális
young fiatalok
theaters színházak
relative rokona
side oldali
official hivatalos
back nyúlik
like hasonlóan
sg bevezetése
paeonia bazsarózsa
ballet balett
call neveznek
video videó
what mit
bank part
reformed református
owner gazda
concert hangversenyt
organisational szervezeti
connecting összekötő
hour órával
count számítanak
intelligent intelligens
forbidden tiltott
situated elhelyezkedő
railway vasút
popular népszerűek
boys fiúk
all valamennyi
protection védelmére
acquires szerez
so így
authority hatalom
final végleg
revenge bosszút
their áruk
ordered rendelte
race verseny
noun főnévi
european európán
users felhasználók
spot helyén
multitude többszörös
won szereztek
organization szervezetet
slaves rabszolgák
regard tekintettel
long hosszas
parentheses zárójelben
budapest bp
from való
actors szereplőt
caused okoztak
plot telek
released kiadta
certain biztos
areas területeit
playing vetítés
things dolgokat
folksy népies
decorative díszes
contributed járult
soon rövidesen
eclipse napfogyatkozás
miskolc miskolci
third hármas
best legjobban
entirely egészen
dealing foglalkozó
of foglalkozó
avars avarok
development alakulása
forms képez
parliament országház
formed kialakult
aragon aragóniai
at fejezi
automatic automatikus
everyone mindenkinek
capital fővárost
which amivel
husband férjét
nevertheless mindemellett
yearly évenként
filmography filmográfia
music zenéjét
sg sebességét
they azok
realized valósult
point ponte
kills megöli
southwestern délnyugati
cruel kegyetlen
direct közvetlen
squads csapatok
celts kelták
office hivatali
to célból
notably illetőleg
they indulnak
religion vallás
cinemas mozikban
popularity népszerűsége
system rendszerbe
resulting létrejövő
relationship viszonya
best legkiválóbb
rodents lajhármakifélék
ukraine ukrajna
blow csapást
successor utódja
constitutional alkotmányos
article cikke
abolished megszüntették
pauline paulina
salty sós
today mára
includes magába
which melyben
modern mai
gave átadja
lecture előadása
footballer labdarúgói
organized szervezett
gars kajmánhalfélék
tools eszközök
biggest legnagyobb
soldier honvéd
more inkább
by végző
sights látnivalók
which mély
young fiatalon
plane repülő
quite elég
joyful vidám
friend barát
outskirts periféria
politics politikát
planet égitest
he vállalta
other más
bout mérkőzést
himself magához
domain birtok
patriotic hazafias
categories kategóriában
re- újjá
own saját
secured biztosítva
world világban
sized méretű
successfully sikeresen
how mennyire
airport repülőtér
prophet próféta
mongolian mongol
remembrance emlék
spacecraft szonda
problem gondot
also ugyanúgy
mythological mitológiai
internal belső
journalists újságírók
fallen bukott
pillar oszlop
won elnyerte
exercises rendelkezik
mean jelenthet
rhine rajna
decades évtizeden
film filmje
capital fővárosi
make tesznek
panorama panoráma
become válhat
identified azonosították
did megtett
esther eszter
conditions körülményei
festival fesztiválon
body test
weed gumó
square teret
english angliai
equivalent megfelelője
alpine alpesi
presidency elnöksége
presence jelenléte
item elemet
artificial mesterségesen
available elérhetővé
portugal portugália
models modellek
government kormánynak
brother testvér
bomb bomba
convention megállapodást
truth igazság
be lennie
media medián
association társas
dictionary szótár
her szinkronhangja
methods módszerekkel
good bevált
shephard pásztor
wanted akarta
classical klasszikus
wich ami
composition összetétele
followed követik
equipped felszerelt
distinguish megkülönböztetünk
winters telek
regime rendszerváltás
fast gyors
wizards varázslók
sg megelőzve
administrative közigazgatási
population népességének
experts szakemberek
visited látogatott
region környék
grouped vonták
april áprilisi
version változatot
complex bonyolultabb
question kérdés
lion oroszlán
represented képezték
convicted elítélt
ranges tartományok
due adódik
around körülötte
primate lajhármakifélék
volume kötetet
close közelében
conquered foglalták
government kormányzati
wonder csoda
signal jel
sg emlékműve
published közölt
king királlyal
both mindkét
commerce kereskedelem
sg száma
valiant vitéz
masses tömegek
strategic hadászati
break tör
ruled uralta
domestic házi
developed kidolgozott
animals állatot
manufacturing gyártás
theatrical színházi
museum múzeuma
vivid élénk
sport sportág
one egyszeri
trailer vonta
course pályájának
mineral cirkon
-style stílusú
succeed sikerül
produced producere
studied tanulmányozta
alive életben
rather inkább
elections választásokon
garcia garcía
notable nevezetes
tightly szorosan
during alatt
number számmal
context összefüggés
expression kifejezés
sg tisztelete
literary műben
grassland füves
explicit határozott
returned visszatérve
fallen elesett
repeatedly többször
do végzik
respectively rendre
realizes rájön
version változat
byzantine bizánci
century század
role szerephez
fourteenth xiv
many sok
necessary pozsony
written írott
important jelentőségű
islam iszlám
anyway amúgy
way utat
taking véve
no nem
date időpont
name elnevezés
work munka
acquainted megismerkedett
wide széles
day napot
entente antant
action fellépés
hungary magyarországra
citation idézetek
expecting várja
decades évtizedek
meant jelentettek
definitely bizonnyal
grows növekszik
went mentek
june június
fighting küzdő
budapest budapesten
use alkalmazzák
island szigeti
lasting tartós
social társadalmi
accepted elfogadták
had rendelkezett
girls lányok
moscow moszkva
younger ifjabb
from kezdődően
celestial égi
five öt
object tárgy
explanatory értelmező
euro eur
independence függetlenség
meanwhile ekkortájt
spice növények
highways autópályák
announced nyilatkozta
liechtenstein liechtensteini
planet bolygó
shapes alakok
venice velencében
archives levéltár
name nevével
season szezon
talk beszél
fill töltenek
belgrade belgrád
turn fordulat
sulfate születtek
sum összeget
verb igenév
home hazája
several többek
again megint
its kiterjedése
rest többi
begin kezd
extra folytatott
marks jelöl
clear világos
danube duna
intention szándéka
such ilyenek
bathory báthory
accusation vád
sam samu
order rendre
themselves magukra
apparent nyilvánvalóvá
letter levele
ways utak
hollywood hollywoodi
fighting harcoló
gynecological nőgyógyászati
antiquity ókor
resistance ellenállás
runes rovásírás
technology technológia
debates vitákat
times ×
differs eltér
too túl
give adja
growing emelkedő
protection védelmet
belgian belga
parties pártok
wall falat
transylvanian székelyföldi
gar kajmánhalfélék
problems problémák
maximilian miksa
starter induló
germans németeket
no semmilyen
brazil brazíliában
protection védelmét
census népszámlálás
sentence mondat
eastern keleti
child gyerek
weakened meggyengült
speech beszédet
thing dolgot
requirement igénye
because mért
modern újkori
secondary másodlagos
carp haltetvek
generality általánosságban
coal szén
news hír
mixed vegyes
child gyermeket
transylvanian erdélyi
sy tevékenysége
lady hölgy
diabetes diabétesz
infected fertőzött
distinctive jellegzetes
emperor császár
contributed közreműködött
which amelyeken
prizes díjai
irreversible maradandó
temperature hőmérsékleten
thousand ezer
significant kiemelkedő
activities kényszerítették
started elkezdte
forms alakítja
voluntarily önként
horses lovak
employ alkalmazza
imposition visszaélés
flat sík
christina krisztina
ecological ökológiai
canada fehérjék
house ház
possible lehető
example példa
densely sűrűn
child gyermekét
professionals szakemberek
method módszere
ages korból
crayfish rák
vast rengeteg
supposed vélt
selected választotta
declare kijelenti
move költözik
feldspar földpátok
autobiographic önéletrajzi
theories elképzelések
neighbor szomszéd
plays játssza
defense védelme
administratively közigazgatásilag
hidden rejtett
indicated jelezte
base alapot
side oldala
value mértéke
board tanácsok
authorised engedélyezték
superpower nagyhatalom
mountains hegyek
sunny napos
softly enyhén
policy politikája
encyclopedia enciklopédia
hotel szálló
while miközben
months hónapig
merger fúzió
traffic forgalmi
prince királyfi
edge peremén
burn ég
told nyilatkozta
varying változó
problems problémái
geometric geometriai
footballers labdarúgók
of vonatkoznak
major főbb
acted felléptek
pheasants fácánfélék
sibling testvér
island szigete
hive híve
characterized jellemezte
vietnam vietnami
diminished csökkent
anthology antológia
tee tea
ware közúti
of határozza
were születtek
occupied foglalták
launched indították
home otthonában
napoleon napóleon
clement kelemen
serial sorozatot
bond kötés
caught fogott
assuring biztosítva
around körbe
locations helyeken
liked szerette
became váltak
struggle küzdő
sg támogatása
contained tartalmazta
slightly enyhén
properties tulajdonságok
easter húsvét
fish hal
battle ütközet
italian olasz
reported közölt
growth növekedése
return visszatérés
years éveken
austria ausztria
intensifying erősödő
got került
underway megkezdődött
band együttesnek
go megy
divided oszlott
kitchen konyha
probably feltehetőleg
products terméke
result eredményét
introduced mutatkozott
its gazdasága
relationship viszonyt
sooner előbb
hands keze
true valódi
blacks feketék
profusely bőven
discovered felfedezett
army sereg
formed alakított
shared megosztott
complicated bonyolult
serial sorozatos
international nemzetközileg
form formájú
anatomic anatómiai
ministers miniszterek
worked dolgozta
lives lakik
point ponton
merchants kereskedők
europa európa
animals állatokat
mention említik
more nagyobb
pieces darabjai
biogeography biogeográfia
connect kapcsolódik
notes megjegyzések
master gazda
he szeretné
its honlapja
point odáig
nighttime éjjel
she hitt
accounting számvitel
mas más
treats foglalkozik
her festményei
concerts koncertek
began megkezdődött
missing hiányzott
registered jelentkezett
time időn
parts részei
meet találkoztak
experimental kísérleti
sigismund zsigmond
austrians osztrákok
ruff pajzsoscankó
foods ételek
year ös
takes viszi
be tartani
suggested vetette
requiring igénylő
anticyclone anticiklon
customer vevő
francis ferencz
surface felszínen
resistance ellenállást
origin eredetű
book könyv
individuals egyének
critique kritikát
obvious látható
society egyesület
surface felszínén
results eredményei
category kategóriába
facts érdekességek
multiple többszörös
writers írói
independence szabadságharc
guide vezetett
characteristic jellemző
heritage örökség
chalice kupa
respectively illetőleg
time időre
activity tevékenységek
person személy
concert koncerten
it rajta
ruin rom
prize díjat
known ismeretes
serve találja
offered ajánlott
court udvarban
domain tartomány
density sűrűsége
spread terjesztette
packages parlament
demonstrated kimutatták
preserved fennmaradt
replaced helyébe
brazil brazília
secession szecessziós
start kezdi
paper papírra
ideas eszméi
unlimited korlátlan
fishermen halászbástya
faster gyorsabban
vatican vatikáni
victims áldozatai
fact tény
due jár
alternative alternatív
death halála
curve görbe
packages csoma
creta kréta
images képei
strides lépést
was létezett
horrible szörnyű
film filmre
portrait portré
outlawed betiltották
become válnak
hazard veszélyt
divorced elváltak
completed fejezték
closed zárták
plant ezerjófű
cause okoznak
crew legénység
fought küzdött
which amelyeket
thriller krími
philosophy filozófia
tomato paradicsom
signed jelentkezett
happen zajlik
crab haltetvek
explanation magyarázata
get kapta
proportional arányos
love szeretett
surface felszínét
units egységeket
emperors fejedelmek
polysaccharide poliszacharid
only csakis
painted festette
classified klasszicista
virtually gyakorlatilag
writers írók
mortal halálos
educational oktatási
spread elterjedt
believes gondolja
leipzig lipcsei
suggested javasolta
show bemutatni
complete befejezett
so úgyhogy
technology technikát
largely nagymértékben
win győzelem
serve szolgál
newly újonnan
coast tengerpart
culture kultúrában
her róla
country országban
valid érvényesül
princely fejedelmi
produced készítenek
november novemberben
economy gazdasága
imperial császári
between közötti
covered borított
experience tapasztalatok
entailed vonta
formal formai
studied tanult
worked dolgozott
reserves foglal
budgeting költségvetés
pristine egykori
indians indiánok
performance teljesítménye
filming forgatása
expedition expedíció
leo leó
traveled utazott
gregory gergely
ship hajót
deep mélyen
dalmatia dalmácia
altogether mindössze
term távon
us minket
previous korábbi
stood álltak
increases emeli
buried temették
theme téma
detailed részletesen
sewing varrás
geneva genfi
director igazgató
dinosaurs dinoszauruszok
guard őrség
dna dns
dicots vidrafűfélék
budapest bpest
constrained korlátozták
connecting csatlakozó
iraqi iraki
thoroughly alaposan
harry harryt
nomadic nomád
british britek
belgrade nándorfehérvári
discography diszkográfia
then ilyenkor
mean jelentik
cause okot
spread terjedt
matthias mátyás
determined szánta
moravian morvai
what milyen
inspection szemle
left elhagyták
cathedral székesegyház
beat verte
racing versenyző
species egyedek
forested erdős
seated található
achieve elérni
children gyermekei
spiritual lelki
rebel lázadó
encompassing elterülő
engines mozdonyok
heart szíve
shape formát
distribution megoszlás
olympia olimpia
pointing utalva
forename egyed
obtainable fellelhető
soon hamar
film filmeket
triggered váltott
conditions körülmények
republic köztársaság
atmospheric légköri
somes számos
old évesen
lead vezér
turned fordította
s filmeket
speed sebessége
highly nagyra
administrative hivatali
tragic tragikus
started indult
science tudományok
heritage hagyatéka
itself magára
small apró
holy szent
seemed tűnt
criminal bűnöző
fusion fúzió
from nagyváradi
concept fogalma
i. i
initial kezdeti
semester eszter
mostly főképp
antiwar háborúellenes
leads vezet
consider tekintik
fish halak
injuries sérülések
children gyermekek
opponent ellenfele
morocco marokkó
swimming úszó
performed végzi
mountain hegy
middle közepéig
leadership vezetés
rising erősödő
open nyílt
copyright szerzői
accurately pontosan
rendered tették
nearest legközelebb
bus busz
graduation diplomát
ricochet gellért
left otthagyta
soon amint
principle élve
believed hitte
north északi
heritage öröksége
movies filmjei
front fronton
province tartományban
its főnöke
links linkek
power áram
collectively közösen
ferment kovász
continent kontinens
signed aláírta
dianthus szegfű
such ilyen
regular szabályos
problems gondok
agreement megállapodás
blacksmith kovács
possibility lehetőséget
elisabeth erzsébetet
editors szerkesztők
position állás
sg illeti
subsequently utólag
which mely
fun vidám
banned betiltották
contagious fertőző
manufacturing feldolgozó
heir örököse
about táján
this ennek
army honvédség
direction irány
covered fedett
lender kölcsönző
part szerepel
complementary kiegészítő
bridge hidat
gnatcatchers szúnyogkapófélék
today ma
heating felmelegedés
estimated bécs
failed megbukott
heir örökös
gums mézga
spa fürdő
spent töltött
open nyitva
nobility nemesség
dominant uralkodó
was lehetett
anthem himnusza
guitarist gitáros
activity tevékenységet
physically fizikailag
history történelem
activated aktív
activity tevékenységét
independently önállóan
organize rendeznek
drowned fulladt
commercial kereskedelmi
introduction bevételi
destructive pusztító
sumatra szumátra
see látjuk
reconstruction felújítása
reign uralkodása
people emberrel
competed versenyzett
under alá
university egyetemre
started indított
south délre
returned visszatértek
gas gáz
influenced hatott
head fős
nouns főnevek
translator fordító
mass mise
knowledge tudás
answered felelt
location fekvése
therefore miatt
deepest legmélyebb
written készült
show jelzik
benedict benedek
eye szem
yugoslav jugoszláv
ask megkérte
events eseményeket
thought vélte
supplied ellátott
actually tulajdonképpen
tools ész
location helyre
were kaptak
party pártja
transporting szállító
persons személy
interests érdekeit
one egyike
moved költözött
numerous nagyszámú
gang banda
allowed engedélyezte
settled telepedtek
empire fejedelemség
candle kandela
when amikor
finalist döntős
marking jelölést
volume kötetben
worldly világi
give adjon
cloak köpeny
mark jelölése
convenient kellemes
northerners északiak
won győzött
travelled utazott
ninety kilencvenes
channel állomás
its képe
christmas karácsonyi
transported szállított
forward előre
hospitalized kórházban
novels írásai
branches ágazatok
