expansion ehangiad
if os
stories straeon
strategic strategol
figures ffigurau
care gofalu
peru pheriw
and ac
music cherddoriaeth
can gallwch
geography daearyddiaeth
scandinavia llychlyn
wing adain
won enillodd
oxford rhydychen
maintained liverpool
half hanner
groups grwpiau
disagree anghytuno
pool pwll
down lawr
emphasis pwyslais
expanded ehangwyd
tone naws
apply gymwys
slope llechwedd
section adran
disclosure datgelu
created crëwyd
landscape tirwedd
consecutive olynol
daughter merch
tropical trofannol
british prydeinig
thousand fil
shot saethwyd
attended mynychodd
loans benthyciadau
given roddwyd
litter sbwriel
fiji ffiji
small bychan
leisure hamdden
uniform wisg
trading masnachu
meanings ystyron
party blaid
enforcement gorfodi
months misoedd
spirit ysbryd
crucified groeshoelio
all mhob
used ddefnyddiodd
millions miliynau
load lwyth
codes codau
hungary hwngari
geometry geometreg
broadcaster darlledwr
wood pren
aristotle aristotlys
everywhere ymhobman
agree cytuno
reasons resymau
craft crefft
skull penglog
compounds gyfansoddion
union undebol
estimated amcangyfrifir
pyrenees pyreneau
geology daeareg
script sgript
communists comiwnyddion
turned trowyd
pony merlyn
gospel efengyl
so blaen
writers llenorion
military filwrol
industries ddiwydiannau
encyclopedia gwyddoniadur
friction ffrithiant
be dylid
joint cyd
worked gweithiodd
poems cerddi
small bach
lost collodd
appearance olwg
lady arglwyddes
valley nyffryn
definitions diffiniadau
determine benderfynu
perceived tybiedig
within fewn
up lan
agreement gytundeb
destroyed dinistrio
rocks chreigiau
returned dychwelodd
political wleidyddol
condemned condemnio
lineage llinach
physical corfforol
kenya cenia
cattle gwartheg
mandate mandad
campaigner ymgyrchydd
meat gig
routes lwybrau
process broses
discovered ddarganfyddodd
en ên
tourists dwristiaid
science wyddoniaeth
gallery oriel
predict ragweld
nipple teth
released rhyddhawyd
celts celtiaid
cairns carneddau
hardware caledwedd
some ambell
loss golli
memorable cofiadwy
back cefn
destroyed dinistriwyd
room ystafell
he ganddo
style arddull
lane lôn
in wrth
a ddull
standards safonau
parts rhannau
cold oer
improve gwella
wealth cyfoeth
goats geifr
musical gerddorol
regions régions
imperialist imperialaidd
rails rhegennod
fall cwympo
development ddatblygiad
started cychwynodd
birth genedigaeth
her wrthi
pp. tt
metals metelau
life hoes
pal pâl
sawmill bowys
depending ddibynnu
questions cwestiynau
shape siap
stones cherrig
chlorine clorin
temperature tymheredd
some ryw
breton llydaweg
gas nwy
artificial artiffisial
shortage prinder
organization mudiad
buried gladdu
walking cherdded
public cyhoedd
suicide hunanladdiad
license trwydded
career gyrfa
cheaper rhatach
difference wahaniaeth
assigned neilltuo
singles senglau
continent cyfandir
last para
fund gronfa
gradually raddol
princess dywysoges
track trac
loads llwythi
zag ogam
of o
plains wastadeddau
plants planhigion
influences ddylanwadau
interactive rhyngweithiol
more fwy
floor llawr
colony wladfa
sequence dilyniant
recession dirwasgiad
summary cryno
from sgil
tumor tiwmor
favored ffafrio
satanism sataniaeth
name enw
survival oroesi
wikipedia wicipedia
own berchen
fear ofni
hope obaith
steel ddur
trenches ffosydd
award wobr
loan benthyg
slow araf
green gwyrdd
centers canolfannau
define ddiffinio
france ffrainc
national gwladol
close cau
pronunciation ynganu
spectrum sbectrwm
th ed
vatican fatican
artists arlunwyr
actions weithredoedd
warming cynhesu
father thad
sand tywod
dependent ddibynnol
coach hyfforddwr
complex gymhleth
properties priodweddau
rejected gwrthodwyd
technological technolegol
quarrymen chwarelwyr
k ng
buddhism bwdiaeth
better well
bantu bantw
alcoholic alcoholaidd
winter gaeaf
would buasai
charitable elusennol
area arwynebedd
palestine palesteina
equal gyfartal
adverse andwyol
produced gynhyrchir
