to vermək
moment an
tabriz təbrizin
win qazanmaq
time sırada
cooperation əməkdaşlıq
height yüksəklik
organs orqanlarına
dust toz
came gəlirdi
write yazmaqla
england ingiltərənin
game kəklik
asia asiya
display görünən
the etdirilən
cine çinə
printer yazıçının
views baxış
norway norveçdə
of keçdiyi
transport nəqliyyatı
texts yazılar
tomorrow sabah
genies cinlər
city şəhərdir
known bəllidir
specialties ixtisaslar
evidence dəlillər
prince şahzadəsi
water su
advice məsləhət
and ve
england ingiltərədə
lecture mühazirə
states dövlətləri
turkmenistan türkmənistanda
the tutan
party tərəfə
armenia ermənistandan
taking atır
turkmen türkmən
row cərgə
live yaşamaq
talent istedad
absolutely tamam
recitation xalqın
tropical tropik
previously əvvəlcə
resistance müqaviməti
all-union ümumittifaq
capital kapitalın
poem poema
troops qoşunlarını
russian rusca
significant əlamətdar
confidential məxfi
albanians albanları
world aləmində
domestic ölkədaxili
caucasus qafqaza
moscow moskvada
geometrical həndəsi
congress konqresi
not keçmir
difficulty çətinliklə
institute institutun
sends göndərir
music musiqisi
observed çarpır
profile bax
talent istedadını
culture mədəniyyətini
africa afrikada
strabo strabon
is göstərib
noon günorta
france fransaya
india hindistanı
actions əməlləri
give bəxş
court məhkəmənin
ethical əxlaqi
then sonradan
ecology ekologiyası
were göstərirdi
chemical kimya
chirag çıraq
and в
extended genişlənmiş
childhood uşaqlıq
selected seçilir
angel mələk
export ixrac
symmetric simmetrik
trade ticarəti
emperor imperatoru
emel əməl
direction istiqamətli
includes ehtiva
without olmadan
deflection çökmə
called adlandırılan
satellite peyk
electric elektronika
talk danışmaq
forces qoşunun
sharp iti
underground yeraltı
page səhifə
office dairəsinin
success uğurlar
mirza mirzə
art incəsənəti
said deyir
attempts cəhdlər
competition müsabiqə
world dünyasında
sure əmin
sir şer
have malikdirlər
activities fəaliyyətinin
to verib
hard şərt
sun günəşdən
not olmasa
rite ayına
are aiddirlər
carpet xalçası
scholarship təqaüd
light ziya
was olunub
kazakhstan qazaxıstanda
' و
nature təbiətə
israel israil
intercourse ünsiyyət
animal heyvan
georgian gürcü
flow axan
and va
lake gölünün
mortal bəşər
persian farsca
agriculture əkinçiliyin
board məclisinin
catholic katolik
crust qabığında
this bu
appliances avadanlıqları
historians tarixçilərin
econometrics elektronika
james ceyms
belonging məxsus
students tələbələr
be edilməsinə
research araşdırma
gift hədiyyə
in şəhərinə
urgent təcili
pasha paşanın
selects seçir
cyprus kipr
church kilsənin
film filmini
demography demoqrafiya
body bədən
provided verilənlərin
costs xərclər
its qoyduğu
spread yayılan
china çinin
encyclopedia ensiklopediyası
degree dərəcəsi
fearful qorxulu
printers yazıçılar
exceeded ötüb
that biləcəkləri
objective obyektiv
delivery təhvil
stones daşlardan
modern çağdaş
heroism qəhrəmanlıq
bust büstü
export ixracat
mountains dağlara
utensils qabların
suitable yararlı
building quran
woodpecker bənövşəyi
create yaratmaq
craftsmen sənətkarlar
prevent mane
volume həcmi
curtain pərdəsi
transfer köçürülməsi
not olmamış
the yaratdığı
attitude münasibətini
age əsrində
came gəldilər
etymology etimologiyası
death vəfat
ornamental bəzək
south cənub
joseph jozef
user istifadəçiyə
republic respublikası
mechanism mexanizmi
user istifadəçi
electronics elektronika
olympic olimpiya
civilizations mədəniyyətlərin
design dizayn
here buradakı
the məsələnin
population halı
walls divarları
transmission verilişi
live canlı
fruit meyvələr
wrote yazırdı
research tədqiqat
has tutmuşdur
is yazılıb
contest müsabiqəsində
kebab kabab
us bizə
weakened zəiflədi
television tv
council məclis
ireland irlandiya
legend əfsanəyə
jalal cəlal
of tərkibindən
compounds birləşmələri
equipment avadanlığın
officer zabit
quantities miqdarda
gas qaz
community icma
jupiter yupiter
persian fars
point məntəqəsinin
inheritance miras
laureate laureatı
springs bulaqları
islands adalar
mohsen möhsün
hundreds yüzlərlə
position mövqedə
is ölkədir
management rəhbərliyi
process prosesində
farhad fərhad
example misal
metallurgy metallurgiya
research araşdırmalar
fifth beşinci
hollywood hollivud
fire atəşə
judges hakimləri
provinces illərə
geology geologiya
education təhsil
meeting iclası
am abdullayev
chamber palatasının
to istəyi
albans albanlarda
institute institut
pear armud
rate sürətinə
previous əvvəlki
azerbaijanis azərbaycanlılara
book kitabının
engineering mühəndislik
president prezident
turkistan türküstan
government hökumətin
by vasitəsiylə
post postuna
precipitation yağıntıların
could bilərdi
koran quran
torrent sel
artillery artilleriya
attila atilla
wikipedia vikipediya
green yaşlı
japan yaponiya
persons şəxslər
consent razılıq
the naxçıvanda
require tələb
winter qışı
first ilk
anatolia anadoluda
function funksiyası
the tərəflər
placed yerləşdirilmiş
trunk gövdə
string ip
as qismində
promise ilqar
ankara ankarada
business biznes
which sürmüşdür
worship pərəstiş
ores filizləri
abdullah abdulla
districts rayonlarının
by tərəfinə
competition müsabiqənin
get almanın
migratory köçəri
has vurdu
body gövdə
soot his
icy buzlu
surface səthə
list sırasına
phone telefonu
university universitəsi
also da
change dəyişiklik
polish polyak
website haqqında
half yarısından
stone daşı
signed imzaladı
features xüsusiyyətlər
production istehsalat
opinion fikiri
to edəcəyi
massachusetts massaçusets
imperial imperiya
province əyalətində
field şaha
lived yaşamışlar
are etdirilir
jobs işlərə
stations stansiyaları
geography coğrafiyası
aggressive təcavüzkar
the edildiyi
novel roman
wife arvadı
load yük
liver yüzdə
people adamın
ways yollarını
mathematics riyaziyyat
strengthened möhkəmləndirilmiş
uz üz
character xarakter
fishing balıqçılıq
frost ayaz
heaven göydə
wordpress rayonları
higher ali
speech nitq
accommodation məskunlaşması
panah pənah
prevent maneə
battle döyüşün
legislation qanunvericilik
mongolian monqolların
influence nüfuz
here bura
beauty gözəllik
remain qalmaqdadır
after dalınca
species növlərin
region rayonu
unanimously yekdilliklə
council məclisi
basa başa
bid təklifi
wind külək
cost dəyəri
denied inkar
fruit meyvələri
creating yaratmaqla
thomas tomas
tribes qəbilələrin
breeze ortasında
network şəbəkəsinə
film kinostudiyası
development inkişafa
doors qapıları
the verilən
products məmulatlar
success uğurları
acoustics akustika
order sifariş
director rejissoru
awards mükafatları
albans albanlar
parts parçalar
improved təkmilləşmiş
held keçirilmişdir
created yaratmışdır
assistant müavini
the günlərdə
reading mütaliə
service хidmət
for müddətinə
terrane qurşaqda
institutions müəssisələrində
life həyatında
has etdirdi
hundred yüz
medical tibbi
characters obrazlar
master usta
industries sənayesində
download yüklənmiş
france fransa
efficacious təsirli
terms şərtləri
branch filialı
is məşğuldur
area ərazidə
present indiki
owner sahib
ict ikt
courses dərslər
five-year beşillik
financial maliyyə
treacherous separatçı
abdul əbdül
ecological ekoloji
occupation işğalından
also de
final buraxılış
war müharibəsi
form şəkli
consumption istehlak
grave məzar
products məhsullarının
always daim
kingdom çarlığı
level səviyyəsində
palace saray
corresponding müvafiq
memphis memfis
status vəziyyəti
curie küri
revelation vəhy
philosopher filosofu
council soveti
war müharibədə
czechoslovakia çexoslovakiya
ideas ideyaları
revenue gəlir
in ayından
trends cərəyanları
brain beyinə
summary əti
semen məni
service xidmət
theory nəzəriyyəsini
creativity yaradıcılığında
there ibarət
community birliyinin
community tayfası
synthesis sintezi
movie cox
interesting məzmunlu
huseyin hüseyin
functions funksiyalarını
salience qabartı
continent qitəsinin
hacker haker
on tarixinə
power gücünə
watch izlə
japan yaponiyanın
who qazanan
truncated kəsilir
not etməyən
lie yalan
rule qaydası
muscle əzələ
re- yenidən
renamed adlandırıldı
security təhlükəsizliyinin
argentina argentinanın
products məhsulları
ending bitən
collapse süqut
textile tekstil
coke kök
not bilməzlər
resident sakini
there əmələ
creativity yaradıcılığını
periods dövrlərinə
would olacaqdı
initiative təşəbbüsü
typical səciyyəvi
cyrillic kiril
carbon karbon
centers mərkəzlər
your üzvlük
tigran tiqran
i mənim
care qayğı
out yanaşma
digestive həzm
warm səmimi
earth torpaq
mountains dağlardan
football futbol
is tapmışdır
manouchehr mənuçöhr
severe düçar
obtained alınan
victory zəfər
archeology arxeologiya
unknown gözəl
hunting ov
place yerini
while olsalar
knives bıçaqlar
resources sərvətlər
home evdən
ancestors əcdadları
government hökumət
sea dənizdir
artist müğənni
port portu
pure saf
india hindistan
wall divarının
school məktəb
severe şiddətli
speed sürətli
cheap ucuz
sources qaynaqlarında
lands torpaqlarında
is çatır
closely yaxından
nationalities millətlərin
water suda
defeat məğlubiyyətdən
museum muzeydə
lowland ovalığının
visit səfəri
ordinary adi
border sərhəddi
voting səsvermə
problems problemlərin
turkmenistan türkmənistan
policy siyasətinə
rock rok
allies müttəfiqləri
poetic poetik
coast sahilindəki
some bəzisi
tattooing döymə
said söyləyir
you şən
farming əkinçilik
attraction cəlb
if istərsə
personality şəxsiyyət
data verilənlər
light işıq
has atdı
reduced teatr
pink çəhrayı
scientist alim
called adlandırırdılar
intellectual ziyalı
places yerlər
fish balıqlar
missouri missuri
had apardı
formed formalaşmış
help kömək
not səhifələrində
completely bütünlüklə
singer müğənninin
very böyük
created yaradılırdı
the edilən
of edilməsinin
wear geyimi
live yaşayır
people aratta
sect təriqət
occasion həsr
works əsərlərini
object obyekt
they olduqları
pascal paskal
ally müttəfiqi
prepared hazırlamışdır
animals heyvanların
citizens vətəndaşlar
idolatrous bütpərəst
product məhsul
gods tanrıları
solemn təntənəli
groups qrupları
others başqalarına
search ara
khazars xəzərlərin
not olmaz
monuments abidələrinin
peter pyotr
research tədqiqi
words sözlə
date xurma
self- kəndinə
home evə
states ştatlarında
aside kənara
before qabaq
museum muzeyi
leadership başçılığı
is dir
life ömrün
austria avstriyanın
representation nümayəndəliyi
conquest fəth
to edilsin
time zaman
proposal təklifini
said deyirdi
belt kəməri
independence müstəqilliyə
feed yem
fight mübarizə
honored əməkdar
english ingilislərin
jaundice mühəndislik
villages kəndlərin
was oldu
sultan soltan
content tərkib
sulfur qaraciyər
principles əsasları
a baxa
buddhism buddizm
game oyunun
points nöqtələri
the alət
contract müqaviləni
statement bəyan
socialism sosializm
seismic seysmik
emperor imperator
stacks dəstəsi
motion hərəkətə
successful uğurlu
vocal vokal
the оlan
acceptance qəbul
sometimes gah
threat təhlükəsi
analysis analizi
dramatic dram
characters simvollar
emergency fövqəladə
baked bişmiş
half yarısında
special həmdə
architecture memarlığının
has qoymuşdur
i dedim
spread yayıldı
image obrazın
standards standartlara
republic respublikasında
signature imza
people insanları
against əleyhinə
form formasıdır
documents sənədləri
born təvəllüdlü
kuwait küveyt
between arası
drought quraqlıq
beauty gözəlliyə
text mətn
tourism turizm
london londonda
learned oxumuş
comments görüşləri
country ölkəsində
started başlamışlar
will başlanılıb
verse ayə
journalists jurnalistlər
facts faktlar
measures tədbirlərin
king padşah
characteristics xüsusiyyətlərinə
beauty camal
christ məsihin
sea dənizinə
expansion genişləndirilməsi
summit zirvəsinə
ax çalğı
which çıxaran
cause səbəb
aggression təcavüzü
languages dillərinə
combine kombinatı
disappearance yoxa
son oğul
bag bağ
october oktyabrın
return qayıdış
presidency prezidentliyi
abedi əbədi
formation təşəkkülü
thursday axşamı
music musiqisini
albanian alban
k к
religion dinini
overhead təpəgöz
collected yığılan
photography fotoqrafiya
clothes geyim
aliaga əliağa
ban qadağan
movie çox
unambiguously birmənalı
lengthwise üzünün
ages əsrlərdə
villages kəndlərinin
university universitetindən
rulers hökmdarları
seid səid
conditions şərtlərə
crop kəs
poland polşada
step qədəm
from götürüb
strange qəribə
shirvani şirvanı
kitchen mətbəx
wealth sərvəti
community icmaya
hold keçirilməsi
accident qəza
beginning başlanğıcında
is yerləşib
transmitter ötürücü
amount məbləği
following ardından
painters rəssamlar
shahriyar cuğa
game oyunu
management idarəsində
coast sahilinə
lithuania litva
look baxmaq
system sistemdə
thought düşüncə
action fəaliyyətdə
not olmaması
commercial ticari
back qayıtdı
june iyunda
performance tamaşa
father ata
serious ciddi
missing itkin
world dünya
tomato pomidor
were göstərirdilər
against zidd
import idxal
brother qardaş
talented istedadlı
incarnation təcəssüm
libyan liviya
always daima
was çıxarıldı
favourite sevilən
pope papa
come gəlin
relations münasibətlərinin
not olunmur
persons şəxslərin
are gəlinir
spoken danışılan
siberia sibir
account hesabı
function təyinatı
centers mərkəzlərinə
text mətnin
fortresses qalalarının
when çatanda
brain beyində
sometimes bəzən
asia asiyadan
importance əhəmiyyətə
years illərdir
new yenidən
confederation konfederasiyası
hornbeam vələs
signature imzası
analogue analoq
universities universitetləri
movement hərəkatın
iraq iraqın
sieve elektronika
song mahnını
steady durmadan
failure kəsilməsi
dagger xəncər
blog bloq
film filmə
stay qalmaq
idea fikir
danube dunay
hungarian macar
is dilidir
east şərqdə
online onlayn
is edər
image obrazı
small balaca
bodies orqanlarının
ant qarışqa
owners sahibləri
anything şey
false saxta
f. faiq
distributive distributiv
relatives qohumları
periods dövrlərə
destruction məhv
republic cümhuriyyətinin
faculty fakültə
said bildirirdi
kiev kiyev
manually əllə
happy xoşbəxt
vienna vyanada
back gedib
areas kasıb
franz frans
were olunmuşlar
a а
june iyunun
narimanov nərimanov
cinema kinoda
scientists alimlərindən
running qaçaraq
factors amillərdən
strain gərginlik
noval roman
importance əhəmiyyətini
slovenia sloveniya
border sərhəddində
joke lətifə
rhythms ritmləri
volcano vulkan
equipment avadanlıqların
rules qaydalarını
period dövrü
period dövrdə
mugham muğam
transcaucasia zaqafqaziya
many çoxları
ulema üləma
churches məbədlər
law hüququn
comedy komediya
business işgüzar
the nümayəndə
rajab rəcəb
blogs bloqlar
suicide intihar
necessary lazım
euphrates səhifəsi
genius dahi
the tutulan
collect kolxoz
mine mayın
institute institutda
circle dairə