institutions intézményei
certainly bizonnyal
nowadays manapság
masonic szabadkőműves
culture kultúrák
area területéről
underground földalatti
corporation társaság
inflation infláció
strove igyekezett
goals gólját
father apját
four főurak
later későbbiekben
relative viszonylagos
surname kosztolányi
on azokon
partner partnere
band zenekar
sevens hetek
merit érdemrend
rings gyűrűk
nature jellegét
varieties változatok
generation nemzedék
performed végeznek
write írni
type típusa
sent küldtek
mike miklós
improvement fejlődés
section részen
they beszélik
offers nyújt
candidate jelölt
luxemburg luxemburgi
creation megteremtése
almost szinte
wears viseli
friendship barátságot
supporter támogató
thraupidae tangarafélék
presentations előadások
no semmiféle
helper segítő
emphasis hangsúly
iranian iráni
sent küldték
known emlegetett
drove hajtottak
neighbouring határos
few kevesen
uncle nagybátyja
dry száraz
break szünet
named nevű
similarly hasonlóképpen
greece görögországban
expend húzódik
actor színész
software szoftverek
were álltak
serial sorozatát
major őrnagy
win nyer
politics politika
day napján
appoint határozzák
but de
mistake hiba
troops csapatok
integrated beépített
estimation becslés
occupy elfoglalni
calorie kalória
different különböző
nature volta
accused vádolták
iceberg jéghegy
contain tartalmaznak
created hoztak
made készítettek
constant folytonos
genetical genetikai
beforehand azelőtt
motherly anyai
they találnak
monk szerzetes
loyal hű
criminal ezüstérmes
institutions intézmények
outbreak kitörés
always mindig
name névre
slanted dőlt
known ismertebb
hunting vadászat
resulting eredő
introduction bevétele
power hatalom
flora növényzet
minute perc
governing irányító
peony bazsarózsa
located helyezkednek
took vett
form formai
construction szerkezetű
detail létezik
mountains hegyvidék
found megállapították
showed mutattak
chess sakk
confederate konföderációs
divided tagolt
alloy oldat
appear jelennek
leaving induló
painter festő
language nyelvvel
winner győztes
fight harcban
bothers bánt
defined meghatározott
auto autó
antbirds szúnyogkapófélék
chose választották
memory memória
romany rómát
made készítették
days napok
thereby ezáltal
such oly
leg láb
french franciák
translated fordította
among körében
institution intézménye
ever valaha
disturbance zavar
scientists tudósok
wrote írtak
purpose céljából
running futó
depicted ábrázolták
available rendelkezésre
recital elmondása
produced előállított
hungarian magyarországi
said elhangzott
senor id
game mérkőzés
know ismerik
contract szerződést
governance vezetés
forced kényszerítették
they esnek
characteristics tulajdonságok
marched vonult
letters levelek
right joga
berg jéghegy
divergence eltérés
catalan katalán
substantial lényeges
esquire nemes
ore karbid
attacked támadt
avoid elkerülése
down lefelé
repeating ismétlődő
operators operájának
were hoztak
thanks köszönhetően
side oldalt
electronic elektronikai
velum szájpad
diameter átmérője
eighteenth xviii
bacterial bakteriális
compromise kiegyezés
doctor doktor
to állapotba
high nagyban
were állították
turn fordul
sign jelöli
survey vizsgálatot
trade forgalom
warsaw varsó
to annak
sites helyszínek
most now
election választáson
touch érinti
created készítette
position tartása
cells sejtek
newly újjá
besides mellett
prominent kiemelkedő
folk népi
speech beszéd
girl lányt
possibility alkalmat
surface felszínt
prove bizonyítja
take tartó
clung ragaszkodott
techniques technikák
flamboyant sokszínű
anglican anglikán
equator egyenlítő
student tanítványai
computer számítógép
concert koncert
chemistry aldehid
forever örökké
selected kiválasztott
living-room nappali
mothers anyák
x ×
organisations szervezetek
attempt kísérlete
utensil szerszám
so-called úgynevezett
understandable érthető
poorly rosszul
notes feljegyzések
mechanic mechanikus
leader vezetője
from moldovai
he elismerte
part részre
society társadalmi
sg országai
pattern fekvő
damage sérülése
created létrehozták
speaking beszél
than nál
outstandingly kiemelkedően
eight viii
adorned díszített
children gyermekük
has verte
idea ötlete
works alkotásai
beauty szépség
northwestern északnyugati
partly egyrészt
find találnak
leg lábát
frequency frekvencia
preceding előző
alfred alfréd
known ismertté
diplomatic diplomáciai
travel úti
gaulish gall
subject tárgyát
power ereje
hinder megakadályozni
judgment ítéletet
industrial ipari
press nyomda
little kis
error hibát
decrease csökkentése
clutch szombathelyi
no számú
facilitating elősegítő
chinese kínaiak
guide kalauz
followers követői
demographic demográfiai
connection összefüggés
such akkora
main főbb
banned betiltotta
boil forró
patient páciens
movement mozgása
to vezetni
finding lelet
earlier régebbi
acts törvények
politics politikája
said elmondta
during közepette
founder alapító
riding motorkerékpározás
wreath koszorú
sg istene
generated keletkezik
pushed törtek
created alkották
knows ismeri
dog kutya
coming érkező
campaigns hadjáratok
steps lépnek
try próbálja
belongs tartozik
make tegye
this ez
mr. úr
powers erőket
periodical folyóirat
queen királynő
regarded tekintette
literary irodalmi
executed végezték
home házi
reached eljutott
text felirat
francois françois
ends ér
order rendje
examples példák
position posztot
noted megjegyezte
that annak
matches mérkőzések
rude durva
case esetében
marshall tábornok
million egymillió
arbitrary tetszőleges
figures alakjai
false helytelen
influence befolyásolja
committed öngyilkos
its közepe
finished végzett
asked megkérte
digital digitális
relegated kiesett
hunter vadász
vicinity környéke
danger veszélyt
continues folytatódik
success arattak
chances lehetőségeket
personality személyiség
creatures lények
north észak
farther távolabb
with kötött
putrefaction felosztása
protagonist főhős
based nyugszik
sg múzeuma
decorated díszített
allowed megengedett
traditional tradicionális
u.s. us
from okból
earth földet
barabas barabás
received fogadta
tasks feladatok
poet költő
earthquakes földrengések
created létre
block gátolja
hands kezét
birds királygébics-alkatúak
spartan spártai
bizarre bizarr
others többiek
neighbour szomszéd
tells mond
decreed rendelkezett
founded alapították
indonesia indonézia
cyprus ciprus
views nézetek
than mintsem
work munkássága
legislator törvényhozó
others mások
penalty büntetést
his festményei
gabor gábor
touristic turisztikai
and es
french franciául
way irányú
spends költ
scientific magányos
probe szonda
available elérhető
rank rangra
broke kitört
remaining fennmaradt
outdoor szabadtéri
hand kézre
smallest legkisebb
tragedy tragédiája
power erejű
studio stúdióban
inscription sírfelirat
mysterious rejtélyes
concerning illetően
applied alkalmazták
finished fejezték
civic polgári
imperative mód
artillery januárban
field pálya
humble szerény
food váló
acquaintance megismerés
forcefully erőteljesen
abstain tartva
same ugyanaz
dozen tucat
level szint
contiguous összefüggő
acquisition megszerzése
luxembourger luxemburgi
leave hagynia
cardinal bíboros
location temesvári
decade évtizeden
ideas eszme
appearing jelentkező
sg fennhatósága
forename vince
surname kiss
sculptor szobrász
teaching tanított
saw kereste
feet lábon
disadvantageous kedvezőtlen
asked kérték
sculpture szobor
fights harcok
hawk sólyom
knew tudták
climatological klimatológia
organs szervek
call hívja
presented bemutatott
border határon
mode mód
life élete
begin kezdi
invasion megszállás
notorious hírhedt
premier miniszterelnök
developing keletkező
maintained vizsgálat
developing fejlődő
north-west északnyugati
standing állását
viewed nézve
advanced haladó
gallery galéria
founded létrehozott
views nézetei
capabilities képességei
its menedzsere
appointed nyilvánította
bronze bronz
fourth negyedik
predecessors elődje
contents tartalma
components alkotórésze
heart szív
headed követően
cathedral dóm
favorable kedvező
difference különbség
companion társa
dynasty dinasztia
league liga
affair eset
much sokat
wines borok
enough elég
paris párizs
count gróf
adequate kielégítő
why amiért
so-called ún
scroll tekercs
hardly nehezen
character alakot
accent hangsúly
surname csontváry
chemistry metionin
settled telepedett
estimate lépés
war háborúban
aristocrats főurak
views nézeteit
plus plusz
complex összetett
into bekerült
aim célból
performed előadást
disorder zavar
help segít
from anyagból
court udvar
bratislava pozsonyban
brakes tör
middle középső
proportionate arányos
produced készítette
divided szakadt
mostly jórészt
borders határain
obstructed akadályozta
article cikk
emotions érzelmek
his családfája
pius piusz
september szeptember
such olyan
slice szelén
fel up
situated elterülő
throne trónra
obtained szerezte
orally szóban
unreality illúzió
malaria malária
big nagy
be hozni
guards gárda
next melletti
building épület
musicians zeneszerzők
specified léteznek
insulin inzulin
vaccination oltás
bolshevik bolsevik
gypsy roma
bulgaria bulgária
amended többször
spirit pálinka
only csak
colorful színes
function funkciója
maj máj
text szövege
convention megállapodás
excellent kiváló
she ő
latvian lett
association egyesület
composer zeneszerzői
younger fiatalabb
mother anyját
discover felfedezni
existence létét
tension feszültség
cubic téglatest
informations információk
nobody senki
ninth kilencedik
assigned jelölt
dominion uralom
searching kereső
worthy érdemes
create alkotják
knight lovag
version változatában
committee bizottságának
long sokáig
netherlands hollandia
second szekunder
university egyetemi
commissioned megbízást
sphere gömb
home haza
arisen felmerült
month hó
troops csapatokat
university főiskola
projection vetítés
since hiszen
created létrehozott
concluded megállapította
beings élőlények
spreads terjed
had akadt
discussed vitatott
danubian dunai
strict szigorú
organization szervezet
units egységei
decreasing csökkenése
thinker gondolkodó
contrary ellenkező
established létesített
soviets szovjetek
coronation koronázási
answer választófejedelem
position álláspont
liver máj
oh ó
wolf farkas
returned tért
mountain hegység
low alacsony
signed jelezte
phantasm illúzió
esquire nemesi
transported szállították
electricity áram
technical technikai
was tette
members tagját
romantic romantikus
appearing előforduló
sg áldozata
created alkotott
foot lábánál
like amilyen
dennis dénes
city városnak
landscape táj
school iskolai
fought vívott
normally rendszerint
airborne repülő
archbishop érsek
eugene jenő
called neveznek
aesthetic esztétikai
member tagjaként
replies felel
farewell búcsú
component elmélete
wedding esküvő
occupied megszállt
why miért
organized megrendezésre
reason oka
realist realista
assures biztosít
socialism szocializmus
operas operái
atmospheric légkörben
congo kongói
history története
trianon trianoni
rare ritka
made csinált
hostile ellenséges
year évig
ending végződik
army hadsereg
misses hiányzik
language nyelvnek
brussels brüsszel
biology dezoxiribóz
framework keretében
venues helyszínek
true igazi
occasionally esetenként
coast pártot
because miatti
future leendő
bought vett
people emberei
million millió
faulty hibás
certified tanúsított
contributed hozzájárult
mutt keverék
demonstrator tüntetők
units egységek
its alkotói
dutch holland
principle elve
pics kép
obligated köteles
operational operációs
classified sorolható
present mostani
campaign hadjárat
christians keresztények
divided osztották
solution megoldás
battle csatát
judicial igazságügyi
following következik
no nő
troops seregei
remains marad
climate éghajlati
remarked megjegyezte
pharmaceuticals gyógyszerek
propylene propilén
phd doktori
contain tartalmazzák
sign jel
romany romák
communism kommunizmus
all áll
use igénybe
legend legenda
consciously tudatosan
terrible szörnyű
sparrow verébalkatúak
retreated vonultak
live élni
nador nádor
blind vak
zircon cirkon
collapse összeomlása
poets költők
these ezeket
kingdom királyságot
bears viseli
airport repülőtere
england angliában
point pontot
its elnöke
tools eszközöket
texas texasi
distance távolsági
relationship kapcsolata
appeared szerepelt
surface felszín
sg sorozata
elegance elegáns
spirit szellem
it róla
nominate nevezi
abroad külföldön
central lényeges
because miatt
mixed kevert
capital tőke
macedon makedón
part részből
between közöttük
from érkeztek
decide dönt
authentic hiteles
job állás
largely jórészt
end végződik
representatives képviselők
violin hegedű
provisions írásai
kuruc kurucok
transylvania erdély
told mondta
sufficient elegendő
only hanem
gazette napilap
religious vallásos
exceptional rendkívüli
helps segít
full körű
content tartalom
breakthrough áttörést
still mégis
examined vizsgált
point ponttal
architectural építészeti
need szükség
signify jelölik
altogether összesen
those azoknak
past elmúlt
borders határait
etruscan etruszk
findings leletek
growth növekedési
poles lengyelek
highschool gimnázium
religion vallású
instructed utasította
accepts elfogadja
reasons okok
political rendszerváltás
interest érdeklődés
symbols szimbólumok
started fogott
executed végrehajtott
obviously nyilván
scottish skót
background háttérbe
person személyében
represented viselte
condition állapota
convention egyezmény
great nagy
song dalt
features funkciók
variations változatok
referred emlegetik
sentenced ítélték
defensive védelmi
so ügy
image képet
lower alsóbb
money pénzügyi
ever egyre
made végre
worthy méltó
speeches beszédek
thinking gondolkodás
knew tudott
seam varrás
lecture előadás
sales eladási
images képek
image képét
be lehessen
bird lúdformák
presented bemutatták
creating megteremtése
predominate érvényesül
beckon int
worker munkás
order céllal
sixteen tizenhat
luminary égitest
rainy esős
shaped alakult
written leírt
model modell
poets költői
hit sújtotta
reinforced erősítették
composer zeneszerzőt
road utat
competitor versenyző
dolphin delfin
representatives képviselői
city városi
same ugyan
rose róza
lists listák
week héttel
spirit szelleme
whole egészében
jew zsidó
object tárgyat
probable valószínű
naturally természetesen
return rendbe
structure szerkezetű
constructing építési
knowledge ismerete
buddhism buddhizmus
court bíróság
mortuary halotti
one ein
putty békében
remainder maradék
shape alakját
widespread elterjedt
records rekordok
fruit gyümölcs
work munkát
cities városai
worthy említésre
patient beteg
terrestrial szárazföldi
sympathy részvétel
some némi
country országra
child gyermekük
various különféle
opposing ellenzéki
reworked átdolgozta
hydrography vízrajz
his politikája
prepared elkészítette
because okán
growing növekedése
none semmilyen
landing leszállás
greenhouse üvegházhatású
happened történő
conflict összetűzésbe
dropped visszaesett
personnel személyzet
finno-ugric finnugor
episode epizód
act törvény
column oszlop
two kettő
slightly valamivel
street utcában
mathematician matematikus
presidential elnöki
person személyek
priest papi
style stílusát
environmental környezetvédelmi
list listája
individual egyéni
surplus léte
namely azaz
slovakian szlovák
fundamental alapvető
station állomás
form forma
path elérése
feasibility valószínűséggel
thamnophilidae hangyászmadárfélék
variable változó
person egyén
flows folyik
zirconium cirkon
campaign hadjáratot
somewhat kicsit
tooth távozik
dream álma
increased nőtt
animal állatot
clove szegfű
acquiring megszerzése
memory emléke
stated nyilatkozta
arrive érkeznek
croatia horvátország
mrs. mrs
pressure nyomására
theme témában
conscious tudatos
paintings festményei
started kezdett
godfather keresztapa
players játékosnak
stage szakaszt
fall ősz
gold szótár
money pénz
south dél
iron karbid
molecule molekulák
air levegő
switzerland svájc
event eseményt
serbian szerbül
during folyamán
injured megsérült
professed vallotta
showed megmutatta
melted olvadt
professional hivatásos
informative ismeretterjesztő
killed megölte
viewers nézők
bus autóbusz
reaches eléri
spacemen űrhajósok
bureaucratic közigazgatási
legal bírósági
installed telepített
iras írás
regards tekinti
crooked görbe
collaboration együttműködés
craft foglalkozás
setting foglalt
unit egységeket
worldwide világszerte
continental kontinentális
consuming fogyasztják
arabs arabok
structured tagolt
prohibition tilalom
search keres
some mintegy
well no
did tesz
ball labdát
no többé
application alkalmazása
city városában
developed fejlesztett
continued folytattak
interest érdeklődése
helping segítő