opponents gwrthwynebwyr
mine cloddfeydd
ceredigion geredigion
want eisiau
resistant gwrthsefyll
return ddychwelyd
istanbul istanbwl
topographic topograffig
issue mater
christmas nadolig
businesses fusnesau
synonymous cyfystyr
leading arweiniai
other eraill
submitted gyflwyno
define diffinio
for dros
muslims mwslimiaid
architecture phensaernïaeth
actually gwirionedd
cycling beicio
chain gadwyn
pseudonym ffugenw
traffic traffig
arts celfyddydol
web gwe
gray grey
gauls galiaid
well ymhell
painting peintio
horns cyrn
unofficial answyddogol
emblem arwyddlun
human ddynol
found ddarganfuwyd
promise addo
agencies asiantaethau
analogue analog
gate clwyd
duke dug
tribes llwythau
farms ffermydd
fast cyflym
good da
designate ddynodi
roses rhosynnau
data ddata
saxophone sacsoffon
program rhaglen
art chelf
father dad
than na
community gymunedol
republican weriniaethol
cars geir
sinking suddo
split ymraniad
he eo
novels nofelau
maintenance cynnal
are sean
vein gwythïen
hilt carn
limit gyfyngu
networking rhwydweithio
criticized beirniadodd
homage gwrogaeth
draw tynnu
commission comisiwn
worst waethaf
as bó
davids tyddewi
i mi
primary gynradd
lost collwyd
taken cymerwyd
sons feibion
inspired ysbrydolodd
dutch iseldirwyr
standardization safoni
symbolic symbolaidd
enemies gelynion
vulva fylfa
would fyddai
formed ffurfiodd
fighting brwydro
finished gorffennodd
scattered gwasgaredig
climatic hinsoddol
leave adael
wales chymru
everyone pawb
compare chymharu
problems problemau
services wasanaethau
harbor harbwr
puss pws
oval hirgrwn
resolution datrys
substrate swbstrad
reptiles ymlusgiaid
they cawsant
lymph lymff
lips gwefusau
slopes lechweddau
apples afalau
peak uchafbwynt
states datgan
tone cywair
age henaint
produced cynhyrchodd
sour sur
was roedd
pilgrimage bererindod
able galluog
independent annibynol
saharan sahara
splendor ysblander
some cryn
encourage annog
atmosphere awyrgylch
found darganfu
versions fersiynau
filming ffilmio
community cymuned
scientist gwyddonydd
sperm sberm
includes cynnwys
part rhan
dissolved diddymu
gum gwm
included cynhwysir
published chyhoeddodd
origin tarddu
rich gyfoethog
monastery mynachlog
long maith
center chanol
tower tŵr
college coleg
religious grefyddol
aet way
all cwbl
conflict wrthdaro
vertical fertigol
apple afal
disorder anhrefn
they oeddynt
difficulties trafferthion
when phan
their eu
formed ffurfir
brittany lydaw
chickens ieir
heron crëyr
covered gorchuddir
rings modrwyau
librarianship llyfrgellyddiaeth
symphony symffoni
throw daflu
may efallai
ottomans otomaniaid
submitted cyflwyno
repository ystorfa
note nodyn
four phedwar
supreme goruchaf
lighthouse goleudy
turkish twrcaidd
hill allt
market marchnad
republic ngweriniaeth
atoms atomau
collapse chwymp
supreme goruchel
passed basiwyd
cancer cancr
noticed sylwodd
statements datganiadau
anglican anglicanaidd
temple teml
goddess duwies
jobs swyddi
hills fryniau
fox llwynog
copyright hawlfraint
water ddŵr
about tua
called galwyd
lines llinellau
c °c
example enghraifft
fluorine fflworin
out mas
belfast belffast
bulgarian bwlgareg
page dudalen
written ysgrifenwyd
constituencies etholaethau
forests fforestydd
pandemic bandemig
replaced disodlwyd
follow ddilyn
poor wael
known gwyddys
allowed caniateir
monuments chofadeiladau
transport gludo
western gorllewinol
violent dreisgar
letter llythyr
crown coron
afternoon prynhawn
phonology ffonoleg
oxygen ocsigen
bill cill
box blwch
flint fflint
injured anafu
rollers rholyddion
species rywogaeth
before gerbron
main pennaf
yellow melyn
peak hanterth
festival ŵyl
armenians armeniaid
awards gwobrau
benefit budd
continents cyfandiroedd
end ddiweddu
form ffurf
places leoedd
found canfod
manageable hydrin
gay hoyw
trade fasnach
worship addoliad
fastest cyflymaf
a mae
buy prynu
equinox cyhydnos
gods dduwiau
reigned teyrnasodd
biology fioleg
