zachary захарий
does ли
medieval средновековни
correctly правилно
soldiers воини
throw хвърля
tepe тепе
childhood детството
core кората
murders убийства
eiffel айфеловата
almost почти
legend преданието
milk млечния
great великия
wrote писане
rna рнк
number намалява
pyramid пирамида
events събитията
bobby боби
detained арестуван
old старата
celebrate празнуват
operation експлоатация
savior спасител
operation операция
musical музикално
sultan султана
ravine клисура
valentine валентин
autumn есен
administrative административни
societies общества
paraskeva параскева
accuracy точността
message съобщение
great великолепни
literature литературен
landscape пейзаж
mars марс
name винсент
neuilly ньойския
pass минават
acid киселина
defense отбранителна
phrase фраза
uncle чичо
richly богато
pieces парчета
musicians музиканти
reserves запаси
business фирма
extension разширение
parts частите
eponymous едноименната
elena елена
worsen влошава
conference конференцията
hill хълма
lyudmila людмила
common обикновен
gypsies циганите
zircon циркон
amounts суми
picasso пикасо
domestic бяла
upper горно
node възел
clergy духовенство
nickel никел
bach бах
prohibition забраната
front предния
taken взета
school училище
song песента
win спечели
dark тъмните
origin възникване
european европейци
personally лично
controls контролира
films филмите
locally местно
nero нерон
ottoman османските
theatrical театрален
german германските
affected повлиян
oak храсти
also също
diocletian диоклециан
panoramic панорама
saint свети
pages страници
areas области
led водена
key ключови
historical историческият
constantinople цариградската
records снимките
word слово
french френска
fascists фашистите
element елемент
astronomers астрономите
surrounding обкръжение
world световното
pieces пиеси
empires империи
change промяната
destroy унищожават
found откриват
ligature лигатура
high високо
trust доверие
data данните
they те
consisting състоящ
sector сектора
attempts опитите
posted публикуван
adopted приет
cleanliness чистота
light леката
state посочват
moose лос
planet планета
etc. др
turkish турско
general ген
serbian сръбския
same еднаква
talk ток
kingdom кралството
gases газовете
dhabi даби
satellite спътниците
territory територии
spring извора
indicators показатели
female женските
named назовават
call нарича
original оригиналната
external външния
tribe племето
body тела
southeast югоизток
inhabited населявали
become превърнал
destiny съдба
all взети
relatives близки
turks турци
rocks стени
technology технологии
publicized публикувана
found намиращ
peninsula полуостров
boyko бойко
ring пръстен
started започнали
particular определени
fondation фондация
mineral минерални
slaughter клане
ancient древният
execution извършването
johnny джони
dead мъртво
macartney маккартни
forms форми
armies армии
doctor доктор
home домашната
raise пораждат
turkey турция
microsoft майкрософт
conclusion извода
impact удара
one единен
managed успял
english английска
introduction въвеждане
started започнала
row редица
absolutely абсолютно
child датски
group групировка
albanians албанци
turkish турски
deals занимава
pushes натиска
same еднакви
police полицейски
gene ген
next следващото
german немския
name наименование
ends краища
settled установили
right чак
citizens ж
warriors воини
considered считани
space пространство
patients пациенти
round кръгла
covered закрит
sounds звучи
ceases престава
orchestra оркестър
falls попада
pomaks помаци
launch предприемат
distribution разпределението
tournament турнира
ukraine украйна
musical музикални
long дълг
established утвърждава
joy радост
necessity необходимостта
secret тайната
reasons причини
denmark дания
current сегашните
article чл
name пабло
administrative административно
considering имайки
and а
delivers предоставя
demise условие
new новите
publications публикации
dragon дракон
kavala кавала
monthly месечна
working работно
new новия
spring извор
gorge клисура
success успехи
sources изворите
guyana гвиана
includes притежава
circle окръжност
was стана
operation функционирането
kilometres километра
topic темата
mini мини
fertilization оплождане
fully твърдо
french френски
bacterial бактериалната
mutually взаимно
armenian арменската
central централни
typical типични
antiquity древност
americans американците
christian кристиан
mongolia монголия
national националните
atlantic атлантически
achilles ахил
glucose глюкозата
creating създавайки
name маркес
some някоя
statement изказване
samuil самуил
occurred възникнало
writer писателят
p пи
sand пясъчни
world света
cell клетка
prey плячката
conrad конрад
economic икономическия
provide осигури
sun слънцето
based базата
causes подтиква
kefir кефирът
fall падане
resolution разделителна
stefanov стефанов
medieval средновековието
elements елементите
could можел
removal отстраняване
economy стопанство
greenery растителността
form оформят
marius марий
introduction въвеждането
genetic генетичен
add добавят
empire империя
construction строителни
months месеца
issue кн
fruit плодове
revealed разкрити
analogy подобие
vesuvius везувий
its нейно
variant вариант
appeal призовава
date дата
men's мъжкия
sign признак
presents подаръци
crossbows арбалетите
herbert хърбърт
manager управител
nile нил
dishonorable образа
lead доведе
berlin берлин
section разрез
troy троянците
were бяха
probably вероятно
subject обект
turnovo търновски
founding основаване
lead довеждат
taxes данъците
region плевенска
phenol фенол
examples примери
communist комунистически
ensure гарантира
knowledge познания
views възгледи
gallery галерията
forth четвъртият
wins спечелва
lens лещата
city градска
negligible незначителни
descends спуска
disseminated разпространен
settled заселват
offer предлага
network мрежата
city делфи
unofficial неофициален
subjected подложен
led довели
their техния
suicide самоубийство
belogradchik белоградчишките
year год
mercenaries наемници
kubrat кубрат
keep пазят
grape грозде
french френските
districts околиите
jewish еврейска
said казва
birth раждане
napoleon наполеон
tribe племе
persons фигури
report отчита
muscles мускулатурата
know познава
petrov петров
stoyanov стоянов
huge огромния
russians руснаците
produce произвеждат
stage етап
europeans европейци
strike удар
exact конкретни
elite елит
criticized критикува
predominantly преобладаващо
along редом
supplying подаване
fk фк
slavonic славянската
related свързан
areas местности
parties партията
transfers пренася
emperor императора
gogh гог
chicago чикаго
neighbourhood махала
antony антоний
built изградено
convinced убеден
partly отчасти
vanquish подчинява
instruments инструменти
arteries артериите
chapel параклис
success успех
protection опазването
collected събрани
taken взети
treasure съкровище
doubt съмнение
deviate отстъпят
criticism критика
rotation завъртане
hires наема
folk фолк
rivers реките
dependence зависимост
herbology хебраистика
doctrine доктрина
men мъжете
technology технологията
building гради
needs нуждите
adriatic адриатическо
david давид
resistance отпор
heirs наследници
diana диана
santa санта
clothing облекло
bones кости
typical типичната
present присъства
horse конна
barrage бараж
diseases болести
prophets пророците
romans римляните
started започнало
defenders защитниците
tree дърво
pastures пасища
electric електрическия
knowledge познанието
restored възстановена
his неговото
galaxies галактиките
stages етапи
destructions разрушения
hot горещи
somewhat донякъде
titles титли
italy италия
minute минута
organs органи
search търсят
establishing установяването
algeria алжир
balance баланс
long дълъг
trace следа
contains състои
liver дроб
back отпреди
car кола
buy купи
valencia валенсия
illuminati илюминати
weaved тъкани
conflict противоречие
descriptions описания
f ф
coastal крайбрежните
containing съдържащ
palestine палестина
gandalf гандалф
woods горите
trade търговия
gray сивите
nativity рождество
titan титан
reject отхвърлят
went заминава
led водени
will волята
study изучава
roads пътища
occurs възниква
walk разходка
bob боб
contemporary съвременния
large дебелото
countries държавите
migration миграция
vagina вагината
makes карат
unknown неизвестен
flow поток
very самото
from от
closer приближава
which което
merger сливането
hoffmann хофман
services услуги
doorstep прага
earth земни
forced принуден
allegations твърденията
covers покриват
needed необходим
actions действия
karlovo карлово
soldiers армейците
wall стената
spirits настроения
atomic атомен
el ил
federal федерално
committee комитети
tolerance толерантност
central централно
war война
mihail михаил
trojans троянците
no няма
preferred предпочита
roads пътищата
groove бразда
mccarty маккарти
follow следват
bosphorus босфора
definition определението
apparently видимо
differentiate обособяват
typical типично
ribbon лентата
world световен
mild меки
intestine черво
their техният
river река
herbs билки
comparison сравнение
assen асен
without без
leonardo леонардо
quiet квиет
located намиращ
frenchmen французите
profess изповядва
success успеха
student студентски
brown браун
macedonia македония
vary варират
give предоставя
given дял
stretch простират
investments инвестиции
chamber камера
circle кръговрат
originates произхожда
gaul галия
support подкрепата
families семейства
results резултати
waterfall водопад
submission подаване
especially особено
bat прилепчета
according според
classification степента
land земите
conclude сключват
rila рилска
obtained получени
sept септ
government правителството
name роман
lev лева
saint светец
plamen пламен
act постъпва
pavlovich павлович
half пола
bodies телата
anna анна
compile съставят
severe тежък
albums албуми
motion интерпретация
back обратната
latin латиницата
abandon напусне
cleopatra клеопатра
duke херцог
workers работниците
discover откриват
pacific тихия
emperor василевс
government правителствените
balkan балканските
offensive офанзива
excavations разкопки
marcus марк
tv телевизионни
industry индустрията
vocabulary лексика
record рекорд
animal животно
marine пехота
urban градската
completed завършена
youth младежки
carme карме
pressure налягане
thracian тракийска
contract договорът
eduard едуард
and и
infantry пехота
lady лейди
passage поречието
pine бор
its си
authority авторитета
general обща
popularity популярността
europa европа
turkish турска
maternal майчин
ability способност
translation превод
early ранен
started породени
dead мъртва
phones телефони
bulgarian българските
co-emperor съимператор
beginning начало
posed породени
sent изпратени
architectural архитектурен
ban забрана
flow вливат
print печата
property имущество
one един
statements изказвания
pleven плевен
parliament парламент
denies отрича
large мащабни
revival възраждането
behavior поведението
christian християнска
separated отделена
image образът
kamen камен
destination дестинация
substances вещества
international международните
arena арена
based основан
steel железни
lower долния
quarter четвърт
bases бази
established създадената
snowy снежна
happened случило
criticism критики
producers производители
devices уреди
has оказват
features черти
field терен
liquid течност
wood дървен
senate сенатът
america америка
trading търговски
that че
hektor хектор
snakes змии
paulo пауло
city градски
summer лято
give дават
concentrate концентрира
maya маите
gdp бвп
commands заповядва
macedonians македонците
module модул
hemingway хемингуей
today днешния
withdraws оттегля
became превърнал
work работно
era епохи
robert робърт
small малките
natural природно
honour честа
continue продължи
zagora загора
poor лошото
born родени
declination деклинация
bearer носители
consequences последствията
traditions традиции
piece парче
expression изразяване
long далечни
near близко
gamelan гамелан
program програма
brussels брюксел
dubrovnik дубровник
carefully внимателно
om ом
forth четвърто
solar слънчевият
sport спортни
african африканските
term термина
kingdoms кралства
nose носа
formed формира
love любов
predecessor предшественик
consecutive последователи
as какъвто
gauda гауда
common общи
republics републики
travel пътува
tubes тръби
attract привличат
emission излъчването
understanding разбирания
background фона
self-government самоуправление
supremacy надмощие
cloud облак
sea морското
lists списъци
work работна
promote насърчава
converts преобразува
confirmed потвърждава
dozens десетки
cluster рой
error грешката
judicial съдебната
ace ас
by посредством
godly божия
villages селата
memoirs мемоари
modern модерна
nations нации
choreography хореография
right право
lisbon лисабон
park парк
replaced заменена
invasion нахлуване
fight борят
large голямо
studio студиен
transfers прехвърля
wooden дървен
present днешен
portuguese португалците
final финала
strike стачка
himself самият
radev радев
six шестте
announcement обявяването
russian руската
fund фонд
personal лични
mladenov младенов
have притежават
term срок
william уилям
master майстор
christopher христофор
city градско
meet отговаря
who който
leave напуснат
achieve постигне
one едното
fiction художествената
area площ
confidence доверие
appearance поглед
process обработва
prc кндр
es ес
main основния
justinian юстиниан
indians индианците
said казано
marinov маринов
serves връчва
southern южен
german германско
tongue езикът
position позиции
defense защита
number брой
introduced въведена
conclude сключва
close близко
children детски
script писменост
concerns отнася
subject подчинени
teodor теодор
sun слънце
has разполага
types типове
chronicles хроники
initial първоначалната
contradiction противоречие
largest големият
stages етапа
falcon сокол
muscles мускули
greek гръцката
which коя
yield отстъпват
cauchy къщи
contributes допринася
prove доказват
yearly годишни
indeed действително
signs знаци
chess шах
hits хитове
honorable почетен
islam ислям
winds ветрове
settlements селища
aegean егейско
middle близкия
ruling управляващите
region крайна
soldiers войници
new нови
respiration дишане
cause пораждат
minh мин
happens оказва
tales предания
buses автобуси
back връщат
apostle апостол
elderly възрастни
varna варненска
reds армейците
advertisements реклами
request искане
le льо
survivors оцелели
bearers носители
plays пиеси
have наложи
said твърди
british британския
dupnitsa дупница
enter постъпва
cells клетки
tv телевизионните
writing писането
firm фирмата
which който
what какви
subject предмет
leukocytes левкоцитите
continent континента
xx хх
presents отразява
leaders водачите
creativity творчеството
line линията
equal равен
camellia камелия
democracy демокрацията
evaluation оценки
grave гроб
united единно
society обществото
existed съществувал
rule длъжността
streaming поточно
inside вътре
estimates оценки
animals животни
hephaestus хефест
week слаби
islam исляма
alternative алтернативни
authorities власти
magellan магелан
many множеството
drawings рисунки
state държавност
houses къщите
completion завършване
slate шисти
new ново
peter питър
portuguese португалски
cars автомобилите
lake езерото
bladder мехур
home дома
considerable значителен
difficult трудни
berlin берлинския
province провинция
peninsula полуострова
codes кодове
substance субстанция
definition дефиниция
scientists учените
girls девойки
ancestor предшественик
formally тържествено
specimen образец
race рода
building изгражда
cd диска
engineering машиностроене
career кариера
mountains горите
exit изход
mixed смесени
ores руди
another другият
tomb гробницата
impossible невъзможна
istanbul цариград
high висш
arabs араби
announcement съобщения
minimum минимум
neighboring съседните
eclogues буколики
rumelia румелия
rings пръстените
what какво
communism комунизма
guidance ръководството
rumen търбух
late късната
cooperate сътрудничи
natural естествения
burton бъртън
spin въртене
her й
native родом
red червен
picture картината
description описание
separately отделно
literary книжовен
composer композитори
understandings схващания
inherited наследен
coaches треньори
circulation обръщение
respect отношение
indicator показател
accuracy точност
must трябва
style стил
discovered разкрити
distances разстояния
natural природни
consist състоят
maintenance поддръжката
assemblies събрания
agriculture земеделие
improve подобрява
prince княза
develop разработват
serial пореден
unique уникален
detachment отряд
winter зимните
regional регионална
supplies снабдява
library библиотеката
hellene елин
milano милано
is изнася
book книгата
close близки
married омъжена
telephones телефони
exchange обмен
started започнал
fossil изкопаеми
passage пътека
heads ръководители
always винаги
attacks пристъпи
fascist фашистка
david дейвид
angles ъглите
electrical електротехника
rent наем
spoke спица
taken взето
back обратно
reef рифове
then тогавашния
european европейско
blockade блокада
discovery откритието
princess княгиня
foreigners чужденци
painting живопис
establish поставят
winter зимата
runway писта
miracles чудеса
following следните
recovered възстановен
hollow куха
case кутия
remove премахнат
writing писанието
accused обвинен
seul сеул
science научно
truce примирието
acquires придобива
significant значителна
born родена
gradually постепенното
chosen избрана
abdomen корем
employed заето
plants растения
southern южното
left лява
paraguay парагвай
mix смесват
authority авторитет
niger нигер
saturday събота
structure устройството
peaceful мирното
constructed изградено
bow лък
financial финансов
information информация
trips пътувания
actresses актриси
characters герои
academy академията
upper горен
definitions определения
undergoes търпи
panama панама
monetary валутен
prepare подготовка
dear скъпи
high високи
location разположението
i.e. тоест
federal федерална
mary мария
material материални
ows дължи
pernik перник
apostle апостола
comments коментари
occurrence настъпването
synthesize синтезира
years години
storm бури
europe европа
american американските
park пък
strait пролив
suburb предградията
fondation изграждането
communication комуникация
children детска
current ток
considered считан
metallica металика
la ла
expressly изрично
illness болестта
word дума
company дружеството
huge огромното
hamilton хамилтън
adults възрастни
liberty свобода
proportion съотношение
proposal предложението
jordan йордания
comintern коминтерна
twenty двадесет
earlier ранната
author писател
herodotus херодот
rise покачване
armed въоръжени
atlantic атлантическият
industry промишлеността
large голям
effendi ефенди
what каква
captain капитан
lasts трае
water воден
adopt приемат
canal канал
through по
format формат
license лиценз
species вида
lazar лазар
auricle предсърдие
buildings обекти
manhattan манхатън
get стигне
flowers цветя
great голямо
source източника
riches богатство
acquaintances познати
reign царуването
weaponry въоръжение
again отново
state държавата
stations гари
team отряд
modern модерни
citizen гражданин
arrive пристигат
present представят
new нова
approach подход
improved подобряване
gives дава
insurance осигуряване
insufficient недостатъчно
islands островите
married женен
prophet пророк
zimbabwe зимбабве
soldier воин
among измежду
crisis криза
unsuccessful неуспешни
sequence поредицата
count преброяване
reparations репарациите
hotels хотели
liverpool ливърпул
effective ефективно
future бъдеще
heat топлина
spent прекарват
women жената
mayor кмет
northeast североизток
such такова
math математическа
rainfall валежите
insects насекоми
manage успява
marking отбелязване
trade търговска
construction изграждането
caribbean карибско
own своята
unknown непознати
symbol символът
input вход
take вземе
arabs арабите
socialism социализма
formation формиране
preparation препарат
first първоначалното
evaluation оценка
duration продължителността
left ляво
one единият
sculptor скулптор
german германски
saints светци
treatment лечението
outlines очертава
culture културата
comply спазват
marine морски
its свое
army армия
communists комунистите
scandals скандали
pfk пфк
genetic генетични
eastern източното
bilbo билбо
adopted приета
promises обещава
some някой
are стават
science науката
castle дворец
distant далечни
occupations занимания
insisting настояване
distribution разпространение
poorly зле
covering обхващащ
serafim серафим
kuwait кувейт
appear появи
salts соли
transmit предаде
medicine лекарство
short кратко
matter материя
river речните
byzantine византия
be бъде
inscription надпис
reproductive половата
start тръгват
is се
diameter диаметърът
currency валута
mean означават
back завръща
income доходи
process процеса
planes самолета
complicated комплексът
northwest северозападна
pearl седеф
effect действието
herman херман
tryavna трявна
preparation подготовка
options варианти
weapon оръжие
bolshevik болшевишката
controversial спорен
hypothesis хипотезата
cuisine кухня
members членовете
year целогодишно
seed семена
degrees степени
rules правила
land земя
idea идеята
lungs дробове
build построява
isotope изотоп
khan хан
common обща
precipitation утаяване
function предназначение
some някои
despite въпреки
transient преходен
constitutional конституционна
sends изпращат
participants участници
kim ким
tournament турнир
stored съхранени
track следите
plovdiv пловдив
ludvig лудвиг
symbols символи
corruption корупция
modernization модернизация
covering обхващащо
mixed смесена
georgian грузинци
respect спазват
killed загиват
set поставени
expressed изразен
making направата
names названия
european европейски
iceberg айсберг
traiana траяна
exclusively изключително
swine свине
muslim мюсюлмански
could могли
led довело
throne трона
construction строеж
mate мат
oak дъб
uneven неравномерно
have имат
impregnated оплождане
archaeological археологическите
poles поляци
satellites спътници
saviour спасител
king кинг
major главна
resemble наподобяват
employed заети
considered считат
prefecture префектура
rail железопътната
administrative административен
bulgarian българско
literature литературни
future бъдещи
gates гейтс
locomotive локомотив
makes прави
influences въздействия
russian руска
needful нужни
realistically погледнато
presents връчва
quickly бързо
collection сбирка
legislation законодателство
uniting присъединяване
emperors императори
thracians траки
anus ануса
appear появяват
gerb герб
connect свърже
teams отборите
occupancy владение
rich богатите
schools школи
ulfilas вулфила
natural природна
models образци
disappointment разочарование
pseudonym псевдонима
babylon вавилон
lying лежи
kingdom карлово
gods богове
second вторични
coordinates координати
portuguese португалския
rise издигат
them тях
weaponry оръжия
occasion повод
ruse русе
graphite графит
greeted посреща
case съдебна
museums музеи
communications комуникации
claims претенции
establish формиране
reception прием
estimated възлиза
lot лот
brad брад
long дългите
varna варненско
saddam саддам
months месеци
construction строителна
actual същинската
verification проверка
captain военачалник
shown доказано
continuation продължение
brain мозък
luther лутер
building строят
you ти
central централна
social обществения
model модела
some някое
defense отбранителни
emperors императорите
building строеж
called наречените
regional регионални
functions функциите
assessment оценка
clay глинени
opposite обратна
abilities способности
slavery робство
third третият
ottomans османците
uranium уран
a а
orthodox православното
know знае
divided разделено
spirit дух
conquer завземат
movie филм
chain веригата
resources препратки
believed вярвали
sophia софия
objects обекти
thracian тракийско
thessaloniki солун
male мъжката
road шосе
funds фондове
avoid избегне
vampire вампир
results резултатите
understood разбира
load заряд
personal личния
side страна
houston хюстън
mila мила
bull бул
too твърде
conquered завладян
drastically драстично
officials чиновници
school школата
power сила
nature характера
european европейските
take взема
paris париж
or или
gnu гну
pi π
sanctuary светилище
enter влизат
high висока
cana кана
ends крайните
separate отделена
creates създава
sycamore чинар
pleasure удоволствие
outgrowth филиз
side странични
electrons електроните
gravity гравитация
solutions разтвори
documents документите
britain британия
conversion покръстването
church църковното
knowledge познание
airports летища
it същият
tasos тасос
ends завръща
preserved съхранени
black черен
with са
astronomer астроном
population популацията
fast пост
arrow стрела
passes преминава