upper felső
studies kutatásai
greece görögország
appear jelentek
trash thrash
ability képesség
make készítése
central központi
magic mágikus
serious komoly
international nemzetközi
proved bizonyult
circumstances körülményei
capacity képességű
lawsuit per
part részéről
colourful színes
differences eltérések
assured biztosított
preferred előnyben
covered megtett
them magukkal
right jogát
determined meghatározta
problem probléma
negotiations tárgyalásokat
wire vezeték
place szarvas
gruiformes darualakúak
headlines címek
facilitator elősegítő
sinus szinusz
orderly szabályos
enroll beiratkozott
think hiszi
christianity kereszténységet
trusted bízott
indicate jelölik
province tartomány
brain agy
compliance megfelel
humerus felkarcsont
age korában
arise eredő
service szolgálat
fan szurkolói
conductor karmester
one közül
loser vesztes
below alul
anytime bármikor
seemingly látszólag
task feladata
career pálya
seiyu szeijú
mission szerep
established megállapította
scenario forgatókönyv
faith hitet
towards irányban
humans embereket
began elkezdték
acts törvényeket
management vezetés
descendants utódai
boundary határában
affairs eseményeket
palatine választófejedelem
measures intézkedések
growth növekedés
darius dareiosz
regarding illető
drove hajtotta
visiting látogatók
cv életrajz
typical jellemző
practically gyakorlatban
leadership vezetésével
intentional szándékos
california kalifornia
virtuoso virtuóz
agricultural mezőgazdasági
work művének
elapsed eltelt
show mutatták
researchers kutatások
way módon
graphic grafikus
arrested letartóztatták
foodstuffs élelmiszerek
his általa
building építés
provincial tartományi
agreement megállapodást
barat barát
life életét
items rendi
agon ágon
into bele
added felkerült
budget költségvetés
placed helyezik
chiasmus kiazmus
life életet
back vetették
they létrehozták
resulted keletkeztek
male hím
earth földi
circumstances körülmények
recent nyelvű
seat székhely
ferenc ferencet
recommended javasolt
recordings felvételeket
english angolok
below állatot
unknown ismeretlen
its végét
which amely
summer nyári
locomotives mozdonyok
there akad
get kapnak
institution intézmény
stage színre
devastating pusztító
ban bán
legislative törvényhozó
flying repülés
constructed szerkesztett
wi-fi wifi
were vezették
australian ausztrál
account véve
bearer hozó
recalled megszüntették
work dolgozók
constitute képezi
on án
presented ismertette
his képessége
though mégis
die meghal
bay öböl
acquired megszerezni
programme programot
poems versek
draw döntetlen
word szó
nominations jelölések
just épp
poems versei
magazine lap
filled betöltött
capable képesek
maestro karmester
orbiting keringési
chief főnök
echium kígyószisz
played játszottak
they mutatták
special különleges
shortly hamarosan
locations helyszínek
structure szerkezete
deviation eltérés
meeting gyűlés
spread elterjedése
provincial megyei
aquatic vízi
cyclopedia enciklopédia
ant hagynia
officers tisztek
belonged tartoztak
area térségében
developed fejlesztették
started kezdődött
still továbbra
spring tavasszal
week hétig
defended védte
israelite izraeli
states kijelenti
her barátnője
sugar cukor
they ismerték
garden kért
render tegye
beginner kezdő
enemy ellenség
tanager tangarafélék
stage színpadon
someone valaki
at nála
artist előadó
which amelyről
piano zongorára
contraindicated ellenjavallat
states kimondja
part területéről
target cél
indian indián
alley köz
remains maradványait
saved megőrizte
staff személyzet
date dátuma
therefore ezért
discovered felfedezték
liquor likőr
quality minőségű
most leggyakrabban
hospital kórházban
body testet
they adnak
singer énekes
regulation rendelet
ray sugár
actions intézkedések
african afrikai
effects hatásai
themed témájú
strategic stratégiai
season évszak
mice egér
directed intézett
change változás
going haladva
temporarily ideiglenesen
monarch uralkodója
venera harcos
but azonban
under értelmében
body testét
wall fal
starts elindult
destined hivatott
foreign külföldön
opposite szemközti
advertised hirdette
demand kér
series sorozatnak
conceptions elképzelések
large-sized nagyméretű
which amelyhez
songs dalai
needed szüksége
educator névelő
published jelentettek
flood árvíz
argentinian argentin
up nyomon
etc stb
search kereső
help segítsen
relevant számottevő
irregular rendhagyó
people fős
capital fővárosa
evangelical evangélikus
error hiba
weapon fegyvert
husband férje
pertain tartoznak
deak deák
conquest hódítás
meet eleget
studio stúdió
crusaders keresztesek
find találni
these ilyenek
aim célt
leads vezeti
stage színpadi
ouch jaj
next elkövetkező
into helyezés
for ellenében
germs mézga
associated vonatkozó
avoid megakadályozni
inhabitants lakosok
groups csoportok
exists létezik
oldest legrégibb
shorter alacsonyabb
biography életrajz
locations helyszínei
continued folytak
heavier tömegű
outside kívüli
celtis célt
intention autóbusz
schools irányzatok
designed tervezték
highway gyorsforgalmi
prove bizonyítják
latitude szélességi
play játsszák
generally általában
pay szén
previously korábban
use használja
written írásos
done történhet
foundation alap
existence létezés
christoph kristóf
arrival érkezése
corporation vállalat
released kiadták
being lévő
art képzőművészeti
narratives elbeszélések
early korán
no nincsenek
scientology szcientológia
unified egységes
assessed megállapították
surname sugár
kilometer kilométer
power hatalmát
grown termelt
faults hibák
culture kultúra
hungarians magyarok
use alkalmazza
form képezik
disease betegsége
broken szakadt
toughness keménység
symbolize jelképezi
sometime valamikor
competition tornán
question kérdést
regional regionális
face arcát
species fajok
sg tanúi
death halálának
attached csatolt
readying készülő
there ottani
return visszatérése
small kis
made kötötte
troy trójai
tea teája
removed eltávolították
fees díjak
around kb
organizes szervez
tells közli
start induló
slowly lassan
his országában
price ár
saw látták
aron áron
ancestry származású
assumed feltételezhető
tied kötötték
news hírek
introduced vezethető
provider adó
translation fordítása
while míg
climatic éghajlati
below alább
tied kötöttek
character karakter
transport közlekedési
colonel ezredes
parts részből
suit per
annexed csatolták
action akció
slovaks szlovákiai
memory emlékezete
glossary szójegyzék
webpage honlap
doctor doktori
works művek
linked fűződik
lied feküdt
popular népszerű
cattle szarvasmarha
association szövetsége
italy olaszország
clearer világosabb
formation alakulat
obvious nyilvánvalóvá
appendix szójegyzék
treated kezelik
expresses fejezi
after utána
novel regény
difference különbséget
reached elérték
plaque emléktábla
home itthon
wounded sérült
internal belseje
scene jelenetet
comes fakad
emotional érzelmi
judgment ítélet
papal pápai
consciousness tudat
solve megöli
real valódi
preceded előzte
elements elemeit
lorant lóránt
serve szerva
ship hajó
nourishment táplálék
acting ható
unnecessary felesleges
as ahogy
cell sejt
allusive utaló
series sorozat
assumption feltételezés
hungary magyarországnak
large nagyméretű
accident balesetet
football ac
devotees hívők
led vezetett
coffee kávé
these ezekkel
positioning helyezkednek
worked tevékenykedett
poetry költemények
most legnagyobb
fulfil tölti
request felkérést
states államok
book könyvben
latin latinul
lorises lajhármakifélék
countless rengeteg
politically politikailag
going járás
reign uralom
song versét
such többek
glad boldog
confederation szövetségesek
obviously nyilvánvalóan
reached elért
faction tóth
pushed töltenek
tooth fog
weight tömege
went járt
strong erős
slightly némileg
rocket rakéta
land partra
competitors versenyzők
thumb hüvelyk
estimations becslések
failed találkoztak
wins nyer
in szereplő
indeed valóban
memories emlékek
rests nyugszik
rules uralkodik
decided döntött
them rajtuk
state állami
sylvester szilveszter
conversation beszélgetés
product termék
insurance biztosítása
lest nehogy
novelist írói
bishop püspöki
name név
certainly biztosan
spacecraft űrhajó
batten látni
television televízió
monastery kolostor
officer tiszti
reality valóságban
for időn
actors szereplők
john hans
bushy bokros
arrived érkezett
certain határozott
shooting forgatás
end végére
communities közösségek
ahead megelőzve
china kínában
name nevének
write írnak
mature érett
follower követő
evolve alakulnak
healthy egészséges
themes témákat
form alkotások
truth igazságot
like akkora
reference utalnak
treaty hozó
poem vers
greek görögök
year esztendő
gums szájpad
develop fejlődését
relationship kapcsolatuk
autobiographical önéletrajzi
picture képet
too szintén
ugric ugor
behind hátulról
government közigazgatás
information információkat
put vetette
called hívott
applicable alkalmazható
did tettek
armoured páncélos
concerns illeti
publication lapot
spot pont
spoken beszélt
che sakk-matt
accept elfogadja
finish végez
rheology reológia
help segítség
district kerületek
paolo paulo
they tűnnek
village kisváros
value értékeket
popular népies
emigration emigráció
assembled összeállított
pharaoh tutanhamon
prepared készültek
operation művelet
occur léphet
interference beavatkozás
promise ígéretet
people élők
edited késztette
memories emlékei
ceased szűnt
sentenced elítélt
following követően
concerning illetőleg
lead vezetni
block tömb
premiere bemutatója
debut debütáló
independence függetlenségi
-in ben
wildly vadon
star csillaga
private privát
satellites holdak
read vélték
mechanism szerkezetű
current addigi
basketball kosárlabda
new újat
player szereplője
circulating keringő
everywhere mindenhol
poems verseit
everywhere mindenütt
eighth nyolcadik
troops csapatait
disappears eltűnik
introduced vetették
mystery rejtély
song ének
destinations viszonyát
implementation végrehajtás
once egykor
such olyanok
results eredményeket
initiative kezdeményezésére
besides ezenkívül
time alkalommal
nep nép
declares kimondja
poland lengyelország
whom kinek
interest érdekelte
emerging fellépő
buses buszok
picture kép
upstairs fenn
moves mozog
race versenyén
current forgalmi
appear megjelennek
chalk kréta
saccade szakkád
picture képét
started megkezdte
oratorio oratórium
directed irányítja
said elmondása
tutankhamun tutanhamon
republican köztársasági
fifteen tizenöt
somogy somogyi
shape paralelogramma
way útját
occupied elfoglalták
working végző
sophia zsófia
okay lineáris
story történet
vicinity környékét
gentle enyhe
wagon kocsi
develop fejlődik
for számára
cyprus ciprusi
is célja
needing igénylő
remembered emlékezett
persons egyének
links linkgyűjtemény
originating keletkező
illusion illúzió
sign jele
fan rajongók
followed következtek
defined meghatározta
city települést
main fő
sg csapata
whites fehérek
eye szemében
order parancsot
cancelled elmaradt
quest megbízást
vs. vs
confirmed megerősített
italics dőlt
concept koncepció
s értékeket
deficiency hiányában
birds darualakúak
information információs
strategy stratégiai
realize megvalósítani
support támogatást
foot lábát
exceptional kiváló
resultant keletkező
receive kapni
properties tulajdonságait
communal közösségi
venetian velencei
refused megtagadta
kalman kálmán
notch rovás
moved költöztek
triggering kiváltó
dawn hajnali
loved szerette
october október
thereof abból
aldehyde aldehid
cyclic ciklus
however viszont
part részleges
team csoport
written írva
sg felel
through keresztül
started kezdte
test teszt
cadre kar
pictures képeket
mistake hibát
advance fejlődésére
later későbbi
defeated legyőzte
response válasz
mentioned említett
graphite grafit
believers hívők
win győzni
cities nagyvárosok
process eljárás
pseudonym álnéven
information információt
eastern húsvéti
beckons int
stayed tartózkodott
parts részével
occupation megszállás
farmer gazda
stock jószág
hand átadta
possible lehetséges
factor tényezők
railways vasút
most legismertebb
fourth négyes
recommended ajánlotta
ice-age jégkorszak
animated animációs
officials tisztek
father apjának
foundations alapjait
polish lengyel
women asszony
observed megfigyelhető
more bővebben
supporting támogató
developed bontakozott
munich münchen
flat fiát
them nekik
which amik
insects hártyásszárnyúak
which melyet
game játékban
wish kívánja
my én
case ügyet
separate különálló
while közben
tiny apró
aid segítségére
judgment megítélése
thinkers gondolkodók
era korszakot
huge hatalmas
names nevei
interview interjú
freshly frissen
more több
goods jószág
also egyúttal
signals jelennek
says mond
dictatorship diktatúra
reinforced megerősítették
body szerva
perpetual folytonos
die hal
ripen érik
worker dolgozó
emerging keletű
nothing semmit
save mentette
mod mód
shortly röviden
soon nemsokára
apparently látszólag
doubt kétségbe
types fajtái
employee dolgozó
literature irodalomban
old öreg
tiger panthera
were voltak
easterly húsvéti
hands kézre
jr. ifj
efforts törekvések
port kikötő
hunt vadászat
nominate nevezni
lived élt
introduced bemutatták
reviews kritikák
jola jolán
importance fontosságú
tales mondák
members tagjai
complexity összetett
friends barátok
community közösségi
liable létre
began kezdett
made készültek
poems verseket
magisterial hivatali
before előtte
john gergely
delivered szállították
meaning jelentő
albums lemezek
region vidéke
change változik
what mire
poetas költők
form alkotják
rational racionális
francis ferencet
objects tárgyak
sg helyére
group csoportban
hound kopó
dominate uralkodik
chapter fejezet
regard tekintenek
financial anyagi
feelings érzelmek
surname szarvas
procession menet
tries megpróbálja
in bán
piano zongora
to teszi
turks törökök
far távolabb
place helye
everybody mindegyikük
prospered virágzott
social társas
meant hivatott
seldom ritkán
corps alakulatok
iii. iii
franz ferenc
its hatását
ensured biztosították
semi-final elődöntőben
live él
sure persze
was hagyta
state állapotba
leisure szabadidő
degree rendi
quite igen
color színre
lords nemesek
twice kétszer
friend barátjának
as amilyen
equalize egyenlítő
tv sorozatból
started megkezdődött
portray ábrázolja
teresa terézia
constituted álló
dimension kiterjedésű
clear egyértelmű
leading vezető
degree mértékű
eighties nyolcvanas
period időszaka
formed alakították
side oldalra
newspapers újságok
revolutionary forradalmi
wishes kívánja
common közönséges
funded alapított
like ilyenek
names nevek
function tisztséget
for kedvéért
sg zenéjét
sexuality szexualitás
context tekintetben
year évben
festive ünnepélyes
his születésekor
gases gázok
of számában
if vajon
parts alkatrészek
stand áll
established bevált
shallow csekély
separated váltak
calf szarvasmarha
form alakja
crusade hadjáratot
greeks görögök
tension feszültséget
considered tekintett
church egyház
points pontot
two két
sita síita
decreased csökkent
dead hatottak
fossil leletek
columbia kolumbia
for hiszen
substantial érdemi
service szolgáltató
performed játszották
government kormányzat
estimates becslések
permitted engedélyezett
child gyermeke
continue folytatódik
drivers pilóták
border határ
missile rakéta
suffix es
chiasm kiazmus
sg kapcsolatai
coast partján
owner tulajdonos
descend származnak
before előtti
reaches ér
grade minőségű
originate ered
tsar cár
calming nyugtató
work műve
won megnyert
abbreviation rövidítése
works munkássága
poor szegény
freemasonry szabadkőművesség
row sor
use használatát
regional területi
potter fazekas
museums múzeumok
casual alkalmi
inner belüli
variations változatai
wien bécsi
richard richárd
roots gyökerei
match meccset
desire vágya
riots zavargások
15 éves
reign uralkodók
reaches nyúlik
arrangements intézkedések
received kapott
indicates jelzi
otherwise varrás
order rend
admit elismeri
claimed nyilvánították
ethnography néprajz
all összes
region táj
player játszó
important fontosnak
qualitative minőségi
contract szerződés
team csapata
living élő
italia itália
these ezekre
chose megválasztották
neighborhood környékén
surname tenke
built emeltek
especially különösen
unable képtelen
built építették
defense honvéd
tobacco dohány
temporarily átmenetileg
medium közepes
against szembeni
engineering építészeti
built építettek
north-american északamerikai
in tett
circulatory keringési
march menet
exception kivétel
sing énekel
instrumental hangszeres
indo-european indoeurópai
ukrainian ukrán
type fajtája
this eme
them közülük
parallel párhuzamosan
era kori
advances halad
block blokk
scandal botrány
policemen rendőrök
initiated indítottak
runic rovás