teachings ddysgeidiaeth
note nodi
responsible gyfrifol
crete creta
carbon garbon
embankments argloddiau
documents dogfennau
centuries canrifoedd
asked gofyn
cast gast
useful ddefnyddiol
watch wylio
usually amlaf
roman rhufeinig
corsican corsica
country gwlad
christian cristionogol
geographical daearyddol
following ganlynol
launched lansiwyd
etc. ayyb
publication cyhoeddiad
fish pysgodyn
systems cyfundrefnau
sikhism siciaeth
tourism twristiaeth
philosopher athronydd
plant planhigyn
based seiliedig
hen boda
shearwater manaw
activity gweithgaredd
aspects agweddau
industries diwydiannau
spouse priod
times adegau
sleep gwsg
to tan
referendum refferendwm
latest ddiweddaraf
chorus cytgan
child blentyn
colonial trefedigaethol
bonding bondio
nobility uchelwyr
peaceful heddychlon
empire ymerodraeth
remains olion
k ka
record cofnod
strife ymryson
short fer
sailing hwylio
fourth pedwaredd
egg ŵy
jasper siasbar
legged goesgoch
inconclusive amhendant
start ddechrau
set osod
serious ddifrifol
egypt aifft
authors awduron
physics ffiseg
religion grefydd
attitude agwedd
jose josé
dead marw
spend treulio
harvest cynhaeaf
beat curiad
reach chyrraedd
award gwobr
oil olew
ships longau
older hŷn
locations lleoliadau
magnetic magnetig
vibrations dirgryniadau
university phrifysgol
frequency amlder
period gyfnod
overcrowded orlawn
opportunistic manteisgar
landform tirffurf
product cynnyrch
complaints gwynion
parties pleidiau
office swyddfa
ocean gefnfor
local lleol
roughly fras
speaker siaradwr
timber bren
forum fforwm
elephant eliffant
traditional traddodiadol
defeated orchfygwyd
possession feddiant
items eitemau
death marwolaeth
name henw
pump pwmp
benedict bened
than nag
were dywedwyd
neutrons niwtronau
clubs club
bulgaria bwlgaria
towns threfi
we cawn
infections heintiau
obtained gafwyd
zealand seland
replaced ddisodli
talk siarad
betrayal brad
acidic asidig
universities brifysgolion
numbers rhifau
address gyfeiriad
barrier rhwystr
polish pwyleg
mediterranean canoldir
minority leiafrifol
recording recordiad
high uchel
texts destunau
themes themâu
credit credyd
mirror drych
fertility ffrwythlondeb
was chafodd
experience profiad
pupil disgybl
feed fwydo
again eto
influences dylanwadau
monarchy brenhiniaeth
translation cyfieithad
renewal adnewyddu
estimate amcangyfrif
portrait portread
heads pennau
leadership arweinyddiaeth
start gychwyn
agreed cytunwyd
prisoners carcharorion
atomic atomig
unit uned
uganda iwganda
overcome orchfygu
travel theithio
three dri
scientists gwyddonwyr
benefit udd
shows dengys
alexander alecsander
element elfen
train drên
civilization wareiddiad
cover glawr
conditions amodau
political politicaidd
degree radd
principality dywysogaeth
principality tywysogaeth
representatives chynrychiolwyr
activation actifadu
lightning mellt
blogs flogiau
known adnabyddir
rivers afonydd
competing cystadlu
oppression procellariiformes
nazis natsiaid
first cyntaf
hard galed
months fisoedd
climbing dringo
seasonal dymhorol
cats cathod
established sefydlodd
get gyrraedd
by gân
studied astudiodd
alkanes alcanau
players chwaraewyr
distance pellter
henry harri
celebrate dathlu
library llyfrgell
conduction dargludo
source ffynhonnell
sugar siwgr
lie orwedd
memorial goffa
load llwyth
ambitious uchelgeisiol
battery batri
sexual rywiol
fagans ffagan
discipline disgyblaeth
arts celfyddydau
floppy llipa
education haddysg
group grŵp
spider corryn
rhythm rythm
herzegovina hertsegofina
captured chipiodd
denomination enwad
month fis
subjects bynciau
order orchymyn
insect pryf
interactions rhyngweithiadau
particular neilltuol
activities weithgareddau
free rhydd
men dynion
easy hawdd
continents gyfandiroedd
glue lludd
cafe caffi
molecular moleciwlaidd
hand llaw
coast arfordir
eastern ddwyreiniol
set gosododd
coasts arfordiroedd
tourist twristaidd
about thua
con côn
answer ateb