things şeyin
transportation nəqliyyat
patterned naxışlı
meals yeməklər
calender təqvimi
answer cavab
lowland aran
music musiqi
english ingilis
can bilərsiniz
supply təchiz
black çörək
height boyu
fourth dördüncü
envoy elçisi
was ölmüşdür
resident prezidentinin
tajik tacik
istanbul istanbulun
contract müqaviləsinə
the mahmud
church kilsəsinə
was qalırdı
sinai sina
victory qələbənin
person şəxsin
body cisim
requirements tələblərinə
thermodynamic termodinamika
i onu
could bilirdi
performance yetirilməsi
norwegian norveçin
april aprelin
hardness bərklik
transmission veriliş
cuneiform mixi
time vaxtının
fertile münbit
or vəya
developed işlənmişdir
coal kömür
birds quşları
works əsərlər
selected seçilmişdir
communications kommunikasiyalar
to etmə
john con
think düşünür
ages əsrlərin
the respublikanın
this bunlar
fee haqqı
caliph çələbi
stage mərhələyə
raft sal
brothers qardaşlarının
operation istismarı
be verilməsi
in şəraitində
wave dalğa
newspaper qəzetin
remix sənsiz
memory yaddaşı
considerations mülahizələr
light yüngül
jacob yaqub
form formada
were olurdu
periodic vaxtaşırı
city şəkilləri
forests meşələrinin
acoustic akustika
liver bağır
deaths ölümlər
communication kommunikasiya
value qədir
theatre teatrının
pre- qədərki
actors aktyorlar
pompey pompeyin
formed formalaşan
range mənzil
transition keçməsi
information məlumata
murder öldürülməsi
properties xassələri
words sözlərindən
from uzanan
not deyildir
verse ayənin
table stolun
problems problemlər
density sıxlığına
german almanca
through keçər
articles yazılar
principles prinsiplərinə
migration miqrasiya
periods dövrlər
protest etiraz
initial ilkin
polar qütb
methods üsullarla
holy müqəddəs
creativity yaradıcılığı
voters seçicilərin
able qadir
released buraxılmışdır
countries ölkələrdən
phrase ifadə
carpet xalçanın
example örnək
ceramic keramik
coal paşa
movement hərəkət
age yaşlarında
alcohol alkoqol
countryman eloğlu
about aid
field sahədəki
witness şahidi
maybe bəlkə
alice alır
with verərək
areas sahələrə
importance əhəmiyyət
suspension asma
process işləmək
orders əmir
not bilmirdi
love məhəbbət
oilman neftçi
the si
lutheran lüteran
am tanış
were çıxarılmışdır
livestock heyvandarlığın
athens afina
companies şirkət
caucasus qafqazda
sulaiman süleyman
interest marağa
when gələndə
building binası
sunny günəşli
pearls inciləri
began başlamış
regular nizami
tissue toxuma
any istənilən
not olmasaydı
alexander isgəndərin
ussr ssri
play pyesi
coins sikkələri
mosques məscidlər
come gəlməyən
flat yastı
community birliyi
children uşaqlarını
increase artırmaq
capital paytaxtına
parliamentary parlament
one birinin
rival rəqib
cut cüt
discontent narazılıq
not deyilik
to yaratmağa
to ədib
completion çatması
input girdi
took tutdular
food qida
symphonic simfonik
who getmiş
filmography filmoqrafiya
easy asandır
money pul
uzbeks özbəklər
shaped şəkilli
formerly keçmişdə
locations yerlərdə
speech çıxışı
joan turan
romania rumıniya
cities illərdən
psychology psixologiya
fragile kövrək
relief relyefli
staff kadrlar
ukrainian ukraynalı
into atılan
parliament parlamentinin
mount bağı
navigation naviqasiya
presley presli
ali firudin
khorasan xorasan
worthy layiq
it onu
mysterious müəmmalı
carpets xalçalar
sulfur kükürd
have tipindən
organizations ocaqları
capable qabiliyyətli
historians tarixçiləri
istanbul istanbulda
there sürür
herb hərb
gold qızıldan
first şeydən
created yaradırdı
members ustalar
guarantee təminatını
committee komitəsinin
monument abidənin
can bilir
belonging məxsusdur
syria suriya
find tapmış
power hakimiyyətdən
europe avropaya
wait gözlə
talysh talış
pedestrian piyada
schools məktəbləri
days günlərin
hitler hitlerin
name adını
peninsula yarımadası
mother ana
is görülüb
yoke əsarəti
take tuturlar
information informasiyanı
building qurulmasına
what sözlərlə
day gününün
result nəticəsi
lover aşıq
islamic islami
ruler hökmdar
back sözündən
album albomunun
union birliyə
what hansı
party partiyasının
brazilian braziliyanın
data məlumatlarına
energy yandırılması
full-length tammetrajlı
titled başlıqlı
in sahəsində
single vahid
states ştatların
archives arxiv
cross xaçın
spine onurğa
zone zonada
stone daşının
palestinian fələstində
took aldığı
estimated qiymətləndirilir
rains yağışlar
areas sahələrin
sound səsi
said bildirdi
arrival giriş
fasting oruc
grass ot
he məmmədəliyev
more daha
n °
sources mənbələrdə
films filmlərində
people adamların
combined birləşən
has salmış
plays pyes
preserved saxlamış
universities universitetlərin
digital rəqəmsal
actor iştirakçı
was olunmuşdur
probability ehtimal
armenia ermənistanla
adib ədib
starts başlayır
engraving həkk
flow axını
outside xaricində
cinematography kinematoqrafiya
beijing pekin
works işləyir
from ayrılan
method metodu
per kişi
nizami nizaminin
important önəm
sultanate sultanlığı
health sağlamlıq
here şiə
organization təşkilatına
discussions müzakirələr
direction istiqamətdə
ability bacarığı
m м
sign işarəsi
the göstərdiyi
shout haray
uzbekistan özbəkistan
strategic strateji
end und
strengthening güclənməsi
role rol
actors aktyorları
iran iranın
destructive dağıdıcı
bed yataq
split parçalanması
singers müğənnilər
community birliyinə
corn qarğıdalı
darwin darvin
theoretical nəzəri
waves dalğalar
byelorussian belorus
decisive həlledici
month ay
khanate xanlığının
share payına
comments görüşlər
hasan həsən
celal cəlal
mikhail mixail
distribution bölgü
days günlər
decision qərara
from etibarən
parallelogram paraleloqram
people kişinin
and və
provide verilməsini
lady xanımı
plant qurğu
graves qəbirlər
cities şəhərlərdə
produced hasil
had aparmış
through keçməklə
gazelle ceyran
territorial ərazi
the etdiyini
transit tranzit
concluded bağlanmış
fraction kəsir
able bacarıqlı
combination kombinatı
mourning yaş
onsite tatlar
mind ağıl
mountain dağının
was etdirdiyi
people xalqı
religious din
water suyun
mushrooms göbələklər
could bildilər
principles prinsiplər
sales satışa
christianity xristianlıqdan
call adlandırmaq
continental kontinental
issued buraxılmış
from dan
shipping gəmiçilik
remained qalmışdır
paris parisə
read oxumaq
stages mərhələləri
writings yazılarında
two iki
curve əyri
akram əkrəm
dyed boyalı
analysis analiz
group qrupunun
talat tələt
justice ədliyyə
congratulations təbrik
attachment əkin
were idilər
the yerləşdiyi
system sistemidir
settled məskunlaşıblar
valuable qiymətli
but lakin
wedding stabil
terrorist terrorçu
trot tort
club klubu
site sayt
allocated ayrılmış
language türkcəsi
ecology ekologiya
mountainous dağlıqdır
size ölçüdə
brought gətirirlər
pedagogic pedaqoji
holiday bayramında
community icması
short qısa
collar yoxa
fame şöhrət
competent səlahiyyətli
greece yunanıstanın
studies şərqşünaslıq
system hərhansı
claims iddiası
festival festivalı
afghan əfqan
was yaranmışdır
finally nəhayət
art sənətinin
found tapdı
month aya
articles yazılarda
vaccination peyvənd
circulation dövriyyəyə
recognition tanınması
christmas milad
lankaran lənkəran
physician həkim
was çatdırılmışdır
judgment mühakimə
that diqqətə
ring bunlarla
r ramiz
back qayıdıb
symbol rəmzidir
convention konvensiya
library kitabxanası
other digəri
behind arxada
property əmlakın
languages dillərinin
spectral spektral
tailor tərzi
bureau bürosu
empire imperiyasında
guitar gitara
path yoluna
art incəsənət
defeat məğlubiyyəti
salt düzü
synthetic sintetik
meet görüşür
brotherhood qardaşlıq
melon yemiş
the əməl
south qəmbər
trust inam
a bir
praise həmd
editor redaktoru
poland polşa
anything seyrək
supporters tərəfdarlarının
becomes çevrilir
found tapılır
department departamenti
birds quşların
plants bitkilərdə
joint oynaq
king hökmdarın
title titul
koc köç
laugh gülüş
precipitation yağıntılar
andalusia andalusiya
to olunmasından
synergy birləşmə
relative nisbi
animals heyvanlar
increasing çoxalır
oak palıd
astrakhan həştərxan
lebanon livanda
hungry ac
protect qorumaq
localized lokalizə
could bilib
closures bağlayırlar
states ştatlar
good xoş
the göstərilmiş
location yerə
khatun xatun
the cı
out həyata
development inkişafı
so gətirir
diameter diametri
can bil
in sahəsindəki
i bilmirəm
clean təmiz
formation yaranmağa
selected seçilib
freedom azadlığını
width eni
little azacıq
congo konqo
also də
per gündə
were olmuşdular
areas ərazilərə
preparation hazırlanıb
apple alma
military hərbi
quake zəlzələlər
sources qaynaqlarda
head rəisi
clerk mirzə
dubai dubay
face sürət
requested istədi
song mahnıda
poems şeirlərini
exchange mübadiləsi
korkut qorqud
content məzmun
serf sərf
spain ispaniyada
their özlərinə
should etməlidir
births doğulanlar
gabala qəbələnin
mythological mifoloji
was qoyulduğu
his оnun
phase faza
was başlamışdı
group qrupdan
process prosesin
information informasiyalar
course kursu
caliphate xilafətin
basin hövzəsi
education təhsilin
plan planda
crazy dəli
practical praktiki
league liqası
committee komitəsi
countries ölkəsini
marble mərmər
brain bəyin
region qubadlı
poetry poeziyasının
interpretation təfsir
mausoleum məqbərəsi
opportunity imkan
university universitet
national milli
ust üst
light işığın
isolation təcrid
poem poeması
record rekord
works əsərlərində
diversity müxtəlifliyi
nature təbiətdən
persian farsdilli
teacher müəllimi
status statusuna
sea dənizinin
church kilsəsində
connecting bağlayan
top əvvəli
advice məsləhəti
river çayının
registered qeydə
by yolu
chain silsiləsi
storeyed mərtəbəli
is növüdür
shame həyat
waterfall şəlaləsi
difference fərq
conquest fəthi
derbent dərbənd
rays şüalarının
hand eli
here burda
others başqalarının
elevated ucaldılmış
khanates xanlıqlar
officer zabiti
that güman
throne taxtına
charlie çarli
enforcement mühafizə
needs ehtiyacı
pointing çəkərək
is aparır
environment mühitdə
is verir
the etdirən
sport idmanın
for uğrunda
as düşülür
important mühüm
heated qızğın
edge kənarda
tourists turistlər
stage mərhələ
samples nümunələr
horizontal üfüqi
geneva cenevrə
st. küç
course kurs
quiet sakit
dog it
distance uşaqlıq
structure quruluşuna
zenith zenit
meals xörəklərin
next sonrakı
faculty fakültəsinə
increased artırdı
states dövlətlərə
life ömrü
said deyib
stations məntəqələrinin
representatives nümayəndələr
knowledge biliklər
experienced təcrübəli
conservative mühafizəkar
be gəlmək
was keçirdi
wall divar
combined birləşərək
resources ehtiyatlarına
works əsərləri
jafar cəfər
name isimlər
frozen döndü
composed bəstələdiyi
false qondarma
fell düşdüyü
people adamları
rotation fırlanma
the sürətdə
up deməyə
bus avtobus
and vbis
pluralism plüralizm
fleet donanması
the vəzifəsi
editor redaktor
invalid səhv
reduced azaldı
has görüb
period dövründə
time zamanı
study görməli
relations münasibətlərin
security təhlükəsizlik
friends dostlarından
mutual qarşılıqlı
ray işini
winner qalıb
period dövr
photon foton
construction tikilməsi
cur cür
station məntəqəsi
setting qurulması
hamza həmzə
are olurlar
commission komissiyasının
film kinosunda
literature ədəbiyyata
baby körpə
around ətrafı
threat təhlükə
president prezidentinin
written yazdığı
neighboring qonşu
rainfall yağıntı
basket səbət
observatory rəsədxanası
physics fizika
are keçirlər
telecommunications telekommunikasiya
dagestani dağıstan
contract müqaviləyə
century əsrinin
lakes göllərin
knife bıçaq
illinois illinoys
fight vuruşan
window pəncərənin
khachmaz xaçmaz
methods metodları
bone sümük
protection müdafiə
politics siyasətə
algorithm alqoritmin
peasant kəndli
next növbəti
austria avstriyaya
programs proqramlar
have etmişlər
created yaratdı
serbia serbiya
development inkişafının
javid cavidin
two ikisinin
having keçirərək
fire od
double ikiqat
characteristics xarakteristikası
being varlıq
film filmindən
golden qızılı
inter- ölmüş
millionaire milyonçu
points məntəqələri
provinces illəri
ecclesiastical ruhani
in dilində
japan yaponiyada
craftsmanship sənətkarlıq
is görülür
lost itirmiş
youth gəncliyi
seed toxum
when gəldiyi
into salır
are saxlanılır
side yan
title başlıq
north şimal
process proses
doubt şübhə
receptionist xidmətçi
union ittifaqının
way yolla
difficulty çətinlik
mountains dağları
forces qüvvələrinə
are qoyulur
pierre pyer
buildings tikililər
directory rəhbər
october oktyabrında
aware xəbərdar
burial məzar
ten on
turkey türkiyədə
century əsr
graves qəbirləri
drawing rəsm
more artıq
majority çoxluq
aqueous sulu
random təsadüfi
because çünki
union ittifaqına
laws qanunların
attraction cazibə
line cizgi
scene səhnə
wich onlardan
western qərbi
war müharibəsindən
in sahələrinə
dj əyyub
portrait portreti
were tutdu
river çayı
politics siyasətin
of nazirliyi
forms formalarının
genocide soyqırım
generation nəsil
programming program
violet bənövşəyi
literature ədəbiyyatda
why niyə
school məktəbinə
mobilized səfərbər
the duran
fragmented parçalanmış
candidate namizəd
too həddindən
that olduqlarını
medical tibb
not bilməz
difficulties çətinliklər
adjacent bitişik
zoology zoologiya
laboratory laboratoriya
quality keyfiyyət
on mövzusunda
plant zavodu
disease xəstəliyə
growing yetişdirilməsi
television televiziya
picture şəkil
fields sahələrində
south cənubu
border sərhəddə
death vəfatı
winston uinston
agencies qurumlar
bee bəə
dramatic dramatik
inherent xas
was olmuşdu
appliances texnikasının
future gələcəkdə
is yoludur
guy türk
hand tərəfdən
institute institutunda
districts rayonlarına
prince knyaz
capital paytaxtıdır
moral mənəvi
catholicos katolikosu
protocol protokolu
system sistemini
map xəritəsi
built tikilib
was verirdi
flag bayrağın
adriatic adriatik
attack hücuma
poems şerlər
languages dillər
azerbaijanis azərbaycanlılar
day gündən
mass kütləsi
staff kadr
measures tədbirləri
output çıxışı
outlook dünyagörüşü
spear nizə
fish balıqların
paris parisdə
waters sular
issued buraxılan
content miqdarı
forms formaları
wedding toy
castle qalasına
idea ideya
of yaradılmasının
decision qərarın
graduates məzunları
republic respublikasının
to etməkdən
impression impressionizm
slave əsir
speaker danışan
citizens vətəndaşların
potential potensial
me mə
thermodynamics termodinamika
get almaq
right hüququndan
neighbours qonşuları
invasions basqınlar
figures rəqəmləri
sumer şumer
women qadınlar
aristotle aristotel
composers bəstəkarlar
independent müstəqil
progress tərəqqi
europe avropadakı
mexico meksikada
back qayıdır
semifinal yarımfinal
fee haqq
weight ağırlıq
technology texnologiyası
music musiqiləri
philosophers filosoflar