municipality областта
appear явяват
writer писателя
caves пещери
end края
tour турнета
users потребители
transitional преходен
relative относителната
remove отстранява
group група
sozopol созопол
chosen избран
approved одобрен
eventually евентуално
actions действията
metabolism метаболизъм
excessive прекалено
slovenian славянските
moon лунните
become станали
present сегашния
outside отвън
parallel успоредно
murals стенописи
sciurus катерици
eastern източно
prosecution преследване
fans феновете
alongside успоредно
vidin видинското
three трима
context контекста
penetrates прониква
ended прекъсва
recorded записан
coup преврат
land сушата
ruling управляващата
suitable подходяща
type видът
short кратки
aimed насочена
similarity подобие
known известен
vaz ваз
metal метални
protect запази
article статията
called наречен
prove докаже
castles крепостните
makers дейци
ingredients съставки
southwest югозападна
statue статуя
typical типичен
site сайта
watch часовници
her нейни
iron железни
occupation владение
successive следващият
moment момента
atomic атомно
unemployment безработица
railroads линии
agriculture стопанство
lovech ловеч
asks моли
family семейството
fame славата
analysis ана
legend легенда
falls изпада
spanish испанската
layers пластове
central централен
hinata хинаяна
proves доказва
buddhism будизма
has оказва
districts области
clip клип
holy светоний
rhythm ритъм
caspian каспийско
post пощенски
necessity нужда
feature свойство
transistors транзистори
pasi паси
isac исак
predecessors предшественици
boy момчето
protests протести
powerful силния
show сочат
honor чест
uzbekistan узбекистан
own себе
king цар
charlie чарли
studio студио
publishing публикува
parents родители
beaten бит
terrain терена
diameter диаметър
automotive тата
short къса
amounts възлиза
veselin веселин
functioning функциониране
sherpa шерпа
vampires вампирите
released освобождава
roman римската
room помещение
fast бързи
preserve запазят
gypsies цигани
leading водещите
unfortunately съжаление
colonies колонии
week седмицата
nets мрежи
german германска
castles крепости
areas територии
service служба
locality местност
exposure експозицията
itself самия
built построена
goalkeeper вратар
remains останките
retreat отстъпва
economic икономическо
sage салвия
elementary началното
capitulation капитулацията
want иска
crusade кръстоносен
you теб
combine комбинат
constitute съставляват
threat заплаха
palace дворец
own своя
musculature мускулатурата
pressure налягането
agree съгласни
tick кърлеж
as както
questions въпросите
foundation фондация
accurate точни
sergey сергей
distinguish разграничава
sort род
latitude ширина
off бреговете
joseph джоузеф
areas районите
happens случва
feelings чувства
top връх
was беше
so така
larger едър
ways начини
population населението
nationals национални
corresponds съответства
turns завива
curds извара
recalled напомня
officer офицер
numbers наброява
division разпределение
working работещи
contamination заразяване
statistic статистически
take вземат
plan плана
name дейвид
villa вила
intensive интензивни
soils почви
latin латинското
actively активно
experiences преживявания
beautiful красивата
artificial изкуствени
agricultural селскостопански
science научна
length дължината
mite кърлеж
bloc блок
firms фирми
dutch холандски
sokolov соколов
maintenance поддържане
therefore следователно
layers слоя
livestock добитък
specified определена
angel ангел
munich мюнхен
wedding сватбата
atomic атомни
departments отдели
technology техника
sky небето
lions лъва
slows забавя
calculations изчисления
relates отнася
secular светски
modern модерните
twelve дванадесет
elevated издигнат
issue издават
gorki горки
introduced въведен
close приближава
organized организира
conflict конфликтът
soluble разтворими
protect защитават
kind род
fourth четвъртото
folk народни
luca лъка
signs признаци
dps дпс
which чийто
thick плътен
lies крие
back обратна
greek гръцко
wanted искал
generate генерира
blood кръвта
clean чист
built построени
danger опасност
sofia софия
role ролята
beautiful красива
violent насилствено
lines линиите
case падеж
interesting интересни
removes премахва
called нарича
two двата
park парка
problems проблемите
museum музей
lincoln линкълн
invade завземат
denied отказват
european европейска
title надпис
takes заема
remain остане
merger сливане
child дете
slaughter клането
eastern източни
kolev колев
observations наблюденията
royal кралската
their тяхно
gross брутният
players участници
radiation излъчване
crassus крас
reverse обратната
part компонент
existence съществуване
service обслужване
gaga гага
darwin дарвин
rome рим
canopus канопус
released пуска
core ядрото
flows потоци
seven седем
hard твърд
square кв
habana хавана
night вечер
continued продължило
team отбора
initial първоначалните
casandra касандра
average средните
countryside провинцията
wales уелс
purely чисто
become станала
aton атон
summer летния
operas опери
vardar вардар
style стила
growth ръст
vital жизнен
loss загубата
damage увреждане
help помощ
mainly главно
macedonian македонския
preserve съхранява
bulgarian български
ghosts духове
negative отрицателни
temperate умерен
differentiated обособена
position позиция
iron метъл
power могъщество
ecstasy екстази
fifth петата
said каже
byzantium византия
industry промишленост
civilian граждански
sri шри
kills убиват
feast празника
diodorus диодор
dishes съдовете
discovers открития
attribute приписват
i аз
reduced намалява
shore брега
rain вали
rhenium рений
california калифорния
support подкрепят
accept приел
level нивото
su су
congregation събор
visited посещава
engines двигатели
diabetes диабет
message изказване
arise стават
out изложени
response отговори
protocol протокол
todor тодор
him му
discussions дискусии
dead починали
island остров
governor управител
base настилка
outskirts покрайнини
autonomous автономни
monday понеделник
listed изброени
city шумен
order орден
pedagogy педагогика
spring пролет
heart сърдечната
name карме
set набор
limit ограничи
open открита
short кратка
budget бюджет
creation създаването
shows личи
hisar хисаря
vintage реколта
import внос
course течения
solution разтвор
growth растежът
kana кана
development разрастване
her нейна
presented представен
fc фк
funes фюнес
dimitrova димитрова
reward наградата
henrik хайнрих
present настоящият
processors процесорите
lada лада
vihren вихрен
questionable спорни
form сформира
works творбите
convicted осъден
radiation лъчи
john йоан
renaissance ренесанс
gathering събирането
enlightenment просветление
demonstrate демонстрира
musical музикален
stefano стефано
next следващия
newspaper вестник
scotland шотландия
same същи
reforms реформите
there съществуват
ads реклами
keeps настоява
odesa одеса
court съдебни
wood дървесина
maks макс
around около
euphrates ефрат
enemy враг
competition състезание
critic критик
sport спортна
uprising въстание
borrowings заемки
regime режимът
together обединява
network мрежа
young младите
march март
dobrich добрич
playground игрище
later покъсно
both двамата
molybdenum молибден
besieged обсажда
placed мести
search търсенето
royal царската
amount износ
trace трасето
ottoman османското
estimate смятат
areas сфери
sumatra суматра
left останал
cross пресичат
parallel успоредни
western западен
dialect наречие
art изобразително
singer певец
existed просъществува
melnik мелник
state състоянието
tissue тъкан
convention конвекция
threshold прага
parents родителите
dance играят
adopted възприема
leave оставят
services служебни
pine мура
achievements постижения
pakistan пакистан
ancient древна
pg пг
skin кожни
divided поделена
greek гръцка
round обиколка
wildcats рисове
flat равна
sport спорта
finger пръст
influence влияния
compared спрямо
illness заболяване
lighting осветление
collection сборник
boulevards булеварди
meteor метеора
map карта
wins печели
sciences науки
receptors рецептори
group класа
tone тона
achieve постига
denominations вероизповедания
congress конгреса
reserved запазено
leading водещ
national национален
last задържа
paints бои
provides предвижда
alloys сплави
states държавите
sabini сабини
ions йони
leads довежда
plans плановете
ways начина
originating произхождат
means значи
retreats отстъпва
huckleberry хъкълбери
aboard борда
organisms организмите
discovery откритите
mala мала
estonia естония
world съветският
ingredients съдържание
rectangular правоъгълен
thought смятал
sisters сестрите
transient преходноконтинентален
ruse русенски
bsp бсп
community общност
suddenly внезапно
railway железница
varieties разновидности
russian руско
won спечелени
divided разделена
remained останала
don дон
ceca цеца
literature литература
electricity тока
species видовете
kosovo косово
closed затворени
generally взето
meeting срещата
past минало
ash пепел
fighting боевете
his негова
atomic атомна
all краищата
vidin видин
corpses трупове
want искат
compiled състави
arthur артър
green зелените
square площада
history история
iasc исак
crew екипажа
hobbit хобитът
publish издава
custom обичаят
performing изпълнението
flank фланг
thomas томас
ck цк
when кога
space пространството
japanese японски
dwarf джуджета
michael майкъл
observed спазват
written записан
words думите
scientific научния
yoke робство
copenhagen копенхаген
sentence изречението
so тъй
covered покрит
mental психични
idea идея
edition тираж
limited ограничен
pleven плевенска
size размерите
company трупа
arrives пристига
name славейков
train влак
rectum ректума
big големи
prevails преобладава
tip връх
complex сложен
allowed равна
beautiful красиви
blackmoor блекмор
continually продължително
fear страх
therapy терапия
soviet съветския
fast бързо
name наименованието
expressed изразени
medicine лек
tour турнето
arrive пристига
transport транспортен
synthesized синтезира
stabilization укрепване
known знаят
progressive прогресивна
iapetus япет
bacteria бактериите
nicaragua никарагуа
passed минава
electronic електронната
reach достигне
fertility плодородието
crisis кризата
decides подлага
member член
acquisition присъединяването
implementation осъществяване
lived живял
express изрази
office бюро
hall зала
upset разстройство
element елемента
sanjak санджак
higher висши
to при
situated разположен
dobrudzha добруджа
eastern източните
works дела
petersburg петербург
agriculture земеделието
rain дъждове
legends легенди
galileo галилей
number число
gorna горна
team отбори
inverse обратното
against срещу
designed предназначени
statute статута
reach достига
volcanoes вулкани
economic икономическа
chieftain войвода
soldiers войниците
tv телевизията
flame пламен
import внасят
neighborhoods кварталите
tokyo токио
preservation съхранение
kingdom кралство
appliances уреди
participate участват
shine блясък
hair косата
las лас
penalty наказание
institutes заводи
applied нанася
ivan иван
accept приемат
years годишна
block блок
through из
there съществувал
scale люспи
edge ръба
atanas атанас
infrastructure инфраструктурата
enzymes ензимите
failure неуспеха
balzac балзак
next следващите
industrial промишлен
created създал
south-west югозапад
valeri валери
tsankov цанков
workers работници
speaking погледнато
croatians хървати
first първата
expresses изявява
daily ежедневно
opportunities възможности
swimming плуване
girl момиче
holywood холивуд
staff състав
myths митове
commission комисия
intensive интензивно
severity тежестта
patients болният
vicinity околността
biological биологична
angle ъгъла
hard твърда
slowly бавно
nation нация
divided делят
bulgarian българска
back кръста
how колко
pedagogics педагогика
nikephoros никифор
aegean егейска
antiquity античността
thick дебелото
covering покритие
armed въоръжение
genital полов
regent регент
tourists туристите
education просвещението
iambic ямб
left излизат
spot точка
military военната
whence откъдето
voice гласа
surrendered предаден
breed порода
respecting съответния
narrow тесни
york йорк
saint сен
word думата
its нейна
diomed диомед
chamber камарата
electrical електрическият
requested искане
church църковните
ethnography етнография
slavery иго
city градче
regular обикновени
constantly непрекъснато
orpheus орфей
nationality народност
exterior външният
schists шисти
pannonia панония
accepted прието
known запазена
framework рамка
shishman шишман
loose загубва
gandhi ганди
attention внимание
youth младост
iraq ирак
players играча
types видове
stories истории
urban градски
hong юнг
tibet тибет
names наименования
processes процесите
students учениците
civil цивилни
ii іі
golden златната
result резултатът
other друг
wolf вълк
immigrants емигранти
appearance появата
lapping плиска
protein протеин
europe европий
records записи
forced принудени
census преброяването
championships първенства
politicians политици
languedoc-roussillon лангедок-русийон
bear мечка
area районът
remember запазват
place място
ceramics керамика
uncle бай
a я
crash катастрофа
cultural културни
aviv авив
nonmetal неметал
possession владение
add прибавят
suleiman сюлейман
tick дан
climatic климатичните
transport транспорт
memories спомени
corn царевица
pedestal статив
screen екран
spoken говорени
discontinuation прекъсване
youth младежи
researchers изследователите
duties задълженията
gusty волен
guest гост
traditional традиционна
cover покриват
archbishop архиепископ
hepatitis хепатит
second втора
resources ресурси
new новата
environment обстановката
bulgarian българското
essential съществена
elizabeth елизабет
williams уилямс
claudius клавдий
beach бреговете
according съответствие
language езикови
final крайната
right правилно
chains веригите
absolute абсолютно
activities дейности
hits удари
salvador салвадор
leave напусне
door врата
grandpa дядо
resolved решен
spanish испанците
sombrero сомбреро
bangladesh бангладеш
same съща
icons иконите
ferdinand фердинанд
creature същество
story предание
opinion мнението
chiron хирон
device устройство
local местни
most най
giovanni джовани
great велик
allowed допуска
receiver приемника
out установени
artery артерия
bridge моста
nodes възли
trojan троянски
pictorials живописни
technical техническа
theory теорията
natural естественият
appoints назначава
lead довело
institutions заведения
bistrica бистрица
some няколко
divide раздели
sky небе
lord господне
consecutive поредния
exile изгнание
their тяхна
state щата
reveal разкриват
state държавна
army четата
theology теология
personality личността
factor коефициент
us ни
use употребява
lava лава
room стая
export изнасят
cab такси
european европейското
thickness дебелината
general общото
projected проектиран
put слагат
rotate въртят
pigs свине
him го
hristo христо
gospel евангелие
name стефани
similar подобен
maximum максимум
specifically специално
reserves резервати
army войска
sister сестра
grown отглеждат
egyptian египетските
variations разновидности
god божи
christian християнско
siberia сибир
relationship отношението
stanly стенли
stamp печат
hers й
opera опера
formed формирани
killed убит
virtual виртуална
water водна
established установена
canvas плътно
name атанас
paintings стенописите
right дясното
underground подземните
out излизат
stores съхранява
contracts договори
ascension възкачването
oceanic океански
city градската
release освобождаването
kings царе
finally окончателно
lucca лука
local местно
family рода
combination комбинацията
autonomous автономен
natural естествена
honey скъпи
madrid мадрид
slavic славянската
together обединяват
closes затваря
neighbors съседите
recordings снимки
opposite обратното
barcelona барселона
scholars учените
villagers селяните
democratic демократична
crime престъпление
announces съобщава
air въздушни
forming образуването
athletics атлетика
money парите
trucks камиони
formula формула
minority малцинство
disciplines дисциплини
army армии
addresses адреси
expansion разширяването
dao дьо
spiritual църковните
full пълното
there съществува
holidays празниците
huge огромните
weekly седмично
christian християнски
accepted приети
chemicals химични
abu абу
go отиват
calculated изчислява
creator създател
profess изповядват
ministers министрите
secretly тайно
falls вали
dinner вечеря
german германското
mineral минералните
current сегашния
conquered завладяна
refused отказва
prerequisite предпоставка
goals цели
name симон
monitoring наблюдение
it то
octavian октавиан
activities прояви
cats котките
given дала
elvis елвис
camera камера
christians християни
southern южни
slave роб
vote гласуване
chase дуло
valley долина
theaters театри
speed скорост
periodically периодично
sulphate сулфат
nikolay николай
encourage подтиква
end край
taken превзета
homosexual хомосексуалните
his негови
lives живее
shaping оформянето
expressed изразена
martial бойни
educate образували
innovations нововъведения
milan милан
urban градско
separated отделени
neighborhoods квартали
constructing построяването
second ри
pressure натиска
scene сцена
nations нациите
tries опитва
cotton памук
football футболна
expelled отстранява
western западни
memorable паметна
note бележка
variants варианти
viruses вирусите
kyustendil кюстендил
wines вина
described описана
vicar наместник
music музикална
substance веществото
street ул
shortened тел
agreement съгласие
naval морското
cooperation сътрудничеството
rectum ануса
consisting осъществяват
called нар
theory теория
water водните
fascism фашизма
growing отглеждането
varna варна
face лицето
home родния
cook готви
useful полезна
worsens влошава
reserved запазени
classification класификация
garcia гарсия
organise организира
early ранната
countries държави
following последователи
position поста
contribution принос
permanently трайно
inoculation инокулация
higher висша
rose трендафил
separate отделен
separation отделянето
english английският
episode епизод
designed предназначена
leader водещ
turkmenistan туркменистан
now ту
greece гръцки
rulers владетелите
joined присъединява
known известно
gas газовите
hardness твърдост
vali вали
syphilis сифилис
residents обитатели
national национални
head началник
zinc цинкът
name божилов
campaign кампания
manager ръководител
sentence присъда
layers слоеве
business стопанско
seizure завладяване
fight бори
performance извършването
settlements населени
theory теориите
cycles цикли
creatures същества
roots корените
players играчи
solemnly тържествено
rituals обреди
visitors посетители
siege окупация
moved мести
places места
becomes става
end крайни
millenia хилядолетия
delphi делфи
exploitation експлоатация
hebrew иврит
fascinated увлича
impact въздействие
education образованието
works работи
housing корпус
oscar оскар
dnieper днепър
all всичките
vessels съдовете
footballers футболисти
serbian сръбското
aids улеснява
spain испания
summer летните
hut хижа
beach плаж
winds ветровете
association асоциация
childhood детство
thanks благодарение
subway побеждават
classic класическия
constant постоянен
aviation авиация
solved решен
ivanova иванова
tunnels тунели
islam ислямът
translates превежда
bg бг
draws рисува
studies проучвания
mark марк
forge сключват
political политическата
difficult труден
fox фокс
trends течения
visit посещава
nine девет
bishop митрополит
mechanism механизми
covenant завет
medieval средновековна
continue продължат
width ширината
biological биологично
baroque барок
goals целите
journalism журналистика
recognition признание
its нейни
valentia валенсия
vitosha витоша
misia мизия
melodrama мелодрама
examples примера
circulation тираж
limestone варовици
copies екземпляри
quarters квартали
principality княжеството
goods блага
world световните
impose налагат
forced принудена
cultural културна
abdomen корема
series поредица
movies филмови
italian италианският
critics критики
president председателя
abroad зад
local местна
artemisia артемизия
rule упражнява
enforcement влизането
five петте
enterprise предприятието
garrisons гарнизони
franc франц
poison отровата
announced обявява
protection защитата
edited издаден
bismarck бисмарк
rank ранг
wet влажна
cost струва
tradition традициите
scientific научните
disappearance изчезване
painting рисува
own свои
interesting интересен
restaurants ресторанти
realize осъзнава
madara мадара
dream блян
urethra пикочопровод
force принуждават
antonyms антонимите
stone камен
marked отбелязан
remind наподобяват
western западния
jan ян
sofia софийския
seeks стреми
peaceful мирни
musculature мускулатура
social социалните
followers последователите
our наш
awards отличия
klisura клисура
eastern източен
romanian румънското
latitude ширини
case дело
became превърнали
study изследването
publication публикуване
reserves резервата
gama гама
earnings приходите
technical технически
rotation въртене
coniferous иглолистни
admission прием
regional регионален
negative отрицателно
capture превземането
called наричат
nitrogen азотът
traditional традиционни
ordinary обикновените
originate произлизат
stage етапа
coach треньор
bronze бронзовата
pass прекарва
second втори
railways железопътни
exception изключение
own свое
become станало
sculptures скулптури
work работа
population гражданство
substantially съществено
his негово
patient болният
sequoia секвоя
president президентът
have носят
glucose глюкоза
international международното
german немска
information сведения
terrain терен
professional професионална
closely тясно
transfer пренасят
variations варианти
prince принц
quiet тихия
interview интервю
move нанасят
constitutes образува
descartes декарт
understand разбира
total общият
academician акад
defend защитават
land сухопътни
officials служители
famine глад
state държавни
manage справят
propaganda пропаганда
forestry горите
harmony хармония
destruction разрушаване
made направили
orientation насоченост
essential съществени
british британците
situation обстановка
fortress крепостта
grouped групирани
families семействата
as каквато
marine морската
alternation смяна
jump скок
neighborhood съседство
island острови
rebuilt възстановен
access достъп
peaceful мирно
meningitis менингит
created създали
easel статив
area хунан
state държавно
climate климатичните
state държавното
gradually постепенно
immediately незабавно
life животът
volume обем
legal правни
building изграждане
trinity троица
issues въпросите
march поход
bela бела
considered считана
problem задача
mustafa мустафа
children децата
their своите
occurred възникнали
centers центрове
high висок
hills възвишения
market пазарна
passes минава
levy облагане
water водни
north север
dates датира
favor полза
suetonius светоний
houses домове
market пазар
wishes желае
civilizations цивилизации
election избори
entire цялото
some малко
priest жрец
language езиково
chronic хроничен
mixture смес
run бяга
olympia олимпия
professional професионални
faces лицата
china китай
pools басейни
captive пленен
of независимо
land землището
clinical клинични
fertility плодородие
antwerpen антверпен
niedersachsen долна
coming идването
natural естествен
abilities умения
terms термини
recovered възстанови
second второ
yordanov йорданов
personal личен
hollow котловина
copy копие
name нерон
modern модерен
have окаже
again пък
estimated оценява
unsuccessful неуспешен
proximity съседство
accepted приета
nutrition хранене
established установени
sign знак
southeastern югоизточна
imprisoned затворен
lowland низина
columbia колумбия
nor нито
young младежи
observation наблюдения
seoul сеул
associated присъединени
monitor наблюдават
doctrine учение
samara самара
absolute абсолютна
kosti кости
defender защитник
relationships отношения
portrait портрет
discontent недоволството
coast бреговата
representative наместник
feature черта
useful полезни
open отворено
reserved запазена
collision сблъсък
commitments поетите
liberator освободител
main основните
tradition традицията
crossbills кръсточовки
species рогат
hunt хънт
expect очаква
flag флаг
tons тона
global глобалното
killed убил
football футболни
popular популярните
construct построяват
psychological психологически
hawk сокол
matches мачове
woman жената
tervel тервел
disintegration разпадането
characteristics характеристики
four четирима
world световния
claps клапи
treatment лечение
be стане
found намерените
wide широката
patient пациента
knowledge съзнанието
presidents президенти
plana плана
automatic автоматично
diagnosis диагноза
moves движи
depending зависимост
southeast югоизточна
shortening съкращението
christian християнската
ernest ернст
hears чува
bohemia бохемия
