january ionawr
castle castell
years blynedd
that mair
therefore herwydd
excuse esgus
on ymlaen
marketing marchnata
instrumental offerynnol
spokesman llefarydd
alphabet sillwyddor
interdisciplinary rhyngddisgyblaethol
production cynhyrchiad
quarter chwarter
successful llwyddo
some ychydig
called gelwir
fossils ffosiliau
magazine gylchgrawn
up draw
chemical cemegol
tend tueddu
songs chaneuon
while tra
published gyhoeddwyd
skylark ehedydd
limited gyfyngedig
czech tsiec
combined gyfuno
soldier filwr
common gyffredin
such cyfryw
i es
fund cronfa
dunes twyni
tropical drofannol
autumn hydref
share rannu
foreskin blaengroen
later diweddarach
encyclopaedias gwyddoniaduron
man ddyn
remained arhosodd
extinct diflanedig
offer gynnig
islands ynysoedd
before blaenau
mail e-bost
competition cystadleuaeth
cover cwmpasu
worsened gwaethygodd
moisture lleithder
expense traul
suspended hatal
before chyn
moscow moscfa
they roeddynt
churches eglwysi
imprisoned carcharwyd
whale morfil
here fan
macedonian macedoneg
square sgwâr
monotheism undduwiaeth
concept cysyniad
confirmed cadarnhawyd
line unol
classes ddosbarthiadau
stomach stumog
agriculture amaeth
written ysgrifennwyd
carboxylic carbocsylig
reported adroddwyd
predecessor rhagflaenydd
village bentref
isolation ynysu
offered cynigiodd
people bobl
climb ddringo
drugs cyffuriau
countries gwledydd
fertile ffrwythlon
continued barhaodd
vat taw
pune une
lake llŷn
from oddiwrth
blue gleision
coptic goptaidd
guerrilla herwfilwrol
denbigh dinbych
tactics thactegau
hormones hormonau
wall mur
muslim mwslim
chucking twll
cup cwpan
spanish sbaenaidd
measures mesurau
emphasizes pwysleisio
related cysylltiedig
infection haint
painting paentio
federation ffederasiwn
ie hy
failed methodd
retained chadwyd
environmental amgylcheddol
permanent parhaol
th fed
hard caled
links cysylltiadau
metal metel
decision benderfyniad
masts mastiau
marched gorymdeithiodd
faith ffydd
allow ganiatau
were oedd
africans afrikaans
when phryd
some rhywfaint
charter siarter
three tair
village mhentref
wealth gyfoeth
elected etholedig
total lwyr
there yno
singer canwr
white wen
denbighshire ddinbych
possessed meddiannodd
singer ganwr
door drws
policies pholisïau
wild gymorth
conceptualisation cysyniadau
always wastad
listing rhestru
spoken siaradir
alps alpau
rugby rygbi
territories thiriogaethau
programs rhaglenni
fun hwyl
wales cymru
glass gwydr
trends gogwyddion
it ynddi
representation cynrychiolaeth
escape ddianc
pied gwybedog
constituency etholaeth
statement datganiad
soviet sofietaidd
statement ddatganiad
take gymeryd
you rydych
formula fformiwla
go fynd
labor lafur
cover clawr
soup cawl
equator gyhydedd
selection ddethol
ten deg
tradition traddodiad
sounds seiniau
properties phriodweddau
string llinyn
growth tyfiant
blood gwaed
link dolen
critical beirniadol
moves symuda
acoustic acwstig
tagging sgïo
generation genhedlaeth
learned ddysgodd
formed ffurfiwyd
forms ffurfiau
retreat encilio
extent raddau
sentences brawddegau
active actif
dc fc
until nes
simple syml
lakes lynnoedd
has wedi
realize sylweddoli
occupied feddiannu
twin efaill
vote phleidlais
wool gwlân
accidents damweiniau
published cyhoeddir
retained chadwodd
communities gymunedau
program raglen
castle chastell
concert gyngerdd
exactly union
coverage darllediadau
oasis gwerddon
translation cyfieithiad
jumped neidiodd
poetic barddol
flag baner
graphics graffeg
richard rhisiart
landlocked tirgaeedig
capital cyfalafol
match gydfynd
days dyddiau
mountains fynyddoedd
safe ddiogel
strong gref
expectation disgwyliad
achieve dyfeisydd
noise sŵn
weak wan
rocky creigiog
diatomic deuatomig
offenses droseddau
uranus wranws
victory fuddugoliaeth
side ochr
around amgylch
state gwladwriaeth
awards wobrau
earlier ynghynt
drawer grog
popular poblogaidd
shallow fàs
organisms organebau
pipit corhedydd
mention sôn
treatment drin
subspecies isrywogaeth
dropped gollyngodd
pope pab
entirely gyfangwbl
mean cymedrig
criticized beirniadwyd
research ymchwil
for fôr
forces lluoedd
allowed chaniateir
disease afiechyd
are ydyn
closed caewyd
holiday wyliau
gross crynswth
ill sâl
chapter pennod
ulster wlster
dublin dulyn
tertiary trydyddol
skin croen
employed cyflogi
subtitles isdeitlau
elections etholiadau
rock roc
composed cyfansoddodd
home hafan
smile gweu
fifth bumed
update diweddaraf
imperial ymerodraethol
interest ddiddordeb
protests protestiadau
now nawr
bridge bont
rain glaw
animals anifeiliaid
province thalaith
cornish cernyweg
orthodox uniongred
fall ddisgyn
republicans gweriniaethwyr
meeting gyfarfod
insects pryfed
hawk gwalch
heterosexuality heterorywioldeb
transformation trawsnewid
kings frenhinoedd
metals metalau
peter pedr
free rydd
about amdanynt
gwynedd ngwynedd
near ger
suffering dioddef
expected disgwyl
it ynddo
paris mharis
however bynnag
seconds eiliad
poem cywydd
decreased gostyngodd
gardnerian gardneraidd
socialist sosialaidd
focus ffocysu
lovely hyfryd
historical hanesyddol
appeared ymddangosodd
argentina ariannin
general cadfridog
charged codir
tribute teyrnged
focus canolbwynt
celtic gelteg
books looks
termination terfyniad
your dŷ
arrest arestio
rules reolau
took cymerodd
moist llaith
eagles eryrod
profile proffil
eighteen ddeunaw
bombing fomio
exiled alltudiwyd
never byth
spotted fraith
took chymerodd
meters medr
hundred chânt
brazil mrasil
measure fesur
exceptional eithriadol
portugal portiwgal
tors moelydd
considered ystyriwyd
vote pleidleisio
metal fetel
w rh
organized trefnwyd
electromagnetic electromagnetig
large mawr
what pa
glands chwarennau
hair flew
transparent tryloyw
creative creadigol
relationship berthynas
baptism bedydd
pollution llygredd
distribution ddosbarthiad
child plentyn
civic ddinesig
bow bwa
many llawer
turn thro
instrument offerynnol
adolescent glasoed
s iau
pronounced yngenir
neuchatel neuchâtel
earlier cynharach
abolished diddymwyd
our ein
leek cenhinen
tort anwedd
sun haul
heterosexuality llyfryddiaeth
have chael
moderate cors
agency asiantaeth
bikini bicini
rose cododd
not peidio
online lein
yes do
taught ddysgir
fought ymladdodd
forces rymoedd
arm fraich
play chwarae
rocks creigiau
definition diffiniad
hours oriau
queen brenhines
black dduon
mouth geg
steel dur
doubled dyblu
passed pasiwyd
house tŷ
sian siân
hindus hindwiaid
pronunciation ynganiad
region ranbarth
a rhywun
letter lythyr
called alwyd
sweet melys
lock clo
extension estyn
more ragor
development datblygiad
material materol
entertainers diddanwyr
resigned ymddiswyddodd
head phen
object wrthrych
fashion ffasiwn
lead plwm
reduction lleihad
criccieth cricieth
desert anialwch
defeated gorchfygodd
communist gomiwnyddol
gaelic gaeleg
rock craig
peak copaon
grecian roegaidd
duck hwyaden
finals gynderfynol
transport drafnidiaeth
deal ymdrin
reykjavik reykjavík
rebellion gwrthryfel
left chwith
medicine moddion
from sgîl
rabbit gwningen
unitary unedol
toffee taffi
east dwyrain
christ crist
writing ysgrifen
majority mwyafrif
australian awstralaidd
atlantic iwerydd
foreign tramor
telescope telesgop
project prosiect
later ddiweddarch
mother mam
republicans weriniaethwyr
highly hynod
investigation ymchwiliad
europeans ewropead
master feistr
barons barwniaid
something rhywbeth
different wahanol
abuse gamdrin
action camau
good groglith
runs rhad
distributed dosberthir
composer cyfansoddwr
adjectives ansoddeiriau
scholars ysgolheigion
journalists newyddiadurwyr
combination gyfuniad
spring pistyll
article erthygl
transformation baghdad
establishment sefydliad
carefully ofalus
colonized wladychwyd
driving gyrru
real go
application gais
early cynnar
cell gell
image ddelwedd
all gydol
international ryngwladol
sheep ddafad
hooker bachwr
spring ngwanwyn
pregnant feichiog
rate cyfradd
villages phentrefi
portrayed portreadir
neighboring cyfagos
nationalism cenedlaetholdeb
gathering hel
israeli israelaidd
fergus bregus
competitions cystadlaethau
pattern patrwm
virtue rhinwedd
channel sianel
performing perfformio
first gyntaf
used arferai
your eich
viewers gwylwyr
muslim fwslim
denied gwadodd
christians cristionogion
norway norwy
honorable anrhydeddus
dead meirw
unknown wyddys
poorest tlotaf
celtic celteg
steric streic
fire tân
sore dolur
mike meic
controversial dadleuol
reforms diwygiadau
sub-region isranbarth
described ddisgrifir
shared rennir
rich cyfoethog
not nad
brothers bros
planets planedau
air awyr
tip domen
twice dwywaith
submit ymostwng
work waith
impression argraff
substance sylwedd
small fychan
lebanon libanus
throughout ledled
brazil brasil
or nac
dutch iseldireg
slate lechfaen
organic organig
preaching pregethu
human dynol
railway reilffordd
welshmen defnyddiwyd
toxic wenwynig
witch wrach
history hanes
green werdd
you ydych
summary gryno
pictures lluniau
user defnyddiwr
immigration mewnfudo
corporation gorfforaeth
giants cewri
subject destun
verse pennill
zone parth
reached gyrhaeddodd
capacity cynhwysedd
rise codiad
wound clwyf
brass pres
folk gwerin
increase gynyddu
boats chychod
surrender ildio
less lai
olympics olympaidd
farm marn
full lawn
ranger cwellyn
came ddaeth
penis bidyn
barry barri
dance ddawnsio
communist comiwnyddol
seekers lloches
reference gyfeirio
residents trigolion
company cwmni
best orau
four bedair
charge cyhuddiad
highlights amlygu
stronger gryfach
greek groeg
preparation paratoi
rotation cylchdro
sweating chwysu
volume cyfrol
interaction rhyngweithio
deportation alltudio
voice llais
wife wraig
enzymatic ensymatig
like dymuno
engineer peiriannydd
for am
energy ynni
caused achoswyd
geese gwyddau
nuts cnau
stand sefyll
studios stiwdios
four pedair
catalytic catalytig
wild wyllt
strongest cryfaf
psychological seicolegol
recognized chydnabod
style steil
machine peiriant
christian gristnogol
gout cymalwst
noted nododd
walt gwallt
dj troellwyr
longest hiraf
valley chwm
because oherwydd
require fynnu
raised godwyd
twenty hugain
ions ïonau
artists artistiaid
successors olynwyr
land dir
ash lludw
speech araith
guy guto
probes chwiliedyddion
conference cynhadledd
cereal grawnfwyd
firing tanio
flood llifogydd
deal dipyn
grinding malu
e-mail e-bost
terrestrial daearol
argue dadlau
organism organeb
housing dai
a man
archos achos
territory thiriogaeth
colorful lliwgar
your dy
newport casnewydd
computer cyfrifiadurol
gap bwlch
studied astudir
published chyhoeddwyd
development datblygu
west gorllewin
sudan swdan
horse geffyl
sites safleodd
set osododd
protestant protestannaidd
french ffrancod
regional ranbarthol
peninsula orynys
experiments arbrofion
storms stormydd
received derbyniwyd
would byddai
lordship arglwyddiaeth
axis echel
britons prydeinwyr
points phwynt
peak anterth
population poblogaeth
events ddigwyddiadau
organization fudiad
brisk sionc
do gwnewch
spread lledodd
fawkes ffowc
with efo
european ewropeaidd
people pobl
team tim
ancient henfyd
consul conswl
fair teg
national genedlaethol
diluted gwanhau
heir etifedd
up lân
merioneth feirionnydd
measured mesurir
which sydd
blues felan
provide darparu
heavy trwm
castle nghastell
ecology ecoleg
decline dirywiad
lgbt lhdt
manuscript llawysgrif
such fath
danish daneg
emperor ymerawdr
sleep cysgu
terrible ofnadwy
less llai
met cyfarfu
theft dwyn
gannets huganod
album halbwm
third traean
upper mlaenau
risk perygl
with gyda
supporters gefnogwyr
reached cyrhaeddodd
all holl
attacks ymosodiadau
references gyfeiriadau
light ysgafn
japanese siapaneg
works gweithiau
sheath gwain
pedestrian cerddwyr
isod following
suspension grog
latitude ledred
suggest awgrymu
politics ngwleidyddiaeth
civilizations gwareiddiadau
doctors meddygon
twelve deuddeg
efficient effeithlon
mongolian mongoliaid
capital cyfalaf
year flwyddyn
durres durrës
intestine coluddyn
soil bridd
push gwthio
d ch
pipeline gweill
liver afu
curved crwm
lake llyn
plot llain
president arlywydd
cardiff gaerdydd
comparison cymhariaeth
full-back cefnwr
m priododd