legal cyfreithiol
vein wythïen
charlemagne siarlymaen
concerns bryderon
meredith maredudd
default ball
royal frenhinol
figure ffigwr
married priodi
czechoslovakia tsiecoslofacia
boat bad
byte beit
accident damwain
singing chanu
extension estyniad
garden gardd
tensions tensiynau
bikes feiciau
christ grist
etc. ayb
hospitals ysbytai
unionists unoliaethwyr
engineering peirianeg
theology diwinyddiaeth
mature aeddfed
monastery fynachlog
economic economaidd
hero arwr
prisoners garcharorion
piece ddarn
tits titwod
flute ffliwt
baltic baltig
earthquakes ddaeargrynfeydd
literature llenyddiaeth
guitar gitâr
fossil ffosil
fuels tanwyddau
plans cynlluniau
she hi
saxon sacsoniaid
caribbean caribi
full llawn
self hunan
sale gwerthu
some gryn
cairn garnedd
political gwleidyddol
star serennu
adventures anturiaethau
gravity disgyrchiant
mp as
one un
received derbyniodd
excreted ysgarthu
virus firws
court lys
object gwrthrych
linguistic ieithyddol
brythonic frythoneg
collection gasglu
geography ddaearyddiaeth
conquest concwest
royal brenhinol
cheerful llon
service gwasanaeth
more mwyaf
artist arlunydd
viola fiola
irish gwyddeleg
wax gwŷr
bottom gwaelod
advice gyngor
exported allforid
poets beirdd
audio sain
possession meddiant
row rhes
transitional trosiannol
appointment penodi
religion crefydd
murder lofruddio
circulation gylchrediad
ed gol
supplies cyflenwadau
war ryfel
ile île
sayings dywediadau
country ngwlad
called elwir
clubs clybiau
bands bandiau
address afael
continued daliodd
off ymaith
mining mwyngloddio
ice rhew
weapons arfau
you ti
protected hamddiffyn
short byr
different gwahanol
overwhelming llethol
province talaith
oldest hynaf
spanish sbaeneg
zimbabwe simbabwe
cat cath
own hunain
sales gwerthiant
sources ffynonellau
well ogystal
generals cadfridogion
transferred trosglwyddir
a greu
main prif
self-sufficient hunangynhaliol
start dechrau
as fel
terrorist terfysgol
meaning ystyr
particles gronynnau
love chariad
course cwrs
previous blaenorol
suggested awgrymodd
fell cwympodd
philosophy athroniaeth
weighing pwyso
decade ddegawd
people pobol
colony trefedigaeth
rainbow enfys
percentages canrannau
this hyn
linguistics ieithyddiaeth
countries wledydd
attention sylw
judges beirniaid
swans elyrch
control reolaeth
they ydynt
busy prysur
nasty gas
centuries ganrifoedd
express fynegi
advantage mantais
years mlwydd
dance dawns
dialect dafodiaith
grammes lion
crime trosedd
produced cynhyrchir
sponsorship nawdd
sanskrit sansgrit
impossible amhosib
law deddf
you gewch
published cyhoeddodd
exile alltud
killed lladdwyd
patrick padrig
noble nobl
details manylion
internet rhyngrwyd
settled ymsefydlodd
colony drefedigaeth
border gororau
trillion triliwn
cricket criced
climbers benjamin
london llundain
labor llafur
republic gweriniaeth
discrimination gwahaniaethu
discuss trafod
science gwyddoniaeth
focus canolbwyntio
estate ystâd
electrical trydannol
drums drymiau
genetics geneteg
remember cofio
a creu
existence fodolaeth
german almaeneg
communities cymunedau
though serch
permeable athraidd
grandfather thaid
or âi
romanian rwmaneg
users defnyddwyr
theaters theatrau
england lloegr
u pedol
powers pwerau
marine morol
about ynglŷn
points bwyntiau
wiccans wiciaid
i io
beak pig
swedish swedeg
percentage ganran
grebes gwyachod
moved symudodd
regions rhanbarthau
volcanoes llosgfynyddoedd
about gylch
adventures helyntion
eye llygad
capital brifddinas
competitions gystadlaethau
back gefn
singers cantorion
covered orchuddio
shrubs llwyni
born ganwyd
production chynhyrchiad
volume gyfrol
competition gystadleuaeth
change newid
warm gynnes
drinks diodydd
records cofnodion
cut torrwyd
mathematical mathemategol
food fwyd
bilingual ddwyieithog
they iddynt
montgomery trefaldwyn
products cynhyrchion
flow llifo
maritime morwrol
fort caer
star seren
learning dysgu
a caiff
wicca wica