decisions qərarlar
legal hüquqi
products məhsulunun
it deyilənə
orthodox pravoslav
through işləmiş
price qiyməti
died həlak
change dəyişməsi
guerrilla partizan
decreased azalmışdır
authorities səlahiyyətləri
the yerləşən
kurds kürdlər
creates yaradır
henry henri
javanshir cavanşirin
the birləşdirən
survey sorğu
armenia ermənistanda
one birindən
created yaradılıb
back dal
winner qalib
china çində
javad cavadın
that edən
experience təcrübə
simple sadə
share çəkisi
conference konfransında
up ayağa
rulers hökmdarlarının
region rayonundakı
oblast vilayətdə
ground zəmin
production istehsal
decomposition parçalanma
functions funksiyaları
society cəmiyyətə
centers mərkəzlərindən
source mənbəyidir
farida fəridə
languages dillərə
the etdikləri
population əhaliyə
relative qohumu
important önəmli
edirne ədirnə
business işində
triangle üçbucaq
roads yollar
zehra zəhra
bright parlaq
mathematics riyaziyyatın
be edilməsi
influence təsiri
means vasitə
international beyin
fidelity vəfa
tainted xarab
concept anlayış
heads başçıları
champions çempionlar
conflicting ziddiyyətli
like bənzəyir
named adında
moments anları
free əyləncə
dynasty sülaləsinin
structure quruluş
brought gətirmişdir
peninsula yarımadasında
april aprel
taking alınaraq
products məhsulların
water suyunun
person şəxs
fixed uğradı
general generalları
palestinian fələstin
mf fətəli
interesting maraqlıdır
feeling hiss
democratic demokratik
handle ələ
abbas abbasın
by apardıqları
support dəstəyi
see görürlər
separated ayrılmışdır
shaheed şəhid
philosopher filosof
research tədqiqatlar
bass başqaları
hand əlinin
mongol monqol
prepared hazırlanmışdır
shahriyar şəhriyar
effective səmərəli
plane təyyarə
all növbədə
printer yazıçısı
not etməməsi
coloring boyaq
innovation yenilik
anatomy anatomiya
off yola
countries ölkələri
not edilmir
theory nəzəriyyə
could bilmişdi
competition müsabiqəsi
spanish ispan
blind kor
russia rusiyada
brain beyninin
elchibey elçibəy
independence müstəqilliyi
stones daşların
khan xanla
can bilər
evaluation qiymətləndirilməsi
printed basılır
the apardığı
top zirvəsində
contact kontaktın
mountains dağlarında
faculty fakültəsini
clothes paltarı
of müəssisələrinin
is dayanır
next irəli
will gələr
heartily ürəkdən
mislead azdır
relative qohum
be edilməlidir
jesus isanın
architect memar
family ailəsinin
end üç
sensory düyü
explanation izah
symbols rəmzləri
machines maşınlar
images təsvirlərin
invention ixtira
such belə
estonia estoniya
wikipedia vikipediyanın
selection seçim
preschool məktəbəqədər
speaking danışır
not olmasın
contracts müqavilələri
against müqabilində
excuse bəhanə
forced məcburiyyətində
state dövlətinə
take tutmaq
squad qurumu
professional peşəkar
province vilayətinin
isle işlə
ere ərə
west qərbində
changes dəyişiklikləri
become çevrilirlər
apparatus aparat
baroque barokko
severe amansız
scientists alimlər
rulers hökmdarlar
motives motivləri
research tədqiq
parent vəli
you əgər
map haqda
common sıravi
centuries əsrlərinə
sources mənbələri
temperature temperaturun
transparent şəffaf
light işığa
date tarix
history tarixin
power energetik
girls qızları
tower qala
javanshir cavanşir
head başçısının
cutting kəsici
afghanistan əfqanıstanda
provinces illərinin
wales uels
artisan sənətkar
then onda
progressive mütərəqqi
names adları
organization təşkilatın
munich münhen
languages dillərini
combining birləşdirilməsi
created yaratmış
construction tikintisi
javid cavid
photo foto
scenario ssenari
fascist faşist
bukhara buxara
come gəlməsinə
image görüntü
most əksər
exactly eynilə
institutions müəssisələri
size həcmi
flags bayraqları
is rəngdə
when edərkən
opera operası
caliphate xilafətinin
object cismə
goal qol
german almaniyanın
position mövqe
increase artmasına
ugric uyğur
monument abidə
necessary lazımı
showed göstərdi
hamadan həmədan
faculty fakültəsində
powerful qüdrətli
inclined maili
up qədəri
marked markalı
bomb bomba
ebu əbu
struggle mübarizəsi
january yanvar
critical tənqidi
his yaşadığı
belonging mənsubiyyət
was qazanmışdı
to keçirilib
the yerin
sports idman
mercury merkuri
is rəngdədir
stop doğrudan
back geriyə
tv televiziya
sea dənizində
soil torpaq
were olunurdu
mouse siçan
exceptional müstəsna
the nin
essentials əsası
immediately dərhal
slight cüzi
resistance müqavimət
they başlarına
reconstruction yenidənqurma
turks türkləri
worship sitayiş
life həyatını
power hakimiyyətə
liver qaraciyər
prosaic mənsur
power hakimiyyət
states dövlətlərin
book kitabını
sentence hökmü
parts hissəyə
games oyunların
benevolent xeyirxah
azerbaijan azərbaycanının
sad şad
has çatmışdır
operations əməliyyatları
base baza
experience təcrübəsi
solution həllini
caucasian qafqaz
who görən
africa afrikanın
areas ərazilərin
revival dirçəliş
personality şəxsiyyətə
worship ibadət
technology texnologiya
film filmi
stations məntəqələrində
employees əməkdaşları
be gəlməsi
hawk laçın
alaska alyaska
fighters döyüşçülərinin
ancient qədim
kin tayfa
holidays bayramlar
monuments abidələri
worked çalışmışdır
elements elementlərini
responsibility məsuliyyət
russia rusiya
indian hindi
liechtenstein lixtenşteyn
europe avropanın
result nəticədə
necessary zəruri
narimanov nərimanovun
parthian parfiya
poet şairi
ways şəkillərdə
administration idarəsinin
is verilir
was edildi
body cismin
are çalışırlar
news xəbərlər
minister naziri
law qanunla
thought fikrin
sam türkcə
before keçirilən
point nöqtəsinə
troops evlənmək
much qədər
munitions aparılması
companies cəmiyyətlər
covered örtülüdür
housing evlər
are salınır
image təsvirin
july iyulda
units vahidləri
study öyrənmək
they onlar
literature ədəbiyyatında
of təsərrüfatı
leadership rəhbərliyinin
currency valyuta
incomplete yarımçıq
caucasus qafqazın
ordubad ordubadda
computer kompyuterləri
term müddətli
bridges körpülər
largest böyüyü
were aparılırdı
villages kəndlər
size ölçüsünə
closed qapalı
objects cisimlərin
causes vurur
settled yerləşmiş
rebellion üsyana
ceramics keramika
representation təmsil
exposure işığı
transition keçilməsi
point nöqtədə
the bundan
replacement dəyişdirilməsi
channels kanallar
violin skripka
building quruculuğu
season mövsümü
december dekabrında
switzerland isveçrədə
operation əməliyyatı
the azərbaycanla
is etdirir
was başlandı
state dövlətin
consul konsul
periods dövrləri
cities şəhərləri
dissatisfied narazı
work işləməsi
born doğulduğu
spread yayıldığı
is olur
exception istisna
tabriz təbrizdə
the etdiyimiz
had keçirmiş
stalin stalinin
were etdilər
boards lövhələri
paul pol
elementary elementar
program proqramı
title rütbəsi
need gərək
maintained saxlayırdı
national ümummilli
working işçi
civil vətəndaş
sure surə
this bunlara
traditions adətləri
million mln
morning şəhərdən
state dövlətdir
thinker mütəfəkkir
like istəyirəm
society cəmiyyətdə
up tərbiyə
desert səhra
demon çin
step ögey
parallel paralel
others digərləri
jesus isanı
directions istiqamətlərdə
collected toplanmışdır
phone telefonun
service xidmətə
letters məktubları
respectably hörmətlə
sabotage təxribat
comment hay
he hə
purpose məqsədlə
time dəfə
troops qoşunu
unesco unesconun
in ayında
construction tikinti
playwright dramaturq
ornate bəzədilmişdir
re saxlanılır
successor varisi
christmas miladdan
copenhagen kopenhagen
was çəkildi
project layihəsi
let edək
visitors gələnlərin
european avropa
georgia gürcüstana
back geri
is olduğundan
gun gün
star ulduzu
children övladı
david davud
customer müştəri
gutter növ
operating əməliyyat
attack hücumu
yet hələlik
albania albaniyada
theology ilahiyyat
brother-in-law qayıdan
the aparılmış
sounds səsləri
law yaşaya
movies filmlərdə
started başlanmışdır
plays oynayır
an üzərindən
high yüksək
worthy layiqli
participation iştirakı
convincing inandırıcı
that biləcəyi
formations formasiyası
an müəssisədə
alder qızılağac
were aparılmışdır
has göstərmişdir
admission qəbulu
article məqalə
health səhhət
fever atəş
lands torpaqlarda
forces qüvvələrinin
destroyed dağıtdı
good yaxşı
california kaliforniya
force qüvvəyə
color rəngli
note qeyd
far uzaqdan
areas bölgələri
begin başlayırlar
ages əsrlərə
others ea
conducted aparıb
sans şans
as kimi
community aləmin
home vətənə
there gözləyir
his tutduğu
rules qaydalarına
cobalt ağacdələn
one birinə
chess şahmat
cold soyuq
million məsih
wrong yanlış
which onlardan
aerodynamic aerodinamika
army ordusunu
area sahə
out çıxartdı
legend rəvayətə
marsal marşal
played oynadığı
village kənddə
groups qruplara
coast sahillərində
market bazarda
assembly assambleyası
show göstərmək
tamerlane teymurun
started başlayanda
well hə
level səviyyəsinə
huseynov hüseynov
tabrizi təbrizinin
source mənbəyini
field sahədə
files fayllar
patient xəstə
joseph cozef
enterprise müəssisə
flowers çiçəklər
germans almanlar
networks şəbəkələrin
formed formalaşmışdır
wooden taxta
to istədiyi
terms əsaslar
property mülkiyyət
sources mənbələrində
to verməyə
self özündən
that gəldiyini
anthem marşı
presented təqdim
source qaynaq
negative mənfi
hour saatda
geography coğrafiya
alternative alternativ
archaeological arxeoloji
theologian axund
seid seyid
lease lizinqi
systematic sistematik
screens ekranlara
funds vəsaiti
personally şəxsən
field sahəsində
tributaries qolları
house məskən
cover örtüyünün
summit zirvəsində
population əhalini
artist artisti
of sahələrinin
stat ştat
library kitabxana
technology texnologiyaları
nakhchivan naxçıvanın
hard sərt
volumes cilddə
artists sənətkarların
approximately təqribən
boundaries sərhədlərinin
said deyirdilər
dynasty sülalə
climate iqlim
be olunmaq
generation nəslinə
list səhifəsi
zone bölgəsini
intellectual fikri
subject məruz
colonial müstəmləkə
meeting görüşü
sea dənizindən
quadrangular dördbucaqlı
not bilmədiyi
can gələ
is olmasına
coal yayılması
equipment avadanlıq
over üstündən
source mənbəyi
successfully uğurla
virginia virciniya
offered təklif
pruned daranın
statehood dövlətçilik
congress konqresinin
urmia urmiya
typical tipik
work əsərində
slavery quldarlıq
range əhatəsində
thick qatı
chemicals kimyəvi
facilities imkanları
editorial redaksiyası
secretary katibi
to məqsədilə
roads yollarında
prophet peyğəmbərin
that verdiyini
structure quruluşu
organizations qurumlar
sympathy rəğbətini
terms şərtlərinə
factor amil
the qərarını
r. ramiz
his özünün
publications əsərlərin
improve yaxşılaşdırılması
dna dnt
areas sahələri
monument çəkməyə
market bazar
shirvani şirvani
sewing tikiş
was etmişdirlər
julfa culfa
collects toplayır
warning xəbərdarlıq
crystal büllur
ideas ideyalar
caucasus qafqazdan
as vəzifəsində
university universitetində
armenian erməni
dynamo dinamo
key düyməsi
thousand min
movement hərəkatının
level yüksəklikdədir
the ilin
deference riayət
cake tort
death ölümdən
not olmur
distribution yayılmasında
go keçmək
figures fiqurları
way yoldan
theory nəzəriyyəsi
is etməkdir
conditions şəraitinə
moslem müsəlman
black qaralar
california kaliforniyada
claim iddia
successfully müvəffəq
cabinet kabinetinin
legislative qanunverici
berde bərdə
software proqramına
nations millətlər
school məktəbə
watch saatı
principles prinsipləri
groups dəstələri
silent səssiz
who edənlərin
bow kaman
conditions şəraitinin
means vəsait
woman qadını
whereas halbuki
construction tikildiyi
tourist turistləri
is verilib
loves sevir
tusi tusinin
budget büdcəsi
is çevrilib
elections seçkilərdə
basin hövzəsinin
begins başlanır
occupation işğal
music musiqilər
versions versiyalar
land diyarında
save saxlaya
successfully müvəffəqiyyətlə
official vəzifəli
room oda
has sahibdir
area ərazidir
diseases xəstəlikləri
relationship qohumluq
khan xanı
front cəbhəsində
sector sektor
commission komissiya
money pulu
absa abşa
changed dəyişərək
was dururdu
municipality bələdiyyəsi
ici içi
exchange mübadilə
conflict münaqişəsi
resource resurs
leader lideri
life həyatda
den dən
surface səthinə
lost itirilmiş
manuscripts əlyazmalar
ally müttəfiq
administration idarə
no yox
us bizi
iceland islandiya
duties vəzifələrini
was qatıldı
death ölümün
soft yumşaq
zoroaster zərdüşt
judicial məhkəmə
rector rektoru
is еdir
reserve ehtiyatı
to qarşısındakı
volga volqa
districts rayonlarından
also ayrıca
style üslub
list siyahıya
overboard bayıra
daredevil rəşid
drop düşməsi
mexican meksika
n и
glaciers buzlaqlar
right-angled düzbucaqlı
love məhəbbəti
executive icraiyyə
der dəri
face üzü
pottery saxsı
diabetics şəkər
areas ərazilərinə
people insanlara
hereditary irsi
rule hökmranlıq
rome romada
was tuturdu
sought-after axtarılan
haifa hayfa
is edilir
amelioration meliorasiya
reason səbəblə
stories hekayələr
monitors monitorlar
state əyalət
exhibition sərgisində
towns şəhərlərinin
villages kəndlərdə
plain düzünün
far iraqa
people insanlardan
field yatağı
products məhsullar
go gedərək
gospels incil
oblong uzunsov
basketball basketbol
size ölçü
level səviyyədə
azerbaijanis azərbaycanlılardan
great gözəldir
engineer mühəndisi
again yenə
discovered aşkara
title ünvana
could bilmişdir
street küçəsi
students tələbələrin
documentary sənədli
dictionary lüğət
opportunities imkanlarından
execution qətl
politicians siyasətçilər
khorasan xorasana
hungary macarıstan
commander sərkərdəsi
reserve qoruğu
organizations təşkilatlar
dirt kir
term termin
quality keyfiyyətli
leasing lizinq
egg yumurta
slogan şüar
virus virusu
collected toplanmış
connect birləşdirmək
culture mədəniyyətə
atmosphere atmosferin
strike vurmaq
night gecələr
december dekabr
parliament məclisində
save qazanc
asia asiyaya
page səhifənin
war döyüşləri
resolution qərar
nickel irandilli
magomayev maqomayev
electronic elektron
one-sided birtərəfli
oak palıdından
occupational işğalçı
temple məbədinin
barrier maneə
divine ilahi
products məmulatı
revolt qiyam
film filmin
journal jurnalının
mouth ağız
nuclear nüvə
success uğur
wind küləyi
electronic elektronika
guard gözətçi
identity şəxsiyyəti
submarine sualtı
shamkir şəmkir
empire imperiyasından
union ittifaqa
villages kəndlərində
words sözlərin
the meydana
institute institutu
to yer
historians tarixçilər
radiation şüalanma
armenia ermənistan
military aparılan
black geriyə
eagle qartalı
viewing baxış
rescue xilas
songs mahnıların
law qanunu
members üzvü
doctor doktor
mail məktub
plato platon
year il
fikret fikrət
collection toplu
trophy qənimət
to edilməsini
selected seçilən
they bunları
contract müqaviləsini
home yurd
rhine reyn
jim zənci
was görmüşdür
leather dəri
is götürür
path yolunu
description təsvirlər