have raid
euros ewros
moon lleuad
campaigners ymgyrchwyr
stimulation symbyliad
species rhywogaeth
invented dyfeisiwyd
preserved cadwedig
significant arwyddocaol
long hir
city ninas
presidential arlywyddol
chain cadwyn
prayer gweddi
increasingly fwyfwy
cup nghwpan
republics gweriniaethau
moderate cymhedrol
round drwm
stanzas englynion
confederation conffederasiwn
boy bachgen
cells gelloedd
named henwi
just cyfiawn
russian rwsieg
climbers ddringwyr
websites gwefannau
hindu hindŵaidd
liquid hylifol
celtic geltaidd
deepest dyfnaf
dollars ddoleri
important bwysig
descriptions disgrifiadau
under dan
maintained gynhelir
executed ddienyddio
northern gogleddol
angle ongl
calls galwadau
populations poblogaethau
flowered blodeuodd
papua papwa
miners mwynwyr
loan benthyciad
lead arweiniol
leaves dail
express mynegi
hydrochloric hydroclorig
construction adeiladu
prince tywysog
jewish iddewig
connection cysylltiad
progress cynnydd
cities ddinasoedd
personal personol
colors liwiau
boiling berwi
losses golledion
brussels brwsel
camps gwersylloedd
system gyfundrefn
stations gorsafoedd
veterinarian milfeddyg
issues faterion
atheists anffyddwyr
illegal anghyfreithlon
forwards blaenwyr
operation gweithrediad
enemy elyn
all cyfan
papers phapurau
visitors ymwelwyr
unlikely annhebyg
ancestors hynafiaid
north ogledd
communities chymunedau
mid canolbarth
directed cyfarwyddo
compared gymharu
th ain
projects brosiectau
granite gwenithfaen
has ganddi
rural gwledig
unlikely anhebyg
lives fywydau
university prifysgol
suffer ddioddef
views barn
hall neuadd
eating bwyta
wide llydan
latvia latfia
social shiva
hair blew
you cewch
republic weriniaeth
territories tiriogaethau
women menywod
ext est
support gefnogaeth
michal mihangel
music ngherddoriaeth
patriotic llangollen
coined bathwyd
pressure gwasgedd
changed newidiodd
accordance unol
depth dyfnder
spread lledaeniad
insert hms
grammars gramadegau
skeleton sgerbwd
fourth pedwerydd
light golau
help gynorthwyo
keep cadw
agriculture amaethyddiaeth
meet cwrdd
appear ymddangos
adherents ymlynwyr
attempt ymgais
nazi natsïaidd
childhood blentyndod
northern ogleddol
settlers ymsefydlwyr
far belled
sections adrannau
continue barhau
nutrition maeth
non-metal anfetel
levels lefelau
mountains mynyddoedd
tip tomen
legions llengoedd
skiing sgïo
live fyw
councilors cynghorwyr
gulf gwlff
added ychwanegir
about ynglyn
media cyfryngau
developed datblygwyd
disk disg
vehicles gerbydau
tribes lwythau
capitals breision
planet planed
race hil
used ddefnyddiwyd
changes newidiadau
companies cwmnïau
arms arfbais
crowned goroni
anthropologists anthropolegwyr
separation gwahaniad
tissues meinweoedd
behave ymddwyn
period cyfnod
almost bron
branch gangen
romantic rhamantus
muslims fwslemiaid
universe bydysawd
graphite graffit
discussed trafododd
conditions gyflyrau
freedom ryddid
vocabulary geirfa
supply cyflenwad
peace tangnefedd
bitter chwerw
alleged honedig
detail fanwl
foot troed
is gwneir
covered gorchuddio
nasal trwynol
reactions adweithiau
it ohoni
notice rhybudd
exchange cyfnewid
ark arch
sites safleoedd
dictionaries geiriaduron
measure mesur
work ngwaith
letters llythrennau
example engraifft
forces luoedd
ranks rhengoedd
made wnaed
methane fethan
opposition gwrthwynebiad
mouth ceg
dawn wawr
phosphate ffosffad
copper gopr
moon leuad
sut how
afternoon pnawn
noise swn
see weld
piper pibydd
widest ehangaf
associated cysylltir
building adeilad
warriors ryfelwyr
links dolenni
born ganed
diameter diamedr
learners dysgwyr
woven gweu
dependence dibyniaeth
carmarthen caerfyrddin
a fo
its ei
eighth wythfed
torch broch
single sengl
advice cyngor
mention son
galilee galilea
myths chwedlau
warn rybuddio
support gefnogi
ended diweddodd
wrexham wrecsam
gaulish galeg
vandalism fandaliaeth
aimed anelwyd
role rol
learned dysgodd
aware ymwybodol
presidency arlywyddiaeth
extend ymestyn
pigs moch
emails ebyst
british brydeinig
eat fwyta
gael available
breeding magu
cor côr
further pellach
breton lydaweg
comes ddaw
trouble drafferth
fine cain
pressure bwysau
third drydedd
eclectic eclectig
pubic cedor
bridge pont
was gafodd
trails treialon
showed dangosodd
they aethant
rock creigiau
banned wahardd
lower isaf
next nesaf
studies astudiaethau
welfare lles
port borthladd
intervention ymyrraeth
have rhaid
it ohono
sure si
weekly wythnosol
comprehensive gynhwysfawr
explained esboniodd
filled llenwir
english saesneg
rebellion wrthryfel
penis pidyn
daughter ferch
slavishly slafaidd
nervous nerfol
lost chollodd
address chyfeiriad
identified nodir
prison carchar
morocco moroco
extended estynedig
philippines pilipinas
volcanoes losgfynyddoedd
tie clymu
biology bioleg
indeed wir
doors ddrysau
selection detholiad
astronomy seryddiaeth
iraq irac
continents chyfandir
developing datblygol
killed lladd
occupied meddianu
targets targedau
tectonic tectonig
chicken iâr
not beidio
members aelodau
row res
closed gau
the das
feudal ffiwdal
attack ymosod
subspecies isrywogaethau
expressed mynegodd
income incwm
retained cadwodd
safety diogelwch
hebrew hebraeg
cold annwyd
column colofn
supportive gefnogol
visit ymweliad
butcher cigydd
words eiriau
out allan
broke torrodd
alkaline alcalïaidd
historians haneswyr
patriotic gwladgarol
indian indiaidd
aristotle aristoteles
all gyd
there yna
inches modfedd
nations cenhedloedd
wales nghymru
spend dreulio
lava lafa
scientists wyddonwyr
mythological mytholegol
keep gadw
lake lyn
tree goeden
province dalaith
average cyfartalog
snakes nadroedd
currents cerrynt
cohort garfan
fostering mathau
flee ffoi
pair pâr
located leolir
cockles cocos
carrying cario
these rhain
unusual anghyffredin
convenient gyfleus
slaves caethweision
waves tonnau
so felly
musician cerddor
mythology mytholeg
minimum lleiaf
personal bersonol
uranium iwraniwm
exist fodoli
remove ddileu
articles erthyglau
wave don
already eisioes
technology technoleg
boundary ffîn
baron barwn
slavery caethwasiaeth
brewis brewys
south de
used arferid
sean seán
julius iŵl
construction adeiladwaith
monuments henebion
bangor fangor
politicians gwleidyddion
shepherd bugail
extended ymestynnodd
chords cordiau
race hiliol
pembrokeshire benfro
can gall
east nwyrain
prepare baratoi
rating tarddiad
egyptian eifftaidd
seal sêl
time dro
bethan moelydd
links chysylltiadau
pleased falch
enough digon
sensible synhwyrol
likely debygol
types mathau
turkey twrci
vampire fampir
slopes goleddu
ritual ddefod
delivery chyflawni
key allweddol
sculpture cerflun
advisory ymgynghorol
scale raddfa
observations arsylwadau
motto arwyddair
cordoba córdoba
based seilio
general cyffredinol
white gwyn
successful llwyddianus
cross croes
possible posib
reincarnated ailymgnawdoli
welfare les
irish gwyddelod
nerves nerfau
winding dirwyn
morning bore
blues blŵs
can medru
highlands ucheldiroedd
magnificent godidog
cases achosion
priest offeiriaid
explosions ffrwydriadau
communism gomiwnyddiaeth
gambling gamblo
alba galba
types fathau
among ymysg
did wnaeth
merlin cudyll
lucious lucius
balls beli
burial claddu
transport cludiant
design ddylunio
amazing rhyfeddol
heart galon
cable cebl
stream nant
records recordiau
access mynediad
heritage treftadaeth
leave gadael
mass fàs
policy polisi
reference chyfeirir
tank tanc
vertebrates fertebratau
this hwn
reproductive atgenhedlu
sensitive sensitif
divide ymrannu
branch cangen
private breifat
desert anial
lower is
translation cyfieithu
hide cuddio
called gelwid
athletics athletau
jack jac
public cyhoeddus
managers reolwyr
continued parhaodd
century canrif
that dyna
earned enillwyd
cohort carfan
background cefndir
protest protestio
viral firaol
exist bodoli
salt halen
uniform unffurf
prehistory cynhanes
eight wyth
features nodweddion
menevia mynyw
descendants ddisgynyddion
influential dylanwadol
battles brwydrau
spread ymledu
hidden cudd
concepts cysyniadau
drink ddiod
discipline ddisgyblaeth
july gorffennaf
based seilir
small fechan
allegation honiad
critical dyngedfennol
crazy wallgof
michael mihangel
often aml
discussion drafodaeth
following canlyn
withstand wrthsefyll
homosexuality gyfunrywioldeb
kings brenhinoedd
treated trin
clear glir
ending diweddu
millions filiynau
radiation ymbelydredd
unless oni
tydfil tudful
linguists ieithyddion
names henwau
journalism newyddiaduraeth
literary lenyddol
built adeiladwyd
law gyfraith
challenges heriau
project brosiect
male gwryw
prominence amlygrwydd
biochemistry biocemeg
stands saif
around gwmpas
save achub
resistance gwrthiant
care ofal
split hollt
choose ddewis
renaissance dadeni
days diwrnod
culture ddiwylliant
successful lwyddiannus
they ganddynt
water dwr
included gynhwysai
agreement cytundeb
bangor mangor
leading flaenllaw
measles almaenig
record gofnodi
crews criwiau
heath waun
liquid hylif
enemy gelyn
references cyfeiriadau
venezuela feneswela
cognitive gwybyddol
phrase ymadrodd
settlements aneddiadau
november tachwedd
brava parva
morphology morffoleg
alcoholism alcoholiaeth
dream breuddwyd
stone garreg
published gyhoeddi
cuckoos cogau
sang canodd
stream ffrwd
classical clasurol
existence bodolaeth
held cynhelir
residence preswylio
successor olynydd
votes bleidleisiau
variations amrywiadau
growth twf
do gwneud
pain poen
commercial fasnachol
cliff glogwyn
wattle fangor
infections heintiadau
distributed dosbarthwyd
millennium mileniwm
guidelines canllawiau
represented gynrychiolir
invaded meddianwyd
peoples pobloedd
breed brid
ceased peidiodd
philology ieitheg
team tîm
decided penderfynwyd
gregorian gregoraidd
rattray each
process proses
instruments offerynau
place digwydd
infected heintio
a gynllun
date ddyddiad
fish pysgod
night noson
month year
grow dyfu
point pwynt
inherit etifeddu
resign ymddiswyddo
discovery darganfyddiad
st af
murdered llofruddiwyd
environment amgylchedd
represent gynrychioli
coiled torchog
named enwyd
character cymeriad
no oes
referred cyfeirir
area hardal
mistake camgymeriad
percentage canran
from oddi
bombing bomio
ridge crib
findings ddarganfyddiadau
state wladwriaeth
w gw
cult cwlt
use ddefnyddio
tracking olrhain
rail rhegen
film ffilm
executed dienyddiwyd
tasks tasgau
thin denau
activities gweithgareddau
basis sail
back nôl
organizations sefydliadau
tail cynffon
families deuluoedd
married phriodi
some rhyw
club clwb
describe disgrifio
source tarddle
policy bolisi
baptist bedyddwyr
split rhannwyd
warned rhybuddiodd
descent dras
released ryddhawyd
sweat chwys
witnesses tystion
closed caeedig
tanks danciau
overs over
attributes priodoleddau
governance lywodraethu
lithosphere lithosffer
m mo
game gad
tradition thraddodiad
differentiation differu
bear arth
crusades croesgadau
already eisoes
major bwys
years mlynyddoedd
raid gyrch
added ychwanegwyd
machine beiriant
plateau llwyfandir
cultural ddiwylliannol
minister weinidog
note sylwer
wells ffynhonnau
thousands miloedd
notice sylwi
muslims mwslemiaid
not nid
partnership partneriaeth
intercourse cyfathrach
emperor ymerawdwr
mentioned crybwyllwyd
account cyfrif
striking trawiadol
displaced dadleoledig
listen gwrando
turned troes
hunting hela
abbreviation talfyriad
recovery adennill
potential potensial
guitar gitar
wiktionary wiciadur
dangerous peryglus
catholic catholig
electricity trydan
prussia prwsia
welshmen hawlio
creator creawdwr
fierce ffyrnig
concerned poeni
u ph
chapel capel
sprint wib
unpopular amhoblogaidd
needs anghenion
shoulder ysgwydd
come ddod
sliding llithro
conservation cadwraeth
dissatisfaction anfodlonrwydd
referee canolwr
wizard dewin
created crewyd
variation amrywiad
ply cainc
speech lleferydd
strength cryfder
tudor tudur
henry henri
second ail
lancastrian lancastriaid
uncertain ansicr
throne orsedd
unstable ansefydlog
led harwain
urban trefol
methane methan
off ffwrdd
gothic gothig
chance siawns
categories categoriau
laws cyfreithiau
described disgrifiodd
native cynhenid
revealed datgelodd
supporters cefnogwyr