appears появи
genitals полови
thought мисълта
solid твърда
radio радиото
draw обръща
key ключов
party партия
in по
miracle чудо
objects предмети
main главното
denudation денудация
any никаква
people народната
reduced намаляват
mediterranean средиземноморски
called наричан
work работят
mayors кметове
have разполагат
agreements договорите
japanese японската
why защо
scientific научни
quite доста
decomposes разлага
supposition предположения
television телевизията
run тече
netherlands нидерландците
revival възрожденска
mohamed мохамед
objects обектите
vowels гласни
russian руския
cover покривка
meander меандър
withdrawal оттеглянето
networks мрежи
figures цифри
transfiguration преображение
protein белтъците
ill болни
ashurbanipal ашурбанипал
out извън
total общата
light лека
warm топло
list списъкът
activities мероприятия
permanent трайно
finishes завършва
many мнозина
name джовани
own собствен
loses загубва
apparatus апарати
dose доза
maw търбух
act действащи
influence въздействието
view възгледите
hardly трудно
maximum максимална
murad мурад
differentiate разклонения
intelligence разузнаване
products продукти
unemployment безработицата
enough достатъчно
adoption приемането
bottom дъното
chairman председател
exarch екзарх
flows влива
reached постигнат
states посочва
resistance съпротивата
economy икономическият
year годишен
frequent честа
ancient антични
other друга
spanish испанското
trench падина
chosen избирани
year г
cats котки
colors цветове
health здравеопазването
recording запис
love любовта
ends приключва
food хранителни
discovered открита
send изпрати
juvenile младежки
two два
enemies противниците
prove доказва
that такъв
buried погребани
invertebrates безгръбначни
catalog каталог
causes причините
temperature температура
tradition предание
image образ
friend приятел
city градските
it го
headquarter седалището
severe строго
section разделя
classical класическия
adverb допълнение
fortress крепостни
buddhism будизмът
arrives идва
december декември
called наричали
thracian тракийската
valentin валентин
rumanian румънската
mafia мафия
knows знае
said разказва
mental психически
body организмът
nicholas николай
inhabited населена
tuberculosis туберкулоза
region района
work труд
number численост
have налага
interpretations интерпретации
farms стопанства
meanwhile междувременно
petroleum петрол
changed променят
position позицията
kapital капитал
run протичат
back върнат
heritage наследство
determination определяне
established възстановена
people племената
live живеят
league лигата
winter зимна
will воля
index индекс
mammals бозайници
antique антични
range редица
found намира
goats кози
sports спортове
oil нефт
want желаят
marshes блата
contract договора
wide широки
was било
withstand издържа
skillfully умело
all същите
stambolov стамболов
unit единица
operator оператор
issue въпросът
located съсредоточени
pavel павел
met посрещнат
periods епохи
bonaparte бонапарт
captions надписи
mr. г
social социални
enzyme ензим
work работи
sarcophagus саркофаг
millions милиони
sovereignty суверенитет
particular частност
group групова
debates дебати
body орган
berbatov бербатов
populated населените
orbit орбитата
governance управление
headache главоболие
german немски
heaving вдигане
pasture пасища
philosophy философията
separation отделяне
airport летището
close тесен
top върха
plover блян
protons протоните
companies фирми
establish установяват
orally устни
you вас
presidential президентска
visible видими
historical историческата
stories приказки
interference смущения
john джон
initial начален
logo емблемата
consciousness съзнанието
japan япония
is намира
clark кларк
whiskey уискито
shumen шуменска
cabala кабала
only единствено
your ваше
continuously непрекъснато
migration преселение
front предната
invasion инвазия
name луи
over над
improve подобри
objectives цели
tesla тесла
cia цру
razgrad разград
fresh прясно
separated обособени
title титла
crosses пресича
pasha паша
ra ра
transferred пренесени
height височина
coal въглища
its неговото
emperor императорът
clitoris клитора
in в
possible възможно
base базира
community общество
built издигната
newspaper вк
tanks танкове
need нужда
recover възстановят
tritone тритон
grey грей
belgrade белград
agricultural земеделска
trees дърветата
international международна
foreign чуждестранни
deal разрешено
moves измества
tel тел
women жените
advance напредък
understanding разбиране
ali али
presence наличието
princess принцеса
stone каменни
valleys долините
known познато
acquire придобиват
enough доста
epitaph епитафия
offers предлага
broadcast излъчват
none никакво
transmitted предават
approximately приблизително
effectiveness ефективността
entirely единствено
likes харесва
due дължат
grass трева
taken взел
target насочват
levels нива
incorrect неправилна
essential съществено
its нейната
galilei галилей
vincent винсент
strong силната
killed избити
saint светите
primary основно
granite гранит
future бъдещите
feast празникът
anubis анубис
line мрежата
arabian арабски
general генерален
peaceful мирен
facilities заведения
god бог
selection избора
delta делта
foreign чуждите
specialists специалисти
yellow жълто
hillary хилари
donates дарява
performers изпълнители
emigrants емигранти
ancient древната
emerged появили
points изтъква
board съвет
distance разстояния
meet посреща
platform платформа
social социално
bourgeoisie буржоазия
finals финали
middle среден
did направили
november ноември
written писмено
ways формите
independent независими
name перон
bands дружини
head глава
antique античните
armed въоръжен
roman римска
persian персийския
tribute дан
rate темпове
educational учебни
egyptians египтяни
steps стъпки
keeps запазва
stephanie стефани
keep запазят
gluon глуон
angle ъгъл
master чорбаджи
patient болния
twenty хх
residence седалище
developed развити
buildings постройки
resolution разрешение
campaign кампанията
hard трудно
poison отрова
chambers камари
sea морски
figures личности
organized организирано
permanent постоянните
dolphins делфини
published публикувани
island айлънд
movie филмът
homophobia хомеопатията
in при
days дните
aaron арон
devil дявола
intention намерение
cases дела
altair алтаир
speak говорят
just точно
whole цяло
the самия
great велики
active активната
mahala махала
subject подлежат
river речна
games игрите
speech речта
salvation спас
prof. акад
edition издание
belts пояси
quality качество
church църква
administration администрация
organism организмът
royal кралското
insemination оплождане
sites сайтове
laurasia лавразия
selection сбирка
compounds съединения
events събития
efforts усилията
main основни
exhibition изложение
fight бой
daughter дъщеря
despot деспот
outside извън
conquest завладяване
plains равнините
sister сестрата
thames темза
causes предизвиква
recovery възстановяване
root корен
many много
collected събират
international международно
fon фон
great огромна
aorta аортата
anniversary годишната
rally рали
serres сяр
variety разнообразието
gorge пролом
them ги
brothers брака
none никаква
taught предава
although макар
year-round целогодишно
usual нормалната
other други
dam язовир
career кариерата
detachment четата
significant значителен
improves подобрява
freud фройд
participation участия
teachings учения
armies войски
appeared появили
acts актове
vasil васил
states държави
organizations организации
waist талий
bottle бутилка
wehrmacht вермахта
pop поп
inter междусъюзническата
six шест
ir ир
uk великобритания
opposition противопоставя
house къща
gravitational гравитационно
surgeries операции
dictatorship диктатура
determined определен
hudson хъдсън
taxes данък
who кой
highway магистрала
finally накрая
champions шампионската
station станции
meanings значения
retain задържат
left изоставят
waste отпадъци
alphabet азбука
federation федерация
field областта
aphrodite афродита
defined дефинира
built строена
ambassadors посланици
field арена
seth сет
athens атина
sunset залез
industrial промишлени
surrender издаде
dimitrovgrad димитровград
survived просъществува
nouns съществителните
spoken говорят
snake змия
widespread разпространено
accurate точният
chronicle хроника
preservation опазване
snakes змиите
published публикуван
puberty пубертета
equator екватора
mathematical математически
pyramids пирамидата
who кои
labor труда
layer пласт
status статута
rio рио
latin латинският
hope надява
metropolitan митрополит
mobile подвижни
executive изпълнителна
soft мека
invasion заплахата
transportation транспортна
annual годишен
united съединените
roger роджър
alps алпите
made произведен
cultural културно
wrongly погрешно
species видове
leaving оставяйки
sustenance поддържане
croats хървати
originating възникването
destruction разрушаването
who кого
roughly грубо
called нареченото
boris борис
winter зимни
fourth четвъртият
celtics келтите
temperatures температури
lord господ
extremities крайниците
fortress крепостна
museum музея
interpretation интерпретация
venice венеция
korean корейския
city града
abdicate абдикира
connective съединителна
poseidon посейдон
veins вените
tell разказват
perceives възприема
delta делтата
forbidden забранено
observations наблюдения
usually обикновено
not не
present настояще
rate коефициент
share споделя
slavia славия
mathematics математиката
again пак
paradise рая
clashes сблъсъци
civil гражданската
we имаме
friendship дружба
rankings класацията
social социална
clubs клубове
appearance външният
entertainment развлечения
quixote кихот
directed насочени
rivers реки
reactions реакции
yu ю
battenberg батенберг
music музикално
covers покрива
people народните
plants централи
observed наблюдават
lung белодробния
purity чистота
dog кучето
product произходът
buss автобуси
example пример
fully напълно
kingdoms царства
carlo карло
end краен
flow протичане
representative представител
fusion сплав
tsars царе
animal животинския
ankara анкара
hard тежката
newspapers вестници
solid масивни
formation образуването
formed оформя
corruption корупцията
volume обмен
posts постове
fingers пръстите
name белини
ministry министерския
lion лион
patients пациентите
living живите
slivnitsa сливница
processor процесор
stimulating стимулиране
lower долна
molecule молекула
title звание
threatens заплашва
ship кораб
numbers числата
lecture предаването
cytoplasm цитоплазмата
writers писатели
show доказват
instead вместо
human човекът
nomination номинация
allowed разрешено
annual годишните
used ползва
year година
visible видима
greeks гърци
grows израства
francois франсоа
models модели
note отбелязват
acolyte дякон
water вода
yanko янко
icy ледовит
under съгласно
work произведение
chief главен
earthquakes земетресения
environmental околната
madonna мадона
include спадат
occupy окупира
tendon тетивата
studies проучванията
tale приказка
lead олово
event събитие
is е
weapons оръжие
moving преместване
alexy алексий
number числото
musical музикалните
recognized признат
clean чисти
social светски
worlds световните
opponents противниците
column колона
stomach стомах
holland холандия
milky млечния
developed развито
situs синус
relate свързва
agamemnon агамемнон
loans заеми
welding заваряване
castel дворецът
these тези
future бъдещия
asteroids астероиди
sutra сутра
music музикални
lunar лунната
amount износът
ship кораба
monroe монро
strive стремят
protons протони
plutarch плутарх
list списъка
missing изчезнали
cgh тец
political политическите
hence оттук
predominant преобладава
you ви
snow сняг
engels енгелс
popular популярна
murray мъри
rules правилата
built построен
stone каменна
secretary секретар
expect очакват
ears уши
similar сходен
page страна
metropolitan столичен
halls зали
first първото
jean жан
plain равнината
increases повишава
drivers водачите
venecia венеция
sauron саурон
brothers братя
case случай
other друго
notable забележителни
wide широко
keep съхранява
slav славянски
stand открояват
dracula дракула
context контекст
prayer молитва
numbers численост
partial частична
agricultural земеделски
scientific научно
wildebeest гну
genesis битие
international международни
put поставил
replacement замяна
hills хълмовете
notes отбелязва
zoology зоология
division дивизия
democratic демократичните
independent независима
opposite противоположни
described описани
yours ваше
learn учат
ties връзки
name константин
stain петно
lord лорд
institute института
varies варира
type тип
position длъжност
radically коренно
improvement одобрение
roman римски
kin роднини
monuments паметници
leading водеща
known познати
listen чуват
track пътека
catalogue каталог
great велика
curve дъга
havana хавана
shadow сянка
mikhailov михайлов
effect въздействието
origin изписване
way начинът
idea представа
vladimir владимир
pictures снимките
electric електрическа
champion шампион
tributary приток
provided предвидени
marriage брака
sea морска
pre- предварително
sons синовете
order заповядва
parliament събрание
if ако
bridge мост
college колеж
birth родния
throne престола
legend предание
south южно
marine морските
eternal вечен
mahayana махаяна
lili лили
kardzhali кърджали
st. св
effect действие
invasions нашествията
inflammation възпаление
temples храмове
onwards насам
division разделение
cover покрива
contrary противно
deep дълбоко
ranunculaceae лютикови
regular редовни
inscriptions надписи
actress актриса
mistakes грешки
assumption предположение
witness свидетел
pretext предлог
mi мвр
fallen загиналите
pacific тихи
destroyed разрушени
libraries библиотеки
plane чинар
base базата
bales бали
minutes минути
victory победата
addition допълнение
spoken говорен
strange странни
ascent възход
electronic електронна
celebrated чества
castro кастро
bibliography библиография
research изследвания
virgin дева
condition условие
study учи
boulevard бул
filial филиал
hours часове
spring пролетта
however обаче
aid окаже
requirements изискванията
alaska аляска
vision зрението
asylum убежище
serve обслужва
atol атол
affect влияят
observed наблюдавани
bucolic буколики
decade десетилетие
borders границите
uprising въстания
regions района
enjoys радва
brut брут
homeopathy хомеопатията
new новото
attempts опити
dishes съдове
altitude надморска
sense чувството
justice справедливост
paradise рай
mountain планински
jewish еврейския
deeply дълбоко
journalistic журналистика
sequential последователни
rulers владетели
turkic тюркски
exact точното
that тези
hieroglyphics йероглифи
formal формално
harmful вредни
treasures богатства
used изпълни
direct преки
-th тата
revolutionary революционни
split разделена
hopes надява
happened станало
movement движение
occurred възникнал
violation нарушаване
information сведенията
charts класации
retain задържа
audience зрители
music музикален
chernomorets черноморец
countries страните
joined съединени
bulgarian бургаско
travel пътуване
geological геоложки
independent самостоятелен
biologic биологично
guards гвардия
prices цените
region региона
similar сходни
titanic титаник
elizabeth елисавета
burj бурдж
say глас
unrest вълнения
belly корем
conducted проведено
determined определят
american американския
religion религия
bearings лагери
galileo галилео
rene рене
linguistics ливингстън
accession присъединяването
records записите
usually обичайно
iron желязна
monetary парична
football футболен
forward нападател
male мъжките
villages села
vietnam виетнамската
issue издава
offer предоставят
tarnovo търновска
increase покачване
coast бряг
team отбор
prices цени
entry навлизането
explicitly изрично
widespread разпространени
historical историческа
before отпреди
public обществени
lynxes рисове
federal федералното
decline деклинация
no липсват
warming затопляне
models моделите
equal еднакви
presented представено
edema отток
calls призовава
loos лос
rulers управници
caused породени
people народа
divided разделен
wormwood пелин
considered смята
clock часовниковата
commonwealth нациите
first първо
individual индивидуални
model образец
directed насочена
poland полша
down надолу
feet крака
meet изпълни
hold държат
active действащи
reach стигат
from из
humor хумор
concert концертна
year годишнината
by от
fc пфк
differs различава
judaism юдаизъм
parallel паралел
big едрата
subject подложени
type вида
computer компютъра
conducted проведени
need нуждата
narrow тесен
winner победител
old старите
tuesday вторник
renaissance възрожденски
regions региона
such подобно
plane равнината
curve крива
important важна
bulgarian бургаски
sabines сабини
relies разчита
features особеностите
his неговият
antwerp антверпен
decoration украса
committed ангажира
birds птици
third третата
feedback отзиви
arrow стрелка
fighting сражения
constituent съставен
border границата
luis луис
develop прераства
details подробно
variety разнообразие
arabic арабската
children деца
new ню
pronounces произнася
categorically категорично
construction строежът
areas направления
above над
widely широко
cultural културната
dance данс
following следното
gland жлеза
dynamo динамо
necessity необходимост
ecc уик
defensive защитни
move преместването
isaac исак
greece елада
title заглавие
first първи
parts части
stadium стадиона
strong силния
conflicts конфликти
consequence следствие
latitudes ширини
roman римско
sense смисъл
extraordinary изключителна
julius юлий
early ранното
fine изобразително
services услугите
protect пази
room стайна
ssr сср
refuse откаже
masonry масонството
cultural културен
studying изучаване
african африкански
product изделие
wood дървени
slavic славянското
number номер
reading четене
red червени
has притежава
dislocate измества
logic логика
eddie еди
those онези
private частни
sexual сексуален
settlers преселници
convocation синод
strongly силно
legend легендата
galaxy плеяда
sharply рязко
viersen версии
revolutionary революционна
high високите
universities университети
hunger глад
dream сън
need нуждае
latin латиница
easter великден
state държавен
quantity количеството
year годината
remain оставят
powerful мощна
rises издига
speech говорен
left ляв
welcome добре
performed извършва
syntagma синтагма
apparently явно
light светлина
runs тече
boyan боян
lanka ланка
ex бившата
pregnancy бременността
render оказват
lies разположено
measured измерва
store чува
castle замъка
battle бойното
opportunities възможностите
their им
sex секс
lakes езера
holy светата
psychology психология
byname прозвището
blood кръвната
exhibit проявяват
climate изменението
manufacture произвеждат
apollo аполония
religious религиозната
perceive възприемат
president президента
really реално
mountain планината
fans почитатели
expected очаква
statues статуи
achieved постига
distress положение
field игрището
clement климент
souls души
only единствена
video видео
faith вярата
many многото
olympic олимпийските
ireland ирландия
stay престой
generating генерират
known позната
preconditions предпоставки
leading водещи
rights права
economy стопанството
hot топла
increase увеличава
draw съставя
mode режима
says заявява
ottoman османска
peru перу
reading отчитане
kings крале
flee бягат
industrial промишлено
tanzania танзания
unity единство
india индия
boys момчета
triangle триъгълник
land местност
consists състои
markes маркес
rusi руси
writes записва
men мъже
parties партии
resurrection възкресение
establish установят
movable подвижни
alloy сплав
divided разделят
believe вярват
erection ерекцията
candidate кандидат
domination господство
continues продължават
frequent чести
ottoman османско
mandate мандата
indian индийската
horse коня
formed образуван
proteins белтъците
regular редовна
meeting среща
public обществена
increased повишена
winston уинстън
atom атома
bulgarians българи
baltic балтийско
mountain планинска
destroyed разрушена
half-life полуразпад
problem проблем
genghis чингис
p. п
structural структурни
supports подпомага
nepal непал
professional професионален
forces сили
jury юрий
monument паметникът
volumes тома
springs извира
desert пустиня
salinity солеността
plane самолета
watch пазят
alcohol алкохол
garrison гарнизон
observation наблюденията
jordan йордан
all цялата
tragedy трагедията
aspect план
forbidden забранена
aluminium алуминий
problems проблеми
company компания
awards награди
resort курорт
soviet съветската
prepare подготвят
burgas бургас
facilities комплекси
existing съществуващи
achaeans ахейци
revival възраждане
good добри
development разработка
cause предизвика
kant кант
stone камък
written изписва
develops развива
present представлява
help подпомагат
represents представя
have получават
name дейв
works трудовете
regions райони
buteo мишелови
assigned назначават
moisture влага
burning горене
wick уик
genre жанр
noisy шумен
bronze бронз
regulated регулира
luxemburg люксембург
front предни
tiva тива
basin басейна
mine моята
plovdiv пловдивска
permanent трайни
anticipate предвижда
regional областен
middle средни
possible възможните
golden златен
states членки
function действат
vatican ватикана
nfc нфп
critics критиците
alpha алфа
carries носи
followed следват
demands нуждите
stative статив
part честа
heather пиренови
patron покровител
romanian румънски
raina райна
caliphate халифат
links връзките
zinc цинк
center центърът
column стълб
seas морета
soil почвите
deep дълбоки
run пуска
pronounced изразен
rule управлява
jackson джаксън
khan кан
week седмица
methodius методий
any каквато
check проверка
people народи
make карат
pattern шарка
electronic електронни
control контрола
heavy тежка
album албуми
other другият
swamp блата
marigold невен
legislative законодателната
regulation регулация
influence следа
density плътност
agitation възбуда
removal премахване
made извършено
neighboring съседни
fur козината
old стар
radomir радомир
pure чист
bitola битоля
conclusion заключение
good добре
post пост
contemporaries съвременници
attacks атакува
scientific научна
muslims мюсюлманите
lot стек
maracas маракаси
reinforcements подкрепления
middle средната
piano пиано
generous благородни
defends защитава
built построява
jamestown джеймстаун
enterprises предприятия
critics критици
indigenous коренното
should трябва
surrenders предава
written писмени
secrets тайни
kill убиват
each всяка
excavation разкопки
weeks седмици
recommends препоръчва
chili чили
pretentious превзет
flood наводнения
worms червеи
property свойство
christian християнското
former тогавашния
kalashnikov калашников
risk риска
things направления
characteristic характеристика
dish ястия
skeleton скелет
conceptions представи
naum наум
biochemistry бохемия
be бъдат
section секция
sister побратимен
articles членове
invited поканен
first първа
dictionary речника
gross брут
snow снежната
victims жертвите
surprisingly изненадващо
tempered инокулация
values стойности
great огромно
tops върховете
build изграждат
lizzie лизи
over преобладаващо
railroad железница
adopted приели
above горните
hunan хунан
defensive защитна
truths истини
saint сейнт
than освен
cellular клетъчните
outbreak избухването
due дължи
come дойде
pit пит
effectiveness ефективност
upper горния
change изменя
principality княжество
study изучаването
hungarian унгарския
drink пие
budapest будапеща
regions региони
shoot филиз
luter лутер
throne престол
process протичане
dimitar димитър
verbal устни
loreal лоръл
sunday неделя
marble мрамор
brief кратка
vampire вампири
carat карат
here ето
fish рибите
institutions институции
lynx рисове
commerce търговско
specific специфична
celts келтите
name андромеда
good добра
gloria глория
army войската
ottoman османски
virgo дева
kefir кефирните
guy гай
cave пещера
developed развита
saxe сакскобургготски
rules владее
uses ползва
leaves тръгва
yantra янтра
lev лв
set поставят
triton тритон
bring въвеждат
do окаже
transfer прехвърля
mongolian монголската
relief релеф
detachment чета
wonders чудеса
look виж
chinese китайския
even дори
violation нарушение
protein белтъци
merging сливане
around ок
facts факти
determined определян
traditional традиционен
local местен
positively положително
find намери
zdravko здравко
victories победи
continues продължава
enzyme ензима
details детайли
acceptance приемане
stations станции
ears ушите
apollo аполо
more повече
bream лещата
region районът
lines линии
humidity влажност
institutions институт
director режисьор
missiles ракети
authorities органите
oil петрол
education образование
taking превземане
weight тегло
golden златния
arc дъги
blood кръвни
ethiopia етиопия
biologic биологична
themselves андерсън
sulfuric сярна