sewerage kanalizasiya
is qurulub
of işinin
put qoymaq
shirvan şirvana
models modelləri
free sərbəst
minister nazir
disease xəstəlik
turks türklərinin
wars müharibələrdə
systems sistemlərini
two adət
book kitabı
notice bəyannaməsi
function funksiya
gene gənə
median midiya
lines xətlər
cybernetics kibernetika
region regionun
x ×
climate iqlimə
ceremony mərasimi
that etdiyinə
zone zonasının
noun isim
point nöqtəsi
indonesian indoneziya
rehman rəhman
grandiose möhtəşəm
creativity yaradıcılığa
economy iqtisadiyyat
children uşaqların
official rəsmi
judge hakim
koran quranın
line xəttinin
use istifadəyə
is üstündür
the tərəfin
gdp üdm
out əldən
province qəzasının
island adanı
preparation hazırlanmasına
new yəni
to keçib
one birində
it şəkildə
source qaynağı
page səhifəyə
friedrich fridrix
read oxuduğu
volume cild
mark nişanı
honey bal
tbilisi tiflis
army ordu
tulips lalə
room otağı
browsers brauzerlər
center mərkəzin
amateur özfəaliyyət
global qlobal
was olundu
police polis
them onlarda
prohibited qadağandır
italy italiyanın
association assosiasiyasının
prayer namaz
city şəhərə
astara astarada
established qurub
dollars dolları
summer yayı
economic təsərrüfat
was olunmuşdu
labor zəhmət
province vilayətin
museum muzeyinin
the deyə
peace sülhə
yug yuğ
companies şirkətlər
time dövrdən
off aradan
too həddən
facilities qurğuların
learning öyrənən
lease icarə
current cərəyanı
response cavabı
builder qurucu
lighting ildırım
foot ayaq
children uşaqlarına
equipment texnikanın
crochet toxumaq
topics mövzulara
write yazmaq
the cu
education təhsilini
kingdom krallığı
order əmri
policy siyasətini
activities fəaliyyət
wine şərab
prague praqa
algebra cəbr
russia rusiyanı
reforms islahatların
judaism iudaizm
roads yollara
scope vüsət
areas əraziləri
materials materiallarının
post yazıya
student tələbəsi
neighborhood mühit
articles əşyalar
thoughts düşüncələri
party partiya
normative normativ
to salmaq
meanings mənaları
sales satış
lease lizinqə
skilful mahir
master magistr
machine avtomatı
musicians musiqiçilər
evening axşam
control nəzarəti
located yerləşmişdir
government hökumətinin
attitude münasibət
especially xüsusilə
encyclopedia ensiklopediya
the başlanan
people xalqlar
lands torpaqlarını
degree dərəcədə
about haqqındakı
not bilməzdi
mass kütləvi
brain beyin
unity vəhdət
window pəncərə
order əmir
were tapmışdı
paleolithic paleolit
rebellions üsyanlar
network şəbəkəsi
or istərsə
provinces illərdəki
correct düzəldir
activities fəaliyyətləri
alphabet əlifbasında
tools alət
operating əməliyyata
stars ulduzları
percent yüzdə
plateau yaylası
burning yanar
competition çəkiliş
from yerdən
contest müsabiqənin
album albomda
palace sarayına
carpets xalçaların
considered düşünülmüş
coast sahilində
characteristic xarakterikdir
started başlamışdılar
municipalities bələdiyyələr
extracts özlərinin
issues məsələlərinə
forty qırx
child uşaq
substitute əvəz
coast sahil
ferman fərman
circumstances halları
be qalsın
destroyed dağıdılmış
and həm
bos boş
or istər
women qadın
institutions qurumları
europe avropadan
regret təəssüf
kazakh qazax
lincoln linkoln
power hakimiyyətin
released buraxılıb
uk ingiltərə
group qrupuna
said demişdi
only yeganə
symbolical simvolik
performance tamaşası
talent istedadı
story əhvalatı
excavation qazıntı
children övladları
regions rayonlarda
vatican vatikan
essentially əsasən
competition müsabiqədə
you səndən
structure quruluşunun
processes prosesləri
ell arşın
of yerinin
coordinates əlaqələndirir
city şəhəridir
bey bəy
life həyatının
authority səlahiyyət
operation istismara
percussion zərb
budget büdcənin
kingdom knyazlığı
complex mürəkkəb
density sıxlıq
force qüvvəsinin
meryem məryəm
rise yüksəliş
rock qaya
stomach mədə
regular müntəzəm
grapefruit qreypfrut
sample nümunəsi
the ölkədə
sofa divan
army ordusuna
number adəti
slovakia slovakiya
system sisteminin
president prezidentin
were oldular
promote təşviq
violation pozaraq
document təsəvvür
has almışdır
committed törədilmiş
services səfərləri
romans romalıların
writing yazılması
space məkanında
period dövründəki
helme dəbilqə
had düşmüşdü
humidity rütubət
transferred köçürülmüş
uprising üsyanı
so beləcə
center mərkəzi
care himayəsinə
that tanıyan
when etdikdən
translate tərcümə
christians xristianların
picturesque mənzərəli
population əhalinin
wars müharibələri
birds quşlar
after ardınca
meet qarşılayır
spill qərq
cattle qaramal
search axtarışı
has salıb
candidates namizədlərin
broadcasting verilişləri
education təhsildə
research tədqiqatların
kazakhstan qazaxıstan
has çəkib
read içində
process prosesini
is tutulmuşdur
recently günlərdə
horse at
not edilməmişdir
calculations hesablamalara
banks bankları
cave mağara
goddess ilahəsi
ganja gəncədə
battle savaşı
aids qiçs
their onları
anger açıq
are çəkirlər
customs gömrük
latin latınca
zionists siоnistlər
world aləmi
not bilməyib
hello salam
possible mümkündür
changes dəyişikliklər
island adasının
was edilmişdi
brice bircə
film kino
precisely dəqiqliklə
birch ağcaqayın
sacrifice qurban
thirst şuşada
bass baş
generation nəsli
agdam ağdam
computer kompyuterə
bureau bürosunun
region regionu
march yürüş
links əlaqələri
athens baku
are olmaqdadır
researchers tədqiqatçılar
producer quruluşçu
packages paketlər
historical tarixi
spectacular görkəmli
gul gül
was keçirirdi
air havanın
towers qalalar
tendency meyl
size boy
legislative yaşama
book kitabda
army ordusunun
loyalty sədaqət
tartar tərtər
poems şerlərində
combines birləşdirir
policy siyasətinin
history tarixçəsi
you siz
centralized mərkəzləşmiş
from yoldan
weaver toxucu
historically tarixən
reserve qoruq
to keçirib
where yerlərə
logical məntiqi
chicago çikaqo
expanded genişləndi
clothes paltar
issues məsələlərin
figures fiqurlar
trouble əziyyət
to etdirmək
structure quruluşa
oil nefti
the edilməsində
volcanic vulkanik
monument abidəsi
may mayında
philosophy fəlsəfənin
mature yetişmiş
private özəl
that olduğunu
tower qalada
steps addımlar
bridge körpü
method üsulla
holidays bayramları
disputes çəkişmələr
they gəldikləri
zoroaster zərdüştün
play oynayırlar
assyrian assur
done gördüyü
abroad xaricdə
mechanical mexaniki
personality şəxsiyyətinə
disease xəstəliyi
series silsilə
write yaza
bid təklifini
poems şeirlər
helmet dəbilqə
performed tamaşaya
sinig sınıq
portugal portuqaliya
sin günah
forces qüvvələri
public ümumi
guinea qvineya
parties partiyaları
b в
floor mərtəbə
party tərəf
about haqqda
see görürük
conditions şəraitin
museum muzey
and olunaraq
apparently yəqin
were çıxırdı
april aprelində
trees ağaclar
venezuela venesuela
contracts müqavilələr
love eşq
a yaradan
commitment bağlılığı
period müddəti
was öldü
growth artımı
others başqaları
capital kapital
areas sahələrdə
and und
layer qatının
poets şairləri
army ordusunda
armored zirehli
native doğma
palace sarayda
travel səfərləri
written yazılmış
building inşaat
world kürəsinin
productivity məhsuldarlıq
levels səviyyələrdə
star ulduz
million milyon
a əbülfəz
culture mədəniyyətinin
there orada
variety estrada
council şuranın
the işə
lebanon livan
failure uğursuzluqla
magazine jurnalı
caspian xəzər
mouths kənardan
cultures mədəniyyətlərin
original orijinal
master sahibdir
relief relyef
who kimə
so-called deyilən
age yaşı
as adlandırır
poets şairlər
treatment rəftar
politicians siyasətçiləri
manuscript əlyazma
sons oğulları
tourists turistlərin
debut debüt
ball top
colours rəngləri
because səbəbindən
sabir sabirin
were alırdı
reliable etibarlı
can olar
treasury xəzinə
tatarstan tatarıstan
story dastan
silver gümüş
where yerdə
classrooms dərslik
schools məktəblərinin
shares hissələrinin
world ümumdünya
people xalqa
baku bakıya
table cədvəlin
statue heykəli
sub- subalp
appearance təzahür
newton nyuton
is daşıyır
events hadisələrdən
compulsion məcburiyyət
welfare məişət
for ayı
never-ending əbədi
method üsulu
film filmlər
model modeli
kazakhstan qazaxıstanın
is gedir
see görmə
warmth istilik
aurora şəhər
class sinfi
cuisine mətbəxi
confrontation qarşıdurma
oglu oğlu
spring bahar
newspaper qəzetinin
religion dininin
economy iqtisadiyyatı
concludes bağlayır
korea koreyada
the ölkəmizin
court məhkəməsi
strait boğazı
tajikistan tacikistan
barrows kurqanları
relationship əlaqənin
walls divarlarının
askar aşkar
hand əldən
i düşünür
singer xanəndə
horn buynuz
colonel polkovnik
questionable mübahisəli
iranian iran
files faylları
ex əks
architecture arxitektura
fame şöhrətini
settlements məskənlərindən
help köməyə
magic sehrli
askeran əsgəran
iberia iberiya
painful əzablı
flag bayrağının
macedonia makedoniya
created yaradılmışdır
to göndərib
carpet xalça
place yer
majnun məcnun
old köhnə
caesar sezar
name ada
from gələn
more ətraflı
names adlar
erzurum ərzurum
draft ceki
azerbaijanis azərbaycanlılarının
out gözə
applies alınır
level səviyyəsi
position vəzifədə
communist kommunist
ministry nazirliyinin
school məktəbinin
code kodu
heritage irsinin
improvements irəliləyişlər
has etdi
building bina
gradient dərəcəli
revenue gəliri
advertising reklam
thirty otuz
equator ekvator
cattle-breeding maldarlıq
languages dillərindən
ninth doqquzuncu
positive müsbət
was başladı
question qurumlar
evolution təkamül
rain yağmur
keeper saxlayan
check xana
to yə
genocide soyqırımını
methods üsul
amri əmri
mathematics riyaziyyatı
album qarayev
reasons səbəbləri
khans xanlar
climate iqlimin
teachers müəllimlərin
caliph xəlifə
dangerous təhlükəli
diploma diplomu
subject tematik
next sonraki
tree ağacın
commissars komissarları
polytechnic politexnik
b ab
has olmasıdır
others digərlərinin
reader oxuyan
atmospheric atmosfer
states dövlətlərdən
is olunmaqdadır
willfully özbaşına
areas sahələr
were edirdilər
heat istilik
moisture name
net tor
statistics statistika
body qurum
revolution inqilabının
standard normativ
to etməsi
idolatry bütpərəstlik
distributed paylanmış
require tələbə
but olunsa
weapon silah
met mətni
application tətbiqinə
decay tənəzzülə
cultivated becərilir
some qismi
state dövlətini
killed öldürülür
people adamlara
the yaradılan
four dörd
pope papası
stories hekayələri
name ad
tax vеrgi
horses atları
and vs
so bilsin
organizational təşkilatı
struggle mübarizə
principles prinsiplərini
out çıxa
islands adaları
or yoxsa
withdrawal çıxması
state azərbaycanlıları
suppressed yatırıldı
resort kurort
funeral dəfn
rest istirahət
woodpecker sağlığında
vital həyatı
karen gənc
differ fərqlənirlər
children uşaqları
companies şirkətlərin
lieutenant leytenant
average оrtа
countries ölkələrə
film kinosu
hawaii havay
school məktəbin
which qaldığı
tea çay
movie çох
december dekabrın
hot qaynar
aviation aviasiya
trailer qoşqu
suse şüşə
crude çiy
federation federasiya
visual vizual
jaundice sarılıq
to keçirir
depressions çökəkliklər
had vermişdi
production istehsalına
the ci
naphthalene naftalan
whole bütöv
avatar vətənin
plains düzlərində
his vurğunun
was edirdi
intervention intervensiya
scythian skif
blue mavi
not etməmişdir
press başından
staff kadrları
systematic sistemli
delivery təslim
there ora
potassium kalium
republic cümhuriyyəti
selected seçilmiş
side tərəfdə
conduct aparmaq
sources mənbələrə
material maddi
academy akademiyanın
adopted qəbul
caliphate xilafəti
hall zalı
bronze tunc
the vaxtlar
coast sahillərindən
characteristics xarakterik
jobs işlərini
tables cədvəllər
current cərəyanının
problems problemlərlə
holiday bayramının
be olunmasını
cities şəhərlərindən
architecture arxitekturası
direction istiqamətində
state dövlət
captivity əsirlikdən
turnover dövriyyəsinin
to ə
independence müstəqilliyini
short qişa
built-in qurulmuş
labour əməyi
book kitabına
death öləndən
staff ştatda
khoy xoy
mean demək
january yanvarda
production istehsalının
sunni sünni
official günki
ves vəs
said deyilirdi
prize mükafat
wish arzu
americans amerikalıların
passenger sərnişin
border sərhədində
economy iqtisadiyyatında
operator operatoru
metals metallar
february fevralın
intellectual intellektual
of hesabla
nine doqquz
worked çalışmış
to çatdırır
state dövlətindən
proverbs atalar
mecca məkkə
type növü
power hakimiyyəti
agreed verdilər
center mərkəzidir
the keçirən
country ölkəsi
peacock tovuz
have gəlmişlər
countries ölkələrin
out çıxaraq
great dahi
flow hərəkəti
activity fəallıq
oil neftin
authors müəlliflərin
department kafedrasının
role rola
persons şəxslərə
academy akademiyada
situation vəziyyətə
product məhsulun
by edərək
region bölgədə
distortion təhrif
view mənzərə
village kənddən
bunch dəstə
hunger aclıq
brazil braziliya
delay təcil
average orta
india hindistanın
transportation nəql
liquid maye
powe hakimiyyət
september sentyabrında
salvation qurtuluş
just məhz
traces izləri
economy iqtisadiyyatın
dialect dialekt
at üçündür
self kəndinə
made düzəldilmiş
area sahəsi
blow zərbə
congratulation təbrik
crisis böhranı
sources qaynaqlar
municipal bələdiyyə
envoy elçi
mostly əksərən
olympic olimpik
forbidden haram
characteristic xarakterik
give verirlər
is odur
anatolia anadolu
science elmə
leaf yarpaq
ethiopia efiopiya
continuous fasiləsiz
autumn payız
categories kateqoriyalar
applied işlədirlər
return qayıtdıqdan
time səfər
grammatical qrammatik
correction düzəltmə
finish bitir
room qapı
vampire xortdan
departments şöbələri
kerim kərim
intervention müdaxilə
are alırlar
plan planı
mountains dağlarından
marvelous möcüzəli
anything səy
goods malları
goods mal
es əs
conclusion nəticəyə
field sahənin
when keçərkən
provinces vilayətləri
mh aləti
progenitor dədə
algae yosunlar
valley vadisində
alumni məzunlar
touch həcmli
factory fabriki
out çıxıb
the xalqların
discussed müzakirə
valley vadisi
findings tapıntılar
development inkişafın
rival rəqibi
india hindistana
within ərzində
songs mahnıları
bulgarian bolqar
pottery dulusçuluq
as vəzifəsini
advanced qabaqcıl
kingdom padşahlıq
lap dövrə
symptom araz
cells hüceyrələr
shares hissələr
our bizim
prosecution təqib
land torpağının
federation federasiyası
substances maddələrin
ministers nazirlər
fine zərif
azim əzim
tomb türbəsi
collect toplamaq
tower qalasını
bid təklif
tehran tehranda
representatives nümayəndələri
figure şəkil
ideology ideologiyasının
jews yəhudilərin
directors rejissorlar
studio studiyası
bulgaria bolqarıstanda
material materialın
rustem rüstəm
structure quruluşunda
egypt misir
rite ayın
burden başlanğıcı
cambridge kembric
documents sənədlərin
law qanunun
jubilee yubiley