denmark denmarc
housing tai
led arweiniodd
gene tène
surface wyneb
ship llong
sound cadarn
identification adnabod
neck gwddf
eg ee
county sir
slain lladdedigion
chapels capeli
carpenter saer
katherine jenkins
price pris
winners enillwyr
streams nentydd
authority awdurdod
exit ymadael
celts geltiaid
list rhestr
southern ddeheuol
improve wella
time gilydd
possible bosib
covenant cyfamod
cup gwpan
warren tywyn
fate tynged
candidates ymgeiswyr
copper copr
back nghefn
relevant perthnasol
landscape thirwedd
love cariad
sciences gwyddoniaethau
victorian fictorianaidd
empress ymerodres
induction ymsefydlu
free rhyddion
behavior ymddygiad
house dŷ
faithful ffyddlon
ceasefire gadoediad
broadcasting darlledu
here yma
everything bopeth
help cynorthwyo
americans americanwyr
help gymorth
support cefnogaeth
end niwedd
dose dos
government llywodraeth
reference cyfeiriadau
late hwyr
milk laeth
title teitl
bibliography llyfryddiaeth
mixing cymysgu
state ddatgan
prevent rhwystro
countries ngwledydd
translated cyfieithwyd
assembly cynulliad
gal ngâl
landowners tirfeddianwyr
taff taf
performances berfformiadau
protesters protestwyr
strings llinynnau
biography bywgraffiad
cycle cylchred
childrens children
committee bwyllgor
she hithau
started cychwynnodd
cello sielo
medium cyfrwng
mantle mantell
four mhedair
dialect tafodieithol
ethics moeseg
balkans balcanau
save arbed
it fon
burning losgi
given roir
feeling teimlad
edition argraffiad
arms breichiau
ant morgrugyn
gorge ceunant
limestone calchfaen
nest nythu
points pwyntiau
files ffeil
by chan
australasia awstralasia
front ffrynt
self-government hunanlywodraeth
politics gwleidyddiaeth
archipelago ynysfor
sisters chwiorydd
tv teledu
learn ddysgu
scroll sgrôl
flight hedfan
time amser
social gymdeithasol
statesman gwladweinydd
protestantism protestaniaeth
voluntary gwirfoddol
offspring epil
recovery adfer
hebrews hebreaid
progress gynnydd
where lle
guinea gini
launched lawnsiwyd
models modelau
crime troseddau
testament destament
beans ffa
nearby gerllaw
day ddiwrnod
castles cestyll
valley ddyffryn
now awr
them atynt
believed credodd
brythonic brythoneg
classical glasurol
unique unigryw
communication gyfathrebu
mountainous mynyddig
curtain llen
miles milltir
power pŵer
ant ânt
archaeological archeolegol
reason reswm
third trydydd
combined gyfun
fans dilynwyr
by drwy
external allanol
requires mynnu
album albwm
women wragedd
procedure drefn
bloody gwaedlyd
saint sant
thermodynamics thermodynameg
circulatory gylchredol
mexico méxico
poverty tlodi
location lleoliad
spells swynion
trading fasnachu
disappeared diflannodd
uterus groth
pagan paganaidd
transferred trosglwyddwyd
literally llythrennol
grebe gwyach
protect ddiogelu
healthy gïach
celebrate ddathlu
strange rhyfedd
possibility posibilrwydd
spread lledaenu
criminal troseddol
brothers frodyr
lowlands iseldiroedd
decided penderfynodd
just cwta
code cod
fruit ffrwyth
pakistan pacistan
programming rhaglennu
prose ryddiaith
role rôl
dock doc
intervention ymyriad
areas meysydd
ecuador ecwador
clothing dillad
plain wastadedd
rate gyfradd
strong cryf
resident drigai
economies economïau
skeleton diwygiad
dog gweinidog
empty gwag
fat braster
depend dibynnu
feelings teimladau
can cân
aries aires
palace palas
equivalent gyfatebol
academic academaidd
lounge lolfa
iron haearn
production gynhyrchu
opened agorwyd
who roddodd
reign teyrnasu
spread ymledodd
issue fater
factories ffatrïoedd
gap fwlch
but wybod
claim hawlio
offices swyddfeydd
gays hoywon
cooking coginio
biography cofiant
allegations honiadau
democratic democrataidd
effort ymdrech
elementary elfennol
point bwynt
bridgend penybont
people phobl
fathers nhadau
online arlein
victories fuddugoliaethau
museum amgueddfa
young ieuanc
sentence brawddeg
tracks traciau
uprisings wrthryfeloedd
funds gronfeydd
crime gorsedd
campaign ymgyrch
could gallai
immigrants fewnfudwyr
born enedigol
active bywiog
pelvis pelfis
special arbennig
type math
approach tuag
watts watt
satellite lloeren
west orllewin
decorating addurno
complete cyflawn
adequate ddigonol
described disgrifir
korea corea
reed cyrs
drawing darlunio
starred serennodd
realized sylweddolodd
international rhyngwladol
drowning boddi
emigrated ymfudodd
crossing croesi
garden ardd
marsh cors
peninsula benrhyn
port porthladd
talent dawn
demonstrations gwrthdystiadau
marriage phriodas
component gydran
companies gwmnïau
composed gyfansoddwyd
symptoms symptomau
ball pêl
achieved cyflawnwyd
sale werthu
correct gywir
company gwmni
gas nwyon
resident preswylio
written ysgrifennir
factors ffactorau
horned corniog
architects penseiri
reached chyrhaeddodd
attracted denodd
suggested awgrymwyd
dog ci
governing llywodraethol
quiet tawel
internal mewnol
genealogy achau
imperialism imperialaeth
dominant amlycaf
contact gysylltu
knitting gweu
foot droed
margaret marged
significant sylweddol
rome rhufain
concerts cyngherddau
hierarchy hierarchaeth
increased cynyddodd
aluminum alwminiwm
flemish fflemeg
ref cyf
suggests awgryma
law ddeddf
pound bwysig
safe diogel
scholar ysgolhaig
rhythms rhythmau
secretary ysgrifennydd
following canlynol
bases basau
poet bardd
climbers dringwyr
investigate ymchwilio
singer cantores
book llyfr
aircraft awyrennau
should ddylai
covered gorchuddiwyd
minority lleiafrif
power grym
saints seintiau
parallel paralel
powerful pwerus
processing brosesu
coiled dorchog
dangerous beryglus
coldest oeraf
dissolutions diddymiad
breakdown chwalu
songs ganeuon
know gwybod
probe chwiliedydd
can ellir
content chynnwys
presenters cyflwynwyr
parish blwyf
foils ffosiliau
development ddatblygu
materials ddefnyddiau
seagull gwylan
storage storio
accident ddamwain
chubut camwy
aggressive ymosodol
cottage bwthyn
contention gynnen
as bo
used defnyddiwyd
cycle cylch
texts testunau
p ll
places mannau
start ddinesig
says dywed
skilled medrus
world clefyd
unfortunately anffodus
one naill
palestinian balesteiniaid
kiss cusanu
battles frwydrau
geologists daearegwyr
sport gamp
protection diogelu
patterns phatrymau
grounds seiliau
offensive sarhaus
small fach
legal gyfreithiol
platform llwyfan
provide ddarparu
kingdoms teyrnasoedd
botany botaneg
germanium germaniwm
august awst
drovers porthmyn
wise doeth
multiple luosog
bread bara
view golwg
places llefydd
efforts ymdrechion
cons mons
allows caniatáu
calendar galendr
structure adeiledd
community chymuned
family teuluol
classes dosbarthiadau
county sirol
dragon ddraig
confirm gadarnhau
loyalty deyrngarwch
radius radiws
studio stiwdio
in mewn
playwright dramodydd
black ddu
cinema sinema
valley cwm
companies gwmniau
popular boblogaidd
happened ddigwyddodd
horizontal llorweddol
should ddylid
longitude hydred
geoffrey sieffre
seismology seismoleg
shoes esgidiau
8 wythwr
events digwyddiadau
hydronium hydroniwm
percent cânt
triumph buddugoliaeth
bishop esgob
declined dirywiodd
race ras
ban gwaharddiad
mentioned soniwyd
europeans ewropeaid
astronomical seryddol
peru periw
printed argraffwyd
scientific wyddonol
option opsiwn
growing tyfu
europa ewropa
destroyed ddinistrio
geographers ddaearyddwyr
electrons electronau
indians indiaidd
practitioners ymarferwyr
bran frân
collapse gwymp
union undeb
course gwrs
deposed diorseddwyd
float arnofio
patterns patrymau
anatomy anatomeg
mining cloddio
agreements cytundebau
coal lo
albums albymau
all phob
caspian caspia
homelands mamwledydd
paper papur
july ngorffennaf
performance perfformiad
diamond diemwnt
was bu
thousand mil
vulnerable bregus
carmarthenshire gaerfyrddin
degree gradd
demolition ddymchwel
paid telid
birth enedigaeth
last ddiwethaf
sometime rhywbryd
striker blaenwr
wales gymru
friend gyfaill
physicists ffisegwyr
plane awyren
pass pas
spring gwanwyn
discussions drafodaethau
conduction dargludiad
recorded cofnododd
bridges bontydd
autonomous hunanlywodraethol
named enwodd
killed laddodd
survey arolwg
edge dibyn
falcon hebog
reaction adweithio
represented cynrychiolir
version fersiwn
allies cynghreiriaid
recovery adferiad
what beth
more rhagor
byzantine bysantaidd
rich chyfoethog
south ne
ministers gweinidogion
spots smotiau
prince dywysog
workers gweithwyr
deity duwdod
treatment driniaeth
squirrel wiwer
plan cynllun
s au
caffeine caffein
over tros
increase cynydd
overcome oresgyn
reference cyfeiriwyd
they byddent
art celf
work gwaith
hire hur
championship bencampwriaeth
adolescence lencyndod
meet gwrdd
material deunydd
stolen ddwyn
romans rhufeiniaid
follows ganlyn
master meistr
candles canhwyllau
tern morwenoliaid
bodies cyrff
europe ewrop
chess wyddbwyll
grouse grugiar
increasing cynyddol
monarchy frenhiniaeth
they arnynt
walk gerdded
end diwedd
support chefnogaeth
spoken siaradwyd
funnel twmffat
seats seddau
kite barcud
negative negyddol
dinosaurs deinosoriaid
divided rhennir
babies babanod
drinking yfed
shopping siopa
charged godir
directory cyfeiriadur
cast bwrw
sovereignty sofraniaeth
about ymwneud
proposed bwriedir
canal camlas
bright llachar
discoveries ddarganfyddiadau
verse adnod
landscape tirlun
games gemau
adoption mabwysiadu
problem broblem
designed cynlluniwyd
fon fôn
students myfyrwyr
celtic cheltaidd
most fwyaf
i ydw
applications geisiadau
things bethau
tests brofion
bottom waelod
sleep gysgu
rotation cylchdroi
green wyrdd
could gellid
philosophers athronwyr
court llys
who bwy
years mlynedd
raising chodi
attacked ymosododd
cambridge caergrawnt
brecon brycheiniog
world byd
child phlentyn
druids derwyddon
finland ffindir
bute buteo
literacy llythrennedd
technology dechnoleg
earliest cynharaf
wiccan wicaidd
romance romáwns
white wyn
view farn
slovakia slofacia
fairly weddol
contribute cyfrannu
then wedyn
known adnabyddus
trip taith
guiana guyane
ireland iwerddon
trio triawd
burning llosgir
seen gwelwyd
hospital ysbyty
chose dewisodd
government lywodraeth
value werth
culture diwylliant
action gamau
financial ariannol
concerned pryderi
princes dywysogion
right cywir
users ddefnyddwyr
universities prifysgolion
partitions rhaniadau
swimming nofio
out ganfod
rock graig
etymology geirdarddiad
days nyddiau
singing ganu
him wrtho
greeks groegiaid
nature natur
hit daro
miracles gwyrthiau
horses meirch
could allai
mathematics mathemateg
straight fenai
than eithrio
gdp cmc
profit elw
eggs wyau
flanders fflandrys
intensity dwysder
climbed dringodd
theological diwinyddol
l es
this hon
monarch teyrn
deal delio
theory damcaniaeth
archaeological archaeolegol
wonder rhyfeddod
morality moesoldeb
from rhag
speaker llefarydd
fell disgynodd
mothers mamau
democratic ddemocrataidd
erotic erotig
brussels mrwsel
words geiriau
approximately dua
d.c. dc
mon môn
skeleton ysgerbwd
fiction ffuglen
conclusions gasgliadau
means golygu
plants blanhigion
today heddiw
shot saethodd
stock stoc
plate plât
minority lleiafrifol
native brodorol
counties siroedd
significance arwyddocâd
flag faner
dialects tafodieithoedd
rose rhosyn
together ynghŷd
manuscripts llawysgrifau
reporting adrodd
monmouth fynwy
fifteen bymtheg
gifts anrhegion
recognize cydnabod
plato platon
continue parhau
love caru
rectum rectwm
second hail
hinduism hindŵaeth
warbler telor
broadcasting ddarlledu
annual blynyddol
old hen
spent darfod
decision penderfyniad
name enwi
so gymaint
perform berfformio
unusual anarferol
escape dianc
market farchnad
terms termau
base sylfaen
ignore anwybyddu
is chaiff
a cynhaliwyd
marriage briodas
cube ciwb
across draws
produced gynhyrchwyd
proposed cynigiodd
irish gwyddelig
purple piws
wave dôn
written hysgrifennu
action weithredu
carer cynhaliwr
x ×
constitutional gyfansoddiadol
society cymdeithas
lawful gyfreithlon
rough garw
phonetics seineg
ninth nawfed
planning gynllunio
tv theledu
ever erioed
eight viii
milking godro
business busnes
chord tant
formal ffurfiol
plc ccc
symbols symbolau
praise canmol
goods nwyddau
captured cipiwyd
organizations mudiadau
produced cynhyrchwyd
liberal ryddfrydol