dies загива
memphis мемфис
ocean океански
private частна
areas областите
concentration концентрацията
thebes тива
for продължение
kama кама
chinese китайският
concluded сключен
ensemble ансамбъл
acquired придобива
spin върти
jews евреите
says казва
memory памет
pleases моли
ancient древно
conquest завладяването
travel пътуват
n н
golo голо
journalist журналист
volcanic вулканична
ancient древния
size числеността
symbols символите
exceptional изключителна
order реда
company дружество
colour цвета
characterized характеризират
league лига
cat котка
name владимир
ritual обредни
flax лен
worldwide световни
build строи
this това
danish датски
samples образци
nevsky невски
correct правилна
port пристанището
his негов
limited ограничено
east изток
based основава
hamlet хамлет
coast крайбрежие
gymnasium гимназия
chan хан
marry мъри
streets улици
junction отклонение
suggests предполага
live живее
participation участие
flavius флавий
possibly възможно
sexual сексуално
used използвали
crossbill кръсточовки
professor професор
pretoria претория
speech реч
moving преместването
look изглеждат
grains зърна
northern северната
military военна
traditions традициите
expansion експанзия
foreground преден
correct точна
plateaus плата
country страна
assens асеневци
adopted приети
local локално
building строителни
flow отток
colors цветовете
association асоциацията
balkans балкана
hit удар
questions въпроса
criminality престъпност
celebrate чества
south южен
sports спортните
flows протича
decays разпада
decide решават
accepted приели
myanmar мианмар
organized организират
quechua кечуа
name димитров
nato нато
step крачка
entrance вход
teaches преподава
attitude отношението
coefficient коефициент
own притежава
substances веществата
explorers изследователите
stems произхожда
enemy противник
play свирят
necessary необходим
each всяко
movement придвижване
joseph йозеф
players футболистите
holiday празника
removal премахването
nearby близките
today днешното
grammer граматика
sprout филиз
international международен
breakdown аварията
communities общества
live живи
romanian румънска
early ранните
bronze бронзови
merge сливат
researches изследвания
start избухват
at най
mixed смесва
first първите
owners собственици
its своя
boy момче
magazine списанието
sends изпраща
gender половата
moves придвижва
silver среброто
engineer инженер
east източни
caused причинени
its неин
allies съюзници
considered взето
operate действат
last задната
quietus квиет
protects защитава
etc пр
building сграда
precious благородни
lyle лайъл
found установили
stem произлизат
lion лъвът
rebirth възраждането
rila рила
same същата
good добро
own собствени
writings съчинения
etymology етимология
feed паси
contemporary същевременно
death смъртта
branches клона
transcript препис
ethnographic етнографски
suffers страда
apollo аполон
constantine константин
give отдава
action действието
religions религии
atoms атомите
expires изтича
contemporary съвременна
embryonal ембрионалното
articles статии
danube дунавската
subject подчинява
harbor пристанище
corridor коридор
name андрей
importance значението
inside вътрешната
puts слага
fights бори
grown отглежда
interfere намесва
andes андите
his неговия
life жизнено
kaliakra калиакра
icon икона
electronics електроника
board съветът
soon скоро
vanga ванга
measured измерена
medieval средновековен
east източно
pompeii помпей
drink напитка
telescope телескоп
equality равенство
transition преход
ceremony церемонията
wet влажен
released освободен
presented представена
move премества
ill болен
russian руските
wooden дървена
elijah илия
type опасност
appeared възникнало
verona верона
climate климат
i ли
precise точна
penis пениса
weapons оръжия
famous слави
next следните
words думи
respective съответната
ten десетте
here тук
separately самостоятелно
thrace тракия
twinned побратимен
hollywood холивуд
oxide оксид
smallpox вариолата
greece гърция
kidney бъбреците
keep запазват
create създават
suffers претърпява
area пространство
powerful силното
direct директно
victor виктор
would биха
president председател
capital капитал
principle принципа
sofia софийската
multiple множество
dark тъмна
nation нацията
nerve нервни
forces силите
someone някой
practice практика
distribution разпределение
rank звание
completely напълно
grapes грозде
marks обозначава
two двойка
cds дискове
cdna цдна
traditions обичай
imro вмро
muslims помаците
existed съществувало
tax данък
automatically автоматично
attacks атаки
companies компании
weak слаба
namibia намибия
merit заслуги
born ражда
mina мина
produces произвежда
left леви
bojan боян
left изпада
authorities властите
power власт
limited ограничени
fluid течност
drama драматичен
excavation разкопките
cleanness чистота
annual годишни
some известна
aspect аспект
god господ
doubts съмнения
hitler хитлер
markets пазари
fishing риболов
regulate регулира
greek гръцките
service услуга
researchers изследователи
news новината
shores бреговете
monument паметника
walls стените
output добив
deviates отклонява
protected защитена
phases фази
this настоящето
male мъжка
relationship взаимоотношения
inside вътрешни
liberation освобождаване
diplomatic дипломатически
local локални
serves служи
like обича
italian италианска
two двамата
ritual ритуал
rebellion въстанието
comes идва
plot заговора
method метода
batteries батерии
parts дялове
questions въпроси
inhabit населяват
partition деление
al ал
mankind човечеството
experience преживяване
captured превзета
leaves напуска
own собствено
syndrome синдром
wedding сватба
kiev киевска
allowed разрешава
phenomenon явление
stabile стабилна
ligation лигатура
name фидел
travesty перверзия
cache кеш
universe вселената
zeus зевс
western западната
legislature законодателна
avoid избягва
planets планетите
treasures ценности
some някакъв
occurs настъпва
signed подписан
intense интензивно
name рене
transforms преобразува
canary канарските
teaching преподава
railway железопътна
am съм
united съединени
nuclear атомната
wild дивата
specific специфични
opposing противоположни
could могло
increase нарастват
quits отказва
surges извира
golden златна
give предоставят
bulgarian българите
feeling чувство
dependence зависимостта
lead водеща
breed породата
successful успешна
zealand зеландия
enters влиза
heraclitus херакъл
defeat поражението
are представляват
light лек
lies лежи
moving придвижване
theater театъра
state държавният
did правели
trailblazer пионер
study проучване
cup купата
its неговите
gero герои
maccarthy маккарти
theorem теорема
low намалява
attack нападението
due вследствие
instrument инструменти
wheels колела
flotation флотация
i съм
christian християнските
stability стабилност
under под
milk млечният
squads отряди
allocate отделя
in св
danger опасността
yearly годишно
slopes склоновете
record рекорда
kenedy кенеди
evolution еволюцията
establishment установяването
volcanos вулканите
jk жк
name веспасиан
hector хектор
cyrillic кирилица
vit вит
important важните
route маршрути
other различна
gathers набира
holy свето
imro вморо
bank вал
sega сега
no никакъв
specific специфично
producer производител
nerve нерва
fortifications укрепления
team екипа
member членка
trade търговската
object обект
legs крака
healing лечебни
installation съоръжение
sending изпращане
support подпомагат
paris парис
failed попаднал
we можем
valley котловина
leone леоне
national народната
occupants обитатели
art художествената
cold студената
impacts въздействия
summer лятото
margarita маргарита
command командване
rise издигането
medieval средновековната
metals метали
official официалният
beginning започването
concerts концертите
ethnic етническата
discontent недоволство
impossible невъзможно
rich богата
centuries столетия
bloom разцвет
items предмети
high високата
scales люспи
available достъпни
heath пиренови
honor частната
chamber камара
independent независимите
burgas бургаско
opinions мнения
processors процесори
whole цялото
minimal минимална
retention запазване
clothing облеклото
execute изпълняват
horizon хоризонта
court съдебната
broadcast излъчва
ethanol етанол
commonwealth общността
earning печелят
lead водят
effect ефект
organism организъм
germany германия
key ключ
born роден
anatomy анатомия
insist настоява
name виктория
families родове
wine вино
difficulties трудности
developed развил
lower долното
novel романът
four четиримата
as каквито
catherine катрин
improving подобряване
based основаване
dear мили
expression изразът
shared поделена
hans ханс
constantinople константинопол
necessary необходими
peaceful спокойно
gases газови
production производството
organized организиран
cameras камерите
made направен
above отгоре
- ­
leather кожни
how какъвто
pfc пфк
turkish турското
yield добив
a дадена
school гимназията
lyra лира
no никой
general общ
failure неуспех
recover възстанови
club клубни
series поредицата
yemen йемен
eagle орел
reserve резерв
klara клара
elin елин
historical исторически
gravitation гравитация
its своята
factory фабрика
genetical генетични
set определен
arabia арабия
conquering завладяването
low нисък
ohrid охридски
own собствена
masses масите
mucosal лигавицата
percent процент
darius дарий
nationalities народности
search търсене
beroe берое
text текстът
opening откриване
live жива
eye очите
dethroned свален
axis оста
existed имало
depend зависят
world свят
lack липсата
story сюжет
tendril филиз
found открият
education обучение
protist протисти
suitable подходящ
protection опазване
diaries дневници
department департамент
significant значими
stories историите
reaching достигайки
astral звездни
do ли
foundations основите
transylvania трансилвания
defeated победен
conditions предпоставки
historical историческо
difficulties затруднения
eldership старчество
burgas бургаски
korona корона
standards стандарти
errors грешки
state щат
corpus корпус
king кралят
lead оловни
slav славянобългарска
machines машини
syria сирия
media медии
methane метан
foot подножие
statistics статистика
enter навлизат
chosen избиран
its своите
company компанията
set определят
areas зони
housed помещава
serve служат
transparent прозрачна
mouth устата
established установява
medieval средновековния
autumn есента
reason причина
rose роза
alphabetical азбучен
yana яна
exhibits експонати
constitution конституция
english английската
eg напр
developed развит
skopje скопие
women жени
holy светия
single единични
yahoo скот
acceptance приемането
survivors преживявания
computers компютъра
grandma баба
historians историци
henbane блян
siar сяр
started започна
dear мила
leka лека
meter метър
bed легло
panagyurishte панагюрище
penev пенев
measures мерки
necessary необходима
cars автомобили
triangle триъгълника
blood кръвоносни
viburnum калина
special особени
hail градовете
b б
routes маршрути
natural естествената
medicine медикаменти
lambada ламбда
investment инвестициите
connected свързано
historiography историография
develop развива
year годишна
done извършено
dark тъмни
chan чан
against против
social социалното
hospital болницата
pronounced произнася
staff персонал
presented представени
gavril гаврил
its нейния
evolution еволюция
defense отбрана
bucharest букурещ
corresponding съответните
committed извършено
sidney сидни
gravity гравитацията
half половината
leader вожд
thought смятало
protestants протестанти
characteristic характерна
require налагат
annually ежегодно
eric ерик
roots корени
martial бойните
satan сатаната
gossip слухове
hungarian унгарците
conditions състояния
distance разстояние
moral морала
bad лошо
marked отбелязани
brings донася
press пресата
above горното
governments правителствата
had трябвало
health здравето
deliberately умишлено
findings откритията
financial финансова
get получат
some известни
literary литературна
colonisation колонизация
monasteries манастирите
archangel архангел
talent талант
revolution завъртане
table масата
carlos карлос
rule правилото
degrees °
communist комунистическите
male мъжки
tombs гробници
double двойна
strike удара
builds гради
wave вълна
roman римските
u.s. сащ
protected защитени
general общият
conduct провежда
moore мур
strict строга
byzantine византийският
tools оръдия
earth земен
italian италиански
close тесни
form създаде
exact точна
maximum максималната
wholly изцяло
traveler пътешественик
elders старчество
carina канопус
publish издаде
essentially същество
agents агенти
considered разглежда
experience опитът
achaean ахейци
celebrates чества
annual годишна
adopted прието
today днешна
colonization колонизация
lowlands низини
east източната
full пълна
opposing противниковия
adolescence младост
psychic психически
values ценности
marks марки
belogradchik белоградчик
hypothesis хипотеза
pirin пирин
carrey кери
achieving постигането
structure постройка
thin тънък
after след
libation възлияние
about около
lan иън
forever завинаги
anticyclone антициклон
motorway автомагистрала
valuable ценни
express изказване
supports подкрепя
honored почетен
open откритите
breed поражда
ad ад
secret тайните
second вторият
survive оцелеят
ranking класации
motor двигател
brother брат
pursue преследва
provinces провинции
create създадат
factories фабрики
electric електрически
remains остатъците
her нейният
read считан
game мач
bad лоши
relativity относителността
daughters дъщери
maps карти
frescos стенописите
triangles триъгълника
dioxide диоксид
hands ръце
sun слънчевия
elevation издигане
contract договор
anderson андерсън
that онова
johan йохан
standings временното
voivodeship войводство
suggestions предположения
fourth четвъртия
supply снабдява
aluminum алуминий
fortress крепост
sleep сън
districts околии
independent самостоятелна
placing поставянето
our нашето
schools училищата
astronomers астрономи
programs програми
prefer предпочитат
opinion мислене
sections раздели
arsenal арсенал
face сблъскват
continued продължил
sweeping метъл
india индийския
scores вкарва
moldova молдова
unification обединението
fresh прясна
blog блог
severe тежка
rising бунт
archaeological археологически
famous известният
chance вероятност
scar белег
agreement договорът
einstein айнщайн
movies филми
establishment установяване
tests тестове
forming образувайки
khazars хазарите
municipal столична
health здравна
chemical химическата
cliff скала
moves ходове
training обучение
hers неин
terrier териер
angeles анджелис
protestant протестантските
spelling правопис
transfer предаде
rosen росен
soil почва
fruit плода
temperatures температурите
local местното
holocaust холокоста
all всички
theophanes теофан
because поради
arno арно
join присъединяват
nature същност
single единно
theological богословски
rests почива
computer компютър
height възвишение
bree бри
concentration концентрация
storm буря
initial първоначалното
flow протичат
directly пряко
skull черепа
working функциониране
proximity близост
writer писател
lead воден
barbarian варварски
angola ангола
wish желае
get получи
insurgencies бунтове
finished завърши
change изменение
like наподобява
comma запетая
application приложение
phobos фобос
do направи
gives предоставя
slavery робството
scheme схема
penetration проникването
fast бърз
somewhere някъде
direct директен
duty задължение
make кара
cancer рака
celsius °с
pacino пачино
uprising въстанието
mixes смесва
government управляващите
sexual сексуална
ways пътят
constituted съставена
rainfall валежи
revolutionary революционер
debris остатъци
processor процесорът
shakespeare шекспир
notice забележително
dark тъмно
together заедно
forth четвъртия
eight осемте
events изяви
grave гробът
puppet куклен
lev лев
deacon дякон
have нужно
loosestrife блатия
cellular клетъчни
huston хюстън
ask изпитва
minorities малцинствата
chemicals препарати
affects влияе
sport спортен
organized организирана
american американското
all всичко
water води
highway автомагистрала
contemporary съвременно
vila вила
tourism туризъм
rely разчитат
as като
rila рилският
women жена
euphemisms евфемизми
oon оон
actors актьори
operational оперативна
sing пеят
balance равновесие
individual отделните
pop-folk попфолк
architect арх
euphemism евфемизми
stephenie стефани
craters кратери
visitors посетителите
plate плоча
go върви
live живота
ottoman осман
proof свидетелство
in у
numerous многобройните
pyrenees пиренови
discovered открито
gaining набира
ridge ридж
play играят
unesco юнеско
box кутия
show показват
upswing подем
moons луни
abroad чужбина
ancient древен
oberlin абълин
end крайните
motherland родина
worldly съветски
breeds породи
contribute допринасят
rush ръш
struggles борби
general общи
popular популярни
peter петър
jack джак
original оригинална
component съставна
technics техниката
held провеждат
replace замества
million милиона
potter потър
french френското
white бял
density гъстота
chinese китайски
business бизнес
personnel служители
sickness заболявания
glass стъкло
husband съпруг
amount количеството
hinayana хинаяна
appropriate подходяща
eurasia евразия
buried погребан
human човешкия
doctrine догма
october октомврийската
strengthen утвърждава
stop спиране
rich богати
work творбата
stores магазини
temujin темуджин
give подава
publication публикуването
electric електрическият
theodosius теодосий
star звездата
independence независимостта
will ще
next настоящия
marvel чудо
supports защитава
content съдържание
spot петно
spends прекарва
protestants протестантите
revolutionary революционен
fascist фашистката
letter буквата
lined построена
two двама
stefan стефан
obligations задължения
languages езиците
spin спин
extreme крайно
baroque барока
accordance съответствие
england англия
mucosa лигавицата
ontario онтарио
huns хуните
transmission предаване
accuse обвиняват
seized завзема
latvia латвия
this настоящият
accidentally случайно
nazi нацистка
color цветни
orbits орбитите
marshmallows гъби
existed съществувала
themselves самите
ms мс
raw суров
movements движенията
possible възможна
ronaldo роналдо
conflict конфликти
manage управлява
museums музея
necessary нужно
casualties жертви
lowlands низина
believes вярва
physical физични
debt дълг
opened отворено
marshal маршал
hot горещо
movement движенията
year годишния
balkan балканския
have оказват
france франция
implementation изпълнението
underneath отдолу
agha ага
gold златните
lightly леко
downhill надолу
presents изобразява
stoichkov стоичков
freemasonry масонството
bodies тела
executive изпълнителната
victory виктория
aleko алеко
definitely определено
decision решение
agriculture селско
equilibrium равновесие
settlers заселници
gases газове
suggest предлагат
late късно
christianity християнско
summer лятна
ethics етика
successively последователно
orahovica оряховица
prince княз
friends приятелите
rubiaceae брошови
wall стена
ordinary обикновен
criteria критерии
digestive храносмилателната
area околия
antarctica антарктида
union съюза
textile текстил
teaching учението
bones костите
female женска
drinking пиене
gold златото
right дясно
today днешно
exactly точно
milev милев
ritchie ричи
shield щит
reached достигнал
distinguished отличават
overall цялостната
prolonged продължителна
punishment наказание
slavic славянските
artemis артемизия
its й
string тетивата
published публикувана
exceptional изключителни
regions районите
advance настъпление
return завръщане
snowy снежната
station гара
needs нужди
notes записки
popular популярно
crossbow арбалета
revolutionaries революционери
athletes състезатели
paper хартия
name пачино
class съсловие
th ят
civil гражданските
guinea гвинея
needed необходимата
spineless безгръбначни
spanish испански
management ръководството
clarke кларк
places местата
tough тежка
converted превърнат
trier трир
chess шахмата
tabernacle параклиса
territory територия
formation формация
grow растат
city бар
users потребителите
cover покритие
federal федеративна
grateful благородни
tdc гмт
games игри
gouda гауда
deity божество
stable стабилна
pindus пидна
treatment лекуване
tour разходка
fights боя
park паркът
natural природен
acreage площ
brain мозъка
republican републикански
sale продава
tanger тангари
delay забавят
arabian арабската
merchant търговец
generations поколения
become превърнат
latins латинците
for за
lymph лимфни
proteins белтъци
back върне
officials лица
succession последвалата
asia азия
biology биология
north северния
pass преминават
caucasus кавказ
other останали
apply прилагат
weakens отслабва
become превръща
white бялото
assumptions предположения
large едри
relations отношенията
originated възникнали
number броя
slope падина
true важи
porter вратар
letters писма
appropriate подходящо
raft сплав
sicily сицилия
investigation разследване
botev ботев
evidence свидетелства
artists творци
how как
liquids течности
training обучението
manage управляват
written писани
east източна
mythology митологията
jason джейсън
islamic ислямското
tourism туризмът
community общности
count граф
reveals разкрива
socially обществено
wide широка
military военните
many множество
tolls бият
side страничните
fan фен
economy икономиката
provides осигурява
look погледа
rule правило
descend спускат
day дан
who какъвто
width ширина
kostov костов
pure чиста
basis основание
expedition експедицията
nicholas никола
weak слаби
see видят
manchester манчестър
image изображение
heavy тежък
meaning значение
transmit предават
sadness тъга
complete завърши
main основна
range порядъка
offer предлагат
language речника
inverted обърнат
chinese китайска
synonym синоним
appropriate подходящи
completion завършването
child детето
immediate непосредствена
foundation основаване
cave пещерата
building сградата
face лице
place поставят
collection сборника
production добив
sunny слънчевият
candidates кандидати
necessary нужни
audience публика
have изпитват
tourist туристическите
initial началните
pronounce произнася
dalmatia далмация
level равнище
slaves роби
human човешките
factor фактор
lack липса
spanish испанските
large големи
accession присъединяване
chaos хаос
trading търговските
name росен
eye очната
tension напрежението
developed разработени
crafts занаяти
two две
year годишното
eruptions изригвания
exceptional изключително
race раса
cosmonaut космонавт
infection заразяване
cska цска
catholic католическата
done съставено
double двойно
we ние
financial финансово
organized организирани
close близката
civilians цивилни
chinar чинар
all все
eminem еминем
quantities количества
organic органични
single единна
marin марина
regions окръзи
met изпълнени
achievement постигането
mozzarella моцарела
enter влиза
established основана
term термин
management управлението
recommended препоръчва
middle средновековието
escape избяга
ad реклама
feed хранят
grain зърна
supply запаси
marijuana марихуана
troy троя
genitals половите
behavior поведение
healthcare здравеопазване
luck късмет
blue сини
use употреба
supporter привърженик
number номера
ecclesiastical църковен
johnson джонсън
send изпращат
subjects подчинени
existed съществували
created създадената
numerous многобройни
hemorrhoids хемороиди
saxe-coburg-gotha сакскобургготски
plant завод
vertical вертикални
achieves достига
parliament парламентът
nucleus ядро
initial дж
tape лентата
biogeography биогеография
retreat отстъпят
such такъв
name дарий
dnipro днепър
luca лука
biography биография
complexes комплекси
pass премине
identified идентифицира
serve служи
way начин
st. ст
alen алън
entry приема
konstantinov константинов
cape нос
ivaylo ивайло
blonde рус
tales приказките
somebody някога
fully пълно
succeed успели
give окаже
line черта
flag знамето
mind ума
masks маски
satellites спътниците
transport превози
collect прибира
part частта
receiver приемник
chemistry химия
contemporary съвременната
horror ужас
hans франк
tributaries притоци
temperate умерено
konstantin константин
fact фактът
already вече
determination определянето
possible възможни
some едни
insistence настояване
cells клетките
conflict конфликта
limited ограничена
arise възникват
business стопанската
cyclamen циклама
polish полска
their тяхното
oceania океания
maritsa марица
debut дебютира
black черният
proto прабългарите
low ниската
officially официално
exchange замяна
minister министъра
trajan траян
actor актьор
varied разнообразна
while докато
lydians лиди
songs песни
left останала
exists съществува
volga волга
pictures рисунки
department отделят
astronaut космонавт
zone пояс
disasters бедствия
rank нареждат
statistics данни
preserved запазено