has malikdir
to etmələri
sable samur
signed imzalanmış
susa şuşa
cities illərin
files faylların
turning dönüş
academy akademiyasında
governor qubernatoru
hills təpələri
seeds toxumlar
extends uzanır
production hasilatı
there orda
to edib
change müəyyən
berlin berlinin
colors rənglər
department şöbə
bronze tuncdan
today bugün
village kəndinin
south cənubdakı
traveler səyyahı
khomeini xomeyni
death ölümü
polish mifologiya
lengths uzunluğu
biology biologiya
perfect kamil
faculty fakültəsi
to etsinlər
director direktoru
cities şəhərlərinə
to aparmağa
belonging mənsubdur
regiment alayın
working işləyən
album albomun
ssac tqdk
academy akademiya
soldier aşkar
program proqramdır
are göstərilmişdir
reviews baxır
time zamana
seki şəki
nervous sinir
put sürdüyü
basically əslində
found rast
oriented yönümlü
from yaranan
size ölçüsü
said deyilir
he qış
names adlarının
reminding xatırladan
level səviyyəsini
millennium minilliyə
esen əsən
hedgehog kirpi
literature ədəbiyyat
book kitabi
teas çayları
possible imkanı
leasing lizinqin
family ailəsini
certain bəlli
the dövrün
whole bütövlükdə
was qoyulmuşdu
was verdi
gradually getdikcə
georgia gürcüstanla
not olunmamış
was verilmişdi
award mükafatını
usually adətən
played oynayırdı
streets küçələrə
understanding anlayışı
creative yaradıcılıqla
traditions ənənələri
forests meşələrə
paradise cənnət
herzegovina herseqovina
parts hissələr
impact təsirindən
publisher nəşriyyatı
people tayfasının
relations münasibətlərini
nasreddin nəsirəddin
khalid xalid
square meydan
land torpaqların
self- özünü
or yaxud
has etdirib
is çəkilir
chief səfi
was qoyulmuş
cobalt kobalt
network şəbəkədə
blood kürə
however lakin
baku bakıdan
quds qüds
tradition ənənə
presented təqdimat
book kitabın
early erkən
weak zəif
baltic baltik
car çar
mystic sufi
rises qalxır
stage mərhələdə
man adamı
tatars tatarlar
capacity güc
and v
agrarian aqrar
sentenced məhkum
relations əlaqələrin
sea dənizi
harmful zərərli
form formasındadır
resources sərvətlərin
etc. vb
government hökuməti
insa inşa
relations münasibətlər
culture mədəniyyəti
himalayan himalay
group qrupun
bring gətirə
long üzün
network şəbəkə
sand qum
users alınmış
faithful sadıq
congress konqres
people şəxsiyyətləri
researcher tədqiqatçısı
behind arxasında
music musiqiyə
competition rəqabət
to etməkdədir
fighter döyüşçü
artistes artistləri
networks şəbəkələr
popular populyar
not bilmir
house evi
established yaradıldı
french fransızca
settlement yerləşməsi
right doğru
belief əqidə
created hazırlanır
la dövrə
selim səlim
tree ağac
create ölü
plain düzənlik
periods dövrlərdə
saying dedikdə
conjecture zənn
rivers çaylar
province vilayətində
types tipləri
morning şəhərlər
base bazasına
tail quyruq
song mahnının
stage səhnədə
pearl mirvari
christianity xristianlığın
pseudonym təxəllüsü
muslims müsəlmanlar
christianity xristianlığı
protocol protokol
industry sənayesinə
ideal idealı
settlement qəsəbəsində
inter- olmuş
humane insanı
ballet balet
graphics qrafikası
emr əmr
obedience itaət
january yanvarında
cosmic kosmik
mountain dağında
form ünvanı
space məkan
noble əsil
had vardı
organisations ocaqları
features xüsusiyyətlərindən
brown qonur
director rejissorlar
ahmad əhməd
started başlamışdır
italy italiyada
threshold astana
to keçirməyə
last sonuncu
provinces illər
geographical coğrafi
from digərinə
iron dəmirdən
meeting iclasında
media vasitələrinin
areas ərazilərini
cattle malqara
on dair
child biologiya
countries ölkələrinə
tbilisi tiflisdə
be olunmağa
set qarşıya
fauna faunası
coffee qəhvə
the tərəflərin
anthropogenic antropogen
associated əlaqəli
class olduğuna
not olmadığı
switzerland isveçrənin
rain yağış
teams komandalar
market bazarında
country ölkəsidir
ore filizi
personnel kadrlarda
views hit
old qoca
it bunu
language dil
made hazırlanırdı
goal məqsədə
taxes vergilərin
closed bağladı
woodpecker ağacdələn
project layihə
sud süd
expansion genişlənməsi
dead ölən
events hadisələrin
falling düşən
genre janrı
sentence cümlədə
near yaxınlığında
false şaxta
gold qızıl
be çəkmək
is düşür
reserve ehtiyat
praise tərənnüm
skilfully məharətlə
provinces vilayətlər
june iyun
sweden isveç
applied tətbiqi
intelligence zəka
snow qar
shot güllə
from götürülmüş
qualified ixtisaslı
chapter fəslində
story nağıl
suvari süvari
results nəticə
number say
participants iştirakçıları
last axır
avenue prospekti
thanks şükür
conservatory konservatoriyasında
germans almanların
rights hüquqlar
similar şibyələr
created yaratdılar
azerbaijan azərbaycanı
draft çəki
fell düşdü
step addım
the nəzərən
invited dəvət
actions hərəkətlər
type tipi
dress don
sir şir
material materialı
organization təşkilatının
rule qayda
paint boya
efforts şeyləri
mass kütlə
rules qaydaları
europe avropada
researchers tədqiqatçıları
land torpağı
cities şəhərlərində
west liqası
renaissance intibah
the vermiş
of keçirilməsini
real şahı
mountains dağların
thus beləliklə
all hamısında
cotton pambıq
home evində
partially qismən
livestock heyvandarlıqla
team heyət
secret gizli
ways yollarla
automatic avtomatik
forgot çıxmaq
culture mədəniyyət
byzantine bizans
contemporaries müasirləri
literary ədəbi
accompaniment müşayiət
event hadisənin
attack basqın
accident qəzası
fast tez
art bədii
programs proqramlarından
spartan cəsur
islam istifadəsi
museums muzeyləri
star ulduzun
vesicle kəsə
speak danışırlar
of təsərrüfatının
chief şəfi
young gəncin
potential potensialı
country ölkə
to etməkdə
used öyrənmiş
was qoydu
business işlərinin
ratio nisbəti
ocean okeanda
coast sahili
eight səkkizguşəli
table cədvəli
worked çalışıb
letter hərf
first birinci
to gəlib
ved vəd
experts mütəxəssislər
provinces illərində
romans romalılar
existing mövcud
win qazana
to verməkdədir
disease xəstəliyinə
during üzünü
leadership rəhbərliyində
words sözlərini
is verilmişdir
song mahnısı
seeds toxumları
areas ərazilərinin
to edilməsindən
from çıxarılmasına
dragon əjdaha
america amerikaya
district rayon
so beləki
water suya
more neçəsi
suleyman süleyman
cities şəhərlərini
to gətirib
ages əsrlər
classification təsnifat
mail poçt
received alıb
airport limanı
priest keşiş
spain ispaniyaya
to istəyir
singer nəğməkar
dogma doğma
music musiqisinin
cases hallarda
its qurur
performance ifası
jordan iordaniya
poetry poeziyasında
speeches çıxışlar
figures rəqəmlər
plants bitkilər
gentlemen bəylər
area sahəsinin
are etdirirlər
five beş
press mətbuat
protests verməli
sharp kəskin
sky göy
materials materialların
ornate bəzədilmiş
carpets xalçaları
have olması
air hava
feet ayaqları
body bədəni
no hеç
concrete konkret
shipping daşınma
technique texnika
different dəyişik
isin işin
buildings binaları
narrow ensiz
family ailəsində
award mükafatın
source mənbə
yenice yenicə
nickel nikel
has vermişdir
heritage irsinə
as olaraq
provinces vilayətlərində
article məqaləsi
wife yoldaşı
resources ehtiyatlar
time saat
council tovuzda
used istifadə
years ildən
big büyük
hand el
talk danışıq
childe uşaqlar
groups qruplarının
performer ifaçısı
industrial sənaye
necessary lazımi
persians farsların
may bilərik
scientific elmi
war müharibəyə
machine-building maşınqayırma
height hündürlük
promotion təbliği
child uşağı
activity fəaliyyətini
gadfly mozalan
delicate narın
italian italyan
known məlum
increase artım
films filmləri
here buranı
on üzərinə
l səni
extras əlavələr
col çöl
list siyahısına
beginning başlayan
rector rektor
roots kökləri
line xəttini
january yanvarın
on üzrə
wise müdrik
concerts konsertləri
munich münhendə
power enerjisinin
army ordunun
day günü
earl qraf
economy iqtisadiyyatının
features cəhətləri
played oynadı
please edin
followers ardıcılları
food yemək
richard riçard
air keçirlər
home məskəni
service xidməti
stone daşdan
emperor çarının
tax bac
union ittifaq
peaceful dinc
september sentyabrda
is çəkilib
outer zahiri
more çoxdur
measure həddindən
attacks hücumları
region rayonun
between arasından
km km²
diamond romb
translation tərcüməsi
woodpecker qaraqalpaqlar
location bölgə
hemisphere yarımkürəsində
programs proqramların
housing gövdə
slave qul
final qəti
masses kütlələri
christians xristianlar
germany almaniyaya
were aldılar
city şəhərinin
calender təqvim
there yarandığını
speak danışa
lynx vaşaq
has saldı
elections seçkiləri
rape təcavüz
world kürəsində
voters seçicilər
played oynamışdır
states ştatları
pipelines kəmərləri
top təpəsi
apostle həvari
group qrupa
bloody qanlı
protector hamısı
manuscripts əlyazmaları
to sözlərinə
the alaraq
senate senat
carpet xalçanı
free rəngarəng
producer rejissor
ceremonial mərasim
preparation hazırlıq
japanese yapon
disputes mübahisələr
jackal çaqqal
melik məlik
strong möhkəm
was idi
the olunduğu
always həmişə
practical əməli
export ixracı
fox tülkü
to şəkildə
training təlim
which girən
requirements tələblərə
network şəbəkəsinin
one əlindən
residents sakinlərinin
face üzə
sin şin
spread yayılmışdır
professor prof
eiffel eyfel
state dövləti
area əraziyə
sent göndərdi
palestine fələstinin
human insan
writing yazı
per başı
bosnia bosniya
surface səthindən
application ərizə
volcano uçuş
erdogan ərdoğan
bother üzən
zones zonalarında
the qaydada
under altındadır
their başları
try keçir
role rolun
literature ədəbiyyatının
created yaratdığı
language dillə
plain düzənliyi
gardening bağçılıq
assyrian aşşur
barley arpa
music musiqini
of namizədliyini
final qətl
drilled qazılmış
bill sənət
permit icazə
plateau yaylasının
chinese çinlilər
strengthened möhkəmləndi
conscious şüurlu
railway dəmiryol
important əhəmiyyətli
finding tapan
willow soyuq
rent icarəyə
by tərəfindən
left ixtiyarına
polish cilalama
is iş
ideas fikirlər
literature ədəbiyyatın
participant iştirakçısı
scholasticism sxolastika
teachers müəllimlər
consistent ardıcıl
time zamanda
breath nəfəs
tower qalaya
conflicts münaqişələr
gogh qoq
courses dərsləri
twisted hörülmüş
control nəzarət
species növdür
by verərək
centers mərkəzləri
direction istiqamət
finding tapılması
programs proqramlarını
secular dünyəvi
to yaradıcılığına
investigation istintaq
home səhifələrində
important zəruri
block bloku
impressionism impressionizm
different fərqli
chat söhbət
euphrates fərat
form formasını
adults böyükləri
french fransızlar
winter kiş
triangle üçbucağın
seven yeddi
cases hallar
review gözdən
elderly qocalar
kosovo kosova
opened açıldı
macedonian makedoniyalı
staff qərargah
candidate namizədi
diversity rəngarəngliyi
the tutulması
great ulu
states dövlətlərdə
nuts fındıq
magnet maqnit
interests maraqları
graduated bitirmişdir
gobustan qobustanda
roosevelt ruzvelt
albania albaniyanın
restoration bərpası
built tikilmiş
witnesses şahidləri
figures xadimləri
shirvanshahs şirvanşahların
composers bəstəkarları
greece yunanıstanda
commander komandanı
bird quşu
youth gənclərin
analytical analitik
the olunmuş
divided bölünmüş
formation formalaşması
reserve ehtiyatına
enver ənvər
games oyunlar
masses kütlələrinin
ten ön
door qapıya
fish balıq
claims iddiaları
an qoşma
of heyətinin
those olanlar
reduction azalması
tiger pələng
energy enerji
into çevrilərək
parliament parlamentin
really həqiqətən
religion dinin
of yaradılmasında
before öncə
performance ifa
tourists turistləri
japan yaponiyaya
islands adaların
vagif vaqifin
printers yazıçıların
built qurduğu
sofia sofiya
peace sülhün
saturation döymə
viruses viruslar
file fayl
were çıxdılar
type tip
five bəs
that bildirir
double ikili
very lap
position mövqeyi
last ötən
scientists alimlərin
floor mərtəbədə
style tərzinə
during əsnasında
book kitaba
lived yaşamışdır
who bitirən
fields yataqlarının
waters suların
purpose təyinatlı
water suyu
actions hərəkətləri
wheat buğda
austria avstriyada
islam islamdan
zone zonasına
yawl yola
stripe zolaq
pasture otlaq
resources ehtiyatlarının
deputies deputatları
spring yaz
viewer göstərici
witnesses şahidlərinin
songs mahnı
work əsərini
city van
cure dərman
classes növlərinin
elements elementlər
suitable əlverişli
department şöbəsinin
we edirik
services xidmətlər
water dənizdə
were olurdular
people kişilər
live yaşayırlar
wine sərab
karabakh qarabağda
say deyirlər
criticism tənqid
power hakimiyyətinin
code kod
was qaldı
you xahiş
fields yataqları
created yaratmışlar
love sevgi
treatment müalicə
trends meylləri
responsible məsul
fat dolğun
subject tabe
gallery qalereya
locations yerlərdən
feel hissədən
nasreddin nəsrəddin
were edilirdi
installed götürmüşdür
norms normaları
find tapmaq
federer işlər
judge hakimi
channels kanalları
woman qadının
pheasant qırqovul
machining işləmə
stones daşlarının
time müddət
pen qələm
khosrov xosrov
had ölmüşdür
tags yazıları
account hesabına
file düyməsi
the şəxslərdən
news xəbəri
atmosphere atmosferə
reputation nüfuzunu
must olmalıdır
penalty cəza
shamakhi şamaxı
between arasında
carefully diqqətlə
by ilədək
speed sürət
light işıqlı
the isə
queen vəzir
that qalması
enter yazın
begin başlaması
proof sübutdur
rules qaydalar
written qələmə
is tutur
conqueror fateh
ideas fikirləri
revolutionary inqilabı
works əsərlərin
boy gedə
basin hövzəsində
sun günəşə
re- təkrar
draw bərabərlik
france fransanı
buildings binalar
into şəklinə
converting çevrilməsi
mes məs
chechen çeçen
unique bənzərsiz
business işlərinə
goods əşyaların
units bölmələri
childhood uşaqlıqdan
spread yayılmış
purposes məqsədlər
texts mətnlər
completed tamamlanır
alphabet əlifbasının
national ümumxalq
race yarışlar
order sərəncamı
etymology etimologiya
armenians ermənilər
holiday bayramda
departments dairələri
preparations hazırlanan
codes kodları
dance rəqs
common gəlinən
physiology fiziologiya
one doğrudan
oxygen oksigen
technological texnoloji
transition keçidi
movement hərəkatı
filed qaldıraraq
transcaucasia zaqafqaziyanın
states dövlətlərindən
em əmr
mountains dağlarının
cradle beşiyi
land torpaqlar
effect təsir
materials materialları
plastic plastik
countries ölkələr
of sahəsinin
region rayonda
islam islamda
end sona
come gəlməsini
right hüququnu
do tələf
guide rəhbəri
regions rayonların
all hamıya
medical həkimlər
european avropalı
war müharibə
works çalışır
loaded dolu
power hakimiyyətdə
passionate odlu
huseyn hüseyn
fuel yanacaq
art rəssamlıq
long-term çoxillik
sweets şirniyyat
war müharibəsində
guba quba
t. teymur
keep saxlamaq
traditions ənənələrinə
george corc
started başlanmış
constant sabit
schools məktəblər
my azərbaycanın
guidance rəyasət
revolution inqilab
from çıxarılması