banned gwaharddwyd
graduation garddio
tile teils
supernatural goruwchnaturiol
mid nghanolbarth
overcome goresgyn
played chwaraeir
hello helo
cooper cowper
site safle
known elwid
flint callestr
advanced datblygiedig
arabs arabiaid
moment foment
fusion ymasiad
common cyffredin
bus bysiau
bed wely
several sawl
energy egni
contagious llŷn
warmer gynhesach
hole twll
bronze efydd
before cyn
reign teyrnasiad
buddhism bwdhaeth
informal anffurfiol
tax treth
quarry chwarel
charge gwefr
choice dinesig
held chynhaliwyd
medicine meddygaeth
hear clywed
agricultural amaethyddol
fleet lynges
affected effeithiodd
caernarfon nghaernarfon
column golofn
opposite gyferbyn
two dau
architecture pensaernïaeth
management reoli
emphasis phwyslais
breton llydewig
harp delyn
anatomy anatomi
by erbyn
he ef
soldiers filwyr
great ysgubol
sequence abergwaun
ozone oson
performed pherfformio
triangle triongl
consistent cyson
protection gwarchod
sometime rywbryd
exploration fforio
metals metal
sine sin
painting tafodieithoedd
female benyw
freedom rhyddid
needles nodwyddau
with gydag
they iddyn
swamp siglen
landmass ehangdir
design dylunio
bank dorlan
ejection alldafliad
reduced lleihawyd
i fy
borough bwrdeisdref
injuries anafiadau
begum regum
stage garn
phenomena ffenomenau
closer agosach
volume cyfaint
healthy iach
funk ffync
send ddanfon
survived oroesodd
periods cyfnodau
object wrthwynebu
carry gario
sudden sydyn
agreed cytunir
drugs chyffuriau
long faith
cote côte
stork ciconia
world myd
specifically benodol
vegetables llysiau
print bras
metals fetelau
slopes llechweddau
cycling feicio
conservation ceidwadol
whitsun sulgwyn
speed buanedd
employees weithwyr
landowner tirfeddiannwr
poet prifardd
similarity tebygrwydd
buried claddwyd
shell plisgyn
prophet proffwyd
justinian justinianus
management rheolir
education addysg
fantasy ffantasi
terms delerau
hands dwylo
banking bancio
forecasting rhagweld
marsh gors
terns morwennol
controversial ddadleuol
fishing pysgota
appointed penodwyd
field cae
compose gyfansoddi
familiar cyfarwydd
exercises ymarferiadau
lion llew
inorganic anorganig
see welwch
vietnam fiet
set gosodwyd
refraction plygiant
petroleum petroliwm
on ddydd
publisher publishers
female fenywaidd
liberal rhyddfrydol
twit gwlt
arab arabaidd
named enwir
christian cristnogol
visigoths fisigothiaid
sensitive cylchrediad
predict rhagweld
bank glan
evolved esblygodd
hill fryn
teacher athrawes
advantage fantais
chamber siambr
biological fiolegol
weather tywydd
ruthin rhuthun
lithuanians lithwaniaid
epiphany ystwyll
cities dinasoedd
decline dirywio
glass wydr
interview cyfweliad
beings bodau
garment dilledyn
burial claddwyd
driving yrru
adopted mabwysiadwyd
nose trwyn
started ddechreuwyd
creation cread
nickname llysenw
ribbon rhuban
popularity poblogrwydd
rather hytrach
poets feirdd
welsh gymraeg
out wybod
run rhediad
vietnam fietnam
twentieth ugeinfed
reasons rhesymau
steep serth
notable nodedig
town tref
only unig
billion biliwn
sanskrit sanscrit
area ardal
laws deddfau
gaelic wyddeleg
pink pinc
f if
loan fenthyg
experts arbenigwyr
impact effaith
group grwp
plot lain
strict llym
large mawrion
raids chyrchoedd
example esiampl
loss colli
relationship pherthynas
dragon draig
now bellach
notes nodiadau
edmund edmwnd
developed ddatblygodd
charges cyhuddiadau
woman dynes
objection wrthwynebiad
forest fforest
parents bumed
euphrates ewffrates
anthems anthemau
structure strwythur
acting actio
ptolemy ptolemi
origin tarddiad
system cysawd
cockpit talwrn
liberal breiniol
ease leddfu
ice ia
defense amddiffyniad
teaching addysgu
western orllewinol
pregnancy beichiogrwydd
wine gwin
all gyfan
constrain cyfyngu
in yng
treacle triongl
refugees ffoaduriaid
reduction gostyngiad
essentially hanfod
shape siâp
britain brydain
roofs doeau
early gynnar
holyhead caergybi
threat fygythiad
curtain llên
palaeolithic paleolithig
discussions trafodaethau
ural wral
strait chulfor
prices prisiau
swansea abertawe
bilingual dwyieithog
expensive ddrud
march mawrth
parrots parotiaid
button botwm
rocket roced
december rhagfyr
sulfur sylffwr
ecosystems ecosystemau
kilogram cilogram
denbigh ninbych
children plant
geographers daearyddwyr
not ddim
values gwerthoedd
disappointing siomedig
devise dyfeisio
psychology seicoleg
buffalo byfflo
samples samplau
theory theori
spelling sillafiad
can gellir
debt dyled
collection gasgliad
bran brân
gold aur
grain grawn
century ganrif
it amdani
scale graddfa
wide eang
soon fuan
present bresennol
tour daith
multicellular amlgellog
lawyer cyfreithiwr
particularly enwedig
read darllen
have gorfod
interchange cyfnewidfa
effects effeithiau
substances sylweddau
warrior rhyfelwr
governor llywodraethwr
buy brynu
statistics ystadegau
valence falens
satellite loeren
found ddarganfod
region rhanbarth
laws gyfreithiau
mountain fynydd
antiquarians hynafiaethwyr
absence absenoldeb
exercised arferir
romans rhufeiniad
development natblygiad
shooters saethwyr
slate lechi
crusaders croesgadwyr
nuclear niwclear
phones ffonau
molecules moleciwlau
peace hedd
i dof
metropolitan fetropolitanaidd
too ormod
individuals unigolion
home gartref
definitions ddiffiniadau
sandstone tywodfaen
born genir
throw taflu
price bris
message neges
manchester manceinion
finch llinos
open agor
collection casglu
machinery pheiriannau
rehabilitation ailsefydlu
the sef
nice braf
massive anferth
natives brodorion
saints saint
orange oren
move symud
steam stêm
more mwy
marry briodi
problems broblemau
mint minutus
small bychain
permission ganiatâd
it ato
minority lleiafrifoedd
forced gorfodwyd
immigrants mewnfudwyr
location leoliad
export allforio
test brawf
daughter triongl
said dywedir
goths gothiaid
bisexuality deurywioldeb
dark tywyll
layer haen
study astudiaeth
case achos
communism comiwnyddiaeth
kernel cnewyllyn
hope gobaith
important pwysig
fifteenth bymthegfed
taste blas
i fe
normal arferol
greece roeg
religions grefyddau
black du
anus anws
kingdoms deyrnasoedd
industrial ddiwydiannol
industry diwydiant
resumed ailddechreuodd
ocean chefnfor
search chwilio
above anad
prevent rwystro
differences gwahaniaethau
decisions penderfyniadau
performed perfformiodd
instruments offerynnau
uncertainty ansicrwydd
cardigan aberteifi
llywelyn lywelyn
definite pendant
detailed manwl
computer gyfrifiadur
campaign ymgyrchu
residents drigolion
officers swyddogion
all bob
difficulties anawsterau
earl iarll
night nos
start dechreuad
modified addaswyd
language iaith
best gorau
end ddiwedd
transport trafnidiaeth
findings darganfyddiadau
thousands filoedd
bare moel
punic pwnig
nation cenedl
tick dic
family tylwyth
austria awstria
pay talu
keyboards allweddellau
skin groen
amendment newidiad
spoke siaradodd
security sicrwydd
relatively gymharol
lying gorwedd
concerts gyngherddau
middle canol
underground danddaearol
strengthen cryfhau
crossed croesir
they maent
bony esgyrnog
wrong anghywir
sow hwch
he aeth
arranged trefnu
sister chwaer
lesley because
some rhai
complex cymhlyg
conquered concrwyd
five pump
bake bobi
use defnydd
ogmore ogwr
send anfon
clouds cymylau
logo ogof
stability sefydlogrwydd
well dda
hot poeth
shown dangoswyd
economics economeg
disk ddisg
portuguese portiwgaleg
altar allor
armies fyddinoedd
ballet bale
cultural diwyllianol
national cenedlaethol
gave rhoddodd
vienna fienna
i fi
unacceptable annerbyniol
merged unwyd
cormorants mulfrain
slovenia slofenia
left gadawodd
satellites lloerennau
ports borthladdoedd
quickly gyflym
successes llwyddiannau
flower blodyn
birth geni
based seiliwyd
grammar gramadeg
albanian albaneg
owl tylluan
strict caeth
sold gwerthodd
editor golygydd
gal gâl
pour arllwys
expanded ehangodd
strait fenai
moss mwsogl
yours dŷ
sultan swltan
i ff
work gweithio
decides penderfyna
love garu
form ffurflen
blind dall
italic italaidd
illegitimate gordderch
treatment triniaeth
chepstow gwent
retirement ymddeol
performances perfformiadau
commercial masnachol
loyalty teyrngarwch
women gwragedd
horses ceffylau
apart wahân
ports porthladdoedd
innovators arloeswyr
maximus macsen
longer hirach
elected etholir
tribute deyrnged
joined ymunodd
dance dawnsio
center canolfan
understanding ddealltwriaeth
rules rheolau
homosexuality cyfunrywioldeb
there cheir
phonetic seinegol
followed dilynodd
language hiaith
beak big
central canolog
can fedru
benefit elwa
felt teimlai
suspension ataliad
underground tanddaearol
cloud cwmwl
uncle ewythr
agreed chytunodd
collapse cwymp
statistics ystadegaeth
in ran
prudence pwyll
quotes dyfyniadau
committee pwyllgor
nations genhedloedd
ussr ugss
edges ymylon
wine win
visited ymwelodd
blue las
where ble
favorite hoff
departement département
sheep ddefaid
wing asgell
tactics tactegau
leading blaenllaw
products gynhyrchion
guests westeion
forest coedwig
there acw
located lleolwyd
sacrifice aberthu
general gyffredinol
battle brwydr
recognition gydnabod
top ben
son mab
bailey beili
loneliness unigrwydd
american americanaidd
quarries chwareli
engine injan
contrary groes
sociology cymdeithaseg
emotional emosiynol
supported gefnogir
device dyfais
editor olygydd
color lliw
coffee coffi
populated poblog
ally cynghreiriaid
either chwaith
scientific gwyddonol
just fymryn
slave caethwas
two ddwy
black croenddu
war rhyfel
remote pell
molten tawdd
trips deithiau
palestinian palesteinaidd
conversation sgwrs
buildings adeiladau
remain erys
wear gwisgo
theories theorïau
computer cyfrifiadur
population phoblogaeth
promenade promenad
immediately syth
respect parch
swallows gwenoliaid
siege warchae
mother fam
i dwi
establish sefydlu
player chwaraewr
farmers amaethwyr
complete llenwi
harp telyn
system cyfundrefn
launch lawnsio
ongoing barhaus
welshman cymro
structure strwythr
dissolution diddymiad
equatorial gyhydeddol
photo llun
turkey dwrci
literature llên
last diwethaf
fix ddatrys
throne gorsedd
we ydym
standard safon
reserve gwarchodfa
nepali nepaleg
corner cornel
peasants gwerinwyr
current presennol
centers ganolfannau
direct uniongyrchol
right hawl
domestic mewnwladol
devise ddyfeisio
legs coesau
network rhwydwaith
womb croth
mineral mwynol
warning rhybuddio
functions swyddogaethau
root gwreiddyn
duchy dugiaeth
twice ddwywaith
aesthetics estheteg
papers papurau
geographical ddaearyddol
characterized nodweddir
black duon
cow buwch
slate llechi
identified dynodir
provinces taleithiau
around hamgylch
abergavenny fenni
extreme eithafol
agreed cytunodd
who phwy
transfer throsglwyddo
confirmed cadarnhaodd
hundred gant
winner enillwr
art gelf
turned trodd
nominal enwol
violence drais
sicily sisili
cut torrir
polypeptide polypeptid
swallowing llyncu
person berson
climate hinsawdd
broach broch
publications cyhoeddiadau
yellow felyn
violence trais
turks twrciaid
population boblogaeth
maneuvering ymgiprys
surface arwyneb
ways ffyrdd
arctic arctig
take cymryd
holocaust holocost
humanitarian dyngarol
pillars pileri
persuade berswadio
signed arwyddwyd
leprechaun coblyn
out tu
application cais
possible bosibl
thrive ffynnu
welsh cymreig
elected etholwyd
veterinary milfeddyg
capture chipio
arabic arabeg
dwarf gorrach
tin dún
streets strydoedd
substrate clywed
status statws
puffin seiriol
tits titw
art gelfyddyd
registration cofrestru
females benywod
window ffenestr
flammable fflamadwy
greeks groegwyr
string llinynnol
most bwysicaf
legion lleng
distance bell
demographics demograffeg
instability ansefydlogrwydd
bus bws
quantum cwantwm
mines mwynfeydd
china tsieina
hundreds cannoedd
bolivia bolifia
inscriptions arysgrifau
normandy normandi
hydrocarbons hydrocarbonau
bikes beiciau
founder sylfaenydd
top brig
hormone hormon
p t
siege gwarchae
worship addoli
plague pla
later hwyrach
mainly bennaf
color liw
story stori
belial fall
double dwbl
places lefydd
lessons wersi
website wefan
muscle cyhyrau
health iechyd
soap sebon
duality deuoliaeth
passengers teithwyr
placenta brych
arrows saethau