complications усложнения
fleet флот
premiere премиера
shipka шипка
copper медна
mps депутати
presence присъствието
main основният
theoretical теоретична
recorded записани
fell попаднал
verb глагол
cell клетката
literacy писменост
their техен
malta малта
cathay китай
improvements подобрения
department отдел
union съюзът
support поддържането
inward навътре
church църковна
section сегмент
russia русия
plane самолет
geographical географската
related свързана
raised издигната
products продуктите
battista батиста
salvation спасение
kazanlak казанлък
saint светоний
companies дружества
dedicated посветени
conflict конфликт
twice два
remains остатъци
activity активността
doors врати
temperature температурата
permanently постоянно
poisonous отровни
so толкова
bogomils богомилите
takeover превземането
netherlands нидерландия
yield отстъпят
middle средния
preparation подготовката
rafael рафаел
religions религиите
disappointed разочарование
atom атомната
alan алън
statement твърдение
scandium скандий
general генералмайор
find намерят
landscapes пределите
series сериали
sports спорта
thinking мислене
officers офицери
relative относителна
advantage предимство
bay залива
powder прах
city градския
purple пърпъл
mayor кмета
capitals столици
internally вътрешно
croatia хърватия
traditional традиционния
leave напускат
eyes очите
vajrayana ваджраяна
archeological археологически
negotiations преговори
laws закони
needed необходимо
cup чаша
education възлияние
associate сътрудник
distinctive характерен
vineyards лозя
close близкото
sources източници
tenses времена
state членка
storage съхранение
use ползват
once някога
successful успешен
rule владеят
railway железопътен
possessions владения
blocks блокове
albena албена
status статус
fall падането
planar равнинна
southwestern югозападна
chemical химичен
consecutive последователни
bananas банани
displays извежда
world съветския
see вж
public публично
20th хх
massive масивна
mari марий
implemented осъществена
louis луис
present сега
trinidad тринидад
realised издадена
no без
minor незначителни
sites обекта
milanov миланов
peoples народите
constitutes съставлява
number числеността
synthesis синтез
murdered убит
blow удар
rest отдих
affect влияе
own собствените
things неща
representatives представителите
vladislav владислав
family фамилия
situation положението
poem поемата
hope надежда
researcher изследовател
georgiev георгиев
gold златното
flag фланг
any никоя
basileus василевс
ex бивши
to до
ulysses одисей
kostadinov костадинов
medal ордена
album албум
verona въоръжени
share дял
goddess богиня
towers кули
grazing паша
including включващи
hill хълм
distributed разпределени
relations връзките
female женски
submitted предадени
long стига
cornea роговицата
latin латинската
tested изпитва
specific специфичен
radiation радиация
return върне
chief главния
called наричано
brandy ракия
inside вътрешността
offered предложена
heavy едрата
line линия
consumption консумация
equally еднакво
special особен
inhabit обитават
ruin гибелта
thesis тезата
concepts понятия
our нашата
roseau розо
final крайна
amended изменя
considered разбира
gamma гама
ligue лига
atmosphere атмосфера
annually годишно
chains вериги
most голямата
spartacus спартак
average средногодишната
sex полови
national народния
laid полагат
regions регионите
joined присъединени
gruiformes жеравоподобни
become станал
called наричани
from откъм
author авторът
small малкият
excellent отлично
no липсва
north северно
lessons уроци
name гео
min мин
rarity рядкост
television телевизионен
sandanski сандански
reference споменаване
goals гола
name стамболийски
wrote написва
decades десетилетия
adrianople адрианопол
while същевременно
presents представя
can може
mythology митология
ethnical етническата
publishing публикуване
spherical сферична
relevant съответната
advertising реклама
cross кръста
via виа
truth истински
truth истината
act действа
position положение
all всякаква
lake езеро
analysis анализи
home вътрешните
young млад
reception приемане
gold златна
essays съчинения
internet интернет
invasion нашествието
signal сигнал
posts мнения
individual индивидуалните
support поддръжка
changes изменения
ascension възнесение
wild дива
impulses импулси
fans привържениците
newspapers вестниците
black черния
cities градовете
choir хор
fascist фашистките
ornament украса
preserved запазени
laurel лаврови
take взимат
gift дар
involved участвали
commercial търговска
snake змията
lack липсва
regional регионалните
increase повишаване
terminates прекратява
implementation реализация
magdalene магдалена
structure устройство
given дал
substance вещество
name названието
baths бани
maximal максимална
parliamentary парламентарна
legislate издават
no нямат
spiritual духовна
assigned назначава
passes прохода
recently наскоро
civilization цивилизацията
citizenship гражданство
star стар
philippopolis филипополис
ordinary обикновена
bbc ввс
australia австралия
yambol ямбол
vegetables зеленчуци
units единиците
istanbul истанбул
diplomacy дипломация
km километра
path път
homer омир
contractors изпълнители
choose избират
petar петър
considered смятани
download изтеглят
save спаси
mention споменават
retaking завземат
banks бряга
extremely крайно
distinguish отличава
withdraw оттеглят
geographically географско
stimulation стимулиране
laurel лоръл
majority мнозинство
do извърши
form формата
schwarzschild шварцшилд
placed поставени
near край
projected предвидени
emperor императорско
closer сближава
whites белтъците
minor мала
devices устройства
related свързани
free освободи
storms бури
particles частици
proposed предложена
barometer барометър
public публични
pushkin пушкин
industrial индустриална
location местоположение
beautiful красив
raw гао
south юг
deviation отклонения
documents документи
kidneys бъбреците
maintenance поддръжка
pass преминава
pass пас
hercules херакъл
underlining подчертава
acute остри
sava сава
sex половия
taylor тейлър
nature природата
information информацията
towards насочени
two двете
pursuit стремежът
mountains планините
level иво
beat бие
definition определение
cockle къклица
process процес
same подобно
accountancy счетоводство
sexual полов
jewish еврейската
interpretation тълкувание
alive жив
railway железопътната
ricci ричи
easy лек
dishes ястия
external външната
sugar захарна
award наградата
physics физика
flora флора
underground подземен
telescope телескопа
document документ
copper медни
crime престъпност
music музикалната
edirne одрин
royal царското
broadcasting излъчването
relics мощи
closed затворен
appear появява
road пътищата
protestant протестантски
third третия
reached достигнали
way начина
early ранния
periods периода
intention намерението
minerals полезни
lead оловото
visit посещението
against противопоставят
transports превози
products изделия
aloud гласни
began започнал
actually действително
buddha буда
jar юар
local местният
brazilian бразилското
art изкуството
governors управители
applying прилагането
angels енгелс
bobi боби
leadership ръководството
basileus василевса
couple двойката
motivates подтиква
leaded водена
night нощ
vertebrate гръбначните
focus насоченост
ludwig лудвиг
phil фил
literary литературен
molecules молекулите
enters постъпва
take взима
out излезе
given дадена
euro евро
space космически
increase нарастване
close непосредствена
derived произлиза
thailand тайланд
lost губи
succeed успее
glaciers ледниците
bord борда
diseases болестите
its нейните
del дел
result следствие
named наречено
gate портата
ice лед
national народното
made направено
failure провала
saved запазили
real истини
janeiro жанейро
riots бунтове
differentiated обособява
popularity популярност
section участъка
functions функции
manuscript ръкописи
prepare готви
level ниво
azide азид
choice изборът
firm предприятието
solar слънчеви
dostoevsky достоевски
prohibits забранява
plant растението
electrical електрическите
ecliptic еклиптиката
andorra андора
decline упадък
cited цитирани
diagnosis диагностика
hiv хив
chapel параклиса
triangle триъгълници
emilian емилиян
write напише
private частната
information информационни
back възвръща
communications съобщения
council консул
recorded записано
travels пътувания
institute институт
high високото
valleys долини
mekong меконг
properties свойства
threads нишки
fighter изтребител
active активните
head тила
tin калай
lesson учи
estate съсловие
part част
tolkien толкин
arab арабска
theater театърът
zone зона
was имало
contemporary съвременните
orbits орбити
published пусната
great голямата
price цена
water водата
overcome преодолее
just съвсем
holders носителите
shrinks свива
stop престава
play пиесата
galaxies галактики
back заден
respectively съответно
amazon амазонка
crust кората
gods боговете
celebrate отбелязват
asen асен
control контролира
great големият
scripture писанието
known познат
time времето
first пръв
antonyms антоними
powerful силен
yearly целогодишно
relatively относително
full пълен
cult култ
associations дружества
city бургаско
commercial търговско
de дьо
crete крит
zinc цинков
massive масивни
regiment полк
livestock животновъдството
win победи
exist съществуват
smolyan смолян
true истинската
further допълнително
homosexuality хомосексуалността
consecutive поредни
dues дългове
language езика
senior старши
function функционират
pictured изобразен
skin южни
practice практиката
songs песните
sexual сексуалната
eve ева
disturbed нарушение
freddie фреди
lily момина
vertebrates гръбначните
first първия
life живеят
described описва
fruit плод
outside външен
architect архитект
food хранителните
susan сюзън
hole дупка
peyo пейо
good добър
rockets ракети
typical характерните
numbers числа
name паша
action действие
monosaccharides монозахаридите
architecture архитектурата
poet поетът
organism организма
cult култа
indian индийските
sredets средец
dust прах
customer клиент
london лондон
clara клара
experience претърпяват
agrarian бзнс
vishnu вишну
between между
air въздушните
square пл
hands ръцете
beliefs вярвания
occupy заемат
capital столична
appropriately подходящо
works произведения
range кръг
perceived възприема
suspects съмнение
cases случай
go стигат
sao сао
subject спазване
trade търговци
protists протисти
huge огромни
enterprise предприятие
carbon въглероден
coron корона
function функционира
chess шахматът
densely гъстота
aggregate съвкупност
helmet шлем
resorts курорти
participant участниците
fell попада
insignia отличия
decide реши
arcs дъги
become станат
walking върви
average среден
friendship приятелство
pablo пабло
tour обиколката
minority малцинствата
developed разработен
main главна
sectors сектори
force сила
being битие
get използвали
grain зърно
st. ул
senate сената
facilitates улеснява
members членове
tv тв
player играчът
manufacturing производството
spirit духа
commercial търговски
nacre седеф
gold злато
aches болки
elected избира
personality личност
their техните
peace примирието
record запише
tuya туя
slavs славяните
celebrated празнува
related свързано
socialist социалистическа
triangles триъгълници
command владее
streptococci стрептококи
removed отстранен
peaks върховете
states щати
match съвпада
thinking мисленето
niobe ниоба
romulus ромул
mery мери
cars коли
additional допълнителен
former досегашните
coasts брегове
escape избягват
active активен
homicide убийство
rural селските
act акт
middle средните
literary литературната
page страница
named кръстен
founder основател
size размера
meet посрещнат
magazine магазин
name меконг
make направят
french френският
source извор
acts дела
tower кула
published публикува
heating нагряване
times времена
big голямата
exhibition изложба
winners победителите
progress напредък
boiler котел
aids спин
hectare ар
ground почва
ordinary обикновени
turkish турският
ranking класиране
star звезден
along поречието
eider гага
symbolizes символизира
figures фигурите
francisco франциско
prime премиер
enter навлиза
egyptian египетски
demonstration демонстрация
objects предметите
charles чарлз
plays изиграва
beauty красота
soviet съветска
percentage процентът
rhetoric реторика
tropical тропически
border граница
determined определена
charles шарл
considered смятана
communistic комунистическата
fire огън
repression репресии
liberation освобождаването
singers певци
ottoman османският
military военното
income доход
fernando фернандо
odyssey одисея
mushrooms гъби
open отваря
run изобразява
night нощта
radius радиус
murdered убити
dedicated посветена
name кинг
battles битките
division разделяне
trial опити
applied прилагат
iceland исландия
springs извори
placed поставена
included включени
is бива
treasure богатство
belong принадлежат
taxi такси
chief главнокомандващ
cases случаи
mohammed мохамед
respect почит
electricity електроенергия
sharp остри
discipline дисциплина
court съд
pope папа
industrial индустриални
miguel мигел
five пет
leaded довела
alphabets азбуки
array масиви
cash парични
national националният
removal свалянето
features отличава
nothing нищо
preposition предлог
these тия
metals металите
writings трудове
hispaniola испаньола
sip бтс
involved участва
sacred свещени
dialects диалекти
quests походи
sleeves ръкави
footballer футболист
forces принуждава
remain останат
order строй
survivors оцелелите
financial финансовата
store съхраняват
television телевизия
moderate умерен
necessary необходимо
monks монасите
lie лежат
seasons сезони
surface повърхност
hill хил
lower долен
received получила
conditions условията
any някоя
common честа
germans германците
monasteries манастира
people души
president председателят
affiliation принадлежност
insane луда
run хамилтън
indonesia индонезия
resource средство
cell клетъчна
stretches простира
man мъжките
crossing преминаване
roy рой
located намиращи
achieve постигане
tax данъчен
linen лен
grave гроба
iv. ив
view погледа
gmt гмт
emilia емилия
horatius хораций
make полагат
navy флот
popular популярен
order строи
imperial имперски
amsterdam амстердам
staff състава
rule владичество
milko милко
group дружина
antique античния
pair двойка
cancer рак
beverages напитки
move движи
romans ромеите
tourism туризма
fifth пето
enemies врагове
queen княгиня
protein протеините
reforms нововъведения
place вещество
distillation дестилация
beyond отвъд
born заражда
environmental екологични
formed образували
establishment възстановяване
quantity величина
achievements успехи
minister министър
interaction взаимодействие
calendula невен
relatives роднини
sequence поредица
elementary основния
sebastian себастиан
golden златното
armistice примирието
quarter махала
geographical географски
golf голф
previous предишните
field сферата
version вариант
internal вътрешната
editor редактор
unite обединяват
sometimes понякога
base основа
generality съвкупност
full пълно
clone клон
funeral погребение
liberation освобождението
systems системи
balchik балчик
study статията
levski левски
body трупа
difference разлика
stands стои
moonbeams лунни
gold златарски
designed проектиран
consequences последствия
growth нарастване
english английското
spheres сфери
have окажат
long лонг
medical медицинска
amount възлизат
take заемат
with с
julia юлия
black черноморски
scene сцената
city градът
integration интеграция
guns оръдия
court съда
commercial търговската
to спрямо
done направено
fiber влакна
effects ефекти
global световната
separated отделя
western западните
titles дялове
persons лицата
game играта
twin побратимени
defects дефекти
concerts концерта
measurement измерване
costs разходите
armenia армения
spend отделят
locations местата
dolphins делфините
deliveries доставки
area местност
settles установяват
fail успяват
gives вкарва
mccartney маккартни
homeland родната
international международният
embryo ембриона
capable способен
serbian сръбската
in във
generally общо
f φ
increasing нарастване
football футбол
name николай
neighborhood околността
issue въпроса
surrounded заобиколен
is представлява
after сл
spreads простира
legislative законодателна
achieve достигат
dollar $
turned превърнали
near наблизо
successfully успешно
main начална
military военно
balkan балкански
computers компютрите
rain дъжд
soviet съветски
ally съюзник
class класа
morning сутрин
do направят
same същ
ignatius игнатий
infections инфекции
efficiency ефективност
square квадрат
special специален
west западния
adopt приема
appearance поява
thus така
nature същността
settlement решаване
cucumbers крас
back завърне
details подробности
full пълната
literary литературни
bella бела
hire наема
wear облечени
scott скот
slow забавяне
study изучаване
heart сърцето
black черноморско
strong силна
end цел
point точка
nil нил
geology геология
lat лат
soviet съветските
iron желязото
ministers министерския
pazardzhik пазарджик
conservation опазване
notes бележки
tail опашката
territories териториите
stage стадий
dignity сан
accelerates ускорява
practice практикува
ends завършва
disorder разстройство
disk диск
tour обиколка
blaga блага
heaven рая
different различна
sisters сестри
cost крайбрежните
physical физическа
persians персите
symbol символ
issue издаде
medicines лекарства
young млада
tanagers тангари
top топ
mathematics математика
notions представи
classical класическата
invites кани
konrad конрад
which която
incorrectly неправилно
tourists туристи
stop спират
connections връзки
names имена
beans боб
ie те
industrial индустриалната
as ас
somalia сомалия
history историята
etc. тн
move движат
tuberculosis туберкулозата
cranes жеравоподобни
khalifa халифа
cook кук
levels нивата
shah шах
richard ричард
homes домове
attempt опита
veliko велико
bread хляб
sources извори
bank банка
aristocracy аристокрацията
title сан
unions съюза
interest интерес
temporary временни
warn предупреждава
thracian тракийските
krum крум
sick болен
table таблица
cell клетъчните
maturity падеж
british британска
grows расте
sephiroth шифърът
full пълни
blue сините
vegetation растителността
administrative административните
contains съдържа
nations народите
born родом
duty мита
black черноморие
called наречена
governments правителства
name милев
worship поклонение
venezuela венецуела
team тим
particularly особено
covered покрити
founder създател
bulgarian българският
cause предизвикват
won спечелил
exports изнася
disc диска
gaza газа
ore руди
theoretical теоретично
wins побеждава
decision решението
x х
study изследване
plateau плато
war бойни
simultaneously едновременно
magdalena магдалена
method метод
tripod статив
occur настъпването
relation отношение
features особености
coins монетите
branches клонове
built изграждат
infringement нарушения
series сериала
project проект
church църковни
live живо
paskal паскал
received получили
show представа
presence наличие
floral цветни
explorers изследователи
historical историческите
antiquity античност
organizes провежда
hard тежко
pomegranate нар
seek търсят
ruler владетелят
world планетата
air въздух
gems камъни
return връщат
quiet спокойно
mccarthy маккарти
banks банки
after после
ground земята
nevertheless въпреки
sacred свещена
represents представлява
wrong погрешно
monasteries манастири
u.s. американския
streptococcus стрептококи
steps стъпала
authors авторите
located намираща
returns връща
let нека
twin побратимен
inner вътрешното
solutions решения
damage поражения
production производство
theology богословие
forces войски
stoyan стоян
county окръжен
modifications изменения
basket кош
stresses подчертава
cause нанасят
expeditions експедиции
academician академик
body тялото
disaster катастрофа
gifts дарения
care грижи
capture завладее
weeds плевел
gas газа
rebellion въстание
economy икономика
chinese китайската
appointed назначен
means означава
super супер
determined обуславя
ancient древните
voices гласове
adversaries противници
literature литературата
political политическото
military военни
deer елен
truman труман
union обединението
avoid избягват
roman роман
germanicus германик
exporter износител
mercur меркурий
opponent противника
battle бой
european европейският
shows показва
subjected подчинява
slowdown забавяне
emil емил
considered разглеждат
squad чети
identify идентифицира
coast бряга
used използва
move ход
developed развили
view възглед
used употребяват
ages епохи
afghanistan афганистан
capital капитали
helps помага
gallery галерия
cortex кората
including включваща
shape оформят
its ѝ
dense плътен
borders граници
climate климатични
novel романа
name хамилтън
ball топка
germans немците
edging кант
playwright драматург
reflects отразява
called наречено
varied разнообразен
divine висша
young млади
conduct провеждането
brooches брошови
montenegro черна
cathedral катедрала
discarded изхвърлени
show проявяват
vega вега
cultural културния
considered счита
grammar граматика
tubing тръби
early рано
common срещани
fate съдбата
cultural културните
ban забраната
made направена
moscow москва
typical характерно
voting гласуване
exposed изложени
suburbs покрайнини
pilgrimage поклонение
romanian румънската
heroes урбан
batak батак
expansion разширяване
peace мир
evenly равномерно
record записва
gradual постепенното
synod синод
feet краката
idea представите
impetus тласък
championship шампионат
sentence присъдата
lively жизнен
facilities съоръжения
anomaly аномалия
mandatory задължително
march похода
result резултат
norm норма
well добре
terraces тераси
eclogue буколики
vaccine ваксина
geographical географска
area сфера
ice ледени
maritza марица
irrigation напояване
appears появява
polk полк
entrance влизане
stanley стенли
sold продадени
potential потенциал
meeting посрещането
common срещано
temporary временно
district окръг
sopot сопот
training подготовка
zahari захари
agrippina агрипина
with със
magazines списания
rocks скали
survey обзор
significance значение
affect засягат
nirvana нирвана
functions функционира
markov марков
sphere среда
eu ес
consequences последиците
leading преден
monastery манастирът
convinces убеждава
teachings ученията
scenic живописни
wire тел
sequence последователност
go ходят
city град
vital жизнено
general генерал
en ан
branch клона
traditionally традиционно
number №
times пъти
enemy противника
phoenicians финикийците
hiro хирон
short съкращение
what що
determined определение
rate процент
furrow бразда
increase расте
application прилагане
division делене
losses загуби
haskovo хасково
science научната
maternal майчина
accept възприемат
courses курсове
public обществените
abnormalities аномалии
ministers министри
ethnic етническите
groups групите
physical физически
other другата
collection събиране
geographic географското
fruits плодове
input входа
wife съпруга
vertebrate гръбначни
washington вашингтон
emmanuel емануил
dressed облечени
needed необходими
begin започваща
crossbow арбалет
organization организация
escaped избяга
commissioned въведен
reserve резервата
cuba куба
conducted проведените
sexual половия
fonds фондове
mentions споменава
legislative законодателни
grigor григор
native родната
lambda ламбда
specialists специалистите
dutch нидерландците
completely съвсем
monarchy монархия
describes описва
internal вътрешна
critics критиката
wikipedia уикипедия
attract привлича
rila рилския
no никакво
left левия
attempt предприемат
taxes такси
siege обсадата
crossbows арбалети
animals животните
water водени
read чети
successful успешни
raphael рафаел
cells молекулите
represented представено
translate превежда
baldwin балдуин
rebellion бунт
karst карстови
weak слабата
circumstances обстоятелства
envoys пратеници
east източен
american американският
body телата
native родния
bare голо
reasons разполага
ivo иво
strong силни
bai бай
hoffman хофман
netherlands холандия
involved участвал
hidden скрита
principally предимно
disease болест
government правителство
clytemnestra клитемнестра
contemporary съвременен
deviation отклонение
requirements изисквания
fascism фашизмът
cross кръст
fifth пети
personal личните
ore руда
housing жилища
guatemala гватемала
sciences науките
is му
separation делене
influence влияе
radius радиусът
vary варира
fight борба
occupy заема
people народното
obligations задълженията
board съвета
rhetorics реторика
dinamo динамо
agency агенцията
belt пояса
implemented реализира
healing лекуване
letters буквите
swedish шведски
main главната
northwest северозападната
expressed изразяват
saint св
monarch монарх
encountered срещат
etymology етимологията
scores рекорди
sustains поддържа
temporarily временно