prince fejedelem
follows következik
death halálával
agent szer
signifies jelöl
attacked megtámadta
independent önálló
szombathely szombathelyi
organization szervezete
era korszaka
eternally örökre
rate arányban
forum fórum
content szócikk
acted szerepelt
acronym ep
academy további
flowed folyt
areas területekre
love szeret
turn fordulatot
placed helyezte
beijing pekingi
routes útvonalak
unique páratlan
power erejét
thallium tallium
brother öccse
submarines tengeralattjárók
treat kezelni
country országai
disaster katasztrófa
evangelic evangélikus
ripens érik
costs kiadások
terms feltételeket
engine motor
i.e. azaz
nonmetals nemfémek
mainly jobbára
decreases csökkenti
some néhány
brown barna
conference konferencia
coarse durva
came jöttek
forthcoming elkövetkező
workings munkálatok
symbolic szimbolikus
cat macska
cyclamen ciklámen
advanced fejlettebb
explain magyarázzák
beautiful gyönyörű
at át
movie mozi
decide határozzák
theatrical színpadi
wanted kívánta
fell elesett
kovacs kovács
called nevezték
use alkalmazások
value értéke
unfortunately sajnos
hard keményen
descriptive leíró
dragon sárkány
been történtek
appear feltűnik
anyone bárki
concluded fejezte
left megmaradt
unic egyedi
described ismertette
period ideig
quarter-finals negyeddöntőben
night éjszaka
working működés
support támogatja
developed kialakultak
late későn
people nép
double kettős
protagonist főszereplő
get kapni
dwarf törpe
named elnevezésű
smaller kisebb
jewish zsidó
market piac
leave hagyni
label felirat
extended tágabb
more minél
acquainted ismerkedett
connection kapcsolatot
factors tényezők
white fehér
most többnyire
on szóló
flemish flamand
birds gébicsfélék
executed intézett
hydrogeology vízrajz
shot lőtt
defined tetszőleges
art művészet
proteins fehérjék
motion mozgás
issuance kiadását
cuboid téglatest
particular különös
describing leíró
agriculture mezőgazdaság
not nem
heroes hősök
forename klára
supernatural természetfeletti
fully teljesen
kingfisher jégmadárfélék
manufacturer gyártó
early korai
days napra
style stílusa
originate származik
recognized felismerte
alfonso alfonz
lyricism líra
followed követte
york yorkban
became lett
italian itáliai
use használat
downtown belvárosban
which amelynek
sorrel sóska
parties jégmadárfélék
exchange csere
act cselekvés
mathematics matematika
pope pápát
magnetic mágneses
thesis tétel
his részvételével
channel változott
mentioned említik
some némely
happy boldog
months hónapokban
completed lezajlott
climatology klimatológia
lady néni
affect befolyásolják
surveillance felügyelet
sat szó
perceived tapasztalható
subject tárgyak
death halott
camp táborba
second második
17th xvii
constitute képezte
inside belül
crowning koronázási
returned visszatért
renowned elismert
players játékosa
was őt
mostly túlnyomórészt
psychic lelki
website honlap
presentation bemutatója
alive élő
chancellor kancellár
points pontok
tennis tenisz
house házban
ever egykor
represents jelképezi
iron vas
songbirds verébalkatúak
acquired szerezte
tanagers tangarafélék
declared nyilvánították
tension feszültségek
soldiers katonák
behaviour viselkedését
kate katalin
branches ágai
waiting várja
late késői
switzerland svájci
population lakosságának
strongly erőteljesen
referred hivatkozott
numbers számokat
young ifjú
ritual rituális
importance jelentőségét
bacteria baktériumokat
townhall városháza
errors hibák
sg legendája
instead helyette
jeno jenő
substance anyaga
cathedral székesegyházban
pro profi
concrete konkrét
mu mű
climate éghajlat
search keresi
choice választás
functioning működés
stated állították
contradicting ellentmondásos
gigged felléptek
venice velence
visible látható
inspired ihlette
theme témát
separate önálló
peter péter
community község
xmas karácsony
crater kráter
construction építését
title címmel
directions irányban
papal papi
dawn hajnal
simplified egyszerűsített
his főnöke
contain tartalmazza
plant műben
electronic elektronikus
him neki
made elkészült
muslim muszlim
popular kedvelt
rigid merev
refused elutasították
received megkapta
quality minőségi
from leszámítva
travels utazik
papa pápai
gravity gravitációs
counted számolt
sg nyomására
inside belsejében
case eset
rome rómába
varieties fajták
individually külön
likely valószínű
affecting érintő
destined szánt
band zenekart
moving mozgó
announces bejelenti
goal góllal
tickets jegyek
all összesen
definition definíció
waking nyomában
blend keverék
relation kapcsolatot
division beosztás
takes veszi
same ugyanebben
mixed keveredett
beers sörök
soldiers katonái
disastrous katasztrofális
enough eleget
cars autók
paternal apai
capable képes
basically alapvetően
with azzal
istvan istván
writes írja
personally személyesen
objects égitestek
stuff dolgokat
used alkalmazzák
little kevéssé
blocks gátolja
stand állt
participant résztvevő
orderly rendes
terms feltételek
shows mutatja
regular egyenletes
interrupted megszakadt
acoustic akusztikus
road útnak
program programot
transition átmeneti
we nálunk
method módszer
proposed javasolt
assassination merénylet
seems tűnik
capital főváros
end végét
help segítségére
god isten
chooses választ
use használnak
resign lemond
years évektől
treatment kezelés
infectious fertőző
millions millió
yoga joga
types változatai
gross tömegű
afghanistan afganisztán
strange különös
mighty hatalmas
cup kupát
on tartózkodó
beautiful szép
they hozzák
even sőt
relation viszony
simply egyszerűen
agriculture földművelés
serves szolgálja
write megírására
cityscape képe
between közt
clinical klinikai
influential befolyásos
singer énekesnő
construction építésének
joint ízületi
beat érte
music zene
malevolent rosszindulatú
reversed megfordult
study tanulmány
later utóbb
little kevés
effect hatását
won nyert
commander parancsnok
meanwhile ugyanekkor
relatives rokonai
teaching tanítása
alcohol alkohol
prohibited megtiltotta
annually évenként
announced bejelentette
last végső
victims áldozata
youth fiatalok
debates viták
possible esetleges
clutch szombathely
believes hiszi
articular ízületi
starring szereplői
d tetszett
any bármilyen
do köze
included foglalt
sacrifices áldozatok
price áruk
forename virág
farther távolabbi
mostly legtöbbször
significantly jelentősen
some egyes
internment koncentrációs
vehement heves
remain marad
services szolgáltatások
representing jelentő
accessible elérhetővé
differ eltér
exist létezik
phases szakkád
below alá
journey utazást
martyrs vértanúk
showed mutatta
carried folytak
professor professzora
lyrical lírai
started indították
presentation előadás
told számolt
disease betegséget
support támogatása
know tudjuk
friendly barátságos
discoveries felfedezése
the der
nail szeged
ed. kiad
closely szorosan
ordinary megszokott
leader vezető
icy jeges
argument vitát
agreement egyetértés
done megtett
turk török
season évad
joint hegesztés
champions bajnokok
meant jelentette
expensive drága
mean jelenti
said közölte
significance jelentőségét
history történetét
here itthon
quit kilépett
machines gépek
borders határolja
sacrifice áldozatot
reached elérte
grown növekedett
tales mesék
american amerikaiak
data adatait
page oldal
suffering szenvedés
master egymást
endeavoured törekedett
at időpontja
death halálbüntetés
becoming válása
direction irányba
level szintre
mathematical matematikai
top elejére
grew megnövekedett
maintain fenntartani
hardware véres
phoenix főnix
creations alkotásai
philip philipposz
symptoms tünetek
enteritis bélhurut
does tesz
advance halad
army hadat
built-in beépített
colo szín
raise emelkedik
clear érthető
opera operája
compare hasonlítanak
opens nyílik
chemistry molibdén
it az
facilitates elősegíti
public nyilvános
links hivatkozások
section rész
can határon
location baranya
comedian komikus
lets enged
anglo-saxon angolszász
children gyerekek
parents szülők
blooming virágzó
celebration ünnepe
stadium stadion
security biztonsági
climatological éghajlati
attention figyelemmel
supplementing kiegészítő
laws törvényeket
florence firenzében
surname végvári
theory elmélete
works munkáinak
laws törvényei
anymore többé
erected felállították
multinational multinacionális
definitely határozottan
southern déli
were kerültek
protagonists főszereplők
veritable valóságos
in-between közötti
composer zeneszerzőnek
common közös
along magával
performers előadók
christian keresztény
otherwise másként
constituting alkotó
astronomer csillagász
latest legutolsó
ascending emelkedő
at szintjén
awards elismerések
interesting érdekességek
deal foglalkoznak
proved bizonyultak
introduced bemutatta
logged jelentkezett
survivors túlélők
footer lábjegyzet
nobles nemesek
missing hiányzó
birds harkályfélék
fictional kitalált
find találják
past múlt
play darabot
election választás
barely alig
drummer dobos
you ön
laszlo lászló
was jelentette
wash mos
center közepére
visitors látogatók
fibrous szálasi
lived éltek
symptoms tünetei
two kettejük
probably valószínű
keeping tartása
carnivores ragadozók
polar sarki
assures biztosítja
develop alakulnak
closed zárult
bringing hozó
sg címere
sound hang
poet költőt
steel acél
year évre
forces erőket
strings húrok
fancy díszes
constituent alkotórésze
settled telepített
less kisebb
gallery képtár
prestigious neves
success sikerek
finished végeztek
granit gránit
monument emlékműve
ninth ix
prison börtönbe
originate származnak
above fölött
retriever vizsla
axis tengely
mark márk
normal normális
stepped léptek
reminiscent hasonlít
occasional alkalmi
arrange rendeznek
snow hó
shapes alakít
milano milánó
sculptures szobrok
traffic közlekedés
german germán
case esetet
participants résztvevők
stripe csík
theme tárgyú
radiation sugárzás
laws törvények
her dalai
rate aránya
decade évtizedben
spa gyógyfürdő
escaped elmenekült
have rendelkeznek
its állomása
gone elment
biographical életrajzi
party párt
busy elfoglalt
heat hő
prohibited tilos
athens athén
its játékosa
evening este
brave bátor
goddess istennője
received fogadták
stated kimondta
wish kíván
countrywide országos
avoid kerülni
dependent függő
deliberately szándékosan
young ifjúsági
ordered rendelt
started kezdték
acacia akác
little kicsit
background hátterében
population lakossága
childhood gyermekkora
cuisine konyha
districts kerületek
immediately nál
person személyét
undoubtedly kétségtelenül
layers rétegek
place helyére
data adatok
framework keretein
called felszólította
follow figyelemmel
started kezdtek
erected felállított
stay állnak
harmful káros
vowel magánhangzók
arrived érkeztek
professor professzor
times időkben
evening est
refuge menedéket
want szeretne
so hát
constant állandó
konrad konrád
consciousness tudatában
william vilmos
its felépítését
large nagy
win győzött
enjoyed élvezte
provided nyújtottak
oratory oratórium
books könyvek
something valamit
its parancsnoka
employment alkalmazás
slovakian szlovákiai
allowed engedte
support segítik
game játékosnak
footnote lábjegyzet
refrained tartózkodott
friendship barátság
time időpont
progression alakulása
struck sújtotta
founding alapító
marshal marsall
celebrate ünneplik
full teli
wrongly tévesen
form alakít
bound kötötte
information információk
have bír
members tagjait
but ám
revolution fordulat
make teszik
performed fellépett
running húzódó
button gombák
opinions nézetek
consumption fogyasztása
championship bajnokságot
ethnic etnikai
definitely feltétlenül
ass számának
respective megfelelő
times szor
piece darabot
leftover maradék
somewhat némileg
justice igazságügyi
page oldalát
sg székhelye
lowering kerülése
mental mentális
office hivatal
garnet gránit
judicial bírósági
owner birtokos
signs jelek
characteristic jellegzetes
solve megoldani
finally végül
possesses bír
state állambeli
lying feküdt
undertaking vállalat
by végzi
journalist újságíró
matured érett
which melyeket
records feljegyzések
said nyilatkozott
predatory ragadozók
man embert
district körzet
holds tartja
ran futott
moist nedves
author írója
barren puszta
circumference kerülete
muslim muzulmán
her őt
worthy érdemi
attribute tulajdonsága
films filmek
cashew kesu
honorary tiszteletbeli
at helyén
is van
border mentén
screenplay forgatókönyv
proper megfelelő
emperor fejedelem
deer szarvas
know ismerünk
cessation megszűnése
deoxyribose dezoxiribóz
humorous humoros
achievement teljesítményt
code kód
as mivel
support támogatására
which amit
accept elfogadta
inside belüli
composed komponált
police rendőrök
supplier szolgáltató
named nevezték
merchant kereskedő
szekely székely
heaven égi
maltese máltai
palace kastély
physical testi
training képzése
part részévé
fresh friss
county vármegye
argument viták
nazi náci
domination uralmát
ready kész
seconds másodperc
go menni
launched indította
come jönnek
dialect nyelvjárás
named neveztek
quote idézet
canadian kanadai
philosophers filozófusok
broke törtek
native őshonos
told mondott
closing lezáró
varied sokszínű
declaration nyilatkozata
creates alakít
poetry költészete
fans szurkolók
infective fertőző
dark sötét
fever pest
shake rázza
territory területekre
signs jelei
phase szakaszt
gave nyújtottak
junior ifjabb
few kevés
founded alakították
double dupla
name megnevezése
evening esti
carrier szállító
covered fedezte
territories területeit
given nyújtottak
met ütközött
fallen estek
play játszik
through át
lazar lázár
prevail érvényesül
singular egyedülálló
proceeding fakadó
became vált
traveller utazó
discount kedvező
named hívott
chronicle krónikája
gothic gótikus
nile nílus
about arról
detected kimutatták
thinks véli
know tudja
requires igényel
minority kisebbségi
r szín
private magán
in eredményezte
eruption kitörések
powerful erőteljes
skin bőr
son fiával
sleepy álmos
varied változatos
until amíg
country országba
vocal vokális
due tudható
peace kötött
- −
palate szájpad
part részének
created létrejövő
wear visel
opportunities lehetőségek
processes eljárások
research kutatásai
nyos ányos
touched érintette
inner belső
its ágai
weak gyenge
wrote írt
estimate becslés
process folyamatban
normal normál
full tele
sg lexikona
boss főnök
leaders vezetők
tree fa
form formáját
circumstances viszonyok
road útja
built épült
let enged
probably talán
declared kikiáltották
creator alkotó
nameless névtelen
him nála
rome rómát
common gyakoriak
first elsők
be legyenek
produced termelt
szilard szilárd
centre központjává
sanskrit szanszkrit
housing lakótelep
ass szám
stab stáb
publisher kiadója
seemed látszott
lingual nyelvi
ashes hamvait
show mutatja
afterwards későbbiekben
carnation szegfű
wave hullám
case esetén
foundation megalakulása
success sikerét
favourite kedvenc
tibetan tibeti
mark jelölés
line vonala
globalization globalizáció
then aztán
states elmondja
living élve
fell megbukott
one egyik
relationship viszony
concept fogalom
programming programozási
wooden fából
leipzig lipcsében
general tábornok
cambrian kambrium
rata ráta
universe univerzum
middle középpontja
born világra
khan kán
epidemic járvány
run fut
insane őrült
translated fordított
principle elv
gustave gusztáv
independently függetlenül
predominant túlnyomó
theology teológia
out kívüli
units egységre
binds kötődik
after után
bolivian bolíviai
led vezettek
neither se
guilty bűnös
visited felkereste
spring tavasz
foot láb
temporary átmeneti
chemicals vegyületek
subway földalatti
completely teljesen
brasil brazília
besides emellett
make tenni
law törvény
gimmick propaganda
attached rögzített
developed alakította
size méretét
legends mondák
details tulajdonságai
them azokat
magician varázsló
some valamely
given adott
established megszokott
beavers hódfélék
band zenekara
electromagnetic elektromágneses
channels csatornák
pleasant kellemes
freedom szabadság
call hívnak
parliamentary országgyűlési
moved vonult
foundation alapú
wine háborúk
data adatot
german ein
level színt
limited zrt
designing kialakításában
unconditionally feltétlenül
merely csupán
true igaz
significantly lényegesen
earn keres
church templom
use felhasználása
named nevezte
exclusively kizárólag
contemptuous magvető
mention említést
antique antik
embryo magzat
they érkeztek
website izabella
ports kikötők
vicinity környéki
see látják
hole lyuk
as úgy
additional kiegészítő
surface felület
ethical etikai
that azt
danube dunán
relatively viszonylag
arts művészetek
production gyártás
expressed fejtette
rear hátsó
imperial birodalmi
since évektől
cause ok
courts bíróságok
bumblebee poszméh
are kerülnek