book lyfr
main brif
residues gweddillion
protons protonau
borough bwrdeistref
objectives amcanion
contribution gyfraniadau
wrote ysgrifennodd
retention chadw
winning bennill
attack ymosodiad
bombs bomiau
permanent barhaol
used ddefnyddid
rest weddill
vision gweledigaeth
munich münchen
virus feirws
phosphorus ffosfforws
coca moca
hill bryn
claims honni
impossible amhosibl
witches wrachod
goat gafr
same run
fair ffair
liverpool lerpwl
poland pwyl
views safbwyntiau
go mynd
election etholiad
choir côr
debate ddadl
endocrine endocrin
side ochor
farming ffermio
representatives cynrychiolwyr
mountain mynydd
desire dymuniad
wickets wiced
latitude lledred
complete lenwi
abroad dramor
exception eithriad
legend chwedl
for er
temperate tymherus
took gymerodd
railway rheilffordd
mouth genau
persian bersaidd
catalan gatalaneg
head bennaeth
were chawsant
tide llanw
seas moroedd
nucleus niwclews
argued dadleuodd
trust ymddiriedolaeth
equal hafal
son fab
christianity gristnogaeth
politics wleidyddiaeth
said dywedodd
results canlyniadau
five bump
battle frwydr
grip grib
palestinians palesteiniaid
empires ymerodraethau
nail ewin
bisexual ddeurywiol
children phlant
ceremonies seremoniau
december ragfyr
completely sianeli
atmospheric atmosfferig
colonies threfedigaethau
condition cyflwr
presented cyflwynwyd
nomination enwebiad
release ryddhau
created grewyd
north gogledd
card garden
indian indiaid
thrace thracia
agile ystwyth
nearest agosaf
stone cerrig
plates platiau
e é
bay bae
production chynhyrchu
serious difrifol
virtual rhith
plague mpla
martyr merthyr
pairs barau
singing canu
fingers bysedd
witchcraft dewiniaeth
application cymhwysiad
home adref
marxism marcsiaeth
ship long
called galwodd
coined fathwyd
bounded ffinio
schools ysgolion
copy copi
drama ddrama
will fydd
sound gadarn
promote hybu
grazing pori
vale ebwy
height uchder
presence presenoldeb
planning cynllunio
delayed gohirio
rare brin
leaders arweinwyr
baby tabl
faith grefyddau
order threfn
space le
parents rieni
continent gyfandir
is ydy
independent annibynnol
stomach differu
similar debyg
up codi
george siôr
limited cyfyng
member aelod
ruthin ruthun
wild gwyllt
college goleg
pop bop
slopes llethrau
failure methu
golf golff
article ysgrif
document ddogfen
fought ymladdwyd
stick ffôn
stories storïau
crossing groesi
contrasting gyferbyniol
enzymes ensymau
channels sianeli
prehistoric cynhanesyddol
composition gyfansoddiad
collected casglodd
outcome canlyniad
people bobol
love gariad
affected heffeithio
performed perfformir
mouse llygoden
sunset machlud
click glicio
left adawyd
somewhere rywle
comedy comedi
art celfyddyd
aerodynamics thermodynameg
concept gysyniad
round grwn
metabolic metabolig
married priododd
christianity gristionogaeth
mental meddyliol
row ffrae
applications ceisiadau
caesium cesiwm
stable sefydlog
food bwyd
describe ddisgrifio
adult oedolyn
active weithredol
something rywbeth
someone rywun
evidence dystiolaeth
approximately oddeutu
yugoslavia iwgoslafia
trade masnach
struck trawyd
tours teithiau
routes llwybrau
attractions atyniadau
yes ie
absorption amsugno
understanding dealltwriaeth
can allu
average cyfartaledd
literary llenyddol
emirates emiradau
happy hapus
recognized cydnabyddir
christians cristnogion
issues materion
killing ladd
skills sgiliau
intercourse gyfathrach
romans rhufeinwyr
river afon
romance rhamant
democracy democratiaeth
narrow gul
watch gwylio
philosophical athronyddol
challenge her
it bai
homosexual gyfunrywiol
sandstone dywodfaen
objective amcan
represents cynrychioli
confidential gyfrinachol
sheep dafad
tissue meinwe
competitive cystadleuol
separated gwahanu
density dwysedd
formation ffurfiant
german almaenaidd
warm cynnes
percentage chanran
attributes briodolir
alliance gynghrair
series cyfres
steam ager
astronomer seryddwr
compare cymharu
obvious amlwg
attributed briodolir
terms dermau
independents annibynwyr
latin ladin
theory ddamcaniaeth
intellectual deallusol
basque basg
manufacturers gwneuthurwyr
plover cwtiad
ford rhyd
considered ystyrir
resources adnoddau
tudor tuduriaid
mansion plas
palmas camlas
kingdom teyrnas
walking cerdded
university brifysgol
from blith
parts rannau
trend duedd
exhaust llosg
built adeiladodd
page tudalen
managers rheolwyr
meeting cyfarfod
deserted enciliodd
dinosaur deinosor
cooperation cydweithredu
dublin nulyn
areas feysydd
constituents etholwyr
shallow bas
have cael
pleasure pleser
productive cynhyrchiol
copies copïau
photosynthesis ffotosynthesis
admitted cyfaddefodd
aerodynamics aerodynameg
buoys lliwiau
portrayed portreadu
administrative weinyddol
pure bur
hundred cantref
norman normanaidd
have meddu
ages oesoedd
deaths farwolaethau
followed ddilynodd
session sesiwn
eurasia ewrasia
importance pwysigrwydd
form ffurfio
added ychwanegodd
size maint
nudists noethlymunwyr
try ceisio
census cyfrifiad
large fawr
tibetans tibetiaid
feature nodwedd
rail rheilffyrdd
response ymateb
delete dileu
decimate anrheithio
pagans paganiaid
final derfynol
successful llwyddiannus
states gwladwriaethau
account chyfrif
holywood hollywood
wet gwlyb
earnings enillion
pantheism pantheistiaeth
caused achosir
field maes
set gosodir
all bawb
rick das
sciences gwyddorau
fertilizer gwrtaith
contemporary gyfoes
architecture pensaerniaeth
mosque mosg
disorder anhwylder
fly-half maswr
recently ddiweddar
mass torfol
offense drosedd
vary amrywia
conversion trosi
empty wag
poisoning gwenwyn
step gam
cotton cotwm
tissue feinwe
signs arwyddion
medical meddygol
sign arwyddo
ligaments gewynnau
they hwy
support cefnogi
artistic artistig
motown celf
irrigation dyfrhau
distribution dosbarthu
audience gynulleidfa
field gae
caused achosodd
british prydain
scattered wasgar
movements symudiadau
found darganfuwyd
unilateral unochrog
car garden
loeb boed
ox ychen
fact ffaith
plan bwriadu
scotland alban
expected disgwylid
where llew
translations cyfieithiadau
orn ŷd
debate dadl
concert cyngerdd
us atom
characters gymeriadau
computers cyfrifiaduron
parliamentarians seneddwyr
landing glanio
conformist anghydffurfiol
governance lywodraethol
pliny plinius
element tiriogaethau
feet draed
sea môr
sixteenth unfed
stations orsafoedd
minor mân
news newyddion
languages ieithoedd
strategy strategaeth
entity endid
films ffilmiau
clothing ddillad
novel nofel
heat gwres
rates cyfraddau
london lundain
geological daearegol
travel teithio
width led
adjective ansoddair
known hysbys
blue glas
prosperous llewyrchus
details fanylion
try geisio
jesus iesu
sparrow golfan
dialect tafodiaith
for cors
records gofnodion
bodies gyrff
wheat gwenith
children blant
roman rufeinig
mining gloddio
character gymeriad
antiquities hynafiaethau
rare prin
transfer trosglwyddo
triple triphlyg
homeland mamwlad
kush fertebratau
organization drefniadaeth
saw gwelodd
betrayal frad
poems cherddi
enforce orfodi
vandals fandaliaid
thorax thoracs
five phum
beach traeth
trend tuedd
separate wahân
km2 km²
ranch ransh
ten deng
sixth chweched
june mehefin
rituals ddefodau
no dim
euro ewro
five bum
handbook llawlyfr
letter lythyren
divine dwyfol
poetry farddoniaeth
also hefyd
or neu
expected disgwylir
within ymhen
diplomatic diplomyddol
resignation ymddiswyddiad
figures ffigyrau
belong perthyn
i rydw
hard called
civilization gwareiddiad
saturday sadwrn
take gymryd
concentration crynodiad
time tro
cornwall nghernyw
capital phrifddinas
wider ehangach
be ddylid
available gael
burning llosgi
threat bygythiad
turkey thwrci
alexandrian alecsandraidd
blogging blogio
ceremonies seremonïau
young ifanc
inherited etifeddodd
tourism thwristiaeth
judging beirniadu
earthquakes daeargrynfeydd
gaseous mwynol
tropics trofannau
changed newidiwyd
cradle crud
nil nîl
press wasg
charged cyhuddo
boss bos
fall disgyn
mains profion
on âr
show ddangos
center nghanol
ritual defod
sensor synhwyrydd
oral llafar
how sut
accused cyhuddwyd
health waun
battle mrwydr
east ddwyreinol
welshmen gymry
eighteenth ddeunawfed
used ddefnyddir
law cyfraith
australia awstralia
command ennyn
contemporary cyfoes
we rydym
shadows cysgodion
colors lliwiau
hedgehog draenog
behaviors ymddygiadau
diseases clefydau
officer swyddog
celebrated e-bost
championships mhencampwriaethau
damage niwed
activity actifedd
york efrog
given rhoir
muscle cyhyr
win ennill
dread draed
traveled teithiodd
ghosts ysbrydion
for gyfer
descendants disgynyddion
goals nodau
coffee goffi
adam adda
active weithgar
lamb oen
developed datblygodd
antarctic antarctig
rabbits cwningod
muslim mwslemaidd
ordovician ordoficaidd
exploded ffrwydrodd
silo seilio
selected dewiswyd
broadcast darlledwyd
fields caeau
and ynghyd
poor tlawd
mechanical mecanyddol
roots gwreiddiau
fuel tanwydd
february chwefror
and a
declared datganodd
west ngorllewin
function swyddogaeth
effectiveness effeithiolrwydd
videos fideos
feet traed
orthography orgraff
stronger cryfach
albanians albaniaid
valley nghwm
step cam
guide chwys
considered ystyrid
biodiversity bioamrywiaeth
teens harddegau
age oed
conversion trosiad
traditions draddodiadau
distribution dosbarthiad
tongue tafod
athens athen
norman normaniaid
christianity cristnogaeth
access gafael
tried geisiodd
soldiers milwyr
land dirk
merger uno
chains cadwynau
anthropology anthropoleg
businesses busnesau
space gofod
remove dynnu
medieval canoloesol
abundance digonedd
it hin
ode awdl
custom arferiad
edge ymyl
call alwad
couplet cwpled
decades degawdau
link oeri
lakes llynnoedd
bad ddrwg
products gynnyrch
heather grug
authorities awdurdodau
microscope amddiffynwr
china tseina
period chyfnod
use defnyddio
inherent gynhenid
cornish gernyweg
helm llyw
women merched
unfamiliar anghyfarwydd
isolated ynysig
rebels gwrthryfelwyr
worst gwaethaf
keyboard allweddell
landforms tirffurfiau
civic dinesig
growth dwf
years blynyddoedd
britons brythoniaid
crusher malwr
crops cnydau
civilians sifiliaid
they maen
life bywyd
board bwrdd
heat wres
births genedigaethau
impressions argraffiadau
printing argraffu
manx manaweg
communicate cyfleu
return dychwelyd
by thrwy
ridiculous hurt
conservative geidwadol
additional ychwanegol
homes cartrefi
intermittent ysbeidiol
danes daniaid
gain fagu
victory buddugoliaeth
growth thyfiant
eastern dwyreiniol
baby baban
redstart tingoch
bees gwenyn
kurdish cwrdeg
long-term hirdymor
with ag
occurred digwyddodd
can modd
cornwall cernyw
twin gefeilldrefi
naked noeth
llanberis lanberis
tune alaw
minister gweinidog
platinum platinwm
display arddangos
mumbles mwmbwls
bearded barfog
testicular ceilliau
like pêl
gavin dafydd
pollen paill
unknown anhysbys
translating calchfaen
celebrities enwogion
operation weithrediad
minute funud
slavic slafeg
eyes llygaid
divorced ysgarodd
see gweld
shown dangosir
grave fedd
turn droi
verse bennill
line linell
power bwer
missing goll
hotels gwestai
federal ffederal
castle gastell
areas ardaloedd
format fformat
states wladwriaethau
boy fachgen
signals signalau
prosperity ffyniant
street stryd
forces grymoedd
luxembourg lwcsembwrg
beliefs credoau
wheel olwyn
motorway traffordd
selected dewisir
pieces darnau
evolutionary esblygol
yugoslav iwgoslafaidd
but eithr
disappear ddiflannu
poet fardd
they roeddent
time pryd
commonwealth gymanwlad
time bryd
established sefydlwyd
destination gyrchfan
last olaf
captain capten
giant gawr
twelve ddeuddeg
germany almaen
right ddu
is yw
building feithrin
integrity cyfanrwydd
portugal mhortiwgal
he rhoddodd
principe príncipe
seed had
promote hyrwyddo
weather dywydd
licence drwydded
valleys cymoedd
set gosod
rarely anaml
chemical gemegol
viruses firysau
insurance yswiriant
social chymdeithasol
migration ymfudo
emission allyrru
wave ton
will ewyllys
powers bwerau
appeal apelio
infection heintiad
stabilize sefydlogi
some peth
located leoli
drowning foddi
facilitate hwyluso
pilgrimage pererindod
transport cludo
score sgôr
examples enghreifftiau
aromatic aromatig