victory победа
borislav борислав
champions шампиони
series сериалът
buzzard мишелови
population население
shore крайбрежие
ready готови
palace палата
shows представите
thracian тракийския
forty четиридесет
eyesight зрение
bulgarians българите
more допълнителна
ends свършва
old старото
based основана
defense отбраната
exports износа
form формират
continuous продължителна
functional функционална
used използвано
heavy тежки
reserves резерви
between помежду
border граничи
summer лятната
gardens градини
garden градина
crimes престъпления
name името
educations образователна
died загинали
official официалната
vein вена
work работната
founded основано
ak ак
comes стига
checkmate шахматът
security сигурност
downwards надолу
gas газовете
hit удари
assets активи
table маса
winters зимите
spread разпространена
mountain планинската
determined решен
organized организираната
lucius луций
multiculturalism мултикултурализъм
locally локално
read чете
failure провал
oxygen кислорода
includes включва
obviously очевидно
peace мира
discovery откритие
rate процентът
september септември
phenomenons явления
volume обема
eagles ийгълс
alive живи
heaven рай
individuals индивиди
cruel жестоко
peony божур
prayer мотиви
coffee кафето
entente антантата
victim жертва
dry суха
goal гол
leo лъв
serious сериозна
ground землището
mouth уста
concentrated концентрирани
diary дневник
steam пара
radioactive радиоактивен
case случаят
survive просъществува
bosnia босна
prophylaxis профилактика
british британската
long продължително
chooses избира
various различни
tradition традиция
war войната
ratio съотношението
arches арки
thirdly трето
story приказка
particularly особена
tarnovo търновската
armed въоръжените
valery валери
transfer преместване
year годишният
trace тракия
masses маси
building изграждат
obtained получен
where къде
plovdiv пловдивски
star звезда
title названия
collaboration сътрудничеството
performer изпълнител
fact факт
obama обама
centuries века
list класацията
focus съсредоточени
captivity плен
additional допълнителна
observer наблюдател
encyclopedia енциклопедия
assen асеневци
ball кълбо
holy светите
divine божествена
plato платон
mercurius меркурий
allow допускат
processing преработка
apply прилага
undoubtedly несъмнено
portugal португалия
would би
turn обръщат
mikhail михаил
taken заето
companies кампании
automobile автомобил
successor приемник
pitt пит
active активни
geographic географска
municipal общинска
begun започна
collective колектив
manifest изповядва
execution изпълнение
dulo дуло
stay престоя
academic академик
natural природните
septum преграда
existent съществувала
because понеже
los лос
skins кожи
execution осъществяването
moesia мизия
inside вътрешния
blockade блокадата
dionysus дионис
young младият
different различно
communities общности
surgery операция
main основен
penetration проникване
depicted изобразен
thracian тракийското
pope папата
works трудове
videos клипове
fever треска
immune имунната
vitamin витамин
twins близнаци
modern съвременния
achieve постигат
world съветска
st. свети
which чиито
stay остане
leader водач
abandon изоставят
download свалянето
agreement споразумение
effect ефектът
slaves робите
rate норма
sense чувство
determines определя
-th та
oecd оиср
average средно
mexico мексико
interface интерфейс
emanuel емануил
certain определени
long продължителни
print печатни
cult култови
aims целите
mercenary наемници
dimitri димитровден
tournaments първенства
april априлското
political политически
belgium белгия
tempered прекалено
recognize признае
cholesterol холестерол
regression упадък
make накара
october октомври
nominated номиниран
chief вожд
path пътят
church църковен
their техни
brazil бразилия
bucuresti букурещ
lead довежда
scientific научен
thin тънки
nuclei ядра
populated населена
aids хив
declaration декларация
my моята
studied изучава
up създадат
border пределите
millennium хилядолетие
stories разкази
which чиято
dwarfs джуджета
taste вкус
glagolitic глаголица
applications приложения
dies умира
seen видял
used използваните
accompanied съпроводено
economic стопански
name павлов
hard усилено
became станали
agent агент
dramatic драматичен
omitted изхвърлени
diagnosis диагностициране
imaret имарет
rain завърне
remarkable забележителна
name калоян
shaft вал
emperor император
cities градове
george георги
yugoslavia югославия
juan хуан
public обществен
representatives представители
ancient дървесина
appears явява
hip шипка
hard тежки
karl карл
environment среда
build гради
quebec квебек
woods гори
look поглед
meetings събрания
lift вдига
including добавяне
rule управление
daugavpils даугавпилс
stop спре
interests интересите
muscles мускулите
rommel ромел
considerably значително
brie бри
inclusion включване
marine военноморски
finish завършват
eight осем
customs обичаи
sinus синус
dog куче
free безплатно
conquer завладее
figures фигури
small малък
embryonic ембрионалното
three три
winter зимен
present настоящ
egg яйце
chemical химични
gorno горно
frequency честотата
copper мед
balsas балсас
award награда
pregnancy бременност
sing пее
planes равнини
independently независимо
kings царете
gabriel гавраил
lentil лещата
vazov вазов
advocates застъпва
season сезон
read чета
secondary вторични
admit признаване
depart заминава
destroyed унищожени
family семейни
horned рогат
votes гласове
standard стандартни
this тази
curd извара
obligation задължение
from откъдето
openly открито
camp лагера
built построяват
turks турците
hetfield хетфийлд
physical физическо
generally изобщо
cares грижи
direction посока
jesus иисус
used използвани
care интересува
sergei сергей
strengthening укрепване
firm фирма
agreement договора
buildings сгради
internal вътрешните
deep дълбоките
exposed подложени
power силата
copy препис
peaks върхове
customs обичай
standard стандартния
reality действителност
standings класиране
explain обяснят
lupus лупус
minimum минимални
facto факто
film филмът
funeral погребението
science наука
important важно
spirits духове
pleiades плеяда
boys момчетата
outer външен
resolution резолюция
success успехите
size размер
can можете
municipality общината
climatic климатична
people народ
returns възвръща
catholicism католицизма
reptiles влечуги
basic основен
topics теми
website сайта
breathing дишането
grants дарения
forces усилията
true христов
source източник
italian италианския
duties мита
son синът
precious скъпоценни
meat месо
situations ситуации
flights полети
remains останки
captivate пленен
pound лира
self-employed издържа
distribution разпространението
port пристанище
quagmire батак
breach нарушение
links свързват
exceeds надвишава
home родното
many многобройни
menelaus менелай
gawain гауейн
planet планетата
engagement сражение
had имала
illuminati илюминатите
centuries вековете
received получен
medical медицински
related свързаните
company предприятие
bearing носещи
population популация
delay забавяне
ranunculus лютикови
top горната
american американска
pavlov павлов
situation обстановката
hers нейно
cristal кристална
administrative административната
busey бързи
leg крак
democracy демокрация
transportation придвижване
traditional традиционната
health здравеопазване
passage проход
captured заловени
stamboliyski стамболийски
kongo конго
dominates преобладава
serious сериозни
disposal разположение
divisions дивизии
internal вътрешно
great великият
message послание
growing нарастването
write писането
by минава
aga ага
shares споделя
calm спокойно
iran иран
prerequisite условие
caravanserai кервансарай
into вземат
psychology психологията
normal нормалното
abundance изобилие
finland финландия
moving движат
urban градското
lands земи
pomegranate калина
inhabited населен
expansion разширение
shoot стреля
laertes лаерт
archipelago архипелаг
imposition налагането
christ христа
next следващият
sydney сидни
back гърба
ratio буталото
cat котката
achievement постигане
farming земеделие
metal метал
long дълга
additional допълнителни
concerts концерти
ptolemy птолемей
supreme върховният
tpp тец
reviewers отзиви
become стана
queen кралица
ancient античната
trends тенденции
containing съдържащи
origin произхода
girls момичетата
matter материята
edition бр
gluons глуон
played изиграва
civilian цивилни
create образува
political политическо
active активна
build построени
invade навлизат
campaigns кампании
snow снежна
diet диета
recognition признаване
stanislav станислав
ejaculation еякулация
are намират
freedoms свободи
split разделя
within рамките
strips ивици
sierra сиера
opens разтваря
economic стопанско
star звездни
poetry поезия
authority органа
name захари
martyr мъченици
go отиде
return завърне
referendum референдум
helm шлем
tolerate търпи
sick болни
byzantine византийската
area местността
twilight полумрак
stage сцената
odysseus одисей
mike майк
parliament парламента
slavic славянския
persia персия
subjected подложени
assembly събрание
property собственост
computers компютри
discography дискография
essen есен
plain равнинна
bureau бюро
st ва
benefit възползва
creation творба
teutons тевтони
rehabilitation рехабилитация
among сред
iskra искра
madeira мадейра
second втората
released пуснат
genres жанрове
firmly твърдо
alive живо
was бях
appropriate съответно
pi пи
cereal зърнени
originates заражда
blood кръвните
sick болните
crude суров
english англ
seraph серафим
populated населени
nickname прозвището
allow позволяват
avoid премахнат
killed убити
metallurgy металургията
underground подземни
manuscripts ръкописи
nikolov николов
co-operative стопанства
plasma плазма
immune имунна
quarter квартал
fate съдба
seven седемте
city смолян
river реката
belongs принадлежи
rectangle правоъгълник
talk говорят
air авиация
lowlands равнини
power властта
saint светия
increases увеличава
are са
charged заредени
player играча
remarkable забележителни
others околните
combination комбинация
tournaments турнири
tanager тангари
domestic вътрешното
great едрата
artillery артилерия
singing пеене
large едър
road пътна
encompassing обхващащ
anaconda анаконда
return връщане
king царят
ultimate крайната
order ордена
predominant преобладаващата
catholic католически
section участък
her нейната
represented представена
compression сгъстяване
different различни
symptoms симптомите
sliven сливен
gender пол
nerva нерва
auschwitz аушвиц
source извора
galaxy галактиката
siege обсада
no никаква
moral морал
monk монах
country родина
optics оптика
point точки
pronouns местоимения
neurophysiology неврофизиология
related сродни
rock скален
spend прекарват
martyrs мъченици
cloves карамфил
alliance съюз
diamonds диаманти
important важни
her ѝ
grain зърнени
east източния
policy политика
continental континенталната
lived живели
birth порода
identity идентичност
grandfather дядо
infection инфекция
matthew матей
south-east югоизток
rural селско
basil василий
rule управлението
giants гиганти
employed назначен
name хъкълбери
road пътя
braun браун
vespasian веспасиан
suppression потушаване
call наричат
information информационен
behind зад
litex литекс
horses коне
sexually полово
mesopotamia месопотамия
charts класацията
mat мат
abdominal коремната
diffusion разпространение
forest гора
climatic климатични
puerto пуерто
audi ауди
ranks нарежда
of на
dissolved разтваря
close близките
passenger пътнически
dispute спор
low слабо
initial първоначалния
man човек
central централните
itself самото
begin започне
largest подправки
romans римляни
terminal краен
no нямало
forcibly насилствено
forest горски
understand разбере
majority мнозинството
demographic демографски
beat победите
founded основани
clear ясно
sets установява
stack стек
average средна
cocaine кокаинът
juridical съдебни
dated датиращи
shape облик
links препратки
designation обозначаване
considerations съображения
administer окажат
continues практиката
normally нормално
apollonia аполония
proposals предложения
images образи
name пелей
taste вкуса
dictator диктатор
created съставено
science науки
reduction намаляване
raises вдига
stoilov стоилов
treaty договорът
allah аллах
start началото
depression депресия
atria предсърдията
rodents гризачи
destroyed унищожена
temporary временна
students студентски
scholar учебни
iliad илиада
bodies трупове
fauna фауната
season сезона
tsar цар
placed поставен
highest високите
meteora метеора
capital главен
hear чуват
designation определяне
immigrants имигранти
central средна
social социален
offensive настъплението
art художествена
candidates кандидатите
combines съчетава
invasion нашествие
neutrons неутрони
religion религията
favorable благоприятни
branch клон
hospital болница
coca кока
minimum минимална
valve клапа
illness заболяването
along наред
pass проход
nazi нацистите
gold златно
power мощност
single сингъл
reptiles влечугите
west запад
requests искания
leader ръководител
used използвал
religious религиозното
russian руското
top горна
him себе
counties окръзи
freedom свобода
oceans океана
subsequently последствие
destroyed разрушен
go минават
ill болният
out навън
looking отглеждат
some някакво
heracles херакъл
suffering страданието
question въпросът
share споделят
superiority превъзходство
leaded водени
soft меки
name сергей
to да
celebrate празнува
perform извърши
large едрите
knowledge знанието
remarkably забележително
birth рождество
balance балсас
province провинцията
selected избирани
predict предвид
sand пясък
increase увеличение
student ученик
given дадени
front предните
sea морската
subordinate подчинени
ski ски
missing липсват
major кмета
healthy здрава
calorie калория
called наречения
clouds облаци
tables маси
axis ос
residence резиденция
community общността
full изпълнени
opposition опозицията
ground основание
pictures картини
marxism марксизма
speeches говори
use употребата
one една
fetus фетус
polysaccharide полизахарид
anatomy анатомията
dimension големината
relevant съответните
meaning смисъла
meadow поляна
opposed противопоставя
perform изпълняват
cambodia камбоджа
fidel фидел
stabilize стабилизира
truth истина
speech говор
space космическа
name хунан
island островът
german немският
continent континентът
important важен
woman жена
conception идеята
elect избира
connection свързването
conflicts противоречията
linked свързано
desire желание
mushrooms гъбите
acute остър
essence същност
christ христово
maximum максимално
fear ужас
battles сражения
view гледка
view изглед
rule власт
did направил
low ниските
claims твърди
significant съществени
needed нужни
medium медии
studio студиото
closeness близостта
injured ранени
graf граф
amadeus амадеус
long дълги
agree съгласява
crafts занаятите
hotel хотел
contacts контакти
biography живописта
kingdom царството
realisation реализация
arms герб
spread разпространяват
king краля
final крайния
used използван
sclerosis склероза
wolves вълците
view поглед
often честа
eruption изригвания
freedom свободна
holidays празници
homonymous едноименния
dawn полумрак
lapse отпада
light леко
cane тръстика
capital столица
thursday четвъртък
italian италианските
domestic домашни
communal общността
chess шахмат
batista батиста
foundation основаването
trainer треньор
ottoman османския
pronunciation произношение
bears мечки
principles принципите
blood кръвен
interrupted прекъсва
basilica базиликата
internal вътрешен
infectious инфекциозни
crest гербът
surprise изненада
shrubs храсти
liquid течно
implementation прилагане
numbers числото
duty длъжност
imperial императорски
activity дейността
operated управляван
lower малка
ministerial министерски
calendar календар
cash кеш
complex комплексът
travel пътуването
spaces пространства
preservation запазването
leaders водачи
grows прераства
sex пола
doors вратите
opens отваря
defeat поражение
third третото
leaders лидери
charts класациите
city сити
composed съставено
people хората
internationally международно
stomach стомаха
following следващата
make получават
perform изпълнява
green зелен
southern южната
recently последно
palaces дворци
persons лица
horace хораций
interests интереси
creating произведението
provides предоставя
right прав
completely окончателно
loral лоръл
livingston ливингстън
blood кръв
industry индустрия
nickname прякора
finance финансите
third трето
knight конник
mountains планини
galaxy галактика
been съм
form форма
name доган
is стои
problem проблемът
advent навлизането
venice верона
wounded ранени
needed нужно
surroundings обкръжение
around обикаля
iliev илиев
lower долни
founders основателите
preservation запазване
mixture смесица
sc ик
opposition противопоставяне
continue продължават
managers управители
replaced заменен
volume том
higher висшите
challenger претендент
fights борби
inside навътре
disappeared изчезнали
serbs сърби
heights възвишения
found намирала
paint боя
socialist социалистически
literally буквално
conducting провеждането
describe описват
reincarnation възкресение
speech словото
tissues тъкани
arab арабския
southeast югоизточната
duff дъф
low ниска
commander-in-chief главнокомандващ
judge съдия
manado мандата
title чин
including включително
draws обръща
lesions лезии
thousand хиляда
compositions композиции
cavity кухина
unification съединението
town милев
stimulates стимулира
disappear изчезват
accumulates натрупва
won завоюва
civil гражданска
gather събира
continual продължително
countries страни
bad лошото
letter писмо
too прекалено
george джордж
theatres театри
found открил
conception концепция
rescue спасяването
isolation изолация
zachary захари
municipality община
memoirs спомени
emphasis набляга
destroy унищожава
pack глутницата
textile текстилна
scientist учен
resistance съпротива
satellite спътник
last последната
south-west югозападната
security сигурността
founded основана
included включена
lift вдигане
imperial императорско
spread разпространено
came идвали
one някой
name касандра
dispatch изпращане
bleach белини
divine божествената
contradictory противоречиви
observed наблюдава
intersect пресичат
consul консул
even еднакъв
l л
cash парична
epirus епир
door вратата
observatory обсерватория
ministry министерството
bravery храброст
laws законите
necessary необходимата
occupied заета
video клипа
biography биогеография
fighting борят
arts изкуствата
hit хит
classical класическа
greeks гърците
firewall защитна
rhodopes родопи
course протичането
until допреди
slavs славяни
republic републики
establish създаде
help помагат
latin латински
publicised публикувани
fails проваля
ludmila людмила
own собствената
millennia хилядолетия
waves вълни
when когато
area зоната
mantinea мантинея
tropical тропични
symptoms симптоми
harry хари
ideas идеи
race род
written написан
pomelo помело
same същите
sochi сочи
findings находки
fine фин
battle сражението
electron електрона
president президент
orthodox православно
father баща
persian персийска
drinks напитки
monastery манастира
gorky горки
edge ивица
curious любопитно
ruthenium рутений
follow последва
synthesis синтеза
weser везер
lissy лизи
continuous продължителни
european европейския
neighbouring съседни
angelov ангелов
escape бягство
low ниско
forcing принуждават
milk млякото
beta бета
populated населен
concentrated концентрирана
periodic периодичната
sun слънчевите
has имало
feeling чувството
common единна
young младия
maximum максимални
temple храмът
reasons причините
football футбола
spaniards испанците
reply отговори
authors автори
voyager вояджър
poor слабо
gagarin гагарин
t тона
techniques техники
tribe плевен
spending разходи
comparatively сравнително
arnaud арно
strengthen засилват
proclaims провъзгласява
navigation плаване
natural естествените
announced обяви
confirmed потвърдено
imperia империи
prevent предотврати
republic република
pioneer пионер
resignation оставка
exclusive изключителна
reaches доближава
rail железопътни
battle битката
glacial ледовит
post длъжността
legends предания
ambush засада
then после
value стойност
senate сенат
former бившия
raise вдигане
healthy здрави
close доближава
temperature температурни
say каже
positive положителен
meetings срещи
football футболът
activity активност
construction строителството
revolution революцията
long дълго
residents ж
anus анусът
development развитието
special специални
heroes героите
pompidou жорж
construction строежа
sharp остър
opera операта
taxes данъци
poor бедните
musical музикалното
prussia прусия
sex пол
product продукт
fault вина
byzantines византийци
probability вероятността
bulgarian българския
spread разпространени
chronology хронология
stages кръга
withdraw оттегля
used използват
kazakhstan казахстан
focus съсредоточава
remains костите
dialect диалект
link водят
period периода
keep задържат
light леки
mary мъри
likely вероятност
hearing слух
composer композиторът
complex комплекс
textile текстилната
school учебни
signs надписи
satellites спътника
childish детски
all целият
morning сутринта
diseased болния
shows проявява
private частен
fuel гориво
earth земя
given дадено
inheritors наследници
weakness слабост
enormous огромен
east източните
rudolf рудолф
some някакви
theater театър
thraupidae тангари
cinema кино
exact точният
southwest югозапад
height височината
soft меко
near близката
thought мисъл
set поставил
epilepsy епилепсия
evliya евлия
philip филип
meet срещат
languages езици
mammals бозайниците
groups групи
informative информационен
nations народи
volunteers доброволци
colonel полковник
influences влияния
lion лъв
standard стандартен
medicine медицина
property имоти
salary заплата
gain добиват
precisely именно
slovakia словакия
written записани
sliven сливенски
civilization цивилизация
name конго
drought суша
fil фил
anthem химн
unit единицата
lower долно
region район
name сава
given отдава
ana ана
experiences преживява
strait проток
municipal общински
general генералния
expenses разходи
costa коста
officially тържествено
die загиват
agreement споразумения
philosophers философи
hypotheses хипотези
reputation репутация
size големината
food хранителната
buzzer мишелови
acre ар
captures превзема
briefly накратко
pursuits гонения
violence насилие
skin кожа
hussein хюсеин
eridanus еридан
nobody никой
create създава
composition композиция
severely тежко
warrior воин
foreign външната
various разнообразни
currently понастоящем
historical историческия
rudolph рудолф
observable видима
thallium талий
activity дейност
one единия
dynasty династия
often често
settled населявали
are сме
civil граждански
curious любопитни
relations взаимоотношения
coalition коалицията
medieval средновековните
material суровина
win печелят
arrow строена
mine мина
northeast североизточна
stairs скали
negatively отрицателно
myth мит
found открит
easy леки
leaders ръководители
drama драма
statements твърденията
white белите
ratio съотношение
line ивица
niagara ниагара
steel стомана
reaction реакция
men човек
kind тип
get достигайки
arrived пристигат
organize организират
ureter пикочопровод
one едно
proceedings сборника
branch отрасъл
paris парижката
christmas рождество
seek стремят
incomes приходи
people хора
based основано
premier висша
tournaments турнирите
remains остава
circumcision обрязването
revenge отмъщение
persian персийският
system системата
liberation освободителна
euro еврото
proteins протеините
high върховете
narrow тясна
poetry поезията
crusaders кръстоносците
both двата
transport пренасят
car юлия
directions направления
carrier носител
sexuality сексуалността
work делото
orthodox православната
military военен
immediately непосредствено
mary мери
coast брегова
directly директно
novels романи
st санкт
tim тим
shift смяна
equipment оборудване
relief релефа
all всякакви
formation образуване
securities ценни
gold златни
rumen румен
status статут
types образи
namely тоест
battery батерия
delchev делчев
conquest завоевания
aristocrats аристократи
marijuana марихуаната
allies съюзниците
yuri юрий
nepenthes непентеса
manuscripts записи
climate климатичен
talk говори
islands острови
madona мадона
egyptians египтяните
try опитват
ends завършват
bali бали
females женските
besiege обсажда
special специално
circle кръга
red червения
for поради
grappa ракията
name радомир
kitchen кухня
skills умения
sets поставя
low ниски
protects предпазва
sc ск
master господар
pillar стълб
former бившата
more все
cancer ракът
electronic електронен
junctions възли
experts експерти
smith смит
admirers почитатели
food храната
drugs наркотици
counted изброени
birth рожден
looks личи