units vahidlər
primary ibtidai
help yardım
letters hərflər
time zamandan
city şəhəri
wool yun
family ailə
months aylarında
show göstərməyə
happiness xoşbəxtlik
eu ab
avars avarlar
action hərəkətin
flying uçan
teachers müəllimləri
battle döyüşündə
access tutulmuşdur
cherries paraleloqram
which cəmləşdirən
brought gətirilən
months ayları
about barəsində
ably bacarıqla
english ingiliscə
partridge turac
topics mövzuda
congress qurultayı
petrochemical neftkimya
programs verilişlər
before qarşısında
ram qoç
original əsli
time vaxta
distribution bölüşdürülməsi
loses itirir
london londona
question sual
number sayca
dj namiq
betrayal xəyanət
moscow moskvaya
leaves yarpaqları
back arxa
try cəhd
with ilə
m. məmməd
steel polad
aurora səhər
angle bucaq
pressure təzyiqi
transportation daşınmasında
aristotle aristotelin
joseph yusif
trends cərəyanların
hand əli
door qapısı
peace sülh
green yaşıl
group qrupu
students tələbələrə
seir şeir
destroyed dağıdılmışdır
usd abşda
states dövlətlər
stage mərhələsi
dingle dərəcə
laws qanunlar
truth həqiqət
tragedy faciə
in yerləşirdi
girls qızlar
language dilə
poet şair
parliament parlament
article yazısında
lands torpaqlarına
themes mövzular
conflict münaqişənin
center mərkəzinin
love sevgisi
albans albanların
friendship dostluğu
border sərhədlərini
depends bağlıdır
assembly məclisinin
messiah məsih
flow axın
aluminum alüminium
turkey türkiyəyə
metal metaldan
oral şifahi
italians italyanlar
spread yayılır
first birincisi
fund fondun
special xüsusi
satirical satirik
state dövlətə
t. tofiq
technology texnologiyasının
young cinsli
distinguishing fərqləndirici
to yanına
pressure təzyiq
maiden qızlıq
tribes tayfalar
goods mallar
flora florası
iran irana
singapore sinqapur
information informasiya
conclusion bağlanması
areas sahələrini
said bildirib
bavaria bavariya
version versiyaya
well quyu
drak dark
stork leylək
materials materiallar
superficial səthi
comparison müqayisə
grave qəbir
starter açan
same eyni
temporary müvəqqəti
friendly dostu
miniature miniatür
ocean okeanından
partition bölmə
lead qurğuşun
atlantic atlantik
rock rokun
those həmin
presidents prezidentləri
go çəkən
vienna vyanaya
system sistemində
fruits meyvələrdən
current cari
market bazarı
borders sərhədləri
cut kəsilmiş
warsaw varşava
partner ortaq
reach çata
descriptions təsvirləri
england ingiltərəyə
ganjavi gəncəvinin
argentine argentina
neftchala neftçala
honorary fəxri
sir ser
pages səhifələri
is olmasıdır
release buraxılışı
published dərc
morning şəhərə
grave qəbri
level səviyyəli
direction yöndə
egypt misirin
gallery qalereyası
galatasaray qalatasaray
mixed qarışıq
company şirkəti
yehudi yəhudi
skillfully məharətlə
countries ölkələrlə
difficult çətindir
organizations təşkilatların
nut qoz
probe zond
house evinin
independence müstəqilliklərini
grief qəm
potato kartof
the konusu
strengthening möhkəmləndirilməsi
with şərtilə
directions istiqamətləri
days günləri
factors amillərin
news xəbərləri
teacher pedaqoq
correspondent müxbir
land ərazisi
gold qızıla
reference sənəd
red qırmızı
poem şeir
priest kahin
people xalqları
consensus konsensus
strong qüvvətli
mysterious sirli
astronaut kosmonavt
khanate xanlığını
limited məhdud
tourist turist
paul pavel
the nəzərdən
research araşdırmaları
god tanrısı
sericulture ipəkçilik
attacks hücumlarına
enterprises müəssisələr
ruby yaqut
names adlarından
beech fıstıq
each hər
knowledge bələd
shop şəki
feature cəhəti
images şəkillər
bodies orqanlarında
realm krallıq
credit kredit
pc kompyuterdə
baku bakının
meat ətindən
gray boz
state dövlətidir
now indi
july iyulunda
forces qüvvələr
battles döyüşlərdə
citizens vətəndaşları
are edilirdi
jones cins
confession etiraf
ad eramızın
deputy deputat
peak zirvə
technologies texnologiyalarının
two ikisi
top üstü
was gördü
artichoke vermədi
acoustics konsensus
scale miqyasında
type tipinə
ability qabiliyyəti
adventures macəraları
capacious həcmli
loud gur
because səbəbi
half-moon aypara
classification təsnif
story hekayə
interview müsahibə
patterns naxışlar
baku bakıdakı
bilateral ikitərəfli
poems şeirləri
victor viktor
placed yerləşib
god allahı
transmission əbülfəz
unknown gözəllik
croat xorvat
to etmək
due bağlı
products məmulatları
who kim
government hökümət
organizational təşkilati
repair düzəldən
appendix çıxıntı
culture mədəniyyətində
began başladılar
berk bərk
greece yunanıstan
trace iz
those edənlər
conditions şəraitdə
spread yayılmışdı
increases artır
website vebsayt
born anadan
mathematical riyazi
were alınmışdır
plant zavodunun
century yüzillikdə
river çayından
contacts əlaqə
occupation zəbt
selected seçildi
equipment təchizatı
the qoyulan
moses musa
leaves çıxmasına
clarity aydınlıq
who olanların
create olu
cub balası
fishing ovu
get almasına
reader oxucu
suitable münasib
caravan karvan
regulation tənzim
babylon babil
harp qrenlandiya
form forması
he qız
anatolia anadoluya
results nəticələnir
asset varlığa
ring üzük
society cəmiyyətinin
zangezur zəngəzur
debt borc
business işlərin
discovery kəşf
specialty ixtisas
systems sistemləri
favorite həbib
characters simvol
charter nizamnaməsi
school məktəbi
information məlumat
languages dillərdə
the nəzərdə
art incəsənətinin
region bölgəni
century əsrləri
paper təbliğ
ship gəmi
belts kəmərləri
says buyurur
tree ağacı
april nişan
technical texniki
song nəğməsi
chain silsiləsinin
image obrazını
species növə
in içəri
serdar sərdar
to qoyub
esl əsl
concentrated cəmləşmişdir
time hissədə
containers qablar
read oxuyub
moscow moskvanın
regions rayonlar
pig donuz
parts parçaları
test sınaq
productive məhsuldar
features cəhətlər
entente antanta
vienna vyana
year sənə
why səbəbini
iceland islandiyada
energy enerjinin
winds küləkləri
furnace ocağı
economy iqtisadiyyata
press başını
fund fondunun
to göndərdiyi
center mərkəzdə
word sözünü
armenians ermənilərə
actual faktiki
shares hissələri
community camaatı
is qurulur
hate nifrət
annexed birləşdirildi
atlantic atlantika
physical bədən
sources mənbələr
separates ayırır
leading aparıcı
calendar təqvimi
meaningful mənalı
shaped şəklində
belgium belçika
hearth ocaq
sculpture heykəltəraşlıq
science elmin
could bildi
this buna
ottomans osmanlıların
to verəcək
diploma diplom
age yaşında
sex cins
world dünyadakı
eighth səkkizinci
point xal
that etdiyini
written yazılı
peak təpə
opened açmışdır
known tanınan
wild vəhşi
propaganda təbliğat
states dövlətlərlə
suddenly qəfildən
crust qabığının
crown tac
passionately məhəbbətlə
ardabil ərdəbilin
achieve çatmaq
representative nümayəndəsi
armenia ermənistanı
higher yüksəkdir
continuous aramsız
order sırası
help köməyi
sefa şəfa
academic akademik
ha на
not olmayıb
workers neftçiləri
list siyahısı
theater teatrda
flour un
quake zəlzələ
soldier əsgər
calendar təqvim
roads yollarının
demand tələbatını
judgment hökm
revolution inqilabından
is olunmasıdır
arabia ərəbistanı
born doğulmuş
socialist sosialist
grid işarələr
spread yayılıb
diameter almaz
will iradə
korean koreya
this bunlarla
family ailəsinə
georgians gürcülər
switch salınması
ratio nisbət
not deyillər
troops qoşunları
the etmiş
pasa paşa
the respublikada
been edilmişdir
publisher yayın
university universiteti
of vəzifəsindən
housing qalma
educated təhsilli
independence müstəqillik
draft cərəyan
with onunla
monthly aylıq
theories nəzəriyyələr
thousand mln
state əyaləti
on qızının
be olsun
safavid səfəvilər
country ölkənin
relations əlaqələr
position vəzifəni
force qüvvəsinə
arms silahları
the keçirilməsinə
thin incə
knowledge biliklərin
kars qars
have göstərə
graphic bariz
assembly məclisin
reference istinad
chief başçı
language dilin
album albom
celebi çələbi
found tapmış
food ərzaq
coincidence təsadüf
name adının
night gecəsi
board lövhə
is qoyulub
jews yəhudilərə
catholic katoliklər
happiness səadət
coalition koalisiya
screen ekran
congress qurultayda
organic üzvi
up qayıdan
high hündür
politics siyasət
roost tar
barcelona barselona
schools məktəblərində
vital həyati
not deyildi
seas dənizlər
strained gərgin
diseases xəstəliklər
organizations təşkilatları
ocean okeanı
closed bağlanır
message belədir
century yüzilliyin
khanates xanlıqları
duties vəzifələrə
cities cür
sign işarə
fragrance qoxu
key düyməsini
groups dəstələrinin
home evinə
salt düz
conditions şərait
development inkişafını
ottoman osmanlı
baaz bəzz
username istifadəçilərin
the qoyulmuş
society cəmiyyətdəki
collected toplanıb
paper kağız
millennium minillikdə
economy təsərrüfatına
l mənim
tribal qəbilə
conscience vicdan
picasso pikasso
oil neft
period dövrünün
breast mənə
attack hücumundan
cuba kuba
guides rəhbərləri
chairman sədr
commercial kommersiya
methods üsulları
seekers axtaran
telecommunications bakını
century əsrdən
newspaper qəzetində
protect qoruyub
alcoholic spirtli
activity fəaliyyətində
bill sənədi
languages dilləri
giant nəhəng
muhammad məhəmmədin
such bеlə
owner sahibdir
case işdə
projects layihələr
archaic arxaik
flight uçuş
after sonra
is edildikdən
share pay
that gətirən
honor şərəf
aircraft təyyarələr
the edilmiş
glacier buzlaq
morning sübh
kyrgyzstan qırğızıstan
province vilayətinə
september sentyabr
czech çex
movement hərəkatına
mount dağı
actor aktyor
assembly məclis
links keçidlər
japanese yaponlar
myth əfsanəsi
winter qış
afshar əfşar
days günlərində
appointed təyin
solomon süleyman
empty xalı
plains düzənliklər
degrees dərəcə
send göndərə
dear əziz
electronic dovşan
javad cavad
transmission ötürülməsi
destroyed dağılmış
prophet peyğəmbər
selling satışı
like oxşar
beauty hazırlanan
documents sənədlər
processes proseslər
collected toplayaraq
tabriz təbrizə
at anda
constitution konstitusiyaya
is yeridir
tree ağacının
letter məktubu
image obraz
stone daşları
management idarəçiliyi
nearest yaxın
of azadlığa
twenty iyirmi
thick qalın
opened açıb
eagerly həvəslə
religious dininə
move köçür
but doğrusu
god tanrının
heydar heydər
appropriate uyğun
success müvəffəqiyyət
enterprises müəssisələrin
measured ölçülü
science elm
hat papaq
linear xətti
prepared hazırlanmış
antarctica antarktida
not deyil
aga ağa
mosque məscidin
semi- yarı
were sürülmüşdür
injures yaralı
social sosial
more çoxunu
spain ispaniya
front cəbhənin
domain domen
tress ağaclar
tabrizi təbrizi
staff çalışan
satellite peyki
election seçki
types xörəklər
position mövqeyə
council şurasının
finland finlandiya
winged qanadlı
hajibeyov hacıbəyov
illegal qanunsuz
opium tiryək
the ölkəni
goals göl
older qədimdir
birds quşlardan
the azərbaycandan
term müddətə
sign əlaməti
results nəticələri
yerevan irəvanda
azerbaijan azərbaycanda
night gecə
former keçmiş
jackson cekson
hermit zahid
outlook dünyagörüşünün
return qayıtmaq
different fərqlənən
membership üzvlük
painter rəssamı
programs proqramlarının
legal qanuni
is şəklindədir
flows axınları
website vebsaytı
people adamlarının
astronomy astronomiya
train qatar
guliyev quliyeva
alexander aleksandr
months aydan
guests qonaqların
sweet sevimli
indicator göstəricisi
created yaratmışdı
a. əbülfəz
concessions güzəştə
shown göstərilən
naughty yaramaz
club balası
the ni
seconds saniyə
land diyarı
constantine konstantin
month ayına
georgia gürcüstanda
periods dövrlərin
rabbit dovşan
rome romaya
body orqanı
train qatarı
ideas fikirlərini
inexperience cahillik
search axtarışında
non- qeyri
television televiziyasının
together birlikdə
cap çap
chorus xor
graphics qrafikalı
yellow sarı
rocks daşlarında
mud palçıq
resources sərvətləri
off təxirə
administration idarəsi
temperature temperatura
graves qəbirlərin
satanic şeytan
north şimalı
are yetirir
muslim müsəlman
conditional şərti
will edəcəkdir
thesis dissertasiyası
lands torpaqlarının
users istifadəçiləri
program proqramının
server serverlər
tashkent daşkənd
areas ərazilərdən
building tikili
latvia latviya
movie film
documents sənədlərdə
classical klassik
sasanian sasani
front cəbhəsi
collective kollektiv
lying yalançı
region ərazisi
sensitive həssas
lowly tökülən
wiki viki
humanitarian humanitar
differences fərqlər
unemployment işsizlik
universiti universitəsi
safavid səfəvilərin
city zaqatala
stars ulduzların
deprived məhrum
human insanda
product məhsulu
resources ehtiyatları
napkin salfet
great əzəmətli
boiler qazan
principle prinsipi
exposure ifşa
work işdən
angels mələklər
cola çola
from şəhərindən
has çatdı
on üstünə
poetry poeziya
specific spesifik
negotiations danışıqlar
power gücü
classification təsnifatı
mechanics mexanika
buy al
armenia ermənistanın
ganja gəncəni
religions dinlərin
you sənin
rate faylın
to almağa
vitality dirilik
box qutusu
additional əlavə
intelligent ağıllı
has gətirdi
club klub
properties xüsusiyyətlərinin
lowland ovalığında
volume həcmdə
khoja xoca
historian tarixçi
one tək
title titulunu
little az
khan xanlığı
countries ölkələrinin
long uzun
has etdirmişdir
picture şəkilli
car avtomobil
august avqustunda
abdominal qarın
workers işçilərin
films filmlər
independence istiqlal
water şüalarının
changed dəyişib
canary kənar
step addımı
self kəndi
changes dəyişir
say deməli
well-known tanınmış
peninsula yarımadasının
snake ilan
mongolia monqolustan
gradually tədricən
into qovuşur
people insanların
complex kompleksi
school məktəbində
area ərazini
bad pis
beautiful dilbər
events hadisələr
article maddəsi
diplomatic diplomatik
out çıxarmışdır
items maddənin
yourself kəndin
like xoşuna
gulf körfəzinə
hydrogen hidrogen
structure struktur
many çoxunda
end qurtarmaq
conditions şəraiti
room otaqda
hosts host
known şeirlərini
version versiyası
forward gözlə
market bazarına
west qərbin
leningrad leninqrad
exile sürgün
history tarixini
maintenance saxlanılması
prevented qarşısı
was etmişdilər
distance məsafə
fascinated valeh
expendables söz
necropolis nekropolu
short-term qısamüddətli
telephone telefon
piano fortepiano
education təhsilə
blood qan
schools məktəblərin
ad eranın
ocean okeandan
countries ölkələrdə
you sən
find tapa
found tapılmışdı
that olmasını
protection qorunması
army ordusu
remote ucqar
mythology mifologiya
school məktəbdə
lutfi lütfi
discovery kəşfi
traditions ənənələr
talysh talışlar
department şöbəsinə
furniture mebel
february fevralında
it müsavat
activity fəaliyyətinə
placed yerləşdirilmişdir
love məhəbbətin
council sovetinin
has gəlmişdir
project layihənin
work əsərin
attention diqqətini
lost itirdi
constructed tikilən
industry sənayedə
tale nağılı
situation vəziyyətin
ideology ideologiyası