rotation chylchdro
awareness ymwybyddiaeth
folding plygu
ponds pyllau
runs rhed
interesting ddiddorol
molecules foleciwlau
instant gwib
allegation josef
note côte
browsing pori
system gysawd
acetic asetig
names enwau
chart siart
algae algâu
heaven nefoedd
dispute anghydfod
industrial diwydiannol
illness salwch
charity elusen
all pob
denominations enwadau
published cyhoeddi
family theulu
three dair
groundwater daear
mechanism mecanwaith
game gêm
thick trwchus
congress cyngres
sparrows golfanod
cheese caws
pigeon colomen
passionate angerddol
drawing arlunio
electrical trydanol
enjoy mwynhau
resistor gwrthydd
web we
eagle eryr
recorded recordiodd
class ddosbarth
was cafwyd
warty dafadennog
why pam
interaction rhyngweithiad
cultures ddiwylliannau
choline colin
diesel disel
cancer gancr
parthians parthiaid
other llall
various amrywiol
powered gyrrwyd
folk werin
christians gristnogion
written ysgrifenedig
information gwybodaeth
impermeable anathraidd
asian asiaidd
support cymorth
ethnic ethnig
wars rhyfeloedd
climber dringwr
still dal
tom twm
hit taro
complete gyflawn
heather ffoton
wife gwraig
respiration resbiradaeth
great gwych
result ganlyniad
destruction difa
pet anwes
cultures diwylliannau
years flynyddoedd
sleep cwsg
goal nod
forests coedwigoedd
was oedd
derived deillio
governments llywodraethau
considers ystyria
abbot abad
year blwyddyn
magazine cylchgrawn
continental gyfandirol
mari fari
tool offeryn
cry lefant
flowers blodau
branch gainc
privacy preifatrwydd
skeleton gwynegon
actively frwd
monk mynach
code god
four bedwar
performance berfformiad
explode ffrwydro
accompanied cyfeilio
wind gwynt
champions pencampwyr
boards byrddau
land thir
light olau
land of
paper bapur
charles siarl
sons meibion
constantinople nghaergystennin
damage difrodi
strait culfor
reach cyrraedd
published cyhoeddwyd
units unedau
distinguished fri
architectural pensaernïol
waste gwastraff
helium heliwm
joke jôc
welcome croeso
vagina fagina
carthage carthago
chair cadair
grew tyfodd
party barti
subtropical isdrofannol
reaction adwaith
share rhannu
mold wyddgrug
brother brawd
relative cymharol
raids cyrchoedd
eruptions echdoriadau
prophets proffwydi
developments ddatblygiadau
guidance arweiniad
excitement gyffro
to l
fishguard abergwaun
poem gerdd
diseases afiechydon
hardship caledi
cardiff caerdydd
complete cyfiawn
stranded sownd
boundaries ffiniau
tiger teigr
released mad
seen welir
communication cyfathrebu
belt gwregys
word air
limited cyfyngedig
defenses amddiffynfeydd
drier sychach
humor hiwmor
policies bolisïau
wheel rhod
touch cyffwrdd
roasted rhostio
rural wledig
audience cynulleidfa
bad drwg
justice cyfiawnder
rights hawliau
following dilyn
cruise fordaith
judaism iddewiaeth
jerusalem jeriwsalem
tower cyfog
academy academi
elizabeth elisabeth
text testun
possible posibl
flu ffliw
apes epaod
reconstructed ailadeiladwyd
hereditary etifeddol
round rownd
writings ysgrifau
pavilion pafiliwn
decade degawdau
slovenian slofeneg
too rhy
noise sn
california califfornia
forced gorfodir
annually flynyddol
excellent ardderchog
what ba
hope gobeithio
closed caeodd
inflammation llid
african affricanaidd
traditions thraddodiadau
professional proffesiynol
explorer fforiwr
pole pegwn
a dull
plate plat
was daethpwyd
recording recordio
mythology chwedloniaeth
above uwchben
sihor llus
which sy
beaches traethau
baptized fedyddio
weight pwysau
average gyfartaledd
need angen
dust lwch
designation dynodi
funds cronfeydd
area faes
materials defnyddiau
property eiddo
loss cholli
spread lledaenodd
faster gyflymach
poles pwyliaid
evidence tystiolaeth
partition rhaniad
top frig
infection heintiadau
bere there
tanzania tansania
easier haws
affect effeithio
minorities leiafrifoedd
sediment gwaddod
lions llewod
overlap gorgyffwrdd
fermentation eplesu
individual unigolyn
singers ganwyr
to i
see gwelwch
beginnings dechreuadau
azerbaijan aserbaijan
capture cipio
brittany llydaw
oceanic cefnforol
novelist nofelydd
inspire ysbrydoli
atrium atriwm
mankind dynolryw
guide canllaw
better gwell
residents thrigolion
society chymdeithas
paris baris
it arni
imperial ymerodrol
associations chymdeithasau
organs organau
america amerig
basic sylfaenol
queens breninesau
tv deledu
plains gwastadeddau
core craidd
gland chwarren
contrast cyferbyniaeth
whether boed
chess gwyddbwyll
thrush bronfraith
fight frwydro
weak gwan
subjects pynciau
very iawn
estuary aber
years flynedd
all ymhob
ministerial gweinidog
terms nhermau
action gweithredu
turtles crwbanod
front flaen
disease clefyd
training hyfforddiant
suffix olddodiad
doors crysau
caribbean caribî
production cynhyrchu
amendment ddiwygiad
worshiped addolir
bone asgwrn
doctor meddyg
turn throi
ceasefire cadoediad
vocal lleisiol
things pethau
all gyfran
power bŵer
lesbian lesbiaidd
patriotic wladgarol
term dymor
hydrosphere hydrosffer
attend mynychu
cliffs clogwyni
slopes lethrau
worship haddoli
under odan
code côd
valuable gwerthfawr
uniform gwisg
played chwaraewyd
evolve esblygu
it ydyw
heath ros
right dde
autonomy ymreolaeth
millennium fileniwm
a sef
feet troedfedd
amendment diwygiad
bay fae
mixed cymysg
ceased aethant
stage nghyfnod
device ddyfais
there gwelir
quiet dawel
dj troellwr
bible beibl
thinking meddylfryd
pottery crochenwaith
subject goddrych
study astudio
literature lenyddiaeth
farm fferm
overcome gorchfygu
forces heddluoedd
light goleuni
valley fali
services gwasanaethau
relevant berthnasol
new newydd
friday gwener
bonds bondiau
temperature thymheredd
inventor dyfeisiwr
divinity dduwdod
cherry ceirios
faeces ymgarthion
defender amddiffynwr
volcanic folcanig
collaborative cydweithredol
competitors cystadleuwyr
leg goes
complex cymhleth
possession meddiannu
will gaiff
controlled reolir
create chreu
equivalent gyfystyr
order gorchymyn
boat cwch
trials treialon
perspective safbwynt
viewers wylwyr
acid asid
certainly sicr
computing cyfrifiadureg
community gymuned
link cysylltu
coastal arfordirol
lands tiroedd
exaggeration nofel
necessary angenrheidiol
by fesul
serve gwasanaethu
orchestra gerddorfa
fort nghaer
prevented ataliodd
published gyhoeddodd
widow gweddw
mythology fytholeg
service wasanaeth
governance llywodraethu
l fi
essential hanfodol
verbs berfau
possessions meddiannau
station orsaf
busy brysur
belief gred
rings fodrwyau
celtic celtaidd
circular cylchol
speed cyflymder
higher uwch
goose gŵydd
condemned condemniodd
teachers athrawon
began dechreuodd
herons crehyrod
advanced datblygedig
cells celloedd
nation genedl
unemployment diweithdra
francais français
golden euraidd
alkenes alcenau
picture darlun
catalyze cataleiddio
interpreted dehonglir
musical cerddorol
identity hunaniaeth
kinetic cinetig
king brenin
view olygfa
surrounded amgylchynu
secret ddirgel
argue ddadlau
pendent pendant
up fyny
investment buddsoddi
run rhedeg
disruption darfu
no rhif
shipping llongau
ambassadors lysgenhadon
term tymor
gardening garddio
true gwir
bands fandiau
ribs asennau
post swydd
sion siôn
background gefndir
root gwraidd
successor olynu
p tud
moderate cymedrol
concepts gysyniadau
cooling oeri
leukemia liwcemia
taken chymerwyd
line llinell
horn corn
nd il
recorded cofnodir
china rss
passing pasio
tufted copog
native frodorol
terminology terminoleg
specific penodol
asexual anrhywiol
help helpu
attributable briodolir
departure ymadawiad
teapot tebot
narrow cul
everything popeth
too gormod
achieve gyflawni
world fyd
provinces daleithiau
religions crefyddau
in ynddynt
city dinas
ads hysbysebion
gravity glyndŵr
bikers llefydd
spelling sillafu
fighting ymladd
influx mewnlifiad
it arno
vikings llychlynwyr
linguist ieithydd
galatians galatiaid
financial cyllidol
flanker blaenasgellwr
plate blat
actors actorion
criminal droseddol
david ddafydd
races hiliau
wrens drywod
latin lladin
autism awtistiaeth
arid cras
bike beic
dogs cŵn
settle ymgartrefu
visit ewch
similar tebyg
household aelwyd
rocks greigiau
reconstruction ailgreu
mobile symudol
occupied meddiannwyd
friends ffrindiau
evening noswaith
protective amddiffynnol
wings adenydd
and ynghŷd
presenter cyflwynydd
said ddywedodd
infrared isgoch
avocet cambig
park pharc
understand deall
estate stad
kiss cusan
covalent cofalent
believe credu
science gwyddor
somewhat braidd
boats cychod
relationship perthynas
neptune neifion
shared rhannodd
filter hidl
french ffrengig
a mân
mail bost
citizens ddinasyddion
grave bedd
can gallu
chocolate siocled
support chymorth
constantinople caergystennin
proposed gynigiwyd
between rhwng
irrigation ddyfrhau
practical ymarferol
belgium belg
similar cyffelyb
sought ceisiodd
cheap rhad
receive dderbyn
ceremony seremoni
fit ffitio
capital prifddinas
beings fodau
isotopes isotopau
pearl perl
spent treuliodd
merger uniad
orders urddau
exile alltudiaeth
sentence frawddeg
by gan
there ceir
policies polisïau
parallel gyfochrog
links dolennau
successfully llwyddwyd
florence fflorens
centre canolfan
2nd il
application geisiadau
beer gwrw
heavy drwm
canal gamlas
parents rhieni
interest diddordeb
subsequent ddilynol
standard safonol
even fyth
present chyflwyno
north ngogledd
block bloc
hereford henffordd
palaeontology paleontoleg
ensure sicrhau
fire dân
mate cymar
death farwolaeth
evolution esblygiad
management rheoli
attract denu
ukraine wcráin
water dr
practice ymarfer
frigates ffrigad
cardiff nghaerdydd
physicist ffisegydd
sicily sicilia
tradition draddodiad
patagonia mhatagonia
milk llaeth
shrine eglwys
liquids hylifau
chimneys simneiau
tin tun
force rym
allow ganiatáu
peninsula gorynys
canals camlesi
one neb
equivalent cyfatebol
digital ddigidol
thanks diolch
organized trefnodd
rhinoplasty rhinoplasti
who syn
call alw
ese these
please rhowch
combination cyfuniad
music gerddoriaeth
canterbury caergaint
oral lafar
writer llenor
past heibio
focus ganolbwynt
there does
station gorsaf
territory tiriogaeth
trafford traffordd
legends chwedlau
active fywiog
level lefel
vehicles cerbydau
error wall
autobiography hunangofiant
elegy marwnad
russian rwseg
germany almaenwyr
rule rheol
dso ddysgu
pandemic pandemig
species rywogaethau
avoid osgoi
fourth bedwerydd
columns colofnau
mexico mecsico
madam cadarn
horrible erchyll
that hwnnw
wall fur
platform lwyfan
succeeded olynwyd
composers cyfansoddwyr
circulation cylchrediad
granta branta
losses colledion
exchange gyfnewid
private preifat
abbey abaty
should dylai
urethra wrethra
selection ddetholiad
shed collasant
mechanics mecaneg
nine naw
harrier tinwen
eleven unarddeg
powerful nerthol
what be
consistent gyson
white wynion
occur ddigwydd
website gwefan
claimed hawliwyd
albatrosses albatrosiaid
ponty pontydd
feet brawd
further ymhellach
party plaid
date dyddiad
machines beiriannau
cradle grud
panama panamá
center nghanolfan
thermal thermol
miners glowyr
tigers teigrod
stadium stadiwm
numerous niferus
cut torri
when pan
recovered adferwyd
reference cyfeirio
stay aros
genus genws
shape lunio
emigration allfudo
turks tyrciaid
wash golchi
dutch iseldiraidd
inhibitors atalyddion
dropped gollyngwyd
hub hud
protons brotonau
located lleolir
house thŷ
complexity cymhlethdod
appearance ymddangosiad
winds wyntoedd
celebrations dathliadau
salty hallt
stars sêr
goldcrest eurben
take cymeryd
ruins adfeilion
honey mêl
third drydydd
university mhrifysgol
gorse eithin
growth dŵf
daily dyddiol
president llywydd
igneous igneaidd
nazis natsïaid
matthew mathew
strike streic
social cymdeithasol
land tir
husband gŵr
missiles taflegrau
feed bwydo
disappear diflannu
mayor maer
lives bywydau
practice arfer
defense amddiffynfa
eighteen deunaw
military milwrol
africa affrica
during ystod
electronic electronig
breasts bronnau
parliamentary seneddol
physical gorfforol
trophy tlws
transfer drosglwyddo
temple deml
longest hwyaf
town nhref
administration gweinyddiaeth
origin darddiad
given roddir
pressure wasgedd
wren dryw
hay gwair
since ers
hungarians hwngariaid