abandon otthagyta
sections szakaszok
numbers számát
mohács mohácsi
england angolok
selenium szélén
computer számítógépes
place köz
architects építészek
century századi
monetary pénzügyi
false téves
increases fokozza
primary elsődleges
called nevezik
under alatti
battles harcokban
adverse kedvezőtlen
objects tárgyakat
tokaj tokaji
attached csatolták
earned keresett
sickness betegség
union egység
uno ensz
empire császárság
ambrose ambrus
felt érzett
politician politikus
influence befolyása
represents képviseli
intended törekedett
locked zárták
less ritkábban
stage színpadra
nandor nándor
collided ütközött
reading olvasott
to forgalomba
important jelentős
putting téve
they számítottak
more jóval
win nyerni
held tartották
episodes epizódot
school iskolája
divided részre
parliament parlament
solving rendezése
like tetszik
status helyzet
afterward azután
writings írásai
important fontosak
also még
new új
film filmnek
surname berzsenyi
spoke beszéltek
up fel
location helye
sourdough kovász
group csapat
they maradnak
up fél
its tulajdonságait
shows mutat
soon csakhamar
disease bántalmak
power erőt
they megválasztották
horizontal vízszintes
efforts energiát
advice tanácsok
island szigetét
legacy örökség
court udvarában
refugees menekültek
lethal halálos
ruins romjai
forms formái
society társadalom
suggest utalnak
students diákok
ring gyűrű
wholly egészében
right jobbra
exhibited mutatkozott
occasionally alkalmanként
worked bevált
they bennük
who akinek
towards iránt
led irányított
welcomed fogadták
island szigetet
will fognak
acceptable elfogadható
regulation szabályozás
descendants leszármazottai
show mutatnak
functioning működését
opposition ellenzéki
gellert gellért
vegetal növényi
many amennyi
ambrosia ambrus
or vagy
years évekre
luxembourg luxemburg
perceived vélt
as produceri
leaders vezetői
independent függetlenül
childhood gyermekkorában
transylvania erdélyi
like hasonlít
university tudományegyetem
critic kritikus
attributive jelző
territories területek
action fellépése
supreme legfelsőbb
issue kérdés
auto-immune autoimmun
papers lapok
progresses előrehaladtával
spaceship űrhajó
formation megalakulása
gustav gusztáv
document dokumentum
ideas elképzelések
process folyamatot
theories elméletek
baroque barokk
wit ész
offered felajánlotta
fatal katasztrofális
army hadserege
earliest legkorábbi
can tudnak
they alkotnak
warsaw varsói
community közösség
tool eszköz
qualifying selejtező
put helyezi
subjects tárgyakat
investigational kutatási
its pályája
spell ejtsd
selected válogatott
asian ázsiai
direction irányzat
page oldalon
authors szerzői
church templomban
volcano vulkán
back visszatér
of kora
elijah illés
rain eső
environment környezete
denied megtagadta
shrikes gébicsfélék
hand kezében
knew ismerte
discussed szóba
klub club
leaves elhagyja
throat török
two-times kétszeres
continued folytatódott
szolnok szolnokon
present mai
rare ritkábban
romantics romantika
number száma
institute intézményei
member tagjává
of rendelkező
under értelemben
aluminum alumínium
birds jakamárfélék
lyceum líceum
thoughts gondolatok
stand állnak
property birtok
colors színek
next következő
or illetve
begin lét
file állomány
according szerintük
advanced fejlett
live lakik
lane köze
fauna állatvilága
college kollégium
understood értett
periodic periódusos
congress kongresszus
image kép
mildly enyhén
dissolve oszlott
through során
similar hasonlított
eyes szemében
without híján
song dalát
throne trón
territory területein
hub csomópont
truth valóság
let hagyják
effect hatású
selling eladási
royal királyi
louis lajos
slight enyhe
back vissza
scene színhelye
begun megkezdte
performed végzik
target célt
george györgy
authors szerzők
precipitation csapadékmennyiség
he megpróbált
remnants maradványai
stayed maradtak
really igazából
production előállítása
unfavorable kedvezőtlen
sg pártja
match meccs
register nyilván
appearing szereplő
reiterates ismételten
exceptional különleges
discovers rájön
fulfill töltenek
died haltak
planet bolygót
epitaph sírfelirat
disembarkation partraszállás
út way
towns városok
reality valóság
funded létrehozta
extended kiterjesztette
molybdenum molibdén
just csupán
adversaries ellenfele
spectacular látványos
play szerepelnek
rectangular derékszögű
considerably meglehetősen
work dolgozik
made kötöttek
tournament tornát
firmly keményen
shortly rövidesen
atmosphere légkörbe
songs versei
between köztük
feudal feudális
occupied bevett
content tartalmú
diamonds gyémántok
read olvasott
valid érvényben
lost elvesztett
cultivation kialakulása
provinces tartományok
infections fertőzések
tourism idegenforgalmi
seek keresni
lives él
fauna állatvilág
landscapes tájak
wished kívánt
supported támogatásával
him őt
body holttestét
name nevezni
her rajta
far távol
performance teljesítményt
must kellett
del dél
donated készíteni
rented bérelt
contemporary kortárs
author író
king király
splitting felosztás
mechanical mechanikai
allegedly állítólag
final végleges
exaggerated túlzott
silent csendes
people embert
his munkáit
lived élte
blood vér
bone felkarcsont
members tagok
zone övezet
photos fotók
changed megváltozott
east kelet
love szereti
them náluk
whom akit
created létrejött
gipsy cigány
february február
nature természetben
interference kölcsönhatás
universe világegyetem
determined megállapítani
roman római
prince fejedelmi
island szigetén
causing okozó
appearance megjelenés
attacked támadtak
environ körbe
italia itáliában
revised átdolgozta
admitted bejutott
set tűzte
translations fordítások
returning visszatérve
had addigra
starts indul
prevent megelőzte
father apa
trough öböl
beach tengerpart
beings lények
subsequent bekövetkező
plastic műanyag
developed alakult
but ugyanakkor
interactive interaktív
whole egész
got kerültek
ended végződött
process folyamat
defeat veresége
mary mari
london londoni
often gyakran
opera operát
tournament tornán
information információ
surname petőfi
mankind emberiség
consequence következménye
mineral földpátok
successful sikeres
reset részét
counts számít
aves pajzsoscankó
had támadt
buys veszi
women asszonyok
transylvania erdélyt
utilized vettek
disc korong
isabel izabella
improved fejlődött
dream álom
theatre színházban
respected tisztelt
piece békét
shrike gébicsfélék
scientific természettudományi
conducted vezényelte
rubiaceae buzérfélék
happened történtek
volumes kötete
witnesses tanúi
project projekt
russian orosz
break-up felbomlása
warriors harcosok
abuse bánt
entity jószág
class teljesítménye
depending függően
center közepe
as minél
financial pénzügyi
developmental fejlődési
army haderő
article névelő
brasil brazil
legion hadtest
mammals emlősei
contemporary jelenkori
idea ötletet
critical kritikai
saved mentette
some valamennyi
play színmű
college főiskolai
poverty szegénység
tamper szabó
who kik
civil polgári
conceivable rendszerek
fight harc
order vegyes
christmas karácsony
reinforced megerősített
environment környezetben
my mon
aside eltekintve
struggles harcok
well-known közismert
just éppúgy
channel csatornán
erotic erotikus
cosine koszinusz
founded megalapították
crust kéreg
circle ciklus
constituting jelentő
consider tekinti
forename barna
about kapcsolatos
byzantine bizánc
its jellegzetessége
part részére
uncle bácsi
width szélessége
band együttest
incredible hihetetlen
bath fürdő
adviser tanácsadó
successful sikerű
machine gép
make készít
jurisdiction fennhatósága
doubles páros
peak csúcspontja
stationing állomásozó
case ügyében
world világon
chemistry propilén
understands ért
trials kísérletek
units alakulatok
because mivel
departure távozása
response válaszul
behaves viselkedik
fear félelem
tactical taktikai
father atya
of részévé
hungary magyarország
elected válogatott
mistakes hibák
inherited örökölte
narrative elbeszélő
natural természeti
reputation hírneve
pregnant terhes
story novella
himself maga
we tudjuk
saint st
weapon fegyver
science tudomány
player játékosa
environmental környezeti
with mit
given átadott
intensive intenzív
part részt
meanwhile ezalatt
not nőt
social társasági
service szolgálatot
although bár
team gárda
concerts koncerteket
called úgynevezett
keep tartani
compounds vegyületek
denomination megnevezés
systematic rendszeres
un ensz
poetry költészet
acting színészi
seems látszik
movie filmes
possibility lehetőség
psychedelic pszichedelikus
literally pilóták
chives metélőhagyma
downtown belváros
attackers támadók
staff vezérkar
activity tevékenysége
rabbit nyúl
kinds fajták
weekly hetente
online internetes
stepped lépett
resigned lemondott
cause okoz
humanity emberiség
actually jelenlegi
progression előrehaladtával
brings hoz
opinion véleményét
compiled szerkesztette
heroic hősi
downward lefelé
great nagyszerű
being lény
much igencsak
lieutenant hadnagy
france franciaország
seven héten
fixed rögzítette
court udvari
basically lényegében
evolve fejlődtek
hold tartják
world világát
bulgarian bolgár
numbering létszámú
fried sült
dominant domináns
say mondja
each mindegyik
starting kezdő
rights jogokat
twilight szürkület
died meghalt
view látképe
culture kultúrája
therefore ezáltal
stones kövek
situation helyzetbe
hall csarnok
hand kéz
arad aradi
followed folytatott
read olvasók
bicameral kétkamarás
contains tartalmaz
marched vonultak
her apját
malaysian maláj
administrator gazda
proposed javasolta
pages oldalak
vote választják
one-off egyszeri
themselves magukat
practice gyakorlatban
existence léte
worth bécsben
mostly leginkább
foods élelmiszerek
power erejével
election választási
against ellenében
disappear eltűnik
detected kimutatható
calculated számító
despite ellenére
life életünk
occasionally időnként
waited várt
far-away távoli
navy haditengerészet
further többi
when egykor
years évekig
capital legfőbb
space helyét
remains maradványai
done végzett
right jobbik
unpublished kiadatlan
period kort
transistor tranzisztor
germ hn
thought gondolták
talented tehetséges
iran iránt
role szerep
founded alapított
mother hagyománya
place hely
unpleasant kellemetlen
dia día
exists léteznek
adjacent határos
middle közép
morels kucsmagombafélék
situated elhelyezett
besides kívül
during közben
final döntőbe
condition feltétel
them két
every valamennyi
wise bölcs
win nyert
bring hozzák
appearance kialakulásának
earning kereső
hoped bízott
among köztük
physicists fizikusok
square tere
rotational forgási
genius zseniális
maternal anyai
governmentally közigazgatásilag
condition állapotát
thought gondolta
concerning vonatkozó
jolly vidám
mostly jobbára
application alkalmazás
inch hüvelyk
judaism judaizmus
yearly évi
turned fordultak
undergone mentek
national országos
earl grófja
mycotoxin kötöttek
idea ötlet
believed hitték
movie filmet
many talán
crystalline kristályos
love szerették
age kor
sy hírneve
excellent jeles
power hatalommal
rotation forgatás
they találtak
island sziget
media médiában
end véget
remaining megmaradt
third harmadik
found ítélte
charge vád
flies száll
relationships kapcsolatokat
task munkáját
islands szigetek
related rokonságban
constitute alkotják
thousand ezért
help támogatást
given adódik
done csinált
situation helyzete
specified meghatározott
or vágy
born születik
thin vékony
well-known híressé
literature irodalmi
actors színészek
less kevesebbet
prepared készített
announced kijelentette
neapolitan nápolyi
soft lágy
theater színház
average átlag
olympic olimpiai
points utal
forty negyven
superlative felsőfokú
training képzés
influenced hatottak
occur fordulnak
germany németországnak
its létét
again ismét
sg nyoma
organized megrendezett
warm meleg
contribute hozzájárul
sure biztos
series sorozatát
fauna kígyószisz
accordingly megfelelően
name neve
simplest legegyszerűbb
course pályája
albums albumuk
reached érte
become váló
societal társadalmi
easy könnyen
colour színű
finished elkészítette
residents lakói
changes változások
trip utazás
match mérkőzést
selection válogatás
theme anyaga
traffic forgalom
forename teréz
her élete
waltz keringő
strived igyekeztek
labor munkaerő
create létrehozása
fame hírneve
sketch rajza
mentioned említésre
success siker
area területének
performer játszó
cemetery temető
letters betű
located állott
technique technikát
says mondja
world világot
monarch uralkodó
has bír
stood állt
ask kéri
series sorozatok
actively aktívan
democracy demokrácia
begun elkezdődött
barriers fennálló
islands szigetei
passed telt
gothic gótika
chosen kiválasztott
surrounding környéki
sg lépése
inspired ösztönözte
rejected elutasították
boy fiút
mostly nagyrészt
wild vadon
teutons teutonok
night este
song számot
tried próbált
shorter rövidebb
reason ok
final végző
areas vidékeken
although ám
appear tűnnek
principle elvét
detrimental káros
lectures előadásokat
include tartalmaz
flu influenza
italy itáliai
southerners déliek
affect hatással
ensure biztosít
studies tanulmányok
cuba kuba
draw vonják
imperial tartományi
plant növény
gross tömegének
spread elterjedtek
serious súlyos
poems költemények
they éltek
electrochemistry elektrokémia
king királlyá
call nevezi
six hát
gulf öböl
elegant elegáns
remount nyúlik
what amiről
they teszik
deduction lévő
damages károkat
affected érintette
worded hangú
sometimes valamikor
litany litánia
inheritance örökösödési
wise bölcsek
act törvényt
season szezont
suffers szenved
shire grófság
archbishop érseki
gym torna
decided döntőt
acquired felvette
central közép
beaver hódfélék
ordered utasította
editor szerkesztője
extent mértékben
engineer mérnök
topic témája
grassy füves
engines motorok
forceful erőteljes
essay értekezés
left hagyta
friend barátjával
atoms atomok
himself magát
catholics katolikusok
meanwhile mialatt
treated kezelte
uniform egyforma
heliocentric heliocentrikus
theodore tivadar
death halálát
academical akadémiai
award díjat
wonderful csodálatos
have rendelkeztek
before azelőtt
founded megalapította
bears szül
effort törekvés
sg nevében
dangerous veszélyes
about erről
city városának
held tehető
all mindent
easily könnyen
paper lap
they törtek
instructions előírások
fishing halászat
exempt mentes
beyond túli
learner tanuló
indicator jelző
colonial gyarmati
decree rendelet
setback kudarc
lost elvesztette
sinful bűnös
most legeredményesebb
juliet júlia
contact kapcsolat
mainland szárazföld
python piton
rank rangú
linear lineáris
inca inka
only egyedüli
refugee menekült
from alól
believers hívei
tick kullancsok
suspects sejt
its egészét
namely mégpedig
oppositions ellentétek
impacted gyakoroltak
shire megye
weeks hetek
outstanding kiemelkedő
permit engedélyezte
reputation hírnevét
which melyek
typical tipikus
nagy nyugat
kepi képi
accordingly eszerint
colour színe
empire birodalma
byzantium bizánc
meant szánt
sg mozgását
quotations idézetek
work munkáját
got jutott
pet állatokat
settlement településen
reminder emlékeztető
good jó
ideology ideológia
directed irányította
pound font
heavily nagymértékben
frequent gyakori
country ország
evidently nyilvánvalóan
vishnu visnu
gaspar gáspár
lasted tartott
angle szög
position helyzete
birth születés
italian olaszországi
sow vet
plot cselekmény
realized felismerte
domain domén
caused okozta
county megye
parks parkok
mouse egér
presumably feltehetőleg
god istene
relations kapcsolatok
mainly főként
couple házaspár
spanish spanyolok
indicated jelölte
displaying talál
regime uralom
pass halad
victim áldozata
concerts koncerteken
around körüli
volunteers önként
sg fejlődését
unanimous hangú
more többet
criticisms kritikák
disturbances zavarok
birds jégmadárfélék
travelled utaztak
population népessége
misery szenvedés
somewhere valahol
need igény
weimar weimari
foundation alapot
tool szerszám
revealed kiderült
author szerzője
hold tart
point pontja
computers számítógépek
trajectory útvonal
which amellyel
multicolored sokszínű
living élők
think vélik
direction felé
bulb gumó
national hazai
graphical képi
distance távolság
position tisztséget
head fej
widow özvegy
lords főurak
leader vezetőjét
agreement egyezményt
birth szülés
still máig
regional régió
volcanic vulkáni
oceanic óceáni
march márciusban
alps alpok
angeles angelesi
mans emberei
formal formális
organisation szervezetet
nearly csaknem
constantine konstantin
value értékű
bible bibliát
is kerül
ie vagyis
let hagyva
technology technológiai
level szintje
chemistry kémia
organized szerveztek
element elemet
borders határok
diploma diplomát