hourglass часовник
sugars захари
pass прохода
see престол
range обхват
average средният
being същество
sahara сахара
aircraft самолети
artists изпълнители
religious религиозна
upper горната
tendencies тенденции
leaves оставя
wolfgang волфганг
students студенти
barrier преграда
glory слава
lsd лсд
maraca маракаси
will би
used използвана
deities божества
lowland равнинна
latin латинска
web мрежа
metal метъл
visit посещение
next редом
reach достигат
pulses импулси
prison затвор
about ок
operations операции
other другия
plan планът
stravinsky стравински
include включващи
ocean океан
redwood секвоя
horseman конник
improvement подобряване
mountainous планинската
recipe рецепта
deputy депутат
checkmate шахмат
group групата
made направил
actually всъщност
chinese китайци
row колона
separate обособена
jerusalem йерусалим
business стопанска
flow течението
intention стремежа
increasing повишаване
announce обявяват
responsible отговорни
christian християнския
partially частично
memorial паметна
united обединени
located разположен
material материала
suspicion заговор
step стъпка
board борда
stops спира
bases базира
kingdom княжеството
postponed отлага
spots петна
channels канали
song песен
territory териториите
royal кралски
stomach корем
couple двойка
christianity християнството
reich райх
there съществувало
transilvania трансилвания
sudan судан
created създадени
vote глас
ethnicity етнос
sons синове
address адрес
nationalism национализъм
user потребителя
compound съединение
green зелена
bacteria бактерии
perversion перверзия
abbreviation съкращение
oceans океаните
testimony свидетелство
wait очакват
away далечни
fish риби
growing разраства
present представя
name название
maria мария
course течение
defeats поражения
total общия
british британското
beijing пекин
plan схема
avoid избегнат
everywhere навсякъде
in во
rival съперник
out извършват
urged настоящ
real реал
liquor разтвори
collect събира
missions мисии
religious религиозно
secure осигурява
nasa наса
liberation освобождение
grief тъга
peasantry селяни
destroyed унищожен
eye око
goddess богинята
fraction дроб
foreign чужда
leather кожа
class клас
protests протисти
rest останалите
executor изпълнител
death гибелта
start започне
spread разпределени
disks дискове
greek гърци
lead довела
birth раждането
reduced редуцира
battle битка
sofia софийска
affected засегнати
specialized специализирани
formed образувана
official официален
balkan балканската
similar прилича
mm мм
kulon кулон
dobrudja добруджа
judge съди
better подобри
shumen шумен
franz франц
ernst ернст
part роля
necessary необходимите
areas площи
accounting счетоводството
section раздел
measure мащабни
club клубове
amphora амфора
bay залив
question въпрос
blanc блян
australian австрийска
landmark забележителност
subdivisions подразделения
intervention намесата
tenerife тенерифе
facility съоръжение
their свой
francisco франсиско
spoken устни
village село
northern северното
naked гола
contain съдържат
sculpture скулптурата
water водната
palace дворецът
bands чети
performs изявява
flat равнина
gathering събор
colombia колумбия
another поредния
peleus пелей
build изградена
announce съобщават
proton протон
painting живописта
points точки
independence независимост
neolithic неолита
fire огъня
combinations комбинации
peron перон
central централното
reactors реактори
time временни
thickness дебелина
continent континент
black черна
priest поп
rays лъчи
desert пустинни
building постройка
claim твърдят
their свои
section отдел
immediately веднага
poems стихотворения
neutrality неутралитет
today днешната
same същото
tourist туристически
nerve нерв
collection колекция
thence оттам
life живот
formation формирането
bring довеждат
if дали
king царя
christians християните
battles боевете
reach достигнат
homeopathy хомеопатия
study изследва
touristic туристическо
uruguay уругвай
olympic олимпийски
fragments фрагменти
recognizes признава
role роля
blackmore блекмор
theories теории
bactria бактрия
conversation разговор
slope склон
sports спортен
headquarters щаб
experience опит
ban бан
tiger тигър
primary първични
situated разполагат
tropics тропични
name платон
corona корона
accounting счетоводни
merits заслуги
socialism социализъм
capricorn козирог
ed изд
underworld подземните
belasitsa беласица
national националния
route трасето
seraphim серафим
library читалище
popularly популярно
included вкл
ural урал
good доброто
lauraceae лаврови
yet вече
title титлата
alone сами
selected избрана
itself самият
explain обясняват
parameters параметри
situated разположени
possess притежават
voice гласът
yield добива
this настоящия
suspend спира
on върху
macedonians македонци
holiday празник
old стари
aware осъзнава
europeans европейците
reforms реформи
component компонент
tour тур
competition конкурс
forward напред
it я
miller милър
added добавяне
volga волжка
pox шарка
orchid охрид
macedonian македонска
hemoglobin хемоглобин
request искането
theogony теогония
metro метро
density плътността
vast огромното
lose губи
free свободен
marks бележи
sum сумата
thick гъсти
coastline брегова
appropriate съответното
converted превърната
territory територията
ussr ссср
cross пресича
basilica базилика
thriller мелодрама
organization организацията
day дни
material материал
leather кожи
true истински
even даже
ability способността
gate порта
accepted приел
ideology идеология
public народната
place осъществява
monastery манастир
time срок
sound звук
truce примирие
causes причини
attack напада
style модел
section сечение
civil гражданско
intervention интервенция
numbers номера
official официалното
right десния
can могат
western западното
lunar лунни
containing включващ
made правени
queen кралицата
home начална
left оставени
drought сушата
read прочита
coral коралови
dependency зависимост
renders нуждата
lui луи
growing отглеждане
wounded ранен
metallic металика
history истории
apple ябълка
released пусната
works работите
netherlands холандски
metalloid неметал
growth нарастването
urination уриниране
louis луи
medicinal медицинска
lithuania литва
badly зле
twain твен
yard двор
pyramid пирамидата
field поле
interactions взаимодействия
acknowledges признава
leonberg леонберг
baal баал
flourish процъфтява
cut сечение
brutus брут
sin грях
genital полови
connections контактите
point сочат
efficiency ефективността
citizens граждани
tightly плътно
meet посрещането
mature зряла
architecture архитектура
box ложа
river арно
legal правна
louvre лувъра
elevations възвишения
real реално
streets улиците
proposal предложение
had имал
child детски
mary богородица
religious религиозни
united обединеното
victoria виктория
byzantine византийско
engine двигател
plant салвия
exchange борса
nuclear атомно
populations популации
use използването
study изучават
rumour слух
foreign външните
technique техниката
eyes очи
roman римския
back навътре
all изцяло
mehmed мехмед
ask опитът
wilhelm вилхелм
determined определя
foundations основи
deputies депутатите
turkish турската
thinks мисли
theoretically теоретично
keep запази
carbohydrates въглехидрати
tourist туристическо
violations нарушения
decay разпад
northeast североизточната
tree дървесни
rise подем
whole цялата
find открият
inter-allied междусъюзническата
opposition опозиция
crazy луда
georgians грузинци
king царската
bats прилепчета
though обаче
inspection контрола
queen царица
middle средата
gabriel габриел
planets планети
amount сумата
fermentation ферментация
ohrid охрид
develop развиват
beethoven бетховен
teutones тевтони
character характер
found намери
cavalry конница
rich богатата
headquarters седалището
holy свещени
euphemism евфемизъм
rhodopes родопите
followers последователи
ocean океана
conspiracy заговора
saddle самара
bow лъка
mihaylov михайлов
we сме
left изключение
different различен
all целия
years годините
sir сър
pipistrellus прилепчета
scale мащабни
thick гъста
telephone телефонен
tools инструменти
connecting свързващи
flowers цветове
peace мирен
use използва
sulfur сяра
gives придава
instrument инструмент
molecule молекулата
special специализирани
work творба
straight прав
variations вариации
historian историк
mass масова
attacks нападения
feel изпитват
lyell лайъл
cultures култури
inhabited обитавали
oficial официален
nuclear атомни
age епохата
ecological екологични
control контрол
establishes поставя
quest стремежа
anniversary годишнината
carbon въглерод
holds държи
lower долната
agate ахат
main основната
airport летище
mussolini мусолини
track писта
increase увеличаване
areas райони
permission разрешение
program програмата
sale проява
specialized специализирана
written написана
back назад
following следната
locality местността
die умират
protection предпазване
congo конго
do връща
andy анди
hold задържа
properties имоти
created създадено
thread конец
scorer голмайстор
region регион
tobacco тютюн
god божия
spaces площи
range варират
psilocybin псилоцибин
angles ъгли
forming оформянето
education образователна
magnetic магнитното
athena атина
big голямо
montreal монреал
northwest северозападните
stem ствол
exposure експозиция
coasts бряга
skin кожата
sources източниците
opening откриването
located поставени
monument паметници
sample пенев
neophyte неофит
constant постоянните
leader лидер
county окръг
followed последван
date датират
astronomical астрономически
leaders първенци
announce съобщава
decisions решенията
language език
uig уик
guevara гевара
plateau платото
machine машина
sofia софийски
propose предложена
emirates емирства
succeed успяват
march подход
teeth зъбите
nms ндсв
open отвори
vidin видински
about относно
palace двореца
term терминът
elections избори
nature природна
tough труден
investments инвестициите
climatology климатология
language езикова
region област
construction конструкция
widths ширини
characteristic характерните
volcanoes вулканите
brute брут
di ди
bone костни
nam чарлз
max макс
agency агенция
molecular молекулна
name теламон
growth прираст
oral орален
response отговор
law закон
franc франк
in към
her нейното
course игрището
port порт
cabinet кабинет
an ан
accepted признат
small малка
public обществения
residential жилищни
nouns съществителни
selected избрани
ruled управляван
research научни
collaborator сътрудник
difference разликата
sizes размерите
situation ситуация
sea морските
means средство
boc бпц
back връща
things нещата
religion догма
reserve запазва
monitor следи
accepted приет
foreign външна
than надвишава
partition преграда
methods методи
primary предимно
dimitrov димитров
federative федеративна
views възгледите
sector сектор
legion легион
edge ръб
visit посещават
foundation фондацията
open отворена
serious сериозен
automobiles автомобили
only само
agreements споразумения
replacement заменя
dark тъмната
discussed обсъжда
spica спица
premises помещения
movements движения
short кратък
building строй
episode епизоди
virus вируса
reflects отразяват
accumulation натрупването
abbreviated съкратено
scientific научната
byzantine византийски
invade нахлуват
assonance асонанс
issued издадена
alone сама
stanishev станишев
situated разположена
art изкуство
social социалната
he той
camp лагер
modulus модул
erick ерик
differences различията
sorrel киселец
conductor проводник
absence отсъствието
born роди
which чието
weed плевел
urban урбан
application молба
diomedes диомед
transport транспортна
polar полярните
existence наличие
cooperative съвместно
destroyed унищожава
knowledge знания
lira лира
units съединения
jolie джоли
weak слаб
coat козина
pour вливат
moments моменти
statute статут
bills банкноти
postal пощенски
managed успява
norms норми
referee съдия
orthodoxy православие
orthodox православен
friedrich фридрих
series серия
ready готов
management управление
old старият
danube дунава
minerals минерали
rank класира
occupied окупира
stars звезди
cooperation сътрудничество
close недалеч
western западна
membership членство
structure структурата
otherwise иначе
anna ана
restriction ограничения
take поеме
ivanov иванов
found основани
versions версии
usual обичайните
entry влизане
primary началното
leave напуска
true истинска
albanian албански
increase увеличават
build изградено
telamon теламон
forward предаде
spam спам
air военновъздушни
rarely рядко
end крайна
divine божието
indian индийския
are ар
balance баланса
appear изглеждат
george жорж
killing убива
shifts измества
loan заема
separate отделно
vietnam виетнам
club клуб
ericaceae пиренови
ruled управлявал
birds жеравоподобни
pursuit преследване
artist художник
national национална
processing обработката
tectonic тектонски
produced произведен
family семейства
dense гъсто
revenue приходи
socrates сократ
base база
but но
council съвет
prevention профилактика
troyan троян
animal животното
trojan троянската
process процесът
joseph йосиф
square площад
ever някога
fill пълни
eukaryotes еукариотите
remain остават
like сякаш
brandy ракията
annual годишния
riot бунт
duties задължения
analysis анализ
lazarov лазаров
goods стоки
turkish османския
unite съединителна
expand разшири
chief началник
connect свързва
god бога
their тяхната
extremities крайници
ar ар
needs нуждае
concert концерта
valves клапи
won спечелва
phenomena феномени
story разказ
shores брегове
general общата
canals канали
most повечето
prevent пречи
athos атон
whose чието
current сегашната
singer певица
properties свойствата
cupressus кипарис
web уеб
based базирани
leap скок
modern модерната
signs белези
area район
collection събирането
musicians музикантите
entrained увлича
ecology екология
existing съществуващите
elements елементи
deposed свален
members членки
later после
remains мощите
geomorphology геоморфология
opponent противник
was бил
k. кръстьо
raises поражда
bestows връчва
found открива
protestantism протестантството
up нагоре
mass масови
money пари
festivals фестивали
thessaly тесалия
order порядъка
bulgarian българската
odessa одеса
chest кош
northwestern северозападна
transport транспортни
shat що
national националната
form образува
twelve дванадесетте
big голямото
sees вижда
transcription транскрипция
rent наема
modern съвременният
take поемат
divided дели
entirety цялост
murder убийство
pagan езически
only единствените
hematoma хематом
rise пораждат
modern съвременни
petkov петков
worships почита
caligula калигула
depends зависи
hero герой
dangerous опасни
steep стръмни
independent независим
sailors моряци
could можело
draw равенство
makes полага
committees комитети
alphabet азбуката
horses конете
written написани
start почетен
sharply остро
crown корона
security охрана
gay гей
creed вероизповедание
chamber палата
divide дели
fields полета
protection закрила
elisabeth елисавета
shows предавания
influence влияние
reduces редуцира
accumulation натрупване
function функцията
lyon лион
catherine екатерина
team колектив
declared обявен
separate отделни
brings довежда
establishes установява
massacre клането
remote отдалечени
holy свещена
fight бият
able способен
local местната
calculates изчислява
arda арда
span продължителността
february февуари
rural селското
computer компютърна
dead мъртъв
hard твърдост
name нерва
learn разбират
grey сивите
struma струма
make създаде
neighborhood квартала
florida флорида
centuries векове
degree степен
champions шампионска
agreement договор
milk мляко
imperia империя
takeover преврат
exchange размяна
sultan султан
teeth зъби
own собствения
korean корейската
declared обявена
international международния
language езикът
national народно
eleven единадесет
right дясната
god божие
revolution революция
cassandra касандра
narcotics наркотици
lead ръководи
real истински
georg георг
customs обичаите
disabilities увреждания
photos снимки
territorial териториално
drink пият
close тясна
friendly приятелски
received получи
problem въпрос
changes промени
corners ъглите
carey кери
die липсват
euro €
european европейската
value стойността
protective защитна
restore възстановят
steven стивън
leave отиде
three трите
fascism фашизъм
abolishment премахване
preparation приготвяне
occupied окупирана
day денят
dependent зависима
amplitude амплитуда
dense гъсти
case съдебната
bad зле
worked работил
operation операцията
male мъжкият
social обществени
person лице
german германската
prepare подготвя
composition състави
rank чин
factors фактори
-th ма
last последна
population населените
win побеждават
center центъра
magnetic магнитен
treasure съкровището
councilors съветници
collecting събирането
constant постоянна
honor почит
northwest северозапад
balkans балканите
can могъл
consist съставена
dry сухо
passing преходен
capitalism капитализма
danube дунав
moon луната
closed затворена
cathedral катедралата
silver сребърен
mass масово
arab арабските
projects проекти
rub обръщат
hungary унгария
transmission пренос
external външните
manifestation изявява
write пишат
dobri добри
small малки
byzantine византийска
chinese китайските
teams отбори
including включващ
issued издадени
relevant съответния
fall спадат
application приложението
buys купува
research научните
wires проводници
railway жп
data данни
brothers братята
angels ангелите
nest гнездо
friday петък
vienna виена
oficial официалният
cold студена
community средите
subject подлага
autonomy автономия
ararat арарат
french френската
category категорията
loves обича
programme програма
zink цинкът
composer композитор
covers обхваща
arts изкуства
depth дълбочина
could могъл
strategy стратегия
ottoman османската
early начален
site сайт
poor бедни
originator основоположник
territorial териториални
attraction привличане
poet поета
white бяла
recovery възстановява
work творчество
categories категории
name бри
fuel горивото
highway магистралата
distinct особен
accident аварията
research изследванията
brook брук
danae данай
client клиент
work дело
fired уволнен
maintenance поддържането
petko петко
residues остатъците
neckar некар
follows следва
theories теориите
antarctica антарктика
understandings разбирания
knowledge знание
malaysia малайзия
main главния
loot плячка
evidence факти
accounting счетоводство
district околия
divided поделя
eminence възвишение
female женската
danai данай
limited ограничават
harvest реколта
consumer потребителите
contradictions противоречия
importance важност
command командването
structures структури
reefs рифове
massively масово
produce произвежда
collect събиране
organisms организми
acids киселини
chairman председателят
protein белтък
conclusion сключването
sedimentation утаяване
kaloyan калоян
art художествени
submit внася
poets поетите
neptune нептун
january януари
producer продуцент
cause причиняват
popov попов
cups чаши
become превърнали
succeeded успели
brand марка
andrei андрей
other останалата
rumors слухове
orbit орбита
ground земен
own собственото
ports пристанища
supporters привърженици
deputies депутати
to към
ian иън
t т
top горния
lodge ложата
guide пътеводител
team екип
consequence последствие
influence влияят
price цената
cambridge кеймбридж
fourth четвърта
lidija лиди
graduate завършил
michael михаил
lebanon ливан
painting изобразително
scholar учен
fifa фифа
korean корейски
said казал
erupt избухват
garden градини
value величина
oxygen кислородът
evidence доказателства
positions позиции
theodore теодор
meaning смисъл
located разположена
foreign чужди
sailing плаване
tzar цар
fourth четвърти
green зелени
violates нарушава
display проява
high върховния
duration продължителност
size величина
should трябвало
basis основа
remainders остатъците
elements елемента
united обединена
vietnamese виетнамската
diversity разнообразието
god божието
escapes избягва
tatars татари
destroying унищожаването
transition преминаването
kill убива
name елисавета
theoretic теоретична
father бащата
as щом
apparently очевидно
white бяло
west западните
accurate точна
gabrovo габрово
continents континенти
standards норми
external външен
born раждат
mother майка
high върховният
completed завършен
library библиотека
enzymes ензими
thoughts мисли
found намерен
to за
this този
pain болки
protista протисти
signs подписва
un оон
order ред
announced обявяват
abilene абълин
share делът
violate нарушава
supreme върховния
connected свързан
answer отговарят
sphere сферата
faces лица
answers отговори
passing подаване
classified класира
floor настилка
agriculture селското
names имената
myths митовете
following следи
hope надеждата
covered присъстват
egress излаз
direct пряк
salvia салвия
testament завет
means средства
forests гори
gold златен
debt дългове
its ѝ
plural мн
marx маркс
mass масов
publications трудовете
wheat пшеница
observation наблюдение
construction конструкцията
free свободни
separate самостоятелен
transmitter предавател
municipalities общините
separate отделна
before преди
lava лъва
chemicals химикали
name хъдсън
mode режимът
computer компютърни
controversial противоречиви
contraction сключването
inherits наследява
modern съвременна
n. н
close наблизо
repeatedly неколкократно
tool инструмент
practical практически
station станцията
reaches достига
mandate мандат
spiritual духовен
globe глобус
cairo кайро
eruption изригване
strategic стратегическо
sweden швеция
declared обявени
russian руският
tight тясно
export износ
islamic ислямската
writing писане
crystals кристали
time път
budding инокулация
starts започваща
real истинска
match мача
another друга
refuse отказват
divorced развеждат
approve одобрява
judiciary съдебна
deceased починал
truly наистина
submitted предаден
socially социално
unity единството
serials сериали
economical икономическа
based основават
american американската
messiah месия
tourist туристическа
victor победител
achievement постижения
earth земните
rebellion бунта
bey бей
define определяне
evolution развитието
carl карл
strictly строго
cover обхваща
classical класическите
created създаден
formed образувани
me ме
passengers пътници
post пункт
life живота
scenes сцени
include включват
religious религиозен
white бялата
other др
dialogues диалози
threat заплахата
plum слива
ledger леджър
hunting лов
constant постоянни
collapse разпадането
necessarily задължително
name ръш
system система
evening вечер
memory паметта
consummation консумация
use използване
permanent постоянен
dominate преобладават
qualifications квалификациите
jamb ямб
greek гръцкият
mercury меркурий
served обслужва
spices подправки
set сет
volcano вулкан
application селското
mineral руда
chirk чърк
commander командир
books книгите
mix микс
freedom свободата
simon симон
interruption прекъсване
petrich петрич
mosque джамия
chile чили
cosmic космическа
founds сформира
royal царски
recover възстановява
express изразяват
period периодът
danaus данай
support подкрепа
zirconium циркон
year годишната
rock рок
done извършва
social обществен
zones зони
changed променена
viruses вируси
ussr сср
old стара
accounts съставлява
importance важността
see виждат
cold студени
coins монети
differences разлики
preslav преслав
recognize признават
wide широк
state държавната
factory комбинат
daughter дъщерята
prize награда
tunisia тунис
existentialism екзистенциализма
nearby околностите
proteins протеини
activities занимания
pryer молитва
deserts пустини
lions лъвовете
name гауейн
found установено
him него
may май
disc диск
teams отбора
month м
carnation карамфил
allen алън
dangerous опасна
republic републиката
ministry министерство
breathing дишане
images изображения
green зелено
slopes склонове
his неговите
real реални
seriously сериозно
heinrich хайнрих
life живее
gao гао
take предприемат
ceremony церемония
dry сухи
convince убеждава
declaration обявяване
everyday ежедневието
transport пренос
daily дневно
foreign външно
vine вино
multiple многобройните
large големите
koppen кьопен
mortal смъртни
welcome дошли
medal медал
influenced повлияна
wto сто
understand разбират
united юнайтед
approval одобрение
bath баня
browsers браузъри
pomaks помаците
indicate посочват
favorable повлиян
education просвета
peacemaker миротворец
wing крило
complete завършил
sent изпратен
think смятат
low ниското
west западен
emerged възникнал
opponents противници
there налице
see гледа
construction построяването
diverse разнообразна
slavonic славянския
diseases заболявания
combination съчетание
added добавя
topic тема
rock скала
origin произходът
contemporary съвременното
hour час
electrochemistry електрохимия
matt мат
fertile плодородна
tube тръба
widening увеличаването
crowd тълпа
king крал
tax данъка