palestine mhalesteina
headquarters bencadlys
sizes meintiau
but ond
cock ceiliog
tens degau
historian hanesydd
body corff
demand galw
rotation gylchdro
town dre
mining leddfu
banks glannau
low isel
swelling chwyddo
hand law
arrange drefnu
use ddefnydd
pole polyn
championship mhencampwriaeth
molecule moleciwl
red goch
teeth dannedd
compound cyfansoddyn
show dangos
elect ethol
represented chynrychioli
female benywaidd
holly celyn
man dyn
cocoa coco
priestess offeiriades
hot boeth
machinery peiriannau
strongly gryf
cliff clogwyn
russians rwsiaid
actions gweithredoedd
teal corhwyaden
teller geller
racing rasio
proportion cyfran
church eglwys
acceleration cyflymu
autonomous ymreolaethol
glaciers rhewlifoedd
give roi
theme thema
crusade groesgad
made wneir
continental cyfandirol
surf syrffio
cart trol
explain egluro
provided darparwyd
libya libia
holiday gwyliau
was fu
dust llwch
above uchod
stone carreg
village pentref
theft gwyn
own hun
remains erys
guerrilla gerila
christian gristionogol
syndrome syndrom
craft grefft
tourists twristiaid
scope chwmpas
influence dylanwad
thought credai
earlier gynt
membership aelodaeth
triple driphlyg
fourth bedwaredd
advent dyfodiad
damage ddifrodi
meteorology meteoroleg
cathedral gadeiriol
motte mwnt
documents ddogfennau
life fywyd
lane ïonau
blueberries llus
mentioned soniodd
this dyma
enough ddigon
board fwrdd
cause achosi
respiration resbiradu
used defnyddiodd
courier negesydd
invasion goresgyniad
global fydeang
enable galluogi
percent cant
captivity gaethiwed
alphabet wyddor
underlying gwaelodol
guilty euog
cause beri
document dogfen
dynasty linach
dyke offa
day dydd
lists rhestri
yeast burum
can all
landing lanio
rows rhesi
snow eira
territories diriogaethau
edinburgh caeredin
archbishop archesgob
promise addewid
associated gysylltir
sometimes weithiau
materials deunyddiau
received dderbyniodd
nitric nitrig
layers haenau
tooth dant
men ddynion
were aethpwyd
originally wreiddiol
dependent dibynnol
ideas syniadau
entertainment adloniant
offer cynnig
common comin
pig mochyn
used defnyddid
view marn
catholic gatholig
months mis
persuaded perswadiwyd
regions ranbarthau
repair drwsio
scope cwmpas
verb berfol
hat het
bonfire goelcerth
colour lliw
release rhyddhau
ocean nghefnfor
center chanolfan
championship pencampwriaeth
confirmed cadarnhau
leon león
childhood plentyndod
listed restrir
april ebrill
spring ffynnon
allows caniatau
basket fasged
software feddalwedd
captain gapten
basque basgeg
abstract haniaethol
seventh seithfed
attraction atyniad
proteins proteinau
england saeson
portal borth
influence dylanwadu
mid ganolbarth
do wneud
luke luc
close agos
listen wrando
continued parhad
category categori
quarryman chwarelwr
either ychwaith
third trydedd
southern deheuol
fruit ffrwythau
series chyfres
tears dagrau
fermentation eplesiad
were roedden
additions ychwanegiadau
peace heddwch
lung ysgyfaint
prisoner garcharor
table tabl
cairn carnedd
intent fwriad
contraception cenhedlu
menon lennon
rice reis
coming dod
list restr
million filiwn
heart wraidd
courts llysoedd
network rwydwaith
army fyddin
christianity cristionogaeth
career yrfa
giant cawr
jiang wersi
reduce leihau
contrast gyferbyniad
exports allforion
habitats cynefinoedd
between rhyngddi
money arian
politician gwleidydd
factor ffactor
displayed arddangosir
surrendered ildiodd
ox ych
chemistry cemeg
was ydoedd
grandson ŵyr
size faint
related perthynol
dam argae
said ddweud
sediment gwaddodion
justice chyfiawnder
under dân
mexico fecsico
army byddin
women ferched
attacked ymosodwyd
messages negeseuon
syllable sillaf
conclusions casgliadau
tea te
britain phrydain
they gallent
hydroxide hydrocsid
arthritis gwynegon
charge tâl
that bod
bulgarians bwlgariaid
africa affrig
department département
condition amod
contributions gyfraniadau
defined diffinir
drew tynnodd
abrahamic abrahamig
helicopters hofrenyddion
practice arferiad
twin gefeilldref
plants phlanhigion
russel russell
enable alluogi
dance ddawns
primary cynradd
open agored
word gair
sonnet soned
gaelic aeleg
membrane pilen
suffered dioddefodd
economic economi
lithuania lithwania
examples esiamplau
bombs fomiau
topic pwnc
family deulu
periodic cyfnodol
complementary cyflenwol
prisons grisons
spoken siaredid
died farw
sheep defaid
temperature dymheredd
fell syrthiodd
discuss drafod
danube donaw
distance bellter
singer gantores
framework fframwaith
pochard bengoch
province nhalaith
attributed priodolwyd
boby bobi
organizations fudiadau
description disgrifiad
casual achlysurol
nationalists cenedlaetholwyr
fungi ffyngau
mass offeren
chase erlid
concern pryder
founders sefydlwyr
home cartref
suburbs maesdrefi
teachings dysgeidiaeth
after ol
supported gefnogwyd
does dydi
mammal mamal
amusement difyrrwch
god dduw
bone esgyrn
start cychwyn
young ifainc
compete gystadlu
islamic islamaidd
songs caneuon
violent treisgar
drink diod
winger asgellwr
raised codwyd
five pum
body gorff
grew thyfodd
walls furiau
ring cana
success llwyddiant
wallonia walonia
equatorial cyhydeddol
zinc sinc
subcontinent isgyfandir
glyndwr glyndŵr
familiar gyfarwydd
famous enwog
discrimination wahaniaethu
think feddwl
on ar
partitions raniadau
rash frech
sent anfonodd
poetry barddoniaeth
see gweler
magic lledrith
hills bryniau
reverend parchedig
tests profion
the r
management rheolaeth
bladder bledren
order trefn
moral moesol
tree coeden
tanks tanciau
mix cymysgedd
thinking syniadaeth
test brofi
import mewnforio
decade degawd
boycott boicotio
held cynhaliodd
photography ffotograffiaeth
archaeology archeolegol
city ddinas
bank glân
server gwasanaethydd
decline ddirywiad
auk carfil
apocryphal apocryffaidd
head pennaeth
economy economi
lessons gwersi
portraits portreadau
properties briodweddau
originally hanu
devon dyfnaint
some tipyn
spain sbaen
lasted barodd
quite eithaf
geneva genefa
students fyfyrwyr
africans affricanwyr
mathematician mathemategydd
contact cyswllt
clear eglur
east ddwyrain
quarrel cweryl
adapt addasu
apart wahan
holy sanctaidd
journalist newyddiadurwr
wolf blaidd
neighborhood gymdogaeth
independence hannibyniaeth
insisted mynnodd
cuba ciwba
conventional gonfensiynol
later ddiweddarach
earthquake ddaeargryn
crew criw
lan llan
action weithred
books lyfrau
captives caethion
forces arfog
flat fflat
was gwnaed
was rhoddwyd
nausea cyfog
ban wahardd
conflict gwrthdaro
continents gyfandir
exceptions eithriadau
grew dyfodd
leather lledr
intensive dwys
was cafodd
racism hiliaeth
neath laeth
digital digidol
extent graddau
arthurian arthuraidd
influential ddylanwadol
particle gronyn
original gwreiddiol
huge enfawr
ritual defodol
brown frown
nazi natsïaid
was daeth
raise godi
pictures luniau
that fod
guillemot gwylog
specialized arbenigo
under than
minerals actio
husband gwr
pure pur
ring modrwy
muse awen
solve ddatrys
spent threuliodd
priests offeiriaid
success lwyddiant
llyr llŷr
death angau
colourful lliwgar
physical ffisegol
catholics gatholigion
letter llythyren
no unrhyw
threatening bygwth
landed glaniodd
survival goroesi
strip stribed
stood fuodd
testing profi
power bwys
disturbance aflonyddwch
or ai
speakers siaradwyr
glands chwarrennau
chair cadeirydd
was chafwyd
boundary ffin
settlements gwladfeydd
reduced gostwng
armies byddinoedd
legislation ddeddfwriaeth
bottom ngwaelod
estimated amcangyfrifol
boys bechgyn
tenth degfed
flats fflatiau
record recordiau
caesar cesar
way fodd
among plith
engines injans
school ysgol
pocket boced
genius athrylith
manx drycin
over thros
separated gwahanir
fleece gnu
spoon llwy
up garw
beyond hwnt
peoples bobloedd
nation chenedl
acceptable dderbyniol
traditions traddodiadau
animated animeiddiedig
electricity drydan
influence ddylanwad
ivory ifori
released rhyddhaodd
partly rhannol
elderly henoed
improved gwellodd
accent acen
bridges pontydd
techniques technegau
switzerland swistir
principles egwyddorion
piece darn
below isod
contribution cyfraniad
map fap
area fro
total cyfanswm
nun lleian
botany fotaneg
magazines cylchgronau
identical unfath
attached ynghlwm
cycling grisons
shapes siapau
increase cynyddu
object gwrthwynebu
understand ddeall
orphan amddifad
life mywyd
woman ddynes
reduced lleihaodd
glamorgan morgannwg
believe gredu
software meddalwedd
clean lân
latha átha
soft meddal
captured cipiodd
mate gymar
electoral etholiadol
milk llefrith
licenses trwyddedau
italian eidalaidd
tunnels twneli
motor modur
banks lannau
warfare rhyfela
polytheistic amldduwiol
june fehefin
fossils ffosilau
all gwbl
writers lenorion
collection casgliad
birds adar
reports adroddiadau
address cyfeiriad
the y
docks dociau
domestic domesticus
networks rhwydweithiau
meet bodloni
did gwnaeth
princes tywysogion
sports chwaraeon
boers boeriaid
equivalent cyfateb
order nhrefn
blackcap penddu
partnership bartneriaeth
more po
town dref
enterprise menter
species rhywogaethau
semitic semitaidd
individual unigol
parliament senedd
meters metr
celebrated ddethlir
quality ansawdd
dreams breuddwydion
castles gestyll
learning dysg
audit archwilio
leader arweinydd
planet blaned
headed benddu
mitochondria mitocondria
beer cwrw
objects gwrthrychau
distribution ddosbarthu
center ganolfan
systems systemau
magical hudol
atmosphere atmosffer
possible phosibl
used defnyddir
town thref
metallic metelig
amounts symiau
festival gŵyl
persians persiaid
structures strwythurau
dialects dafodieithoedd
seafarers morwyr
cleopatra prwsia
fear ofn
aqueous dyfrllyd
plankton plancton
sacred gysegredig
telephone teleffon
likelihood tebygolrwydd
companies cwmniau
red coch
mixed gymysg
fort gaer
recent diweddar
pigeons colomennod
write ysgrifennu
controlled reolai
current cyfredol
macro marco
chromosomes cromosomau
phrases ymadroddion
played chwaraeodd
seat sedd
club glwb
manager rheolwr
about ynghylch
religion chrefydd
fresh croyw
purpose pwrpas
pembroke penfro
remove gwared
positive positif
diameter tryfesur
finish orffen
without heb
believers credinwyr
images delweddau
manx fanaweg
vicinity cyffiniau
dry sych
described ddisgrifiodd
motion mudiant
ammonia amonia
genome genom
britain mhrydain
probably thebyg
soldier milwr
medal fedal
known adwaenir
adults oedolion
goal nôd
could allen
compound cyfansawdd
theater theatr
started ddechreuodd
pharynx ffaryncs
mixture gymysgedd
lust chwant
revolution chwyldro
oath llw
damage difrod
mentioned crybwyll
congress gyngres
bird aderyn
fifth pumed
eruption echdoriadau
followers ddilynwyr
villages pentrefi
rounds rowndiau
only uniaith
article fannod
succeeded llwyddodd
compounds cyfansoddion
warmest cynhesaf
elements elfennau
supported cefnogir
outbreak tarddiant
inheritance etifeddiaeth
six chwe
unified unedig
way ffordd
turkish twrceg
russian rwsiaidd
interior thu
drugs gyffuriau
from sgìl
fault fai
face wynebu
complete gystadlu
secular seciwlar
study hastudio
opened agorodd
variations amrywiaethau
characters cymeriadau
families teuluoedd
improvement gwelliant
valley dyffryn
king frenin
mutation dreiglad
chamberlain glefyd
trees coed
regular rheolaidd
proportion gyfran
water dŵr
ministers weinidogion
priority blaenoriaeth
past gorffennol
air aer
gospels efengylau
taxonomy tacsonomeg
medication meddyginiaeth
agree gytuno
summer haf
minorities dramodydd
three thri
shuttle gwennol
as môr
learners ddysgwyr
electronics electroneg
author awdur
emergency argyfwng
top uchaf
legendary chwedlonol
diocese esgobaeth
kingdom deyrnas
regional rhanbarthol
secondary uwchradd
ball bel
prices brisiau
deep dwfn
completely llwyr
increasing cynyddu
witchcraft ddewiniaeth
browser porwr
effective effeithiol
growth tŵf
center ganol
notation nodiant
traders masnachwyr
days ddyddiau
continuous parhaus
among ymhlith
consider ystyried
clauses cymalau
composed gyfansoddodd
architect pensaer
germanic germanaidd
ethane ethan
permission caniatâd
spoken siaredir
bird brid
etc. ati
advertising hysbysebu