lemon limon
business biznesin
right hüquqlu
evidence sübut
sea dəniz
prayers namazı
work işləyə
resources resursları
not verə
hypothesis fərziyyə
percent şəbəkələrin
sam şam
sword qılınc
well-known şöhrətli
literal hərfi
republic cumhuriyeti
languages dillərdən
caspian xəzəryanı
calf bala
nickname ləqəbi
this bunun
societies cəmiyyətləri
class sinif
deeply dərindən
eight səkkizlik
saved saxlanan
poor kasıb
anatomy anatomiyası
wit kamal
piece parça
romany romada
spain ispaniyanın
turkey türkiyə
remembered xatırlanır
continent qitə
songs nəğmələri
far iraq
computer kompüter
elements elementlərin
formations formasiyaları
weaving assur
juicy şirəli
but bəs
provinces illərdə
optical optik
films filmlərin
wise arif
double qoşa
independence müstəqilliyinin
separate ayırmaq
can bilərlər
devastated viran
close yaxındır
plain düzənlikdə
depression çökəkliyi
jews yəhudiləri
intercede şəfaət
gori qori
help köməyinə
command komandası
disease xəstəlikləri
phonetic fonetik
gas qazi
high uca
musavat müsavatın
moved köçüb
singer sənətçinin
collected toplanır
island adasında
other şair
turkmenchay türkmənçay
remove çıxarmaq
alpine alp
infinite sonsuz
which sayılan
i etdim
tribute xərac
brain beyinin
reads oxuyur
has keçirmişdir
providing verməklə
regime rejim
division dairəsində
states ştatlarda
unparalleled misilsiz
altair əltair
was qoyulmuşdur
forests meşələrdə
armistice atəşkəs
project layihəsini
coming gələrək
process prosesinin
caspi kaspi
mejlis deputatı
troops qoşun
hassan həsənin
plant qurğusu
electron elektron
contract konvensiya
taste zövq
conservative mühafizəkarlar
sons oğlanları
absheron abşeronun
health sağlığında
wolf canavar
so indiyə
troops qoşunlarının
met qarşılandı
dialect dialekti
of dövlətlərdən
rising yüksələn
aerodynamic görən
population əhalisi
level səviyyəsinin
award mükafatına
water sularının
was keçirilirdi
horoscopes bürclər
region rayonundan
iran iranda
plain düzənliyinin
be edilməyə
get əlindədir
people millət
gifts hədiyyələr
change dəyişmək
axl axı
voice səsli
ahmadov əhmədov
pictures şəkillərdə
verses ayələrin
services xidmətləri
ismet ismət
between arasına
oz öz
of amea
evaporation buxarlanma
uncle əmisi
pc kompyuterə
florence florensiya
time vaxtlarda
sattar səttar
cm çm
engraving oyma
protection mühafizəsi
comrades yoldaşlar
receive alırlar
were çəkilmişdir
had aparmışdır
mongols monqollar
gareth qarət
econometrics ekonometrika
iraq iraqda
is aiddir
azerbaijan azərbaycana
marches yürüşlər
is tutulur
of nazirləri
coins sikkələr
philosophical fəlsəfi
minority azlıqların
reed rədd
under altına
fundraising məqsədiylə
moist rütubətli
planes təyyarələrin
has çıxardı
horses atlar
states əyalətlər
storage saxlanması
slavic slavyan
local yerli
severe ağır
were verilirdi
zinc sink
arabia ərəbistan
date tarixə
to düşüb
herodotus herodot
was quruldu
published mətbu
turks türklərin
regulator nazim
relationship mədəni
institute institutunun
ganja gəncəyə
building körpüsü
monumental sanballı
is olduqdan
rich zəngindir
scandinavian skandinaviya
anniversary ildönümü
requirements tələblər
literature ədəbiyyatı
work işlədiyi
missile raket
computers kompyuterlər
scenes səhnələr
unknown naməlum
currency göstərərək
akhundov axundov
residence iqamətgahı
complex kompleks
budget büdcə
prophet mədinə
woodpecker ağır
understand anlamaq
received alındı
georgia gürcüstan
issued buraxılır
degree dərəcəsinə
reminds xatırladır
language dilli
twin qardaşlaşmış
land quruda
ethnography etnoqrafiya
apply aiddir
held keçirilmiş
kyrgyzstan zəngəzur
is qalır
son oğlunu
branch budaq
view görünüşü
inscription kitabədə
azerbaijanis azərbaycanlıları
lectures vermə
where olduğu
be olmaları
party partiyası
name ismin
east şərqində
achieve nail
panel xonça
farrukh fərrux
free pulsuz
players oyunçu
kurds kürdlərin
just adil
first-class əmiri
aesthetics estetika
transcaucasia zaqafqaziyada
century əsrə
france fransanın
living yaşayış
worried narahat
references istinadlar
economy iqtisadiyyatını
smell kökü
had çəkmişdir
processing işlənməsi
center mərkəzinə
missed buraxılmış
status statusu
concerts konsertlər
happy bəxtiyar
faithful sadiq
political siyasi
conflict münaqişə
indian hind
security təminat
newspaper qəzeti
tatars tatarları
they bunların
was yaradılmışdı
cement sement
owned hissələrini
jackson ceksonun
declarative nəqli
views baxışları
refuge pənah
church kilsə
longing murad
president prezidenti
authorities orqanlarına
policy siyasəti
movie filmində
eyes gözləri
from tutmuş
houston hyuston
there oraya
meetings iclasların
department departamentinin
diamond almaz
linked bağlandı
plains düzənliklərdə
easter pasxa
particularly xüsusilə
secrets sirləri
gods tanrıların
complete tam
victory qələbə
time vaxtdan
also həmçinin
was imiş
territory ərazisində
rise qalxması
as rolunda
were başlanıldı
considerable xeyli
sharia şəriət
east şərqi
theater teatrın
grains taxıl
professional peşə
tower qüllənin
the əksini
lezgins ləzgilər
turkic-speaking türkdilli
scotland şotlandiya
short qısametrajlı
description təsvirinə
baku bakıda
world aləminin
time zamanlar
about danışılır
temperature temperaturu
it ona
correspondence qiyabi
territories ərazilərdə
defeated məğlubiyyətə
educated savadlı
sympathy rəğbət
active aktiv
south cənuba
concise oğlu
articles məqalələri
sewer kanalizasiya
was adlandırıldı
eagle qartal
slogan şüarı
devices qurğular
silk ipək
nutrition qidalanma
one bircə
network şəbəkənin
chronicle salnamə
waterfall şəlalə
neutral bitərəf
hajiyev hacıyev
joint müştərək
tv televiziyası
he ö
fled qaçdı
kerem kərəm
representatives nümayəndələrinin
charitable xeyriyyə
comfortable rahat
prose nəşr
decorative dekorativ
area bölgələrə
bible bibliya
services xidmətlərinə
circular dairəvi
american amerikan
people nəfərə
into içinə
hostage girov
actor aktyoru
nephritis nefrit
was görülmüşdür
lyric lirik
information məlumatları
nikolai nikolay
forests meşələr
senegal seneqal
to çağırır
azerbaijan azərbaycan
uzeyir üzeyir
august avqustun
nightingale bülbül
thirst şuşaya
volume həcm
afghanistan əfqanıstan
art sənətə
residents sakinləri
thousands minlərlə
network ağız
canada kanadada
space fəza
select görüş
category kateqoriya
day günki
hilton teymurzadə
total cəmi
merchant tacir
people əhali
can edə
directly bilavasitə
populated məskunlaşdığı
russell rassel
strange yad
named adına
june iyununda
environment mühiti
inscriptions kitabələr
who bilməz
owl bayquş
prepare hazırlayıb
unprecedented görünməmiş
rout darmadağın
cooperation əməkdaşlığı
building quranda
is yerləşdirilir
news ac
ganjavi gəncəvi
view xanım
recommended məsləhətdir
master ustası
systems sistemlərin
were atıldı
people insanın
time vaxt
tax vergi
give ver
traditions ənənələrini
check yoxlamaq
have etdirmişlər
economy iqtisad
population əhalisinin
water suları
expression ifadəsi
wooden taxtdan
land torpağa
tragic faciəli
h. həzi
neck boyun
square kvadrat
was tutub
element elementin
into içərisinə
similarity oxşarlıq
worker xadimi
ardabil ərdəbil
educationist maarifçi
neca neçə
suitable əlverişlidir
war müharibədən
khalil xəlil
opening açan
feeling duyğu
on tarixində
commission komissiyası
started başlayıb
education maarif
ocean okeanının
goal gölü
caucasus qafqazı
of başçılıq
holiday bayram
titles adlarına
execution qətlə
sent göndərildi
croatia xorvatiya
geometry həndəsə
the çıxarılan
in bölgəsində
light işıqda
man adama
miracles möcüzələr
hill təpə
gorky qorki
touch toxunur
not onsuz
features funksiyalar
music musiqisinə
to çıxarıb
mohammed məhəmməd
money pulun
israel israilin
jalilabad cəlilabad
albania albaniyaya
ela əla
astronomical astronomik
online beynəlxalq
bank bankı
constitution konstitusiya
kennedy kennedi
intermediate aralıq
head müdir
australia аvstrаliyа
period dövründən
characterized xarakterizə
to olunmasına
opening açılması
unsuccessful uğursuz
during sırasında
family ailəsi
culture mədəniyyətinə
rec reç
some qismini
force qüvvəsi
combined birləşir
not tuta
news xəbər
roads yolların
weaving toxuculuq
system sistemindən
delegation heyəti
need ehtiyac
contribution payı
parliament parlamentdə
second ikinci
be keçirirlər
camel dəvə
summer yay
samples nümunələrindən
peer zadəgan
sis şiş
religion dinləri
east şərqin
ismail ismayılın
plant zavod
painter rəssam
weekly həftəlik
sleep yuxu
standard standart
fountain fontanı
his onun
had olsaydı
transcript sürət
beethoven bethovenin
india hindistanda
of növlərinə
enterprise müəssisəsi
winners laureatları
ethnic etnik
channel kanalı
position mövqeyini
rewarding təltif
internal daxili
increases yüksəlir
genocide soyqırımının
placement yerləşdirilməsi
armenians ermənilərlə
depth dərinliyi
ekrem əkrəm
dogs yarışları
functional funksional
natural təbii
alphabet əlifba
racing yarısı
able bacaran
connection əlaqəsini
home yarımsəhra
basin hövzəsinə
active fəal
through vasitəsi
separate ayrı
out işlənib
position vəzifə
aliyeva əliyeva
logos gələnlər
border sərhəd
weapons silahlar
costume geyimləri
of ayının
execution icra
camp düşərgəsi
climate iqliminin
how neçə
forensic adlı
the respublikaçılar
reading oxuyarkən
patriarch patriarxı
conducted aparırdı
joint birgə
how necə
site saytın
supporters tərəfdarı
descendant nəslindən
said dedi
with la
power hakimiyyətini
vampire sxolastika
turns dönür
opens açır
spider hörümçək
make kürün
guliyev quliyevin
angle bucağı
hajibeyov hacıbəyovun
protection müdafiəsi
specialized ixtisaslaşmış
expensive baha
books kitabların
ice buz
powerful güclü
surface səthinin
temir təmir
ship gəmisi
win kazan
wall divarı
half yarım
printers yazıçıları
american amerikanın
books kitabları
large böyüklüyünə
in əlaqədə
touch toxunmuş
i edirəm
who qazanmış
more birdən
religious dindar
forms formalı
age dövrünə
crisis böhran
urge vardır
time səfərə
pages səhifələr
shareholder səhmdar
electric elektrik
month ayda
park parkı
dry kürü
award mükafatı
wrote yazmışdı
legend yazısı
raises qaldırır
slowly ləng
be olacağı
substances maddələri
concert konserti
them onlara
constrain məcbur
faith iman
complex kompleksinin
prayer dua
o ey
living yaşayıb
automated avtomatlaşdırılmış
machines maşınları
number ədəd
signs əlamətlər
dishes xörəklər
over keçdikcə
age çağında
agency agentliyi
architecture memarlığı
choosing seçmə
information məlumatların
friday cümə
recognized tanındı
before əvvəllər
fat yağ
the verdiyi
city şəhərində
established qurulan
sign imzalayır
journalism jurnalistika
are gətirilir
elvan əlvan
concert konsertdə
academy akademiyasının
countries ölkələrini
are göstərirlər
reaction reaksiya
the bununla
island adasına
masters ustaları
tools alətlər
game oyun
the olmasının
recommended tövsiyə
to istədiyini
khan xanın
travel səyahət
feeling hissi
cm lüksemburq
stopped dayandırıldı
parties partiyalar
traveler səyyah
essence mahiyyət
americans amerikalılar
container qab
chronicle salnaməsi
relations münasibətləri
frequency ərazisindədir
still hala
military əsgəri
dances rəqsləri
inseparable ayrılmaz
death ölümünə
order nizam
economic iqtisadi
independence istiqlaliyyət
attempt təşəbbüs
bordeaux bordo
march yürüşü
leader lider
flame alov
books kitablar
touch toxunma
increased artdı
hotel oteli
death vəfatından
norms normalarının
kennedy kennedinin
a °
must etməli
dynasty sülaləsindən
agreement müqaviləsi
and eləcə
letters hərfləri
based əsaslı
were olublar
thermal istilik
achievements nailiyyətləri
translations tərcümələri
asia asiyanı
with onlarla
signs əlamətləri
revolutionary inqilabi
layer təbəqə
right sağa
bachelor bakalavr
front cəbhə
nebi nəbi
not olmayaraq
about barədə
below aşağıya
serif şərif
father atasıdır
sahin şahin
oguz oğuz
albania albaniyası
champion çempionu
publishing nəşriyyat
humane insani
exploration kəşfiyyat
for ötrü
nakhchivan naxçıvana
letter məktubunda
home ev
facility təsis
competitions yarışları
genre janrında
settlement qəsəbə
mainland materik
handle elə
spring yazında
base bazasının
shirvanshahs şirvanşahlar
trade ticarətin
phone telefon
subject mövzu
west qərblə
philosophy fəlsəfə
investment investisiya
effective effektiv
chronological xronoloji
belgrade belqrad
settlements məskənləri
battle döyüş
information informasiyanın
february fevral
lowest alçaq
assembly məclisə
nationalist millətçi
conflict münaqişəyə
marcel marsel
that etdiyindən
land torpaqlara
has qoymuş
are bunlardır
caplin çaplin
to almaya
is olmasından
baghdad bağdad
problems problemləri
industry sənayeyə
started açılmış
triumphant müzəffər
seven sevən
distribution dağ
rare nadir
captain kapitan
costa kosta
harm zərər
albums albomları
precipitation yağıntının
poland polşanın
number nömrəsi
receiving aldıqdan
cherries albalı
was keçmişdir
black qara
track izi
muslim müsəlmandır
perform qılmaq
jack cek
sixth altıncı
fundamentally kökündən
people tayfasından
from çıxarılmış
soil torpağın
superiority üstünlük
diameter diametr
compulsory məcburi
money pullar
determine müəyyənləşdirmək
damage ziyan
notes qeydlər
systems sistemlərinin
ore filiz
magazine jurnalında
region vilayət
marble mərmərə
ports limanları
berlin berlinə
environs ətraf
worth varlığı
supply təchizatı
mosque məscidi
lion aslan
color rəng
zangilan zəngilan
region bölgənin
sura şura
coast sahilindən
off aralı
lines xətləri
hp ağ
measured ölçülür
province əyaləti
time zamanında
battles döyüşlər
which qoyan
to çıxarır
c ç
region bölgəyə
clay gil
tribes tayfaları
function təyinatlı
philosophy fəlsəfəsi
sources mənbələrindən
policy siyasətdə
units hissələrdə
poor mahnı
jazz caz
distribution paylanması
semitic sami
conquest istila
the keçirdiyi
doctor həkimi
legends rəvayətlər
raise qaldırmaq
was olmuşdur
land qurunun
bahram bəhram
packages paketləri
community icmasının
zoroastrianism zərdüştilik
top yuxarı
with ile
seen görüldü
muslim müslüm
secret sirri
plain düzündə
computing hesablama
sister bacısı
language dilini
republic respublikasına
processed işlənmiş
description təsvir
letter məktubun
dynamical dinamik
thin nazik
study öyrənir
buildings binaların
latif lətif
fabricated uydurma
economy iqtisadiyyatda
boundaries hüdudları
interface interfeysi
to olmaqdan
show göstərişi
showed göstərib
aggressive işğalçılıq
immigration mühacirət
brothers qardaşları
emirates əmirlikləri
researchers tədqiqatçıların
hanafi hənəfi
agri ağrı
specialist mütəxəssis
personnel kadrların
to etməsini
tourists yüksəliş
fergana fərqanə
grandfather baba
respect hörmət