created създадена
philosophy философия
receive получат
branches разклонения
vampires вампири
name ричи
lubomir любомир
written писмен
join присъедини
likelihood вероятността
impurities примеси
mechanism механизъм
pelin пелин
union обединение
templars тамплиерите
soft мек
dependent зависими
length протежение
doctor лекар
separate обособени
fleet флота
exchange обмяна
could можели
swimming плувен
bays заливи
provide осигуряват
found открили
self-governing автономен
classes класи
shiva шива
various разнообразен
peace мирно
settlement селището
origin произход
peak връх
show шоу
electrons електрони
relics мощите
stadium стадионът
works произведенията
world световно
human човека
gifts подаръци
atoms атоми
honey мед
geographical географското
leukocyte левкоцитите
squirrels катерици
following последвалата
jews евреи
sexual полова
text текста
relationships взаимоотношения
study учат
therefore затова
extensive обширна
do прави
car автомобил
holes дупки
knights рицарите
fair панаир
supercup суперкупа
sports спортни
thousands хил
ethnic етническа
generate генерират
record записват
directions посоки
remains следите
islamic ислямски
suspends отстранява
air климатична
sulphuric сярна
morality морала
city бистрица
direct пряка
stalingrad сталинград
located разположени
succeeded успял
austrian австрийска
state държавния
restoration реставрацията
entry влизането
perfect отлично
economic икономическият
thousands хиляди
drinking пиенето
need нуждаят
practice практикуват
limbs крайниците
request иска
stands застава
shape формата
initial п
university университетски
turned превърнал
real истинското
matches мачовете
tens десетки
destruction разрушения
goals голове
recovery възстановяването
construction построяване
urged настояще
foes врагове
bellini белини
proclaimed провъзгласен
revenue приходите
state държавните
second втория
spas спас
occurring протичането
period период
filming снимките
simple проста
area област
shot снима
sediment наноси
neighborhood съседни
technics техники
monkeys маймуни
marina марина
discrimination дискриминация
medicines медикаменти
organ органа
preserved запазен
its негова
ile ил
coast брега
choosing избирането
criticize критикува
only единствената
meet отговарят
alexandria александрия
its неговият
inside отвътре
academy академия
present представите
free свободна
hike походи
early ранна
dusk полумрак
far далечния
opposed противопоставят
mathematics математическа
lifetime приживе
pain болка
tome том
new нов
feeding хранене
telephone тел
marine морска
cuban кубинската
were били
june юни
belgian белгийски
applying прилагане
personal особени
luxembourg люксембург
genetic генетична
morocco мароко
deputy заместник
climate климата
moved преселват
throat гърло
winter зима
low слаб
europium европий
places става
country страната
upper горните
formations образувания
literature литературна
can можело
ekaterina екатерина
days дни
area сфери
property имуществото
strike бият
summer летни
world светът
destroyed историите
nuclear ядрено
partner партньор
close близък
roles роли
desire желанието
tour турне
next следващата
notices забелязва
iron желязната
defensive отбранителна
conference конференция
elsewhere другаде
move премести
phase фаза
quiet тих
purpose предназначение
galleries галерии
reason причината
organisation организация
northern северни
el ел
houses къщи
beginning отначало
instructions инструкции
karate карате
old олд
name име
couples двойки
materials материали
match мачът
qatar катар
large голяма
election избирането
ares арес
travel пътешествие
beliefs убеждения
secret тайни
general общите
ascent изкачване
financial финансовите
mosques джамии
il ир
best добрите
prohibited забранена
montana монтана
publicly публично
sea море
poles полюсите
ancient античността
vision зрение
jewry юдея
enterprise предприятия
occurrence възникване
director директор
copper меден
excavations разкопките
bogdan богдан
responsible отговорен
our наши
singapore сингапур
body организма
assumed предполага
communist комунистическия
things работите
continental континентална
individual индивида
clove карамфил
initially първоначално
national народен
folklore фолклор
enroll запише
crest герба
characterized характеризира
do правят
gains сдобива
hue оттенък
located разположено
style стилът
founded основан
meaning значи
its нейното
venus венера
combustion горене
world световната
compound съединението
crystal кристална
partners партньори
jacob яков
ancient древното
typewriter машини
cure лекува
executed екзекутиран
literary литературата
concrete конкретни
pretender претендент
particulars подробности
momina момина
july юли
traditional традиционните
figure фигура
eye окото
funds средствата
energy енергията
glucagon глюкагон
reach стигне
intestine червата
stage стъпало
factory завод
young младата
household битови
supports поддържа
units единици
diamond диамантът
grid решетка
dollars долара
organization организирането
turkish турския
bansko банско
assyria асирия
originates произлиза
proportion съотношението
foothills подножие
lens леща
trade замяна
covered застъпени
states щатите
bar бар
ancient античните
mountain балкан
valley долината
magazine списание
case делото
slavic славянска
individual индивид
gather набира
image образа
macedonian македонската
chemical химическа
renaissance възраждане
propagation размножаване
official официална
organised организирано
pledge залог
exports износът
film филм
deviations отклонения
sunny слънчево
barley ечемик
food храни
tose тоше
depp деп
characters символа
start започнат
tooth зъб
bearer носителите
episodes епизоди
rus рус
r ар
market пазара
attack нападение
commercial търговските
sections участъци
last последно
club клубът
half половин
christmas коледа
joe джо
its своето
man човекът
destroyed унищожават
objects обекта
buildings сградите
kennedy кенеди
graduation завършването
eva ева
hidden скрити
geo гео
protection защита
conspiracy заговор
even еднакво
specimens екземпляри
great великата
left лявото
zhivkov живков
spanish испанският
earn печелят
findings находките
changes сменя
fertile плодородни
tact такт
italian италианското
world световни
selenium селен
earth земната
disorders разстройства
archipelago архипелага
death смърт
occur настъпват
egyptian египетската
man мъж
loaded заредени
edie иди
temple светилище
down долно
welcomed посрещнат
signal сигнала
duckbill кръсточовки
troyan троянски
assistant помощник
states гласи
leave тръгват
fasting пост
apatite апатит
concept понятие
cultivation отглеждането
simple прости
waters водата
wish желаят
lose губят
shoes обувки
destroyed франк
considered смятал
cruz круз
southern южните
found открити
range класа
von ван
circles кръгове
it нея
works функционира
denote обозначава
nikita никита
weight теглото
musician музикант
transfer пренася
roman римският
sets излага
based базирана
treaty договори
differently различно
yield добивът
re повторно
sheep овце
hermes хермес
people личности
million милион
heraclitus хераклит
music музикалното
championship първенство
visits посещения
timor тимор
quicksilver живак
championship първенството
placement поставянето
icons икони
mild умерено
extensive обширни
ignatiy игнатий
called наречената
potatoes картофи
rakia ракия
error грешка
huge огромен
measure мярка
kiev киев
remain остава
hercules херкулес
wants иска
list списък
function функция
jackie джаки
were било
henry анри
nuclear ядрени
delivery родове
rituals ритуали
municipality кметството
y г
uprisings въстания
shooting стрелба
temple храм
rock каменна
rich богат
plot сюжет
underline подчертава
four четирите
friends приятели
subspecies подвидове
ecuador еквадор
ideas идеите
blue синьо
city антверпен
responsibility отговорност
leadership ръководство
outside навън
taking имайки
paul паул
mosque джамията
von фон
george георг
institution институция
hungarians унгарците
trnovo търновски
pyramids пирамиди
retina ретината
resembles прилича
mur мур
gordon гордън
name мехмед
c ц
once веднъж
town градче
infantry пехотна
early ранни
reach постигнат
expression израз
ancestors предшественици
effective ефективна
day ден
present присъстват
channel канал
scale скала
cause причината
link свързват
treasury хазната
stoping спиране
bring донасят
establish установи
erosion денудация
code код
enormous огромните
name хайнрих
legs краката
ages векове
expands разширява
experiences изкуства
milan милано
like харесва
architectural архитектурни
death смъртни
files файлове
concern отнасят
translated преведени
pomorie поморие
attach придава
principal основно
saint санкт
ring пръстена
north северен
conception концепцията
spiritually духовно
final окончателното
neighborhood съседи
ethnic етнически
pollution замърсяване
implementation осъществяването
serves обслужва
book книга
extremely извънредно
responses отзиви
speed скоростта
balkan балкан
power мощ
testify свидетелстват
command владеят
schools училища
maya мая
maintaining поддържане
fast бързото
concentrated съсредоточена
bible библията
announced обявени
destruction унищожаването
uncovered разкрит
caesar цезар
who когото
true истинското
designate означават
organised организирана
workers работническа
minorities малцинства
warriors войниците
patagonia патагония
texts текстове
out осъществяват
grief болка
occupation окупация
mention напомня
whom кого
arch арх
imperial имперско
tribes племената
main главните
long дългата
sounds звуци
gaster стомах
mississippi мисисипи
deal справят
frodo фродо
becomes превръща
occurrence възникването
changes промените
ghana гана
mail поща
build построен
valleys котловини
open открит
j. дж
report доклад
hungarian унгарски
priest свещеник
party партията
movie филма
owner собственик
home дом
amendment изменение
german немската
april април
current актуална
hydrogen водород
marquez маркес
allowed допускат
argentina аржентина
deal справи
proven доказано
loss загуба
works творби
theodorus теодорус
another друг
ships корабите
branch образци
hours часа
noted отбележи
edward едуард
know знаят
fortune състоянието
nancy нанси
waterfalls водопади
dianthus карамфил
coffers хазната
region регионът
cordial сърдечната
vratsa враца
up горно
monaco монако
blagoevgrad благоевград
club клуба
she тя
normal нормално
discoveries открития
teacher учителя
tb туберкулозата
bottom дъно
anthony антоний
pace темпове
show докаже
regularly редовно
viena виена
hot горещ
registered отбелязани
translate превод
turnovo търновската
wrap завива
fortress крепостните
convection конвекция
imported внасят
connection връзка
guitar китара
trade търговията
tourney турнето
meets запознава
novel роман
red червените
nature естество
pronoun местоимения
retreat отстъпват
nis ниш
filled изпълнени
parts краища
view оглед
announced обявено
last последни
law закона
matrix матрица
density гъстотата
have имаме
contraction съкращение
problem проблема
solve решава
french френския
shooting снима
blame обвиняват
afford позволи
photo снимка
marking обозначаване
reflection отражение
body тяло
appeal молба
money парични
granada гранада
similar подобна
sacred свещено
center център
unknown неизвестна
films филми
attila атила
considered смятан
fights боеве
platanus чинар
descendants наследници
greek гръцкия
lenin ленин
agrees съгласява
invasions нашествия
experience опита
ohm ом
chain верига
supplies доставки
layer слой
sport спорт
gamelin гамелан
guests гости
mecca мека
home вътрешни
knife нож
digits цифри
plan план
stimulate стимулира
planning планова
sports спортно
commencement започването
regret съжаление
diamond диаманта
indoor закрит
volleyball волейбол
owen оуен
rains дъждове
fortresses крепости
hill бърдо
world световна
electron електрон
age възрастта
subject подложен
marocco мароко
nature природен
common чести
easy лък
sixth шести
homeopathic хомеопатични
realization реализация
accounts сметки
tropical тропическите
british британски
end завършва
sentiment настроения
proposal предложения
soccer футбол
coulomb кулон
electrons електрона
more още
get получават
work творчеството
planned планова
as колкото
appropriate подходящ
svishtov свищов
pliska плиска
sales продажби
public общественост
vardar вардарска
muslims мюсюлмани
plus плюс
warsaw варшава
neutral неутралитет
dave дейв
modern съвременно
audience публиката
fetus ембриона
muscle мускулатурата
gates портите
moment момент
capital столицата
beams лъчи
laurels лаврови
pascal паскал
engine двигателя
weight тежестта
equatorial екваториалните
yung млад
respectively съответното
astra астра
jung юнг
died починали
oil нефта
qualities качества
complete пълна
permanent постоянни
hasan хасан
latin латинските
reflect отразяват
taken зает
aegean беломорска
design дизайн
electric електрическите
communism комунизъм
object предмет
managing управлението
sem сем
follow следва
harker харкър
cooked приготвя
political политическия
silver сребърни
butter масло
open отворен
likely вероятността
takes завзема
brotherhood братство
cypress кипарис
necessary необходимост
name георг
nikopol никопол
normal нормална
meet срещнат
human човешко
helium хелий
stars звездите
van ван
help помогне
grandmother баба
ships кораба
silver сребро
monument паметник
zodiac козирог
chess шахматни
norway норвегия
makes кара
public общественото
centar ядра
flora флората
manager мениджър
christian християнин
records рекорди
armies армиите
ancient античния
name рачо
henry хенри
victories победите
charles чарлс
committee комисията
reform реформа
holders носители
stand статив
formations формации
particular особена
dating датиращи
intensify засилват
magic магически
mercury живак
socialists социалистите
trojan троянския
rings пръстени
clerks чиновници
ahmed ахмед
keeping спазване
naked голо
hamburg хамбург
change променят
positions постове
exercise упражнява
forms формите
waterfall водопада
n ширина
naturally естествено
breed отглежда
concept концепцията
man ман
dogan доган
surrender капитулацията
targovishte търговище
conception схващания
nearby наблизо
color цветът
yoke иго
creation създаване
simple просто
upper горна
homosexual хомосексуални
plants заводи
oil масло
using използвайки
suffer страдат
nutritious хранителните
based базира
compose съставят
further допълнителен
slowdown забавя
celtic келтски
environment обстановка
mercury меркюри
nuclear атомна
milky млечният
hole отвор
absence отсъствие
vinci винчи
finish целта
helpful полезна
caves пещерите
company фирмата
turn обърнат
granted дадено
strong силен
diversity разнообразие
former бившите
user потребител
division деление
deposits залежи
temporary временен
folk народните
rodopi родопите
forbids забранява
love любовна
slope наклон
equation уравнение
name данай
before пред
birth породата
material материалната
shop магазин
frequencies честоти
coach треньори
probability вероятност
achieve постигнат
round тур
excellent отличен
male мъжкия
time време
caused причиняват
gas газове
amounts възлизат
unique уникална
orthodoxy православието
isolated изолирани
understanding разбирането
rate курс
make правят
mentioned споменава
registered регистрирана
chest гърдите
serbia сърбия
decree указ
expedition експедиция
conflict сблъскват
carbohydrates въглехидратите
parliamentary парламентарните
united обединените
direct пряко
forts укрепления
that толкова
geometry геометрия
cycle цикъл
eyesight зрението
athol атол
located намирала
planning планиране
kong конг
increase увеличаването
everest еверест
taiwan тайван
tanning обработката
phone телефонен
valley равнина
order разред
on въз
ratatouille рататуй
impression впечатление
code шифърът
roman романски
establishment изграждането
charges обвинения
pictures картините
equal равна
composers композитори
bathyscaphe батискаф
enters навлиза
km км
such такава
freezing замърсяване
assumption успение
mantineia мантинея
filled изпълнена
official официално
early ранно
famous известния
participation участието
politics политическата
person личност
moon лунната
classes класове
physics физиката
plans планира
having имайки
proximity близостта
like като
pydna пидна
abdicates абдикира
byzantine византийските
sex половите
human човешки
checkmate мат
internal вътрешния
average средната
basis основата
undergoes претърпява
weapon оръжието
along покрай
missing липсва
mission мисия
encourage насърчава
discharge изписване
organelles органели
event събитието
size размери
jesus исус
external външни
something нещо
point пункт
issued издаден
heroes герои
archipelagos архипелага
battles битки
arab арабия
conquered завладява
said заявява
leaves листа
escape избегнат
development разработването
genocide геноцид
alexei алексей
mentioning споменаване
persecution гонения
structure структура
circulation кръвообращението
hristov христов
admission приемане
sarah сара
mountain планинските
ethnic етническо
joint съвместно
main главни
black черно
review преглед
british британските
elections изборите
impulse тласък
atoll атол
rusev русев
consciousness самосъзнание
gallery галия
walls стени
journal дневник
duet дует
murder убийството
develop разработва
grown отглеждани
shield щита
reported съобщават
russians руси
home домашни
newton нютон
austria австрия
takes застава
plane равнина
zeljko желко
complicated сложен
order цел
events прояви
included считана
ascent възкачването
bacterium бактрия
gas газови
efforts усилия
print печат
atrium предсърдие
tape лента
residents жителите
won побеждава
former бивши
name мур
different различните
found намирал
nd ри
watch гледа
previous досегашните
pharaoh фараона
denominations деноминации
earthquake земетресение
teacher учителят
quran корана
prohibited забранено
sexual полово
golden златният
lorenzo лоренцо
right десен
cup купа
explains обяснява
st. сейнт
normal нормални
contact контакт
rises издигат
persian персийската
swords сабини
oral оралният
every всяка
elected избиран
huge огромно
return завръщането
beings същества
colony колония
girls момичета
explanation обяснение
epoch епоха
law законът
increases нараства
type вид
antarctic антарктика
trifonov трифонов
hides крие
members членуват
faith вяра
methods методите
supporters привържениците
blood кръвното
naval военноморски
committee комитет
poets поети
held проведена
branch филиал
dprk кндр
poems поеми
fauna фауна
easily лесно
radios радиостанции
sports спортна
non-metal неметал
chemical химичните
leopold леополд
dz дж
chemistry химията
suggest предполагат
skirt пола
capture превзема
show предаването
administrative административна
suffer търпи
belly търбух
main главно
scale мащаб
calculated изчислено
adds придава
evaluated оценяват
tower кулата
goce гоце
misses пропуска
reminds напомня
placed поставено
wine виното
name елизабет
permanent постоянна
name ернст
bloody кръвни
personal особена
liberal либералната
put слага
fourthly четвърто
mix смесица
which кои
suspends прекратява
artists художници
deal занимават
provide предоставят
discoveries откритията
cellulose целулоза
singles сингли
fibres влакна
perform извършват
capacity капацитет
been бях
marco марко
leaved оставени
garden градината
last последния
finished завършен
measured мери
escape бягството
c ж
local местния
idea понятие
short съкратено
nature природно
separate отделя
starting започвайки
equal равно
andromeda андромеда
stones камъни
post поста
from изд
borders граничи
medal орден
diverse разнообразен
former бивша
de де
revolves върти
native майчин
lord властелинът
contacts контактите
reserve резерват
establishment селище
entrance входа
organs органите
every всяко
participant участник
stretch простира
strong силното
brigade бригада
terms изрази
found намерени
schizophrenia шизофрения
hellas елада
schemes схеми
disease заболяването
ships кораби
obtaining получаване
experience изкуството
color цвета
temporary временното
which кой
participants участниците
banknotes банкноти
large големия
soviet съветското
have има
legislative законодателен
prevalent разпространени
support подкрепя
survived оцелели
open отварят
all цялото
alteration алтерация
clock часовник
herzegovina херцеговина
christianity християнство
vegetation растителност
in през
helpful полезни
protest протест
adults възрастните
cult вероизповедание
transition прехода
teacher учител
army армията
formed формирали
liberty свободата
production добивът
alexander александър
city градският
canada канада
ile-de-france ил
last последните
waterfall водопади
dante данте
target целта
heavy остро
sufficient достатъчна
authority властта
replaced заменя
behaviour поведението
small малката
belarus беларус
sell продават
eastern източната
dwellings жилища
same същия
diego диего
dogs кучета
sector отрасъл
slaveykov славейков
terror ужас
household домакинството
pines воля
damp важните
relations отношения
seeing виждайки
coincide съвпада
weld заваряване
soul душата
rotation въртенето
arrives стига
there съществували
emblem емблема
cola кола
aristophanes аристофан
allow позволи
constitution конституцията
peasants селяни
radioactivity радиоактивност
islamic ислямска
winners първенци
warlord военачалник
deal справя
see вижте
consequences последици
silver сребърна
dans данс
players футболисти
legends легендите
edges краищата
movement движението
expected очакват
rare редки
decade десетилетието
month месец
wave вълната
ajax аякс
rise възход
suffers търпи
notice забелязва
being стане
apparatus апарат
final крайни
risk риск
light светлината
touch оттенък
doses дози
phenomena явления
johny джони
player играч
membrane мембрана
victims жертви
dollars $
reverse обратна
adverb наречие
isolated изолирана
dogma догма
diocese митрополия
namely именно
nervous нервната
registered регистрирани
draw съставят
product плод
honors почита
adult възрастните
studying учението
district областен
debts дългове
stalin сталин
human човешка
preparations препарати
bolivia боливия
define дефинира
uniformly равномерно
sings пее
rapid бързото
northern северна
participate участва
original традиционната
of от
nominate номиниран
plants растенията
connection свързване
originates тръгва
machine машината
army армиите
make отправя
external външна
silistra силистра
breaks къса
martin мартин
union съюз
heart сърце
comets комети
new новият
powers правомощия
chris крис
algae водорасли
away далеч
kills убива
family семейство
direction направление
foot крак
secret тайна
restrictions ограничения
shore бряг
processing обработка
chromosome хромозома
organ орган
borisov борисов
geography география
hemisphere полукълбо
record архив
prohibited забранени
core ядро
breeding размножаване
navigation навигация
really наистина
conducting провеждане
significance смисъл
svetoslav светослав
now сега
formed оформени
dry сух
humanity човечеството
originate произхождат
danube дунавска
ads обяви
change смяна
pool басейни
assigned предназначена
magnetic магнитно
front фронт
unification обединение
rakovski раковски
presentation представяне
space космоса
hofman хофман
ball топката
afraid страх
windows прозорци
bearer носител
rest останалото
makeup грим
pharaon фараона
grand великото
airplanes самолети
start начало
strong здрава
recorded запише
coalition коалиция
text текст
books книги
jupiter юпитер
mbabane мбабане
said казват
attack атаката
official официални
wreath венец
processor процесори
relaxation отдих
received получил
published обявено
adolf адолф
spiritual духовни
exchange обмяната
fishing риболовът
changes променя
macedonian македонски
preserved запазили
cure излъчва
keys ключови
arch арка
study изследват
tennis тенис
ambivalence амбивалентност
madagascar мадагаскар
segment сегмент
grammy грами
parliamentary парламентарни
diverse обратната
warns предупреждава
huge огромната
car автомобила
vera вяра
mutual взаимно
drop спад
are налице
turnovo търновска
left оставят
passing преминаването
inherit населяват
distinguishes разграничава
lodge ложа
nobel нобелова
other другото
motives мотиви
guests гостите
on по
separation разделянето
f. ф
second вторите
clauses клаузи
tarnovo търново
society общество
help помощта
solar слънчевия
buddhism будизъм
emancipation еманципация
search търси
vessels съдове
official служебни
zen дзен
bruce брус
government правителствени
size ръст
age епоха
veins вени
thuja туя
presents присъства
church църковната
free свободните
rectangular правоъгълник
equal равни
owe дължат
controversial спорни
nietzsche ницше
front фронта
suffer претърпяват
hunt лов
step стъпало
produced произведени
known смятана
participations участия
heavy тежките
turning превръщането
detection откриване
heat топлината
same еднакъв
made създал
slavic славянски