connecting kapcsolódnak
escort kísérték
lifts emeli
success sikerrel
few néhányan
outstanding kiemelkedően
more egyebek
sounded hangzott
general általános
dalat dalát
sg zenekara
foremost legkiválóbb
croatian horvát
molten olvadt
band együttese
origin keletű
logistics logisztika
fortified megerősítették
ruler uralkodók
national nemzetiségi
place helyre
on gyakorolt
call nevezni
wooded erdős
reactor reaktor
movies filmeket
caption felirat
organisation szervezet
authorized engedélyezték
collective kollektív
convention egyezményt
form keletkeznek
suffer szenved
demonstrable kimutatható
settled települt
issue számában
further túli
movie film
act cselekménye
surname szapolyai
speaker beszélő
transporter szállító
jaro járó
precious értékes
fighting harcok
antbirds hangyászmadárfélék
which amiket
believes véli
rewarding jövőben
chief legfőbb
wanted akarták
crow holló
their kettejük
sections szakaszában
style stílust
punishment büntetést
shape alak
his nevével
entity egység
good jószág
really valóban
opposing ellentétes
increases növeli
differently másként
nation nemzet
existence lét
occupied elfoglalta
occupied szállt
website honlapja
noticeable figyelhető
bratislava pozsony
is azonban
end vet
actual aktuális
than mint
step lép
set képződik
persian perzsák
foreign idegen
gardener kertész
that abban
above utóbbiak
there ott
theodicy teodicea
flying repülő
red vörös
passerine verébalkatúak
its pályájának
sexual nemi
arms károkat
program rendezvény
reload katalin
club klub
public közigazgatási
line sora
material anyagból
colorless élen
guard őrzik
from svájci
contrary ellentétes
brought hoztak
dealer kereskedő
those azokat
series sorozatot
him kim
found találták
introduction bevezető
suitable alkalmas
speak beszélnek
former előbbi
qualified bejutott
again többé
colorless élén
hore shore
most legtöbb
death halálos
lived életű
benefits használata
artificially mesterségesen
cable vezeték
poem verset
land pártok
got megkapta
reception porta
ho hó
fiasco kudarc
development fejlődik
occupation foglalkozás
son fia
situated helyezkedik
digestion emésztést
perform végzi
poem versét
control ellenőrzése
usually rendesen
emerging kialakuló
sasson szász
gave adták
living lakó
very rendkívül
mountain hegyvidéki
assumed felvették
angel angyal
reflects tükrözi
discouraged ellenezte
replace váltotta
bright fényes
legislation törvényhozás
tie döntetlen
northwest északnyugati
forename zsófia
area terület
times szer
destination állomása
essentially lényegesen
family családban
essentially lényegében
reminding emlékeztető
lakes tavak
coral állt
finishing záró
raised keltett
frequently gyakran
work mű
refused visszautasította
steps léptek
broadcast szólt
choice választotta
possible lehetővé
career pályán
usually általában
of fogalma
ground földre
stars csillagok
eldest legrégibb
core magja
intellectual szellemi
eight nyolc
named nevezett
finished befejezett
recorded rögzítették
weekly heti
stretches szakaszok
slovenian szlovén
female női
happened történt
male kán
nosebleed orrvérzés
brought hozta
publications kiadványok
telephone telefon
effect hatás
its története
hydrogen hidrogén
fifth ötödik
formula_1 formula
its időpontja
psychological pszichológiai
relation kapcsán
judge bíró
treatment kezelése
voting szavazás
berlin berlinben
appeared feltűnt
palaces paloták
ranking helyezés
beginning kezdődően
observer megfigyelő
thereto ahhoz
its alakja
delimited határolja
perfect tökéletes
degree diplomát
we tudunk
medicines gyógyszerek
executed hajtottak
minimal minimális
county megyéhez
goal góljával
pointed utalt
production gyártási
july júliusban
acquired megszerzett
dog eb
him vele
summarizing összefoglaló
s napokban
thirty harminc
table tábla
considerably nagyban
preferably lehetőleg
sg teste
simple egyszerű
propose előnyben
center központja
started kezdődtek
told elmondta
chosen választottak
tar tatárok
use használatára
andrew andrás
canton kanton
brach ága
molecular molekuláris
time időszak
use használjuk
fans rajongók
car kocsi
participles évek
rejected visszautasította
opposed ellenzék
balazs balázs
recount beszélik
specific jellemzője
multiples többféle
entity lány
from angelesi
normal rendes
numbers számok
biology békaszőlőfélék
poisonous mérgező
its tulajdonsága
like hasonlítanak
circulate keringenek
protista protiszták
ratio arányuk
youth ifjúság
spiritual szellemi
tie kötik
bastion bástya
incident esete
earth föld
visible láthatóak
represented képviselt
readable olvasható
pronounce ejtsd
allied szövetségi
start indul
treasury kincstár
gyros gírosz
age kört
ursula orsolya
illusions illúzió
whom akiről
eve éva
factory gyár
realism realizmus
bosnia bosznia
jesus jézust
villager falusi
slovak szlovák
theater színházak
public nyilvánosságra
time idejére
formulated fogalmazta
lies terül
cod kód
evil gonosz
increased megnövekedett
rice rizs
take vegyen
illustrated képes
children gyermeke
plain alföld
iced jeges
of része
few pár
celebrations ünnepek
majority többségi
comes jön
necessary szükséges
left elhagyta
wood fából
possibilities lehetőségek
sector sáv
its részvételével
rapidly rohamosan
eventually véglegesen
critics kritikusok
volcanic vulkanikus
laying elhelyezkedő
from származó
form formája
they belőlük
original eredetű
significance jelentősége
film filmjében
pain szenvedés
false hamis
dramatic drámai
owner tulajdonosa
message üzenet
consideration figyelmen
hadean hadaikum
austria ausztriában
unia uniós
meeting találkozott
showed mutatták
sentence mondák
neighbourhood környéken
chief főnöke
won megnyerték
visit látogatása
left hagyták
colour szín
referring utalva
france franciaországi
structural szerkezeti
joined csatlakozott
doctrines tanait
sought törekedett
organisation szervezetben
hardware számítógépek
character alakját
majority többségben
basis alapját
russians oroszok
command parancs
country országból
carpathian kárpáti
visited meglátogatta
particularly különösen
shows mutatkozik
usual szokásos
them őket
home otthont
here itt
some kevés
wien bécs
know mérnök
expressly kifejezetten
career pályát
unfinished befejezetlen
provided nyújtott
car autót
those azok
which amelyek
called hívnak
washington washingtoni
results eredményeit
bitter keserű
problem problémái
looks néz
mystical misztikus
tensions feszültségek
lacking hiányában
space teret
drawing rajza
chiefly főképp
girdle körbe
set-up felépítésű
gone eltűnik
hands kezére
out hajtotta
youngest legfiatalabb
candela kandela
continues folytatja
without anélkül
turn forduló
peak csúcsa
sg megfelelője
links köti
file fájl
london londonba
colours színek
cultural művelődési
piers kikötők
means jelenti
occurring előforduló
loose laza
conflicts konfliktusok
emigrant emigráns
idea eszme
its értéke
sigmund zsigmond
socialist szociális
roads utak
point pontján
extensive kiterjedt
south déli
setter szetter
back hátsó
king királyhoz
sunk elsüllyedt
censorship cenzúra
changed változott
lead vezeti
uppermost legfelső
face arca
relationship kapcsolatát
was zajlott
are jönnek
picidae harkályfélék
solstice napforduló
its szobra
characters karakter
nominative alanyeset
symbol szimbólum
mixture keverék
center központ
mentions említi
registered beiratkozott
remembrance emléke
typical jellemzők
included foglalta
since óta
geometry geometria
from müncheni
results ered
not mégsem
motorbike motorkerékpározás
harbour kikötője
period ciklus
far messze
chooses választja
tomorrow holnap
sy eredményeit
fall kézre
child gyermek
debuted debütált
our életünk
ancestors ősei
appendix toldalék
hand kezét
carpathians kárpátok
relationship viszonyát
grave síremléke
australian ausztráliai
writings iratok
eruptions kitörések
confirmed megerősítette
granite gránit
fall esnek
composers zeneszerzők
english angolul
flower virág
change változnak
ground földről
transformed átalakult
year évében
par pár
its környéke
situation helyzet
conservation természetvédelem
was hozta
series sorozatból
seriously súlyosan
from től
pregnancy terhesség
uncertain bizonytalan
any bármelyik
fauvism fauvizmus
turkish török
young fiatal
king királya
deteriorated megromlott
sociological szociológiai
period időszakot
presumed feltételezett
warrior harcos
voiceover szinkronhangja
belgium belgiumban
like tetszett
surprise lépni
life élettartama
participant tagjának
big nagyra
similar hasonló
bring hoz
century-long évszázados
as mint
famous hírű
all-time mindenkori
magan magán
summer nyár
forename andor
use használata
panorama látképe
quickly rohamosan
last tart
sings énekel
work műben
east keletről
beneath lenne
organised szervezésében
soul lelke
dog canis
forms alkot
governor kormányzó
only csupán
travel utazik
like hasonlított
useful hasznos
launched indítottak
demand igény
seen látott
infantry tüzérségi
economy gazdaság
newspaper újságok
recognition megismerés
indeed méghozzá
slaughter mészárlás
sun naptól
aeroplane repülőgép
order utasítás
rejected elutasította
used felhasznált
inhabited lakta
said jegyezte
seeing látva
organizations szerveztek
investigation nyomozás
immigrants bevándorlók
director rendező
themselves maguknak
wall falán
planned tervezték
search keresni
organizer rendező
charges vádjával
moreover ráadásul
exercise rendelkeznek
business üzleti
tried próbálták
obliged köteles
age korát
verb nevezni
policeman rendőr
accompanied kísérte
maps térképek
abilities képességei
success sikerű
plaque emléktáblája
or il
held tartanak
article szócikk
soundly alaposan
theory elméletet
english angol
composers zeneszerzői
rather igencsak
beyond túl
flourishing virágzó
museum múzeumban
probably feltehetően
country hazája
case ügy
shape alakja
theory elméletét
apart szét
shot forgatta
labour munkát
figures alakok
judged ítélt
unitarian unitárius
hope remény
run futott
systems rendszerek
preserve őrzik
going haladó
got kapták
carrying viselő
alcedinidae jégmadárfélék
alliance szövetséget
cities városok
wished kívánta
imagination elképzelés
set tették
that amik
local itteni
fan rajongó
bloody véres
weaker gyengébb
all egészét
diuretic vizelethajtó
hardships nehézségek
flat lapos
bridge hídon
forename andrea
various különböző
its változása
works működnek
distance távú
honest becsületes
preliminary előzetes
tragedy tragédia
reverse fordított
work munkája
plain lapos
made készített
its megítélése
its rokona
intellect értelem
gets szerez
are ének
obtained szereztek
magical mágikus
indian indiai
longest leghosszabb
farmers parasztok
characterized jellemzi
example primer
back hátán
musical zenés
artillery tüzérségi
strata réteg
phasianidae fácánfélék
coast part
life életre
you te
inquiry nyomozás
thunder mennydörgés
munich münchenben
south délen
theatres színházak
highway autópálya
material anyagot
geographical földrajzi
recorded számon
eternal örökös
arise keletkeznek
some némelyik
career karrierje
street út
tomb síremléke
women nőket
attention figyelmet
movies filmek
tried próbálta
forename ida
employee alkalmazott
started elkezdett
executive végrehajtó
size mérete
contact érintkezés
to megtagadta
attention figyelmét
how hogyan
andre andré
original eredeti
reaction reakció
postponed elmaradt
monthly havi
processing feldolgozó
successes sikerek
tool eszköze
showed mutatott
apply alkalmazzák
colony gyarmat
called nevű
wheat búza
deputy megbízott
constructing építését
severely súlyosan
turned fordult
crime bűncselekmények
use használ
when midőn
nor mintsem
closed zárta
included megtalálható
followed követett
comic képregény
significant számottevő
wars háborúja
encourage bízták
idea elképzelése
viennese bécsi
formally formális
family családi
strongly erősen
leave hagyják
hinduism hinduizmus
albeit noha
dialects nyelvjárás
chose választottak
year év
at címén
newspaper napilap
semifinal elődöntő
turkey törökország
russel russell
solidity keménység
method módszerrel
works alkotása
understands rájön
leftist baloldali
hollo holló
proportion aránya
created alkotta
appointed kijelölt
slightly kissé
permanent állandó
me nekem
atmosphere légkör
part részről
showed kimutatták
proposal javaslatot
created létrehozta
frequently sűrűn
organized szervezte
type típusú
other mást
eruption kitörés
nationalism nacionalizmus
motorcycling motorkerékpározás
section szakaszban
everyone mindenki
bite falat
its tragédiája
nearest legközelebbi
celebrated ünnepelték
sultan szultán
proved bizonyított
democratic demokratikus
tartar tatár
say állítják
furthermore továbbá
trace nyoma
festival fesztivál
capabilities képességeit
case esetben
alas jaj
insurer biztosító
state állam
before előtt
life élet
immediate azonnali
creature élőlény
success sikere
works műveiben
university egyetem
arrived eljutott
complex komplex
german münchen
readers olvasók
defensive védekező
status állapotát
never sohasem
defense honvédelmi
sik sík
girlfriend barátnője
rotating forgó
forename marcell
physical fizikai
descendant leszármazottja
ethnic nemzetiségek
leaves fog
cross kereszt
decreasing csökkenő
began kezdődött
excavated feltárt
persians perzsák
extreme szélső
supreme legfőbb
university egyetemen
active aktív
says meséli
appointed jelölték
countship grófság
organized rendezett
few néhány
philosopher filozófiai
birds hangyászmadárfélék
week héten
when mikor
states államokkal
idea fogalom
at tartott
aggravates fokozza
academy akadémián
film filmes
part részével
fate sorsát
drama dráma
are kapnak
helped segítette
direct irányítja
cheat családnak
scholar iskolai
fixed rögzítették
emperor császárral
then majd
made kötött
seven hetet
other egyebek
building épülete
princess hercegnő
halal halál
programme műsor
are jelentenek
town várostól
sad szomorú
ordered elrendelte
trial kísérlet
famous ismertté
have megvan
money pénzt
opposed ellenezte
suicide öngyilkos
river folyón
side felén
call hívjuk
finally végre
met találkoztak
become válik
making téve
leave elmegy
admitted felvett
development fejlődésére
surely biztosan
village község
formed kialakuló
attached fűződő
electric elektromos
deal kezelni
macedonian makedón
inhabitant városi
days nappal
intense intenzív
aerial légi
dense sűrű
but ellenben
lowland alföldi
reborn újjá
nationality nemzetiségű
criticized kritizálták
bad gonosz
championship bajnokságban
plans terveket
massacre mészárlás
surname babits
forbade megtiltotta
date időpontja
viruses vírusok
musical zenei
celtic kelta
drove hajtott
university egyetemet
visits keresi
war háborúba
parts részeken
slur hadarás
enumerated felsorolt
ones egyszer
eye szeme
daily napi
himself magának
died elesett
got kapta
material anyagi
view néző
identification megnevezése
cumulative összetett
qualified képzett
feature sajátossága
parts részre
siege ostrom
accepted elfogadta
educational művelődési
set állít
army hadsereget
originated származott
channel csatorna
increased fokozta
evolution evolúció
world világ
science geomorfológia
publish közzé
government kormányának
struggle küzd
volcanoes vulkánok
prawn hal
temporarily egyelőre
strongest legerősebb
yugoslavian jugoszláv
walloon vallon
lonely magányos
stationed tartózkodó
extending kiterjedő
practice folytattak
dedicated szentelt
band sáv
almost csaknem
story története
evolved fejlődésnek
lady asszony
airports repülőterek
counting számítva
prepare készíteni
related kapcsolatos
film filmet
nora nóra
manager vezetője
sg könyvében
died hunyt
latest legutóbbi
base bázis
right jobb
joins csatlakozik
with azokkal
finnish finn
filled töltötték
weight súlya
change változtatni
murder gyilkosság
unmatched páratlan
female nőstény
placed helyezett
government kormányt
moved vándoroltak
estonian észt
declared hadat
grew növekedett
per jutó
containing tartalmazó
these ezekben
cost árán
mother-of-pearl gyöngyház
october októberben
animal állati
moreover mindinkább
movies filmes
insecure bizonytalan
began kezdte
antiquity ókorban
changed megváltoztatták
yellow sárga
developed fejlett
hungarians magyarokat
hell pokol
his népszerűségét
organisms élőlények
polished válaszolt
charges kiadások
millennium millenniumi
constrained akadályozta
promotes elősegíti
international internazionale
specialists szakértők
stated kijelentette
down megállapították
comic komikus
extent mértékű
tns illető
belief hitet
doctor orvos
interpretation értelmezése
settlement ág
dr. dr
resection részük
personality személyisége
ag ág
home otthona
sg hasonlítanak
happened előfordult
way módja
busy foglalt
actually ténylegesen
circulates kering