beauty harddwch
live byw
descendant ddisgynnydd
wax gŵyr
about fin
letters llythyron
taught dysgir
calendar calendr
lord arglwydd
you chi
canada nghanada
explain esbonio
reflect adlewyrchu
tectonics tectoneg
operational gweithredol
deal ddelio
it iddi
considered hystyried
sanctions sancsiynau
if pe
educational addysgol
dates dyddio
japan siapan
continued pharhaodd
built hadeiladu
accountable atebol
pendulum pendil
shirts crysau
black-backed gefnddu
goddesses duwiesau
tall tâl
ready barod
reduce lleihau
willow helyg
birkenhead penbedw
composition cyfansoddi
centuries canrifau
beetle chwilen
heart nghalon
rockets rocedi
nephew nai
cards cordiau
rituals defodau
that honno
colonization gwladychu
friendship cyfeillgarwch
decline edwino
enjoy fwynhau
periods gyfnodau
laws ddeddfau
associated gysylltiedig
fused asio
seven saith
guide tywys
previous flaenorol
park barc
medium gyfrwng
gardens gerddi
bodies chyrff
pagan baganaidd
s ŵyr
situation sefyllfa
located lleoli
cut dorrir
useful defnyddiol
sold werthodd
in yn
citizen dinesydd
dollar doler
rhine rhein
so cymaint
administrative gweinyddol
charities elusennau
pressing enbyd
breast fron
fires thannau
brother frawd
in ym
interesting diddorol
composition cyfansoddiad
landscape dirwedd
severn hafren
fuel danwydd
industry ddiwydiant
ferry fferi
milking brosiect
tome tomé
romania rwmania
marriage priodas
event achlysur
visual gweledol
hunger newyn
attract ddenu
owls tylluanod
million miliwn
debt ddyled
out màs
ball bêl
asked ofynnodd
badgers gyddfgoch
move symyd
croatians croatiaid
surrounded amgylchynir
crude crai
genetic genetig
parking parcio
earlier gynharach
recommendations argymhellion
disruption amharu
manuscripts lawysgrifau
rio río
catalan catalaneg
shallow fas
entrance fynedfa
places lleoedd
amount swm
tennis tenis
norwegian norwyeg
navy llynges
honor anrhydedd
cult gwlt
football peldroed
prevention atal
modern fodern
slate llechfaen
sexuality rhywioldeb
home catref
excluded gwahardd
constantine cystennin
defeated gorchfygwyd
paganism paganiaeth
snowdon wyddfa
license drwydded
killed lladdodd
created grëwyd
nominated enwebwyd
campaigns ymgyrchoedd
followed dilynwyd
newborough niwbwrch
more amlach
package pecyn
exposure datguddiad
applied gymhwysol
moldova moldofa
republica república
doors drysau
edge gyrion
verb ferf
ice iâ
life buchedd
lapwing cornchwiglen
patients gleifion
light fei
ground ddaear
estimates amcangyfrifon
join ymuno
volumes cyfrolau
cambrian cambriaidd
pheasant ffesant
teacher athro
towns drefi
heart calon
disease glefyd
deaths marwolaethau
mixing gymysgu
identified hadnabod
difficult anodd
summit gopa
analysis dadansoddi
animal anifail
view bwriad
commonwealth cymanwlad
ten ddeg
started dechreuwyd
runners rhedwyr
surrounded hamgylchynu
table ford
ridge grib
coal glo
said dweud
celebrated dethlir
creative greadigol
and ab
hemisphere hemisffer
ce cog
walls muriau
buddhism fwdhaeth
chair gadair
blood waed
term derm
wednesday mercher
molecular foleciwlaidd
shrewsbury amwythig
italy eidal
voltage foltedd
kazakhstan casachstan
chad tchad
processes prosesau
glen glyn
path llwybr
who pwy
organisation drefniadaeth
finish gorffen
buddhist bwdhaidd
mutations treigladau
scholarship ysgolheictod
vehicle cerbyd
spiritual ysbrydol
criteria feini
programs raglenni
bias gogwydd
likely tebygol
israelis israeliaid
produced llunio
local leol
september medi
work weithio
geological ddaearegol
music cerdd
serbs serbiaid
latvian latfieg
methods dulliau
various amryw
coming dyfod
religious crefyddol
southern deheubarth
reign deyrnasiad
papers bapurau
future dyfodol
typical nodweddiadol
purpose bwrpas
greek groegaidd
vacuum gwactod
numbers niferoedd
centenary canmlwyddiant
seen welwyd
central chanolbarth
cormorant mulfran
zone cylchfa
referred cyfeiriodd
blues gleision
caucasus cawcasws
cholera colera
responsibility gyfrifoldeb
carved cerfiedig
train trên
sky nen
park mharc
report adroddiad
soul enaid
drop gollwng
bank clawdd
view golygfa
strings tannau
moved symudwyd
nile nîl
suspect amau
responded ymatebodd
libraries llyfrgelloedd
both ill
volcano llosgfynydd
eve noswyl
french ffrancwyr
travel deithio
criteria meini
designated ddynodir
serbian serbeg
circumstances amgylchiadau
beach draeth
phylum ffylwm
silk sidan
examined archwiliwyd
singing gnau
franks ffranciaid
inset hms
father tad
born eni
pigeon colomennod
comments sylwadau
won enillasant
run redeg
to tân
visible weladwy
ascending esgyn
french ffrangeg
collaboration cydweithio
society gymdeithas
not ni
time adeg
ethane cadeirydd
caernarfon gaernarfon
here fân
ask ofyn
biological biolegol
lead arwain
shooting saethu
information wybodaeth
carboniferous carbonifferaidd
about amdano
pony efaill
incorporated ymgorfforwyd
mozambique mosambic
slave gaethweision
dragons dreigiau
wiki wici
opening agoriad
protection amddiffyn
gerald gerallt
links gysylltiadau
rome rufain
sentenced dedfrydwyd
neolithic neolithig
dimension dimensiwn
protect warchod
electrical drydanol
cave ogof
decide penderfynu
entertain adlonni
origin tarddodd
main phrif
gray llwyd
disastrous drychinebus
lighter ysgafnach
minerals fwynau
ancient hynafol
cross chroesi
daily ddyddiol
moor gwaun
police heddlu
esophagus oesoffagws
twenty ugain
type teip
isthmus culdir
prince pendefig
width lled
report adrodd
family teulu
fatal angheuol
range amrywiaeth
turn troi
patagonia batagonia
peaks gopaon
dark dywyll
favorable ffafriol
migrants ymfudwyr
deliberately fwriadol
conservative ceidwadol
brecon aberhonddu
settlement gwladfa
suitable addas
male gwrywaidd
think meddwl
gods duwiau
including gynnwys
dioxide deuocsid
cod côd
trains trenau
other arall
graph graff
pronouns rhagenwau
beaumaris biwmares
photon ffoton
morning fore
ink inc
audiences cynulleidfaoedd
topic bwnc
received derbyn
hands nwylo
ovary ofari
organizing trefnu
venice fenis
raid cyrch
sir syr
bare foel
italian eidaleg
satellites loerennau
some rai
value gwerth
jewish iddewon
round gron
number nifer
and â
plurality lluosogaeth
intergovernmental rhynglywodraethol
signed arwyddodd
music cerddoriaeth
sao são
approached atyn
ospreys gweilch
carmarthen nghaerfyrddin
sunday sul
look edrych
to iw
meat cig
goddess dduwies
transported cludir
required hangen
destruction dinistr
divided rhannwyd
conquest goncwest
files ffeiliau
add ychwanegu
predict darogan
up hyd
horse ceffyl
is rhoddir
breathing anadlu
pools byllau
unclear aneglur
principle egwyddor
belarus belarws
sheath wain
developments datblygiadau
multiple lluosog
valleys dyffrynoedd
ocean cefnfor
u.s. uda
humanity ddynoliaeth
no dîm
affected effeithiwyd
six chwech
archeology archaeoleg
reason rheswm
appointed penododd
microbes microbau
wilderness diffeithwch
do wyt
dear annwyl
completely hollol
villages bentrefi
married briod
tremendous aruthrol
blend asio
stress straen
banners baneri
importance bwysigrwydd
revolutionary chwyldroadol
them ohonyn
reign nheyrnasiad
cake teisen
apartment randy
cornwall gernyw
video fideo
equipment offer
dominated dominyddir
determined benderfynol
peninsula penrhyn
contribute gyfrannu
park parc
actress actores
assess asesu
series gyfres
metric metrig
mean olygu
musicians cerddorion
beautiful hardd
record cofnodi
action gweithred
ceremonial seremonïol
prestige bri
give rhoi
changed newidwyd
short byrion
choice dewis
headquarters pencadlys
polytheism amldduwiaeth
forest goedwig
belief cred
will bydd
prose rhyddiaith
limit terfyn
tenth ddegfed
capture gipio
blocks blociau
created greodd
pay dalu
opposed gwrthwynebwyd
thought credir
seeds hadau
order urdd
restrictions cyfyngiadau
solution hydoddiant
queen frenhines
three tri
babylon babilon
to at
harvested fedi
migration mudo
as mor
dictionary geiriadur
consideration ystyrid
central ganolog
sill sil
sit eistedd
four pedwar
norse llychlynaidd
rejected gwrthod
welsh cymraeg
free di
answered atebodd
summit copa
all oll
primitive cyntefig
lands diroedd
does dyw
alliance cynghrair
difference gwahaniaeth
fall syrthio
farmers ffermwyr
popularity boblogrwydd
show sioe
california nghaliffornia
minerals mwynau
members haelodau
vapor anwedd
so hynny
presidents arlywyddion
disciplines disgyblaethau
over drosodd
communists gomiwnyddion
god duw
set osodwyd
crown goron
strength nerth
orchestra cerddorfa
soil pridd
inventor dyfeisydd
warblers teloriaid
palestinians balesteiniaid
calculation cyfrifiad
chest frest
sign arwydd
bridge phont
age oedran
published gyhoeddir
immigration mewnfudiad
head pen
youth ieuenctid
territory diriogaeth
hold ddal
sexual rhywiol
presented cyflwynodd
parties bleidiau
natural naturiol
official swyddogol
appointed apwyntiwyd
after ôl
lost gollwyd
tubes tiwbiau
idea syniad
number rif
particles ronynnau
event digwyddiad
sense ymdeimlad
compromise gyfaddawd
pneumonia niwmonia
plays dramâu
with chyda
anaerobic anaerobig
memories atgofion
disagreement anghytundeb
hair gwallt
affinity chyfathrach
parks parciau
missionaries cenhadon
expansion ehangu
s wŷr
establishments sefydliadau
unsuccessful aflwyddiannus
neutral niwtral
route lwybr
dictator unben
mammals mamaliaid
cause peri
resource adnodd
voice lais
grandmother nain
opportunity cyfle
cultural diwylliannol
corners ban
agreements gytundebau
towns trefi
snowdonia eryri
christian gristion
disc ddisgen
observances chadwraethau
slopes pwnig
pass basio
far pellaf
keen awyddus
processes brosesau
witches gwrachod
developed ddatblygwyd
visit ymweld
mountainous fynyddig
a â
wars ryfeloedd
poor gwael
differences wahaniaethau
owner perchen
activity weithgaredd
press gwasg
round crwm
comedy gomedi
maps mapiau
civil sifil
defined diffiniwyd
condition gyflwr
earthquake daeargryn
fatal farwol
corn ŷd
ataturk atatürk
unhealthy afiach
helmet crested
deeper ddyfnach
independence annibyniaeth
bank banc
wikimedia wicifryngau
glasses llwybrau
they nhw
byzantine fysantaidd
subdivisions israniadau
shop siop
bat ystlum
maintenance chynnal
brain ymennydd
round crwn
plain gwastadedd
petrel pedryn
country wlad
movement symudiad
computing oi
traditional draddodiadol
seagulls gwylanod
maintain gynnal
peaks copaon
friend ffrind
image delwedd
acids asidau
cycles cylchoedd
limit cyfyngu
saw welodd
views golygfeydd
immunity imiwnedd
pound punt
headquarters pencadlysoedd
manuscript lawysgrif
commander dant
doubt amheuaeth
dissolved hydoddi
those rheini
it iddo
that mai
refers cyfeiria
ironic eironig
turkey nhwrci
they oeddent
email ebost
winning fuddugol
island ynys
violin ffidil
enjoy teimlai
host lu
many lawer
comes daw
farmer ffermwr
magic hud
bomb fom
atmosphere atmosffêr
class dosbarth
jordan iorddonen
equator cyhydedd
killed laddwyd
efficiency effeithlonrwydd
drove gyrrodd
nightingale eos
three thair
once unwaith
before callestr
trees goed
them ohonynt
thought átha
ditch ffos
down seddau
trinity drindod
go aiff
f dd
equilibrium ecwilibriwm
pages tudalennau
dissatisfied anfodlon
was doedd
pluto plwton
welsh gymreig
organization sefydliad
two ddau
constantinople gaergystennin
flow llif
vary amrywio
arm braich
regeneration adfywiad
public gyhoeddus
author awdures
burned llosgwyd
week wythnos
glebe llan
cells chelloedd
thought credid
had doedd
did lwyddodd
crowd dorf
james iago
elected hethol
bank glawdd
gray lwyd
flycatcher brith
solomon selyf
he yntau
practices arferion
sample sampl
citizens dinasyddion
massacre gyflafan
by trwy
presentation cyflwyniad
pied gwybedogion
popularity phoblogrwydd
citizen ddinasyddion
connection gysylltiad
two dwy
nuts gnau
methods ddulliau
kept cedwir
highest uchaf
alder gwerni
cut dorri
otherworld arallfyd
disease clefydau
books llyfrau
trip gwibdaith
saudi sawdi
extensive helaeth
dynasty brenhinllin
church eglwysig
legislation deddfwriaeth
memory cof
to mwyn
scots sgoteg
blackbird mwyalchen
portal porth
the yr
host llu
summers hafau
easter pasg
link chysylltu
shops siopau
engineering peirianneg
unknown wyddom