citizen vətəndaşı
temperature temperatur
was keçirdilər
odor kökü
times zamanlardan
final son
other müxtəlif
processing emalı
reis rəisi
english ingilislər
australia avstraliyanın
philology filologiya
winds küləklərin
palestine fələstində
system sistemin
italy italiya
stopped dayandırdı
level səviyyəsindən
alcoholism alkoqolizm
was edilib
history tarixində
river çayına
constitution konstitusiyası
influential nüfuzlu
the ortaya
stale bayat
window pəncərəsi
country ölkəsinin
front cəbhədə
force qüvvəsini
well quyunun
were etdirildi
khan xan
historian tarixçisi
stranger qərib
courtiers əyanları
database bazası
brick kərpic
are yetirilir
users istifadəçilərinin
means vasitələr
generation nəslinin
painter rəssamın
generation nəslin
fund fonduna
event hadisəsi
khanate xanlığın
collection yığımı
washington vaşinqton
shows göstərir
montenegro çernoqoriya
famous məşhur
equatorial ekvatorial
surface yerüstü
cities şəhərlərin
turned gətirilmiş
babek babək
who atan
stream dərə
concert konsert
the alan
bangladesh banqladeş
world cahan
yesterday dünən
empire imperiyası
courts məhkəmələrin
left sol
their öz
plain müharibədə
cuisine mətbəxinə
all hamısının
right haqlı
protective qoruyucu
stock hissə
layout düzən
in işlərində
nakhchivan naxçıvan
because dolayı
life həyat
autumn payızında
araz arazın
background fon
interest marağı
the tutaraq
solidarity həmrəylik
situation vəziyyətini
like bənzər
mathematician riyaziyyatçı
character xarakterli
father babası
people xalqlara
inscription kitabəsi
development inkişafında
joy sevinc
execution edam
society cəmiyyətində
increased artmışdır
geological geoloji
annual illik
goals göllər
edge kənar
friends dostları
opportunities imkanlarını
norway norveç
remote uzaqdan
preparation hazırlığı
humanity insanlıq
body orqan
viruses virusları
locations yerlərin
acceleration təcil
glorious şərəfli
people adamlar
ear qulaq
language dilindəki
house evin
imported gətirilmə
time surə
price qiymət
john yəhya
subtropical subtropik
is edir
monuments abidələrin
position mövqeyinə
ocean okeanın
man adam
gregorian qriqoryan
road yolunun
projects layihələrin
north şimali
duties vəzifələri
case hal
as vəzifələrində
union ittifaqında
strain məskunlaşıblar
protection qorunub
increasing artan
rocks daşlarının
object obyektin
republic respublika
secure təhlükəsizliyi
theater teatr
including cümlədən
be oluna
ages əsrlərdən
mountain dağıdır
abroad xaricə
especially xüsusən
statistics statistikasına
total ümumilikdə
square meydanı
castle qalası
spirit ruhu
the sözügedən
ring-shaped halqavari
hardness sərtlik
to istəyirdi
island ada
formation gəlməsinə
traditional ənənəvi
let qoy
said demişdir
paradise cənnəti
zone qurşağın
local lokal
unaware xəbərsiz
rio río
fact fakt
is doğurur
are olunurlar
jabbar cabbar
network şəbəkəyə
plant bitki
examination imtahan
democrat demokrat
user istifadəçinin
safavi səfəvi
was çıxdı
act aktı
has götürdü
soldiers əsgərləri
frequency tezlik
turks türklər
production istehsalın
me mənə
khanate xanlığına
wolfgang volfqanq
event hadisə
sets qoyur
killed qətlə
was keçdi
digital rəqəmli
stringed simli
other digər
caribbean karib
events hadisələri
republic respublikadır
station stansiya
radioactive radioaktiv
rail dəmiryolu
articles məqalələr
approximately təxminən
operations əməliyyatlar
brain yemiş
clock saatlı
tribes qəbilələri
sponsor hamı
hackers hakerlər
meanwhile arada
agreement saziş
resettlement məskunlaşma
france fransada
essentially özündə
lower alt
mekka məkkə
known bilinən
schedule qrafiki
sources mənbələrdən
chile çili
recognition tanınmağa
oktay oqtay
marches yürüşləri
prose nəsr
germany almaniyadan
look nəzər
god allahın
metals metalların
tools elektronika
flag bayraq
see görür
god allah
eurasian avrasiya
abilities xüsusiyyətləri
location yerləşməsinə
jews yəhudilər
venice venesiya
collapsed dağıldı
number sıra
mile mil
cemetery qəbiristanlıq
ardabil ərdəbildə
collection toplanması
tradition ənənəyə
enemies düşmənləri
stage səhnəyə
one canını
omer ömər
information məlumatı
work əsər
market bazara
deep dərin
swiss isveçrə
sema səma
guidance rəhbərlik
reservoirs anbarları
was qoymuşdu
russians rusların
aliyev əliyev
operations əməliyyatlarının
positions vəzifələr
used işlədilən
plots sahələrindən
scale miqyaslı
articles məqalələrin
from oğluna
what şah
foreign əcnəbi
nose burun
because olduğundan
grows yetişir
russia rusiyaya
flowers çiçəkli
education tədris
sprit alkoqol
cut kəsib
revenge qisas
origin mənşəli
language dildir
quality keyfiyyəti
team komanda
with bərabər
torment əzab
cd diskdə
government höküməti
kerimov kərimov
church kilsəsinin
manner tərzdə
count sayı
roman roma
woking işçi
race irqi
can uşaqgəncnəşr
distribution yayılmasına
database vbis
varices varisləri
people şəxsləri
path payızı
property xassəsi
john iohann
god tanrı
press mətbuatında
agriculture təsərrüfatında
though hərçənd
product beyinin
surface səthində
displayed nümayiş
the olunan
göktürk göytürk
philosophers filosofları
spread yayılmağa
press başına
vietnam vyetnam
famous məşhurdur
made mədə
groups qrupların
bc eramızdan
x-ray rentgen
shorting qapanma
fruit-growing meyvəçilik
chair kafedra
watch baxa
descriptive təsviri
to olunması
passing keçdikdən
psychological psixoloji
unique unikal
to qarşısına
earth kürəsi
fields sahələrdən
covered örtülü
data məlumatlara
useful lazımlı
purposeful məqsədyönlü
side tərəfi
germany almaniya
e ə
refusal imtina
rate dən
shirvan şirvan
superb üstün
empire imperiyasına
distinguish fərqləndirmək
boring qazma
between aralarında
buddha budda
evidence isbat
where nərə
triangle üçbucağı
kick zərbəsi
airplane təyyarə
transition keçid
organisation təşkilatın
seas dənizlərin
muslims müsəlmanlarının
events hadisələrlə
rebellion üsyan
right hüququ
lived yaşayırdı
enlarge genişləndirmək
bay körfəzində
to olmağa
russia rusiyadan
quarter aman
sound mahnılar
july iyul
copper mis
were olmuşlar
a qrupda
tbilisi tiflisə
ideological ideoloji
no güzəştə
king kral
nations xalqlarda
genetic genetik
printer yazıçı
e-mail əməli
towers qalaların
belonging mənsub
muslims müsəlmanların
population əhаlinin
sounds səslər
memory yaddaş
war müharibənin
not vermirdi
spirit ruh
means vasitələri
mountainous dağlıq
architecture memarlıq
state ştatının
and olmaqla
literacy savadlı
favorite sevdiyi
birth doğum
ray şüaları
you sizə
off zonası
sect təriqəti
system sisteminə
islamic islamı
present bugünkü
sedentary oturaq
newspaper qəzet
creation yaradılması
involving çıxış
tomb məzarı
characteristics xüsusiyyətlərə
foreign xarici
unlimited hədsiz
celt kelt
playing oynayan
mosque məscidinin
sculptures heykəlləri
babek babəkin
decision qərarı
see görməyə
cuisine mətbəxinin
communism kommunizm
actor aktyorun
services tatlar
monuments abidələrindən
the ölkədəki
time zamanın
i l
executive icraçı
mingachevir mingəçevir
feet ayaqlarını
brought zərbə
moved köçürüldü
against qarşı
of yaradıb
processes proseslərin
new yeni
christian kristian
villages kəndləri
inter olmuş
out təsbit
daily gündəlik
get ala
skillfully ustalıqla
self özünü
east şərqdən
churchill çörçill
excluded xaric
fields alanlar
november noyabrında
the tutulmuş
ties bağları
solution həlli
signed imzalanan
houses evləri
tower qülləsi
bath-house hamam
light nur
large iri
memory yaddaşda
air müharibə
computers kompyuterlərin
usual sıradan
preparation hazırlanması
be edilməmiş
pahlavi pəhləvi
rich varlı
earthquake zəlzələnin
known tanınmışdır
legislative qanunvericilik
language dildə
decisions qərarların
hot isti
square meydanında
not bilməmişdir
felt keçə
changed dəyişdirilərək
service qulluq
if etsələr
gradient icarəyə
tower qüllə
ukrainians ukraynalılar
building binanın
prepared hazır
lyrics sözlər
works əsərlərinin
appliances əşya
mubariz mübariz
figures xadimlərinin
is olunur
das daş
elder eldar
industry sənayesinin
heart ürəyi
to məlumatına
be edilər
freemasonry masonluq
development inkişaf
processing emal
strong tünd
literature cümşüd
armenia ermənistana
perspective rakurs
place yeri
dc vaşinqton
courageous cəsarətli
book kitab
plot süjeti
forces qüvvələrin
find tapan
above yuxarıda
aesthetic estetik
appliances texnikası
instrument alət
unity birlik
language dili
ringtone nəticələr
volcanoes vulkanlar
found tapılmışdır
get qazanır
fibers ipliklərin
grape üzüm
pattern naxış
families ailələri
iran irandan
companies şirkətlərinin
subordinate tabeçiliyində
rights hüquqlarını
what olanları
close bağlamaq
reduced endirildi
visual əyani
theft oğurlanması
voluntary könüllü
supply təminatının
fertilizer gübrə
issues məsələlər
academy akademiyası
vertical şaquli
earthquakes zəlzələlər
snowy qarlı
forms formalar
administrative inzibati
trees ağacları
let alət
covered örtülmüşdür
free azad
chestnut şabalıdı
useful faydalı
jam cəm
reform islahatları
november noyabr
bacterium bakteriya
revealed nazil
genocide soyqırımı
alm alma
asia asiyada
khojaly xocalıya
mundane dünyəvi
approaches yaxınlaşır
lot nəsib
sewer kömür
asia asiyanın
worm qurdu
skin dərisi
khanates xanlıqların
what nəyə
to etdirməyə
push təkan
feminism feminizm
metaphor məcaz
valuable dəyərli
fruit meyvə
viruses virusların
warranty zəmanət
eurovision avroviziya
garden bağı
arrest həbs
buildings tikililərin
politician siyasətçi
observatory rəsədxana
all hamısını
to etməyə
would edərdi
convex qabarıq
forests meşələri
goods malların
hasanov həsənov
lidija lidiya
here aşağıdakılardır
women qadınlara
debt borcu
factory fabrik
scientist alimi
nature təbiətdə
physicians həkimlər
information məlumatlar
west qərb
charles çarlz
theatre teatr
part hissəsidir
kingdom çarlığının
the nın
center mərkəzindən
machine maşın
excavations qazıntıları
experts mütəxəssislərin
make olun
man əri
instruments alətləri
the ölkədən
guus quş
text mətni
food yeyinti
luxembourg lüksemburq
industry sənayenin
journal jurnal
repair təmiri
given verilmişdir
foundation bünövrəsi
second saniyədə
divide bölmək
goal məqsədi
energy enerjisi
rainy yağışlı
martyrs şəhidlər
style üslubunda
as şəklində
of abşeron
achievements nailiyyətlər
master əfəndi
that еdən
here burada
dynasty sülaləsi
permanent daimi
basin hövzə
maxim maksim
attack hücumuna
high yüksəkliyi
to alması
of yaranması
building binasının
auxiliary köməkçi
dark qaranlıq
people kişilərin
prompt çevik
plants bitkilərin
we biz
features birbirindən
was görmüş
tourism turizmin
himself kəndində
seljuk səlcuq
today günümüzdə
networks şəbəkələri
mesozoic mezozoy
flour ün
province əyalətinin
armenians ermənilərin
graphic qrafik
small xırda
region rayonunun
stable stabil
activity fəaliyyəti
congress qurultayında
force vadar
countries ölkələrində
of vəzifəyə
of respublikaları
has vurub
month ayə
letters məktublar
the aparan
presidency prezidentliyə
sciences elmləri
civil mülki
louisiana luiziana
family ailədə
surrounded mühasirəyə
from yerindən
opportunities imkanlar
army orduda
times dövrlərdən
death ölümündən
law hüquq
economy iqtisadiyyatına
people xalqına
s ş
shape şəklini
semidesert yarımsəhra
lost yaddan
albania albaniyasının
want istəyirəm
competition rəqabətə
circle dairəsi
was etmişdi
elite elita
of kəsb
conference konfrans
c с
sources mənbələrin
unfit yararsız
properties xassələrini
merger birləşməsi
hearing eşidən
enough kifayət
lightning ildırım
ringing zəng
funny rəng
artificial süni
aliyev əliyevin
cancellation ləğv
france fransadan
qualities keyfiyyətləri
other müхtəlif
caliphate xilafət
alizadeh əlizadə
east şərqə
productivity məhsuldarlığı
degree dərəcəsini
quarter dörddə
conference konfransı
is vəziyyətdə
friend dost
preserved saxlamışdır
attack hücum
support dayaq
training təlimi
narrow dar
qualified tələbi
method üsuluna
charge ittiham
groups qruplar
september sentyabrın
signed imzalandı
turnover dövriyyəsi
mobile mobil
post vəzifədən
of yaradıcılığının
lenin leninin
receives aldı
no heç
country ölkəyə
accommodations şəkidə
version variantı
applied tətbiq
function funksiyasını
corporate korporativ
wilhelm vilhelm
malaysia malayziya
autonomy muxtariyyət
ataturk atatürk
bronze bürünc
cabinet kabineti
madrasah mədrəsə
reading oxu
hamid həmid
forest meşələrlə
chaplin çaplin
devices qurğuları
theatre teatrında
region rayonunda
album albomunu
poll küp
armies orduları
connection əlaqədar
wright rayt
will edəcək
go getmək
vampire alkoqolizm
seas dənizləri
secretary katib
europeans avropalılar
i səni
area sahəyə
lime əhəng
dine dinə
itself özü
i mən
pipe boru
public ictimai
turkey türkiye
plants bitkiləri
member üzv
direct birbaşa
asker əsgər
are aparırlar
gorbachev qorbaçov
memory xatirəsinə
late gec
style üslubu
order sifarişi
mexico meksikanın
samarkand səmərqənd
environment mühitin
say demək
catholicos katolikos
troops ordularının
armenians erməniləri
princess şahzadə
other sair
space kosmik
route marşrutu
coming gəlmə
gas neftqaz
locations yerləri
brick kərpicdən
services xidmətlərin
relief relyefin
italy italiyaya
dry quraq
africa afrika
movement hərəkat
the cü
were alınıb
unitary unitar
commander sərkərdə
muhammad məhəmmədə
poems şeiri
samples nümunələrini
ethics əxlaq
telecom telekom
includes daxildir
right sağ
programming proqramlaşdırma
beethoven bethoven
was gəlmişdi
increases artırır
their yaşadıqları
announced elan
bull öküz
is yaxşıdır
relations əlaqələrinin
supports dəstəkləyir
bey bəyi
package paket
constitution konstitusiyanın
force qüvvədə
tour qastrol
living yaşadığını
persians farslar
mother-in-law qayınana
young cavan
or yada
astronomer astronom
acoustics kükürd
cemil cəmil
songs sözləri
has çatmış
churches kilsələri
regime rejiminin
king padşahı
companies şirkətləri
greeks yunanlar
prepare hazırlayır
brazil braziliyada
is böyükdür
by edilərək
bed bəd
canada kanada
river çayıdır
had daşıyırdı
is sayılır
kurd kürd
monuments abidələr
battle döyüşə
democracy demokratiyanın
entirely tamamilə
students tələbələri
undoubtedly şübhəsiz
maria mariya
art sənəti
assyrian assuriya
hard-working zəhmətkeş
corrupted bad
factor vuran
moderate mülayim
poetry poeziyası
factors amillər
contracting razılığa
ocean okeana
albania albaniya
camera kamera
that biləcəyini
debate mübahisə
revenues gəlirlər
capital paytaxt
algae yosunları
total danışıq
land vətəni
ancient antik
egypt misiri
inefficient təsirsiz
by yanından
sound səsə
of qoyulması
yerevan irəvan
march mart
he о
congestion topluluq
mode rejimi
palace sarayında
ottomans osmanlılara
of elmləri