contain tartalmaz
consume fogyasztják
bigger nagyobb
dispute vita
church templomot
plans terveit
mysterious titokzatos
opposite ellentétes
mass tömegesen
second másodperc
legal jogi
two kettőt
jános jánost
victory győzelmét
supposedly feltehetően
street utcák
increased emelkedett
predecessor elődje
debate viták
some egyesek
was járt
victory győzelmet
with egyet
characterizes jellemzi
finals döntőbe
technological technológiai
adults felnőttek
areas területeinek
informational ismeretterjesztő
exquisite remek
multiple többes
into alakította
contemporary egykori
dear kedves
wrote írták
lifted emelte
location bocskai
extant fennálló
continue folytatása
help segítő
croat horvátok
vast nagyszabású
rains esik
sounds hangzik
orchestra zenekari
gnatcatcher szúnyogkapófélék
application alkalmazásával
at szintén
take veszi
translation fordítások
dividing felosztás
performed teljesített
empty üres
fills tölti
off le
valley völgye
caused okozott
cyclopaedia lexikon
topics témákat
cheap olcsó
deteriorated romlott
shared megosztotta
who akivel
called szólította
at szinten
pastor pásztor
to tekintettel
set alakították
israeli izraeli
parallel párhuzamos
finished befejezte
land földről
count számítani
recognition elismerést
included beleértve
venus vénusz
forests erdők
considered vélik
maize kukorica
class ősz
invisible láthatatlan
alternating váltakozó
something valami
traditional hagyománya
knew ismerték
turkic türk
confederacy konföderációs
advices tanácsok
provide nyújtanak
budapest budapestre
talk beszédet
mountains hegység
illegal törvénytelen
day napokban
sculptor szobrászművész
led vezette
observed figyelhető
sea tenger
wars háborúk
counted számított
salzburg salzburgi
coalition koalíció
judgement ítéletet
inhabited lakott
disc lemez
margaret margit
books könyveket
taking bevétele
got szert
water víz
holland hollandia
all mindegyik
decision döntés
bad rossz
from ból
explanation magyarázatot
september szeptemberben
parts részeket
hymn himnusz
notes jegyzetek
fate sors
amazing meglepő
maneuver hadművelet
doctrine tanítása
are vannak
critics kritikákat
serves szolgál
its népszerűségét
criticism kritikát
matter ügyet
measurements mérések
confusion zavar
state rendi
again újból
pending függő
briefly röviden
cover borító
jena jéna
pay fizetni
recently újabban
ceases megszűnik
opened megnyílt
sg győzelmét
retainer alkalmazott
emperor császárnak
metropolitan érseki
current mostani
latter utóbbiak
educated művelt
from onnan
know tudják
chosen megválasztott
rightwing jobboldali
trial kísérletet
haven menedéket
retired kilépett
image képi
both mindkettő
controversial ellentmondásos
geneva genf
bordering határos
municipalities önkormányzatok
nationality nemzetiségi
catastrophe katasztrófa
day nap
tour turnéja
long hosszú
okay rendben
sedative nyugtató
ensemble együttes
advanced fejlesztett
kingdom királyságban
partition felosztás
afford nyújt
republican republikánus
published publikált
symptoms tüneteket
suppression leverése
victory győzelem
element eleme
traditional hagyományos
through csatornán
definitive végleges
fascist fasiszta
material anyagát
success sikert
saints szentek
game játék
parks parkjai
pelecanidae gödényfélék
placed helyeztek
problem problémája
unsuccessful sikertelen
indispensable nélkülözhetetlen
these ezek
elections választások
name megnevezés
observation megfigyelése
environmental természetvédelmi
district kerületi
noun főnév
site oldala
nationalities nemzetiségű
according szerinti
geological geológiai
system rendszerváltás
news hírére
script szövegkönyvet
claim igényt
checkmate sakk-matt
serials sorozatok
publisher írója
things dolgok
olympics olimpiát
naked meztelen
decorative díszített
related vonatkoznak
geese lúdformák
police rendőr
location szolnokon
three mindhárom
went ment
progressive progresszív
assistance támogatja
moon holdon
romanians románok
opera operájának
adopted fogadott
novels növelése
railway vasúti
collision ütközés
production termelés
month hónappal
bump gumó
unique egyedüli
neither sem
take venni
nowhere sehol
venice venezia
top felső
serve szolgálnak
and si
intervention fellépés
north északra
therapy terápia
rosa róza
lawless törvénytelen
his könyvét
spiny tüskés
art művészetben
discontinued szűnt
herself magára
tatar tatár
adversary ellenség
memory emlék
sef séf
affect hatott
cluj kolozsvári
operation működését
purpose célját
region térségében
evenings estek
intonation hangvételű
daily naponta
album albumon
depict ábrázolják
result eredményeképpen
instrument szert
position helyzetbe
constant rendszeres
father apai
monarchy monarchia
musically zeneileg
czechs csehek
under alatt
tried megpróbált
forename gyula
priority kiemelt
hungarians magyarság
open nyílik
soon hamarosan
age korban
features jellemzők
russians szovjetek
sensual érzéki
related összefüggésben
terrain domborzat
be tehető
by által
exhaled kibocsátott
genetic genetikai
crown koronát
winter téli
provincial vidéki
whenever bármikor
who kinek
conception koncepció
saying szóló
accepted vállalta
temporary ideiglenes
shield pajzs
engineering gépgyártás
forename alfonz
inspector felügyelő
city városon
selenium szelén
outside kívül
only egyetlen
emitted kibocsátott
birth születéskor
divided megosztott
opportunities lehetőségeket
revolt felkelés
reinforced megerősítette
play játssza
persian perzsa
high-power nagyhatalom
function funkció
operational működő
supports támasztja
fungi gombák
see lát
accepted vállalt
judgement ítélet
staff munkatársai
table asztali
tine ág
keeps őrzi
troubles zavargások
join csatlakozik
stimulating serkentő
evidence bizonyítékok
album albumot
structure felépítése
eventual végleges
grade fokú
problem problémát
porter kapus
surname gárdonyi
home otthoni
crime bűnügyi
i magam
early elején
top élére
easy könnyű
landlord gazda
easier könnyebb
costs költségeit
include magába
decisive döntő
markus marcus
them ők
goddess istennő
sg jelenléte
speak beszélik
collaborated közreműködött
appear megjelenik
czecho-slovak csehszlovák
instruction utasítást
members tagjainak
ethnicities nemzetiségek
tile téglatest
east keleti
songs dalait
frank ferencet
they neveznek
movement mozgás
has megvan
occurring bekövetkező
phone telefon
audience közönség
succeeded sikerült
piece részes
around körül
nationalist nacionalista
prayer litánia
tight szorosan
creation alkotása
austrian osztrákok
category kategória
princedom hercegség
programmes programokat
calculated számítva
finally véglegesen
injuries sérüléseket
took átvették
lats lát
decrease csökken
length hossza
near közeli
declared nyilatkozta
graduated érettségizett
roma rómát
hard kemény
specific jellemző
sebastian sebestyén
developed kialakított
education nevelés
elections választásokat
get hozzá
interior belföldi
intentional szándékosan
group csoportba
for céljából
preventing megelőzően
is áll
transferring szállító
return visszatér
weld hegesztés
able hess
let hagyni
proved igazolt
regarding illetően
received átvett
any valamelyik
field mező
maria maría
connect kötődik
more annál
typhus tífusz
find megtalálni
disease betegség
chose választott
edited szerkesztette
of meséli
regard ellentétben
remade átdolgozta
commune község
special különösebb
archive levéltár
promised ígért
life életében
square téri
team-mate csapattársa
words szóval
effective hatásos
brick téglatest
critics kritikák
some valamiféle
its feladata
uncovered feltárt
opposite ellentétek
mentioned emlegetett
clubs klubok
poetry jambus
like szeret
supported támogatták
colors színeket
played játszott
ceremonial ünnepélyes
elections szavazás
menten mentén
which amelyet
r tatárok
donated készítettek
sg terméke
anonymous télen
suffix toldalék
romantic romantika
changed váltott
he vitt
watermark vízrajz
symbol jele
aspiration törekvés
year évről
u.k. uk
noone senki
marshy mocsaras
member tagállamok
grandfather nagyapai
twelve tizenkét
confidence vetett
city városból
country országában
close közeli
movements mozgása
letters betűkkel
los angelesi
heir trónörökös
bridges hidak
remark megjegyzés
used használta
you ti
sense értelme
absinthe abszintot
structure szerkezetet
academic főiskolai
accountancy számvitel
performer előadó
numerical szerinti
ideas elképzelés
mother anyák
only pedig
voluntary önkéntes
alliance szövetség
part shore
usage használat
inundation árvíz
grey szürke
invented kitalált
bands együttesek
decision döntése
statistics statisztikák
higher felsőbb
form formában
promoted elősegítette
fantastic fantasztikus
ernest ernő
kosovo koszovó
united egyesült
plain alföldi
being élőlény
instrument eszköz
famous híres
introduction bemutatása
building épületében
lasting tartó
retrospectively utólag
thirteen tizenhárom
rakoczi rákóczi
vitez vitéz
late késő
reach érik
purely tisztán
forces erők
signed jelöltek
neighbouring szomszédságában
endangered veszélyeztetett
regulations előírások
saturn szaturnusz
reader olvasó
forename ede
involved foglalta
grandfather nagyapja
inhabitants lakói
wider tágabb
but viszont
ally szövetségesek
online webes
supervision felügyelete
broadcast szolgáltatás
version változata
hours órával
continued folytatott
developed fejlődött
experiments kísérletek
rare ritkák
maniac mániás
explosion robbanás
album lemez
indeed tényleg
attended hallgatott
commissioned rendelkezett
message hírt
camp tábor
trust bízott
ottoman oszmán
system rendszer
substances anyagok
take lépnek
pecs pécs
side oldal
city városát
communicate közli
in hadseregben
book könyve
structure felépítésű
successful legsikeresebb
huns hunok
minister miniszterek
laden láden
gynaecological nőgyógyászati
goal cél
devoted szentelt
give adnak
worth értékű
bodies testek
continue folytatni
relation viszonyt
easily bőven
elect választják
mice egerek
fleeing menekülő
whom akinek
engineered tervezték
americans amerikaiak
forename ferenccel
followings következők
humble csekély
kalocsa kalocsai
that melyet
albanians albánok
dwindle csökken
pulled vonták
increased megnőtt
here itteni
chemistry szkandium
klara klára
tardy tárgy
believer hívő
songbird verébalkatúak
order rendet
peace béke
effect eredmény
spoke nyilatkozta
founder alapítója
team csapatnak
including átfogó
meanwhile miközben
state államban
produces állítja
minorities kisebbségek
dealt foglalkozott
forces erői
operating operációs
opposite szembe
singers énekesek
helps segíti
types típusok
could tudtak
source forrása
branch ága
nice kedves
renowned közismert
sometimes néhol
preview előzetes
from attól
shape formájú
novel regényben
firmness keménység
his levelében
admiral admirális
science természettudományi
basic alapfokú
effects hatások
begun vette
flow folyik
bind köt
unlike eltérően
become jut
research kutatás
representative képviselője
those olyanok
cultures kultúrák
achieved elérték
written megírt
local helyi
believed hitt
wine bőr
shares osztja
halftime félidőben
cranes darualakúak
was ot
that amit
pill hashajtó
got kapott
will fogják
clearly tisztán
manager menedzsere
development fejlődésének
today napjainkra
faith hit
based alapú
amount mennyiségét
former régebbi
portrait portréja
opponent ellenség
director rendezte
visual vizuális
as minket
let hagyták
responsible felelőssé
access elérése
underwent esett
matrix mátrix
confrontation összetűzésbe
finish végbe
football labdarúgó
mere pusztán
could tudta
improved javult
region régió
developments fejlesztések
football labdarúgók
english anglikán
behaviour viselkedés
determining meghatározható
countries országai
originates fakad
historians történészek
writer történetíró
disappeared eltűnt
symptom tüneteket
but hiszen
rodents vidrafűfélék
institute intézet
this ehhez
point pont
stuffed töltött
judging megítélése
results eredményt
primary primer
grooved költ
clearly egyértelműen
subway metró
creek patak
becomes válik
judged ítélte
purposeful célszerű
its akarata
uphold fenntartani
great remek
toxic mérgező
this ezen
sound hangot
necessarily tükrözi
keep tartja
river folyója
extent kiterjedése
astronaut űrhajós
clean sima
sg magassága
employ alkalmazni
thomas tamás
staff kar
before mielőtt
assembly gyűlés
they ők
welding hegesztés
do végeznek
companions társai
step lépnek
performance teljesítmény
for irányuló
rez réz
domestic hazai
mens férfiak
russian oroszországi
pertain tartozik
member tagjának
presented bemutatta
leave távozik
romans rómaiak
named elnevezett
civilization civilizáció
axle tengely
catholic katolikus
area területet
first debütáló
her tőle
now immár
movie mozifilm
them rájuk
comments megjegyzések
stripe sáv
encyclopedia lexikona
radioactive radioaktív
folded összetett
single kislemez
rhymed verses
albums albumok
hongkong hongkongi
decision döntést
claimed állította
mexico mexikóban
cyclopedia lexikon
waters vizek
decided konkrét
cup kupa
faithful hűséges
preliminary selejtező
sg adatai
tried megpróbálták
definable meghatározható
champion bajnoki
showing ábrázoló
death halálra
fills tölt
grave komoly
sulfate válaszul
motorway autópálya
line sor
defending védekező
group csoportja
with ellátott
meant jelentett
crab rák
user használó
section szakasz
event esemény
birds verébalkatúak
change változása
carved faragott
supposedly feltehetőleg
night éj
allies szövetségesek
plain sík
abundantly bőven
architect építész
emotion érzelmeket
football labdarúgói
representative képviselő
planned tervezett
factoring fák
lacked hiányzott
limited korlátozott
prevalent elterjedt
pouring ömlik
beginning kezdve
explainable magyarázható
basilica bazilika
included szerepel
without nélküli
less kevesebb
in benne
requested felszólította
recognized elismerte
obtained szerzett
closer közelebb
final döntőt
places helyek
begins kezd
separately külön
takes fog
fate végzet
until míg
plague pestis
fabrics anyagok
fossil fosszilis
demanded követelte
crucial döntő
township járás
beaten verte
severe szigorú
novel regényének
szolnok szolnoki
system rendszerben
notable megjegyzendő
oversea tengerentúli
gideon gedeon
location elhelyezkedése
quotes idézi
simultaneously egyidejűleg
near mellett
george georg
following alábbiak
create alkotnak
demonstrators tüntetők
let engedték
football labdarúgás
rescue mentette
mentioned emlegetik
team csapatot
how miként
geometrical geometriai
parliamentary országgyűlésen
power hatalmat
by melyet
rebellion lázadás
story történetet
exceeded meghaladta
earwig fülbemászók
appear szerepelnek
symbol szimbóluma
reputable ítélt
four négyes
popular népi
round kerek
paper lapja
use használják
from aus
directing irányító
concluded kötötte
originates származik
uranium urán
story történetét
player játékosnak
concern vonatkozik
resigns lemond
they végezték
brasov brassó
world világbajnokságot
candidates jelölték
concerning illető
used használták
for nyújtanak
organised szervezte
involved vonják
january januárban
called nevezte
serial soros
she szeretné
sickness betegséget
page lapja
big kiterjedt
artists előadók
choose választ
set kitűzött
formation kialakulásához
well-known neves
quantity mennyiség
bird pajzsoscankó
movements mozgalmak
different más
hungarian magyarul
choice válogatás
ed kísérték
materials anyagok
rapid gyors
version verzió
built felépült
general ezredes
additionally ráadásul
var vár
connects köti
then akkori
number szám
sailors hajós
view tekintette
covers fedi
back visszatérve
priests papok
aliyah álljon
game vad
which melyeknek
commodity jószág
looking néző
appreciations elismerések
smooth sima
urged késztette
towards felé
area területét
revolution forradalom
teacher tanári
conflict konfliktus
created kialakított
in lévő
players szereplői
protested tiltakozott
bosnian bosnyák
protect megvédte
term ciklus
crest címer
letters leveleiben
murder megölte
advantage előnye
palestinian palesztin
lifestyle életmódot
mirror tükör
signs jelölések
sensitive érzékeny
adjective melléknév
romani romák
area térség
restricted korlátozott
germany németország
created hozták
synchronized szinkronizálva
there fenn
swedish svéd
possibly lehetőleg
matter anyagból
possibly esetleg
button gomb
order sorrend
princes fejedelmek
music zenét
permission engedélyt
by révén
taught tanított
raised emelt
its hatású
debut debütált
he hitt
times idők
events eseményei
start indulnak
tradition hagyomány
irish ír
treats kezeli
equipment berendezések
victorious győztes
nightly esti
surname ferencz
words szavak
period időszakában
cult kultusza
armored páncélos
vladimir vlagyimir
providing biztosítva
ends végez
up felállított
doom végzet
senior id
ten tízes
seventies hetvenes
reason céllal
ur úr
level levél
took vitte
initiatives kéz
image képe
check ellenőrzése
web webes
lies húzódik
could érezte
wrote írott
concerning érintő
pair páros
grape szőlő
causes okok
page oldalra
clash ütközet
covering borító
teams csapatokat
form formái
surname illyés
president elnököt
so no
carter kocsis
cy ciklámen
escape menekülni
movement mozgását
commune kanton
pearl gyöngyház
football futball
broader szélesebb
charlotte sarolta
herb ezerjófű
referenced hivatkozott
temple temploma
proves bizonyítja
agent ügynök
partner társa
write írják
prohibited betiltották
respected elismert
cosmic kozmikus
subjects tárgyak
month hónap
insurgents felkelők
germany németországgal
degree fokú
martin márton
related összefüggő
metropolitan nagyvárosok
relative vonatkozó
temple templomot
graven faragott
nagyvárad nagyváradon
statue szobor
payment fizetési
explanation értelmezés
defeat vereség
poetry szócikk
sister nővére
for vonatkozóan
excellent kitűnő
asserted megállapította
serving szolgáló
formed képződik
wearing kopó
education oktatási
wants akarja
dismissed megszüntette
relative rokon
sg növekedése
england anglia
mean jelentenek
particular különösebb
heavy nehéz
works munkálatok
designed tervezte
arrives érkezik
test vizsgálatot
scandium szkandium
rising évről
journey utazás
mainly főképp
several számos
noble nemesi
details adatai
popular népszerűvé
passeriformes verébalkatúak
staff állomány
offer ajánlatot
outfield mezőny
all mindenféle
as tekinti
republic köztársaságot
precedent gyakorlat
evolve alakul
alexander sándort
while mialatt
live élnek
literature szépirodalmi
kosovar koszovói
spent töltöttek
further tovább
published kiadta
functional működési
topic témában
matters ügyek
grandson unokája
everything mindent
provided átadott
create alkot
relevant jelentőségű
sons fiai
public közéleti
king királyt
neven néven
tied fűződő
prepared készítők
tasks feladatokat
its részének
western nyugati
characters írásjegyek
remembrance emlékezett
keyboard billentyűzet
most legtöbbet
lithuania litvánia
hereinafter továbbiakban
thunderclap mennydörgés
bird madár
participation részvétel
into kézre
battle csata
oradea nagyváradon
begin kezdenek
rome róma
since hisz
appointment találkozó
newest legújabb
athens athéni
popular populáris
insurance biztosított
suspension oldat
ten tíz
italians olaszok
empire birodalom
charitable jótékonysági
have rendelkező
posterity utókor
beer sör
anglo-saxons angolszászok
prose prózai
limited korlátozták
found találnak
differentiated emelkedett
bring világra
spent töltötték
meanwhile közben
critic kritikát
general általánosságban
note megjegyzés
detective nyomozó
play játszhatott
likely valószínűséggel
difficult nehéz
match mérkőzésen
locally helyenként
peasants parasztok
price áron
shepherd juhász
holders hatások
rotates kering
airborne levegőben
province vármegye
energy energiát
alphabet ábécé
potlatch potlach
stand fekszik
pelicans gödényfélék
started elkezdték
pyramids piramisok
vote szavazás
forever örökre
kingfishers jégmadárfélék
influenced befolyásolta
easter húsvéti
characteristic jellegzetessége
supervision felügyelet
coastal tengerparti
help elősegíti
dermaptera fülbemászók
area területén
castors hódfélék
shall fog
published publikálta
rune rovás
announced közölte
following nyomában
certain bizonyos
album albumát
work dolgoznak
girl lány
surname morvai
england angliai
spain spanyolország
jr ifj
ships hajót
married férjhez
independence függetlenséget
population populáció
labour munkáspárt
started megkezdték
gipsy roma
colours színeket
very igencsak
sometimes esetenként
county megyék
evolving kialakuló
classified sorolják
executing végrehajtó
dynamic dinamikus
were jártak
reduces csökkenti
seventeen xvii
president elnökévé
independence függetlenségét
stays marad
album albumról
confessed vallotta
runs tart
reduce csökkenti
unique egyed
regulation szabvány
becomes válása
system rendszerét
questionable kérdéses
abc ábécé
also is
works műveket
help segítik
attacked támadta
reproduced világában
sunday vasárnap
live élő
heavy súlyos
report jelentését
sending küldött
request kérésére
rough durva
proclaimed kikiáltották
avoidance elkerülése
properly megfelelően
started indítottak
leipzig lipcse
proof bizonyítékot
nemeth németh
anthem himnusz
neven nevén
mythology mitológia
understandable érhető
surfaced felmerült
translation fordítás
before előbb
raw nyers
expansion növekedési
redwing szőlőrigó
articles cikkei
powers hatalmak
danger veszély
founded alapítottak
peach barack
experienced tapasztalható
statistical statisztikák
day napja
age korszaka
lake tava
frames keretek
creation keletkezésének
presenters előadók
unique egyedi
places helyen
habsburgs habsburgok
properties tulajdonsága
costly költséges
first kezdeti
expenses költségek
existed létezett
religion vallást
not ne
natural természetes
pope pápa
constitution alkotmány
pawnees paunik
christening keresztelő
gravitational gravitációs
creates készít
assigned rendelt
benedictine bencés
happen játszódik
faith hitre
teeth fog
coat köpeny
childhood gyermekkori
sector szektor
covers borítja
mentioned említi
estonia észtország
language nyelvi
their számuk
landing partraszállás
sao são
county megyei
tribes törzsek
purgative hashajtó
moses mózes
points emlékeztet
proof biztosítanak
can léphet
stretched nyújtott
abuse visszaélés
rarely ritkán
began fogott
area területen
washes mos
moral erkölcsi
champion bajnok
versatile sokoldalú
newspaper lapja
colleagues munkatársai
reference utalás
roast sült
can képesek
right jogú
practical célszerű
from sorozatból
sedentary állomásozó
region nagyváradi
accepted elvállalta
authority fennhatóság
sheets lapok
half felét
maria mária
phenomenon jelenséget
arising fellépő
sixth vi
history előzmények
home hazafelé
flag zászlót
interdict tilalom
up felett
century évszázados
awareness tudomást
vacated lemondott
before megelőzően
seemingly tűnő
symphonic szimfonikus
esquires nemesek
discard leírt
elements elemei
accepted bevett
north északról
brook patak
fork villa
form alak
traditions hagyományok
staying tartózkodó
balkan balkáni
monks szerzetesek
primarily elsősorban
find találja
landscape látképe
record rekordot
articles cikkek
documentary dokumentumfilm
predators ragadozók
ring szólnak
treatment terápia
sang énekelt
rebels felkelők
school iskolát
tribe törzs
man férfi
facing néző
stock állomány
same ugyanez
win győző
holding fogva
changes megváltozik
hampered megakadályozta
flour liszt
bedding álom
layer réteg
present jelen
rights jogait
model modellt
turkey török
boulevard körút
side részről
determined határozta
definitive véglegesen
more egyre
nof négyes
corporation testület
exterior külső
christianity kereszténység
forename csaba
its területét
lava láva
rebellious lázadó
month hónapot
fishes kajmánhalfélék
day napra
kindergarten óvoda
products termékei
recognizes elismeri
times ízben
contestants versenyzők
necessary szükségessé
persia perzsia
ceremonial ünnepi
formed kialakított
title címe
gone mentek
remained maradtak
did végezte
ended megszűnt
crusade keresztes
through útján
varieties változatai
oil ken
starter kiinduló
murders gyilkosságok
shortly röviddel
months hónapot
mix keveréke
greatly nagyban
worked működött
crew stáb
which amiben
through végig
democrat demokraták
behind mögötte
step lépést
at professzora
worded hangvételű
wild vad
habit szokás
literature irodalom
enterprise vállalkozás
close szoros
monuments műemlékei
stopped szűnt
regular folyamatos
styles stílusok
case alanyeset
moscow moszkvai
storytellers történetíró
issue ügy
we mi
many sokak
against ellenezte
philosophical filozófiai
tag toldalék
to hagyni
circles körök
fighters harcosok
shown mutatott
atmosphere környezetben
jabber hadarás
experienced tapasztalt
part részes
meaning jelentése
council tanács
influences befolyásolják
flag zászlós
slovakia szlovákia
than meghaladja
strike csapást
hands kezébe
requester igénylő
troy trója
e-mail email
products termékek
group együttesnek
physicist fizikus
trainer edző
raises emeli
meets találkozik
language nyelve
internet internetes
dissolved felől
destination célba
journal folyóirat
resignation lemondását
connections kapcsolatok
historical történelmi
prime kormányfő
commander parancsnoka
subjective szubjektív
drinks italok
choose választása
centuries évszázadok
conditional feltétel
shiite síita
her belőle
policy politikát
antigone antigoné
part részét
announced hirdette
includes foglalja
manic mániás
choosing választása
men férfiak
based alapjául
saw láttak
tram villamos
facilities berendezések
geological földtörténeti
laying fekvő
published megjelent
answer válasz
league ligájában
kidney vese
port kikötője
however ám
museum múzeum
enamored szerelmes
assure biztosítani
high magasra
important jelentősebb
decided döntöttek
dysarthria dizartria
coalition koalíciós
building építmény
kristof kristóf
disappeared eltűntek
beer kört
size méretű
populous sűrűn
occur előfordulnak
expressway gyorsforgalmi
sociology szociológiai
actual mindenkori
class osztályban
piece darab
critical kritikus
textiles textilipar
fled elmenekült
share osztják
boarded szálltak
ships hajók
evidence bizonyíték
job állását
visiting látogatása
stayed szállt
sank elsüllyedt
newspaper újság
comedy vígjáték
accept fogadja
bight öböl
adopted elfogadták
vocabulary szójegyzék
folkloristic népies
protists protiszták
operated működött
towards irányába
lies helyezkedik
idea felfogás
mechanical mechanikus
belt övezet
verify igazolt
use használatával
spacecraft űrszonda
originate eredő
end megszűnik
now most
lawyer ügyvéd
before megelőzve
into alakítja
council közgyűlés
dinner vacsora
went elment
producer produceri
service szól
stable stabil
joiner csatlakozó
objects objektumok
deeply mélyen
orbit pályára
rise emelkedik
trends irányzatok
receiving részesült
force erő
tell elmondja
urban városi
up ig
anatomical anatómiai
autonomy autonómiát
they mentek
taxes adók
way útjára
sight látás
emerging jelentkező
chapter szakaszban
in foglalkozó
successes sikereket
language nyelvű
exam vizsgálatot
men emberrel
japanese japánok
career pályájának
terminated megszűnik
non-metal nemfémek
party pártot
gave adta
carbide karbid
famous leghíresebb
facing szembe
countless számtalan
singles kislemeze
twenty húsz
body szervezetben
approximately megközelítőleg
reasons okai
history történetében
for célokra
famous emlegetett
place játszódik
throughout szerte
period időszakban
self-governing önkormányzati
result eredményt
form formát
durable tartós
city várossá
only keresztül
elemental elemi
water vizek
preceding megelőző
impossible lehetetlen
practice szokás
noble nemes
director rendezője
although noha
unusual szokatlan
protected megvédte
organized alakított
beforehand előzőleg
lexicon lexikon
many sokféle
artists művészek
help segíti
labour munkaerő
psalm zsolt
over feletti
galileo galilei
night éjszakai
uranus uránusz
hero hős
run folyik
cause okozva
mix keverék
below alatti
samuel sámuel
kadar kádár
recycling forgatása
family családnak
worst legrosszabb
observations megfigyelések
surveys vizsgálatok
equal megegyeznek
understand értjük
victim áldozatot
poetic költői
take vesz
safe biztonságos
leaders vezetőinek
above felül
participant résztvevője
man férfit
forename cirill
lines sorok
headquarters székhelye
appreciation elismerést
largely nagyrészt
speed sebességét
deals foglalkozik
hot forró
specified jelöltek
branch ág
much jóval
crazy őrült
slavs szlávok
tutor tanári
professional profi
her könyvét
lately utóbbi
need szüksége
homepage honlap
devil ördög
siege ostroma
across keresztül
roll tekercs
object objektum
solomon salamon
die hunyt
government kormánya
browser böngésző
hymenoptera hártyásszárnyúak
otherwise máskor
experts szakértők
classic klasszikus
ornate díszes
sent elküldte
fungus kucsmagombafélék
and ésvagy
held fogta
precious drága
works munkáit
oxygen oxigén
influences befolyásolja
was adta
left hagyott
visitor látogató
serbia szerbiában
needed szorult
appears jelentkezik
foreground előtérbe
conservation természetvédelmi
was került
gold arányban
criminal bűnügyi
northern sarki
comical komikus
methionine metionin
constitute minősül
flew menekült
serve szolgálja
was tartották
earth földön
human emberre
soil talaj
bring hoznak
sg helyét
akhenaten ehnaton
stressed hangsúlyos
eye szemben
where hol
standpoint álláspont
in színben
bottom alsó
laxative hashajtó
causes okoz
admits elismeri
market piaci
provide biztosítanak
neck nyak
immigration emigráció
reference hivatkozás
its születésekor
title című
publication megjelenés
personal személyes
italy itália
appearance megjelenése
two ketten
lichtenstein liechtenstein
occur előfordul
vatican vatikán
counting számító
whole egészét
entitled járó
compelled kényszerítették
tool eszközt
considered tekintenek
tragedy tragikus
preserved megőrizte
in található
verbs igék
defeated legyőzték
they kikiáltották
approx kb
huge óriási
received kaptak
romeo rómeó
president elnök
harder keményebb
published közzé
any valamivel
many sokat
captured fogságba
chronic krónikus
special sajátos
webpage honlapján
set elhelyezett
commander parancsnoki
ready készen
status állapota
defines meghatározza
therein benne
take vinni
indonesian indonéz
prep előkészítő
repetition ism
outwardly külsőleg
elect választ
given megadott
to arra
actor szereplője
ghost szellem
functions funkciók
government kormány
raul raúl
produced készítettek
came tértek
swampy mocsaras
served szolgáltak
ripe érett
perfectly tökéletesen
receive fogadja
years éve
daylight nappal
rabid veszettség
africa afrika
opposite szembeni
although holott
blend állított
region jéna
judge bírói
advertised hirdetett
internet interneten
affix toldalék
his szinkronhangja
libraries könyvtárak
tried igyekeztek
late kései
step lépése
dominated uralta
parisian párizsi
boss főnöke
germans németek
race versenyt
overwhelming túlnyomó
palatine nádor
too is
free szabad
literature író
starts kezd
spiders pókok
policy politika
if ha
macedonians makedónok
theoretically elvileg
while ugyanakkor
question kétségbe
border határt
ecological protiszták
argentina argentína
croatians horvátok
settlement rendezése
another másik
bring hozni
are képezik
surpasses meghaladja
tools eszközökkel
website weboldala
conjugate egyesített
with vele
sg arcát
gives ad
chinese kínai
dual kettős
suffering szenvedő
remaining fennmaradó
newer újabb
panic pánik
factor tényező
reigned uralkodott
many sokan
west nyugaton
the a
webpage weboldal
arthur artúr
soldiers katonákat
attacked megtámadták
partial részleges
korean koreai
began elkezdte
execution kivégzés
diarrhea hasmenés
selected választja
secretive titokzatos
already máris
alli állít
participated vettek
death halállal
tooth fogak
valley völgyében
months hónapok
legacy öröksége
academy akadémia
blow csapás
cover fedi
workers dolgozók
school iskolában
canada kanada
two kettes
support támogatását
subject foglalkozó
europe európán
dance tánc
following követő
month hónapos
excelled emelkedett
participation részvételével
performed felléptek
coming jönnek
mas köz
denotes jelöli
part részen
elements elemek
originary származó
sees látják
weapons fegyvert
crime bűncselekmény
played játszották
mercure merkúr
meaning jelentésű
everybody mindenki
emphasis hangsúlyt
feeling érzés
extreme túlzott
inflammation gyulladás
appearance fellépés
reforms reformok
unanimously egyértelműen
bills bankjegyek
string húrok
there odáig
final végső
rule uralmát
mostly többnyire
data adatai
otherwise egyébként
ago ezelőtt
relatively eléggé
into be
tower torony
work munkájának
direct vezeti
rural falusi
come érkezik
darker sötétebb
take viszi
turk türk
being lévén
give ad
winds szelek
said felelt
soil földre
formed keletkeztek
ancient antik
castle várban
put tette
laniidae gébicsfélék
researchers kutatók
get megszerezni
questions kérdéseket
into életbe
goal gólt
called nevezhető
starting kiinduló
youth ifjúsági
spend töltött
peninsula félsziget
commented nyilatkozott
permitted megengedett
december decemberben
tomb sírja
part részén
consideration szempont
gypsy cigány
fore főre
yearly évente
mafia maffia
chef séf
prisoner fogoly
istambul isztambul
was voltam
date dátum
important fontosabb
nothing semmi
force érő
previous addigi
essence lényege